Tarieventabel leges behorende bij de Legesverordening Alphen-Chaam 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tarieventabel leges behorende bij de Legesverordening Alphen-Chaam 2014"

Transcriptie

1 Indeling tarieventabel Tarieventabel leges behorende bij de Legesverordening Alphen-Chaam 2014 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen Hoofdstuk 5 n.v.t. Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens Hoofdstuk 7 Bestuursstukken Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken Hoofdstuk 10 Gemeentearchief Hoofdstuk 11 n.v.t. Hoofdstuk 12 Leegstandswet Hoofdstuk 13 n.v.t. Hoofdstuk 14 n.v.t. Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet Hoofdstuk 16 Kansspelen Hoofdstuk 17 Telecommunicatie Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer Hoofdstuk 19 Diversen Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning Hoofdstuk 4 Vermindering Hoofdstuk 5 Teruggaaf Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning (n.v.t.) Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project (n.v.t.) Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten Hoofdstuk 9 vervallen Hoofdstuk 10 n.v.t. Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikking Hoofdstuk 12 Verhogingen / aanvullende leges Hoofdstuk 13 Archeologisch (voor)onderzoek Hoofdstuk 14 Overig / administratief

2 Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2 Hoofdstuk 1 Horeca Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven Hoofdstuk 4 n.v.t. Hoofdstuk 5 n.v.t. Hoofdstuk 6 n.v.t. Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking Tarief door rijk bepaald; evenuele latere wijzigingen door te voeren door college

3 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap, indien daarbij gebruik wordt gemaakt van het raadhuis te Chaam of van een bij een daartoe door het college van burgemeester en wethouders aangewezen andere trouwlocatie, op: weekdagen, niet zijnde feestdagen, afhankelijk van het tijdstip: maandag van tot uur en dinsdag tot en met vrijdag van tot uur 305,35 vanaf 17:00 uur 371, zaterdagen, afhankelijk van het tijdstip: van tot uur 477,65 vanaf 17:00 uur 587, zon- en feestdagen, afhankelijk van het tijdstip: van tot uur 785,55 vanaf 17:00 uur 972, op een zelf gekozen locatie binnen de gemeente, anders dan die bedoeld in onderdeel 1.1.1, wordt het van toepassing zijnde tarief vermeerderd met 92, In geval sprake is van annulering van een huwelijksvoltrekking, respectievelijk een partnerschapsregistratie of de ceremoniële omzetting daarvan, wordt het tarief als bedoeld onder tot en met bij annulering: tussen 4 weken en een half jaar voor het voorgenomen tijdstip van de ceremonie verminderd met 50%; meer dan een half jaar voor het voorgenomen tijdstip van de ceremonie verminderd met 100% Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk: in geval van een afhandeling aan de balie 45, In geval van een ceremoniële afhandeling het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de voltrekking van een huwelijk, respectievelijk de registratie van een partnerschap verschuldigd is Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapboekje: 39, Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier: 23, Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken

4 van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand Het tarief bedraagt voor het beschikbaar stellen bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap van een getuige van gemeentewege, per getuige: 23,00 Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen 50, tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel (zakenpaspoort) 50, tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) 50, Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Paspoortwet: voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 14 jaar nog niet heeft bereikt 31, in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel , De tarieven genoemd in de subonderdelen en en in onderdeel worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van 46, Indien aan de aanvrager reeds eerder een reisdocument werd verstrekt welk document bij de aanvraag niet kan worden overgelegd, worden de in onderdeel en genoemde tarieven verhoogd met 17,10 Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs: 38, Het tarief genoemd in onderdeel wordt bij een spoedlevering vermeerderd met 34, n.v.t.

5 1.3.4 Indien aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk rijbewijs bij de aanvraag niet kan worden overgelegd, wordt het tarief genoemd in onderdeel vermeerderd met 17,10 Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking 7, tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar: voor 25 verstrekkingen 85, voor 100 verstrekkingen 187, voor 500 verstrekkingen 858, voor verstrekkingen 1716, voor het op geautomatiseerde wijze verstrekken van gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, per maandelijkse of incidentele uitdraai 45, Voor de toepassing van onderdeel wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking 7, tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar: voor 25 verstrekkingen 85, voor 100 verstrekkingen 187, voor 500 verstrekkingen 858, voor verstrekkingen 1716, Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een uittreksel uit de basisregistratie personen: 7, In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen: 2, Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de

6 basisadministratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier: 23, Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken van één persoonslijst dan wel tot het verstrekken van een opgave van derden aan wie gegevens uit de persoonsregistratie, de aanvrager betreffende, zijn verstrekt: 23, Het tarief bedraagt voor het geautomatiseerd op optische schijf of magneetschijf vastleggen en verzenden van berichten aan (geautoriseerde) buitengemeentelijke afnemers of bijzondere derden, dan wel aan de LRD: 22,70 Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het kiezersregister n.v.t. Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens: bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit: ten hoogste 100 pagina s, per pagina 0,23 met een maximum per bericht van 5, meer dan 100 pagina s 22, bij verstrekking anders dan op papier 5, als , wanneer dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking 22, Indien voor hetzelfde bericht op grond van de subonderdelen , en verschillende vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd Hoofdstuk 7 Bestuursstukken Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: een afschrift van de gemeentebegroting 53, een afschrift van de gemeenterekening 53, n.v.t n.v.t.

