Alfred en zijn spiegelbeeld. Over de vertelsituatie in Nooit meer slapen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alfred en zijn spiegelbeeld. Over de vertelsituatie in Nooit meer slapen"

Transcriptie

1 Alfred en zijn spiegelbeeld. Over de vertelsituatie in Nooit meer slapen G.F.H. Raat bron G.F.H. Raat, Alfred en zijn spiegelbeeld. Over de vertelsituatie in Nooit meer slapen. In: Wilbert Smulders (red.), Verboden toegang. Essays over het werk van Willem Frederik Hermans gevolgd door een vraaggesprek met de schrijver. De Bezige Bij, Amsterdam 1989, p Zie voor verantwoording: dbnl / G.F.H. Raat i.s.m.

2 204 G.F.H. Raat Alfred en zijn spiegelbeeld Over de vertelsituatie in Nooit meer slapen INLEIDING Veel verhalende prozateksten staan in de eerste persoon enkelvoud, maar de combinatie met de onvoltooid tegenwoordige tijd is zeldzamer. Voeg daaraan toe dat Willem Frederik Hermans rond 1965 de reputatie begon te verwerven van een auteur die zeer doelgericht gebruik maakt van verteltechnische middelen en het ligt voor de hand dat de inkleding op het punt van het perspectief van Nooit meer slapen de aandacht trok. Dit gebeurde overigens nauwelijks in de dag- en weekbladkritieken. Pas de literatuurbeschouwers in de tweede lijn zijn uitgebreid op het perspectief van de roman ingegaan. Als belangrijkste noem ik: De Wispelaere (1967), Fontijn (1970), Blok (1971) met zijn inaugurele rede, de reactie daarop van Fontijn (1973) en ten slotte Musarra (1983). Het draait daarbij om twee punten: de aard van de vertelsituatie en de functie ervan in het licht van de thematiek. Op beide punten meen ik iets te kunnen bijdragen, reden waarom zij aan de orde komen in twee opeenvolgende paragrafen (3 en 4). Daaraan vooraf gaan een situering van Nooit meer slapen, op basis van de vertelsituatie, in het verhalende proza van Hermans, meer in het bijzonder dat uit de jaren zestig (1) en een voorlopige karakteristiek van de wijze waarop deze roman wordt verteld (2). Ik besluit met een korte samenvatting van mijn bevindingen.

3 205 1 DE VERTELTECHNIEK VAN HERMANS IN DE JAREN ZESTIG In de eerste helft van de jaren zestig publiceert Willem Frederik Hermans geen nieuw verhalend proza in boekvorm. Daarna verschijnt er in 1966 en 1967 een aantal verhalende teksten, waarin uitsluitend de ik-vorm wordt gebruikt: Nooit meer slapen (1966) en Een wonderkind of een total loss (1967). Deze vertelwijze is niet nieuw in het oeuvre van Hermans en al helemaal niet in de geschiedenis van het verhalende proza. Er is een rijke traditie van romans en novellen waarin een verhaalfiguur uit zijn herinnering vertelt. Daarbij treedt veelal een zekere spanning op tussen de visie van de ik uit het verleden, in meerdere of mindere mate verwikkeld in de handeling (de ik-figuur) en de visie van de ik uit het heden, die zijn relaas doet (de ik-verteller). 1 De laatste heeft doorgaans een voorsprong in kennis: hij is vaak ouder en rijper geworden en kent bovendien de afloop van de gebeurtenissen. Daardoor is hij in staat zijn vroegere gedrag kritisch te beoordelen. Ik trek deze oude koe uit de sloot om erop te kunnen wijzen dat dit traditionele patroon betrekkelijk weinig voorkomt in het werk van Hermans. In zijn ik-verhalen blikt de ik-verteller hoogst zelden vanuit een superieure positie terug. De distantie tot de gebeurtenissen van vroeger begunstigt geenszins een helder zicht daarop. Dit is geheel in de geest van hetgeen Hermans keer op keer in zijn werk verbeeldt, namelijk dat de werkelijkheid, en bijgevolg het verleden, niet kenbaar is. Een standpunt dat, bij voorbeeld in het televisiespel King Kong (1972) de allure aanneemt van een demonstratie. Het verbaast dus niet dat een verteller die pretendeert het verleden te kennen, bij Hermans genadeloos te kijk wordt gezet. Alles is zózeer hetzelfde gebleven, dat iemand die het twintig jaar geleden had gezien het niet herkennen zou, omdat het geheugen alles verandert, beweert de geestelijk

4 206 gestoorde verteller van Manuscript in een kliniek gevonden, die teruggekeerd meent te zijn in de omgeving van zijn jeugd. 2 Hij legt niet uit hoe hij desondanks kan weten dat hij terug is in de buurt waar hij opgroeide. Met zijn uitspraak diskwalificeert hij zijn eigen waarneming. De ik-vertelsituatie brengt in het werk van Hermans vooral de beperkingen aan het licht van de individuele optiek. Dit gebeurt zelfs in het openingsverhaal van Een wonderkind of een total loss, De elektriseermachine van Wimshurst. Ik zeg zelfs, omdat deze novelle de uitzondering vormt op de regel die ik hiervóór releveerde, namelijk dat in Hermans' werk de vision par derrière niet voorkomt. Het betreft een retrospectief verteld verhaal waarin de ik-verteller de handelwijze van de ik-figuur veelvuldig van commentaar voorziet en aldus afstand schept. Ik citeer de slotzinnen. Ik weet nog niet dat ik nooit in de gelegenheid zal komen mij op een lijn te stellen met Edison of Ford. Ik weet evenmin dat ik mijzelf, veertig jaar later, zoals ik toen geweest ben deerniswekkend vinden zal, maar toch ook wel aanbiddelijk. 3 Maar ook in deze novelle, door de auteur aangemerkt als een autobiografisch verhaal, waarin ik zo eerlijk mogelijk de waarheid probeer te vertellen 4, is het verleden niet probleemloos kenbaar, de superioriteit van de ik-verteller ten spijt. Integendeel, frequent wordt gedemonstreerd welke moeite het de ik-verteller kost de gebeurtenissen van vroeger te achterhalen. Dit blijkt bij voorbeeld uit de scène, waarin de jonge hoofdfiguur, Richard geheten, tot zijn ontsteltenis moet constateren dat zijn medeleerlingen de bloemetjes uit zijn schooltuintje hebben geplukt. Ik loop langzaam langs de tuinstrook met in mijn voeten een

