Bezoekvoorwaarden Anne Frank Huis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bezoekvoorwaarden Anne Frank Huis"

Transcriptie

1 Bezoekvoorwaarden Anne Frank Huis Inleiding Het Anne Frank Huis zal binnen de grenzen van het redelijke al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex en de door het Anne Frank Huis georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig met de wens van de bezoeker te laten verlopen. Het Anne Frank Huis zal zich zoveel mogelijk inspannen eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de bezoeker te waarborgen. Algemene bepalingen: definities Artikel 1.1 Onder het 'museum' en 'het Anne Frank Huis' wordt verstaan de organisatie die het museumcomplex beheert en exploiteert. Onder 'personeel' wordt verstaan al het personeel van het Anne Frank Huis, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, de directie, publieksmedewerkers en overige museumfunctionarissen. Artikel 1.2 Onder 'het museumcomplex' wordt verstaan het geheel van ruimten (bebouwd en onbebouwd) dat onder de rechts-of beheersbevoegdheid van de directie van het Anne Frank Huis valt, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, tentoonstellingszalen, ontvangstruimtes, vergaderkamers, museumcafé, tuin, overige buitenruimte, depot en dependances in Nederland. Artikel 1.3 Onder 'bezoeker' wordt verstaan eenieder die een bezoek brengt aan het Anne Frank Huis. Artikel 1.4 Deze algemene Bezoekvoorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan het Anne Frank Huis. Afwijkende bepalingen kunnen gelden tijdens andere bijzondere activiteiten buiten de reguliere openingstijden en/of gericht op andere dan de reguliere bezoeker, zoals in het geval van zaalverhuur, horecacatering en dergelijke. Kaartverkoop, aanbiedingen en prijzen Artikel 2.1 Het Anne Frank Huis is gerechtigd om haar prijzen te wijzigen. Artikel 2.2 De bezoeker is te allen tijde verplicht desgevraagd het toegangsbewijs en een voucher of enige kaart die recht geeft op korting op de toegangsprijs te tonen aan het personeel. Artikel 2.3 De potentiële bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs voordat hij het museumcomplex betreedt. Indien een potentiële bezoeker geen gebruik maakt van het vooraf gekochte toegangsbewijs is dit voor eigen rekening en risico van de bezoeker; dit is ook het geval indien het toegangsbewijs alleen geldig is voor een bepaalde tijd en/of datum. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. Er vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats. Artikel 2.4 Doorverkoop van toegangskaarten is zonder voorafgaande toestemming van het Anne Frank Huis verboden. De potentiële bezoeker kan de toegang tot het museumcomplex worden ontzegd wanneer blijkt dat het toegangsbewijs, de kortingskaart of de voucher niet rechtstreeks is verkregen van het Anne Frank Huis of een daartoe door het Anne Frank Huis bevoegd verklaarde instantie. Artikel 2.5 Het Anne Frank Huis wil graag zo veel mogelijk individuele bezoekers en (school)groepen in de

