IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP HET NIEUWS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP HET NIEUWS"

Transcriptie

1 #SMING14 IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP HET NIEUWS EEN INTERNATIONAAL ONDERZOEK DOOR ING NAAR DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE WERKZAAMHEDEN VAN PR PROFESSIONALS & JOURNALISTEN, NIEUWS & NIEUWSVERSPREIDING

2 INLEIDING OVER DIT ONDERZOEK WAT KUNT U VERWACHTEN? BELANGRIJKSTE BEGRIPPEN Nieuws en de manier waarop nieuws verspreid wordt, worden sterk beïnvloed door social media. Social media hebben er voor gezorgd dat de werkzaamheden van zowel als journalisten veranderd zijn. Vorig jaar deed de ING al onderzoek naar de rol van social media voor PR en journalistiek. Toen werd geconcludeerd dat het medialandschap door social media volledig op zijn kop is gezet. Dit jaar is het onderzoek naar de rol van social media onder PR professionals & journalisten herhaald, met als doel om inzicht te krijgen in de impact van social media op de werkzaamheden van & journalisten en de wijze waarop het nieuws en nieuwsver-spreiding beïnvloedt. Naast Nederlandse & journalisten, zijn internationale en journalisten betrokken bij dit onderzoek om te achterhalen in hoeverre er verschillen zijn in de manier waarop landen social media gebruiken en benutten. Het rapport dat voor u ligt geeft inzicht in de volgende vragen: In hoeverre worden social media betrouwbaar geacht? In hoeverre wordt de publieke opinie via social media gebruikt bij het publiceren van nieuws? In hoeverre doen journalisten aan fact- en crowd checking? In hoeverre verschilt het gedrag van journalisten in traditionele media van het gedrag op social media? In hoeverre verschilt de manier waarop de Nederlandse social media gebruiken ten opzichte van internationale? Wat zijn de verwachtingen van en journalisten op het gebied van social media? In het rapport worden diverse begrippen genoemd. Onderstaand wordt toegelicht wat onder deze begrippen wordt verstaan: De groep bestaat uit journalisten, redacteuren en bloggers/experts die schrijven over een specifiek onderwerp. Wanneer over journalisten gesproken wordt betreft het zowel internationale als Nederlandse respondenten, tenzij anders aangegeven. De groep bestaat uit, woordvoerders en corporate communicatie professionals. Wanneer over gesproken wordt betreft het zowel internationale als Nederlandse respondenten, tenzij anders aangegeven. Fact- & Crowd Checking Onder fact checking wordt verstaan het controleren van feiten, bijvoorbeeld door middel van het toepassen van hoor en wederhoor. Crowd checking betreft het gebruik van de publieke opinie om te achterhalen of iets waar is. 2

3 SAMENVATTING DE 5 BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN OP EEN RIJ 1 Een derde van de journalisten geeft aan dat berichten op social media geen betrouwbare bron van informatie zijn. Toch vormen social media voor de helft van de journalisten de belangrijkste bron van informatie. 4 (60%) geven aan dat zij zich op social media minder gebonden voelen aan journalistieke regels dan bij traditionele middelen, zoals een krantenartikel. Zij gedragen zich op social media anders dan in traditionele media: via social media wordt de persoonlijke 5 2 Opvallend is dat de mening van de consument door de helft van de journalisten betrouwbaarder wordt geacht dan een statement vanuit een organisatie. gebruiken social media om te achterhalen wat er leeft bij het publiek en bij het schrijven van artikelen, maar controleren niet altijd of de publieke opinie op waarheid berust is. mening openlijker gedeeld. Terwijl journalist worden gezien als objectief en verslaggever van nieuwsfeiten over gebeurtenissen van algemeen belang. Nederlandse lopen achter op internationale. In Nederland ligt de focus op het zenden van nieuws, terwijl internationaal meer aandacht besteed wordt aan dialoog en direct contact met journalisten en consumenten via social media. 3 Fact checking wordt minder zorgvuldig gedaan. Publish first, correct if necessary is aan de orde van de dag. Slechts een vijfde van de journalisten controleert altijd eerst de feiten alvorens te publiceren. Bijna de helft van de journalisten publiceert bij de meerderheid van de publicaties zo snel mogelijk en corrigeert indien nodig later. Ook merken dat de mate waarin journalisten contact opnemen om feiten te controleren sinds de komst van social media afneemt. 5 KEY INSIGHTS 3

4 SAMENVATTING DE 5 BELANGRIJKSTE VERWACHTINGEN OP EEN RIJ 1 verwachten dat fact checking in de toekomst minder gedaan zal worden. Crowd checking waarbij de mening van het publiek gebruikt en voor waar aangenomen wordt zal daarentegen juist een belangrijkere rol gaan spelen. 4 verwachten dat de journalistiek meer gedreven zal worden door clicks en views in plaats van de inhoud. 5 verwachten dat het contact met de consument sterker wordt en dat de tussenkomst van journalisten steeds minder zal worden, doordat zij de mogelijkheid hebben om de doelgroep direct te benaderen en met hen in gesprek te gaan. 2 User generated content, zoals het gebruik van tweets en foto s of video s van omstanders, wordt al veelvuldig gebruikt bij het nieuws. Verwacht wordt dat dit verder toe zal nemen. 3 Nederlandse gaan een inhaalslag maken doordat zij minder focus zullen leggen op het zenden van berichten, en meer focus op het aangaan van de dialoog en het opbouwen van relaties. 5 VERWACHTINGEN 4

