Rapportage over een inventariserende enquête onder huisartsenposten en regionale ambulancevoorzieningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage over een inventariserende enquête onder huisartsenposten en regionale ambulancevoorzieningen"

Transcriptie

1 SAMENWERKING HUISARTSENPOSTEN EN REGIONALE AMBULANCEVOORZIENINGEN Rapportage over een inventariserende enquête onder huisartsenposten en regionale ambulancevoorzieningen

2 INHOUD Inleiding... 3 Methode Vraagstelling Design Onderzoeksgroep Vragenlijst Analyse Opbouw rapportage en leeswijzer... 5 Resultaten Samenwerkingspartners Telefonische contacten en triage Logistiek & rijden Verantwoordelijkheden & juridische aspecten Informatie-uitwisseling Samenwerkingsafspraken over personeel en voertuigen Andere vormen van samenwerking Visie op samenwerking Evaluatieprocedure voor samenwerking Melden en bespreken van incidenten Belemmerende en bevorderende factoren voor samenwerking...20 Samenvatting, discussie en conclusies Telefonische contacten en triage Logistiek en rijden Verantwoordelijkheden en juridische aspecten Informatie-uitwisseling Onderlinge levering van chauffeurs en voertuigen Andere vormen van samenwerking Visie, evaluatie en melden incidenten Tot slot RAPPORTAGE ENQUÊTE SAMENWERKING HAP+RAV augustus

3 INLEIDING In heel Nederland werken huisartsenposten en Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV) samen om patiënten optimale acute zorg te bieden. De samenwerking betreft zowel de telefonische opvang van zorgvragen als de zogenaamde mobiele zorg : zorg bij de patiënt thuis of, in het geval van de ambulance, in de openbare ruimte en vervoer van de patiënt naar het ziekenhuis. Het ministerie van VWS veronderstelt in de discussienotitie Goed op tijd van december 2010 dat doelmatigheid mogelijk is door samenwerking in de mobiele acute zorg. In de notitie wordt opgeroepen tot een initiatief om hierover met elkaar in overleg te komen. Nog los van deze oproep namen Ambulancezorg Nederland (AZN) en de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) gezamenlijk een initiatief dat zich richt op (het verbeteren van) de samenwerking van de zorgaanbieders die AZN en VHN vertegenwoordigen. Dit heeft geleid tot een gezamenlijk project Samenwerking HAP+RAV, waarvoor het ministerie van VWS subsidie heeft verleend. Het project heeft een brede insteek; het richt zich zowel op de mobiele zorg als op de telefonische beoordeling van de zorgvraag en de samenwerkingsafspraken die op deze terreinen mogelijk en gewenst zijn. Onderdeel van het project is een inventarisatie van de huidige stand van samenwerking tussen huisartsenposten en RAV. Daarnaast wil het project handvatten bieden om samenwerking te starten of te verbeteren en een aantal goede voorbeelden uit de praktijk belichten. Doel van de samenwerking is om bij te dragen aan eenvoudige, snelle en doelmatige bereikbaarheid voor de patiënt en aan de kwaliteit van de (keten)zorgverlening. Voor het project is een Begeleidingsgroep ingericht, waarin deelnemen een directeur van een huisartsenpost en van een RAV, een huisarts en een medisch manager ambulancezorg, een waarnemer van VWS en de bureaus van AZN en VHN. Naast de enquête zijn meerdere activiteiten uitgevoerd in het project: deskresearch, het inventariseren van concrete samenwerkingsafspraken en gesprekken met het werkveld. Dit alles leverde input voor twee werkconferenties, één met directeuren van huisartsenposten en directeuren van RAV s, en één van de beide brancheorganisaties met stakeholders. Daarnaast vond een informatiebijeenkomst plaats voor professionals. De resultaten van het project zijn ook opgenomen in een handboek. Voor u ligt de rapportage over de inventariserende enquête naar de regionale samenwerking tussen huisartsenposten en RAV s die eind 2011 en begin 2012 werd uitgevoerd. De enquête leverde veel informatie op, zowel in de breedte als in de diepte. De rapportage volgt de opbouw van de enquête, maar geeft alleen de belangrijkste resultaten weer. Aan de uitvoering van de enquête en deze rapportage werkten mee: W.M.J. Hoogeveen (Ambulancezorg Nederland), C.J. van Vugt, E. de Kroon en Y. van Persie (Vereniging Huisartsenposten Nederland), G. Vixseboxse (projectleider tot 15 maart 2012), D. van den Heuvel (projectleider vanaf 15 maart 2012) en de leden van de Begeleidingsgroep. RAPPORTAGE ENQUÊTE SAMENWERKING HAP+RAV augustus

4 METHODE Vraagstelling 1. Hoe wordt er samengewerkt tussen huisartsenposten en RAV s bij de telefonische triage, de logistiek en het rijden, de zorg ter plaatse en verschillende ondersteunende processen? 2. Hoe zijn de verantwoordelijkheden geregeld en hoe vindt overdracht van patiënten plaats tussen de beide zorgaanbieders? 3. Wat zijn belemmerende of stimulerende factoren voor samenwerking? Design Er zijn in enquêtesoftware van Formdesk twee internetenquêtes opgesteld met circa 100 basisvragen en bijbehorende verdiepingsvragen, één voor de huisartsenposten en één voor de RAV s, met verschillende hoofdstukken. De hoofdstukkenindeling van de enquête komt terug in de analyse van de enquête. De enquêtes zijn toegestuurd aan alle leden van AZN en de VHN. Hiermee zijn alle RAV s en nagenoeg alle huisartsenposten van Nederland bereikt. De toegezonden enquête is voorafgegaan door een uitnodiging van beide koepels aan hun leden om deel te nemen en door een begeleidende werkinstructie. In nieuwsbrieven van VHN en AZN is gerefereerd aan de enquête en het gehele project. De enquête is opgevolgd door herinneringsmails en telefoontjes. Onderzoeksgroep Uiteindelijk was er een respons van 47 van de 50 huisartsendienstenstructuren (HDS) (94%) en van alle 24 RAV s (100%), waarvan één niet helemaal volledig ingevuld. Voor de goede orde: huisartsenposten zijn georganiseerd in HDS en. Met HDS wordt de formele organisatie aangeduid. Er zijn in Nederland 50 HDS en die met elkaar 122 huisartsenposten omvatten. De enquêteresultaten hebben betrekking op 106 huisartsenposten. Vragenlijst De vragenlijst is specifiek voor dit doel ontwikkeld en getoetst door de bureaus van AZN en VHN en door de Begeleidingsgroep. De volgende samenwerkingsthema s zijn in deze enquête aan de orde gesteld: - Telefonische contacten en triage - Logistiek & rijden - Verantwoordelijkheden & juridische aspecten - Zorg ter plaatse, zorgprocedures - Informatie-uitwisseling & ICT - Voertuigen en personeel RAPPORTAGE ENQUÊTE SAMENWERKING HAP+RAV augustus

5 Per thema werd gevraagd naar: 1. de huidige afspraken in de samenwerking 2. indien geen afspraken: - de wenselijkheid van afspraken 3. indien wel afspraken: - de schriftelijke vastlegging van deze afspraken - de knelpunten: - in de afspraken zelf - in de praktische toepassing van deze afspraken in het dagelijks werk - eventueel wenselijke wijziging van de afspraken Aanvullend is naar bijzonderheden en best practices gevraagd. Aan het einde van de enquête is gevraagd of er nog thema s gemist werden in de vragenlijst. Respondenten is tevens gevraagd onderliggende documenten met betrekking tot samenwerkingsafspraken mee te sturen. De enquête is opgebouwd met voornamelijk gesloten vragen en een beperkt aantal open vragen. In eerste instantie is een proefenquête uitgevoerd met een kleine pilotgroep en vervolgens is de definitieve enquête uitgezet. Analyse Na ontvangst van de resultaten zijn de antwoorden geëxporteerd naar en samengevoegd in Excel, in sommige gevallen opgeschoond en vervolgens in samenhang (HAP en RAV gecombineerd) nader geanalyseerd. De antwoorden op de open vragen zijn geëxporteerd naar Excel. Daarnaast zijn de individuele enquêtes van Formdesk gefilterd op onvolledige of foutief ingevulde enquêtes en zijn er statistiekrapportages gegenereerd. De meegestuurde documenten over samenwerkingsafspraken (in totaal 110 documenten) zijn bestudeerd en de informatie is gebruikt om goede voorbeelden te ontsluiten via het handboek en de informatiebijeenkomst. Opbouw rapportage en leeswijzer Zoals opgemerkt omvatte de enquête ongeveer 100 basisvragen, met daaronder deelvragen. In totaal waren dit ongeveer 240 vragen. Het bleek onmogelijk om in de rapportage op al deze vragen in te gaan. Daarom is, in overleg met de Begeleidingsgroep, ervoor gekozen om alleen over de belangrijkste aspecten te rapporteren. Hierbij volgen we de vragen uit de enquête, zij het zonder nummering. RAPPORTAGE ENQUÊTE SAMENWERKING HAP+RAV augustus

6 RESULTATEN Samenwerkingspartners Met hoeveel RAV s respectievelijk huisartsenposten werkt u samen? Circa 70% van de huisartsendienstenstructuren werkt samen met één RAV. Bijna 90% van de RAV s werkt samen met twee of meer huisartsenposten. RAPPORTAGE ENQUÊTE SAMENWERKING HAP+RAV augustus

7 Telefonische contacten en triage Triagesysteem Welk triagesysteem wordt er gebruikt? Van de huisartsenposten gebruikt 73% op dit moment de NHG-TriageWijzer, 15% gebruikt de NHG-TelefoonWijzer en 4% gebruikt TAS. Deze beide systemen kunnen gezien worden als voorlopers van de NHG-TriageWijzer. Verder gebruikt 8% NTS. Van de RAV s gebruikt momenteel 79% LSMA als triagesysteem en 8% gebruikt de NHG-TriageWijzer. Tabel 1: Huidige triagesysteem op bij de HAP en de RAV Op de vraag of men open staat voor een ander triagesysteem, antwoord 90% van de RAV's met ja, en van de huisartsenposten zegt 44% ja. Afspraken telefonische overdracht Zijn er afspraken over het via de telefoon overdragen van patiënten? Circa 90% van zowel de huisartsenposten als de RAV s heeft afspraken over telefonische overdracht. Ongeveer 70% van de RAV s en 70% van de huisartsenposten heeft deze afspraken schriftelijk vastgelegd. Tabel 2: Afspraken over het via de telefoon overdragen van patiënten. RAPPORTAGE ENQUÊTE SAMENWERKING HAP+RAV augustus

8 Inhoud afspraken Welke afspraken zijn er over het telefonisch doorverwijzen c.q. doorverbinden? De onderstaand tabel geeft weer wat de huisartsenposten en RAV s hierop hebben geantwoord. Welke afspraken over telefonische overdracht? HAP RAV De triagist maakt verbinding met de meldkamer, waarna de triagist zelf het probleem vertelt aan de meldkamercentralist en vervolgens de patiënt doorverbindt met de meldkamercentralist die niet nogmaals trieert. 16 De patiënt wordt doorverbonden met de meldkamercentralist waarna de centralist de patiënt nogmaals trieert (op basis van het eigen triagesysteem). De meldkamer beëindigt het gesprek met de patiënt waarna de patiënt zelf de huisartsenpost belt De patiënt wordt doorverbonden met de triagist van de huisartsenpost waarna de triagist de patiënt nogmaals trieert (op basis van het eigen triagesysteem). De meldkamercentralist maakt verbinding met de huisartsenpost, waarna de centralist zelf het probleem vertelt aan de triagisten vervolgens de patiënt doorverbindt met de triagist die niet nogmaals trieert. Afhankelijk van ernst van de klacht overeenkomstig RAV werkinstructie Verwijzing hulpvrager. De meldkamer beëindigt het gesprek met de patiënt, maakt verbinding met de huisartsenpost, waarna de centralist het probleem navertelt aan de triagist. Vervolgens vraagt de centralist of de triagist de patiënt terug wilt bellen. (leeg) 6 4 Andere afspraken of combinaties van bovenstaande Tabel 3: Inhoud afspraken die zijn gemaakt over telefonisch doorverwijzen c.q. doorverbinden Moment van overdracht Zijn er afspraken over het moment waarop de patiënt is overgedragen van de ene zorgverlener aan de andere? Op welk moment is dit? Ongeveer 50% van zowel de huisartsenposten als de RAV s heeft deze vraag niet beantwoord. Van degenen die wel antwoordden geeft 60% van de huisartsenposten en 50% van de RAV s aan hierover afspraken te hebben RAPPORTAGE ENQUÊTE SAMENWERKING HAP+RAV augustus

9 Op welk moment beschouwt de triagist de melder als overgedragen HAP RAV aan de andere zorgverlener? (leeg) Wanneer de zorgverlener zeker weet dat de andere zorgverlener de 9 4 patiënt aan de telefoon heeft. Wanneer de zorgverlener de patiënt heeft doorverwezen naar de 7 4 andere verlener en niet meer aan de telefoon heeft. Bij telefonisch contact: zodra de oproep is aangenomen door de RAV. 1 Meerdere momenten. 1 2 Nadat de CPA heeft vastgesteld dat de patiënt is gezien door een 1 huisarts (WGBO). Wanneer de andere zorgverlener de patiënt heeft bereikt. 1 Wanneer de andere zorgverlener de zorg overgenomen heeft is dat 1 het einde van het telefoongesprek. Wanneer de andere zorgverlener onderweg is naar de patiënt. 1 Wanneer de centralist aangeeft de hulpvraag over te nemen. 1 Wanneer de ene zorgverlener de uitkomst van diens triage overdraagt 1 aan de andere zorgverlener (en daarmee de ander vraagt daar actie op te ondernemen). Wanneer de overnemende zorgverlener aangeeft de zorg te hebben 1 overgenomen.. Eindtotaal Tabel 4: De momenten waarop de triagist van de huisartsenpost of de centralist van de MKA de patiënt als overgedragen beschouwt. Ervaringen rond telefonische contacten en triage Van de huisartsenposten geeft meer dan 90% aan dat er geen knelpunten waren om tot samenwerking te komen over het telefonisch doorverwijzen c.q. doorverbinden en van de RAV s is dit 85%. Vervolgens geeft 70% van de huisartsenposten en 75% van de RAV s aan in de praktijk ook geen knelpunten te ervaren. Op de vraag of de afspraken zouden moeten veranderen geeft 80% van de RAV s nee als antwoord. Van de huisartsenposten zegt 70% dat de afspraken niet hoeven te veranderen. RAPPORTAGE ENQUÊTE SAMENWERKING HAP+RAV augustus

10 Logistiek & rijden Huisartsenpost rijdt na triage door de RAV en vice versa Komt het voor dat de auto van de huisartsenpost rijdt naar een patiënt die door de meldkamercentralist is getrieerd? En komt het dat de ambulance rijdt naar een patiënt die door de huisartsenpost is getrieerd? 90% van de huisartsenposten geeft aan dat het voorkomt dat de auto van de huisartsenpost rijdt naar een patiënt die door de meldkamercentralist is getrieerd. 100% van de RAV s geeft aan dat het voorkomt dat de ambulance rijdt naar een patiënt die door de huisartsenpost is getrieerd. Het blijkt dat 60% van de huisartsenposten en 80% van de RAV s hier schriftelijke afspraken over hebben gemaakt. Op de vraag wanneer de huisartsenpost en wanneer de ambulance rijdt komen gevarieerde antwoorden. Zo blijkt bijvoorbeeld bij specifieke toestandsbeelden als een epileptisch insult of een koortsstuip bij een kind vooral de ambulance te rijden. Bij pijn op de borst en reanimaties geven verschillende respondenten aan dat beide organisaties rijden. Tabel 5: Wanneer rijdt de HAP en wanneer de RAV? Lokaliseren van elkaars voertuigen Kunnen de huisartsenpost en de RAV elkaars auto s lokaliseren? 10% van de respondenten geeft aan dat de huisartsenpost en de RAV elkaars auto s kunnen lokaliseren met een geografisch informatiesysteem (GIS). In 40% van de gevallen zien ze geen van beiden elkaars auto s. In circa 35 % van de gevallen kan de RAV wel de auto s van de huisartsenpost zien, maar omgekeerd niet. Van de huisartsenposten en de RAV s die aangeven dat men elkaars auto kan lokaliseren geeft respectievelijk 73% en 92% aan dat zij die informatie ook gebruiken. RAPPORTAGE ENQUÊTE SAMENWERKING HAP+RAV augustus

11 Tabel 6: Lokaliseren van elkaars auto s Rijden met signalen Rijdt de huisartsenpost wel eens met optische en geluidssignalen? Circa 85% van de huisartsenposten rijdt met signalen. Vier huisartsenposten en twee RAV s hebben hier nog geen schriftelijke afspraken over gemaakt. Twee RAV s geven aan dat de huisartsenpost met signalen rijdt, zonder toestemming te vragen aan de meldkamer ambulancezorg. RAPPORTAGE ENQUÊTE SAMENWERKING HAP+RAV augustus

12 Verantwoordelijkheden & juridische aspecten Afspraken over verantwoordelijkheidsverdeling ter plaatse Zijn er afspraken over verantwoordelijkheidsverdeling in de situatie waarin ambulancepersoneel en personeel van de huisartsenpost beide bij de patiënt aanwezig zijn? Van de huisartsenposten geeft 50% aan afspraken te hebben over de verdeling van de verantwoordelijkheden ter plaatse. Van de RAV s is dit 80%. Van deze 23 huisartsenposten en 19 RAV s hebben zes huisartsenposten en acht RAV s wel afspraken, maar niet op schrift. Tabel 7: Afspraken over verantwoordelijkheidsverdeling in de situatie waarin ambulancepersoneel en personeel van de huisartsenpost beide aanwezig zijn Van de 24 huisartsenposten die geen afspraken hebben, vinden zestien die wel gewenst. Van de vijf RAV s die geen afspraken hebben, vinden drie die wel gewenst. Afspraken over verantwoordelijkheidsverdeling bij overdracht patiënt Zijn er afspraken over hoe en wanneer een patiënt wordt overgedragen van de ambulanceverpleegkundige aan de huisarts of andersom? Bijna 70% van de huisartsenposten en bijna 80% van de RAV s geeft aan dat er afspraken zijn over de wijze en het moment waarop de patiënt wordt overgedragen bij zorgverlening ter plaatse. Van de organisaties die hierover afspraken hebben gemaakt, heeft circa 70% de afspraken op papier vastgelegd. Vier van de vijf RAV s die geen afspraken hebben over verantwoordelijkheidsverdeling bij overdracht patiënt vinden die wel gewenst. Negen van de veertien huisartsenposten die geen afspraken hebben, vinden die wel gewenst. RAPPORTAGE ENQUÊTE SAMENWERKING HAP+RAV augustus

13 Tabel 8: Afspraken over hoe en wanneer een patiënt wordt overgedragen van de ambulance verpleegkundige aan de huisarts of andersom RAPPORTAGE ENQUÊTE SAMENWERKING HAP+RAV augustus

14 Informatie-uitwisseling Meldingsinformatie Vragen huisartsenpost en RAV patiënten- en meldingsinformatie bij elkaar op? In welke situaties wordt er informatie uitgewisseld? Welke informatie wordt uitgewisseld? 60% van de huisartsenposten en iets meer dan 50% van de RAV s wisselt informatie met elkaar uit. 30% van deze groep heeft deze samenwerkingsafspraken ook schriftelijk vastgelegd. Het blijkt dat de situatie waarin en de aard van de informatie die wordt uitgewisseld verschilt. Tabel 9: Situaties waarin er informatie uitgewisseld wordt Welke informatie wordt uitgewisseld? HAP RAV Naam van de patiënt Geboortedatum Naam van de huisarts De locatie waar de patiënt zich bevindt Bijzondere omstandigheden ter plekke Het medische probleem Het medische dossier van de patiënt. 4 7 De verzekeringsgegevens van de patiënt. 7 5 Anders namelijk, 5 1 Aantal respondenten Tabel 10: De aard van de informatie die wordt uitgewisseld RAPPORTAGE ENQUÊTE SAMENWERKING HAP+RAV augustus

15 Samenwerkingsafspraken over personeel en voertuigen Uitwisseling van chauffeurs en voertuigen Zijn er afspraken over het leveren van chauffeurs en/of voertuigen door de RAV aan de huisartsenpost, of andersom? 20% van de huisartsenposten en 30% van de RAV s heeft samenwerkingsafspraken over het uitwisselen van chauffeurs en voertuigen. 80% van de huisartsenposten heeft hierover geen afspraken en zij geven aan dat zij daar ook geen behoefte aan hebben. Van de RAV s die hierover geen afspraken hebben (70%) geeft 55% aan dat die wel gewenst zijn. Tabel 11: Afspraken over het leveren van chauffeurs en/of voertuigen door de RAV aan de huisartsenpost, of andersom Inzet andere hulpverleners door RAV Welke hulpverleners kan de RAV in het algemeen naast ambulancebemanning inzetten? Deze vraag is alleen aan de RAV s gesteld en levert uiteenlopende antwoorden op. 88% van de RAV s zet de huisarts in, 83% zet de brandweer in als first responder, 46 % zet een motorambulance in, 21% gebruikt een fiets-ambulance. Verder zijn genoemd: politie, burgerhulpverlening, OVDG, MMT en MMA. Welke hulpverleners kan de RAV in het algemeen naast RAV ambulancebemanning inzetten? First responder, zoals brandweer. 23 Motorambulance. 12 Fietsambulance. 5 Huisarts. 26 Anders, namelijk 19 Aantal respondenten. 29 Tabel 12: Hulpverleners, naast ambulancebemanning, die de RAV kan inzetten RAPPORTAGE ENQUÊTE SAMENWERKING HAP+RAV augustus

16 Andere vormen van samenwerking Samenwerkingsvormen Zijn er afspraken over de uitwisseling van personeel? Zijn er gezamenlijke activiteiten van het personeel? Wordt er samengewerkt in het kader van huisvesting, facilitair management en/of inkoop? Naast de in de eerdere paragrafen genoemde vormen van samenwerking wordt er ook op andere terreinen samengewerkt. 10% van de huisartsenposten en 20% van de RAV s heeft afspraken over de uitwisseling van personeel. 70% van de RAV s en 60% van de huisartsenposten heeft gezamenlijke activiteiten, zoals casuïstiekbesprekingen, werkbezoeken en opleidingen. Minder dan 10% van zowel de RAV s als huisartsenposten heeft een vorm van samenwerking op het gebied van huisvesting, facilitair management of inkoop. Betrokkenheid andere ketenpartners Is er een patiëntenvertegenwoordiging geraadpleegd bij gemaakte afspraken? Zijn er afspraken gemaakt met zorgverzekeraars? Zijn er afspraken gemaakt over de financiële kant c.q. gevolgen van de samenwerking? Drie RAV s en een huisartsenpost geven aan dat een patiëntenvertegenwoordiging is betrokken bij samenwerkingsinitiatieven. Bij twee huisartsenposten en drie RAV s zijn zorgverzekeraars betrokken bij samenwerkingsafspraken. Een huisartsenpost en drie RAV s geven aan dat ze afspraken hebben gemaakt over de financiële gevolgen van de samenwerking. Samenwerkingsprojecten en best practices Zijn er projecten (geweest) die tot doel hebben (of hadden) samenwerking tot stand te brengen of te verbeteren tussen huisartsenposten en RAV en een andere zorgverlener of meerdere andere zorgverleners? Circa 30% van de huisartsenposten en 60% van de RAV s gaf op deze vraag een bevestigend antwoord. Het betreft projecten rond de inzet van nurse practitioners, het gebruik van één callmanagementsysteem door beide organisaties en onderlinge trainingen die men aan elkaar geeft. Met welk doel zijn samenwerkingsafspraken gemaakt? Op deze vraag komen uiteenlopende antwoorden. Vervolgens geeft 88% van de huisartsenposten en 65% van de RAV s aan dat deze doelen ook zijn bereikt. Met welk doel zijn samenwerkingsafspraken gemaakt? HAP RAV Doelmatigheid Kwaliteit van zorg Patiëntgerichtheid Anders, namelijk 6 2 Aantal respondenten Tabel 13: beoogde doelen van samenwerkingsafspraken RAPPORTAGE ENQUÊTE SAMENWERKING HAP+RAV augustus

17 Visie op samenwerking Hebben de huisartsenpost en de RAV dezelfde visie op samenwerking in de acute zorgketen? Circa 60% van de huisartsenposten en 60% van de RAV s geeft aan dezelfde visie op (samenwerking in de) acute zorgketen te hebben. Circa 10% van beide organisaties heeft geen gedeelde visie en 30% weet het niet van elkaar. Tabel 14: Hebben HAP en RAV dezelfde visie op samenwerking? RAPPORTAGE ENQUÊTE SAMENWERKING HAP+RAV augustus

18 Evaluatieprocedure voor samenwerking Zijn er richtlijnen of procedures voor het evalueren van samenwerkingsafspraken? Ruim 70% van zowel de huisartsenposten als de RAV s heeft een procedure voor het evalueren van de samenwerking. De RAV s die dat niet hebben, vinden die alle gewenst. Van de huisartsenposten die geen afspraken over evaluatie hebben, vindt 93% die gewenst. Wanneer worden de afspraken geëvalueerd? Deze vraag levert uiteenlopende antwoorden op. Wanneer worden de afspraken geëvalueerd? HAP RAV Ad hoc. 8 5 Eens per maand. 1 0 Eens per drie maanden. 9 2 Eens per half jaar Eens per jaar Eens per twee jaar. 0 0 Anders, namelijk 7 0 Aantal respondenten Tabel 15: moment van evaluatie van (samenwerkings)afspraken RAPPORTAGE ENQUÊTE SAMENWERKING HAP+RAV augustus

19 Melden en bespreken van incidenten Zijn er afspraken over het melden en bespreken van incidenten of problemen in de samenwerking? 70% van de RAV s en bijna 90% van de huisartsenposten geeft aan dat er afspraken zijn gemaakt over het melden van incidenten. Indien er afspraken zijn staan die bij 15% van de huisartsenposten en bij 41% van de RAV s op schrift. Van de RAV s die geen afspraken hebben vindt 88% die wel gewenst en van de huisartsenposten die geen afspraken hebben vindt 67% die wel gewenst. RAPPORTAGE ENQUÊTE SAMENWERKING HAP+RAV augustus

20 Belemmerende en bevorderende factoren voor samenwerking Wat zijn volgens u bevorderende en de belemmerende factoren in de samenwerking tussen uw RAV en de huisartsenpost? Vanuit zowel de RAV s als de huisartsenposten wordt vaak aangegeven dat elkaar kennen en kennis en begrip voor elkaars werkwijze de samenwerking bevordert. Als praktische voorbeelden worden het meest genoemd: korte lijnen, regelmatig contact en overleg, gezamenlijke scholing en bij elkaar in de keuken kijken. Het gebruiken van één triagesysteem wordt met name vanuit de huisartsenposten als een bevorderende factor genoemd. Bij de belemmerende factoren worden door de huisartsenposten het meest attitude en cultuurverschillen benoemd. De RAV s wijzen het meest op de financiële barrières. Zie voor meer informatie hierna in het samenvattende overzicht. Samenvattend overzicht van kwalitatieve opmerkingen uit de enquête Bevorderende factoren samenwerking Huisartsenposten Communicatie Korte lijnen. Laagdrempelig contact, direct informeren als iets in de samenwerking niet loopt. Vaste contactpersonen, die een verantwoordelijkheid hebben in de samenwerkingsrelatie. Een goed netwerk. Overleg Goed overleg op sturend/management niveau. Regulier/structureel en gestructureerd overleg. Jaarlijkse evaluatie en bijstelling van beleid. Bereidheid Bereid zijn afspraken te maken en samen goede zorg te verlenen aan de patiënt, openstaan voor verbetering. De bereidheid om elkaar aan te spreken in geval van afwijkingen, klachten en dergelijke. Cultuur Elkaar respecteren; respect voor elkaars werk, competenties en inzet. Vertrouwen. RAV s Korte lijnen, o.a. op leidinggevende niveau. Frequent laagdrempelig contact op verschillende niveaus. Elkaar weten te vinden. Goede contacten van de MMA met de zorgprofessionals op de huisartsenpost. Regelmatig contact op zowel directieniveau als teamleiderniveau. Structureel overleg. Bereidwilligheid van partijen om samen te werken. Respect voor elkaars deskundigheid en expertise. Open staan voor elkaars mogelijkheden en onmogelijkheden. RAPPORTAGE ENQUÊTE SAMENWERKING HAP+RAV augustus

21 Gedeelde visie/zelfde scope Beide organisaties zijn poortwachter 2 e lijn; het delen van een gebied van zorg geeft verbinding en verbondenheid. Elkaar zien als aanvullend. Een eenduidige visie op acute ketenzorg. Kennis en inzicht Kennis hebben van elkaars werkwijze. Uitwisselen van ervaringen, bijvoorbeeld gezamenlijke casuïstiekbesprekingen, nabespreken incidenten. Feedback achteraf. Het kijken in elkaars keuken, werkbezoeken. Beelden over elkaar onderbouwen met feiten. Eenduidige triage Gebruik van hetzelfde triagesysteem, NTS. Op elkaars triage vertrouwen en overnemen van elkaars urgentiecode en gevolgactie. Scholing Gezamenlijke (na)scholing en trainingen, bijv. reanimatietraining huisartsen georganiseerd door ambulancedienst. Schriftelijke afspraken Het hebben van schriftelijke afspraken en protocollen, die regelmatig worden geëvalueerd. Uitwisseling personeel Inlenen chauffeurs. Organisatie Inrichten samenwerkingsstichting voor leveren van chauffeurs en auto s. Nabijheid, o.a. in huisvesting, bijv. delen locatie. Eén RAV werkt samen met één huisartsenpost. Elkaar (leren) kennen Elkaar in de persoon kennen, zowel professionals als management. Een gedeelde visie op zorg. Zorgvrager centraal. Zorgoptimalisatie nastreven. Kennis van elkaars werkwijze en knelpunten. Openstaan voor elkaars mogelijkheden en onmogelijkheden. Herkenning van elkaars problematiek. Verzorgen van scholing voor huisartsen en gezamenlijke scholing, bijvoorbeeld voor huisartsen en visiteteam assistenten. Het maken van werkbare afspraken op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Detachering van personeel; bijvoorbeeld nurse practitioners die in de weekenden spreekuur draaien op de huisartsenpost. Een meer (af)gedwongen noodzaak tot samenwerken. Elkaar zien en spreken. RAPPORTAGE ENQUÊTE SAMENWERKING HAP+RAV augustus

22 Bij inwerken lopen chauffeurs huisartsenpost een dag mee op MKA en bij ambulancedienst. Beschikbaarheid Voldoende beschikbaarheid van ambulances. Kennen en gekend worden. Landelijk beleid Doorzettingsmacht waar het gaat om doelmatigheid, efficiency, patiëntgerichtheid en kostenbesparing. Hiervoor op landelijk niveau als koepels samen met het ministerie consensus bereiken en stappen kunnen zetten. Belemmerende factoren Huisartsenposten Triage Gebruik Verschillende triagesystemen. Communicatie Feedback via verkeerde weg. Verschil in jargon. ICT. Niet goed verlopen van overdracht. Onbekendheid Onbekendheid over elkaars werk en organisatie, bijvoorbeeld op de meldkamers. Onbekendheid ten aanzien van hulpvraagspectrum. Cultuur /houding professionals Geen begrip voor elkaars werkwijze. Eigen belangen van partijen. Arrogantie van de meldkamer, houding MKA centralisten ten opzichte van het werk van triagisten op de huisartsenpost. Centralist/verpleegkundige versus triagist, dokter versus verpleegkundige. Competitie. Wantrouwen. Blijven denken in oude patronen. Haantjes -gedrag van sommige professionals, huisartsen en ambulancepersoneel. Geen respect voor andere ziektebenadering. RAV s Verschillen in triage systematiek. Trage besluitvorming op de Huisartsenpost. Niet dezelfde taal spreken. Onbekendheid met elkaars mogelijkheden en onmogelijkheden. Geen begrip voor elkaars werkwijze. Heilige huisjes. Politiek. Verschillende agenda's. Niet alle neuzen staan dezelfde kant op. Geen noodzaak zien tot samenwerken. Het blijven denken in domeinen. RAPPORTAGE ENQUÊTE SAMENWERKING HAP+RAV augustus

23 Andere werkwijze Ambulancediensten zijn behoorlijk. protocollair ingericht en werkend. Huisartsen daarentegen veel minder. Dit kan incidenteel tot wrijving leiden. Verschillende opleidingsachtergronden, eigen manier van werken, eigen juridische verantwoordelijkheden en eigen protocollen. Teveel kijken door een ABCD bril op MKA. Kennis en Inzicht Verschil van inzicht in behandeling van casuïstiek tussen huisarts en verpleegkundige. Op MKA weinig inzicht in volume en diversiteit aanbod huisartsenzorg. Organisatie Samenwerken met meerdere RAV s, met verschillende afspraken. Tijdsdruk. Geen gezamenlijke huisvesting op alle locaties. Toekomstige schaalvergroting en bezetting meldkamer (inzet centralisten voor alle hulpdiensten). Bereidheid Als HAP het gevoel hebben de medewerker van de MKA moeten overtuigen van de noodzaak van een ambulance te moeten overtuigen. Financiën Kortingen op de financiën vanuit VWS. Afschuiven schaarsteprobleem. Beschikbaarheid Te weinig ambulances. Ambulancezorgverleners gaan uit van het ergste en van protocollen. Een huisarts is geen ambulance en een ambulance is geen huisarts. Diversiteit in werkwijze bij verschillende huisartsenposten. Tijdsdruk. Interne gerichtheid van organisatie. Geen belang zien in goede samenwerkingsrelatie; afhoudende opstelling. Niet willen deelnemen aan regionaal overleg met RAV. Financiële barrières. Negatieve bedrijfsmatige prikkels. Onduidelijkheid over geldstromen bij een intensievere samenwerking. Verschillende financieringsstromen. RAPPORTAGE ENQUÊTE SAMENWERKING HAP+RAV augustus

24 SAMENVATTING, DISCUSSIE EN CONCLUSIES Telefonische contacten en triage In een samenvattend oordeel over de telefonische contacten, dat gevraagd werd aan het einde van de enquête, kwalificeert circa 60% van zowel de huisartsenposten als de RAV s de samenwerking op het gebied van telefonische contacten als goed. 30% van beide organisaties geeft aan de samenwerking op het gebied van triage als redelijk te beschouwen. 90% is dus ten minste redelijk tevreden. Desondanks lijkt op dit onderdeel meer samenwerking mogelijk. Zowel bij de open vragen over dit onderwerp als bij de belemmerende en bevorderende factoren voor samenwerking geven beide partijen aan dat door het gebruik van dezelfde triagemethodiek en bij voorkeur ook hetzelfde systeem de samenwerking verder kan worden bevorderd. Dat 90% van de RAV s en 45% van de huisartsenposten open staan voor een ander triagesysteem, illustreert de fase waarin beide sectoren zich bevinden. Helaas is niet gevraagd welk ander systeem dat dan zou moeten of kunnen zijn. Verder blijkt dat er in de praktijk grote variëteit bestaat in zowel de situaties waarin een patiënt overgedragen wordt, als wanneer een centralist of triagist een patiënt als overgedragen beschouwt aan de andere zorgverlener. Alhoewel van beide partijen maar een klein deel van mening is dat afspraken zouden moeten veranderen, blijkt uit de antwoorden op de open vragen dat de overdracht niet altijd vlekkeloos verloopt. Aangezien overdracht de nodige risico s met zich kan brengen zijn goede afspraken hierover van groot belang. Logistiek en rijden In een samenvattend oordeel over logistiek en rijden, dat gevraagd werd aan het einde van de enquête, heeft circa 70 % van de huisartsenposten en 45% van de RAV s aangegeven tevreden te zijn. In vrijwel het hele land rijden huisartsenposten en RAV s voor elkaars patiënt gereden. Ook hier doet zich grote variëteit in afspraken voor. Dat blijkt niet alleen uit de antwoorden op de vragen, maar ook uit de meegezonden voorbeelden van samenwerkingsafspraken uit het veld. Hoe vaak er ten onrechte wordt gereden, of in tweede instantie de andere partij alsnog moet komen, blijkt niet uit de enquête. Wel geven de RAV s expliciet aan dat, indien zij met meerdere huisartsenposten te maken hebben, zij hierover met alle huisartsenposten dezelfde afspraken willen. Dit roept ten algemene de vraag op of hier landelijke uniforme afspraken gewenst zijn. Vrijwel alle huisartsenposten en RAV s hebben afspraken over het rijden met signalen en die staan ook bijna overal op schrift. Echter 15% van de huisartsenposten blijkt de wet te negeren en rijdt zonder toestemming van de meldkamer. Verder kan een beperkt deel van beide partijen elkaars auto lokaliseren, waarbij opvalt dat niet iedereen die informatie ook gebruikt. Het is goed denkbaar dat die informatie kan bijdragen aan een efficiëntere inzet. Mogelijk zijn hier dus kansen om de samenwerking te verbeteren. Verantwoordelijkheden en juridische aspecten In een samenvattend oordeel, dat gevraagd werd aan het einde van de enquête, heeft circa 90% van de huisartsenposten aangegeven de samenwerking bij de zorg ter plaatse als goed te beoordelen. Bijna 60% van de RAV s beoordeelt de samenwerking ter plaatse als goed en 30% als redelijk. De vraag is hoe zich dit verhoudt met de antwoorden op de RAPPORTAGE ENQUÊTE SAMENWERKING HAP+RAV augustus

25 vragen naar afspraken over de verantwoordelijkheidsverdeling rondom overdracht van patiënten. Het blijkt dat een deel van zowel de huisartsenposten als de RAV s geen afspraken heeft over de verantwoordelijkheidsverdeling en een groot deel daarvan die wel wenselijk vindt. Voor de overdracht van de patiënt ter plaatse is het percentage dat afspraken heeft hoger. Wat valt is dat in beide situaties afspraken niet altijd op papier staan. Uit de antwoorden op de open vragen blijkt dat duidelijkheid over taken, rollen en bevoegdheden gewenst is. Hier liggen dus zeker mogelijkheden en wellicht zelfs noodzaak om de samenwerking te optimaliseren. Bekend is immers dat zich in de acute zorg juist bij overdracht problemen kunnen voordoen, met voor de patiënt mogelijk ernstige gevolgen. Informatie-uitwisseling In een samenvattend oordeel, dat gevraagd werd aan het einde van de enquête, vindt circa 80 % van de huisartsenposten en 70% van de RAV s de informatie-uitwisseling tussen de huisartsenpost en RAV redelijk tot goed. Wat opvalt is dat het aantal respondenten bij deze vragen aanzienlijk lager is dan bij de andere vragen. In de praktijk wordt het ontbreken van ICT als een belemmering ervaren. Wellicht dat hier op termijn meer mogelijkheden komen. Verder leent dit onderwerp zich goed voor een actief gezamenlijk beleid van de samenwerkingspartners. Uitwisseling van chauffeurs en voertuigen Er bestaan in de praktijk maar weinig afspraken over het uitwisselen van chauffeurs en voertuigen. Die worden door de huisartsenposten niet gemist, maar door een deel van de RAV s wel. In dit deel van de enquête is bij de RAV s specifiek gevraagd naar de inzet van andere hulpverleners dan ambulancehulpverleners. Het blijkt dat RAV s naast het ambulanceteam ook een groot aantal andere hulpverleners inzetten, zoals brandweer, politie of MMT. Opvallend is dat 90% van de RAV s in dit verband ook de huisarts noemt. Dat biedt zeker kansen om de samenwerking te versterken. Andere vormen van samenwerking In de praktijk blijkt dat er in veel gevallen gezamenlijke andere activiteiten zijn, zoals casuïstiekbesprekingen, werkbezoeken en opleiding. Ook vormen van samenwerking op het facilitaire vlak doen zich, zij het sporadisch, voor. Uit de antwoorden op de open vragen blijkt dat dit, naast de organisatorische en financiële voordelen, de samenwerking in bredere zin bevordert doordat men elkaar beter leert kennen en over en weer meer begrip krijgt voor elkaars positie. Visie, evaluatie en melden incidenten Ruim 60% van zowel de huisartsenposten als de RAV s geeft aan dat zij dezelfde visie hebben op samenwerking in de acute zorg. Enige nuancering is hier op zijn plaats. In de praktijk werken de RAV s met meerdere huisartsenposten samen en soms heeft een huisartsenpost met meerdere RAV s te maken. Er is niet doorgevraagd of er met alle samenwerkende partijen een zelfde visie bestaat. Ook is niet gevraagd op welke aspecten deze zelfde visie betrekking heeft. Het kan in de praktijk slechts een beperkt deel van de samenwerking betreffen. In hoeverre de visie gezamenlijk op schrift is vastgelegd is ook niet bekend. Opvallend is dat geen van de partijen een visiedocument bij wijze van een goed voorbeeld heeft meegestuurd. Wel is in sommige van de meegestuurde documenten op deelaspecten een gezamenlijke visie terug te vinden. RAPPORTAGE ENQUÊTE SAMENWERKING HAP+RAV augustus

26 Idealiter zou 100% van de huisartsenposten en de RAV s een zelfde visie, of liever een gezamenlijke visie hebben op samenwerking in de acute zorg. Want of men wil of niet, huisartsenposten en RAV s hebben dagelijks met elkaar te maken en zullen altijd samen moeten werken. Het goed afstemmen van die samenwerking en waar mogelijk optimaliseren is in ieders belang en de patiënten plukken daar de vruchten van. Uit het feit dat een ruime 70% van zowel de huisartsenposten als RAV s een procedure heeft voor het evalueren van de samenwerking en er in veel gevallen afspraken zijn over het melden van incidenten, blijkt dat beide partijen hier zelf ook de voordelen van zien. Tot slot Samenvattend kan worden geconcludeerd dat huisartsenposten en RAV s in de praktijk samenwerken en dat zich in de wijze waarop die samenwerking gestalte krijgt grote verschillen aftekenen. Respondenten uiten relatief behoorlijke tevredenheid. De opmerkingen over bevorderende en belemmerende factoren geven echter een genuanceerder beeld. Ook de gesignaleerde verschillen en het feit dat veel afspraken niet vastliggen leiden tot de conclusie dat verbeteringen mogelijk zijn. Uit de inventarisatie wordt verder onvoldoende duidelijk of samenwerkingspartners in één regio dezelfde antwoorden hebben gegeven en dus werkelijk een gelijkluidende afspraak of visie hebben. Deze inventarisatie kan eraan bijdragen dat partners gestimuleerd worden tot het maken van nadere afspraken, om gezamenlijk te komen tot kwalitatief goede en doelmatige zorg. RAPPORTAGE ENQUÊTE SAMENWERKING HAP+RAV augustus

Samenwerken aan Zorgcoördinatie

Samenwerken aan Zorgcoördinatie Samenwerken aan Zorgcoördinatie Springplankprojecten HAP+RAV Ambulancezorg Nederland InEen April 2017 Achtergrond Huisartsenposten en regionale ambulancevoorzieningen werken nauw samen. Om deze samenwerking

Nadere informatie

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Symposium Samen in de acute zorg 2016 14 maart 2016 Inhoud presentatie: Visie op spoed (huisartsen)zorg tijdens ANW-uren Dokterswacht Friesland

Nadere informatie

1. Introductie vragenlijst

1. Introductie vragenlijst 1. Introductie vragenlijst Allereerst bedankt dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. Uw mening is belangrijk. De onderzoekers willen benadrukken dat uw deelname een bijdrage levert aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg

Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg Opdrachtgever : Ambulancezorg Nederland Opsteller : THYMOS training & advies Status : definitief, bestuurlijk vastgesteld op 22 april

Nadere informatie

CVA / TIA. Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV

CVA / TIA. Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV CVA / TIA Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV Casus I Patiënt, man, 79 jr. Bellen om 15.00u Vanmorgen periode alles uit de hand laten vallen Traag Van de trap gevallen. Bloedende hoofdwond

Nadere informatie

Zorg coördinatie in Kansen voor gemeenschappelijk triage, afgestemde uitgifte en coördinatie van zorg

Zorg coördinatie in Kansen voor gemeenschappelijk triage, afgestemde uitgifte en coördinatie van zorg Zorg coördinatie in 2020 Kansen voor gemeenschappelijk triage, afgestemde uitgifte en coördinatie van zorg Voorstellen Piet Huizinga RAV IJsselland Ambulance Oost Axira AZN MON Meldkamer Twente SOS Toegang

Nadere informatie

Ambulancezorg in Nederland

Ambulancezorg in Nederland Koos Reumer, 2 februari 2015 Ambulancezorg algemeen Vereniging Ambulancezorg Nederland Ontwikkelingen binnen ambulancezorg Jonge sector Wet ambulancevervoer 1973 Tijdelijke wet ambulancezorg 2013 Vereniging

Nadere informatie

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF ZEKERHEID EN PERSPECTIEF Toekomstvisie Huisartsenposten 2011-2015 Voor de patiënt die buiten de reguliere praktijktijden acuut zorg nodig heeft is de huisartsenpost bereikbaar en beschikbaar. Daarnaast

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleiding.

Hoofdstuk 1. Inleiding. 159 Hoofdstuk 1. Inleiding. Huisartsen beschouwen palliatieve zorg, hoewel het maar een klein deel van hun werk is, als een belangrijke taak. Veel ongeneeslijk zieke patiënten zijn het grootse deel van

Nadere informatie

Visie van huisartsen op de samenwerking met organisaties in de keten van spoedzorg Regio Nijmegen en Land van Cuijk/Noord Limburg

Visie van huisartsen op de samenwerking met organisaties in de keten van spoedzorg Regio Nijmegen en Land van Cuijk/Noord Limburg Visie van huisartsen op de samenwerking met organisaties in de keten van spoedzorg Regio Nijmegen en Land van Cuijk/Noord Limburg Huisartsenkring Nijmegen e.o. en de Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer

Nadere informatie

Samenwerking huisartsenposten en spoedeisende hulp (SEH)

Samenwerking huisartsenposten en spoedeisende hulp (SEH) Samenwerking huisartsenposten en spoedeisende hulp (SEH) Inventarisatie van huidige situatie Drs. P.C.E. van Steenwijk, Medisch Informatiekundigeonderzoeker (IQ) E.G.S. van der Sterren, Msc., onderzoeker

Nadere informatie

SAMENWERKING HAP+RAV Slotbijeenkomst 24 september 2012 in Utrecht

SAMENWERKING HAP+RAV Slotbijeenkomst 24 september 2012 in Utrecht SAMENWERKING HAP+RAV Slotbijeenkomst 24 september 2012 in Utrecht Eind 2011 zijn Ambulancezorg Nederland (AZN) en de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) samen een project gestart om de samenwerking

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Uitkomsten enquête POH-GGZ voor jeugd. Inleiding

Uitkomsten enquête POH-GGZ voor jeugd. Inleiding Uitkomsten enquête POH-GGZ voor jeugd Inleiding Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg voor jeugd tot 18 jaar. Tegelijk bieden huisartsenpraktijken ook zorg aan jeugdigen.

Nadere informatie

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten.

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Inleiding Ziekte gerelateerde ondervoeding is nog steeds een groot probleem binnen de Nederlandse

Nadere informatie

Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013

Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013 Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013 De Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), welke 1 januari 2006 in werking is getreden, beoogt dat zorgaanbieders zelf verantwoordelijk worden voor

Nadere informatie

RAV IJsselland draagt elektronisch acute gegevens over naar huisarts en SEH. Arjan Hanekamp Manager Meldkamer Ambulancezorg

RAV IJsselland draagt elektronisch acute gegevens over naar huisarts en SEH. Arjan Hanekamp Manager Meldkamer Ambulancezorg RAV IJsselland draagt elektronisch acute gegevens over naar huisarts en SEH Arjan Hanekamp Manager Meldkamer Ambulancezorg Regio IJsselland Isala Deventer Ziekenhuis Röpcke-Zweers Ziekenhuis Huisartsenposten

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden HAP+RAV

Verantwoordelijkheden HAP+RAV Handreiking Verantwoordelijkheden HAP+RAV Juridische aandachtspunten bij de samenwerking tussen Huisartsenposten en Regionale Ambulancevoorzieningen Nijmegen/Utrecht/Zwolle 7 september 2012 Colofon Vereniging

Nadere informatie

Participatie van cliënten laat nog te wensen over. Dit geldt ook voor de eenduidige voorlichting aan (aanstaande) zwangeren en hun partners.

Participatie van cliënten laat nog te wensen over. Dit geldt ook voor de eenduidige voorlichting aan (aanstaande) zwangeren en hun partners. VSV s op koers 83% van de VSV s heeft een gezamenlijke visie opgesteld, waarbij moeder en kind centraal staan. Dat blijkt uit een inventarisatie die het CPZ samen met ActiZ heeft laten doen. Centrale vraagstelling

Nadere informatie

SAMENWERKING HAP+RAV HANDBOEK VOOR DE PRAKTIJK. Geachte lezer,

SAMENWERKING HAP+RAV HANDBOEK VOOR DE PRAKTIJK. Geachte lezer, SAMENWERKING HAP+RAV HANDBOEK VOOR DE PRAKTIJK Geachte lezer, Met de discussienotitie acute zorg 2015 Goed op tijd! van december 2010 daagde het ministerie van VWS Ambulancezorg Nederland (AZN) en de Vereniging

Nadere informatie

Richtlijn Verantwoordelijkheid Ter Plaatse Regio ZWN

Richtlijn Verantwoordelijkheid Ter Plaatse Regio ZWN Projectcode Versie 1.0 definitief Datum Januari 2012 Opstellers:: Robert Jan Houmes, medisch coordinator MMT Wim Thies, chief nurse MMT Mr Marie José Blondeau, jurist Erasmus MC Els van der Wallen, manager

Nadere informatie

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Hoofdstuk 1 Ambulancezorg; mobiele schakel in de (acute) zorgketen 1.1 Sectorrapport Ambulances-in-zicht 2011, artikel 4 en 6 Wet veiligheidsregio s

Nadere informatie

/// de. De mensen van de. ambulance. Landelijke publiekscampagne

/// de. De mensen van de. ambulance. Landelijke publiekscampagne Landelijke publiekscampagne /// de mensen van de ambulance Op maandag 25 november kwam een groep meldkamercentralisten ambulancezorg, ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs bij elkaar in Utrecht. Doel

Nadere informatie

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg transformatie jeugdzorg FoodValley INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel- en probleemstelling... 2 1.3. Methode... 2 1.4.

Nadere informatie

Taakopdracht adviescommissie acute zorg

Taakopdracht adviescommissie acute zorg Taakopdracht adviescommissie acute zorg Inleiding Op 10 december jongstleden is door de Provincie Groningen, de Districts Huisartsen Vereniging Groningen (DHV), het District Specialisten Beraad Groningen/Noord-Drenthe

Nadere informatie

In dit beknopte jaarbericht leggen wij verantwoording af over de door ons aan U geleverde zorg.

In dit beknopte jaarbericht leggen wij verantwoording af over de door ons aan U geleverde zorg. jaar bericht 2010 2010 Voorwoord Zorg kan altijd beter. Zorg moet beter. Wij stellen als samenleving terecht hoge eisen aan het gezondheidszorg systeem. UMCG Ambulancezorg heeft haar organisatie gespiegeld

Nadere informatie

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list)

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list) Veelgestelde vragen Jeugdgezondheidszorg In deze lijst met veelgestelde vragen vindt u antwoorden op vragen rondom privacy, inzage van dossiers, etc. Staat uw vraag er niet tussen of zijn de antwoorden

Nadere informatie

Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig!

Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig! NHG-STANDPUNT Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig! Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig, want ik ben opeens helemaal niet lekker geworden en ik heb erge pijn in mijn borst en

Nadere informatie

FAQ s ZES MINUTEN ZONE KOUDENHOVEN. 1. Wat is een zes minuten zone? 2. Waarom wordt een Zes Minuten Zone ingericht? 3. Hoe werkt een Zes Minuten

FAQ s ZES MINUTEN ZONE KOUDENHOVEN. 1. Wat is een zes minuten zone? 2. Waarom wordt een Zes Minuten Zone ingericht? 3. Hoe werkt een Zes Minuten In de nieuwsbrief van de wijkvereniging kon u vorige week lezen over de voortgang van de Zes Minuten Zone in Koudenhoven. We hebben u in die brief een uitgebreide uitleg beloofd naar aanleiding van de

Nadere informatie

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Roel Kerkhoff Beleidsmedewerker GHOR Reggie Diets Regionaal Opleidingscoördinator RAV / Officier van Dienst Geneeskundig

Nadere informatie

Protocol verantwoordelijkheidsverdeling prehospitale zorgverlening

Protocol verantwoordelijkheidsverdeling prehospitale zorgverlening Protocol verantwoordelijkheidsverdeling prehospitale zorgverlening 1. Doelstelling Preshospitale zorgverlening, die acuut van aard kan zijn, wordt in dit protocol gedefinieerd als zorg, die om reden van

Nadere informatie

Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch. keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters

Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch. keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters Toelichting werkwijze; Landelijke ontwikkelingen Visie en

Nadere informatie

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Thema Spoedeisende Zorg Colofon Expertgroep Spoedeisende Zorg Frank Baarveld (vz), huisarts, coördinator Startclass, Huisartsopleiding Nederland Gijs

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

De opleiding tot verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg

De opleiding tot verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg De opleiding tot verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg De beschrijving van het deskundigheidsgebied van de verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg is ontleend aan het functieprofiel

Nadere informatie

UITKOMSTEN ENQUÊTE POH-GGZ VOOR JEUGD

UITKOMSTEN ENQUÊTE POH-GGZ VOOR JEUGD UITKOMSTEN ENQUÊTE POH-GGZ VOOR JEUGD 1 Inleiding Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg voor jeugd tot 18 jaar. Tegelijk bieden huisartsenpraktijken ook zorg aan

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek geriatrische revalidatiezorg

Inventariserend onderzoek geriatrische revalidatiezorg Inventariserend onderzoek geriatrische revalidatiezorg Een onderzoek naar de stand van zaken van de geriatrische revalidatiezorg na de overheveling vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten naar de

Nadere informatie

Spoedgeval s avonds of in het weekend? Wij zijn er voor u! 010 249 39 39

Spoedgeval s avonds of in het weekend? Wij zijn er voor u! 010 249 39 39 Centrale Huisartsen Post Nieuwe Waterweg Noord Spoedgeval s avonds of in het weekend? Wij zijn er voor u! U leest hier wat u kunt doen als u met spoed een huisarts nodig heeft: tussen 17.00 s avonds en

Nadere informatie

Enquête. huisartsenzorg

Enquête. huisartsenzorg Enquête huisartsenzorg Mensen met psychische klachten geven huisartsen gemiddeld een voldoende op een aantal belangrijke kwaliteitsaspecten in de huisartsenzorg, zoals een goede vertrouwensrelatie en aandacht

Nadere informatie

espoed ICT verbindt de acute zorg

espoed ICT verbindt de acute zorg espoed ICT verbindt de acute zorg Gert Koelewijn Programmamanager 14 juni 2013 Boodschap ICT verbindt zorgverleners in de acute zorgketen, zodat patiënt betere zorg krijgt. Inhoud 1. Programma espoed 2.

Nadere informatie

Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving

Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving Voorwoord In het voorliggende rapport worden de resultaten van het onderzoek weergegeven die de HA Kring Nijmegen en omgeving heeft verricht om

Nadere informatie

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen ZIO, Zorg in Ontwikkeling Versie 1 INLEIDING Het Multidisciplinair Overleg (MDO) krijgt een steeds grotere rol binnen Ketenzorg, redenen hiervoor zijn:

Nadere informatie

Effectmeting DIA. Conclusies en aanbevelingen. Ambulancezorg Nederland

Effectmeting DIA. Conclusies en aanbevelingen. Ambulancezorg Nederland Effectmeting DIA Conclusies en aanbevelingen Ambulancezorg Nederland bijlage: Effectmeting Directe Inzet Ambulance (DIA), TNO-rapport, TNO 2015 R10240, 11 februari 2015 februari 2015 1 Effectmeting DIA

Nadere informatie

Staat van vaste activa Financiering deelnemende gemeenten Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV

Staat van vaste activa Financiering deelnemende gemeenten Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV BIJLAGEN Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Staat van vaste activa Financiering deelnemende gemeenten Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV Meerjarenraming Producten BEGROTING

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg

Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg Ambulancezorg Nederland Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg V&VN Ambulancezorg Juni 2011 Inleiding In Nederland zijn 24 uur

Nadere informatie

Kindermishandeling & Huiselijk Geweld. Ilona Statius Muller

Kindermishandeling & Huiselijk Geweld. Ilona Statius Muller Kindermishandeling & Huiselijk Geweld Ilona Statius Muller Inhoud Kernpunten nieuwe (concept) LESA Hoe werkt een huisarts? Hulpmiddelen & informatie KNMG stappenplan kindermishandeling Kindcheck OKT &

Nadere informatie

Belangrijkste conclusies. Respons. 1 Resultaten Zorg in het algemeen

Belangrijkste conclusies. Respons. 1 Resultaten Zorg in het algemeen Belangrijkste conclusies De meeste mensen (73) wenden zich met zorgvragen tot de huisarts. Internet is inmiddels ook een populaire vraagbaak geworden; 60 zoekt het antwoorden op zorgvragen op internet.

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO addendum Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Landelijke Huisartsen Vereniging inhoudsopgave Inhoudsopgave I Voorwoord 5 II Definities III Leeswijzer

Nadere informatie

Handreiking gebruik BSN binnen ambulancezorg

Handreiking gebruik BSN binnen ambulancezorg Handreiking gebruik BSN binnen ambulancezorg Versie 13 mei 2009 Opgesteld door de werkgroep Invoering BSN Inleiding Ambulancezorg Nederland heeft een werkgroep Invoering BurgerServiceNummer (BSN) ingesteld.

Nadere informatie

Jaarverslag NTS 2013. Voorwoord. Alle neuzen dezelfde kant op

Jaarverslag NTS 2013. Voorwoord. Alle neuzen dezelfde kant op Jaarverslag NTS 2013 Jaarverslag NTS 2013 Voorwoord Alle neuzen dezelfde kant op Wie had dat gedacht in 2005? Dat de Nederlandse Triage Standaard (NTS) binnen 8 jaar de meest toonaangevende standaard in

Nadere informatie

: Verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg

: Verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg Functieomschrijving Organisatie Functiebenaming : RAV Brabant WMN : meldkamer ambulancezorg Datum van vaststelling : Kern/doel van de functie De verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg draagt

Nadere informatie

BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer

BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer Het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie,

Nadere informatie

Verantwoordelijkheidsverdeling in de ambulancezorg. Enkele beroepsinhoudelijke vraagstukken

Verantwoordelijkheidsverdeling in de ambulancezorg. Enkele beroepsinhoudelijke vraagstukken Verantwoordelijkheidsverdeling in de ambulancezorg Enkele beroepsinhoudelijke vraagstukken Inhoud Inleiding...3 Contouren van de Wet BIG...4 Verantwoordelijkheid van de MMA bij de totstandkoming van de

Nadere informatie

1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag?

1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag? IK KRIJG DE VRAAG OM EEN PGB TE INDICEREN, WAT DOE IK? 1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag? Als verpleegkundige kom je nooit bij een cliënt om een PGB

Nadere informatie

Antwoorden op schriftelijke vragenronde brief uitvoering motie Arib (29484, nr. 6) over medische zorg asielzoekers.

Antwoorden op schriftelijke vragenronde brief uitvoering motie Arib (29484, nr. 6) over medische zorg asielzoekers. Antwoorden op schriftelijke vragenronde brief uitvoering motie Arib (29484, nr. 6) over medische zorg asielzoekers. Vragen PvdA-fractie 1. Op welke manier wordt de toegankelijkheid van de ziekenhuiszorg

Nadere informatie

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg Nieuwsflits Inhoud Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg 1. Adviesrapport bureau HHM is openbaar gemaakt Pagina 1 2. Conclusies en advies HHM voor toekomst Pagina 1 3. Kamerbrief

Nadere informatie

Deskundigheidsgebied en Eindtermen

Deskundigheidsgebied en Eindtermen Deskundigheidsgebied en Eindtermen Opleidingseisen van de opleiding tot verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg Datum 1 september 2015 Versie 1.0 Auteur Opleidingscommissie AZN Beheerder document

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Factsheet. Samenwerking bij de inkoop in het Sociaal Domein. maart 2016

Factsheet. Samenwerking bij de inkoop in het Sociaal Domein. maart 2016 Factsheet Samenwerking bij de inkoop in het Sociaal Domein maart 2016 Deze factsheet biedt een korte blik op de samenwerkingen die Nederlandse gemeenten aangaan bij de inkoop van zorg en ondersteuning,

Nadere informatie

ACUTE ZORG ANDERS 2014

ACUTE ZORG ANDERS 2014 Acute Zorgregio Oost organiseert in samenwerking met regionale partners het symposium ACUTE ZORG ANDERS 2014 ONMISBARE SCHAKELS EN SNEL SCHAKELEN IN DE SPOEDEISENDE ZORGKETEN Spoedeisende ketenzorg voor

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Status: ontwikkeldocument

Status: ontwikkeldocument CONSORTIUM NOORD HOLLAND EN FLEVOLAND Een programmatische aanpak Status: ontwikkeldocument 1. Inleiding Goede palliatieve zorg en ondersteuning voor iedere burger in 2020 is de inzet waarop ZonMw op verzoek

Nadere informatie

MBO-instellingen en gemeenten

MBO-instellingen en gemeenten MBO-instellingen en gemeenten Hoe verloopt de samenwerking? Een tabellenrapport MBO-instellingen en gemeenten Hoe verloopt de samenwerking? Een tabellenrapport Opdrachtgever: Ministerie van OCW Utrecht,

Nadere informatie

Professioneel Statuut MMA

Professioneel Statuut MMA Professioneel Statuut MMA Inhoudsopgave Inleiding 3 A. Algemeen 3 1 Inleiding en doelstellingen 3 2. Definities 3 3. Juridische kaders 5 B. Bestuur RAV 6 4. Taken en verantwoordelijkheden bestuur RAV algemeen

Nadere informatie

Aan: - DPG en - Leden BAC GHOR. Geachte DPG, geacht lid van de BAC GHOR,

Aan: - DPG en - Leden BAC GHOR. Geachte DPG, geacht lid van de BAC GHOR, Aan: - DPG en - Leden BAC GHOR Datum: 19 juni 2014 Betreft: Reactie op inspectierapport slachtofferregistratie Kenmerk: 14-059.WvR Contactpersoon: Will van Roessel Geachte DPG, geacht lid van de BAC GHOR,

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering in de ketengerichte acute zorg

Kwaliteitsverbetering in de ketengerichte acute zorg Kwaliteitsverbetering in de ketengerichte acute zorg Wine te Meerman 15 februari 2012, 11.45 12.10 Presentatie projectresultaten onderzoek in opdracht van programmacommissie Spoedzorg ZonMw Agenda 1. Doelstelling

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

SAMENWERKINGSKADER HAP+RAV

SAMENWERKINGSKADER HAP+RAV SAMENWERKINGSKADER HAP+RAV 3 MEI 2016 SAMENWERKINGSKADER HAP+RAV Het samenwerkingskader HAP+RAV is een handvat voor het vastleggen, onderhouden en verbeteren van samenwerkingsafspraken tussen huisartsenposten

Nadere informatie

Inzet centralist op de Meldkamer voor Ambulancezorg

Inzet centralist op de Meldkamer voor Ambulancezorg Inzet centralist op de Meldkamer voor Ambulancezorg Versie: 2.0, augustus 2009 Status: definitief Opgesteld door: Mr. J.J.A. van Boven, VAN BOVEN Juridisch Adviesbureau voor de Gezondheidszorg in opdracht

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen

Quick scan Ambulant begeleid wonen Quick scan Ambulant begeleid wonen 21-07-2006 Rapport n.a.v. het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Jarabee Inspectie jeugdzorg Juli 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg wil een inschatting maken

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn Inleiding: Sinds 1 januari 2008 wordt in Noord-Limburg de diabeteszorg in de eerste lijn door Cohesie Cure and Care georganiseerd. De diabeteszorg wordt als DBC Diabetes Mellitus Eerste Lijn op gestructureerde

Nadere informatie

5.2 SCOPE vragenlijst - eerstelijns praktijken -

5.2 SCOPE vragenlijst - eerstelijns praktijken - 5.2 SCOPE vragenlijst - eerstelijns praktijken - In deze vragenlijst wordt uw mening gevraagd over onderwerpen op het gebied van patiëntveiligheid, onbedoelde gebeurtenissen, fouten en het melden van incidenten

Nadere informatie

DE LANDELIJKE ONDERZOEKS AGENDA AMBULANCEZORG Kennis maakt het verschil

DE LANDELIJKE ONDERZOEKS AGENDA AMBULANCEZORG Kennis maakt het verschil DE LANDELIJKE ONDERZOEKS AGENDA AMBULANCEZORG 2014-2018 Kennis maakt het verschil Goede, tijdige, veilige en evidence-based ambulancezorg is essentieel. Om de ambulancezorg steeds verder te professionaliseren

Nadere informatie

De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere. werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld.

De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere. werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld. Discussie zorgverleners over ontwikkeling eerstelijns spoedzorg : De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld. De inwoner van Noord-Nederland

Nadere informatie

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, april 2013 Samenvatting Eind december 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg via een digitale vragenlijst een inventariserend onderzoek

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 november 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 november 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Benchmarkbulletin 2010

Benchmarkbulletin 2010 Benchmarkbulletin 2010 Inleiding De benchmark 2010 is in augustus 2011 afgerond. In dit bulletin wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste landelijke resultaten. Alle leden van de VHN hebben meegedaan

Nadere informatie

Themabijeenkomst SEH. Centrum voor acute zorg: integratie als toekomstbeeld. Presentatie NVZ Utrecht, 9 februari 2007 Inleiding Harry Woldendorp

Themabijeenkomst SEH. Centrum voor acute zorg: integratie als toekomstbeeld. Presentatie NVZ Utrecht, 9 februari 2007 Inleiding Harry Woldendorp Themabijeenkomst SEH Centrum voor acute zorg: integratie als toekomstbeeld Presentatie NVZ Utrecht, 9 februari 2007 Inleiding Harry Woldendorp De urgentie tot integratie Omgevingsanalyse Toekomst verwachtingen

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de vrijwillige inzet. Resultaten onderzoek onder lidorganisaties Mezzo

Ontwikkelingen in de vrijwillige inzet. Resultaten onderzoek onder lidorganisaties Mezzo Ontwikkelingen in de vrijwillige inzet Resultaten onderzoek onder lidorganisaties Mezzo Aanleiding In de ledenraadsvergadering van 22 september 2015 is met de ledenraad van Mezzo de afspraak gemaakt dat

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

Samen werken: het moet wel leuk blijven!!

Samen werken: het moet wel leuk blijven!! Samen werken: het moet wel leuk blijven!! Kwaliteitsproject in het kader van de AVG opleiding Door: Marian de Jeu Jaargroep 2007 s Heerenloo Midden Nederland Lokatie Apeldoorn Periode kwaliteitsproject:

Nadere informatie

Bijlage IIg: Verschillenanalyse: bestuurlijk, organisatorisch/operationeel, technisch en financieel

Bijlage IIg: Verschillenanalyse: bestuurlijk, organisatorisch/operationeel, technisch en financieel ijlage bij het adviesrapport van de ACIR Adviescommissie Coördinatie IC Rampenbestrijding De Vrijblijvendheid Voorbij ijlage IIg: Verschillenanalyse: bestuurlijk, organisatorisch/operationeel, technisch

Nadere informatie

/// Help ons beter helpen.

/// Help ons beter helpen. /// Help ons beter helpen. Als je 112 belt In het verkeer Bij zorgverlening ////////////////////////////////////////////////////////////// /// de mensen van de ambulance /// de mensen van de ambulance

Nadere informatie

Implementatieplan. bij het. model opschalingsplan ambulancezorg

Implementatieplan. bij het. model opschalingsplan ambulancezorg Implementatieplan bij het model opschalingsplan ambulancezorg Project RAV s voorbereid september 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Omschrijving en doel... 3 1.2 Context... 3 1.3 Uniform opschalingsmodel

Nadere informatie

Uitkomsten zorgverlenersvragenlijst 2015

Uitkomsten zorgverlenersvragenlijst 2015 Uitkomsten zorgverlenersvragenlijst 2015 Geboortezorg Consortium Midden-Nederland Auteur: Lianne Zondag, MSc Datum: 21.3.2016 1 Samenvatting Achtergrond Een van de doelstellingen van het GCMN is om de

Nadere informatie

5.3 SCOPE vragenlijst -huisartsenpraktijk-

5.3 SCOPE vragenlijst -huisartsenpraktijk- 5.3 SCOPE vragenlijst -huisartsenpraktijk- INLEIDING In deze vragenlijst wordt uw mening gevraagd over onderwerpen op het gebied patiëntveiligheid, onbedoelde gebeurtenissen, fouten en het melden incidenten

Nadere informatie

Incident Monstertruck Haaksbergen

Incident Monstertruck Haaksbergen Tijs Klaassen, Rapid Responder Ambulance Oost OvD-G GHOR Twente Start incident 28 september 2015 15:59:30 uur - Totaal 8 112-meldingen - Tijdens de eerste meldingen wordt door de melders aangegeven dat

Nadere informatie

Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland

Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland APRIL 2015 1. Inleiding Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is het borgen en optimaliseren van de beschikbaarheid, de bereikbaarheid

Nadere informatie

Workshop Privacy en Triage

Workshop Privacy en Triage Workshop Privacy en Triage Programma 1. Over de streep 2. Introductie Privacy & Triage 3. Triage in casus Privacy staat integraal werken in sociaal domein in de weg Gemeenten krijgen een grotere verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Enquete Spoedzorg. Published by Erik Bloem 28 September 2016 at 15:09 Powered by Enalyzer

Enquete Spoedzorg. Published by Erik Bloem 28 September 2016 at 15:09 Powered by Enalyzer Enquete Spoedzorg Published by Erik Bloem 28 September 2016 at 15:09 Powered by Enalyzer Page 1 Enquete Spoedzorg Published by Erik Bloem 28 September 2016 at 15:09 Powered by Enalyzer Not Answered Refused

Nadere informatie

De waarde van VIM-rapportages. Miriam van Keulen Coördinator Kwaliteit, Arbo & Milieu Kijlstra Ambulancegroep Fryslân

De waarde van VIM-rapportages. Miriam van Keulen Coördinator Kwaliteit, Arbo & Milieu Kijlstra Ambulancegroep Fryslân De waarde van VIM-rapportages Miriam van Keulen Coördinator Kwaliteit, Arbo & Milieu Kijlstra Ambulancegroep Fryslân Mrt 2015 Indeling Workshop 1. Hoe is het VIM systeem in Noord Nederland georganiseerd

Nadere informatie

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews.

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews. Onderzoek nazorg afdeling gynaecologie UMCG (samenvatting) Jacelyn de Boer, Anniek Dik & Karin Knol Studenten HBO-Verpleegkunde aan de Hanze Hogeschool Groningen Jaar 2011/2012 Resultaten Literatuuronderzoek

Nadere informatie

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 Agenda Doel: Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Dialoog over sterke- en verbeterpunten Opbouw presentatie:

Nadere informatie