5 207 gevoel of zij slapen. In mijn herinnering, nu, weet ik niet beter of alle kinderen hebben allemaal met hun ruggen naar mij toegestaan. Ik probeer mijn tranen te bedwingen, maar het lukt wij niet. [...] Het is in mijn herinnering (maar ik zal het wel verzinnen) of ik die jongens een voor een voorzichtig aan de mouw getrokken heb, of ik gevraagd heb: Ach, wees zo vriendelijk, zou je mij willen vertellen waarom je de bloemetjes van mijn planten hebt geplukt? Ik niet hoor. Lazer op. (p. 13) De ik-verteller wantrouwt de werking van zijn geheugen. Soms lijkt het of hij kijkt naar een fragmentarisch overgeleverde film, waarvan hij de lacunes probeert op te vullen. Ik sta met Marinus Klein op de vierkante meter tuinaarde, die altijd in de schaduw ligt van de hoge huurkazernes. Ik wijs Marinus waar hij de vergeetmijnietjes moet planten, afwisselend rode en blauwe exemplaren. Als de volgende scène plaatsvindt, ben ik waarschijnlijk een paar ogenblikken weggeweest, ik heb Marinus alleen gelaten in het tuintje, ik was ergens anders. Waar? Op de WC? Goed, op de WC. (p. 9-10) Een verteller die al reconstruerend de juistheid van zijn herinneringen relativeert, ontbreekt in Het grote medelijden, het slotverhaal van Een wonderkind of een total loss. Hoofdfiguur is weer de schrijver Richard, maar hij is niet voortdurend gericht op het verleden. Het grote medelijden kent een gelijktijdige of quasi gelijktijdige vertelsituatie, hetgeen betekent dat er (bijna) geen tijdsafstand is tussen de ik-verteller en het vertelde (Musarra 1983, p. 3). De gebeurtenissen worden als het ware verteld terwijl zij zich voordoen en zijn soms aanleiding tot fantasieën of bespiegelingen. Het grote medelijden staat in de onvoltooid tegenwoordige tijd, zoals alle novellen uit Een wonderkind of een

6 208 total loss. De functie van deze werkwoordstijd is echter niet steeds gelijk. De hiervoor geciteerde gedeelten uit De elektriseermachine van Wimshurst laten uitkomen dat de ik-verteller zich van het presens bedient als hij commentaar geeft of in zijn geheugen graaft. Maar ook de visie van de ik-figuur wordt in de onvoltooid tegenwoordige tijd weergegeven. In dit laatste geval is de aanduiding historisch presens (praesens historicum) toepasselijk, waarvan de suggestie uitgaat dat de ik zo door het verleden wordt meegesleept dat het zich als een actuele realiteit aan hem voordoet. Het historisch presens domineert in het titelverhaal van de bundel. De novelle opent met een terugblik van de ik-verteller in de verleden tijd. Nog geen tien minuten had het weerzien met Loekie en Alex geduurd, of ik had Roderik in de gaten en hij mij. Zijn oordeel moet onherroepelijk zijn geweest. (p. 51) Na deze introductie van de vrouwelijke ik-verteller, een total loss 5, en de aankondiging van de confrontatie met het wonderkind Roderik, volgen nog drie zinnen in het preteritum. Dan vindt er een overgang plaats naar het (historisch) presens: Ik stap uit en bekijk de gevel van het huis, [...]. (p. 51) Het voorlaatste verhaal, Hundertwasser, honderdvijf en meer, en Het grote medelijden staan niet in het praesens historicum. De vertellers delen mee wat zich van moment tot moment afspeelt, hetgeen niet uitsluit dat zij nu en dan terugblikken. De basis van de vertelsituatie is echter de simultaneïteit van gebeuren en vertellen. Er zijn uitvoerige bespiegelingen en vele overgangen naar de monologue intérieur waarvoor vaak een tastende verteltrant wordt gebezigd met zelfcorrecties en vragen. Het volgende voorbeeld is ontleend aan Het grote medelijden en behelst de

7 209 gedachten van Richard over zijn zwager, de diplomaat, die tijdens een gezamenlijke treinreis alleen in een eersteklas-coupé gaat zitten. Wat kan het hem schelen dat mijn naam in de kranten staat en de zijne nooit ergens is afgedrukt, of ja, toch, in de Staatsalmanak, maar dan moet je wel lang zoeken? Hoe meer boeken ik schrijf, hoe hoger mijn hoofd genoteerd wordt, hoe verder hij van mij af zal gaan zitten. (p. 220) De ontstaansdata van de novellen uit Een wonderkind of een total loss worden niet meegedeeld in de bundel. Bekend is dat het eerste deel van Het grote medelijden in november 1954 werd gepubliceerd in de Schrijversalmanak voor het jaar Het fragment droeg de titel Iemand moeten ontmoeten en zou blijkens een voetnoot gelicht zijn Uit een bundel reismemoires (De Jong 1986, p. 42). Het als niet-fictioneel gepresenteerde tekstgedeelte werd verwerkt in Het grote medelijden, dat in februari 1962 in Randstad verscheen. De Podium-aflevering van januari 1962 bevatte een kort fragment van Hundertwasser, honderdvijf en meer, het nummer van november-december 1963 de hele tekst van Een wonderkind of een total loss. Al te veel kan uit deze gegevens niet worden afgeleid, maar wel dat de eerste persoon enkelvoud, presens, gebruikt in verhalend proza met een vaak sterk bespiegelende inslag, Hermans in het begin van de jaren zestig gaat intrigeren. Afgezien van Nooit meer slapen is er geen ander verhalend proza uit deze tijd, terwijl de genoemde combinatie niet voorkomt in het werk uit vroeger jaren. Zoals ik heb laten zien, heeft de gehanteerde vorm uiteenlopende functies; er wordt gelijktijdig of achteraf (in het historisch presens) verteld. Nooit meer slapen, ook in de ik-vorm en in de onvoltooid tegenwoordige tijd, past in het geschetste beeld. De roman

8 210 werd geschreven tussen september 1962 en september 1965, zo wordt op de laatste bladzijde meegedeeld. De vraag dringt zich op welke vertelsituatie Nooit meer slapen kent. 2 DE VERTELSITUATIE VAN NOOIT MEER SLAPEN (een eerste karakteristiek) Nergens in Nooit meer slapen wordt expliciet vermeld dat de gebeurtenissen achteraf worden verteld. De lezer beleeft onmiddellijk mee wat de verteller, Alfred Issendorf, doet en denkt. Er wordt gelijktijdig verteld, zo blijkt terstond op de eerste bladzijde van de roman. De portier is een invalide. Op het eikehouten bureautje waaraan hij zit, staat alleen een telefoon en door een goedkope zonnebril, staart hij roerloos voor zich uit. Zijn linker oorschelp moet afgescheurd zijn bij de ontploffing die hem verminkt heeft, of is misschien verbrand toen hij neerstortte met een vliegtuig. Wat er van het oor is overgebleven lijkt op een slecht uitgevallen navel en biedt de haak van de bril geen houvast. - Professor Nummedal, please. Ik heb een afspraak met hem. - Goodday, sir. Ik weet niet of professor Nummedal binnen is. 7 De openingszin behelst een observatie van Alfred. De daarop volgende witregel, een pauze suggererend, brengt zijn beduusdheid tot uitdrukking bij het zien van de mismaakte portier, die overigens op een wel zeer toepasselijke plaats in de roman zijn opwachting maakt. Na de witregel wordt verder verteld wat Alfred waarneemt. De directe weergave van zijn observaties is het hele boek door aanwijsbaar en krijgt menigmaal de vorm van korte, soms elliptische zinnen. Overkant... plassen, moeras. De bolle gezwellen van gedroogde

9 211 planten met een kern van ijs, die met een IJslands woord thufur worden genoemd. Opnieuw de poolwilgen, daarna de dwergberken, dan alleen nog mos en stenen. De helling wordt steiler. (p ) In de noterende stijl wordt de activiteit van het registrerende bewustzijn nagebootst. Alfreds waarnemingen worden vaak terstond bij gekleurd door gedachten en associaties. Op de eerste bladzijde valt in dit verband te wijzen op de vermoedens over de oorzaak van de verminking en de vergelijking van het oor met een navel. Elders nemen dergelijke overwegingen de gedaante aan van een monologue intérieur, bij voorbeeld als Alfred een kranteartikel heeft gelezen over iemand die hij kent. Brandel is nooit een intieme vriend van mij geweest. Heel andere figuur dan ik. Branie. Was voornamelijk gebrand op het doen van gevaarlijke dingen. Studeerde in hoofdzaak om de sport een wetenschappelijk tintje te geven. [...] Reed tweehonderd op een motor: de bomen langs de weg worden een schutting. (p ) Zo te zien is er niets dat belet Nooit meer slapen een gelijktijdige vertelsituatie toe te kennen, want vanzelfsprekend werpt ook de dialoog geen roet in het eten. Iets verder op de eerste bladzijde staat echter een zin die wel problemen belooft. Onwillekeurig kijk ik op mijn polshorloge dat ik gisteren bij aankomst in Oslo een uur achteruit gezet heb op Noorse zomertijd. Het lijkt onmogelijk dat iemand een onwillekeurige handeling verricht en tegelijk vaststelt dat hij dit doet. Het onbewuste karakter van de handeling is niet te rijmen met de

10 212 bewuste vaststelling ervan. In een retrospectieve vertelsituatie is dit makkelijker te accepteren, omdat het vertelde daar verschijnt als een produkt van het geheugen, met alle aanvullingen en correcties achteraf die daarbij horen. Enkele alinea's later, nog steeds op de openingspagina, lijkt er een andere inbreuk zichtbaar op de situatie van het gelijktijdige vertellen. Alfred toont de portier een brief. Het is een brief van Nummedal aan Sibbelee, waarin deze dag, vrijdag 15 juni, als mogelijke datum voor een ontmoeting wordt genoemd. Ik wens uw leerling een voorspoedige reis naar Oslo. Ondertekend: Ørnulf Nummedal Dit is geen gedachte van de verteller, maar zijn voor de lezer bestemde toelichting. Ook hier geldt dat deze aanvullende informatie geloofwaardiger kan worden verstrekt in een retrospectieve vertelsituatie. Toch ben ik van mening dat de bovenstaande voorbeelden, die met andere uit te breiden zijn, niet dwingen tot een ander oordeel over de vertelsituatie van Nooit meer slapen dan ik hiervóór gaf. Vrijwel geen enkele recensent heeft zich bekreund om (vermeende) inconsistenties als door mij gesignaleerd. Dit bewijst niet dat Nooit meer slapen simultaan wordt verteld, maar kan de ogen openen voor het feit dat een schrijver, krachtens stilzwijgend geëerbiedigde conventies, enige speelruimte heeft bij de keuze van zijn fictionele kader. Wat strikt mimetisch beschouwd gekunsteld of onmogelijk lijkt, wordt moeiteloos geaccepteerd. Flagrante schendingen kan de auteur zich met permitteren, op gevaar af ongeloofwaardig te worden, maar van verhalen verteld door dieren, gekken of zeer prille kinderen kijkt geen lezer op. En al evenmin van retrospectief vertelde verhalen, waarin vertellers zich niet zelden ophouden in een spatiaal noch temporeel gespecificeerde situatie en toelichting verschaffen aan niet met name genoemde derden.

11 213 Een ander aspect van de vertelsituatie in Nooit meer slapen wordt binnen de roman afdoende gelegitimeerd. Ik doel op de niet aflatende waarneming van de omgeving, de mensen en het eigen handelen. Alfred Issendorf heeft zich geoefend in het zorgvuldig observeren van zijn werkelijkheid, inclusief de plaats die hij daarin inneemt. Deze instelling brengt hem er zelfs toe zijn voetstappen te tellen. Hiermee hangt nauw samen dat de verteller zeer egocentrisch is. Hij streeft uit alle macht een bepaald doel na en in het licht daarvan onderwerpt hij de eigen prestaties steeds weer aan een meedogenloze analyse. Tijdens de tocht door Finnmarken wordt deze neiging versterkt door de angst inferieur te zijn aan zijn tochtgenoten, die, anders dan Alfred, vertrouwd zijn met het moeilijk begaanbare terrein. De concentratie op de eigen persoon wordt verder bevorderd door de zware inspanningen die hij zich moet getroosten. Alfred lijdt, psychisch, maar zeker ook fysiek. 3 NOOIT MEER SLAPEN ALS HERINNERINGSROMAN In de literatuur over Nooit meer slapen tekent zich de tendens af deze roman op te vatten als achteraf verteld, dat wil zeggen als een herinneringsroman (Musarra 1983, p. 3). Daarbij manifesteert zich een verwarring van de begrippen verteller, auteur en abstracte auteur en worden kenmerken van de herinneringsroman verabsoluteerd tot distinctieve eigenschappen. De volgende passage uit een bespreking van Paul de Wispelaere (1967) wordt veel aangehaald in de beschouwingen over Nooit meer slapen. Hij kent de roman een dubbele structuur toe. De eerste structuur is die [...] van het van moment tot moment registrerende en denkende bewustzijn, en ontwikkelt zich derhalve in notities, inwendige monologen en gesprekken chronologisch naar een onbekende afloop.

12 214 De tweede structuur, die eveneens van in het begin voelbaar is, is die van de alwetende verteller (de schrijver Hermans), die gebruik maakt van anticiperende en terugblikkende elementen, haast onmerkbaar suggesties doet meetrillen en een ordening van contrasterende effecten aanbrengt buiten het bewustzijnsverloop van het personage om. (p. 119) Op zichzelf is dit een adequate beschrijving van de vertelsituatie in Nooit meer slapen, maar De Wispelaere (1967) bezigt een verwarrende terminologie. Met het zinsgedeelte de alwetende verteller (de schrijver Hermans) bewerkstelligt hij ten onrechte een vereenzelviging van een tekstuele en een extra-tekstuele instantie. Hij heeft het oog op degene die verantwoording draagt voor de doelgerichte organisatie van de romantekst. Dit is niet Alfred Issendorf, het van moment tot moment registrerende en denkende bewustzijn, evenmin een alwetende verteller, die niet te combineren is met de gekozen ik-vertelsituatie, maar eerder de schrijver Hermans, zij het in zijn technisch-organisatorische hoedanigheid. De Wispelaere (1967) bedoelt, anders gezegd, de abstracte auteur. 8 Het is niet uit behoefte om te vitten dat ik ben ingegaan op de terminologie van De Wispelaere (1967). Ik wil duidelijk maken dat wie de structurering van Nooit meer slapen niet toeschrijft aan de abstracte auteur, doch aan een verteller, snel in de verleiding komt van een retrospectieve vertelsituatie te spreken (iets wat De Wispelaere (1967) overigens niet doet). Een stap in die richting doet Fontijn (1973), maar hij trekt zijn voet ijlings terug. In een eerder artikel onderschrijft hij de analyse van De Wispelaere (1967). 9 Iets verder gaat hij in zijn beschouwing uit Wie per se de vertelwijze van deze roman vanuit de bestaande vertelprocédés in ik-romans wil verklaren, kan zeggen, dat de schijnwerper geheel gericht is op het belevende ik, dat zijn lot-

13 215 gevallen na afloop van de expeditie vertelt in het praesens historicum, zonder echter als verteller duidelijk in de roman aanwezig te zijn. (Fontijn 1973, p. 170) Een belevende ik zonder een vertellende ik, sterker: een belevende ik die samenvalt met een vertellende ik, maakt het onderscheid zinloos. En waarom spreken van praesens historicum, als niet vaststaat dat de verhaalde gebeurtenissen in het verleden hebben plaatsgevonden? Volgens de opvatting van Fontijn (1973) zou erg veel gebruik van de onvoltooid tegenwoordige tijd de benaming historisch presens kunnen verdienen. Fontijn (1973) geeft de voorkeur aan een andere karakteristiek, die begrepen kan worden als toelichting bij de curieuze opmerking: Alfred, de ik in de roman, kan onmogelijk de verteller zijn (p ). Hij betoogt: Meer voor de hand liggend is het te zeggen, dat de alwetende auteur het point of view gefixeerd heeft in het bewustzijn van Alfred, achter wie hij talloze malen opduikt. Een keer doet hij dit op zeer expliciete wijze, als hij de leek aanraadt zelf maar op te zoeken wat schisteus gesteente is. Verder is hij natuurlijk aanwezig in o.a. de onontbeerlijke regieaanwijzingen en de tijdstrukturering van de roman. (p. 170) De alwetende auteur - ook Fontijn is op zoek naar een instantie tussen (alwetende) verteller en auteur in - is degene die bij De Wispelaere (1967) verantwoordelijk is voor de tweede structuur : de abstracte auteur. Aparte aandacht verdient de passage over het schisteus gesteente. In een beschrijving van de bodemgesteldheid, vanuit het gezichtspunt van de geoloog Alfred, valt de vakterm schisteus gesteente, waarna een aansporing volgt aan het adres van de lezer.

14 216 De leek die niet weet wat dit is, moet het maar opzoeken of voor kennisgeving aannemen. Een van de oorzaken waardoor de meeste leesboeken altijd over dezelfde dingen handelen, is de bezorgdheid van de auteurs dat iedereen zal kunnen begrijpen waar het over gaat. (p. 158) 10 Het is evident dat hier niet Alfred Issendorf het woord voert over de inhoud van romanliteratuur. Het is de auteur die zich in de roman mengt, dezelfde die verantwoordelijk is voor de opschriften Aangehaalde literatuur en Aantekening, achter in het boek. 11 De interventie is vergelijkbaar met het per voetnoot gegeven commentaar van de auteur (daar getekend W.F.H.) in Ik heb altijd gelijk op een fantasie van zijn protagonist. 12 Blok (1971) legt de nadruk op de gelijktijdigheid van handelen, focaliseren en vertellen in Nooit meer slapen. In zijn terminologie: gebeur-, referentie- en spreekmoment vallen samen (p. 12). Toch sluit hij zich aan bij De Wispelaere (1967) en Fontijn (1970) via de bewering dat ook in deze roman nog weer een verteller áchter de ik-figuur staat [...] (p. 12). De verteller van Blok (1971) is klaarblijkelijk de abstracte auteur en niet de terugblikkende verteller, want een bladzijde eerder poneert hij: Ook is er geen oudere Alfred Issendorf, die terugdenkt aan zijn mislukte tocht en die mislukking te boek stelt. (p. 11) In haar boekje over het moderne ik-verhaal (ondertitel), Narcissus en zijn spiegelbeeld, ziet Ulla Musarra (1983) in Nooit meer slapen een vertelsituatie, die [...] in de richting van de herinneringsroman wijst. (p. 82) Daarmee gaat zij verder dan een van haar voorgangers. Aanvankelijk geeft zij het volle pond aan de gelijktijdige vertelsituatie, maar dit zwakt zij vervolgens af door te gewagen van gedeeltelijk zeer impliciete indicaties van een achteraf-vertelsituatie. (p. 83) Daarna behandelt zij de ken-

15 217 merken die de herinneringsroman traditioneel vertoont. Haar conclusie is dat het voor de herinneringsroman karakteristieke ik/ik-schema ook in het eerste-persoons presens-verhaal Nooit meer slapen een zekere rol speelt. (p. 86) Een voorzichtige slotsom, omdat Nooit meer slapen weliswaar bepaalde kenmerken van de herinneringsroman worden toebedeeld, maar dit etiket niet wordt opgeplakt. Even later is zij echter veel stelliger. Volgens haar blijkt de handeling in Nooit meer slapen vanuit een achterafsituatie verteld te zijn. [...] De ik-verteller, die achteraf zijn belevenissen in Noorwegen vertelt, doet alsof alles gelijktijdig met het vertellen gebeurt. (p. 88) Deze opvatting, die sterk doet denken aan de karakteristiek die Fontijn (1973, p. 170) minder aanvaardbaar achtte, is onhoudbaar. 13 Om dit oordeel te staven loop ik de argumenten na die Musarra (1983) achtereenvolgens geeft, zonder elk voorbeeld te bespreken waarmee zij haar argumentatie poogt te onderbouwen. Het laatste zou te ver voeren. Musarra (1983) gaat eerst in op de indicaties van afstand in tijd, zijnde de meest zekere basis [...] voor de bepaling van de vertelsituatie. Zij attendeert onder meer op de uitvoerige informatie over de vroegere jeugd van de ik-figuur, die naar haar inzicht afkomstig moet zijn van de ik-verteller. Het kan hier onmogelijk de ik-figuur zijn die zijn verleden oproept. (p. 83) 14 Waarom eigenlijk niet? Het ligt zelfs erg voor de hand dat Alfred, voortgedreven door de verwachtingen van zijn familie, tijdens een onderneming die tot doel heeft de smadelijke dood van zijn vader te wreken, regelmatig terugdenkt aan zijn jeugd. Het dunkt mij niet noodzakelijk Nooit meer slapen de ingewikkelde vertelsituatie van Musarra (1983) toe te bedelen: een gelijktijdige vertelsituatie binnen het raam van een niet geëxpliciteerde retrospectieve. Ook de spot waarmee Alfred zichzelf bejegent, vormt geen overtuigend bewijs.

16 218 Ik ben er over. Ik sta naast Arne. Hij houdt fototoestel en kaartentas vast aan de riemen en hangt ze mij om alsof het ridderorden waren. (p. 109) Zo taxeert Alfred zijn situatie na de moeilijke oversteek van een rivier. In de ironische slotzin manifesteren zich de gemengde gevoelens van Alfred jegens Arne. Hij vindt deze vader-figuur 15 enerzijds hinderlijk, maar begeert anderzijds zijn lof. (De zin Ik sta naast Arne heeft niet slechts een ruimtelijke betekenis.) Deze ambivalentie, op het moment zelf ervaren door Alfred, resulteert in de voorstelling van de ironische huldiging. Ik zie geen enkele reden op grond van deze passage de aanwezigheid van een terugblikkende verteller te veronderstellen. Een specifieke kaderconstructie vormt het tweede punt waaraan Musarra (1983) Nooit meer slapen toetst. Zij geeft de volgende verduidelijking. De situatie waarin de ik-verteller zich bevindt terwijl hij zijn herinneringen neerschrijft, vormt als het ware een kader rondom de herinnerde en vertelde handeling. (p. 84) De eigenlijke argumentatie is nogal pover. Zij wijst op de ruimtelijke afstand tussen de belevenissen in Noorwegen en de situatie na Alfreds terugkeer in Nederland, beschreven in het laatste hoofdstuk. Zij vervolgt dan: Niets kan ons verhinderen aan te nemen, dat hij na zijn terugkomst als ontgoocheld ik-verteller de herinneringen aan zijn reis neergeschreven heeft. (p. 84) Echter, niets noopt ons aan te nemen etc. Ten slotte stelt Musarra (1983) de vraag of er in Nooit meer slapen sprake is van indicaties van de voor de herinnerings-roman kenmerkende discrepantie tussen het weten van de

