De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o."

Transcriptie

1 Stichting Christelijk

2 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren) toe te vertrouwen aan de zorg van het team van deze basisschool. SCO Delft e.o. bestaat uit zeven basisscholen en een school voor voortgezet onderwijs. Wij zijn een open christelijke organisatie, alle leerlingen zijn welkom. Elke school of locatie van SCO Delft e.o.: vormt een eigen onderwijskundige en organisatorische eenheid, heeft een eigen karakter en sfeer en biedt de leerlingen en medewerkers een vertrouwde en veilige omgeving. is gericht op het bevorderen van een ononderbroken leer- en zorglijn tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs. U bent natuurlijk vrij in uw schoolkeuze voor wat betreft het voortgezet onderwijs. Indien u en uw kind(eren) kiezen voor de kwaliteit van het Christelijk Lyceum Delft (CLD), onze school voor voortgezet onderwijs, dan is een goede aansluiting gegarandeerd op de stevige basis die gelegd is op de basisschool. Iedereen zet zich in om het gezamenlijke doel te realiseren: het bieden van kwalitatief hoogwaardig, inspirerend en innoverend onderwijs gericht op een optimale ontwikkeling van onze leerlingen. We doen dat op een professionele, lerende en resultaatgerichte manier Het college van bestuur vormt het bevoegd gezag van de scholen die tot de stichting behoren. De directies van de scholen leggen dan ook verantwoording af aan het college van bestuur. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het college van bestuur. Ten behoeve van de bewaking van de grondslag en het te voeren beleid van de stichting heeft de raad van toezicht ter advisering een maatschappelijke raad benoemd. De maatschappelijke raad vervult een klankbordfunctie en geeft het college van bestuur en de raad van toezicht gevraagd en ongevraagd advies over maatschappelijke thema s. Het bestuursbureau van SCO Delft e.o. biedt ondersteuning aan het college van bestuur en aan de scholen in het belang van en ter bevordering van een algemeen goed functioneren. Voor u zijn de directie en het team van uw eerste en directe aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen over het onderwijs aan uw kind(eren). Voor meer informatie over SCO Delft e.o. kunt u terecht op onze website of, indien u prijs stelt op persoonlijk contact, bij het secretariaat. Wij wensen uw kind(eren) een fijn en leerzaam schooljaar toe. De heer J.W. (Wim) Schut college van bestuur inhoud Het is onze missie een aantrekkelijke, inspirerende, lerende omgeving te bieden waarin leerlingen en medewerkers kansen aangereikt krijgen en gestimuleerd worden zich te ontplooien zodat zij kunnen schitteren. Stichting SCO Delft e.o. Buitenwatersloot 312, 2614 GR DELFT (bezoekadres) Postbus 2924, 2601 CX DELFT (postadres) T: E: I: Stichting Christelijk

3 3 Inhoudsopgave Introductie SCO Delft e.o. 2 Voorwoord 4 Adresgegevens van de school 4 1. UITGANGSPUNTEN Bronlied De sfeer op school De christelijke identiteit van de school De kwaliteit van ons onderwijs De zorg voor alle leerlingen De contacten met de ouders Burgerschap Doelen van ons onderwijs 9 2. SCHOOLORGANISATIE Teamleden Groepsgrootte indeling in bouwen De opbouw van de vakken binnen Opleiden in de school Voor-, tussen- en naschoolse opvang KWALITEIT Inspectie van het onderwijs: Methodes Onderwijstijd Speciale activiteiten ZORG De opvang van nieuwe leerlingen 22 in de school 4.2 Het volgen van de ontwikkeling 22 van de kinderen 4.3 Remedial teaching (RT) Dyslexie En als extra hulp niet voldoende is? Leerlingen die wat meer aankunnen Passend Onderwijs Zorg voor gezondheid De overstap naar het voortgezet 27 onderwijs 5. VEILIGHEID Veiligheid algemeen Sociale veiligheid Fysieke veiligheid Ontruimingsplan Mobiele telefoons OUDERCONTACT Gesprek met de directeur Plaatsing van nieuwe leerlingen Gesprek met de leerkracht Spreekavonden en andere ouder- 29 contacten 6.5 Onderwijskundige rapporten Ouderhulp Medezeggenschapsraad (MR) Gemeenschappelijke medezeggen- 30 schapsraad (GMR) 6.9 Ouderraad Uitgave informatie (schoolgids, 31 Nieuwsbrief) 6.11 Actuele adressen REGELINGEN Ouderbijdrage Klachtenregeling Vakanties Schooltijden Verlofregeling Ongelukken op school Ongevallenverzekering voor 34 kinderen 7.8 Aansprakelijkheid van onderwijzend 35 personeel en onderwijsinstellingen 8. VOORTGEZET ONDERWIJS Uitstroom naar voortgezet onderwijs De CITO eindtoets Meedraaien in het Voortgezet 37 Onderwijs 9. OVERIGE INFORMATIE Verhinderd door Entree Huiswerk en schoolspullen Sponsoring Mediatheek Filmen en fotograferen in de klas Gevonden voorwerpen Fruitdagen 39

