12 maart 2013 WIZ-INK H. Dijkhuis

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "12 maart 2013 WIZ-INK H. Dijkhuis"

Transcriptie

1 Aan de ouders / verzorgers van uw brief van behandeld door uw kenmerk algemeen nummer ons kenmerk bijlagen datum 12 maart 2013 WIZ-INK dossiernummer H. Dijkhuis onderwerp Leerlingenvervoer pr-nummer Geachte heer, mevrouw, U heeft één of meerdere kinderen die gebruik maken van het leerlingenvervoer. Met deze brief willen wij u informeren over een aantal verwachte belangrijke wijzigingen in het leerlingenvervoer. Deze wijzigingen kunnen ook consequenties hebben voor u. Het college van burgemeester en wethouders heeft een aantal voorstellen gedaan aan de gemeenteraad over het leerlingenvervoer. De gemeenteraad moet hierover nog een besluit nemen. Toch willen wij u vast informeren over deze voorgestelde wijzigingen. Medische verklaring Eén van de belangrijkste wijzigingen die het college voorstelt aan de gemeenteraad is om vanaf het schooljaar aan ouders een onafhankelijke medische verklaring te vragen om te kunnen vaststellen of een kind in aanmerking moet komen voor leerlingenvervoer. Voor deze medische verklaring kunnen ouders dan terecht bij MO-zaak. Deze organisatie geeft in Lelystad ook de indicaties voor de WMO-voorzieningen. De gemeente vergoedt de kosten voor deze medische verklaring als het leerlingenvervoer wordt toegekend, anders zijn de kosten voor rekening van de ouders. Wanneer komt een kind in aanmerking voor leerlingenvervoer? De uitgangspunten om in aanmerking te komen voor het leerlingenvervoer blijven gelijk. Wel worden de uitgangspunten scherper toegepast. Uw kind komt in aanmerking voor (een vergoeding voor) leerlingenvervoer als: uw kind is aangewezen op een school verder dan 6 kilometer van huis. Hierbij wordt altijd uitgegaan van de dichtstbijzijnde toegankelijke school,

2 12 maart er is een vergoeding voor leerlingenvervoer mogelijk als de school minder dan 6 kilometer van huis is, maar dit is alleen mogelijk als de leerling door zijn lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet in staat is om zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik te maken. Er is sprake van een verstandelijk handicap als een kind een IQ heeft onder de 70. Om deze noodzaak aan te tonen is een medische verklaring nodig. Wat zijn de voorgestelde veranderingen? Iedere leerling die een school binnen 6 kilometer afstand bezoekt, komt in principe niet in aanmerking voor leerlingenvervoer, tenzij de leerling door een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen. Om dit aan te tonen is een onafhankelijke medische verklaring nodig. Als ouder bent u zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van deze onafhankelijke medische verklaring. Kinderen die zijn aangewezen op een school die op meer dan 6 kilometer afstand ligt van huis, komen in beginsel wel in aanmerking voor leerlingenvervoer. Bij de honorering wordt eerst gekeken naar een fietsvergoeding, dan openbaar vervoersvergoeding en als laatste optie het aangepaste vervoer. Leerlingenvervoer is in principe bedoeld voor het vervoer van school naar huis en vice versa. Vervoer naar een ander adres dan het huisadres (bijvoorbeeld de buitenschoolse opvang) kan alleen worden ingepast in het rijschema als dit adres structureel is én de reisafstand ernaar toe kleiner - en dus goedkoper - is dan naar het huisadres. Ouders dienen vervoer naar dit andere adres aan het begin van het schooljaar aan te vragen. Busbegeleiding is een taak van de ouders en wordt vanaf september 2013 enkel door de gemeente verzorgd als er een medische verklaring is dat begeleiding noodzakelijk is en ouders aan kunnen tonen dat zij deze begeleiding door hun werk niet kunnen bieden. Waarom deze aanscherping? Door de aanscherping van de toekenning van het leerlingenvervoer wil de gemeente de (te) hoge kosten inperken. Het merendeel van de mensen is goed in staat zelf het vervoer van en naar school te organiseren, eventueel samen met andere ouders, familie, vrienden, buren, etc.. De gemeente wil vooral het gebruik van de taxi / het busje terugdringen. Zelfstandig naar school gaan is altijd het beste voor de ontwikkeling van het kind. Uiteraard blijven kinderen die door een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet in staat zijn om zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik te maken, in aanmerking komen voor de regeling. Hoe verder? Naar verwachting zal de gemeenteraad in april of mei een besluit nemen over de aangepaste verordening leerlingenvervoer. Mocht de gemeenteraad instemmen, dan zullen deze veranderingen ingaan vanaf het nieuwe schooljaar van De precieze datum van de bespreking in de gemeenteraad is op dit moment nog niet bekend. De agenda van de raadsvergaderingen kunt u vinden op Op het moment dat de gemeenteraad een besluit heeft genomen, zullen wij u direct verder informeren. Vragen? Heeft u nog vragen? Bij deze brief treft u een uitgebreide vragen- en antwoordenlijst aan. Mocht u nog vragen hebben, dan beantwoorden we deze graag. We zijn telefonisch bereikbaar tijdens kantoortijden via telefoonnummer (optie 1 en vervolgens optie 4). Daarnaast houden we een tweetal avonden telefonisch spreekuur: 21 maart van uur tot uur 26 maart van uur tot uur U kunt ons ook dan bereiken via het nummer van de gemeente Lelystad , optie 1 en vervolgens optie 4. Alle informatie is ook te vinden op Hoogachtend, Namens het college van de gemeente Lelystad, Jan Korf, Hoofd afdeling Werk, inkomen en zorg