17 219 ik-figuur en het superieure weten van de ik-verteller [...]. (p. 84) Zij beantwoordt deze vraag bevestigend en beroept zich op de afwisseling van optimisme ( Terwijl ik over de steiger loop, denk ik plotseling dat mijn reis een groot succes zal worden - p. 64) en pessimisme ( Ik voel hoe het bankroet van mijn leermeester mij besmet - p. 8) in de gedachten van Alfred. De optimistische gedachten zouden voor rekening komen van de ik-figuur, die nog onwetend is van het fiasco waarop de expeditie zal uitdraaien, de pessimistische voor die van de ik-verteller, die immers de afloop kent. Aanvaarding van dit criterium zou tot zeer veel retrospectieve vertelsituaties leiden. Elke ik die, net als Alfred Issendorf, wordt heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees, zou een grond vormen voor het aanwijzen van zo'n vertelsituatie. Zonnige verwachtingen en sombere gedachten kunnen ook voorkomen bij een verteller die niet terugblikt. Resumerend kan ik zeggen dat de afstand in tijd en de kaderconstructie evenmin worden aangetoond als de discrepantie in kennis tussen ik-figuur en ik-verteller. Nooit meer slapen is geen achteraf vertelde roman. 4 VERTELSITUATIE EN THEMATIEK IN NOOIT MEER SLAPEN Blok (1971) doet een poging de thematische functie te bepalen van de vertelsituatie in Nooit meer slapen. Het overkoepelende thema, grondmotief in zijn terminologie, omschrijft hij als volgt: de vraag naar de zin van het bestaan, de principiële onbegrijpelijkheid van wat ons overkomt, waarbij de enige wellicht positief te noemen waarde is: het moedig volhouden. (p. 12) Adstructie blijft achterwege; in plaats daarvan verwijst Blok naar de belangrijkste beschouwingen die tot 1971 over de roman waren verschenen. Ik vraag mij af of daaruit valt op te maken dat Nooit meer slapen de door Blok aangegeven thematiek heeft. Maar ook afgezien hiervan, legt hij, naar mijn mening, te veel nadruk

18 220 op de principiële onbegrijpelijkheid van wat ons overkomt, het welbekende thema van de onkenbare werkelijkheid in het oeuvre van Hermans, en te weinig op wat daarmee steevast verbonden is. Ik doel op de identiteit van de hoofdpersoon, die er niet in slaagt zijn werkelijkheidsconceptie door anderen te laten aanvaarden en dit met zijn ondergang, vaak de dood, bekoopt. Juist de principiële onbegrijpelijkheid is voor Blok (1971) van belang om de vertelsituatie functie te geven, in het bijzonder het gebruik van het presens. En als het leven, en dus het verleden, niet is te begrijpen, mag ook het verleden niet zelfstandig gestalte krijgen. Zo is er alleen het nu, het praesens, dat moedig wordt volgehouden. En wat. belangrijk is: de lezer maakt dit ook volledig mee als zodanig: het spreekmoment is zijn leesmoment; het gebeurmoment en het referentiemoment vallen in hetzelfde nu. (p. 12) Drie opmerkingen hierbij. In de eerste plaats wordt de onbegrijpelijkheid van de realiteit gratuit verengd tot de onbegrijpelijkheid van het verleden. Als het leven onkenbaar is, moet dit ook gelden voor het heden, dat bovendien in de roman als veel ongewisser verschijnt dan het verleden. Inderdaad krijgt het verleden niet zelfstandig gestalte ; dat gebeurt alleen via de geest van de verteller. Maar dit gaat ook op voor het heden. In de tweede plaats dunkt mij de gelijkstelling van tegenwoordige werkwoordstijd en heden dubieus, zoals die wordt voltrokken in de zinsnede het nu, het presens. Zoals presens geen heden impliceert, duidt preteritum niet automatisch op verleden. 16 Ten slotte verklaart Blok (1971) alleen het presens en niet de combinatie met de eerste persoon. Door Fontijn (1973) is kritiek uitgeoefend op de zienswijze van Blok (1971).

19 221 Bloks filosofische hypothese houdt geen rekening met het belangrijke feit, dat het praesens voor de lezer en voor Alfred een toekomst veronderstelt. Op deze toekomst tracht Alfred hardnekkig een magische greep te krijgen. Zijn toekomstillusies zijn niet los te maken van zijn verleden. (p. 173) Hier springt dezelfde vereenzelviging in het oog van presens en heden. Het woord praesens lijkt bij Fontijn zelfs synoniem aan heden, maar het heden van een romanfiguur correspondeert voor de lezer niet noodzakelijk met de onvoltooid tegenwoordige tijd. 17 Hij zegt dit eigenlijk zelf even eerder, als hij Bloks duiding van het presens in Nooit meer slapen in twijfel trekt. Ik vraag me af of dit effect ook niet door de vertelwijze in het praeteritum bereikt zou zijn, waarin de meeste van Hermans' romans zijn geschreven. (p. 173) Ook Fontijn (1973) gaat alleen in op het presens, niet op het gebruik van de eerste persoon. Ik zou de bijzondere vertelsituatie van Nooit meer slapen op een iets andere wijze willen relateren aan de thematiek. De roman wordt gekenmerkt door een beperkt gezichtspunt. Alleen de visie van Alfred wordt weergegeven, met alle onbetrouwbaarheid van dien. Bovendien ontbreekt een corrigerend perspectief, op het dagboek van Arne na. Er is echter meer. Naar ik in de paragrafen 2 en 3 getracht heb aannemelijk te maken, brengt de verteller van moment tot moment verslag uit van wat zijn geest passeert aan waarnemingen, herinneringen en overpeinzingen. Hij is daarbij sterk op zichzelf gericht. Hij inspecteert zichzelf doorlopend, in het kader van zijn speurtocht naar wie hij is en kan zijn. Zijn geologische onderzoek is in feite zelfonderzoek, zoals hij erkent, als hij zijn zusje bijvalt, die heeft gezegd: Ik

20 222 wist niet dat de geologie een wetenschap was, waarbij je voortdurend in de spiegel moet kijken. (p. 32) Alfred wordt geabsorbeerd door een onophoudelijke zelfobservatie; hij kijkt als het ware voortdurend in de spiegel en die fundamentele houding van de ik vindt in Nooit meer slapen, waar het de werkwoordstijd betreft, een equivalent in het gebruik van de eerste persoon, onvoltooid tegenwoordige tijd. Het gelijktijdige vertellen, met een verteller die gefixeerd is op de eigen positie, vertoont een opvallende analogie met de situatie waarin iemand zijn spiegelbeeld gadeslaat. 18 Het ligt voor de hand op deze plaats verband te leggen met de drie stadia in de geschiedenis van de mensheid, die in Nooit meer slapen worden onderscheiden. (p ) In het eerste stadium kent de mens zijn spiegelbeeld niet. Hij is volledig subjectief en heeft geen beeld van zichzelf. Dit verandert, als Narcissus in het tweede stadium het spiegelbeeld ontdekt. Nu is er een ik dat een zelf waarneemt. Zij zijn evenwel symmetrisch aan elkaar. In het derde stadium, ingeluid door de uitvinding van de fotografie, krijgt de mens de genadeslag van de waarheid. (p. 32) Een foto is een objectieve fixatie van het beeld dat de buitenwereld van een mens heeft. Er ontstaat een divergentie tussen het spiegelbeeld waarvan de mens houdt (zijn zelfbeeld of ideaalbeeld) en de talloze foto's (p. 33) die van hem circuleren (de verschillende beelden die de buitenwereld van hem ontwerpt). De problematiek van het derde stadium beheerst vele verhalen en romans van Hermans. Het is in essentie de problematiek van Osewoudt uit De donkere kamer van Damokles, tot radeloosheid gedreven door de discrepantie tussen zijn kijk op zichzelf en de beelden die de anderen van hem hebben. Zijn zelfbeeld wordt door hen niet geaccepteerd. Dit betekent een verlies van zijn identiteit en van zijn leven. 19 Ook Alfred Issendorf vecht voor zijn identiteit. Hij pro-

de tijd staat niet stil Gebeurtenissen bestaan al, we bewegen ons er naar toe. FILOSOFIE VAN DE TIJD in de tijd gevangen

de tijd staat niet stil Gebeurtenissen bestaan al, we bewegen ons er naar toe. FILOSOFIE VAN DE TIJD in de tijd gevangen 3 de tijd staat niet stil Gebeurtenissen bestaan al, we bewegen ons er naar toe. FILOSOFIE VAN DE TIJD 32 FILOSOFIE VAN DE TIJD 1.de tijd staat niet stil filosofie van de tijd - tijd is beweging? - 2 opvattingen

Nadere informatie

De filosofie van de verloren tijd

De filosofie van de verloren tijd De filosofie van de verloren tijd Frans Jacobs 1. Inleiding À la recherche du temps perdu is een boek waarin ook menige filosoof zijn tanden heeft gezet. Evenals de filosoof dat wil, wil de romancier Proust

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Over het verstrijken van de tijd

Over het verstrijken van de tijd Over het verstrijken van de tijd a n na l e n va n h e t t h i j mge no o t s c h a p jaargang 90 (2002), aflevering 4 Onder redactie van de wetenschappelijke raad prof.dr. Paul J.M. van Tongeren (red.-voorzitter)

Nadere informatie

Journalistiek in chique verpakking: Over Nederlandse literaire non-fictie

Journalistiek in chique verpakking: Over Nederlandse literaire non-fictie Journalistiek in chique verpakking: Over Nederlandse literaire non-fictie 11 Journalistiek in chique verpakking: Over Nederlandse literaire non-fictie BERTRAM MOURITS Onafhankelijke onderzoeker en publicist

Nadere informatie

Hoe kunnen wij goed ouder worden? Joep Dohmen

Hoe kunnen wij goed ouder worden? Joep Dohmen Hoe kunnen wij goed ouder worden? Joep Dohmen In Het handwerk van de vrijheid. Over de ontdekking van de eigen wil verdedigt Peter Bieri (2006) de stelling dat onze persoonlijke vrijheid een kwestie van

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

Mens en model. 1. Introductie

Mens en model. 1. Introductie Mens en model Het werken met modellen is rationeel. Oorzaak en gevolg wordt keurig met elkaar in verband gebracht. Het werken met modellen is ook een teken van vertrouwen. Vertrouwen in de ratio, vertrouwen

Nadere informatie

Voor wie durft... Diversiteit & kritisch Burgerscha Diversiteit & kritisch Burgerschap

Voor wie durft... Diversiteit & kritisch Burgerscha Diversiteit & kritisch Burgerschap Voor wie durft... Diversiteit & kritisch Burgerscha Diversiteit & kritisch Burgerschap Monique Leygraaf Monique Leygraaf Kritisch burgerschapsonderwijs als bijdrage aan Social Justice 1 In verkorte vorm

Nadere informatie

EN NU DE DOCENT NOG...!

EN NU DE DOCENT NOG...! EN NU DE DOCENT NOG...! kernredacteur van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks MesoConsult B.V. Tilburg april 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Hoofdstuk 4: Het ontwerpargument wordt aangevallen

Hoofdstuk 4: Het ontwerpargument wordt aangevallen Hoofdstuk 4: Het ontwerpargument wordt aangevallen In dit hoofdstuk wil ik aandacht besteden aan de verschillende kritieken op het ontwerpargument die door Demea en Philo worden geformuleerd. In de terminologie

Nadere informatie

Schuld en boete: de ander. een analyse van Dostojevski s Schuld en boete aan de hand van Levinas filosofie van de ander

Schuld en boete: de ander. een analyse van Dostojevski s Schuld en boete aan de hand van Levinas filosofie van de ander Schuld en boete: de ander een analyse van Dostojevski s Schuld en boete aan de hand van Levinas filosofie van de ander Kim van de Wetering, 3305120 Masterscriptie Literatuurwetenschap eerste lezer: dr.

Nadere informatie

Een Postmodern zelf?

Een Postmodern zelf? Een Postmodern zelf? Een kwalitatieve studie naar de vorm van het zelf en de betekenis daarvan voor het individu. Auteurs: Joost Gräper (276565) Jeroen van den Heuvel (275227) Laurens Goudswaard (277031)

Nadere informatie

over de dood en daarna..

over de dood en daarna.. M.G. de Koning BEGRAVEN OF CREMEREN? over de dood en daarna.. Oude Sporen 2008 2 Begraven of cremeren? INHOUD Vooraf...4 1. De dood...6 Inleiding...6 Het ontstaan van de zonde...8 Als God willen zijn...8

Nadere informatie

BURGERSCHAP. Visies. Burgerschap Gevorderdenfase II grote visies op mens en samenleving[kies de datum

BURGERSCHAP. Visies. Burgerschap Gevorderdenfase II grote visies op mens en samenleving[kies de datum BURGERSCHAP Visies I have a dream Ik heb een droom dat op een dag dit land zal opstaan en de ware betekenis van haar credo zal naleven: "Wij vinden de volgende waarheden vanzelfsprekend: dat alle mensen

Nadere informatie

nieuw licht op Genesis

nieuw licht op Genesis Radix 33 1 2007 p 2-27 nieuw licht op Genesis Jan-Dirk van Loon 1. Inleiding In dit artikel wordt de overeenstemming tussen Genesis 1,1-19 en de geschiedenis van het universum op een nieuwe manier verwoord.

Nadere informatie

Hij is er, en Hij spréékt

Hij is er, en Hij spréékt Hij is er, en Hij spréékt Auteur: Dr. Francis A. Schaeffer Oorspronkelijke titel: He is there and He is not silent Uitgave: Tyndale House, Wheaton, Ill., USA Uitgave in het Nederlands: 1979 Tekst op de

Nadere informatie

DEEL 1: ALLES WAT U MOET WETEN OM ELK KIND EEN VLOTTE LEZER TE HELPEN WORDEN.

DEEL 1: ALLES WAT U MOET WETEN OM ELK KIND EEN VLOTTE LEZER TE HELPEN WORDEN. Erik Moonen, Dwaalspoor dyslexie. Hoe elk kind een vlotte lezer wordt. Met de revolutionaire Alfabetcode. INLEIDING Na een paragraaf waarin E.M. schetst hoe in scholen omgegaan wordt met het leren lezen

Nadere informatie

Als kanker meer is dan je aankunt

Als kanker meer is dan je aankunt Als kanker meer is dan je aankunt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Als kanker meer is dan je aankunt 5 Momenten waar je kracht uithaalt 13 De balans vinden 15 Bewuster, intenser en spiritueler 17 Verlies

Nadere informatie

Deze download is uitsluitend voor eigen gebruik bedoeld. Doorsturen per e-mail of anderszins, kopiëren, op websites of anderszins op internet

Deze download is uitsluitend voor eigen gebruik bedoeld. Doorsturen per e-mail of anderszins, kopiëren, op websites of anderszins op internet Deze download is uitsluitend voor eigen gebruik bedoeld. Doorsturen per e-mail of anderszins, kopiëren, op websites of anderszins op internet plaatsen, of verhandelen is niet toegestaan. De boeken van

Nadere informatie

Omgaan met verschillen praktisch en concreet

Omgaan met verschillen praktisch en concreet Omgaan met verschillen praktisch en concreet 2 Dubbel-perspectiefbenadering (DP) en driestappenmethode (DSM) 2.1 Inleiding In het eerste hoofdstuk is aandacht besteed aan theorieën over communicatie, aan

Nadere informatie

PASTORAAT ROND HET VERZOEK OM EUTHANASIE OF HULP BIJ SUÏCIDE HANDREIKING VOOR STUDIE EN BEZINNING

PASTORAAT ROND HET VERZOEK OM EUTHANASIE OF HULP BIJ SUÏCIDE HANDREIKING VOOR STUDIE EN BEZINNING PASTORAAT ROND HET VERZOEK OM EUTHANASIE OF HULP BIJ SUÏCIDE HANDREIKING VOOR STUDIE EN BEZINNING UTRECHT OKTOBER 2005 R.-K.KERKGENOOTSCHAP ISBN-10 9072567218 ISBN-13 9789072567215 INHOUD INLEIDING 4 1.

Nadere informatie

Copyright 2003 - Stichting Ars Floreat. www.arsfloreat.nl. info@arsfloreat.nl

Copyright 2003 - Stichting Ars Floreat. www.arsfloreat.nl. info@arsfloreat.nl encheiridion epictetus Deze tekst is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik is niet toegestaan. Evenmin is het toegestaan de tekst te wijzigen, bewerken, geheel of gedeeltelijk te publiceren,

Nadere informatie

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen.

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. M.G. de Koning ENGELEN, ZE ZIJN ER (WEER) ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. Oude Sporen 2008 2 Engelen, ze zijn er (weer) INHOUD Voorwoord...3 1. Het begin...4 2. De uitverkoren

Nadere informatie

Komt allen tezamen. Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek. Auteur: Celesta van Berkel Begeleidster: Hans Alma Meelezer: Peter Derkx

Komt allen tezamen. Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek. Auteur: Celesta van Berkel Begeleidster: Hans Alma Meelezer: Peter Derkx Komt allen tezamen Een onderzoek naar de mogelijkheden tot participatie van humanistisch geestelijk verzorgers in kerstvieringen bij de Nederlandse krijgsmacht en de mogelijkheden om deze vieringen op

Nadere informatie

HOE ONTWIKKEL JE ACCEPTATIE?

HOE ONTWIKKEL JE ACCEPTATIE? HOE ONTWIKKEL JE ACCEPTATIE? Handout in de cursus Mindfulness Based Cognitive Therapy, januari 2010 Ger Schurink www.mbcttrainingen.nl www.mindfulnessblog.nl gerschurink@mbcttrainingen.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Scheppen riep hij gaat van Au

Scheppen riep hij gaat van Au Scheppen riep hij gaat van Au H.U. Jessurun d'oliveira bron. Athenaeum - Polak & Van Gennep, Amsterdam 1977. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/jess001sche01_01/colofon.htm 2002 dbnl /

Nadere informatie

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke Goed genoeg opvoederschap handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking Ans de Jong, Barbara Stremmelaar, Janneke Looij amerpoort werkt Goed genoeg opvoederschap handreiking

Nadere informatie

De tijd van ons leven. Mieke van Stigt, Gerrit Kronjee en Jan Groeneveld

De tijd van ons leven. Mieke van Stigt, Gerrit Kronjee en Jan Groeneveld De tijd van ons leven Mieke van Stigt, Gerrit Kronjee en Jan Groeneveld De tijd van ons leven Samenstelling: Mieke van Stigt / Gerrit Kronjee / Jan Groeneveld Omslag: Gerrit Kronjee 2003 Levensloop, gemengde

Nadere informatie

HET REGULEREN VAN LEREN

HET REGULEREN VAN LEREN HET REGULEREN VAN LEREN kernredactie van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks Prof. Dr. P.R.J. Simons Drs. J.G.G. Zuylen MesoConsult B.V. Tilburg december 1997 1997 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze

Nadere informatie