7 1.7.4 n.v.t Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: een afschrift van het dossier W.W.B. en W.M.O., per deel 53, een afschrift van de Algemene Plaatselijke Verordening 29, een afschrift van de bouwverordening met toelichting 65, een afschrift van de Verordening W.W.B., W.M.O. en Besluit Vmo 29, een afschrift van een bestemmingsplan (uitgezonderd bestemmingsplan Buitengebied) inclusief kaarten, toelichtingen en voorschriften, structuurplan, structuurvisie en beeldkwaliteitplan, ontwikkelingsplan 65, een afschrift van een bestemmingsplan Buitengebied, inclusief kaarten, toelichtingen en voorschriften 330,05 Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet, structuurplan of stadsvernieuwingsplan: in formaat A4 of kleiner, per pagina 1, in formaat A3, per pagina 1, in formaat A2 breedte, 5,70 per 10 cm lengte kopie te vermeerderen met 0, in formaat A0 breedte, 10,90 per 10 cm lengte kopie te vermeerderen met 0, een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet, structuurplan of stadsvernieuwingsplan per dm 2 lichtdruk 1, Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit: de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen 7, de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet 1, het openbare register van beschermde monumenten, bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet , het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het

8 verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen 14, Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van: het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres 14, het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie 14, het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat 14,50 Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken 1.9. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag 30, tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn 7, tot het legaliseren van een handtekening 7, tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap 7,80 Hoofdstuk 10 Gemeentearchief Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier 23, Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, niet zijnde een bouwvergunningdossier, per pagina formaat A4 0, een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk, niet zijnde een bouwvergunningdossier, per pagina formaat A4 0, een tekening in formaat A2 en groter (geplot exemplaar) 20, Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een kopie van een omgevingsvergunning voor bouwen en/of milieu: in digitale vorm 26, op papier 46,80

9 Het tarief bedraagt voor het bij abonnement om van gemeentewege behulpzaam zijn bij nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, per jaar 119,00 Hoofdstuk 11 n.v.t. Hoofdstuk 12 Leegstandwet 1.12 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet 52, tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet 33,85 Hoofdstuk n.v.t. Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet 1.15 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet 111, tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander 55, tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel bedoelde ontheffing 55,70 Hoofdstuk 16 Kansspelen Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen: voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat 56, voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor der eerste kansspelautomaat 56,50 en voor iedere volgende kansspelautomaat 34,00

10 n.v.t Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning) 22,95 Hoofdstuk 17 Telecommunicatie Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4 lid 1 van de Telecommunicatiewet: 324, Indien met betrekking tot de melding overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, wordt het tarief genoemd in onderdeel verhoogd met 93, Indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet wordt het tarief genoemd in onderdeel verhoogd met 93, Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, wordt het tarief genoemd in onderdeel verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel van de A.P.V. voor de aanleg van kabels, cq. leidingen per locatie: 324, Indien met betrekking tot de vergunningaanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanvrager van de vergunning, wordt het tarief genoemd in onderdeel verhoogd met 93, Indien de aanvrager verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van vergunningaanvraag wordt het tarief genoemd in onderdeel verhoogd met 93,40

11 Indien met betrekking tot de vergunningaanvraag onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, wordt het tarief genoemd in onderdeel verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld Indien een begroting als bedoeld in dit onderdeel is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BAWB) 72, voor het verstrekken van een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart 25,70 Hoofdstuk 19 Diversen Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: Gewaarmerkte afschriften van stukken voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina 1,60 Met een minimum per aanvraag van 7, afschriften, doorslagen, fotokopieën, readerprints, scans van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina formaat A4 0, kaarten en tekeningen, al dan niet behorend bij de in de onderdelen en genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart of tekening: per pagina A4 formaat 1, per pagina A3 formaat 1, in formaat A2 breedte 5,70 per 10 cm lengte kopie te vermeerderen met 0, in formaat A0 breedte 10,90 per 10 cm lengte kopie te vermeerderen met 0, Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

12 tot het verlenen van een vergunning voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen: 29, Indien voor de afgifte van een vergunning als bedoeld in onderdeel een publicatie nodig is, wordt het tarief verhoogd met 33, Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina 7, een digitaal bestand 22, een plattegrond van de gemeente 3, Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een persoonsgebonden beschikking 557,35