3 12 maart Bijlage: Vragen en antwoorden leerlingenvervoer Deze antwoorden zijn van toepassing in het geval dat de gemeenteraad instemt met de aangepaste verordening. Wat is de taak van de gemeente met betrekking tot leerlingenvervoer? Als gemeente hebben we de wettelijke plicht om in bepaalde gevallen het leerlingenvervoer te bekostigen. We hebben als taak om ervoor te zorgen dat de kosten van het vervoer geen belemmering zijn voor kinderen om onderwijs te kunnen genieten. De strekking van de wet is dat ouders verantwoordelijk zijn voor de schoolgang van hun kind. Het is de taak van de gemeente om dit te faciliteren. Dat zullen we blijven doen. Mijn kind zit al jarenlang in het vervoer / ik heb een meerjarige beschikking: mag de gemeente dit wel doen? Voor het schooljaar heeft u al een beschikking ontvangen en deze zal ook niet worden aangepast. De gemeenteraad besluit over het vaststellen van een nieuwe verordening die geldt voor het nieuwe schooljaar van Op dat moment gelden er nieuwe regels. De nieuwe verordening past binnen de landelijke wetgeving en adviezen van de rijksoverheid. Wanneer u een beschikking ontvangt van de gemeente gelden de normale beroep- en bezwaarmogelijkheden. Welke aanvragen worden straks waarschijnlijk niet meer gehonoreerd? Kinderen die binnen 6 kilometer van hun school wonen en wel in staat zijn om zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik te maken. Kinderen die binnen de 6 kilometer op school zitten en een verstandelijke beperking hebben, maar een IQ boven de 70. Vervoer naar scholen voor hoogbegaafden. Wanneer gaat de regeling in? De nieuwe regeling is van toepassing vanaf het schooljaar voor kinderen die al in het vervoer zitten. Voor nieuwe aanvragen gaat de verordening in werking zodra deze door de gemeenteraad is vastgesteld. Hoe komt mijn kind straks in aanmerking voor leerlingenvervoer? - Als uw kind op een school zit op meer dan 6 kilometer van uw huis dient u bij voorkeur voor 1 juni een aanvraag in voor leerlingenvervoer via Hierop vult u zelf in voor welke vervoersvergoeding u denkt dat uw kind in aanmerking komt. Bij aangepast vervoer of vervoersbudget moet u de relevante medische informatie meesturen. - Als uw kind een school bezoekt op minder dan 6 kilometer van uw huis: 1. Dient u bij voorkeur voor 1 juni een aanvraag in voor leerlingenvervoer via de website van de gemeente Lelystad ( 2. Voegt u een schoolverklaring toe waaruit blijkt dat uw kind niet zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen. 3. Voegt u (nadat de verordening door de gemeenteraad is vastgesteld) een medische verklaring van MO-zaak toe waaruit blijkt dat er sprake is van een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap waardoor uw kind niet zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen. Van de gemeente ontvangt u vervolgens een officiële beschikking. Bij een afwijzing wordt er eerst altijd door de gemeente contact opgenomen met de ouders. Wie is verantwoordelijk voor de begeleiding van mijn kind? Begeleiding is primair een taak van de ouders. Alleen als er een medische noodzaak is tot begeleiding en u als ouders kunt aantonen dat dit niet te combineren is met uw werk, vergoedt de gemeente de busbegeleiding. Ik ben niet in staat om mijn zoon of dochter te begeleiden tijdens het reizen met openbaar vervoer. Wij werken allebei.

4 12 maart Ouders zijn en blijven altijd verantwoordelijk voor het schoolbezoek van hun kinderen. Ouders hoeven uiteraard niet zelf de begeleider te zijn. Ze kunnen er ook voor kiezen om een opa of oma, een vriendin, oom of tante of een kennis of de buurvrouw te vragen. Wellicht kunt u ook met andere ouders afspraken maken over het halen en brengen van uw kinderen van en naar school. Alleen wanneer er een medische noodzaak is tot begeleiding en u als ouders kunt aantonen dat dit niet te combineren is met uw werk, vergoedt de gemeente de busbegeleiding. Hoe moet het als de ouder een handicap heeft? Ook hier geldt dat er steeds een individuele afweging zal worden gemaakt. In eerste instantie kijken we naar wat de mogelijkheden zijn van het kind. Vervolgens zal er gekeken worden naar de gezinsomstandigheden en de mogelijkheden die ouders hebben om hun kinderen zo nodig te begeleiden. Uitgangspunt blijft hierbij dat ouders zelf verantwoordelijk blijven voor het vervoer naar school. Taxivervoer blijft als sluitstuk van de bekostiging mogelijk. Dat betekent dat in die gevallen dat ouders echt niet in staat blijken te zijn hun kinderen te begeleiden, het aangepast vervoer per taxi een optie blijft. Is er wel passend onderwijs in Lelystad voor mijn kind? In de gemeente Lelystad staan 36 basisscholen, 1 wereldschool voor basis- en voortgezet onderwijs, 2 scholen voor speciaal basisonderwijs, 1 (v)so Cluster 3- en 3(v)so Cluster 4 scholen en 5 scholen voor Voortgezet Onderwijs. Op zo goed als alle scholen is er speciale aandacht voor zorgkinderen (ook bijvoorbeeld hoogbegaafde kinderen die veel uitdaging nodig hebben). Wat wordt er precies onder handicap verstaan? Ook een stoornis of autisme? Een kind is volgens de verordening gehandicapt als hij of zij door een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet, of niet zelfstandig, van het openbaar vervoer gebruik kan maken. Bij een verstandelijke handicap hanteert de gemeente Lelystad een IQ-norm van 70. Welke mogelijkheden zijn er voor leerlingenvervoer? Er zijn vier mogelijkheden: Met de fiets naar school. Hiervoor ontvangt u een vergoeding per kilometer. Openbaar vervoer (eventueel met begeleiding). De kosten voor het kind in het openbaar vervoer en de kosten van het vervoer van de begeleider (alleen daar waar vereist) worden vergoed. Aangepast (taxi-)vervoer Een vervoersbudget (vergoeding per kilometer van 0,19, als ouder regelt u zelf het vervoer). Ouders hebben hierbij zelf de regie en hoeven geen verantwoording af te leggen. Er wordt alleen gecontroleerd of uw kind daadwerkelijk de school bezoekt en of er geen sprake is bovenmatig/ongeoorloofd schoolverzuim. Wordt het in de afweging voor openbaar vervoer meegenomen als het economische consequenties heeft voor de ouders? Het schoolvervoer blijft primair de verantwoordelijkheid van ouders. De gemeente heeft uitsluitend de wettelijke zorgtaak een passende regeling te verstrekken waarmee in de vervoerskosten van de leerling en zo nodig een begeleider kan worden voorzien. Dat kan bestaan uit een financiële vergoeding of als sluitstuk aangepast taxivervoer. Als de reistijd met het openbaar vervoer langer is dan anderhalf uur en als de reistijd met de helft kan worden teruggebracht door aangepast vervoer per taxi, dan kunt u daar een beroep op doen. Ook ouders die niet aangewezen zijn op leerlingenvervoer moeten zich veelal inspannen om het schoolvervoer van hun kind te organiseren. Wij zijn van mening dat er van ouders die zijn aangewezen op bekostiging van het leerlingenvervoer zo mogelijk een vergelijkbare inspanning kan worden verlangd. Hoe berekent de gemeente het aantal kilometers? We hanteren hierbij en dan de kortste route. Voor de fietsvergoeding geldt twee keer enkele reis (heen en terug). Met het vervoersbudget krijgt u vier keer de enkele reis vergoed ( s ochtends kind brengen en terug, s middags naar school en kind halen). Is het vervoersbudget te combineren met de taxiregeling? Indien u gebruik maakt van het vervoersbudget budget, gaan wij er vanuit dat u daarmee het vervoer voor de rest van het schooljaar zelf organiseert. U kunt zelf afspraken maken met een taxibedrijf. Dat

