Alfred en zijn spiegelbeeld. Over de vertelsituatie in Nooit meer slapen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alfred en zijn spiegelbeeld. Over de vertelsituatie in Nooit meer slapen"

Transcriptie

1 Alfred en zijn spiegelbeeld. Over de vertelsituatie in Nooit meer slapen G.F.H. Raat bron G.F.H. Raat, Alfred en zijn spiegelbeeld. Over de vertelsituatie in Nooit meer slapen. In: Wilbert Smulders (red.), Verboden toegang. Essays over het werk van Willem Frederik Hermans gevolgd door een vraaggesprek met de schrijver. De Bezige Bij, Amsterdam 1989, p Zie voor verantwoording: dbnl / G.F.H. Raat i.s.m.

2 204 G.F.H. Raat Alfred en zijn spiegelbeeld Over de vertelsituatie in Nooit meer slapen INLEIDING Veel verhalende prozateksten staan in de eerste persoon enkelvoud, maar de combinatie met de onvoltooid tegenwoordige tijd is zeldzamer. Voeg daaraan toe dat Willem Frederik Hermans rond 1965 de reputatie begon te verwerven van een auteur die zeer doelgericht gebruik maakt van verteltechnische middelen en het ligt voor de hand dat de inkleding op het punt van het perspectief van Nooit meer slapen de aandacht trok. Dit gebeurde overigens nauwelijks in de dag- en weekbladkritieken. Pas de literatuurbeschouwers in de tweede lijn zijn uitgebreid op het perspectief van de roman ingegaan. Als belangrijkste noem ik: De Wispelaere (1967), Fontijn (1970), Blok (1971) met zijn inaugurele rede, de reactie daarop van Fontijn (1973) en ten slotte Musarra (1983). Het draait daarbij om twee punten: de aard van de vertelsituatie en de functie ervan in het licht van de thematiek. Op beide punten meen ik iets te kunnen bijdragen, reden waarom zij aan de orde komen in twee opeenvolgende paragrafen (3 en 4). Daaraan vooraf gaan een situering van Nooit meer slapen, op basis van de vertelsituatie, in het verhalende proza van Hermans, meer in het bijzonder dat uit de jaren zestig (1) en een voorlopige karakteristiek van de wijze waarop deze roman wordt verteld (2). Ik besluit met een korte samenvatting van mijn bevindingen.

3 205 1 DE VERTELTECHNIEK VAN HERMANS IN DE JAREN ZESTIG In de eerste helft van de jaren zestig publiceert Willem Frederik Hermans geen nieuw verhalend proza in boekvorm. Daarna verschijnt er in 1966 en 1967 een aantal verhalende teksten, waarin uitsluitend de ik-vorm wordt gebruikt: Nooit meer slapen (1966) en Een wonderkind of een total loss (1967). Deze vertelwijze is niet nieuw in het oeuvre van Hermans en al helemaal niet in de geschiedenis van het verhalende proza. Er is een rijke traditie van romans en novellen waarin een verhaalfiguur uit zijn herinnering vertelt. Daarbij treedt veelal een zekere spanning op tussen de visie van de ik uit het verleden, in meerdere of mindere mate verwikkeld in de handeling (de ik-figuur) en de visie van de ik uit het heden, die zijn relaas doet (de ik-verteller). 1 De laatste heeft doorgaans een voorsprong in kennis: hij is vaak ouder en rijper geworden en kent bovendien de afloop van de gebeurtenissen. Daardoor is hij in staat zijn vroegere gedrag kritisch te beoordelen. Ik trek deze oude koe uit de sloot om erop te kunnen wijzen dat dit traditionele patroon betrekkelijk weinig voorkomt in het werk van Hermans. In zijn ik-verhalen blikt de ik-verteller hoogst zelden vanuit een superieure positie terug. De distantie tot de gebeurtenissen van vroeger begunstigt geenszins een helder zicht daarop. Dit is geheel in de geest van hetgeen Hermans keer op keer in zijn werk verbeeldt, namelijk dat de werkelijkheid, en bijgevolg het verleden, niet kenbaar is. Een standpunt dat, bij voorbeeld in het televisiespel King Kong (1972) de allure aanneemt van een demonstratie. Het verbaast dus niet dat een verteller die pretendeert het verleden te kennen, bij Hermans genadeloos te kijk wordt gezet. Alles is zózeer hetzelfde gebleven, dat iemand die het twintig jaar geleden had gezien het niet herkennen zou, omdat het geheugen alles verandert, beweert de geestelijk

4 206 gestoorde verteller van Manuscript in een kliniek gevonden, die teruggekeerd meent te zijn in de omgeving van zijn jeugd. 2 Hij legt niet uit hoe hij desondanks kan weten dat hij terug is in de buurt waar hij opgroeide. Met zijn uitspraak diskwalificeert hij zijn eigen waarneming. De ik-vertelsituatie brengt in het werk van Hermans vooral de beperkingen aan het licht van de individuele optiek. Dit gebeurt zelfs in het openingsverhaal van Een wonderkind of een total loss, De elektriseermachine van Wimshurst. Ik zeg zelfs, omdat deze novelle de uitzondering vormt op de regel die ik hiervóór releveerde, namelijk dat in Hermans' werk de vision par derrière niet voorkomt. Het betreft een retrospectief verteld verhaal waarin de ik-verteller de handelwijze van de ik-figuur veelvuldig van commentaar voorziet en aldus afstand schept. Ik citeer de slotzinnen. Ik weet nog niet dat ik nooit in de gelegenheid zal komen mij op een lijn te stellen met Edison of Ford. Ik weet evenmin dat ik mijzelf, veertig jaar later, zoals ik toen geweest ben deerniswekkend vinden zal, maar toch ook wel aanbiddelijk. 3 Maar ook in deze novelle, door de auteur aangemerkt als een autobiografisch verhaal, waarin ik zo eerlijk mogelijk de waarheid probeer te vertellen 4, is het verleden niet probleemloos kenbaar, de superioriteit van de ik-verteller ten spijt. Integendeel, frequent wordt gedemonstreerd welke moeite het de ik-verteller kost de gebeurtenissen van vroeger te achterhalen. Dit blijkt bij voorbeeld uit de scène, waarin de jonge hoofdfiguur, Richard geheten, tot zijn ontsteltenis moet constateren dat zijn medeleerlingen de bloemetjes uit zijn schooltuintje hebben geplukt. Ik loop langzaam langs de tuinstrook met in mijn voeten een

5 207 gevoel of zij slapen. In mijn herinnering, nu, weet ik niet beter of alle kinderen hebben allemaal met hun ruggen naar mij toegestaan. Ik probeer mijn tranen te bedwingen, maar het lukt wij niet. [...] Het is in mijn herinnering (maar ik zal het wel verzinnen) of ik die jongens een voor een voorzichtig aan de mouw getrokken heb, of ik gevraagd heb: Ach, wees zo vriendelijk, zou je mij willen vertellen waarom je de bloemetjes van mijn planten hebt geplukt? Ik niet hoor. Lazer op. (p. 13) De ik-verteller wantrouwt de werking van zijn geheugen. Soms lijkt het of hij kijkt naar een fragmentarisch overgeleverde film, waarvan hij de lacunes probeert op te vullen. Ik sta met Marinus Klein op de vierkante meter tuinaarde, die altijd in de schaduw ligt van de hoge huurkazernes. Ik wijs Marinus waar hij de vergeetmijnietjes moet planten, afwisselend rode en blauwe exemplaren. Als de volgende scène plaatsvindt, ben ik waarschijnlijk een paar ogenblikken weggeweest, ik heb Marinus alleen gelaten in het tuintje, ik was ergens anders. Waar? Op de WC? Goed, op de WC. (p. 9-10) Een verteller die al reconstruerend de juistheid van zijn herinneringen relativeert, ontbreekt in Het grote medelijden, het slotverhaal van Een wonderkind of een total loss. Hoofdfiguur is weer de schrijver Richard, maar hij is niet voortdurend gericht op het verleden. Het grote medelijden kent een gelijktijdige of quasi gelijktijdige vertelsituatie, hetgeen betekent dat er (bijna) geen tijdsafstand is tussen de ik-verteller en het vertelde (Musarra 1983, p. 3). De gebeurtenissen worden als het ware verteld terwijl zij zich voordoen en zijn soms aanleiding tot fantasieën of bespiegelingen. Het grote medelijden staat in de onvoltooid tegenwoordige tijd, zoals alle novellen uit Een wonderkind of een

