Vrijwilligers doen er toe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrijwilligers doen er toe"

Transcriptie

1 Vrijwilligers doen er toe Humanitas Vrijwilligersbeleid 2009 September 2009 Vrijwilligersbeleid 2009

2 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord hoofdbestuur 4 Hoofdstuk 1. Kernzaken Humanitas vrijwilligersbeleid Humanitaswerk is vrijwilligerswerk Uitgangspunt en doelen Vrijwilligerswerk staat voorop Niet alles kan met vrijwilligers Toegenomen druk op vrijwilligerswerk: maatschappelijke ontwikkelingen 8 Hoofdstuk 2. Soorten vrijwilligerswerk: taken op hoofdlijnen Vier typen vrijwilligerswerk Uitvoerende vrijwilligers Coördinerende vrijwilligers Bestuurlijke vrijwilligers Bestuurlijke vertegenwoordigers Diversiteit 13 Hoofdstuk 3. Wat vraagt Humanitas van haar vrijwilligers? Kwalitatief vrijwilligerswerk vraagt gekwalificeerde vrijwilligers Binnenhalen van vrijwilligers: werving Passend vrijwilligerswerk: selectie en matching Verklaring Omtrent het Gedrag Entree nieuwe vrijwilligers (Vermoedens van) misstanden 17 Hoofdstuk 4. Wat biedt Humanitas haar vrijwilligers? Wie veel verwacht moet veel bieden Goede introductie essentieel Werkbegeleiding Scholing en opleiding: deskundigheidsbevordering Scholing en opleiding: de professionalisering Medezeggenschap Waardering 22 Hoofdstuk 5. Randvoorwaarden en faciliteiten Voorwaardelijke zaken Onkostenvergoedingen Verzekeringen Veiligheid Nazorg Klachtenreglement Gedragscode Voorkoming en bestrijding ongewenst gedrag (Her)kenbaarheid als Humanitas vrijwilliger 30 Colofon 31 Vrijwilligersbeleid

3 Bijlagen Tips bij werving van vrijwilligers Tips bij introductie van nieuwe (bestuurlijke) vrijwilligers Voorbeeld bestuursprofiel afdelingsbestuur Profiel en taken vrijwillige coördinatoren Welkomstbrief vrijwilligers Model Vrijwilligersovereenkomst: 45 afspraken tussen vrijwilliger en Humanitas 7. Protocol leeftijdsgrenzen vrijwilligerswerk Protocol werving, selectie, voorbereiding en begeleiding vrijwilligers 47 die met minderjarigen werken 9. Gedragscode Vereniging Humanitas: 49 Voorkoming en bestrijding van ongewenst gedrag 10. Gedragscode Vrijwilligers die met minderjarigen werken Gedragscode Omgaan met vragen over vrijwillige euthanasie Meldprotocol Seksueel Misbruik Protocol Signalering Kindermishandeling Klachtenreglement Humanitas Bezwaar/beroepsprocedure bestuurlijke besluiten voor vrijwilligers Schema Organisatieopbouw Vereniging Humanitas 99 Inhoud CD Rom: Tekst Vrijwilligersbeleid 2009 Bijlagen bij het Vrijwilligersbeleid Statuten Humanitas, versie Huishoudelijke reglementen Humanitas, 2003 Brochure Wat vindt Humanitas belangrijk? Boekje Waarden in Beeld Checklist Vrijwillige of betaalde coördinatie?, 2008 Handreiking Opzetten nieuwe Humanitas afdeling Humanitas Meerjarenbeleid Folder Onkostenvergoeding Humanitas Folder Verzekeringen Vrijwilligersbeleid

4 Voorwoord hoofdbestuur Voor u ligt de vierde editie van het Humanitas Vrijwilligersbeleid. In november 2008 stelde de Algemene Vergadering van Afgevaardigden (AVA) een nieuw meerjarenbeleidsplan vast voor de jaren 2009 tot en met In dit plan wordt met nadruk aangegeven dat het werk van Humanitas vooral steunt op de vrijwillige inzet van leden en sympathisanten. Een goede reden om het vrijwilligersbeleid van de vereniging te actualiseren. Bovendien past ons werk zich voortdurend aan aan veranderende maatschappelijke omstandigheden: we zijn nu met activiteiten bezig die enkele jaren geleden nog niet in ons pakket zaten. Veel van onze activiteiten zijn pittig en uitdagend te noemen, ze vragen veel van de kennis, vaardigheden en (levens)houding van de vrijwilligers. De nu voorliggende editie benadrukt dat onze vrijwilligers bij het realiseren van de verenigingsdoelen van doorslaggevende betekenis zijn. Zonder vrijwilligers zouden we onze beoogde activiteiten op het terrein van de maatschappelijke dienstverlening en de samenlevingsopbouw nooit kunnen realiseren. We hebben dan ook direct belang bij veel actieve vrijwilligers en bij duidelijke afspraken met degenen die bij ons vrijwilligerswerk willen doen. Maar er is ook een direct belang voor vrijwilligers zelf. Zonder Humanitas zouden veel mensen die vrijwilligerswerk op zich willen nemen de werkplaats missen waar ze met anderen, vanuit een gedeelde visie op mens en samenleving, kunnen samenwerken en hun capaciteiten kunnen inzetten en ontwikkelen. Het is goed en belangrijk om te weten hoe onze vereniging het vrijwilligerswerk ziet, te weten wat er van vrijwilligers wordt verwacht en wat de vereniging vrijwilligers daarbij te bieden heeft. Onze hoofdtaak is de ondersteuning en dienstverlening aan mensen die persoonlijk of maatschappelijke in de knel zijn geraakt. Ons middel is de inzet van vele, goed opgeleide en toegeruste vrijwilligers. Het eerder aangehaalde meerjarenbeleidskader stelt de vrijwilliger centraler dan ooit, met name vanwege de waarde die hij vertegenwoordigt in het intermenselijke verkeer, de solidariteit die daar uit spreekt. Deze laagdrempelige ondersteuning is waardevol in zichzelf. Het is een maatschappelijk bindmiddel bij uitstek. Aangezien Humanitasactiviteiten met vrijwilligers vooral lokaal worden georganiseerd en uitgevoerd krijgt het vrijwilligersbeleid met name daar gestalte. De navolgende hoofdstukken bieden lokale besturen en werkgroepen daarbij duidelijke vertrekpunten en handreikingen. Dat komt ook tegemoet aan het gemaakte voornemen om in de komende jaren de activiteiten over het land meer herkenbaar Humanitas te maken, de bijbehorende werkwijzen meer te harmoniseren en de kwaliteit ervan op een hoog niveau te houden. De opleiding van vrijwilligers (en van beroepskrachten) krijgt daartoe de komende tijd nog meer aandacht dan het al kreeg. We doen dat onder de vlag van de Humanitas Academie, die tot doel heeft een samenhangend geheel te bieden van overal in het land verzorgde cursussen en trainingen voor met name onze vrijwilligers. Zodat zij goed voorbereid aan hun werk kunnen beginnen. Rest mij te melden dat deze vierde editie van het Humanitas vrijwilligersbeleid mede tot stand kwam via een constructief kritische inbreng van een uit de vereniging samengestelde meeleesgroep. Onze hartelijke dank daarvoor. September 2009 Laura Bouwmeester Voorzitter Humanitas Vrijwilligersbeleid

5 Hoofdstuk 1. Kernzaken Humanitas vrijwilligersbeleid 1.1 Humanitaswerk is vrijwilligerswerk Humanitas is een ideële organisatie. Dat is onmiddellijk af te lezen uit de opdracht die de vereniging voor zichzelf heeft geformuleerd: Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Het samen actief vanuit eigen- en medeverantwoordelijkheid is een belangrijke richtingwijzer. Al vanaf de oprichting van Humanitas in mei 1945, is het werken aan de opdracht van de vereniging een zaak van vrijwilligers. Van leden die zich hiervoor vrijwillig inzetten en van niet-leden vrijwilligers die zich aan de vereniging of specifieke werkonderdelen van de vereniging verbinden. Humanitas begon haar bestaan met het bieden van ondersteuning en bijstand aan medeburgers op basis van gelijkwaardigheid. De eerste voorzitter van Humanitas, Mr. Joris in het Veld, zei het in de taal van die tijd: Geen hulp vanuit de hoogte, maar geboden uit een besef van saamhorigheid, van verantwoordelijkheid, ook voor het lot van de naaste, die in nood verkeert Die te bieden hulp werd mogelijk door de oprichting van plaatselijke afdelingen, de feitelijke werkplaatsen van waaruit onze vrijwilligers aan de slag gingen. Humanitaswerk begon als honderd procent vrijwilligerswerk. Nadien is zij ook gaan werken met beroepskrachten die het vrijwilligerswerk ondersteunen en soms coördineren, maar het accent bij organisatie en uitvoering bleef altijd op vrijwilligers liggen. Vrijwillige inzet van leden en sympathisanten werd en wordt als onontbeerlijk en van speciale waarde gezien. Het zou een verarming zijn als de hulp van particulieren als vrijwilligers zou worden uitgeschakeld, zei onze eerste verenigingssecretaris, de heer Faber, ooit. Voor Humanitas hebben vrijwilligers, ondersteund door beroepskrachten, een eigen waarde en betekenis. Zij zijn de verpersoonlijking van het medeverantwoordelijkheid nemen voor het reilen en zeilen van de samenleving. En dan met name voor het reilen en zeilen van medemensen die achter blijven en (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben. Organiseren door en werken met vrijwilligers was en is voor Humanitas dus een onmisbaar element bij het bereiken van haar doelen. De Humanitasgedachte dat mensen in de eerste plaats geholpen moeten worden door gewone medeburgers en niet door speciaal opgeleide deskundigen, was een belangrijk motief om Humanitas te starten. Tot op de dag van vandaag heeft dit motief haar geldigheid behouden. 1.2 Uitgangspunten en doelen Zoals aangegeven kiest Humanitas bij het realiseren van haar doelen bewust voor werken met vrijwilligers. Bij deze keus spelen de volgende overwegingen een belangrijke rol: Humanitas verenigt verantwoordelijke burgers die zich voor maatschappelijke doelen willen inzetten en biedt daarmee een organisatorisch kader waarbinnen mensen als vrijwilliger aan de slag kunnen; Werken met vrijwilligers zorgt voor een speciale dimensie aan de kwaliteit van het geleverde werk. Het draagt bij aan: Vrijwilligersbeleid