5 12 maart mag het zelfde zijn als waar de gemeente gebruik van maakt. De kosten van dat vervoer worden dan bij u zelf in rekening gebracht. Wij verwachten dat het vervoer regelen in combinatie met andere ouders of het laten vervoeren door iemand uit uw eigen netwerk voordeliger zal zijn. Vanaf welke leeftijd kan mijn kind volgens de gemeente met het openbaar vervoer reizen? Landelijk gaat men ervan uit dat kinderen vanaf 9 jaar zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen. Ook in Lelystad geldt deze leeftijd. Wanneer komt mijn kind in aanmerking voor aangepast (taxi)vervoer? Als blijkt dat uw kind niet met de fiets of het openbaar vervoer naar school kan (ook niet met begeleiding), kan het in aanmerking komen voor aangepast (taxi)vervoer. Dit geldt als de afstand van huis tot school te ver is of de reistijd te lang. Ook leerlingen die vanwege een handicap niet zelfstandig of onder begeleiding met de fiets of het openbaar vervoer kunnen reizen, komen in aanmerking voor aangepast vervoer. Kan ik voor het leerlingenvervoer ook een ander adres opgeven dan mijn huisadres? Leerlingenvervoer is bedoeld voor vervoer van huis naar school (en weer terug). Het is alleen mogelijk een ander adres aan te geven dan uw huisadres wanneer u deze voorkeur aan het begin van het schooljaar kenbaar maakt en wanneer dit vervoer structureel en goedkoper is dan het vervoer naar huis. In alle andere gevallen is er geen leerlingenvervoer mogelijk, dus ook niet naar buitenschoolse opvang, vervoer naar logeerhuizen, etc. Dit geldt ook als de afstand naar het alternatieve adres korter is dan naar uw huis of op de route ligt. Dit bracht in het verleden namelijk te veel wijzigingen en onduidelijkheden met zich mee. Hoe wordt het straks geregeld met het vervoer als ons kind vanaf een speciale basisschool onder schooltijd naar een andere locatie moet voor extra onderwijs? Leerlingenvervoer is alleen aan de orde voor het vervoer van huis naar school op de schooltijden die genoemd zijn in de schoolgids. Vervoer onder schooltijd naar andere locaties hoort daar niet bij. Geldt het leerlingenvervoer ook voor beroepsonderwijs? Het leerlingenvervoer is niet van toepassing op het beroepsonderwijs. Kijkt de gemeente ook naar de situatie? Er zal telkens een individuele afweging gemaakt worden wat de best passende vervoersvorm is. Dat is niet alleen afhankelijk van een eventuele diagnose. Belangrijk kan ook zijn of de route naar school met bijvoorbeeld het openbaar vervoer eenvoudig en toegankelijk is. We zullen vooral naar de mogelijkheden van het kind kijken en in mindere mate naar de beperkingen. Het onafhankelijk medisch advies vormt natuurlijk de belangrijke basis om tot een zorgvuldige afweging te komen. Waarom geen leerlingenvergoeding meer voor hoogbegaafde kinderen? De (reguliere basis-)scholen ontvangen in het kader van het Weer Samen Naar School beleid ook bekostiging van het Ministerie van OC&W voor de specifieke benadering van zorgleerlingen, zoals hoogbegaafden die extra uitdaging nodig hebben. De gemeente Lelystad heeft het standpunt dat met 36 basisscholen binnen de gemeentegrens er voldoende aanbod is binnen de gemeentegrenzen voor hoogbegaafde leerlingen. Valt stagevervoer onder de regeling leerlingenvervoer? Als de stage een onderdeel is van het onderwijsprogramma en de leerling krijgt leerlingenvervoer, dan is ook leerlingenvervoer naar het stageadres mogelijk.

Meest gestelde vragen (en antwoorden)

Meest gestelde vragen (en antwoorden) Meest gestelde vragen (en antwoorden) Wat is leerlingenvervoer? Leerlingenvervoer is een gehele of gedeeltelijke vergoeding van de gemeente voor de vervoerskosten om van de woning naar school te komen

Nadere informatie

Leerlingenvervoer in Kampen 2015-2016

Leerlingenvervoer in Kampen 2015-2016 Leerlingenvervoer in Kampen 2015-2016 Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Ouders en verzorgers moeten er zelf voor zorgen dat hun kinderen elke dag naar school kunnen. Meestal is dat geen probleem.

Nadere informatie

Leerlingenvervoer in Kampen

Leerlingenvervoer in Kampen Leerlingenvervoer in Kampen 2016-2017 Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Ouders en verzorgers moeten er zelf voor zorgen dat hun kinderen elke dag naar school kunnen. Meestal is dat geen probleem.

Nadere informatie

Leerlingenvervoer in Kampen

Leerlingenvervoer in Kampen Leerlingenvervoer in Kampen 2018-2019 Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Ouders en verzorgers moeten er zelf voor zorgen dat hun kinderen elke dag naar school kunnen. Meestal is dat geen probleem.

Nadere informatie

Leerlingenvervoer in Kampen

Leerlingenvervoer in Kampen Leerlingenvervoer in Kampen 2017-2018 Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Ouders en verzorgers moeten er zelf voor zorgen dat hun kinderen elke dag naar school kunnen. Meestal is dat geen probleem.

Nadere informatie

Uw kind in het leerlingenvervoer

Uw kind in het leerlingenvervoer Uw kind in het leerlingenvervoer Informatie en uitleg leerlingenvervoer gemeenten Werkendam en Woudrichem Wat is leerlingenvervoer? Wat is leerlingenvervoer Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Ouders

Nadere informatie

Leerlingenvervoer naar school van school

Leerlingenvervoer naar school van school Leerlingenvervoer naar school van school Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Ouders en verzorgers moeten er zelf voor zorgen dat hun kinderen elke dag naar school kunnen. Het uitgangspunt is dat u

Nadere informatie

Beleidsregels leerlingenvervoer 2014

Beleidsregels leerlingenvervoer 2014 Beleidsregels leerlingenvervoer 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht, overwegende dat: - enkele begrippen en bepalingen in de Verordening leerlingenvervoer gemeente

Nadere informatie

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Borger-Odoorn 2016

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Borger-Odoorn 2016 Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Borger-Odoorn 2016 December 2015 1. Inleiding Op 26 november 2015 heeft de gemeenteraad de Verordening leerlingenvervoer gemeente Borger-Odoorn 2016 (hierna: de

Nadere informatie

Gemeente Borger-Odoorn, Beleidsregels leerlingenvervoer 2016

Gemeente Borger-Odoorn, Beleidsregels leerlingenvervoer 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Borger-Odoorn Nr. 208394 27 november 2017 Gemeente Borger-Odoorn, Beleidsregels leerlingenvervoer 2016 December 2015 1. Inleiding Op 26 november 2015 heeft

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016. Leerlingenvervoer in Almere. Vóór 1 juni aanvragen, ieder schooljaar weer!

Schooljaar 2015-2016. Leerlingenvervoer in Almere. Vóór 1 juni aanvragen, ieder schooljaar weer! Schooljaar 2015-2016 Leerlingenvervoer in Almere Vóór 1 juni aanvragen, ieder schooljaar weer! 2 Leerlingenvervoer in Almere Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Ouders en verzorgers moeten er zelf

Nadere informatie

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Zoetermeer 2014

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Zoetermeer 2014 Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Zoetermeer 2014 Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer; Overwegende dat: het ten behoeve van een praktische uitvoering van het leerlingenvervoer

Nadere informatie

Schooljaar Leerlingenvervoer in Almere. Vóór 1 juni aanvragen, ieder schooljaar weer!

Schooljaar Leerlingenvervoer in Almere. Vóór 1 juni aanvragen, ieder schooljaar weer! Schooljaar 2013-2014 Leerlingenvervoer in Almere Vóór 1 juni aanvragen, ieder schooljaar weer! 2 Leerlingenvervoer in Almere Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Ouders en verzorgers moeten er zelf

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer GRONINGEN

Aanvraagformulier leerlingenvervoer GRONINGEN Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2017-2018 GRONINGEN Wij vragen u, voordat u dit formulier invult, de toelichting goed te lezen. Ook vragen wij u het formulier volledig in te vullen, aan te kruisen

Nadere informatie

Schooljaar 2016-2017. Leerlingenvervoer in Almere. Vóór 1 juni aanvragen, ieder schooljaar weer!

Schooljaar 2016-2017. Leerlingenvervoer in Almere. Vóór 1 juni aanvragen, ieder schooljaar weer! Schooljaar 2016-2017 Leerlingenvervoer in Almere Vóór 1 juni aanvragen, ieder schooljaar weer! 2 Leerlingenvervoer in Almere Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Ouders en verzorgers moeten er zelf

Nadere informatie

Toelichting bij de aanvraagformulieren vergoeding vervoerskosten voor schoolbezoek voor de inwoners van de gemeente Woerden - Schooljaar 2015-2016

Toelichting bij de aanvraagformulieren vergoeding vervoerskosten voor schoolbezoek voor de inwoners van de gemeente Woerden - Schooljaar 2015-2016 Toelichting bij de aanvraagformulieren vergoeding vervoerskosten voor schoolbezoek voor de inwoners van de gemeente Woerden - Schooljaar 2015-2016 De regeling vervoerskosten geldt voor scholen voor basisonderwijs,

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer TEN BOER

Aanvraagformulier leerlingenvervoer TEN BOER Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2017-2018 TEN BOER Wij vragen u, voordat u dit formulier invult, de toelichting goed te lezen. Ook vragen wij u het formulier volledig in te vullen, aan te kruisen wat

Nadere informatie

Schooljaar Leerlingenvervoer in Almere. Vóór 1 juni aanvragen, ieder schooljaar weer!

Schooljaar Leerlingenvervoer in Almere. Vóór 1 juni aanvragen, ieder schooljaar weer! Schooljaar 2018-2019 Leerlingenvervoer in Almere Vóór 1 juni aanvragen, ieder schooljaar weer! Belangrijk voor u om te weten! Vóór ieder nieuw schooljaar moet u een nieuwe aanvraag indienen bij de gemeente

Nadere informatie

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Boxtel 2013. Mei 2013

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Boxtel 2013. Mei 2013 Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Boxtel 2013 Mei 2013 1. Inleiding De wettelijke basis voor het leerlingenvervoer is vastgelegd in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra

Nadere informatie

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Coevorden

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Coevorden Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Coevorden 2012 Inleiding Op 10 juli 2012 heeft de gemeenteraad de verordening leerlingenvervoer gemeente Coevorden 2012 vastgesteld. Gemeenten zijn wettelijk verplicht

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Korendijk

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Korendijk Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Korendijk Overwegende dat het ten behoeve van een praktische en eenduidige uitvoering van het leerlingenvervoer wenselijk is beleidsregels vast

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; overwegende dat; het ten behoeve van een praktische uitvoering van het leerlingenvervoer wenselijk is beleidsregels vast te stellen; enkele

Nadere informatie

Gemeente De Bilt Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente De Bilt 2016

Gemeente De Bilt Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente De Bilt 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente De Bilt. Nr. 94666 13 juli 2016 Gemeente De Bilt Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente De Bilt 2016 Het college van burgemeester en wethouders van De Bilt,

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergoeding vervoerskosten schoolbezoek Gemeente Oostzaan Schooljaar

Aanvraagformulier vergoeding vervoerskosten schoolbezoek Gemeente Oostzaan Schooljaar Aanvraagformulier vergoeding vervoerskosten schoolbezoek Gemeente Oostzaan Schooljaar 2018-2019 U kunt dit formulier ingevuld opsturen naar: Gemeente Oostzaan, t.a.v. Leerlingenvervoer, Postbus 20, 1530

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2015 2016

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2015 2016 AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2015 2016 Wij verzoeken u, voordat u dit formulier invult, de toelichting te lezen. Graag het formulier volledig invullen en aankruisen indien van toepassing.

Nadere informatie

Gelet op de Verordening leerlingenvervoer gemeente Bergen 2015 (hierna de verordening)

Gelet op de Verordening leerlingenvervoer gemeente Bergen 2015 (hierna de verordening) Het college van burgemeester en wethouders, Overwegende dat: - de gemeente een wettelijke plicht heeft om in bepaalde gevallen het leerlingenvervoer te bekostigen. Het gaat daarbij om het bekostigen van

Nadere informatie

Artikel uit de verordening: 1. Algemeen

Artikel uit de verordening: 1. Algemeen Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Sint Anthonis 2016. Op grond van artikel 24 van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Sint Anthonis 2015 heeft het college de bevoegdheid om nadere beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels Leerlingenvervoer Westvoorne 2015

Beleidsregels Leerlingenvervoer Westvoorne 2015 Beleidsregels Leerlingenvervoer Westvoorne 2015 Deze beleidsregels behoren bij de Verordening Leerlingenvervoer Westvoorne 2014, alsmede de toelichting op de verordening en zijn erop gericht om de uitvoering

Nadere informatie

Aanvraag leerlingenvervoer (S)BO- (V)SO-VO schooljaar 2014/2015

Aanvraag leerlingenvervoer (S)BO- (V)SO-VO schooljaar 2014/2015 Aanvraag leerlingenvervoer (S)BO- (V)SO-VO schooljaar 2014/2015 Lees voor het invullen eerst de toelichting! 1. Gegevens aanvrager Naam aanvrager Adres Postcode / woonplaats IBAN Giro / bankrekening Telefoonnummer

Nadere informatie

AANVRAAG VERVOERSVOORZIENING LEERLINGENVERVOER VOORTGEZET ONDERWIJS

AANVRAAG VERVOERSVOORZIENING LEERLINGENVERVOER VOORTGEZET ONDERWIJS AANVRAAG VERVOERSVOORZIENING LEERLINGENVERVOER VOORTGEZET ONDERWIJS Schooljaar 2016-2017 Zaaknummer: S.v.p. eerst de toelichting lezen. Daarna dit formulier invullen. Inlichtingen bij de afdeling Klant

