19 Ontwikkeling methodiek training on the job Systematische verbetering van de kwaliteit van overleg- en communicatievormen (deel 1)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "19 Ontwikkeling methodiek training on the job Systematische verbetering van de kwaliteit van overleg- en communicatievormen (deel 1)"

Transcriptie

1 19 Ontwikkeling methodiek training on the job Systematische verbetering van de kwaliteit van overleg- en communicatievormen (deel 1) Theo Wijnen Coördinator team consulting en ontwikkeling Redactiecoördinator Praktijkboek Kwaliteitszorg in Welzijnsvoorzieningen Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) 19.1 Inleiding In het kwaliteitsdecreet in de welzijnsvoorzieningen wordt ten aanzien van de ontwikkeling van het kwaliteitssysteem verwezen naar het in kaart brengen van overleg- en communicatiekanalen binnen de voorziening. De nadruk wordt gelegd op het inventariseren van soorten overlegvormen en de beoordeling van de overlegvorm op de aspecten efficiëntie en effectiviteit. In deze bijdrage (deel 1) beschrijven we de methodiek en werkwijze van de training on the job overlegvormen en communicatievaardigheden. De methodiek dient ter ondersteuning van de systematische verbetering van de kwaliteit van overleg- en communicatievormen binnen de organisatie. Deze methodiek is ontwikkeld door het Vormingscentrum voor OCMW s (VVSG) en is in samenwerking met een rust- en verzorgingstehuis in uitvoering gebracht. 1 We beperken ons in deel 1 tot een afbakening van het concept training on the job, een beschrijving van het kader en de stappen in de uitvoering van de training. Verder staan we stil bij de rol die de leidinggevenden van de afdelingen van het rusthuis spelen in het concept en de uitvoering van deze training. We sluiten het artikel af met enkele reflecties en conclusies betreffende het verloop van de training. In deel 2 wordt er concreet ingegaan op de resultaten van de training op vaardighedenniveau en een algemene evaluatie van het gehele trainingsverloop. De ontwikkelde methodiek is ook toepasbaar in andere welzijnsvoorzieningen dan het rust- en verzorgingstehuis Training on the job Passend binnen de strategische doelen en het beleidsplan (jaarplan) van het rusthuis wordt door het leidinggevend kader de keuze gemaakt om de kwaliteit van het overleg en de communicatie systematisch te verbeteren. Hiervoor wordt gekozen om de werkvorm van training on the job/learning on the job in te zetten. In goed Nederlands verstaan we hieronder dat de training plaatsvindt op de werkplek zelf, tijdens de 1. Rust- en verzorgingstehuis Immaculata-OCMW Edegem. Afl. 20 juli 2007 A.1 Visies, methoden en instrumenten / 259

2 dagelijkse werkzaamheden: werkplekopleiden en werkplekleren. Het werkplekleren betreft het leren dat in de context van het werk gebeurt en gestructureerd verloopt. Binnen het concept van training on the job spreken we over een begeleide vorm van leren op de werkplek. De training binnen het rusthuis wordt in de eerste fase begeleid door een externe trainer. Vanaf het begin van de training wordt de rol (taakstelling, houding en vaardigheden) van het hoofd van de afdeling sterk benadrukt (zie 19.5) Methodiek en werkwijze Methodiek training on the job Als leidraad en theoretische achtergrond voor de training on the job hanteert de trainer het handelingsgericht leermodel, (Schön, 1987; Bolhuis & Simons, 2001) waarbij vanuit het weten, met name het concrete doen (het handelen), geaccentueerd wordt (zie schema 1). Het model heeft tevens raakvlakken met het ervaringsgericht leermodel van Kolb (1984/1998). Leren en veranderen treden op door de integratie van concrete, emotionele ervaringen met cognitieve processen. Het gaat om het benoemen en herbenoemen van directe ervaringen. Volgens Kolb begint ieder leren met een ervaring. Voor ons lijkt het handelings- en ervaringsgericht leermodel een geëigende en toepasbare methode om het praktijkleren te bevorderen op een bewuste en doelmatige wijze. We hebben daarom het theoretisch concept van het leermodel proberen te integreren in het concept van training on the job. 260 / A.1 Visies, methoden en instrumenten Afl. 20 juli 2007

3 Schema 1: Handelingsgericht leermodel (Schön, 1987; Bolhuis & Simons, 2001; Wijnen, 2000/2001) Integratie van leren en werken Een belangrijke aanleiding om te kiezen voor het ervaringsgericht leermodel, is de nadruk die we willen leggen op de integratie van leren en werken. Het effect van klassieke, schoolse opleidingen is zeer beperkt. (Kessels, 1999) De dagelijkse werkomgeving blijkt een veel krachtiger leeromgeving te zijn en kan de resultaten van een opleiding teniet doen. Het is dus vooral van belang om meer aandacht te besteden aan de kwaliteit van de leeromgeving in het dagelijks werk. Een belangrijk vertrekpunt daarbij is dat wij kennis niet opvatten als een objectieve grootheid die je kunt overdragen. Het is een persoonlijke bekwaamheid die medewerkers door een actieve participatie dienen te verwerven. Veel leerervaringen in het proces moeten daarom worden gedeeld met het team, zowel binnen de afdeling als over de afdelingen heen. Hierbij speelt niet de vraag hoe medewerkers van leren tot handelen komen, maar veeleer hoe men door handelen tot leren komt. Weten te handelen (handelingsweten) wordt expliciet ontwikkeld door reflectie op handelen, waarbij handelen en nadenken elkaar voortdurend begeleiden ( knowing in action en reflection in action ) (Schön, 1987). Een dergelijke opvatting vraagt om een andere taakinvulling van leidinggevenden en begeleiders. Afl. 20 juli 2007 A.1 Visies, methoden en instrumenten / 261

4 Werkwijze training on the job In het begin van de training is het noodzakelijk om als trainer een beeld te krijgen van de setting waarin het overleg plaatsvindt. (organisatorische randvoorwaarden.) De trainer is in de beginfase aanwezig tijdens de overlegvormen die deel uitmaken van de training on the job. Hij observeert (participerende observatie) hoe het overleg verloopt (de vormkant) en hoe de deelnemers omgaan met de vooraf geselecteerde deelvaardigheden: bijv. feedback geven en ontvangen, luisteren, het nemen van besluiten, onderhandelen. In de nabespreking worden de observatiegegevens door de trainer teruggekoppeld en besproken met de deelnemers aan het overleg. Er wordt besproken wat goed verlopen is, minder goed verlopen is, wat moeilijk hanteerbaar is, welke omgevingsfactoren een rol hebben gespeeld, welke sterke punten van zichzelf men onvoldoende benut heeft, etc. Naar aanleiding van de nabespreking wordt door de trainer aan de deelnemers gevraagd om voor de volgende dagen en weken de deelvaardigheid in de dagelijkse praktijk, op de afdeling, in overlegvormen, in gesprek met collega s en met de bewoner bewuster te hanteren en toe te passen Nadat de trainer een vertrouwensrelatie heeft opgebouwd met de deelnemers reageert hij direct en geeft feedback tijdens het overleg op het gedrag en de gehanteerde communicatievaardigheden van de individuele deelnemer(s). Om handelingscompetentie te verwerven op het gebied van efficiënt en effectief vergaderen en communiceren, is een systematische opvolging van de beschreven werkwijze (zie punt 3.3) noodzakelijk gedurende een langere periode (minimaal 1 jaar). De integratie- en stabilisatiefase, zoals aangegeven in het stappenplan, voorziet hierin (zie schema 2) Didactische aanpak De didactische aanpak van de training on the job bestaat vooral uit een sterke deelnemersgerichte aanpak en benadering, waarbij de nadruk ligt op de (voor)kennis, het ervaringsgegeven en de wijze(n) waarop deze kennis en ervaring geactualiseerd en geconcretiseerd worden in het communicatief (handelend) gedrag van de deelnemers aan de training. De didactische principes die de trainer hierbij hanteert, worden uitgewerkt in deel 2 van dit artikel. 262 / A.1 Visies, methoden en instrumenten Afl. 20 juli 2007

5 19.4 De praktijk In deze paragraaf wordt een beschrijving weergegeven van het kader en de uitvoering van de training on the job, zoals die heeft plaatsgevonden binnen het rust- en verzorgingstehuis. De training is opgebouwd uit vier stappen namelijk: 1. De oriëntatiefase 2. Beoordelen van de structuur van het overleg en selecteren van vereiste basisvaardigheden 3. Verbreding en verdieping van de basisvaardigheden 4. Integratie en stabilisatie Voor een overzicht van de stappen die gezet zijn tijdens de uitvoering van de training wordt verwezen naar schema Kader van de training Teamvergadering en interdisciplinair overlegcomité (IDO) De training heeft plaatsgevonden tijdens het reguliere verloop van de teamvergaderingen/overlegmomenten van alle teams (drie trainingsmomenten per team). Verder hebben er zes trainingsmomenten plaatsgevonden tijdens het interdisciplinair overlegcomité. De teamvergadering wordt geleid door het hoofd van de afdeling, het IDO door de directeur van het rusthuis. Met een voor- en nabespreking van de vergadering (met het hoofd en de teamleden) werden persoonlijke- en teamervaringen op het gebied van overleg, communicatie en vaardighedenniveau besproken en geëvalueerd. De gemiddelde tijdsinvestering voor één trainingsmoment (voorbespreking vergadering en nabespreking) kan vastgesteld worden op circa drie uur Zelfanalyse en groeidoelen Ieder team heeft in een fase van voorbereiding op de training, onder aansturing van de directeur en begeleiding van het hoofd van de afdeling, een teamdiagnose (zelfanalyse) uitgevoerd waarin een selectie werd gemaakt van meerdere groeidoelen in communicatie. Deze groeidoelen zijn in het eerste trainingsmoment (vergadering) door het hoofd van ieder team toegelicht. De groeidoelen gelden voor de teamleden als rode draad voor het verdere verloop van de training Basisvaardigheden De trainer heeft gekoppeld aan de groeidoelen enkele basisvaardigheden toegevoegd die gelden als trainingsvaardigheden voor alle teams en die in grote lijnen Afl. 20 juli 2007 A.1 Visies, methoden en instrumenten / 263

6 corresponderen met de groeidoelen. Het betreft hier hoofdzakelijk de basisvaardigheden: luisteren, feedback geven en ontvangen. Natuurlijk werden deze basisvaardigheden nader geoperationaliseerd en afgestemd op het ontwikkelingsniveau van ieder team (o.a. passief en steunend luisteren, inhoudelijke feedback, gespreksfeedback, formele- en informele feedback, etc.). In het IDO (interdisciplinair overlegcomité) werd verder aandacht geschonken en gewezen op het belang van de volgende vaardigheden (kwaliteit in de beroepsmatige communicatie): hiërarchie van soorten boodschappen en uitingen, betekenis van negen vormen van feedback en vormen van luisteren: passief, steunend, sturend versus actief luisteren Overlegstructuur Binnen het kader van de training heeft verder een evaluatie plaatsgevonden van de opdracht, doel- en taakstelling van het IDO in relatie met de andere overleg -en communicatievormen binnen de organisatie Rol van de leidinggevende De rol van het hoofd als cultuurdrager en interne begeleider (Wijnen, 2000) op het gebied van voorbeeldgedrag van efficiënt en effectief vergaderen en communiceren dient niet onderschat te worden. Door deze training is het hoofd zich nog bewuster geworden van zijn houdings-, communicatie- en vaardighedenniveau. In de voor- en nabesprekingen die hebben plaatsgevonden tussen het hoofd en de trainer kwamen meerdere vragen aan bod (zie instrument 24, formulier 7). Over deze vragen werd nagedacht, er werden adviezen geformuleerd en er volgden oefeningen door het hoofd rond de geformuleerde aandachtspunten Begeleiding en ondersteuning Natuurlijk wordt hier veel gevraagd van de leidinggevende. Binnen het bestaande takenpakket wordt ook ten aanzien van werkplekopleiden en -begeleiden van de medewerkers een belangrijke rol weggelegd voor het hoofd. Het hoofd hoeft dit niet alleen te doen. Om het hoofd te ondersteunen en ruimte te bieden aan zijn eigen ontwikkeling op het gebied van het in gang houden van leerprocessen bij zijn medewerkers, het vergroten van zijn eigen inzichten en vaardigheden op sociaalcommunicatief gebied, 264 / A.1 Visies, methoden en instrumenten Afl. 20 juli 2007

7 het tonen van voorbeeldgedrag en congruentie van zeggen en doen en het leren overdragen van visie en beleid naar medewerkers wordt in de vervolgtraining voor leidinggevenden voldoende aandacht gegeven aan de mogelijkheid voor reflectie, verdieping, ontwikkeling van vaardigheden en houdingsaspecten van de leidinggevende. De werkvormen, casusbesprekingen en intervisiebijeenkomsten voor leidinggevenden zijn hierbij een efficiënt hulpmiddel (zie schema 2, punt 4) Algemene reflecties Instrument training on the job De training on the job overlegvormen en communicatievaardigheden kunnen we definiëren als een instrument om de kwaliteit (naar vorm, inhoud en vaardighedenniveau) van de bestaande overleg- en communicatievormen systematisch te bevorderen. De ervaringen tot op heden wijzen uit dat de training een effectief en geschikt hulpmiddel is naast of ter aanvulling van andere vormen van opleiden en leren (o.a. externe cursus, vorming, etc.). We kunnen veronderstellen dat deze leeren begeleidingsvorm, voor de ontwikkeling van vaardigheden en gedrag, juist beter tot zijn recht komt wanneer zij plaatsvindt op die plek waar medewerkers deze vaardigheden en/of gedragingen ook concreet moeten toepassen. Het realiteitsgehalte is daarbij van essentieel belang. In deel 2 van dit artikel trachten we deze veronderstelling inhoudelijk te onderbouwen Vertrouwensrelatie Deze trainingsopzet, waarbij gebruik gemaakt wordt van directe ervaringen van leidinggevenden en medewerkers uit hun eigen dagelijkse praktijk, vergt een zorgvuldige en stapsgewijze aanpak. De zorgvuldigheid ligt met name in het opbouwen en/ of versterken van een vertrouwensrelatie tussen de hoofden, medewerkers onderling en de trainer. Om persoonlijke- en teamvaardigheden (o.a. ervaringen, gevoelens en gedrag) bespreekbaar te kunnen maken is een veilig en vertrouwd klimaat noodzakelijk. Aan het ontwikkelen dan wel versterken van dit klimaat wordt gewerkt binnen ieder team Verantwoordelijkheden De trainer heeft de verantwoordelijkheid om gedurende een afgebakende termijn het gehele trainingstraject in gang te zetten, de directie en hoofden tijdelijk te ondersteunen, te begeleiden en te adviseren. De leidinggevenden en de trainer zijn zich ervan bewust dat de verantwoordelijkheid voor de toepassing van het geleerde en de voortgang van het ontwikkelingstraject bij de medewerker(s) en de leidinggevende(n) zelf ligt. Afl. 20 juli 2007 A.1 Visies, methoden en instrumenten / 265

8 Opmaak van de balans Hoofden en medewerkers hebben gedurende deze training voor zichzelf de balans opgemaakt (inzichten verworven) wat hun sterke en minder sterke kanten (hiaten) zijn op het gebied van het vaardig vergaderen en communiceren. Het zich realiseren van deze hiaten wordt ervaren als een probleem; een probleem opgevat als een uitdaging om aan te werken en er verbetering in aan te brengen ( knowing in action en reflection in action, zie ) Ontwikkelings- en resultaatgericht traject Het traject strekt zich uit over een periode van meer dan één jaar. (zie schema 2.) Dat wil niet zeggen dat aandacht schenken aan het verloop van overlegvormen en communicatie na dit traject wordt afgesloten. Aan de hand van zelf geformuleerde en geselecteerde eisen en criteria met betrekking tot de vorm, inhoud en communicatieaspecten van de teamvergadering en het IDO, kunnen directie, hoofden en medewerkers het verloop en de kwaliteit van het overleg zelf monitoren (o.a. door het invullen van checklists en het toetsinstrument, zie cd-rom: instrument 19, voorbeeld 1). Door deze werkwijze te hanteren, worden leidinggevenden en medewerkers probleem- en proceseigenaars van de kwaliteit van de communicatie binnen hun eigen afdeling/team en kunnen zij stapsgewijs werken aan een kwaliteitsverbetering van het overleg en de communicatie op middellange termijn (resultaatgericht werken) Integratie- en stabilisatiefase Deze fase is een belangrijke stap in het concept en de methodiek van de training on the job en het handelingsgericht leren. Het leerproces mag niet stokken na de training, als de externe trainer uit het directe gezichtsveld is verdwenen. Het proces moet omwille van de flexibiliteit van de afdeling/het team en de organisatie op gang blijven. Continuïteit en toepassing van het geleerde (transfer) moeten een duidelijke plaats krijgen gedurende dit ontwikkelingsproces. De hoofden van de afdelingen spelen als interne procesbegeleider in deze fase een belangrijke rol Enkele conclusies Het rust- en verzorgingstehuis waar de training on the job heeft plaatsgevonden heeft een efficiënt uitgebouwde overleg- en communicatiestructuur. Dit is voor de directie en het leidinggevend kader een noodzakelijke voorwaarde om de strategie, het beleid (visies), de gestelde doelen, de planning en de uitvoering van de dienstverlening aan bewoners en hun familieleden op elkaar af te stemmen en waar noodzakelijk te integreren in de dagelijkse werking van het rusthuis. Deze structuur is tevens noodzakelijk als belangrijke randvoorwaarde om te kunnen starten met het concept van training on the job, zoals beschreven in dit artikel. 266 / A.1 Visies, methoden en instrumenten Afl. 20 juli 2007

9 Een organisatie redt het niet alleen met een mooi uitgetekende overleg- en communicatiestructuur op papier. De kwaliteit van vergaderen en overleg voeren wordt in belangrijke mate bepaald door de volgende variabelen: taak- doelstelling (inhoud) van het overleg, vorm en structuur van het overleg en, last but not least, de competenties (inzet, betrokkenheid én vaardigheid) van alle deelnemers aan het overleg. Reeds eerder hebben we aangegeven (zie 19.5) dat de leidinggevende als voorzitter van het overleg in belangrijke mate de kwaliteit van het verloop van de vergadering bepaald. Door het in gang gezette proces van deze training on the job kunnen we tussentijds (na circa één jaar) concluderen dat er concrete impulsen zijn gegeven en eerste effecten (resultaten) zijn gerealiseerd om de kwaliteit van de bestaande overlegvormen (teamvergaderingen en IDO) in kaart te brengen en systematisch te verbeteren. De deelnemers aan de overlegvormen hebben zelf ervaren en kunnen bepalen welke vormcriteria, houdingsaspecten en sociaal-communicatieve vaardigheden noodzakelijk zijn en /of verder ontwikkeld dienen te worden om een efficiënt en effectief overleg en communicatie te realiseren. De praktijkervaringen moeten op middellange termijn uitwijzen dat het uitgewerkte concept een geschikt hulpmiddel is naast andere vormen van vorming, opleiden én leren binnen de organisatie van het rusthuis. Het is juist dat vergaderingen en structureel overleg voeren nog altijd geen goed imago heeft. Alweer vergaderen, het is tijdrovend, de voorzitter is constant aan het woord, er wordt weinig gezegd door de deelnemers, klinkt mogelijk bekend in de oren. (van Koolwijk, 1999). Toch willen we ter afsluiting aan de hand van de volgende vier aandachtspunten de noodzaak en het belang van structureel overleg voeren en vergaderen onderstrepen: 1. In het rust- en verzorgingstehuis zijn meerdere ontwikkelingen en innovaties aan de gang op strategisch-, beleidsmatig-, organisatorisch- en zorginhoudelijk niveau. Meerdere ontwikkelingen en activiteiten vinden gedifferentieerd plaats (bv. op bestuurs-, directie-, hoofden- en teamniveau). 2. Door de structurele overlegmomenten en vergaderingen brengt men weer integratie tot stand. Het is een plek én een moment om informatie te geven, visies, meningen en opvattingen op elkaar af te stemmen. Zelfs al zijn besluiten niet altijd even expliciet, toch creëert de teamvergadering/het interdisciplinair overleg, etc. een gezamenlijk kader. 3. Natuurlijk zal de kwaliteit van het overleg en van het werk bepaald worden door de mate waarin de individuele medewerker(s) actief kan participeren aan de vergadering en de mate waarin het team (én het IDO/de directie/het diensthoofd/het Afl. 20 juli 2007 A.1 Visies, methoden en instrumenten / 267

10 hoofd) iets doet met de bijdrage van de medewerkers. De ontwikkeling en toepassing van de geleerde vaardigheden op sociaal-communicatief niveau, door middel van de training on the job dragen zeker bij aan het participatieniveau. 4. Het effect en de kwaliteit van de vergadering zullen nog extra vergroot worden door het persoonlijk (informeel) contact tussen de leidinggevende, de medewerker en tussen de medewerkers onderling op de afdeling. Het blijkt dat het nabespreken, het nog eens formuleren van zaken die in de vergadering aan bod zijn geweest (tijdens het werk en/of in de wandelgang) wel degelijk hun effect hebben op basis van de uitvoering van gemaakte afspraken, etc. STAPPEN INHOUD TERMIJN/DUUR Stappen 1 t/m 4 Circa 16 maanden 1. Oriëntatie 1.1 Toelichten van het kader, doelstellingen en werkwijze van de training. 1.2 Inventarisatie en bespreken van de groeidoelen van ieder team. 1.3 Opbouwen en/of versterken van vertrouwensrelatie tussen de deelnemers onderling en de trainer. Circa twee maanden 2. Beoordelen van structuur (vorm) en selecteren van vereiste basisvaardigheden (communicatie-) voor het overleg 2.1 Door participerende observaties van de trainer. 2.2 Selectie van o.a. de basisvaardigheden 'luisteren, feedback geven en ontvangen, etc.' 2.3 Terugkoppeling en nabespreking met het hoofd (voorzitter) en deelnemers aan de vergadering, m.b.t. vorm, structuur en communicatieverloop van de vergadering (groepsgesprek). 2.4 Werkmateriaal bij de terugkoppeling en nabespreking is afkomstig van de deelnemers aan het overleg (eigen ervaringen en waarnemingen) samen met observatiegegevens van de trainer (reflectieverslagen). Circa drie maanden 268 / A.1 Visies, methoden en instrumenten Afl. 20 juli 2007

11 STAPPEN INHOUD TERMIJN/DUUR Stappen 1 t/m 4 Circa 16 maanden 3. Verbreding en verdieping van de basisvaardigheden 4. Integratie en stabilisatie 4.1 Eisenkader, criteria en checklist (toetsinstrument) 3.1 Aan de hand van resultaten uit de hulswerkopdracht, uitgevoerd door de deelnemers aan de vergadering, vindt er nadere exploratie en verdieping plaats van de basisvaardigheden en het (communicatie)verloop van de vergadering (tweegesprekken). 4.1 Het leidinggevend kader (incl. de directie) bespreken,selecteren en oefenen met methoden en begeleidingsvormen die bijdragen tot het realiseren van de doelstellingen van de training op middellange termijn. 4.2 Casusbesprekingen en Intervisiebijeenkomsten voor het leidinggevend kader Teams beoordelen zelf de kwaliteit van het overleg en de communicatie en werken stapsgewijs aan kwaliteitsverbetering. Circa vier maanden Circa zeven maanden Vervolgtraject gedurende 1 jaar Schema 2. Stappenplan training on the job overlegvormen en communicatievaardigheden 19.8 Bronnen en verrijkingsliteratuur Baert, H. K., De Witte & G. Sterck, Vorming, training en opleiding. Handboek voor een kwaliteitsvol VTO-beleid in welzijnsvoorzieningen, Leuven-Apeldoorn, Garant, Berggren, C. e.a., Praktisch leiderschap, Mechelen, TFC Trainingsmedia, Bolhuis, S. & P.R.J. Simons, Leren en werken, Alphen aan den Rijn, Samsom, Brinkerhoff, R. & S. Gil, Managing the total quality of training, in: Human Resource Development Quarterly, nr. 3, Afl. 20 juli 2007 A.1 Visies, methoden en instrumenten / 269

12 Huypens, J., Vergadertechnieken. Vergaderen is (geen) kinderspel, pocket in de reeks Professionele vaardigheden, Brussel, VVSG/Politeia, Kalmijn, J. & Th. De Haas, Opleiden in de lijn van het werk; opleiden in het werk van de lijn, in: Handboek effectief Opleiden, s-gravenhage, Delwel, Kerssemakers, J., Sociale vaardigheden voor managers en leidinggevenden: investeren in communicatie, inzet personeel en besturingskunde, Baarn, Nelissen, Kessels, J., De werkomgeving als een krachtige leeromgeving, in: Congresboek kwaliteit van management in de zorg, Amstelveen, Sympoz, Kolb, D., Experiential learning, Englewood Cliffs, Prentice Hall, Kolb, D., Individuele leerstijlen en de leercyclus voor teams, in: Het vijfde discipline praktijkboek: strategieën en instrumenten voor het bouwen van een lerende organisatie, Schoonhoven, Academic Service, Kwaliteitsdecreet Welzijnsvoorzieningen, in: Handleiding kwaliteitszorg in welzijnsvoorzieningen, Brussel, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Schön, D.A., Educating the reflective practitioner, San Francisco, Jossey-Bass, Senge, P., Het vijfde discipline praktijkboek: strategieën en instrumenten voor het bouwen van een lerende organisatie, Schoonhoven, Academic Service, Simons, P.R.J., Leren in organisaties, Syllabus opleiding Master in Science Counseling, Antwerpen/Hull, Benelux Universitair Centrum, Simons, P.R.J., Lerend werken: tautologie of uitdaging, in: OCMW-Vorming, tijdschrift voor vormingsadvies, nr. 18. Brussel, VVSG/VCO, Stoker, J. & T. De Korte, Het onmisbaar middenkader, Stichting Management Studies. Assen, Van Gorcum, Van Koolwijk, J., Ophouden met vergaderen: de vergadering als instrument voor radicale vernieuwing van de samenwerking, Deventer, Kluwer Bedrijfsinformatie, Van Mierloo, A., Ontwikkelen van een opleidingsbeleid: minimale kwaliteitseisen als vertrekpunt, in: Praktijkboek Kwaliteitszorg in Welzijnsvoorzieningen, deel A.1, nr. 15, Brussel, Politeia/VVSG, losbladig. 270 / A.1 Visies, methoden en instrumenten Afl. 20 juli 2007

13 Van der Sluis, L., Kwaliteitsmeting van leren op de werkplek, in: Tijdschrift Gedrag en Organisatie, nr. 4, Maarssen, Elsevier, augustus Van Put, A., OCMW s in verandering, in: OCMW-Vorming, tijdschrift voor vormingsadvies, nr. 8, Brussel, VVSG/VCO, Vriend, J., Leren: een verantwoordelijkheid van individu en organisatie, Zaltbommel, Thema, Wijnen, T., Werken en leren in een veranderde omgeving: lerende organisaties bestaan niet, in: Tijdschrift De Gemeente, nr. 2, februari 2000, Brussel, VVSG/VCO, Wijnen, T., Coördineren en samenwerken, pocket in de reeks Professionele vaardigheden, Brussel, VVSG/Politiea, Zuithof, M., Trend in opleidingen: de paradox van training-on-the-job, in: Tijdschrift Zorgvisie, nr. 9, Afl. 20 juli 2007 A.1 Visies, methoden en instrumenten / 271

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs 8 Doorlopende leerlijnen Marjan van der Maas Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoeksrapportage Inrichten leeromgevingen PO en VO 2008-2010 Een effectieve leeromgeving

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Samenwerking onderwijs en zorg

Samenwerking onderwijs en zorg KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Onderwijs en samenleving 98 Samenwerking onderwijs en zorg Evaluatie van een samenwerkingsverband tussen een (jeugd) huplverleningsinstelling en scholen voor speciaal onderwijs

Nadere informatie

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Rosa Hessing Nanda van Oorschot Theo Winnubst s-hertogenbosch, KPC Groep, 2007 De auteurs Rosa

Nadere informatie

De baan die bij me past

De baan die bij me past Passend onderwijs en zorg H. te Braake-Schakenraad en M. Voets Met medewerking van M. van de Laar en W. Schafrat De baan die bij me past Oriëntatie op kwalificatie in het vso De baan die bij me past Oriëntatie

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

Digitaal leren moet je leren

Digitaal leren moet je leren LOOK Rapport 38 Renny Beers Reggie Berkers Karel Kreijns Hartger Wassink Digitaal leren moet je leren Ict-ontwikkeling in teams op SG Were Di Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek Open Universiteit

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Nieuw leren waarderen. Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren in het voortgezet onderwijs

Nieuw leren waarderen. Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren in het voortgezet onderwijs Nieuw leren waarderen Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren in het voortgezet onderwijs Nieuw leren waarderen Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

'De baan die bij me past'

'De baan die bij me past' 'De baan die bij me past' Kwalificatietraject VSO KPC Groep Suzanne Beek Maria Voets Colofon Deze publicatie is ontwikkeld door KPC Groep voor ondersteuning van het regulier en speciaal onderwijs in opdracht

Nadere informatie

Teamwerken is teamleren?

Teamwerken is teamleren? Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs Hans Kommers en Marieke Dresen Ruud de de Moor Centrum Open Universiteit rdmc.ou.nl Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen

Nadere informatie

Passend Onderwijs Wat heb je nodig?

Passend Onderwijs Wat heb je nodig? Passend Onderwijs Wat heb je nodig? Praktijkonderzoek: Een onderzoek naar de vraag welke ondersteuningsbehoeften door leerkrachten in Almere en externen worden benoemd bij de realisatie van Passend Onderwijs.

Nadere informatie

Inventarisatie na- en bijscholing in interculturele competenties voor professionals in de jeugdsector. Eindrapportage

Inventarisatie na- en bijscholing in interculturele competenties voor professionals in de jeugdsector. Eindrapportage Inventarisatie na- en bijscholing in interculturele competenties voor professionals in de jeugdsector Eindrapportage 2 Inventarisatie na- en bijscholing in interculturele competenties voor professionals

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 75 Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen Tweede evaluatie van de inzet van een team van orthopedagogen in dienst van een schoolbestuur

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie