Grammaticaoverzicht. Taaltalent deel 3. Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen. Katja Verbruggen Henny Taks Eefke Jacobs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Grammaticaoverzicht. Taaltalent deel 3. Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen. Katja Verbruggen Henny Taks Eefke Jacobs"

Transcriptie

1 Taaltalent deel 3 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Grammaticaoverzicht Katja Verbruggen Henny Taks Eefke Jacobs u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2016

2 Dit grammaticaoverzicht hoort bij de tweede, herziene druk van Taaltalent deel 3 van Katja Verbruggen, Henny Taks en Eefke Jacobs. 2012/2014 Uitgeverij Coutinho bv Alle rechten voorbehouden. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16h Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www. stichting-pro.nl). Uitgeverij Coutinho Postbus AH Bussum Noot van de uitgever Wij hebben alle moeite gedaan om rechthebbenden van copyright te achterhalen. Personen of instanties die aanspraak maken op bepaalde rechten, wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met de uitgever. ISBN NUR van 18

3 Inhoud I Grammatica op woordniveau 1 Het lidwoord 2 Het zelfstandig naamwoord 3 Het bijvoeglijk naamwoord 4 De vergrotende trap 5 De overtreffende trap 6 Het voornaamwoord 7 Bezittelijke voornaamwoorden en bezittelijke constructies 8 Het wederkerig voornaamwoord 9 Het voorzetsel 10 alle, alles, allemaal en al II Grammatica op zinsniveau 1 De hoofdzin 2 De gebiedende wijs 3 er + onbepaald onderwerp 4 De passieve zin 5 Het gebruik van zou en zouden 5.1 zou(den) + vriendelijke vraag 5.2 zou + advies 6 Samengestelde zinnen 6.1 Samengestelde zinnen met een nevenschikkend voegwoord 6.2 Samengestelde zinnen met een onderschikkend voegwoord 6.3 De indirecte rede 6.4 De indirecte vraag 6.5 De betrekkelijke bijzin met die of dat 6.6 De betrekkelijke bijzin met een voorzetsel 3 van 18

4 I Grammatica op woordniveau 1 Het lidwoord Het lidwoord combineer je met woorden voor mensen, dingen, dieren en plaatsen. bepaald lidwoord enkelvoud de kop het boek bepaald lidwoord meervoud het boek de boeken de kop de koppen verkleinwoorden enkelvoud het boekje het kopje onbepaald lidwoord enkelvoud een kop een boek onbepaald lidwoord meervoud een boek boeken een kop koppen verkleinwoorden meervoud de boekjes de kopjes 2 Het zelfstandig naamwoord Het zelfstandig naamwoord is een woord waar vaak een lidwoord (de, het of een) voor staat. Je gebruikt het bijvoorbeeld voor mensen, dingen, dieren en plaatsen. Let op de spelling van zelfstandige naamwoorden in het meervoud. korte klanken meervoud de kop de koppen de bal de ballen het bed de bedden de bus de bussen de vis de vissen lange klanken meervoud de boom de bomen de naam de namen de week de weken de buur de buren het bier de bieren woorden met een -f woorden met een -s de brief de brieven het huis de huizen woorden met -heid de mogelijkheid de mogelijkheden de moeilijkheid de moeilijkheden onregelmatig het kind de kinderen het ei de eieren de stad de steden het glas de glazen 4 van 18

5 3 Het bijvoeglijk naamwoord Het bijvoeglijk naamwoord gebruiken we om iets te zeggen over een zelfstandig naamwoord. na het zelfstandig naamwoord De stoel is groen. Het boek is dik. De man is groot. Het meisje is mooi. voor het zelfstandig naamwoord de groene stoel het dikke boek de grote man het mooie meisje Let op de spelling van het bijvoeglijk naamwoord: woorden met een korte klank dik dikke dom domme woorden met een lange klank groot grote kaal kale woorden met een -f woorden met een -s lief lieve braaf brave boos boze dwaas dwaze Als het bijvoeglijk naamwoord voor het zelfstandig naamwoord staat, krijgt het meestal een e aan het eind. + e + e + e geen e! de mooie vrouw de lieve baby de grote auto de groene stoel een mooie vrouw een lieve baby een grote auto een groene stoel het mooie meisje het lieve kind het grote huis het groene boek een mooi meisje een lief kind een groot huis een groen boek Sommige bijvoeglijke naamwoorden krijgen nooit een extra e. Dat zijn de bijvoeglijke naamwoorden die eindigen op -a, -e, -i, -o, -y en -en. Voorbeelden: de prima buurt het oranje huis de kaki pet de retro stoel de sexy vrouw de open deur het gebakken ei 5 van 18

6 4 De vergrotende trap Als je twee dingen of mensen met elkaar vergelijkt, verandert het bijvoeglijk naamwoord. bijvoeglijk naamwoord +er groot groter (dan) klein kleiner (dan) hoog hoger (dan) laag lager (dan) dik dikker (dan) bijvoeglijk naamwoord +der duur duurder (dan) ver verder (dan) zuur zuurder (dan) donker donkerder (dan) lekker lekkerder (dan) onregelmatig veel meer (dan) weinig minder (dan) graag liever (dan) goed beter (dan) De vergrotende trap staat soms ook voor een zelfstandig naamwoord. Dan gelden dezelfde regels als voor het bijvoeglijk naamwoord. de-woorden de grotere man een grotere man het-woorden het grotere kind een groter kind 5 De overtreffende trap De overtreffende trap gebruiken we (net als de vergrotende trap) om zaken met elkaar te vergelijken. De overtreffende trap wordt gevormd door -st achter het bijvoeglijk naamwoord te plaatsen. regelmatig bijvoeglijk naamwoord vergrotende trap overtreffende trap groot klein hoog laag onregelmatig groter kleiner hoger lager grootst kleinst hoogst laagst bijvoeglijk naamwoord vergrotende trap overtreffende trap goed veel weinig graag beter meer minder liever best meest minst liefst 6 van 18

7 De overtreffende trap staat soms ook voor een zelfstandig naamwoord. Dan gelden weer dezelfde regels als voor het bijvoeglijk naamwoord. de-woorden de grootste man (een grootste man) het-woorden het grootste kind (een grootst kind) We gebruiken bij de overtreffende trap bijna altijd de of het en bijna nooit een. Wanneer de overtreffende trap niet voor een zelfstandig naamwoord staat, komt er altijd het voor de overtreffende trap te staan. Voorbeelden: Deze man is het grootst. Dit kind is het grootst. 6 Het voornaamwoord Het voornaamwoord is een woord om naar personen of dingen te verwijzen. onderwerp niet-onderwerp bezittelijk wederkerend 1 ik me, mij mijn me 2 je, jij u 3 hij ze, zij het, dat je, jou u hem haar het je, jouw uw zijn haar je u, zich zich zich 1 we, wij ons ons, onze ons 2 jullie jullie jullie, je je 3 ze, zij ze, hen, hun hun zich Voorbeelden: onderwerp niet-onderwerp bezittelijk wederkerend Ik woon in Amsterdam. Hoe gaat het met jou? Dit is mijn boek. Ik was me iedere dag. 7 van 18

8 7 Bezittelijke voornaamwoorden en bezittelijke constructies Met deze woorden zeg je van wie iets is. onderwerp bezittelijk voornaamwoord bezittelijke constructie ik mijn die/dat van mij je, jij je, jouw die/dat van jou u uw die/dat van u hij zijn die/dat van hem ze, zij haar die/dat van haar we, wij ons, onze die/dat van ons jullie jullie die/dat van jullie ze, zij hun die/dat van hen In de constructie dat/die van gebruik je dat voor het-woorden en die voor de-woorden. Voorbeelden: het huis de schoenen Mijn huis is groter dan dat van jou. Deze schoenen zijn goedkoper dan die van mij. Je kunt ook de naam van de persoon gebruiken om te zeggen van wie iets is. + s + s + Peters huis Annekes huis Wims huis Carla s huis Josi s huis Otto s huis Jos Beatrix Aziz 8 van 18

9 8 Het wederkerig voornaamwoord We kennen het wederkerend voornaamwoord en het wederkerig voornaamwoord. wederkerend voornaamwoord Ik stel me voor. Hij wast zich. Ze kleden zich aan. wederkerig voornaamwoord We zien elkaar. Jullie kussen elkaar. Ze geven elkaar een hand. Elkaar is een wederkerig voornaamwoord en betekent: de ene persoon de andere persoon. 9 Het voorzetsel Het voorzetsel is een woord dat meestal voor het lidwoord en zelfstandig naamwoord staat. Het voorzetsel kan de positie van een ding of persoon aangeven. jaren, maanden, dagen en tijden in op om in 2012 in februari in de zomer in de avond (werk)plaatsen op maandag op mijn verjaardag in op bij in de supermarkt in het ziekenhuis in de bibliotheek op kantoor op school op het vliegveld op het station om elf uur om middernacht bij de universiteit bij de overheid bij een bedrijf 9 van 18

10 10 alle, alles, allemaal en al Met alle, alles, allemaal en al zeg je iets over een hele groep mensen of dingen. alle = al + de voor een zelfstandig naamwoord alles = alle dingen zonder zelfstandig naamwoord allemaal verderop in de zin en in combinatie met een zelfstandig naamwoord of met het, dit en dat. Ik heb alle gegevens opgeslagen. (meervoud) Ik heb alle administratie gedaan. (enkelvoud, de-woord) Ik heb alles opgeslagen. Alles werd verkocht. al + het Al het geld is op! Ik heb de gegevens allemaal opgeslagen. Deze mensen gebruiken allemaal hetzelfde product. Dat zijn allemaal reclames die het gedrag van mensen moeten veranderen. + bezittelijk voornaamwoord Al mijn kleren zijn van het merk Cecil. + aanwijzend voornaamwoord Al deze auto s zijn even veilig. Let op: is alles het onderwerp? Dan moet je het enkelvoud gebruiken. Voorbeelden: Alles kost tegenwoordig zo veel. Alles kan gemaakt worden. 10 van 18

11 II Grammatica op zinsniveau 1 De hoofdzin De hoofdzin heeft minimaal een onderwerp: wie doet het? een persoonsvorm (pv.): wat doet hij of zij? In een normale hoofdzin staat het onderwerp op de eerste plaats en de pv. op de tweede plaats. 1 onderwerp Ik 2 pv. werk. 3 rest Mijn man kookt vanavond voor ons. Wij gaan in het weekend uit eten. Het huis is erg oud. Ouderen wonen vaak in een bejaardenhuis. Soms staat er nog een werkwoord in de zin. Dat werkwoord staat dan aan het eind van de zin. 1 onderwerp 2 pv. 3 rest Ik kan morgen niet komen. 4 hele werkwoord Zij willen vanavond de vuilniszak buitenzetten. Vaders en moeders moeten allebei voor de kinderen zorgen. De kinderopvang zal extra vrijwilligers nodig hebben. 1 onderwerp 2 pv. 3 rest 4 voltooid deelwoord Jij hebt gisteren niet afgedroogd. Jullie zijn vorige week op bezoek geweest. De vrijwilliger heeft naar de bewoners geluisterd. De ruzie is gelukkig goed afgelopen. 11 van 18

12 Soms staat er op de eerste plaats een ander woord dan het onderwerp. Dan gaat het onderwerp naar de derde plaats. De pv. blijft op de tweede plaats staan. 1 2 pv. 3 onderwerp 4 rest Op zaterdag doe ik de was. Vanavond kookt mijn man voor ons. Misschien bouwt de gemeente een nieuw zorgcentrum. Eerst moeten de bejaarden het ontbijt krijgen. Daarna zullen de verzorgers de medicijnen aan hen geven. In onze stad mogen de winkels tot uur open zijn. 5 hele werkwoord/ voltooid deelwoord Gisteren heb jij niet afgedroogd. Bij de begrafenis hebben de familieleden veel gehuild. Als het onderwerp op de derde plaats (na de pv.) staat, spreken we van inversie. 2 De gebiedende wijs Als je wilt zeggen dat iemand iets (niet) moet doen, gebruik je de gebiedende wijs. Je kunt daarvoor de stam of het hele werkwoord gebruiken. In welke situaties gebruik je de gebiedende wijs? bij instructies in gevaarlijke situaties bij opdrachten bijvoorbeeld in recepten of in de handleiding van een elektrisch apparaat bijvoorbeeld in het verkeer bijvoorbeeld op school met de stam: met de stam: met de stam: Doe drie liter water in een grote pan. Plaats de simkaart in de telefoon. Kijk uit! Pas op! Keer om! Doe niet! Kruis aan. Maak de zinnen compleet. met het hele werkwoord: met het hele werkwoord: met het hele werkwoord: Drie liter water in een grote pan doen. De simkaart in de telefoon plaatsen. Uitkijken! Oppassen! Omkeren! Niet doen! Aankruisen. De zinnen compleet maken. 12 van 18

13 Je maakt de zin vriendelijker met maar, eens en even. Je kunt deze woorden ook bij elkaar gebruiken. Voorbeelden: Ga maar koffie halen! Ga maar even koffie halen! Ga maar eens even koffie halen! Blijf even zitten! Blijf maar even zitten! Blijf maar eens even zitten! Kom eens binnen! Kom maar eens binnen! Kom maar eens even binnen! Als je tegen iemand u zegt, gebruik je meestal de formele gebiedende wijs. In deze zinnen krijgt de pv. wel een t aan het eind en staat er wel een onderwerp in de zin (u). Voorbeelden: Gaat u maar zitten! Komt u maar even binnen! 3 er + onbepaald onderwerp Als je wilt weten wat het onderwerp is, kun je de vraag stellen: Wie of wat (+ pv.)? Het onderwerp kan bepaald en onbepaald zijn. bepaald met de en het: de man, het huis met deze, die, dit en dat: deze man, die kerk, dit gebouw, dat winkelcentrum met mijn, jouw enzovoort: mijn woonplaats, jouw buurt, uw adres, zijn buren, haar huisnummer, onze straat, jullie woning, hun appartement onbepaald met een en zonder lidwoord: een man, huizen met woorden van hoeveelheid, zoals geen, veel, sommige, drie enzovoort: geen winkelcentrum, veel bewoners, sommige buren, drie appartementen Als het onderwerp onbepaald is, gebruiken we er in de zin. Voorbeelden: Er is een supermarkt op de hoek van de straat. Er wonen veel buitenlanders in mijn straat. 13 van 18

14 4 De passieve zin Voor een passieve zin heb je minstens twee werkwoorden nodig. De persoonsvorm is een vorm van worden en het andere werkwoord is een voltooid deelwoord. actieve zin Ik bak het brood. Ze schrijft de brief. We maken de taarten. Hij koopt de auto s. passieve zin Het brood wordt (door mij) gebakken. De brief wordt (door haar) geschreven. De taarten worden (door ons) gemaakt. De auto s worden (door hem) gekocht. 5 Het gebruik van zou en zouden 5.1 zou(den) + vriendelijke vraag Als je iets vriendelijk of beleefd wilt vragen, kun je het woord zouden gebruiken. enkelvoud zou + ik Zou ik... mogen/kunnen + heel werkwoord? Zou ik het bonnetje mogen zien? Zou ik in termijnen kunnen betalen? enkelvoud zou + je/u Zou je/u willen/kunnen + heel werkwoord? Zou je me willen helpen met mijn belastingaangifte? Zou u me met mijn marktkraam kunnen helpen? meervoud zouden + we/wij Zouden we/wij... mogen/kunnen + heel werkwoord? Zouden we het bonnetje mogen zien? Zouden we in termijnen kunnen betalen? meervoud zouden jullie Zouden jullie willen/kunnen +heel werkwoord? Zouden jullie me willen helpen met mijn belastingaangifte? Zouden jullie me met mijn marktkraam kunnen helpen? 14 van 18

15 5.2 zou + advies Met zou of zouden kun je ook een advies geven. zou + ik Als ik jou was, (dan) zou ik + heel werkwoord. Als ik jou was, (dan) zou ik niet zoveel geld aan kleding uitgeven. Als ik jou was, (dan) zou ik een eigen auto kopen. 6 Samengestelde zinnen 6.1 Samengestelde zinnen met een nevenschikkend voegwoord In het Nederlands kun je met voegwoorden van twee zinnen één zin maken. Met de voegwoorden want, of, maar en en blijft de woordvolgorde van de eerste en van de tweede zin hetzelfde. We noemen dit nevenschikkende voegwoorden. hoofdzin voegwoord hoofdzin Ik ga naar huis Hij doet alles zelf We gaan op vakantie We gaan zaterdag naar Utrecht want of maar en ik ben ziek. hij vraagt hulp bij zijn verhuizing. we hebben geen hotel geboekt. we willen zondag voor vrienden koken. 6.2 Samengestelde zinnen met een onderschikkend voegwoord Als we andere voegwoorden gebruiken, verandert de woordvolgorde van de tweede zin. In de tweede zin staat het onderwerp altijd op de eerste plaats, maar de pv. staat (samen met andere werkwoorden) aan het eind van de zin. We noemen deze voegwoorden onderschikkende voegwoorden. hoofdzin voegwoord bijzin Ik ga naar huis Hij koopt een auto We gaan verhuizen omdat omdat omdat ik ziek ben. hij op vakantie wil gaan. we een ander huis hebben gekocht. Het onderschikkend voegwoord kan op twee plaatsen staan: aan het begin van de zin, of in het midden van de zin. Als de zin begint met het voegwoord, krijg je in de tweede zin inversie. 15 van 18

16 hoofdzin voegwoord bijzin Ik ga naar huis Hij koopt een auto We gaan verhuizen omdat omdat omdat ik ziek ben. hij op vakantie wil gaan. we een ander huis hebben gekocht. voegwoord bijzin hoofdzin met inversie Omdat Omdat Omdat ik ziek ben, hij op vakantie wil gaan, we een ander huis hebben gekocht, ga ik naar huis. koopt hij een auto. gaan we verhuizen. Andere onderschikkende voegwoorden (voegwoorden van tijd) zijn: toen sinds wanneer als Mijn interesse voor het werken bij de Wegenwacht groeide, toen ik een keer naar de enthousiaste verhalen van een ex-collega luisterde. Sinds ik daar werk, is mijn enthousiasme alleen maar groter geworden. Wanneer iemand pech met zijn auto heeft, belt hij de Alarmcentrale van de ANWB. Als ik bij de klant aankom, geef ik dat door aan de Meldkamer. 6.3 De indirecte rede Als je zegt wat iemand anders heeft gezegd, gebruik je dat. We noemen dit de indirecte rede. Bij de indirecte rede staat de persoonsvorm van het tweede deel van de zin aan het einde van de zin. hoofdzin dat bijzin Ik heb van een medecursist gehoord dat het examen moeilijk is. Hij zegt dat hij mij morgen wel kan helpen. De boer zegt dat hij een koe heeft gekocht. Mijn broer schrijft mij dat hij volgende week zal komen. Hij vertelde mij dat hij in Spanje is geweest. De eenzame boer zegt dat hij een vrouw zoekt. In de krant staat dat Amsterdam de populairste stad voor toeristen is. 16 van 18

17 6.4 De indirecte vraag Je kunt op twee manieren een vraag stellen: met een directe vraag en met een indirecte vraag. directe vraag met vraagwoord Wat is het probleem van die jongeren? Wanneer moet je ingrijpen? Hoe kun je problemen voorkomen? directe vraag met werkwoord Zijn er veel jongeren met problemen? Wonen die jongeren nog bij hun ouders? Kunnen de ouders iets doen? indirecte vraag met vraagwoord Kun je me zeggen wat het probleem van die jongeren is? Weet je misschien wanneer je moet ingrijpen? Heb je een idee hoe je problemen kunt voorkomen? indirecte vraag met of Kun je me zeggen of er veel jongeren met problemen zijn? Weet je misschien of die jongeren nog bij hun ouders wonen? Heb je een idee of de ouders iets kunnen doen? 6.5 De betrekkelijke bijzin met die of dat Als je meer informatie over een ding of persoon wilt geven, kun je een betrekkelijke bijzin gebruiken. Daarvoor gebruiken we die na de-woorden en dat na het-woorden. In een betrekkelijke bijzin staat de pv. aan het eind (voor andere werkwoorden). die Ik laat twee bezienswaardigheden zien die niet zo bekend zijn. Ik ben tevreden over de kamer die ik gisteren heb gereserveerd. Ze zoekt een woning die ze zelf kan opknappen. dat Hij kan niet stoppen met het boek dat hij op dit moment leest. Ze gaan wonen in het huis dat ze deze maand hebben gekocht. Ik ga met een bootje dat ik zelf kan besturen. 6.6 De betrekkelijke bijzin met een voorzetsel Als er een voorzetsel bij het werkwoord hoort (denken aan, wachten op, ), begint de betrekkelijke bijzin niet met die of dat, maar met waar + voorzetsel (voor dingen) of voorzetsel + wie (voor personen). Net zoals bij zinnen met die en dat staan alle werkwoorden aan het einde. 17 van 18

18 voor dingen: waar + voorzetsel Ik wacht op de bus. Ik werk voor een bedrijf. voor mensen: voorzetsel + wie Ik wacht op mijn vader. Ik werk voor mensen. voor plaatsen: waar (het voorzetsel valt weg) De ex-werknemer heeft elf jaar bij het elektronicabedrijf gewerkt. De bus waarop ik wacht, is te laat. Het bedrijf waarvoor ik werk, wil uitbreiden. Mijn vader, op wie ik wacht, is te laat. De mensen voor wie ik werk, houden niet van klussen. De ex-werknemer bezoekt vandaag het elektronicabedrijf waar hij elf jaar heeft gewerkt. Let op: waar + met waarmee waar + naar waarnaartoe (richting) waar + van waarvandaan (richting) 18 van 18

Sleutel bij hoofdstuk 1

Sleutel bij hoofdstuk 1 Sleutel bij hoofdstuk 1 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke Jacobs u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2012 Deze sleutel hoort bij

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 1 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 3 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Zwart op wit Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen. Extra les: Wonen. Dorothé Pietersma. u i t g e v e r ij coutinho.

Zwart op wit Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen. Extra les: Wonen. Dorothé Pietersma. u i t g e v e r ij coutinho. Zwart op wit Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen Extra les: Wonen Dorothé Pietersma u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2009 Deze extra les over wonen hoort bij Zwart op wit. Praktische schrijfvaardigheid

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 6 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 5 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 4 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 9 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 8 van Taaltalent deel 3 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny

Nadere informatie

Antwoorden op de meerkeuzevragen

Antwoorden op de meerkeuzevragen Antwoorden op de meerkeuzevragen bij Dit is marketing! Loek ten Berge Johan van Kooten met medewerking van Esther de Berg Tweede, herziene druk u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2012 Deze antwoorden

Nadere informatie

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Wegwijs in Windows 8 Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze handleiding over een Outlook.com-account aanmaken hoort bij

Nadere informatie

Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen

Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen Wegwijs in Windows 7 Wegwijs in internet Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze handleiding Windows Live Mail downloaden

Nadere informatie

Microsoft Security Essentials downloaden

Microsoft Security Essentials downloaden Wegwijs in internet Thuis in Windows Vista Thuis in Windows 7 Microsoft Security Essentials downloaden Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze handleiding Microsoft Security

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 12 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Extra les: Verzekeringen

Extra les: Verzekeringen Zwart op wit Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen Extra les: Verzekeringen Dorothé Pietersma u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2009 Deze extra les over verzekeringen hoort bij Zwart op wit.

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 7 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Bijlagen bij het ecologisch krachtenveld

Bijlagen bij het ecologisch krachtenveld Professioneel pedagogisch handelen Omgaan met probleemgedrag in opvoedingssituaties Bijlagen bij het ecologisch krachtenveld Gerbert Sipman u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014 Deze bijlagen horen

Nadere informatie

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Wegwijs in Windows 8 Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze handleiding over het downloaden en installeren

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Engels

Woordenlijst Nederlands Engels Taaltalent deel 1 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 2 Het feest Henny Taks Katja Verbruggen u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014

Nadere informatie

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Wegwijs in Windows 8.1 Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze handleiding over het aanmaken van een Outlook.com-account

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Duits

Woordenlijst Nederlands Duits Taaltalent deel 1 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Woordenlijst Nederlands Duits Hoofdstuk 2 Het feest Henny Taks Katja Verbruggen u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 4 Het werk

Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 4 Het werk Taaltalent deel 2 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 4 Het werk Katja Verbruggen Henny Taks u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014

Nadere informatie

Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail

Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail Wegwijs in Windows 8 Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze handleiding over een e-mailadres

Nadere informatie

In de frontlinie tussen hulp en recht. Spel Wie heeft gelijk?

In de frontlinie tussen hulp en recht. Spel Wie heeft gelijk? In de frontlinie tussen hulp en recht Spel Wie heeft gelijk? Dit spel Wie heeft gelijk? hoort bij In de frontlinie tussen hulp en recht door Jacquelien de Savornin Lohman & Hannie Raaff. 2001 Uitgeverij

Nadere informatie

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Wegwijs in Windows 8.1 Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze handleiding over het downloaden en installeren

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 11 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Thuis in Windows 7 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge bussum 2010 Deze antwoorden horen bij de vragen in Thuis in Windows 7 van Hannie van Osnabrugge. 2010 Hannie van Osnabrugge Alle rechten

Nadere informatie

Toets grammaticale termen met sleutel

Toets grammaticale termen met sleutel Schrijf Vaardig 1, 2 en 3 Methode met grammaticale opbouw voor anderstaligen Toets grammaticale termen met sleutel Marilene Gathier u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2012 Deze toets hoort bij

Nadere informatie

Profiel van de Nederlandse overheid

Profiel van de Nederlandse overheid Profiel van de Nederlandse overheid Organisatie, beleid en besluitvorming Links Remko Iedema en Patricia Wiebinga bussum 2012 Deze links vormen extra materiaal bij de zesde, herziene druk van het boek

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 2 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Toetsvragen bij domein 6 Stellen

Toetsvragen bij domein 6 Stellen bijvoorbeeld Exemplarische opleidingsdidactiek voor taalonderwijs op de basisschool Toetsvragen bij domein 6 Stellen Bart van der Leeuw (red.) Jo van den Hauwe (red.) Els Moonen Ietje Pauw Anneli Schaufeli

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in de wereld van internet Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge Vijfde, herziene druk bussum 2010 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in de wereld van internet van Hannie van

Nadere informatie

Toetsvragen bij domein 5 Begrijpend lezen

Toetsvragen bij domein 5 Begrijpend lezen bijvoorbeeld Exemplarische opleidingsdidactiek voor taalonderwijs op de basisschool Toetsvragen bij domein 5 Begrijpend lezen Bart van der Leeuw (red.) Jo van den Hauwe (red.) Els Moonen Ietje Pauw Anneli

Nadere informatie

Extra les: Internetbankieren

Extra les: Internetbankieren Zwart op wit Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen Extra les: Internetbankieren Dorothé Pietersma u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2009 Deze extra les over internetbankieren hoort bij Zwart

Nadere informatie

Projecthandleiding marketingcommunicatieplan

Projecthandleiding marketingcommunicatieplan Basisboek marketingcommunicatie Projecthandleiding marketingcommunicatieplan Esther de Berg (red.) Elyn Doornenbal Werner Kleiss Gabriëlle Kuiper Rutger Mackenbach bussum 2011 1/8 Deze hoort bij Basisboek

Nadere informatie

Thuis in Word Antwoorden op de vragen. Hannie van Osnabrugge Marian Ponsioen-van der Hulst

Thuis in Word Antwoorden op de vragen. Hannie van Osnabrugge Marian Ponsioen-van der Hulst Thuis in Word 2007 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge Marian Ponsioen-van der Hulst bussum 2009 Deze antwoorden horen bij de vragen in Thuis in Word 2007 van Hannie van Osnabrugge en Marian

Nadere informatie

Outreachend werken. Handboek voor werkers in de eerste lijn. Opdrachten bij methodiek. Lia van Doorn Yvonne van Etten Mirjam Gademan

Outreachend werken. Handboek voor werkers in de eerste lijn. Opdrachten bij methodiek. Lia van Doorn Yvonne van Etten Mirjam Gademan Outreachend werken Handboek voor werkers in de eerste lijn Opdrachten bij methodiek Lia van Doorn Yvonne van Etten Mirjam Gademan uitgeverij c o u t i n h o c bussum 2008 Deze opdrachten horen bij Outreachend

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Duits

Woordenlijst Nederlands Duits Taaltalent deel 1 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Woordenlijst Nederlands Duits Hoofdstuk 3 De familie Henny Taks Katja Verbruggen u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014

Nadere informatie

Webmail met Windows Live Hotmail

Webmail met Windows Live Hotmail Wegwijs in internet Webmail met Windows Live Hotmail Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze handleiding Webmail met Windows Live Hotmail hoort bij Wegwijs in internet van

Nadere informatie

Spelend leren, leren spelen

Spelend leren, leren spelen Spelend leren, leren spelen een werkboek voor kinderen en ouders Rudy Reenders, Wil Spijker & Nathalie van der Vlugt Spelend leren, een werkboek voor kinderen en ouders leren spelen Rudy Reenders, Wil

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 6 De school

Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 6 De school Taaltalent deel 2 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 6 De school Katja Verbruggen Henny Taks u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014

Nadere informatie

NEDERLANDS Taalverzorging 1F Woord/zin Deel 1 van 3

NEDERLANDS Taalverzorging 1F Woord/zin Deel 1 van 3 NEDERLANDS Taalverzorging 1F Woord/zin Deel 1 van 3 Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur(s): Ruud Schinkel Inhoudelijke redactie: Ina Berlet Titel:

Nadere informatie

De essentie van administratieve organisatie. Stappenplan offerte. Wim Fennis Jan-Pieter Schilderinck. u i t g e v e r ij coutinho.

De essentie van administratieve organisatie. Stappenplan offerte. Wim Fennis Jan-Pieter Schilderinck. u i t g e v e r ij coutinho. De essentie van administratieve organisatie Stappenplan offerte Wim Fennis Jan-Pieter Schilderinck u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2012 Dit stappenplan hoort bij De essentie van administratieve organisatie

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 10 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Les 7 Doen: Windows Live Mail

Les 7 Doen: Windows Live Mail Wegwijs in Windows 7 Les 7 Doen: Windows Live Mail Vervangende les voor Windows Live Mail versie 2011 Hannie van Osnabrugge bussum 2011 Deze vervangende les voor Windows Live Mail versie 2011 hoort bij

Nadere informatie

Wegwijs in de wereld van internet

Wegwijs in de wereld van internet Wegwijs in de wereld van internet Werkbladen les 5 voor Windows Vista (Windows Mail) Hannie van Osnabrugge Vijfde, herziene druk bussum 2010 Deze werkbladen horen bij Wegwijs in de wereld van internet

Nadere informatie

Recht lezen 2 Samenvatten. Weboefening 1. drs. Jacky van den Dikkenberg. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. bussum 2015

Recht lezen 2 Samenvatten. Weboefening 1. drs. Jacky van den Dikkenberg. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. bussum 2015 Recht lezen 2 Samenvatten Weboefening 1 drs. Jacky van den Dikkenberg u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze weboefening hoort bij Recht lezen 2 van drs. Jacky van den Dikkenberg. 2015 Uitgeverij

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in Excel 2007 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2008 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in Excel 2007 van Hannie van Osnabrugge.

Nadere informatie

Toetsvragen bij domein 2 Woordenschat

Toetsvragen bij domein 2 Woordenschat bijvoorbeeld Exemplarische opleidingsdidactiek voor taalonderwijs op de basisschool Toetsvragen bij domein 2 Woordenschat Bart van der Leeuw (red.) Jo van den Hauwe (red.) Els Moonen Ietje Pauw Anneli

Nadere informatie

Een onderzoekende houding

Een onderzoekende houding Een onderzoekende houding Werken aan professionele ontwikkeling Zelfscan onderzoekende houding Maaike van den Herik en Arnout Schuitema bussum 2016 Deze zelfscan hoort bij Een onderzoekende houding. van

Nadere informatie

Toetsvragen bij domein 1 Mondelinge taalvaardigheid

Toetsvragen bij domein 1 Mondelinge taalvaardigheid bijvoorbeeld Exemplarische opleidingsdidactiek voor taalonderwijs op de basisschool Toetsvragen bij domein 1 Mondelinge taalvaardigheid Bart van der Leeuw (red.) Jo van den Hauwe (red.) Els Moonen Ietje

Nadere informatie

HOTEL HALLO. , Amsterdam. Werkboek. Nederlandse woordenschat voor anderstalige kinderen Kim Koelewijn

HOTEL HALLO. , Amsterdam. Werkboek. Nederlandse woordenschat voor anderstalige kinderen Kim Koelewijn HOTEL HALLO Werkboek Nederlandse woordenschat voor anderstalige kinderen Kim Koelewijn, Amsterdam 2014, Uitgeverij Boom, Amsterdam, Kim Koelewijn Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde

Nadere informatie

Uitprobeerpakket. Toetsboek 4 groep 4 blok 6

Uitprobeerpakket. Toetsboek 4 groep 4 blok 6 Uitprobeerpakket Toetsboek 4 groep 4 blok 6 Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Uitprobeerpakket. Toetsboek 6 groep 6 blok 6

Uitprobeerpakket. Toetsboek 6 groep 6 blok 6 Uitprobeerpakket Toetsboek 6 groep 6 blok 6 Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in Windows 8 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in Windows 8 van Hannie van Osnabrugge.

Nadere informatie

Aanpassingen voor Picasa versie 3.9

Aanpassingen voor Picasa versie 3.9 Wegwijs in digitale foto's Aanpassingen voor Picasa versie 3.9 Hannie van Osnabrugge Tweede, herziene druk bussum 2012 Deze aanpassingen voor Picasa versie 3.9 horen bij de tweede, herziene druk van Wegwijs

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Thuis in Word 2010 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge Marian Ponsioen-van der Hulst bussum 2011 Deze antwoorden horen bij de vragen in Thuis in Word 2010 van Hannie van Osnabrugge en Marian

Nadere informatie

Wegwijs in het Indonesische woordenboek

Wegwijs in het Indonesische woordenboek Indonesisch voor beginners Wegwijs in het Indonesische woordenboek Harmani Jeanne Ham uitgeverij c o u t i n h o c bussum 2010 Deze aanwijzingen horen bij de zesde, herziene uitgave van Indonesisch voor

Nadere informatie

Nederlands in beeld bevat een tekstboek met een cd en een cd-rom. Op www.nederlandsinbeeld.nl vindt u extra informatie.

Nederlands in beeld bevat een tekstboek met een cd en een cd-rom. Op www.nederlandsinbeeld.nl vindt u extra informatie. Nederlands in beeld Nederlands in beeld bevat een tekstboek met een cd en een cd-rom. Op www.nederlandsinbeeld.nl vindt u extra informatie. Vervolgmogelijkheid: Basiscursus 1 ISBN 9789461057228 www.nt2.nl

Nadere informatie

Start.nl deel 1. Sleutel

Start.nl deel 1. Sleutel Start.nl deel 1 Sleutel Katja Verbruggen Welmoed Hoogvorst bussum 2013 Deze sleutels horen bij Start.nl deel 1 van Katja Verbruggen en Welmoed Hoogvorst. 2013 Uitgeverij Coutinho bv Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Aanpassingen voor Picasa versie 3.9

Aanpassingen voor Picasa versie 3.9 Wegwijs in digitale foto's Aanpassingen voor Picasa versie 3.9 Hannie van Osnabrugge Tweede, herziene druk bussum 2012 Deze aanpassingen voor Picasa versie 3.9 horen bij de tweede, herziene druk van Wegwijs

Nadere informatie

i n s t a p b o e k j e

i n s t a p b o e k j e jaargroep 6 naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs i n s t a p b o e k j e k l o k k i j k e n Les 1 Uren en minuten 1 Hoe laat begint elke les? Schrijf op. Rekenen Taal 2 Hoeveel uur is de

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Engels

Woordenlijst Nederlands Engels Taaltalent deel 1 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 1 De cursus Henny Taks Katja Verbruggen u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in PowerPoint 2007 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge bussum 2010 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in Powerpoint 2007 van Hannie van Osnabrugge. 2010 Hannie van Osnabrugge

Nadere informatie

Zinsontleden en woordbenoemen groep 7/8

Zinsontleden en woordbenoemen groep 7/8 Zinsontleden en woordbenoemen groep 7/8 Naam: 1 Inhoudsopgave: 3 - Onderwerp 4 - Persoonsvorm 5 - Gezegde 6 - Lijdend voorwerp 7 - Meewerkend voorwerp 8 - Werkwoorden 8 - Zelfstandig naamwoorden 9 - Bijvoeglijk

Nadere informatie

Leerdoelen. Conferencemanagement. Congres- en vergaderorganisatie in theorie en praktijk. John E. Moreu. u i t g e v e r ij c o u t i n h o

Leerdoelen. Conferencemanagement. Congres- en vergaderorganisatie in theorie en praktijk. John E. Moreu. u i t g e v e r ij c o u t i n h o Conferencemanagement Congres- en vergaderorganisatie in theorie en praktijk Leerdoelen John E. Moreu u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2010 Deze leerdoelen horen bij de derde, herziene uitgave

Nadere informatie

De kunst van cultuurmarketing. Discussievragen en stellingen

De kunst van cultuurmarketing. Discussievragen en stellingen De kunst van cultuurmarketing Discussievragen en stellingen Ruurd Mulder Tweede, herziene druk u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2013 Deze discussievragen en stellingen horen bij De kunst van cultuurmarketing

Nadere informatie

Thuis in de Wereld van Word

Thuis in de Wereld van Word Thuis in de Wereld van Word Les 6 Enveloppen en etiketten Aangepaste les voor Word 2000 Hannie van Osnabrugge & Marian Ponsioen-van der Hulst u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2005 Deze aangepaste

Nadere informatie

z ó leuk is lezen! taart van juf jet Anneke Scholtens en Pauline Oud Zwijsen

z ó leuk is lezen! taart van juf jet Anneke Scholtens en Pauline Oud Zwijsen z ó leuk is lezen! taart van juf jet Anneke Scholtens en Pauline Oud Zwijsen z ó leuk is lezen! taart van juf jet Anneke Scholtens Pauline Oud Zwijsen kijk, daar is juf jet. ze is jarig. lot heeft koek

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in Excel 2010 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2011 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in Excel 2010 van Hannie van Osnabrugge.

Nadere informatie

Illustratieverantwoording bij. Van licht tot zicht. Een interdisciplinaire benadering. van visuele communicatie. Kees van Overveld

Illustratieverantwoording bij. Van licht tot zicht. Een interdisciplinaire benadering. van visuele communicatie. Kees van Overveld Illustratieverantwoording bij Van licht tot zicht Een interdisciplinaire benadering van visuele communicatie Kees van Overveld 2011 Uitgeverij Coutinho b.v. Alle rechten voorbehouden. Behoudens de in of

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Spaans

Woordenlijst Nederlands Spaans Taaltalent deel 1 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Woordenlijst Nederlands Spaans Hoofdstuk 1 De cursus Henny Taks Katja Verbruggen u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in Windows 8.1 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in Windows 8.1 van Hannie van Osnabrugge.

Nadere informatie

Antwoorden bij de extra opdrachten bij hoofdstuk 5

Antwoorden bij de extra opdrachten bij hoofdstuk 5 Antwoorden bij de extra opdrachten bij hoofdstuk 5 Nederlands in actie Methode NT2 voor hoogopgeleide anderstaligen Berna de Boer Margaret van der Kamp Birgit Lijmbach Derde, herziene druk u i t g e v

Nadere informatie

Het boek is opgedeeld in twee delen die achter elkaar doorgewerkt kunnen worden; het liefst met begeleiding van een leerkracht.

Het boek is opgedeeld in twee delen die achter elkaar doorgewerkt kunnen worden; het liefst met begeleiding van een leerkracht. De taaltrap De taaltrap bestaat uit: een lesboek; veel foto s en tekeningen; 20 lessen met veelgebruikte schooltaalwoorden en zinnen; eenvoudige grammaticale oefeningen; een audio cd. Het boek is opgedeeld

Nadere informatie

i n s t a p b o e k j e

i n s t a p b o e k j e jaargroep 4 naam: reken-wiskundemethode het basisonderwijs i n s t a p b o e k j e k l o k k i j k e n Les 1 Hele en halve uren 1 Hoe laat is het? Vul in. 2 Hoe laat is het? Teken de wijzers. 2 5 8 6 9

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in PowerPoint 2010 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2011 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in PowerPoint 2010 van Hannie van

Nadere informatie

Antwoorden bij de extra opdrachten bij hoofdstuk 1

Antwoorden bij de extra opdrachten bij hoofdstuk 1 Antwoorden bij de extra opdrachten bij hoofdstuk 1 Nederlands in actie Methode NT2 voor hoogopgeleide anderstaligen Berna de Boer Margaret van der Kamp Birgit Lijmbach Derde, herziene druk u i t g e v

Nadere informatie

i n s t a p b o e k j e

i n s t a p b o e k j e jaargroep 7 naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs i n s t a p b o e k j e d e r e k e n m a c h i n e Les Rekenen tot 000 Rekenen met de rekenmachine. Hiernaast zie je een rekenmachine. Hoe

Nadere informatie

Basiscursus Nederlands voor buitenlanders Delftse methode. Oefenboek

Basiscursus Nederlands voor buitenlanders Delftse methode. Oefenboek Basiscursus Nederlands voor buitenlanders Delftse methode Oefenboek Beginners NT2-niveau 0 1 Delftse methode Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders Oefenboek A.G. Sciarone P.J. Meijer Boom, Amsterdam

Nadere informatie

Nederlands. Woord/zin. Voor 1F Deel 3 van 3

Nederlands. Woord/zin. Voor 1F Deel 3 van 3 Nederlands Woord/zin Voor 1F Deel 3 van 3 Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Ruud Schinkel Inhoudelijke redactie: Ina Berlet Titel: Nederlands

Nadere informatie

groep Computerprogramma woordenschat

groep Computerprogramma woordenschat Taal actief G e b r u i k e r si n st r u c t i e C o m pu te rpro gra m m a w o o rde n s c ha t 214088_OM.indd 1 gro ep 6 22-06-2009 12:22:50 telefoon: 073-628 87 22 e-mail: helpdesk.bao@malmberg.nl

Nadere informatie

Antwoorden bij de extra opdrachten bij hoofdstuk 7

Antwoorden bij de extra opdrachten bij hoofdstuk 7 Antwoorden bij de extra opdrachten bij hoofdstuk 7 Nederlands in actie Methode NT2 voor hoogopgeleide anderstaligen Berna de Boer Margaret van der Kamp Birgit Lijmbach Derde, herziene druk u i t g e v

Nadere informatie

Extra les Muis en toetsenbord

Extra les Muis en toetsenbord Wegwijs in Windows 8.1 Extra les Muis en toetsenbord Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze extra les over het werken met de muis en het toetsenbord hoort bij Wegwijs

Nadere informatie

Nederlands. Woord/zin. Voor 1F Deel 2 van 3

Nederlands. Woord/zin. Voor 1F Deel 2 van 3 Nederlands Woord/zin Voor 1F Deel 2 van 3 Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Ruud Schinkel Inhoudelijke redactie: Ina Berlet Titel: Nederlands

Nadere informatie

Compacte taalgids Nederlands (basis en gevorderd) les- en werkboek

Compacte taalgids Nederlands (basis en gevorderd) les- en werkboek Compacte taalgids Nederlands (basis en gevorderd) les- en werkboek Bezoek- en postadres: Bredewater 16 2715 CA Zoetermeer info@uitgeverijbos.nl www.uitgeverijbos.nl 085 2017 888 Aan de totstandkoming van

Nadere informatie

De bovenkamer. Josée Coenen. een kleurrijke grammatica van het Nederlands. colofon

De bovenkamer. Josée Coenen. een kleurrijke grammatica van het Nederlands. colofon Josée Coenen De bovenkamer een kleurrijke grammatica van het Nederlands colofon Dit overzicht is samengesteld door Josée Coenen, auteur van De bovenkamer. Vormgeving Marjo Starink Bazalt 2016 Voor meer

Nadere informatie

Vragen en opdrachten

Vragen en opdrachten Conferencemanagement Congres- en vergaderorganisatie in theorie en praktijk Vragen en opdrachten John E. Moreu u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2010 Deze vragen en opdrachten horen bij de derde,

Nadere informatie

Grammaticaboekje NL. Om een beeld te krijgen van de inhoud: De inhoudsopgave, een paar onderwerpen en de eerste bladzijde van de trefwoorden.

Grammaticaboekje NL. Om een beeld te krijgen van de inhoud: De inhoudsopgave, een paar onderwerpen en de eerste bladzijde van de trefwoorden. 9 789082 208306 van Om een beeld te krijgen van de inhoud: De inhoudsopgave, een paar onderwerpen en de eerste bladzijde van de trefwoorden. Opzoekboekje voor leerlingen in klas 1 tot en met 3 in de onderbouw

Nadere informatie

Uitprobeerpakket. Toetsboek 8 groep 8 blok 4

Uitprobeerpakket. Toetsboek 8 groep 8 blok 4 Uitprobeerpakket Toetsboek 8 groep 8 blok 4 Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

i n s t a p b o e k j e

i n s t a p b o e k j e jaargroep 5 naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs i n s t a p b o e k j e k l o k k i j k e n Les 1 Hele uren tot en met 12 uur 1 Hoe laat is het? Vul in. 2 Hoe laat is het? Maak vast. 2

Nadere informatie

Leven met ongewenste kinderloosheid

Leven met ongewenste kinderloosheid nadia garnefski vivian kraaij maya schroevers Leven met ongewenste kinderloosheid Boom Hulpboek amsterdam mmxiii 2013 N. Garnefski, V. Kraaij & M. J. Schroevers p / a Uitgeverij Boom, Amsterdam Behoudens

Nadere informatie

Antwoorden bij de extra opdrachten bij hoofdstuk 6

Antwoorden bij de extra opdrachten bij hoofdstuk 6 Antwoorden bij de extra opdrachten bij hoofdstuk 6 Nederlands in actie Methode NT2 voor hoogopgeleide anderstaligen Berna de Boer Margaret van der Kamp Birgit Lijmbach Derde, herziene druk u i t g e v

Nadere informatie

Extra les Werken met Windows Live Mail 2012

Extra les Werken met Windows Live Mail 2012 Wegwijs in Windows 8 Extra les Werken met Windows Live Mail 2012 Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze extra les over het werken met Windows Live Mail 2012 hoort bij

Nadere informatie

Bijlagen bij deel III

Bijlagen bij deel III Professioneel pedagogisch handelen Omgaan met probleemgedrag in opvoedingssituaties Bijlagen bij deel III Gerbert Sipman u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014 Deze bijlagen horen bij de derde, herziene

Nadere informatie

Uitprobeerpakket. Toetsboek 5 groep 5 blok 6

Uitprobeerpakket. Toetsboek 5 groep 5 blok 6 Uitprobeerpakket Toetsboek 5 groep 5 blok 6 Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Routeboek Onderleggers voor de ISK

Routeboek Onderleggers voor de ISK Routeboek Onderleggers voor de ISK ISK Utrecht Boom, Amsterdam Deze uitgave is gemaakt in opdracht van ISK Utrecht. Tweede herziene uitgave 2014 2011 ISK Utrecht Behoudens de in of krachtens de Auteurswet

Nadere informatie

i n s t a p b o e k j e

i n s t a p b o e k j e jaargroep 8 naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs i n s t a p b o e k j e k l o k k i j k e n Les 1 Seconden 1 Vul in. 1 uur = 1 minuut = 1 uur = maaltijd tijd in en tijd in spruitjes ontdooien

Nadere informatie

Vervangende opdrachten

Vervangende opdrachten Wegwijs in de wereld van websites bouwen Vervangende opdrahten Hannie van Osnabrugge o u t i n h o bussum 2005 Deze informatie hoort bij Wegwijs in de wereld van websites bouwen van Hannie van Osnabrugge.

Nadere informatie

i n s t a p b o e k j e

i n s t a p b o e k j e jaargroep 8 naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs i n s t a p b o e k j e k l o k k i j k e n a n t w o o r d e n Les 1 Seconden 1 Vul in. 1 uur = 60 1 minuut = 60 1 uur = 3600 maaltijd tijd

Nadere informatie