Afspraken over het administratief proces BOV- en Kempengemeenten versie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afspraken over het administratief proces BOV- en Kempengemeenten versie 17-02-2015"

Transcriptie

1 PROCES OVERGANGSCLIENTEN Totstandkoming, wijziging en beëindiging van opdrachten (vastgelegd in artikel 4) Totstandkoming opdracht. Cliënten waaraan Dienstverlener op grond van de AWBZ op december 04 ondersteuning - in het kader van het Overgangsrecht - leverden blijven in beginsel bij Dienstverlener, tenzij de Cliënt op haar initiatief dit anders wenst.. Cliënt kan met behoud van indicatiebesluit overstappen naar een binnen de Dovereenkomst gecontracteerde Dienstverlener. Indien Client wil overstappen naar Dienstverlener, die niet is gecontracteerd binnen deze Dovereenkomst, vervalt het indicatiebesluit. Bijbehorende iwmo-berichten: WMO0 Wmo-Toewijzing. De opdracht van de gemeente aan de aanbieder om de ondersteuning te bieden. WMO05 Wmo-AanvangOndersteuning. De mel van de aanbieder dat levering van de ondersteuning is gestart. Bespreekpunt: Voor definitieve opdrachtverstrekking per gemeente overzicht cliënten ter controle naar aanbieder? Beëindiging opdracht Uitkomst: Ja. Elke opdracht eindigt: a. Door het aflopen of voortijdig beëindigen van het indicatiebesluit op grond waarvan Cliënt onder het overgangsrecht viel; c. Door opname van Cliënt in een zorginstelling, als de Cliënt daarmee komt te vallen onder de Wet langdurige zorg of het overlijden van Cliënt; d. Door middel van schriftelijke opzegging door of namens Gemeente: i. bij wanprestatie door Dienstverlener: het niet conform de individuele opdrachtverstrekking uitvoeren van de opdracht; ii. in geval van verhuizing van de Cliënt. e. Door schriftelijke opzegging door of namens Client. Cliënten hebben de mogelijkheid om van Dienstverlener te wisselen. Hiervoor geldt een opzegtermijn van één, welke ingaat per de eerste van de volgende kalender. De coördinatie bij opzegging en het wisselen van Dienstverlener ligt bij de Cliënt. De gemeente wordt hierover, door de Dienstverlener, tijdig geïnformeerd. Bijbehorend iwmo-bericht: WMO07 Wmo-Beëindiging- MutatieOndersteuning. De mel door de aanbieder aan de gemeente dat de ondersteuning is afgerond, of dat de ondersteuning is gewijzigd.. Dienstverlener kan zorg aan Cliënt weigeren als er zwaarwegende redenen bestaan op grond waarvan de zorgverlening in redelijkheid niet van Dienstverlener kan worden verlangd. De gronden en procesgang hieromtrent zijn beschreven in bijlage van de overeenkomst. Facturatie en betaling (vastgelegd in artikel 9). Dienstverlener factureert alleen de activiteiten waarvoor hij Opdracht heeft gekregen en die daadwerkelijk zijn geleverd.. Dienstverlener mag alleen ondersteuning declareren, zolang deze Cliënten nog een geldige indicatie hebben.. Facturatie vindt plaats per. Facturatie vindt plaats uiterlijk binnen één na afloop van de betreffende. Dienstverlener levert hiertoe een digitale totaalfact en verzamelbestand aan conform het geldende declaratieprotocol. Pagina van

2 4. De digitale totaalfact en verzamelbestand kunnen (conform artikel 8 van de inkoopvoorwaarden) worden gestd naar de Gemeente. 5. De digitale facturen van Dienstverlener worden vergeleken met de gegevens van Gemeente. Alleen regels die overeenkomen worden betaald. Van afwijkende regels ontvangt Dienstverlener binnen één een specificatie. Correcties die moeten worden doorgevoerd, worden door Dienstverlener op een aparte fact vermeld. Deze wordt door Dienstverlener tegelijk verstd met de eerstvolgende reguliere fact. 6. Gemeente betaalt de facturen van Dienstverlener na controle op juistheid en volledigheid binnen dertig kalenderen. 7. Facturen/databestanden die later dan twee en na afloop van de betreffende worden ingediend worden niet meer in behandeling genomen. Voor de factperiodes van januari tot en met juni 05 wordt met deze termijn coulant omgegaan. 8. Gemeente is voornemens de iwmo-standaard te gebruiken om de geleverde dienstverlening te declareren en verantwoorden. Bijbehorend iwmo-bericht: WMO0 Wmo-Declaratie Het bericht van de aanbieder dat hij betaald wil worden voor de geleverde ondersteuning met de specificatie van de geleverde diensten. Uitwisseling gegevens CAK (vastgelegd in artikel ). Dienstverlener is verantwoordelijk voor het juist en tijdig aanleveren van de gegevens aan het CAK door middel van de door het CAK voorgeschreven (digitale) procedure. Dit geldt voor alle cliënten onder het overgangsrecht. Dienstverlener levert de gegevens uiterlijk aan op de uiterste aanleverdatum zoals deze per periode bepaald is door het CAK op de aanleverkalender, zodat Cliënt zo snel mogelijk kan worden ingelicht over de hoogte van zijn of haar eigen bijdrage. Dienstverlener dient er naar te streven het aantal correcties te beperken en eventuele correcties binnen maximaal acht weken na afloop van de betreffende periode aan te leveren. Zodra een cliënt een nieuwe indicatie heeft gekregen van de gemeente en wordt gefinancierd d.m.v. het resultaatsgerichte inkopen, levert de gemeente de gegevens aan bij het CAK. Totdat de facturen via het gegevensknooppunt/berichtenverkeer kunnen worden verstd moeten de facturen als volgt worden verstd: - voor de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden naar ISD de Kempen, op de volgende wijze: Totaalfacturen als pdf naar het adres: Bulkfacturen (csv bestand) naar het adres: - voor de gemeente Veldhoven naar: - voor de gemeente Best naar: Pagina van

3 PROCES NIEUWE CLIENTEN Totstandkoming opdracht en start dienstverlening (vastgelegd in artikel 4). Elke opdracht komt tot stand op de navolgende wijze: a. De Gemeente beoordt aan de hand van de beleidsregels en de verordening of een inwoner in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening. b. Indien de inwoner in aanmerking komt voor een Maatwerkvoorziening neemt de Gemeente een publiekrechtelijk Besluit. De inwoner wordt door middel van een beschikking geïnformeerd over dit publiekrechtelijke Besluit. In de beschikking wordt in ieder geval beschreven: i. NAW-gegevens van de Cliënt; ii. D van de opdrachtverstrekking; iii. Het van toepassing zijnde Cliëntprofiel en niveau; iv. Het te behalen resultaat en bijbehorende evaluatiemomenten; v. Indien van toepassing het inzetten van rolstoelvervoer; vi. In de beschikking wordt ook aangegeven welke inzet vanuit het voorliggend veld door de betreffende Cliënt moet worden geregeld. De Gemeente maakt hierbij gebruik van de Zelfredzaamheidsmatrix, de Cliëntprofielen en de instructie Cliëntprofielen.. De gemeente verstrekt bij toekenning van de Maatwerkvoorziening begelei gelijktijdig een Individuele opdracht aan de Dienstverlener. De Client heeft gedurende het proces van mel en aanvraag zijn keuze gemaakt voor de Dienstverlener.. Voor de Dienstverleners geldt een acceptatieplicht. Als een Dienstverlener op korte termijn niet beschikt over voldoende capaciteit om nieuwe Cliënten te ondersteunen, is hij verplicht dit van te voren aan te geven bij de Gemeente. Cliënten kunnen, tot het moment waarop de Dienstverlener weer aangeeft over voldoende capaciteit te beschikken, niet voor deze Dienstverlener kiezen. Indien de Dienstverlener deze mel niet of te laat doet is de Dienstverlener verplicht om de voorziening te leveren of uit te laten voeren door een andere Dienstverlener. 4. Dienstverlener kan zorg aan Cliënt alleen weigeren als er zwaarwegende redenen bestaan op grond waarvan de zorgverlening in redelijkheid niet van Dienstverlener kan worden verlangd. De gronden en procesgang hieromtrent zijn beschreven in bijlage 6 van de overeenkomst. 5. Na opdrachtverstrekking dient Dienstverlener contact op te nemen met de Cliënt (of diens wettelijke vertegenwoordiger of Cliëntondersteuner indien die door de gemeente wordt aangegeven) voor wat betreft de te leveren maatwerkvoorziening (intake). 6. De Cliënt die voor een maatwerkvoorziening in aanmerking komt kan zich laten ondersteunen door een Cliëntondersteuner bij het kiezen van een Dienstverlener en bij het maken van afspraken over de wijze van de levering van de maatwerkvoorziening door de Dienstverlener. 7. De Maatwerkvoorziening begelei kan alleen bestaan uit activiteiten die bijdragen aan de resultaten zoals vastgelegd in de beschikking. 8. Dienstverlener dient binnen 0 werken na de afspraak een Trajectvoorstel voor te leggen aan de Cliënt. 9. Het Trajectvoorstel: a. voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen; b. omschrijft hoe gekomen wordt tot de in de beschikking genoemde resultaten; c. vertaalt de beschikking in concrete werkafspraken: welke hulp de Cliënt ontvangt en, indien van toepassing, op welke en en tijdstippen, passend in zijn -/weekprogramma; Pagina van

4 d. wordt door de Cliënt (of diens wettelijk vertegenwoordiger) en de Dienstverlener ondertekend; e. wordt minimaal één keer per jaar door de Dienstverlener met de Cliënt (een wettelijke vertegenwoordiger van) besproken; f. bijstellingen en veranderingen in het Trajectvoorstel worden schriftelijk overeengekomen en door de Cliënt (of diens wettelijk vertegenwoordiger) ondertekend;. Binnen werken na oplevering van het Trajectvoorstel besluit de betreffende Cliënt (of diens wettelijke vertegenwoordiger) al dan niet akkoord te gaan met het Trajectvoorstel.. De levering van de maatwerkvoorziening dient binnen 5 werken na het akkoord van de betreffende Cliënt te worden gestart.. In overleg met de Gemeente kan worden afgeweken van bovenstaande werkwijze en termijnen.. Indien Dienstverlener van mening is dat (direct na afgifte dan wel gedurende de loop van de beschikking) de beschikking (qua benoemd Resultaat en/of Cliëntprofiel en niveau van begelei) aanpassing behoeft, treedt Dienstverlener daarover in overleg met de Gemeente. De Gemeente bepaalt of de beschikking wordt aangepast. 4. Gemeente kan het Trajectvoorstel, met toestemming van Cliënt, opvragen bij Dienstverlener. Bijbehorende iwmo-berichten: WMO0 Wmo-Toewijzing. De opdracht van de gemeente aan de aanbieder om de ondersteuning te bieden. WMO05 Wmo-AanvangOndersteuning. De mel van de aanbieder dat levering van de ondersteuning is gestart. Pagina 4 van

5 Beëindiging individuele opdracht (vastgelegd in artikel 5). Elke opdracht eindigt op de navolgende wijze: a. Het overlijden van de Cliënt of opname van Cliënt in een zorginstelling, als de Cliënt daarmee komt te vallen onder de Wet langdurige zorg; b. Door middel van opzegging door of namens Gemeente: i. bij wanprestatie door Dienstverlener: het niet conform de Individuele Opdrachtverstrekking uitvoeren van de opdracht; ii. bij intrekken / beëindigen of aanpassing Besluit tot inzet Maatwerkvoorziening begelei waardoor inzet van activiteiten door Dienstverlener niet langer noodzakelijk / passend wordt geacht door de Gemeente; iii. indien de ingezette activiteiten, naar oord van de Gemeente niet (zullen) leiden tot het in de Individuele Opdrachtverstrekking gestelde te behalen Resultaat; iv. indien de situatie van de Inwoner vóór afloop van de d van de Individuele opdrachtverstrekking verandert c.q. vóór afloop van de termijn een passend alternatief, aan de Maatwerkvoorziening begelei voorliggend (algemene voorziening), aanbod voorhanden komt, waardoor de inzet van de Maatwerkvoorziening begelei niet langer noodzakelijk is; v. in geval van verhuizing van de Cliënt, buiten de gemeentelijke grens. c. Eenzijdig door middel van schriftelijke opzegging door of namens Cliënt. Daarnaast hebben Cliënten de mogelijkheid om van Dienstverlener te wisselen. In beide gevallen geldt een opzegtermijn van één, welke ingaat per de eerste van de volgende kalender. De coördinatie bij opzegging en het wisselen van Dienstverlener ligt bij de Cliënt. De Gemeente wordt hierover, door de Dienstverlener, tijdig geïnformeerd. d. Dienstverlener kan zorg aan Cliënt alleen beëindigen als er zwaarwegende redenen bestaan op grond waarvan de zorgverlening in redelijkheid niet van Dienstverlener kan worden verlangd. De gronden en procesgang hieromtrent zijn beschreven in bijlage 6 van de overeenkomst. e. Indien de d van de opdrachtverstrekking genoemd in de beschikking is verstreken. Bijbehorend iwmo-bericht: WMO07 Wmo-Beëindiging- MutatieOndersteuning. De mel door de aanbieder aan de gemeente dat de ondersteuning is afgerond, of dat de ondersteuning is gewijzigd. Tijdelijke stopzetting (vastgelegd in artikel 6) Bij een onderbreking van de maatwerkvoorziening langer dan één wordt de betaling stopgezet tot het moment van hervatten van de begelei. Bijbehorend iwmo-bericht: WMO07 Wmo-Beëindiging- MutatieOndersteuning. De mel door de aanbieder aan de gemeente dat de ondersteuning is afgerond, of dat de ondersteuning is gewijzigd. En vervolgens: WMO0 Wmo-Toewijzing. De opdracht van de gemeente aan de aanbieder om de ondersteuning te bieden. WMO05 Wmo-AanvangOndersteuning. De mel van de aanbieder dat levering van de ondersteuning is gestart. Facturatie en betaling (vastgelegd in artikel ). Dienstverlener factureert alleen activiteiten die hij heeft uitgevoerd om de in de beschikking benoemde doelen te behalen.. De facturatie start op de van aanvang levering Maatwerkvoorziening begelei (conform artikel 4, lid van de overeenkomst) en eindigt conform bepalingen beëindiging Individuele Opdracht en wordt naar rato verrekend.. Facturatie vindt plaats per. Facturatie vindt plaats uiterlijk binnen één na afloop van de betreffende kalender. Dienstverlener levert hiertoe een digitale totaalfact en verzamelbestand aan conform het geldende declaratieprotocol. Pagina 5 van

6 4. De digitale totaalfact en verzamelbestand kunnen (conform artikel 8 van de inkoopvoorwaarden) worden gestd naar de Gemeente. 5. De digitale facturen van Dienstverlener worden vergeleken met de gegevens van Gemeente. Alleen regels die overeenkomen worden betaald. Van afwijkende regels ontvangt Dienstverlener binnen één een specificatie. Correcties die moeten worden doorgevoerd, worden door Dienstverlener op een aparte fact vermeld. Deze wordt door Dienstverlener tegelijk verstd met de eerstvolgende reguliere fact. 6. Gemeente betaalt de facturen van Dienstverlener na controle op juistheid en volledigheid binnen dertig kalenderen. 7. Facturen/databestanden die later dan twee en na afloop van de betreffende kalender worden ingediend worden niet meer in behandeling genomen. Voor de factperiodes van januari tot en met juni 05 wordt met deze termijn coulant omgegaan. 8. Gemeente is voornemens de iwmo-standaard te gebruiken om de geleverde dienstverlening te declareren en verantwoorden. Dienstverlener is verplicht om vanaf het moment van invoering ook met de iwmo-standaard te gaan werken. Bijbehorend iwmo-bericht: WMO0 Wmo-Declaratie Het bericht van de aanbieder dat hij betaald wil worden voor de geleverde ondersteuning met de specificatie van de geleverde diensten. Uitwisseling gegevens CAK Gemeente geeft de eigen bijdrage (tarief per ) door aan het CAK. Monitoring (vastgelegd in artikel ) Op Cliëntniveau is in de beschikking uitgewerkt welke resultaten behaald moeten worden en op welke momenten er geëvalueerd moet worden. Dienstverlener meet in een evaluatie met Cliënt of de (tussen)resultaten conform de beschikking behaald zijn. De rapportages die hier uit ontstaan worden digitaal naar de Gemeente gestd. De Gemeente behoudt zich het recht voor om de door Dienstverlener uitgevoerde evaluaties te toetsen. Het meten van de resultaten geschiedt via De Zelfredzaamheidsmatrix van de GGD Amsterdam. Bespreekpunt: Hoe worden deze rapportages verzonden? (rekening houdende met privacy) Uitkomst: Dit komt volgend jaar terug aan de overlegtafel. Het gaat hierbij om het contact tussen de dienstverlener en de Wmo consulent en dus niet zozeer om het administratieve proces. Totdat de facturen via het gegevensknooppunt/berichtenverkeer kunnen worden verstd moeten de facturen als volgt worden verstd: - voor de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden naar ISD de Kempen, op de volgende wijze: Totaalfacturen als pdf naar het adres: Bulkfacturen (csv bestand) naar het adres: - voor de gemeente Veldhoven naar: - voor de gemeente Best naar: Pagina 6 van

7 Inhoud berichtenverkeer overgangscliënten WMO0 Wmo-Toewijzing In dit bericht geeft de gemeente de aanbieder de opdracht tot levering van ondersteuning voor een specifieke cliënt. Het bericht bevat technische en inhoudelijke gegevens. De volgende productrecords worden gehanteerd: NZ A- co de F H 00 H 05 H5 H5 0 NZAomschrijving Dagactiviteit GGZ-LZA (p/u.) soonlijke verzorging (p/u.) soonlijke verzorging extra (p/u.) Nachtverzorging (p/clt.p/dg.dl.) soonlijke verzorging op afstand aanvullend Begelei extra (p/u.) Begelei speciaal ( nah) (p/u.) Gespecialiseerde begelei (psy) (p/u) Begelei Begelei zorg op afstand aanvullend Dagactiviteit basis (p/clt.p/dg.dl.) Moduele clientkenmerk (PG) Module clientkenmerk (somondersteunend) Een heid per I- cate gorie i- catomsc hrijving 0 soonlij ke verzorgin g 0 soonlij ke verzorgin g 0 soonlij ke verzorgin g 0 soonlij ke verzorgin g 0 Begeleidi ng 0 Begeleidi ng 0 Begeleidi ng 0 Begeleidi ng 0 Begeleidi ng prod. kode gem.prod.oms chrijving (F5) Dagactiviteit GGZ-LZA (p/u.) (6) soonlijke verzorging (p/u.) (7) soonlijke verzorging extra (p/u.) () Nachtverzorging (p/clt.p/dg.dl.) 4 (6) soonlijke verzorging op afstand aanvullend (50) Begelei extra (p/u.) (5) Begelei speciaal ( nah) (p/u.) (5) Gespecialiseerde begelei (psy) (p/u) 4 (H00) Begelei 5 (H05) Begelei zorg op afstand aanvullend (H5) Dagactiviteit basis (p/clt.p/dg.dl.) (H5) Moduele clientkenmerk (PG) 4 (00) Module clientkenmerk (somondersteunend) Hoofd groep unie ke prod kode BG 07 PV 0 PV 0 PV 0 PV 0 4 BG 0 BG 0 BG 0 BG 0 4 BG 0 5 BG 07 BG 07 BG 07 4 Pagina 7 van