Nadere informatie

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Boxmeer

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Boxmeer Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Boxmeer Op grond van artikel 28a van de Verordening leerlingenvervoer heeft het college de bevoegdheid om nadere beleidsregels op te stellen. Deze beleidsregels

Nadere informatie

Aanvraag leerlingenvervoer

Aanvraag leerlingenvervoer Aanvraag leerlingenvervoer Schooljaar 2016-2017 Wij verzoeken u, voordat u dit formulier invult, de toelichting te lezen. Het formulier a.u.b. volledig invullen en aankruisen indien van toepassing. Houdt

Nadere informatie

Beleidsregels verordening leerlingenvervoer Hellevoetsluis 2015

Beleidsregels verordening leerlingenvervoer Hellevoetsluis 2015 Beleidsregels verordening leerlingenvervoer Hellevoetsluis 2015 Deze beleidsregels behoren bij de Verordening Leerlingenvervoer Hellevoetsluis 2015, alsmede de toelichting op de verordening en zijn erop

Nadere informatie

Tevens worden hierbij de voorgaande Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Nijmegen 2010 (GB ) ingetrokken.

Tevens worden hierbij de voorgaande Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Nijmegen 2010 (GB ) ingetrokken. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2014 / 069 Naam Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Nijmegen 2014 Publicatiedatum 6 oktober 2014 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels bij besluit

Nadere informatie

Aan: Gemeente Ede en deelnemers medemaken Leerlingenvervoer t.a.v. Mw Susan van der Zwaag Postbus 9022 6710 HK Ede

Aan: Gemeente Ede en deelnemers medemaken Leerlingenvervoer t.a.v. Mw Susan van der Zwaag Postbus 9022 6710 HK Ede Aan: Gemeente Ede en deelnemers medemaken Leerlingenvervoer t.a.v. Mw Susan van der Zwaag Postbus 9022 6710 HK Ede Betreft: Aanbevelingen medemaken Leerlingenvervoer Ede, 3 februari 2015 Geachte Mw van

Nadere informatie

Een bekostiging leerlingenvervoer wordt uitsluitend gegeven voor het vervoer van huis naar school en

Een bekostiging leerlingenvervoer wordt uitsluitend gegeven voor het vervoer van huis naar school en TOELICHTING OP HET AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER voor scholen voor regulier basisonderwijs, speciale scholen voor basisonderwijs (sbo), (voortgezet) speciaal onderwijs en regulier voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Leeuwarden 2014

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Leeuwarden 2014 Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. In sommige gevallen kunnen kinderen niet zelfstandig naar school. Wanneer aan bepaalde criteria

Nadere informatie

Leven in Bladel is samen toekomst maken *R2010.089*

Leven in Bladel is samen toekomst maken *R2010.089* Leven in Bladel is samen toekomst maken *R2010.089* Nummer : R2010.089 Onderwerp : Bezuinigingen leerlingenvervoer Aan de Raad Samenvatting De gemeenteraad heeft met de begrotingsbehandeling 2010 een taakstellende

Nadere informatie

Aanvraagformulier bekostiging vervoerskosten schoolbezoek 2016/2017 (Speciaal) basisonderwijs/ Speciaal onderwijs/ (Speciaal) voortgezet onderwijs.

Aanvraagformulier bekostiging vervoerskosten schoolbezoek 2016/2017 (Speciaal) basisonderwijs/ Speciaal onderwijs/ (Speciaal) voortgezet onderwijs. Let op! Als u dit formulier met pen invult, graag in blokletters invullen!! Aanvraagformulier bekostiging vervoerskosten schoolbezoek 2016/2017 (Speciaal) basisonderwijs/ Speciaal onderwijs/ (Speciaal)

Nadere informatie

Bekostiging leerlingenvervoer Aanvraag 2016/2017

Bekostiging leerlingenvervoer Aanvraag 2016/2017 Dit formulier is bestemd voor: Gemeente Putten Fontanusplein 1 Postbus 400, 3880 AK Putten Voor inlichtingen: Loket Samenleving telefoonnummer (0341) 359 646 Bekostiging leerlingenvervoer Aanvraag 2016/2017

Nadere informatie

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Cuijk 2015

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Cuijk 2015 Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Cuijk 2015 Burgemeester en wethouders van Cuijk; gelet op artikel 24 van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Cuijk 2015 waarin wordt bepaald dat het college

Nadere informatie

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Sint-Michielsgestel

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Sint-Michielsgestel CVDR Officiële uitgave van Sint-Michielsgestel. Nr. CVDR175594_1 24 juli 2018 Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Sint-Michielsgestel Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Sint-Michielsgestel Inleiding

Nadere informatie

Beleidsregels leerlingenvervoer Katwijk 2014

Beleidsregels leerlingenvervoer Katwijk 2014 Beleidsregels leerlingenvervoer Katwijk 2014 Inleiding Het vervoer van leerlingen van huis naar school en terug is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de ouders. Deze verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Leerlingenvervoer. Schooljaar (Voortgezet) speciaal onderwijs. Een toelichting op het leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer. Schooljaar (Voortgezet) speciaal onderwijs. Een toelichting op het leerlingenvervoer Leerlingenvervoer (Voortgezet) speciaal onderwijs Schooljaar 2018-2019 Een toelichting op het leerlingenvervoer Algemeen Als ouder zorgt u ervoor dat uw leerplichtig kind naar de meest geschikte school

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR Naam aanvrager... Uw relatie tot de leerling is: ouder / pleegouder / anders, namelijk.

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR Naam aanvrager... Uw relatie tot de leerling is: ouder / pleegouder / anders, namelijk. AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2019-2020 De gegevens die verzameld worden in het kader van deze aanvraag leerlingenvervoer zullen vertrouwelijk worden behandeld en alleen voor dit doel

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER

TOELICHTING BIJ AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER TOELICHTING BIJ AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER Algemeen Formulieren die onjuist of onvolledig zijn ingevuld, neemt de gemeente NIET in behandeling. Ze worden naar de aanvrager teruggestuurd. De aanvrager

Nadere informatie

*U * *U *

*U * *U * *U14.07432* *U14.07432* De leden van de Gemeenteraad Postbus 1 2650 AA BERKEL EN RODENRIJS Afdeling Economische & Maatschappelijke Ontwikkeling Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Nadere informatie Marjonne

Nadere informatie

Burgerservicenummer.. Voor- en achternaam leerling.. Geboortedatum. Is uw kind rolstoelgebruiker: ja: elektrisch inklapbaar normaal nee

Burgerservicenummer.. Voor- en achternaam leerling.. Geboortedatum. Is uw kind rolstoelgebruiker: ja: elektrisch inklapbaar normaal nee AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2016-2017 Leest u voor het invullen eerst de toelichting. U dient alle vragen volledig in te invullen. Bij vragen met een aankruisen wat van toepassing is.

