Landelijk professioneel kader uitvoering Basispakket JGZ

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Landelijk professioneel kader uitvoering Basispakket JGZ"

Transcriptie

1 Landelijk professioneel kader uitvoering Basispakket JGZ

2 Inleiding ondersteunt JGZ-organisaties bij de implementatie In 2015 wordt het nieuwe Basispakket JGZ van kracht. van het Basispakket JGZ. Het past bij een JGZ die Het beschrijft wat elk gezin en iedere jongere in transformeert en met meer flexibiliteit nog betere Nederland van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) zorg wil leveren, in samenhang met anderen. aangeboden moet krijgen. De verantwoordelijkheid hiervoor berust bij de gemeenten. Het Basispakket Context uitvoering Basispakket JGZ 2015 JGZ, dat naar verwachting eind 2014 formeel wordt Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is en blijft laagdrempelige, vastgesteld via een een aanpassing van het Besluit preventieve zorg waar alle ouders en jongeren terecht Publieke Gezondheid, vervangt het Basistakenpakket kunnen voor informatie en ondersteuning op het uit Het houdt geen radicale koerswijziging in, gebied van een gezonde en veilige ontwikkeling en maar legt enkele andere accenten en sluit aan bij de positieve opvoeding. JGZ heeft vrijwel alle kinderen veranderingen in het sociale domein. in beeld, vaccineert, monitort de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen en ondersteunt en begeleidt Voor de JGZ omschrijft het Basispakket de kerntaken: de ouders bij het opgroeien en opvoeden van hun preventieve zorg, zoals vroegtijdige opsporing en kinderen. Zij is daar waar kinderen zijn en vervult zo preventie van specifieke stoornissen, het volgen van een verbindende rol tussen enerzijds (voor)scholen, de ontwikkeling en de gezondheid van jeugdigen, het wijkvoorzieningen en eerstelijns voorzieningen signaleren van mogelijke risico s, het ramen van de en anderzijds de specialistische hulp. behoeften aan zorg, het geven van voorlichting, De JGZ is ook in ontwikkeling. JGZ professionals advies, instructie en begeleiding en het zo nodig anticiperen samen met ouders op de specifieke doorverwijzen en geleiden naar curatieve gezond- individuele behoeften van hun kind. Vanuit een heidszorg of jeugdhulp. De hielprik en de vaccinaties professionele kijk op de biologische, psychische en vanuit het RVP maken op dit moment geen deel uit sociale aspecten van de groei en ontwikkeling van het van de Wet PG, maar vallen onder de AWBZ. Ze kind kunnen eventuele problemen worden voorzien. behoren wel tot de kernactiviteiten van de JGZ. De Vaak kan dan samen met de ouders een oplossing JGZ draagt samen met haar samenwerkingspartners bij gevonden worden vanuit hun eigen kracht. Eventueel aan de gewenste veranderingen in de zorg voor jeugd. kan tijdelijk lichte hulp vanuit de JGZ worden geboden. Deze zijn gericht op het bevorderen van de eigen kracht Het streven is dat kind en gezin weer zo snel mogelijk en het reduceren van de behoefte aan specialistische op eigen kracht en/of met steun van hun eigen zorg. Preventie is daarbij belangrijk, evenals ontzorgen, netwerk kunnen. normaliseren, demedicaliseren en het tijdig bieden van de juiste hulp op maat en integrale hulp. Preventieve Zorg voor Jeugd Vanuit het perspectief van (veel) ouders en jongeren De invulling van het JGZ aanbod vindt plaats in een ligt het voor de hand dat JGZ meer doet dan het overleg tussen professionals en ouders, waarin vorm, uitvoeren van het Basispakket. Er is inhoudelijk frequentie en ondersteuningsbehoefte besproken immers een duidelijke relatie met andere wettelijke worden. Samen bepalen zij een pakket op maat, kaders, zoals de Jeudgwet, de Participatiewet, en gebaseerd op de keuzevrijheid van ouders en de Passend Onderwijs. JGZ kan zelf taken in deze kaders verantwoordelijkheid van professionals. Bij lichte uitvoeren of in ieder geval de verbinding leggen met problemen kan de JGZ desgewenst kortdurende partners die binnen deze wettelijke kaders werkzaam ondersteuning bieden, gericht op het herstel van zijn (zie: Preventieve Zorg voor Jeugd *). JGZ voorkomt de normale situatie (normaliseren). daarmee dat jongeren te vroeg, te laat en/of onterecht Professioneel kader worden doorverwezen naar zwaardere en duurdere vormen van zorg. Vanuit het perspectief van effectieve Het nieuwe Basispakket JGZ en de transformatie van vroege preventie ligt het ook voor de hand dat JGZ zich de jeugdsector vroegen om een nieuwe richtlijn voor ook richt op zwangerschap en preconceptie en op de professionals, ter vervanging van de richtlijn Contact- gehele adolescentiefase tot 23 jaar. Vroeg erbij zijn momenten BTP uit Het NCJ heeft daartoe dit geldt zeker voor groepen met een specifiek risico. landelijke professionele kader ontwikkeld, in samen- Zie figuur 1 Basispakket als fundament in het sociale werking met een begeleidingscommissie van domein. JGZ-professionals (op persoonlijke titel). Het kader