6 o vergroting van de toegankelijkheid van geboden diensten en voorzieningen (drempelverlaging); o meer oog voor de persoonlijke behoeften van hulpvragers; o verkleining van de afstand tussen hulpontvanger en hulpgever (mensen zoals jij en ik); o Inspringen op geconstateerde behoeftes onder de lokale bevolking; o het versterken van de sociale cohesie in de lokale samenleving; o meer tijd en andere aandacht dan door instanties met louter beroepskrachten geboden kan worden. De opdracht of missie die Humanitas zich stelt is als volgt onder woorden gebracht: Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het leven van elkaar. Deze humanistische uitgangspunten vertaalt Humanitas in diensten van-mens-tot-mens op de gebieden van welzijn, wonen en zorg. De werkzaamheden van Humanitas zijn gebaseerd op een aantal humanistische waarden en beginselen. Aandacht voor de medemens, menselijke waardigheid en het respecteren van ieders persoonlijkheid zijn leidraad. Voor Humanitas is aandacht voor menselijke waardigheid verbonden aan zelfrespect, medemenselijkheid en het (willen) dragen van verantwoordelijkheid voor anderen in onze samenleving. De vereniging brengt deze visie tot uitdrukking in vier Humanitas-waarden, die idealiter moeten worden teruggevonden in al haar activiteiten en die het uitgangspunt vormen voor ons vrijwilligerswerk. Humanitas staat voor: Een samenleving waarin gelijkwaardigheid voorop staat en waar plaats is voor iedereen; Het nemen van verantwoordelijkheid voor jezelf en voor het samenleven met anderen; Herstel van regie over het eigen leven voor mensen die dat tijdelijk zijn kwijtgeraakt; Een betrokken, vraaggericht en vernieuwend aanbod op de gebieden wonen, zorg en welzijn. 1.3 Vrijwilligerswerk staat voorop De jaarplannen van de plaatselijke afdelingen geven aan welke activiteiten de vereniging wil organiseren en uitvoeren. Bij het voorbereiden ervan is het kunnen organiseren en uitvoeren met vrijwilligers een zeer belangrijke overweging om voorgenomen activiteiten wel of niet op het programma te zetten. In ieder geval staat altijd uitvoering door vrijwilligers voorop. Als dit niet mogelijk wordt geacht moet van uitvoering worden afgezien. Dit ligt genuanceerder als het gaat om het organiseren en coördineren van een activiteit. Humanitas kiest ook daarbij in principe voor vrijwillige coördinatoren. Alleen vanwege zwaarwegende inhoudelijke redenen kan van dit principe worden afgestapt. Als het nut en de noodzaak van een voorgenomen activiteit onbetwist zijn, is het van belang na te gaan of de organisatie en coördinatie gedaan kan worden door vrijwilligers. Om deze weging van vrijwillige of betaalde coördinatie te vergemakkelijken is een checklist ontwikkeld (zie bijgaande CD). Deze checklist presenteert vier samenhangende wegingsfactoren, te weten: 1) zorgzwaarte 2) organisatorische taken 3) tijdsinvestering 4) takenpakket Aangegeven wordt hoe deze wegingsfactoren gehanteerd kunnen worden. De belangrijkste wegingsfactor is de zorgzwaarte van een voorgenomen activiteit. Zwaarder of intensiever Vrijwilligersbeleid

7 vrijwilligerswerk doet als regel ook een zwaarder beroep op coördinatie van werkzaamheden. De rechtvaardiging om als afdelingsbestuur de aanstelling van een betaalde coördinator voor te stellen aan haar districtsbestuur moet in ieder geval altijd samenhangen met de inhoudelijke zwaarte van het te organiseren vrijwilligerswerk en de daaraan verbonden taaklast. 1.4 Niet alles kan met vrijwilligers Het kunnen organiseren en uitvoeren van activiteiten met vrijwilligers is bepalend om als lokale afdeling een activiteit wel of niet op het programma te zetten. Ook vrijwilligerswerk kent uiteraard grenzen die niet overschreden moeten worden. Bekend is dat juist mensen die zich vrijwillig voor een zaak willen inzetten soms grenzeloos kunnen zijn in de tijd die zij bereid zijn te investeren. Daarom wil Humanitas per activiteit zo duidelijk mogelijk aangeven wat er van haar vrijwilligers wordt gevraagd. Dit wordt beschreven in de Handreikingen die voor de meest voorkomende activiteiten ontwikkeld zijn. Deze worden regelmatig getoetst op bruikbaarheid. Dat is noodzakelijk omdat er in de samenleving een tendens is om de grenzen van het vrijwilligerswerk geleidelijk verder op te schuiven. Zo leven er verwachtingen om vrijwilligers te kunnen inzetten op terreinen die tot nu toe voorbehouden zijn voor beroepskrachten. De per 2007 ingevoerde Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de in 2008 in gang gezette wijziging van de AWBZ-financiering voor ondersteunende begeleiding legt meer verantwoordelijkheid voor zorg en welzijn bij de samenleving. In die context wordt er niet alleen een sterker beroep gedaan op mantelzorg en vrijwilligerswerk, maar worden er ook steeds hogere eisen gesteld aan de kwaliteit en leveringszekerheid van vrijwilligerswerk. Dit stuurt het vrijwilligerswerk steeds meer in de richting van vereisten die voorheen alleen het beroepswerk in zorg en welzijn betroffen. Humanitas is van mening dat zij als vereniging zelf bepaalt wat haar vrijwilligerswerk kan en wil bieden. De leest waarop ons vrijwilligerswerk geschoeid is, wordt dus door Humanitas vastgesteld en door niemand anders. Maar uiteraard niet zonder rekening te houden met de behoeften, noden en wensen van degenen die een beroep op ons doen. De grenzen van het vrijwilligerswerk in het algemeen en de grenzen ervan per activiteit komen vanzelfsprekend aan de orde tijdens de cursussen en trainingen die we voor onze vrijwilligers organiseren. Deelname daaraan is voorgeschreven en maken een vast onderdeel uit van het kwaliteitsbeleid. Humanitas vrijwilligerswerk moet, met volledig behoud van het specifieke karakter van dat werk, staan voor een goede uitvoering. Van werk dat er toe doet en dat van betekenis is voor de gebruikers van onze diensten, voor de samenleving als geheel en dat ook als waardevol wordt ervaren door de vrijwilligers die het organiseren en uitvoeren. Bij het bepalen van de grenzen van het vrijwilligerswerk spelen ten minste de volgende zaken een rol: per activiteit wordt scherp aangegeven wat klanten en gebruikers van de vrijwilligers mogen verwachten (instroomgrenzen); de capaciteiten van de vrijwilligers worden daarbij zo optimaal mogelijk ingezet; gestreefd wordt naar passende koppelingen tussen hulpvragers en vrijwilligers; hulpvragen die buiten het bereik ons vrijwilligerswerk liggen of komen te liggen worden altijd doorverwezen; verwijzingen worden zo persoonlijk mogelijk afgehandeld; Vrijwilligersbeleid

8 Humanitas vrijwilligers zijn geen hulpverleners maar handelen van mens tot mens, er is met andere woorden geen therapeutische opdracht; ons vrijwilligerswerk heeft altijd een tijdelijk karakter (beperkte duur) en richt zich op een zo snel mogelijk herstel van de eigen regie; er is geen rapportage over deelnemers aan derden, behalve als er gegronde redenen zijn te vermoeden dat de veiligheid van kinderen in het geding is (zie Protocol Signalering Kindermishandeling, bijlage 13); er wordt altijd scherp aangegeven wanneer en onder welke voorwaarden Humanitas vrijwilligerswerk wordt beëindigd. Bij dit alles blijft aandacht voor het bijzondere karakter van het vrijwilligerswerk vanzelfsprekend. Humanitas noteerde hierover in het verenigingswerkplan van 1998: "Wezenlijk omdat wij waarde hechten aan mensen die iets willen betekenen voor anderen. Bovendien voegt de inzet van vrijwilligers een belangrijke kwaliteit aan onze activiteiten toe. Het maakt het namelijk mogelijk om die activiteiten laagdrempelig en dichtbij de leefsituatie van mensen die zorg en hulp vragen te organiseren. En wat ons inziens het meest van betekenis is, het biedt tijd voor contact en 'gewone' ervaringsdeskundigheid". 1.5 Toegenomen druk op vrijwilligerswerk; maatschappelijke ontwikkelingen De afgelopen jaren is er geleidelijk meer erkenning en waardering gekomen voor het vrijwilligerswerk. Natuurlijk weten wij al lang dat vrijwilligerswerk er toe doet maar dit besef is inmiddels ook doorgedrongen tot bestuurlijke en politieke kringen. Onderkend wordt dat een belangrijk deel van de samenleving op vrijwilligerswerk draait. Niet voor niets wordt vrijwillige inzet bij herhaling dan ook het cement van de samenleving genoemd. Dit is een goede ontwikkeling, maar kent ook een schaduwzijde: vrijwilligerswerk wordt al snel als Haarlemmerolie gezien. Als middel om allerhande problemen mee op te lossen. Zie de ontwikkelingen die we hiervoor schetsten inzake de WMO en de afslanking van de AWBZ, waarbij meer verantwoordelijkheid voor zorg en welzijn bij de samenleving wordt gelegd en een groter beroep wordt voorzien op vrijwilligerswerk. Met tegelijk hogere eisen aan de kwaliteit en leveringszekerheid. Vrijwilligerswerk krijgt daardoor te maken met vereisten die eerder alleen voor beroepswerk golden. Verder zien we ontwikkelingen waardoor de grenzen van wat wij vrijwilligerswerk noemen dreigen op te schuiven. Onze vereniging hanteert de officiële en ook volmondig onderschreven definitie die stelt dat vrijwilligerswerk staat voor werk dat in enig georganiseerd verband onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving Het onverplicht en onbetaald roept de laatste jaren echter nogal eens discussie op. Voor Humanitas is en blijft vrijwilligerswerk onbetaald werk. Maar vanzelfsprekend is er ook oog voor het feit dat anderen de grens tussen betaald en vrijwilligerswerk niet altijd scherp willen trekken. Zo duikt daarbij regelmatig de term betaling van vrijwilligerswerk op en krijgen we in verband daarmee te maken met concurrentie bij het aantrekken van nieuwe vrijwilligers. Sinds de komst van de zogenoemde persoonsgebonden budgetten (PGB s) in de zorg en dienstverlening hebben individuele zorgbehoevenden het recht om zorg naar eigen keuze in te kopen. Soms worden bij deze inkoop Humanitas-vrijwilligers aangesproken. Als zij hierop ingaan, houden zij op met hun werk als Humanitas-vrijwilliger. Vrijwilligersbeleid

