Strikt vertrouwelijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strikt vertrouwelijk"

Transcriptie

1 RAPPORTAGE Loopbaanassessment & loopbaanadvies Strikt vertrouwelijk De in dit rapport beschreven bevindingen zijn specifiek gericht op de door de opdrachtgever geformuleerde vraagstelling. Als zodanig is de inhoud van dit rapport niet generaliseerbaar. De onderzoeksresultaten zijn twee jaar na de onderzoeksdatum niet langer zonder meer als betrouwbaar te beschouwen. De gegevens uit het testdossier worden twee jaar na de onderzoeksdatum vernietigd. Voor eventuele vragen zijn wij tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op nummer (040) Loopbaanassessment & loopbaanadvies / heer Voorbeeld pagina 1

2 1. Algemene gegevens Organisatie Organisatienaam : Contactpersoon / functie : Postadres : PC/Plaats : Cliënte/medewerkster Naam : Adres : PC/Plaats : Trajectinformatie Adviseur LCN : de heer A. Werst Datum onderzoek : september 2014 Datum rapportage : september 2014 Vraag- en doelstelling van het onderzoek Advisering over verdere loopbaanontwikkeling. In verband hiermee het beoordelen en exploreren van persoonseigenschappen, meer in het bijzonder: cognitieve capaciteiten, persoonlijkheid, drijfveren, interesses. Gebruikte tests en normgroepen Capaciteiten MCT-H Persoonlijkheid Q1000 Drijfveren Q1000 Interesse werksoorten Q1000 Interesse werkgebieden Q1000 : HBO-gediplomeerd : Vergelijking met niet-selectiekandidaten : Vergelijking met niet-selectiekandidaten : Vergelijking met niet-selectiekandidaten : Zonder norm Loopbaanassessment & loopbaanadvies / heer Voorbeeld pagina 2

3 2. Onderzoeksbevindingen a. Bevindingen capaciteitenonderzoek De heer Voorbeeld heeft diverse cognitieve tests en die geven samen een beeld van zijn werk- en denkniveau. Dit beeld is ontstaan door zijn scores te vergelijken met die van de normgroep: HBO-afgerond. In vergelijking met deze normgroep is het algemene niveau van verstandelijk aanleg van juist gemiddeld niveau. Dit betekent in het algemeen dat hij naar verwachting in staat is om zich nieuwe kennis op HBO-niveau te kunnen begrijpen en eigen te kunnen maken. In onderstaand overzicht worden de verschillende subscores weergegeven en vervolgens worden deze toegelicht. Algemeen denkniveau Numeriek redeneren Verbaal redeneren Figuratief/abstract redeneren Taalkennis/woordenschat Beneden gemiddeld Gemiddeld Boven gemiddeld Normscore/normgroep HBO Het numerieke redeneervermogen van de heer Voorbeeld is met een ruim gemiddeld HBO-niveau het sterkste ontwikkeld. Dit betekent dat hij in behoorlijk goed in staat is om patronen te ontdekken in cijfermateriaal en om te redeneren met getallen. Daarbij geeft de heer Voorbeeld blijk van een gemiddelde verbale aanleg in vergelijking met de normgroep HBO. Zowel zijn taalkennis/woordenschat als zijn verbale redeneervermogen worden op een gemiddeld HBOniveau ingeschat. We achten we hem op het onderzochte niveau voldoende in staat om de essentie van verbale informatie te begrijpen en hoofd- en bijzaken te onderscheiden. Het figuratief/abstracte denken is duidelijk minder goed ontwikkeld bij de heer Voorbeeld. In vergelijking met de normgroep HBO presteert hij voor de hiervoor relevante test op een ruim beneden gemiddeld niveau. Dit betekent dat hij in vergelijking met de normgroep aanmerkelijk meer moeite zal hebben met het abstracte en analytische denken, overzicht houden over meer complexe processen en met probleemoplossing in het algemeen. b. Bevindingen persoonlijkheidsonderzoek Sociale wenselijkheid Sociale wenselijkheid Zwak Loopbaanassessment & loopbaanadvies / heer Voorbeeld pagina 3

4 Sociaal wenselijk antwoorden betekent dat iemand steeds kiest voor antwoorden die in de maatschappij als gewenst worden beschouwd en die sociaal aantrekkelijk zijn. De heer Voorbeeld geeft in de persoonlijkheidsvragenlijst globaal gezien niet bijzonder veel sociaal wenselijke antwoorden. Big Five I Extravert II Vriendelijk III Zorgvuldig IV Stabiel V Innovatief Minder sterk De heer Voorbeeld zal weinig moeite hebben met het leggen van contacten. Het is te verwachten dat hij gemakkelijk op andere personen af zal stappen voor een vraag of een gesprek. Hij lijkt eerder op de voorgrond te willen treden dan op de achtergrond te willen blijven. Meestal zal het niet lang duren voordat collega's, medewerkers of leidinggevenden hem goed leren kennen, omdat hij tamelijk openhartig is. Hij zal zonder moeite een sociaal netwerk weten op te bouwen. De heer Voorbeeld lijkt zich redelijk goed te kunnen verplaatsen in de positie van een ander. Hij zal anderen meestal met respect kunnen benaderen en ook wel de ruimte kunnen geven om hun verhaal te doen. Hij zal gewoonlijk zijn eigen gevoelens in verband kunnen brengen met die van andere personen, maar vindt dat waarschijnlijk lastiger als de meningen verschillen. Hij lijkt een voorkeur te hebben voor een zakelijke benadering. Onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld als hij haast heeft, kan het hem wat meer moeite kosten om met subtiliteiten om te gaan. De heer Voorbeeld zal vaak zorgvuldig en netjes zijn in het afwerken van zijn taken. Meestal zal hij zijn werk controleren en niet veel fouten maken. Wanneer er echter veel opdrachten zijn die nauwkeurig en precies moeten worden uitgevoerd, kan hij een enkele keer iets vergeten of overslaan. Uit de persoonlijkheidsvragenlijst komt naar voren dat de heer Voorbeeld in de meeste situaties niet snel uit zijn evenwicht zal raken. Toch zijn er wel situaties waarin hij minder goed in staat is zijn kalmte te bewaren. Dan maakt hij zich te snel zorgen of laat hij zich leiden door zijn emoties. Als het druk is, zal hij meestal niet in paniek raken. Wel kan het zo zijn dat hij zich dan opgejaagd of zenuwachtig voelt. De manier waarop de heer Voorbeeld met problemen en kansen omgaat, is soms wel creatief te noemen. Hij zal niet altijd als eerste met een voorstel komen, of zelf een kans creëren, maar wanneer hij een mogelijkheid ziet om iets te veranderen of te verbeteren, zal hij die meestal wel aangrijpen. Hij zal wel regelmatig voor een vertrouwde oplossing kiezen. Werkinstelling Constructief Behoudend Doelgericht Gestructureerd Minder sterk Het is mogelijk, dat de heer Voorbeeld relatief veel tijd nodig heeft voor zware of moeilijke taken. Het kan zijn dat hij vervelende taken voor zich uitschuift of te weinig energie in zijn werk steekt om het snel te kunnen afronden. Hij kan soms wat nonchalant omgaan met gemaakte afspraken of een werkplanning. Loopbaanassessment & loopbaanadvies / heer Voorbeeld pagina 4

5 Wanneer hij in teamverband werkt, zal hij waarschijnlijk meer een afwachtende dan een initiërende rol aannemen, zo is de verwachting. De heer Voorbeeld lijkt wat behoudend te zijn. Naar verwachting is hij doorgaans in staat om met afwisselende situaties en veranderende taken om te gaan. Verandering ziet hij echter niet meteen als verbetering; hij lijkt soms aan veranderingen te moeten wennen. Hij vindt het prettig wanneer hij zich kan voorbereiden voor hij aan iets nieuws gaat beginnen. Doelgericht werken zal de heer Voorbeeld niet gemakkelijk afgaan. Mogelijk vindt hij het niet zo belangrijk om zichzelf hogere doelen te stellen en onderscheidende prestaties te leveren. Hij zal zich dan niet altijd tot het uiterste inspannen om zijn doelen te bereiken, mogelijk ook omdat het hem wel eens kan ontbreken aan de energie hiervoor. Ook is het mogelijk dat hij minder efficiënt werkt, waardoor hij zijn doelen soms niet of minder snel bereikt. De heer Voorbeeld zal minder geneigd zijn om zijn werkzaamheden te structureren. Hij zal niet snel een gedetailleerde planning maken; hij vindt het vaak voldoende om de grote lijn vast te stellen. Hij wijkt gemakkelijk van zijn planning af wanneer hij dat nodig vindt. Mogelijk schuift hij taken die hij lastig vindt ook wel eens voor zich uit. Sociaal gedrag Contactgericht Belangstellend Sociaal handig Overtuigend Minder sterk De verwachting is dat de heer Voorbeeld te typeren valt als een man die zich meestal prettig voelt in gezelschap van collega's. Omgekeerd zullen zijn collega's zijn aanwezigheid waarderen. Hij zal rekening houden met anderen en hij zal oog hebben voor de waarde van de bijdrage van anderen aan (zijn) werkzaamheden. Uitgebreid nadenken over een onderwerp is iets dat goed bij de heer Voorbeeld past. Globale informatie vindt hij niet voldoende; hij zal meestal op zoek gaan naar achtergrondgegevens. Of het nu om personen of zaken gaat; hij heeft een brede belangstelling. Daarom wordt verwacht dat hij doorgaans zal zoeken naar alle relevante gegevens die hij nodig heeft. De heer Voorbeeld heeft er soms moeite mee om zich op de juiste manier te presenteren in sociale situaties. Hij weet niet altijd wat hij moet zeggen of doen om een goede indruk te maken. Waarschijnlijk heeft hij er soms moeite mee om situaties juist in te schatten of zijn reactie aan te passen aan de situatie. Waarschijnlijk zal de heer Voorbeeld goed in staat zijn om invloed uit te oefenen op het gedrag en de mening van anderen. Hij zal zijn argumenten stellig presenteren en zich standvastig tonen wanneer zijn argumenten ter discussie worden gesteld. Stabiliteit Beheerst Zelfverzekerd Doortastend Minder sterk De heer Voorbeeld lijkt zijn emoties gewoonlijk onder controle hebben, maar sterke gevoelens van boosheid of verdriet zal hij ook wel eens uiten wanneer de plaats of tijd daar eigenlijk minder geschikt voor is. Wanneer hij kritiek krijgt kan dat hem soms persoonlijk raken. De heer Voorbeeld is soms wat onzeker van zichzelf. Meestal zal hij een positieve houding hebben ten opzichte van zijn eigen prestaties. Het kan echter gebeuren dat hij twijfelt, en hij zal dan advies of bevestiging van anderen vragen. Loopbaanassessment & loopbaanadvies / heer Voorbeeld pagina 5

6 De heer Voorbeeld zal niet altijd gemakkelijk beslissingen nemen. Hij zal wel besluiten durven nemen, maar soms zal hij twijfelen en de beslissing liever uitstellen. Hij kan zich soms wat pessimistisch opstellen en de neiging hebben, te gaan piekeren. c. Bevindingen drijfverenonderzoek Een drijfveer zegt iets over wat iemand wil bereiken. Meestal is er sprake van een behoefte die iemand heeft, waardoor hij of zij wordt gemotiveerd en wordt aangezet tot actie. Dit bepaalt mede het gedrag dat hij of zij laat zien. Daarom is het belangrijk te weten welke aspecten een persoon sterk of juist minder sterk nastreeft. In onderstaand overzicht is weergegeven in welke mate drijfveren kenmerkend zijn voor de heer Voorbeeld, in vergelijking met een normgroep bestaande uit een grote groep personen die in een ontwikkel-/loopbaanadviessituatie zijn getest. Daarna volgt er een beschrijving van de meest kenmerkende drijfveren van de heer Voorbeeld. Competitie Aanzien Materiële beloning Invloed Carrière Sensatie Waardering Zingeving Leren Samenwerken Perfectie Helpen Zwak Zingeving en waardering komen naar voren als sterkste drijfveren van de heer Voorbeeld. Mensen die gedreven worden door zingeving willen een bijdrage leveren aan de maatschappij. Ze hebben de behoefte om iets te betekenen voor de samenleving. Ze laten zich leiden door hun persoonlijke idealen en dragen deze uit. Ze willen zo bijdragen aan een groter geheel en putten daar ook voldoening uit. Ze hechten sterk aan hun persoonlijke normen en waarden. Een valkuil voor mensen die hun idealen nastreven kan zijn dat zij zó sterk overtuigd raken van het gelijk van hun overtuiging dat zij een afwijkende mening van anderen niet accepteren. Mensen met waardering als drijfveer zijn op zoek naar acceptatie en goedkeuring. Ze willen graag weten welk beeld collega's en leidinggevenden van hen hebben. Het ontvangen van complimenten voor hun inzet en prestaties vergroot hun eigenwaarde. Zij zullen veel rekening houden met het effect van hun gedrag op anderen. Loopbaanassessment & loopbaanadvies / heer Voorbeeld pagina 6

7 Een aandachtspunt voor mensen met een sterke behoefte aan waardering is dat zij onzeker kunnen worden als zij geen expliciete waardering ontvangen. Ook kunnen zij het moeilijk vinden om met kritiek om te gaan. Overige drijfveren die verder nog als behoorlijk belangrijk naar voren komen zijn: Leren: voldoening putten uit het opdoen van kennis en het aanleren van nieuwe vaardigheden. Samenwerken: graag werken aan een gezamenlijk resultaat en leveren van teamwork. Helpen: de wil om anderen te helpen, adviseren en te ondersteunen. d. Bevindingen interesse-onderzoek Werksoorten Aan de hand van een interessevragenlijst is beoordeeld in welke maten werksoorten (activiteiten) aansluiten bij interesses van de heer Voorbeeld. In onderstaand overzicht is weergegeven hoe sterk de interesse voor werksoorten is in vergelijking met een normgroep bestaande uit een grote groep personen die in een ontwikkel-/loopbaanadviessituatie zijn getest. Helpen en Zorgen Leren en Coachen Ontwerpen en Creëren Onderzoeken en Ontwikkelen Sturen, Leiden en Managen Verkopen en Adviseren Controleren en Handhaven Regelen en Ondersteunen Productie en Uitvoering Zwak De werksoort die de heer Voorbeeld het sterkste aanstrekt Verkopen en adviseren. In deze werksoort draait het allemaal om wensen en behoeften van klanten en daar goed op kunnen inspringen. Daarvoor moet je bijvoorbeeld weten hoe de besluitvorming van consumenten of doelgroepen eruit ziet en hoe deze beïnvloed kunnen worden. De vakgebieden Reclame en Public Relations houden zich ondermeer met deze vragen bezig. Werksoorten waarvoor de heer Voorbeeld enige interesse toont zijn: Helpen en zorgen; Leren en coachen; Regelen en ondersteunen; Productie en uitvoering. Mensen die een beroep uitoefenen waarin Helpen en zorgen een belangrijke werksoort is, ontlenen een groot deel van hun werkplezier aan het feit dat ze iets voor een ander kunnen betekenen. Loopbaanassessment & loopbaanadvies / heer Voorbeeld pagina 7

8 De werksoort Leren en coachen heeft alles te maken met het overdragen van kennis en met het stimuleren en motiveren van anderen om zich verder te ontwikkelen, met name in opleiding en werk. De werksoort Productie en uitvoering vormt de kern van beroepen waarin je overwegend met je handen werkt, concrete producten maakt of taken hebt die leiden tot heel concrete resultaten. Aan het eind van een werkdag kun je goed zien wat je allemaal gedaan hebt en wat je allemaal af hebt gekregen. De werksoort Regelen en ondersteunen houdt vaak in dat je voor iemand of een aantal mensen werkt: je zorgt ervoor dat hun werk goed georganiseerd is en dat hun plannen goed worden uitgevoerd. Werkgebieden Aan de hand van een interessevragenlijst is beoordeeld in welke mate werkgebieden aansluiten bij interesses van de heer Voorbeeld. In onderstaand overzicht is weergegeven hoe sterk de interesse voor werkgebieden is. Een aantal werkgebieden zijn niet in het overzicht zijn opgenomen omdat de heer Voorbeeld op voorhand aangaf hier geen belangstelling voor te hebben. Dit zijn: Bouw, Zakelijke Dienstverlening, Energie/grondstoffen, Landbouw/teelt/visserij, Medische zorg, Mode/uiterlijke verzorging/inrichting, Natuur/milieu, Psychosociale zorg, Techniek, Transport, Finance, ICT. Voor een 7-tal beroepen toonde de heer Voorbeeld op voorhand belangstelling. Aan de hand van de vragenlijst is meer precies in kaart gebracht hoe sterk de heer Voorbeeld zich tot deze sectoren voelt aangetrokken. Dit wordt weergegeven in onderstaand overzicht waarna een toelichting volgt. Kunst en Cultuur Opleiding en onderwijs Overheid Personeel en Organisatie Communicatie, Promotie en Reclame Recht, Veiligheid en Defensie Recreatie en Horeca Weinig interesse Veel interesse Over het gebied Communicatie, Promotie en Reclame heeft de heer Voorbeeld veel vragen positief beantwoord. Dit is een gebied dat sterk zijn interesses lijkt te hebben. Binnen dit werkgebied houd je je bezig met allerlei vormen van communicatie, die als doel hebben informatie over te brengen. De informatie kan als voorlichting bedoeld zijn, maar ook als aanprijzing van producten en diensten. Veel mensen in dit werkgebied zijn dan ook bezig klanten ertoe te 'verleiden' om op een aanbod in te gaan. Zij verzorgen bijvoorbeeld de public relations voor een organisatie, waarbij ze actief klanten benaderen, presentaties geven of marketingmateriaal verzorgen. Ook zijn er in dit werkgebied veel mensen die werken in de reclame. Verder kun je in dit werkgebied denken aan mensen die op een heel andere wijze met communicatie bezig zijn. Denk bijvoorbeeld aan mensen die bij de redactie van een krant of uitgeverij werken, artikelen schrijven of voorlichting geven. Loopbaanassessment & loopbaanadvies / heer Voorbeeld pagina 8

9 De heer Voorbeeld lijkt verder geïnteresseerd in het gebied Personeel en Organisatie. Een aantal vragen hierover heeft hij positief beantwoord. Mensen die in dit werkgebied werken houden zich bezig met organisatievraagstukken en personele zaken. Voor organisaties is het een constante zorg om alle onderdelen van de organisatie zodanig te organiseren dat er tegen aanvaardbare kosten resultaten worden behaald. Daarbij is het nodig dat de personele bezetting optimaal is. Dat betekent bijvoorbeeld dat de werving en selectie van nieuw personeel in goede handen moet zijn, dat het management inzicht moet hebben in de medewerkerstevredenheid en het ziekteverzuim, dat er budget moet zijn voor scholing en opleiding, dat er voldoende mobiliteit onder het personeel is, enzovoort. Enige interesse toont de heer Voorbeeld voor de beroepensectoren: Kunst en Cultuur: omvat kunstzinnige en creatieve beroepen. Naast het maken van kunstobjecten, omvat dit gebied ook het beheren, presenteren en verkopen. Overheid: richt zich op werkzaamheden binnen (lokale) overheden. Hierbij valt te denken aan gemeenten, provincies en ministeries. Recht, Veiligheid en Defensie: richt zich op de naleving van het recht en het behoud van de veiligheid in een samenleving. Het bieden van zekerheid en het nastreven van rechtvaardigheid staan hierbij centraal. Loopbaanassessment & loopbaanadvies / heer Voorbeeld pagina 9

10 3. Samenvatting, conclusies en loopbaanadvies Het algemene cognitieve niveau van de heer Voorbeeld is juist gemiddeld in vergelijking met de normgroep HBO-gediplomeerden. Zijn numerieke en verbale capaciteiten vallen binnen het gemiddelde. Dit betekent dat hij in behoorlijk goed in staat is om patronen te ontdekken in cijfermateriaal en redeneren met getallen behoorlijk goed kan volgen. Ook achten we hem in staat om de essentie van verbale informatie te begrijpen en hoofd- en bijzaken te onderscheiden en eigen gedachten genuanceerd te verwoorden. Het figuratief/abstracte denken is duidelijk minder goed ontwikkeld bij de heer Voorbeeld. Dit betekent dat hij in vergelijking met de normgroep waarschijnlijk aanmerkelijk meer moeite zal hebben bij het abstracte en analytische denken, overzicht houden over meer complexe processen en met probleemoplossing in het algemeen. De heer Voorbeeld laat zich kennen als een man met een extraverte inslag die graag samenwerkt en actief contacten legt en onderhoudt. Hij toont daarbij een actieve interesse voor mensen en gebeurtenissen in zijn werkomgeving en heeft ook meer in het algemeen een brede belangstelling. De heer Voorbeeld blijft graag op de hoogte maar schept er ook veel genoegen in om informatie door te geven. Hierin kan hij zonder meer persuasief zijn en een stevige discussie zal hij waarschijnlijk niet gauw uit de weg gaan. Zich sociaal handig tonen en tactisch of diplomatiek optreden lijkt een vaardigheid die duidelijk minder goed ontwikkeld is bij de heer Voorbeeld. Deze combinatie van kenmerken brengt het risico met zich mee dat hij in aanvaring kan komen met mensen en de relatie minder wordt dan wenselijk is. De heer Voorbeeld komt verder naar voren als een man die voldoende zorgvuldig te werk zal gaan als een taak dat van hem vereist. Het lijkt erop dat hij zich hier dan wel toe moet zetten. Soms ontbreekt het hem mogelijk aan energie of motivatie om de meer vervelende of juist moeilijke klussen af te ronden en kan het zijn dat hij klussen voor zich uit gaat schuiven. Hij komt niet naar voren als een man die er van nature naar neigt om gestructureerd en planmatig te werk te gaan. Anderen kunnen hem mogelijk wel eens als matig gestructureerd en weinig doelgericht en besluitvaardig ervaren. Werken met doelstellingen voor de langere termijn zal hem waarschijnlijk ook minder goed afgaan dan werkzaamheden voor de kortere termijn 1 voor 1 afronden. De heer Voorbeeld laat zich verder kennen als een tamelijk evenwichtig man die niet snel uit zijn balans te brengen is. Hij weet zijn emoties vaak wel te beheersen en kanaliseren hoewel gegeven kritiek hem mogelijk wel eens persoonlijk kan raken. Hij heeft een redelijk zelfvertrouwen maar daarbij overschat hij zichzelf niet gauw. Doelen die hij zichzelf stelt zijn vaak wel reëel haalbaar. Wanneer hij lastige besluiten moet nemen wil hij waarschijnlijk wel terug kunnen vallen op iemand die hem advies geeft of de bevestiging biedt dat hij op de juiste weg zit. De heer Voorbeeld komt naar voren als iemand die tijd nodig heeft om zich in te stellen op een nieuwe situatie en taak. Hij is niet iemand die vlot meegaat in veranderingen. Hoewel hij wel eens nieuwe ideeën heeft en met verbetervoorstellen zal komen, is hij niet degene die zelf het initiatief neemt of voorop zal lopen met het doorvoeren van veranderingen. Loopbaanassessment & loopbaanadvies / heer Voorbeeld pagina 10

11 De heer Voorbeeld put voldoening uit het verrichten van werkzaamheden waarmee hij een zinvolle maatschappelijke bijdrage levert. Hij vindt het prettig om iets voor anderen te doen en daar ook de erkenning en waardering voor te kunnen ontvangen. Met anderen samenwerken aan een gezamenlijk doel is eveneens een drijfveer en daarbij vindt hij het belangrijk om werk te verrichten waarbij hij nieuwe dingen kan leren. De activiteit die hem het sterkste aanspreek is verkopen en adviseren. Anderen helpen, anderen iets uitleggen/leren, dingen regelen en praktisch/concreet werk verrichten spreken hem ook aan en mogen wat dat betreft zeker deeltaken zijn voor hem. Het werkgebied waarvoor hij veruit de meeste interesse toont is communicatie, promotie en reclame. Daarnaast toont hij nog een boven gemiddelde interesse voor het werkgebied personeel en organisatie. Het geheel aan onderzoeksbevindingen overziend adviseren wij de heer Voorbeeld zich te richten werkzaamheden en functies op het vlak van communicatie en PR waarbij de nadruk ligt op praktische/uitvoerende taken. Deze liggen in het algemeen meer op het niveau van MBO tot MBO-plus dan op HBO-niveau maar randvoorwaarde is wel dat er sprake is van een duidelijke inhoudelijke component. Het kan gaan om (een combinatie van) de volgende werkzaamheden: mensen (publiek, bezoekers, gasten, klanten, burgers) ontvangen, te woord staan, verwijzen, informatie/advies geven; informatieve teksten (voor bijvoorbeeld voor een website of informatiepagina van een krant) schrijven en actualiseren/onderhouden; telefonisch, schriftelijk en persoonlijk vragen van concrete aard beantwoorden van mensen (klanten of burgers). Hierbij passende werkomgevingen kunnen zijn een afdeling communicatie, een klantencontactcentrum of een afdeling klantenservice. Telefonische informatievoorziening/advisering behoort qua competenties tot de mogelijkheden van de heer Voorbeeld maar hij geeft aan een sterke voorkeur te hebben voor hoofdzakelijk persoonlijk (face-tot-face) contact met mensen. Mogelijke alternatieven kunnen zijn: een functie op het vlak van behandelen van vergunningaanvragen (APV); een functie op het vlak van inkomen en zorg bij een gemeente, met name in behandeling nemen van aanvragen voor voorziening en financiële ondersteuning; een ondersteunende functie op een afdeling HRM. Loopbaanassessment & loopbaanadvies / heer Voorbeeld pagina 11

12 Voor vragen over deze rapportage kan uiteraard contact worden opgenomen met ondertekenend loopbaanadviseur. Tot slot wensen wij de heer Voorbeeld succes bij zijn loopbaanoriëntatie en veel succes en voldoening in zijn verdere loopbaan. A. Werst loopbaanadviseur Loopbaanassessment & loopbaanadvies / heer Voorbeeld pagina 12

Standaardrapportage (strikt vertrouwelijk) Naam: Wouter van Straten Adviseur: Floor Meijer Datum: 15 maart 2014

Standaardrapportage (strikt vertrouwelijk) Naam: Wouter van Straten Adviseur: Floor Meijer Datum: 15 maart 2014 Naam: Adviseur: Floor Meijer Datum: 15 maart 2014 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op alle afgeronde onderdelen. 2 Algemeen werk- en denkniveau Ver beneden - gemidde ld Ver bovengemidde ld Algemene

Nadere informatie

Rapportage Eigenschappen. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum:

Rapportage Eigenschappen. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum: Rapportage Eigenschappen Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 01.04.2016 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 01.04.2016 / Eigenschappen (QPN) 2 Inleiding Wat zijn jouw meest kenmerkende eigenschappen?

Nadere informatie

Strikt vertrouwelijk

Strikt vertrouwelijk RAPPORTAGE Loopbaanassessment & loopbaanadvies Strikt vertrouwelijk De in dit rapport beschreven bevindingen zijn specifiek gericht op de door de opdrachtgever geformuleerde vraagstelling. Dit betekent

Nadere informatie

Strikt vertrouwelijk

Strikt vertrouwelijk RAPPORTAGE SELECTIE- ASSESSMENT Strikt vertrouwelijk De in dit rapport beschreven bevindingen zijn specifiek gericht op de door de opdrachtgever geformuleerde vraagstelling. Als zodanig is de inhoud van

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 24.03.2016 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 24.03.2016 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

Strikt vertrouwelijk

Strikt vertrouwelijk RAPPORTAGE ONTWIKKELASSESSMENT Strikt vertrouwelijk De in dit rapport beschreven bevindingen zijn specifiek gericht op de door de opdrachtgever geformuleerde vraagstelling. Als zodanig is de inhoud van

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

Psychologisch rapport: Competenties (strikt vertrouwelijk)

Psychologisch rapport: Competenties (strikt vertrouwelijk) Psychologisch rapport: Competenties (strikt vertrouwelijk) Naam: Mevrouw Bea het Voorbeeld Datum: 3 juni j.lem@meurshrm.nl Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties zoals deze tijdens

Nadere informatie

RAPPORTAGE Studie-/beroepskeuze- onderzoek en -advies Strikt vertrouwelijk

RAPPORTAGE Studie-/beroepskeuze- onderzoek en -advies Strikt vertrouwelijk RAPPORTAGE Studie-/beroepskeuze- onderzoek en -advies Strikt vertrouwelijk Studie- en beroepskeuzeadvies / Voorbeeldrapport MBO / pagina 1 1. Algemene gegevens Cliënt Naam : Adres : Postcode/woonplaats

Nadere informatie

Strikt vertrouwelijk

Strikt vertrouwelijk RAPPORTAGE Loopbaanonderzoek en -advies Strikt vertrouwelijk De in dit rapport beschreven bevindingen zijn specifiek gericht op de door onze opdrachtgever geformuleerde vraagstelling. Als zodanig is de

Nadere informatie

Strikt vertrouwelijk

Strikt vertrouwelijk RAPPORTAGE Loopbaanassessment en loopbaanadvies Strikt vertrouwelijk De in dit rapport beschreven bevindingen zijn specifiek gericht op de door onze opdrachtgever geformuleerde vraagstelling. Als zodanig

Nadere informatie

RAPPORTAGE Studie-/beroepskeuze- onderzoek en -advies Strikt vertrouwelijk

RAPPORTAGE Studie-/beroepskeuze- onderzoek en -advies Strikt vertrouwelijk RAPPORTAGE Studie-/beroepskeuze- onderzoek en -advies Strikt vertrouwelijk Studie- en Beroepskeuzeadvies / voorbeeldrapport HBO / pagina 1 1. Algemene gegevens Cliënt Naam : Adres : Postcode/woonplaats

Nadere informatie

Strikt vertrouwelijk

Strikt vertrouwelijk RAPPORTAGE Loopbaanassessment en loopbaanadvies Strikt vertrouwelijk De in dit rapport beschreven bevindingen zijn specifiek gericht op de door onze opdrachtgever geformuleerde vraagstelling. Als zodanig

Nadere informatie

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum:

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum: Rapportage Drijfveren Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 24.03.2016 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 24.03.2016 / Rapportage Drijfveren 2 Inleiding Wat motiveert jou? Wat geeft jou energie? Waardoor

Nadere informatie

Talenten 30 januari Daan Demo

Talenten 30 januari Daan Demo Talenten 30 januari 2019 Daan Demo Inleiding De wereld om ons heen, ook de arbeidsmarkt, is constant in beweging. Niemand weet exact hoe het werkveld er over 5 of 15 jaar voor staat. Daarom is het belangrijk

Nadere informatie

Strikt vertrouwelijk

Strikt vertrouwelijk RAPPORTAGE Loopbaanonderzoek en -advies Strikt vertrouwelijk De in dit rapport beschreven bevindingen zijn specifiek gericht op de door onze opdrachtgever geformuleerde vraagstelling. Als zodanig is de

Nadere informatie

Rapportage Drijfveren en Cultuur. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum:

Rapportage Drijfveren en Cultuur. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum: Rapportage Drijfveren en Cultuur Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 05.04.2016 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 05.04.2016 / Drijfveren en Cultuur 2 Inleiding Wat motiveert je? Waar krijg jij

Nadere informatie

Psychologisch rapport: Competenties (strikt vertrouwelijk)

Psychologisch rapport: Competenties (strikt vertrouwelijk) Psychologisch rapport: Competenties (strikt vertrouwelijk) Naam: De heer P.R. de Jong Adviseur: Mevrouw Nicolaï Datum: 21 november 2014 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties zoals

Nadere informatie

Rapportage Werksoorten. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email:

Rapportage Werksoorten. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email: Rapportage Werksoorten Naam: BIJ Voorbeeld Datum: 02.04.2015 Email: support@meurshrm.nl BIJ Voorbeeld / 02.04.2015 / Werksoorten (QWSN) 2 Inleiding Wat voor type werkzaamheden spreken jou aan? Wat voor

Nadere informatie

Rapportage. Vertrouwelijk. De volgende tests zijn afgenomen: Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens. D. Emo. Naam.

Rapportage. Vertrouwelijk. De volgende tests zijn afgenomen: Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens. D. Emo. Naam. Rapportage De volgende tests zijn afgenomen: Test Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens Persoonlijkheidstest (MPT-BS) Status Voltooid Voltooid Voltooid Vertrouwelijk Naam Datum onderzoek Emailadres

Nadere informatie

Rapport selectieassessment

Rapport selectieassessment Rapport selectieassessment Datum: Kandidaat: dhr Proefpersoon Organisatie: XYZ Rol: Manager Customer Support Adviseur: Dit rapport beschouwen wij als strikt vertrouwelijk en zal niet zonder toestemming

Nadere informatie

RAPPORT CARRIEREWAARDEN I

RAPPORT CARRIEREWAARDEN I RAPPORT CARRIEREWAARDEN I Van: B Steerneman Administratienummer: Datum: 31 Aug 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant Orga Prepublish 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken

Nadere informatie

Psychologisch rapport: Competenties (strikt vertrouwelijk) Naam: De heer A.B. Voorbeeld Adviseur: Mevrouw Van Dongen Datum: 1 december 2011

Psychologisch rapport: Competenties (strikt vertrouwelijk) Naam: De heer A.B. Voorbeeld Adviseur: Mevrouw Van Dongen Datum: 1 december 2011 Naam: De heer A.B. Voorbeeld Adviseur: Mevrouw Van Dongen Datum: 1 december 2011 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties zoals deze tijdens het onderzoek naar voren zijn gekomen. De

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld

Maartje Voorbeeld Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Talentrapportage 2 Talentrapportage De wereld om ons heen, ook de arbeidsmarkt, is constant in beweging. Niemand weet exact hoe het werkveld

Nadere informatie

Rapportage Talenten. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum:

Rapportage Talenten. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum: Rapportage Talenten Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 01.04.2016 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 01.04.2016 / Rapportage Talenten 2 Inleiding De wereld om ons heen, ook de arbeidsmarkt, is

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Talentrapportage 2 Inleiding De wereld en de arbeidsmarkt zijn constant in beweging. Maar waarheen? Niemand weet exact hoe het werkveld er

Nadere informatie

Beroepsmatige instelling Bij beroepsmatige instelling wordt gekeken naar wat u motiveert en welke doelstellingen u op werkgebied heeft.

Beroepsmatige instelling Bij beroepsmatige instelling wordt gekeken naar wat u motiveert en welke doelstellingen u op werkgebied heeft. Pagina 1 van 21 BIP-werkgerelateerde persoonlijkheidsvragenlijst Dit rapport geeft een overzicht van uw positie op de vier persoonlijkheidsdimensies die relevant zijn voor het functioneren in een werkomgeving:

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse Sara Berger

TMA Talentenanalyse Sara Berger TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage samenvatting 5-2-2018 Sara Berger Inhoudsopgave Inleiding Betekenis van de scores Consistentie Beschrijving van de persoonlijkheid Kwaliteiten en valkuilen overzicht

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage samenvatting. Paul van der Voorbeeld 10 januari 2013

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage samenvatting. Paul van der Voorbeeld 10 januari 2013 TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage samenvatting Paul van der Voorbeeld 10 januari 2013 Parkstraat 4 4818 SJ Breda T +31(0)76-5657286 I www.humanmobilitygroup.nl E info@humanmobility.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage samenvatting. Sara Berger 15 april 2013

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage samenvatting. Sara Berger 15 april 2013 TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage samenvatting Sara Berger 15 april 2013 Minervum 7444 4817 ZG Breda T 0162 51 59 02 I www.mectraining.nl E info@mectraining.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Betekenis

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TALENTENSPECTRUM Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Dit rapport is bedoeld om u te helpen analyseren op welk vlak uw talenten

Nadere informatie

APQ-vragenlijst 28 maart Bea Voorbeeld

APQ-vragenlijst 28 maart Bea Voorbeeld APQ-vragenlijst 28 maart 2018 Bea Voorbeeld Inleiding In dit rapport bespreken we jouw inzetbaarheid wat je kunt doen om jouw positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Om dit te bepalen hebben we de volgende

Nadere informatie

APQ-vragenlijst 30 januari Daan Demo

APQ-vragenlijst 30 januari Daan Demo APQ-vragenlijst 30 januari 2019 Daan Demo Inleiding In dit rapport bespreken we jouw inzetbaarheid en wat je kunt doen om jouw positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Om dit te bepalen hebben we de volgende

Nadere informatie

Selectie-assessment. Overeenkomstig de beroepsethische gedragsregels van het Nederlands Instituut voor

Selectie-assessment. Overeenkomstig de beroepsethische gedragsregels van het Nederlands Instituut voor Selectie-assessment Opdrachtgever V. Oorbeeld B.V. Deelnemer Dhr. X. Geboortedatum 01-01-1991 onderzoek 01-06-2017 Overeenkomstig de beroepsethische gedragsregels van het Nederlands Instituut voor Psychologen

Nadere informatie

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Drijfveren Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Drijfveren (QDI) 2 Wat motiveert jou? Wat geeft jou energie? Waardoor laat jij

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Rapport Sales 360. Test Kandidaat

Rapport Sales 360. Test Kandidaat Rapport Sales 360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het rapport

Nadere informatie

Datum: 5 september 2014

Datum: 5 september 2014 Naam: Ruben Smit NewHR.nl heeft de ambitie je te faciliteren zodat je je optimaal kan ontwikkelen en duurzaam inzetbaar blijft, welke functie je dan ook hebt. Dit rapport is de eerste stap naar persoonlijke

Nadere informatie

Drijfveren. Bea het Voorbeeld. j.lem@meurshrm.nl. Naam: Datum: 25.11.2014. Email:

Drijfveren. Bea het Voorbeeld. j.lem@meurshrm.nl. Naam: Datum: 25.11.2014. Email: Drijfveren Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 25.11.2014 Email: j.lem@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 25.11.2014 / Drijfveren 2 Inleiding Wat motiveert jou? Wat geeft jou energie? Waardoor laat jij je leiden

Nadere informatie

De informatie uit dit rapport is vertrouwelijk. Bewaar dit rapport dus op een veilige plek!

De informatie uit dit rapport is vertrouwelijk. Bewaar dit rapport dus op een veilige plek! George Washington Inhoud Introductie... 2 Bridge Theorie... 3 Bridge Antwoordgedrag...4 Bridge Quickscan...5 Bridge Dimensie Overzicht - Besturen... 6 Bridge Dimensie Overzicht - Uitvoer...7 Bridge Dimensie

Nadere informatie

Rapportage capaciteiten (strikt vertrouwelijk) Naam: Mevrouw Voorbeeld Adviseur: Mevrouw Even Datum: 3 december 2014

Rapportage capaciteiten (strikt vertrouwelijk) Naam: Mevrouw Voorbeeld Adviseur: Mevrouw Even Datum: 3 december 2014 Naam: Adviseur: Mevrouw Even Datum: 3 december 2014 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties zoals deze tijdens het onderzoek naar voren zijn gekomen. De scores op de competenties zijn

Nadere informatie

Managementkit rapportage

Managementkit rapportage Managementkit rapportage Naam: Mevrouw Lieke de Wit Geboortedatum: 1 januari 1970 Hoogstgenoten opleiding: HBO Adviseur: De heer Projectbureau Datum: 28 februari 2013 Inleiding Dit rapport gaat over de

Nadere informatie

Antreum RAPPORT PF. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT PF. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT PF Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Persoonlijke flexibiliteit is uw vermogen om met grote uitdagingen en veranderingen

Nadere informatie

Capaciteitentest MBO. 1. Inleiding

Capaciteitentest MBO. 1. Inleiding Naam: Ruben Smit NewHR.nl heeft de ambitie je te faciliteren zodat je je optimaal kan ontwikkelen en duurzaam inzetbaar blijft, welke functie je dan ook hebt. Dit rapport is de eerste stap naar persoonlijke

Nadere informatie

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum:

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum: Rapportage Drijfveren Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 24.03.2016 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 24.03.2016 / Drijfveren (QDI) 2 Wat motiveert jou? Wat geeft jou energie? Waardoor laat jij

Nadere informatie

Hoe beoordeeld u de volgende competenties van de trainee: zeer goed goed voldoende net niet onvoldoende

Hoe beoordeeld u de volgende competenties van de trainee: zeer goed goed voldoende net niet onvoldoende Bijlage 3.4 Beoordelingsformulier studenten tijdens Management Traineeship. Naam Trainee : Bedrijf Traineeship : Traineeship begeleider bedrijf : Traineeship periode : van tot en met Hoe beoordeeld u de

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage samenvatting. Demo Kandidaat 29 augustus 2011

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage samenvatting. Demo Kandidaat 29 augustus 2011 TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage samenvatting Demo Kandidaat 29 augustus 2011 Waddenring 24 2993 VE Barendrecht T 0180 848044 I www.priman.nl E info@priman.nl Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Betekenis

Nadere informatie

Leiding geven aan verschillende generaties

Leiding geven aan verschillende generaties Leiding geven aan verschillende generaties Babyboomgeneratie - Babyboomgeneratie Wat is typerend voor een leidinggevende behorende tot de babyboomgeneratie ( 1945-1955)? Een leidinggevende uit de babyboomgeneratie

Nadere informatie

Inge Test

Inge Test 08.05.204 / 08.05.204 / Krachtvelden 2 Dit is een rapport over jouw krachtvelden We hebben daarvoor in ieder geval de vragenlijst gebruikt die jij zelf hebt ingevuld. De waarde en bruikbaarheid van het

Nadere informatie

Rapportage ontwikkelassessment [NAAM KANDIDAAT]

Rapportage ontwikkelassessment [NAAM KANDIDAAT] Rapportage ontwikkelassessment Uitgevoerd door : Voor: [NAAM ORGANISATIE] 1 van 5 Rapport Ontwikkelassessment [NAAM ORGANISATIE] Persoonlijk en vertrouwelijk Naam : Functie : Doelstelling : Ontwikkelassessment

Nadere informatie

Signaalkaart Werkgeluk

Signaalkaart Werkgeluk Naam: Datum: Herman Westerhof 16 februari 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2. Herman Westerhof... 3. Toelichting op de uitslag... 4. Tot slot... 3 5 6 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Op 16 februari 2013 heb

Nadere informatie

TSI TriMetrix. Victor Voorbeeld. 23 Persoonlijke Talenten

TSI TriMetrix. Victor Voorbeeld. 23 Persoonlijke Talenten TSI TriMetrix 23 Persoonlijke Talenten Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 1066 WB Amsterdam INTRODUCTIE Onderzoek heeft uitgewezen dat er een directe relatie bestaat tussen de mate waarin iemand voldoening

Nadere informatie

Informatie Talent in Balans. Talentenonderzoeken

Informatie Talent in Balans. Talentenonderzoeken Informatie Talent in Balans Talentenonderzoeken Inhoudsopgave Talent in Balans... 3 Evenwichtig meten en ontwikkelen... 3 Landelijke dekking... 3 Duurzame Ontwikkeling... 3 Visie... 4 Talentenonderzoeken...

Nadere informatie

Krachtvelden 30 januari Daan Demo

Krachtvelden 30 januari Daan Demo Krachtvelden 30 januari 2019 Waar ligt jouw kracht? Weet jij waar je echt goed in bent? Heb jij verborgen kwaliteiten? Hoe zien anderen jou? Als je je kwaliteiten kent, weet je wat je te bieden hebt en

Nadere informatie

Onderstaand treft u een overzicht aan van zijn belangrijkste kerncompetenties en valkuilen, evenals een toelichting daarop.

Onderstaand treft u een overzicht aan van zijn belangrijkste kerncompetenties en valkuilen, evenals een toelichting daarop. 29 september 2005 29 september 2005 29 september 2005 CONCLUSIE & AANBEVELING De heer Pieter Pietersen heeft een persoonlijkheidsonderzoek ondergaan op verzoek van de heer Koster van Verkoop Maatschappij

Nadere informatie

Talentenanalyse Gabriëlle van der Meulen 5 mei 2010

Talentenanalyse Gabriëlle van der Meulen 5 mei 2010 Gabriëlle van der Meulen 5 mei 2010 Talentenanalyse ceylonpoort 5-25 2037 AA Haarlem T 023-5463747 I www. E webdiscussie@ Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Betekenis van de scores 3 3. Consistentie 3 4.

Nadere informatie

Testdatum 17 maart 2015 Naam deelnemer. Johanna Aartsen Geboortedatum 28 juni 2003 Deelnemersnummer

Testdatum 17 maart 2015 Naam deelnemer. Johanna Aartsen Geboortedatum 28 juni 2003 Deelnemersnummer PO AMN Testdatum 17 maart 2015 Naam deelnemer Johanna Aartsen Geboortedatum 28 juni 2003 Deelnemersnummer 00348567 Zie het productinformatieblad voor een algemene uitleg van de factoren en scores. pagina

Nadere informatie

Wendbaarheid: een inleiding

Wendbaarheid: een inleiding Wendbaarheid: een inleiding Rollen en functies veranderen snel. Dit vraagt dat medewerkers zich voortdurend moeten kunnen aanpassen. Wendbaarheid is de manier waarmee iemand kan omgaan met veranderende

Nadere informatie

NAAM VOORNAAM 29/10/2012

NAAM VOORNAAM 29/10/2012 NAAM VOORNAAM 29/10/2012 Rijksregisternummer Naam Selectienummer 99999999999 NAAM VOORNAAM SELECTIE Feedbackrapport aangaande de selectie: SELECTIE TITEL Het rapport bestaat uit 3 delen: 1. De competenties

Nadere informatie

De volgende tests zijn afgenomen: Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens Capaciteitentest (MCT-M) Demo Kandidaat

De volgende tests zijn afgenomen: Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens Capaciteitentest (MCT-M) Demo Kandidaat Rapportage De volgende tests zijn afgenomen: Test Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens Capaciteitentest (MCT-M) Status Vertrouwelijk Naam Datum onderzoek Emailadres Demo Kandidaat 14 januari 2014

Nadere informatie

E-Assessment Voorbeeldrapportage

E-Assessment Voorbeeldrapportage E-Assessment Voorbeeldrapportage Mw. A. Noniem, alle gegevens uit deze rapportage zijn fictief Datum: 27-07-2011 Opgesteld door: Scherp Management Assessment Handtekening: Inhoudsopgave Inleiding... 2

Nadere informatie

RAPPORT WERKWAARDEN N (B1)

RAPPORT WERKWAARDEN N (B1) RAPPORT WERKWAARDEN N (B1) Van: E.t.m. Beemsterboer Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant Orga Prepublish 1. Inleiding Werkwaarden zijn kenmerken van uw werk die

Nadere informatie

Assessmentrapportage. Naam: De heer S Bekkum Datum: 23 mei 2011

Assessmentrapportage. Naam: De heer S Bekkum Datum: 23 mei 2011 Assessmentrapportage Naam: De heer S Bekkum Datum: 23 mei 2011 Inleiding Bedankt voor je deelname aan de online tests. Om een goede match te kunnen maken met je toekomstige functie willen we je graag zo

Nadere informatie

Rapport Management i360. Test Kandidaat

Rapport Management i360. Test Kandidaat Rapport Management i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt

Nadere informatie

Management Potentieel Index (MPI)

Management Potentieel Index (MPI) (MPI) deelnemer opdrachtgever HFM 07-11-2014 Dit rapport is gegenereerd met het HFMtalentindex Online Assessmentsysteem. De gegevens in dit rapport zijn gebaseerd op de antwoorden die de deelnemer op één

Nadere informatie

TH-MI Motivation Indicator. Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd.

TH-MI Motivation Indicator. Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd. Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd. TH-MI Motivation Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 30-08-2013 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 30-08-2013. OVER DE MOTIVATION

Nadere informatie

Rapport Competentietest Selectie

Rapport Competentietest Selectie Rapport Competentietest Selectie Naam Adviseur Jan Voorbeeld Voorbeeld Adviseur Datum 0-12-201 Inleiding Voor u ligt het rapport van de Competentietest Selectie. Uw uitslagen zijn gebaseerd op de Werkgerelateerde

Nadere informatie

Capaciteitentest HBO. Denkvermogen en denkstijl

Capaciteitentest HBO. Denkvermogen en denkstijl Denkvermogen en denkstijl Naam: Ruben Smit Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De uitslag... 4 3. Bijlage: Het lezen van de uitslag... 5 Pagina 2 van 7 1. Inleiding Op 5 april 2016 heeft Ruben Smit een

Nadere informatie

OPQ Profiel CCSQ. Persoonlijk Rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 31 oktober

OPQ Profiel CCSQ. Persoonlijk Rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 31 oktober OPQ Profiel CCSQ Persoonlijk Rapport Naam Dhr. Sample Candidate Datum 31 oktober 2013 www.ceb.shl.com CCSQ profiel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Overtuigend RELATIES MET MENSEN 7 6 4 2 Terughoudend Zorgzaam Bescheiden

Nadere informatie

Rapportage. Vertrouwelijk. De volgende tests zijn afgenomen: Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens Capaciteitentest (MCT-H) Dhr. Demo.

Rapportage. Vertrouwelijk. De volgende tests zijn afgenomen: Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens Capaciteitentest (MCT-H) Dhr. Demo. Rapportage De volgende tests zijn afgenomen: Test Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens Capaciteitentest (MCT-H) Status Vertrouwelijk Naam Datum onderzoek Emailadres Dhr. Demo 4 april 2014 Demo@demo.nl

Nadere informatie

Innovatie Assessment: Hoe innovatief ben ik?

Innovatie Assessment: Hoe innovatief ben ik? Innovatie Assessment: Rud Kuiper Kuiper & Partners zelfstandig psychologisch adviesbureau versterken innoverend vermogen onze opdrachtgevers zijn onze partners 2 Kuiper & Partners 1 Doel van de workshop

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 15 april 2013

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 15 april 2013 TMA Talentenanalyse Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids Sara Berger 15 april 2013 Frans Halslaan 30 3931 LJ Woudenberg T 033-2867930 I www.kat-haros.nl E info@kat-haros.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave:

Nadere informatie

RAPPORTAGE INDIVIDUEEL ASSESSMENT

RAPPORTAGE INDIVIDUEEL ASSESSMENT RAPPORTAGE INDIVIDUEEL ASSESSMENT PERSOONLIJK EN VERTROUWELIJK Opdrachtgever: Naam deelnemer: Doelfunctie: Datum: DOELSTELLING De doelstelling is per bedrijf verschillend. Aanleiding voor een assessment

Nadere informatie

Marc Gooij. Rapportage Hoe veilig ben jij? 1 maart 2013

Marc Gooij. Rapportage Hoe veilig ben jij? 1 maart 2013 Marc Gooij Rapportage Hoe veilig ben jij? 1 maart 2013 Hoe veilig ben jij? Waarom deze test? De test Hoe veilig ben jij? heeft tot doel inzicht te in jouw eigen houding ten aanzien van veiligheid. Veiligheid

Nadere informatie

Rapportage eassessment 9 april Annick Delanghe

Rapportage eassessment 9 april Annick Delanghe Rapportage eassessment 9 april 2018 Annick Delanghe Inleiding Dit rapport heeft als doel om je inzicht te geven in je kwaliteiten en je ontwikkelpunten in kaart te brengen. Hiervoor heb je enkele tests

Nadere informatie

Voor wie is Q1000 Drijfveren interessant?

Voor wie is Q1000 Drijfveren interessant? Q1000 Drijfveren Q1000 Drijfveren Met Q1000 Drijfveren weet je snel of de motivatie en ambitie van een medewerker of kandidaat matcht met de functie, rol, team en/of organisatie. Q1000 Drijfveren is een

Nadere informatie

Bijlage 2. Persoonlijkheidskenmerken

Bijlage 2. Persoonlijkheidskenmerken Bijlage 2. Persoonlijkheidskenmerken Persoonlijkheid wordt beschouwd als een consistente interne structuur die bestaat uit disposities die het gedrag richting geven. 1. Dominantie Deze personen houden

Nadere informatie

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst TMA Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Joe Jouw Ontwikkeling Eerst www.jouwontwikkelingeerst.nl - info@jouwontwikkelingeerst.nl - 06 46 13 63 21 Inleiding De TMA Talentenanalyse meet de drijfveren

Nadere informatie

SPOED competenties en gedragsindicatoren

SPOED competenties en gedragsindicatoren SPOED competenties en gedragsindicatoren Leidraad voor coaches Situering: Fase 2 Analyse Gebruik: - Doel: door de vragenlijst in te vullen krijgt de coachee een zicht op zijn/haar competenties - Doelgroep:

Nadere informatie

Vergelijking tussen: Functie: General Manager Dijkhuis BV Afnamedatum: :26:42 Kandidaat: Verbaan, Jan Afnamedatum: :05:43

Vergelijking tussen: Functie: General Manager Dijkhuis BV Afnamedatum: :26:42 Kandidaat: Verbaan, Jan Afnamedatum: :05:43 Competentie match Score per domein Competentiescan Pagina 1 van 14 Score per schaal Competentiescan Pagina 2 van 14 Schaalscores per domein Werk Sociaal Toelichting bij de grafiek. In deze grafiek staan

Nadere informatie

Ontwikkel-Assessment / Capaciteitenonderzoek MCT-H / Eindrapport / dhr. A.B. Achternaam. Vertrouwelijk

Ontwikkel-Assessment / Capaciteitenonderzoek MCT-H / Eindrapport / dhr. A.B. Achternaam. Vertrouwelijk Naam kandidaat : dhr. Achternaam, A.B. (Voornaam) Personeelsnummer : ORGABV-ABA19540507 Geboortedatum : 07 mei 1954 Functie / nr. : Promotiekandidaat (m/v) Onderzoeksdatum : 09 juni 2016 Afschrift(en)

Nadere informatie

Uitgebreid Rapport. Jan de Bruijn RAKNF. Kandidaatcode. Invoerdatum 14 februari 2014. Online Talent Manager Jan de Bruijn / RAKNF Pagina 1 van 5

Uitgebreid Rapport. Jan de Bruijn RAKNF. Kandidaatcode. Invoerdatum 14 februari 2014. Online Talent Manager Jan de Bruijn / RAKNF Pagina 1 van 5 Uitgebreid Rapport Jan de Bruijn Kandidaatcode RAKNF Invoerdatum 14 februari 2014 Online Talent Manager Jan de Bruijn / RAKNF Pagina 1 van 5 Inleiding U heeft één of meerdere tests van Online Talent Manager

Nadere informatie

De informatie in dit rapport is vertrouwelijk. Bewaar dit rapport dus op een veilige plek!

De informatie in dit rapport is vertrouwelijk. Bewaar dit rapport dus op een veilige plek! Laura Voorbeeld Over dit Bridge 360 rapport 2 INHOUDSOPGAVE Over dit Bridge 360 rapport...2 Inhoud van het Bridge 360 rapport...3 Over het Bridge 360 profiel...4 Bridge Sales Profiel... 6 Bridge Overzicht

Nadere informatie

Rapport Competentietest Selectie

Rapport Competentietest Selectie Rapport Competentietest Selectie Naam Adviseur Jan Voorbeeld Voorbeeld Adviseur Datum 2--20 Inleiding Voor u ligt het rapport van de Competentietest Selectie. Uw uitslagen zijn gebaseerd op de Werkgerelateerde

Nadere informatie

Krachtvelden 15 februari Bea Voorbeeld

Krachtvelden 15 februari Bea Voorbeeld Krachtvelden 15 februari 2019 ea Voorbeeld Waar ligt jouw kracht? Weet jij waar je echt goed in bent? Heb jij verborgen kwaliteiten? Hoe zien anderen jou? ls je je kwaliteiten kent, weet je wat je te bieden

Nadere informatie

Sales Potentieel Index (SPI)

Sales Potentieel Index (SPI) (SPI) deelnemer opdrachtgever HFM 07-07-2014 Dit rapport is gegenereerd met het HFMtalentindex Online Assessmentsysteem. De gegevens in dit rapport zijn gebaseerd op de antwoorden die de deelnemer op één

Nadere informatie

E-assessment Voorbeeldrapporta ge. Mw. A. Noniem VOORBEELD

E-assessment Voorbeeldrapporta ge. Mw. A. Noniem VOORBEELD E-assessment Voorbeeldrapporta ge Mw. A. Noniem Inhoudsopgave Inleiding... Samenvatting voor HRM/Management... Functieomschrijving & Bedrijfsvisie... Testkeuze... Testresultaten... 3 Persoonlijkheid inleiding...

Nadere informatie