Nadere informatie

Van maandag t/m donderdag tussen uur

Van maandag t/m donderdag tussen uur Dit formulier sturen aan: Loket Leerlingenvervoer Stationspark 29d 4462 DC GOES Voor meer informatie kunt u bellen met: 0113-397177 Van maandag t/m donderdag tussen 09.00-13.00 uur Niet beschrijven, ruimte

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer gemeente Goirle Formulier zo volledig mogelijk invullen en aankruisen wat van toepassing is.

Aanvraagformulier leerlingenvervoer gemeente Goirle Formulier zo volledig mogelijk invullen en aankruisen wat van toepassing is. Aanvraagformulier leerlingenvervoer gemeente Goirle 2016-2017 Formulier zo volledig mogelijk invullen en aankruisen wat van toepassing is. 1. Gegevens leerling Naam: M/V Voornamen: BSN-nummer Geboortedatum:

Nadere informatie

AANVRAAG VERVOERSVOORZIENING LEERLINGENVERVOER VOORTGEZET ONDERWIJS

AANVRAAG VERVOERSVOORZIENING LEERLINGENVERVOER VOORTGEZET ONDERWIJS AANVRAAG VERVOERSVOORZIENING LEERLINGENVERVOER VOORTGEZET ONDERWIJS Schooljaar 2019-2020 Zaaknummer: S.v.p. eerst de toelichting lezen. Daarna dit formulier invullen. Inlichtingen bij de afdeling Klant

Nadere informatie

Aanvraagformulier Leerlingenvervoer schooljaar

Aanvraagformulier Leerlingenvervoer schooljaar Aanvraagformulier Leerlingenvervoer schooljaar 2018-2019 U kunt dit formulier invullen, uitprinten en opsturen. Inscannen / fotograferen en mailen mag ook naar leerlingenvervoer@zevenaar.nl Lees aub eerst

Nadere informatie

Leerlingenvervoer Enschede. Voor wie, welke vervoersvormen zijn er en hoe vraagt u aan

Leerlingenvervoer Enschede. Voor wie, welke vervoersvormen zijn er en hoe vraagt u aan Leerlingenvervoer Enschede Voor wie, welke vervoersvormen zijn er en hoe vraagt u aan Leerlingenvervoer Enschede Introductie Elk kind heeft recht op onderwijs. Ouders of verzorgers moeten er zelf voor

Nadere informatie

Aanvraagformulier Leerlingenvervoer schooljaar U kunt dit formulier (digitaal) invullen, uitprinten en opsturen

Aanvraagformulier Leerlingenvervoer schooljaar U kunt dit formulier (digitaal) invullen, uitprinten en opsturen Aanvraagformulier Leerlingenvervoer schooljaar 2016-2017 U kunt dit formulier (digitaal) invullen, uitprinten en opsturen Dit gedeelte niet invullen Datum ontvangst Wmo-consulent GWS-code Cliëntnummer

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER Basisonderwijs, speciale school voor basisonderwijs, speciaal onderwijs (voortgezet) en voortgezet onderwijs SCHOOLJAAR 2015/2016 Gemeente Voorschoten Afdeling Publiekszaken

Nadere informatie

Leerlingenvervoer. Informatie over de regeling leerlingenvervoer in het schooljaar vindt u in de folder

Leerlingenvervoer. Informatie over de regeling leerlingenvervoer in het schooljaar vindt u in de folder Leerlingenvervoer Met de regeling leerlingenvervoer krijgt u - als u aan de voorwaarden voldoet - een tegemoetkoming in de kosten voor het vervoer van uw kind van en naar school, of wordt het vervoer door

Nadere informatie

De raad van de gemeente Nuth;

De raad van de gemeente Nuth; De raad van de gemeente Nuth; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs (WPO), de Wet op de Expertisecentra (WEC) en de Wet op het

Nadere informatie

BESLUIT: Deze Beleidsregels dienen bij de uitvoering van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Almere in acht te worden genomen.

BESLUIT: Deze Beleidsregels dienen bij de uitvoering van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Almere in acht te worden genomen. Het college van burgemeester en wethouders van, BESLUIT: Vast te stellen de navolgende Beleidsregels leerlingenvervoer 2012-2013. 1 Inleiding Deze Beleidsregels dienen bij de uitvoering van de Verordening

Nadere informatie

Deel A. (in te vullen door de ouders/verzorgers) Aanvraag voorziening

Deel A. (in te vullen door de ouders/verzorgers) Aanvraag voorziening Deel A: Aanvraag voorziening leerlingenvervoer Schooljaar 2019-2020 De aanvraag bestaat uit twee delen: Deel A: de aanvraag door ouders/verzorgers Deel B: schoolverklaring en vervoersadvies Daarnaast kan

Nadere informatie

Artikel 20 Bekostiging vervoerskosten van gehandicapte leerlingen voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs

Artikel 20 Bekostiging vervoerskosten van gehandicapte leerlingen voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs Beleidsregels leerlingenvervoer Inleiding Het vervoer van leerlingen van huis naar school en terug is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de (pleeg)ouders*. Deze verantwoordelijkheid kunnen

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer gemeente Bergeijk 2016

Verordening leerlingenvervoer gemeente Bergeijk 2016 De raad van de gemeente Bergeijk; gelezen het voorstel van het college van burgmeester en wethouders van 24 mei 2016 gelet op: - artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs - artikel 4 van de Wet op

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR (voor vervoer naar het (speciaal) basisonderwijs of voortgezet (speciaal) onderwijs)

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR (voor vervoer naar het (speciaal) basisonderwijs of voortgezet (speciaal) onderwijs) AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2018-2019 (voor vervoer naar het (speciaal) basisonderwijs of voortgezet (speciaal) onderwijs) Dit formulier sturen aan: Loket Leerlingenvervoer Stationspark

Nadere informatie

Brochure Leerlingen vervoer gemeente IJsselstein

Brochure Leerlingen vervoer gemeente IJsselstein 2016-2017 Brochure Leerlingen vervoer gemeente IJsselstein De gemeente IJsselstein vindt het belangrijk dat alle kinderen in IJsselstein naar school gaan en de school goed kunnen bereiken. In bepaalde

Nadere informatie

Toelichting op het aanvraagformulier voorziening leerlingenvervoer gemeente Ridderkerk, schooljaar

Toelichting op het aanvraagformulier voorziening leerlingenvervoer gemeente Ridderkerk, schooljaar Toelichting op het aanvraagformulier voorziening leerlingenvervoer gemeente Ridderkerk, schooljaar 2019-2020 Algemeen Op grond van de Verordening Leerlingenvervoer bekostigt de gemeente onder bepaalde

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer SCHOOLJAAR 2015-2016. 1. Gegevens leerling. 2. Gegevens aanvrager. 3. Soort onderwijs:

Aanvraagformulier leerlingenvervoer SCHOOLJAAR 2015-2016. 1. Gegevens leerling. 2. Gegevens aanvrager. 3. Soort onderwijs: Aanvraagformulier leerlingenvervoer SCHOOLJAAR 2015-2016 Wij verzoeken u dit formulier volledig in te vullen en het vakje aankruisen indien van toepassing. Uw aanvraag wordt voor de aanvang van het schooljaar

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGOEDING VERVOERSKOSTEN LEERLINGENVERVOER Schooljaar 2017/2018

AANVRAAGFORMULIER VERGOEDING VERVOERSKOSTEN LEERLINGENVERVOER Schooljaar 2017/2018 AANVRAAGFORMULIER VERGOEDING VERVOERSKOSTEN LEERLINGENVERVOER Schooljaar 2017/2018 1. Gegevens aanvrager vader moeder anders:... Naam aanvrager.... Adres (van het kind) Postcode en woonplaats Telefoonnummer/mobiel

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER VOOR SCHOLEN VOOR BASISONDERWIJS, SPECIALE SCHOLEN VOOR BASISONDERWIJS EN SPECIAAL VOORTGEZET ONDERWIJS.

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER VOOR SCHOLEN VOOR BASISONDERWIJS, SPECIALE SCHOLEN VOOR BASISONDERWIJS EN SPECIAAL VOORTGEZET ONDERWIJS. AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER VOOR SCHOLEN VOOR BASISONDERWIJS, SPECIALE SCHOLEN VOOR BASISONDERWIJS EN SPECIAAL VOORTGEZET ONDERWIJS. Schooljaar 2019/2020 Gemeente Oost Gelre Afdeling Onderwijs,

Nadere informatie

Vervoerskosten leerlingenvervoer 2016-2017, aanvraagformulier

Vervoerskosten leerlingenvervoer 2016-2017, aanvraagformulier Vervoerskosten leerlingenvervoer 2016-2017, aanvraagformulier Wij vragen u, voordat u het formulier invult, de toelichting te lezen. Denkt u eraan het formulier volledig in te vullen en de verplichte bijlagen

Nadere informatie

Leerlingenvervoer. Schooljaar Gehandicapten leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Een toelichting op het leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer. Schooljaar Gehandicapten leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Een toelichting op het leerlingenvervoer Leerlingenvervoer Gehandicapten leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs Schooljaar 2018-2019 Een toelichting op het leerlingenvervoer Algemeen Als ouder zorgt u ervoor dat uw leerplichtig kind

Nadere informatie

Aanvraag leerlingenvervoer schooljaar (VERLENGING)

Aanvraag leerlingenvervoer schooljaar (VERLENGING) Aanvraag leerlingenvervoer schooljaar 2017-2018 (VERLENGING) Indien geen leerlingenvervoer meer nodig is, kruist u hieronder het vakje aan. Behalve de naam en geboortedatum van uw zoon/ dochter en uw handtekening,

Nadere informatie

Aanvraag leerlingenvervoer

Aanvraag leerlingenvervoer Aanvraag leerlingenvervoer Schooljaar 2013-2014 Wij verzoeken u, voordat u dit formulier invult, de toelichting te lezen. Het formulier a.u.b. volledig invullen en aankruisen indien van toepassing. Houdt

Nadere informatie

Aanvraagformulier Leerlingenvervoer Schooljaar

Aanvraagformulier Leerlingenvervoer Schooljaar 1. Naam leerling a. Achternaam en voorletters M V b. Roepnaam c. Burgerservicenummer (BSN) d. Geboortedatum e. Verblijfadres f. Postcode en woonplaats g. Maakt de leerling gebruik van hulpmiddelen tijdens

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergoeding vervoerskosten schoolbezoek Gemeente Oostzaan Schooljaar 2016-2017

Aanvraagformulier vergoeding vervoerskosten schoolbezoek Gemeente Oostzaan Schooljaar 2016-2017 Aanvraagformulier vergoeding vervoerskosten schoolbezoek Gemeente Oostzaan Schooljaar 2016-2017 U kunt dit formulier ingevuld opsturen naar: Gemeente Oostzaan t.a.v. Leerlingenvervoer Postbus 20 1530 AA

Nadere informatie

Beleidsregels leerlingenvervoer Gemeente Montfoort 2015

Beleidsregels leerlingenvervoer Gemeente Montfoort 2015 Beleidsregels leerlingenvervoer Gemeente Montfoort 2015 1. Algemeen Dit zijn de beleidsregels die behoren bij de Verordening leerlingenvervoer gemeente Montfoort 2015. Ouders zijn primair verantwoordelijk

Nadere informatie

Onderwerp: Dokkum, 28 april 2011 Leerlingenvervoer verzonden: 4 oktober 2011

Onderwerp: Dokkum, 28 april 2011 Leerlingenvervoer verzonden: 4 oktober 2011 ons kenmerk: afdeling: Ontwikkeling beh. ambtenaar: W. Kooistra doorkiesnummer: 0519-298859 uw kenmerk: uw brief: uw burgerservicenummer: Aan Aan de ouders/verzorgers van Leerlingen die in aanmerking willen

Nadere informatie

Meer Informatie Deze folder is een uitgave van de gemeente Woensdrecht. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.jn.

Meer Informatie Deze folder is een uitgave van de gemeente Woensdrecht. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.jn. Vraag het de gemeente Deze folder dient als toelichting op de Verordening leerlingenvervoer van de gemeente Woensdrecht. Deze verordening wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Zoals uit de folder blijkt

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Amsterdams Leerlingenvervoer 2010-2011

Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Amsterdams Leerlingenvervoer 2010-2011 Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Amsterdams Leerlingenvervoer 2010-2011 Inhoudsopgave 3 Het leerlingenvervoer in Amsterdam DMO Team Leerlingenvervoer 4 Voor wie? Voorwaarden en beleid

Nadere informatie

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Zevenaar 2018

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Zevenaar 2018 CVDR Officiële uitgave van Zevenaar. Nr. CVDR612389_1 28 augustus 2018 Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Zevenaar 2018 Het college van burgemeester en wethouders; gelezen het voorstel, Z/17/295247/INT/18/815438;

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer

Aanvraagformulier leerlingenvervoer Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2019-2020 Wilt u dit formulier invullen? Lees dan eerst de toelichting en volg deze als u het formulier invult. 1. Gegevens aanvrager (uw gegevens) Naam:... Relatie

Nadere informatie

VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF 2014

VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF 2014 VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF 2014 De raad van de gemeente Ooststellingwerf; Nr. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 13 mei 2014; gelet op