8 H9 90 Z9 0 Z9 0 Z9 9 Z9 9 Z9 96 Vervoer beste/da V&V Dagactiviteit VG licht Dagactiviteit VG midden Dagactiviteit VG zwaar Dagactiviteit LG licht Dagactiviteit LG midden Dagactiviteit LG zwaar Vervoer beste/da GHZ extramuraal Vervoer beste/da GHZ rolstoel extram. Vervoer beste/da GGZ Vervoer beste GGZ Vervoer beste GHZ ZZP GGZ verblijfscompone nt ZZP VG&LG verblijfscompone nt Verblijfscompon ent kortdurend verblijf V&V aan w. aan w. aan w. aan w. aan w. per per per 08 Vervoerdi ensten 08 Vervoerdi ensten 08 Vervoerdi ensten 08 Vervoerdi ensten 08 Vervoerdi ensten 08 Vervoerdi ensten 04 Kortduren d verblijf 04 Kortduren d verblijf 04 Kortduren d verblijf (0) Vervoer beste/da V&V 0 () Dagactiviteit VG licht 0 () Dagactiviteit VG midden 0 () Dagactiviteit VG zwaar 0 () Dagactiviteit LG licht 0 () Dagactiviteit LG midden 0 () Dagactiviteit LG zwaar (94) Vervoer beste/da GHZ extramuraal (95) Vervoer beste/da GHZ rolstoel extram. 4 (H990) Vervoer beste/da GGZ 5 (Z90) Vervoer beste GGZ 6 (Z90) Vervoer beste GHZ (Z99) ZZP GGZ verblijfscompone nt (Z99) ZZP VG&LG verblijfscompone nt (Z996) Verblijfscompon ent kortdurend verblijf V&V BG 08 BG 070 BG 070 BG 070 BG 070 BG 070 BG 070 BG 08 BG 08 BG 08 4 BG 08 5 BG 08 6 VB 04 VB 04 VB 04 Bespreekpunt Is het voldoende als onderstaande gegevens in de opdracht van de gemeente aan de aanbieder staan?: Bsnnummer Productcode Volume (Klasse) Startdatum van de indicatie Einddatum van de indicatie <Vektis> <iwmo> <Ciz> <Ciz> <Ciz> Uitkomst: Gemeentecode, Besluitnummer, Pagina naam 8 van en geboortedatum worden toegevoegd.

9 WMO05 Wmo-AanvangOndersteuning. Dit bericht stt de aanbieder zodra de ondersteuning is gestart. WMO07 Wmo-Beëindiging- MutatieOndersteuning. Dit bericht stt de aanbieder zodra de ondersteuning wordt beëindigd of wanneer sprake is van een mutatie in de ondersteuning. Hij geeft daarin aan wat de reden van beëindiging of mutatie is. WMO0 Wmo-Declaratie Het bericht van de aanbieder dat hij betaald wil worden voor de geleverde ondersteuning met de specificatie van de geleverde diensten. Dit bericht stt de aanbieder naar de gemeente. De adressering van het bericht hangt af van de werkwijze van de gemeente en van de afspraken die de gemeente met de aanbieder heeft gemaakt. Bespreekpunt: Is het mogelijk dat er per aanbieder maar één AGB-code wordt gebruikt? Uitkomst: Alle aanbieders hanteren z.s.m. één AGB-code. Deze code wordt per door Bizob uitgevraagd aan de aanbieders. Afspraken over iwmo Zo spoedig mogelijk wordt gewerkt conform de i-wmo standaard via de infrastruct die hier landelijk voor wordt ingericht (het gegevensknooppunt). Zolang er nog niet gewerkt kan worden via deze infrastruct, moet er in elk geval gewerkt worden volgens dezelfde berichtenstandaard (zoals hierboven weergegeven). Het toewijzingsbericht, aanvangsbericht en beëindigings-/mutatiebericht worden zo lang per post verzonden. Het declaratiebericht wordt beveiligd per mail verzonden. Meer informatie over iwmo is te vinden op https://www.istandaarden.nl/istandaarden/wmo/werken-met-iwmo-.0/ Bespreekpunt: Zijn er andere oplossingen dan verzen per post? De berichtenconverter bijvoorbd? Zie: https://www.istandaarden.nl/istandaarden/modu les/berichtenconverter-wmo-en-jeugdwet.html Uitkomst: Gemeenten gaan andere mogelijkheden onderzoek en berichten de aanbieders over de tijdelijke werkwijze. De gemeente Best gaat meewerken aan een test van de berichtenconverter. Aanbieders die hieraan mee willen werken kunnen dit per melden: Pagina 9 van

10 Inhoud berichtenverkeer nieuwe cliënten WMO0 Wmo-Toewijzing In dit bericht geeft de gemeente de aanbieder de opdracht tot levering van ondersteuning voor een specifieke cliënt. Het bericht bevat technische en inhoudelijke gegevens. De volgende productrecords worden gehanteerd: Productcategorie Productcategorie omschrijving Productcode maatwerkarrangementen maatwerkarrangementen maatwerkarrangementen maatwerkarrangementen 4 maatwerkarrangementen 5 maatwerkarrangementen 6 maatwerkarrangementen 7 maatwerkarrangementen 8 maatwerkarrangementen 9 Productcode omschrijving Stabiliteit behoud, enkelvoudig Stabiliteit behoud, enkelvoudig complex meervoudig Stabiliteit behoud, meervoudig complex en en of en Verandering en groei, enkelvoudig Verandering en groei, enkelvoudig complex of meervoudig Verandering en groei, meervoudig complex Welbevinden, enkelvoudig Welbevinden, enkelvoudig complex of meervoudig Welbevinden, meervoudig complex 08 Vervoersdiensten Individu rolstoelvervoer Pagina van Eenheid Aanwezige

11 WMO05 Wmo-AanvangOndersteuning. Dit bericht stt de aanbieder zodra de ondersteuning is gestart. WMO07 Wmo-Beëindiging- MutatieOndersteuning. Dit bericht stt de aanbieder zodra de ondersteuning wordt beëindigd of wanneer sprake is van een mutatie in de ondersteuning. Hij geeft daarin aan wat de reden van beëindiging of mutatie is. WMO0 Wmo-Declaratie Het bericht van de aanbieder dat hij betaald wil worden voor de geleverde ondersteuning met de specificatie van de geleverde diensten. Dit bericht stt de aanbieder naar de gemeente. De adressering van het bericht hangt af van de werkwijze van de gemeente en van de afspraken die de gemeente met de aanbieder heeft gemaakt. Afspraken over iwmo Zo spoedig mogelijk wordt gewerkt conform de i-wmo standaard via de infrastruct die hier landelijk voor wordt ingericht (het gegevensknooppunt). Zolang er nog niet gewerkt kan worden via deze infrastruct, moet er in elk geval gewerkt worden volgens dezelfde standaard (zoals hierboven weergegeven). Het toewijzingsbericht, aanvangsbericht en beëindigings-/mutatiebericht worden zo lang per post verzonden. Het declaratiebericht wordt beveiligd per mail verzonden. Meer informatie over iwmo is te vinden op https://www.istandaarden.nl/istandaarden/wmo/werken-met-iwmo-.0/ Bespreekpunt: Zijn er andere oplossingen dan verzen per post? De berichtenconverter bijvoorbd? Zie: https://www.istandaarden.nl/istandaarden/modu les/berichtenconverter-wmo-en-jeugdwet.html Uitkomst: Gemeenten gaan andere mogelijkheden onderzoek en berichten de aanbieders over de tijdelijke werkwijze. De gemeente Best gaat meewerken aan een test van de berichtenconverter. Aanbieders die hieraan mee willen werken kunnen dit per melden: Pagina van