9 Ook wordt Humanitas geconfronteerd met het gegeven dat gemeenten in het kader van sociale activering mensen met een bijstandsuitkering verplichtend richting vrijwilligerswerk leiden. Ons standpunt is in deze duidelijk: mensen kiezen zelf vrijwillig dus onverplicht voor Humanitas vrijwilligerswerk. Overigens is een duwtje in de rug richting vrijwilligerswerk op zich geen verkeerde zaak. In die zin is de vereniging ook alleszins bereid om bijvoorbeeld jonge mensen kennis te laten maken met het vrijwilligerswerk. Iets doen met het fenomeen Maatschappelijke Stages is dus evident. Waar mogelijk wil Humanitas er actief mee aan de slag en jonge mensen de gelegenheid bieden kennis te maken met vrijwilligerswerk. Ook het feit dat bedrijven, in het kader van maatschappelijk betrokken en/of verantwoord ondernemen, vaker werknemers in de gelegenheid stellen om vrijwilligerswerk te doen, het zogenoemde werknemersvrijwilligerswerk oftewel vrijwilligerswerk in de baas z n tijd geldt voor de vereniging als kans om nieuwe mensen te betrekken bij Humanitas-vrijwilligerswerk. Hoewel hier vraagtekens kunnen worden geplaatst bij het onbetaalde, staat het onverplichte voorop. Vrijwilligersbeleid

10 Hoofdstuk 2. Soorten vrijwilligerswerk 2.1 Vier typen vrijwilligerswerk Humanitas kent vier categorieën vrijwilligers: uitvoerende vrijwilligers coördinerende vrijwilligers bestuurlijke vrijwilligers bestuurlijke vertegenwoordigers Deze soorten vrijwilligerswerk onderscheiden zich op grond van de feitelijke rol die vrijwilligers bij het plannen, organiseren en uitvoeren van vrijwilligerswerk spelen. Daarnaast kent de vereniging een bijzondere vrijwilligerscategorie: bestuurlijke vertegenwoordigers. Humanitas organiseert haar activiteiten overwegend via lokale besturen, de afdelingsbesturen. Dit vraagt mensen die bereid zijn om vooral bestuurlijk werk te doen, dat wil zeggen die bereid zijn plannen te maken en op hoofdlijnen leiding willen geven aan de uitvoering van die plannen. De organisatie van de uitvoering zelf is vervolgens bijna altijd in handen van coördinerend vrijwilligers: vrijwilligers die de werkzaamheden organiseren, zaken op elkaar afstemmen, de eerste contacten onderhouden met mogelijke deelnemers en die ook de vrijwilligers begeleiden die het werk uitvoeren. Het uitvoerend werk in de vorm van de deelnemersbegeleiding is bij alle afdelingen in handen van speciaal voor dat doel aangetrokken en opgeleide vrijwilligers. Alle vrijwilligers van Humanitas mogen bij de uitvoering van hun werk rekenen op hulp en ondersteuning vanuit een klein beroepsapparaat. De medewerkers hiervan zijn werkzaam vanuit vijf districtsbureaus en het landelijk bureau en zorgen voor technische en inhoudelijke ondersteuning. 2.2 Uitvoerende vrijwilligers Veruit de grootste groep vrijwilligers binnen Humanitas wordt gevormd door degenen die zorgen voor de uitvoering van de activiteiten. Velen van hen zijn geen lid van Humanitas, maar om mee te werken aan de uitvoering van het vrijwilligerswerk is het lidmaatschap van de vereniging geen vereiste. Wel wordt een grote betrokkenheid verwacht bij de waarden van de organisatie en de zorg en aandacht die aan deelnemers wordt geboden. Inmiddels zijn bij de uitvoering van het vrijwilligerswerk veel meer niet-leden dan leden betrokken. Zij zijn, evenals de coördinerende vrijwilligers, te beschouwen als sympathisanten en uitdragers (ambassadeurs) van die humanistische waarden die ten grondslag liggen aan alle activiteiten van de vereniging. Onze uitvoerende vrijwilligers hebben het meest direct contact met de deelnemers van Humanitas en zijn daarmee te beschouwen als onze essentiële uitvoerders. Zij vormen de basis van ons vrijwilligerswerk. De meeste uitvoerende vrijwilligers zijn actief met afdelingsactiviteiten en werken dus op afdelingsniveau. Maar de vereniging kent ook een aantal districtsactiviteiten waarbij uitvoerend vrijwilligers betrokken zijn. Zo zijn onze kindervakantieweken meestal op districtsniveau georganiseerd. Vrijwilligersbeleid

11 Onze leden-vrijwilligers hebben, gezien hun lidmaatschap van de vereniging, vanzelfsprekend inspraak in het te voeren lokale en landelijke beleid en zijn als lid uiteraard ook verkiesbaar als bestuurder binnen de vereniging. De niet-leden vrijwilligers hebben geen formele invloed op het beleid, maar ook zij kunnen hun inbreng leveren bij de afdelingsbesturen via de vrijwillige coördinatoren of rechtstreeks. Zij worden daartoe ook uitdrukkelijk uitgenodigd. Verder kunnen zijn altijd meedoen aan binnen de vereniging georganiseerde advies- en/of projectgroepen. De ervaring van de laatste jaren heeft geleerd dat onze niet-leden-vrijwilligers weinig of geen behoefte hebben om betrokken te raken bij het algemene verenigingsbeleid. Toch wil Humanitas ook hen zoveel mogelijk betrekken bij het vrijwilligersbeleid van Humanitas. De vereniging zoekt naar 'lichte' mogelijkheden om dat te realiseren, bijvoorbeeld door vrijwilligerspanels via internet in het leven te roepen. In deze lijn past de voorgenomen herhaling van een vrijwilligerstevredenheidsonderzoek, zie verder ook 4.6. pag. 22 medezeggenschap 2.3 Coördinerende vrijwilligers Vrijwilligers met een organiserende en coördinerende taak vormen de schakel tussen een afdelingsbestuur en de uitvoerende vrijwilligers die onder de verantwoordelijkheid van een afdeling vallen. Vrijwillige coördinatoren werken in opdracht van een plaatselijk afdelingsbestuur aan de organisatie en uitvoering van voorgenomen verenigingsactiviteiten. Het vraagt afstemming en goed overleg, rapportage en verantwoording. De specifieke deskundigheden die van vrijwillige coördinatoren worden verwacht liggen op het gebied van organisatie, kennis van de sociale kaart, het kennen en verbinden van vraag en aanbod en het begeleiden van uitvoerende vrijwilligers. Ook het begeleiden van terugkom activiteiten van de werkgroep behoort tot hun taak. Vrijwillige coördinatoren zijn daarmee de spil van afdelingsactiviteiten in organisatorische maar ook inhoudelijke zin. Zie voor uitgebreidere informatie over de algemene taken en verantwoordelijkheden van de vrijwilliger coördinatoren bijlage 4. Over de aan afzonderlijke activiteiten verbonden benodigde kennis, houding en vaardigheden, staat het nodige in de Handreikingen die Humanitas heeft uitgegeven. Vanzelfsprekend mogen vrijwillige coördinatoren in hun werk rekenen op een goede ondersteuning door het afdelingsbestuur en vanuit de districtsbureaus. In ieder geval kan er altijd worden teruggevallen op de (specialisten van) MA-teams en op de afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning (O&O) van het landelijk bureau. Voor vrijwillige coördinatoren is een basistraining beschikbaar die bestaat uit een drietal 'verplichte' en een facultatief te volgen onderdeel. 2.4 Bestuurlijke vrijwilligers De vereniging werkt met drie bestuurslagen waarbinnen bestuurlijk vrijwilligers een rol spelen. Er zijn afdelingsbesturen, districtsbesturen en er is een landelijk bestuur (hoofdbestuur). De positie van al deze bestuurlijke vrijwilligers is formeel duidelijk aangegeven in de statuten en in de huishoudelijk reglementen van de vereniging. Deze geven de precieze spelregels aan waarbinnen besturen optreden, met hun Vrijwilligersbeleid

12 verantwoordelijkheden, hun rechten en plichten. Nieuwe bestuursleden mogen ter voorbereiding op hun taken en functie altijd rekenen op een bestuurderscursus. Om vrijwilliger te zijn bij Humanitas hoeft men geen lid van de vereniging te zijn. Gewenst is het natuurlijk wel, maar het is géén verplichting. Dit ligt anders bij de bestuurlijke vrijwilligers. Bestuursleden van Humanitas zijn verplicht lid. Het is statutair voorgeschreven en ook volkomen logisch (statuten art. 22lid 1, art. 34, lid 1 en 38c en art. 10, lid 1 van het Huishoudelijk Reglement Afdelingen. Het lidmaatschap is van belang voor wie over het beleid en dus de toekomst van de vereniging wil meebeslissen. De praktijk van het werk heeft geleerd dat er tussen onze bestuurlijke vrijwilligers grote verschillen kunnen bestaan in de mate waarin en wijze waarop men zich inzet. Veelal heeft dit te maken met de ontwikkelingsfase, de omvang van het werkgebied van een afdeling en de hoeveelheid werkzaamheden die zich aandient. Zo komen we afdelingsbesturen tegen die bijna geheel uit doeners bestaan (meestal beginnende, nieuwe en/of kleine afdelingen waarbinnen de rollen van bestuurlijke, coördinerende en uitvoerende vrijwilligers vaak worden gecombineerd) en besturen waarbij de meeste bestuurders functioneren als bestuurders op afstand (meestal bij grote afdelingen en/of afdelingen met veel verschillende activiteiten). Bijlage 3 biedt een overzicht van de taken en verantwoordelijkheden van een afdelingsbestuur. Humanitas heeft zichzelf de ruimte gegeven te experimenteren met nieuwe organisatie- en bestuursvormen op lokaal niveau. De verplichting om eerst een lokaal bestuur te moeten vormen voordat er een activiteit kan worden begonnen, belemmert soms de snelle opstart van een noodzakelijk geachte activiteit. Het op gang brengen van plaatselijke activiteiten door vrijwilligers zonder dat er sprake is van een afdelingsbestuur, is mogelijk maar niet zonder overleg met en betrokkenheid van het betreffende districtsbestuur. Sowieso heeft de vereniging zich voorgenomen om te zoeken naar efficiëntere vormen voor het organiseren van plaatselijke activiteiten. 2.5 Bestuurlijke vertegenwoordigers Er is tenslotte nog een bijzondere vrijwilligersactiviteit die op verzoek van een Humanitasbestuur alleen door leden vrijwilligers van Humanitas gedaan kan worden, die van bestuurlijke vertegenwoordiger. Op diverse plaatsen heeft Humanitas als vereniging een vertegenwoordiging in besturen van andere organisaties. Bijvoorbeeld in besturen van algemene lokale welzijnsstichtingen, van zorgcentra voor ouderen of van besturen van lokale Humanitas-werkstichtingen. Daartoe aangezochte 'bestuurlijke vertegenwoordigers' representeren Humanitas. Om dit te kunnen doen is het lidmaatschap van de vereniging een vereiste. Van bestuurlijke vertegenwoordigers wordt gevraagd: periodiek contact te onderhouden met het Humanitas-bestuursorgaan dat hen voordroeg; te overleggen met hetzelfde orgaan wanneer er cruciale standpuntbepalingen worden verwacht. Om hun werk goed te kunnen uitvoeren kunnen bestuurlijke vertegenwoordigers van Humanitas altijd rekenen op verenigingsondersteuning in de vorm van duidelijke instructie, consultatiemogelijkheden en facilitaire dienstverlening. Vrijwilligersbeleid

13 2.6 Diversiteit In de afgelopen jaren heeft Humanitas in haar meerjarenbeleid met nadruk aandacht gegeven aan het omgaan met de toenemende diversiteit binnen onze samenleving. Als organisatie voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw is er immers welbewust oog voor maatschappelijke problemen onder mensen van velerlei pluimage en voor nieuwe groepen die wellicht zouden willen deelnemen aan ons vrijwilligerswerk. Het leidend beginsel is daarbij steeds geweest de wens om als organisatie zoveel mogelijk een afspiegeling te zijn van de samenleving, zowel wat betreft de deelnemers aan de activiteiten als wat betreft de samenstelling van ons uitvoerende, coördinerende en bestuurlijke vrijwilligersbestand. Bij de uitvoering van het beleid kwam hierbij direct de vraag aan de orde of de vereniging voldoende openstaat voor zowel nieuwe deelnemersgroepen als voor nieuwe vrijwilligers. De bereidheid om als vereniging open te staan lijkt voldoende aanwezig, maar dat leidt niet automatisch tot een groeiende deelname van nieuwe groepen als deelnemer, vrijwilliger of bestuurlijk vrijwilliger. Ook is gebleken dat een specifiek beleid, weergegeven in een afzonderlijke programmalijn Apart en Erbij niet alleen beperkt effect sorteerde maar uiteindelijk ook niet in overeenstemming werd gevonden met de gelijkwaardigheidfilosofie van de vereniging. In het nieuwe meerjarenbeleid is er voor gekozen om aandacht voor diversiteit als flankerend beleid mee te nemen binnen de activiteiten van de vijf programmalijnen waarin het vrijwilligerswerk van Humanitas is ingedeeld. Hierbij blijft gelden dat bij het aantrekken van nieuwe bestuurlijke, coördinerende en uitvoerende vrijwilligers er extra aandacht nodig is om meer recht te doen aan de toegenomen diversiteit binnen onze samenleving. Hier is het ook zaak om steeds opnieuw kritisch stil te staan bij zaken die de openheid van Humanitas als vereniging mogelijk belemmeren en ook meer publieke aandacht te geven aan duidelijke voorlichting over de doelen en filosofie van de vereniging. Vrijwilligersbeleid

14 Hoofdstuk 3. Wat vraagt Humanitas van haar vrijwilligers? 3.1 Kwalitatief vrijwilligerswerk vraagt gekwalificeerde vrijwilligers Zoals in de eerste hoofdstukken aangegeven zijn vrijwilligers bij het organiseren en uitvoeren van het werk onmisbaar bij het bereiken van de doelen van de vereniging. Juist vanwege dit vitale belang is het van grote betekenis om er niet alleen voor te zorgen dat veel mensen in staat worden gesteld om via Humanitas hun bijdrage aan de samenleving te leveren, maar er ook voor te zorgen dat het werk gedaan wordt door geschikte vrijwilligers. In die zin wordt er door Humanitas bewust gezocht naar mensen die goed in staat zijn om op grond van hun ervaring, kennis en kunde bepaalde werkzaamheden op zich te nemen én naar mensen die bereid zijn om hun nog beperkte ervaring, kennis en kunde ter zake te vergroten. Deze insteek biedt de beste garantie voor kwalitatief goed Humanitas-vrijwilligerswerk Het leveren van kwalitatief goed vrijwilligerswerk moet er voor zorgen dat de door Humanitasvrijwilligers geboden hulp en ondersteuning deelnemers daadwerkelijk op weg helpen om weer zelfstandig verder kunnen. Dit uitgangspunt heeft direct gevolgen voor het werven, selecteren, voorbereiden, scholen en begeleiden van vrijwilligers. Wat vrijwilligers bij Humanitas moeten kennen en kunnen wordt afgeleid uit wat de vereniging haar deelnemers aan zorg en ondersteuning wil bieden, zonder het vraaggericht werken daarbij uit het oog te verliezen. Welke concrete activiteit wordt ondernomen en wat vraagt het om deze met vrijwilligers uit te voeren? Hierbij staat centraal dat kwaliteit gebaseerd is op het jezelf en met elkaar steeds opnieuw afvragen of je de goede dingen doet en of je dat ook op een goede manier aanpakt en uitvoert. 3.2 Binnenhalen van vrijwilligers: werving Het binnen halen van nieuwe vrijwilligers en hen op de voor hen meest geschikte plaats krijgen is zo belangrijk dat dit goed moet worden voorbereid en systematisch moet worden aangepakt. Gezien de altijd aanwezige doorstroming van vrijwilligers vraagt dit continue aandacht. Het Humanitas vrijwilligersbeleid is er op gericht hierin planmatig te werk te gaan. Bij het aantrekken van nieuwe vrijwilligers zal men altijd eerst goed moeten nagaan voor welke taken en werkzaamheden mensen worden gezocht. De activiteiten die men van nieuwe vrijwilligers vraagt en de verwachting die men van hen heeft moeten zo concreet mogelijk worden aangegeven (aantal mensen, taken, bekwaamheden, tijdbeslag). Als dat helder is kan er een daarop gericht wervingsplan worden gemaakt waarin wordt aangegeven hoe de werving van nieuwe vrijwilligers concreet zal worden aangepakt. In zo n wervingsplan worden opgenomen: een afspraak over wie eindverantwoordelijk is voor de werving en selectie; een afspraak over de manier waarop vrijwilligers worden geworven en geselecteerd (criteria); een afspraak over de opvang en introductie van nieuw geworven vrijwilliger; een afspraak over de tijd die er in wervingsactiviteiten kan worden gestoken; een afspraak over de financiële middelen die kunnen worden ingezet; Vrijwilligersbeleid

15 3.3. Passend vrijwilligerswerk: selectie en matching Bij het aantrekken van nieuwe vrijwilligers onderkent Humanitas risico s. Want niet zelden melden zich tijdens een wervingscampagne mensen die gewoon graag aan 'iets' meedoen en daarbij niet altijd goed letten op wat er precies van hen wordt gevraagd en verwacht. Pure bereidwilligheid om iets te doen staat niet altijd garant voor geschiktheid voor het aangeboden vrijwilligerswerk. En 'afgewezen worden' brengt teleurstelling en soms ook boosheid met zich mee. Juist daarom zorgt Humanitas in haar wervingscampagnes voor optimale duidelijkheid naar het publiek over hetgeen zij vraagt en verwacht van vrijwilligers. Niet voor niets noteert Humanitas in haar uitgave Waarden in beeld : Vrijwilligers weten wat zij kunnen verwachten van Humanitas en hebben een taakomschrijving. Het koppelen van een mogelijke vrijwilliger aan een passende activiteit vraagt om een bewuste selectie: werven en selecteren gaan hand in hand. Natuurlijk begint een goede selectie met de zorg voor 'grote duidelijkheid' in een wervingscampagne. Maar hoe duidelijk wij zaken ook voorstellen, het is altijd mogelijk dat de ontvanger van de boodschap deze anders leest of interpreteert dan de zender bedoelt. Het is daarom verstandig bij nieuw geworven vrijwilligers steeds na te gaan of de wederzijdse verwachtingen helder zijn en bij elkaar aansluiten. Het aan elkaar koppelen van vrijwilligers en beschikbare activiteiten blijft maatwerk. Om dit zo goed mogelijk in te vullen worden in ieder geval de volgende zaken zwaarwegend in een afweging betrokken: het onderschrijven van de verenigingsdoelstelling en de gehanteerde uitgangspunten bij het werk van Humanitas; beschikken over de gezochte kwaliteiten en vaardigheden; ten minste de minimumleeftijd hebben (alleen bij bepaalde activiteiten), zie ook 3.5 pag.16; de bereidheid hebben een 'gevraagde' minimale hoeveelheid tijd en energie te investeren; de bereidheid hebben tot deelname aan werkoverleg; de bereidheid hebben tot scholing en bijscholing; de bereidheid hebben lid te worden van Humanitas (bij bestuurders); in staat en bereid zijn een verklaring omtrent het gedrag te overleggen bij een aantal specifieke activiteiten (zie hieronder 3.4.). Uiteindelijk zal in de praktijk van het werk pas goed blijken of de wensen en verwachtingen aan beide kanten overeenstemmen. Hierbij speelt bijna altijd het elkaar goed verstaan een belangrijke rol. Het inpassen in een al aanwezige werkcultuur en het vinden van een goede aansluiting bij een bestaande groep vrijwilligers zijn veelal beslissend voor een bestendige goede samenwerking Verklaring Omtrent het Gedrag: VOG Voor een aantal specifieke vrijwilligersactiviteiten is het noodzakelijk dat de toekomstige vrijwilliger een zogeheten Verklaring Omtrent het Gedrag kan overleggen. Deze verklaring werd voorheen een 'verklaring van goed gedrag' genoemd. Deze verklaring wordt afgegeven door het Ministerie van Justitie als er geen redenen bekend zin waarom iemand niet geschikt wordt geacht voor het opgegeven soort (vrijwilligers)werk. Vrijwilligersbeleid

16 Humanitas heeft enkele activiteiten aangewezen waarvoor een dergelijke verklaring noodzakelijk wordt geacht, gelet op de kwetsbaarheid van de groep waarmee gewerkt wordt. Het betreft vrijwilligerswerk ten behoeve van: Kinder- en jeugdvakanties; Opvoedingsondersteuning (Steun aan ouders, Home-Start, Doorstart); Projecten Begeleide OmgangsRegeling; Kindergroepen na echtscheiding; Thuisadministratie; Maatjes verstandelijk gehandicapten; Maatjes psychiatrische patiënten. Maatjes jongeren Gezin in Balans Als vrijwilligers na twee jaar nog voor Humanitas in deze activiteit actief zijn, kan worden volstaan met de ondertekening van een verklaring dát men een VOG kan overleggen De kosten van de Verklaring komen voor rekening van Humanitas. 3.5 Entree nieuwe vrijwilligers In principe kan iedereen boven de 16 jaar, zoals aangegeven in art. 6, lid 1 van de verenigingsstatuten, lid worden van Humanitas en vrijwilligerswerk bij Humanitas doen. De vereniging heeft echter voor bepaalde verenigingsactiviteiten de minimumleeftijd voor deelname hoger gesteld. Als duidelijk is dat een nieuwe aangemelde vrijwilliger bij het aangeboden vrijwilligerswerk past dan wel bereid is om zijn of haar geschiktheid daartoe te ontwikkelen, zijn de volgende stappen aan de orde: Nieuwe vrijwilligers ontvangen een verwelkomingsbrief waarin de vereniging (afdeling of district) waardering uitspreekt voor de bereidheid zich voor het werk van Humanitas in te zetten. In de brief wordt verder aangegeven wat de vrijwilliger van Humanitas mag en kan verwachten. Het gaat daarbij om zaken als scholing, begeleiding, informatievoorziening, inspraak, rechtspositie en verzekeringen. Ook wordt aangegeven wat Humanitas verwacht van zijn vrijwilligers. Hierbij gaat het om zaken als bejegening van deelnemers, omgang met deelnemersinformatie, bereikbaarheid, deelname aan werkoverleg en scholing en de opzegtermijn. Specifieke en meer gedetailleerde afspraken worden apart op schrift gesteld en aan de introductiebrief toegevoegd (Zie bijlage 5, pag. 43) standaard welkomstbrief plus afsprakenlijst). Nieuwe vrijwilligers die met minderjarigen zullen gaan werken krijgen ter ondertekening een gedragscode voorgelegd. Deze code maakt onderdeel uit van de met hen te sluiten vrijwilligersovereenkomst en dient onderschreven te worden alvorens men concreet aan de slag gaat. De code is opgesteld om de kwaliteit van de activiteiten met kinderen te maximaliseren en de daarbij optredende risico s zo klein mogelijk te maken. Belangrijk in de gedragscode: het verstrekken van referentieadressen en het kunnen leveren van de Verklaring Omtrent het Gedrag (zie 3.4. en bijlage 9, pag. 49). Ook nieuwe vrijwilligers die zullen gaan werken met deelnemers rond hulp bij thuisadministratie krijgen ter ondertekening standaard een gedragsprotocol voorgelegd. Ook bij hen maakt dit onderdeel uit van de met hen te sluiten vrijwilligersovereenkomst en dient onderschreven te worden alvorens men concreet aan de slag gaat (zie bijlage 6, pag. 45). Vrijwilligersbeleid

17 Nieuwe vrijwilligers of mensen die erover denken dat te worden, worden uitgenodigd deel te nemen aan een algemene introductiecursus waarin kennis wordt gemaakt met de missie, de doelen en de waarden van de organisatie en waarin een overzicht wordt gegeven van de activiteiten en praktijken van Humanitas. Op grond daarvan kan men een afgewogen keuze maken of men zich wil verbinden aan Humanitas en zo ja, aan welke soort activiteit. Deze introductiebijeenkomsten worden zowel per district als landelijk georganiseerd. Deelname hieraan is verplicht (Vermoedens van) misstanden Het gebeurt gelukkig niet vaak, maar vrijwilligers kunnen in hun werk worden geconfronteerd met ernstige misstanden, of vermoedens daarvan. Het kan gaan om zaken die wijzen in de richting van bijvoorbeeld verwaarlozing, mishandeling of misbruik. Humanitas rapporteert niet aan derden als het gaat om de contacten met deelnemers. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin de veiligheid van met name minderjarigen in het geding is. Van vrijwilligers wordt dan gevraagd bij het vermoeden van dergelijke zaken contact op te nemen met de coördinator van de activiteit. Deze zal proberen meer helderheid te verwerven en zal, als daar aanleiding toe is, zonodig in overleg gaan met het afdelingsbestuur over eventueel te nemen stappen. Zie hiervoor ook de bijlagen 8, 9, 10, 12 en 13. Vrijwilligersbeleid

18 Hoofdstuk 4. Wat Humanitas haar vrijwilligers biedt 4.1 Wie veel verwacht, moet veel bieden In hoofdstuk 3 wordt duidelijk dat Humanitas het nodige van haar vrijwilligers verwacht. Daar staat dan ook het nodige tegenover. Humanitas hecht veel waarde aan goede begeleiding en deskundigheidsbevordering van haar vrijwilligers en wil daarom investeren in de kwaliteit van het vrijwilligerswerk. Het maatschappelijk rendement, het effect van het werk van de vereniging hangt immers in belangrijke mate af van de kunde en vaardigheden van de organiserende en uitvoerende vrijwilligers. Goed geschoolde en begeleide vrijwilligers bieden het meeste uitzicht op goede eindresultaten. Bovendien valt van hen ook meer ondernemingszin en bereidheid tot veranderingen en vernieuwingen in het werk te verwachten. Daarom geldt dat alle vrijwilligers die bij Humanitas werkzaam zijn in principe recht hebben op facilitaire en inhoudelijke ondersteuning. Hoever dit in de praktijk kan worden ingevuld is vanzelfsprekend afhankelijk van de financiële reikwijdte en organisatorische beschikbaarheid. Ter ondersteuning bij het organiseren en uitvoeren van werkzaamheden wordt door de vereniging gezorgd voor deskundige vrijwillige en/of beroepsmatige begeleiding. Tevens wordt speciaal georganiseerde deskundigheidsbevordering aangeboden (zie 4.3). 4.2 Goede introductie essentieel Humanitas vindt een goede introductie van nieuwe vrijwilligers zeer belangrijk. Inmiddels heeft de ervaring binnen Humanitas geleerd dat een goede introductie dikwijls bepalend is voor een goed lopende verhouding tussen de vereniging en haar vrijwilligers. Een goede samenwerking veronderstelt dat betrokkenen weten waar zij met elkaar aan toe zijn. Voor Humanitas betekent een goede introductie dat gezorgd wordt voor bondige en duidelijke informatie over de volgende zaken: de geschiedenis van Humanitas (de bestaansgrond); waar Humanitas voor staat (de opdracht of missie); de organisatieopzet (vereniging en werkorganisatie); de besluitvorming (wie beslist waarover); de medewerkers (vrijwillige en betaalde); de programmalijnen (werkvelden en activiteiten). Deze onderwerpen worden aangestipt in de algemene introductiecursus waarvoor alle nieuwe vrijwilligers worden uitgenodigd. Deze introductie kan de vorm krijgen van een afzonderlijke korte cursus (als men nog geen keuze heeft gemaakt) of in de vorm van de eerste bijeenkomsten van een basiscursus voor een specifieke activiteit (als men al wel een keuze heeft gemaakt). Deelname hieraan is verplicht. Aansluitend op deze introductiefase vinden vervolgens specifieke, op de uitvoering van bepaalde activiteiten gerichte basiscursussen plaats die net als de algemene introductiecursus zoveel mogelijk in de districten of afdelingen worden uitgevoerd. Een belangrijk doel van de introductie is het zicht krijgen op de breedte van het werk van Humanitas als landelijke vereniging met haar diversiteit aan activiteiten. Daarom komen alle nieuwkomers bij de vereniging in aanmerking voor toezending van het ledenblad Van Mens Tot Mens. Het blad biedt haar lezers een helder beeld van de vele activiteiten en Vrijwilligersbeleid

19 aandachtspunten van de vereniging. De toezending ervan is gegarandeerd bij het lidmaatschap van Humanitas. Vrijwilligers die geen lid zijn krijgen het alleen als zij op het landelijk secretariaat van Humanitas zijn aangemeld door het afdelings- of het districtsbestuur waarvoor zij actief zijn. 4.3 Werkbegeleiding Om er voor te zorgen dat de werkzaamheden zo goed en efficiënt mogelijk worden uitgevoerd moeten zowel uitvoerders als organisatoren van vrijwilligerswerk kunnen rekenen op aanwezige werkbegeleiding. De begeleiding van organiserende en coördinerende vrijwilligers komt als regel van afdelingsbestuurders en van de consulenten die de vereniging in dienst heeft. De begeleiding van uitvoerende vrijwilligers is toevertrouwd aan de organiserende en coördinerende vrijwilligers. Voor specifieke activiteiten zoals Home Start wordt deze echter verzorgd door beroepskrachten. Deze begeleiding kent twee accenten: aandacht geven aan taakgerichte en aan persoonsgerichte zaken. Taakgerichte werkbegeleiding: De aandacht gaat hierbij uit naar het bieden van hulp en ondersteuning bij de uitvoering van het opgedragen werk. Voor zover nodig worden daarbij voor de uitvoering van het werk vereiste vaardigheden aangeleerd. Persoonsgerichte werkbegeleiding: De aandacht ligt hierbij op iemands persoonlijke capaciteiten. Het gaat om het goed laten aansluiten van iemands persoonlijke capaciteiten op de gevraagde taken. Werkbegeleiding wordt individueel gegeven, maar ook in groepsverband of als een combinatie van beide. De opdracht tot werkbegeleiding van uitvoerende vrijwilligers komt van afdelingsbesturen. Het afdelingsbestuur zorgt zelf voor de werkbegeleiding of deze wordt opgedragen aan vrijwillige of in voorkomende gevallen betaalde coördinatoren. Bij afdelingsoverstijgende activiteiten kan de begeleidingsopdracht ook van een districtsbestuur komen. Wie uiteindelijk de begeleiding op zich neemt of krijgt toegedeeld, hangt in de praktijk af van drie factoren: (1) de beschikbaarheid van personen met voldoende kennis en kunde; (2) van de feitelijke behoefte aan begeleiding en (3) van het soort werk dat onder handen genomen wordt. Maar wie het ook uitvoert en in welke vorm de begeleiding daadwerkelijk wordt gegeven, er wordt altijd vooraf een afspraak gemaakt over de aard en de frequentie van de begeleiding. Om elk misverstand hierover te voorkomen worden deze afspraken op papier gezet en naar alle direct betrokkenen gecommuniceerd. Juist werkbegeleiding kan zichtbaar maken of de uitvoering van iemands vrijwilligerswerk verloopt zoals dit was bedoeld. Nu is aandacht voor niet goed functioneren bijna altijd een heikel punt. Iets dat vaak wordt uitgesteld omdat het er over beginnen als ongemakkelijk wordt ervaren. Vooral als de oorzaak van niet goed functioneren gezocht moet worden in het niet (meer) aankunnen van opgedragen werkzaamheden. Humanitas vindt het haar verantwoordelijkheid om functioneringsproblemen binnen het vrijwilligerswerk niet uit de weg te gaan. Waar deze zich voordoen zullen werkbegeleiders en afdelingsbesturen hun verantwoordelijkheid moeten nemen door dergelijke problemen actief aan te pakken. Vrijwilligersbeleid

20 Uitgangspunt hierbij is dat er steeds gezocht zal worden naar oplossingen die zowel voor een betrokken vrijwilliger als voor Humanitas passend zijn. Niet goed functioneren kan er bijvoorbeeld toe leiden dat er extra werkbegeleiding wordt afgesproken of dat er actief wordt gezocht naar ander en beter passend vrijwilligerswerk. Hoewel veel Humanitas vrijwilligers zich dikwijls meerdere jaren inzetten komt er voor iedere vrijwilliger een moment waarop hij/zij zijn/haar vrijwilligerswerk voor Humanitas of de betrokkenheid bij Humanitas in het algemeen beëindigt. Werkbegeleiders zorgen dan voor een afscheids(exit)gesprek. Deze gesprekken gebeuren vanuit een aantal intenties. Humanitas wil graag weten hoe vertrekkende vrijwilligers hun werk bij de vereniging hebben ervaren en of zij suggesties hebben om zaken beter of anders te organiseren. Ook wil de vereniging mensen die vertrekken graag betrokken houden bij Humanitas, want als een karwei afloopt wil dit niet zeggen dat er niets meer te doen is. Neem bijvoorbeeld het vertrek van bestuurlijke vrijwilligers. Het statutair aflopen van een bestuurslidmaatschap na twee zittingsperioden van vier jaar wil geenszins zeggen dat men niet in een andere functie (bijv. als coördinerend of uitvoerend vrijwilliger) aan de slag kan, of mee kan doen aan werk- of adviesgroepen. Het laten doorstromen van vrijwilligers van de ene naar de andere functie of activiteit geldt als aandachtspunt voor alle besturen. Vrijwilligers die hun werkzaamheden bij Humanitas willen beëindigen kunnen verzoeken om een getuigschrift. 4.4 Scholing en opleiding: deskundigheidsbevordering Kwalitatief hoogwaardig vrijwilligerswerk vraagt goed geïnstrueerde en opgeleide vrijwilligers. Vanaf 2009 krijgt dit meer nog dan in het verleden volop aandacht via de activiteiten van de Humanitas Academie. Het begrip Humanitas Academie staat voor een samenhangend programma van deskundigheidsbevordering dat op plaatselijk, regionaal en landelijk niveau wordt aangeboden en uitgevoerd. Kwalitatief hoogwaardig vrijwilligerswerk begint bij het duidelijk aangeven van wat er nodig is om de ondersteuning van deelnemers zo optimaal mogelijk te laten plaatsvinden. Concrete informatie hierover is te vinden in de Handreikingen die de vereniging voor een aantal veel voorkomende activiteiten heeft uitgegeven. Er komt in naar voren aan welke vooraf gestelde criteria de dienstverlening moet voldoen. Ook bij geheel nieuwe verenigingsactiviteiten zullen steeds dit soort criteria worden gesteld. Hieruit kan doorgaans rechtstreeks worden afgeleid welke kennis, kunde, vaardigheden en houding de organiserende en uitvoerende vrijwilligers in huis moeten hebben om met succes aan de slag te kunnen. Niet alleen het belang van de deelnemers speelt daarbij een rol: er is ook sprake van een eigenstandig vrijwilligersbelang. Ook voor vrijwilligers zelf is kwalitatief hoogwaardig werk leveren van grote betekenis. Het draagt bij aan het geloof in eigen kunnen en aan beroepstrots onder vrijwilligers. Humanitas vindt dat 'kwalitatief hoogwaardig werk' vrijwilligers met recht trots maakt op wat zij verrichten. De deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers die onder de paraplu van de Humanitas Academie worden georganiseerd in een scholings en opleidingsaanbod, is afgestemd op de activiteiten binnen de volgende vijf programmalijnen: Elk Kind Telt: activiteiten gericht op kinderen, jongeren en hun opvoeders; Vallen en Opstaan: activiteiten gericht op mensen die tijdelijk de regie over hun leven kwijt zijn; Alleen en Samen: activiteiten gericht op het doorbreken van isolement; Oud en Redzaam: activiteiten gericht op de participatie van ouderen; Verwerken en Verder: activiteiten ter ondersteuning bij het verwerken van verliezen. Vrijwilligersbeleid

Sterke vrijwilligers. Humanitas Vrijwilligersbeleid 2013

Sterke vrijwilligers. Humanitas Vrijwilligersbeleid 2013 Sterke vrijwilligers Humanitas Vrijwilligersbeleid 2013 Voorjaar 2013 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord Hoofdbestuur... 4 Hoofdstuk 1. Kernzaken Humanitas vrijwilligersbeleid... 5 1.1 Humanitaswerk is vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Vrijwilligers doen ertoe Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Inhoud 4 5 6 8 10 1 De kern van ons vrijwilligersbeleid 2 Vrijwilligerswerk bij Humanitas: voor

Nadere informatie

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Vrijwilligers doen ertoe Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij 4 5 6 8 10 Inhoud 1 De kern van ons vrijwilligersbeleid 2 Vrijwilligerswerk bij Humanitas: voor

Nadere informatie

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Vrijwilligers doen ertoe Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij 4 5 6 8 10 Inhoud 1 De kern van ons vrijwilligersbeleid 2 Vrijwilligerswerk bij Humanitas: voor

Nadere informatie

Inhoud. 3 Wat vraagt Hurnanitas van haar vrijwilligers? 4 Wat heeft Hurnanitas vrijwilligers te bieden?

Inhoud. 3 Wat vraagt Hurnanitas van haar vrijwilligers? 4 Wat heeft Hurnanitas vrijwilligers te bieden? Inhoud 1 De kern van ons vrijwillig ersbeleid 2 Vrijwilligerswerk bij Humanitas: voor elk wat wils 3 Wat vraagt Hurnanitas van haar vrijwilligers? 4 Wat heeft Hurnanitas vrijwilligers te bieden? 5 Waar

Nadere informatie

Welkom. hum anitas. Inhoud. Van harte welkom bij Humanitasl. Wij zijn heel blij dat jij je voor onze vereniging wilt gaan inzetten.

Welkom. hum anitas. Inhoud. Van harte welkom bij Humanitasl. Wij zijn heel blij dat jij je voor onze vereniging wilt gaan inzetten. hum anitas Inhoud Welkom Van harte welkom bij Humanitasl Wij zijn heel blij dat jij je voor onze vereniging wilt gaan inzetten. Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor Humanitas. Zij ondersteunen

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 VRIJWILLIGERSBELEID Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 Voorwoord De Boei, Centrum voor welzijn en hulpverlening, maakt dankbaar gebruik van de inzet van veel vrijwilligers die zich met zeer verschillende

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ASZ

Vrijwilligersbeleid ASZ Vrijwilligersbeleid ASZ Versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 juli 2013. Doelgroep: (1) bestuurders en (2) geïnteresseerde leden/vrijwilligers van de ASZ Waarom vrijwilligersbeleid? De Algemene

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Zo gaan wij om met... Vrijwilligers

Zo gaan wij om met... Vrijwilligers Zo gaan wij om met... Vrijwilligers Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 Welzijn Baarn pag. 4 Missie, Doel, Visie op vrijwilligers Achtergrond informatie pag. 5 Vrijwilliger binnen Welzijn Baarn pag. 6 Hoe gaan

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 Inleiding Vrijwilligerswerk op het Rietveld Lyceum is ontstaan vanuit een dringende behoefte aan extra

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Elite Gastouderbureau

Vrijwilligersbeleid Elite Gastouderbureau Vrijwilligersbeleid Elite Gastouderbureau versie: mei 2017 1 Inhoudsopgave 1 1. INLEIDING.. 3 2. DEFINITIES. 3 3. DEFINITIE VAN VRIJWILLIGERSBELEID. 3 4. VISIE OP VRIJWILLIGERSWERK.. 3 5. POSITIE VAN DE

Nadere informatie

Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht

Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht Buurtkracht is de organisatie voor welzijn met zorg in Capelle aan den IJssel. De vier Sociaal Wijkteams van Buurtkracht werken samen met het Eropaf-team aan de leefbaarheid

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleidsplan. Achilles 1894 2013-2014

Vrijwilligersbeleidsplan. Achilles 1894 2013-2014 Achilles 1894 2013-2014 Assen, 26 november 2013 Ronald Keen Gonnie Bruining Annette Jassies Pia vd Veen Yvonne Speelman Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 1. De huidige situatie 4 2. De gewenste situatie 5

Nadere informatie

Komt u bij ons supersnelle vrijwilligersteam?

Komt u bij ons supersnelle vrijwilligersteam? Glasvezel, ik wil het voor supersnel internet Komt u bij ons supersnelle vrijwilligersteam? # glasvezel voor alle kernen, buitengebieden en bedrijventerreinen Glasvezel verbindt het Land van Cuijk De coöperatie

Nadere informatie

Betreft: Vrijwilligersbeleid 2016.

Betreft: Vrijwilligersbeleid 2016. When the Eagle Learns to Fly Franklinstraat 193 2562 CE Den Haag T 070 392 50 50 M 06 53 38 08 90 Betreft: Vrijwilligersbeleid 2016. Structureel Doel stelling van onze organisatie is het zo goed mogelijke

Nadere informatie

Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk

Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 Welzijn Baarn pag. 4 Missie, Doel, Visie op vrijwilligers Achtergrond informatie pag. 5 Vrijwilliger binnen Welzijn Baarn pag. 6 Hoe

Nadere informatie

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016 Beleidsplan 2013 2016 Er zijn. Zorg in de laatste levensfase Pagina 1 Inleiding Al meer dan 20 jaar wordt door vrijwilligers in onze gemeenschap aanvullende zorg geboden aan mensen in hun laatste levensfase.

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid ZAB Nederland

Mantelzorgbeleid ZAB Nederland Mantelzorgbeleid ZAB Nederland 1. Inleiding Mantelzorg is een thema dat momenteel veel aandacht krijgt in onze samenleving. Het gaat om zorg die noodzakelijkerwijs langdurig, onbetaald en vanuit een persoonlijke

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID CRISISOPVANG STICHTING NOODOPVANGCENTRUM VLAARDINGEN.

VRIJWILLIGERSBELEID CRISISOPVANG STICHTING NOODOPVANGCENTRUM VLAARDINGEN. VRIJWILLIGERSBELEID CRISISOPVANG STICHTING NOODOPVANGCENTRUM VLAARDINGEN. 1. Inleiding Stichting Noodopvangcentrum (NOC) is 25 jaar gelden begonnen als een vrijwilligersorganisatie en werd in de loop van

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT)

VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT) VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT) 1 januari 2015-31 december 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie, uitgangspunten en beleid 3 2.1 Visie Welzijn De Wolden

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

Beste vrijwilliger, Bestuur, directie en medewerkers Welzijn Castricum

Beste vrijwilliger, Bestuur, directie en medewerkers Welzijn Castricum Beste vrijwilliger, Fijn dat u geïnteresseerd bent in Welzijn Castricum en overweegt of misschien al besloten heeft om vrijwilligerswerk bij ons te gaan doen! Het werk van Welzijn Castricum is onmogelijk

Nadere informatie

Beleidsplan. Unie Van Vrijwilligers Afdeling Leeuwarden Onze missie:

Beleidsplan. Unie Van Vrijwilligers Afdeling Leeuwarden Onze missie: Beleidsplan Unie Van Vrijwilligers Afdeling Leeuwarden 2012-2017 Onze missie: Het veraangenamen van het leven van kwetsbare mensen door middel van intramurale en extramurale activiteiten met flexibiliteit,

Nadere informatie

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK Een onmisbare handleiding voor eerstelijnspraktijken die de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gaan implementeren. 4 INTRODUCTIE DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK 6 8 12

Nadere informatie

Beroepscode Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking

Beroepscode Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking Beroepscode Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking 1 VOORWOORD Met trots presenteert de Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking (BCMB) de

Nadere informatie

Jaarverslag. Humanitas. ThuisAdministratie. Bommelerwaard

Jaarverslag. Humanitas. ThuisAdministratie. Bommelerwaard Jaarverslag Humanitas ThuisAdministratie Bommelerwaard 2009 1 Inleiding April 2007 is de afdeling Bommelerwaard van de Vereniging Humanitas gestart met het Project Thuisadministratie. Inmiddels draaien

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Cavent

Vrijwilligersbeleid Cavent Vrijwilligersbeleid Cavent Datum vaststelling : 12112013 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : Directeur bestuurder Datum aanpassingen aan : 20012015 KD23 Vrijwilligersbeleid Cavent 20012015

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Aan Stichting De Vijfde Macht t.a.v. de heer L. Koenen. Per

Met vriendelijke groet, Aan Stichting De Vijfde Macht t.a.v. de heer L. Koenen. Per Humanitas Landelijk Bureau Postbus 71 1000 AB Amsterdam Aan Stichting De Vijfde Macht t.a.v. de heer L. Koenen Per email: l.koenen14@hotmail.nl Landelijk Bureau Sarphatistraat 4 1017 WS Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid AYA Thuiszorg

Vrijwilligersbeleid AYA Thuiszorg 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 : Vrijwilligersbeleid; visie, definitie, kader : Uitgangspunten AYA Thuiszorg bij het werken met vrijwilligers; :

Nadere informatie

Beleidsplan Mantelzorg

Beleidsplan Mantelzorg Opsteller: Golein Klein Bramel Versie: 1 december 2010 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. WAT IS MANTELZORG?... 3 2. VISIE OP MANTELZORG... 4 3. WAT KUNNEN MANTELZORGERS VERWACHTEN VAN

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers worden in Het Mennistenerf/WSP Dirk Prins gezien als niet betaalde medewerkers.

Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers worden in Het Mennistenerf/WSP Dirk Prins gezien als niet betaalde medewerkers. Doel: Realiseren van duidelijke afspraken ten aanzien van het werven, de aanmeldingsprocedure, de rechten en plichten en de begeleiding van de vrijwilliger Inleiding Binnen Het Mennistenerf/WSP Dirk Prins

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie 2015

Verordening Tegenprestatie 2015 Bijlage 2 Verordening Tegenprestatie 2015 De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2014, gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip De veranderende politieke en maatschappelijke verhoudingen resulteren in minder overheid en meer burger. Door de terugtredende overheid ontstaat er meer ruimte

Nadere informatie

Vrijwilligers worden in het Mennistenerf gezien als niet betaalde medewerkers.

Vrijwilligers worden in het Mennistenerf gezien als niet betaalde medewerkers. Doel: Realiseren van duidelijke afspraken ten aanzien van het werven, de aanmeldingsprocedure, de rechten en plichten en de begeleiding van de vrijwilliger Inleiding Binnen het Mennistenerf wordt, in georganiseerd

Nadere informatie

IN VEILIGE HANDEN. IVN-afdeling Vecht en Plassengebied

IN VEILIGE HANDEN. IVN-afdeling Vecht en Plassengebied IN VEILIGE HANDEN Beleid ter voorkoming van seksueel misbruik en ander ongewenst gedrag IVN-afdeling Vecht en Plassengebied Inleiding IVN-afdeling Vecht en Plassengebied wil de vrijwilligers en de deelnemers

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID ALRIJNE ZORGGROEP

VRIJWILLIGERSBELEID ALRIJNE ZORGGROEP A: 1, 2, 3, 4, 5 B: 1, 2, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 C: 3, 4, 5, D: 1, 2, ALRIJNE ZORGGROEP VRIJWILLIGERSBELEID ALRIJNE ZORGGROEP 3 APRIL 2017 Inhoudsopgave Paginanummer 1. ALGEMEEN 1 2. VISIE EN

Nadere informatie

Informele Zorg. Beleidsnota. Definitief. Manon Aarninkhof, MichelleNijdam, Corina Bosma Jos Olde Engberink. datum Juli 2015

Informele Zorg. Beleidsnota. Definitief. Manon Aarninkhof, MichelleNijdam, Corina Bosma Jos Olde Engberink. datum Juli 2015 Informele Zorg Beleidsnota datum Juli 2015 status versie 1.1 auteur(s) Eigenaar Definitief Manon Aarninkhof, MichelleNijdam, Corina Bosma Jos Olde Engberink Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding...

Nadere informatie

1. VRIJWILLIGERSBELEID- EN WERVING

1. VRIJWILLIGERSBELEID- EN WERVING 1. VRIJWILLIGERSBELEID- EN WERVING 1. DENKOEFENING VOOR DE CLUB: VRIJWILLIGERSWERK IS VERSCHILLEND VAN VRIJBLIJVEND WERK Ontwikkel als club een visie rond vrijwilligerswerk. Al te vaak doen clubs gewoon

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid De Schoor VRIJWILLIGERSWERK NIEUWE STIJL

Vrijwilligersbeleid De Schoor VRIJWILLIGERSWERK NIEUWE STIJL VRIJWILLIGERSWERK NIEUWE STIJL INLEIDING De Schoor, Welzijnswerk Almere kan, bij de organisatie en uitvoering, rekenen op de hulp van betrokken burgers. Zij zijn betrokken bij hun omgeving en zijn bereid

Nadere informatie

Raad van Kerken Conferentie Nieuwe Krachten met Kerk en Stage. Diaconaal leren Wanneer wijkt de duisternis voor het licht?

Raad van Kerken Conferentie Nieuwe Krachten met Kerk en Stage. Diaconaal leren Wanneer wijkt de duisternis voor het licht? Raad van Kerken Conferentie Nieuwe Krachten met Kerk en Stage 14 mei 2014 Herman Noordegraaf Diaconaal leren Wanneer wijkt de duisternis voor het licht? Ter inleiding van deze conferentie wil ik enige

Nadere informatie

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015 Liemerije deskundige zorg voor ouderen Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Mailadres clientenraad@liemerije.nl Internet www.liemerije.nl

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. vrijwilligersbeleid 1 e versie Stichting Matthias pagina 1

Vrijwilligersbeleid. vrijwilligersbeleid 1 e versie Stichting Matthias pagina 1 Vrijwilligersbeleid 1 e versie Stichting Matthias pagina 1 1e versie augustus 2015 Inhoudsopgave Visie op vrijwilligers 3 Werving van vrijwilligers 6 Belonen van vrijwilligers 7 Begeleiden van vrijwilligers

Nadere informatie

Beleid vrijwilligerswerk algemeen Inleiding Visie op vrijwilligers... 2

Beleid vrijwilligerswerk algemeen Inleiding Visie op vrijwilligers... 2 Beleid vrijwilligerswerk algemeen Documentverantwoordelijke: Voorzitter Raad van Bestuur Datum vaststelling: 13-1-2005 Datum evaluatie: 1-9-2016 Soort document: Beleid Bestemd voor: Alle medewerkers Inhoudsopgave

Nadere informatie

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM MANTELZORGBELEID VIERSTROOM Doel Het doel van deze tekst is een kader beschrijven waarbinnen doelstellingen en randvoorwaarden zijn vastgelegd die de samenwerking met mantelzorgers en ondersteuning van

Nadere informatie

VRIJWILLIGE INZET. In deze brochure leest u de visie en het beleid van de vereniging op vrijwillige inzet

VRIJWILLIGE INZET. In deze brochure leest u de visie en het beleid van de vereniging op vrijwillige inzet VRIJWILLIGE INZET In deze brochure leest u de visie en het beleid van de vereniging op vrijwillige inzet VRIJWILLIGE INZET VERENIGING DE BLOESEM Vereniging De Bloesem is de nieuwe beheerder van de openbare

Nadere informatie

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk Stean foar Stipe Visie op cliëntondersteuning zorg, welzijn en aangepast wonen Het Signalerend ignalerende Toegankelijke Effectieve Activerende Netwerk (dat stiet as in hûs!) Inleiding Sinds januari 2007

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Een stagiair is geen vrijwilliger. Het vrijwilligersbeleid is daarom niet van toepassing op stagiairs.

Een stagiair is geen vrijwilliger. Het vrijwilligersbeleid is daarom niet van toepassing op stagiairs. Vrijwilligersbeleid. Bij een groot aantal activiteiten die worden uitgevoerd zijn vrijwilligers ingeschakeld. De inschakeling van vrijwilligers vindt plaats zowel om principiële als om pragmatische redenen.

Nadere informatie

Borgen/ proces van vrijwilligerswerk binnen de RIBW K/AM

Borgen/ proces van vrijwilligerswerk binnen de RIBW K/AM Borgen/ proces van vrijwilligerswerk binnen de RIBW K/AM Deel 1: Hoe was het? Situatie vrijwilligerswerk 2013 Minimaal vrijwilligersbeleid 24 woonvormen Sportmaatjesproject Totaal 120 externe vrijwilligers

Nadere informatie

Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014

Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014 Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014 Aanleiding: Door de groei van stichting Ouderen Samen zijn er steeds meer vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleidsplan

Vrijwilligersbeleidsplan Vrijwilligersbeleidsplan Nieuw-Buinen, juli 2012 Voorwoord Een vereniging staat of valt met de hulp die een vereniging krijgt van vrijwilligers. Heel kort; zonder vrijwilligers geen v.v. Nieuw Buinen.

Nadere informatie

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Beschrijving werkwijze 1 Gebaseerd op de eindevaluatie Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis

Nadere informatie

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014.

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ Algemeen: Wat betekenen de bezuinigingen

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Hoor Friesland

Vrijwilligersbeleid Hoor Friesland Vrijwilligersbeleid Hoor Friesland Januari 2017 1 Inhoudsopgave 1. Het waarom van vrijwilligerswerk 3 1.1 Missie Hoor Friesland 3 1.2 Definitie van vrijwilligerswerk 3 1.2 Visie op vrijwilligerswerk 4

Nadere informatie

Informatie voor sollicitanten op diverse bestuursfuncties van de Stichting Welzijn Vianen

Informatie voor sollicitanten op diverse bestuursfuncties van de Stichting Welzijn Vianen Informatie voor sollicitanten op diverse bestuursfuncties van de Stichting Welzijn Vianen Augustus 2015 Organisatie Stichting Welzijn Vianen (SWV) is een zich ontwikkelende brede ondernemende welzijnsorganisatie

Nadere informatie

Splinterlaan 156 2352 SM Leiderdorp. Telefoon (071) 5413536 Email info@pluspuntleiderdorp.nl Website www.pluspuntleiderdorp.nl

Splinterlaan 156 2352 SM Leiderdorp. Telefoon (071) 5413536 Email info@pluspuntleiderdorp.nl Website www.pluspuntleiderdorp.nl Splinterlaan 156 2352 SM Leiderdorp Telefoon (071) 5413536 Email info@pluspuntleiderdorp.nl Website www.pluspuntleiderdorp.nl Vrijwilligersbeleid Pluspunt 2013-2016 1 1. Inleiding Het vastleggen van het

Nadere informatie

Mantelzorgers. Mantelzorgen?... Nee hoor, gewoon Liefde!

Mantelzorgers. Mantelzorgen?... Nee hoor, gewoon Liefde! Mantelzorgers Als de alledaagse dingen niet meer vanzelfsprekend zijn, als de regie voeren over je leven een klus blijkt te zijn geworden en het misschien ook lastig is om jezelf te verzorgen, dan is het

Nadere informatie

Medezeggenschap van Vrijwilligers

Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling vrijwilligersbijeenkomst 2 oktober 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers Deelnemers De deelnemers van deze bijeenkomst zijn betrokken bij vrijwilligersmedezeggenschap binnen de organisatie

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo

Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo Inleiding Dit model voor een toetsingskader is opgesteld ten behoeve van het kwaliteitstoezicht in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Advies 7 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Aanbevelingen 7 Aanleiding en context voor dit advies 9 Algemeen 11 Opmerkingen bij tekst en opzet van

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Welzijn MensenWerk 2014 t/m 2016

Vrijwilligersbeleid Welzijn MensenWerk 2014 t/m 2016 2014 t/m 2016 Van : afdeling W&MD (HS) Datum : 18-12-2013 Status : definitief Inleiding Zonder de inzet van vrijwilligers zouden veel activiteiten en diensten van Welzijn MensenWerk niet plaats kunnen

Nadere informatie

Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening)

Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening) Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening) 1. Algemene toelichting 1.1 Inleiding Deze verordening geeft uitvoering aan de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Welzijn Rijswijk

Vrijwilligersbeleid Welzijn Rijswijk Vrijwilligersbeleid Welzijn Rijswijk Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Over Welzijn Rijswijk 3. Visie van Welzijn Rijswijk op vrijwilligerswerk 3.1 Definitie van vrijwilligerswerk 3.2 Visie van Welzijn Rijswijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 Kenmerk: 183277 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8a, eerste lid,

Nadere informatie

In dit stuk zijn de sleutels tot succes onderverdeeld in vier categorieën:

In dit stuk zijn de sleutels tot succes onderverdeeld in vier categorieën: Deze sleutels tot succes bevatten aanbevelingen voor een goede samenwerking tussen beroepskracht en vrijwilliger. Belangrijk is dat de cliënt centraal staat. Dit uitgangspunt geldt bij elke sleutel tot

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

Nota vrijwilligersbeleid Milieudefensie

Nota vrijwilligersbeleid Milieudefensie Nota vrijwilligersbeleid Milieudefensie 1 Inleiding Bij Milieudefensie kunnen vrijwilligers op allerlei manieren aan de slag. Werken met vrijwilligers én met betaalde krachten is binnen onze organisatie

Nadere informatie

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal Visie op vrijwilligerswerk Het werken met vrijwilligers is een bewuste keuze. Zij maken de maatschappelijke betrokkenheid van SKO-Maasdal zichtbaar en

Nadere informatie

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op?

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? Stappenplan Taalcoach Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? I nleiding Eind juni is het project Taalcoach van start gegaan. Het doel van het project is het realiseren van een taalkoppel, bestaande

Nadere informatie

1.1 Inleiding 2. 1.2 Definitie en afbakening van vrijwilligersbeleid 2. 1.3 Criteria voor werving en selectie van vrijwilligers 2

1.1 Inleiding 2. 1.2 Definitie en afbakening van vrijwilligersbeleid 2. 1.3 Criteria voor werving en selectie van vrijwilligers 2 VRIJWILLIGERSBELEID STICHTING WELZIJN MIDDELSEE Pyter Jurjensstrjitte 17 9051 BR Stiens Tel: 058-2575220 Email: psz@welzijnmiddelsee.nl Inhoudsopgave 1.1 Inleiding 2 1.2 Definitie en afbakening van vrijwilligersbeleid

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten NVLP

VRIJWILLIGERSBELEID Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten NVLP VRIJWILLIGERSBELEID Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten NVLP Januari 2011 Vrijwilligersbeleid NVLP De Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten (NVLP) is een landelijke patiëntenvereniging voor mensen

Nadere informatie

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht Cliëntenperspectief op de compensatieplicht De Wmo-adviesraad Leerdam heeft samen met MOVISIE een visiedocument opgesteld over het cliëntenperspectief op de compensatieplicht. De Wmo-adviesraad wilde een

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid VV Gilze

Vrijwilligersbeleid VV Gilze Vrijwilligersbeleid VV Gilze Wat is een vrijwilliger? Een vrijwilliger is iemand die uit vrije wil werkzaamheden verricht, buiten een vast dienstverband. In het algemeen zijn deze werkzaamheden onbetaald

Nadere informatie

Allen hierboven genoemde betrokkenen mogen rekenen op een duidelijk, behulpzaam en toegankelijk apparaat.

Allen hierboven genoemde betrokkenen mogen rekenen op een duidelijk, behulpzaam en toegankelijk apparaat. Gedragscode Prins Claus Fonds 3 Prins Claus Fonds Jaarverslag 2002 Zo zijn onze manieren! Inleiding Een gedragscode voor het Prins Claus Fonds dient rekening te houden met de aard van de organisatie, het

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

LET OP: dit is een onbeheerde kopie; de inhoud kan gewijzigd zijn.

LET OP: dit is een onbeheerde kopie; de inhoud kan gewijzigd zijn. Doel Achtergrondinformatie over het beroepsgeheim, de meldcode en zwijgplicht behorende bij de documenten over kindermishandeling, huiselijk geweld en. Reikwijdte MGG Functionaris medisch specialist verpleegkundige

Nadere informatie

Van Kooten en de bie. De rol van de vrijwilliger en de betekenis van de Kanteling

Van Kooten en de bie. De rol van de vrijwilliger en de betekenis van de Kanteling Van Kooten en de bie Een vooruitziende blik of is er echt niets veranderd? De rol van de vrijwilliger en de betekenis van de Kanteling http://www.youtube.com/watch?v=ebj1ra24kbs Bijeenkomst 1 Vrijwilliger

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Werkvorm Checklist risicofactoren

Werkvorm Checklist risicofactoren Werkvorm Checklist risicofactoren Met behulp van de Checklist risicofactoren kan in kaart wn gebracht hoe het staat met de fysieke omgeving, toezicht en gelegenheden, omgangscultuur en bespreekbaarheid

Nadere informatie

doen gedragsregels van PSW

doen gedragsregels van PSW doen laten gedragsregels van PSW Inhoud1. Inleiding 2. De Taak 3. Gedragsregels 4. Werken met dit boekje 1 1. Inleiding Algemeen Werken bij PSW Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg betekent

Nadere informatie

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure Vrijwilliger bij Amsta Informatiebrochure 1 Inleiding Welkom als vrijwilliger bij Amsta! Amsta is een grote zorgorganisatie in Amsterdam. We bieden persoonlijke ondersteuning, wonen, zorg en welzijn aan

Nadere informatie

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers Wmo-werkplaats Twente Scholingshandleiding voor cursist en trainer Samenwerken met vrijwilligers De vrijwilliger als vanzelfsprekende partner in zorg en welzijnswerk juli 2011 Saxion. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid NCFS

Vrijwilligersbeleid NCFS Vrijwilligersbeleid NCFS MAART 2016 C OPYRIGHT NCFS Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder

Nadere informatie

Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Middelburg, Vlissingen & Veere

Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Middelburg, Vlissingen & Veere Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Middelburg, Vlissingen & Veere VERSIE: Concept inspraakprocedure 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en algemene bepalingen...4 Artikel 1 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Registratie code : 14B *14B.02305* Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Veere

Registratie code : 14B *14B.02305* Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Veere Registratie code : 14B.02305 *14B.02305* Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Veere Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en algemene bepalingen... 4 Artikel 1 Begripsbepalingen... 4 Artikel 2 Vormen

Nadere informatie

IDENTITEITSSTATUUT. Zorgcentrum Horizon. Integraal onderdeel van de statuten conform artikel 2. Lid 4

IDENTITEITSSTATUUT. Zorgcentrum Horizon. Integraal onderdeel van de statuten conform artikel 2. Lid 4 IDENTITEITSSTATUUT Zorgcentrum Horizon Integraal onderdeel van de statuten conform artikel 2. Lid 4 8 september 2016 1 Identiteitsstatuut zorgcentrum Horizon Voorwoord Voor u ligt het identiteitsstatuut

Nadere informatie

De raad van de gemeente Schiermonnikoog,

De raad van de gemeente Schiermonnikoog, De raad van de gemeente Schiermonnikoog, Gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet, artikel 35, eerste lid, onderdeel e van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

De paradox van de burger als uitgangspunt

De paradox van de burger als uitgangspunt GEMEENTE WINTERSWIJK De paradox van de burger als uitgangspunt De dialoog als methodiek Rhea M. Vincent 1-11-2013 In het nieuwe zorgstelsel staat de vraag van de burger centraal. De professional en de

Nadere informatie

INLEIDING Definitie van Mantelzorg Visie Nieuw Unicum SOFA-model... 2

INLEIDING Definitie van Mantelzorg Visie Nieuw Unicum SOFA-model... 2 DOCUMENT AUTEUR: INGANGSDATUM: april 2016 GELDIG VOOR: Hele organisatie Beleidsdoc 4.28 Ondersteuner cliëntenraad EVALUATIEDATUM: 2018 EINDVERANTWOORDELIJK : Raad van Bestuur VASTGESTELD Raad van Bestuur:

Nadere informatie

Humanitas Afdeling Assen. Jaarverslag 2013

Humanitas Afdeling Assen. Jaarverslag 2013 Humanitas Afdeling Assen Jaarverslag 2013 Algemeen Humanitas is er voor mensen die met behulp van een vrijwilliger op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie. Jaarlijks bieden ruim 13.800

Nadere informatie