Nadere informatie

Brochure Leerlingen-vervoer gemeente IJsselstein

Brochure Leerlingen-vervoer gemeente IJsselstein 2017-2018 Brochure Leerlingen-vervoer gemeente IJsselstein De gemeente IJsselstein vindt het belangrijk dat alle kinderen in IJsselstein naar school gaan en de school goed kunnen bereiken. In bepaalde

Nadere informatie

AANVRAAG VERVOERSVOORZIENING LEERLINGENVERVOER (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS

AANVRAAG VERVOERSVOORZIENING LEERLINGENVERVOER (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS AANVRAAG VERVOERSVOORZIENING LEERLINGENVERVOER (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS Schooljaar 2016-2017 Zaaknummer: S.v.p. eerst de toelichting lezen. Daarna dit formulier invullen. Inlichtingen bij de afdeling

Nadere informatie

AANVRAAG LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR

AANVRAAG LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR AANVRAAG LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2016-2017 Wij verzoeken u, voordat u dit formulier invult, de toelichting te lezen. Let op: onjuist of onvolledig invullen van dit formulier kan leiden tot vertraging

Nadere informatie

2. Het leerlingenvervoer is bekostigd dan wel een tegemoetkoming in de kosten van het vervoer tussen structurele verblijfplaats en school.

2. Het leerlingenvervoer is bekostigd dan wel een tegemoetkoming in de kosten van het vervoer tussen structurele verblijfplaats en school. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Veenendaal. Nr. 30344 23 juli 2014 Beleidsregels leerlingenvervoer 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal; overwegende dathet

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER GEMEENTE GOIRLE Formulier zo volledig mogelijk invullen en aankruisen wat van toepassing is.

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER GEMEENTE GOIRLE Formulier zo volledig mogelijk invullen en aankruisen wat van toepassing is. AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER GEMEENTE GOIRLE 2018-2019 Formulier zo volledig mogelijk invullen en aankruisen wat van toepassing is. 1. Gegevens leerling Naam: Voornamen: BSN-nummer: Geboortedatum:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER GEMEENTE GOIRLE Formulier zo volledig mogelijk invullen en aankruisen wat van toepassing is.

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER GEMEENTE GOIRLE Formulier zo volledig mogelijk invullen en aankruisen wat van toepassing is. AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER GEMEENTE GOIRLE 2019-2020 Formulier zo volledig mogelijk invullen en aankruisen wat van toepassing is. 1. Gegevens leerling Naam: M/V Voornamen: BSN-nummer: Geboortedatum:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2015-2016

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2015-2016 AANVRAGER (ouder/verzorger) Achternaam Voornaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats E-mailadres Telefoonnummer thuis Mobiel telefoonnummer Burgerservicenummer Relatie tot de leerling GEGEVENS LEERLING

Nadere informatie

Leerlingenvervoer. Schooljaar Regulier basisonderwijs Speciaal basisonderwijs. Een toelichting op het leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer. Schooljaar Regulier basisonderwijs Speciaal basisonderwijs. Een toelichting op het leerlingenvervoer Leerlingenvervoer Regulier basisonderwijs Speciaal basisonderwijs Schooljaar 2018-2019 Een toelichting op het leerlingenvervoer Algemeen Als ouder zorgt u ervoor dat uw leerplichtig kind naar de meest

Nadere informatie

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 23 januari 2018;

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 23 januari 2018; CVDR Officiële uitgave van Den Helder. Nr. CVDR610289_1 28 mei 2018 Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Den Helder houdende bepalingen over leerlingenvervoer Verordening leerlingenvervoer gemeente

Nadere informatie

Beleidsregels Leerlingenvervoer schooljaar 2010-2011

Beleidsregels Leerlingenvervoer schooljaar 2010-2011 Beleidsregels Leerlingenvervoer schooljaar 2010-2011 1. Het college kent een voorziening toe aan de ouders van leerlingen die in de gemeente Heusden verblijven. Het college kent een voorziening toe rekening

Nadere informatie

gelezen het voorstel R van burgemeester en wethouders van 29 april 2014;

gelezen het voorstel R van burgemeester en wethouders van 29 april 2014; Ontwerp-raadsbesluit R2014.039a De raad van de gemeente Bladel; gelezen het voorstel R2014.039 van burgemeester en wethouders van 29 april 2014; gelet op gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR

AANVRAAG VOOR LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR AANVRAAG VOOR LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2016-2017 Iedereen die voor het schooljaar 2016/2017 gebruik wil maken van het leerlingenvervoer, vult dit aanvraagformulier in. Alleen volledig ingevulde formulieren

Nadere informatie

Vergoeding vervoerskosten leerlingenvervoer aanvragen

Vergoeding vervoerskosten leerlingenvervoer aanvragen Vergoeding vervoerskosten leerlingenvervoer aanvragen Schooljaar 2018-2019 1. Gegevens aanvrager vader moeder anders:... Naam aanvrager: Adres (van het kind): Postcode en woonplaats: Telefoonnummer/mobiel:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2015-2016

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2015-2016 Soestdijkseweg Zuid 173 3721 AB Bilthoven Postbus 300 3720 AH Bilthoven T (030) 228 94 11 F (030) 228 94 57 info@debilt.nl www.debilt.nl In te vullen door de gemeente: ZAAKNUMMER: AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER

Nadere informatie

Aanvraag leerlingenvervoer Schooljaar 2014-2015

Aanvraag leerlingenvervoer Schooljaar 2014-2015 Aanvraag leerlingenvervoer Schooljaar 2014-2015 Basisonderwijs, speciale school voor basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Beek 2016

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Beek 2016 Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Beek 2016 1. Begrippen Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Verordening

Nadere informatie

Motie Naar aanleiding van de motie is nadrukkelijk gekeken naar de schooltijden en de voor- en nadelen van de invoering van opstapplaatsen.

Motie Naar aanleiding van de motie is nadrukkelijk gekeken naar de schooltijden en de voor- en nadelen van de invoering van opstapplaatsen. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 12G201900 497586 / 497586 ONDERWERP Aanpassing verordening leerlingenvervoer. G.W. Hidders SAM Lie AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/FACETAGENDA

Nadere informatie

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Hattem 2015

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Hattem 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hattem. Nr. 60741 8 juli 2015 Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Hattem 2015 1. Inleiding Op 8 december 2014 heeft de gemeenteraad de verordening leerlingenvervoer

Nadere informatie

Leerlingenvervoer, aanvraag vervoerskosten

Leerlingenvervoer, aanvraag vervoerskosten Leerlingenvervoer, aanvraag vervoerskosten 2016-2017 1. Gegevens aanvrager Voorletters Achternaam Straat + huisnummer Postcode Woonplaats IBAN rekeningnummer t.n.v. (Mobiel) telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2015-2016

Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2015-2016 Postadres: Postbus 140-9500 AC Stadskanaal Tel. (0599) 631 631- Fax (0599) 620 744 Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2015-2016 (Voortgezet) speciaal onderwijs De toekenning voor bekostiging van de vervoerskosten

Nadere informatie