Fabrieksschema van Aethylbenzeen. W.C.van ZUll Langhout. Aug.I952.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fabrieksschema van Aethylbenzeen. W.C.van ZUll Langhout. Aug.I952."

Transcriptie

1 Fabrieksschema van Aethylbenzeen. W.C.van ZUll Langhout Aug.952. r 1..

2 -1- Samenvatting. B~ de fabricage van styreen wordt als tussenproduct aethylbenzeen verkregen.n het hierna volgende verslag is het fabricageproces van aethylbenzeen beschreven. Tevens is een berekening van een destillatiekolom(benzeenaethylbenzeen)uitgevoerd volgens de methode van Ponchon en Savarit. nleiding. o.. / De styreenfabricage is van zeer groot belang voor de productie van synthetische rubberachtige stoffen. B~ de styreenfabricage wordt eerst aethylbenzeen geproduceerd en gezuiverd,waarna het aethylbenzeen katalytisch gedehydrogeneerd wordt tot styreen,in het algemeen in tegenwoordigheid van stoom. We zullen nu de verschillende methoden om aethylbenzeen te bereiden in het kort behandelen en de keuze van ons fabricageproces motiveren. Aethylbenzeen werd in de jaren in Duitsland geproduceerd door alkylering van benzeen(in de vloeistofphase) met gasvormig aetheen in tegenwoordigheid van aluminiumchloride als katalysator.het proces werd onder atmospherische of iets verhoogde druk bij 80 0 e-100oe uitgevoerd(lit.).ook in de U.S.A.wordt deze methode op grote schaal toegepast(lit.2). Vloeibaar benzeen wordt met gasvormig aetheen gealkyleerd met aluminiumchloride als katalysator b~ een temperatuur van.:.95 0 C. en onder een druk van 790 mmo Hg. ~ C 2 H 4 + C 6 H 6 = C 6 H 5 -C 2 H 5,,- -- B~ deze reactie ontstaan ook de niet gewenste polyaethylbenzenen.de vorming van de polyaethylbenzenen wordt tegengegaan door: a)de hoeveelheid aetheen t.o.v.de hoeveelheid benzeen te verminderen. b)terugvoering van de gevormde polyaethylbenzenen. Het aetheen wordt practisch volledig verbruikt.het reactie- )

3 .. C\J (f) z ~. = 5." ~ Z w W N Z w co 1 -.J r >- J :r: ~~ - w u <C "" <ien cs- -:r :2-,

4 -2- mengsel bevat gew.% aethylbenzeen. Vergel~ken we h et Duitse proces(lit.l) en het Amerikaanse proces(lit.2,5), dan z~n geen principiële verschillen aan te w~zen.de Duitsers gebruikten meer aluminiumchloride per Kg.gevormd aethylbenzeen.de Amerikanen echter pasten droog chloorwaterstof als promotor voor de katalysator toe.de polyaethylbenzenen worden b~ beide processen voor het grootste deel naar de alkylator teruggevoerd.de rest van de polyaethylbenzenen( triaethyl benzenen en hoger) wordtp. bij het Duitse proces afgevoerd en in andere industrieën gebruikt.de Amerikanen daarentegen dealkyleren de hogere polyaethylbenzenen tot benzeen,aethylbenzeen en lagere polyaethylbenzenen.de rendementen van beide processen zijn hoog. Bij het Duitse proces gew.% aethylbenzeen, bij het Amerikaanse proces is het rendement iets hoger,n.l gew. % aethylbenzeen van de theoretisch mogel~ke hoeveelheid aethylbenzeen. Daar andere bereidingen van aethylbenzeen op technische schaal nog in ontwikkeling zijn, moest een keuze gemaakt worden tussen beide bovengenoemde processen.de hogere opbrengst van het Amerikaanse proces gaf aanleiding om deze fabricagemethode te volgen. We behand elen nu nog enkele bereidingen van aethylbenzeen,die in het ontwikkelingsstadium verkeren. Aethylbenzeen werd met een behoorl~k rendement verkregen door alkylering van benzeen in vloeistofpha e met ---~ _~ aetheen en aluminiumchloride als katalysator.de temperatuur was echter veel hoger dan b~ bovengenoemde proc essen,n.l. roo-200oc.,de druk is natuurl~k ook veel hoger(om het benzeen vloeibaar te houden).(lit.4).v~rder kunnen we nog noemen de bereiding van aethylbenzeen uit benzeen en aethylalcohol met zuur aluminiumphosphaat als katalysator b~ 300 o C.en hoger. Drukken van meer dan roo atm. worden hierbm toegepast(lit.3). De reactie tussen gasvormig benzeen en aetheen wordt uitvoerig bestudeerd.rendementen tot 95 gew.% aethylbenzeen van de theorie werden verkregen.katalysatoren,zoals phosphorzuur op kiezelgoer en NaC-AC 3 op puimsteen werden gebruikt.het proces werd uitgevoerd b~ o C.en een druk van 15 ata.(lit.6).

5 -3- Het Fabricageproces van Aethylbenzeen. We behandelen het proces aan de hand van het getekende fabrieksschema. B~ een druk van ruim 1 atm. wordt in de alkylator kokende benzeen met aetheen gealkyleerd. De temperatuur wordt op 95 0 C.gehouden, wat bereikt wordt door koelen me t water en door afvoeren van warmte met verdampende benzeen. De verdampte benzeen wordt gecondenseerd en naar de alkylator teruggevoerd. De katalysator,aluminiumchloride,wordt zeer zorg vuldig behandeld om vochtopname te voorkomen. Met behulp van een schroefconveyor brengt men de "granular" katalysator in de alkylator. Als promotor gebruikt men chloorwaterstof, wat in de vorm van a ethylchloride wordt toegevoegd. Aethylchloride splitst zich n.l.in aetheen en chloorwaterstof. Het toegevoerde benzeen heeft een zuiverheid van meer dan 99% en bevat minder dan 0,10% zwavel.door een azeotropische destillatie wordt benzeen verkregen,die minder dan 30 delen water op een millioen delen benzeeaebevat.waterhoudende benzeen wordt in deze kolom gesplitst in benzeen-water azeotroop en in practisch watervrije benzeen. Aetheen beho eft niet zeer zuiver te zijn,b.v.waterstof en lichte verzadigde koolwaterstoffen. storen de alkyleringsreactie niet. Acetyleen moet verw~derd worden. Aetheen wordt beneden in de alkylator gevoerd. Door het "gas-lift" wétpà~ effect wordt een zeer b e hoorl~ke circulatie verkregen. Zoals reeds opg emerkt werd, wordt de vorming van polyaethylbenzenen tegengegaan door : a) De ho eveelheid aetheen t. o.v. de hoeveelheid benzeen t e verminderen( grammol. aetheen : 2, 5-3 grammol. benzeen). b) Terugvoeren van de polyaethylbenzenen. De polyaet hylbenzenen stromen boven in een absorptiekolom en wassen de gassen, die van de alkylator komen,uit. De polyaethylbenzenen worden daarna in de alkylator gebracht. De aanwezigheid van water moet zoveel mo ge l~k worden voorkomen. Wat er geeft n. l. aanleiding tot :

6 -4- a) Een hoger verbruik van aàumi numchloride. b) Vorming van vaste stof als gevolg van de ontleding van aluminiumchloride. c) Een zeer sterke corrosie door de vorming van zoutzuur. Als constructiemateriaal voor de alkylator kan staal met een glazen binnenbekleding toegepast worden. Ook kunnen nikkel -~zer legeringen gebruikt worden. De alkylering is exotherm. Aluminiumchloride vormt met de koolwaterstoffen een complex(een roodbruine olie), dàt practisch onoplosbaar is in de koolwaterstoflaag. Dit complex, dat e en dichtheid heeft,die groter dan i s, sch~nt een belangr~ke rol te spelen in het reactiemechanisme. De reactie verloopt practisch volledig. De verliezen aan aetheen in de "af"gassen z~n dan ook gering. Het reactiemengsel uit de alkylator bevat gew. % benzeen, gew. %aethyl benzeen en gew. 'fo polyaethylbenzenen. Verder nog enkele percenten aluminiumchloride. Het alkylaat wordt gekoeld en passeert twee bezinktank s, waar het aluminiumchloride- complex naar beneden zakt. Het complex wordt grotendeels naar de alkylator teruggevoerd, terw~l de rest naar de dealkylator wordt gezonden. Het koolwaterstoffen-mengsel,dat nog wat aluminiumchloridecomplex bevat, wordt hierna grondig met 50%- loog gewassen. Men pompt daartoe het mengsel van loog en koolwaterstoffen rond. De loog wordt periodiek ververst. Met behulp van een bezinktank wordt de loog weer verwijderd. De bezinktanks z~n van giet~zer gemaakt. Het koolvvaterstoffen- mengsel wordt vervol gens naar een reeks van destillatiekolommen gezonden. n de eerste kolom vindt e en ruwe scheiding plaats tussen benzeen- aethylbenzeen en de polyaethyl benzenen. De polyaethylbenzenen uit de bodem van de eerste kolom gaan naar de vierde destillatiekolom. Het benzeen - aethylbenzeenmengsel wordt als een dampvoedin5 in de tweede kolom gebracht.hier vindt een scheiding plaats tussen benzeen en

7 -5- en aethylbenzeen(+ wat poly:aethylbenzenen).bij deze kolom met 20 werkelijke platen wordt een refluxverhouding van 3:1 gebruikt. De benzeen gaat na koeling via de zog."azeotropische" destillatiekolom naa r de alkylator terug.n de derde kolom wordt aethylbenzeen van de polyaethylbenzenen gescheiden.deze kolom met 58 werkelijke schotels werkt eveneens met een refluxverhouding van 3:.Men verkrijgt zeer zuiver aethylbenzeen (meer dan 99%).Hierna ondergaat aethy:lbenzeen nog een loogbehandeling(met 20~-ige loog ).Al deze destillatiekolommen werken onder atmospherische of iets verhoogde druk.de polyaethylbenzenen uit de bodem van de derde kolom worden samen met het destillaat van de vierde kolom(eveneens polyaethylbenzenen) na koeling boven in een absorptiekolom gevoerd.ze wassen de gassen,die van de alkylator komen uitw De polyaethylbenzenen worden hierna i n de alkylator gevoerd. De vierde kolom met 10 werkelijke schotels werkt bij een druk van 50 mm Hg abs.hierin worden de lagere polyaethylbenzenen(voorn.l.diaethylbenzenen) van de hogeren gescheiden.de refluxverhouding bedraagt hier 0,5:.Als constructiemateriaal voor de destillatiekolommen wordt staal gebruikt. DE hogere polyaethylbenzenen uit de bodem van de vierde kolom worden naar de dealkylator gezonden.een stroom aluminiumchloride-complex wordt bij de koolwaterstoffen gevoegd en bij C. wordt gedealkyleerd. Benzeen,aethylbenzeen en diaethylbenzenen verlaten als damp de dealkylator.ze worden na condenseren en koelen bij de alkylaatstroom gevoegd.n de dealkylator ontstaat een residu van teer en aluminiumchloride. De dealkylator wordt door inductie-verhitting op temperatuur gehouden.als constructiemateriaal voor de dealkylator kan Hastelloy B gebruikt worden.

8 invoer in Kg/u. -6- Materiaalbalans. Gehele fabriek. afvoer in Kg/u. benzeen 988 aethylbenzeen 1282 aetheen(98%) 347 verlies lol aethylchloride 23 AlC De opbrengst aan aethylbenzeen uit benzeen bedraagt 95,5 gew. % van theoretisch mogel~k.voor aetheen (rekening houdend met de hoeveelheid aetheen,die uit aethylchloride afsplitst) wordt dit bedrag 96,8 gew. %. Alkyla.!or. invoer in Kg/u. aetheen(98%) 347 gassen benzeen 2288 alkylaat polyaethylbenzenen 400 AlC aethylchloride 23 AlC1 3 -complex invoer in Kg/u. Raffinag~. afvoer in Kg/u afvoer in Kg/u. alkylaat 3359 voeding dest.kolommen 3026 uit dealkylator 64 verlies koolwaterst verlies 13 AlC1 3 -complex naar alk naar dealk invoer in Kg/u. polyaethylbenzenen 44 uit de raffinage afvoer in Kg/u. naar de raffinage 64 residu 24 88

9 -7- Destillatiekolommen invoer in Kg/u. uit de raffinage 3026 benzeen 3026 afvoer aethylbenzeen polyaethylbenzenen naar alkylator polyaethylbenzenen naar dealkylator in Kg/u Berekening van een destillatiekolom volgens Ponchon-Savarit. Blj de beschrijving van het fabricagepro c es is deze. als de tweede destillatiekolom aangeduid.deze kolom krljgt een ~;) i \ dampvoeding, bestaande lïnïl.t benzeen,aethylbenzeen en 1-2 gew. (î ~ vl', // polyaethylbenzenen.de aanwezigheid van de POlyaethYlbenZene~ is verwaarloosd.het probleem wordt daardoor vereenvoudigd tot de berekening van het binaire systeem benzeen-aethylbenzeen. Voor de berekening werd de grafische methode volgens Ponchon Savarit gevolgd. Nu volgt eerst de behandeling van het W-x(enthalpiemol.fractie meest vluchtige component)-diagram.(fig.,blz.8). n dit diagram is als O-niveau van de enthalpie genomen,de zuivere meest vluchtige component in vloeistofphase blj kooktemperatuur en bij bepaalde druk.de druk immers bepaalt de kooktemperatuur.de enthalpie van de andere component in vloeistofphase is blj dezelfde temperatuur eveneens 0 genomen. Daar de enthalpie niet in absolute waarde bekend is,is ook de keuze van een ander O-niveau mogelljk.het diagram geldt voor de eenheid van massa,bv.voor Kg, grammol.etc. Blj de verdere besprekeningen nemen we grammol. als de eenheid van massa. W b stelt voor het enthalpieverschil tussen de zuivere component A op kooktemperatuur en op de temperatuur, waarbij de enthalpie 0 zou zijne di t is juist de kooktemperatuur van component B,Wd=O). De lljn,die W b en W d verbindt is de zog.vloeistoftak.

10 _ W a - W b is het enthalpieverschil tussen verzadigde damp en vloeistof op kooktemperatuur( voor zuivere component A), W a -.. d. w. z. de verdampingswarmte van compo - nent A. De l~n, die Wa en Wc verbindt, is de damptak. Voor een willekeurig punt g van de damptak geldt : W = ( - x ) W r + X W r g gag c W' en W' z~n de moleculaire enthala c pieën van beide componenten in dampvorm b~ temperatuur tg van de damp g. Nu is volgens de thermodynamica dq = dw p= c, dus ntegreren geeft W!'!W b. (dw/dt)p = (dq/dt)p = cp 0 A g. --~.. x fig. B t i t = kookpunt van component A a t b = kookpunt van component B s. w. b~ constante druk van component A in gasv. F > fig. 2. " " " " " " dus B " " / L Nu geldt : W g =(-x g ) (Wa+ACg(tg- ta)) + Xg (WC+BCg ( tg- tc) ) tak geldt: Voor een willekeurig punt 1 van de vloeistof W l =(- x l ) (Wb+Acl(tl-tb)) + xl(wd+bcl(tl- td) )+ q De term q geeft de moleculaire mengwarmte aan. Fig. 2 stelt een destillatiekolom voor. F = A + B ( ) Fx F = AX A + BX B ( 2 ) FW F + QB = AW A + BW B + Qp"

11 F '. i -9- A.[ 'tv l'. A Warmteverliezen door uitstraling zijn verwaarloosd. (WF ' W A en W B zijn de moleculaire enthalpie~n van F, A en B) w f F W ':-,-,J - ---> X fig.3 vergelijkingen weer(fig.3). = A(W A + QA!A) + B(W B - QJ!B) QAlA = qa= onttrokken warmte in de koelspiraal per mol. A. QB/B = qb= toegevoerde warmte aan de kookspiraal per mol. B. FW F = AWÁ + BWB (3) n het W-x-diagram geven we deze Uit deze drie vergelijkingen volgt, dat A', B' en F op een rechte lijn moeten liggen. (2) en (3) zijn de scheidingsproducten,welke als verzadigde vloeistoffen gewonnen worden. Het enthalpieverschil tussen () en ( 2) is dus de onttrokken warmte in de koelspiraal per mol. A, terwijl het enthalpieverschil tussen (3) en (4) de toegevoerde warmte aan de kookspiraal per mol. B is. Het te scheiden mengsel F splitst zich dus in de bru tophasen A' en B'. Bij een stationnaire toestand van de rectificatiekolom gaat dus bij invoer van de brutophase F door elke doorsnede boven de inloop de brutophase A'~n gelijktijdig door elke doorsnede onder de inloop de brutophase B.n werkelijkheid gaat door elke doorsnede e en damp naar boven en stroomt een vloeistof naar beneden.bij invoeren van de brutophase F gaan door een bepaalde doorsnede boven de inloop n grammol. gas ( x g ) en n 2 grammol. vloeistof( x l ). De brutophase A' is dan gekarakteriseerd door: A = n - n 2 AWl = nw g - n 2 W l Alx A = nx g - n 2 x d. w. z. de vloeistof en de damp, die door een willekeurige J,. >!:' " doorsnee boven de voedingsschotel door de kolom stromen, zijn alt~ op een rechte lijn gelegen die door A gaat. '..

12 -10-. i L.... /f' De vloeistof en de damp,die beneden de invoer door een doorsnee stromen,z~n op een rechte door B ' gelegen. De constructie voor de bepaling van het aantal theoretische schotels van een rectificatiekolom is dus uit te voeren.hierb~ wordt aangenomen, dat er evenwicht heerst tus s en de damp en de vloeistof welke de schot el verlaten. (zie fig. 2 en 4) Boven in de kolom stroomt LA~reflux). fig.4. De damp van de bovenste schotel heeft de samenstelling Gr. De vloeistof van de bovenste schotel is Lr (G r en Lr liggen op e en node.).de damp,die van de tweede schotel naar de bovenste schotel gaat,is G 2 (zie voor de constructie fig.4).de l~n A'B' moet gesneden worden door een node, wil de kolom mo ge l~k z~n.deze laatst genoemde node heeft betrekking op de invoerschotel.na het passeren van de lijn A 'B' maakt men voor de constructie gebruik van de pool B'. Op deze w~ze is het mogel~k het aantal theoretische schotels van een rectificatiekolom te bepalen. Het t-x-diagram voor het stelsel benzeenaethylbenzeen is berekend voor een totaal druk van 785, 8 mm Hg abs.,de werkdruk van de destillatiekolorp.(zie graf.2,2a,2b). Eerst werd een log. p- rit-grafiek opgest eld m.b.v.gegevens uit lit.7.(p in mm Hg en T i n ok.).zie tabel r en grafiek r.

13 -11- tabel aethylbenzeen temperatuur ok Oe '" (T in ok) druk in mm.hg log P 61,8 335,0 74,1 347,3 92,7 365,9 3,8 387,0 136,2 409,4 163,5 436,7 benzeen 2,985 2,879 2,733 2,584 2,443 2, OO ,7782 2,0000 2,3010 2,602 2,8808 3,188 42,2 35,4 60,6 333,8 80,1 353,3 103,8 377,0 42,5 415,7 3,7 2,996 2,830 2,653 2, ,30O 2,602 2,8808 3,188 3,5798. tabel 2 t oe 81,3 8~ OO Met behulp van grafiek werd tabel 2 opgesteld, waaruit men door berekening de vloeistof- en dampsamenstellingen b~ een bepaalde t emperatuur verkreeg. (tabel 3.).Hierb~ werd aangenomen dat de wet van Raoult geldig was. temperatuur T ok 'T' 354,5 355,2 356,2 357,2 358,2 359,2 363,2 368,2 373,2 2,82 2,815 2,807 2,800 2,792 2,784 2,753 2,77 2, 680 aethylbenzeen log' p p(mm.hg) 2,22 2,133 2,50 2,63 2,180 2,197 2,261 2,334 2,409 32,4 135,8 14,3 45,5 51, ~- 157,4 182,4 215, 8 256,4 benzeen log p p(mm.hg) 2,8953 2,905 2,917 2,929 2,943 2,956 3,008 3,072 3, ,8 803,5 826,0 849,1 877,0 903,6 1018,6 1180,3 1361,3

14 -12- t Oe temperatuur.10 3 aethylbenzeen benzeen T OK T loc P p(mm.hg) log P p(mm.hg) ,2 2,645 2, ,6 3, , ,2 2,610 2, ,2 3, , , 2 2,576 2, ,0 3, , ,2 2,544 2, ,8 3, , ,2 2,512 2, ,9 3, , ,2 2,481 2, ,2 3, , ,2 2, 462 2, ,2 3, ,0 j ,2 2,456 2, ,8 3, , ,2 2,450 2, ,9 3, , ,2 2,444 2, ,5 3, ,0 137,3 410,5 2,436 2, ,8 3, ,0 tabel 3 temp. druk druk druk mol. f ractie mol.fractie oe benz. aethylbenz. tot. verz.vloeist. verz. damp. PB(mm. Hg) PA(mm.Hg ) p( mm.hg ) P - PA x= PB x y =--- PB- PA P 81,3 785,8 132,4 785, 8 1,000 1, ,5 135, 8 0,973 0, ,0 141,3 0,941 0, ,1 145, 5 0,906 0, ,0 151,4 0, 874 0, ,6 157, 4 0, 842 0, ,6 182, 4 0,722 0, ,3 215, 8 0,591 0, ,3 256,4 0,479 0, ,7 300, 6 0,385 0, '"78,3 353,2 0,304 0, ,0 414,0 0,231 0, ,0 480, 8 0,170 0, , 5 555,9 0,115 0, ,0 641,2 0,0649 0, , 0 698,2 0,0366 0, ,0 717, 8 0,0279 0, ,0 737,9 0,0192 0, ,0 758,5 0,0107 0, ,3 3404,0-785,8 0,0000 0,0000

15 \ bij De grafieken 2, 2a en 2b zijn gemaakt met behulp van de waarden uit tabel 3. Grafiek 3 geeft het W-x-diagram voor benzeen-aethylbenzeen. Als O-niveau van de enthalpie is de enthalpie van ~ vloeibaar benzeen bij ;{8r,$oe genomen. Daar mengwarmten onbekend zijn,is voor de constructie van de vloeistof tak alleen rekening gehouden met de moleculaire soortelijke warmten van vloeibaar benzeen en aethylbenzeen. Nu geldt voor benzeen(vloeibaar). cp = 31,08 + 0, t (t in oe). of cp = 13,75 + 0, T (T in ok). voor aethylbenzeen(vloeibaar). cp = 41,44 + 0,72. t (t in oe). of cp = 9,42 + 0,172. T (T in ok). (lit. ) Met behulp van de formule s op blz. 8 is een reeks van punten van de vloeistof tak berekend. (tabel 4) tabel 4 xl W(K. cal/k. mol) xl W 0, , , , , , , , , , 0 0, De vloeistof tak is dus te construeren. De damptak is recht g enomen, daar de mol~culaire soortelijke warmte van aethylbenzeen(gasv. ) onbekend is. De verdampingswarmte van aethylbenzeen per Kg bedra&gt bij 25 0 e 36, 9 0 e 95, 11 K. cal. d.i. per K. mol K. cal. 81,0 " j.""" 8599" (lit. 7) 8584 K. cal./k. mol. Evenzo vindt men voor de verdampingswarmte van benzeen bij 25 0 e bij 80,1 8 dus bij 81,130e K. cal./k. mol " Ook de damptak is nu te construeren. " (lit. 7)

16 F fig.5 T Vastgelegd zijn F =voeding( Gasv.) T B de volgende t=132oc t= S,SoC t=37,3 0 C Refluxverhouding 3:1. gegevens : x=0, 567 x=0, 995 x=0, 002 lit. 2. Een materiaal- en warmte- balans z~n -14- opgesteld voor K.mol voeding per tijdseenheid. Een stationnaire toestand is aiillngenomen. F = B + T xff = xbb + xtt Hi eruit volgt : of 0,567F = 0,002B + 0,995T T = 0,5690 K.mol. per tijdseenheid. B = 0, Alle waarden z~n per t~dse enh eid opgegeven. Gecondenseerd wordt 4. T = 4. 0,5690 K. mol. De hoeveelheid warmte,die aan de condensor wordt onttrokken, per 0,5690 K.mol(van T) is :4. 0, = K. cal. per K. mol(van T) :16700/0,5690 = K. cal. Als enthalpie-niveau werd vloeibaar benzeen van S,3 0 C. genomen(o). De teruggevoerde reflux voert dus geen warmte in.de kolom. Uit de bodem van de kolom voert B per K. mol 3035 K. cal. af(zie grafiek 3), du s 0,4310 K. mol. (van B) 1308 K. cal. De gasvormige voeding F voert eveneens warmte toe. De mol. s. w. van aethylbenzeen i n gasvorm is onbekend. Voor de berekening van het enthalpieverschil tussen de dampvormige voeding en het O- niveau, is gebruik gemaakt van de s. w. van g~~vormig benzeen. cp = 6,5 + 0,052T (T in ok) (lit. ~) ngevoerde warmte per K. mol(van F) : 9596 K. cal. (graf. 3 ) We geven nu de warmtebalans over de kolom b~ R. mol.voeding per tydseenheid.

17 Warmtebalans. toegevoerde warmte K. cal. met reflux met voeding verdamper o 9596 Q afgevoerde warmte K. cal. met ffiondensor met B Q dus Q = 8412 K. cal, die toegevoerd(per K.mol. voeding) wordt in de verdamper. Dit wordt per K. mol B ; 8412/0, 4310 = K. cal. Resumerende dus : Per K. mol. B wordt aan de verdamper onttrokken : K. cal. Per K.mol. T wordt door de condensor onttrokken : K. cal. De ze waarden leveren resp. de constructiepolen A en B op graf.3 op. Graf. 4 geeft bepaalde del en van graf. 3( bij x=o en x=l) sterk vergroot weer. Beginnende b~ de vloeistof, die als reflux in de kolom stroomt, wordt de constructie uitgevoerd(graf. 3 en 4). Voor de constructie van de noden wordt van graf. 2 gebruik gemaakt. De constructie had als resultaat, dat bij de gegeven condi ties, 9 theoretische schotels vereist z~n. D e 4 de pl aat van bovenaf is de theoretische voedingsschotel. Nu is het aantal werkelijke schotels gelijk aan het aantal theoreti s che schotels gedeeld door de "plate efficiency ". De waarde van de "plate efficiency" is moeilijk vast te stellen, daar deze waarde van vele factoren ( o. a. van de constructie van de s chotels en van de kolom) afhangt. Lit. 7, blz. 67 vermeldt voor een kolom met een voeding van tolueen, paraffine en phenol een "plate effici ency" van 0,5. ( de druk was hier 18 l bs/sq. in., de temperatuur 37 C en de schotelafstand 1, 5 ft. ) Voo r dit geval is de "plate efficiency" 0, 5 genomen. Daar de verdamper als een theoretische schotel werkt, krijgen we 17 werkelijke schot e:$s. De v erdamper fungeer t al s onderst e s chotel. De voedingsschotel is de 8 ste van boven. Li t. 2 vermeldt dat 20 werk el ijke schotels verei s t zijn. Tot slot volgt nog de berekening van de kolomdiamet er

18 ~---~ De dampsnelheid in rectificatiekolommen met schotels wordt gegeven door: t- r :d - d 2 : 2 u = K r r (lit.7,blz.598) v r :_ d 2 u = dampsrielheid in ft./sec. d = dichtheid van de vloeistof bij de temperatuur van de kolom(lbs/ft 3 ). d 2 = rr rr rr damp rr rr rr rr rr rr rr K v = constante. B~ een schotelafstand van 1,5 ft. en een vloeistofslot van in. is Kv= 0,14. Voor de berekening van u,worden de condities van de top van de kolom g ebruikt. d 2 berekenen we,aannemende dat de ideale gaswetten geldig zijn. mol. gew.benzeen :78,11 temperatuur top van de kolom: 8,8 0 C = 179 F = R. druk: 785,S mm. Hg. d 2 = 7S,/ /639. 7S5,S/760 = 0,173 lbs/ft 3 Voor dl is de dichtheid van benzeen b~ 8,8 C genomen. Deze dichtheid is m.b.v. de kubieke uitzettingscoëfficiënt berekend. Voor benzeen geldt van -8 o C : V t = Vo(1 + 1,17626.O- 3 t +,27776.O- 6 t 2 + 0,S064S.O- S t 3 ) (V = volume bij OOc;t= temperatuur in C.) (lit.7,blz.202) De dichtheid van benzeen b~ 20 0 C is: 0,879 (lit.7,blz.31) vs,s = vo" 1,1080 V 20 = Voo 1,0241 Verder is d8,~ = G/V 8,8 en d 20 = G/V 20 = 0,879 M.b.v. deze vi er verg el~kingen ds,s = 0,S12 g/ml of ds,~ = 0,812 62,4 = 50,70 bs/ft 3 vinden we: u wordt dan : 2,39 ft/sec. of 7,28 dm/sec. De materiaalbalans over de destillatiekolom(de polyaethylbenzenen z~n verwaarloosd). Zie fig. 5. invoer J!' 29,20 K.mol/u,d.i.2635 Kg/u. afvoer T 16,62 K.mol/u,d.i.300 Kg/u. B 2,5S K.mol/u,d.i.335 Kg/u.

19

20 De hoeveelheid opst~gende de r efluxverhouding 3 : 1 is: = 5200 Kg/u = 4 16, 62 K. mol/u of 4. 16, 62/3600 K.mol/sec damp bedraagt dus, daar of 4 16, 62/ , 0/273, 2 = 537, 4 /sec. Als de kolomdiameter d ( in dm.) is, dan geldt : 537, 4 = 0, 25 3, 14 d 2 7, 28 d = 9, 70 dm. De berekening l everde dus als resultaat op, een kolom met 17 werkelijke schotels. De voedingsschotel is de 8 ste van boven. De verdamper is de onderste schotel(no.17 van bov en). De diameter van de kolom is 970 mm. \ /

21 'l,so '1.,130 1.,1.0 :1 '1.,0 S...,S'S J 2.,1." 1., l,oo a,a1. l,a,",

22 r ~~~ ~ ~ ~ n.s,1.1, 1'1. 4 1'1.0,d il-i 110 :. t,tt+-'-' ~~! :f=t:-:::!f::::~: - 10'0 8'l. &0 G,oO o,os' O,S$' 0110 o,bs o,1 S C,a o 0,8S 1, 00

23 1 H- ~... f.---r-' 8000 ". :.::,r:';:;" f-.-+~~+-. H-'" :,... 1::= 1";:::- f- :,::: ---./-.. :v Td' ;=.::;:t+!.:::.:.:.:.c... 0,0 0,', 01.. O,l +..c

24 ~ -- " 100 "00 CT 3100 (,00 1.bOO H ~, ,0 00 b 0,0 \

25 -18- r "- - - Literatuur., o G. M.Kline,c. s. J.E.Mitchell L.v.Erichsen W.Dow W.A.Pardee, B. F. Dodge J.H.Perry,c. s. O.A.Hougen,K. M.Watson G. G.Brown,c. s. G. A. M.Diepen,G. Meye r V. Ya.Kurbatov nvestigation of German Plastics Plants. C..O.S Trans.Am.nst.Chem.Eng Ang ew.chem Monsanto Chem.Co.--Brit.P. 950,July nd. Eng.Chem nd. Eng.Chem Chemical Engineers ' Handbook Mc.Graw.Hill Book Cy. New Yo rk 1950 Chemical Process Principl es John Wiley and Sons,lnc.New York Chapman and Hall,Lim.London 1947 Unit Operations John Wiley and Sons,lnc.New York Chapman and Hall,Lim.London 1951 Chem. We ekbl J. Gen.Chem.(U.S.S.R.) ("..

Examen HAVO. scheikunde. tijdvak 1 dinsdag 27 mei 13.30-16.30 uur

Examen HAVO. scheikunde. tijdvak 1 dinsdag 27 mei 13.30-16.30 uur Examen HAVO 2008 tijdvak 1 dinsdag 27 mei 13.30-16.30 uur scheikunde Dit examen bestaat uit 38 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 79 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met

Nadere informatie

DAAR BIJ DIE MOLEN. UITGAVE VAN DE VERENIGING VOOR BITUMINEUZE WERKEN V.B.w. K 0 N I N GIN N EG RAe H T 26 - DEN H A A G

DAAR BIJ DIE MOLEN. UITGAVE VAN DE VERENIGING VOOR BITUMINEUZE WERKEN V.B.w. K 0 N I N GIN N EG RAe H T 26 - DEN H A A G DAAR BIJ DIE MOLEN Nadruk (Copyright verboden reserved) DAAR BIJ DIE MOLEN UITGAVE VAN DE VERENIGING VOOR BITUMINEUZE WERKEN V.B.w. K 0 N I N GIN N EG RAe H T 26 - DEN H A A G De V.B.W. verstrekt reeds

Nadere informatie

DUBBEL RESONANTIE PRODUCTIE IN 5 GeV/c7T + p REACTIES

DUBBEL RESONANTIE PRODUCTIE IN 5 GeV/c7T + p REACTIES DUBBEL RESONANTIE PRODUCTIE IN 5 GeV/c7T + p REACTIES C.L.A. Pols DUBBEL RESONANTIE PRODUCTIE IN 5 GeV/c it* p REACTiES PROMOTOR: PROF.OR. R.T. VAN DE WALLE I DUBBEL RESONANTIE PRODUCTIE IN 5GeV/c7r

Nadere informatie

Diffuse emissies en emissies bij op- en overslag Handboek emissiefactoren

Diffuse emissies en emissies bij op- en overslag Handboek emissiefactoren Diffuse emissies en emissies bij op- en overslag Handboek emissiefactoren Rapportagereeks MilieuMonitor Nummer 14, maart 2004 Samenstelling en redactie Ir. R.J.K. van der Auweraert (Tebodin) Ir. N.Y. Schuttinga

Nadere informatie

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Colin van Weelden CT3000 Bachelor Eindwerk Begeleiders: 1379550 TU Delft P.C.J. Hoogenboom Delft, Juni 2010 C.B.M. Blom Voorwoord Dit rapport is het eindresultaat

Nadere informatie

Ammoniak: Opslag en Verlading

Ammoniak: Opslag en Verlading PGS 12 Ammoniak: Opslag en Verlading Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 12:2013 versie 0.1 (april 2013) PGS 12:2013 VERSIE 0.1 (DECEMBER-2013) - PAGINA 1 VAN 94 Ten geleide De Publicatiereeks is een handreiking

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.30 uur Scheikunde Examen VW Voorbereidend Wetenschappelijk nderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.30 uur 20 00 Dit examen bestaat uit 24 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een

Nadere informatie

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut De Bilt

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut De Bilt Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut De Bilt Klimaat van Nederland CA. Velds Zonnestraling in Nederland met medewerking van: P.C.T. van der Hoeven J.M. Koopstra W.R. Raaff W.H. Slob THIEMEBAARN

Nadere informatie

Oefenvraagstukken 5 VWO Hoofdstuk 11. Opgave 1 [HCO ] [H O ] x x. = 4,5 10 [CO ] 1,00 x 10

Oefenvraagstukken 5 VWO Hoofdstuk 11. Opgave 1 [HCO ] [H O ] x x. = 4,5 10 [CO ] 1,00 x 10 Oefenvraagstukken 5 VWO Hoofdstuk 11 Zuren en basen Opgave 1 1 Ga na of de volgende zuren en basen met elkaar kunnen reageren. Zo ja, geef de reactievergelijking. Zo nee, leg duidelijk uit waarom niet.

Nadere informatie

Hygroscopisch gedrag van papier en boeken

Hygroscopisch gedrag van papier en boeken VOORWOORD Dit rapport is geschreven in het kader van mijn afstuderen binnen de masteropleiding Architecture, Building and Planning aan de Technische Universiteit Eindhoven. Binnen deze masteropleiding

Nadere informatie

Examen HAVO. scheikunde. tijdvak 1 dinsdag 22 mei 13.30-16.30 uur

Examen HAVO. scheikunde. tijdvak 1 dinsdag 22 mei 13.30-16.30 uur Examen AVO 2007 tijdvak 1 dinsdag 22 mei 13.30-16.30 uur scheikunde Dit examen bestaat uit 39 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 81 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een

Nadere informatie

Delft. Staalvezelbeton in de linings van boortunnels, een state-of-the-art. lr, A.G. Kooiman Rapportnummer 25.5-96-10.

Delft. Staalvezelbeton in de linings van boortunnels, een state-of-the-art. lr, A.G. Kooiman Rapportnummer 25.5-96-10. Staalvezelbeton in de linings van boortunnels, een state-of-the-art December 1996 lr, A.G. Kooiman Rapportnummer 25.5-96-10 Delft Delfl University of Teoi1nology Faculteit der Civiele Techniek Sectie Betonconstructies

Nadere informatie

TF2 6VWO H 2, 3, 6, 7, 12, 14, 16 en 17 Antwoorden oefenopgaven

TF2 6VWO H 2, 3, 6, 7, 12, 14, 16 en 17 Antwoorden oefenopgaven TF2 6VW 2, 3, 6, 7, 12, 14, 16 en 17 Antwoorden oefenopgaven Benzine (1993-II opgave I) Bij het maken van benzine wordt vaak een stof toegevoegd die de volgende structuurformule heeft: 3 3 3 3 4p 1 Geef

Nadere informatie

Minder belichten Phalaenopsis zonder productieverlies?

Minder belichten Phalaenopsis zonder productieverlies? Minder belichten Phalaenopsis zonder productieverlies? September G. Trouwborst, S.W. Hogewoning en C.S. Pot Minder belichten Phalaenopsis zonder productieverlies? September G. Trouwborst, S.W. Hogewoning,

Nadere informatie

vm 123 Vereniging FME-CWM vereniging van ondernemers in de technologisch-industriële sector Boerhaavelaan 40

vm 123 Vereniging FME-CWM vereniging van ondernemers in de technologisch-industriële sector Boerhaavelaan 40 Onder poeder lassen vm 123 Vereniging FME-CWM vereniging van ondernemers in de technologisch-industriële sector Boerhaavelaan 40 Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer Telefoon: (079) 353 11 00 Telefax: (079)

Nadere informatie

Bodemdaling door Aardgaswinning

Bodemdaling door Aardgaswinning Statusrapport 2010 en Prognose tot het jaar 2070 September 2010 Bodemdaling door Aardgaswinning NAM-gasvelden in Groningen, Friesland en het noorden van Drenthe EP Document Nummer: EP201006302236 Document

Nadere informatie

Veilig werken met gassen

Veilig werken met gassen Veilig werken met gassen Werken met cryogene gassen. Nr. 1 Algemeen Gassen kunnen voorkomen in vaste vorm (droogijs), gasvorm en vloeibare vorm. Gassen worden vloeibaar door de druk te verhogen of door

Nadere informatie

Vakbijlage Kwantitatief onderzoek aan verdovende middelen

Vakbijlage Kwantitatief onderzoek aan verdovende middelen Vakbijlage Kwantitatief onderzoek aan verdovende middelen Inhoudsopgave 2. Inleiding 1. De vakbijlage algemeen 2. Inleiding 3. Verloop van het onderzoek Monstername Onderzoeksmethode Technieken Interpretatie

Nadere informatie

MENSELIJK LICHAAM (ON)BEGRENSDE MOGELIJKHEDEN 5 HAVO

MENSELIJK LICHAAM (ON)BEGRENSDE MOGELIJKHEDEN 5 HAVO Menselijk Lichaam MENSELIJK LICHAAM (ON)BEGRENSDE MOGELIJKHEDEN 5 HAVO MENSELIJK LICHAAM Het menselijk lichaam is in deze module de centrale context. Hoofdstuk 1 gaat over de warmtehuishouding van het

Nadere informatie

J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A

J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A 2 jan dezider kees koomen-majernik Fundamentele vergelijkingen De Schrödingervergelijking:

Nadere informatie

Bouwen met of zonder kruipruimte?

Bouwen met of zonder kruipruimte? s tichting ouw esearch Bouwen met of zonder kruipruimte? N E o ~ Q opp. c=jc::::jc=:jc::::::j-~"""""""'~ it : peonverzadigde ~ -_I-=oa--:.!~O-+Y~\~/~Ä~\~~~ - - -. Q ani. ~ ~ I " ~ I verzadigde I I I I

Nadere informatie

ALTIJD STROOM STROOM. Altijd. Het Het Verhaal

ALTIJD STROOM STROOM. Altijd. Het Het Verhaal ALTIJD STROOM Altijd STROOM Reinout Reinout Vader Vader Het Het Verhaal Elektriciteit aan Boord (en andere omgevingen waar geen netstroom aanwezig is) Versie 9 Mei 2007 Elektriciteit speelt een steeds

Nadere informatie

De olie uit opgave 1 komt terecht in een tank met een inhoud van 10 000 liter. Hoe lang duurt het voordat de tank volledig met olie is gevuld?

De olie uit opgave 1 komt terecht in een tank met een inhoud van 10 000 liter. Hoe lang duurt het voordat de tank volledig met olie is gevuld? 5. Stromingsleer De belangrijkste vergelijking in de stromingsleer is de continuïteitsvergelijking. Deze is de vertaling van de wet van behoud van massa: wat er aan massa een leiding instroomt moet er

Nadere informatie

Golven en tsunami s. universiteit Twente. Wiskunde in wetenschap vwo D

Golven en tsunami s. universiteit Twente. Wiskunde in wetenschap vwo D Wiskunde in wetenschap vwo D Golven en tsunami s Wiskundig modelleren: Golven en tsunami s 1. Golven en tsunami s 2. Golfsnelheid 2.1.De snelheid van watergolven 2.2.Korte golven 2.3.ange golven 3. Verandering

Nadere informatie

Warmte uit hout Een handreiking voor initiatiefnemers van bio-energie installaties

Warmte uit hout Een handreiking voor initiatiefnemers van bio-energie installaties Warmte uit hout Een handreiking voor initiatiefnemers van bio-energie installaties Verantwoording Deze handreiking is geschreven als onderdeel van het werkprogramma van de Sector Natuur, Bos, Landschap

Nadere informatie

Herontwikeling olieveld schoonebeek Rapport II (hoofdstuk 18): waterinjectie

Herontwikeling olieveld schoonebeek Rapport II (hoofdstuk 18): waterinjectie Herontwikeling olieveld schoonebeek Rapport II (hoofdstuk 18): waterinjectie Milieueffectrapportage Rapport II (Hoofdstuk 18): Waterinjectie I Initiatiefnemer Nederlandse Aardolie Maatschappij BV www.nam.nl

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Examenvragen Betontechnologie

Examenvragen Betontechnologie Examenvragen Betontechnologie Wieland Wuyts AJ 2008-2009 Inhoud 1. Trekproeven, de verschillende mogelijkheden, voor- en nadelen, werking uitleggen. Geef de formules voor de treksterke bij een 3 en 4 punts

Nadere informatie

Meer producten, minder energie

Meer producten, minder energie Windesheimreeks kennis en onderzoek Lectoraat Kunststoftechnologie Windesheimreeks kennis en onderzoek Samenvatting Het SIA/RAAK-project is samen met elf deelnemende bedrijven door het Lectoraat Kunststoftechnologie

Nadere informatie