4 4 Voorwoord Beste ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool voor het schooljaar Deze schoolgids is bestemd voor ouders die kinderen op onze school hebben en voor ouders die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind. We hopen dat uw kind(eren) zich het komende jaar op onze school thuis zal (zullen) voelen. In deze gids geven we u informatie over onze school. Het geeft u een indruk over de gang van zaken op. In deze gids beschrijven wij onder andere de manier waarop wij werken, de sfeer binnen onze school en waar wij als school voor staan. De gids is tot stand gekomen in overleg met het team, de medezeggenschapsraad en de ouderraad. De schoolgids van wordt jaarlijks aangepast en vastgesteld in de medezeggenschapsraad. Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders deze schoolgids digitaal. Adresgegevens van de school Angolastraat EA Delft T: E: W: Actuele informatie verkrijgt u door middel van regelmatig verschijnende nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven kunt u ook vinden op onze website Wij hopen, dat u onze schoolgids met plezier en interesse zult lezen. Vanzelfsprekend zijn wij altijd bereid een mondelinge toelichting te geven. Laten we met elkaar werken aan een positief, creatief, waardevol en fijn schooljaar. Met vriendelijke groet, namens alle leerkrachten, Aad Bos (directeur) Wilma van der Leeden (locatieleider)

5 5 1. Uitgangspunten KIND Een mens is niet zomaar een dingetje, iets bloots. Diep in dat dingetje verbergt zich iets groots. Er woont een wonder in, iets ongeloof lijk machtigs. Een kind is meer dan maar alleen iets engelachtigs. Ik weet niet wat het is, dat niet, maar ik maak me sterk: Zo n mensenkind is niet alleen maar mensenwerk! Toon Hermans is één van de scholen van de stichting SCO Delft e.o. Het credo van de basisscholen die vallen onder de stichting is: Bedoeld om te schitteren. Voor hebben wij daaruit ons motto afgeleid: een schitterende school voor ieder kind. Daarmee willen we uitdragen dat een school is met voor ieder kind een toegevoegde waarde. De basis van die toegevoegde waarde is het christelijk geloof, met zijn waarden en normen, rituelen en verhalen. Alle kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd, krijgen de persoonlijke aandacht die ze nodig hebben, zonder daarbij het belang van de groep uit het oog te verliezen. We zijn ons ervan bewust dat wij dit niet alleen kunnen. Samen met de ouders vormt ons onderwijs een deel van de opvoeding. Hoe wij dit onderwijs vorm geven, leest u in deze gids. 1.1 Bronlied Om de sfeer bij ons op school te onderstrepen hebben we ons eigen schoollied gemaakt. In alle klassen wordt dit lied regelmatig gezongen. HET BRONLIED Op een plek in Tanthof West waar we allemaal leven. Staat een hele leuke school Luister maar eens even. Er heerst daar een goede sfeer, je kunt er heel veel leren. Iedereen in 1 tot 8 Kom het maar proberen. Die school, dat is. We tekenen en schrijven. We lezen, rekenen, doen taal. We kunnen dat straks allemaal. We willen hier graag blijven. 1.2 De sfeer op school Wij willen dat de school een veilige plaats is waar kinderen graag zijn en waar zij met elkaar leren en spelen. Wij werken aan een rustige, gezellige en open sfeer in de klas en in de school. Zorg, respect en waardering voor elkaar en voor de wereld om ons heen zien wij als een belangrijke opdracht voor kinderen, ouders en leerkrachten, omdat dit de basis is voor een goed leefklimaat. Om de school een veilige plaats te laten zijn, leren we met elkaar om te gaan aan de hand van de letters van de naam van de school: BRON-nen. De letters hebben de volgende betekenis: B voor Beleefd; R voor Rustig, O voor Ook aardig en de N voor Netjes. Dit zijn de vier woorden die we de kinderen leren en voorleven in de school.

6 6 1.3 De christelijke identiteit van de school Onze school is een christelijke school. We leven en werken vanuit het voorbeeld van Jezus, met de Bijbel als inspiratiebron. Wij respecteren ouders en kinderen met een andere godsdienstige en/of culturele achtergrond. Wij vragen van die ouders en kinderen respect voor onze christelijke identiteit. In ons christelijk onderwijs willen wij de kinderen vertrouwd maken met de verhalen uit de Bijbel en proberen deze verhalen te vertalen naar de tijd waarin we nu leven. Wij vinden dat het christelijke karakter van onze school herkenbaar moet zijn in de praktijk van elke dag. We proberen zo met elkaar te werken en met elkaar om te gaan dat dit past binnen de idealen van het christendom. Enkele voorbeelden hiervan : Over normen en waarden die we over willen brengen, wordt niet alleen gepraat. Kinderen, ouders en collega s moeten die ook in de dagelijkse praktijk beleven. We gaan ervan uit dat ieder mens, ieder kind uniek is, dus anders, maar daarin juist gelijk en gelijkwaardig. We respecteren en waarderen de verschillen die er zijn tussen kinderen. We proberen hun de ruimte te geven om te kunnen zijn wie ze zijn en hun te leren ook op deze manier met elkaar om te gaan. We hechten veel waarde aan samenwerken, elkaar helpen en samen delen. We proberen kinderen op te voeden zich verantwoordelijk te voelen voor elkaar en de wereld om hen heen. Waar mogelijk wordt in de lessen aandacht besteed aan het maken van keuzes voor rechtvaardigheid, medemenselijkheid, vrede, vrijheid, tolerantie, milieubewust leven en tegen geweld, discriminatie en vooroordelen. Daarnaast blijkt het christelijke karakter van onze school uit zaken die direct verband houden met de geloofstraditie, zoals: De lessen godsdienst- en levensbeschouwelijke vorming. De manier waarop wij op school de dag beginnen en/of eindigen met een gebed, een lied, een gedicht of een gesprek. De viering van de christelijke feestdagen. 1.4 De kwaliteit van ons onderwijs Het geven van kwalitatief goed onderwijs staat hoog in ons vaandel. Wij zien het werken aan de verbetering van het onderwijs als een continu proces. Net als de kinderen zijn de leerkrachten op school steeds aan het leren, aan het zoeken naar mogelijkheden om de lessen nog zinvoller en begrijpelijker te maken voor alle kinderen. Omdat ieder kind uniek is, komen we zo goed mogelijk tegemoet aan de leerbehoefte van kinderen. Dat ziet u in de klassen terug in het gedifferentieerd werken. Door het werken met groepsplannen krijgen de kinderen instructie op maat en wordt in de verwerking gekeken wie wat moet doen. Hierdoor kunnen alle kinderen succes ervaren hetgeen de beleving van veiligheid bij de kinderen ten goede komt. Ieder kind doet ertoe! Bovendien is de maatschappij steeds aan verandering onderhevig en de school gaat in die ontwikkeling mee. We proberen dat voor elkaar te krijgen door regelmatig nascholingscursussen te volgen. Deze staan vermeld in ons nascholingsplan. 1.5 De zorg voor alle leerlingen De kinderen die op onze school binnenkomen verschillen in aanleg en ontwikkeling, in mogelijkheden en behoeften. We proberen daar zoveel mogelijk rekening mee te houden en ons onderwijs aan te passen aan datgene wat kinderen nodig hebben. Er is veel aandacht en begeleiding voor kinderen die dat nodig hebben. We streven ernaar dat kinderen zoveel mogelijk positieve ervaringen opdoen. Om dit te bereiken bieden we naast de hierboven omschreven zorg