2 gelegenheid stellen het Anne Frank Huis te bezoeken, tegen een door ons vastgestelde toegangsprijs. Wij zijn daarom terughoudend in de verkoop van toegangskaarten aan reisorganisaties of touroperators. Dergelijke organisaties kunnen maximaal twee groepsboekingen per week maken, tenzij anders met ons overeengekomen. Uitzonderingen worden slechts gemaakt voor educatieve instellingen en enkele langlopende partnerships. Artikel 2.6 Het Anne Frank Huis restitueert de door de bezoeker daadwerkelijk betaalde toegangsprijs uitsluitend indien de bezoeker het museumcomplex voortijdig moet verlaten wegens een onaangekondigde oefening in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 15 Arbeidsomstandighedenwet 1998), alsmede in het geval van een werkelijke calamiteit waardoor het museumcomplex geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd. Restitutie vindt uitsluitend plaats indien de bezoeker niet in staat is het museum alsnog, dezelfde of de eerstvolgende dag te bezoeken, met gebruikmaking van hetzelfde toegangsbewijs. Verblijf in het museumcomplex Artikel 3.1 Gedurende het verblijf in het museumcomplex dient de bezoeker zich in overeenstemming met de wettelijke normen, in het bijzonder met betrekking tot de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is tevens verplicht de door het personeel van het Anne Frank Huis gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een daartoe bevoegde functionaris van het Anne Frank Huis, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot het museumcomplex worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten. Een bezoeker die toegangskaarten voor het Anne Frank Huis koopt voor anderen, verplicht zich om de verplichtingen voor een bezoeker uit deze Bezoekvoorwaarden tevens op te leggen aan anderen. Artikel 3.2 Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide groepsleden. Ouders, leraren en begeleiders van groepen zien er strikt op toe dat tentoongestelde objecten en materialen niet worden aangeraakt. Artikel 3.3 Het is de bezoeker verboden in het museumcomplex: a. aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen; b. andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren of het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren; c. rondleidingen in het museum te geven anders dan daartoe bevoegd personeel of na expliciete toestemming van de directie van het Anne Frank Huis; d. andere bezoekers te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door het gebruik van mobiele telefoons, walkmans of andere bronnen van geluidsoverlast; e. (huis) dieren, waaronder geleidehonden, mee te nemen; f. te roken in het museumcomplex; g. etenswaren en consumpties mee te nemen in het museumcomplex of consumpties verkregen in het museumcafé te nuttigen buiten de daartoe geëigende ruimte; h. naar het oordeel van het personeel van het Anne Frank Huis gevaarlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wandelstokken, paraplu's, rugzakken of grote tassen; i. in alle besloten ruimtes, uitgezonderd de centrale hal en de binnenstraat, gebruik te maken van kinderwagens, buggy's en rolstoelen. Artikel 3.4 Het Anne Frank Huis is beperkt toegankelijk voor minder validen. Minder validen dienen hun bezoek vooraf aan te kondigen, zodat het Anne Frank Huis kan beoordelen of een aangepaste rondleiding mogelijk is. Het Anne Frank Huis behoudt zich echter het recht voor om rolstoelen te weigeren.

3 Artikel 3.5 Het veiligheidsbeleid van het Anne Frank Huis kan er toe leiden dat het personeel (bepaalde) bezoekers (tijdelijk) verbiedt om een bepaalde ruimte te betreden. Artikel 3.6 In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid van personen of de collectie zulks redelijkerwijs vereist, kan het personeel de bezoeker verzoeken tot inzage in de door de bezoeker meegevoerde (hand) bagage. Indien de bezoeker geen toestemming geeft, is het personeel gerechtigd de betreffende bezoeker onmiddellijk uit het Anne Frank Huis te (doen) verwijderen. Artikel 3.7 Anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van het Anne Frank Huis is het de bezoeker verboden om foto-, video- en filmopnamen te maken. Voorts is het verboden, anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van het Anne Frank Huis foto-, video- en filmopnamen openbaar te maken dan wel te vermenigvuldigen, op welke wijze en met welk medium dan ook, en met inbegrip van elektronische media. Artikel 3.8 Het Anne Frank Huis kan aan de bezoeker die tijdens een of meerdere vorige bezoeken aan een Nederlands museumcomplex een voorwerp opzettelijk heeft beschadigd, of op andere wijze de vrees voor beschadiging wettigt, de toegang tot het museumcomplex voorgoed of voor een bepaalde periode ontzeggen; het museum kan in ieder geval deze bezoeker bij al zijn bezoeken onderwerpen aan de maatregelen zoals genoemd in artikel 3.6 van deze Bezoekvoorwaarden. Het besluit tot ontzegging van de toegang moet deze bezoeker onverwijld en gemotiveerd worden bekendgemaakt, zo mogelijk schriftelijk. Artikel 3.9 Indien naar het oordeel van de Bedrijfsleider van het Anne Frank Huis, die als zodanig herkenbaar moet zijn, de bezoeker op irreguliere wijze in strijd met de geboden of voorwaarden zoals genoemd in de artikels 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7 en 3.8 handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot het museumcomplex worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten heeft. Klachten Artikel 4.1 Het Anne Frank Huis zal al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex of de door het Anne Frank Huis georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig het gepubliceerde aanbod te laten verlopen; hieronder valt ook de verplichting het publiek zo goed mogelijk te informeren over gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van het museumcomplex en/of door het Anne Frank Huis georganiseerde tentoonstellingen. Voorts informeert het Anne Frank Huis het potentiële publiek over hinder veroorzakende onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of het (her) inrichten van ruimtes. De bezoeker kan hieraan nimmer een recht op schadevergoeding ontlenen. Artikel 4.2 Het Anne Frank Huis zal zich inspannen om het bezoek zo aangenaam mogelijk te maken. Het Anne Frank Huis kan hieromtrent echter geen garanties geven. In het bijzonder kan zij niet garanderen dat: a. de voorwerpen uit de vaste collectie van het Anne Frank Huis te allen tijde zichtbaar zijn; b. het museumcomplex te allen tijde in zijn geheel voor bezoek toegankelijk is; c. het bezoek niet verstoord zal worden door overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers zoals bijvoorbeeld geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest; d. het bezoek niet verstoord zal worden door overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, zoals bijvoorbeeld een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes; e. het bezoek niet verstoord zal worden door overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het museumcomplex. Klachten met betrekking tot de hier genoemde omstandigheden, worden dan ook niet in behandeling genomen. Artikel 4.3 Klachten over de uitvoering van en verzoeken tot terugvordering inzake de overeenkomst tussen het Anne Frank Huis en de bezoeker dienen binnen zes weken nadat het bezoek heeft plaatsgevonden, schriftelijk het Anne Frank Huis te bereiken. Klachten die na deze termijn worden ingediend, worden niet

