Bezoekvoorwaarden Anne Frank Huis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bezoekvoorwaarden Anne Frank Huis"

Transcriptie

1 Bezoekvoorwaarden Anne Frank Huis Inleiding Het Anne Frank Huis zal binnen de grenzen van het redelijke al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex en de door het Anne Frank Huis georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig met de wens van de bezoeker te laten verlopen. Het Anne Frank Huis zal zich zoveel mogelijk inspannen eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de bezoeker te waarborgen. Algemene bepalingen: definities Artikel 1.1 Onder het 'museum' en 'het Anne Frank Huis' wordt verstaan de organisatie die het museumcomplex beheert en exploiteert. Onder 'personeel' wordt verstaan al het personeel van het Anne Frank Huis, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, de directie, publieksmedewerkers en overige museumfunctionarissen. Artikel 1.2 Onder 'het museumcomplex' wordt verstaan het geheel van ruimten (bebouwd en onbebouwd) dat onder de rechts-of beheersbevoegdheid van de directie van het Anne Frank Huis valt, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, tentoonstellingszalen, ontvangstruimtes, vergaderkamers, museumcafé, tuin, overige buitenruimte, depot en dependances in Nederland. Artikel 1.3 Onder 'bezoeker' wordt verstaan eenieder die een bezoek brengt aan het Anne Frank Huis. Artikel 1.4 Deze algemene Bezoekvoorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan het Anne Frank Huis. Afwijkende bepalingen kunnen gelden tijdens andere bijzondere activiteiten buiten de reguliere openingstijden en/of gericht op andere dan de reguliere bezoeker, zoals in het geval van zaalverhuur, horecacatering en dergelijke. Kaartverkoop, aanbiedingen en prijzen Artikel 2.1 Het Anne Frank Huis is gerechtigd om haar prijzen te wijzigen. Artikel 2.2 De bezoeker is te allen tijde verplicht desgevraagd het toegangsbewijs en een voucher of enige kaart die recht geeft op korting op de toegangsprijs te tonen aan het personeel. Artikel 2.3 De potentiële bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs voordat hij het museumcomplex betreedt. Indien een potentiële bezoeker geen gebruik maakt van het vooraf gekochte toegangsbewijs is dit voor eigen rekening en risico van de bezoeker; dit is ook het geval indien het toegangsbewijs alleen geldig is voor een bepaalde tijd en/of datum. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. Er vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats. Artikel 2.4 Doorverkoop van toegangskaarten is zonder voorafgaande toestemming van het Anne Frank Huis verboden. De potentiële bezoeker kan de toegang tot het museumcomplex worden ontzegd wanneer blijkt dat het toegangsbewijs, de kortingskaart of de voucher niet rechtstreeks is verkregen van het Anne Frank Huis of een daartoe door het Anne Frank Huis bevoegd verklaarde instantie. Artikel 2.5 Het Anne Frank Huis wil graag zo veel mogelijk individuele bezoekers en (school)groepen in de

2 gelegenheid stellen het Anne Frank Huis te bezoeken, tegen een door ons vastgestelde toegangsprijs. Wij zijn daarom terughoudend in de verkoop van toegangskaarten aan reisorganisaties of touroperators. Dergelijke organisaties kunnen maximaal twee groepsboekingen per week maken, tenzij anders met ons overeengekomen. Uitzonderingen worden slechts gemaakt voor educatieve instellingen en enkele langlopende partnerships. Artikel 2.6 Het Anne Frank Huis restitueert de door de bezoeker daadwerkelijk betaalde toegangsprijs uitsluitend indien de bezoeker het museumcomplex voortijdig moet verlaten wegens een onaangekondigde oefening in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 15 Arbeidsomstandighedenwet 1998), alsmede in het geval van een werkelijke calamiteit waardoor het museumcomplex geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd. Restitutie vindt uitsluitend plaats indien de bezoeker niet in staat is het museum alsnog, dezelfde of de eerstvolgende dag te bezoeken, met gebruikmaking van hetzelfde toegangsbewijs. Verblijf in het museumcomplex Artikel 3.1 Gedurende het verblijf in het museumcomplex dient de bezoeker zich in overeenstemming met de wettelijke normen, in het bijzonder met betrekking tot de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is tevens verplicht de door het personeel van het Anne Frank Huis gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een daartoe bevoegde functionaris van het Anne Frank Huis, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot het museumcomplex worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten. Een bezoeker die toegangskaarten voor het Anne Frank Huis koopt voor anderen, verplicht zich om de verplichtingen voor een bezoeker uit deze Bezoekvoorwaarden tevens op te leggen aan anderen. Artikel 3.2 Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide groepsleden. Ouders, leraren en begeleiders van groepen zien er strikt op toe dat tentoongestelde objecten en materialen niet worden aangeraakt. Artikel 3.3 Het is de bezoeker verboden in het museumcomplex: a. aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen; b. andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren of het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren; c. rondleidingen in het museum te geven anders dan daartoe bevoegd personeel of na expliciete toestemming van de directie van het Anne Frank Huis; d. andere bezoekers te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door het gebruik van mobiele telefoons, walkmans of andere bronnen van geluidsoverlast; e. (huis) dieren, waaronder geleidehonden, mee te nemen; f. te roken in het museumcomplex; g. etenswaren en consumpties mee te nemen in het museumcomplex of consumpties verkregen in het museumcafé te nuttigen buiten de daartoe geëigende ruimte; h. naar het oordeel van het personeel van het Anne Frank Huis gevaarlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wandelstokken, paraplu's, rugzakken of grote tassen; i. in alle besloten ruimtes, uitgezonderd de centrale hal en de binnenstraat, gebruik te maken van kinderwagens, buggy's en rolstoelen. Artikel 3.4 Het Anne Frank Huis is beperkt toegankelijk voor minder validen. Minder validen dienen hun bezoek vooraf aan te kondigen, zodat het Anne Frank Huis kan beoordelen of een aangepaste rondleiding mogelijk is. Het Anne Frank Huis behoudt zich echter het recht voor om rolstoelen te weigeren.

3 Artikel 3.5 Het veiligheidsbeleid van het Anne Frank Huis kan er toe leiden dat het personeel (bepaalde) bezoekers (tijdelijk) verbiedt om een bepaalde ruimte te betreden. Artikel 3.6 In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid van personen of de collectie zulks redelijkerwijs vereist, kan het personeel de bezoeker verzoeken tot inzage in de door de bezoeker meegevoerde (hand) bagage. Indien de bezoeker geen toestemming geeft, is het personeel gerechtigd de betreffende bezoeker onmiddellijk uit het Anne Frank Huis te (doen) verwijderen. Artikel 3.7 Anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van het Anne Frank Huis is het de bezoeker verboden om foto-, video- en filmopnamen te maken. Voorts is het verboden, anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van het Anne Frank Huis foto-, video- en filmopnamen openbaar te maken dan wel te vermenigvuldigen, op welke wijze en met welk medium dan ook, en met inbegrip van elektronische media. Artikel 3.8 Het Anne Frank Huis kan aan de bezoeker die tijdens een of meerdere vorige bezoeken aan een Nederlands museumcomplex een voorwerp opzettelijk heeft beschadigd, of op andere wijze de vrees voor beschadiging wettigt, de toegang tot het museumcomplex voorgoed of voor een bepaalde periode ontzeggen; het museum kan in ieder geval deze bezoeker bij al zijn bezoeken onderwerpen aan de maatregelen zoals genoemd in artikel 3.6 van deze Bezoekvoorwaarden. Het besluit tot ontzegging van de toegang moet deze bezoeker onverwijld en gemotiveerd worden bekendgemaakt, zo mogelijk schriftelijk. Artikel 3.9 Indien naar het oordeel van de Bedrijfsleider van het Anne Frank Huis, die als zodanig herkenbaar moet zijn, de bezoeker op irreguliere wijze in strijd met de geboden of voorwaarden zoals genoemd in de artikels 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7 en 3.8 handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot het museumcomplex worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten heeft. Klachten Artikel 4.1 Het Anne Frank Huis zal al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex of de door het Anne Frank Huis georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig het gepubliceerde aanbod te laten verlopen; hieronder valt ook de verplichting het publiek zo goed mogelijk te informeren over gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van het museumcomplex en/of door het Anne Frank Huis georganiseerde tentoonstellingen. Voorts informeert het Anne Frank Huis het potentiële publiek over hinder veroorzakende onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of het (her) inrichten van ruimtes. De bezoeker kan hieraan nimmer een recht op schadevergoeding ontlenen. Artikel 4.2 Het Anne Frank Huis zal zich inspannen om het bezoek zo aangenaam mogelijk te maken. Het Anne Frank Huis kan hieromtrent echter geen garanties geven. In het bijzonder kan zij niet garanderen dat: a. de voorwerpen uit de vaste collectie van het Anne Frank Huis te allen tijde zichtbaar zijn; b. het museumcomplex te allen tijde in zijn geheel voor bezoek toegankelijk is; c. het bezoek niet verstoord zal worden door overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers zoals bijvoorbeeld geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest; d. het bezoek niet verstoord zal worden door overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, zoals bijvoorbeeld een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes; e. het bezoek niet verstoord zal worden door overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het museumcomplex. Klachten met betrekking tot de hier genoemde omstandigheden, worden dan ook niet in behandeling genomen. Artikel 4.3 Klachten over de uitvoering van en verzoeken tot terugvordering inzake de overeenkomst tussen het Anne Frank Huis en de bezoeker dienen binnen zes weken nadat het bezoek heeft plaatsgevonden, schriftelijk het Anne Frank Huis te bereiken. Klachten die na deze termijn worden ingediend, worden niet

4 in behandeling genomen. Artikel 4.4 Het Anne Frank Huis onderzoekt de klachten en beantwoordt deze schriftelijk binnen 30 dagen na ontvangst. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld, evenals het vermoedelijk moment waarop dat wel het geval zijn zijn. Artikel 4.5 De bezoeker kan klachten en suggesties ter verbetering schriftelijk indienen door het invullen van een formulier dat is aangehecht bij deze Bezoekvoorwaarden. Artikel 4.6 Het is uitsluitend aan de directie om te beoordelen of klachten, welke zijn ingediend door middel van het klachtenformulier, kunnen leiden tot een teruggave van de prijs van het toegangskaartje. Aansprakelijkheid in het museum Artikel 5.1 Het Anne Frank Huis aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor zover dit uit dit artikel blijkt. De totale aansprakelijkheid van het Anne Frank Huis is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van het toegangskaartje, of, indien dit bedrag hoger is, het bedrag dat het Anne Frank Huis ter zake uitgekeerd krijgt van haar verzekering. Artikel 5.2 De totale aansprakelijkheid van het Anne Frank Huis voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen van ,-- (1 miljoen Euro per gebeurtenis), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Artikel 5.3 Aansprakelijkheid van het Anne Frank Huis voor indirecte schade, daaronder begrepen gederfde winst of loon en gevolgschade, is uitgesloten. Buiten de in dit artikel genoemde gevallen rust op het Anne Frank Huis geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Overmacht Artikel 6.1 Als overmacht voor het Anne Frank Huis, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming het Anne Frank Huis niet kan worden toegerekend, geldt iedere onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door het Anne Frank Huis zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel onredelijk bezwaarlijk wordt. Artikel 6.2 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan onvoorziene omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan het Anne Frank Huis gebruik maakt bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemden. Gevonden voorwerpen Artikel 7.1 Door de bezoeker in het museumcomplex gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de Informatiebalie. Artikel 7.2 Het Anne Frank Huis zal zich zoveel mogelijk inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp te achterhalen en houdt hiertoe regelmatig contact met de plaatselijke politie.

5 Artikel 7.3 Ingeval de eigenaar of rechthebbende van een gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende zich deugdelijk te legitimeren. Overige voorwaarden Artikel 8.1 In geval van strijd tussen enige bepaling uit de onderhavige Bezoekvoorwaarden en enige andere contractuele bepaling, zullen de onderhavige Bezoekvoorwaarden prevaleren. Indien enige bepaling van de Bezoekvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Bezoekvoorwaarden volledig van kracht blijven en zal het Anne Frank Huis nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen formuleren, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. Toepasselijk recht Artikel 9.1 Op deze Bezoekvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en het Anne Frank Huis is Nederlands recht van toepassing. Artikel 9.2 Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en het Anne Frank Huis voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in Amsterdam. Deze Bezoekvoorwaarden van het Anne Frank Huis zijn gedeponeerd op 15 december 2014, onder nummer bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. De Directie van het Anne Frank Huis Bijlage: klachtenformulier

6 Klachtenformulier Het formulier kunt u: Ingevuld afgeven bij de Informatiebalie, t.a.v. de Directie, Opsturen naar: Anne Frank Stichting T.a.v. de Directie Postbus AS Amsterdam Datum van bezoek:.. Omschrijving van de klacht: De klacht is eveneens mondeling doorgegeven aan: Dit formulier is ingevuld door: De heer/mevrouw Adres Postcode en plaats Land Telefoonnummer

Bezoekersvoorwaarden Nationaal Monument Kamp Vught

Bezoekersvoorwaarden Nationaal Monument Kamp Vught Bezoekersvoorwaarden Nationaal Monument Kamp Vught Inleiding Nationaal Monument Kamp Vught (hierna NMKV) zal binnen de grenzen van het redelijke al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex

Nadere informatie

BEZOEKVOORWAARDEN EINDHOVEN MUSEUM. Algemene bepalingen: definities

BEZOEKVOORWAARDEN EINDHOVEN MUSEUM. Algemene bepalingen: definities BEZOEKVOORWAARDEN EINDHOVEN MUSEUM Algemene bepalingen: definities Artikel 1.1 Onder 'het museum' en EM wordt verstaan de organisatie die het museumcomplex beheert en exploiteert, daaronder begrepen, maar

Nadere informatie

Bezoekvoorwaarden Historisch Museum Hedel

Bezoekvoorwaarden Historisch Museum Hedel Inleiding Het Historisch Museum Hedel zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex en de door het Historisch Museum Hedel georganiseerde tentoonstellingen

Nadere informatie

BEZOEKVOORWAARDEN. Inleiding

BEZOEKVOORWAARDEN. Inleiding In het Stedelijk Museum Amsterdam gelden officieel vastgestelde Bezoekvoorwaarden. De complete tekst van deze voorwaarden is op dit formulier weergegeven. BEZOEKVOORWAARDEN Inleiding Het Stedelijk Museum

Nadere informatie

Bezoekvoorwaarden Stedelijk Museum Coevorden

Bezoekvoorwaarden Stedelijk Museum Coevorden Bezoekvoorwaarden Stedelijk Museum Coevorden Inleiding Stedelijk Museum Coevorden zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex en de door Stedelijk

Nadere informatie

BEZOEKVOORWAARDEN LANDGOED FRAEYLEMABORG SLOCHTEREN

BEZOEKVOORWAARDEN LANDGOED FRAEYLEMABORG SLOCHTEREN BEZOEKVOORWAARDEN LANDGOED FRAEYLEMABORG SLOCHTEREN Inleiding Landgoed Fraeylemaborg zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex en de door Landgoed

Nadere informatie

STEDELIJKE MUSEA GOUDA. Algemene bezoekers voorwaarden

STEDELIJKE MUSEA GOUDA. Algemene bezoekers voorwaarden STEDELIJKE MUSEA GOUDA Algemene bezoekers voorwaarden BEZOEKVOORWAARDEN Inleiding De Stedelijke Musea Gouda zullen binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex

Nadere informatie

Bezoekvoorwaarden Museum aan het Vrijthof. Inleiding

Bezoekvoorwaarden Museum aan het Vrijthof. Inleiding Bezoekvoorwaarden Museum aan het Vrijthof Inleiding Museum aan het Vrijthof zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex en de door het museum georganiseerde

Nadere informatie

Inleiding. Bezoekersvoorwaarden Stichting Slot Zuylen

Inleiding. Bezoekersvoorwaarden Stichting Slot Zuylen Bezoekersvoorwaarden Stichting Slot Zuylen Algemene bepalingen: definities Inleiding Stichting Slot Zuylen zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex

Nadere informatie

BEZOEKVOORWAARDEN MUSEUM DE GEVANGENPOORT

BEZOEKVOORWAARDEN MUSEUM DE GEVANGENPOORT BEZOEKVOORWAARDEN MUSEUM DE GEVANGENPOORT Inleiding Het Museum De Gevangenpoort zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex en de door het Museum

Nadere informatie

BEZOEKVOORWAARDEN. Inleiding

BEZOEKVOORWAARDEN. Inleiding BEZOEKVOORWAARDEN Inleiding Stichting SieboldHuis zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex en de door Stichting SieboldHuis georganiseerde tentoonstellingen

Nadere informatie

Bezoekersvoorwaarden Nederlands Bakkerijmuseum Hattem

Bezoekersvoorwaarden Nederlands Bakkerijmuseum Hattem Bezoekersvoorwaarden Nederlands Bakkerijmuseum Hattem Inleiding Het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem zal binnen de grenzen van de redelijkheid, al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex,

Nadere informatie

BEZOEKVOORWAARDEN Archeologiehuis Zuid-Holland / Stichting Romeins Museum / Alphen aan den Rijn Inleiding

BEZOEKVOORWAARDEN Archeologiehuis Zuid-Holland / Stichting Romeins Museum / Alphen aan den Rijn Inleiding BEZOEKVOORWAARDEN Archeologiehuis Zuid-Holland / Stichting Romeins Museum / Alphen aan den Rijn Inleiding Archeologiehuis Zuid-Holland zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om

Nadere informatie

Bezoekvoorwaarden. Bezoekvoorwaarden Tulpenexcursie. Inleiding

Bezoekvoorwaarden. Bezoekvoorwaarden Tulpenexcursie.  Inleiding Bezoekvoorwaarden Inleiding De Tulpenexcursie zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan de kwekerij en eventuele aanvullende activiteiten overeenkomstig met de wens

Nadere informatie

BEZOEKVOORWAARDEN HAAGS HISTORISCH MUSEUM

BEZOEKVOORWAARDEN HAAGS HISTORISCH MUSEUM BEZOEKVOORWAARDEN HAAGS HISTORISCH MUSEUM Inleiding Het Haags Historisch Museum zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex en de door het Haags

Nadere informatie

BEZOEKVOORWAARDEN Archeon / Alphen aan den Rijn

BEZOEKVOORWAARDEN Archeon / Alphen aan den Rijn BEZOEKVOORWAARDEN Archeon / Alphen aan den Rijn Inleiding Archeon zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex en de door Archeon georganiseerde tentoonstellingen

Nadere informatie

BEZOEKVOORWAARDEN MUSEUM BETJE WOLFF. Inleiding

BEZOEKVOORWAARDEN MUSEUM BETJE WOLFF. Inleiding BEZOEKVOORWAARDEN MUSEUM BETJE WOLFF Inleiding Museum Betje Wolff zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex en de door museum Betje Wolff georganiseerde

Nadere informatie

BEZOEKVOORWAARDEN Inleiding

BEZOEKVOORWAARDEN Inleiding BEZOEKVOORWAARDEN ------------------------------------------------------------------------ Inleiding Het Universiteitsmuseum zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek

Nadere informatie

BEZOEKVOORWAARDEN. Inleiding

BEZOEKVOORWAARDEN. Inleiding BEZOEKVOORWAARDEN Inleiding Stichting Museum Slot Loevestein zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex en de door Stichting Museum Slot Loevestein

Nadere informatie

BEZOEKVOORWAARDEN Kröller-Müller Museum. Inleiding

BEZOEKVOORWAARDEN Kröller-Müller Museum. Inleiding BEZOEKVOORWAARDEN Kröller-Müller Museum Inleiding Het Kröller-Müller Museum (hierna: museum) zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex en de door

Nadere informatie

Bezoekvoorwaarden van het Historisch Museum de Bevelanden. Inleiding

Bezoekvoorwaarden van het Historisch Museum de Bevelanden. Inleiding Bezoekvoorwaarden van het Historisch Museum de Bevelanden Inleiding Het Historisch Museum de Bevelanden zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumgebouw

Nadere informatie

BEZOEKVOORWAARDEN HET MARKIEZENHOF, BERGEN OP ZOOM

BEZOEKVOORWAARDEN HET MARKIEZENHOF, BERGEN OP ZOOM BEZOEKVOORWAARDEN HET MARKIEZENHOF, BERGEN OP ZOOM Inleiding Het Markiezenhof zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex en de door het Markiezenhof

Nadere informatie

Algemene bepalingen: definities

Algemene bepalingen: definities Inleiding De Stichting Stedelijk Museum Breda, ook te noemen het museum, zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex en de door het museum georganiseerde

Nadere informatie

BEZOEKERSVOORWAARDEN STICHTING DEVENTER VERHAAL April Algemene bepalingen: definities. 2 Kaartverkoop, aanbiedingen en prijzen.

BEZOEKERSVOORWAARDEN STICHTING DEVENTER VERHAAL April Algemene bepalingen: definities. 2 Kaartverkoop, aanbiedingen en prijzen. BEZOEKERSVOORWAARDEN STICHTING DEVENTER VERHAAL April 2017 Inleiding Stichting Deventer Verhaal zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex en de

Nadere informatie

Museum Jan Algemene bezoekersvoorwaarden

Museum Jan Algemene bezoekersvoorwaarden Museum Jan Algemene bezoekersvoorwaarden INLEIDING Ton Smits Huis zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex en de door Museum Ton Smits Huis georganiseerde

Nadere informatie

BEZOEKVOORWAARDEN CONTINIUM DISCOVERY CENTER, CUBE DESIGN MUSEUM & COLUMBUS EARTH CENTER

BEZOEKVOORWAARDEN CONTINIUM DISCOVERY CENTER, CUBE DESIGN MUSEUM & COLUMBUS EARTH CENTER BEZOEKVOORWAARDEN CONTINIUM DISCOVERY CENTER, CUBE DESIGN MUSEUM & COLUMBUS EARTH CENTER Inleiding Continium discovery center, Cube design museum & Columbus earth center, hierna genoemd als Continium,

Nadere informatie

Bezoekersvoorwaarden Locatie Museum De Domijnen

Bezoekersvoorwaarden Locatie Museum De Domijnen Bezoekersvoorwaarden Locatie Museum De Domijnen Inleiding Museum De Domijnen zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan heen van de museumlocaties en de door Museum

Nadere informatie

BEZOEKVOORWAARDEN MUSEUM DE PONT, TILBURG. Algemene bepalingen: definities

BEZOEKVOORWAARDEN MUSEUM DE PONT, TILBURG. Algemene bepalingen: definities BEZOEKVOORWAARDEN MUSEUM DE PONT, TILBURG Algemene bepalingen: definities Artikel 1.1 Onder 'het museum' en Museum De Pont wordt verstaan de organisatie die het museumcomplex beheert en exploiteert, daaronder

Nadere informatie

Bezoekvoorwaarden. Inleiding

Bezoekvoorwaarden. Inleiding Bezoekvoorwaarden Inleiding Bezoekboerderij Leven van de wind zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan de boerderij en eventuele aanvullende activiteiten overeenkomstig

Nadere informatie

BEZOEKVOORWAARDEN RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN TE LEIDEN

BEZOEKVOORWAARDEN RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN TE LEIDEN BEZOEKVOORWAARDEN RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN TE LEIDEN Inleiding Het Rijksmuseum van Oudheden (hierna te noemen het museum ) zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek

Nadere informatie

Algemene Bezoekvoorwaarden Museum MORE

Algemene Bezoekvoorwaarden Museum MORE Algemene Bezoekvoorwaarden Museum MORE Melmuseum Explotatie B.V. (h.o.d. Museum MORE) Hoofdstraat 28 7213 CW Gorssel 19 mei 2015 Inleiding Museum MORE zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke

Nadere informatie

BEZOEKERSVOORWAARDEN MUSEUM VAN LOON

BEZOEKERSVOORWAARDEN MUSEUM VAN LOON In Het Museum Van Loon gelden officieel vastgestelde Bezoekvoorwaarden. De complete tekst van deze voorwaarden is verkrijgbaar bij de medewerkers. Volgens deze Bezoekvoorwaarden is het museum gerechtigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BEZOEK AAN DE WAALSE KERK TE AMSTERDAM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BEZOEK AAN DE WAALSE KERK TE AMSTERDAM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BEZOEK AAN DE WAALSE KERK TE AMSTERDAM Algemene bepalingen Artikel 1.1 Onder De Waalse Kerk wordt verstaan Walenpleintje B.V.. Deze organisatie exploiteert het kerkgebouw aan

Nadere informatie

Algemene Bezoekersvoorwaarden

Algemene Bezoekersvoorwaarden Algemene bepalingen, definities 1.1 Dit zijn de bezoekersvoorwaarden van museumpark Orientalis, hierna te noemen MPO 1.2 Onder het museumcomplex wordt hierna verstaan het geheel van ruimten (bebouwd en

Nadere informatie

Bezoekersvoorwaarden Paleis Soestdijk

Bezoekersvoorwaarden Paleis Soestdijk Bezoekersvoorwaarden Paleis Soestdijk Inleiding Paleis Soestdijk zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan de Tuin en de door Paleis Soestdijk georganiseerde tentoonstellingen

Nadere informatie

BEZOEKVOORWAARDEN. Inleiding

BEZOEKVOORWAARDEN. Inleiding BEZOEKVOORWAARDEN Inleiding Museum Het Domein zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex en de door Museum Het Domein georganiseerde tentoonstellingen

Nadere informatie

Algemene Bezoekvoorwaarden Museum MORE

Algemene Bezoekvoorwaarden Museum MORE Algemene Bezoekvoorwaarden Museum MORE Melmuseum Explotatie B.V. (h.o.d.n. Museum MORE) Hoofdstraat 28, 7213 CW Gorssel 25 januari 2017 Inleiding Museum MORE zal binnen de grenzen van de redelijkheid al

Nadere informatie

Museum Jan Cunen bezoekersvoorwaarden

Museum Jan Cunen bezoekersvoorwaarden Museum Jan Cunen bezoekersvoorwaarden BEZOEKERSVOORWAARDEN BEZOEKERSVOORWAARDEN INLEIDING Museum Jan Cunen zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex

Nadere informatie

Museum de Fundatie. Bezoekvoorwaarden Kasteel Het Nijenhuis Heino/Wijhe en Paleis a/d Blijmarkt Zwolle

Museum de Fundatie. Bezoekvoorwaarden Kasteel Het Nijenhuis Heino/Wijhe en Paleis a/d Blijmarkt Zwolle Museum de Fundatie Bezoekvoorwaarden Kasteel Het Nijenhuis Heino/Wijhe en Paleis a/d Blijmarkt Zwolle Bij Museum de Fundatie gelden officieel vastgestelde Bezoekvoorwaarden. De complete tekst van deze

Nadere informatie

BEZOEKVOORW AARDEN Openbaar Vervoer M useum Doetinchem versie 1.0 16 juni 2007

BEZOEKVOORW AARDEN Openbaar Vervoer M useum Doetinchem versie 1.0 16 juni 2007 BEZOEKVOORWAARDEN Openbaar Vervoer Museum Doetinchem versie 1.0 16 juni 2007 I nleiding Openbaar Vervoer Museum zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex

Nadere informatie

MODEL BEZOEKVOORWAARDEN. Inleiding

MODEL BEZOEKVOORWAARDEN. Inleiding MODEL BEZOEKVOORWAARDEN Inleiding Huis Bergh zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex en de door Huis Bergh georganiseerde tentoonstellingen en

Nadere informatie

Algemene bezoekvoorwaarden Stichting Rijksmuseum Muiderslot

Algemene bezoekvoorwaarden Stichting Rijksmuseum Muiderslot Algemene bezoekvoorwaarden Stichting Rijksmuseum Muiderslot Het Muiderslot zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex en de door het Muiderslot

Nadere informatie

BEZOEKVOORWAARDEN HET SPOORWEGMUSEUM. Inleiding

BEZOEKVOORWAARDEN HET SPOORWEGMUSEUM. Inleiding BEZOEKVOORWAARDEN HET SPOORWEGMUSEUM Inleiding Het Spoorwegmuseum zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex en de door Het Spoorwegmuseum georganiseerde

Nadere informatie

2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene bezoekersvoorwaarden: Speelgoed-& carnavalsmuseum Op Stelten te Oosterhout December 2014 1. Algemene bepalingen: Definities 1.1 Museum: het Speelgoed-& carnavalsmuseum Op Stelten, gevestigd aan

Nadere informatie

Algemene bezoekersvoorwaarden

Algemene bezoekersvoorwaarden Algemene bezoekersvoorwaarden Januari 2014 1. Algemene bepalingen: Definities 1.1 Het Van Gogh Museum: de Stichting Van Gogh Museum, gevestigd aan de Paulus Potterstraat 7 te Amsterdam, die krachtens haar

Nadere informatie

Algemene bezoekersvoorwaarden Het Dolhuys, Haarlem

Algemene bezoekersvoorwaarden Het Dolhuys, Haarlem Algemene bezoekersvoorwaarden Het Dolhuys, Haarlem 2013 / 2014 1. Algemene bepalingen: Definities 1.1 Museum Het Dolhuys, gevestigd aan de Schotersingel 2 te Haarlem, die krachtens haar doelstelling bij

Nadere informatie

BEZOEKVOORWAARDEN Museum de Gevangenpoort

BEZOEKVOORWAARDEN Museum de Gevangenpoort BEZOEKVOORWAARDEN Museum de Gevangenpoort Inleiding Museum de Gevangenpoort zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex en de door Museum de Gevangenpoort

Nadere informatie

BEZOEKVOORWAARDEN HAAGS HISTORISCH MUSEUM

BEZOEKVOORWAARDEN HAAGS HISTORISCH MUSEUM BEZOEKVOORWAARDEN HAAGS HISTORISCH MUSEUM Inleiding Het Haags Historisch Museum zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex en de door het Haags

Nadere informatie

Bezoekvoorwaarden Science Center NEMO

Bezoekvoorwaarden Science Center NEMO Bezoekvoorwaarden Science Center NEMO Maart 2014 Inleiding De Stichting NCWT/Science Center NEMO, hierna genoemd NEMO zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen het bezoek aan het

Nadere informatie

Bezoekvoorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN: DEFINITIES

Bezoekvoorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN: DEFINITIES Bezoekvoorwaarden In Het Noordbrabants Museum gelden officieel vastgestelde Bezoekvoorwaarden. De tekst van deze voorwaarden ligt ook ter inzage bij de museumbalie. Volgens deze Bezoekvoorwaarden is het

Nadere informatie

STICHTING STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM. STEDELIJK ACADEMIE ALGEMENE en INSCHRIJFVOORWAARDEN DEELNEMER

STICHTING STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM. STEDELIJK ACADEMIE ALGEMENE en INSCHRIJFVOORWAARDEN DEELNEMER STICHTING STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM STEDELIJK ACADEMIE ALGEMENE en INSCHRIJFVOORWAARDEN DEELNEMER 1. ALGEMEEN 1. Bij inschrijving voor een activiteit bij Stedelijk Academie verklaart de deelnemer zich

Nadere informatie

BEZOEKVOORWAARDEN HET SCHEEPVAARTMUSEUM AMSTERDAM januari 2012

BEZOEKVOORWAARDEN HET SCHEEPVAARTMUSEUM AMSTERDAM januari 2012 BEZOEKVOORWAARDEN HET SCHEEPVAARTMUSEUM AMSTERDAM januari 2012 Inleiding De Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam, hierna genoemd Het Scheepvaartmuseum zal binnen de grenzen van de redelijkheid

Nadere informatie

BEZOEKVOORWAARDEN HET SPOORWEGMUSEUM. Inleiding

BEZOEKVOORWAARDEN HET SPOORWEGMUSEUM. Inleiding BEZOEKVOORWAARDEN HET SPOORWEGMUSEUM Inleiding Het Spoorwegmuseum zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex en de door Het Spoorwegmuseum georganiseerde

Nadere informatie

algemene bezoekersvoorwaarden P!T

algemene bezoekersvoorwaarden P!T algemene bezoekersvoorwaarden P!T 1. Definities 1.1 De Stichting: Stichting Nationaal Veiligheidsinstituut gevestigd te Almere KvK 54262127. Deze rechtspersoon verricht de exploitatie van P!T. 1.2 P!T:

Nadere informatie

Bezoekersvoorwaarden EYE Film Instituut Nederland tbv IJ promenade 1

Bezoekersvoorwaarden EYE Film Instituut Nederland tbv IJ promenade 1 Bezoekersvoorwaarden EYE Film Instituut Nederland tbv IJ promenade 1 Inleiding EYE zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het gebouw en de door EYE georganiseerde

Nadere informatie

Bezoekersvoorwaarden EYE

Bezoekersvoorwaarden EYE Bezoekersvoorwaarden EYE Inleiding EYE zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het gebouw en de door EYE georganiseerde voorstellingen, tentoonstellingen en activiteiten

Nadere informatie

Bezoekersvoorwaarden EYE

Bezoekersvoorwaarden EYE Bezoekersvoorwaarden EYE Inleiding EYE zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het gebouw en de door EYE georganiseerde voorstellingen, tentoonstellingen en andere

Nadere informatie

Bezoekvoorwaarden Kasteel de Haar Utrecht

Bezoekvoorwaarden Kasteel de Haar Utrecht Bezoekvoorwaarden Kasteel de Haar Utrecht Inleiding Stichting Kasteel de Haar en Stichting Exploitatie Kasteel de Haar, hierna genoemd Kasteel de Haar zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke

Nadere informatie

1.2 Rijksmuseumgebouw: de voor het publiek opengestelde ruimten in en rondom de gebouwen van het Rijksmuseum, daaronder begrepen de museumtuinen.

1.2 Rijksmuseumgebouw: de voor het publiek opengestelde ruimten in en rondom de gebouwen van het Rijksmuseum, daaronder begrepen de museumtuinen. ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN STICHTING HET RIJKSMUSEUM AMSTERDAM 1. Algemene bepalingen: definities 1.1 Rijksmuseum: de Stichting Het Rijksmuseum, die krachtens haar doelstelling voorwerpen van kunst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en bezoekersvoorwaarden van de Stichting Singer Memorial Foundation

Algemene voorwaarden en bezoekersvoorwaarden van de Stichting Singer Memorial Foundation Algemene voorwaarden en bezoekersvoorwaarden van de Stichting Singer Memorial Foundation 1.0 Algemene bepalingen Definities 1.1 Onder Singer Laren wordt verstaan het geheel van ruimten, bebouwd en onbebouwd,

Nadere informatie

Bezoekvoorwaarden Museum Volkenkunde

Bezoekvoorwaarden Museum Volkenkunde Bezoekvoorwaarden Museum Volkenkunde Inleiding Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen/Museum Volkenkunde, hierna genoemd Museum Volkenkunde zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke

Nadere informatie

Algemene Bezoekersvoorwaarden van Museum het Palthe Huis in Oldenzaal

Algemene Bezoekersvoorwaarden van Museum het Palthe Huis in Oldenzaal Algemene Bezoekersvoorwaarden van Museum het Palthe Huis in Oldenzaal 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers van het museum. 1.2. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing

Nadere informatie

Algemene bezoekersvoorwaarden van de De Dordtse Musea

Algemene bezoekersvoorwaarden van de De Dordtse Musea Algemene bezoekersvoorwaarden van de De Dordtse Musea 1. ALGEMENE BEPALINGEN: DEFINITIES 1.1 De Dordtse Musea: de gemeentelijke musea Huis Van Gijn en Dordrechts Museum, die krachtens hun doelstelling

Nadere informatie

Bezoekersvoorwaarden

Bezoekersvoorwaarden Bezoekersvoorwaarden Door het kopen van een entreebewijs gaat u akkoord met de algemene bezoekvoorwaarden van het Brabants Museum Oud- Oosterhout. Hierin worden de rechten en plichten van zowel museum

Nadere informatie

Bezoekersreglement Train World

Bezoekersreglement Train World Bezoekersreglement Train World Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Train World op 28 augustus 2015. De bezoeker aan Train World wordt geacht het reglement te kennen en na te leven. TOEGANG TOT TRAIN

Nadere informatie

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN CENTRAAL MUSEUM

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN CENTRAAL MUSEUM ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN CENTRAAL MUSEUM 1. Algemene bepalingen: definities 1.1 In de algemene bezoekersvoorwaarden hebben de volgende woorden de navolgende betekenis. Museum: Museumgebouw: Bezoeker:

Nadere informatie

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN STICHTING STREEKMUSEUM HOEKSCHE WAARD HEINENOORD

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN STICHTING STREEKMUSEUM HOEKSCHE WAARD HEINENOORD ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN STICHTING STREEKMUSEUM HOEKSCHE WAARD HEINENOORD 1. Algemene bepalingen: definities 1.1 Museum: de Stichting Streekmuseum Hoeksche Waard, die krachtens haar doelstelling voorwerpen

Nadere informatie

Bezoekvoorwaarden Kasteel Heeswijk Per 1 september 2016

Bezoekvoorwaarden Kasteel Heeswijk Per 1 september 2016 Bezoekvoorwaarden Kasteel Heeswijk Per 1 september 2016 Inleiding Stichting Kasteel Heeswijk, hierna genoemd Kasteel Heeswijk zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek

Nadere informatie

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN Leisure Xperience Group Benschopperweg 4 3401 BV IJsselstein The Netherlands www.l-x-g.nl info@l-x-g.nl GlowGolf Amsterdam Prins Hendrikkade 194 1011 TD Amsterdam The Netherlands www.glowgolf.nl/amsterda

Nadere informatie

Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster Bezoekvoorwaarden

Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster Bezoekvoorwaarden Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster Bezoekvoorwaarden Bedankt voor uw interesse in onze tentoonstellingen. Om uw bezoek zo aangenaam mogelijk te maken vragen wij u vriendelijk de bezoekvoorwaarden

Nadere informatie

4.1 Het verblijf van de Bezoeker in het Gebouw is voor zijn/haar eigen rekening en risico.

4.1 Het verblijf van de Bezoeker in het Gebouw is voor zijn/haar eigen rekening en risico. ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN VAN DE BIJ DE VERENIGING VAN SCHOUWBURG- EN CONCERTGEBOUWDIRECTIES en STICHTING KAARTVERKOOP NETWERK NEDERLAND AANGESLOTEN THEATERS EN CONCERTZALEN 1.0 Algemeen 1.1 Deze Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHT. NAT. EN INTERNAT. MUSEUM DE SIGARENMAKER

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHT. NAT. EN INTERNAT. MUSEUM DE SIGARENMAKER ALGEMENE VOORWAARDEN STICHT. NAT. EN INTERNAT. MUSEUM DE SIGARENMAKER 1. Definities Deze algemene voorwaarden staan ook op onze website: www.desigarenmaker.eu/nl 1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden

Nadere informatie

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN 1. Algemene bepalingen: Definities 1.1 THIS IS HOLLAND: THIS IS HOLLAND B.V., gevestigd te Amsterdam aan het Overhoeksplein 51 die krachtens haar doelstelling inwoners van

Nadere informatie

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN VAN DE TAMBOER

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN VAN DE TAMBOER ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN VAN DE TAMBOER 1.0 Algemeen 1.1 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden worden gehanteerd door Stichting De Tamboer/Congrescentrum De Tamboer, hierna te noemen De Tamboer. 1.2

Nadere informatie

Algemene bezoekersvoorwaarden

Algemene bezoekersvoorwaarden Algemene bezoekersvoorwaarden 1. Algemeen 1.1 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem (hierna: het Theater ) en een bezoeker

Nadere informatie

Algemene Bezoekersvoorwaarden

Algemene Bezoekersvoorwaarden Algemene Bezoekersvoorwaarden van Stichting Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis te Den Haag 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Bezoekers van het Museum. 1.2. Deze

Nadere informatie

COMM Bezoekersvoorwaarden

COMM Bezoekersvoorwaarden COMM Bezoekersvoorwaarden Deze bezoekersvoorwaarden bevatten de spelregels zoals deze gelden ten aanzien van een bezoek aan COMM en het (online) kopen van een toegangsbewijs voor een bezoek aan het museum

Nadere informatie

In deze bezoekersvoorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend:

In deze bezoekersvoorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend: ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN Service Bioscoop Zien B.V. Algemeen In deze bezoekersvoorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend: Service bioscoop Service Bioscoop Zien

Nadere informatie

Bezoekersreglement Train World

Bezoekersreglement Train World Bezoekersreglement Train World Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Train World op 28 augustus 2015. De bezoeker aan Train World wordt geacht het reglement te kennen en na te leven. TOEGANG TOT TRAIN

Nadere informatie

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN DE NIEUWE LIEFDE

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN DE NIEUWE LIEFDE ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN DE NIEUWE LIEFDE 1.0 Algemeen 1.1 De navolgende begrippen in deze algemene voorwaarden hebben de navolgende betekenissen: - Bezoeker/Klant: iedere persoon die het gebouw De

Nadere informatie

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN THEATERHANGAAR

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN THEATERHANGAAR ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN THEATERHANGAAR 1.0 Algemeen 1.1 De navolgende begrippen in deze algemene voorwaarden hebben de navolgende betekenissen: - Bezoeker/Klant: iedere persoon die de TheaterHangaar

Nadere informatie

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN BONNEFANTENMUSEUM, MAASTRICHT

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN BONNEFANTENMUSEUM, MAASTRICHT ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN BONNEFANTENMUSEUM, MAASTRICHT 1. ALGEMENE BEPALINGEN: DEFINITIES 1.1 Bonnefantenmuseum: Stichting Provinciaal Museum Limburg, Het Bonnefantenmuseum, die krachtens haar doelstelling

Nadere informatie

Algemene bezoekersvoorwaarden voor Theater Het Pakhuis van Stichting Hiaat te Hoorn

Algemene bezoekersvoorwaarden voor Theater Het Pakhuis van Stichting Hiaat te Hoorn Algemene bezoekersvoorwaarden voor Theater Het Pakhuis van Stichting Hiaat te Hoorn 1.0 Algemeen 1.1 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden worden gehanteerd door Stichting Hiaat voor Theater Het Pakhuis,

Nadere informatie

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN NEDERLANDS OPENLUCHTMUSEUM

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN NEDERLANDS OPENLUCHTMUSEUM ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN NEDERLANDS OPENLUCHTMUSEUM Het Nederlands Openluchtmuseum zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex en de door Het

Nadere informatie

Versie: 1.4 Datum: juli 2013 BEZOEKERSVOORWAARDEN

Versie: 1.4 Datum: juli 2013 BEZOEKERSVOORWAARDEN Versie: 1.4 Datum: juli 2013 BEZOEKERSVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN. 3 2 BEZOEKERSVOORWAARDEN 3 3 AANSPRAKELIJKHEID VAN PATHÉ 4 4 KLACHTEN 4 5 TOEPASSELIJK RECHT/ BEVOEGDE RECHTER. 4 6 MAATREGELEN..

Nadere informatie

Wij wensen u een prettige voorstelling!

Wij wensen u een prettige voorstelling! Huisregels Bij AnnexCinema is een avondje film een avondje uitgaan. We vinden het belangrijk dat iedereen zich op zijn gemak voelt en geniet van een goede sfeer. Om die reden hanteren we de volgende punten:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden toegangsbewijzen FDOS Live B.V. KVK 57389683

Algemene voorwaarden toegangsbewijzen FDOS Live B.V. KVK 57389683 Algemene voorwaarden toegangsbewijzen FDOS Live B.V. KVK 57389683 ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES 1.1 Gebruiker van deze algemene voorwaarden is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene bezoekersvoorwaarden

Algemene voorwaarden. Algemene bezoekersvoorwaarden Algemene voorwaarden Algemene bezoekersvoorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van en op iedere overeenkomst die tot stand

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op 1. Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Connictivity Solutions

Nadere informatie

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN VAN ANIMAL EVENT 2016

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN VAN ANIMAL EVENT 2016 ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN VAN ANIMAL EVENT 2016 Academy Bartels is initiatiefnemer van Animal Event. Animal Event vindt plaats op Event Center Beekse Bergen te Hilvarenbeek. Onder Animal Event wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KEES JANSSEN THEATRE PRODUCTIONS B.V. TE APELDOORN

ALGEMENE VOORWAARDEN KEES JANSSEN THEATRE PRODUCTIONS B.V. TE APELDOORN ALGEMENE VOORWAARDEN KEES JANSSEN THEATRE PRODUCTIONS B.V. TE APELDOORN Artikel 1 Algemeen 1.1 De navolgende begrippen in deze algemene voorwaarden hebben de navolgende betekenissen: - Bezoeker/Klant:

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 3 juni 2010 (Blad 1 van 6)

Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 3 juni 2010 (Blad 1 van 6) (Blad 1 van 6) Artikel 1: Definities 1, De organisatie : Stichting Tilburg University Cantus Heuvelring 102 5038 CL Tilburg Nederland 2, De bezoeker : Iedere persoon die op enige wijze, direct of indirect

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

Een (mede) door de Organisatie georganiseerd feest, voorstelling, muziek(uitvoering) en/of andere manifestatie in de ruimste zin des woord.

Een (mede) door de Organisatie georganiseerd feest, voorstelling, muziek(uitvoering) en/of andere manifestatie in de ruimste zin des woord. Algemene bezoekersvoorwaarden. V1.4 Definities. A. De Organisatie: De Bennekom gevestigde Cars4Charity, handelsnaam Japtuning v.o.f., of elke andere direct of indirect aan deze vennootschappen gelieerde

Nadere informatie