3 Figuur 1. Basispakket als fundament in het sociale domein Wet Publieke Gezondheid Basispakket JGZ Waarom? Wat? Hoe? Instrumenten Cie. de Winter: Rapport Een stevig fundament (2013) Kamerbrief standpunt advies basispakket JGZ 25 juni staatssecretaris Staatscourant met Besluit PG Landelijk Professioneel Kader Basispakket JGZ, richtlijnen en landelijke werkdocumenten Leeftijdspecifieke preventie NCJ Toolbox Basispakket JGZ Jeugdwet Passend onderwijs BasisDataSet Wet PG Art.5 Basis Data Set BDS protocollen Participatiewet Zorgverzekeringswet Visiedocument Preventieve Zorg voor Jeugd Toelichting tabellen Landelijk Professioneel Kader uitvoering Basispakket JGZ JGZ omvat alle preventieve kerntaken in de zorg voor jeugd. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen individu-gerichte activiteiten (tabel 1 en 1a) en collectieve activiteiten (tabel 2). Het landelijk professioneel kader is gebaseerd op het geheel aan richtlijnen en landelijke werkdocumenten die de JGZ-professional gebruikt bij het handelen. In tabel 1 zijn de ontwikkelingsfasen van een kind aangegeven. Vervolgens is aangegeven hoeveel contacten met de JGZ binnen deze ontwikkelingsfasen aangeboden dienen te worden in het kader van het Basispakket JGZ. Sommige contacten liggen qua tijdstip vast vanwege vaccinaties, terwijl voor andere contacten meer vrijheid is om deze op andere momenten aan te bieden. Alle contacten worden aangeboden. De keuze om ook daadwerkelijk contact te hebben, is aan de ouders/jongere, in overleg met de JGZ-professional. Als het goed gaat met een jeugdige, dan zullen mogelijk minder contacten nodig zijn. Elke ontwikkelingsfase kent een eigen aanbod, gebaseerd op het RVP, richtlijnen en landelijke werkdocumenten (zie: Basispakket JGZ, richtlijnen en andere landelijke werkdocumenten *, Leeftijdspecifieke preventie * en de NCJ Toolbox Basispakket 2015 ). Een belangrijk moment is telkens de overgang naar een volgende ontwikkelingsfase. Dan kijkt een JGZ-professional met ouders van alle kinderen en/of iedere jongere terug op de ontwikkeling die de jeugdige heeft doorlopen en wordt vooruit gekeken naar de volgende ontwikkelingsfase. De JGZ beschikt door haar contacten met vrijwel alle jeugdigen in Nederland over een goudmijn aan informatie over hun gezondheid en welzijn. Het is heel belangrijk dat deze collectieve data vertaald worden naar beleidsadviezen op lokaal en landelijk niveau. Zo groeit de kennis over beschermende en risicofactoren per ontwikkelingsfase en mogelijkheden voor preventie. *document(en) zie NCJ- website: https://www.ncj.nl/innovatie/toolbox-basispakket-jgz/downloads1

4 Tabel 1. Individuele preventieve activiteiten JGZ: aanbod ieder kind Ontwikkelingsfasen Preconceptie Prenataal Geboorte Contacten JGZ Gewenst; nog niet geformaliseerd Idem Onderbouwing activiteiten tijdens contacten Overdracht van verloskundige en kraamzorg 4 e tot 7 e dag 1x 2 e week - 6 maanden 6x 3 liggen vast qua tijdstip vanwege vaccinaties 3 worden in overleg met ouders bepaald 6-12 maanden 3x 1 ligt vast qua tijdstip vanwege vaccinaties 2 worden in overleg met ouders bepaald Peuter (1 4 jaar) Schoolkind (4-12 jaar) 5x * 2 liggen vast qua tijdstip vanwege vaccinaties 3 worden in overleg met ouders bepaald deelname JGZ aan het ondersteuningsnetwerk voorschool * De contacten uit de peuter- en schoolkindfase kunnen i.o.m. ouders over de gehele periode 1-12 jaar verdeeld worden 3x 1 ligt vast qua tijdstip vanwege vaccinaties 2 worden in overleg met ouders bepaald deelname JGZ aan het ondersteuningsnetwerk school 3 documenten: Basispakket JGZ, richtlijnen en landelijke werkdocumenten Leeftijdspecifieke preventie NCJ Toolbox Basispakket JGZ Adolescent (12-18 jaar) 4x meisjes 2x jongens meisjes: 2 liggen vast qua tijdstip vanwege HPVvaccinatie meisjes en jongens: 1 ligt vast qua tijdstip en 1 wordt in overleg met jongere bepaald deelname JGZ aan het ondersteuningsnetwerk school Speciaal onderwijs (0-18 jaar) contacten afhankelijk van de levensfase van het kind, pro-actief en in overleg met ouder of jongere deelname JGZ aan het ondersteuningsnetwerk SO Jong volwassene (18-23 jaar) Gewenst; nog niet geformaliseerd Opgenomen in Basispakket JGZ Niet opgenomen in Basispakket JGZ; aanbeveling voor optimale preventie Vanuit het perspectief van effectieve vroege preventie ligt het ook voor de hand dat JGZ zich op zwangerschap en preconceptie en op de gehele adolescentiefase tot 23 jaar richt. Vroeg erbij zijn geldt zeker voor groepen met een specifiek risico.

5 Tabel 1a. Individuele preventieve activiteiten JGZ: op indicatie Contact op indicatie Voor de uitvoering van het Basispakket JGZ kan het nodig zijn een extra moment af te spreken in overleg met ouders/jongere. Het contact kan qua vorm bestaan uit een huisbezoek, een extra bezoek aan het consultatiebureau, extra bezoek aan de schoolgezondheidszorg en qua inhoud bestaan uit extra observatie, extra onderzoek, extra voorlichting, extra ondersteuning gericht op normaliseren, dan wel de ouders/jongere motiveren om hulp te accepteren. Het extra contactmoment is gericht op een specifiek gezondheidsprobleem, opvoedingsvraag/ probleem, veiligheid van het kind, ontwikkelingsachterstand, draagkracht/draaglast disbalans, verminderde eigen kracht, ontbreken sociaal netwerk etc. Tabel 2. Collectieve preventieve activiteiten JGZ Samenwerken Onderzoek, beleidsinformatie & advies Samenwerking vindt plaats met relevante partners binnen het jeugddomein, bijvoorbeeld onderwijs, voorschoolse voorzieningen, jeugdhulp, curatieve gezondheidszorg, buurtteams en relevante netwerken. Voorbeelden van samenwerkingsactiviteiten zijn jeugdartsen in het kernteam Integrale Vroeghulp (IVH), jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen in zorgteams en zorgadviesteams van (voor)scholen die daarin de schakel vormen met de (medische) gespecialiseerde zorg, jeugdartsen die deelnemen in de multidisciplinaire teams van een polikliniek voor te vroeg geboren kinderen en jeugdartsen die zowel als huisarts en jeugdarts in een gezondheidscentrum werkzaam zijn. Beleidsadvisering is een taak die in het Basispakket die expliciet in het Basispakket is opgenomen. Op basis van informatie, verkregen uit individuele contacten, adviseren over een collectieve aanpak. De informatie wordt gebruikt voor beleidsontwikkeling op lokaal (gemeente en anderen zoals scholen) en landelijk niveau. Uitgangspunten Alle contacten uit het Basispakket JGZ worden aan iedere jeugdige aangeboden. en vaardigheden opgedaan in de voorafgaande periode. Het is verstandig voldoende tijd voor het evalueren te nemen. De uitvoering van het Basispakket JGZ is een professionele verantwoordelijkheid. Daarbij bepalen ouders/jongeren en JGZ-professional samen, in onderling overleg, wat wel en niet wordt afgenomen en in welke vorm. Het coördineren van ondersteuning en hulp (en dus het samenwerken met partners) maakt hier onderdeel van uit. Bij het wisselen van de leeftijdsfasen vindt een evaluatie plaats met ouders/jongere. Ouders en jongere kijken samen met de JGZ-professional naar hoe het nu gaat, kijken terug op de voorafgaande periode en blikken vooruit. De JGZ-professional kan voor de jongere en ouder passende ondersteuning voor de komende periode afspreken en eventueel anticiperend voorlichting geven. Elke periode behelst andere ontwikkelingen van kind en jeugdige en andere vaardigheden van ouder(s). Er wordt steeds voortgebouwd op de ontwikkelingen Onder contact worden allerlei mogelijke vormen van persoonlijk contact verstaan: face-to-face contact, telefonisch contact, e-consult, groepsconsult en/of observatie. Alle contacten worden aangeboden aan alle ouders/jongeren. Met ouders/ jongere worden op de evaluatiemomenten afspraken gemaakt over passende invulling (qua inhoud, aantal en vorm) van de JGZ-ondersteuning. Sommige contacten liggen vast vanwege vaccinaties, andere contacten kunnen hoeven niet perse op een vast moment aangeboden worden. Zie hiervoor het overzicht Leeftijdspecifieke preventie.

6 Bronnen Commissie De Winter Een stevig fundament, februari 2013 Een beknopte evaluatie van het basistakenpakket, februari 2013 Kamerbrief Standpunt advies Basispakket, staatssecretaris VWS, juni 2013 Richtlijn contactmomenten BTP, 2003 RVP, 2014 Rapportage richtlijnontwikkelaars, december 2013 Handreiking De JGZ in beeld bij adolescenten, 2013 Activiteiten BTP JGZ 0-19 jaar per contactmoment, 2008 Scenario s voor flexibilisering in de JGZ, 2012 Eindrapportage monitoring scenario s flexibilisering, 2014 Concept- Besluit Publieke Gezondheid, 2014 Programma Vernieuwing uitvoeringspraktijk ZonMw Definities Kinderen: 0-12 jarigen Jongeren: jarigen Jeugdigen: 0-19 jarigen Nederlands Centrum Jeugdgezondheid Churchilllaan GV Utrecht

Visiedocument. Preventieve Zorg voor Jeugd. JGZ als preventieve basis binnen de integrale zorg voor jeugd

Visiedocument. Preventieve Zorg voor Jeugd. JGZ als preventieve basis binnen de integrale zorg voor jeugd Visiedocument Preventieve Zorg voor Jeugd JGZ als preventieve basis binnen de integrale zorg voor jeugd Preventieve Zorg voor Jeugd Titel Preventieve Zorg voor Jeugd, JGZ als preventieve basis binnen de

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Handreiking. Verantwoord gebruik van vragenlijsten in de jeugdgezondheidszorg

Handreiking. Verantwoord gebruik van vragenlijsten in de jeugdgezondheidszorg Handreiking Verantwoord gebruik van vragenlijsten in de jeugdgezondheidszorg Titel Verantwoord gebruik van vragenlijsten in de jeugdgezondheidszorg Een handreiking Een uitgave van Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

Nadere informatie

Nota gezondheidsbeleid. regio Midden-Brabant

Nota gezondheidsbeleid. regio Midden-Brabant Nota gezondheidsbeleid regio Midden-Brabant 2014-2015 Gemeente Dongen Gemeente Gilze en Rijen Gemeente Goirle Gemeente Heusden Gemeente Hilvarenbeek Gemeente Loon op Zand Gemeente Oisterwijk Gemeente Tilburg

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

Pedagogische visie van de jeugdgezondheidszorg. Notitie van de kenniskring Jeugdgezondheidszorg

Pedagogische visie van de jeugdgezondheidszorg. Notitie van de kenniskring Jeugdgezondheidszorg Pedagogische visie van de jeugdgezondheidszorg Notitie van de kenniskring Jeugdgezondheidszorg Notitie Pedagogische visie jeugdgezondheidszorg Inleiding Een goede N opvoeding bevordert dat kinderen opgroeien

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren

landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren Bestemd voor scholen, diensten Jeugdgezondheidszorg, GGD-en, Centra voor Jeugd en Gezin, gemeenten en leerplichtambtenaren

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs

Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader

Nadere informatie

Handreiking. Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Handreiking. Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin Handreiking Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin Auteurs: Moniek van Dijk en Bert Prinsen Deze handreiking maakt onderdeel uit van de Gereedschapskist Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

MEE Signaal. Richtlijn kinderwens en ouderschap van mensen met een verstandelijke beperking. MEE Ondersteuning bij leven met een beperking

MEE Signaal. Richtlijn kinderwens en ouderschap van mensen met een verstandelijke beperking. MEE Ondersteuning bij leven met een beperking MEE Ondersteuning bij leven met een beperking MEE Signaal Richtlijn kinderwens en ouderschap van mensen met een verstandelijke beperking MEE Signaal Richtlijn kinderwens en ouderschap van mensen met een

Nadere informatie

Investeren in opvoeden en opgroeien loont!

Investeren in opvoeden en opgroeien loont! Investeren in opvoeden en opgroeien loont! Kosteneffectiviteit van de preventie van pedagogische, psychosociale en psychosomatische problematiek door de jeugdgezondheidszorg Investeren in opvoeden en opgroeien

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

Denktank Transformatie Jeugdstelsel. Beter met minder. Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel

Denktank Transformatie Jeugdstelsel. Beter met minder. Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel Denktank Transformatie Jeugdstelsel Beter met minder Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel Beter met minder Nederlands Jeugdinstituut Postbus 19221 3501 DE Utrecht Bezoekadres: Catharijnesingel

Nadere informatie

Zo vroeg mogelijk. Advies en aanbevelingen bij de verankering van Integrale Vroeghulp met de innovatie VVI

Zo vroeg mogelijk. Advies en aanbevelingen bij de verankering van Integrale Vroeghulp met de innovatie VVI Zo vroeg mogelijk Advies en aanbevelingen bij de verankering van Integrale Vroeghulp met de innovatie VVI Colofon Dit advies is tot stand gekomen in samenwerking met VGN, BOSK, MEE Nederland, Actiz, GGD

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Werk in uitvoering. Bouwen aan het nieuwe jeugdstelsel. Tom van Yperen. Annemiek van Woudenberg

Werk in uitvoering. Bouwen aan het nieuwe jeugdstelsel. Tom van Yperen. Annemiek van Woudenberg Werk in uitvoering Bouwen aan het nieuwe jeugdstelsel Tom van Yperen Annemiek van Woudenberg Utrecht, Mei 2011 2011 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

P.M. Stam P.P.J. Doodkorte. September 2011. Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk

P.M. Stam P.P.J. Doodkorte. September 2011. Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk .M. Stam..J. Doodkorte September 2011 Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk werkbladen > ersoonsgegevens: > > > >.M. Stam..J. Doodkorte

Nadere informatie

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Gesprekswijzer met productenoverzicht voor gemeenten en ggz-instellingen Auteur: Anne-Marie van Bergen Datum: Utrecht, februari 2010 MOVISIE Voorwoord Burgers die

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren Overall rapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken Utrecht, 24 november 2009 ITJ overall rapportage 'De lokale aanpak en preventie van recidive onder

Nadere informatie

Er is een gemeente nodig om een kind op te laten groeien

Er is een gemeente nodig om een kind op te laten groeien Er is een gemeente nodig om een kind op te laten groeien maart 2013 Ben Plandsoen actief in de decentralisaties Jeugd en Passend Onderwijs: lokaal als PvdA-wethouder, regionaal ook als toezichthouder,

Nadere informatie

Werkdocument14 januari 2014 Pagina 1

Werkdocument14 januari 2014 Pagina 1 Verbinding Passend Onderwijs Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Een plan tot samenwerking tussen de Rotterdamse scholen aangesloten bij de ondersteuningsorganisaties PPO en Koers VO en het wijkteam Werkdocument14

Nadere informatie

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Utrecht, juli 2013 Inspectie Jeugdzorg 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk 2 De toezichtvisie op hoofdlijnen... 7 Hoofdstuk 3 De inhoud van het

Nadere informatie