7 7 binnen de groep, ook zorg aan buiten de groep. Dit noemen we remedial teaching. Het komende jaar wordt dit gegeven door juf Rina Lonzième. Onze intern begeleider, juf Byonda Kroon, coördineert de leerlingenzorg. Naast onze zorg voor de leerlingen die het zwaar hebben om zich de leerstof eigen te maken, hebben we ook kinderen op school die het allemaal gemakkelijk doen. Het gevaar voor deze kinderen is dat zij alles zo gemakkelijk vinden dat ze aan het eind van de basisschool niet meer weten hoe ze moeten leren. Vanuit onze visie en taak vinden wij het daarom belangrijk deze kinderen op hun eigen niveau uit te dagen. Juf Margo verzorgt om de week een middag lessen voor deze leerlingen. Dit gebeurt door het aanbieden van uitdagende modules. 1.6 De contacten met de ouders De school stelt een goed en zorgvuldig contact met de ouders erg op prijs. We zijn van mening dat een goede samenwerking tussen ouders en school essentieel is voor de ontwikkeling van uw kind. We houden daarom de ouders goed op de hoogte van wat er op school speelt. We zien het contact met ouders niet als eenrichtingsverkeer van de school naar de ouders. We waarderen het ook informatie van de ouders te ontvangen. Behalve de geplande gesprekken naar aanleiding van een rapport (de zogenaamde spreekavonden) is het ook fijn om tussentijds eens wat te horen. Zinvolle uitwisseling van informatie leidt immers tot wederzijds begrip van ieders opvoedkundige situatie. In de oudercontacten geven we ook informatie over hoe de kinderen leren bij ons op school. Deze informatie helpt u bij het ondersteunen van het leerproces van uw kind. 1.7 Burgerschap Het is voor onze school vanzelfsprekend dat wij onze leerlingen voorbereiden op de samenleving. Burgerschapsvorming is eigenlijk de totale identiteit van de school, die beschreven staat in de schoolgids en het schoolplan. De drie kenmerken van burgerschapsvorming zijn: IDENTITEIT: Om deel te kunnen nemen aan de samenleving, moet je weten wie je zelf bent en waar je voor staat. Je moet je ook bewust worden van wie je bent ten opzichte van anderen. In elke les vindt reflectie plaats op het eigen gedrag en op de omgeving met anderen. Hieraan wordt expliciet aandacht geschonken tijdens de lessen over sociaal emotionele vorming (methode Goed Gedaan). DEMOCRATIE: Om op de goede manier deel te nemen aan de maatschappij moet je weten hoe deze werkt. Onze school fungeert als oefenplaats als het gaat om problemen samen oplossen en deelnemen aan democratische processen. Hieraan wordt expliciet aandacht geschonken tijdens de lessen geschiedenis (methode Wijzer door de tijd), de lessen natuur (Huisje boompje beestje, Nieuws uit de natuur en de methode Wijzer door de Natuur) en de lessen aardrijkskunde (methode De Blauwe Planeet). PARTICIPATIE: Actief burgerschap betekent dus dat je deelneemt aan de samenleving. Dit kan betrekking hebben op het deelnemen aan maatschappelijke verbanden: de relatie tussen burger en overheid en de relatie tussen burgers onderling. Het geven van verantwoordelijkheid aan leerlingen, zal de participatie in de maatschappij ten goede komen Onze visie op burgerschapsvorming Leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze school vindt het van belang haar leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden. Onze leerlingen maken ook nu al deel uit van de samenleving. Allereerst is kennis van belang, maar daar blijft het niet bij. Vanuit onze christelijke identiteit vinden wij het van belang dat kinderen op een zelfbewuste

8 8 manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien. Wij willen leerlingen brede kennis over en verantwoordelijkheidsbesef voor de samenleving meegeven. In de school leren leerlingen samen te leven met anderen. Vanuit deze visie hebben we de volgende doelen en activiteiten opgesteld: Onze leerlingen praten met elkaar over de manier waarop ze in het leven staan. Bij de godsdienstlessen komen vele levensvragen aan de orde, meestal aan de hand van Bijbelverhalen. Elke twee weken wordt een thema centraal gesteld. Dit gebeurt aan de hand van de methode Trefwoord. Dit gebeurt dagelijks in alle groepen op het eigen niveau van de kinderen. De school is een afspiegeling van de maatschappij in het klein (minisamenleving). De kinderen kunnen in de school dus oefenen in het leren samenleven met elkaar. De klassenregels worden geregeld besproken en aangescherpt. Dit gebeurt tijdens de lessen die daarvoor bedoeld zijn, maar ook tussendoor. Hierin krijgen de kinderen ook eigen verantwoordelijkheid. De school maakt gebruik van de methode Goed Gedaan. In deze methode leren de kinderen onder andere hoe je conflicten het beste kunt oplossen. Ook de leefregels komen hier uitgebreid aan de orde. De ouders worden hier direct bij betrokken, door brieven te mailen waarin staat waarover gesproken is op school. Wanneer de regels worden overtreden heeft onze school een helder beleid over straffen en belonen, dat door elke leerkracht zo consequent mogelijk wordt uitgevoerd. Alle mensen maken fouten, maar elkaar vergeven en opnieuw kunnen beginnen, hoort helemaal bij onze school. De kinderen zijn actief met elkaar bezig in onze school. Ze leren hun zaakjes op een goede manier te organiseren en op verantwoorde wijze met elkaar om te gaan. - Om het jaar organiseren we de Actie Schoenmaatje. - De kinderen denken mee met het opzetten van en begeleiden bij de sportdag. - De kinderen worden betrokken bij het bepalen van de pleinregels. - De kinderen werken heel veel in groepjes. Ze leren zo met elkaar samen te werken en werkstukken te maken. In onze school oriënteren leerlingen zich op de samenleving en leren ze hun eigen mening over maatschappelijke thema s te verwoorden. Dit gebeurt zowel in als buiten de school. In de groepen 7 en 8 wordt wekelijks het School TV Weekjournaal bekeken. De kinderen discussiëren over thema s die daarin naar voren komen. In de groepen 5 t/m 8 worden werkstukken gemaakt over bovengenoemde onderwerpen. De kinderen in groep 7 en 8 krijgen jaarlijks informatie over drankgebruik, drugs, vuurwerk en geweld, zowel door de wijkagent als door bureau HALT Waar vinden we burgerschapsvorming terug in de school? Naast de al eerder genoemde methoden voor sociaal emotionele ontwikkeling, aardrijkskunde, geschiedenis en natuur komen de drie kernwaarden terug in de methode godsdienst (Trefwoord). Deze lessen richten zich in het bijzonder op identiteitsvorming. Verder zijn er ook schoolbrede activiteiten, die vorm krijgen in het pedagogisch klimaat. Hoe gedragen kinderen zich in school (BRON-nen) en welke normen en waarden vinden wij belangrijk? Het pedagogisch klimaat is de basis voor het goed functioneren van de school. Jaarlijks heeft het team een vergadering over de identiteit van de school. Hierin bespreken we met elkaar de gedragsregels, hoe we de zelfstandigheid van de kinderen kunnen bevorderen en hoe we de uniciteit van het kind kunnen behouden zonder burgerschap te benadelen. Buitenschoolse activiteiten vinden

9 9 plaats in de vorm van het bezoeken van musea in Delft, bezoeken van bedrijven (Techniek), bezoeken van het stadhuis (raadszaal), schoolreisjes, schoolkamp, bibliotheek enz. 1.8 Doelen van ons onderwijs werkt vanuit de visie opbrengstgericht werken. Dat betekent dat leren, op vele manieren ons hoofddoel is. We willen de kinderen zo veel als mogelijk leren, zodat ze goed voorbereid zijn voor het vervolgonderwijs. Dat leren kan alleen tot stand komen in een veilige, rijke omgeving. Daarom richten wij ons niet alleen op de hoofdvakken rekenen en taal. Wij vinden het ook belangrijk dat kinderen zich kunnen uiten in tekenen, in muziek, in drama en in techniek. Om de leerlingen nog beter voor te bereiden op de maatschappij heeft ervoor gekozen Engels aan te bieden aan alle kinderen. In groep 1 t/m 4 betekent het dat de kinderen in het Engels les krijgen gedurende één uur per week. Zij leren te luisteren en te spreken in het Engels. Vanaf groep 5 gaan de kinderen ook Engels leren schrijven. Ook deze kinderen krijgen minimaal één uur Engels per week. Tevens leren alle kinderen in groep 8 blokfluiten, zodat zij in ieder geval het notenschrift kunnen lezen, voordat ze naar de middelbare school gaan. De resultaten van ons onderwijs volgen we binnen de groep door regelmatig toetsen af te nemen. We beoordelen dan of wij de kinderen voldoende hebben kunnen leren. Als dat niet zo is, kan er ingegrepen worden. Daarnaast gebruiken wij het CITO leerlingvolgsysteem om de vorderingen van de kinderen te volgen. De resultaten op deze toetsen kunnen aanleiding zijn de manier van lesgeven, meer of minder instructie, aan te passen. Op die manier behalen bijna alle kinderen van de einddoelen van het basisonderwijs, zoals ze vastgelegd zijn door de inspectie van het onderwijs. We zijn er trots op dat een heel laag verwijzingspercentage heeft. Wij proberen altijd alle kinderen binnen onze school te bieden wat ze nodig hebben.

10 10 2. Schoolorganisatie De schoolorganisatie bestaat uit het team van leerkrachten, een vakdocent bewegingsonderwijs, directie, intern begeleider, conciërge, administratief medewerkster en stagiaires MBO en HBO. Afhankelijk van de instroom wordt een aantal groepen gevormd. Dit wordt ieder jaar opnieuw bekeken. 2.1 Teamleden Groepsleerkracht De groepsleerkrachten zijn allen verantwoordelijk voor het onderwijs, de activiteiten die in groepsverband worden georganiseerd en de dagelijkse zorg voor de eigen groep. De groepsleerkracht is voor u het eerste aanspreekpunt voor wat betreft de ontwikkeling van uw kind. Vakleerkracht De vakleerkracht bewegingsonderwijs, meester Nick, geeft vanaf groep 3 twee keer per week bewegingslessen aan uw kind. In de groepen 1 en 2 ondersteunt hij de leerkrachten bij de planning van de lessen bewegingsonderwijs. Schoolleiding De directeur, dhr. Aad Bos, is eindverantwoordelijk voor de scholen en De Ark. Hij is in dit schooljaar iets meer dan één dag per week aanwezig (maandag en woensdag om de week). Wanneer hij niet aanwezig is, vervangt de locatieleider mevr. Wilma van der Leeden de directeur. Zij is dan aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten. Intern begeleider De intern begeleider, mevr. Byonda Kroon ondersteunt leerkrachten en coördineert de leerlingzorg (zie zorg). Zij is een belangrijke gesprekspartner voor ouders en leerkrachten wanneer er sprake is van extra ondersteuning bij individuele leerlingen. Conciërge Vier ochtenden per week is onze conciërge, dhr René van der Knaap aanwezig. Hij verzorgt klein onderhoud aan het gebouw en ondersteunt het personeel bij voorkomende werkzaamheden. Administratief medewerkster Mevr. Odette Rietveld verzorgt één keer per week onze administratie. Zij verzorgt betalingen, verwerkt de inschrijvingen en doet andere voorkomende administratieve klussen. Stagiaire Ieder jaar verwelkomen wij een nieuwe groep studenten MBO en HBO. Op dit moment weten wij nog niet hoeveel studenten wij in bij ons op school mogen verwelkomen. 2.2 Groepsgrootte De groepsverdeling en groepsgrootte heeft ieder jaar onze volledige aandacht. Vanuit de door het Rijk beschikbaar gestelde financiën, berekenen wij het aantal groepen dat we kunnen bekostigen. Vanuit onze visie op onderwijs proberen we met die financiële middelen een aparte instroomgroep te formeren. De kinderen die nieuw op school komen krijgen op die manier de aandacht die ze nodig hebben. Na de instroomgroep stromen de kinderen door naar groep 1 of 2, afhankelijk van hun leeftijd en/of ontwikkelingsniveau. We formeren bewust in groep 1 en 2 samengestelde groepen. Kleuters stimuleren elkaar enorm in zo n samengestelde groep. Vanaf groep 3 proberen we zoveel mogelijk enkelvoudige groepen te formeren. Dat lukt gezien het aantal leerlingen niet altijd. Dan kiezen we voor samengestelde groepen waarbij de leeftijd van de leerlingen niet ver uit elkaar ligt. Op die manier kan een sociaal harmonieuze groep ontstaan. Bij de groepsverdeling zijn leerkrachten, ouders, directie en bestuur nauw betrokken. Zo proberen we de verdeling voor ieder kind zo Schoolgids 2014

11 11 goed mogelijk te laten verlopen. Deze visie en de toegekende financiële middelen heeft geleid tot de volgende groepsindeling. Groepsindeling in Groep 1 juf Simone en juf Colinda Groep 1-2 juf Eline en juf Janneke Groep 1-2 juf Mieke en juf Janneke Groep 3 juf Dominique en juf Caroline Groep 4 juf Margret en juf Nicoline Groep 5 juf Christa en juf Janine Groep 5-6 meester Joost en juf Caroline Groep 6 juf Rina en juf Margo Groep 7 juf Chantal en juf Michèle Groep 8A meester Rien en juf Karin Groep 8B juf Astrid en juf Janine 2.3 indeling in bouwen We verdelen onze school in drie bouwen: de onderbouw (groep 1 en 2), de middenbouw (groep 3,4,5) en de bovenbouw (groep 6,7,8). Hoewel we één school zijn, zijn er ook verschillen tussen de bouwen. Dit uit zich in de manier van leren. Niet in het pedagogisch klimaat. Die normen en waarden zijn door de gehele school hetzelfde. Iedere bouw heeft zijn eigen bouwcoördinator De onderbouw: bouwcoördinator juf Colinda Valstar In de onderbouw wordt vanuit de visie op de ontwikkeling van het jonge kind, bewust gekozen voor een instroomgroep en daarnaast gemengde groepen. In de instroomgroep ligt het accent op het leren van de regels en routines. Een kind dat net naar school komt, moet zich eerst veilig gaan voelen. Dat gebeurt in de vertrouwde omgeving van een kleine groep. Omdat de kinderen iedere keer na een vakantie instromen, zijn ze bijna nooit alleen als nieuwkomer. Hierdoor kan het groepje nieuwkomers gelijk optrekken in het ontdekken van de regels en routines op de basisschool. Na de instroomgroep gaat een kind, afhankelijk van zijn ontwikkeling over naar groep 1 of 2. Naast de regels van de inspectie kijken de leerkrachten van ook altijd naar het ontwikkelingsniveau van het kind. In de samengestelde groep, waar zowel kinderen van groep 1 als groep 2 zitten, heeft uw kind alle kans om zich optimaal te ontwikkelen. De kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong stimuleren de andere kinderen. Het blijkt maar al te vaak dat ieder kind in staat is een ander kind te helpen. Binnen de onderbouw is ons motto: SPELEN IS LEREN. Al spelend wordt de ontwikkeling gestimuleerd. Daarom neemt het spel een heel belangrijke plaats in binnen de onderbouw. Methodes zult u dus niet aantreffen in groep 1 en 2. Er wordt thematisch gewerkt, waarbij spelen en werken elkaar afwisselen. Thema s die zoal aan de orde komen zijn: gezondheid, seizoenen, feesten en beroepen. Zo wordt aangesloten bij de belevingswereld van de kinderen. Binnen dat thema komen alle ontwikkelingsgebieden zoals taal, rekenen, motoriek, expressie, Engels, sociale vaardigheden en zelfstandigheid aan de orde. De pictogrammen waarmee gewerkt wordt zorgen voor gewoontevorming en regelmaat. Het dagprogramma, kring, spelen, werken, eten en drinken, bewegingsonderwijs, is op deze manier voorspelbaar voor de kinderen. Door zo te werken, ontdekt het kind de wereld om zich heen en maakt het zich begrippen en vaardigheden eigen die nodig zijn om door te stromen naar de middenbouw (leesvoorwaarden, rekenvoorwaarden en motorische vaardigheden). Dit alles zorgt ervoor dat kinderen rond tien uur iets moeten eten en drinken. Daartoe wordt gelegenheid geboden tijdens de kring. De leerkracht gebruikt die tijd om voor te lezen of een educatief filmpje te bekijken op het activboard. De kinderen in de onderbouw krijgen een rapport dat is gebaseerd op de ontwikkeling. U zult hierin geen cijfers of beoordelingen tegen komen. Wel kunt u lezen welke ontwikkelingsaspecten uw kind al beheerst. Deze ontwikkelingsaspecten

12 12 zijn afgezet op een lijn met de gemiddelde leeftijd waarop een kind een bepaalde ontwikkeling zou moeten beheersen. Door deze vorm van rapportage kunt u zien of uw kind zich leeftijdsadequaat ontwikkelt. Daar waar extra zorg nodig is zal dat geboden worden. In de lokalen van de onderbouwgroepen zien we een rijke leeromgeving, waardoor alle kinderen zich op maat kunnen ontwikkelen. Over de zorgstructuur kunt u elders in deze schoolgids meer lezen De middenbouw: bouwcoördinator juf Christa van Beekum In groep 3 start het aanvankelijk lezen, aanvankelijk rekenen en wordt gestart met het leren schrijven van letters. Altijd een heel boeiend proces. Lezen en schrijven wordt geleerd aan de hand van de methode Veilig Leren Lezen. De lettervormen worden aangeleerd met de methode Schrijven in de Basisschool. Voor rekenen gebruiken we de methode Alles Telt. Daarnaast wordt Engels (methode I-pockets), wereldoriëntatie, expressie en sociaal emotionele vorming (methode Goed gedaan) aangeboden. In groep 4 gaat het aanvankelijk lezen over in technisch lezen. De woorden moeten steeds sneller gelezen kunnen worden en de woorden worden ook langer en ingewikkelder. Om het technisch lezen te leren gebruiken we de methode Estafette Nieuw. Schrijven ontwikkelt zich van los schrift naar verbonden schrift en ook worden de hoofdletters in dit leerjaar aangeleerd (methode Schrijven in de basisschool). Rekenen gaat nu tot de honderd en tafels worden aangeleerd (methode Alles Telt). We vragen hier met nadruk de samenwerking met de ouders. Tafels kennen is de basis voor het rekenen in de bovenbouw. Wanneer uw kind de tafels niet leert, heeft het heel veel moeite het tempo in groep 6 t/m 8 bij te houden. Wilt u alstublieft samen met uw kind de tafels blijven oefenen thuis? In groep 4 wordt een taalmethode geïntroduceerd. Onze taalmethode heeft een spellinglijn en een taallijn. Spelling is gebonden aan regels. Die regels hebben wij teruggebracht tot 16 regels die in iedere groep aan de muur hangen. Wekelijks hebben de kinderen een dictee. Bij het taalboek gaat het om woordenschat, zinsvorming en taalbeschouwing (methode Taal op Maat). In groep 5 wordt dit alles voortgezet op een hoger niveau. De methodes blijven hetzelfde. Met twee uitzonderingen: aardrijkskunde wordt vanaf dit leerjaar methodisch aangeboden (methode De Blauwe Planeet) en voor Engels wordt overgeschakeld naar de methode Backpack. Het oefenen van de tafels en de deeltafels neemt nog steeds een belangrijke plaats in binnen groep 5. In de middenbouw krijgen de kinderen uit groep 3 en 4 een rapport met een beoordeling in letters, vanaf groep 5 krijgen de kinderen een beoordeling in cijfers. De sociaalemotionele aspecten worden beoordeeld op een vijfpuntsschaal (van onvoldoende tot goed) De bovenbouw: bouwcoördinator juf Michèle Kooistra Hier wordt steeds meer taakgericht gewerkt. Het tempo gaat omhoog en eisen worden ook zwaarder. De kinderen krijgen in de bovenbouw te maken met huiswerk. Het leerwerk van toetsen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur moet vanaf nu thuis worden gedaan. De kinderen wor-

13 13 den op die manier voorbereid op het voortgezet onderwijs. In groep 8 leren de kinderen naast de normale muzieklessen ook blokfluiten. Dit om ze het notenschrift eigen te maken. Aan de ouders wordt een bijdrage gevraagd voor de aanschaf van de blokfluit. De kinderen van groep 6, 7 en 8 krijgen een rapport met cijfers. De sociaalemotionele aspecten worden beoordeeld op een vijfpuntsschaal (van onvoldoende tot goed). In groep 7 wordt de entreetoets gemaakt en in groep 8 wordt de CITO eindtoets gemaakt. Beide toetsen geven informatie over de leerresultaten op schoolniveau en de leervorderingen van uw kind. 2.4 De opbouw van de vakken binnen Godsdienstige vorming Alle groepen beginnen de dag met een opening (gebed, lied, gedicht, gesprek enz.). De leerkracht en de kinderen praten dan met elkaar over actuele gebeurtenissen of over een onderwerp dat aansluit bij de Bijbelverhalen voor die week. In gesprekken, verhalen en liedjes proberen wij de kinderen op een begrijpelijke manier te vertellen over God en Zijn bedoeling met deze wereld. Respect en belangstelling voor elkaar zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Afhankelijk van de groep behandelt de leerkracht één, twee of drie Bijbelverhalen per week. We openen en sluiten de dag met gebed, lied, gedicht of gesprek. We gebruiken voor godsdienst de methode Trefwoord Sociaal emotionele ontwikkeling Wij gebruiken de methode Goed gedaan. Deze methode vormt de gestructureerde basis voor het bestaande beleid. De methode is opgebouwd rond thema s. In iedere groep komen op hetzelfde moment dezelfde thema s aan de orde. Door deze gestructureerde manier van werken, willen wij dat de kinderen in staat zijn om met respect naar anderen en zichzelf te kijken en hiernaar te handelen. We bedoelen hiermee, dat kinderen en leerkrachten naar elkaar luisteren, elkaar laten uitspreken, elkaar ruimte geven en verschillen accepteren Rekenen Het moderne rekenonderwijs bestaat niet meer alleen uit het maken van rijtjes sommen. De kinderen leren rekenen door het oplossen van praktische problemen die voor hen herkenbaar zijn. Niet alleen het antwoord is belangrijk, maar vooral hoe je tot de oplossing gekomen bent. Daarom heeft het samen praten over

14 14 hoe een rekenprobleem opgelost kan worden een belangrijke plaats in ons onderwijs. Naast optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, wordt ook aandacht besteed aan het meten, klokkijken, rekenen met geld, opstellen en lezen van tabellen en grafieken enz. We gebruiken (de nieuwste versie van) de methode Alles Telt. Twee maal per jaar nemen we bovendien een objectieve toets af waarbij de vorderingen van het kind vergeleken worden met andere kinderen in Nederland (CITO rekenen en wiskunde). Per groep wordt tussen de 4 à 5 uur rekenonderwijs per week gegeven Nederlandse taal Taal speelt een belangrijke rol in ons leven. Taal is nodig om de wereld om je heen te verkennen en om in contact te komen met anderen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich verstaanbaar weten te maken tegenover anderen en dat ze leren anderen te verstaan. Een belangrijk deel van het taalonderwijs is daarom op het spreken, luisteren en stellen gericht. Uitbreiden van de woordenschat, het onder woorden leren brengen van je mening en het luisteren naar anderen vinden een plaats in o.a. het kringgesprek. We leren de kinderen ook verhalen schrijven en spreekbeurten houden. Daarnaast is er regelmatig aandacht voor de spelling en de grammatica. In groep 4 t/m 8 wordt gewerkt met de methode Taal op maat. De vorderingen bij het spellingonderwijs worden twee maal per jaar met een objectieve toets bekeken (CITO spelling). Per groep wordt er 6 à 7 uur taalonderwijs per week gegeven Lezen In groep 3 wordt officieel een start gemaakt met het leren lezen. Wij gebruiken de nieuwste versie van de methode Veilig Leren Lezen. Bij deze methode horen aantrekkelijke, uitdagende leermiddelen, die het leren lezen nog leuker maken. Na een half jaar zijn de meeste kinderen in staat eenvoudige verhaaltjes te lezen. We starten dan met tutorlezen. Groepjes van 2 of 3 kinderen lezen samen een boek. Twee keer per jaar worden de leesvorderingen van de kinderen in groep 3 t/m 8 getoetst (CITO Drie Minuut Toets en AVI toets). Naast de technische kant van het leren lezen is er veel aandacht voor leesbeleving. Wij proberen kinderen te laten ervaren, dat lezen fijn is. Daarom wordt er geregeld voorgelezen en heeft onze school de beschikking over een eigen, uitgebreide schoolbibliotheek. Ieder jaar wordt de schoolbibliotheek aangevuld met nieuwe leesboeken. Vanaf groep 4 is er naast het technisch lezen ook aandacht voor het begrijpend/studerend lezen. Gemiddeld wordt er 3 uur per week per leerjaar aandacht besteed aan lezen. Voor technisch lezen wordt de methode Estafette Nieuwe gebruikt (groep 4 t/m 8) Voor begrijpend lezen wordt de methode Tekstverwerken gebruikt (groep 4 t/m 8). We zijn op het moment van schrijven van deze schoolgids op zoek naar een nieuwe methode voor begrijpend en studerend lezen. Zodra we een keus hebben gemaakt, leest u dat in de nieuwsbrief Schrijven Voordat we met schrijfonderwijs volgens de methode Schrijven in de basisschool in groep 3 beginnen, moet de motoriek voldoende ontwikkeld zijn. In de groepen 1 en 2 is daarom veel aandacht voor bewegen; de fijne motoriek wordt geoefend door te leren knippen, verven, tekenen e.d., de grove motoriek door rennen, klimmen, fietsen e.d. In groep 3 leren de kinderen alle schrijfletters, in groep 4 komen daar de hoofdletters bij. Halverwege groep 3 wordt de vulpen geïntroduceerd. Vanaf groep 5 blijft er aandacht voor de juiste vorm van de letters, het vloeiend