5 BETROUWBAARHEID VAN SOCIAL MEDIA BERICHTGEVING 1 SOCIAL MEDIA WORDEN VEELVULDIG GEBRUIKT BIJ PUBLICATIES, ONDANKS LAGE MATE VAN BETROUWBAARHEID 40% van de journalisten vindt berichtgeving via social media betrouwbaar. achten berichtgeving via social media iets betrouwbaarder; 53% is het eens met deze stelling. Opvallend is dat berichten op social media, ondanks de relatief lage mate van betrouwbaarheid, voor 50% van de journalisten wel de belangrijkste bron van informatie zijn. Bovendien geeft 59% van de journalisten aan dat de publieke opinie op social media een belangrijke rol speelt in publicaties. 51% van de geeft aan dat de betrouwbaarheid van nieuws afneemt, doordat fact checking door social media minder gedaan wordt. Journalistie k Berichtgeving via social media is een betrouwbare bron van informatie 40% PR 53% Percentage van de respondenten dat aangeeft het eens te zijn met deze stelling. Door social media neemt de betrouwbaarheid van nieuws af, doordat factchecking door journalisten minder/niet gedaan wordt. 23% Eens 51% Neutraal 16% Oneens 5

6 BETROUWBAARHEID VAN SOCIAL MEDIA BERICHTGEVING 1 50% VAN DE JOURNALISTEN VINDT MENING CONSUMENT BETROUWBAARDER DAN STATEMENT ORGANISATIE Opvallend is dat 50% van de journalisten de mening van de consument betrouwbaarder acht dan een statement van een organisatie. 19% van de journalisten vindt de mening van de consument niet betrouwbaarder. Ik acht de mening van de consument op social media betrouwbaarder dan een statement van een organisatie Eens 68% van de journalisten gebruikt social media om te achterhalen wat er leeft bij het publiek. Neutraal Bijna drie kwart van de journalisten geeft aan dat de impact van de publieke opinie op publicaties groter is 50% 31% 19% Oneens geworden door de komst van social media. De impact van de publieke opinie op publicaties is door social media groter geworden Eens Neutraal 73% 19% 8% Oneens 6

7 FACT- & CROWD CHECKING 2 PUBLISH FIRST, CORRECT IF NECESSARY AAN DE ORDE VAN DE DAG 45% van journalisten publiceert bij 60 tot 100% van de publicaties zo snel mogelijk, zonder fact checking en cor- Ik publiceer zo snel mogelijk en corrigeer later rigeert indien nodig later. Slechts 20% controleert altijd eerst de feiten alvorens te publiceren. 20% 45% Bij de meeste publicaties (60-100% ) Bij ongeveer de helft van de publicatie s (40-59%) 52% van de geeft aan dat zij merkt dat journalisten minder vaak contact opnemen om feiten te checken sinds de komst van social media. 21% 14% Bij de minderheid van de publicaties (1-39%) Nooit (0%) HELFT VAN DE JOURNALISTEN CONTROLEERT OF PUBLIEKE OPINIE OP SOCIAL MEDIA OP WAARHEID BERUST IS geven aan dat gecontroleerd wordt of de publieke opinie klopt; 53% van de journalisten doet dit bij Ik controleer of de publieke opinie waar is % van de publicaties. 17% van de journalisten geeft aan nooit te controleren of de publieke opinie waar is. 17% 15% 16% 53% Bij de meeste publicaties (60-100% ) Bij ongeveer de helft van de publicatie s (40-59%) Bij de minderheid van de publicaties (1-39%) Nooit (0%) 7

8 HET GEDRAG VAN JOURNALISTEN OP SOCIAL MEDIA 3 JOURNALISTEN VOELEN ZICH OP SOCIAL MEDIA MINDER GEBONDEN AAN JOURNALISTIEKE REGELS Maar liefst 60% van de journalisten is het eens met de stelling Op social media ben ik minder aan journalistieke regels gebonden dan bij traditionele media. Op social media ben ik minder aan journalistieke regels verbonden dan bij traditionele media gedragen zich op social media anders dan 22% Eens wanneer zij verslag doen via traditionele nieuwskanalen. 67% van de journalisten geeft aan zich op social media anders te uiten. 60% 18% Neutraal Oneens De persoonlijke mening wordt door 59% van de journalisten via social media openlijker gedeeld. Ik uit mij op social media anders dan in traditionele media 17% Eens 17% 66% Neutraal Oneens 8

9 DE NEDERLANDSE VS. DE INTERNATIONALE PR PROFESSIONAL 4 NEDERLANDSE PR PROFESSIONALS LOPEN ACHTER OP VERENIGDE STATEN EN GROOT-BRITTANNIË Nederlandse hechten significant meer waarde aan social media voor PR dan internationale PR professionals. 86% van de Nederlandse respondenten geeft aan dat PR niet meer zonder social media kan, vergeleken met 71% in de Verenigde Staten en 79% in Groot Brittannië. Echter, in Nederland krijgen social media binnen de PR middelen mix minder aandacht dan in andere landen. NL INT PR kan niet meer zonder social media 86% 76% Wat is het aandeel van social media binnen de PR mix in verhouding tot traditionele middelen? NL 19% 63% 18% 19% van de Nederlandse besteedt meer aandacht aan social media dan aan andere middelen. VS 71% INT 51% 38% 11% In Groot Brittannië en de Verenigde Staten krijgen social media respectievelijk bij 65% en 45% van de meer aandacht. GB Percentage van de respondenten dat aangeeft het eens te zijn met deze stelling. 79% VS GB 45% 48% 7% 65% 28% 7% Meer Evenveel Minder 9

10 DE NEDERLANDSE VS. DE INTERNATIONALE PR PROFESSIONAL 4 NEDERLANDSE PR PROFESSIONALS GAAN MINDER IN GESPREK MET JOURNALISTEN EN CONSUMENTEN In Nederland gaat 24% van dagelijks in gesprek met journalisten, terwijl 63% van de in de Verenigde Staten dagelijks in gesprek met journalisten. In Groot Brittannië gaat zelfs bijna drie kwart 85% 65% 92% 63% 87% 72% 96% Dagelijks (72%) dagelijks in gesprek. 24% Wekelijks Opvallend is dat in alle landen vaker in gesprek gaan met consumenten dan met journalisten. NL INT VS GB Nederlandse gaan vergeleken met andere landen minder vaak in gesprek met de consument. Ik heb via social media contact met journalisten 45% van de Nederlandse gaat dagelijks in gesprek met de consument, vergeleken met 73% en 80% 78% 91% 73% 87% 81% 93% 81% in de Verenigde Staten en Groot Brittannië. 45% Dagelijks Wekelijks NL INT VS GB Ik heb via social media direct contact met de consument 10