4 in behandeling genomen. Artikel 4.4 Het Anne Frank Huis onderzoekt de klachten en beantwoordt deze schriftelijk binnen 30 dagen na ontvangst. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld, evenals het vermoedelijk moment waarop dat wel het geval zijn zijn. Artikel 4.5 De bezoeker kan klachten en suggesties ter verbetering schriftelijk indienen door het invullen van een formulier dat is aangehecht bij deze Bezoekvoorwaarden. Artikel 4.6 Het is uitsluitend aan de directie om te beoordelen of klachten, welke zijn ingediend door middel van het klachtenformulier, kunnen leiden tot een teruggave van de prijs van het toegangskaartje. Aansprakelijkheid in het museum Artikel 5.1 Het Anne Frank Huis aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor zover dit uit dit artikel blijkt. De totale aansprakelijkheid van het Anne Frank Huis is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van het toegangskaartje, of, indien dit bedrag hoger is, het bedrag dat het Anne Frank Huis ter zake uitgekeerd krijgt van haar verzekering. Artikel 5.2 De totale aansprakelijkheid van het Anne Frank Huis voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen van ,-- (1 miljoen Euro per gebeurtenis), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Artikel 5.3 Aansprakelijkheid van het Anne Frank Huis voor indirecte schade, daaronder begrepen gederfde winst of loon en gevolgschade, is uitgesloten. Buiten de in dit artikel genoemde gevallen rust op het Anne Frank Huis geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Overmacht Artikel 6.1 Als overmacht voor het Anne Frank Huis, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming het Anne Frank Huis niet kan worden toegerekend, geldt iedere onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door het Anne Frank Huis zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel onredelijk bezwaarlijk wordt. Artikel 6.2 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan onvoorziene omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan het Anne Frank Huis gebruik maakt bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemden. Gevonden voorwerpen Artikel 7.1 Door de bezoeker in het museumcomplex gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de Informatiebalie. Artikel 7.2 Het Anne Frank Huis zal zich zoveel mogelijk inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp te achterhalen en houdt hiertoe regelmatig contact met de plaatselijke politie.

5 Artikel 7.3 Ingeval de eigenaar of rechthebbende van een gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende zich deugdelijk te legitimeren. Overige voorwaarden Artikel 8.1 In geval van strijd tussen enige bepaling uit de onderhavige Bezoekvoorwaarden en enige andere contractuele bepaling, zullen de onderhavige Bezoekvoorwaarden prevaleren. Indien enige bepaling van de Bezoekvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Bezoekvoorwaarden volledig van kracht blijven en zal het Anne Frank Huis nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen formuleren, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. Toepasselijk recht Artikel 9.1 Op deze Bezoekvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en het Anne Frank Huis is Nederlands recht van toepassing. Artikel 9.2 Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en het Anne Frank Huis voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in Amsterdam. Deze Bezoekvoorwaarden van het Anne Frank Huis zijn gedeponeerd op 15 december 2014, onder nummer bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. De Directie van het Anne Frank Huis Bijlage: klachtenformulier

6 Klachtenformulier Het formulier kunt u: Ingevuld afgeven bij de Informatiebalie, t.a.v. de Directie, Opsturen naar: Anne Frank Stichting T.a.v. de Directie Postbus AS Amsterdam Datum van bezoek:.. Omschrijving van de klacht: De klacht is eveneens mondeling doorgegeven aan: Dit formulier is ingevuld door: De heer/mevrouw Adres Postcode en plaats Land Telefoonnummer

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN PAR-T BVBA

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN PAR-T BVBA ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN PAR-T BVBA Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van de vennootschap naar Belgisch recht PAR-T BVBA, inschreven met ondernemersnummer 0824891166, en zijn van toepassing

Nadere informatie

Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794

Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794 Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794 Algemene Bepalingen 1. Aanbieding en overeenkomst 1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij deelname aan een Evenement, (mede)georganiseerd door VBO Makelaar.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij deelname aan een Evenement, (mede)georganiseerd door VBO Makelaar. Artikel 1 Definities 1. De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte begrippen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Begrippen in enkelvoud omvatten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SNOWWORLD LEISURE N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN SNOWWORLD LEISURE N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN SNOWWORLD LEISURE N.V. ALGEMEEN Artikel 1. Definities 1.1 SnowWorld: SnowWorld Leisure N.V. statutair gevestigd te Zoetermeer, feitelijk gevestigd Buytenparklaan 30 te Zoetermeer en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen Algemene Voorwaarden 1. Die Welle bv, handelende onder de naam LVB Networks Vormgeving; 2. Lensink Van Berkel Communicatie bv, handelende onder de namen LVB Networks Redactie en LVB Networks Redactionele

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V.

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. november 2009 Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V., november

Nadere informatie

De UVH zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's-gravenhage.

De UVH zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's-gravenhage. Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven (waaronder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden: Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden. Deze liggen bij ons ter inzage, zijn te vinden op onze website en worden op verzoek onverwijld

Nadere informatie

Algemene Vervoer- en reisvoorwaarden Altro Via gedeponeerd op 23 december 2014 onder nr. 46/2014 ter griffie van de Rechtbank Overijssel te Zwolle.

Algemene Vervoer- en reisvoorwaarden Altro Via gedeponeerd op 23 december 2014 onder nr. 46/2014 ter griffie van de Rechtbank Overijssel te Zwolle. Algemene Vervoer- en reisvoorwaarden van de ALGEMENE TRENDSETTENDE ONDERNEMERSVERENIGING VIA INTERNET AANMELDING, hierna te noemen: Altro Via, gedeponeerd op 23 december 2014 onder nr. 46/2014 ter griffie

Nadere informatie

IBAN NL59 ABNA 0566 2487 35 BIC ABNANL2A

IBAN NL59 ABNA 0566 2487 35 BIC ABNANL2A Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van Las Fiestas Del Mundo, gevestigd te Halsteren, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20124064. Artikel 1 Definities Onder deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 ALGEMENE VOORWAARDEN IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN...1 1.1 TOEPASSELIJKHEID...1 1.2 DEFINITIES...1 1.3 IT=IT OVEREENKOMSTEN...2 1.4 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT OPDRACHTGEVER...2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene voorwaarden PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene Voorwaarden Versie 8 februari 2010 I Algemene bepalingen...4 II Bijzondere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl.

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. 1. DEFINITIES 1.1. Mijndomein.nl: mijndomein.nl B.V. gevestigd aan de Albert

Nadere informatie

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten.

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. Algemene Voorwaarden: deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep Algemene Voorwaarden van Adfo Groep INHOUDSOPGAVE A. ALGEMENE BEPALINGEN A.1 Definities A.2 Toepasselijkheid A.3 Aanbod, bestelling en totstandkoming van de Overeenkomst A.4 Koop op afstand A.5 Prijzen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN FLEXURANCE B.V. Voor het verrichten van werkzaamheden door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst van opdracht. 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VECHTSTAD CONSULTANCY B.V. Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Artikel 1. Definities 1. Versio: Versio B.V. gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53309979. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: D. Seepma h.o.d.n. Autobedrijf Seepma Adonisweg 6 A 8938 BJ Leeuwarden

Algemene voorwaarden van: D. Seepma h.o.d.n. Autobedrijf Seepma Adonisweg 6 A 8938 BJ Leeuwarden Algemene voorwaarden van: D. Seepma h.o.d.n. Autobedrijf Seepma Adonisweg 6 A 8938 BJ Leeuwarden (AS 104-10) Inschrijfnummer K.v.K. te Noord-Nederland: 011074860000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Statera Recruitment B.V. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie