12. VERPLAATSINGEN VAN PERSONEN GERELATEERD MET DE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "12. VERPLAATSINGEN VAN PERSONEN GERELATEERD MET DE"

Transcriptie

1 12. VERPLAATSINGEN VAN PERSONEN GERELATEERD MET DE GROTE BRUSSELSE ONDERNEMINGEN: ANALYSE VAN DE BEDRIJFSVERVOERPLANNEN 1. Een "Bedrijfsvervoerplan"? Het opstellen van een bedrijfsvervoerplan (BVP) is verplicht voor alle ondernemingen (inclusief overheidsinstellingen) die meer dan 100 werknemers in dienst hebben in eenzelfde vestiging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze verplichting werd in 2004 ingevoerd voor alle vestigingen met meer dan 200 werknemers. In 2011 werd de drempel verlaagd tot 100 werknemers per vestiging. Concreet moeten de betrokken ondernemingen om de 3 jaar een diagnose van hun mobiliteit stellen en een actieplan opmaken. Deze documenten hebben hoofdzakelijk betrekking op het woonwerkverkeer van hun werknemers, maar ook op hun beroepsmatige verplaatsingen en op de verplaatsingen van de bezoekers. De eerste driejarige cyclus van de nieuwe BVP-verplichting loopt van 2011 tot eind juni Het is de bedoeling om aan de hand van de BVP's de verplaatsingen met gemotoriseerde voertuigen te rationaliseren en een verschuiving naar meer duurzame vervoerswijzen te bewerkstelligen. Op termijn zou dit moeten resulteren in een verbetering van de luchtkwaliteit en van de mobilteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De BVP-verplichting van 2011 heeft betrekking op 605 vestigingen, hetzij werknemers 1 en 500 ondernemingen 2 (tegen 270 vestigingen en werknemers voor de vroegere verplichting). Dit stemt overeen met 45% van de arbeidsplaatsen in Brussel. Eind mei 2013 was Leefmilieu Brussel in het bezit van 585 BVP-dossiers, wat betekent dat 20 vestigingen in overtreding zijn. Bovendien waren een aantal dossiers onvolledig of van ontoereikende kwaliteit. De voorliggende analyse heeft dus enkel betrekking op de 532 dossiers die volledig en betrouwbaar worden geacht. Deze 532 vestigingen hebben in totaal werknemers in dienst. 2. Analyse van de mobiliteitsdiagnoses 2.1. Profiel van de ondernemingen Figuur 12.1: Uitsplitsing van de BVP-vestigingen en de BVP-werknemers volgens het aantal werknemers op de site (toestand mei 2013 voor een totaal van 532 vestigingen) Bron: Leefmilieu Brussel - Departement «Parkeren en verplaatsingen» 1 De werknemers op wie de verplichting van het Bedrijfsvervoerplan van toepassing is, worden verder in deze nota "BVPwerknemers" genoemd. 2 De ondernemingen waarop de verplichting van het Bedrijfsvervoerplan van toepassing is, worden verder in deze nota "BVPondernemingen" genoemd. PAGINA 1 VAN 11 AUGUSTUS 2014

2 De 532 geanalyseerde vestigingen hebben gemiddeld iets meer dan 500 werknemers per vestiging in dienst. De 29 grootste vestigingen tellen meer dan werknemers. De 248 vestigingen met minder dan 200 werknemers hebben in totaal personen in dienst. De 56 grootste sectoren nemen 2/3 van de arbeidsplaatsen in grote ondernemingen in Brussel voor hun rekening (federale instellingen, banken en verzekeringsmaatschappijen, Europese instellingen, dienstenbedrijven, gezondheidszorg). Figuur 12.2: Werknemersbestand per vestiging en toegankelijkheid met het openbaar vervoer van de diverse BVP-vestigingen Bron: Leefmilieu Brussel - Departement «Staat van het leefmilieu en duurzame indicatoren» op basis van de gegevens verstrekt door het Departement «Parkeren en verplaatsingen», mei De toegankelijkheidszones werden ontleend aan de rondzendbrief 3 nr 18 van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 12 december 2002 betreffende de beperking van parkeerplaatsen, verschenen in het BS van 11 februari Voor de afbakening van de zones werd uitgegaan van de stapafstand ten opzichte van de treinstations en haltes van de (pre)metro en trams en van de rij-frequentie op deze plaatsen. 3 Sinds de eerste analyse van de bedrijfsvervoerplannen werd de betrokken omzendbrief opgegeven en op 21 november 2006 vervangen door de titel VIII van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening die geldt voor heel het gewestelijk grondgebied. Titel VIII bepaalt de parkeernormen die gelden buiten de openbare weg. In zijn artikel 10 worden de criteria toegelicht die dienden voor de opdeling van het gewestelijk grondgebied in drie zones van toegankelijkheid met het openbaar vervoer. Om de toestand in 2005 en in 2011 met elkaar te kunnen vergelijken, heeft het departement Parkeren en Verplaatsingen ervoor geopteerd om voor 2011 dezelfde afbakening van de toegankelijkheidszones te hanteren als deze die gold in PAGINA 2 VAN 11 AUGUSTUS 2014

3 44% van de vestigingen, die 58% van de werknemers vertegenwoordigen, bevinden zich in zones die uitstekend of zeer goed toegankelijk zijn met het openbaar vervoer. Het gaat meer in het bijzonder om de zones rond de treinstations Noord, Centraal en Zuid, in de omgeving van de metrohaltes Kunst- Wet en De Brouckère en langs de gemeenschappelijke stukken van de metrolijnen 2 en 6 en 1 en 5. PAGINA 3 VAN 11 AUGUSTUS 2014

4 Sommige economische sectoren worden gekenmerkt door meer centrale lokaties dan andere sectoren. Zo zijn de federale en gewestelijke instellingen, de bankverzekeringsinstellingen en de grote hotels hoofdzakelijk in de centrale wijken gevestigd. Figuur 12.3: Terminologie gehanteerd in de Iris-plannen Bron: Kaart ontleend aan Brussel Mobiliteit, Het vervoeraanbod in Brussel, Eerste katern van het Kenniscentrum van de mobiliteit in het BHG, 96 pagina s Het plan Iris 2 gebruikt voor de woongebieden een indeling in 4 zones (zie de onderstaande tabel). De eerste rand rond het Brussels Hoofdstedelijk Gebied (BHG) omvat een dertigtal gemeenten en vormt met het Gewest één doorlopende bebouwde zone. De tweede rand bestaat uit gemeenten die verder van Brussel verwijderd zijn maar met het Gewest een nog sterke functionele band hebben. Het BHG en zijn 2 perifere randen vormen samen de GEN-zone, acroniem voor Gewestelijk Express Net. Tabel 12.4 Woonplaats van de BVP-werknemers Bron: Leefmilieu Brussel en Mobiel Brussel, maart "Plans de déplacements d entreprise, Bilan de la situation 2011" Woonplaats 2011 totaal BHG 34,8% 33,6% 1 ste periferie 17,4% 17,3% 2 de periferie 22,8% 23,3% Rest België 25,0% 25,8% Het % in de 3 de kolom werd berekend t.o.v. de sites met meer dan 200 werknemers (toestand in 2011) Van de BVP-werknemers 4 van wie de verblijfsgegevens bekend zijn, woont 35% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit betekent dus dat 65% van de werknemers die worden 4 Op BVP-werknemers die betrokken zijn bij de analyse PAGINA 4 VAN 11 AUGUSTUS 2014

5 aanbelangd door de BVP-maatregelen, pendelaars zijn. De afstand tussen woonplaats en werk bedraagt gemiddeld 24,2 km in vogelvlucht. Uit figuur 12.4 blijkt dat in werkelijkheid de woon-werkafstand van de BVP-werknemers zeer sterk verschilt naargelang de economische sector waarin zij tewerkgesteld zijn. De mobiliteitspraktijken van de werknemers zijn bijzonder homogeen binnen een sector, maar er zijn grote verschillen tussen de diverse sectoren. Sectoren met een centrale lokalisatie hebben een zeer uitgestrekt wervingsgebied. Sectoren die veeleer in de rand gevestigd zijn, hebben daarentegen een veel beperkter wervingsgebied. De enige sectoren die niet in dit plaatje passen, zijn de Europese instellingen, de instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de horeca. Deze drie sectoren hebben een centrale lokatie, maar een wervingsgebied dat niet ver reikt. Figuur 12.5: Verband tussen de ligging van de sectoren binnen het BHG en de verwijdering van de woonst van hun werknemers mei 2013 Bron: Leefmilieu Brussel - Departement «Parkeren en verplaatsingen» De centraliteit van de sector zegt iets over de toegankelijkheid van de bedrijven die deel uitmaken van de sector. Een index 4 stemt overeen met een lokatie die volledig geconcentreerd is in een zone die uitstekend bereikbaar is met het openbaar vervoer. Een index 1 betekent dat de sector volledig gelokaliseerd is in een zone die matig bereikbaar is met het openbaar vervoer. Sectoren met relatief vergelijkbare wervingszones (cf gemiddelde afstand) kunnen in werkelijkheid nochtans sterk van elkaar verschillen. In het gedetailleerd bilan van de bedrijfsvervoerplannen wordt hieraan een uitgebreide analyse gewijd (zie Leefmilieu Brussel 2014). PAGINA 5 VAN 11 AUGUSTUS 2014

6 2.2. Woon-werkverkeer In de volgende analyses wordt alleen rekening gehouden met de hoofdvervoerswijze, dit is de vervoerswijze die het vaakst en over de langste afstand wordt gebruikt. Figuur 12.6: Uitsplitsing van de woon-werkverplaatsingen (totaal van de BVP-bedrijven) in functie van de vervoerswijze mei 2013 Bron: Leefmilieu Brussel - Departement «Parkeren en verplaatsingen» Met zijn aandeel van 37,6% voor alle BVP-werknemers is de auto nog altijd de meest gebruikte vervoerswijze voor het woon-werkverkeer. Als wij alle vormen van openbaar vervoer samen beschouwen (trein en stedelijk openbaar vervoer) neemt dit meer dan de helft van de modal split voor zijn rekening. Vergeleken met is het aandeel van de auto bovendien met 18,2% afgenomen, een daling die parallel verloopt met een toename van het aandeel van het openbaar vervoer. Hoewel de auto koploper blijft, wordt hij binnen de BVP-ondernemingen veel minder gebruikt dan in het geheel van België, waar zijn aandeel 67,3% bedraagt en blijft stijgen. Diverse factoren verklaren de verdeling van de vervoerswijzen binnen een onderneming Factor "bereikbaarheid van de onderneming" Figuur 12.7: Verdeling van de vervoerswijzen voor de woon-werkverplaatsingen (mei 2013) en bereikbaarheid met het openbaar vervoer van het BVP-bedrijf Bron: Leefmilieu Brussel - Departement «Staat van het leefmilieu en duurzame indicatoren» op basis van de gegevens verstrekt door het Departement «Parkeren en verplaatsingen», mei Om vertekende resultaten te vermijden, hebben de hier voorgestelde evolutieanalyses enkel betrekking op BVPondernemingen met meer dan 200 werknemers. In 2006 was de verplichting immers alleen van toepassing op ondernemingen met meer dan 200 werknemers. PAGINA 6 VAN 11 AUGUSTUS 2014

7 De lokatie van de vestigingen heeft een zeer grote invloed op het aandeel van de verschillende vervoerswijzen: in de ondernemingen die het best bereikbaar zijn met het openbaar vervoer, is het aandeel van de auto kleiner dan 25%. Voor de meest afgelegen wijken daarentegen wint carpooling PAGINA 7 VAN 11 AUGUSTUS 2014

8 aan belang. Behalve in de buitenwijken blijft de laatstgenoemde vervoerswijze marginaal en kent zij globaal een achteruitgang Factor "woonplaats van de werknemer" Naast de bereikbaarheid van de onderneming is de woonplaats, en meer in het bijzonder de afstand tussen woonplaats en werk (in vogelvlucht), een belangrijke factor bij het kiezen van de vervoerswijze. Voor afstanden kleiner dan 2 km is lopen de meest gebruikte vervoerswijze. Boven 4 km is haar aandeel vrijwel onbestaand. Tussen 2 en 6 km is het openbaar vervoer van de MIVB de meest gebruikte vervoerswijze. Dit is een opmerkelijke ontwikkeling ten opzichte van 2006, toen dit openbaar vervoer het moest afleggen tegenover de auto of hoogstens even goed scoorde voor de kleine afstanden. Het aandeel van de MIVB begint te dalen vanaf 5 km en wordt zeer klein vanaf 15 km. Dit is toe te schrijven aan de beperkingen van het net. De auto is de meest alomtegenwoordige vervoerswijze die zich het best aanpast aan alle afstanden. Hij wordt gebruikt voor 25% van de trajecten van minder dan 2 km. Hij wordt de hoofdvervoerswijze vanaf 6 km en bereikt zijn maximaal gebruik voor afstanden van 10 tot 19 km. Daarna daalt zijn aandeel opnieuw om zich te stabiliseren op 30%. De trein wordt zeer weinig gebruikt voor korte afstanden, maar wint snel terrein en laat de auto achter zich voor afstanden langer dan 20 km. Vanaf 25 km neemt hij 60-70% van de modal split voor zijn rekening. Boven 100 km neemt het gebruik van de trein af omdat men de minder goed bediende zones bereikt. De fiets wordt het meest gebruikt voor afstanden tussen 2 en 3 km (8,4% in de verdeling van de vervoerswijzen). Hij blijft dus bovenal een vervoermiddel voor korte afstanden, maar zijn potentieel voor middellange trajecten valt niet te verwaarlozen: 17% van de fietsers legt afstanden van meer dan 8 km in vogelvlucht af. Figuur 12.8: Verdeling van de vervoerswijzen voor de woon-werkverplaatsingen, in functie van de lengte van het traject (vogelvlucht) mei 2013 Bron: Leefmilieu Brussel - Departement «Parkeren en verplaatsingen» Gekruiste analyse werkplaats-domicilie Tabel 12.9: Detail 6 van de woon-werkverplaatsingen volgens de herkomst (Iris zone) en de bestemming (toegankelijkheidszone) van de werknemers - mei 2013 Bron: Leefmilieu Brussel - Departement «Parkeren en verplaatsingen 6 Het totaal per lijn verschilt van 100% omdat een aantal weinig vertegenwoordige vervoerswijzen niet werden opgenomen in deze tabel. PAGINA 8 VAN 11 AUGUSTUS 2014

9 Door de invloed van de lokatie van de onderneming en de woonplaats te combineren, is een fijnere analyse mogelijk. De eigen auto blijkt meer gebruikt te worden binnen Brussel en zijn eerste rand dan bij pendelaars die uit de rest van België komen. Bovendien blijkt de ligging van de werkplaats meer invloed op de keuze van de vervoerswijze uit te oefenen naarmate de afstand tot de woonplaats groter is. Pendelaars uit verder afgelegen plaatsen kiezen namelijk massaal voor de auto als hun onderneming ongunstig gelegen is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, terwijl zij voor het openbaar vervoer opteren als de onderneming een centrale ligging heeft Economische sector Tussen de sectoren treden er verschillen op in de modale verdeling ongeacht de ligging en het wervingsgebied van de onderneming. In de openbare en semi-openbare sector wordt globaal weinig gebruikgemaakt van de auto, terwijl die in de privésector (met uitzondering van de horeca) net wel zeer veel wordt gebruikt. Dit kan verklaard worden door de maatregelen van de ondernemingen, die sterk verschillen naargelang de economische sector. De drie belangrijkste maatregelen hebben betrekking op de parkeerplaatsen, de bedrijfswagens en de werkroosters De beschikbaarheid van parkeerplaatsen. De BVP-ondernemingen beschikken in totaal over parkeerplaatsen, wat overeenstemt met gemiddeld 0,38 plaatsen per werknemer. Het aantal plaatsen per werknemer neemt toe naarmate de onderneming verder van het centrum verwijderd is (verhouding 2,5). Een analyse van de cijfers toont aan dat de beschikbaarheid van parkeerplaatsen op het werk een stimulans is om de auto te nemen. Een te grote overvloed, vooral in het stadscentrum, leidt echter niet noodzakelijk tot een massaal gebruik van de auto. Bij een zeer beperkt parkeeraanbod in vestigingen die buiten de centrale wijken gelegen zijn, gaan veel werknemers buiten de onderneming parkeren. De ondernemingen zijn bovendien verplicht een fietsenstalling ter beschikking te stellen van de werknemers en bezoekers. Die moet aan het strengste van de volgende twee criteria voldoen: het aantal fietsers (werknemers en bezoekers) verhoogd met minimaal 20%; minimaal 1/5 van de parkeerplaatsen voor auto's. 63% van alle vestigingen is in overtreding met een van deze twee regels of met allebei. In de helft van de vestigingen werd beslist om de fietsenstalling uit te breiden, maar zelfs na die uitbreiding blijft 41% in overtreding. Deze vestigingen moeten dan ook een met redenen omklede afwijkingsaanvraag indienen De beschikbaarheid van bedrijfswagens Gemiddeld beschikt tien procent van de werknemers van de BVP-ondernemingen over een bedrijfswagen. Dat aandeel verschilt echter sterk naargelang de sector: er zijn vrijwel geen bedrijfswagens in de overheidssector, terwijl in andere economische sectoren bijna 40% van de PAGINA 9 VAN 11 AUGUSTUS 2014

10 werknemers een bedrijfswagen heeft (privékantoren 43%, water en energie 42%, bankverzekeringsinstellingen 20%). Vaak voorziet de bedrijfswagen niet in een behoefte, maar wordt hij als loonvoordeel gebruikt. Het ter beschikking stellen van een bedrijfswagen heeft een grote invloed op de keuze van een vervoerswijze door de werknemer. Van de werknemers die zich met de auto naar een uitstekend bereikbare zone begeven, beschikt 43% over een bedrijfswagen. Uit de door de BVP-ondernemingen verstrekte gegevens blijkt dat in de economische sectoren die het gebruik van de bedrijfswagen aanmoedigen en parkeerplaatsen ter beschikking stellen, de auto in het algemeen meer gebruikt wordt Uurroosters Een andere factor die het veelvuldige gebruik van de auto in bepaalde economische sectoren verklaart, vormen de onregelmatige werktijden. Dergelijke werkroosters zijn eigen aan sectoren zoals gezondheidszorg, media en warenhuizen Andere verplaatsingen dan woonwerkverplaatsingen De ontvangen gegevens over de beroepsmatige verplaatsingen en de verplaatsingen van de bezoekers kunnen niet als basis dienen voor een gedetailleerde analyse. Binnen de BVPondernemingen vinden beroepsmatige verplaatsingen per dag plaats (voor werknemers). Twee derde van die verplaatsingen blijven binnen het Gewest. Er zijn aanzienlijke verschillen tussen de sectoren. BVP-ondernemingen ontvangen bezoekers per dag, bijna 70% daarvan komen het Gewest. 3. Actieplannen De maatregelen die de ondernemingen in het kader van de BVP's nemen, hebben voor de overgrote meerderheid een aansporend karakter en zijn dus niet repressief. Het aantal maatregelen per actieplan is afhankelijk van de grootte van de onderneming. Grote ondernemingen kunnen immers meer middelen (personeel en financiële middelen) inzetten om het actieplan uit te voeren. Zij halen bovendien voordeel uit de schaalvergroting die het rendement van bepaalde maatregelen (kosten/baten) verhoogt wanneer het aantal werknemers hoog is. De analyse van de actieplannen toont ook aan dat de maatregelen afhankelijk zijn van de economische sector. Over bepaalde maatregelen wordt immers sectoraal onderhandeld. Uit de gekruiste analyse van de acties op basis van de ligging van de ondernemingen blijkt bovendien dat de ondernemingen hun maatregelen kennelijk niet afstemmen op hun mobiliteitsprofiel. Betere vertaling: De uiteindelijke doeltreffendheid van de maatregelen kan niet worden afgeleid uit de analyse. Uit de analyse kan wel worden afgeleid dat de maatregelen de evolutie van de modal split beïnvloeden. De algemene maatregelen van het BVP (mobiliteitscoördinator, informatie, multimodale routebeschrijving,...) lijken op middellange termijn resultaat op te leveren als zij goed volgehouden worden. Als het gebruik van het openbaar vervoer van de werknemers volledig wordt terugbetaald, ziet men in grote mate een overschakeling naar de betrokken vervoerswijzen, vooral op korte termijn. Ook maatregelen met betrekking tot de fiets gaan gepaard met een meer ingrijpende verschuiving naar deze vervoerswijze. Dit geldt daarentegen niet voor carpooling. Bronnen 1. LEEFMILIEU BRUSSEL en BRUSSEL MOBILITEIT, maart «Plans de déplacements d entreprise, Bilan de la situation 2011», 55 bladzijden PDF 2. LEEFMILIEU BRUSSEL, augustus «Plans de déplacements d entreprise, Analyses et prospectives», 39 bladzijden PAGINA 10 VAN 11 AUGUSTUS 2014

11 Andere nuttige referentie Brussel Mobiliteit, Het vervoeraanbod in Brussel, 1ste Katern van het Kenniscentrum van de Mobiliteit, 96 bladzijden Auteur(s) van de fiche VANDERSTICHELEN Catherine Nalezing: BASTIN Gaston, DEBROCK Katrien PAGINA 11 VAN 11 AUGUSTUS 2014

Bedrijfsvervoerplannen: ze werken!

Bedrijfsvervoerplannen: ze werken! Bedrijfsvervoerplannen: ze werken! Waarom een bedrijfsvervoerplan opstellen? De bedrijfsvervoerplannen (BVP) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben als doel de overstap te bevorderen van gemotoriseerde

Nadere informatie

Vorming. INFORMATIESESSIE Uw bedrijfsvervoerplan opstellen / actualiseren 27/06/2014

Vorming. INFORMATIESESSIE Uw bedrijfsvervoerplan opstellen / actualiseren 27/06/2014 Vorming Bedrijfsvervoerplan (BVP) INFORMATIESESSIE Uw bedrijfsvervoerplan opstellen / actualiseren 27/06/2014 Vorming Bedrijfsvervoerplan (BVP) Uw bedrijfsvervoerplan opstellen / actualiseren 9.00 9.15

Nadere informatie

Nota MORA-secretariaat

Nota MORA-secretariaat Nota MORA-secretariaat Vaststellingen m.b.t. het Vlaams Gewest over de werkgeverstegemoetkomingen in de kosten van het woon-werkverkeer van loontrekkenden uit de privésector Aanvullende nota van het MORA-secretariaat

Nadere informatie

Vorming. VERPLICHTING BEDRIJFSVERVOERPLAN: HET ACTIEPLAN (de maatregelen)

Vorming. VERPLICHTING BEDRIJFSVERVOERPLAN: HET ACTIEPLAN (de maatregelen) Vorming Bedrijfsvervoerplan (BVP) VERPLICHTING BEDRIJFSVERVOERPLAN: HET ACTIEPLAN (de maatregelen) EEN ACTIEPLAN OP MAAT VAN UW BEDRIJF Stap 1 Stap 2 Mobiliteitsdiagnose: analyse verplaatsingen, bereikbaarheid,

Nadere informatie

Exemplarité en gestion de la flotte dans le cadre du plan de déplacements d entreprise PART 2. Voorbeeldgedrag vlootbeheer in het bedrijfsvervoerplan

Exemplarité en gestion de la flotte dans le cadre du plan de déplacements d entreprise PART 2. Voorbeeldgedrag vlootbeheer in het bedrijfsvervoerplan Exemplarité en gestion de la flotte dans le cadre du plan de déplacements d entreprise PART 2 Voorbeeldgedrag vlootbeheer in het bedrijfsvervoerplan 1 Verplichte bedrijfsvervoerplannen VERPLICHTING VOOR

Nadere informatie

25% Algemeen. 66% Tijdens de spitsuren

25% Algemeen. 66% Tijdens de spitsuren 25% Algemeen 66% Tijdens de spitsuren Statistische gegevens te verzamelen voor het mobiliteitsbeleid op alle niveaus De discussie over duurzame mobiliteit aan te moedigen binnen de ondernemingen 4.024

Nadere informatie

Stand van zaken van de mobiliteit in de grote bedrijven in het Brussels Gewest Analyse van de bedrijfsvervoerplannen

Stand van zaken van de mobiliteit in de grote bedrijven in het Brussels Gewest Analyse van de bedrijfsvervoerplannen Stand van zaken van de mobiliteit in de grote bedrijven in het Brussels Gewest Analyse van de bedrijfsvervoerplannen Leefmilieu Brussel BIM ULB - IGEAT In samenwerking met Mobiel Brussel - BUV - maart

Nadere informatie

Contactpersoon Fabrice DE CAFMEYER

Contactpersoon Fabrice DE CAFMEYER Goiendag! Om de drie jaar moet elke instelling van publiek of privaat recht die meer dan 100 personeelsleden op dezelfde plaats tewerkstelt in het Brussels Gewest een bedrijfsvervoerplan (BVP) opstellen

Nadere informatie

Bedrijfsvervoerplannen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bedrijfsvervoerplannen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bedrijfsvervoerplannen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Balans van de situatie in 2014 leefmilieu brussel Redactie en berekeningen Etienne Doyen (Traject) Projectteam Grégory Falisse (Traject) Guillaume

Nadere informatie

Bedrijfsvervoersplan voor de industrieterreinen Genk-Zuid en Genk-Noord

Bedrijfsvervoersplan voor de industrieterreinen Genk-Zuid en Genk-Noord Bedrijfsvervoersplan voor de industrieterreinen Genk-Zuid en Genk-Noord Infovergadering bedrijven 9 maart 2010: toelichting BVP www.traject.be BVP Genk-Zuid en Genk-Noord 01/04/2010 page 1 Agenda Probleemstelling

Nadere informatie

Exemplarité en gestion de la flotte dans le cadre du plan de déplacements d entreprise PART 2. Voorbeeldgedrag vlootbeheer in het bedrijfsvervoerplan

Exemplarité en gestion de la flotte dans le cadre du plan de déplacements d entreprise PART 2. Voorbeeldgedrag vlootbeheer in het bedrijfsvervoerplan Exemplarité en gestion de la flotte dans le cadre du plan de déplacements d entreprise PART 2 Voorbeeldgedrag vlootbeheer in het bedrijfsvervoerplan 1 Een bedrijfsvervoerplan? VERPLICHTING VOOR BEDRIJVEN

Nadere informatie

Bedrijven en vervoerplannen: de praktijk

Bedrijven en vervoerplannen: de praktijk Bedrijven en vervoerplannen: de praktijk Pieter Derudder Diensthoofd Mobiliteit 18/11/2014 Inspiratiedag Leg de Link Bedrijfsvervoerplan Een bedrijfsvervoerplan is een pakket van maatregelen op maat van

Nadere informatie

HET BVP formulier Deel 1 : diagnose

HET BVP formulier Deel 1 : diagnose Vorming Bedrijfsvervoerplan (BVP) HET BVP formulier Deel 1 : diagnose Barbara Bautmans INFORMATIESESSIE 27/06/2014 HET FORMULIER BVP Wat? Waar? Hoe? Elektronisch en uniek formulier (diagnostiek + actieplan)

Nadere informatie

Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren. Module 2 Aan de slag met mobiliteitsmanagement OEFENING

Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren. Module 2 Aan de slag met mobiliteitsmanagement OEFENING In opdracht van en PMP Antwerpen Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Module 2 Aan de slag met mobiliteitsmanagement OEFENING Delphine Eeckhout, Traject 27 oktober 2015 Antwerpen Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren

Nadere informatie

ANALYSE VAN DE FASES 2 VAN DE BEDRIJFSVERVOEPLANNEN

ANALYSE VAN DE FASES 2 VAN DE BEDRIJFSVERVOEPLANNEN Mobiliteit > Professionelen en Mobiliteitsraadgevers ANALYSE VAN DE FASES 2 VAN DE BEDRIJFSVERVOEPLANNEN Stand van zaken van het mobiliteitsmanagement in de grote Brusselse bedrijven Versie april 2010

Nadere informatie

Companies and sustainable mobility The company car debate and beyond 22/04/2016 VUB

Companies and sustainable mobility The company car debate and beyond 22/04/2016 VUB Companies and sustainable mobility The company car debate and beyond 22/04/2016 VUB 1 Wet van 8 april 2003 2005 2008 2011 2014 Om de 3 jaar een diagnostiek Ondernemingen of openbare instellingen met >

Nadere informatie

PlanninG en FinancierinG

PlanninG en FinancierinG 1 budgetta ire PlanninG en FinancierinG Het groeiende succes van eersteklas openbaar vervoer voor iedereen vormt de sluitsteen voor de toegankelijkheid tot de verschillende functies in het Gewest. Als

Nadere informatie

Diagnostiek woon-werkverkeer 2014. Informatiesessiete Antwerpen op 19-06-2014

Diagnostiek woon-werkverkeer 2014. Informatiesessiete Antwerpen op 19-06-2014 Diagnostiek woon-werkverkeer 2014 Informatiesessiete Antwerpen op 19-06-2014 Toestand van de mobiliteit in België Stijgende vraag naar vervoer Verzadiging van de infrastructuur Budgettaire context Wiekanhandelen?

Nadere informatie

Bedrijfsvervoerplannen

Bedrijfsvervoerplannen Rapport Bedrijfsvervoerplannen Balans van de situatie 2011 Bedrijfsvervoerplannen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Balans van de situatie in 2011 Redactie en berekeningen : Gaston BASTIN (Leefmilieu

Nadere informatie

De specificiteiten van Brussel en hun doelstellingen. M. Hubert, P. Huynen, K. Lebrun en G. Patriarche (CES-FUSL) 20 september 2012

De specificiteiten van Brussel en hun doelstellingen. M. Hubert, P. Huynen, K. Lebrun en G. Patriarche (CES-FUSL) 20 september 2012 De specificiteiten van Brussel en hun doelstellingen M. Hubert, P. Huynen, K. Lebrun en G. Patriarche (CES-FUSL) 0 september 0 Inhoudsopgave Uitrusting van de huishoudens en van de individus in Brussel

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Trends en opportuniteiten waarop u kan inspelen

Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Trends en opportuniteiten waarop u kan inspelen Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Trends en opportuniteiten waarop u kan inspelen VSV basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Bart Desmedt, Traject, 18 april 2013 Opportuniteiten om te werken rond mobiliteit

Nadere informatie

TABEL 26 VERDELING VAN PERSONEN (BEROEPSACTIEVEN) VOLGENS HOOFDVERVOERSWIJZE WOON- WERKVERKEER EN BEROEPSSTATUUT

TABEL 26 VERDELING VAN PERSONEN (BEROEPSACTIEVEN) VOLGENS HOOFDVERVOERSWIJZE WOON- WERKVERKEER EN BEROEPSSTATUUT 6 WOON-WERKVERKEER De gegevens onder deze hoofding zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de gegevens van de vragen 21 tot en met 30 van de personenvragenlijst (zie punt 8.4 in deel 1) die over het woon-werkverkeer

Nadere informatie

1 Beleidskader. 1.1 Gemeente Zoetermeer. 1.2 Vervoermanagementplan Politieacademie

1 Beleidskader. 1.1 Gemeente Zoetermeer. 1.2 Vervoermanagementplan Politieacademie 1 Beleidskader 1.1 Gemeente Zoetermeer De parkeernota van de gemeente Zoetermeer is vastgesteld door de gemeenteraad op 27 juni 2005. In deze nota worden de parkeernormen van het CROW toegespitst op de

Nadere informatie

FAQ formulier bedrijfsvervoerplan

FAQ formulier bedrijfsvervoerplan FAQ formulier bedrijfsvervoerplan 1. Waar vind ik het formulier bedrijfsvervoerplan?... 1 1.1 Formulier «word» WERKdocument... 1 1.2 Formulier OFFICIËLE VERSIE - elektronisch... 1 1.2.1 Zich identificeren

Nadere informatie

Aanvraag van een/de parkeerkaart(en) «BEDRIJF EN ZELFSTANDIGE»

Aanvraag van een/de parkeerkaart(en) «BEDRIJF EN ZELFSTANDIGE» Koekelberg - Per post : H. Vanhuffelplein 6 - Per fax : 02/414.10.71 - Per mail : bevolking@koekelberg.irisnet.be - Af te geven aan de Dienst Bevolking van het Gemeentehuis Aanvraag van een/de parkeerkaart(en)

Nadere informatie

Mobiscan. Sint-Denijs-Westrem

Mobiscan. Sint-Denijs-Westrem Mobiscan Sint-Denijs-Westrem Mobiscan Doel: Optimaliseren van duurzaam woonwerkverkeer Inhoud: Bereikbaarheidsprofiel Mobiliteitsprofiel Kansrijke maatregelen (maatwerk) Schematisch BEREIKBAARHEIDSPROFIEL

Nadere informatie

3 Gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag (gaakpppd)

3 Gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag (gaakpppd) 3 Gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag (gaakpppd) 3.1 Algemeen Het gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag bedraagt anno 2008 41,6 km 1. Ook voor deze indicator beschikken

Nadere informatie

ADVIES. Ontwerp van gewestelijk natuurplan voor Brussel. 11 april 2014

ADVIES. Ontwerp van gewestelijk natuurplan voor Brussel. 11 april 2014 ADVIES Ontwerp van gewestelijk natuurplan voor Brussel 11 april 2014 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000 Brussel Tel : 02 205 68 68 Fax : 02 502

Nadere informatie

Enquêteformulier de ondernemingsraad. de vakbondsafvaardiging I of mededeling aan de werknemers II

Enquêteformulier de ondernemingsraad. de vakbondsafvaardiging I of mededeling aan de werknemers II Toegestuurd na advies van (enkel aanduiden wat past) gegeven op Enquêteformulier 2014 de ondernemingsraad het overlegcomité de vakbondsafvaardiging I of mededeling aan de werknemers II Vestigingseenheidsnummer

Nadere informatie

Diagnostiek woon-werkverkeer 2017 (voorlopige versie)

Diagnostiek woon-werkverkeer 2017 (voorlopige versie) Diagnostiek woon-werkverkeer 2017 (voorlopige versie) Dit formulier is slechts een werkdocument voor de werkgever en dient niet direct verstuurd te worden naar de FOD Mobiliteit en Vervoer, uitgezonderd

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Thema bedrijfsvervoerplan (deel 2)

Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Thema bedrijfsvervoerplan (deel 2) Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Thema bedrijfsvervoerplan (deel 2) VSV basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Vincent Meerschaert, Traject, 24 april 2013 Bedrijfsvervoerplan = change management Mobiliteit

Nadere informatie

BRUSSEL HERADEMT. Vanaf 2018 worden de meest vervuilende voertuigen geleidelijk aan geweerd uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BRUSSEL HERADEMT. Vanaf 2018 worden de meest vervuilende voertuigen geleidelijk aan geweerd uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BRUSSEL HERADEMT Vanaf 2018 worden de meest vervuilende voertuigen geleidelijk aan geweerd uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest WAAROM EEN LAGE-EMISSIEZONE? Bepaalde vervuilende stoffen afkomstig van

Nadere informatie

Eurostadium Brussels

Eurostadium Brussels Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Dienst Milieueffectrapportagebeheer Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 BRUSSEL

Nadere informatie

FOCUS Werkgelegengheid in het Brussels Grootstedelijk Gebied

FOCUS Werkgelegengheid in het Brussels Grootstedelijk Gebied Brussels Observatorium voor de Oktober 2013 FOCUS Werkgelegengheid in het Brussels Grootstedelijk Gebied De arbeidsmarkten van de 3 gewesten in België zijn erg verschillend en hebben elk hun eigen specificiteit,

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2016 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid De tabel op de volgende pagina toont de belangrijkste uitkomsten van de Gedragsmeting 2016, een landelijk mobiliteitsonderzoek

Nadere informatie

Aanvraag van een virtuele parkeerkaart(en) «ONDERWIJS»

Aanvraag van een virtuele parkeerkaart(en) «ONDERWIJS» Koekelberg - Per post : H. Vanhuffelplein 6 - Per fax : 02/414.10.71 - Per mail : bevolking@koekelberg.irisnet.be - Af te geven aan de Dienst Bevolking van het gemeentehuis Aanvraag van een virtuele parkeerkaart(en)

Nadere informatie

1 juni 2017 Brussel Peter ANDRIES

1 juni 2017 Brussel Peter ANDRIES 1 juni 2017 Brussel Peter ANDRIES 25% van alle afgelegde kms 66% van de afgelegde kms tijdens de spitsuren Statistische gegevens te verzamelen voor het mobiliteitsbeleid op alle niveaus De discussie over

Nadere informatie

Een milieuvriendelijker vlootbeheer a.h.v. Ecoscore

Een milieuvriendelijker vlootbeheer a.h.v. Ecoscore Een milieuvriendelijker vlootbeheer a.h.v. Ecoscore Infoseminarie Leefmilieu Brussel 14 januari 2014 Departement parkeren en verplaatsingen Agenda Milieuvriendelijker vlootbeheer a.h.v. Ecoscore 9.00-9.40:

Nadere informatie

Het digitale stadspanel over bereikbaarheid

Het digitale stadspanel over bereikbaarheid Het digitale stadspanel over bereikbaarheid Enkele resultaten uit de digitale enquête onder het Nijmeegse stadspanel over het thema bereikbaarheid 1. Inleiding Eind augustus / begin september jl. is het

Nadere informatie

Verschillende geldigheidsperiodes zijn hierbij mogelijk: 1 week, 1, 3 of 12 maanden voor traject- en nettreinkaarten. 15 dagen voor Railflex.

Verschillende geldigheidsperiodes zijn hierbij mogelijk: 1 week, 1, 3 of 12 maanden voor traject- en nettreinkaarten. 15 dagen voor Railflex. Bijkomende toelichting bij de CAO van 12 januari 2010 inzake het woonwerkverkeer en de financiële bijdrage door de werkgever in de vervoerkosten van de werknemers in de sociale werkplaatsen. 1. Woonwerkverkeer

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be www.claeysengels.be Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

Basispakket Vervoermanagement. Notitie effectiviteit

Basispakket Vervoermanagement. Notitie effectiviteit Basispakket Vervoermanagement Notitie effectiviteit versie 6 februari Dirk Ligtermoet Ligtermoet+Louwerse bv Stationsplein a 8 AK Gouda . Activiteitenverslag Stap B is nagenoeg zo gelopen als gepland en

Nadere informatie

FORMULIER ACTIEPLAN VLOOTBEHEER

FORMULIER ACTIEPLAN VLOOTBEHEER FORMULIER ACTIEPLAN VLOOTBEHEER 1. CONTEXT Handleiding bij het invullen van het formulier Het Besluit Voorbeeldgedrag 1 van 15/05/2014 heeft een extra verplichte maatregel toegevoegd in het bedrijfsvervoerplan

Nadere informatie

Tabel 69: Verdeling van het gavpppd volgens geslacht en hoofdvervoerswijze. meerdere verplaatsingen heeft gemaakt.

Tabel 69: Verdeling van het gavpppd volgens geslacht en hoofdvervoerswijze. meerdere verplaatsingen heeft gemaakt. 2.2 Gavpppd en socio-economische kenmerken Iedereen die mobiliteit en verplaatsingsgedrag bestudeert, heeft wellicht al wel eens van een studie gehoord waarin socio-economische kenmerken gebruikt worden

Nadere informatie

Mobiliteitsenquête Vlaams ABVV Werk jij in een mobiliteitsvriendelijk bedrijf?

Mobiliteitsenquête Vlaams ABVV Werk jij in een mobiliteitsvriendelijk bedrijf? Vlaams ABVV Hoogstraat 42 1000 Brussel studiedienst@vlaams.abvv.be www.vlaamsabvv.be www.abvvmobliteit.be Bijlage bij het persbericht van 14 november 2007 Mobiliteitsenquête Vlaams ABVV Werk jij in een

Nadere informatie

Syndicale actiefiche De mobiliteit

Syndicale actiefiche De mobiliteit Syndicale actiefiche De mobiliteit Brussel, geweststad, is regelmatig verlamd door verkeersopstoppingen en verstikt door de vervuiling. De bedrijven hebben de mogelijkheid om de verkeersstroom die hun

Nadere informatie

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2012)

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2012) WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2012) Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen

Nadere informatie

SENSIBILISATIE VOOR EEN POSITIEVE MODAL SHIFT BIJ EEN VERHUIS

SENSIBILISATIE VOOR EEN POSITIEVE MODAL SHIFT BIJ EEN VERHUIS SENSIBILISATIE VOOR EEN POSITIEVE MODAL SHIFT BIJ EEN VERHUIS 19/01/2015 ELIEN SPOOREN ENVIRONMENTAL SPECIALIST BENELUX THOMAS VANDER PUTTEN DELIVERY SERVICES MANAGER BENELUX NESPRESSO BELGIË N.V. Nespresso

Nadere informatie

Impact op Mobiliteit en Milieu

Impact op Mobiliteit en Milieu Impact op Mobiliteit en Milieu Tom Van Lier MOBI Vrije Universiteit Brussel Impact van telewerken in grote bedrijven in Brussels Hoofdstedelijk Gewest Tom van Lier & Cathy Macharis Rondetafel Nieuwe Werken

Nadere informatie

Evalua&e van de verkeersmaatregelen in de vij3oek. Testperiode 8 maanden Februari 2016

Evalua&e van de verkeersmaatregelen in de vij3oek. Testperiode 8 maanden Februari 2016 Evalua&e van de verkeersmaatregelen in de vij3oek Testperiode 8 maanden Februari 2016 DOELSTELLINGEN Een grote voetgangerszone creëren om de Stad te laten ademen Het autoverkeer zo organiseren in een deel

Nadere informatie

MOBILITEIT EN VERPLAATSINGSKOSTEN VOOR DE BOUWVAKARBEIDERS NIEUWE REGELING VANAF 1 OKTOBER 2007

MOBILITEIT EN VERPLAATSINGSKOSTEN VOOR DE BOUWVAKARBEIDERS NIEUWE REGELING VANAF 1 OKTOBER 2007 MOBILITEIT EN VERPLAATSINGSKOSTEN VOOR DE BOUWVAKARBEIDERS NIEUWE REGELING VANAF 1 OKTOBER 2007 Vanaf 1 oktober 2007 wordt de regeling van de mobiliteitsvergoeding in de bouw flink gewijzigd. De mobiliteitsvergoeding

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS

Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS 1 Flexi-jobs: Synthese Tabel 1: Aantal en aandeel flexi-arbeid -2016Q4- Aantal Aandeel Werkgevers 5 223 21,4% Arbeidsplaatsen tijdens kwartaal 1 16 831 9,4% Voltijdsequivalenten

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

Methodologische fiche

Methodologische fiche Methodologische fiche KAART : OVERSTROMINGSRISICO THEME : WATER 1 INLEIDING Overstromingen kunnen mogelijke risico s voor de voorzieningen en/of personen in het overstroomde gebied voortbrengen. Deze overstromingsrisico

Nadere informatie

De regionale impact van de economische crisis

De regionale impact van de economische crisis De regionale impact van de economische crisis Damiaan Persyn Vives Beleidspaper 11 Juli 2009 VIVES Naamsestraat 61 bus 3510 3000 Leuven - Belgium Tel: +32 16 32 42 22 www.econ.kuleuven.be/vives De regionale

Nadere informatie

& ' & ( # $ % & ' & ( ) - * % ) +&, - -. ) /!0!1!!/, -. )2 3 45 )/& 3 6 07 * ! " #$ % & & ' ( % & & ' ) *+,, *, ' " #! -.

& ' & ( # $ % & ' & ( ) - * % ) +&, - -. ) /!0!1!!/, -. )2 3 45 )/& 3 6 07 * !  #$ % & & ' ( % & & ' ) *+,, *, '  #! -. & ' & (!" # $ % & ' & ( ) - * % ) +&, - -. ) /!0!1!!/, -. )2 3 45 )/& 3 6 07 *! " #$ % & & ' ( % & & ' ) *+,, *, ' " #! -. - /0 - /! 1 2 8 - * 90:1:/4; - 9/!0!1!!/. ;2 3 45 /& 3- (

Nadere informatie

Jaarlijkse premie... 1 Eindejaarspremie... 1 Anciënniteit... 2 Ecocheques... 2 Tussenkomst in de vervoerskosten... 2 Werkkledij...

Jaarlijkse premie... 1 Eindejaarspremie... 1 Anciënniteit... 2 Ecocheques... 2 Tussenkomst in de vervoerskosten... 2 Werkkledij... 2000000 Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden PC 218 wordt opgeheven vanaf 01/04/2015. De gegevens van PC 218 van vóór 01/04/2015 kunnen evenwel steeds geconsulteerd worden via de historiek van

Nadere informatie

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen)

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) ID NUMMER: - VOORN. RESP:... ENQUETEURSNUMMER: ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) De vragen worden op verschillende manieren

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap 3290105 Nederlandstalige organisaties voor socio-professionele inschakeling in Brussel Eindejaarspremie... 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

Federale en bicommunautaire Socio-culturele organisaties. Overwerk... 2 Nachtarbeid... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 2 Vevoerkosten...

Federale en bicommunautaire Socio-culturele organisaties. Overwerk... 2 Nachtarbeid... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 2 Vevoerkosten... Paritair Comité voor de socio-culturele sector 3290300 Federale en bicommunautaire Socio-culturele organisaties Overwerk... 2 Nachtarbeid... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 2 Vevoerkosten... 3 De hierna

Nadere informatie

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Juli 2016 Onderwerp: Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

C A R P O O L I N G. Inhoud. Wettelijke omschrijving. Voordelen Verzekeringen. Stimuli van de overheid

C A R P O O L I N G. Inhoud. Wettelijke omschrijving. Voordelen Verzekeringen. Stimuli van de overheid C A R P O O L I N G Wettelijke omschrijving Inhoud Voordelen Verzekeringen Stimuli van de overheid Wettelijke omschrijving Definitie Carpooling : minstens twee werknemers een zelfde voertuig delen om een

Nadere informatie

expertise binnen handbereik PC Vervoerskosten en mobiliteit 02/2016 Algemeen Verplaatsingskosten (sociaal abonnement) Mobiliteit

expertise binnen handbereik PC Vervoerskosten en mobiliteit 02/2016 Algemeen Verplaatsingskosten (sociaal abonnement) Mobiliteit PC 124.00 Vervoerskosten en mobiliteit 02/2016 29.10.2007 Rev. 01.03.2016 Juridische Dienst Algemeen Voor de verplaatsingen voor het woon-werkverkeer in de bouwsector (PC 124.00) zijn er 2 soorten tussenkomsten

Nadere informatie

Betreft: Advies met betrekking tot de stad Sint-Truiden Toelichtingsnota en mober RUP Sint-Pieter versie februari 2016

Betreft: Advies met betrekking tot de stad Sint-Truiden Toelichtingsnota en mober RUP Sint-Pieter versie februari 2016 Betreft: Advies met betrekking tot de stad Sint-Truiden Toelichtingsnota en mober RUP Sint-Pieter versie februari 2016 Positief advies, met opmerkingen Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken kan

Nadere informatie

3. Kenmerken van personenwagens

3. Kenmerken van personenwagens 3. Kenmerken van personenwagens Tabel 29: Verdeling van personenwagens volgens bouwjaarcategorie Bouwjaar categorie bjcat 1990 en eerder 403.46 3.89 403.46 3.89 1991 tot 1995 997.17 9.62 1400.63 13.52

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be VERPLAATSINGSKOSTEN TUSSEN DE WOONPLAATS EN DE VASTE PLAATS VAN TEWERKSTELLING www.iuslaboris.com

Nadere informatie

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen)

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) De vragen worden op verschillende manieren beantwoord: 1. Er staan een aantal antwoordmogelijkheden

Nadere informatie

advies CRB 2014-0470 De wijziging van de uitvoeringsbesluiten betreffende de verzameling van gegevens over de woon- werkverplaatsingen van werknemers

advies CRB 2014-0470 De wijziging van de uitvoeringsbesluiten betreffende de verzameling van gegevens over de woon- werkverplaatsingen van werknemers advies CRB 2014-0470 De wijziging van de uitvoeringsbesluiten betreffende de verzameling van gegevens over de woon- werkverplaatsingen van werknemers CRB 2014-0470 DEF Advies over de wijziging van de

Nadere informatie

PARKEERVOORZIENING HOF VAN HOLLAND HILVERSUM PARKEERBALANS

PARKEERVOORZIENING HOF VAN HOLLAND HILVERSUM PARKEERBALANS PARKEERVOORZIENING HOF VAN HOLLAND HILVERSUM PARKEERBALANS Adviesbureau Omega Groevenbeeklaan 6 3881 LP Putten The Netherlands t. +31 (0)341 27 97 74 (office) m. +31 (0)6 145 169 96 e. info@schaikomega.com

Nadere informatie

VERWERKING ADVIEZEN VERZOEK TOT RAADPLEGING. 1 Provincie Antwerpen Dienst Ruimtelijke Planning

VERWERKING ADVIEZEN VERZOEK TOT RAADPLEGING. 1 Provincie Antwerpen Dienst Ruimtelijke Planning RUP KLEINHANDELSZONE VEJA VERWERKING ADVIEZEN VERZOEK TOT RAADPLEGING Adviesinstanties en uitgebrachte adviezen Het verzoek tot Raadpleging voor het RUP in het kader van de planmer screening werd op 8

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities 15 1.1.1. Vervoermiddelen 15 1.1.2. Landvoertuigen 16 1.1.3.

Nadere informatie

FIETSOBSERVATORIUM IN HET BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJK GEWEST

FIETSOBSERVATORIUM IN HET BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJK GEWEST FIETSOBSERVATORIUM IN HET BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJK GEWEST Verslag 2014 www.provelo.org Inhoudsopgave Samenvatting:...3 Inleiding...4 Tellingen: overzicht en methodologie...4 Enquête...6 Resultaten van

Nadere informatie

Afbeelding 2.1. Conceptuele weergave van de huidige parkeeroplossing

Afbeelding 2.1. Conceptuele weergave van de huidige parkeeroplossing 2. HUIDIGE PARKEEROPLOSSING In de notitie uitwerking thema verkeer en parkeren 1 is in het kader van het voorontwerp bestemmingsplan Hildo Kropstraat 35 uitgerekend hoeveel parkeerplaatsen benodigd zijn

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Diagnostiek woon-werkverkeer 2014

Diagnostiek woon-werkverkeer 2014 Diagnostiek woon-werkverkeer 2014 Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Auteurs: Christophe Pauwels en Peter Andries Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Directoraat generaal Duurzame

Nadere informatie

Gemeente Castricum. Haalbaarheid station Zandzoom

Gemeente Castricum. Haalbaarheid station Zandzoom Gemeente Castricum Haalbaarheid station Zandzoom Gemeente Castricum Haalbaarheid station Zandzoom Datum 26 januari 2010 Kenmerk CTC071/Adr/0511 Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s) Gemeente

Nadere informatie

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2017)

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2017) WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2017) Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen

Nadere informatie

1.TYPOLOGIE VAN DE ONDERNEMINGEN NOMENCLATUUR VAN DE

1.TYPOLOGIE VAN DE ONDERNEMINGEN NOMENCLATUUR VAN DE 1.TYPOLOGIE VAN DE ONDERNEMINGEN NOMENCLATUUR VAN DE ECONOMISCHE ACTIVITEITEN - NACE De ondernemingen kunnen worden beschreven aan de hand van verschillende typologieën, die elk beantwoorden aan precieze

Nadere informatie

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel...

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 3100000 Paritair Comité voor de banken Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 4 De hierna vermelde CAO

Nadere informatie

Onderzoek verplaatsingsgedrag Vlaanderen ( ) Analyserapport

Onderzoek verplaatsingsgedrag Vlaanderen ( ) Analyserapport Onderzoek verplaatsingsgedrag Vlaanderen (2015-2016) Analyserapport 1 INLEIDING Sinds 1994 voert de Vlaamse Overheid onderzoek uit naar het verplaatsingsgedrag van Vlamingen. Dit onderzoek wordt het Onderzoek

Nadere informatie

PC Vervoerskosten en mobiliteit 02/2014

PC Vervoerskosten en mobiliteit 02/2014 PC 124.00 Vervoerskosten en mobiliteit 02/2014 29.10.2007 Rev7. 14.02.2014 Juridische dienst info@salar.be De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte

Nadere informatie

Externe diensten voor bescherming en preventie op het werk. Voordelen in natura... 2

Externe diensten voor bescherming en preventie op het werk. Voordelen in natura... 2 Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten 3300008 Externe diensten voor bescherming en preventie op het werk Voordelen in natura... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2015 1. Context voor reisgedrag Het effect van maatregelen in het kader van Beter Benutten is niet alleen afhankelijk van de drivers die mensen hebben

Nadere informatie

Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009

Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009 Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009 De grafische sector in West-Vlaanderen Foto: : Febelgra Jens Vannieuwenhuyse sociaaleconomisch beleid, WES De grafische sector is zeer divers. Grafische bedrijven

Nadere informatie

BOUWSECTOR - TEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VOOR ARBEIDERS EN BEDIENDEN REGELING VANAF 1 JULI 2009.

BOUWSECTOR - TEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VOOR ARBEIDERS EN BEDIENDEN REGELING VANAF 1 JULI 2009. BOUWSECTOR - TEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VOOR ARBEIDERS EN BEDIENDEN REGELING VANAF 1 JULI 2009. Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, een tegemoetkoming in de reiskosten

Nadere informatie

plaatsen voor wagens

plaatsen voor wagens Parkeerbeheer en tarieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Parkeren in Brussel 1.154.000 bewoners 510.000 privé-voertuigen +/- 77.000 bestelwagens +/- 200.000 binnenkomend verkeer 290.000 plaatsen

Nadere informatie

OVERSTEEKPLAATSEN VOOR VOETGANGERS OP TRAMSPOREN: VAN VERKEERSVEILIGHEIDS- INSPECTIES TOT OPLOSSINGEN

OVERSTEEKPLAATSEN VOOR VOETGANGERS OP TRAMSPOREN: VAN VERKEERSVEILIGHEIDS- INSPECTIES TOT OPLOSSINGEN OVERSTEEKPLAATSEN VOOR VOETGANGERS OP TRAMSPOREN: VAN VERKEERSVEILIGHEIDS- INSPECTIES TOT OPLOSSINGEN Françoise GODART, Benoît DUPRIEZ 11 september 2013 2 Context Voetgangersongevallen tram ernstig en

Nadere informatie

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin ruime zin in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2014 Directie Statistieken, Begroting en Studies stat@rva.be Inhoudstafel: 1

Nadere informatie

Vlaamse Arbeidsrekening

Vlaamse Arbeidsrekening Vlaamse Arbeidsrekening Raming van het aantal jobs & vestigingen met personeel Update 2014 www.steunpuntwerk.be/cijfers Wouter Vanderbiesen September 2016 Methodologie Steunpunt Werk amsestraat 61 bus

Nadere informatie

Vlaamse Arbeidsrekening

Vlaamse Arbeidsrekening Vlaamse Arbeidsrekening Raming van het aantal jobs & vestigingen met personeel Update 2015 www.steunpuntwerk.be/cijfers Wouter Vanderbiesen April 2017 Methodologie Steunpunt Werk amsestraat 61 bus 3551-3000

Nadere informatie

Schoolbereikbaarheidsfiche. MIVB Juli 2007

Schoolbereikbaarheidsfiche. MIVB Juli 2007 Schoolbereikbaarheidsfiche MIVB Juli 2007 2 INHOUDSTAFEL 1. Beschrijving a) Wat is een bereikbaarheidsfiche? b) Waartoe dient een bereikbaarheidsfiche? c) Hoe moet de bereikbaarheidsfiche verspreid worden?

Nadere informatie

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 De Federale Overheidsdienst Financiën heeft in haar Addendum dd 11 december 2012 (BTW-beslissing E.T. 119.650/3) de nieuwe regelgeving vrijgegeven rond de BTW-aftrek

Nadere informatie

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 juli 2014)

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 juli 2014) WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 juli 2014) Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen

Nadere informatie

HET B2B-AANBOD VAN DE VERVOERSOPERATOREN. Rutger Huybrechts rutger.huybrechts@vsv.be 015 63 14 07

HET B2B-AANBOD VAN DE VERVOERSOPERATOREN. Rutger Huybrechts rutger.huybrechts@vsv.be 015 63 14 07 HET B2B-AANBOD VAN DE VERVOERSOPERATOREN Rutger Huybrechts rutger.huybrechts@vsv.be 015 63 14 07 INHOUD 1. De Lijn 2. MIVB 3. NMBS 4. Taxistop 5. Blue Mobility 6. Andere initiatieven VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ

Nadere informatie

Algemeen. Verplaatsingskosten (sociaal abonnement) Mobiliteit. PC Vervoerskosten en mobiliteit 07/2014

Algemeen. Verplaatsingskosten (sociaal abonnement) Mobiliteit. PC Vervoerskosten en mobiliteit 07/2014 PC 124.00 Vervoerskosten en mobiliteit 07/2014 29.10.2007 Rev8. 22.04.2014 Juridische dienst info@salar.be De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte

Nadere informatie

Emmanuel De Bock en medestanders UITEENZETTING

Emmanuel De Bock en medestanders UITEENZETTING GEMEENTE UKKEL Gemeenteraad Motie van h. De Bock: Indiening van een motie inzake mobiliteit VOORSTEL VAN RESOLUTIE inzake de uitbreiding van de MTB-zone (metro-tram-bus) naar de haltes in de rand om Brusselaars

Nadere informatie

Federale diagnostiek woon-werkverkeer

Federale diagnostiek woon-werkverkeer Federale diagnostiek woon-werkverkeer Bereid u voor op de federale verplichting! FOD Mobiliteit en Vervoer, 1 juni 2017 1 Programma 9.00: Onthaal - koffie 9.30: Inleiding en achtergrond, door Nicolas Coomans

Nadere informatie

Mobiliteit in de Thuiszorg

Mobiliteit in de Thuiszorg Mobiliteit in de Thuiszorg Mobiliteit is uitgerekend in de Thuiszorg enorm belangrijk Dienst/zorgverlening gebeurt aan huis: wij gaan naar de cliënt Aantal cliënten dat door het departement geholpen wordt

Nadere informatie

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 8 maart 2010

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 8 maart 2010 WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 8 maart 2010 Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen

Nadere informatie