11 DE NEDERLANDSE VS. DE INTERNATIONALE PR PROFESSIONAL DIALOOG VIA SOCIAL MEDIA VERSTERKT DE RELATIE MET JOURNALISTEN 4 De frequentie waarmee PR professio-nals in gesprek gaan met mediarelaties lijkt bepalend voor de mate waarin de banden met journalisten sterker zijn geworden. in de Verenigde Staten en Groot Brittannië gaan vaker in gesprek met journalisten en ervaren in sterkere mate een verbeterde relatie met deze doelgroep (respectievelijk 65% en 72%) dan Nederlandse (49%). NL Door social media is mijn relatie met journalisten sterker geworden 49% INT VS GB Percentage van de respondenten dat aangeeft het eens te zijn met deze stelling. 66% 65% 72% 11

12 VERWACHTINGEN 5 ROL VAN SOCIAL MEDIA BLIJFT GROEIEN Zowel journalisten als zijn ervan overtuigd dat de rol van social media binnen hun vakgebied zal blijven toenemen; 85% van de en 80% van de journalisten is het eens met deze stelling. De rol van social media binnen journalistiek, PR, woordvoering en crisismanagement zal alleen maar groter worden. 80% Journalistiek 85% PR 0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Percentage van de respondenten dat aangeeft het eens te zijn met deze stelling. 12

13 VERWACHTINGEN WAT VERWACHTEN JOURNALISTEN? 5 Wordt de echte journalist gate keeper & onderzoeksjournalist? Iedereen kan anno 2014 journalist zijn of zich voordoen als journalist. Door social media wordt nieuws bovendien veel sneller verspreid; of het nu waar is of niet. Hoewel deze discussie al veel langer gaande is, wordt verwacht dat de echte (professionele) journalist nu écht steeds meer de rol op zich zal nemen van gatekeeper: iemand die de krenten uit de pap vist, die het nieuws dat er écht toe doet eruit weet te filteren, de feiten checkt en betrouwbaar nieuws deelt. Daarnaast wordt verwacht dat journalisten zich steeds meer richting de rol van onderzoeksjournalist ontwikkelen. Deze journalisten hebben minder focus op het verspreiden van scoops, maar focust meer op het bieden van achtergrondinformatie. Wordt journalistiek meer gedreven door clicks en views? Worden clicks en views belangrijker dan kwaliteit en inhoud? Een van de journalisten noemt het click bait journalism waarbij het aantal views op een artikel, al dan niet vanwege advertentie inkomsten, belangrijker is dan het bewerkstelligen van bijvoorbeeld kennis van ontwikkelingen of bewustzijn rondom een bepaald maatschappelijk issue. Met als mogelijk gevolg dat nieuws meer sensatie gedreven wordt en de focus minder ligt op kwaliteit en inhoud. Meer user generated content? Tweets worden nu al met grote regelmaat geciteerd in artikelen of headlines en foto s en video s van omstanders worden gebruikt bij nieuwsitems. Verwacht wordt dat user generated content in de toekomst nog vaker gebruikt zal worden als input voor nieuws (73%). Ongeveer de helft van de respondenten denkt dat tools zoals Scoopshot een belangrijkere rol gaan spelen in de journalistiek, waarbij user generated content gekocht wordt om bijvoorbeeld te gebruiken bij nieuwsartikelen. Minder fact checking, meer crowd checking? In dit onderzoek werd reeds vastgesteld dat fact checking niet altijd meer gedaan wordt en dat door de snelheid van social media gekozen wordt voor publish first, correct if necessary. 44% van de journalisten verwacht dat het checken van feiten in de toekomst nog minder gedaan zal worden. Crowd checking, waarbij de mening van het publiek gebruikt en voor waar aangenomen wordt, zal daarentegen juist een belangrijkere rol gaan spelen (55%). 13

14 VERWACHTINGEN WAT VERWACHTEN PR PROFESSIONALS? 5 Worden steeds meer pr professionals actief op social media? verwachten dat steeds meer vakgenoten actief zullen worden op social media, 90% van de respondenten is het eens met deze stelling. Er ontstaat een grotere behoefte aan mensen binnen het vakgebied met kennis van en ervaring met social media. Naast en woordvoerders wordt ook verwacht dat de rol van medewerkers op het gebied van PR zal groeien. Niet iedereen ervaart dit als een positieve ontwikkeling. Je hebt als PR afdeling minder controle over je boodschap. Bovendien geven enkele journalisten aan dat het ook moeilijker wordt om de juiste persoon binnen de organisatie te vinden. Meer aandacht voor social media & online middelen binnen de PR mix? 83% van de verwacht dat organisaties meer gebruik zullen maken van online news en press rooms voor de verspreiding van nieuws. In deze online news rooms kan in principe alles gedeeld worden wat het voor een journalist makkelijker maakt om nieuwsartikelen te schrijven of ontwikkelen, denk hierbij bijvoorbeeld aan beeld, infographics, videomateriaal, etc. 79% van de respondenten verwacht daardoor meer budget nodig te hebben voor de ontwikkeling van PR middelen. Nauwer contact met de consument? Een van de conclusies van het onderzoek van vorig jaar was dat het PR model gewijzigd is. verwachten dat de tussenkomst van journalisten steeds minder zal worden, doordat zij de mogelijkheid hebben om de doelgroep direct te benaderen en met hen in gesprek te gaan. Deze beweging lijkt al in gang gezet, gezien het feit dat vaker in gesprek gaan met consumenten dan met journalisten. Minder zenden, meer dialoog? Veel, met name in Nederland, leggen de focus op het vergroten van het bereik door middel van social media. Verwacht wordt dat de focus toch echt meer zal komen te liggen op het aangaan van de continue dialoog en het opbouwen van relaties, in plaats van het puur zenden van boodschappen naar diverse doelgroepen. PR verwachtingen 14

15 OVERIGE FACTS & FIGURES PR PROFESSIONALS & SOCIAL MEDIA 6 85% van de maakt dagelijks gebruik van social media. Nederlanders zijn het meest actief, met 90% van de respondenten die dagelijks gebruik maakt van social media. zijn net als journalisten gedurende de hele dag actief op social media, met name tussen 8:30u en 20:00u. Later op de avond en vroeg op de ochtend is er minder activiteit. 78% van de vindt social media belangrijk voor het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden. 81% van de vindt dat social media sneller impact hebben dat traditionele media. 56% van de vindt traditionele media door social media minder belangrijk geworden. 56% vindt traditionele media minder belangrijk geworden 55% van de kan zijn werkzaamheden zonder social media niet meer uitvoeren. Een kwart van de respondenten kan het werk wel uitvoeren zonder social media. 81% van de vindt dat PR niet meer zonder social media kan. zijn met name overdag actief op social media 2 uur 6 uur 10 uur 14 uur 18 uur 22 uur veel activiteit weinig activiteit 64% van de vindt social media meer oppervlakkig, waar traditionele media meer ruimte bieden voor diepgang. 0 uur 4 uur 8 uur 12 uur 16 uur 20 uur 0 uur 15

16 OVERIGE FACTS & FIGURES 6 PR PROFESSIONALS & SOCIAL MEDIA Social media hebben een positieve impact op het bereik; 83% van de vindt dat het bereik door de inzet van social media voor PR doeleinden sterk is toegenomen. Ongeveer de helft (49%) vindt dat de kwaliteit van het bereik toegenomen is. Twitter (79%) en Facebook (71%) worden het meest ingezet voor het verspreiden van nieuws. 51% gebruikt daarbij een social media release, 36% maakt gebruik van een online newsroom. 66% van de vindt dat social media de ideale manier zijn om in contact te komen met journalisten. 58% van de gebruikt social media wekelijks om relaties met relevante stakeholders te onderhouden. Bij 35% van de organisaties wordt 24/7 actief gemonitord wat er over een merk gezegd wordt om hierop te kunnen anticiperen. Bij 34% wordt dit gedaan tijdens kantooruren, 19% en 2% van de organisaties doet dit respectievelijk af en toe of alleen tijdens crisissituaties. Het monitoren van de buzz omtrent een merk is voornamelijk belegd bij de afdeling Communicatie (58%), gevolgd door Marketing (30%) en Webcare (24%). Kwaliteit en bereik zijn toegenomen door social media 83% bereik toegenomen 49% kwaliteit to egenomen Verschillende afdelingen monitoren de buzz van een merk 72% van de meet de impact van de social media activiteiten wekelijks (zoals buzzvolume, traffic, etc.), 12% meet de impact nooit. 58% COMMUNICATIE 30% MARKETING 24% WEBCARE 16

17 OVERIGE FACTS & FIGURES JOURNALISTEN & SOCIAL MEDIA 6 78% van de journalisten maakt dagelijks gebruik van social media. Nederlanders zijn het meest actief, met 87% van de respondenten die dagelijks gebruik maakt van social media. Twitter (90%), Facebook (81%) en LinkedIn (64%) worden het meest zakelijk gebruikt. zijn net als gedurende de hele dag actief op social media, met name tussen 8:30u en 20:00u. Later op de avond en vroeg op de ochtend is er minder activiteit. 64% van de journalisten vindt social media meer oppervlakkig, waar traditionele media meer ruimte bieden voor diepgang. 74% van de journalisten vindt dat social media sneller impact hebben dat traditionele media. zetten social media actiever in om druk uit te oefenen op organisaties om onderwerpen of issues aan te kaarten. In 2013 gebruikte 43% social media met dit doel, dit jaar is dat 57%. 56% kan zijn werk niet meer doen zonder social media 72% van de journalisten vindt social media belangrijk voor het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden. 56% van de journalisten kan zijn werkzaamheden zonder social media niet meer uitvoeren. Een kwart van de journalisten kan ook zonder social media zijn werkzaamheden uitvoeren. 68% van de journalisten vindt dat journalistiek niet meer zonder social media kan. 64% vindt social media meer oppervlakkig en traditionele media meer diepgaand 17

18 OVERIGE FACTS & FIGURES 6 JOURNALISTEN & SOCIAL MEDIA 51% van de journalisten vindt traditionele media door social media minder belangrijk is geworden. 64% van de journalisten heeft het idee dat zijn of haar invloed door social media toegenomen is. 65% van de journalisten meet de impact van de social media activiteiten wekelijks (zoals buzzvolume, traffic, etc.), 16% meet de impact nooit. 62% van de journalisten vindt dat de kwaliteit van het bereik toegenomen is. 73% van de journalisten benadert de doelgroep wekelijks direct met publicaties. 51% vindt traditionele media minder belangrijk geworden 48% brengt 60 tot 100% van de publicaties via social media gedurende langere periodes onder de aandacht. 57% van de journalisten vindt dat social media de ideale manier zijn om in contact te komen met. 63% van de journalisten gebruikt social media wekelijks om relaties met relevante stakeholders te onderhouden. 59% van de journalisten heeft wekelijks contact met medewerkers en/of directieleden van organisaties. 65% 16% meet de impact wekelijks meet de impact nooit 18

19 BIJLAGE + 19

20 VERANTWOORDING + HOE IS HET ONDERZOEK UITGEVOERD? Over dit onderzoek Dit onderzoek is in maart en april 2014 uitgevoerd door Social Embassy in opdracht van ING Nederland. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de impact van social media op de werkzaamheden van & journalisten en de wijze waarop het nieuws en nieuwsverspreiding beïnvloed wordt. Panel In totaal hebben 186 deelgenomen aan het onderzoek, waarvan 100 uit Nederland en 86 internationaal. Dertig van de internationale komt uit de Verenigde Staten (VS) en 42 uit Groot Brittannië (GB). De overige internationale respondenten komen uit diverse andere Europese landen. Survey Door middel van een online survey zijn zowel, woordvoerders en corporate communicatie professionals als journalisten, redacteuren en bloggers wereldwijd ondervraagd. Zij kregen diverse gesloten vragen en stellingen voorgelegd. Vragen gingen bij-voorbeeld over de rol van social media binnen hun werkzaamheden, de manier waarop zij social media inzetten en hun houding ten aanzien van bepaalde ontwikkelingen in het vakgebied. Deelnemers aan het onderzoek hadden daarnaast de mogelijkheid om hun visie met betrekking tot trends en ontwikkelingen voor de toekomst toe te lichten. Daarnaast hebben 165 journalisten deelgenomen aan het onderzoek. Deze groep bestond uit 66 Nederlandse en 99 inter nationale journalisten. Van de internationale journalisten waren er 42 afkomstig uit de Verenigde Staten en 37 uit Groot Brittannië. De overige inter-nationale respondenten komen uit diverse andere Europese landen. 20

21 CONTACT INFORMATIE + WILT U MEER INFORMATIE? NEEM DAN CONTACT OP MET: HAROLD REUSKEN MARTIN +31 (0) (0)

PR & SOCIAL MEDIA IN 2013 ONLOSMAKELIJK VERBONDEN

PR & SOCIAL MEDIA IN 2013 ONLOSMAKELIJK VERBONDEN PR & SOCIAL MEDIA IN 2013 ONLOSMAKELIJK VERBONDEN Een onderzoek onder PR professionals & journalisten naar de rol van social media. Amsterdam, mei 2013 COLOFON ING Nederland, Externe Communicatie, pers@ing.nl,

Nadere informatie

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Richtlijnen en regels voor het gebruik van social media door leden in relatie tot Reddingsbrigade Heerhugowaard. Augustus 2015 1 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:...

Nadere informatie

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2014 De laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak?

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2014 De laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2014 De laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? In opdracht van: DirectResearch en Logeion Datum: 19 februari 2014 Auteur: Marieke Gaus & Marvin

Nadere informatie

Resultaten Gezondheidszorg

Resultaten Gezondheidszorg Resultaten Gezondheidszorg Conclusies Onbekendheid social media in de gezondheidszorg is groot; treffend is een quote van een zorggebruiker die stelt dat als je als patiënt nog niet of nauwelijks met een

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Maart 2015 INHOUDSOPGAVE Kennis en houding wet werk en zekerheid 3 Ervaring met wet werk en

Nadere informatie

Rapport Kor-relatie- monitor

Rapport Kor-relatie- monitor Rapport Kor-relatie- monitor Voor: Door: Publicatie: mei 2009 Project: 81595 Korrelatie, Leida van den Berg, Directeur Marianne Bank, Mirjam Hooghuis Klantlogo Synovate 2009 Voorwoord Gedurende een lange

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

ONDERZOEK ONLINE INFLUENCERS

ONDERZOEK ONLINE INFLUENCERS ONDERZOEK ONLINE INFLUENCERS 2 Voorwoord Marketeers worden zich er steeds meer van bewust wat de invloed is van social media op de (online) reputatie van hun bedrijf. Mede daarom zetten zij ook steeds

Nadere informatie

Sociale media. Over het EenVandaag Opiniepanel. 15 augustus 2015. Over dit onderzoek

Sociale media. Over het EenVandaag Opiniepanel. 15 augustus 2015. Over dit onderzoek Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag

Nadere informatie

Het Slimmer Werken-onderzoek 2013

Het Slimmer Werken-onderzoek 2013 Het Slimmer Werken-onderzoek 2013 In mei 2013 heeft Beklijf in opdracht van ErgoDirect International een online onderzoek uitgevoerd onder HR- en Arbo-professionals met als thema ʻSlimmer Werkenʼ. Slimmer

Nadere informatie

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Rapportage De Kracht van Communicatie DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies Resultaten van het onderzoek 5 De

Nadere informatie

Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek

Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek 19 maart 2014 2 Inleiding Na een aantal zware crisisjaren lijkt de sector transport & logistiek begin 2014 weer uit het dal te klimmen. De eerste signalen

Nadere informatie

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 1. INLEIDING 2 1A. RESPONDENTEN Distributiematerialen onderzoek Het onderzoek voor de Online Video Monitor is in december 2012 uitgevoerd onder de lezers van Marketingfacts. De

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

#SMING12 IMPACT SOCIAL MEDIA 2012

#SMING12 IMPACT SOCIAL MEDIA 2012 #SMING12 IMPACT SOCIAL MEDIA 2012 2 OVER DIT ONDERZOEK Berichten op online en social media over financiële instellingen nemen toe. Ook ING heeft de afgelopen jaren de online buzz rond het merk sterk zien

Nadere informatie

De stand en toekomst van social media binnen Nederlandse organisaties. als actie om reactie vraagt www.pondres.nl

De stand en toekomst van social media binnen Nederlandse organisaties. als actie om reactie vraagt www.pondres.nl De stand en toekomst van social media binnen Nederlandse organisaties als actie om reactie vraagt Doelgerichte marketing www.pondres.nl www.pondres.nl zondag 11 september 2011 Social Media gebruik (1)

Nadere informatie

#pmseminar. Sociale media lobby? Een presentatie door Danny Mekic, 17 november 2011 @DannyMekic -- danny.mekic@newteam.com. donderdag 17 november 2011

#pmseminar. Sociale media lobby? Een presentatie door Danny Mekic, 17 november 2011 @DannyMekic -- danny.mekic@newteam.com. donderdag 17 november 2011 Sociale media lobby? Een presentatie door Danny Mekic, 17 november 2011 @DannyMekic -- danny.mekic@newteam.com Danny @DannyMekic Internetexpert OBAMA S ONLINE GELDMACHINE 600 MILJOEN DOLLAR VOORNAMELIJK

Nadere informatie

Social Media Onderzoek 2014

Social Media Onderzoek 2014 1 Index Onderwerp Pagina Management Samenvatting 3 Rol binnen de organisatie 4 Voor welke doelen zet je social media in? 5 Welke kanalen zet je in? 5 Maakt de organisatie gebruik van een blog? 6 Hoe komt

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Key Opinion Formers onderzoek Martin Kloos & Bram Draaijer SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Wat kunnen we dit jaar verwachten van de social media inzet door merken? Minder focus op likes,

Nadere informatie

Presenteert de workshop Social Media

Presenteert de workshop Social Media Presenteert de workshop Social Media Juice BV Canadabaan 18 5388 RT NISTELRODE 0412-611453 info@juicebv.nl www.facebook.com/juicebv www.twitter.com/juicebv Wat doen wij? Onze klanten 1 Onze klanten Onze

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 2 Houding ten aanzien van tijdelijk werk. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 2 Houding ten aanzien van tijdelijk werk. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 2 Houding ten aanzien van tijdelijk werk Randstad Nederland Juni 2016 INHOUDSOPGAVE Houding ten aanzien van tijdelijk werk 3 Mobiliteit 7 Over Randstad

Nadere informatie

1. De Respondenten 3. 2. Hoe verspreiden PR professionals nieuws? 5. 3. Hoe verzamelen / zoeken / ontvangen journalisten nieuws 10. 4.

1. De Respondenten 3. 2. Hoe verspreiden PR professionals nieuws? 5. 3. Hoe verzamelen / zoeken / ontvangen journalisten nieuws 10. 4. ONDERZOEKSRESULTATEN 2011 INLEIDING Smart.pr en De Perslijst hebben samen een innovatiesubsidie ontvangen. De eerste stap in het innovatieproces is een onderzoek naar de werkwijze van PR professionals

Nadere informatie

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Second screen breekt definitief door Het aantal bezitters van ipads en andere tablets is per december 2011 gestegen tot 1.7 miljoen Nederlanders (14%

Nadere informatie

Rapportage. November Mediawijsheid. In opdracht van: De Issuemakers Project number: Auteur: Tim Faassen

Rapportage. November Mediawijsheid. In opdracht van: De Issuemakers Project number: Auteur: Tim Faassen Rapportage Mediawijsheid November 2016 In opdracht van: De Issuemakers Project number: 2016465 Auteur: Tim Faassen Achtergrond van het onderzoek Doel onderzoek Van 18 tot en met 25 november 2016 wordt

Nadere informatie

Allen Vrouw Man 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ N= 522 243 279 55 73 106 110 132 46 % % % % % % % % % 97,1 97,5 96,8 98,2 100,0 97,2 95,5 97,0 95,7

Allen Vrouw Man 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ N= 522 243 279 55 73 106 110 132 46 % % % % % % % % % 97,1 97,5 96,8 98,2 100,0 97,2 95,5 97,0 95,7 Filosofie Magazine Onderzoek De Grote Moraalenquête 2010 Tabellenboek Van Eunen Marketing 6 september 2010 Onderzoek uitgevoerd door PanelClix Representatief Nederland 18+, N=522 Vraag 1: Maakt u zelf

Nadere informatie

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2013

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2013 Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2013 In opdracht van: DirectResearch en Logeion Datum: 5 maart 2013 Projectnummer: 2013008 Auteur: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Rol van geslacht in werkomgeving. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Rol van geslacht in werkomgeving. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Rol van geslacht in werkomgeving Randstad Nederland September 2016 INHOUDSOPGAVE Rol van geslacht in werkomgeving 3 Mobiliteit 11 Over Randstad WerkMonitor

Nadere informatie

Op zoek naar de rol van de raadsgriffie

Op zoek naar de rol van de raadsgriffie Op zoek naar de rol van de raadsgriffie Door: Simone van den Hurk en David Kok Uit het onderzoek hoe gemeenten sociale media gebruiken, blijkt dat raadsleden veel gebruik maken van sociale media. De vraag

Nadere informatie

Social media checklist

Social media checklist Social media checklist In 15 minuten klaar om klanten te benaderen Sociale media audit? Elk bedrijf weet wel dat ze iets met sociale media moeten doen en hebben daarom ook (toen ze wat tijd over hadden)

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer Randstad Nederland September 2014 INHOUDSOPGAVE Impact economische ontwikkelingen op de werkvloer 3

Nadere informatie

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Defintie SocialMedia is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Discrepantie opleiding en functie, vooruitzichten baan en opleiding. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Discrepantie opleiding en functie, vooruitzichten baan en opleiding. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Discrepantie opleiding en functie, vooruitzichten baan en opleiding Randstad Nederland September 2016 INHOUDSOPGAVE Discrepantie werk en opleiding

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 49% vindt dat mediabureaus tekort schieten in hun advies over online marketing Wat is de werkelijkheid van

Nadere informatie

PRdesQ info sheet. De razendsnel veranderende wereld van communicatie, PR en marketing eist een andere manier van werken om succesvol te kunnen zijn.

PRdesQ info sheet. De razendsnel veranderende wereld van communicatie, PR en marketing eist een andere manier van werken om succesvol te kunnen zijn. PRdesQ is ontstaan uit frustratie. Wij konden geen online gereedschap vinden die tegen een faire prijs gebruikmaakt van de moderne PR mogelijkheden. De razendsnel veranderende wereld van communicatie,

Nadere informatie

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Room8 Transmissie Gorinchem, 12 februari 2014 Voorzichtige

Nadere informatie

Social media around the world Door: David Kok

Social media around the world Door: David Kok Social media around the world Door: David Kok Tussen 19 maart en 24 juni zijn ongeveer 400 steden in de wereld via e-mail en Twitter benaderd om mee te werken aan een internationaal onderzoek. De steden

Nadere informatie

De online impact van een supertalent voor PSV

De online impact van een supertalent voor PSV De online impact van een supertalent voor PSV Klantcase Foto: Photo-Prestige KLANTCASE Hoe social ontplofte na de transfer van Hirving Lozano Transfers. Een grote happening die de gemoederen flink bezig

Nadere informatie

Social media monitoring & webcare

Social media monitoring & webcare Social media monitoring & webcare Over mij Anne-Frank Dekker Sinds 2001 actief in online Online marketeer / Social media adviseur Webrichtlijnen 2 gecertificeerd Google Analytics Professional Even voorstellen

Nadere informatie

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en de ziekenhuiszorg? Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en

Nadere informatie

De Grote (kleine) voicemail-poll

De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll Maken mensen tegenwoordig nog gebruik van voicemail? En hoe staat men tegenover het gebruik van voicemails in het zakelijk verkeer? Mensen

Nadere informatie

Sociale media, de laatste cijfers

Sociale media, de laatste cijfers Sociale media, de laatste cijfers David Kok Newcom Research & Consultancy doet sinds 2010 het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en de verwachting van sociale media. Net als vele andere

Nadere informatie

FACEBOOK. HYPE OF HEILIGE GRAAL?

FACEBOOK. HYPE OF HEILIGE GRAAL? FACEBOOK. HYPE OF HEILIGE GRAAL? WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK NAAR DE INVLOED VAN FACEBOOK OP DE RELATIE TUSSEN MERK EN MENS ENGAGEMENT OP FACEBOOK, HEEFT DAT NOU ZIN? Engagement. Als er één term is die

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel M201107 Mix and Match Het gebruik van digitale media in het MKB drs. R van der Poel Zoetermeer, maart 2011 Mix and Match Ondernemers moeten goed voor ogen houden welke doelstellingen zij met digitale media

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 40 t/m 51 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 27 december 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Werkgevers en werknemers aan het woord Onderzoek verricht in opdracht van Nationale-Nederlanden door Motivaction. Wat vinden werkgevers en werknemers van pensioenen.

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 1 Persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 1 Persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 1 Persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling Randstad Nederland Maart 2017 INHOUDSOPGAVE Persoonlijke ontwikkeling 3 Loopbaanontwikkeling 8 Mobiliteit

Nadere informatie

HR & Participatie 2014-2015

HR & Participatie 2014-2015 HR & Participatie 2014-2015 samenvatting Het onderzoek naar de Participatiewet 2015 is een kwantitatief online onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse bedrijven (verdeeld naar de categorieën 50-99 werk

Nadere informatie

4 Rol sociale en nieuwe media in het onderwijs

4 Rol sociale en nieuwe media in het onderwijs 4 Rol sociale en nieuwe media in het onderwijs 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk beschrijven we op basis van websurveys onder leraren, en de rol van sociale media (Facebook, Hyves, Twitter, Linkedin) 6 en

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 jaar 11 jaar 12 jaar Weet ik niet

5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 jaar 11 jaar 12 jaar Weet ik niet Jeugdpeil gamen Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Jeugdjournaal onder 900 kinderen in de leeftijd van 8-14 jaar. Het Jeugdjournaal doet regelmatig onderzoeken onder kinderen, hiervoor maken

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

Flitspeiling plastic tasjes

Flitspeiling plastic tasjes Flitspeiling plastic tasjes Rapportage flitspeiling plastic tasjes 17 mei 2016 Inhoudsopgave Voorwoord Management summary Resultaten Kennis maatregel Reclamebekendheid Beoordeling reclame Gedrag n.a.v.

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Alleen-Pinnen-Monitor

Alleen-Pinnen-Monitor 1 Alleen-Pinnen-Monitor Perceptie van alleen-pinnen kassa s 2 e meting Erwin Boom & Markus Leineweber, 11 september 2012 Uitgevoerd in opdracht van de Betaalvereniging Nederland en Stichting BEB Vertrouwelijk

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Koninklijke webcare. Door: Michael Elbers

Koninklijke webcare. Door: Michael Elbers Koninklijke webcare Door: Michael Elbers Op 28 januari 2013 om 14 uur werd ik gevraagd om een plan te schrijven voor de inzet van sociale media tijdens Koninginnedag. Toen ik na dat gesprek weer terug

Nadere informatie

Om Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zakelijk goed te kunnen inzetten, organiseren wij de onderstaande 3 workshops.

Om Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zakelijk goed te kunnen inzetten, organiseren wij de onderstaande 3 workshops. Social media zijn niet meer weg te denken in de huidige wereld. De ontwikkelingen gaan razend snel en de mogelijkheden zijn onbegrensd. We hebben allemaal wel een Facebook, Twitter of Linkedin account.

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 2 Werk en vakantie. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 2 Werk en vakantie. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 2 Werk en vakantie Randstad Nederland Juni 2015 INHOUDSOPGAVE Vakantie en werk 3 Mobiliteit 13 Over Randstad WerkMonitor 17 2 VAKANTIE EN WERK 3 Ruim

Nadere informatie

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt B A S I S V O O R B E L E I D Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Juni 2012 Ronald Provoost Inzet soort Social Media Anders 7% 7% 7% 7% 7% 7% 2% 4% 56% 41% 56% 50% 59% 72%

Nadere informatie

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016 Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen Rapportage derde meting juni 2016 Introductie Waarom dit onderzoek? Zijn Nederlanders de afgelopen maanden anders gaan denken over de opvang van vluchtelingen

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie

Jeroen Mirck (@MirckMedia) Journalist / social media adviseur

Jeroen Mirck (@MirckMedia) Journalist / social media adviseur Jeroen Mirck (@MirckMedia) Journalist / social media adviseur 1 Jeroen Mirck Jeroen Mirck Journalist, columnist, blogger Schrijft voor: MarketingTribune, Emerce, VARA Advies, presentaties, workshops over

Nadere informatie

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL Meting maart 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID

Nadere informatie

Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de belastingaangifte. Nibud, 2010

Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de belastingaangifte. Nibud, 2010 Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de Nibud, 2010 Inleiding In dit rapport staan de resultaten beschreven van een peiling onder lezers van De Telegraaf over hun kennis en gedrag omtrent de. De

Nadere informatie

Social media workshop

Social media workshop Social media workshop Doel van vandaag: Een introductie, wat is social media. Verdieping binnen een Facebook fanpage. Wat is Social Media Social media zijn communicatiekanalen op internet waarop informatie,

Nadere informatie

Social en Direct Marketing

Social en Direct Marketing Social en Direct Marketing Wim van der Mark, Dialoogtrainers.nl Inhoud Direct marketing essentials tot 2002 DM 1.0 Direct marketing essentials i.c.m. search, web en e-mail DM 2.0 Direct marketing essentials

Nadere informatie

Adverteren op Marketingmed.nl

Adverteren op Marketingmed.nl 1. Online? - profiteer van scherpe prijzen Adverteren kost u altijd geld, de vraag is vooral: wat levert het op? Is dat meetbaar wanneer u in een krant of tijdschrift adverteert? Niet echt. U kunt uiteraard

Nadere informatie

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017 VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND September 2017 INTRODUCTIE Het vertrouwen in overheden, bedrijfsleven, media en NGO s daalt wereldwijd (bron: Edelman Trust barometer), eigenlijk al sinds de recessie in

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Stap 1: Bepaal waar je over wilt bloggen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN

Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN Management summary Schuttelaar & Partners 001-01.ppt december 00 Marieke Gaus Context en doel van het onderzoek Doel onderzoek Het onderzoek wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Acquisitie met LinkedIn. Acquisitie met LinkedIn

Acquisitie met LinkedIn. Acquisitie met LinkedIn Acquisitie met LinkedIn Acquisitie met LinkedIn Acquisitie met LinkedIn 1. Introductie 2. Wat is acquisitie 3. Wat betekent acquisitie voor jou 4. Social Media facts 5. Acquisitie en LinkedIn 6. Tips Voorstellen

Nadere informatie

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Inleiding De Consumentenbond heeft onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en beoordeling van twee financieel toezichthouders in Nederland: De Autoriteit

Nadere informatie

Praktische Social Media Tips 8 december 2011

Praktische Social Media Tips 8 december 2011 Praktische Social Media Tips 8 december 2011 Leon Tindemans Wie ben ik? Time To Market Leon Tindemans Oktober 2010 Herwijnen @TTMCommunicatie in/ttmcommunicatie user/ttmcommunicatie 1 Diverse klanten Al

Nadere informatie

Zwart werken in en om huis. Resultaten Zomeronderzoek Vereniging Eigen Huis

Zwart werken in en om huis. Resultaten Zomeronderzoek Vereniging Eigen Huis Zwart werken in en om huis Resultaten Zomeronderzoek Vereniging Eigen Huis Klaartje Lee-Stemerdink Versie 1 Augustus 2015 1 Dit rapport geeft de resultaten weer van het zomeronderzoek over zwart werken.

Nadere informatie

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Een onderzoeksrapport van Social Dutch The new media agency Heutzstraat 16, 5913 AK Venlo juli 2013 www.socialdutch.com facebook.com/socialdutch

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015

Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015 Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015 Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? In opdracht van: Logeion Datum: 26 februari 2015 Projectnummer: Auteurs: John Ruiter,

Nadere informatie

Kunst onder vermogenden. ING PR onderzoek - New Talent Photography Award 2014

Kunst onder vermogenden. ING PR onderzoek - New Talent Photography Award 2014 Kunst onder vermogenden Inhoud 1 Samenvatting 04 2 Resultaten 06 3 Onderzoeksverantwoording 12 2 Inleiding ING Private Banking organiseert in samenwerking met ING Art Management ook dit jaar de New Talent

Nadere informatie

Nederlanders aan het woord

Nederlanders aan het woord Nederlanders aan het woord Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2014 Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) Directie Communicatie Documentnummer: TOS-14-066a Belangrijkste inzichten Nederlander hecht

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

De toekomst van E-mail

De toekomst van E-mail De toekomst van E-mail Inhoudsopgave. Pagina E-mailloze vrijdag 2 Poll 3 Is e-mail een last? 4 Stel dat we e-mail afschaffen 5 Hoe vaak checkt men de mail? 6 Is afhandeling uit te besteden? 7 Opvallend

Nadere informatie

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout 0-meting burgerparticipatie en communicatie De gemeente Noordwijkerhout heeft een nieuw communicatiebeleidsplan dat uitgaat van meer omgevingsbewust werken

Nadere informatie

Raymond van Hooft HooftCommunicatie.nl. alle rechten voorbehouden

Raymond van Hooft HooftCommunicatie.nl. alle rechten voorbehouden Raymond van Hooft HooftCommunicatie.nl alle rechten voorbehouden De kennismaking Raymond van Hooft Communicatie-adviseur on-the-job Docent HBO Bachelor Interne- en externe Communicatie Trainer PGOsupport

Nadere informatie

Porter Novelli Corporate Bloggingonderzoek 2008

Porter Novelli Corporate Bloggingonderzoek 2008 Porter Novelli Corporate Bloggingonderzoek 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Doelgroep... 3 Werkwijze... 3 Hoofdstuk 1: Volgen van ontwikkelingen rond internet... 4 Interesse digitale

Nadere informatie

77 De. facts & figures. het bereik van ons portfolio staat

77 De. facts & figures. het bereik van ons portfolio staat Hot Pink Media blijft zich als online blogger/influencers netwerk met een bereik van 8,6 miljoen per maand continue ontwikkelen. Met de lancering van het mannenlabel & ons travel channel verbreed Hot Pink

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

12-1-2015 SOCIAL MEDIA PLAN NETIDENTITY. MySuperfood Priscilla

12-1-2015 SOCIAL MEDIA PLAN NETIDENTITY. MySuperfood Priscilla 12-1-2015 NETIDENTITY SOCIAL MEDIA PLAN MySuperfood Priscilla Inhoud Je bedrijf in één zin... 3 Wat wordt er over je gezegd?... 3 Formuleer de doelstellingen... 3 Analyse zoekresultaten... 3 Analyseer

Nadere informatie