12 GEGEVENS PER GEMEENTE Gegevens dienstverlener Informatie gemeente Naam gemeente Algemeen telefoonnummer Algemeen adres Website Gemeentecode Bespreekpunt: Is het voor de aanbieder voldoende als deze informatie per gemeente wordt ontvangen of ontbreekt er iets? Uitkomst: Ja Bezoekadres Adres dienstverlener Postcode en plaats Postadres Adres Postcode en plaats Contactpersoon contract/kwaliteit/bedrijfsvoering Naam adres Telefoonnummer Contactpersoon zorg (inhoudelijk) Naam adres Telefoonnummer Contactpersoon facturering Naam adres Telefoonnummer Contactpersoon automatisering Naam adres Telefoonnummer Pagina van

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene consumentenvoorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

Raamovereenkomst AWBZ zzper Achmea Zorgkantoor

Raamovereenkomst AWBZ zzper Achmea Zorgkantoor Raamovereenkomst AWBZ zzper Achmea Zorgkantoor De ondergetekenden: A Zorgkantoor Achmea, namens de zorgverzekeraars die zich conform artikel 33 AWBZ tot uitvoering van de AWBZ hebben aangemeld, hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang. Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014. Geldig vanaf 1 maart 2014

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang. Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014. Geldig vanaf 1 maart 2014 Algemene voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014 Geldig vanaf 1 maart 2014 ARTIKEL 1 - Definities 3 ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 4 ARTIKEL 3 - Informatie verstrekking 4 ARTIKEL

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0023. Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties

BELEIDSREGEL AL/BR-0023. Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties BELEIDSREGEL Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden + Aanvullende Voorwaarden + Actie Voorwaarden van Online.nl Deze Algemene Voorwaarden voldoen aan het referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen

Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten Dit document bevat de algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Persoonsgebonden budget Wlz Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Inleiding In Nederland bent u door de Wet langdurige zorg (Wlz) verzekerd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN Versie 1.0-12 mei 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van NLSS Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De

Nadere informatie

11 FEB. 2015. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

11 FEB. 2015. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 20350 2500 Ei Den Haag Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) FNV Zelfstandigen pia. Postbus 4050 4900 CB OOSTERHOUT Datum Betreft

Nadere informatie

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 2 APRIL 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Scope van het controleplan... 5 2.1 Deelnemende zorgverzekeraars / GGZ-aanbieders... 5 2.2 Reikwijdte... 6 2.3

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie

Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie Correspondentieadres N.V. VGZ Cares T (0900) 369 22 22 Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie welkom bij de goudse Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie 1

Algemene voorwaarden Versie 1 Versie 1 Inleiding De uitzendverhouding De uitzendverhouding kent drie partijen: de opdrachtgever, de uitzendkracht en de uitzendonderneming. Voor een goed begrip van de verhouding tussen de bij een uitzending

Nadere informatie

Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015. Univé Zorg Geregeld polis

Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015. Univé Zorg Geregeld polis Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015 Univé Zorg Geregeld polis Welkom bij Univé Uw zorgverzekeraar zonder winstoogmerk! In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw zorgverzekering. De telefoonnummers

Nadere informatie

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET I. Inleiding Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften die gelden voor werkgevers in de branche kinderopvang die gebruik willen maken van het door Stichting Bureau

Nadere informatie

BEP-model Wmo iwmo 1.0 versie 1.1

BEP-model Wmo iwmo 1.0 versie 1.1 Uitgangspunten ID UP 1 UP 3 UP 4 UP 6 UP 7 UP 8 UP 16 UP 17 UP 19 UP 21 UP 23 UP 24 UP 25 Uitgangspunt De Wmo berichtenfamilie ondersteunt het beschikken, toewijzen, leveren en declareren Wmo ondersteuning

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN DE BRABANTSE ONTWIKKELINGS MAATSCHAPPIJ HOLDING B.V

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN DE BRABANTSE ONTWIKKELINGS MAATSCHAPPIJ HOLDING B.V Algemene Inkoopvoorwaarden van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. voor overeenkomsten tot het leveren van zaken/goederen en/of diensten versie: september 2013 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie