Kadernota vrijwillige inzet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kadernota vrijwillige inzet"

Transcriptie

1 Kadernota vrijwillige inzet Periode

2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht Welke doelen hebben we bereikt Wat gaat goed en wat kan beter De vrijwilliger centraal 8 Hoofdstuk 2: Ontwikkelingen die het beleid beïnvloeden De grotere inzet van meer kwetsbare groepen vrijwilligers Het dichter bij elkaar komen van formele en informele structuren De toename van de vraag naar vrijwillige inzet Het wegvallen van middelen die zorgen voor variëteit in het vrijwilligersbestand Het groeien van de variatie in ondersteuningsbehoeften Het werken met minder (publieke) middelen in het maatschappelijke domein 12 Hoofdstuk 3: Kader Waarvoor staat de gemeente Wat is de focus voor Continueren en bestendigen wat goed gaat Bieden infrastructuur die past bij de variëteit in vrijwillige inzet Bevorderen meedoen van specifieke groepen Stimuleren verbinding en kennisdeling Aanmoedigen nieuwe initiatieven Verbeteren randvoorwaarden voor vrijwillige inzet 16 Hoofdstuk 4: Monitoring en evaluatie 18 Bijlage: Financiële paragraaf 19 3

3 Utrechters maken de stad In Utrecht zijn ruim honderdduizend vrijwilligers actief in diverse sectoren zoals welzijn, zorg, onderwijs, sport, kunst en cultuur, natuur en milieu. Zij doen dit omdat zij zich willen inzetten voor de ander en ook omdat zij er zelf iets van leren en anderen kunnen ontmoeten. Deze actieve bewoners zorgen er voor dat Utrecht Utrecht blijft. Zij dragen bij aan het versterken van de leefbaarheid in buurten en wijken en de verbondenheid van Utrechters met elkaar én met de stad. Vrijwilligers zijn onmisbaar en van grote waarde voor onze stad. De gemeente Utrecht staat voor een stad waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen en mensen zelfredzaam zijn. Waar actieve inwoners zorgen voor elkaar en hun omgeving, zodat zij hun eigen kracht en die van de stad vergroten. Daarom zie ik het als mijn taak om samen met de betrokken organisaties de vrijwillige inzet te ondersteunen en verder te versterken in de komende vier jaar. In opdracht van de gemeente heeft University College Utrecht onderzoek gedaan naar de Utrechtse vrijwilligers. Hieruit blijkt dat ons vrijwilligersbeleid op een aantal punten succesvol is. Vooral waar het gaat om het verbinden, promoten, versterken, ondersteunen en waarderen van vrijwillige inzet. Wij zetten ons beleid dan ook graag voort. Het onderzoek maakt nog meer inzichtelijk. Namelijk, dat we aandacht moeten schenken aan de grote variatie in soorten van vrijwilligers en vrijwillige inzet en het aanpakken van het vrijwilligerstekort. Het voorkomen van overbelasting en het bekender maken van de mogelijkheden om vrijwilligers te ondersteunen. Deze kadernota beschrijft hoe de gemeente Utrecht ondersteuning geeft aan de ontwikkeling en waardering van de vrijwillige inzet. We hebben deze nota ontwikkeld samen met de betrokken organisaties en individuele vrijwilligers. Ik wil hen bedanken voor hun inbreng en betrokkenheid. Zo hebben we een gezamenlijk gedragen visie weten te maken waarbij de vrijwilliger centraal staat. Utrecht maken we samen. Margriet Jongerius Wethouder Welzijn, Zorg en maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wijkgericht werken en participatie, Cultuur en de wijk Noordwest 4

4 Aanleiding Utrechters maken de stad. Dankzij de inzet van meer dan vrijwilligers is er extra aandacht voor wie dat nodig heeft, een breed scala aan maatschappelijke, culturele en sportactiviteiten en een prettiger leefomgeving. Dit doen zij uit zichzelf, omdat zij zorg hebben voor elkaar, plezier beleven aan het organiseren van mooie evenementen, nieuwe contacten willen opdoen of andere redenen. Welke reden ook: zij zijn intrinsiek gemotiveerd. Deze mensen zijn van grote waarde voor de stad. De gemeente wil ondersteunen dat er voor hen de randvoorwaarden zijn om zich enthousiast in te zetten en drempels wegnemen voor anderen om actief te worden. 5

5 Dit beleidskader Vrijwillige inzet is opgesteld om een aantal redenen. In de eerste plaats is het werk van vrijwilligers belangrijk voor de gemeente Utrecht. Zoals aangegeven draagt vrijwillige inzet bij aan de leefbaarheid. De gemeente wil daarom vrijwillige inzet ondersteunen en bevorderen. Hiernaast maken de decentralisaties in het sociale domein het beroep op vrijwillige inzet groter. En betekenen deze decentralisaties dat ook andere, meer kwetsbare groepen gestimuleerd worden om als vrijwilliger te participeren. Tot slot voldoet de gemeente in vervolg op het kader Vrijwillige inzet voor elkaar met deze kadernota aan de verplichting Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) om als gemeente vast te leggen hoe vrijwilligers ondersteund worden en sluit dit beleidskader aan bij de nieuwe Wmo die per 1 januari 2015 van kracht wordt. In dit beleidskader verstaan wij onder vrijwillige inzet; de bijdrage die mensen onverplicht en onbetaald aan de samenleving leveren, in georganiseerd of ongeorganiseerd verband. Onbetaald wil zeggen dat er geen salaris tegenover staat. Er kan wel sprake zijn van een vrijwilligers- en onkostenvergoeding conform de richtlijnen van de belastingdienst. Intrinsieke motivatie is hierbij het uitgangspunt. Dit betekent dat ook burgerinitiatieven als vrijwillige inzet worden gezien, zoals het samen opruimen, schoonmaken en tegengaan van zwerfafval of het gezamenlijk onderhouden van de speeltuin. Ook de inzet van expertise en netwerken van professionals die deze vrijwillig ter beschikking stellen, of bedrijven die diensten kosteloos aanbieden scharen wij onder vrijwillige inzet. Mantelzorg, het zorgen voor een naaste, valt echter buiten het bereik van deze nota. Dit omdat er meestal geen sprake is van een vrijwillige keuze, maar om een bestaande relatie waarbij de zorg niet zomaar beëindigd kan worden. De ondersteuning van de mantelzorger is wel van belang, deze is meegenomen in de uitvoeringsnota Meedoen naar Vermogen. In deze nota schetsten wij hoe de gemeente Utrecht de vrijwillige inzet in de stad wil verbreiden, versterken, verbinden en verankeren. Hiervoor wordt in het eerste hoofdstuk geschetst hoe de vrijwillige inzet in de stad zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 een inventarisatie gemaakt van de actuele ontwikkelingen die van invloed zijn op het gemeentelijk beleid. Hoofdstuk 3 beschrijft vervolgens het kader voor vrijwillige inzet Doorontwikkeling De kadernota geeft antwoord op de wijze waarop, en de randvoorwaarden waaronder, wij de komende vier jaar vrijwillige inzet willen stimuleren en versterken. De ontwikkelingen in het sociale domein maken dat de context voor vrijwillige inzet steeds sneller verandert. Waar de overheid een bescheidener rol neemt ontwikkelen zich nieuwe vormen van actieve betrokkenheid van bewoners, zoals; sociaal ondernemerschap, bewonerscorporaties en gezamenlijke initiatieven van formele en informele organisaties en commerciële en niet-commerciële partijen. Wij gaan het beleid daarom regelmatig samen met de relevante betrokkenen in de stad evalueren en waar nodig doorontwikkelen en bijstellen. Op deze manier volgen wij de ontwikkelingen die vrijwillige inzet beïnvloeden en kunnen wij op een adequate manier blijven inspelen op relevante veranderingen. Totstandkoming Als geen ander weten vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties zelf wat zij nodig hebben om hun opdracht goed te doen. Zij zijn daarom het vertrekpunt geweest voor de ontwikkeling van dit beleidskader. Deze co-creatie is op de volgende manier vormgegeven. Allereerst heeft een onderzoek door het University College Utrecht plaatsgevonden naar de tevredenheid en de wensen van de Utrechtse vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Verder zijn er drie bijeenkomsten geweest met ondersteuners van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties, bewonersgroepen en particuliere/maatschappelijke initiatieven. In aanvulling hierop heeft een conferentie over de onderzoeksresultaten en de bevindingen van de bijeenkomsten plaatsgevonden. Tenslotte heeft de Vrijwilligersadviesraad (VAR) meegedacht over de ontwikkeling van nieuw vrijwilligersbeleid en is de concept-nota getoetst bij een aantal vrijwilligersorganisaties en ondersteunende organisaties. 6

6 1 Opmaken balans vrijwillige inzet Vrijwillige inzet is voor de gemeente een belangrijk thema. Zij ondersteunt het werk van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties daarom al langere tijd actief. De ambities van de gemeente in de afgelopen jaren zijn verwoord in de kadernota Vrijwillige Inzet voor elkaar. In dit hoofdstuk wordt de balans opgemaakt: wat heeft de gemeente gedaan, welke ambities zijn gerealiseerd en hoe ervaren vrijwilligers en organisaties hun inzet en de ondersteuning die zij krijgen. 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht De afgelopen jaren heeft de gemeente Utrecht het volgende gedaan om vrijwillige inzet te ondersteunen: Zorgen dat de vraag naar vrijwillige inzet en het aanbod hiervan bij elkaar komen, onder andere door het werk van de Vrijwilligerscentrale, sociaal makelaars en de inzet van sectorspecifieke organisaties binnen sport, cultuur, onderwijs, gezondheidszorg en welzijn. Ondersteunen van de deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en organisaties door het organiseren van een centraal punt voor informatie en advies, zowel fysiek als digitaal, en het programmeren van trainingen en workshops. Stimuleren van nieuwe initiatieven die met behulp van vrijwillige inzet gerealiseerd worden met het leefbaarheidsbudget en flexibel budget. Faciliteren van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties door, onder condities, kosteloos ruimtes voor bijeenkomsten ter beschikking te stellen. Reduceren van risico s voor vrijwilligers door voor hen een Domstadpolis af te sluiten. Hier kunnen zij een beroep op doen als hun eigen verzekering eventuele schade niet vergoed die wordt veroorzaakt tijdens hun vrijwilligersactiviteiten. Waarderen van vrijwillige inzet door regelmatige werkbezoeken vanuit de gemeente en het uitreiken van de jaarlijkse vrijwilligersprijzen. Doelen versus resultaten afgezet tegen behaalde resultaten 2012 Doel percentage vrijwilligers 2012 Percentage vrijwilligers 2012 Percentage vrijwilligers % 45% 40% Doel deelname jongeren vrijwilligerswerk 2012 Deelname jongeren vrijwilligerswerk 2012 Deelname jongeren vrijwilligerswerk % 25% 36% Doel deelname migranten vrijwilligerswerk 2012 Deelname migranten vrijwilligerswerk 2012 Deelname migranten vrijwilligerswerk % 25% 36% Doel deelname ouderen vrijwilligerswerk 2012 Deelname ouderen vrijwilligerswerk 2012 Deelname ouderen vrijwilligerswerk % 35% 42% Welke doelen hebben we bereikt In het beleidskader Vrijwillige inzet voor elkaar hadden we het stimuleren van nieuwe doelgroepen vrijwilligers als doel opgenomen. Uit bovenstaand figuur blijkt dat dit ruimschoots gelukt is op de beoogde stijging van het totale percentage vrijwilligers na. 1 Desondanks is het percentage van 40 procent vrijwillige inzet een mooi resultaat en vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde 2. 1 Bron: Utrech t Monitor Feiten en cijfers Vrijwillige Inzet 2013, Movisie 7

7 1.3 Wat gaat goed en wat kan beter University College Utrecht heeft voor de gemeente Utrecht onderzoek gedaan naar de vrijwillige inzet in de stad. Ruim duizend vrijwilligers en tweehonderd organisaties hebben in dit verband een enquête ingevuld. Hiernaast zijn acht vrijwilligers geïnterviewd. Dit onderzoek 3 laat zien dat de vrijwilligers en de vrijwilligersorganisaties zich gemotiveerd en gewaardeerd voelen en behoorlijk tevreden zijn over de geboden ondersteuning. Deze motivatie zit in ver uiteenlopende zaken. Waar vrijwillige inzet voor de één vooral wordt ingegeven door de behoefte om anderen te helpen, is het voor de ander een middel om ervaring op te doen die van belang is om een (andere) baan te vinden. Hiernaast maakt het onderzoek inzichtelijk dat het profiel van vrijwilligers die zich structureel inzetten sterk verschilt van hen die op flexibele basis activiteiten verrichten. Vrijwilligers die vaste activiteiten hebben zijn over het algemeen iets ouder en middelbaar opgeleid. Zij zijn vooral actief, omdat omdat ze iets goeds willen doen voor de samenleving en hechten sterk aan het sociale contact dat het met zich meebrengt. De flexvrijwilligers zijn jonger en overwegend hoger opgeleid. Zij zien naast het doen van iets goeds, hun vrijwillige activiteiten als kans om hun talenten te benutten en zich te ontwikkelen. Hier letten ze sterk op bij de selectie van activiteiten die ze zelf vinden via internet en hun netwerk. Uit het onderzoek blijkt dat vrijwilligers weinig knelpunten ervaren. De knelpunten die zij aangeven hebben betrekking op praktische faciliteiten (accommodatie, regelgeving en onkostenvergoedingen) en tekorten aan menskracht. Een belangrijke aanbeveling aan de gemeente is dan ook om dat wat goed gaat in stand te houden. Hiernaast geeft het rapport de volgende adviezen: 1. Sluit het beleid beter aan op de diversiteit van de vrijwillige inzet. De ene groep heeft meer - of andere ondersteuning nodig dan de andere. 2. Maak een verschil in het beleid tussen de sectoren sport, cultuur, onderwijs, zorg en welzijn. 3. Voorkom overbelasting van vrijwilligers door de vrijwillige inzet in de gemeente te vergroten. 4. Speel in op de kansen en uitdagingen die gepaard gaan met de steeds grotere flexibele vrijwillige inzet De vrijwilliger centraal De gemeente Utrecht staat voor een stad waarin iedereen naar vermogen meedoet en mensen zelfredzaam zijn. Waar actieve inwoners zorgen voor elkaar en hun omgeving, zodat zij hun eigen kracht en die van de stad vergroten. Daarom waardeert en ondersteunt de gemeente vrijwillige inzet. Hierbij staat de (potentiële) vrijwilliger zelf centraal, de mens die zich intrinsiek gemotiveerd en onverplicht inzet. Dit is de kracht van vrijwillige inzet: iedereen doet waar hij of zij zich goed bij voelt. De gemeente bepaalt dus niet meer, maar maakt mogelijk. De behoefte aan ondersteuning is leidend in het bepalen van de beleidskaders voor de komende vier jaar. Samen met vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en andere betrokkenen wil de gemeente dan ook uitvoering geven aan deze nota. Hierbij is de rol van de gemeente relatief bescheiden en gericht op het faciliteren en het ondersteunen van het werk van (potentiële) vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties, het geven van ruimte aan nieuwe initiatieven, en het wegnemen van drempels. 8 3 Het Utrechtse Vrijwilligersonderzoek 2013, University College, november 2013.

8 2 Ontwikkelingen die het beleid beïnvloeden De maatschappij is volop in beweging en het sociale domein met de uitvoering van het Vernieuwend Welzijn helemaal met de ingrijpende herziening van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (ABWZ); de komst van de Participatiewet en de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten. In al deze trajecten speelt het vraagstuk hoe de gedeelde verantwoordelijkheid van burgers en gemeente wordt vormgegeven voor voorzieningen en ondersteuning. Een andere rode draad in deze ontwikkelingen is het beroep op de eigen kracht van inwoners en het verder versterken van hun zelforganiserend vermogen. Vrijwillige inzet is hierbij van groot belang. Dit betekent niet alleen dat er een groter beroep op vrijwilligers wordt gedaan, maar ook dat de aard van hun activiteiten verandert. Concreet zijn voor het Kader vrijwillige inzet de volgende ontwikkelingen van belang: 1. De grotere inzet van meer kwetsbare groepen vrijwilligers. 2. Het dichter bij elkaar komen van formele en informele structuren. 3. De toename van de vraag naar vrijwillige inzet. 4. Het (mogelijk) wegvallen van middelen die zorgen voor variëteit in het vrijwilligersbestand. 5. Het groeien van de variatie in ondersteuningsbehoeften. 6. Het werken met minder (publieke) middelen in het maatschappelijke domein. 2.1 De grotere inzet van meer kwetsbare groepen vrijwilligers Met de aanpak van Meedoen naar Vermogen heeft de gemeente het participeren van alle Utrechters in de samenleving centraal gesteld. Door mee te doen in de samenleving versterk je je eigen kracht en welbevinden en het draagt bij aan zingeving en je dagstructuur. Participeren kan onder andere door je vrijwillig in te zetten. Eenzelfde lijn is zichtbaar in het kader Participatie en inkomen. Voor bepaalde groepen is vrijwillige inzet, de zogenaamde sociale prestatie, hierbij ook een mogelijkheid om werkvaardigheden op te doen en (naar vermogen) door te groeien naar betaalde arbeid. Dit betekent dat, zoals geschetst in het figuur hiernaast, de stevig maatschappelijk verankerde groep die zich nu vrijwillig inzet, wordt uitgebreid met maatschappelijk meer kwetsbare groepen. De perspectiefverbeteraars uit het kwadrant rechtsonder zijn vooral de mensen die vallen in arrangement drie van de nota Participatie en inkomen. Het betreft hier een groep van twee- tot drieduizend mensen die niet (direct) bij een werkgever in een Weinig begeleiding nodig. Trainen waar gewenst en nodig en veel aandacht voor het waarderen van continuïteit. Structureel Matching vraagt aandacht: wat sluit aan bij de mogelijkheden? Bij de start is uitgebreide instructie nodig en soms training. Hierna blijft begeleiding bij de uitvoering van de werkzaamheden nodig. Maatschappelijk stevig verankerd Rots in de branding Overwegend ouder en middelbaar opgeleid. Wil iets goeds doen voor de samenleving. Hecht sterk aan het sociale contact dat vrijwilligerswerk met zich meebrengt. Participant Vaak lager opgeleid en enige vorm van beperking. Vrijwilligers werk als middel om mee te doen in de samenleving. Ontwikkelingsgerichte Overwegend jonger en hoger opgeleid. Ziet iets goeds doen als kans om eigen talenten te benutten en ontwikkelen Vindt zelf de weg Perspectiefverbeteraar Vaak lager opgeleid en enige vorm van beperking Vrijwilligerswerk als participatiewerk: opdoen van werkvaardigheden. Maatschappelijk kwetsbaar Weinig begeleiding nodig. Vooral aansluiten op wensen en talenten. Hiernaast zorgen dat de mogelijkheden voor vrijwillige inzet (digitaal) inzichtelijk zijn. Flexibel Matching vraagt aandacht: wat sluit aan bij de mogelijkheden? Bij de start is uitgebreide instructie nodig en soms training. Verder zal bewaakt moeten worden dat vrijwillige inzet bijdraagt aan het perspectief op betaalde arbeid. reguliere baan aan de slag kunnen, maar wel in staat zijn om te werken. Voor een deel van deze groep zal vrijwillige inzet een opstap kunnen zijn naar werk. De participanten uit het kwadrant linksonder zijn de groep die in Participatie en inkomen wordt aangemerkt als arrangement 4 en vallen onder de Wmo aanpak van Meedoen naar Vermogen. Deze ongeveer vier- tot vijf duizend mensen hebben nagenoeg geen perspectief op betaalde arbeid. Zowel de perspectiefverbeteraars als de participanten vragen andersoortige en meer intensieve begeleiding en/of ondersteuning dan de vrijwilligers uit de bovenste kwadranten. 9

9 2.2 Het dichter bij elkaar komen van formele en informele structuren De verschillende decentralisaties betekenen een andere rol voor de gemeente. Eigen kracht van inwoners staat voorop. Voor eventuele ondersteuningsvragen wordt zoveel mogelijk het eigen netwerk benut, waar nodig aangevuld met vrijwillige inzet. Alleen bij zwaardere problematiek worden professionals ingezet. De gemeente faciliteert waar mogelijk de verbindingen, zodat de behoefte aan vrijwillige inzet inzichtelijk is en gekoppeld kan worden aan mensen die zich hiervoor willen inzetten. Het onderstaande plaatje uit de film De Mobiel over de ontwikkelingen in het sociaal domein, illustreert deze verschuiving. Naast een andere rol van de (gemeentelijke) overheid betekent deze ontwikkeling ook dat formele en informele ondersteuning dichter bij elkaar komen te liggen. Dit kan een spanningsveld geven: tot waar is het verantwoord dat professionals taken overlaten aan vrijwilligers en op welk moment is er sprake van verdringing? Om goede ondersteuning te bieden en dit spanningsveld zoveel mogelijk te vermijden is verbinding tussen de formele en informele schil nog belangrijker dan voorheen. De gemeente is op verschillende manieren betrokken bij het organiseren en faciliteren van zorg en ondersteuning. Aan haar de opdracht waar mogelijk de verbindingen tussen formele en informele structuren te bevorderen en waar nodig de voorwaarden en kwaliteitseisen voor vrijwillige inzet op de agenda te zetten op basis van gelijkwaardigheid en behoud van eigen identiteit. Dit geldt met name voor de sector zorg en welzijn, maar speelt ook in andere sectoren zoals onderwijs, cultuur en sport. Toekomstbestendigheid Haalbaarheid Middelen Eigen kracht Samenleving Rol verdeling Medeverantwoordelijkheid Ontwikkelingen & trends in samenleving en beleid Overheid 2.3 De toename van de vraag naar vrijwillige inzet In de vorige paragraaf staat de verschuiving beschreven die bij alle maatschappelijke ambities en behoeften startvraag is: Wat kan er met behulp van het eigen netwerk en vrijwillige inzet worden gedaan, en waar liggen de grenzen? Zo zijn in de sector cultuur al veel creatieve oplossingen gevonden om voorzieningen op niveau te houden door ze anders en met behulp van meer vrijwillige inzet te organiseren. Ook ontwikkelingen zoals ingezet bij Vernieuwend Welzijn vragen meer zelforganiserend vermogen van de samenleving en meer van vrijwilligers. Denk bijvoorbeeld aan het zelfbeheer van voorzieningen als het buurthuis en de speeltuin. De budgetreducties waarmee de eerdergenoemde decentralisaties gepaard gaan, versterken deze groeiende vraag naar vrijwillige inzet. Zo verdubbelt de groep inwoners waarvoor de gemeente een zinvolle begeleide dagbesteding moet organiseren in de komende vijf jaar. De beschikbare middelen zijn echter niet toereikend om dit te organiseren zoals de afgelopen decennia gebeurde. Meer vrijwillige inzet is onvermijdelijk om onder andere vereenzaming, verminderd welbevinden en zwaardere zorg van deze groep te voorkomen. 10

10 2.4 Het wegvallen van middelen die zorgen voor variëteit in het vrijwilligersbestand Zoals in hoofdstuk één geschetst is de diversiteit binnen de vrijwillige inzet binnen Utrecht groot. Behalve dat vrijwilligers zich inzetten binnen uiteenlopende sectoren als cultuur, zorg, sport en welzijn verschillen zij onder andere ook in leeftijd, motivatie en herkomst. Het is een positieve ontwikkeling dat de participatie van jongeren en allochtonen de afgelopen vier jaar is toegenomen. Het vasthouden van deze diversiteit zal om verschillende redenen aandacht vragen. Scholen zijn vanaf het schooljaar niet meer wettelijk verplicht om de maatschappelijke stage op te nemen als onderdeel van het onderwijsprogramma. De rijksmiddelen voor de maatschappelijke stage die de gemeente ontvangt vervallen per 1 januari 2015, de Rijksmiddelen die scholen ontvangen vervallen per 1 augustus Doordat middelbare scholieren nu (minimaal) 30 uur besteden aan vrijwillige inzet als onderdeel van hun opleiding, ervaren zij de positieve kanten hiervan. Een deel van hen blijft hierna ook actief als vrijwilliger. De gemeente laat onderzoeken hoe de bemiddeling van de maatschappelijke stages na 2014 nog één jaar overeind gehouden kan worden met aanzienlijk minder middelen. Hiernaast vraagt het betrekken van specifieke groepen voor vrijwillige inzet extra aandacht. Denk bijvoorbeeld aan de initiatieven om flexibele vormen van vrijwillige inzet te stimuleren; de inspanningen om groepen en hele gezinnen bij vrijwillige inzet te betrekken; de ambities van organisaties om informele (taal) ondersteuning en vernieuwing in projecten, methodes en aanpakken een duurzame plek in de stad te geven. Deze activiteiten, die op hun eigen manier een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen zijn, worden mede mogelijk gemaakt vanuit het flexibel budget. Vanwege de maximale termijn van drie jaar die gekoppeld is aan dit budget, zal deze voor sommige organisaties eindigen. Eventuele continuering van deze activiteiten vraagt dus een andere aanpak, waarbij het gaat om het vinden van een modus tussen bestendigen van wat goed gaat en het aanjagen van vernieuwing. 2.5 Het groeien van de variatie in ondersteuningsbehoeften Uit het Utrechtse Vrijwilligersonderzoek 2013 blijkt dat vrijwilligers behoefte hebben aan goede informatie, advies, begeleiding en ondersteuning. De gemeente zorgt voor een ondersteuningsaanbod dat invulling geeft aan deze behoefte. Denk bijvoorbeeld aan het zichtbaar maken van de behoefte aan vrijwillige inzet via een internetsite, trainingen en workshops die vrijwilligers kosteloos kunnen volgen en vergaderruimtes die ter beschikking worden gesteld. De vrijwilligers die er gebruik van maken zijn hier tevreden over. Echter, bijna de helft van de respondenten gaf aan dat ze met geen enkele vorm van ondersteuning voor vrijwilligers bekend zijn. Een belangrijke opgave voor de komende jaren is het goed onder de aandacht brengen van de mogelijkheden en zorgen dat deze goed aansluiten bij de behoeften van vrijwilligers en organisaties en hierop aansluitend het leveren van maatwerk. Ook gaan de behoeften van vrijwilligers onderling steeds meer verschillen door de ontwikkelingen zoals geschetst in dit hoofdstuk. De vrijwilliger die een inwoner ondersteunt die zowel met schulden als psychische problemen kampt, heeft wezenlijk andere vragen dan de verkeersregelaar die helpt bij een groot evenement. Vanuit de sectoren cultuur, onderwijs, welzijn en zorg is aangegeven dat zij meer sectorspecifiek aanbod als noodzakelijk ervaren. Differentiatie naar sector en soorten activiteiten is dus van belang. 11

11 2.6 Het werken met minder (publieke) middelen in het maatschappelijke domein Binnen het maatschappelijk domein zijn de publieke middelen de afgelopen jaren teruggelopen en de komende jaren worden deze waarschijnlijk nog minder. Dit geeft een impuls om andere vormen te vinden voor het organiseren van maatschappelijke voorzieningen en dienstverlening. Naast maatschappelijke organisaties, bedrijven en onderwijs spelen de inwoners van Utrecht hierbij een belangrijke rol, zij worden steeds meer producent en beheerder hiervan. Tegelijkertijd geeft deze verandering ook nieuwe, lastige vraagstukken. Want een sterke civil society vraagt dat er partners beschikbaar zijn voor inwoners om hen te adviseren over hoe zij hun initiatieven het meest kansrijk maken. Dat er middelen zijn om deze initiatieven te steunen en te borgen. En een overheid die stimuleert, luistert, helpt en waardeert. Door de reductie van middelen kan het zijn dat deze randvoorwaarden voor de civil society onder druk komen te staan en vrijwilligers afhaken. Uit onderzoek naar de nieuwe rol van vrijwilligers in het welzijnswerk in Noordwest 4 blijkt dat met name de sociaal kwetsbare vrijwilligersgroepen ondersteuning missen op organisatorisch, praktisch en sociaal vlak. Het is daarom van groot belang om de beschikbare ondersteuningsmogelijkheden op de juiste manier in te zetten, namelijk op de vraag gestuurd en op maat Wijkraadpleging Noordwest, afdeling Onderzoek, gemeente Utrecht, december 2013.

12 3 Kader Deze nota is gestart met een schets hoe Utrecht er nu voor staat als het gaat om vrijwillige inzet, waarbij er behalve dat er veel goed gaat er ook een aantal verbeterpunten zijn. In aanvulling hierop zijn in hoofdstuk twee de ontwikkelingen beschreven die consequenties hebben voor de ondersteuning van vrijwillige inzet. In dit hoofdstuk zijn een vertaling gemaakt van deze hoofdstukken naar de opdracht en rol van de gemeente de komende jaren en wat zij hierin wil bereiken. 3.1 Waarvoor staat de gemeente Vrijwillige inzet is in het algemeen van inwoners voor inwoners. De behoefte aan ondersteuning van vrijwilligers is daarom leidend in het aanbod dat door de gemeente mogelijk wordt gemaakt. Hierbij is er aandacht voor de diversiteit binnen vrijwillige inzet: de een heeft meer nodig om aan de slag te gaan en te blijven dan de ander. Hiernaast heeft de zorgvrijwilliger die wekelijks een dementerende oudere opzoekt bijvoorbeeld een andere behoefte dan diegene die de verlichting verzorgt bij een festival. De rol van de gemeente is relatief bescheiden. Zij ondersteunt, faciliteert, verbindt en stimuleert vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties, zodat alle Utrechters met plezier kunnen bijdragen aan een bruisende, zorgzame en leefbare omgeving. Hierbij vult ze vanuit gelijkwaardigheid en partnerschap haar rol in. Dit doet de gemeente op basis van vijf pijlers: Bij deze fundering is van belang dat het een constructie is die dragend is, een basis waarop anderen kunnen bouwen. Gezien de aandachtspunten en vraagstukken in de vorige hoofdstukken betekent dit dat verbouwen op een aantal punten nodig is. Uitgangspunt hierbij is dat waar nodig keuzes gemaakt worden en dat waar mogelijk slimmer (samen)gewerkt wordt, zodat de bouwkosten binnen de financiële kaders blijven zoals opgenomen in de bijlage. 1. Continueren en bestendigen van wat goed gaat. 2. Bieden van infrastructuur die past bij de variëteit in vrijwillige inzet. 3. Stimuleren van verbinding en kennisdeling. 4. Bevorderen van meedoen van specifieke groepen. 5. Aanmoedigen van nieuwe initiatieven. 6. Verbeteren van randvoorwaarden voor vrijwillige inzet. 3.2 Wat is de focus voor In deze paragraaf is uitgewerkt wat de vijf pijlers de komende jaren betekenen, welke richting de gemeente aanbrengt in haar ondersteuning Continueren en bestendigen wat goed gaat Utrecht is een actieve stad. Meer dan inwoners zetten zich vrijwillig in. Uit het onderzoek van University College geven vrijwilligers aan gemotiveerd te zijn, zich gewaardeerd te voelen en tevreden te zijn met de geboden ondersteuning. Om dit zo goed mogelijk in stand te houden continueren wij de komende jaren onze inzet gericht op makelen, binden, promoten, versterken, ondersteunen en waarderen van vrijwillige inzet. Tevens blijven we aandacht besteden aan het verbeteren van de randvoorwaarden voor de vrijwillige inzet om zo een goed vrijwilligersklimaat te behouden en dit, waar mogelijk en nodig is, te verbeteren. Beoogd resultaat De tevredenheid van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties blijft in stand en verbetert waar mogelijk. 13

13 3.2.2 Bieden infrastructuur die past bij de variëteit in vrijwillige inzet Zoals in het eerste hoofdstuk aangegeven zorgt de gemeente nu voor een ondersteunings-structuur waarbij vraag naar en aanbod van vrijwillige inzet bij elkaar wordt gebracht, deskundigheidsbevordering is ingericht en faciliteiten worden geboden. De gemeente wil dit continueren. Om ervoor te zorgen dat deze structuur nog meer ondersteunend is aan de sterk uiteenlopende behoeften van vrijwilligers en -organisaties zet zij in op de volgende twee transformaties: a. Inrichten van lokale steunpunten vrijwillige inzet Om de groep meer kwetsbare potentiële vrijwilligers beter te bereiken, worden naast het stedelijk aanbod zes (mobiele/flexibele) lokale steunpunten georganiseerd, laagdrempelig en buurtgericht. In nauwe samenwerking met de Vrijwilligerscentrale, de sociaal makelaars en de buurtteams wordt met inwoners in hun eigen omgeving gesproken over wat zij kunnen en willen doen en welke activiteiten hierbij passen. Het is een laagdrempelige voorziening waar iedereen terecht kan. De inrichting van de lokale steunpunten vrijwillige inzet zal werkende weg ontwikkeld worden in nauwe samenwerking met de Vrijwilligerscentrale, de buurtteams, sociaal makelorganisaties, vrijwilligersorganisaties en andere relevante partijen zoals Vereniging Sport Utrecht, Harten voor Sport en het Wijkbedrijf Utrecht. In aanvulling op de steunpunten zal ingezet worden op het ondersteunen van digitale makelpunten die zich richten op de buurt en laagdrempelig vrijwilligerswerk zoals de vrijwilligersvacaturebank, JeKuntMeer en buurtsites zoals TijdVoorElkaar Beoogd resultaat Voor iedere (potentiële) vrijwilliger is er hulp en ondersteuning beschikbaar die hij/zij nodig heeft om die activiteit te vinden die hem of haar op het lijf geschreven is en om die naar behoren te kunnen verrichten. Deze hulp is er in verschillende vormen om een hele brede diverse groep te bereiken: in de wijk, stad en digitaal, in platforms die aansluiten bij diverse doelgroepen. De beschikbare ondersteuning zoals het cursusaanbod, wordt gevonden en benut door wie dit kan gebruiken. b. Bundelen en toegankelijk maken van een effectief ondersteuningsaanbod Zoals in de voorgaande hoofdstukken geschetst is er een noodzaak om een breed ondersteuningsaanbod voor vrijwilligers te faciliteren en toegankelijk te maken, dat recht doet aan de diversiteit aan vraagstukken. Dit aanbod hoeft niet nieuw ontwikkeld te worden. Veel is er al. Een aanvullende benadering is noodzakelijk om het complete aanbod gebundeld inzichtelijk en toegankelijk te maken voor vrijwilligers- en vrijwilligersorganisaties en te bepalen welke ondersteuning kosteloos of tegen gereduceerd tarief wordt aangeboden. In samenspraak met partijen in het veld wordt een nieuw model voor het organiseren van het ondersteuningsaanbod ontwikkeld en uitgewerkt, zodat dit aanbod beter de doelgroepen bereikt Bevorderen meedoen van specifieke groepen Vrijwilliger worden is een keuze. Voor de ene groep is dit echter makkelijker dan voor de andere. Zoals in de inleiding aangegeven wil de gemeente zorgen dat er zo min mogelijk drempels bestaan. In dit kader is er de komende jaren extra aandacht voor maatschappelijk kwetsbaren, mensen met een beperking en jongeren. a. Jongeren De gemeente wil de positieve ervaringen met en effecten van de maatschappelijke stages behouden. Het wegvallen van de financiering vanuit het rijk vraagt wel om andere oplossingen. De gemeente laat onderzoeken hoe de bemiddeling van de maatschappelijke stages na 2014 nog één jaar overeind gehouden kan worden met aanzienlijk minder middelen. Daarbij biedt de infrastructuur voor gewoon vrijwillige inzet ook kansen voor het doen van vrijwilligerswerk door jongeren. Daarnaast is Utrecht een stad met een grote studentenpopulatie. Dit potentieel willen we graag nog meer benutten. Om deze doelgroep beter op maat te faciliteren gaan we contact leggen met het hoger onderwijs en studentenorganisaties. Beoogd resultaat Het aandeel jongere vrijwilligers blijft ongewijzigd. Voor maatschappelijk kwetsbare groepen en mensen met een beperking zijn er minder drempels om vrijwilliger te worden. Door aandacht, begeleiding en waardering lukt het hen ook om zich gedurende langere tijd in te zetten. 14

14 b. Mensen met een (functie)beperking Veel mensen met een beperking zetten zich in als vrijwilliger of willen en kunnen dat. Net zoals voor ieder ander is het voor hen belangrijk om nodig te zijn, een bijdrage te leveren en een zinvolle dagbesteding te hebben. En misschien voor hen nog wel extra omdat zij vaker dan mensen zonder een beperking een betaalde baan, opleiding of gezin missen. De gemeente streeft ernaar dat maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties zoveel mogelijk ook vrijwilligers met een beperking ondersteunen of faciliteren. Dit vraagt wel extra aandacht in de vorm van informatie, deskundigheidsbevordering, voorlichting en faciliteiten. De komende jaren zal extra ondersteuning op dit vlak geboden worden om dit te realiseren. De eerder genoemde lokale steunpunten kunnen hier een belangrijke rol in spelen, zowel in het stimuleren, makelen en begeleiden van deze (potentiële) vrijwilligers, als het vinden, stimuleren en adviseren van organisaties om plekken voor deze vrijwilligers te bieden. c. Kwetsbare groepen In het vorige hoofdstuk is geschetst dat zich nieuwe begeleidingsvraagstukken voor doen als het gaat om de nieuwe, meer kwetsbare groepen vrijwilligers. Als het gaat om de ondersteuning bij het vinden van passende activiteiten, dan spelen de steunpunten hierbij een belangrijke rol. De begeleiding na de matching wordt niet vanuit de steunpunten verzorgd. Als het gaat om de groep participanten dan neemt Meedoen naar vermogen het voortouw bij het invullen hiervan. De leer ervaring van onder andere maatjesprojecten leert dat het activeren en actief houden van deze groep specifieke vaardigheden vraagt en niet (volledig) door vrijwilligers kan gebeuren. Als het gaat om de perspectiefverbeteraars ligt de trekkersrol bij Participatie en inkomen. Het vormgeven van deze begeleiding is een leerproces. Binnen de gemeentelijke organisatie zal daarom flexibel omgegaan worden met het (financieel) ondersteunen van deze ontwikkeling. Hiernaast zal voor beide begeleidingsvraagstukken vanuit de steunpunten, sociaal makelaars en buurtteams meegedacht worden over nieuwe oplossingen en de samenwerkingsmogelijkheden Stimuleren verbinding en kennisdeling Vrijwilligersorganisaties hebben de behoefte geuit om onderling meer uit te wisselen, van elkaar te leren en elkaar in de goede zin van het woord te benutten. De gemeente faciliteert deze netwerkvorming de komende jaren nog meer dan voorheen. Hierbij gaat het om het aanjagen, bij elkaar brengen, begeleiden en ruimte geven aan organisaties om samenwerkingsverbanden, netwerken en platforms op te zetten, op onder andere het vlak van informele zorg, diversiteit, taalscholing, financiële zelfredzaamheid, schuldhulpverlening, en taalondersteuning. Ook wil de gemeente samenwerking stimuleren die breder is dan een onderwerp of sector. Dergelijke verbindingen zijn van belang om beelden te delen over de mogelijkheden van, grenzen en voorwaarden aan vrijwillige inzet. Maar ook om concreet de mogelijkheden in beeld te krijgen. Bijvoorbeeld hoe het vrijwilligersbestand gedeeld kan worden waar nodig en mogelijk. Of welke kwaliteiten van betrokken vrijwilligers ook elders zijn in te zetten. Een andere uitdaging is het versterken van samenwerking en verbindingen tussen vrijwilligersorganisaties en bedrijven in het kader van maatschappelijk betrokken ondernemen en het beter benutten van bestaande netwerken en platforms in dit kader. Hiernaast is het interessant verder te onderzoeken hoe het instrument van social return ook benut kan worden voor het versterken van de vrijwillige inzet in Utrecht. Bedrijven en vrijwilligers hebben elkaar veel te bieden en intensievere samenwerking levert voor beide partijen winst op. Beoogd resultaat Door de uitwisseling tussen vrijwilligersorganisaties onderling, maatschappelijke organisaties en met (sociale)ondernemers, zijn nieuwe samenwerkingsrelaties tot stand gekomen waardoor dankzij vrijwillige inzet nog meer bereikt is, ondanks beperktere publieke middelen. 15

15 3.2.5 Aanmoedigen nieuwe initiatieven en werkwijzen De gemeente juicht nieuwe initiatieven toe. Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen is het nodig dat er ook binnen het veld van vrijwillige inzet ruimte komt voor vernieuwing, passend bij de nieuwe uitdagingen die aan de samenleving gesteld worden. Dergelijke initiatieven wil de gemeente de komende jaren van harte ondersteunen. Het coalitieakkoord Utrecht maken we samen van mei 2014 straalt uit dat we initiatieven van bewoners en vrijwilligers maximaal willen faciliteren onder andere door de samenvoeging van het leefbaarheidsbudget en het flexibel budget tot een initiatievenfonds. Hiernaast wordt gezocht naar mogelijkheden voor samenwerking met fondsen. Door de handen ineen te slaan is het mogelijk om meer initiatieven en maatschappelijke projecten te stimuleren. Uitgangspunt hierbij is dat ieders eigen identiteit behouden blijft, maar dat door kennis te delen en samen op te trekken er meerwaarde ontstaat. Tot slot zal vernieuwing nodig zijn als het gaat om de inzet van vrijwilligers binnen de zorg. Als gevolg van de transitie van delen van de ABWZ naar de Wmo neemt de behoefte aan zorgvrijwilligers de komende jaren naar verwachting toe. Dit vraagt nieuwe organisatievormen en werkwijzen, waarmee ook ingespeeld wordt op de vraagstukken uit hoofdstuk twee met betrekking tot samenwerking formeel/informeel en verdringing. De gemeente wil deze vernieuwingsopgave waarvoor primair de zorg- en vrijwilligersorganisaties staan, waar mogelijk ondersteunen. Tot deze opgave hoort de verbinding tussen de formele en informele zorg. Netwerkbijeenkomsten op dit vlak worden daarom gefaciliteerd. Hiernaast wordt daar waar de gemeente opdrachtgever is, uitgebreid stilgestaan bij de verbinding tussen formele en informele zorg op basis van gelijkwaardigheid en behoud van eigen identiteit. Beoogd resultaat Inwoners die een initiatief nemen, vinden binnen de gemeente gesprekspartners die met hen meedenken en adviseren. Er is financiële ondersteuning beschikbaar om vernieuwing te ondersteunen. Binnen de zorg zijn nieuwe wegen gevonden om meer vrijwilligers te vinden die optimaal bijdragen. Dit onder andere dank zij een sterkere samenwerking tussen formele en informele structuren Verbeteren randvoorwaarden voor vrijwillige inzet Vrijwilligers willen zich terecht kunnen richten op de activiteit die zij hebben en zich zo min mogelijk druk moeten maken om administratieve rompslomp. Faciliteiten zijn hierbij van belang, net als waarborgen voor de veiligheid. a. Ontregelen Vrijwilligers moeten zo min mogelijk last hebben van regelgeving. In de vorm van proeftuinen zal geëxperimenteerd worden met andere werkwijzen en minder regels. Vergunningverlening is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Als het gaat om subsidieverstrekking zal gezien de recente aanbevelingen aan de gemeente minder ruimte zijn om regels terug te dringen. b. Beschikbaarheid van faciliteiten en accommodaties Zowel uit landelijk als uit gemeentelijk onderzoek blijkt dat vrijwilligersorganisaties behoefte hebben aan faciliteiten zoals een fysieke plek om hun activiteiten te kunnen voorbereiden en uitvoeren. Het is financieel en fysiek niet haalbaar noch wenselijk, om deze honderden organisaties te voorzien van een eigen accommodatie. Daarom willen wij graag in elke wijk (vraaggericht) voldoende beschikbare ruimte die gebruikt kan worden door vrijwilligersorganisaties. Activiteiten van vrijwilligersorganisaties, bewonersgroepen en actieve burgers die een bijdrage leveren aan de gemeentelijke doelstelling van een sterke civil society, meer maatschappelijke deelname en grotere zelfredzaamheid, kunnen onder het 0% tarief vallen. Beoogd resultaat Administratieve processen rondom vergunningen en locaties zijn transparanter en eenvoudiger. Accommodaties en faciliteiten zijn binnen kaders toegankelijk voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. De veiligheid en zekerheid bij vrijwillige inzet zijn zoveel mogelijk geborgd. 16

16 Vrijwilligersorganisaties, vooral de kleinere, hebben behoefte aan goede ondersteunende voorzieningen zoals vergaderruimten, flexibele werkplekken met computerfaciliteiten, kopieer- en printfaciliteiten. De lokale steunpunten en het nieuwe pand van de Vrijwilligerscentrale aan de Bemuurde Weerd kan in de behoeften van deze organisaties voorzien. c. Borgen van veiligheid Seksueel misbruik en seksuele intimidatie is een maatschappelijk fenomeen dat overal voorkomt. Ook binnen vrijwillige inzet is het onderwerp de laatste jaren geagendeerd. Om de veiligheid van kwetsbare groepen als minderjarigen en verstandelijk beperkten zo goed mogelijk te borgen, stimuleert de gemeente het gebruik van de instrumenten van In veilige handen en het gebruik van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Dit laatste wordt ook makkelijker doordat de rijksoverheid er naar streeft vanaf 2015 de VOG gratis te verstrekken aan vrijwilligers. De gemeente Utrecht heeft voor haar vrijwilligers de Domstadpolis afgesloten bij de VGA. De Domstadpolis is een uitgebreide, collectieve verzekering voor Utrechtse vrijwilligers. Deze verzekering is bedoeld als een overkoepelende vangnetverzekering voor alle vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke stagiairs die werkzaam zijn in Utrecht. De Domstadpolis zal constant worden getoetst op de nieuwe situaties rond vrijwillige inzet. 17

17 4. Monitoring en evaluatie In de vorige hoofdstukken is per pijler aangegeven welke beleidsdoelstellingen de gemeente Utrecht uiterlijk in 2019 bereikt wil hebben als het gaat om vrijwillige inzet. Ook is aangegeven welke acties hiervoor uitgevoerd gaan worden. Voortgang Uiteraard gaat de gemeente tussentijds na in hoeverre de doelstellingen om vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties ondersteunen en faciliteren, gerealiseerd worden. Dat gebeurt onder andere door duidelijk regie te voeren en door continu in gesprek te blijven met betrokken partijen. Ook krijgt het mechanisme van de horizontale verantwoording vorm en wordt er door de Vrijwilligerscentrale tweejaarlijks een behoefteonderzoek en klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Op deze manier wordt feedback gegeven over de uitvoering van het vrijwilligers werkbeleid en kan - waar nodig - worden bijgestuurd. Waar mogelijk wordt dit onderzoek geïntegreerd met reeds bestaande metingen die al per sector uitgevoerd worden zoals de VSU Sportvereniging Scan. 18

18 Bijlage: Financiële paragraaf Middelen voor vrijwillige inzet worden beschikbaar gesteld in verschillende programma s. In deze paragraaf gaan we uit van de financiële middelen beschikbaar vanuit de programmaonderdeel Welzijn, subdoelstelling Utrecht is een sterke civil society. Dit zijn middelen die direct ingezet worden voor de ondersteuning van vrijwillige inzet en de civil society. Andere middelen die indirect aan vrijwilligers(organisaties) ten goede komen, bijvoorbeeld vanuit de beleidsterreinen sport, onderwijs, accommodaties, wijken en cultuur, zijn in deze paragraaf buiten beschouwing gelaten. Budgetten Vrijwillige Inzet, begroting Bedragen Ondersteuning Vrijwillige Inzet Stimuleren, promoten, ondersteunen en waarderen van vrijwillige inzet en actief burgerschap Sociaal makelaarschap Versterken van de pedagogische civil society, ondersteuning van bewonersgeroepen,-initiatieven en netwerken, meer benutten van potentieel sociaal kapitaal Initiatievenfonds Subsidie voor bewonersgroepen, vrijwilligersorganisaties en particuliere initiatieven voor activiteiten ten behoeve van de sociale cohesie, leefbaarheid, verbeteringen van de openbare ruimte, zelfredzaamheid en het wegnemen van maatschappelijke drempels Domstadpolis Collectieve verzekering voor vrijwilligers in de gemeente Utrecht Maatschappelijke stage: programma Onderwijs Rijksfinanciering voor de uitvoering van maatschappelijke stages NB Per 2015 stopt deze rijks financiering en vervalt dit budget. De gemeente laat onderzoeken hoe de bemiddeling van de maatschappelijke stages na 2014 nog één jaar overeind gehouden kan worden met aanzienlijk minder middelen. 5 De budgetten zijn onder voorbehoud van vaststelling van de begrotingsstaat 2015 en verder door de gemeenteraad. 19

19 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht Vormgeving DDK, Utrecht Foto s Corbino, Eddy Steenvoorden, Stijn Decorte, Merijn van der Vliet, Axioncontinu t Huis aan de Vecht, shutterstock.com en DOENJA Dienstverlening KidsArtPark Drukwerk De Bondt grafimedia communicatie b.v. Datum Maart 2015

KADER VRIJWILLIGE INZET 2015-2019

KADER VRIJWILLIGE INZET 2015-2019 KADER VRIJWILLIGE INZET 2015-2019 INHOUDSOPGAVE Aanleiding 2 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 3 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 3 1.2 Welke doelen hebben we bereikt

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

voorstel aan de raad Kadernota Vrijwillige Inzet Kenmerk Vergaderdatum 4 november 2014 Jaargang en nummer

voorstel aan de raad Kadernota Vrijwillige Inzet Kenmerk Vergaderdatum 4 november 2014 Jaargang en nummer voorstel aan de raad Opgesteld door Maatschappelijke Ontwikkeling Kenmerk 14.009866 Vergadering Raadsinformatieavond Vergaderdatum 4 november 2014 Jaargang en nummer Geheim Nee Kadernota Vrijwillige Inzet

Nadere informatie

Vrijwillige inzet is de basis

Vrijwillige inzet is de basis Vrijwillige inzet is de basis Soms hebben mensen een duwtje in de rug nodig om actief te worden als vrijwilliger. U kunt samen met vrijwilligers en organisaties een belangrijke rol spelen bij het stimuleren

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan

Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Kantelen naar vrijwilligers Gemeente Oostzaan 22-12-2011 Joost Nellen, JongeHonden Anne Vrieze, WWZ Consultancy Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1.

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Uitgangspunten vrijwilligersbeleid Papendrecht

Uitgangspunten vrijwilligersbeleid Papendrecht Uitgangspunten vrijwilligersbeleid Papendrecht De gemeente bepaalt de visie en het beleid op vrijwilligerswerk gericht op de lokale vraag. Binnen de Wmo (prestatieveld vier) zijn gemeenten verplicht de

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Inspiratiediner Wij in de Wijk. Bora Avric, Senior Adviseur Movisie

Inspiratiediner Wij in de Wijk. Bora Avric, Senior Adviseur Movisie Inspiratiediner Wij in de Wijk Bora Avric, Senior Adviseur Movisie 6/23/2014 Sportquiz Vraag 1: Hoeveel procent van de Nederlanders sport minimaal 1 x per maand? 64% of 75 % Sportquiz Vraag 1: Hoeveel

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

WMO-beleidsnotitie van het Land van Cuijk participatie en vrijwilligers

WMO-beleidsnotitie van het Land van Cuijk participatie en vrijwilligers WMO-beleidsnotitie van het Land van Cuijk participatie en vrijwilligers 05.12.2011 In de WMO-beleidsnotitie van Land van Cuijk is het volgende in hoofdstuk 6 opgenomen: 6.3.2 Vrijwilligers in de zorg Voor

Nadere informatie

Sociaal Makelen voor Krachtige Wijken Samenvatting van de rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap augustus 2013 december 2014

Sociaal Makelen voor Krachtige Wijken Samenvatting van de rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap augustus 2013 december 2014 Sociaal Makelen voor Krachtige Wijken Samenvatting van de rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap augustus 2013 december 2014 Uitgevoerd door Onderzoeksnetwerk Sociaal Domein Utrecht Initiatieven

Nadere informatie

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL Inhoudsopgave: Voorwoord... 1 1. Visie: door KANTELING in BALANS...2 1.1 De kern: Eigen kracht en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Het V.O.S.-model. De maatschappelijke rol van vrijwilligerscentrales

Het V.O.S.-model. De maatschappelijke rol van vrijwilligerscentrales Het V.O.S.-model De maatschappelijke rol van vrijwilligerscentrales Het V.O.S.-model De maatschappelijke rol van vrijwilligerscentrales Auteur(s) Datum MOVISIE Wendy Stubbe, Koos Berkelaar, Hanneke Mateman

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Nota Vrijwilligersbeleid 2016-2020 Aa en Hunze

Nota Vrijwilligersbeleid 2016-2020 Aa en Hunze Nota Vrijwilligersbeleid 2016-2020 Aa en Hunze Versie 16 maart 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Definitie vrijwillige inzet en vrijwilligerswerk 4 2. Maatschappelijke ontwikkelingen 5 3. Wat willen we

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen die door het gemeentebestuur

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5271 13bst00404 Beslisdatum B&W 12 maart 2013 Dossiernummer 13.11.551 RaadsvoorstelVerbindende kracht - Samen voor elkaar: de ontwikkeling van samenkracht

Nadere informatie

Informele Zorg. Beleidsnota. Definitief. Manon Aarninkhof, MichelleNijdam, Corina Bosma Jos Olde Engberink. datum Juli 2015

Informele Zorg. Beleidsnota. Definitief. Manon Aarninkhof, MichelleNijdam, Corina Bosma Jos Olde Engberink. datum Juli 2015 Informele Zorg Beleidsnota datum Juli 2015 status versie 1.1 auteur(s) Eigenaar Definitief Manon Aarninkhof, MichelleNijdam, Corina Bosma Jos Olde Engberink Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding...

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Wmo monitor 2011 - uw organisatie Vraag 1 Welk type organisatie vertegenwoordigt u? (meerdere antwoorden mogelijk) Professionele organisaties Welzijnsorganisatie Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip De veranderende politieke en maatschappelijke verhoudingen resulteren in minder overheid en meer burger. Door de terugtredende overheid ontstaat er meer ruimte

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s!

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! De drie D s Drie transities in het sociale domein:

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

Vrijwilligerswerkbeleid 2016-2020 Gemeente Oss

Vrijwilligerswerkbeleid 2016-2020 Gemeente Oss Vrijwilligerswerkbeleid 2016-2020 Gemeente Oss Project Vrijwilligerswerkbeleid 2016-2020 Datum 24 mei 2016 Auteur S. Dohmen, M. Megens Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2. Huidige situatie 3. Relevante ontwikkelingen

Nadere informatie

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

voorstel aan de raad Nota van uitgangspunten sport en bewegen en verenigingsondersteuning

voorstel aan de raad Nota van uitgangspunten sport en bewegen en verenigingsondersteuning voorstel aan de raad Opgesteld door Maatschappelijke Ontwikkeling Velthuis, A.W. (Antje) Kenmerk 4655433/20170720 Vergadering Vergaderdatum Geheim Beleidsveld Nee Sport Nota van uitgangspunten sport en

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ http://www.youtube.com/watch?v=6imhyppcmdo&list =PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ UITKOMST ENQUETE Najaar 2013: circa 140 vrijwilligersorganisaties aangeschreven Respons: 46% (65 vragenlijsten) Bij welke

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar!

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar! Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011 Aanpakken Maar! INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. RONDETAFELGESPREKKEN 2.1 Algemene uitkomsten van de rondetafelgesprekken 2.2 Aanbevelingen professor Meijs

Nadere informatie

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING 2015-2018 INLEIDING Dit document geeft kaders bij de actieplannen vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning. Het

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk. Iedereen telt en doet mee

Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk. Iedereen telt en doet mee Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk Iedereen telt en doet mee Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De opgave voor het sociaal domein 3. Waar staat Nijkerk nu? 4. Principes voor

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

DOEN WE HET IN ARNHEM

DOEN WE HET IN ARNHEM ZO DOEN WE HET IN ARNHEM 1 1. Inleiding Op 1 januari 2017 gaat de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem formeel van kracht. Daarmee kiest de gemeente Arnhem voor het oprichten van een onafhankelijke juridische

Nadere informatie

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt 1.1. Doelstelling Het maatschappelijk doel is het stimuleren van actief burgerschap en maatschappelijke betrokkenheid. Het middel hiervoor is het vergroten en verbeteren

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Vorkmeer Nederweert. Notitie transformatie Vrijwilligerspunt Nederweert

Vorkmeer Nederweert. Notitie transformatie Vrijwilligerspunt Nederweert Vorkmeer Nederweert Notitie transformatie Vrijwilligerspunt Nederweert De samenleving verandert en daarmee ook de vraag van de burger. Het is nodig om als organisatie mee te veranderen, om een passende

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Presentatie voor cliëntenorganisaties

Presentatie voor cliëntenorganisaties Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Presentatie voor cliëntenorganisaties 18 oktober 2013 Ambitie 1. Hulp en zorg anders georganiseerd: dichtbij huis, snel beschikbaar, minder versnipperd 2. Groter beroep

Nadere informatie

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen Huis van Renkum Doelen waaraan wordt bijgedragen Het Huis van Renkum draagt in de meest brede zin bij aan het hoofddoel van de gemeente Renkum: het vergroten van de zelfredzaamheid, het sociaal functioneren

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Leden van de commissie Mens en Samenleving Behandeld door J.J. van Luxemburg Doorkiesnummer 030-28 62315

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Checklist Kanteling binnen gemeenten Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Kanteling in beleid Ja

Nadere informatie

Wat vinden vrijwilligersprojecten van de samenwerking

Wat vinden vrijwilligersprojecten van de samenwerking Wat vinden vrijwilligersprojecten van de samenwerking met gemeenten? Resultaten peiling onder inschrijvingen Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2015 en 2016. De Meer dan Handen vrijwilligersprijzen zijn

Nadere informatie

Beleidsnota Maatschappelijk nuttig werk gemeente Leeuwarden 2014

Beleidsnota Maatschappelijk nuttig werk gemeente Leeuwarden 2014 Beleidsnota Maatschappelijk nuttig werk gemeente Leeuwarden 2014 Sector Werk en Inkomen Sector Zorg Hulpverlening en Sport 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 2. 0ntwikkelingen 3. Visie en doelstellingen 4.

Nadere informatie

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk Werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving Mantelzorg valt buiten de definitie van vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Paraaf toetser. Burgemeester. Weth. Verloop

Paraaf toetser. Burgemeester. Weth. Verloop B&W voorstel Zaaknummer Onderwerp 153447 ToekomstAgenda Informele Zorg voor Veenendaal Ambtenaar Afdeling Telefoonnummer P.G.M. Martens Maatschappelijke Ondersteuning (0318) 538391 Paraaf afdelingsmanager

Nadere informatie

Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Geluk is

Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Geluk is Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Welzijnsdiensten in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel Welzijn MensenWerk ondersteunt groepen bewoners en organiseert activiteiten

Nadere informatie

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010 Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet Datum: 2 september 2010 Algemeen Allereerst willen we als Wmo-Adviesraad opmerken dat het uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd.

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd. Visiedocument Welzijn 2017-2020 Stichting Welzijn Hattem: Dichtbij en in de buurt De missie en visie van Stichting Welzijn Hattem Stichting Welzijn Hattem (SWH) wil de zelfredzaamheid van de inwoners vergroten

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Maatschappelijke stage in gemeentebeleid. Typetest

Maatschappelijke stage in gemeentebeleid. Typetest Maatschappelijke stage in gemeentebeleid Typetest MOVISIE ondersteunt u MOVISIE ondersteunt en adviseert gemeenten bij de invoering van maatschappelijk makelaarsfunctie. Heeft u vragen over het opzetten

Nadere informatie

88% Inwoner enquête (onderzoek)

88% Inwoner enquête (onderzoek) Bijlage 1. Sturing en monitoring Meedoen naar Vermogen Niveau 1: Maatschappelijke effecten Wat? Norm Bron Rapportage Percentage inwoners dat zich verantwoordelijk voelt voor de buurt 88% Inwoner enquête

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal 0 1. Inleiding Het vitaal houden van onze samenleving is cruciaal in het bouwen aan een solide toekomst voor onze inwoners. Het Sociaal Domein is volledig

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Beste vrijwilliger, Bestuur, directie en medewerkers Welzijn Castricum

Beste vrijwilliger, Bestuur, directie en medewerkers Welzijn Castricum Beste vrijwilliger, Fijn dat u geïnteresseerd bent in Welzijn Castricum en overweegt of misschien al besloten heeft om vrijwilligerswerk bij ons te gaan doen! Het werk van Welzijn Castricum is onmogelijk

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving Breed Welzijn s-hertogenbosch Juvans Maatschappelijk Werk en Dienst verlening // Welzijn Divers //

Nadere informatie

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar!

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Waarom Goed voor Elkaar? In de Wmo (Wet Maatschappelijke Ontwikkeling) is in prestatieveld 4 vastgelegd dat u als gemeente verantwoordelijk bent voor de ondersteuning

Nadere informatie

Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing doorzet

Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing doorzet Gepubliceerd op Movisie (https://www.movisie.nl) Home > kennisdossiers > Participatie en activering > Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing doorzet Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing

Nadere informatie

De welzijnskoers Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013

De welzijnskoers Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013 1 De welzijnskoers 2013-2016 Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013 2 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Aanleiding... 3 1 Welzijnsvisie Roermond... 3 2 Regeerakkoord Rutte II... 4 3 Het routeboek: de

Nadere informatie

Informeel Delen van Ervaringen en Expertise IDEE 13 mei

Informeel Delen van Ervaringen en Expertise IDEE 13 mei Informeel Delen van Ervaringen en Expertise IDEE 13 mei 5/14/2014 Startpunt We leven niet in een tijdperk van veranderingen maar in een verandering van tijdperken. Jan Rotmans Maatschappelijke en politieke

Nadere informatie

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving Aanpak: WIJ Eindhoven De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Lumens Groep

Nadere informatie

Advies WMO raad Haarlem op nota. Welzijnswerk klaar voor toekomst.

Advies WMO raad Haarlem op nota. Welzijnswerk klaar voor toekomst. WMO raad Haarlem op nota Welzijnswerk klaar voor toekomst. Inleiding De Wmo-raad Haarlem heeft met belangstelling kennis genomen van de nota Welzijnswerk klaar voor de toekomst. De Wmo-raad adviseert positief

Nadere informatie

Informele zorg invullen met bijstandsgerechtigden kan dat?

Informele zorg invullen met bijstandsgerechtigden kan dat? Informele zorg invullen met bijstandsgerechtigden kan dat? Project vrijwillige respijtzorg Spijkenisse 2010 2012 Waarom is gekozen voor dit concept? Vanwege prestatieveld 4 in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Inleiding De wet bepaald dat de gemeente een verordening dient vast te stellen ten behoeve van de uitvoering van het door de gemeenteraad

Nadere informatie

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Bijlage 2 Bestuursrapportage uitvoeringsplannen Beleidsplan Wmo 2012-2015 Asten-Someren Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Inleiding In het kader van de kerntakendiscussie is besloten dat

Nadere informatie

Startnotitie bundeling cliëntenraden en adviescommissies

Startnotitie bundeling cliëntenraden en adviescommissies Startnotitie bundeling cliëntenraden en adviescommissies 1. Uitgangspunt coalitieakkoord In het coalitieakkoord 2014-2018 Utrecht maken we samen staat dat we voor de adviescommissies en cliëntenraden dezelfde

Nadere informatie

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd.

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd. Plan van Aanpak Vermaatschappelijking van groen, natuur en landschap 2016-2017 23 november 2015 Aanleiding De provincie geeft aan dat draagvlak en betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Trends in dagbesteding. Charlotte Hanzon, 9 maart 2017

Trends in dagbesteding. Charlotte Hanzon, 9 maart 2017 Trends in dagbesteding Charlotte Hanzon, 9 maart 2017 Trends in dagbesteding Voorbeeldtekst Voorbeeldtekst Wat is dagbesteding? Definitie dagbesteding wordt breder: Dagbestedingsvormen die door de overheid

Nadere informatie

Mantelzorg waardering en ondersteuning

Mantelzorg waardering en ondersteuning 6 juli 2017 Mantelzorg waardering en ondersteuning Betreft: kadernota 2017-2021 Beste leden van de gemeenteraad, burgemeester, wethouder en andere aanwezigen, Vanavond wordt de kadernota 2017-2021 van

Nadere informatie

Notitie over wijksteunpunten informele welzijn en zorg

Notitie over wijksteunpunten informele welzijn en zorg Concept Notitie over wijksteunpunten informele welzijn en zorg 1. Inleiding: De Stedelijke Wmo-Adviesraad biedt deze notitie aan de Gemeente aan als ongevraagd advies. In de Wmo doet de overheid een dringend

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Zorgvrijwilligers, hoe zet je ze op een verantwoorde manier in? Ilse de Bruijn 12 november 2013, Den Haag

Zorgvrijwilligers, hoe zet je ze op een verantwoorde manier in? Ilse de Bruijn 12 november 2013, Den Haag Zorgvrijwilligers, hoe zet je ze op een verantwoorde manier in? Ilse de Bruijn 12 november 2013, Den Haag Vrijwilligerswerk in zorg & ondersteuning Werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

WORKSHOP BETER BENUTTEN VAN SPORT IN HET SOCIAAL DOMEIN

WORKSHOP BETER BENUTTEN VAN SPORT IN HET SOCIAAL DOMEIN WORKSHOP BETER BENUTTEN VAN SPORT IN HET SOCIAAL DOMEIN Paul Duijvestijn Erik Puyt Yorun van Kasteel Programma 1. Aanleiding en achtergrond 2. Introductie van de checklist Sport in het sociaal domein 3.

Nadere informatie

15 november 2012 NOVi-bijeenkomst Begrippenkader Vrijwilligerswerk 52 vrijwilligerscentrales nvt

15 november 2012 NOVi-bijeenkomst Begrippenkader Vrijwilligerswerk 52 vrijwilligerscentrales nvt Vergadering d.d. Activiteit Aanwezig Afwezig 15 november 2012 NOVi-bijeenkomst Begrippenkader Vrijwilligerswerk 52 vrijwilligerscentrales nvt Op 15 november kwamen 52 mensen van vrijwilligerscentrales

Nadere informatie

Malkander Ede. Beleid

Malkander Ede. Beleid Malkander Ede Beleid Inhoudsopgave 1. Malkander Ede 2 2. Missie en Visie Malkander 3 3. Kerntaken Malkander 5 Bijlage: Maak de Burger Meester 6-1 - 1. Malkander Ede Op 1 januari 2016 zijn de stichtingen

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Veranderingen in het Sociaal Domein

Veranderingen in het Sociaal Domein Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Veranderingen in het Sociaal Domein Themabijeenkomst Ouderen in Leidsche Rijn 13 november 2013 Decentralisaties van Rijk naar Gemeente: AWBZ Jeugdzorg Participatiewet

Nadere informatie

Projectplan Informele Zorg

Projectplan Informele Zorg Projectplan Informele Zorg Naam van het project Informele Zorg Opdrachtgever Bestuurlijk opdrachtgever: College van B&W Ambtelijk opdrachtgever: Klara Slijkhuis Primaat houdende afdeling Afdeling Samenleving

Nadere informatie