13 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: aanlegkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft; bouwkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld. Hoofdstuk 2 Vooroverleg / beoordeling conceptaanvraag Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een principeverzoek of schetsplan, bedoeld voor vooroverleg in verband met het verkrijgen van een principe-uitspraak of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is, of

14 wanneer een toets moet worden uitgevoerd of een bouwvoornemen al dan niet vergunningvrij is conform artikel 3 van Bijlage II genoemd in het Besluit omgevingsrecht (Bor) 204, Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een principeverzoek dat in strijd is met de vigerende bestemming: 364, Het tarief bedraagt voor beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning 40% van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld. Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft, te verhogen met de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd Bouwactiviteiten Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder a, Wabo, bedraagt het tarief 2,60 % van de bouwkosten met een minimumbedrag van 204, Indien, ingeval van een digitaal ingediende aanvraag van de vergunning als bedoeld in artikel bij of na verlening van deze vergunning om de verstrekking van een papieren exemplaar wordt verzocht, wordt het tarief verhoogd met de leges conform onderdeel , zijnde 46,80 Achteraf ingediende aanvraag Onverminderd het bepaalde in onderdeel bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit 50 % van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges. Aanvraag buiten behandeling

15 Het tarief voor een aanvraag van een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, en die wegens onvolledigheid van de aanvraag, op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht, buiten behandeling wordt gelaten bedraagt 30% van de leges als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, en met een minimumbedrag van 150, Aanlegactiviteiten Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder b, Wabo, bedraagt het tarief 278, Indien voor de aanvraag een goede ruimtelijke onderbouwing/toelichting dient te worden vervaardigd, wordt het onder verschuldigde bedrag verhoogd met de kosten van de externe adviezen, zoals deze voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager zijn medegedeeld, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Voor de toepassing van de vorige volzin geldt als dag van in behandeling nemen van de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van deze kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht Indien artikel 2.11 juncto 2.12, lid 1, onder a, onder 3º, Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) wordt het tarief verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder c, Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder a, Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1: indien artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 1º, Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking): voor een bouwplan met bouwkosten onder en gelijk aan ,00 278,80 voor aanvragen met bouwkosten boven ,00 568, indien artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2º, Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

16 voor een bouwplan met bouwkosten onder en gelijk aan ,00 278,80 voor aanvragen met bouwkosten boven ,00 568, indien artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3º, Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) wordt het tarief verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken indien artikel 2.12, lid 2, Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking): voor een bouwplan met bouwkosten onder en gelijk aan ,00 462,40 voor aanvragen met bouwkosten boven ,00 752, indien artikel 2.12, lid 1, onder b, Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan) het tarief verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, lid 3 Wro en artikel 2.12, lid 1, onder c, Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving) wordt het tarief verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, lid 3, Wro en artikel 2.12, lid 1, onder c, Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving) het tarief verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college

17 van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken indien artikel 2.12, lid 1, onder d, Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit) het tarief verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder c, Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder a, Wabo, bedraagt het tarief: indien artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 1º, Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) 568, indien artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2º, Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking) 568, indien artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3º, Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) wordt het tarief verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken indien artikel 2.12, lid 2,Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking) 752, indien artikel 2.12, lid 1, onder b, Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan) het tarief verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

18 indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, lid 3, Wro en artikel 2.12, lid 1, onder c Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving) het tarief verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, lid 3, Wro en artikel 2.12, lid 1, onder c Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving) het tarief verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken indien artikel 2.12, lid 1, onder d, Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit), het tarief verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder d, Wabo, bedraagt het tarief: voor het tijdelijk gebruik van een bouwwerk ten behoeve van een evenement 56, voor het gebruik van een bouwwerk met een bruto vloeroppervlak van: minder dan 100 m² 554, m² tot m² 904, m² tot m² 1.370,75

19 2.000 m² of meer, wordt het tarief voor elke 500 m², of gedeelte daarvan, tot een maximaal vloeroppervlak van m² vermeerderd met 144, voor een wijziging (uitbreiding/verbouwing) van een bouwwerk met een bruto vloeroppervlak van: minder dan 100 m² 554, m² tot m² 904, m² tot m² 1.370, m² of meer, wordt het tarief voor elke 500 m², of gedeelte daarvan, tot een maximaal vloeroppervlak van m² vermeerderd met 144, voor het tijdelijk gebruik van een inrichting, niet zijnde een bouwwerk, dan wel een tent of ander tijdelijk bouwsel ten behoeve van een evenement 57, voor het gebruik van een inrichting niet zijnde een bouwwerk met een bruto vloeroppervlak van: minder dan 100 m² 554,00 en per eenheid/standplaats vermeerderd met 2, m² tot m² 904,65 en per eenheid/standplaats vermeerderd met 2, m² tot m² 1.370,75 en per eenheid/standplaats vermeerderd met 2, m² of meer, wordt het tarief voor elke 500 m², of gedeelte daarvan, tot een maximaal vloeroppervlak van m² vermeerderd met 144,65 en per eenheid/standplaats vermeerderd met 2, voor een wijziging van een inrichting niet zijnde een bouwwerk met een bruto vloeroppervlak van: minder dan 100 m² 554,00 en per eenheid/standplaats vermeerderd met 2, m² tot m² 904,65 en per eenheid/standplaats vermeerderd met 2, m² tot m² 1.370,75 en per eenheid/standplaats vermeerderd met 2, m² of meer, wordt het tarief voor elke 500 m², of gedeelte daarvan, tot een maximaal vloeroppervlak van m² vermeerderd met 144, Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stadsof dorpsgezichten Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, lid 1, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening waarvoor op grond van die provinciale verordening of de gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

20 voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument 182, voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht 182, Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder g, Wabo, bedraagt het tarief 97, Kappen Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, lid 1, aanhef en onder g, Wabo, bedraagt het tarief 144, Indien voor de ontheffing als bedoeld in onderdeel een publicatie nodig is, wordt het tarief in onderdeel verhoogd met 33, Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in voorgaande volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

21 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, lid 1, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in voorgaande volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, lid 3, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de voorgaande volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken Andere activiteiten Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling: behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder i, Wabo, bedraagt het tarief 106, behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, lid 2, Wabo, bedraagt het tarief 106, een gemeentelijke verordening betreft: indien de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is indien de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief 106,65

22 een provinciale of waterschapsverordening betreft het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken Omgevingsvergunning in twee fasen Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, lid 1, Wabo, bedraagt het tarief: voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft Beoordeling bodemrapport Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld, voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport 111,35 te vermeerderen met het bedrag, voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten voor overige externe advieskosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als in voorgaande zin wordt bedoeld, is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om informatie omtrent de bodemgesteldheid van een perceel in het kader van historisch onderzoek, eigendomsoverdracht, taxatie, etc. 55, Advies

23 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, lid 3, Wabo het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de vorige volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken Verklaring van geen bedenkingen Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, lid 1, Wabo: indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven 213, indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de vorige volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. Hoofdstuk 4 Vermindering Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg, behandeling van een principeverzoek of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in onderdeel 2.2 waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg, de behandeling van het principeverzoek of de beoordeling van de

24 conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in onderdeel 2.3. Hoofdstuk 5 Teruggaaf Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdeel 2.3.1, 2.3.2, en 2.3.7, intrekt, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van vier weken na het in behandeling nemen ervan: 50 % van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges; indien de aanvraag wordt ingetrokken na vier weken na het in behandeling nemen ervan: 30 % van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges indien een onvolledige aanvraag wordt ingetrokken vóór bekendmaking van een besluit tot buiten behandeling stellen als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht: 70 % van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten Bij intrekking van een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanlegactiviteiten als bedoeld in de onderdelen en 2.3.2, bestaat aanspraak op een teruggaaf van 30 % van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit geheven leges, mits het verzoek tot intrekking door de vergunninghouder wordt gedaan binnen 24 maanden na het onherroepelijk worden van die ongebruikt gebleven omgevingsvergunning en het verzoek tot teruggaaf gelijktijdig wordt gedaan met het verzoek tot intrekking Indien de intrekking van een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- en aanlegactiviteiten als bedoeld in de onderdelen en 2.3.2, welke vergunning niet langer dan 24 maanden na het onherroepelijk worden ongebruikt is gebleven, niet op verzoek van de vergunninghouder plaatsvindt, dan moet een verzoek tot teruggaaf van 30 % van de op grond van die onderdelen voor de

25 betreffende activiteit geheven leges worden gedaan binnen de bezwarentermijn inzake het intrekkingsbesluit Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, of weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van geheven leges nadat het besluit tot weigering onherroepelijk is geworden. De teruggaaf bedraagt 30 % van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges Onder een weigering bedoeld in onderdeel wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak. Minimumbedrag voor teruggaaf Voor een bedrag minder dan 32,25 wordt geen teruggaaf verleend. Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen en wordt geen teruggaaf verleend. Hoofdstuk 6 n.v.t. Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project 132,65 Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, lid 1 Wro 5.687, Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

Wijziging tarieventabel leges

Wijziging tarieventabel leges Wijziging tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Eerste Wijziging Legesverordening 2010 (Aan de bij de Legesverordening 2010 behorende tarieventabel wordt onderstaande titel 2 toegevoegd)

Nadere informatie

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1. Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1. aanlegkosten: 2.1.1.2.

