Studiehandleiding Onderzoekspracticum Schakelstudent onderwijskunde (7023S380CT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiehandleiding Onderzoekspracticum Schakelstudent onderwijskunde (7023S380CT)"

Transcriptie

1 Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht VZ Amsterdam Studiehandleiding Onderzoekspracticum Schakelstudent onderwijskunde (7023S380CT) Schakeljaar 1/2 Cursusjaar: 2012/2013 Semester: 2, blok 5 en 6 coördinator: uitvoerend docent: Rudy Ligtvoet / Lisette Hornstra (OWK) Lisette Hornstra Amsterdam, maart 2013

2 1. Deelname aan het onderwijs en tentamen Deelname onderwijs/tentamen Om deel te kunnen nemen aan het onderwijs en/of eerste afsluitingsgelegenheid (tentamen) in deze module moet je je binnen de voorgeschreven periode aanmelden conform de door de onderwijsbureau voorgeschreven procedure. Bij niet-tijdige aanmelding en/of onjuiste inschrijving kan deelname aan het onderwijs/tentamen op praktische gronden worden geweigerd. Zie voor de aanmeldingsprocedure of /owk. Deelname herkansing Als je wilt deelnemen aan de herkansing dien je je minimaal 8 dagen voor de herkansing aan te melden via Student Self Service (SIS). Aanmelden kan nadat de uitslagen van de eerste afsluitingsgelegenheid bekend zijn gemaakt. Indien de aanmelding niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden, kan deelname aan de herkansing op praktische gronden worden geweigerd, of kan het werk niet worden nagekeken en/of beoordeeld. 2. Inleiding Het onderzoekspracticum is een omvangrijk studieonderdeel (9 ECTS) dat in het studieprogramma van de bachelor opleiding onderwijskunde een belangrijke plaats inneemt. Een belangrijke doelstelling van de academische studie onderwijskunde is namelijk het kunnen uitvoeren van empirisch onderzoek. In het opleidingsprogramma zijn de meeste studieonderdelen daarop ook gericht. Soms wellicht wat impliciet doordat studenten geleerd wordt een wetenschappelijke houding aan te nemen bij het bestuderen en bespreken van onderwijskundige vraagstukken. Bij een aantal studieonderdelen wordt ook een verslag gemaakt dat moet voldoen aan wetenschappelijke criteria. Een aantal studieonderdelen, zoals bijvoorbeeld wetenschapsfilosofie en het practicum academische vaardigheden behandelen meer expliciet zienswijzen en vaardigheden die voor het doen van empirisch onderzoek van belang zijn. De vakken Algemene methodenleer en statistiek (AMLS), Toegepaste methodenleer en statistiek (TMLS) en het SPSS-practicum zijn geheel gericht op het leren uitvoeren van empirisch onderzoek. De student heeft na het volgen van deze studieonderdelen nog geen ervaring opgedaan in het praktisch uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek, in het volledig doorlopen van de empirische cyclus te beginnen met de formulering van een vraagstelling tot en met het rapporteren van het onderzoek. In het onderzoekspracticum wordt zo n volledige cyclus doorlopen door met een groep studenten onder begeleiding van een docent een echt onderzoek uit te voeren, waarbij niet alleen de theorie op z n plaats valt maar ook de weerbarstigheid van de praktijk ervaren wordt. Zo is het onderzoekspracticum een essentiële voorbereiding op het afstudeeronderzoek dat in de mastersopleiding wordt uitgevoerd. Daar wordt het onderzoek echter door de student individueel uitgevoerd. 3. Voorkennis en aansluiting met andere modulen Het onderzoekspracticum heeft directe aansluiting bij de modulen AMLS en TMLS, maar ook bij de modulen wetenschapsfilosofie, academische vaardigheden en het SPSS-practicum. Het onderzoekspracticum is van essentieel belang voor het kunnen deelnemen aan de masterstudie onderwijskunde en in het bijzonder de masterscriptie.

3 4. Leerdoelen Het doel van de cursus is de verwerving van basiskennis over o.a. betrouwbaarheid, validiteit en schaalconstructie, en basisvaardigheden zoals het zelfstandig kunnen opzetten van een empirisch onderzoek en de verslaglegging van het onderzoek. Dit moet kunnen worden toegepast in een groepsgewijs uit te voeren onderzoek. Meer specifiek zullen de volgende leerdoelen zullen aan de orde komen: 1. Verwerven kennis en inzicht in het opzetten en uitvoeren van sociaalwetenschappelijk onderzoek 2. Verwerven kennis en inzicht in de ethische vraagstukken die een rol spelen in de onderwijskundige praktijk 3. Leren toepassen van theorie om vraagstukken op het gebied van de onderwijskunde te benoemen, te analyseren en te interpreteren 4. Oefenen met het uitvoeren van een eenvoudig onderwijskundig onderzoek 5. Leren formuleren en analyseren van een sociaalwetenschappelijk probleem (in het bijzonder op het terrein van de onderwijskunde) en onderwijskundig onderzoek kritisch te beoordelen 6. Leren sociaalwetenschappelijke publicaties zowel in theoretisch als in empirisch opzicht kritisch te evalueren 7. Schriftelijk en mondeling leren rapporteren over (de analyse van, of onderzoek naar) een sociaalwetenschappelijk probleem 8. Leren zelfstandig en in groepsverband te werken 5. Inhoud en onderwijsvormen Het onderzoekspracticum voor de schakelstudenten is tweeledig en enerzijds gericht op het verwerven van kennis over het verrichten van empirisch onderzoek en anderzijds het opdoen van de benodigde onderzoeksvaardigheden. De hoorcolleges en bijbehorende literatuur zullen bijdragen aan het verwerven van de kennis. Tegelijkertijd wordt in groepjes van ongeveer vijf studenten aan de slag gegaan en verrichten de studenten onder begeleiding van een docent een eigen empirisch onderzoek. De studenten bepalen in overleg met elkaar en met de begeleider het thema van het onderzoek dat zal worden uitgevoerd. De opdrachten die in deze studiehandleiding vermeld staan vormen de rode draad van deze module. Aan de hand van deze opdrachten doen de studenten ervaring op met de verschillende fasen in het onderzoeksproces. De opdrachten worden deels individueel en deels gezamenlijk uitgevoerd. Gezamenlijke opdrachten bouwen voort op individueel gemaakte opdrachten en vormen de basis voor het uiteindelijke eindverslag. In de beginfase concentreren de activiteiten zich op literatuurstudie, geleidelijk aan verplaatsen de activiteiten in de richting van instrumentenkeuze en -constructie, zoeken en bepalen van de onderzoeksgroep, tot in de laatste fase het schrijven van het onderzoeksrapport dat moet leiden tot een onderzoeksverslag dat aan alle wetenschappelijke standaarden voldoet. Van de begeleider ontvangen de studenten feedback op de gezamenlijke opdrachten die onderdeel vormen van het uiteindelijke eindverslag. Een aantal maal zullen er afspraken plaats vinden met de begeleider om opdrachten of voortgang van het onderzoek te bespreken. Daarnaast vinden er twee bijeenkomsten plaats samen met andere groepen met als doel onderlinge uitwisseling van kennis. Onderdeel van de module is ook het geven van peerfeedback. Deze individuele feedbackopdrachten zijn gericht op het leren reflecteren op eigen onderzoek en onderzoek van anderen. De studenten zijn

4 zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van gemaakte opdrachten voor het verkrijgen van feedback van de begeleider of medestudenten. Elke groep houdt op Blackboard een logboek bij als goede gewoonte voor een onderzoeker. In dit logboek worden de individuele en gezamenlijke activiteiten bijgehouden en de tijdsbesteding van de student. De logboeken zijn ter inzage voor de docent en voor de medestudenten. Het onderzoekspracticum is een intensieve module en omvat 9 ECTS. Dit betekent dat studenten rekening moeten houden met een gemiddelde tijdinvestering van circa 20 uur per week. Dat kan in sommige periodes wat hoger of lager liggen. 6. Literatuur Verplichte literatuur: American Psychological Association. (2010, 6th edition). Publication Manual of the American Psychological Association. Washington: American Psychological Association. Agresti, A. and C. Franklin (2008). Statistics: The art and science of learning from data. Upper Saddle River, NJ: Pearson Higher Education; Edition: 2 /E. Hoyle, R.H., M.J. Harris and C.M. Judd (2002). Research Methods in Social Relations. London: Wadsworth, Thomson Learning; Seventh Edition. *Reader Basis Onderzoeksvaardigheden, (2013). Aanbevolen literatuur Bij het schrijven van het eindverslag kan het handig zijn er onderstaande bronnen op na te slaan: Baarda, B., & De Goede, M. (2006). Basisboek methoden en technieken: Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van onderzoek. Groningen: Wolters-Noordhoff. De Jong, J. (2011). Handboek academisch schrijven: In stappen naar een essay, paper of scriptie. Bussum: Coutinho. *Emans, B. (1985). Interviewen. Theorie, techniek en training. Groningen: Wolters-Noordhoff. Hieruit: Hoofdstuk 7 Constructie van een interviewschema. *Jansen, E.P.W.A., Joosten, Th. H., & Kemper, D.R. (2004). Enqueteren: Het opstellen en gebruiken van vragenlijsten. Groningen: Wolters-Noordhoff. Hieruit: Hoofdstuk 3 Het formuleren van de vragen en Hoofdstuk 4 De vormgeving van de enquete. *Janssens, J.M.A.M. (1989). Ogen doen onderzoek: Een inleiding in de methoden van sociaal wetenschappelijk onderzoek. Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger. Hieruit: Hoofdstuk 5 Meten door middel van observatie. Starreveld, P.A. (2009). Verslaglegging van psychologisch onderzoek. Amsterdam: Boom. Verhoeven, N. (2011). Wat is onderzoek: Praktijkboek methoden en technieken voor het hoger onderwijs. Amsterdam: Boom Lemma. *Zee, van der, F. (2007). De enquete: Het maken van een goede vragenlijst. Groningen: BMOOO. Bronnen vermeld met een * staan geplaatst op blackboard. Overig Verdere literatuur passend bij de gekozen vraagstelling.

5 7. Van de student verwachte activiteiten Bestuderen van de literatuur Actieve participatie groepsbijeenkomsten Opdrachten: op tijd inleveren van individuele en groepsopdrachten (voor inleverdata, zie rooster). Opdrachten worden via blackboard ingeleverd. Bij het te laat inleveren van opdrachten, zonder vooraf met de docent overlegd te hebben, vervalt het recht op feedback op dat onderdeel. Minimaal 80% aanwezigheid is verplicht. 8. Beoordeling De uiteindelijke beoordeling zal bestaan uit het gemiddelde cijfer van het afgelegde tentamen en het cijfer voor het eindverslag. Beide onderdelen tellen voor 50% mee. De eindbeoordeling van een onderdeel is voldoende bij een 5,5 of hoger. Eindbeoordelingen tussen 5,0 en 6,0 worden in de registratie afgerond op hele cijfers. Tentamen en eindverslag mogen beiden herkanst worden. Bij het eindverslag heeft de herkansing de vorm van een revisie. De beoordeling van het eindverslag vindt plaats op basis van het gezamenlijke eindproduct volgens de beoordelingscriteria van het formulier Beoordelingsformulier Eindverslag Onderzoekspracticum Onderwijskunde (zie bijlage 1). In principe krijgen alle studenten binnen een groep dezelfde beoordeling. Hier kan echter van afgeweken worden indien de individueel gemaakte opdrachten of het bijgehouden logboek hier aanleiding toe geven. In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) vind je meer algemene informatie over toetsing, bijvoorbeeld over de voorwaarden om aan tentamens te mogen deelnemen, herkansingen en de geldigheidsduur van uitslagen. Zorg ervoor dat je van deze informatie op de hoogte bent! Je vindt de OER in de digitale studiegids, en op of onder Studiegids -> Studiegids POW De OER bevat ook andere belangrijke informatie, zoals over volgordeverplichtingen, aanwezigheidsverplichtingen, keuzepunten en minoren. 9. Rooster Het onderzoekspracticum loopt van 4 april tot en met 21 juni De hoorcolleges vinden plaats op maandagavond van tot uur. De bijeenkomsten met de begeleider vinden plaats op afspraak. Een precieze uitwerking van het rooster staat hieronder weergegeven. De locatie van het onderwijs vind je op Houd de website of in de gaten voor roosterwijzigingen. Week Hoorcollege Werkgroepen / begeleiding Opdrachten / activiteiten 14 4 april Bijeenkomst gehele OWK groep (17.00 uur in M0.02) - Introductie OZP - Verdeling in groepjes - Bedenken voorlopige vraagstelling april Empirische cyclus Schrijven van een onderzoeksverslag Opdracht 1a Individueel: Literatuur-onderzoek Deadline 12 april Opdracht 1b Gezamenlijk: Globale onderzoeksopzet Deadline 15 april Plan een afspraak met

6 16 15 april Vragenlijstconstructie Datamanagement april Onderzoeksdesigns Statistische power Bespreking globale onderzoeksopzet met begeleider april Bespreking inleiding en vragenlijst met begeleider mei Betrouwbaarheid en validiteit mei Betrouwbaarheid en validiteit mei Optioneel: bespreking voortgang met begeleider mei Principale componenten analyse 23 3 juni Statistische toetsen Nabeschouwing Bespreking resultaten met begeleider. je begeleider voor volgende week Aanvraag ethische commissie invullen (zie blackboard) Opdracht 2 Gezamenlijk: Inleiding Opdracht 3a Individueel: Vragenlijst Deadline 26 april Plan een afspraak met je begeleider voor volgende week Opdracht 3b Gezamenlijk: Vragenlijst Opdracht 4 Gezamenlijk: Methoden Deadline 6 mei Scholen benaderen (houd rekening met de meivakantie van scholen) Dataverzameling Opdracht 5 Individueel: peerfeedback inleiding en methoden Deadline 13 mei Optioneel: Plan een afspraak met je begeleider voor volgende week Dataverzameling Dataverzameling Data-analyses Dataverzameling Data-analyses Plan een afspraak met je begeleider voor volgende week Opdracht 6 Gezamenlijk: Resultaten Deadline 4 juni Opdracht 7a Individueel: Discussie Deadline 7 juni juni Voorbereiding tentamen juni Tentamen Bijeenkomst gehele OWK groep. Datum wordt nader bekend gemaakt. Presenteren van vraagstelling, (voorlopige) uitkomsten en ideeën voor discussie. Elkaar feedback geven. + Schriftelijke feedback begeleider op resultaten Schriftelijke feedback op discussie Opdracht 7b Gezamenlijk: Discussie Deadline 11 juni Opdracht 8 Individueel: peerfeedback resultaten en discussie Deadline 14 juni

7 Vakantie Opdracht 9 Eindverslag Deadline 21 juni

8 10. Feedback Uit het rooster valt op te maken dat jullie regelmatig feedback ontvangen van jullie docent en medestudenten. In onderstaand schema is samengevat wanneer jullie welke feedback ontvangen (en geven). Onderdeel Ingeleverd voor Feedback Feedback voor Globale onderzoeksopzet 15 april Schriftelijke feedback van docent 19 april Methoden 6 mei Schriftelijke feedback van docent 10 mei Inleiding + methoden 6 mei Schriftelijke feedback van medestudenten 13 mei Resultaten 4 juni Schriftelijke feedback van docent 7 juni Verloop onderzoek en uitkomsten en conclusies Presentatie in week 24 Mondelinge feedback van docent en medestudenten. Discussie 11 juni Schriftelijke feedback van docent 14 juni Resultaten + discussie 11 juni Schriftelijke feedback van medestudenten 14 juni Eindverslag 21 juni 11. Belangrijk Evaluatie van het onderwijs Docenten en het onderwijsinstituut hebben behoefte aan feedback van de studenten op de kwaliteit van het gegeven onderwijs. Waar nodig kan een betreffende module verbeterd worden voor de volgende groep studenten. Maar evalueren kan ook een goed leermoment zijn voor jou als student, omdat je zo extra nadenkt over je eigen leerproces en nagaat hoe je achteraf kijkt naar de inhoud van een module. Binnen de FMG wordt gewerkt met een vragenlijst die UvA-breed wordt toegepast. Bij het laatste college of na afloop van het tentamen zal je gevraagd worden deze vragenlijst in te vullen. Vul deze vragenlijst zo eerlijk mogelijk in, de resultaten ervan hebben geen consequenties voor de uitslag van het tentamen. Bovendien blijf je bij het invullen van de vragenlijst anoniem. Indien uit de resultaten van de vragenlijst blijkt dat toelichting nodig is op de evaluatie van de betreffende module, organiseert het Onderwijsinstituut een panelgesprek. Hiertoe worden een aantal studenten uitgenodigd en wordt samen met de docent en de onderwijsdirecteur of studieadviseur gesproken over het verloop en de inhoud van de betreffende module. Studenten kunnen indien gewenst ook zelf een panelgesprek aanvragen. Fraude Onder fraude wordt verstaan het handelen of nalaten van de student dat erop gericht is het vormen van een juist oordeel door de examinator omtrent kennis, inzicht en vaardigheden van de student geheel of gedeeltelijk onmogelijk te maken. Een voor iedereen duidelijk herkenbare vorm van fraude is bijv. het op enigerlei wijze spieken tijdens het tentamen. Een helaas vaak voorkomende vorm van fraude, die in de wetenschappelijke wereld zeer zwaar wordt aangerekend, is het plegen van plagiaat. Plagiaat Een wetenschappelijke tekst moet controleerbaar zijn en daarom dien je gebruikte (internet)bronnen altijd vermelden in een zogenaamde bronvermelding. Als je een stuk tekst of tabel van iemand overneemt geef je precies aan wie de auteur is en waar je de tekst of tabel hebt gevonden. Doe je dat niet en wek je dus de indruk dat die tekst of die gegevens van jezelf zijn, dan wordt dat plagiaat

9 genoemd. Het plegen van plagiaat in een paper of scriptie betekent altijd uitsluiting van de betreffende tentamen- of scriptiegelegenheid. Bovendien kan de examencommissie nog zwaardere straffen opleggen. Zorg dus dat je altijd goed je bronnen vermeldt en niet zomaar stukken tekst of gegevens van anderen overneemt. Zie ook Serviceplein voor studenten, Fraude- en plagiaatregeling, en OER bachelor- en masteropleiding Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde, artikel Beroepsmogelijkheden Als je het niet eens bent met een beslissing van een examinator, is het verstandig om je eerst te wenden tot de Examencommissie POW met het verzoek om een uitspraak te doen over je eventuele klacht. Na die uitspraak kun je besluiten om binnen 4 weken beroep aan te tekenen bij de COBEX. Raadpleeg de studieadviseurs voor advies en de procedure.

10 Opdracht 1 Onderzoeksopzet Opdracht 1a wordt individueel gemaakt en vormt deels de basis voor de gezamenlijke opdracht 1b. Spreek daarom goed met elkaar af wanneer iedereen opdracht 1a af heeft. Opdracht 1a (individueel) In de eerste bijeenkomst hebben jullie gezamenlijk de voorlopige vraagstelling bepaald. Zoek drie of meer empirische artikelen (waarvan minimaal 1 Engelstalig) over dit onderwerp. Maak van de gevonden artikelen een samenvatting, waarin je de vraagstelling, methode en belangrijkste conclusies van de artikelen bespreekt. Inleveren voor 12 april op blackboard. Omvang maximaal 750 woorden. Opdracht 1b (gezamenlijk) Schrijf een onderzoeksopzet. Hierin dient een deel de literatuur die door ieder groepslid gevonden is verwerkt te worden tot één samenhangend geheel. De onderzoeksopzet dient als basis voor je verdere verslag. Inleveren voor 15 april op blackboard. Omvang maximaal 1200 woorden. De onderzoeksopzet bevat de volgende onderdelen: 1. Introductie / aanleiding Geef een schets van de situatie, beschrijf het praktijkprobleem, de globale probleemstelling. 2. Doelstelling en vraagstelling Geef kort aan welke literatuur je beschikbaar hebt over het onderwerp van je onderzoek (en/of eventueel wat je op dit punt nog aan vooronderzoek (zoeken/bestuderen van literatuur en schooldocumentatie) gaat ondernemen). Wat kun je hieruit halen over het onderwerp, wat weet je nu al? Wat is het ontbrekend inzicht? Vertaal je globale probleemstelling en ontbrekend inzicht in een doelstelling en centrale vraagstelling voor je onderzoek. Formuleer eventuele deelvragen. Leidt hieruit af welke kernbegrippen (variabelen) onderzocht gaan worden en definieer je kernbegrippen. Plaats je variabelen in een onderzoeksmodel. 3. Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie Beschrijf vanuit je doelstelling wat het onderzoek op zal leveren voor de praktijk. Beschrijf hoe het onderzoek zal bijdragen aan theorievorming. 4. Methode Geef aan met welke methode je je onderzoeksvragen wilt gaan beantwoorden. Geef aan bij wie je data wilt verzamelen: bijv. leerlingen, docenten, intern begeleiders. Geef ook globaal aan hoe je de kernbegrippen uit je vraagstelling meetbaar wilt maken, c.q. operationaliseert; welke instrumenten ga je gebruiken om je kernbegrippen te meten). 5. Literatuurlijst Noem de bronnen die je hebt gebruikt in je onderzoeksplan. Verwerk de bronnen zowel in de tekst als in de literatuurlijst op de juiste manier (APA).

11 Opdracht 2 Inleiding Opdracht 2 (gezamenlijk) De onderzoeksopzet zal verder uitgewerkt gaan worden tot een inleiding. Verwerk de feedback die jullie hebben gekregen op de onderzoeksopzet bij het schrijven van de inleiding. Inleveren voor 7 april op blackboard. Omvang maximaal 1000 woorden. De inleiding bevat de volgende onderdelen: Introductie / aanleiding Een inleiding begint met een brede introductie van het onderwerp, waarbij je de interesse van de lezer probeert te wekken. Theoretisch kader Na de introductie volgt een theoretisch kader waarin aangegeven wordt van welke theorie(en) wordt en uitgegaan en waarin kernbegrippen gedefinieerd worden. Tevens wordt een overzicht gegeven van eerder empirisch onderzoek, waarin de gevonden literatuur kritisch besproken wordt. Belangrijk is dat van al deze literatuur één geheel van gemaakt wordt. Bespreek de eerder gevonden bronnen niet allemaal 1 voor 1, maar koppel ze aan elkaar om er een samenhangend verhaal van te maken. Voorbeeldformuleringen: Uit meerdere studies is gebleken dat (bron A; bron B). Auteur A (jaartal) en B (jaartal) hebben laten zien dat Auteur C (jaartal) vond daarentegen dat Uit het overzicht van eerder onderzoek dient te blijken dat er nog bepaalde kennis ontbreekt, waar jullie onderzoek op inspeelt. Vraagstelling Het theoretisch kader mondt uit in een heldere en onderzoekbare vraagstelling. De vraagstelling bevat jullie hoofdvraag en eventueel deelvragen. Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie Literatuurlijst Geef in jullie logboek op gedetailleerde wijze aan hoe de afzonderlijke bijdrage van ieder groepslid (opdracht 1a) is verwerkt in de gezamenlijke opdracht. Geef verder aan welke keuzes gemaakt zijn en met welke redenen en tegen welke moeilijkheden jullie eventueel aanliepen.

12 Opdracht 3 Vragenlijstconstructie Jullie onderzoeksvraag bevat een aantal variabelen (ongeveer 2 tot 4) die jullie bij de respondenten gaan meten met behulp van een vragenlijst. Bij minimaal één van jullie variabelen gaan jullie zelf de schaal uit de vragenlijst hiervoor ontwikkelen. Kies voor de andere variabelen bij voorkeur voor bestaande en reeds gevalideerde schalen. Spreek vooraf met elkaar af voor welke variabele jullie zelf een schaal gaan ontwikkelen. Na het maken van opdracht 3a wordt er in de volgende bijeenkomst een gezamenlijke vragenlijst samengesteld uit jullie afzonderlijke items en schalen. Bij opdracht 3b wordt dit vervolgens verder uitgewerkt. Opdracht 3a (individueel) Bedenk welke gedragingen typerend zijn voor de gekozen variabele (eigenschap of attitude) en ga na hoe je verwacht dat personen die verschillen met betrekking tot die eigenschap of attitude ook verschillen in hun gedrag. Construeer een schaal die bestaat uit 10 items die gaan over deze typerende gedragingen. Bedenk voor de items welk aantal geordende antwoordmogelijkheden passend is (multiplechoice; meer dan 2 antwoordmogelijkheden). Zoek voor elke andere variabele uit jullie onderzoek in de literatuur een bestaande en gevalideerde schaal. Inleveren voor 26 april op blackboard. Opdracht 3b (gezamenlijk) Selecteer uiteindelijk voor gezamenlijk de 10 items voor de vragenlijst waarvan jullie als groep menen dat ze de beste items zijn om het gekozen onderwerp te meten. Gebruik hiervoor eventueel ook een pilot studie of vraag een ander groepje jullie vragen te beoordelen. Kies uit de bestaande schalen de meest geschikte schalen (op basis van inhoud, betrouwbaarheid en validiteit) voor de variabelen die jullie willen meten. Schrijf een instructie bij de gehele vragenlijst (zie ook richtlijnen ethische commissie). Stel de uiteindelijke vragenlijst samen. Denk daarbij aan de o Presentatie van de vragen/stellingen en de antwoordmogelijkheden. o Begin de vragenlijst met de vragen over geslacht, leeftijd, achtergrond o Schrijf een slot. Voer een poweranalyse uit om na te gaan hoeveel proefpersonen je ten minste nodig hebt om een groot effect te vinden van de manipulatie, indien dit effect aanwezig is (alfa = 0.05, power = 0.70; één-zijdige toets indien je een verwachting hebt met betrekking tot de richting van het effect). Stel een codeboek op, waarin je aangeeft welke variabelen in het onderzoeksdesign zijn opgenomen en hoe deze uiteindelijk in SPSS ingevoerd zullen worden. Inleveren voor 6mei op blackboard. Geef in jullie logboek op gedetailleerde wijze aan hoe de afzonderlijke bijdrage van ieder groepslid is verwerkt in de gezamenlijke opdracht. Beschrijf welke voor welke items en voor welke bestaande vragenlijst(en) is gekozen en op grond waarvan die keuzes gemaakt zijn. Geef verder aan welke andere keuzes gemaakt zijn en met welke redenen en tegen welke moeilijkheden jullie eventueel aanliepen.

13 Opdracht 4 Voorlopige methodesectie Opdracht 4 (gezamenlijk) Selecteer uit de eerder gevonden artikelen, het artikel dat naar jullie idee de duidelijkste methodensectie heeft. Gebruik deze methodensectie als voorbeeld. Schrijf een methodesectie waarin je een beschrijving geeft van o hoe je proefpersonen gaat verzamelen (steekproeftrekking) o de vragenlijst o de procedure die je gaat volgen Inleveren voor 6 mei op blackboard. Omvang maximaal 750 woorden. Plaats voor 6 mei tevens een document op blackboard met zowel jullie inleiding als methodensectie zodat jullie medestudenten hier feedback op kunnen geven. Geef in jullie logboek op gedetailleerde wijze aan hoe de afzonderlijke bijdrage van ieder groepslid is verwerkt in de gezamenlijke opdracht. Je kan in het logboek tevens aangeven tegen welke moeilijkheden jullie aanliepen, welke keuzes gemaakt zijn en met welke redenen. NB: De methodensectie van jullie eindverslag zal er wat anders uit zien. Dan beschrijf je niet welke steekproef je wilt trekken, maar welke proefpersonen daadwerkelijk hebben deelgenomen aan je onderzoek. Tevens rapporteer je dan de gegevens met betrekking tot de betrouwbaarheid en factorstructuur van de gebruikte vragenlijst. De uiteindelijke methodesectie bevat de volgende onderdelen: Participanten Aantal participanten (leerkrachten, leerlingen, etc.), leeftijd, geslacht, achtergrondkenmerken en verdere relevante informatie. Vragenlijst Geef per schaal uit je vragenlijst aan uit hoeveel items de vragenlijst bestond, vermeld een voorbeelditem en rapporteer de uitkomsten van de factor- en betrouwbaarheidsanalyses. Procedure Welke procedure heeft het onderzoek gevolgd. Data-analyse Rapporteer welke statistische toetsen gebruikt zullen worden om tot een antwoord op de vraagstelling te komen.

14 Dataverzameling en verwerking Nadat jullie de methodensectie hebben afgerond en jullie vragenlijst is goedgekeurd door jullie begeleider kunnen jullie op pad gaan om de data te verzamelen. Begin tijdig met het werven van respondenten en houd rekening met schoolvakanties zodat jullie geen vertraging oplopen. Ga op pad om gegevens te verzamelen. Houd je daarbij zoveel mogelijk aan de instructies en de beschreven procedure. Indien er zich vreemde voorvallen voordoen tijdens het afnemen van de vragenlijst, dan vermeld je dit in het logboek. Voer de testgegevens in SPSS in (a.d.h.v. het codeboek) en voer een betrouwbaarheidsanalyse en een principale componentenanalyse uit op de nieuw ontwikkelde schaal. Beoordeel op basis van de resultaten van deze analyse de kwaliteit van de schaal. Maak een keuze voor de items die je in de uiteindelijke schaal wilt opnemen. Beschrijf in de methodesectie van het verslag de resultaten van de itemanalyses en leg uit welke items uiteindelijk de schaal vormen van de te meten variabele. Voer voor de overige schalen ook een betrouwbaarheidsanalyse uit en rapporteer de resultaten hiervan in de methodesectie. Herschrijf tevens de subsectie participanten en vermeld het aantal participanten. Rapporteer tevens de beschrijvende statistieken van de participanten zoals leeftijd, geslacht en achtergrondkenmkerken. Geef in jullie logboek op gedetailleerde wijze aan wat de bijdrage van elk groepslid was. Geef verder aan welke keuzes gemaakt zijn en met welke redenen en tegen welke moeilijkheden jullie eventueel aanliepen.

15 Opdracht 5 Peerfeedback 1 Bij deze opdracht gaan jullie individueel feedback geven op de inleiding en methodensectie van een ander groep. Uit onderzoek is gebleken dat peerfeedback niet alleen nuttig is voor degene die peerfeedback ontvangt, maar het helpt degene die feedback geeft ook vertrouwd te raken met de beoordelingscriteria en het leidt tot een kritischer blik op eigen werk. Opdracht 5 (individueel) Van je begeleider krijg je bericht aan welke groep jij feedback gaat geven. Gebruik hiervoor het formulier Beoordelingsformulier Opdracht 5 Onderzoekspracticum Onderwijskunde dat op blackboard te vinden is (zie ook bijlage 2). Dit formulier bevat dezelfde criteria die ook bij de eindbeoordeling gebruikt zullen worden. Vul het formulier digitaal in. Bepaal voor ieder criterium of het onvoldoende, voldoende of goed aan bod is gekomen. Een onvoldoende wordt gegeven wanneer het onderdeel vrijwel volledig ontbreekt of incorrect is uitgewerkt. Een voldoende wordt gegeven wanneer het onderdeel in het eindverslag in voldoende mate aan bod komt en zonder grote fouten uitgewerkt is. Een goed wordt gegeven wanneer het onderdeel op een zeer volledige wijze is uitgewerkt en de wijze waarop het is uitgewerkt blijk geeft van kennis en diepgang. Licht bij elk criterium je beoordeling toe (dit kan je in het formulier erbij typen). Geef waar mogelijk suggesties ter verbetering. Bij deze opdracht is het belangrijk om kritisch te zijn. Houd echter rekening met de toon waarop je de feedback geeft. Benoem bovendien ook duidelijk wat je goed vindt aan de opdracht. Inleveren voor 13 mei op blackboard.

16 Opdracht 6 Resultaten Nadat de data is verzameld kan aan de slag gegaan worden met de analyses en het rapporteren van de uitkomsten. Opdracht 6 (gezamenlijk) Voer de juiste analyses uit en rapporteer op correcte wijze (volgens APA) de uitkomsten. Tip: het kan zinvol zijn met meerdere groepsleden afzonderlijk van elkaar de analyses uit te voeren. Zo kan je de uitkomsten vergelijken en nagaan of je tot dezelfde uitkomsten komt. Inleveren voor 4 juni op blackboard. De resultatensectie bevat de volgende onderdelen: Beschrijvende gegevens Geef een overzicht van de beschrijvende gegevens van de variabelen uit je onderzoek. Correlaties Geef in een correlatietabel een overzicht van de samenhang tussen de variabelen uit je onderzoek. Let op, alleen variabelen die gemeten zijn op intervalniveau kan je in een dergelijke tabel opnemen. Toetsing In deze sectie kom je met behulp van de geschikte statistische toetsen (kruistabellen, t- toetsen, regressie-analyses, etc.) tot de antwoorden op je vraagstelling. Rapporteer uitkomsten volgens APA richtlijnen. Geef in jullie logboek op gedetailleerde wijze aan hoe elk groepslid heeft bijgedragen aan de analyses. Geef verder aan welke keuzes gemaakt zijn en met welke redenen en tegen welke moeilijkheden jullie eventueel aanliepen.

17 Opdracht 7 Discussie Een paper valt of staat met een goede, kritische discussie. Het doel van de discussie is het uitleggen van de resultaten, het plaatsen van de resultaten in de bestaande literatuur en het werpen van een kritische blik op de bevindingen. Opdracht 7a wordt individueel gemaakt en vormt deels de basis voor de gezamenlijk te schrijven discussie (opdracht 7b). Spreek onderling goed af wanneer iedereen opdracht 7a af heeft. Opdracht 7a (individueel) Schrijf een korte samenvatting van de belangrijkste conclusies van het onderzoek. Bedenk twee á drie verklaringen voor de gevonden resultaten en onderbouw dit met de theorie uit de inleiding of aanvullende literatuur. Het kan ook zijn dat de gevonden uitkomsten in tegenspraak zijn met eerdere theorie. Beschrijf in dat geval hoe jullie uitkomsten afwijken van de theorie en geef hiervoor een verklaring. Inleveren voor 7 juni op blackboard. Omvang maximaal 750 woorden. Opdracht 7b (gezamenlijk) Schrijf gezamenlijk de discussie. Verwerk hierin de belangrijkste verklaringen die gegeven zijn bij opdracht 7a. Zorg dat het een samenhangend geheel wordt. Beschrijf tevens de andere onderdelen van de discussie (zie kader hieronder). Inleveren voor 11 juni op blackboard. Omvang maximaal 1200 woorden. Plaats voor 11 juni tevens een document op blackboard met zowel jullie resultaten als discussie zodat jullie medestudenten hier feedback op kunnen geven. De discussie bevat de volgende onderdelen: Conclusie In de conclusie wordt antwoord op de hoofd- en deelvragen gegeven. Leg de betekenis van de bevindingen uit (zonder gebruik te maken van statistische termen of getallen) en stip het belang aan. Verklaringen Relateer de bevindingen aan bevindingen van andere studies en geef verklaringen voor de gevonden uitkomsten. Benadruk tevens de toegevoegde waarde van jullie studie ten opzichte van eerder onderzoek. Beperkingen Erken de beperkingen van het onderzoek. Suggestie voor vervolgonderzoek Geef suggesties voor vervolgonderzoek. Let op, vervolgonderzoek is meer dan het voorstellen van verbeteringen van het huidige onderzoek. Het vervolgonderzoek dient erop gericht te zijn vragen te beantwoorden die worden opgeroepen de uitkomsten van het huidige onderzoek. Rapporteer tevens welke implicaties jullie uitkomsten hebben voor de praktijk. Take-home message Wat wil je dat de schrijver onthoudt van het onderzoek? Vaak is dit een conclusie van de belangrijkste bevindingen of implicaties.

18 Geef in jullie logboek op gedetailleerde wijze aan hoe de individuele discussieparagraaf van elk groepslid heeft bijgedragen aan de gezamenlijke opdracht. Geef verder aan welke keuzes gemaakt zijn en met welke redenen en tegen welke moeilijkheden jullie eventueel aanliepen.

19 Opdracht 8 Peerfeedback 2 Bij deze opdracht gaan jullie individueel feedback geven op de resultaten en discussie van een andere groep. Opdracht 8 (individueel) Van je begeleider krijg je bericht aan welke groep jij feedback gaat geven. Gebruik hiervoor het formulier Beoordelingsformulier Opdracht 8 Onderzoekspracticum Onderwijskunde dat op blackboard te vinden is (zie ook bijlage 3). Dit formulier bevat dezelfde criteria die ook bij de eindbeoordeling gebruikt zullen worden. Vul het formulier digitaal in. Bepaal voor ieder criterium of het onvoldoende, voldoende of goed aan bod is gekomen. Een onvoldoende wordt gegeven wanneer het onderdeel vrijwel volledig ontbreekt of incorrect is uitgewerkt. Een voldoende wordt gegeven wanneer het onderdeel in het eindverslag in voldoende mate aan bod komt en zonder grote fouten uitgewerkt is. Een goed wordt gegeven wanneer het onderdeel op een zeer volledige wijze is uitgewerkt en de wijze waarop het is uitgewerkt blijk geeft van kennis en diepgang. Licht bij elk criterium je beoordeling toe (dit kan je in het formulier erbij typen). Geef waar mogelijk suggesties ter verbetering. Bij deze opdracht is het belangrijk om kritisch te zijn. Houd echter rekening met de toon waarop je de feedback geeft. Benoem bovendien ook duidelijk wat je goed vindt aan de opdracht. Inleveren voor 14 juni op blackboard.

20 Opdracht 9 Eindverslag Opdracht 9 (gezamenlijk) Het onderzoek is verricht en alle onderdelen van de tekst zijn door jullie begeleider en/of medestudenten van feedback voorzien. Voeg de afzonderlijke onderdelen (inleiding, methoden, resultaten en discussie) samen tot een geheel en breng met behulp van de feedback en suggesties die jullie hebben gekregen van jullie begeleider en medestudenten verbeteringen aan. Tip: Ga na of het verslag een geheel vormt. Controleer zelf met behulp van het beoordelingsformulier voor het eindverslag of jullie alle aspecten voldoende uitgewerkt hebben. Inleveren voor 21 juni op blackboard. Geef in jullie logboek op gedetailleerde wijze aan hoe het gezamenlijke eindverslag tot stand is gekomen op basis van de afzonderlijke onderdelen. Geef verder aan welke keuzes gemaakt zijn en met welke redenen en tegen welke moeilijkheden jullie eventueel aanliepen.

21 Bijlage 1 Beoordelingsformulier Eindverslag Onderzoekspracticum Onderwijskunde Aspect Indicatoren O V G Aanleiding en onderwerp Is het probleem helder in beeld gebracht? Is het onderzoeksgebied adequaat afgebakend? Theoretisch kader Zijn de geraadpleegde bronnen relevant gezien het probleem? Zijn de theoretische concepten helder beschreven? Vormt de inleiding een lopend, goed opgebouwd geheel? Probleemstelling Mondt dit uit in een heldere en onderzoekbare vraagstelling? Passen de deelvragen bij de centrale vraagstelling? Worden de wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van het onderzoek besproken? Onderzoeksopzet Zijn de kernbegrippen en bijbehorende variabelen geformuleerd? Zijn de variabelen geoperationaliseerd teneinde de vraagstelling onderzoekbaar te maken? Is de samenhang tussen de variabelen in een variabelenschema / onderzoeksmodel weergegeven? Wordt de methode van onderzoek correct beschreven? Sluit de onderzoeksopzet aan bij de centrale vraagstelling? (Hoe en bij wie worden de data verzameld?) Wordt adequaat beschreven hoe de data-analyse zal worden aangepakt? Instrumentatie Is de instrumentconstructie en de kwaliteit van de instrumenten beschreven?

22 Data-verzameling Is het onderzoek op adequate wijze uitgevoerd zoals beschreven in de onderzoeksopzet? Zijn de data adequaat geanalyseerd? Data-analyse en Resultaten Worden de onderzoeksresultaten overzichtelijk en op juiste wijze gepresenteerd? Vloeien de conclusies logisch voort uit de resultaatbeschrijving? (geen jumping to conclusions?) In hoeverre zijn de hoofdvraag en deelvragen beantwoord? Worden theoretisch onderbouwde verklaringen voor de uitkomsten gegeven? Conclusies en discussie Is ingegaan op de sterke kanten en beperkingen van het onderzoek? Zijn suggesties voor verder onderzoek gedaan? Worden praktische implicaties beschreven? Wordt er afgesloten met een passende take home message? Structuur Herkenbare en overzichtelijke indeling Duidelijke paragraafkopjes Opbouw alinea s Samenhang en consistentie in de redenering Scheiding van hoofd- en bijzaken Vorm Heldere formuleringen en goede zinsbouw Foutloze spelling en stijl Adequate bronvermelding conform APA Uitgangspunt van het formulier is dat de genoemde aspecten minimumeisen zijn. Dat wil zeggen dat het eindverslag onvoldoende is op één van de aspecten geen voldoende kan worden gegeven. Elk aspect wordt beoordeeld als onvoldoende, voldoende of goed. Een onvoldoende wordt gegeven wanneer het onderdeel vrijwel volledig ontbreekt of incorrect is uitgewerkt. Een voldoende wordt gegeven wanneer het onderdeel in

23 het eindverslag in voldoende mate aan bod komt en zonder grote fouten uitgewerkt is. Een goed wordt gegeven wanneer het onderdeel op een zeer volledige wijze is uitgewerkt en de wijze waarop het is uitgewerkt blijk geeft van kennis en diepgang. Het uiteindelijke eindcijfer wordt bepaald op basis van het aantal aspecten waarop een goed, danwel een voldoende behaald is.

24 Bijlage 2 Beoordelingsformulier Opdracht 5 Onderzoekspracticum Onderwijskunde Aspect Indicatoren O V G Aanleiding en onderwerp Is het probleem helder in beeld gebracht? Is het onderzoeksgebied adequaat afgebakend? Theoretisch kader Zijn de geraadpleegde bronnen relevant gezien het probleem? Zijn de theoretische concepten helder beschreven? Vormt de inleiding een lopend, goed opgebouwd geheel? Probleemstelling Mondt dit uit in een heldere en onderzoekbare vraagstelling? Passen de deelvragen bij de centrale vraagstelling? Worden de wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van het onderzoek besproken? Onderzoeksopzet Zijn de kernbegrippen en bijbehorende variabelen geformuleerd? Zijn de variabelen geoperationaliseerd teneinde de vraagstelling onderzoekbaar te maken? Is de samenhang tussen de variabelen in een variabelenschema / onderzoeksmodel weergegeven? Wordt de methode van onderzoek correct beschreven? Sluit de onderzoeksopzet aan bij de centrale vraagstelling? (Hoe en bij wie worden de data verzameld?) Wordt adequaat beschreven hoe de data-analyse zal worden aangepakt?

25 Instrumentatie Is de instrumentconstructie en de kwaliteit van de instrumenten beschreven? Structuur Herkenbare en overzichtelijke indeling Duidelijke paragraafkopjes Opbouw alinea s Samenhang en consistentie in de redenering Scheiding van hoofd- en bijzaken Vorm Heldere formuleringen en goede zinsbouw Foutloze spelling en stijl Adequate bronvermelding conform APA

26 Bijlage 3 Beoordelingsformulier Opdracht 8 Onderzoekspracticum Onderwijskunde Aspect Indicatoren O V G Data-analyse en Zijn de data adequaat geanalyseerd? Resultaten Worden de onderzoeksresultaten overzichtelijk en op juiste wijze gepresenteerd? Vloeien de conclusies logisch voort uit de resultaatbeschrijving? (geen jumping to conclusions?) In hoeverre zijn de hoofdvraag en deelvragen beantwoord? Worden theoretisch onderbouwde verklaringen voor de uitkomsten gegeven? Conclusies en discussie Is ingegaan op de sterke kanten en beperkingen van het onderzoek? Zijn suggesties voor verder onderzoek gedaan? Worden praktische implicaties beschreven? Wordt er afgesloten met een passende take home message? Structuur Herkenbare en overzichtelijke indeling Duidelijke paragraafkopjes Opbouw alinea s Samenhang en consistentie in de redenering Scheiding van hoofd- en bijzaken Vorm Heldere formuleringen en goede zinsbouw Foutloze spelling en stijl Adequate bronvermelding conform APA

Studiehandleiding Taal en diversiteit

Studiehandleiding Taal en diversiteit Universitaire Pabo van Amsterdam Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam E-mail: upva@uva.nl www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding Taal en diversiteit (studiegidsnummer 70720219DY) Jaar 2 Semester

Nadere informatie

Studiehandleiding eigen vaardigheid basistoets Nederlands (studiegidsnr: 70710P06MY)

Studiehandleiding eigen vaardigheid basistoets Nederlands (studiegidsnr: 70710P06MY) Universitaire Pabo van Amsterdam Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam E-mail: upva@uva.nl www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding eigen vaardigheid basistoets Nederlands (studiegidsnr: 70710P06MY)

Nadere informatie

studiehandleiding Schoolorganisatie (70220366AT)

studiehandleiding Schoolorganisatie (70220366AT) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Studiehandleiding Onderzoekspracticum (PW GY)

Studiehandleiding Onderzoekspracticum (PW GY) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Studiehandleiding Testconstructie en onderzoeksverslaglegging AY (Pedagogiek) DY ULP13 (UPVA)

Studiehandleiding Testconstructie en onderzoeksverslaglegging AY (Pedagogiek) DY ULP13 (UPVA) Universiteit van Amsterdam Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen College Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl Studiehandleiding

Nadere informatie

Masterclass Forensische Orthopedagogiek (7014B458DT)

Masterclass Forensische Orthopedagogiek (7014B458DT) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl Masterclass Forensische Orthopedagogiek

Nadere informatie

Studiehandleiding Beroepsvaardigheden 1

Studiehandleiding Beroepsvaardigheden 1 Universitaire Pabo van Amsterdam Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam E-mail: upva@uva.nl www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding Beroepsvaardigheden 1 (70710P03MY) Onderdelen: - Digitale technieken

Nadere informatie

Studiehandleiding Beleid en organisatie van onderwijs en opvoeding ( AY)

Studiehandleiding Beleid en organisatie van onderwijs en opvoeding ( AY) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Studiehandleiding Geschiedenis (studiegidsnr.: 70710102MY)

Studiehandleiding Geschiedenis (studiegidsnr.: 70710102MY) Universitaire Pabo van Amsterdam Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam E-mail: upva@uva.nl www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding Geschiedenis (studiegidsnr.: 70710102MY) Jaar 1 Semester 1, blok

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Universitaire Pabo van Amsterdam. Nieuwe Prinsengracht VZ Amsterdam.

Universitaire Pabo van Amsterdam. Nieuwe Prinsengracht VZ Amsterdam. Universitaire Pabo van Amsterdam Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam E-mail: upva@uva.nl www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding Digitaal Denken in Meten en Meetkunde (studiegidsnr.: 70720203AY)

Nadere informatie

Studiehandleiding Rekenen jaar 1 (studiegidsnr.: 70710P14LY) Universitaire Pabo van Amsterdam. Nieuwe Prinsengracht 130.

Studiehandleiding Rekenen jaar 1 (studiegidsnr.: 70710P14LY) Universitaire Pabo van Amsterdam. Nieuwe Prinsengracht 130. Universitaire Pabo van Amsterdam Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam E-mail: upva@uva.nl www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding Rekenen jaar 1 (studiegidsnr.: 70710P14LY) Jaar 1 Semester 1, blok

Nadere informatie

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback Aanleiding De lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen werkt mee aan het SURF-project Nonsatis scire. In het kader van dit project wordt een pilot

Nadere informatie

Studiehandleiding Psychologie (70710P13AY) Semester 2, blok 5 en 6

Studiehandleiding Psychologie (70710P13AY) Semester 2, blok 5 en 6 Universitaire Pabo van Amsterdam Nieuwe prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam E-mail: upva@uva.nl www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding Psychologie (70710P13AY) Semester 2, blok 5 en 6 Cursusjaar 1 Studiejaar

Nadere informatie

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Studiehandleiding Onderzoek(svoorstel) ( DY)

Studiehandleiding Onderzoek(svoorstel) ( DY) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER

BEOORDELINGSFORMULIER Faculteit Geesteswetenschappen Versie maart 2015 BEOORDELINGSFORMULIER MASTER SCRIPTIES Eerste en tweede beoordelaar vullen het beoordelingsformulier onafhankelijk van elkaar in. Het eindcijfer wordt in

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Studiehandleiding Testleer en Testgebruik (7013K400CY)

Studiehandleiding Testleer en Testgebruik (7013K400CY) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek

Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek In deze deelopdracht ga je het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek onderzoeken. Geerts en van Kralingen (2011) definiëren onderwijsconcept

Nadere informatie

AOS docentonderzoek. Rapporteren en presenteren

AOS docentonderzoek. Rapporteren en presenteren Het forum AOS docentonderzoek Rapporteren en presenteren Wanneer is je onderzoek geslaagd? Evalueren en beoordelen Oefening 4 (pagina 316 of 321) Rapporteren en presenteren Verspreiding van resultaten

Nadere informatie

Studiehandleiding Bachelorscriptie Pedagogische wetenschappen ( AY) 6EC

Studiehandleiding Bachelorscriptie Pedagogische wetenschappen ( AY) 6EC Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Vademecum bachelorwerkstuk Nederlandse taal en cultuur

Vademecum bachelorwerkstuk Nederlandse taal en cultuur Vademecum bachelorwerkstuk Nederlandse taal en cultuur 1 Inleiding en opzet 1.1 Doelstelling bachelorwerkstuk Het individuele bachelorwerkstuk is de afsluiting van de bacheloropleiding Nederlandse taal

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

Studiehandleiding Beroepsvaardigheden 4 (70710P04MY)

Studiehandleiding Beroepsvaardigheden 4 (70710P04MY) Universitaire Pabo van Amsterdam Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam E-mail: upva@uva.nl www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding Beroepsvaardigheden 4 (70710P04MY) Semester 2, blok 4 Cursusjaar

Nadere informatie

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management -

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management - Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014

Nadere informatie

Bijlagen ( ) Eisen aan het onderzoeksvoorstel

Bijlagen ( ) Eisen aan het onderzoeksvoorstel Bijlagen (2008-2009) Eisen aan het onderzoeksvoorstel Het onderzoeksvoorstel dat na vier weken bij de begeleider moet worden ingediend omvat een (werk)titel, een uitgewerkte probleemstelling (die een belangrijke

Nadere informatie

Handleiding Scriptie Blok 1/3 Master Film- en Televisiewetenschap Universiteit Utrecht

Handleiding Scriptie Blok 1/3 Master Film- en Televisiewetenschap Universiteit Utrecht Handleiding Scriptie Blok 1/3 Master Film- en Televisiewetenschap Universiteit Utrecht Inleiding Een masterscriptie is een academisch werkstuk waarin verslag wordt gedaan van een wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Studiehandleiding Onderzoeksmethoden

Studiehandleiding Onderzoeksmethoden Studiehandleiding Onderzoeksmethoden Modulenaam: Onderzoeksmethoden Afdeling: Pedagogiek Studiejaar: 1 Semester: 1 Ects: 5 Docenten: Mieke de Waal (vt), Peter Karstanje (dt), Hans Steenvoorden (vkrt) Datum:

Nadere informatie

Beoordelingsmodel scriptie De beoordelaars gaan niet over tot een eindbeoordeling indien een van de categorieën een onvoldoende is.

Beoordelingsmodel scriptie De beoordelaars gaan niet over tot een eindbeoordeling indien een van de categorieën een onvoldoende is. Beoordelingsmodel scriptie De beoordelaars gaan niet over tot een eindbeoordeling indien een van de categorieën een is. Plan van aanpak 1.aanleiding (10 punten) Er is geen duidelijk omschreven aanleiding

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase 2014-2015 VT-DT ONDERZOEKSVERSLAG 1 Bijlage 5c Beoordelingsformulier onderzoeksverslag

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Aanvang

1. Inleiding. 2. Aanvang Studenthandleiding Bachelorscriptie Burgerlijk recht 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding... 2 Doel bachelorscriptie... 2 Aansluiting bij eerder geschreven essays... 2 2. Aanvang... 2 Introductiecollege... 2

Nadere informatie

Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 8 Feedbackformulier bij het onderzoeksinstrument

Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 8 Feedbackformulier bij het onderzoeksinstrument Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 8 Feedbackformulier bij het onderzoeksinstrument Het doel van deze opdracht is nagaan of je instrument geschikt is voor je onderzoek. Het is altijd verstandig

Nadere informatie

Psychologie: ontwikkeling, persoonlijkheid en leren ( CT)

Psychologie: ontwikkeling, persoonlijkheid en leren ( CT) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl Studiehandleiding Psychologie: ontwikkeling, persoonlijkheid

Nadere informatie

Studiehandleiding beeldende vorming 2

Studiehandleiding beeldende vorming 2 Universitaire Pabo van Amsterdam www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding beeldende vorming 2 70720212LY Docent Ineke Schaveling April 2014 Inleiding Deze module is een vervolg op Beeldende Vorming 1.

Nadere informatie

Studiehandleiding Wetenschapsfilosofie ( DT)

Studiehandleiding Wetenschapsfilosofie ( DT) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Studiehandleiding Sociale Pedagogiek (70110180AT)

Studiehandleiding Sociale Pedagogiek (70110180AT) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam (infopow@uva.nl)

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Feedforward en beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase studiejaar 2014-2015 VT-DT Feedforwardformulier afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

Voorlichting 4-HAVO. Profielwerkstuk. 7 april 2016

Voorlichting 4-HAVO. Profielwerkstuk. 7 april 2016 Voorlichting 4-HAVO Profielwerkstuk 7 april 2016 Onderwerpen voorlichtingsbijeenkomst Wat is een profielwerkstuk (pws)? Het belang van het pws Alleen of samen? Onderwerpen van het pws Welke vorm heeft

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling Het Sectorwerkstuk Nakijkboekje: Naam leerling Naam docent Titel werkstuk Het werkstuk wordt nagekeken met behulp Van de formulieren in dit boekje door de begeleider en eventueel (afspreken!) een andere

Nadere informatie

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Blooms taxonomie Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Evalueren Evalueren = de vaardigheid om de waarde van iets (literatuur, onderzoeksrapport, presentatie etc) te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Methodologie voor onderzoek in de verpleegkunde. Foeke van der Zee

Methodologie voor onderzoek in de verpleegkunde. Foeke van der Zee Methodologie voor onderzoek in de verpleegkunde Foeke van der Zee Inhoudsopgave 1. Onderzoek, wat is dat eigenlijk... 1 1.1 Hoe is onderzoek te omschrijven... 1 1.2 Is de onderzoeker een probleemoplosser

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 I Inhoudsopgave

Nadere informatie

Taxanomie van Bloom en de kunst van het vragen stellen. Anouk Mulder verschil in talent

Taxanomie van Bloom en de kunst van het vragen stellen. Anouk Mulder verschil in talent Onthouden Kunnen ophalen van specifieke informatie, variërend van feiten tot complete theorieën Opslaan en ophalen van informatie (herkennen) Kennis van data, gebeurtenissen, plaatsen Kennis van belangrijkste

Nadere informatie

De Taxonomie van Bloom Toelichting

De Taxonomie van Bloom Toelichting De Taxonomie van Bloom Toelichting Een van de meest gebruikte manier om verschillende kennisniveaus in te delen, is op basis van de taxonomie van Bloom. Deze is tussen 1948 en 1956 ontwikkeld door de onderwijspsycholoog

Nadere informatie

Leertaak onderwijskunde Praktijkonderzoek deel B onderzoeksverslag Wat vind ik een goede docent?

Leertaak onderwijskunde Praktijkonderzoek deel B onderzoeksverslag Wat vind ik een goede docent? Leertaak onderwijskunde Praktijkonderzoek deel B onderzoeksverslag Wat vind ik een goede docent? In periode 2 heb je een onderzoeksplan geschreven voor een praktijkonderzoek tijdens je stage. Je hebt inmiddels

Nadere informatie

Rijke Lessen. zetten je aan het denken. Handleiding(etje) Minka Dumont 26 november 2009 SLO - Landelijke Plusklasnetwerkdag

Rijke Lessen. zetten je aan het denken. Handleiding(etje) Minka Dumont 26 november 2009 SLO - Landelijke Plusklasnetwerkdag Rijke Lessen zetten je aan het denken Minka Dumont 2009 www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com Handleiding(etje) Minka Dumont 26 november 2009 SLO - Landelijke Plusklasnetwerkdag Onthouden Kunnen ophalen

Nadere informatie

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Uitleg Start De workshop start met een echte, herkenbare en uitdagende situatie. (v.b. het is een probleem, een prestatie, het heeft

Nadere informatie

Bijlage 3. Beoordelingscriteria onderzoeksplan

Bijlage 3. Beoordelingscriteria onderzoeksplan Bijlage 3. Beoordelingscriteria onderzoeksplan Naam student: Joost den Hollander Naam afstudeerbegeleider: Ceciel Zandee Naam tweede beoordelaar: Winifred paulis Datum: 9-0-05 Voorlopige titel onderzoek

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Minor Goede doelen, filantropie en non-profits I Inhoudsopgave Vak: Geschiedenis van de filantropie 1 Vak: Inleiding Filantropie 1 Vak: Non-Profit and Charity Marketing 2 Vak: Verklaringen voor prosociaal

Nadere informatie

Studiehandleiding Forensische Orthopedagogiek (7014B413DT)

Studiehandleiding Forensische Orthopedagogiek (7014B413DT) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Studiewijzer. Bachelor Informatica. Inleiding Programmeren Studiejaar en semester: jaar 1, semester 1 (blok 1)

Studiewijzer. Bachelor Informatica. Inleiding Programmeren Studiejaar en semester: jaar 1, semester 1 (blok 1) Studiewijzer Bachelor Informatica Vak: Inleiding Programmeren Studiejaar en semester: jaar 1, semester 1 (blok 1) Coördinator: J. Lagerberg Docenten: R. Poss en J. Lagerberg Studielast: 6 EC Studiegidsnummer:

Nadere informatie

Stappen deelcijfer weging 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 totaalcijfer 10,0 Spelregels:

Stappen deelcijfer weging 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 totaalcijfer 10,0 Spelregels: Stappen deelcijfer weging 1 Onderzoeksvragen 10,0 6% 0,6 2 Hypothese 10,0 4% 0,4 3 Materiaal en methode 10,0 10% 1,0 4 Uitvoeren van het onderzoek en inleiding 10,0 30% 3,0 5 Verslaglegging 10,0 20% 2,0

Nadere informatie

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap 1. Definitie 2. Omvang 3. Begeleiding 4. Beoordelingscriteria 5. Eindtermen 6. Mogelijke aanvullingen Bijlage: Stappenplannen 1. Definitie De Bachelorscriptie

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 I Inhoudsopgave

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUKBOEKJE

PROFIELWERKSTUKBOEKJE PROFIELWERKSTUKBOEKJE HAVO/ATHENEUM 2012/2013 Naam: Klas: HET PROFIELWERKSTUK LEERLINGENBOEKJE HAVO4/ATHENEUM 5 2012-2013 Een van de onderdelen van het examen is het profielwerkstuk (PWS). In dit werkstuk

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Feedforward en beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase studiejaar 2014-2015 VT-DT Beoordelingsformulier afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Voorwoord... iii Verantwoording... v

Voorwoord... iii Verantwoording... v Inhoudsopgave Voorwoord... iii Verantwoording... v INTRODUCTIE... 1 1. Wat is onderzoek... 2 1.1 Een definitie van onderzoek... 2 1.2 De onderzoeker als probleemoplosser of de onderzoeker als adviseur...

Nadere informatie

Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE EXTRA KEUZENVAK VAK: C++ PROGRAMMEERMETHODEN

Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE EXTRA KEUZENVAK VAK: C++ PROGRAMMEERMETHODEN Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE VAK: C++ PROGRAMMEERMETHODEN EXTRA KEUZENVAK Semester, periode : 2 e semester, periode 4 en 5 Coördinator(en) : Arnoud Visser en Bas Terwijn Docent(en) :

Nadere informatie

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies Faculteit der Geesteswetenschappen Europese Studies Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies 2015-2016 Vastgesteld en goedgekeurd door de Examencommissie van het College of Humanities,

Nadere informatie

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap 1. Definitie 2. Omvang 3. Begeleiding 4. Beoordelingscriteria 5. Eindtermen 6. Mogelijke aanvullingen Bijlage: Stappenplannen 1. Definitie De Bachelorscriptie

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2012-2013

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2012-2013 Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - - P Sociologie - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Sociologie - 2012-2013 I Inhoudsopgave Premasterprogramma Sociologie 1 Vak: Beschrijvende en inferentiële

Nadere informatie

Studiehandleiding Geschiedenis van opvoeding en onderwijs ( AT)

Studiehandleiding Geschiedenis van opvoeding en onderwijs ( AT) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016

WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016 HANDLEIDING VOOR HET SCHRIJVEN VAN EEN WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016 VIA VINCI ACADEMY 2015-1 - In het portfolio worden per module* werkstukken opgeslagen, welke door de docent positief zijn beoordeeld.

Nadere informatie

BACHELOREINDWERKSTUK KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE

BACHELOREINDWERKSTUK KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE BACHELOREINDWERKSTUK KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE INLEIDING 2 1. HET BACHELOREINDWERKSTUK KI 3 2. PROCEDURES 4 2.1. AANMELDINGSPROCEDURE 4 2.2. PROCEDURE BIJ AFRONDING 5 2.3. GESCHILLEN 5 3. BEGELEIDING EN

Nadere informatie

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Auteurs: Sara Diederen Rianne van Kemenade Jeannette Geldens i.s.m. management initiële opleiding (MOI) / jaarcoördinatoren 1 Inleiding Dit document is bedoeld

Nadere informatie

KWALON Conferentie 13 december 2012. Methodenleer aan de universiteit: ontwerpen, uitvoeren en reflecteren. Inge Bleijenbergh

KWALON Conferentie 13 december 2012. Methodenleer aan de universiteit: ontwerpen, uitvoeren en reflecteren. Inge Bleijenbergh KWALON Conferentie 13 december 2012 Methodenleer aan de universiteit: ontwerpen, uitvoeren en reflecteren Inge Bleijenbergh Bijdrage Het bieden van inzicht in en reflecteren op de plaats en organisatie

Nadere informatie

Programma. - Construct-> dimensies -> indicatoren -> items vragenlijst. - Pilot met de vragenlijst. - Plannen van het onderzoek.

Programma. - Construct-> dimensies -> indicatoren -> items vragenlijst. - Pilot met de vragenlijst. - Plannen van het onderzoek. Bijeenkomst 3 1 Programma Mini-presentaties Vragenlijst maken Kwaliteit van de vragenlijst: betrouwbaarheid en validiteit Vooruitblik: analyse van je resultaten Aan de slag: - Construct-> dimensies ->

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR

PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR 2014-2015 ----------------------------------------- LEERLINGBOEKJE Pagina 1 Bonhoeffer

Nadere informatie

Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo

Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo 2017-2018 Landsexamen Aruba Directie Onderwijs, afdeling Examenbureau Voorwoord Dit is het document Algemene informatie Profielwerkstuk

Nadere informatie

Studiehandleiding. Instructie en Leren ( AY) Bachelorjaar: 2 Cursusjaar: 2013/2014 Semester: 1, blok 2. Docent: dr. M.

Studiehandleiding. Instructie en Leren ( AY) Bachelorjaar: 2 Cursusjaar: 2013/2014 Semester: 1, blok 2. Docent: dr. M. Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Opleiding Onderwijskunde Nieuwe Prinsengracht 130 1018

Nadere informatie

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano Informatiebrochure Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano 2011-2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het profielwerkstuk 4 Beoordelingsmomenten 6 Het schriftelijk verslag 7 Eindbeoordeling profielwerkstuk 8 2

Nadere informatie

Voorwoord van Hester van Herk... iii Voorwoord van Foeke van der Zee... iv Verantwoording... vi

Voorwoord van Hester van Herk... iii Voorwoord van Foeke van der Zee... iv Verantwoording... vi Inhoudsopgave Voorwoord van Hester van Herk... iii Voorwoord van Foeke van der Zee... iv Verantwoording... vi INTRODUCTIE... 1 1. Wat is onderzoek... 2 1.1 Een definitie van onderzoek... 2 1.2 De onderzoeker

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

Bijlage 2-9. Richtlijnen voor de prestatie

Bijlage 2-9. Richtlijnen voor de prestatie Bijlage 2-9 Richtlijnen voor de prestatie Inleiding Tijdens de stage leveren studenten in feite voortdurend prestaties. Ze doen dingen die (nog) geen dagelijkse routine zijn, waar wilskracht en overtuiging

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Format beoordelingsformulier FEM voor geschreven afstudeerwerk: de afstudeeropdracht Toelichting over het gebruik van het formulier:

Format beoordelingsformulier FEM voor geschreven afstudeerwerk: de afstudeeropdracht Toelichting over het gebruik van het formulier: Bijlage bij Andriessen, D. en Van der Marel, I. (2015) Beoordelingsmodel voor eindwerkstukken voor een Faculteit Economie & Manage-ment in het hbo. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, Jaargang 33, Nr. 2,

Nadere informatie

SECTORPROJECT 4 VMBO - T

SECTORPROJECT 4 VMBO - T SECTORPROJECT 4 VMBO - T 2016-2017 handleiding leerlingen inhoud: inleiding stappenplan logboek beoordelingsformulier tijdpad 1 INLEIDING SECTORPROJECT VOOR 4 VMBO-T Alle leerlingen van het vmbo theoretische

Nadere informatie

Studiehandleiding Afstudeerproject Criminologie 2011-2012 (RS107-11)

Studiehandleiding Afstudeerproject Criminologie 2011-2012 (RS107-11) Studiehandleiding Afstudeerproject Criminologie 2011-2012 (RS107-11) Contactpersoon: Judith van Erp (vanerp@frg.eur.nl) 1. Voorwaarden voor het afstudeerproject Deelname aan het Afstudeerproject kan uitsluitend

Nadere informatie

Titelpagina ONDERZOEKSVERSLAG. Namen: Klas/groep: Cursusjaar: Begeleider: Beoordelaar:

Titelpagina ONDERZOEKSVERSLAG. Namen: Klas/groep: Cursusjaar: Begeleider: Beoordelaar: Titelpagina ONDERZOEKSVERSLAG Namen: Klas/groep: Cursusjaar: Plaats en datum: Begeleider: Beoordelaar: Amsterdam, mei 15 Inhoud INHOUD... 2 VOORWOORD... 3 1. INLEIDING... 4 PROBLEEMSTELLING... 4 ONDERZOEKSVRAGEN...

Nadere informatie

REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS)

REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS) Latijns-Amerika Studies (LAS) BA programma REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS) De Bacheloropleiding Latijns-Amerika Studies (specialisatie geschiedenis) wordt in het tweede semester

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Beroepenwerkstuk 3 MAVO

Beroepenwerkstuk 3 MAVO Beroepenwerkstuk 3 MAVO 2015 2016 1 INLEIDING Het beroepenwerkstuk: Een van de onderdelen van het programma beroepenoriëntatie in 3 mavo is het maken van een beroepenwerkstuk en het presenteren hiervan

Nadere informatie

TOTAALBEOORDELING PROFIELWERKSTUK HAVO 5 + SNEL

TOTAALBEOORDELING PROFIELWERKSTUK HAVO 5 + SNEL TOTAALBEOORDELING PROFIELWERKSTUK HAVO 5 + SNEL NAAM LEERLING.. KLAS.. TITEL PWS VAK. NAAM BEGELEIDEND DOCENT DATUM Inhoud inleverdata Formulier 1 keuze van het onderwerp (stap 1) Beoordelingsmoment I

Nadere informatie

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011.

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011. Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011 Naam leerling: klas:. Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Organisatie 4 2. De

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2012-2013

Sectorwerkstuk 2012-2013 Sectorwerkstuk 2012-2013 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

Toelichting Startbekwaamheidsgesprek voor opleidings- en werkveldexaminatoren

Toelichting Startbekwaamheidsgesprek voor opleidings- en werkveldexaminatoren Toelichting Startbekwaamheidsgesprek voor opleidings- en werkveldexaminatoren Dit document is bedoeld om de opleidings- en werkveldexaminatoren te informeren over de achtergronden van het Startbekwaamheidsgesprek.

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Instructie Dit document hoort bij het beoordelingsformulier. Op het beoordelingsformulier kan de score per criterium worden ingevuld. Elk criterium kan op vijf niveaus

Nadere informatie

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2012-2013

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2012-2013 Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2012-2013 I Inhoudsopgave Premasterprogramma Bestuurskunde 1 Vak: Beleid en

Nadere informatie

Reglement bachelorwerkstuk

Reglement bachelorwerkstuk Reglement bachelorwerkstuk Artikel 1 toepassingsbereik 1.- Dit reglement is van toepassing op alle studenten die na 31 augustus 2004 aanvangen met een werkstuk ter afronding van de bacheloropleidingen

Nadere informatie

Methodologie voor sociaalwetenschappelijk onderzoek. Foeke van der Zee

Methodologie voor sociaalwetenschappelijk onderzoek. Foeke van der Zee Methodologie voor sociaalwetenschappelijk onderzoek Foeke van der Zee Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in

Nadere informatie