Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker"

Transcriptie

1 Ntities Ecnmisch en Financieel Recht Prf. C. Van Acker INLEIDING Praktische Zaken: -slides beschikbaar vanaf zndagavnd -2 dcumentatiebundels + slides -besprken teksten zijn te kennen vr het mndelinge examen -wetbek is ndzakelijk vr examen. Wetbek aankpen is aan te raden -ervaring: inhud is NIET MOEILIJK maar VEEL Examen -schriftelijk en mndeling gedeelte -schriftelijk gedeelte is een CASUS die een verband hudt met de MARKTPRAKTIJKEN en CONSUMENTENKREDIET. De lessen van Richard Steennt vlgen is dan k ten stelligste aan te raden. -mndeling examen: 2 vragen (1 ecnmisch en 1 financieel) 1

2 Overzicht Ecnmisch Recht 1. Begripsmschrijving, Brnnen van het ecnmisch recht en Ecnmische Grndslagenrecht a. Begripsmschrijving b. Brnnen van het ecnmisch recht c. Ecnmisch Grndslagenrecht i. Gelijkheidsbeginsel ii. Vrijheid van Handel en Nijverheid 2. De nderneming, Cnsument, Overheid en Buitenland a. Onderneming i. Onderneming als rechtsbject ii. Onderneming als rechtssubject 1. Ondernemingsbelang 2. Vrlpig bewindverder 3. Interne structuur C. Vermgen? (wie bezit de nderneming AH?, k bestuurders?...) D. Verdeling zeggenschap 4. Cncentraties (eurpese en belgische cntrle) b. Cnsument -> Wet Cnsumentenkrediet gegeven dr Steent c. Overheid d. Buitenland 3. Ecnmisch Sturingsbeleid a. Prijzenwetgeving (he bepaalt men een prijs? Waarm stijgt de diesel met +0.02?) b. Mededingingswetgeving 4. Ecnmisch Ordeningsbeleid a. Wet Marktpraktijken Financieel Recht 1. Bankenstatuut 2. Bankrekeningen 3. Kredietverrichtingen a. Cmmerciële kredieten (steunend p rechtspraak) b. Cnsumentenkredieten (steunend p zeer uitgewerkte wetgeving) 4. Transparantieregeling en vernamebd (van beursgenteerde bedrijven waarbij vernamebden niet vanzelfsprekend is, is er gekmen na dreigende vername van de generale maatschappij dr Benedetti; transparantieregeling hudt in dat ieder kan weten heveel % een aandeelhuder in handen heeft) 2

3 DEEL 1: ECONOMISCH RECHT HOOFDSTUK 1: BEGRIPSOMSCHRIJVING, BRONNEN & GRONDSLAGENRECHT A. BEGRIPSOMSCHRIJVING A.1 INLEIDING - 2 standpunten: inductief/deductief Inductief: starten bij prbleem: Bij prichting vele vragen werpen zicht p. (Hyptheek mgelijk? Welk fiscaal regime? Welke arbeidsregels zijn van tepassing?...) Deductief: startend vanuit een begripsmschrijving. De methde vr dit vak. A.2 DEFINITIE - Definitie: ecnmisch recht mvat de regelen ban publiek en privaat recht die er specifiek te strekken de ecnmische activiteit te rganiseren met het g p de verwezenlijking van een ecnmische rdening en ecnmische sturingsbeleid Er kunnen geschillen ntstaan tussen bedrijven nderling maar k tussen bedrijven en cnsumenten (marktpraktijkenwet). - Regelen van Publiek Recht subrdinatie - Regelen van Privaat recht Gelijkheid - Organiseren van ecnmische activiteit Ordening: geen ecnmisch del Mededingingsrecht zrgt ervr dat de eerlijke cncurrent zu kunnen verleven. Men is vrij m akkrden te sluiten maar men mag geen afspraken maken mbt prijs f prductieafspraken. Sturing: wél ecnmisch del Als verheid sturend ptreden waarbij in bepaalde sectren de telating wrdt gegeven m fusies te te laten en in bepaalde sectren niet. Deze telating die vaak dr de Eurpese Cmmissie met wrden gegeven is een typisch sturend middel. A.3 KENMERKEN - Rl van de verheid - Methdiek Gelede wetgeving Discretinaire f gebnden bevegdheid? Discretinair: wanneer een bepaalde emissie is verschreden KAN de verheid die een discretinaire bevegdheid heeft, bepaalde maatregelen nemen Gebnden: de verheid MOET wanneer een bepaalde emissie is verschreden bepaalde maatregelen nemen. Oneigenlijke rechtsinstrumenten Bv. Omzendbrief i.v.m. bd Suez. In principe is de aandeelhuder vrij m te beslissen f ze verkpen f niet wanneer er een vernamebd kenbaar 3

4 wrdt. De verheid kan de aandeelhuders niet verplichten, maar de minister, die bezrgd was ver de vername van Electrabel dr Suez, een mzendbrief stuurde naar de gemeentes die via een intercmmunale aandeelhuder waren, waarbij de minister duidelijk zegt dat de gemeentes autnm zijn maar hij hen wel adviseert m in de eerste plaats niet te verkpen en in de tweede plaats ze indien ze wel zuden verkpen, de pbrengst zuden meten investeren in Fluxus f Ehlia. Vage nrmen Algemeen belang Werking van de mededinging H2-zaak (HvJ) Nrmale prijs Prijs Wishkey tussen Cllin en Clruyt. De fles zal duurder zijn bij Cllin dan bij Clruyt. RS: je met appels met appels vergelijken: je met winkels in gelijkbare mstandigheden vergelijken. Het is dus niet abnrmaal geval dat de Wishkey duurder was dan in de Cllruyt. Geval van abnrmale prijs: de zaak waarbij een herenlper klaagde aan dat de prijs van een champagnefles abnrmale prijs was. Men hudt de prijsverschil tegen de lamp van cncurrentierecht: zijn er kartels f prijsafspraken gemaakt? In casu rdeelde dat k de prijs van de diensten was in pgenmen en dus een nrmale prijs bevatte. Het begrip is te vaag, en is nauwelijks nderwerp van een rechtszaak. Flexibiliteit Gevaar vr tegenstrijdigheden: er gebeurt iets, we (de verheid) met ptreden. Z is de financiele wetgeving grndig gegreid na de financiele crisis. Niet zzeer m een plssing vr de crisis, maar m een reactie te geven p een vrval. Z is er k wetgeving vr KMO s. Allen bevat die wetgeving geen definitie wat een KMO is. Z is er de regelgeving waarbij KMO s die willen greien binnen Eurpa kunnen vrijstelling krijgen, maar wat is een KMO? -< vele regels blijven bestaan, drdat geen regels verdwijnen wanneer er nieuwe wrden tegevegd ntstaat een grte kans dat er strijdigheden ntstaan. A. 4 HERRIJKEN Herrijken is ndzakelijk mdat enerzijds de maatschappelijke mstandigheden zijn gewijzigd en anderzijds kent het huidige recht een te hge regeldichtheid Reguleren-dereguleren Dereguleren: 2 betekenissen Effecienter maken van de regels Maar k het penen van markten. Sectren kennen vaak aparte wetgeving. Dr regulering verwijder je de tussenschtten tussen sectren waardr de markten pen gegid wrden. 4

5 Dereguleren vb. Wet 1993 ( schema slide29/09) Banken: Fin.Crisis 1930: banken bezaten veel aandelen in gewne bedrijven waardr een dmineffect zich realiseerde dr de financiele crisis van Reactie: banken meten nderwrpen aan bijzndere regels en nder cntrle kmen. CBFA-<FSMA (er bestaat nu k ng een CBFA naast de FSMA maar die heeft niets te maken met de rsprnkelijke CBFA) Private Spaar Kassen (PSK): PSK s den ngeveer hetzelfde als de banken. Na de eerste wet waren er tussenschtten tussen banken en PSK. Later is de regering dr een mametwet (huidige prgrammawetten) beslten dat dezelfde regulering k zal meten gelden vr PSK s. Het gevlg is een deregulering. Openbare Krediet Instellingen (OKI): Openbare krediet instellingen die stnden niet nder dezelfde regelgeving van de banken. De regering benemde bij plitieke benemingen verkeerder persnen aan de tp van dergelijke OKI. Allen (banken, PSK s en OKI) den allen hetzelfde RESULTAAT: Wet 1993: alle instellingen kwamen nder dezelfde regelgeving te staan. De tussenschtten wrden verwijderd. Deregulering vb. verbd tt verkpen met verlies Ontstaan van supermarkten die klanten lkken dr nder de prijs verkchten. Het verbd is er gekmen dr de lbby van de middenstand. Paralegale nrmen: SOFT LAW Gevaar: sft law is niet afdwingbaar Vb. evlutie van interne regel van INSIDER TRADING en het verbd van marktmisbruik naar de Prspectuswet. Interne zelfregulering (SOFT LAW) evlueert naar regulering. A.5 VERWANTE RECHTSTAKKEN (niet belangrijk) -Handelsrecht -Inslventierecht -Venntschapsrecht -Ecnmisch en Financieel recht 5

6 B. BRONNEN VAN HET ECONOMISCHE RECHT B.1 INTERNATIONALE BRONNEN - Internatinale Verdragen - Verhuding tt het Natinale Recht - Besluiten van internatinale instellingen B.1 NATIONALE BRONNEN ALGEMENE - Grndwet, Wetten, Besluiten : Niet belangrijk, zijn traditineel. BELEIDSOVEREENKOMSTEN - Overeenkmsten tussen verheidslichamen (Wet 21/03/1993) Wet autnme verheidsbedrijven Laat te dat verheidsbedrijven een nafhankelijke beleid kunnen veren ls van hun minister. (ze meten niet steeds de testemming vragen). Ze verwerven autnmie dr een beheersvereenkmst te besluiten. Denk maar aan de beheersvereenkmst van de Vlaamse Regering met de VRT. - Overeenkmsten tussen verheid en ndernemingen Del: rganiseren van de sectr. Geen uitdrukkelijke rechtsgrnd Bankprtcl (nu INTERNAL GOVERNANCE ) Del was dat een bank p autnme wijze haar beslissing kn nemen en dat ze zich niet mag en kan laten beïnvleden dr externe persnen. De aandeelhuders van de bank mchten zich dus niet mengen in belangrijke beslissingen die de banken mesten nemen. De grtaandeelhuder met de autnmie van de banken respecteren. Bankprtcl creëerde een directiecmitie. (wat later werd pgenmen in een venntschapswetgeving. ) De autnmie werd z bewaard mdat in een directiecmite persnen zitten die vltijds bezighuden met het bestuur die wrden aangesteld dr het dagelijks bestuur waar aandeelhuders aanwezig zijn. Mcht er geen directiecmite zijn dan zuden beslissingen genmen wrden dr aandeelhuders wat tt gevlg heeft dat de autnmie niet langer kn wrden vrij waard. Het bankprtcl heeft nu van weinig waarde mdat de rsprnkelijke beleidsvereenkmst znder wetgevingsgrnd werd pgenmen in de INTERNAL GOVERNANCE) Wel uitdrukkelijke rechtsgrnd Er met een rechtsgrnd zijn waarbij de verheid een vereenkmst kan sluiten met een private bedrijf. dr prgrammavereenkmsten vb. prgramma vereenkmsten bij petrleum. Vb. Kanspelencnvenant Rechtsgrnd Wet p kansspelen Aard en cntractuele binding 6

7 Beheersvereenkmst tussen de Belgische Staat en de Natinale Lterij Financiële verplichting: lterij heeft de mnplie tt rganiseren van kansspelen. MAAR je met een mnplierente betalen (95M ). Je met daarenbven evenementen spnsren. Wanneer er een eurpese vrije markt ntstaat verdwijnt de mnplie en met de beheersvereenkmst wrden herbekeken. Uittrekskels W21 maart 1991 mbt verheidsbedrijven C. GRONDSLAGEN VAN HET ECONOMISCH RECHT C.1 GRONDWETSBEPALINGEN GELIJKHEIDSBEGINSEL - Artikels 10 en 11 van de Grndwet - Wet 9 maart 2003: tetsingsbevegdheid: uitbreiding tt alle grndwettelijke rechten en vrijheden! - Inhud is samengevat in het handbek (NA TE LEZEN) - Publiekrechtelijke strekking Startpunt: gelijkheidsbeginsel heeft dubbele inhud: zij die nder dezelfde vrwaarden vallen, hebben recht p eenzelfde behandeling, zij die verschillende vrwaarden vervullen, hebben recht p een verschillende behandeling. TENZIJ een gerlfde afwijking. Gerlfde afwijking mag, wanneer (1) het gmerk rechtmatig is en in verband wrdt gebracht met het algemeen belang, (2) nderscheid wrdt gebaseerd p adequate criteria en (3) de relatie gmerk-nderscheid redelijk is. Arrest Lemmens: nderscheid (2) mag niet willekeurig zijn Feiten: ndernemingen binnen een bepaalde afstand van een penbare weg meten belasting betalen. Slechts bedrijf viel hier nder, waarbij ze naar de RvS gingen. Lemmens kreeg gelijk mdat het criteria vlkmen willekeurig was en dus discriminatir. Geen willekeurig nderscheid Niet in kennelijk verband staand Arrest Birim nderscheid (2) met te verantwrden zijn en de relatie (3) met redelijk zijn. Feiten: gunstigere fiscaal regime vr lab s verbnden aan ziekenhuizen. Bvendien meten udere persnen die werken in een private lab met aandeelhuder/vennt zijn. Dit is een discriminatie tussen labs die niet aan een ziekenhuis verbnden zijn itt met die die wel verbnden zijn met een ziekenhuis. Bepaalde regels in het arrest: B B.2.7 (in fine) B.2.9 (2) Je mag ze p verschillende manier behandelen maar het nderscheid met te kennelijk te verantwrden zijn. Het vennt zijn is een maatregel die de vrijheid beknpt. 7

8 (3) hf mag niet zeggen f de wetgever de juist f meest redelijke maatregel heeft genmen, het mag wel rdelen f een maatregel al dan niet redelijk is. Men heeft dan andere vrijheden in het arbitragehf dr discriminatie kunnen tetsen. Dit is niet echt ksjer waardr de hervrming van het arbitragehf naar het grndwettelijkhf een feit was. Arrest 22 januari 2003 (2) nderscheid mag maar met bjectief en redelijk te verantwrden zijn. Verschnbaarheid bij failliete handelaar. Bij vervulling van een aantal vrwaarden met de rechter de verschnbaarheid uitveren. Vreger was er een artikel 81 dat een discretinaire bevegdheid gaf aan de rechter m verschnbaarheid te verlenen dat in strijd was met het gelijkheidsbeginsel. De fact kreeg de handelaar geen verschnbaarheid mdat de handelaar p basis van dat artikel waarbij iemand een pgesmd misdrijf pleegde autmatisch uitgeslten was vr verschnbaarheid. Die misdrijven hebben niets te maken met de handelszaak. Bijvrbeeld kn een handelaar niet verschnbaar wrden verklaard wanneer hij bijvrbeeld zeer lang geleden een diefstal had gepleegd ng ver vr het mment dat hij handelaar werd. Arrest 6 april 2011: (ng niet in dcumentatiebundel) Marktpraktijkenwet is van tepassing p ndernemingen (elke natuurlijk f rechtspersn die p duurzame wijze een ecnmische activiteit als del heeft. Orsprnkelijk was de marktpraktijkenwet van tepassing p de handelaar. Nu dr een zaak tussen Ugent en handelaars in de buurt die de ugent aanklaagde vr vertreding van verbd van verkp met verlies binnen de rest s. Nu de marktpraktijkenwet was niet van tepassing aangezien ugent geen handelaar is; Als gevlg heeft men de wet uitgebreid naar verkpers en later naar ndernemingen nder het vrbeeld van de wet mededigingen. In 2010 werd in de marktpraktijkenwet de handelaar vervangen dr ndernemingen. WMPC is niet van tepassing p vrije berepen. He staat het met de gelijkheidsbeginsel. Dit heeft tt gevlg dat een aantal bepalingen van WMPC van tepassing werd verklaard bij de wet van Liesbet De Cck (lgpediste) ze maakt deel uit van de assciatie lgpedisten, kenesisten en psychlgen. Zij wil haar praktijk verhuizen en stuurt een mail/brief naar alle leden van de assciatie. De baas van de assciatie is het er niet mee eens en zegt dat zij de WMPC miskent drdat ze handelingen stelt die strijdig zijn met een eerlijke marktpraktijk waarbij ze andere ndernemingen schaadt f kan schaden. (catch-all bepaling) De baas stapt naar de rechter nder het mtt dat zij handelingen stelt die strijdig zijn met een eerlijke marktpraktijken. 8

9 Prejudiciele vraag: er is een strijdigheid met eerlijke praktijken nder deze handelingen. Alleen staan vrije berepen p basis van catch all bepaling niet van tepassing. Enkel de wet van 2002 is van tepassing. GwH: Artikel 2, 1 en 2 en artikel 3 2 zijn strijdig met gelijkheidsbeginsel. Omdat 95 niet van tepassing zu zijn p vrije berepen. - Privaatrechtelijke strekking GW is niet van tepassing p verhuding tussen particulieren Het geldt wel als algemeen rechtsbeginsel Cassatie 2005 Gelijkheidsbeginsel is van dwingend recht, niet van penbare rde Bv tussen curatr en chirgrafaire schuldeisers.. BEVOEGDHEIDSVERDELING - Gewestelijke materie - W 8 augustus 1980 Rekening hudend met: 4 vrijheden EU-Verdrag Vrijheid van handel en nijverheid Nrmatief karakter van ecnmisch en mnetaire unie Limitatieve bevegdheden vr federale verheid Residu van bevegdheden vr de gewesten Artikel 10 impliciete bevegdheden gewesten Gedifferentieerde regeling is mgelijk Marginale weerslag p federale materie C.2 FUNDAMENTELE REGELEN IN DE GEWONE WETGEVING - Regel van de ecnmische vrijheid C 2.1 VRIJHEID VAN HANDEL Decreet d Allarde Aanvankelijk een gewne wet Prbleem: een wet kan simpel wrden gewijzigd dr een andere wet en een wet kan niet als tetsingsgrnd dienen bij tetsing van een wet. - G.PHILIPSEN: stelt vr m wet p te nemen in bevegdheidsverdeling in de Bijzndere Wet : staatshervrming Werd pgenmen in Bijz. W. in cmbinatie met een restrictieve interpretatie - Gevlg: elke wet kan wrden getetst aan dit principe Publiekrechtelijke strekking - Zaak bernaerts Overheid mag geen mnplie creëren znder evenredigheid te mtiveren. De stad mechelen, verschillende firma s mgen reclamepanelen aanplakken in de stad. Om de rde en de rust te bewaren gaf 1 firma de mnplie ver het aanplakken. Nm. Dhr. Bernaerts. Andere firma s zijn het neens en den gewn verder. Bernaerts ziet dat dan weer niet zitten en gaat naar de RvS. RvS geeft stad gelijk 9

10 mdat ze zich baseert p een ude plitiewet. Men zet de redenering dat strijdig is met vrijheid van handel pzij. Vr het Hf van Cassatie: begrip vr haar beleid van zrg maar vraagt zich af f dit verbd wel het beste middel is. Echter wrdt nergens in het arrest het begrip evenredigheid vermeld. - Arrest RvS 26 maart 2006 Sluitingsuur herbergen Plitieverrdening tt sluiting is een verdreven/nevenredige beperking can de handel en nijverheid mdat de verhuding verrdening tegengaan van het verstren van de penbare rust nevenredig is. - Arrest RvS 1 juli 2010 Verkp alchl dr nachtwinkels Plitieverrdening tt verbd van verkp van alchl tijdens 0 en 8 uur s mrgens is nevenredig met het del m de verlast die de mgelijke kpers met zich meebrengen tegen te gaan. - Arrest HvC 17 december 2010 Plitieverrdening tt verbd m als natuurlijke persn geen afval p privaat dmein in te zamelen is schending. - Arrest RvS 11 januari 2007 Materiële en mrele penbare rde (verschil kennen!) Plitieverrdening tt het verbieden van verkp van alchl via autmaten tussen 23 en 6 uur met als del ten eerste vermijden dat jngeren gemakkelijk alchl kunnen kpen, en ten tweede vermijden van verlast. Materiele OO: feitelijke verlast. (nachtlawaai) Mrele OO: creëert geen schade p zich: iets is verbden mdat het mraal het niet telaat (verkp alchl aan -16 jarige) Tt 1999 RvS: geen plitieverrdening mgelijk tt beperking van de handelsvrijheid luter p basis van een mrele OO. Vanaf 1999 kan dat wel. Privaatrechtelijke strekking - Vrije keuze berepsactiviteit - Vrijheid te vrzien in prductiefactren en prducten af te zetten - Hrizntale drwerking - HvC: Dit is geen absluut recht: kan wrden beperkt dr het bestaan van gelijke rechten bij anderen. - Vrbeelden: Niet- Cncurrentiebeding BIJ OVERDRACHT HANDELSZAAK = geen cncurrentie aan den aan de vernemer (essentieel element uit de waarde vr het handelsfnds) Beperkt qua tijd, ruimte en materie Zwel vr arbeiders als vennten Niet ndzakelijk schriftelijk TEN AANZIEN VAN BESTUURDERS/ZAAKVOERDERS Wettelijke: 10

11 Vleit vrt uit het venntschapsrechtelijke principe van de gede truw dat bestuurders en zaakverders tijdens hun aanstelling geen cncurrentiele daden stellen Aanvang: begin van bestuursmandaat Einde: bij neerlegging van bestuursmandaat Cnventinele: 2 vrwaarden (+) met tegemetkmen aan een wettig belang vanwege de titularis (-) beperking mag er niet te leiden dat de mgelijkheid van de wederpartij m in haar behrlijke levensnderhud te vrzien ernstig in gedrang wrdt gebracht (beperkt in tijd, ruimte en materie dus) Ongeldig? Abslute nietigheid TEN AANZIEN VAN AANDEELHOUDERS Geen niet-cncurrentie plicht: immers hebben ze dr de vlstrting hun verplichtingen ten aanzien van de nderneming vldaan. Kan wel ingeval bijvrbeeld de inbreng in natura plaats vindt. (bij winstbewijshuders) Inbreng van handelszaak in Venntschappen (zie hger) Overdracht van aandelen na einde aandeelhuderschap (!) afhankelijk van het al dan niet karakter van rechtspersnlijkheid TEN AANZIEN VAN ARBEIDERS/MEDEWERKERS Niet in gedrang brengen van handel en nijverheid Beperkt in tijd, ruimte en materie Zie k sciaal recht INGEVAL SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN MBT DE PRECONTRACTUELE INFORMATIE (wet 19 december 2005) Vb.: franchising, bevrraadvereenkmsten 1 maand vr sluiten vereenkmst: ntwerp OK + afznderlijk dcument met beding. Zniet is de OK nietig. Exclusiviteitscntracten Exclusiviteitscntracten zijn ngeldig indien: Hinderlijke mnplie Uitschakelijking van andere leveranciers Weglkken van andermans cliënteel Aangegaan znder tijdsbeperking Eurpese regelgeving - Verkpsweigering Byctactie Overeenkmsten die tt del hebben cncurrent van de markt te drijven zijn verbden 11

12 Telaatbaar wanneer de vereenkmst die men wil handhaven gerlfd is. Principe Geldig p basis van cntractuele vrijheid Futief ntractuele wanprestatie Vb.: Cncessievereenkmsten Schending van mededinging Misbruik van machtspsitie Schending van de eerlijke marktpraktijken Misbruik van recht Leverancier geen redelijk belang Kennelijk nevenwicht in belangen 12

13 HOOFDSTUK 2: DE ECONOMISCHE AGENTEN: ONDERNEMING, CONSUMENT, OVERHEID & BUITENLAND A. ONDERNEMING A.1 DE ONDERNEMING ALS RECHTSSUBJECT A.1.1 ONDERSCHEID RECHTSSUBJECT/OBJECT - Rechtssubject: geadresseerde van rechtsregelen - Rechtsbject: belangenverhudingen zijn anders dan in venntschapsrecht A.1.2 SITUERING/DEFINIERING - Ondernemingsraad technische bedrijfseenheid p grnd van ecnmische en sciale criteria - Bekhudwet Wet 17 juli 1975 art.1 : zeer ruime mschrijving van het begrip nderneming - Vestigingswetgeving Geeft geen definitie - Atikel 81 EU- Verdrag Geen definitie Rechtspraak HvJ: TE BEKIJKEN: elke eenheid die ecnmische activiteiten uitefent Afspraken tussen meder- en dchtervenntschappen? - Belgische Kartelwetgeving alle natuurlijke f rechtspersnen die p duurzame wijze een ecnmisch del nastreven. - WMPC: vrije berepen valt nder het begrip nderneming maar vallen tch buiten de wetgeving (artikel 3 2) - Definitie SCHRANS Grep mensen en middelen Niet enkel kapitaalverstrekkers Duurzame rganisatie Valt niet samen met natuurlijke f rechtspersnen Blijft bestaan bij verandering van eigenaar - Definitie VAN GERVEN Zelfstandige en duurzame rganisatie Prductie-distributie van gederen/diensten Betaling van een aangepaste vergeding dr afnemers (!) verschilt van winstgmerk bij daden van kphandel A.2 DE ONDERNEMING ALS RECHTSOBJECT - Ondernemingseigendm en belang Blauwe Hand Rechter weigert vereffening uit te spreken.b.v. familiale vete mdat het niet pweegt tegen het mgelijk sciaal bledbad. nderneming maakt deel uit van het natinaal patriminium Privé belang vs. Belang van de nderneming Freuhauf 13

14 Ondernemingsbelang staat bven belang van meerderheidsaandeelhuders Onderneming-eigendmsrecht p nderneming Vermgen is delgebnden vermgen Bepaalde bestemming, bepaald belang - Cde Buysse (niet beursgenteerde ndernemingen) Verantwrd ndernemen: ndernemingsbelang gaat vr p persnlijk belang van de ndernemer - Cntinuïteit van de nderneming Zie recente wetgeving - Beneming vrlpig bewindverder (zie tekst punt C) Art. 584 Ger.W. Artikel 208 Wetbek Venntschappen Artikel 74, 2 Wetbek Venntschappen Interpretatie dr RS (punt B in de tekst) afwezigheid f gebrek in werking van venntschapsrganen Blkkeren van venntschapsrganen dr nenigheid Kennelijk f manifest rechtsmisbruik dr meerderheid Tntn Tapis en Alfa Beta Gamma -> alleen mag de aanstelling tt vrlpig bewindverder geen middel zijn m te ntkmen aan een faillissement. Uitbreiding naar ndernemingen in meilijkheden? Ja! Op vraag van schuldeisers?? Ja! (bv p vraag van een benadeelde minderheid) Wat met de mschrijving pdracht van de bewindverder?? De pdracht met beperkt zijn, het mag niet langer duren dan ndig is m de belangen van de betrkken partij te verwezenlijken. - Bezetting, Prductie en verkp in eigen beheer Jean Levis Carny: eigendmsrecht van de ndernemer/eigenaar speelt ng altijd een rl m een staking te drbreken. - Interne Structuur van de nderneming Tebedeling van het ndernemingsvermgen Del vermgen (zie p.149) -> aandeelhuders / bestuurders / werknemers Venn.R. Natuurlijke persnen Rechtspersnen Financiële participatie van werknemers Vrmen: Agfa Gevaert Clruyt Gratis tekennen van aandelen Vraag: dient hier sciale zekerheid p betaald wrden? Criteria: vrdeel = ln indien W.G. daadwerkelijk de kst f de last draagt 14

15 dus RvB b) draagt W.G. de financiële last? RvB niet, wel de aandeelhuders 22 mei 2001 PEPPER-Rapprten: Prmtin f Emplyee Participatin in Prfits and Enterprise Results (werkgeversparticipatie) Niveau nderneming + vrijwillige deelname van de nderneming Regeling steunt p cllectief verleg Cllectief betekent geldend p alle werknemers Steunend p een vrafbepaalde frmule pdat de zaak duidelijk zu zijn van begin af aan. Bijkmend en geen vervangend ln Valt niet nder nrmaal fiscaal f parafiscaal regime Ok van tepassing p kapitaalparticipatie f winstdeelneming Rapprt De Grauwe: vrwaarden Directie det vrstel+ verleg Specifieke CAO. Geregeld p vlak van de nderneming Dubbel plafnd: lnmassa + winst Cmprmis is ndzakelijk Gelijke behandeling, wat niet een gelijke uitkering betekent. Uitkering gebeurt in cash /in aandelen. Verdeling van de zeggenschap binnen de nderneming Venntschappenrecht AVA - RvB (+ evlutie) Bestuur: mnistisch vs. dualistisch Bankwetgeving raad van bestuur + directiecmité bankprtcl autnmie van bankfunctie RvB+ raad van tezicht Zeggenschap WN bemeilijkt harmnisering crprate gvernance VenS.W. : directiecmité ( wettelijke basis) Eurpese Venntschap sciaal recht : ndernemingsraad A.3 CONCENTRATIE VAN ONDERNEMINGEN DOELSTELLINGEN - evlutie van Interne grei naar externe grei - evlutie van synergisme naar kapitaalmarkt 15

16 - cncurrentiekracht verstevigen dr hrizntale en verticale cncentratie hrizntaal: cncentratie met bedrijf die dezelfde prducten behandeld verticaal: cncentratie met bedrijf die prducten uit een andere prductiefase behandeld - diversificatie: uitbreiding van gamma CONCENTRATIETECHNIEKEN - Juridische fusie Opslrping/verneming Oprichting Venntschapsrechtelijke Interne fusies Zekerheidsstelling ten vrdele van Schuldeiser Grensverschrijdende fusies Splitsing van Venntschappen Inbreng van een algemeenheid f een bedrijfstak - Ecnmische Fusies Samenwerkingsakkrden Cntractuele jint ventures Cnfrm Kartelwetgeving? Ecnmische samenwerkingsverbanden Financiële cncentratie dr middel van participatie Gemeenschappelijke dchternderneming crprate jint venture Hlding Cntrleverwerving in rechte en in feite Openbaar bd CONTROLE OP DE CONCENTRATIEVORMING - Verenigde Staten Claytn Act (20 e eeuw) - Eurpese Unie Cntinental Can Artikel 82 (ex 86) tepassen? Er met reeds een machtspsitie zijn Cncentratieverrdening (21 december 1989) Del: Preventief ptreden dr aanmelding en nderzek Ontstaan van cncentratie Fusies, vernames, alle middelen die aan nderneming zeggenschap geven Cncentratie met cmmunautaire dimensie > EC Bevegdheidsverdeling Criteria p basis van mzet (5 miljard eur) en de bedrijven met elk 250M phalen tenzij nderneming 1/3 van haar mzet in éénzelfde lidstaat behaalt. Termijnen Nu versepeling (niet naar analgie bij vereenkmsten) 16

17 - België Verwijzing Artikel 8 Duitse Clausule Cmmunautaire dimensie tch naar Lidstaten Artikel 22, lid 3 Geen cmmunautaire dimensie, tch naar cmmissie Ontwerpvereenkmsten Zie mededingingswetgeving B. CONSUMENT - Bescherming van de cnsument (regeling van de Handelspraktijken) wrdt besprken in Hfdstuk IV. C. OVERHEID - Overheid als zijnde een instantie die diwingende regelen van Ecnmisch Recht kan uitvaardigen: wrdt besprken in Hfdstuk I: het Ecnmisch Grndslagenrecht. - Overheid als zijnde een persn in de maatschappij die handelingen kan stellen als klant, leverancier en cncurrent: De Overheidsnderneming. Dit wrdt terlps bij elke materie afznderlijk besprken. D. BUITENLAND - Met name het rechtsverkeer met buitenlandse ndernemingen. 17

18 HOOFDSTUK 3 HET ECONOMISCH STURINGSBELEID A. PRIJZENWETGEVING - Speelt een rl in de mededingingswetgeving en cnsumentbeleid - Wet 12 januari 1945 >> ndwetgeving - Examenvraag ver prijs? VERGEET MB 20/04/1993 NIET! - A.1 TOEPASSINGSGEBIED - Ratine Materiaeu p alle kp-/verkpvereenkmsten tt prducten, grndstffen, eet)f kpwaren en dieren (=prducten) enkel lichamelijke rerende gederen (blijkt uit artikel 1 1) klassieke kp-/verkp. >> RS: geen penbare verkpen, vallen dus niet nder deze wetgeving verkp is geschied in Belgische wetgeving bij vereenkmen ver de prijs en de eigendmsverdracht heeft plaats gevnden vrij bepaalbaar dr de partijen vrije wilsbeschikking van de partijen beperkt de rl/tussenkmst van de verheid m schaarste te creëren/p te vangen (dmv maximumprijzen), m inflatie te bestrijden f m de vraag en aanbdmarkten bij te sturen. p dienstverlening p de aanbieding, de aanneming f de uitvering van een arbeids-, bedienden-, leer-, f dienstbdencntract derhalve wetgeving van tepassing p ELKE dienstverlening zwel die binnen de financiële sectr f prestaties van vrije berepen Prijzenwet: algemene tepassing (het gemeen recht vr prijzen), m.a.w. bij nverenigbaarheid met bijzndere wetgeving dient de prijzenwet wrden pzijgeschven. (bijzndere wet mgelijk!) - Ratine Lci Op alle verrichtingen die plaatsgrijpen p de Belgische markt, ngeacht waar de verkper f dienstenverstrekker gevestigd is. Prijzenwetgeving is van OPENBARE ORDE T.a.v. IPR: prijzenwetgeving geldt als plitiewet in de zin van Art. 3 BW - Ratine Persnae Geen nderscheid tussen natuurlijke en rechtspersnen Wederm gemeenrecht vr prijzen, dus afwijkingen mgelijk dr bijzndere wetgeving A.2 PRIJZENCONTROLE: DE NORMALE PRIJS, DE MAXIMUMPRIJS EN DE PROGRAMMAOVEREENKOMSTEN DE NORMALE PRIJS (art. 1 2) - Artikel 1 2: niet-limitatieve lijst van criteria die dr de rechter p severeine wijze in aanmerking kunnen wrden genmen ter bepaling van het nrmale karakter - Criteria:.m.: 18

19 Verwezenlijkte winst Staat van de markt RS: De prijs die dr de meerderheid van marktaanbieders vr srtgelijke prducten f diensten in vergelijkbare mstandigheden vragen vr dat prduct/dienst Vb. prijs whisky bij cllin is niet te vergelijken met prijs whisky bij Clruyt. Explitatieksten van de nderneming - Abnrmale winst Heeft tt ng geen enkele verrdeling geleid. DE MAXIMUM PRIJS (art. 1 1-art.2) - Is een prijs die dr de Minister van Ecnmische Zaken wrdt vastgelegd waarbij er een verbd is m bven die vastgelegde prijs een prduct f een dienst te verkpen. Zwel maximumprijs als maximumwinstmarges kunnen al dan niet gecmbineerd wrden pgelegd. Zelfs een geïndividualiseerde maximumprijs is mgelijk cnfrm artikel 2 2. Dit is een maximumprijs vr één nderneming f verscheidene ndernemingen (die slechts een beperkt deel van de markt vertegenwrdigen) vr een maximale duur van 6 maanden. Dit kan niet vr een gehele sectr wrden vastgelegd. - Vrbeeld: Taxiverver PROGRAMMAOVEREENKOMSTEN (art.1 3-4) - DEFINITIE = met individuele f gegrepeerde ndernemingen dr de Minister afgeslten vereenkmst die rechtstreeks f nrechtstreeks afspraken inhuden m.b.t. de prijzen. Vrbeelden van afspraken ver: de te verschaffen infrmatie, prijsdrzichtigheid, p te stellen dcumenten, parameters dewelke (niet) in aanmerking kunnen wrden genmen m een prijsevlutie te bepalen. - DOEL: in meeste gevallen een prijsevlutie tt stand brengen; verhging f verlaging van de prijs te bekmen - (!) Deze vereenkmsten stellen de prijswetgeving buiten werking. - Geslten vr een bepaalde termijn, maximum 3 jaar - Opzegging mgelijk mits pzeggingstermijn - Niet-naleving sanctineerbaar met schadevergeding (artikel 1 3,3 de lid) PRIJSVERHOGINGSAANGIFTE - MB 20 april 1993 Prijskennisgevingsprcedure Enkel vr bedrijven met een mzet hger dan ,74 eur (!) vernietigd dr Raad van Staten van 1 mei 2004 Prijsverhgingsaanvraag Beperkt tt bepaalde sectren kijk naar ministerieel besluit 12 augustus 2005 Algemene inf 19

20 SANCTIONERING INBREUKEN PRIJZENWETGEVING - Art. 2 5 Prijzenwet; TIJDELIJKE SLUITING: na aanmaning per aangetekend schrijven bij verschrijden van maximumprijzen f maximumwinstmarges de tijdelijke sluiting van maximaal 5 dagen bevelen. - Artt. 5-11bis Prijzenwet; STRAFRECHTELIJKE SANCTIONERING: straffen gaande van één maand tt vijf jaar en met geldbeten van 100 tt eur te vermeerderen met pcentiemen f met één van deze straffen alleen. Betaling tt een sm die vereenstemt met de ten nrechte gemaakte winst f de ngerlfde stijging der prijzen Verbeurdverklaring van de desbetreffende prducten - Bij PROGRAMMAOVEREENKOMSTEN: In vereenkmst vrziene schadevergedingen Zie bven nder PROGRAMMAOVEREENKOMSTEN B. WET TER BESCHERMING VAN DE ECONOMISCHE MEDEDINGING MEDEDINGINGSWETGEVING: ALGMEEN - Mededinging is een marktmechanisme dat het aanbd van gederen en diensten beter helpt afstemmen p de vraag m z bij te dragen tt het ptimaliseren van de kwaliteit/prijsverhuding in het aanbd. - Ondernemingsgeleide ecnmie cördinatie van ecnmische beslissingen verheid nderneming vraag en aanbd EUROPEESRECHTELIJK MEDEDINGINGSWETGEVING - Del van de Eurpese Unie publiekrechtelijke grenzen pheffen instellen van 1 gemeenschappelijke Markt beleid van Lidstaten nader tt elkaar brengen privaatrechtelijke grenzen pheffen verbd p kartelafspraken macht mag, maar geen misbruik van machtspsitie - Verrdeningsevlutie Vreger: VO 1962/17 Gecentraliseerde tepassing en handhaving artt. 101 en 102 Handhaving in handen van EC Evlutie naar minder frmalistische en meer ecnmische benadering Vanaf 1 mei 2004: VO 2003/1 RATIO LEGIS van de VO Enerzijds tetreding van 10 nieuwe Lidstaten: uitbreiding zu znder wijziging van de VO inefficiëntie in de hand werken. 20

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

I. INLEIDING. Waarover handelt Boek III? 21/03/2014. Pierre de Bandt

I. INLEIDING. Waarover handelt Boek III? 21/03/2014. Pierre de Bandt Pierre de Bandt 1 I. INLEIDING Waarver handelt Bek III? 1) Detegangttdemarktisvrij(titel1) 2) Inschrijving bij KBO via ndernemingslketten(titel 2) 3) Algemene verplichtingen vr ndernemingen(titel 3) 2

Nadere informatie

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv.

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv. Dssier Eccheques Brn: Lex4yu p www.securex.eu BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77 helpdesk@bl budiv.be www.bl budiv.be Dssier Eccheques Wat is een eccheque? Eccheques zijn een initiatief

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Het bewind. Inleiding

Het bewind. Inleiding Het bewind Inleiding Wanneer iemand meerderjarig is, wrdt hij juridisch zelfstandig. De persn kan bijvrbeeld cntracten afsluiten, een bankrekening penen, Smmigen zijn hierte echter niet in staat. Deze

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020 Openbare raadpleging ver de evaluatie van de Eurpese strategie inzake handicaps 2010/2020 Er zijn in de EU ngeveer 80 miljen mensen met een handicap. Vr deze mensen is het, dr allerlei belemmeringen, vaak

Nadere informatie

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN De bedrijfsplis aansprakelijkheidsverzekeringen zijn berepsleven. beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risic's in Delgrep Al wie een nderneming f een

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

Guidelines. over de sector van ondernemingen die banden verkopen en plaatsen (bandencentrales en garages)

Guidelines. over de sector van ondernemingen die banden verkopen en plaatsen (bandencentrales en garages) Guidelines ver de sectr van ndernemingen die banden verkpen en plaatsen (bandencentrales en garages) In verleg met de berepsrganisatie FEDERTYRE heeft de FOD Ecnmie beslist m aanbevelingen te geven ver

Nadere informatie

Save or delete? Dataretentie als noodzakelijk kwaad?

Save or delete? Dataretentie als noodzakelijk kwaad? Save r delete? Dataretentie als ndzakelijk kwaad? Themalunch 15 ktber 2014 Kristel De Schepper Instituut vr Strafrecht KU Leuven en B-CCENTRE Krachtlijnen Belgisch wettelijk kader Wettelijke basis: artikel

Nadere informatie

1. De ontbinding, vereffening en herstructurering

1. De ontbinding, vereffening en herstructurering 1. De ntbinding, vereffening en herstructurering 1.1. Ontbinding 1.1.1. Grnden - Zals gemeenrechtelijke venntschap MAAR Kan niet wrden pgezegd (art. 645 lid 2 W.Venn.) Gaat niet teniet dr vereniging van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV Deze website is eigendm van Vermeersch-Decninck nv. Maatschappelijke zetel: Vermeersch-Decninck nv Edewallestraat 96 8610 Krtemark België Telefn: +32 (0)

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT De Dienstenrichtlijn met de cnsument een ruimere keuze bieden, meer waar vr zijn geld geven en een vlttere tegang tt diensten in de hele EU verzekeren WAAROM

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Gedragscode inzake reclame en informatieverstrekking over individuele levensverzekeringen: Toelichting bij de toepassing van de gedragscode

Gedragscode inzake reclame en informatieverstrekking over individuele levensverzekeringen: Toelichting bij de toepassing van de gedragscode VS10052 09.03.2012 Gedragscde inzake reclame en infrmatieverstrekking ver individuele levensverzekeringen: Telichting bij de tepassing van de gedragscde In deze nta wrdt nadere telichting gegeven bij de

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank

Omzendbrief betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de identificatie en de encdering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank Referentie PCCB/S2/CRR/1176598 Datum 11/05/2016

Nadere informatie

Nieuwe beperkingen aan het recht op tijdskrediet en werkloosheid met bedrijfstoeslag: een bespreking van de maatregelen van de regering-michel

Nieuwe beperkingen aan het recht op tijdskrediet en werkloosheid met bedrijfstoeslag: een bespreking van de maatregelen van de regering-michel Nieuwe beperkingen aan het recht p tijdskrediet en werklsheid met bedrijfsteslag: een bespreking van de maatregelen van de regering-michel FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369

Nadere informatie

Eenheidsstatuut Een kleine samenvatting

Eenheidsstatuut Een kleine samenvatting Eenheidsstatuut Een kleine samenvatting Afschaffing prefbeding Met de invering van het eenheidsstatuut kmt er een einde aan het prefbeding. Er wrdt wel een uitzndering vrzien vr studentenarbeid, tijdelijke

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER ANTITRUST EN CONCURRENTIE

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER ANTITRUST EN CONCURRENTIE GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER ANTITRUST EN CONCURRENTIE RICHTLIJN OVER ANTITRUST EN CONCURRENTIE Magna vert een krachtig maar rechtmatig cncurrentiebeleid en ndersteunt vrije en eerlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen

Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen Richtsneren en aanbevelingen Richtsneren vr de infrmatie die ratingbureaus peridiek aan ESMA meten meedelen 23/06/15 ESMA/2015/609 Inhud 1 Tepassingsgebied... 3 2 Definities... 3 3 Del van de richtsneren...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN XCDC Trading & Cnsultancy B.V.B.A. B-8780 Ostrzebeke 1. Algemeen CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN Vanaf 1 st juli 2014 is de CE MARKERING van buwprducten die nder een geharmniseerde nrm vallen,

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015 A. Ticketfrmules Bekenbeurs Verkpsvrwaarden Bekenbeurs dd. 1 september 2015 Wij bieden de vlgende ticketmgelijkheden aan: Dagticket nrmaal tarief; dit is het ticket dat je tegang geeft tt de bekenbeurs

Nadere informatie

& DE BANDT. CVBA / SCRL Advocaten Avocats Attorneys Rechtsanwälte

& DE BANDT. CVBA / SCRL Advocaten Avocats Attorneys Rechtsanwälte 1 Pierre de Bandt 2 I. INLEIDING Waarver handelt Bek III? 1) De tegang tt de markt is vrij (titel 1) 2) Inschrijving bij KBO via ndernemingslketten (titel 2) 3) Algemene verplichtingen vr ndernemingen

Nadere informatie

Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden

Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden Al twee jaar wachten we p een grte stap in het dssier ver het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden. Dit sinds het fameuze arrest van het Grndwettelijk Hf van 7 juli

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees Algemene Vrwaarden webshp (h)eerlijk vlees Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ombudsdienst A.V. Ziekenhuis Oost-Limburg

Huishoudelijk reglement ombudsdienst A.V. Ziekenhuis Oost-Limburg Huishudelijk reglement mbudsdienst A.V. Ziekenhuis Ost-Limburg 1 Inhud 1. Inleiding en verwijzing naar wettelijke bepalingen... 3 2. Tepassingsgebied... 3 3. Gedkeuring en inzage huishudelijk reglement...

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden - trustbox v.2-21/06/2013

Gebruiksvoorwaarden - trustbox v.2-21/06/2013 TERMS OF USE DATA AFNEMERS Gebruiksvrwaarden - trustbx v.2-21/06/2013 1. Bereik 1.1. Trustbx B2C is een gedepneerd handelsmerk van GS1 Belgium & Luxemburg en is een database ('Database') die de exclusieve

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING FORMULE GOLD

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING FORMULE GOLD RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING FORMULE GOLD Wat is verzekerd? Frmule Silver plus Opspringsksten vr vermiste kinderen Echtscheiding dr nderlinge testemming Familiale bemiddeling Erf-, schenkings- en testamentenrecht

Nadere informatie

Bemiddeling en administratieve sancties

Bemiddeling en administratieve sancties Bemiddeling en administratieve sancties Prf. Dr. Frankie Schram KU Leuven Instituut vr de Overheid Inhud Waarm bemiddeling in het kader van gemeentelijke administratieve sancties? Plaats van bemiddeling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

Deel 1 Actuele verplaatsingsmiddelen

Deel 1 Actuele verplaatsingsmiddelen Nieuwe verplaatsingstestellen: lpt technlgie vr p de wettelijke regeling van de verzekering van aansprakelijkheid? C. Van Schubreck Hgleraar KU Leuven, advcaat Balie Turnhut FOD Ecnmie, KMO, Middenstand

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Prijszetting: interactie marktpraktijken en mededinging. 10 Maart 2016

Prijszetting: interactie marktpraktijken en mededinging. 10 Maart 2016 Prijszetting: interactie marktpraktijken en mededinging 10 Maart 2016 Agenda Overzicht enkele bepalingen marktpraktijken Analyse mogelijke relatie mededinging Overzicht 0. Algemeen 1. Prijsaanduiding 2.

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 De Eurpese Unie is p een cruciaal mment gekmen en nderzekt de hervrming van haar visie en haar bij vrrang belangrijkste dmeinen, in het licht van de

Nadere informatie

Globale introductie (Dirk De Wit) Spelers en waarden. In de beeldende kunst zijn verschillende spelers actief:

Globale introductie (Dirk De Wit) Spelers en waarden. In de beeldende kunst zijn verschillende spelers actief: Glbale intrductie (Dirk De Wit) Spelers en waarden In de beeldende kunst zijn verschillende spelers actief: Kunstenaars galeries die kunstenaars prmten en werk verkpen publieke kunstrganisaties zals musea,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

H5 Rechten en plichten van werkgever en werknemer

H5 Rechten en plichten van werkgever en werknemer H5 Rechten en plichten van werkgever en werknemer Inhud: 5.1 Plichten van de werkgever 5.2 Plichten van de werknemer 5.3 Schadevergeding 5.4 Algemene wet gelijke behandeling 5.1 Plichten van de werkgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

De derde betaler en het persoonlijke aandeel van de patiënt

De derde betaler en het persoonlijke aandeel van de patiënt De derde betaler en het persnlijke aandeel van de patiënt 14/10/2010 Cntext huidige situatie Het hnrarium betreffende de geneeskundige verstrekkingen, bepaald dr de wet van 14 juli 1994, bestaat uit 2

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: A15-03705. Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefoon: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl

Voorstel aan de raad. Nummer: A15-03705. Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefoon: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl Vrstel aan de raad Nummer: A15-03705 Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefn: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl Punt 8 van de agenda vr de vergadering van 10 februari 2015. Onderwerp: Gedragscde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl Algemene Vrwaarden Taximetkrting.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

ERFGOEDDAG Goede afspraken om samen een succesverhaal te schrijven

ERFGOEDDAG Goede afspraken om samen een succesverhaal te schrijven ERFGOEDDAG Gede afspraken m samen een succesverhaal te schrijven Inleiding In 2016 is Erfgeddag te aan zijn zestiende editie. Het is dr zijn aanpak, publieksbereik en innvatieve rl en vral dankzij de inzet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden

ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden INTERN REGLEMENT EN ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden 1.1 - Tenzij er een vrafgaand geschreven akkrd is van PARKING, heeft het luter feit van in de inrichting binnen te

Nadere informatie

Normalisatie van gevelelementen Actualiteit en vooruitblik Nieuwigheden veiligheidseisen kinderen en binnenzonwering

Normalisatie van gevelelementen Actualiteit en vooruitblik Nieuwigheden veiligheidseisen kinderen en binnenzonwering Nrmalisatie van gevelelementen Actualiteit en vruitblik Nieuwigheden veiligheidseisen kinderen en binnenznwering Achtergrnd nieuwe nrmering kinderveiligheid met binnenznwering Ongevallen gerapprteerd met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene vrwaarden Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Nvember 2014 Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Vrijwilligerswerk: brandend actueel In een veranderende maatschappij die een ecnmische crisis drmaakt,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Toegangscontrole en (voor)aanmelding

Toegangscontrole en (voor)aanmelding Tegangscntrle en (vr)aanmelding Telichting ISPS Sinds 1 juli 2004 zijn passagiersschepen en vrachtschepen (BT 500 en meer) die internatinale reizen maken en havenfaciliteiten die deze vr internatinale

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Stuur dit frmulier naar MKBdirect Pst: Kryptnstraat 41, 7463 PB Rijssen E-mail: inf@rab-rijssen.nl Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Algemene Vrwaarden Thuiswinkel vr de levering van diensten Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

ARCONA PROPERTY FUND N.V. - Q&A CLAIMEMISSIE

ARCONA PROPERTY FUND N.V. - Q&A CLAIMEMISSIE NIET BESTEMD VOOR GEHELE OF GEDEELTELIJKE, RECHTSTREEKSE OF INDIRECTE OPENBAARMAKING, VERSPREIDING OF PUBLICATIE IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË OF JAPAN OF EEN ANDERE JURISDICTIE WAAR

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Veilige Kluizen.com. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Veilige Kluizen.com. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Veilige Kluizen.cm Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 -

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v. Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met

Nadere informatie

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit: Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Accuntants 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit: https://www.webwinkelkeur.nl/webwinkel/ vr meer infrmatie. Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign Leveringsvrwaarden Eyecatcher Webdesign 1 Definities Opdrachtnemer : Opdrachtgever : Overeenkmst : Dienst : Prduct : Eyecatcher Webdesign De natuurlijke f rechtspersn met wie Eyecatcher Webdesign een vereenkmst

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Administratiekantren/ Belastingadviseurs 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging

Nadere informatie

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden Algemene cnsumentenvrwaarden verkp en levering buw- en afbuwmaterialen en uitvering van werkzaamheden Deze algemene Vrwaarden van de Verenging van Handelaren in Buwmaterialen in Nederland (HIBIN) zijn

Nadere informatie