Nadere informatie

Leges dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Leges dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Leges dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: 2.1.1.2

Nadere informatie

Legesverordening 2011 TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING

Legesverordening 2011 TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING 1 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen,

Nadere informatie

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: de

Nadere informatie

2.3.1 Bouwactiviteiten. Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit

2.3.1 Bouwactiviteiten. Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit TITEL 2 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER FYSIEKE LEEFOMGEVING / OMGEVINGSVERGUNNING Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: de

Nadere informatie

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Titel 2 Hoofdstuk 1 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Begripsomschrijvingen Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010.

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010. De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; gelet op 229, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet ; B e s l u i t : vast te stellen de: eerste

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de eerste wijziging van de Legesverordening Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Tarieventabel, behorende bij de eerste wijziging van de Legesverordening Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de eerste wijziging van de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 2 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6

Nadere informatie

Titel 2 Fysieke omgeving

Titel 2 Fysieke omgeving Titel 2 Fysieke omgeving Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: 2.1.1.2 bouwkosten: 2.1.1.3 sloopkosten: de aannemingssom

Nadere informatie

verseonnr 152489 tarief 2016

verseonnr 152489 tarief 2016 verseonnr 152489 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 juni 2010, nr b2; BESLUIT:

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 juni 2010, nr b2; BESLUIT: De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 juni 2010, nr. 2010-07- 12b2; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende

Nadere informatie

Paragraaf 2: Indicatie aanvraag omgevingsvergunning

Paragraaf 2: Indicatie aanvraag omgevingsvergunning Tarieventabel behorende bij de verordening Leges omgevingsvergunning 2017 1 Bebouwde omgeving: Omgevingsvergunning Paragraaf 1: Begripsomschrijvingen 1.1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan

Nadere informatie

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Nadere informatie

Raadsvergadering : 21 juni 2010 Agendanr. 16. Beslispunt De "Legesverordening Stadskanaal 2010" en de daarbij behorende tarieventabel wijzigen.

Raadsvergadering : 21 juni 2010 Agendanr. 16. Beslispunt De Legesverordening Stadskanaal 2010 en de daarbij behorende tarieventabel wijzigen. Raadsvergadering : 21 juni 2010 Agendanr. 16 Voorstelnr. : R 6775 Onderwerp : Legesverordening Stadskanaal 2010 Stadskanaal, 4 juni 2010 Beslispunt De "Legesverordening Stadskanaal 2010" en de daarbij

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK 2.2.1 Vooroverleg 2.2.1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vooroverleg wanneer het een plan betreft dat valt

Nadere informatie

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK 2.2.1 Vooroverleg 2.2.1.1 vooroverleg wanneer het een plan betreft dat valt in de reguliere procedure: 204,50 2.2.1.2 vooroverleg wanneer het een

Nadere informatie

Tarieventabel Leges 2015

Tarieventabel Leges 2015 Tarieventabel Leges 2015 Titel 2 Bouwen en omgeving Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting,

Nadere informatie

Tarieventabel Leges Omgevingsvergunning Bernheze 2017

Tarieventabel Leges Omgevingsvergunning Bernheze 2017 Registratiekenmerk: 861806/862446 Tarieventabel Leges Omgevingsvergunning Bernheze 2017 Tarieventabel bij de Legesverordening Omgevingsvergunning Bernheze 2017 Indeling tarieventabel Titel 2 Dienstverlening

Nadere informatie

Tarieventabel Behorend bij de Legesverordening Halderberge Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Tarieventabel Behorend bij de Legesverordening Halderberge Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Indeling tarieventabel Tarieventabel 2013 Behorend bij de Legesverordening Halderberge 2013 Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

Verordening Leges Omgevingsvergunning 2016 gemeente Utrecht

Verordening Leges Omgevingsvergunning 2016 gemeente Utrecht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr). Nr. 110339 24 november 2015 Verordening Leges Omgevingsvergunning 2016 gemeente Utrecht (raadsbesluit van 12 november 2015) Verordening van Utrecht

Nadere informatie

19 maart 2012 13 2012/14 n.v.t. wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg

19 maart 2012 13 2012/14 n.v.t. wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 19 maart 2012 13 2012/14 n.v.t. wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg

Nadere informatie

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens Tarieventabel Leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Treedt in werking op 1 januari 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Hattem. Treedt in werking op 1 januari 2016.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Hattem. Treedt in werking op 1 januari 2016. Tarieventabel Leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Hattem. Treedt in werking op 1 januari 2016. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. (Vastgesteld in de raadsvergadering van 16 december 2014) Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel Leges 2016 behorende bij de Legesverordening 2016

Tarieventabel Leges 2016 behorende bij de Legesverordening 2016 Tarieventabel Leges 2016 behorende bij de Legesverordening 2016 Het College van burgemeester en wethouders van Beek; Gelet op artikel 10 van de Legesverordening 2016 gemeente Beek; B E S L U I T : vast

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2017 Alphen-Chaam

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2017 Alphen-Chaam Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2017 Alphen-Chaam Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Het tarief bedraagt voor a. de voltrekking van een huwelijk of registratie

Nadere informatie

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening gemeente Heerde 2011 Indeling tarieventabel

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening gemeente Heerde 2011 Indeling tarieventabel Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening gemeente Heerde 2011 Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Nadere informatie

Behorende bij raadsbesluit van 23 september 2010. De griffier van de gemeente Coevorden,

Behorende bij raadsbesluit van 23 september 2010. De griffier van de gemeente Coevorden, Behorende bij raadsbesluit van 23 september 2010. De griffier van de gemeente Coevorden, Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Tarieventabel Leges 2014 behorende bij de Legesverordening 2014 eerste wijziging

Tarieventabel Leges 2014 behorende bij de Legesverordening 2014 eerste wijziging Tarieventabel Leges 2014 behorende bij de Legesverordening 2014 eerste wijziging Het College van burgemeester en wethouders van Beek; Gelet op artikel 10 van de Legesverordening 2014 gemeente Beek; B E

Nadere informatie

Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014

Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014 Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of

Nadere informatie

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning. In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning. In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake de wijziging Legesverordening omgevingsvergunning 2013.

Voorstel van het college inzake de wijziging Legesverordening omgevingsvergunning 2013. rv 137 Dienst Publiekszaken PBS/2014.208 RIS 278527_141209 Gemeente Den Haag Voorstel van het college inzake de wijziging Legesverordening omgevingsvergunning 2013. Tarieven Voor het college is het uitgangspunt,

Nadere informatie

Minima Het college merkt op, dat een en ander geen consequenties heeft voor de financiële positie van de minima.

Minima Het college merkt op, dat een en ander geen consequenties heeft voor de financiële positie van de minima. rv 143 Dienst Publiekszaken PBS/2013.199 RIS 265775_131029 Gemeente Den Haag Voorstel van het college inzake vaststellen Verordening op de heffing en invordering van leges met betrekking tot de dienstverlening

Nadere informatie

Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015

Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015 Titel 1 Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015 Algemene dienstverlening 2015 1,015 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk

Nadere informatie

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

bijlage H Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Nr /47h Indeling tarieventabel Pagina 1 pagina

bijlage H Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Nr /47h Indeling tarieventabel Pagina 1 pagina bijlage H Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016. Nr. 2015 /47h Indeling tarieventabel pagina Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 2 Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Nadere informatie

288,- bouwactiviteit wordt niet in uitvoering gebracht door weigering:

288,- bouwactiviteit wordt niet in uitvoering gebracht door weigering: dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld. 2.1.4 Gecertificeerde Bouwbesluitgegevens: Met gecertificeerde Bouwbesluitgegevens wordt een volledige Bouwbesluittoets bedoeld die is ingediend

Nadere informatie

Minima Het college merkt op, dat een en ander geen consequenties heeft voor de financiële positie van de minima.

Minima Het college merkt op, dat een en ander geen consequenties heeft voor de financiële positie van de minima. Gemeente Den Haag rv 126 Dienst Publiekszaken PBS/2015.184 RIS 286867_151027 Voorstel van het college inzake wijziging van de verordening op de heffing en invordering van leges met betrekking tot de dienstverlening

Nadere informatie

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2012;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2012; nummer De raad van de gemeente Pekela; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2012; gelet op de artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, artikel

Nadere informatie

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 2.1.1.1 - Aanlegkosten: de aannemingssom exclusief

Nadere informatie

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen uit het Kiezersregister LEGESTABEL 2014 GEMEENTE SINT-MICHIELSGESTEL Tarieventabel, behorende bij de legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2012, nr. 12.09.16; LEGESVERORDENING 2013

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2012, nr. 12.09.16; LEGESVERORDENING 2013 Nr. 16A-1 De raad der gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2012, nr. 12.09.16; gelet op de artikelen 156, eerste lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening van Vlagtwedde 2015

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening van Vlagtwedde 2015 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, partnerschapregistratie of het omzetten van een geregistreerd partnerschap

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2010

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2010 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2010 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016. Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse

Nadere informatie

Tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2015

Tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2015 Tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2015 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Bijlage Tarieventabel 2015, behorende bij de Legesverordening Inhoud

Bijlage Tarieventabel 2015, behorende bij de Legesverordening Inhoud Bijlage Tarieventabel 2015, behorende bij de Legesverordening 2010 Inhoud Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2012 Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Hoofdstuk 4

Nadere informatie

Vergelijking tarieven leges

Vergelijking tarieven leges Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op: 1.1.1.1 Maandag tot en met vrijdag in het

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2016 Teylingen

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2016 Teylingen Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2016 Teylingen Indeling tarieventabel: Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening...2 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand...2 Hoofdstuk 2 Reisdocumenten...3 Hoofdstuk 3 Rijbewijzen...3

Nadere informatie

Pagina 1. Overzicht leges die uit de verordening gaan

Pagina 1. Overzicht leges die uit de verordening gaan Pagina 1 Overzicht leges die uit de verordening gaan Inhoud Overzicht leges die uit de verordening gaan 1 Titel 1 Algemene dienstverlening 3 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 3 Hoofdstuk 2 Reisdocumenten 3

Nadere informatie

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening gemeente Heerde Indeling tarieventabel

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening gemeente Heerde Indeling tarieventabel Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening gemeente Heerde 2017. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Titel 1 Algemene dienstverlening

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Titel 1 Algemene dienstverlening Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2017 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011.

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011. Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel nr , behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Oldebroek.

Tarieventabel nr , behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Oldebroek. - 1 - Dit hoort bij het raadsbesluit van 12 november 2015, met nr. 220918/222184. Tarieventabel nr. 222187, behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Oldebroek. Indeling tarieventabel Titel

Nadere informatie

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2018, vastgesteld 30 november 2017

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2018, vastgesteld 30 november 2017 Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2018, vastgesteld 30 november 2017 Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Pag. 3 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Pag.

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Hoofdstuk 12 Hoofdstuk 13 Hoofdstuk 14 Hoofdstuk 15 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening van 15

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening van 15 Titel 1 Hoofdstuk 1 Burgerlijke Stand 1.1.1 Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap indien daarbij gebruik wordt gemaakt van de trouwzaal of een andere door

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2014 Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Hoofdstuk 4

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8

Nadere informatie

Tarieventabel behorend bij de Legesverordening Algemeen De bedragen genoemd in deze tabel zijn van toepassing vanaf 1 januari 2015

Tarieventabel behorend bij de Legesverordening Algemeen De bedragen genoemd in deze tabel zijn van toepassing vanaf 1 januari 2015 Raadsbesluit Onderwerp: Tarieventabel 2015 behorend bij Legesverordening 2015 Jaar/Nummer: 2014 / 86 Tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2015 Algemeen De bedragen genoemd in deze tabel zijn

Nadere informatie

Indeling tarieventabel 2014

Indeling tarieventabel 2014 V 116943 Indeling tarieventabel 2014 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening van Vlagtwedde 2016

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening van Vlagtwedde 2016 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening van Vlagtwedde 2016 Tarief 2016 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk,

Nadere informatie

Indeling tarieventabel

Indeling tarieventabel Tarieventabel, behorende bij het besluit van de raad van de gemeente Schiermonnikoog tot vaststelling van de verordening op de heffing en de invordering van leges 2017 van 8 november 2016. De griffier

Nadere informatie

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel. Algemene dienstverlening

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel. Algemene dienstverlening Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2012. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2017 van de gemeente Oldebroek met nummer /

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2017 van de gemeente Oldebroek met nummer / - 1 - Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2017 van de gemeente Oldebroek met nummer 261688/262872. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van leges 2012 Indeling Tarieventabel

Tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van leges 2012 Indeling Tarieventabel Tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van leges 2012 Indeling Tarieventabel Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 2 Hoofdstuk 2 Reisdocumenten 2 Hoofdstuk 3 Rijbewijzen 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel leges 2013

Tarieventabel leges 2013 Tarieventabel leges 2013 Behorend bij de Legesverordening Roosendaal 2013 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de "Legesverordening Stadskanaal 2012", vastgesteld bij raadsbesluit van 12 december 2011, nr. R 6867

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Stadskanaal 2012, vastgesteld bij raadsbesluit van 12 december 2011, nr. R 6867 Titel 1 Algemene dienstverlening HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN 1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: FOTOKOPIEEN EN LICHTDRUKKEN 1.1.1 een fotokopie van

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8

Nadere informatie

TARIEVENTABEL 2018 BEHOREND BIJ DE LEGESVERORDENING 2017

TARIEVENTABEL 2018 BEHOREND BIJ DE LEGESVERORDENING 2017 TARIEVENTABEL 2018 BEHOREND BIJ DE LEGESVERORDENING 2017 behorende bij de Legesverordening 2017 Kenmerk: BR/ PJ Vastgesteld: bij raadsbesluit RB17. 0050 van 23 november 2017 , behorende bij de Legesverordening

Nadere informatie

TARIEVENTABEL 2015 Behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993.

TARIEVENTABEL 2015 Behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993. TARIEVENTABEL 2015 Behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993. HOOFDSTUK 1 - Verkeer en Vervoer Verkeer en vervoer 1. Wegenverkeerswet 1994 a. voor een ontheffing

Nadere informatie

2011 2010 Bouwactiviteit van tijdelijke aard Aanlegactiviteiten Planologisch strijdig gebruik waarbij al dan niet sprake is van een bouwactiviteit

2011 2010 Bouwactiviteit van tijdelijke aard Aanlegactiviteiten Planologisch strijdig gebruik waarbij al dan niet sprake is van een bouwactiviteit Overzicht legeskosten meest voorkomende aanvragen omgevingsvergunning (let op: Alle tarieven omgevingsvergunning vindt u in titel 2 van de tarieventabel behorende bij de legesverordening) 2011 2010 Vooroverleg/beoordeling

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2013

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2013 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2013 Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Hoofdstuk

Nadere informatie

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie Persoonsgegevens. Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie Persoonsgegevens. Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2012 Indeling tarieventabel Titel I Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Legesverordening Noord-Beveland 2018

Legesverordening Noord-Beveland 2018 Legesverordening Noord-Beveland 2018 De raad van de gemeente Noord-Beveland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 november 2017; gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef

Nadere informatie

Titel 1 Algemene dienstverlening

Titel 1 Algemene dienstverlening Nr. 18A-2 De raad der gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 december 2015, nr. 15.10.18.; gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en

Nadere informatie

Brandbeveiligingsverordening In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Brandbeveiligingsverordening In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking TARIEVENTABEL, BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING MENTERWOLDE 2016. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; LEGESVERORDENING 2012

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; LEGESVERORDENING 2012 Nr. 10A-1 De raad der gemeente Marum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2 december 2011, nr. 11.12.10 ; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van

Nadere informatie

Tarieventabel 2017, behorende bij de verordening op de heffing en invordering van de leges 2014 (Legesverordening 2014)

Tarieventabel 2017, behorende bij de verordening op de heffing en invordering van de leges 2014 (Legesverordening 2014) Tarieventabel 2017, behorende bij de verordening op de heffing en invordering van de leges 2014 (Legesverordening 2014) Inhoudsopgave Titel 1 Algemene Dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk

Nadere informatie

GEMEENTE BORSELE. Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/-omgevingsvergunning

GEMEENTE BORSELE. Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/-omgevingsvergunning GEMEENTE BORSELE Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2013, nummer 316; b e s l u i t :

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2013, nummer 316; b e s l u i t : /32911 De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2013, nummer 316; gelet op artikel 229, lid 1, onderdeel b van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Indeling tarieventabel

Indeling tarieventabel behorende bij de 'Legesverordening Oldambt 2016' Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening... 2 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand... 2 Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart...

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2017

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2017 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2017 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening gemeente Heerde 2018.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening gemeente Heerde 2018. Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening gemeente Heerde 2018. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel 2011, behorende bij de Legesverordening 2011, vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2010.

Tarieventabel 2011, behorende bij de Legesverordening 2011, vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2010. TARIEVENTABEL 2011 Tarieventabel 2011, behorende bij de Legesverordening 2011, vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

2e gewijzigde tarieventabel behorende bij Legesverordening Sint-Oedenrode 2016

2e gewijzigde tarieventabel behorende bij Legesverordening Sint-Oedenrode 2016 2e gewijzigde tarieventabel behorende bij Legesverordening Sint-Oedenrode 2016 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk

Nadere informatie

Tarieventabel leges behorende bij de Verordening Leges 2014 II vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 26 juni 2014

Tarieventabel leges behorende bij de Verordening Leges 2014 II vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 26 juni 2014 Tarieventabel leges behorende bij de Verordening Leges 2014 II vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 26 juni 2014 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel 2013, behorende bij de Legesverordening 2013, vastgesteld bij raadsbesluit van 6 december 2012.

Tarieventabel 2013, behorende bij de Legesverordening 2013, vastgesteld bij raadsbesluit van 6 december 2012. TARIEVENTABEL 2013 Tarieventabel 2013, behorende bij de Legesverordening 2013, vastgesteld bij raadsbesluit van 6 december 2012. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

TARIEVENTABEL 2017 DEEL UITMAKENDE VAN DE LEGESVERORDENING 2017

TARIEVENTABEL 2017 DEEL UITMAKENDE VAN DE LEGESVERORDENING 2017 TARIEVENTABEL 2017 DEEL UITMAKENDE VAN DE LEGESVERORDENING 2017 behorende bij de Legesverordening 2017 Kenmerk: BR/ PJ Vastgesteld: bij raadsbesluit RB16.0065 van 24 november 2016 Laatst gewijzigd bij

Nadere informatie

Titel 3. Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder Titel 2

Titel 3. Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder Titel 2 GEMEENTE NIJKERK Tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014, tarieven per 1-1-2017 Indeling tarieventabel: Titel 1. Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1. Burgerlijke stand Hoofdstuk 2. Reisdocumenten

Nadere informatie