6 208 total loss. De functie van deze werkwoordstijd is echter niet steeds gelijk. De hiervoor geciteerde gedeelten uit De elektriseermachine van Wimshurst laten uitkomen dat de ik-verteller zich van het presens bedient als hij commentaar geeft of in zijn geheugen graaft. Maar ook de visie van de ik-figuur wordt in de onvoltooid tegenwoordige tijd weergegeven. In dit laatste geval is de aanduiding historisch presens (praesens historicum) toepasselijk, waarvan de suggestie uitgaat dat de ik zo door het verleden wordt meegesleept dat het zich als een actuele realiteit aan hem voordoet. Het historisch presens domineert in het titelverhaal van de bundel. De novelle opent met een terugblik van de ik-verteller in de verleden tijd. Nog geen tien minuten had het weerzien met Loekie en Alex geduurd, of ik had Roderik in de gaten en hij mij. Zijn oordeel moet onherroepelijk zijn geweest. (p. 51) Na deze introductie van de vrouwelijke ik-verteller, een total loss 5, en de aankondiging van de confrontatie met het wonderkind Roderik, volgen nog drie zinnen in het preteritum. Dan vindt er een overgang plaats naar het (historisch) presens: Ik stap uit en bekijk de gevel van het huis, [...]. (p. 51) Het voorlaatste verhaal, Hundertwasser, honderdvijf en meer, en Het grote medelijden staan niet in het praesens historicum. De vertellers delen mee wat zich van moment tot moment afspeelt, hetgeen niet uitsluit dat zij nu en dan terugblikken. De basis van de vertelsituatie is echter de simultaneïteit van gebeuren en vertellen. Er zijn uitvoerige bespiegelingen en vele overgangen naar de monologue intérieur waarvoor vaak een tastende verteltrant wordt gebezigd met zelfcorrecties en vragen. Het volgende voorbeeld is ontleend aan Het grote medelijden en behelst de

7 209 gedachten van Richard over zijn zwager, de diplomaat, die tijdens een gezamenlijke treinreis alleen in een eersteklas-coupé gaat zitten. Wat kan het hem schelen dat mijn naam in de kranten staat en de zijne nooit ergens is afgedrukt, of ja, toch, in de Staatsalmanak, maar dan moet je wel lang zoeken? Hoe meer boeken ik schrijf, hoe hoger mijn hoofd genoteerd wordt, hoe verder hij van mij af zal gaan zitten. (p. 220) De ontstaansdata van de novellen uit Een wonderkind of een total loss worden niet meegedeeld in de bundel. Bekend is dat het eerste deel van Het grote medelijden in november 1954 werd gepubliceerd in de Schrijversalmanak voor het jaar Het fragment droeg de titel Iemand moeten ontmoeten en zou blijkens een voetnoot gelicht zijn Uit een bundel reismemoires (De Jong 1986, p. 42). Het als niet-fictioneel gepresenteerde tekstgedeelte werd verwerkt in Het grote medelijden, dat in februari 1962 in Randstad verscheen. De Podium-aflevering van januari 1962 bevatte een kort fragment van Hundertwasser, honderdvijf en meer, het nummer van november-december 1963 de hele tekst van Een wonderkind of een total loss. Al te veel kan uit deze gegevens niet worden afgeleid, maar wel dat de eerste persoon enkelvoud, presens, gebruikt in verhalend proza met een vaak sterk bespiegelende inslag, Hermans in het begin van de jaren zestig gaat intrigeren. Afgezien van Nooit meer slapen is er geen ander verhalend proza uit deze tijd, terwijl de genoemde combinatie niet voorkomt in het werk uit vroeger jaren. Zoals ik heb laten zien, heeft de gehanteerde vorm uiteenlopende functies; er wordt gelijktijdig of achteraf (in het historisch presens) verteld. Nooit meer slapen, ook in de ik-vorm en in de onvoltooid tegenwoordige tijd, past in het geschetste beeld. De roman

8 210 werd geschreven tussen september 1962 en september 1965, zo wordt op de laatste bladzijde meegedeeld. De vraag dringt zich op welke vertelsituatie Nooit meer slapen kent. 2 DE VERTELSITUATIE VAN NOOIT MEER SLAPEN (een eerste karakteristiek) Nergens in Nooit meer slapen wordt expliciet vermeld dat de gebeurtenissen achteraf worden verteld. De lezer beleeft onmiddellijk mee wat de verteller, Alfred Issendorf, doet en denkt. Er wordt gelijktijdig verteld, zo blijkt terstond op de eerste bladzijde van de roman. De portier is een invalide. Op het eikehouten bureautje waaraan hij zit, staat alleen een telefoon en door een goedkope zonnebril, staart hij roerloos voor zich uit. Zijn linker oorschelp moet afgescheurd zijn bij de ontploffing die hem verminkt heeft, of is misschien verbrand toen hij neerstortte met een vliegtuig. Wat er van het oor is overgebleven lijkt op een slecht uitgevallen navel en biedt de haak van de bril geen houvast. - Professor Nummedal, please. Ik heb een afspraak met hem. - Goodday, sir. Ik weet niet of professor Nummedal binnen is. 7 De openingszin behelst een observatie van Alfred. De daarop volgende witregel, een pauze suggererend, brengt zijn beduusdheid tot uitdrukking bij het zien van de mismaakte portier, die overigens op een wel zeer toepasselijke plaats in de roman zijn opwachting maakt. Na de witregel wordt verder verteld wat Alfred waarneemt. De directe weergave van zijn observaties is het hele boek door aanwijsbaar en krijgt menigmaal de vorm van korte, soms elliptische zinnen. Overkant... plassen, moeras. De bolle gezwellen van gedroogde

9 211 planten met een kern van ijs, die met een IJslands woord thufur worden genoemd. Opnieuw de poolwilgen, daarna de dwergberken, dan alleen nog mos en stenen. De helling wordt steiler. (p ) In de noterende stijl wordt de activiteit van het registrerende bewustzijn nagebootst. Alfreds waarnemingen worden vaak terstond bij gekleurd door gedachten en associaties. Op de eerste bladzijde valt in dit verband te wijzen op de vermoedens over de oorzaak van de verminking en de vergelijking van het oor met een navel. Elders nemen dergelijke overwegingen de gedaante aan van een monologue intérieur, bij voorbeeld als Alfred een kranteartikel heeft gelezen over iemand die hij kent. Brandel is nooit een intieme vriend van mij geweest. Heel andere figuur dan ik. Branie. Was voornamelijk gebrand op het doen van gevaarlijke dingen. Studeerde in hoofdzaak om de sport een wetenschappelijk tintje te geven. [...] Reed tweehonderd op een motor: de bomen langs de weg worden een schutting. (p ) Zo te zien is er niets dat belet Nooit meer slapen een gelijktijdige vertelsituatie toe te kennen, want vanzelfsprekend werpt ook de dialoog geen roet in het eten. Iets verder op de eerste bladzijde staat echter een zin die wel problemen belooft. Onwillekeurig kijk ik op mijn polshorloge dat ik gisteren bij aankomst in Oslo een uur achteruit gezet heb op Noorse zomertijd. Het lijkt onmogelijk dat iemand een onwillekeurige handeling verricht en tegelijk vaststelt dat hij dit doet. Het onbewuste karakter van de handeling is niet te rijmen met de

10 212 bewuste vaststelling ervan. In een retrospectieve vertelsituatie is dit makkelijker te accepteren, omdat het vertelde daar verschijnt als een produkt van het geheugen, met alle aanvullingen en correcties achteraf die daarbij horen. Enkele alinea's later, nog steeds op de openingspagina, lijkt er een andere inbreuk zichtbaar op de situatie van het gelijktijdige vertellen. Alfred toont de portier een brief. Het is een brief van Nummedal aan Sibbelee, waarin deze dag, vrijdag 15 juni, als mogelijke datum voor een ontmoeting wordt genoemd. Ik wens uw leerling een voorspoedige reis naar Oslo. Ondertekend: Ørnulf Nummedal Dit is geen gedachte van de verteller, maar zijn voor de lezer bestemde toelichting. Ook hier geldt dat deze aanvullende informatie geloofwaardiger kan worden verstrekt in een retrospectieve vertelsituatie. Toch ben ik van mening dat de bovenstaande voorbeelden, die met andere uit te breiden zijn, niet dwingen tot een ander oordeel over de vertelsituatie van Nooit meer slapen dan ik hiervóór gaf. Vrijwel geen enkele recensent heeft zich bekreund om (vermeende) inconsistenties als door mij gesignaleerd. Dit bewijst niet dat Nooit meer slapen simultaan wordt verteld, maar kan de ogen openen voor het feit dat een schrijver, krachtens stilzwijgend geëerbiedigde conventies, enige speelruimte heeft bij de keuze van zijn fictionele kader. Wat strikt mimetisch beschouwd gekunsteld of onmogelijk lijkt, wordt moeiteloos geaccepteerd. Flagrante schendingen kan de auteur zich met permitteren, op gevaar af ongeloofwaardig te worden, maar van verhalen verteld door dieren, gekken of zeer prille kinderen kijkt geen lezer op. En al evenmin van retrospectief vertelde verhalen, waarin vertellers zich niet zelden ophouden in een spatiaal noch temporeel gespecificeerde situatie en toelichting verschaffen aan niet met name genoemde derden.

11 213 Een ander aspect van de vertelsituatie in Nooit meer slapen wordt binnen de roman afdoende gelegitimeerd. Ik doel op de niet aflatende waarneming van de omgeving, de mensen en het eigen handelen. Alfred Issendorf heeft zich geoefend in het zorgvuldig observeren van zijn werkelijkheid, inclusief de plaats die hij daarin inneemt. Deze instelling brengt hem er zelfs toe zijn voetstappen te tellen. Hiermee hangt nauw samen dat de verteller zeer egocentrisch is. Hij streeft uit alle macht een bepaald doel na en in het licht daarvan onderwerpt hij de eigen prestaties steeds weer aan een meedogenloze analyse. Tijdens de tocht door Finnmarken wordt deze neiging versterkt door de angst inferieur te zijn aan zijn tochtgenoten, die, anders dan Alfred, vertrouwd zijn met het moeilijk begaanbare terrein. De concentratie op de eigen persoon wordt verder bevorderd door de zware inspanningen die hij zich moet getroosten. Alfred lijdt, psychisch, maar zeker ook fysiek. 3 NOOIT MEER SLAPEN ALS HERINNERINGSROMAN In de literatuur over Nooit meer slapen tekent zich de tendens af deze roman op te vatten als achteraf verteld, dat wil zeggen als een herinneringsroman (Musarra 1983, p. 3). Daarbij manifesteert zich een verwarring van de begrippen verteller, auteur en abstracte auteur en worden kenmerken van de herinneringsroman verabsoluteerd tot distinctieve eigenschappen. De volgende passage uit een bespreking van Paul de Wispelaere (1967) wordt veel aangehaald in de beschouwingen over Nooit meer slapen. Hij kent de roman een dubbele structuur toe. De eerste structuur is die [...] van het van moment tot moment registrerende en denkende bewustzijn, en ontwikkelt zich derhalve in notities, inwendige monologen en gesprekken chronologisch naar een onbekende afloop.

12 214 De tweede structuur, die eveneens van in het begin voelbaar is, is die van de alwetende verteller (de schrijver Hermans), die gebruik maakt van anticiperende en terugblikkende elementen, haast onmerkbaar suggesties doet meetrillen en een ordening van contrasterende effecten aanbrengt buiten het bewustzijnsverloop van het personage om. (p. 119) Op zichzelf is dit een adequate beschrijving van de vertelsituatie in Nooit meer slapen, maar De Wispelaere (1967) bezigt een verwarrende terminologie. Met het zinsgedeelte de alwetende verteller (de schrijver Hermans) bewerkstelligt hij ten onrechte een vereenzelviging van een tekstuele en een extra-tekstuele instantie. Hij heeft het oog op degene die verantwoording draagt voor de doelgerichte organisatie van de romantekst. Dit is niet Alfred Issendorf, het van moment tot moment registrerende en denkende bewustzijn, evenmin een alwetende verteller, die niet te combineren is met de gekozen ik-vertelsituatie, maar eerder de schrijver Hermans, zij het in zijn technisch-organisatorische hoedanigheid. De Wispelaere (1967) bedoelt, anders gezegd, de abstracte auteur. 8 Het is niet uit behoefte om te vitten dat ik ben ingegaan op de terminologie van De Wispelaere (1967). Ik wil duidelijk maken dat wie de structurering van Nooit meer slapen niet toeschrijft aan de abstracte auteur, doch aan een verteller, snel in de verleiding komt van een retrospectieve vertelsituatie te spreken (iets wat De Wispelaere (1967) overigens niet doet). Een stap in die richting doet Fontijn (1973), maar hij trekt zijn voet ijlings terug. In een eerder artikel onderschrijft hij de analyse van De Wispelaere (1967). 9 Iets verder gaat hij in zijn beschouwing uit Wie per se de vertelwijze van deze roman vanuit de bestaande vertelprocédés in ik-romans wil verklaren, kan zeggen, dat de schijnwerper geheel gericht is op het belevende ik, dat zijn lot-

13 215 gevallen na afloop van de expeditie vertelt in het praesens historicum, zonder echter als verteller duidelijk in de roman aanwezig te zijn. (Fontijn 1973, p. 170) Een belevende ik zonder een vertellende ik, sterker: een belevende ik die samenvalt met een vertellende ik, maakt het onderscheid zinloos. En waarom spreken van praesens historicum, als niet vaststaat dat de verhaalde gebeurtenissen in het verleden hebben plaatsgevonden? Volgens de opvatting van Fontijn (1973) zou erg veel gebruik van de onvoltooid tegenwoordige tijd de benaming historisch presens kunnen verdienen. Fontijn (1973) geeft de voorkeur aan een andere karakteristiek, die begrepen kan worden als toelichting bij de curieuze opmerking: Alfred, de ik in de roman, kan onmogelijk de verteller zijn (p ). Hij betoogt: Meer voor de hand liggend is het te zeggen, dat de alwetende auteur het point of view gefixeerd heeft in het bewustzijn van Alfred, achter wie hij talloze malen opduikt. Een keer doet hij dit op zeer expliciete wijze, als hij de leek aanraadt zelf maar op te zoeken wat schisteus gesteente is. Verder is hij natuurlijk aanwezig in o.a. de onontbeerlijke regieaanwijzingen en de tijdstrukturering van de roman. (p. 170) De alwetende auteur - ook Fontijn is op zoek naar een instantie tussen (alwetende) verteller en auteur in - is degene die bij De Wispelaere (1967) verantwoordelijk is voor de tweede structuur : de abstracte auteur. Aparte aandacht verdient de passage over het schisteus gesteente. In een beschrijving van de bodemgesteldheid, vanuit het gezichtspunt van de geoloog Alfred, valt de vakterm schisteus gesteente, waarna een aansporing volgt aan het adres van de lezer.

14 216 De leek die niet weet wat dit is, moet het maar opzoeken of voor kennisgeving aannemen. Een van de oorzaken waardoor de meeste leesboeken altijd over dezelfde dingen handelen, is de bezorgdheid van de auteurs dat iedereen zal kunnen begrijpen waar het over gaat. (p. 158) 10 Het is evident dat hier niet Alfred Issendorf het woord voert over de inhoud van romanliteratuur. Het is de auteur die zich in de roman mengt, dezelfde die verantwoordelijk is voor de opschriften Aangehaalde literatuur en Aantekening, achter in het boek. 11 De interventie is vergelijkbaar met het per voetnoot gegeven commentaar van de auteur (daar getekend W.F.H.) in Ik heb altijd gelijk op een fantasie van zijn protagonist. 12 Blok (1971) legt de nadruk op de gelijktijdigheid van handelen, focaliseren en vertellen in Nooit meer slapen. In zijn terminologie: gebeur-, referentie- en spreekmoment vallen samen (p. 12). Toch sluit hij zich aan bij De Wispelaere (1967) en Fontijn (1970) via de bewering dat ook in deze roman nog weer een verteller áchter de ik-figuur staat [...] (p. 12). De verteller van Blok (1971) is klaarblijkelijk de abstracte auteur en niet de terugblikkende verteller, want een bladzijde eerder poneert hij: Ook is er geen oudere Alfred Issendorf, die terugdenkt aan zijn mislukte tocht en die mislukking te boek stelt. (p. 11) In haar boekje over het moderne ik-verhaal (ondertitel), Narcissus en zijn spiegelbeeld, ziet Ulla Musarra (1983) in Nooit meer slapen een vertelsituatie, die [...] in de richting van de herinneringsroman wijst. (p. 82) Daarmee gaat zij verder dan een van haar voorgangers. Aanvankelijk geeft zij het volle pond aan de gelijktijdige vertelsituatie, maar dit zwakt zij vervolgens af door te gewagen van gedeeltelijk zeer impliciete indicaties van een achteraf-vertelsituatie. (p. 83) Daarna behandelt zij de ken-

15 217 merken die de herinneringsroman traditioneel vertoont. Haar conclusie is dat het voor de herinneringsroman karakteristieke ik/ik-schema ook in het eerste-persoons presens-verhaal Nooit meer slapen een zekere rol speelt. (p. 86) Een voorzichtige slotsom, omdat Nooit meer slapen weliswaar bepaalde kenmerken van de herinneringsroman worden toebedeeld, maar dit etiket niet wordt opgeplakt. Even later is zij echter veel stelliger. Volgens haar blijkt de handeling in Nooit meer slapen vanuit een achterafsituatie verteld te zijn. [...] De ik-verteller, die achteraf zijn belevenissen in Noorwegen vertelt, doet alsof alles gelijktijdig met het vertellen gebeurt. (p. 88) Deze opvatting, die sterk doet denken aan de karakteristiek die Fontijn (1973, p. 170) minder aanvaardbaar achtte, is onhoudbaar. 13 Om dit oordeel te staven loop ik de argumenten na die Musarra (1983) achtereenvolgens geeft, zonder elk voorbeeld te bespreken waarmee zij haar argumentatie poogt te onderbouwen. Het laatste zou te ver voeren. Musarra (1983) gaat eerst in op de indicaties van afstand in tijd, zijnde de meest zekere basis [...] voor de bepaling van de vertelsituatie. Zij attendeert onder meer op de uitvoerige informatie over de vroegere jeugd van de ik-figuur, die naar haar inzicht afkomstig moet zijn van de ik-verteller. Het kan hier onmogelijk de ik-figuur zijn die zijn verleden oproept. (p. 83) 14 Waarom eigenlijk niet? Het ligt zelfs erg voor de hand dat Alfred, voortgedreven door de verwachtingen van zijn familie, tijdens een onderneming die tot doel heeft de smadelijke dood van zijn vader te wreken, regelmatig terugdenkt aan zijn jeugd. Het dunkt mij niet noodzakelijk Nooit meer slapen de ingewikkelde vertelsituatie van Musarra (1983) toe te bedelen: een gelijktijdige vertelsituatie binnen het raam van een niet geëxpliciteerde retrospectieve. Ook de spot waarmee Alfred zichzelf bejegent, vormt geen overtuigend bewijs.

16 218 Ik ben er over. Ik sta naast Arne. Hij houdt fototoestel en kaartentas vast aan de riemen en hangt ze mij om alsof het ridderorden waren. (p. 109) Zo taxeert Alfred zijn situatie na de moeilijke oversteek van een rivier. In de ironische slotzin manifesteren zich de gemengde gevoelens van Alfred jegens Arne. Hij vindt deze vader-figuur 15 enerzijds hinderlijk, maar begeert anderzijds zijn lof. (De zin Ik sta naast Arne heeft niet slechts een ruimtelijke betekenis.) Deze ambivalentie, op het moment zelf ervaren door Alfred, resulteert in de voorstelling van de ironische huldiging. Ik zie geen enkele reden op grond van deze passage de aanwezigheid van een terugblikkende verteller te veronderstellen. Een specifieke kaderconstructie vormt het tweede punt waaraan Musarra (1983) Nooit meer slapen toetst. Zij geeft de volgende verduidelijking. De situatie waarin de ik-verteller zich bevindt terwijl hij zijn herinneringen neerschrijft, vormt als het ware een kader rondom de herinnerde en vertelde handeling. (p. 84) De eigenlijke argumentatie is nogal pover. Zij wijst op de ruimtelijke afstand tussen de belevenissen in Noorwegen en de situatie na Alfreds terugkeer in Nederland, beschreven in het laatste hoofdstuk. Zij vervolgt dan: Niets kan ons verhinderen aan te nemen, dat hij na zijn terugkomst als ontgoocheld ik-verteller de herinneringen aan zijn reis neergeschreven heeft. (p. 84) Echter, niets noopt ons aan te nemen etc. Ten slotte stelt Musarra (1983) de vraag of er in Nooit meer slapen sprake is van indicaties van de voor de herinnerings-roman kenmerkende discrepantie tussen het weten van de

17 219 ik-figuur en het superieure weten van de ik-verteller [...]. (p. 84) Zij beantwoordt deze vraag bevestigend en beroept zich op de afwisseling van optimisme ( Terwijl ik over de steiger loop, denk ik plotseling dat mijn reis een groot succes zal worden - p. 64) en pessimisme ( Ik voel hoe het bankroet van mijn leermeester mij besmet - p. 8) in de gedachten van Alfred. De optimistische gedachten zouden voor rekening komen van de ik-figuur, die nog onwetend is van het fiasco waarop de expeditie zal uitdraaien, de pessimistische voor die van de ik-verteller, die immers de afloop kent. Aanvaarding van dit criterium zou tot zeer veel retrospectieve vertelsituaties leiden. Elke ik die, net als Alfred Issendorf, wordt heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees, zou een grond vormen voor het aanwijzen van zo'n vertelsituatie. Zonnige verwachtingen en sombere gedachten kunnen ook voorkomen bij een verteller die niet terugblikt. Resumerend kan ik zeggen dat de afstand in tijd en de kaderconstructie evenmin worden aangetoond als de discrepantie in kennis tussen ik-figuur en ik-verteller. Nooit meer slapen is geen achteraf vertelde roman. 4 VERTELSITUATIE EN THEMATIEK IN NOOIT MEER SLAPEN Blok (1971) doet een poging de thematische functie te bepalen van de vertelsituatie in Nooit meer slapen. Het overkoepelende thema, grondmotief in zijn terminologie, omschrijft hij als volgt: de vraag naar de zin van het bestaan, de principiële onbegrijpelijkheid van wat ons overkomt, waarbij de enige wellicht positief te noemen waarde is: het moedig volhouden. (p. 12) Adstructie blijft achterwege; in plaats daarvan verwijst Blok naar de belangrijkste beschouwingen die tot 1971 over de roman waren verschenen. Ik vraag mij af of daaruit valt op te maken dat Nooit meer slapen de door Blok aangegeven thematiek heeft. Maar ook afgezien hiervan, legt hij, naar mijn mening, te veel nadruk

18 220 op de principiële onbegrijpelijkheid van wat ons overkomt, het welbekende thema van de onkenbare werkelijkheid in het oeuvre van Hermans, en te weinig op wat daarmee steevast verbonden is. Ik doel op de identiteit van de hoofdpersoon, die er niet in slaagt zijn werkelijkheidsconceptie door anderen te laten aanvaarden en dit met zijn ondergang, vaak de dood, bekoopt. Juist de principiële onbegrijpelijkheid is voor Blok (1971) van belang om de vertelsituatie functie te geven, in het bijzonder het gebruik van het presens. En als het leven, en dus het verleden, niet is te begrijpen, mag ook het verleden niet zelfstandig gestalte krijgen. Zo is er alleen het nu, het praesens, dat moedig wordt volgehouden. En wat. belangrijk is: de lezer maakt dit ook volledig mee als zodanig: het spreekmoment is zijn leesmoment; het gebeurmoment en het referentiemoment vallen in hetzelfde nu. (p. 12) Drie opmerkingen hierbij. In de eerste plaats wordt de onbegrijpelijkheid van de realiteit gratuit verengd tot de onbegrijpelijkheid van het verleden. Als het leven onkenbaar is, moet dit ook gelden voor het heden, dat bovendien in de roman als veel ongewisser verschijnt dan het verleden. Inderdaad krijgt het verleden niet zelfstandig gestalte ; dat gebeurt alleen via de geest van de verteller. Maar dit gaat ook op voor het heden. In de tweede plaats dunkt mij de gelijkstelling van tegenwoordige werkwoordstijd en heden dubieus, zoals die wordt voltrokken in de zinsnede het nu, het presens. Zoals presens geen heden impliceert, duidt preteritum niet automatisch op verleden. 16 Ten slotte verklaart Blok (1971) alleen het presens en niet de combinatie met de eerste persoon. Door Fontijn (1973) is kritiek uitgeoefend op de zienswijze van Blok (1971).

19 221 Bloks filosofische hypothese houdt geen rekening met het belangrijke feit, dat het praesens voor de lezer en voor Alfred een toekomst veronderstelt. Op deze toekomst tracht Alfred hardnekkig een magische greep te krijgen. Zijn toekomstillusies zijn niet los te maken van zijn verleden. (p. 173) Hier springt dezelfde vereenzelviging in het oog van presens en heden. Het woord praesens lijkt bij Fontijn zelfs synoniem aan heden, maar het heden van een romanfiguur correspondeert voor de lezer niet noodzakelijk met de onvoltooid tegenwoordige tijd. 17 Hij zegt dit eigenlijk zelf even eerder, als hij Bloks duiding van het presens in Nooit meer slapen in twijfel trekt. Ik vraag me af of dit effect ook niet door de vertelwijze in het praeteritum bereikt zou zijn, waarin de meeste van Hermans' romans zijn geschreven. (p. 173) Ook Fontijn (1973) gaat alleen in op het presens, niet op het gebruik van de eerste persoon. Ik zou de bijzondere vertelsituatie van Nooit meer slapen op een iets andere wijze willen relateren aan de thematiek. De roman wordt gekenmerkt door een beperkt gezichtspunt. Alleen de visie van Alfred wordt weergegeven, met alle onbetrouwbaarheid van dien. Bovendien ontbreekt een corrigerend perspectief, op het dagboek van Arne na. Er is echter meer. Naar ik in de paragrafen 2 en 3 getracht heb aannemelijk te maken, brengt de verteller van moment tot moment verslag uit van wat zijn geest passeert aan waarnemingen, herinneringen en overpeinzingen. Hij is daarbij sterk op zichzelf gericht. Hij inspecteert zichzelf doorlopend, in het kader van zijn speurtocht naar wie hij is en kan zijn. Zijn geologische onderzoek is in feite zelfonderzoek, zoals hij erkent, als hij zijn zusje bijvalt, die heeft gezegd: Ik

20 222 wist niet dat de geologie een wetenschap was, waarbij je voortdurend in de spiegel moet kijken. (p. 32) Alfred wordt geabsorbeerd door een onophoudelijke zelfobservatie; hij kijkt als het ware voortdurend in de spiegel en die fundamentele houding van de ik vindt in Nooit meer slapen, waar het de werkwoordstijd betreft, een equivalent in het gebruik van de eerste persoon, onvoltooid tegenwoordige tijd. Het gelijktijdige vertellen, met een verteller die gefixeerd is op de eigen positie, vertoont een opvallende analogie met de situatie waarin iemand zijn spiegelbeeld gadeslaat. 18 Het ligt voor de hand op deze plaats verband te leggen met de drie stadia in de geschiedenis van de mensheid, die in Nooit meer slapen worden onderscheiden. (p ) In het eerste stadium kent de mens zijn spiegelbeeld niet. Hij is volledig subjectief en heeft geen beeld van zichzelf. Dit verandert, als Narcissus in het tweede stadium het spiegelbeeld ontdekt. Nu is er een ik dat een zelf waarneemt. Zij zijn evenwel symmetrisch aan elkaar. In het derde stadium, ingeluid door de uitvinding van de fotografie, krijgt de mens de genadeslag van de waarheid. (p. 32) Een foto is een objectieve fixatie van het beeld dat de buitenwereld van een mens heeft. Er ontstaat een divergentie tussen het spiegelbeeld waarvan de mens houdt (zijn zelfbeeld of ideaalbeeld) en de talloze foto's (p. 33) die van hem circuleren (de verschillende beelden die de buitenwereld van hem ontwerpt). De problematiek van het derde stadium beheerst vele verhalen en romans van Hermans. Het is in essentie de problematiek van Osewoudt uit De donkere kamer van Damokles, tot radeloosheid gedreven door de discrepantie tussen zijn kijk op zichzelf en de beelden die de anderen van hem hebben. Zijn zelfbeeld wordt door hen niet geaccepteerd. Dit betekent een verlies van zijn identiteit en van zijn leven. 19 Ook Alfred Issendorf vecht voor zijn identiteit. Hij pro-

literatuurmuseum.nl / verhalen / hermans LESPAKKET Een ikkertje OPDRACHTEN BIJ HET VERHAAL OVER WILLEM FREDERIK HERMANS

literatuurmuseum.nl / verhalen / hermans LESPAKKET Een ikkertje OPDRACHTEN BIJ HET VERHAAL OVER WILLEM FREDERIK HERMANS literatuurmuseum.nl / verhalen / hermans LESPAKKET Een ikkertje OPDRACHTEN BIJ HET VERHAAL OVER WILLEM FREDERIK HERMANS INLEIDING Een ikkertje Als ik nog eens een roman schrijf (er bestaan vage plannen)

Nadere informatie

Samenvatting Dautzenberg H8

Samenvatting Dautzenberg H8 Samenvatting Dautzenberg H8 Paragraaf 56 Elk boek kun je in drieën verdelen: voorwerk, eigenlijke tekst, nawerk. Onder voorwerk verstaan we alles wat voorafgaat aan het eerste hoofdstuk: omslag, titel,

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Een noodlottig ongeval

Een noodlottig ongeval literatuurmuseum.nl / verhalen / hermans LESPAKKET Een noodlottig ongeval OPDRACHTEN BIJ HET VERHAAL OVER WILLEM FREDERIK HERMANS INLEIDING Een noodlottig ongeval Zijn mond is op een vreemde manier gesloten,

Nadere informatie

Leren in contact met paarden Communicatie die is gebaseerd op gelijkwaardigheid (Door Ingrid Claassen, juni 2014)

Leren in contact met paarden Communicatie die is gebaseerd op gelijkwaardigheid (Door Ingrid Claassen, juni 2014) Leren in contact met paarden Communicatie die is gebaseerd op gelijkwaardigheid (Door Ingrid Claassen, juni 2014) Inleiding De kern van (autisme)vriendelijke communicatie is echt contact, gebaseerd op

Nadere informatie

Essay. Norbert Vogel* Morele feiten bestaan niet

Essay. Norbert Vogel* Morele feiten bestaan niet Essay Norbert Vogel* Morele feiten bestaan niet Ethici onderscheiden zich van gewone mensen doordat zij niet schijnen te weten wat morele oordelen zijn. Met behulp van elkaar vaak uitsluitende ismen trachten

Nadere informatie

Voorwoord Met oprechte blijdschap schrijf ik het voorwoord voor dit boek. Ik ken Henk Rothuizen al vele jaren en heb hem zien opgroeien tot een man van God, met een bediening die verder reikt dan zijn

Nadere informatie

Boekvergelijking. lessenserie

Boekvergelijking. lessenserie Boekvergelijking lessenserie Les 1 - introductie Uitleg periode C met handelingsdelen Niveau bepalen Boek uitzoeken Uitleg periode C Twee boeken lezen Boeken met elkaar vergelijken op een onderdeel uit

Nadere informatie

Vertel eens - aanpak van Aidan Chambers

Vertel eens - aanpak van Aidan Chambers Vertel eens - aanpak van Aidan Chambers bijlage 6 2 Theorie Aidan Chambers wil met de Vertel eens-aanpak kinderen helpen goed te praten over wat zij hebben gelezen en goed naar elkaar te leren luisteren.

Nadere informatie

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b 1 Verkondiging Enkele kinderen vragen in de kerk: waarom vieren we kerst? En wat betekent het voor u? Reactie op de antwoorden Ja, waarom vieren we kerst? En wat betekent

Nadere informatie

onthouden. Schrijfdoelen Schrijfdoel Inhoud schrijfdoel Voorbeeld vermaakt door een leuk, spannen, aangrijpend of interessante tekst.

onthouden. Schrijfdoelen Schrijfdoel Inhoud schrijfdoel Voorbeeld vermaakt door een leuk, spannen, aangrijpend of interessante tekst. Nederlands Leesvaardigheid Leesstrategieën Oriënterend lezen Globaal lezen Intensief lezen Zoekend lezen Kritisch lezen Studerend lezen Om het onderwerp vast te stellen en te bepalen of de tekst bruikbaar

Nadere informatie

Waarom we een derde van ons leven missen 17. 2 Nieuwe wegen naar het innerlijke leven. Hoe de wetenschap dromen grijpbaar maakt 24

Waarom we een derde van ons leven missen 17. 2 Nieuwe wegen naar het innerlijke leven. Hoe de wetenschap dromen grijpbaar maakt 24 Inhoud inleiding Nieuw inzicht in onze dromen 11 i wat dromen zijn 1 Terugkeer naar een vergeten land Waarom we een derde van ons leven missen 17 2 Nieuwe wegen naar het innerlijke leven Hoe de wetenschap

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

WANNEER, GOD, WANNEER?

WANNEER, GOD, WANNEER? INHOUDSOPGAVE Deel 1 Wanneer, God, wanneer? Inleiding...................................................... 7 1. Timing en vertrouwen...................................... 8 2. De juiste tijd................................................

Nadere informatie

Vertalen van verdriet. Gideon de dichter & Gideon de richter

Vertalen van verdriet. Gideon de dichter & Gideon de richter Alex van Ligten Vertalen van verdriet Gideon de dichter & Gideon de richter 1 Vanuit de diepte Het begin De kamer is weer leeg. Gideons kist heeft zeven dagen voor de boekenkast gestaan en is nu in het

Nadere informatie

GODSBEELDEN BIJBELSTUDIE VGSU BLOK

GODSBEELDEN BIJBELSTUDIE VGSU BLOK GODSBEELDEN BIJBELSTUDIE VGSU BLOK 4 2010-2011 INHOUD Inleiding... 5 Avond 1... 7 Avond 2... 8 Avond 3... 9 Avond 4... 10 3 4 INLEIDING Een relatie hebben met iemand is een abstract begrip, maar toch

Nadere informatie

Ideeën presenteren aan sceptische mensen. Inleiding. Enkele begrippen vooraf

Ideeën presenteren aan sceptische mensen. Inleiding. Enkele begrippen vooraf Ideeën presenteren aan sceptische mensen Inleiding Iedereen heeft wel eens meegemaakt dat het moeilijk kan zijn om gehoor te vinden voor informatie of een voorstel. Sommige mensen lijken er uisluitend

Nadere informatie

Zin in schrijven! Workshop vrij en creatief schrijven voor jonge anderstaligen door Fros van der Maden - auteur Op Schrift -

Zin in schrijven! Workshop vrij en creatief schrijven voor jonge anderstaligen door Fros van der Maden - auteur Op Schrift - Zin in schrijven! Workshop vrij en creatief schrijven voor jonge anderstaligen door Fros van der Maden - auteur Op Schrift - I Oefenen met observeren 1. Het woordenschilderij A Kijk 60 seconden heel goed

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

Waarom een samenvatting maken?

Waarom een samenvatting maken? Waarom een samenvatting maken? Er zijn verschillende manieren om actief bezig te zijn met de leerstof. Het maken van huiswerk is een begin. De leerstof is al eens doorgenomen; de stof is gelezen en opdrachten

Nadere informatie

10 Een pluizig beestje

10 Een pluizig beestje 10 Een pluizig beestje REMCO CAMPERT Vooraf Remco Campert schrijft vooral verhalen en gedichten. Net als Hans Andreus (zie hoofdstuk 19) behoorde Campert tot de Vijftigers, een literaire stroming in de

Nadere informatie

Toelichting bij de Korte Verhandeling van Spinoza Nummer 5

Toelichting bij de Korte Verhandeling van Spinoza Nummer 5 Toelichting bij de Korte Verhandeling van Spinoza Nummer 5 Deel 1, Hoofdstuk 4 en 6 De volmaakte natuur en het niet bestaan van toeval Rikus Koops 24 juni 2012 Versie 1.0 Hoewel het vierde hoofdstuk op

Nadere informatie

Toelichting bij de Korte Verhandeling van Spinoza Nummer 4

Toelichting bij de Korte Verhandeling van Spinoza Nummer 4 Toelichting bij de Korte Verhandeling van Spinoza Nummer 4 Deel 1, Hoofdstuk 3 Dat de Natuur de oorzaak is. Rikus Koops 15 juni 2012 Versie 1.0 In de vorige toelichting heb ik de organisatie van de Natuur

Nadere informatie

DISCUSSIE OVER BEWUSTZIJN BIJ DIEREN EN DE NOODZAAK VAN HET ANALOGIE-POSTULAAT door Titus Rivas In de discussie rond bewustzijn (d.w.z.

DISCUSSIE OVER BEWUSTZIJN BIJ DIEREN EN DE NOODZAAK VAN HET ANALOGIE-POSTULAAT door Titus Rivas In de discussie rond bewustzijn (d.w.z. DISCUSSIE OVER BEWUSTZIJN BIJ DIEREN EN DE NOODZAAK VAN HET ANALOGIE-POSTULAAT door Titus Rivas In de discussie rond bewustzijn (d.w.z. subjectieve beleving) bij dieren wordt soms geopperd dat het analogie-principe

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Eisen en lay-out van het PWS

Eisen en lay-out van het PWS Eisen en lay-out van het PWS INHOUD EN OPZET VAN HET PROFIELWERKSTUK In het navolgende komen achtereenvolgens aan bod: de titelpagina, de inhoudsopgave, de inleiding, de hoofdtekst, de samenvatting, de

Nadere informatie

Het kasteel van Dracula

Het kasteel van Dracula Uit het dagboek van Jonathan Harker: Het kasteel van Dracula 4 mei Eindelijk kom ik bij het kasteel van Dracula aan. Het kasteel ligt in de bergen. Er zijn geen andere huizen in de buurt. Ik ben moe. Het

Nadere informatie

Niveaus van het Europees Referentiekader (ERK)

Niveaus van het Europees Referentiekader (ERK) A Beginnend taalgebruiker B Onafhankelijk taalgebruiker C Vaardig taalgebruiker A1 A2 B1 B2 C1 C2 LUISTEREN Ik kan vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die mezelf, mijn familie en directe concrete

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

FICTIEDOSSIER NEDERLANDS LEERJAAR 3 EN 4 BK

FICTIEDOSSIER NEDERLANDS LEERJAAR 3 EN 4 BK FICTIEDOSSIER NEDERLANDS LEERJAAR 3 EN 4 BK Pagina 0 WOORD VOORAF Je zit nu in 3 VMBO en het eindexamen lijkt nog ver weg... Maar niets is minder waar. Dit jaar start je namelijk al volop met de voorbereidingen

Nadere informatie

Jan Bransen Het Schrijven van een Filosofisch Essay

Jan Bransen Het Schrijven van een Filosofisch Essay Jan Bransen Het Schrijven van een Filosofisch Essay Onderstaande tekst schreef ik jaren geleden om studenten wat richtlijnen te geven bij het ontwikkelen van een voor filosofen cruciale vaardigheid: het

Nadere informatie

GOUDEN REGELS SODALIS VERSIE - VRIJ NAAR PYTHAGORAS

GOUDEN REGELS SODALIS VERSIE - VRIJ NAAR PYTHAGORAS GOUDEN REGELS SODALIS VERSIE - VRIJ NAAR PYTHAGORAS VOORBEREIDING 1. EER DE GODEN. DENK NA OVER DE FUNDAMENTELE KRACHTEN OF OERTYPEN DIE WERKZAAM ZIJN IN HET LEVEN VAN EEN MENS. VERDIEP VOORTDUREND JE

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-GL en TL

Examenopgaven VMBO-GL en TL Examenopgaven VMBO-GL en TL 2003 tijdvak 2 woensdag 18 juni 13.30 15.30 uur NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID CSE GL EN TL NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID VBO-MAVO-D Bij dit examen hoort een tekstboekje. Dit examen

Nadere informatie

De schepping van de mens Studieblad 6

De schepping van de mens Studieblad 6 -1- GODS PLAN MET MENSEN Dit is een uitgave van de Volle Evangelie Gemeente Immanuël Breda Auteur: Cees Visser (voorganger) De schepping van de mens Studieblad 6 Inleiding Mensbeeld Uitgangspunt Stof In

Nadere informatie

technisch verslag literatuur

technisch verslag literatuur technisch verslag literatuur naam klas naam auteur pseudoniem? biografische gegevens boek geschreven in welk jaar? eerste uitgave: uitgever, jaar deze publicatie: uitgever, jaar aantal pagina's Heeft het

Nadere informatie

Onthullingen van Kennis

Onthullingen van Kennis Onthullingen van Kennis Caleidoscoop van Kennis Facetten verschuiven door tijd Vorm en structuur doemen op Gestalte gegeven door Kennis Patronen behouden het ritme De potentie van het punt Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 7. Het allereerste begin 9. Oervaders 19. Israël als moeder 57. Wijsheid voor ouders en kinderen 83. Koninklijke vaders 113

Inhoud. Woord vooraf 7. Het allereerste begin 9. Oervaders 19. Israël als moeder 57. Wijsheid voor ouders en kinderen 83. Koninklijke vaders 113 Inhoud Woord vooraf 7 Het allereerste begin 9 Oervaders 19 Israël als moeder 57 Wijsheid voor ouders en kinderen 83 Koninklijke vaders 113 Profetische opvoedkunde 145 Kinderen in zijn koninkrijk 177 Leerling

Nadere informatie

Waar Bepaal ten slotte zo nauwkeurig mogelijk waar het onderwerp zich afspeelt. Gaat het om één plek of spelen meer plaatsen/gebieden een rol?

Waar Bepaal ten slotte zo nauwkeurig mogelijk waar het onderwerp zich afspeelt. Gaat het om één plek of spelen meer plaatsen/gebieden een rol? Hoe word ik beter in geschiedenis? Als je beter wilt worden in geschiedenis moet je weten wat er bij het vak geschiedenis van je wordt gevraagd, wat je bij een onderwerp precies moet kennen en kunnen.

Nadere informatie

E-BOOK FEEDBACK GEVEN IS EEN KUNST EXPRESS YOUR INNER POWER

E-BOOK FEEDBACK GEVEN IS EEN KUNST EXPRESS YOUR INNER POWER E-BOOK FEEDBACK GEVEN IS EEN KUNST EXPRESS YOUR INNER POWER INLEIDING Het geven van feedback is een kunst. Het is iets anders dan het uiten van kritiek. Het verschil tussen beide ligt in de intentie. Bij

Nadere informatie

4 havo. 1

4 havo.  1 4 havo 1 chronologisch= de in tijd op elkaar volgende momenten of gebeurtenissen Als lezer leg je verbanden: je moet je zelf de juiste chronologische volgorde van de gebeurtenissen vaststellen. hoofdpersoon

Nadere informatie

Eindexamen Filosofie havo I

Eindexamen Filosofie havo I Opgave 2 Denken en bewustzijn 8 Een goed antwoord bevat de volgende elementen: een omschrijving van het begrip bewustzijn 2 argumentatie aan de hand van deze omschrijving of aan Genghis bewustzijn kan

Nadere informatie

De volgende onderdelen moeten altijd in je boekverslag staan

De volgende onderdelen moeten altijd in je boekverslag staan Handleiding boekverslag Er zijn vele manieren om een boekverslag te maken, maar voor je eigen gemak is het van belang dat je een vaste volgorde aanhoudt. Bij de voorbereiding van je toetsen en je schoolexamen

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

Het dubbelgebod en de zin van ons bestaan (22 februari 2009)

Het dubbelgebod en de zin van ons bestaan (22 februari 2009) 1 Het dubbelgebod en de zin van ons bestaan (22 februari 2009) De achtergrond van de vraag naar het belangrijkste gebod De vraag waar wij vanochtend mee te maken hebben is de vraag naar het grote of anders

Nadere informatie

Schriftelijke schrijfcursus op basis van De kleine prins

Schriftelijke schrijfcursus op basis van De kleine prins Schriftelijke schrijfcursus op basis van De kleine prins Een impressie Schrijven naar aanleiding van het verhaal van de kleine prins, hoe doe je dat? Ik kan er veel over schrijven en vertellen, maar het

Nadere informatie

Zorgen voor een scherpe werkvraag

Zorgen voor een scherpe werkvraag http://lemniscaatacademie.com francis@lemniscaatacademie.be Zorgen voor een scherpe werkvraag 1 Een 'probleem' is een werkvraag In een andere tekst (Oplossingsgericht werken) heb ik uitgelegd wat het nut

Nadere informatie

LESBRIEF. Laat uw leerlingen 10 minuten lezen in 7Days. Uw leerlingen mogen zelf weten welke artikelen ze deze 10 minuten lezen.

LESBRIEF. Laat uw leerlingen 10 minuten lezen in 7Days. Uw leerlingen mogen zelf weten welke artikelen ze deze 10 minuten lezen. Vrijdag 15 januari 016 Artikelen: Alle artikelen - 7Days week Inhoud: De leerlingen leren om kritisch te kijken naar de verschillende artikelen uit 7Days. De leerlingen leren strategieën toe te passen

Nadere informatie

Fictie samengevat voor vwo+ ~ SKO

Fictie samengevat voor vwo+ ~ SKO Fictie samengevat voor vwo+ ~ SKO Inhoud Hoofdgenres:... 2 Tijd en opbouw... 3 Perspectief en vertelsituaties... 5 Spanning... 6 Personages... 7 Ruimte... 8 SKO vwo+ 1 Hoofdgenres: Proza epiek Poëzie lyriek

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 5 DEEL I KENNIS... 6 DEEL II WETENSCHAP... 76

INHOUDSOPGAVE 5 DEEL I KENNIS... 6 DEEL II WETENSCHAP... 76 INHOUDSOPGAVE 5 DEEL I KENNIS... 6 DEEL II WETENSCHAP... 76 Vergeten... 7 Filosofie... 9 Een goed begin... 11 Hoofdbreker... 13 Zintuigen... 15 De hersenen... 17 Zien... 19 Geloof... 21 Empirie... 23 Ervaring...

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Ik weet niet of het u is opgevallen, maar het trof mij dat de lezingen van vandaag vol tegenstellingen zitten: het begint al bij Jesaja 41: mensen zijn

Nadere informatie

Hanneke van Herk. 1. Beschrijvingsopdracht: Uitgewerkt persoonlijke reactie:

Hanneke van Herk. 1. Beschrijvingsopdracht: Uitgewerkt persoonlijke reactie: 1. Beschrijvingsopdracht: Motivatie: Ik heb dit boek gelezen, omdat ik een deel van de film had gezien en nieuwsgierig was naar de rest van het verhaal. Ik was eerst begonnen aan het boek Karakter van

Nadere informatie

Over Plantinga s argument voor de existentie van een noodzakelijk bestaand individueel ding. G.J.E. Rutten

Over Plantinga s argument voor de existentie van een noodzakelijk bestaand individueel ding. G.J.E. Rutten 1 Over Plantinga s argument voor de existentie van een noodzakelijk bestaand individueel ding G.J.E. Rutten Introductie In dit artikel wil ik het argument van de Amerikaanse filosoof Alvin Plantinga voor

Nadere informatie

Les 5 God: Zoon Ketters over Jezus

Les 5 God: Zoon Ketters over Jezus Les 5 God: Zoon Doelstelling: de catechisant kan in 1 minuut aan een ander uitleggen wie Jezus voor hem/haar is, weet welke afwijkende meningen er in de loop der tijd geweest is m.b.t. de Here Jezus en

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Naar aanleiding van de lezingen vandaag, over het ophouden van de manna uit Jozua 5 en het teken van brood en vis uit Johannes 6, wil ik graag twee

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

ogen en oren open! Luister je wel?

ogen en oren open! Luister je wel? ogen en oren open! Luister je wel? 1 Verbale communicatie met jonge spelers Communiceren met jonge spelers is een vaardigheid die je van nature moet hebben. Je kunt het of je kunt het niet. Die uitspraak

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Heeft u m al gezien? Misschien al een stukje in gelezen? Dit jaar is er een bijzonder boek uitgekomen, en het haalde gelijk grote verkoopcijfers. Ik

Nadere informatie

LES 2 THEMA S UIT DE FILM GODS LAM EN PANTOMIME

LES 2 THEMA S UIT DE FILM GODS LAM EN PANTOMIME LES 2 THEMA S UIT DE FILM GODS LAM EN PANTOMIME Algemene opzet van de les Doelen: - Kinderen kunnen gedachten, gevoelens en houdingen bij thema s uit de film Gods Lam uitdrukken in dramavorm. - Kinderen

Nadere informatie

Toelichting bij de Korte Verhandeling van Spinoza Nummer 1

Toelichting bij de Korte Verhandeling van Spinoza Nummer 1 Toelichting bij de Korte Verhandeling van Spinoza Nummer 1 Deel 1, Hoofdstuk 1 - Dat er iets buiten ons bestaat. Rikus Koops 8 juni 2012 Versie 1.1 In de inleidende toelichting nummer 0 heb ik gesproken

Nadere informatie

Examen HAVO. Nederlands. tijdvak 1 maandag 19 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Nederlands. tijdvak 1 maandag 19 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2008 tijdvak 1 maandag 19 mei 13.30-16.30 uur Nederlands Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 22 vragen en een samenvattingsopdracht. Voor dit examen zijn maximaal 53 punten

Nadere informatie

Bewustwording dag 1 Ik aanvaard mezelf zoals ik nu ben.

Bewustwording dag 1 Ik aanvaard mezelf zoals ik nu ben. Het meditatieprogramma duurt veertig dagen en bestaat uit tien affirmaties. Het is fijn om gedurende dit programma een dagboek bij te houden om je bewustwordingen en ervaring op schrijven. Elke dag spreek

Nadere informatie

1Help: faalangst! 1.1 Verkenningen

1Help: faalangst! 1.1 Verkenningen 11 1Help: faalangst! Karel heeft moeite met leren. Dat zal wel faalangst zijn! zegt iemand. Een gemakkelijk excuus, want Karel is wel erg snel klaar met zijn huiswerk. Ellen, die ook moeite heeft met leren,

Nadere informatie

Checklijst voor Cognitieve en Emotionele problemen na een Beroerte (CLCE-24)

Checklijst voor Cognitieve en Emotionele problemen na een Beroerte (CLCE-24) Checklijst voor Cognitieve en Emotionele problemen na een Beroerte (CLCE-24) Voor de domeinen cognitie, communicatie en psycho-emotioneel kan de checklijst voor Cognitie en Emotionele problemen na een

Nadere informatie

Bezoeker: Het is een dagelijkse ervaring dat de wereld plotseling verschijnt als we wakker worden. Waar komt die vandaan?

Bezoeker: Het is een dagelijkse ervaring dat de wereld plotseling verschijnt als we wakker worden. Waar komt die vandaan? 1 Het gevoel Ik ben (7 mei 1970) Bezoeker: Het is een dagelijkse ervaring dat de wereld plotseling verschijnt als we wakker worden. Waar komt die vandaan? Shri Nisargadatta Maharaj: Voordat er iets verschijnt,

Nadere informatie

KEN JE BIJBEL. Een introductie in bijbel lezen

KEN JE BIJBEL. Een introductie in bijbel lezen KEN JE BIJBEL Een introductie in bijbel lezen Lezen als Volgen Mat. 22:37-40 Één van de hoofddoelen van de Bijbel is om een liefdevolle relatie met God te onderhouden Gods woord staat centraal in het leven

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Ik heb een boek in de kast staan, met de titel: Wat doen wij als we bidden? Ik moest aan dit boek denken bij de voorbereiding van deze dienst. Afgelopen

Nadere informatie

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld.

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat een met naam genoemde verzekeringsarts van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen te Heerlen (UWV) bij het vaststellen van de belastbaarheid

Nadere informatie

filosofie vwo 2016-II

filosofie vwo 2016-II Opgave 2 Theoriegeladenheid van de waarneming 5 maximumscore 3 Een goed antwoord bevat een uitleg met de afbeelding van het eend-konijn van: Kuhns Aristoteles-ervaring: plotselinge perspectiefverandering

Nadere informatie

Opgave 2 Doen wat je denkt

Opgave 2 Doen wat je denkt Opgave 2 Doen wat je denkt 7 maximumscore 2 een argumentatie waarom Swaab het bestaan van vrije wil verwerpt op grond van de experimenten van Libet: bewustzijn komt pas na de beslissingen van de hersenen

Nadere informatie

Door het raam ziet ze Bea, de benedenbuurvrouw. Ze veegt de sneeuw weg van het pad voor de flat. Uitslover, denkt Alice.

Door het raam ziet ze Bea, de benedenbuurvrouw. Ze veegt de sneeuw weg van het pad voor de flat. Uitslover, denkt Alice. Alice ligt in bed. Heel langzaam wordt ze wakker. Haar lichaam ontspannen, haar hoofd leeg. De vertrouwde geur van haar man Jules hangt in de slaapkamer. Een geur van alcohol, nootmuskaat en oude man.

Nadere informatie

De DIENSTKNECHT van GOD

De DIENSTKNECHT van GOD De DIENSTKNECHT van GOD Alle rechten voorbehouden, niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Info/Contact

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Ervaringen, belevenissen, vragen in woorden gevangen om die woorden weer vrij te laten in nieuwe ervaringen, belevenissen, vragen. Marcel Zagers www.meerstemmig.nl

Nadere informatie

De evangeliën en hun betrouwbaarheid

De evangeliën en hun betrouwbaarheid De evangeliën en hun betrouwbaarheid blok F - nivo 3 - avond 3 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugblik en intro 19.20 Discussie: het evangelie van Judas 19.30 Historisch betrouwbaar?

Nadere informatie

2.1 FaVoriete leestips

2.1 FaVoriete leestips Verhalend 2.1 FaVoriete leestips Van klasgenoten heb ik de volgende tips gekregen van boeken/tijdschriften die mij leuk lijken: 1.... 2.... 3.... Van de leraar heb ik de volgende tips gekregen van boeken/tijdschriften

Nadere informatie

Eerste druk, februari 2011 2011 Elisabeth Nymus

Eerste druk, februari 2011 2011 Elisabeth Nymus Seksueel misbruik Eerste druk, februari 2011 2011 Elisabeth Nymus isbn: 978-90-484-1685-1 nur: 248 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave

Nadere informatie

De stap tussen u en de genezing

De stap tussen u en de genezing De stap tussen u en de genezing profeet T.B. Joshua Introductie Er is een stap tussen u en het herstel, de genezing, de zegen en redding. Die stap is geloof in Christus. Jezus staat aan de ene kant en

Nadere informatie

5 havo Nederlands mevr. Rozendaal. Leesvaardigheid examenvoorbereidingen

5 havo Nederlands mevr. Rozendaal. Leesvaardigheid examenvoorbereidingen naam: Leesvaardigheid examenvoorbereidingen Opdracht: vul de juiste begrippen in op de lege plekken. Je kunt kiezen uit: acceptatie afhankelijk belanghebbend beschouwing betrouwbare deskundige discussiant

Nadere informatie

IOD Crayenestersingel 59, 2101 AP Heemstede Tel: 023 5283678 Fax: 023 5474115 info@iod.nl www.iod.nl. Leiding geven aan verandering

IOD Crayenestersingel 59, 2101 AP Heemstede Tel: 023 5283678 Fax: 023 5474115 info@iod.nl www.iod.nl. Leiding geven aan verandering Leiding geven aan verandering Mijn moeder is 85 en rijdt nog auto. Afgelopen jaar kwam ze enkele keren om assistentie vragen, omdat haar auto in het verkeer wat krassen en deuken had opgelopen. Ik besefte

Nadere informatie

Om mee te beginnen: boekfragment en opdrachten

Om mee te beginnen: boekfragment en opdrachten Om mee te beginnen: boekfragment en opdrachten Bron: http://ninabrackman.blogspot.nl/p/de-alchemist-paulo-coelho.html Dit is een deel van een blog over De Alchemist van Paulo Coelho door Nina Brackman.

Nadere informatie

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties.

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties. Maria, leer ons bidden! Het gebed is er niet in de eerste plaats om ons te voldoen. Ze is onteigening van onszelf om ons in de gesteltenissen te plaatsen van de Heer, Hem in ons te laten bidden. In een

Nadere informatie

Afasie en logopedie informatie voor naasten/familie

Afasie en logopedie informatie voor naasten/familie Afasie en logopedie informatie voor naasten/familie Inhoud Afasie, wat is dat en hoe kunt u er mee om gaan? 5 Taalproblemen 6 Hoe ervaren afasiepatiënten de moeilijkheden zelf? 7 Hoe kunt u het beste omgaan

Nadere informatie

Van mij. Een gezicht is geen muur. Jan Bransen, Universiteit Utrecht

Van mij. Een gezicht is geen muur. Jan Bransen, Universiteit Utrecht [Gepubliceerd in Erik Heijerman & Paul Wouters (red.) Praktische Filosofie. Utrecht: TELEAC/NOT, 1997, pp. 117-119.] Van mij Een gezicht is geen muur Jan Bransen, Universiteit Utrecht Wij hechten veel

Nadere informatie

DIS-Q VRAGENLIJST. Voorbeeld In welke mate is de volgende uitspraak op U van toepassing. Ik kan moeilijk een beslissing nemen.

DIS-Q VRAGENLIJST. Voorbeeld In welke mate is de volgende uitspraak op U van toepassing. Ik kan moeilijk een beslissing nemen. DIS-Q VRAGENLIJST Deze vragenlijst bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat enkele algemene vragen over uw achtergrond. In het tweede deel wordt U gevraagd aan te geven in welke mate de volgende ervaringen

Nadere informatie

CW Het Lichaam van Christus. Rubriek "Thema's" Opstandingsleven. Opstandingsleven

CW Het Lichaam van Christus. Rubriek Thema's Opstandingsleven. Opstandingsleven CW Het Lichaam van Christus Rubriek "Thema's" Opstandingsleven 1 / 8 >> Galaten 2:19-21 >> Onze identificatie met Christus, Paulus zegt in Gal.2:20 iets wat bij de meeste mensen idioot overkomt: Met Christus

Nadere informatie

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 6 Zacheüs (1) Het is erg druk in de stad vandaag. Iedereen loopt op straat. Zacheüs wurmt zich

Nadere informatie

pagina 2 van 5 Laten we maar weer eens een willekeurige groep voorwerpen nemen. Er bestaan bijvoorbeeld -- om maar iets te noemen -- allerlei verschil

pagina 2 van 5 Laten we maar weer eens een willekeurige groep voorwerpen nemen. Er bestaan bijvoorbeeld -- om maar iets te noemen -- allerlei verschil pagina 1 van 5 Home > Bronteksten > Plato, Over kunst Vert. Gerard Koolschijn. Plato, Constitutie (Politeia), Amsterdam: 1995. 245-249. (Socrates) Nu we [...] de verschillende elementen van de menselijke

Nadere informatie

1.1 Vragenlijst: Wat ik leuk Vind

1.1 Vragenlijst: Wat ik leuk Vind 1.1 Vragenlijst: Wat ik leuk Vind 1. Wat kijk je graag op tv? 2. Wat is je lievelingsfilm? 3. Wat doe je op internet? 4. Welke games speel je? 5. Waar praat je over op facebook, twitter, enzo? 6. Wat doe

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

MEMORANDUM ALGEMENE VOORWAARDEN. 1 Inleiding

MEMORANDUM ALGEMENE VOORWAARDEN. 1 Inleiding MEMORANDUM ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Inleiding 1.1 In Nederland wordt in de praktijk door ondernemingen veel gebruik gemaakt van algemene voorwaarden ( AV ). Hoewel het gebruik van AV over het algemeen als

Nadere informatie

van delen tot het geheel. Hij kan bijvoorbeeld zijn kleding binnenstebuiten aantrekken, of zijn kopje naast de tafel zetten.

van delen tot het geheel. Hij kan bijvoorbeeld zijn kleding binnenstebuiten aantrekken, of zijn kopje naast de tafel zetten. Afasie Als iemand een beroerte krijgt gebeurt dat bijna altijd plotseling. De schok is groot. Men heeft zich niet kunnen voorbereiden en men weet niet wat hen overkomt. Het dagelijkse leven wordt verstoord.

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het is bijzonder om te ontdekken, hoe veel overeenkomsten er zijn, tussen het verhaal van de opstanding zoals Matteüs dat vertelt, en het boek Daniël,

Nadere informatie

Niveaubepaling Nederlandse taal

Niveaubepaling Nederlandse taal Niveaubepaling Nederlandse taal Voor een globale niveaubepaling kunt u de niveaubeschrijvingen A1 t/m C1 doornemen en vaststellen welk niveau het beste bij u past. Niveaubeschrijving A0 Ik heb op alle

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL 2006

Examen VMBO-GL en TL 2006 Examen VMBO-GL en TL 2006 tijdvak 1 maandag 29 mei 13.30-15.30 uur NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID-SCHRIJFVAARDIGHEID CSE GL EN TL Bij dit examen horen een tekstboekje en een uitwerkbijlage. Beantwoord alle

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 7 Inleiding 11

Inhoudsopgave. Voorwoord 7 Inleiding 11 Inhoudsopgave Voorwoord 7 Inleiding 11 1 Gevoel en verstand in de liefde 15 2 De partnerkeuze 21 3 Mythes over de liefde 29 4 De liefde ontraadseld 35 5 Verbetering begint bij jezelf 43 6 De vaardigheden

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Afgelopen maandag hebben we met de deelnemers van de kring Eigentijds Bijbellezen Paasverhalen gelezen. Vier verhalen van de opstanding, verteld door

Nadere informatie

Thuiswerktoets Filosofie, Wetenschap en Ethiek Opdracht 1: DenkTank De betekenis van Evidence Based Practice voor de verpleegkunde

Thuiswerktoets Filosofie, Wetenschap en Ethiek Opdracht 1: DenkTank De betekenis van Evidence Based Practice voor de verpleegkunde Thuiswerktoets Filosofie, Wetenschap en Ethiek Opdracht 1: DenkTank De betekenis van Evidence Based Practice voor de verpleegkunde Universitair Medisch Centrum Utrecht Verplegingswetenschappen cursusjaar

Nadere informatie

DE BIBLIOTHEEK VAN JE DROMEN? groep A

DE BIBLIOTHEEK VAN JE DROMEN? groep A DE BIBLIOTHEEK VAN JE DROMEN? groep A 4 opdrachten! 60 minuten! Bij iedere opdracht zet iemand zijn wekker/ chronometer (op gsm of uurwerk), zodat je zeker niet veel langer dan een kwartier bezig bent.

Nadere informatie

Nederlands, leesvaardigheid (oude stijl) en Nederlands (nieuwe stijl)

Nederlands, leesvaardigheid (oude stijl) en Nederlands (nieuwe stijl) Nederlands, leesvaardigheid (oude stijl) en Nederlands (nieuwe stijl) Examen VWO Vragenboekje Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 16 mei 9.00 12.00 uur 20 01 Voor dit examen zijn

Nadere informatie