15 15 schrijven en een goede werkverzorging. In de loop der jaren ontwikkelt het kind steeds meer een eigen handschrift. Gemiddeld wordt 1 uur per week schrijfonderwijs gegeven Wereldoriëntatie Wereldoriëntatie wil zeggen: leren de wereld te verkennen en proberen te begrijpen waarom de wereld zich in de loop der tijden zo gevormd heeft. Dit doen wij in groep 1 t/m 4 aan de hand van onderwerpen, die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. Vanaf groep 5 gebeurt dit in aparte vakken. Voor het vak aardrijkskunde gebruiken wij de methode De Blauwe Planeet en voor geschiedenis de methode Wijzer door de tijd. Voor het natuuronderwijs wordt gebruik gemaakt van de methode Wijzer door de natuur en van projecten en leskisten van het natuureducatiecentrum De Papaver. Met roep 5 en 6 volgen we de uitzendingen van Nieuws uit de natuur die wekelijks worden uitgezonden door de Nederlandse Onderwijs Televisie. Gemiddeld 3 uur per week is er aandacht voor deze vakken Engels Dit vak wordt in alle groepen aangeboden. In groep 1 t/m 4 alleen spreken en luisteren. Dat gebeurt door gebruik te maken van de digitale methode I-pockets. Vanaf groep 5 gaan de kinderen zich naast spreken en luisteren richten op schrijven. In groep 7 en 8 wordt ook grammatica aangeboden. Dit doen we aan de hand van de methode Backpack. Gemiddeld wordt 1 uur per week besteed aan Engels Verkeer Voor het verkeersonderwijs gebruiken wij de methode Klaar Over. Dit is een moderne methode, die jaarlijks wordt aangepast, aangezien de verkeersregels en verkeersborden nogal eens veranderen. In groep 5 en 6 gebruiken we ook nog de verkeerskranten Op voeten en fietsen en in groep 7 de Jeugdverkeerskrant van 3VO. Groep 7 doet mee aan het landelijk verkeersexamen, dat bestaat uit een schriftelijk gedeelte en een fietsproef. In groep 8 brengen we tijdens de kampweek het geleerde in de praktijk. We fietsen in die week gemiddeld 100 km met de kinderen. Per week wordt gemiddeld 30 minuten verkeer gegeven Creatieve vorming Er is ruime aandacht voor muziek, tekenen en handvaardigheid, gemiddeld zo n drie uur per week. Daarnaast maken wij veel gebruik van het aanbod van de Vrije Akademie. Zij bieden ons leskisten, theatervoorstellingen, films en museumbezoeken aan. Door het aanleren van technieken en het kennismaken met kunstzinnige uitingen proberen wij kinderen enthousiast te maken om hun eigen creativiteit verder te ontwikkelen. Wij maken o.a. gebruik van de methoden Beeldvaardig en Handvaardig Techniek Techniek is een onderdeel van Oriëntatie van mens en wereld, naast natuur, geschiedenis en aardrijkskunde. We creëren een rijke leeromgeving voor de leerlingen. Een omgeving die voor de leerlingen herkenbaar is, want techniek is een onderdeel van hun leefomgeving en belevingswereld. Het geven van techniekonderwijs kan heel uitnodigend zijn en leiden tot allerlei interessante ontdekkingen. In technieklessen leren kinderen al doende logisch nadenken en probleemop-

16 16 lossend handelen, onderzoeken, reflecteren en samenwerken. We worden dit schooljaar nog één jaar begeleid door onze techniekcoach, Hans Jacobi Bewegingsonderwijs In groep 1 en 2 is dagelijks veel aandacht voor bewegen. Ieder dagdeel spelen de kinderen buiten op het plein of in de kleutergymzaal. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen één of twee keer per week bewegingsonderwijs van de vakleerkracht meester Nick. Vanaf dit schooljaar wordt het douchen na de bewegingsles afgeschaft. Het rooster bewegingsonderwijs wordt aan het begin van het schooljaar aan u bekend gemaakt Computers in het onderwijs In alle groepen werken de kinderen regelmatig met de computer. We gebruiken computerprogramma s, die ondersteuning geven bij het lesprogramma. In iedere groep staan twee computers aangesloten op ons netwerk. Zo zijn er verschillende programma s, die leren omgaan met de muis, helpen sommen te automatiseren, spelling- en werkwoordsvormen in te oefenen of de topografie te leren enz. In de aula en mediatheek staan meerdere computers voor algemeen gebruik. In de kleutergroepen zijn i-pads beschikbaar. Computers worden niet alleen gebruikt voor het maken van oefeningen, maar ook voor het werken via internet. Meer informatie staat in het ICT-beleidsplan van de school, dat te vinden is in de directiekamer. In alle groepen wordt het onderwijs ondersteund door een activboard Spreekbeurt, boekbespreking en werkstuk Leren presenteren is een belangrijke vaardigheid voor uw kind. Daarom houden de kinderen vanaf groep 5 een spreekbeurt en/of een boekbespreking. In de groepen 1 t/m 4 gebeurt dit op kleine schaal op speelse en vrijwillige basis (denkt u aan het vertellen in de kring). De leerkracht bespreekt elk jaar met de kinderen waar een spreekbeurt/boekbespreking/werkstuk aan moet voldoen. 2.5 Opleiden in de school Opleidingsschool SCO Delft e.o. is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap in december 2009 gecertificeerd als opleidingsschool. Door het opleiden in de school hebben we zelf invloed op de instroom van goed gekwalificeerde, nieuwe collega s. Dit ervaren we als een grote meerwaarde. Elk schooljaar lopen studenten van Hogeschool InHolland voor een bepaalde periode praktijk op onze school. De studenten worden begeleid door de groepsleerkracht en de schoolopleider. De schoolopleider is een daarvoor speciaal opgeleid teamlid dat alle stages op de school coördineert. Er zijn vierdejaars studenten die in het laatste jaar van hun opleiding een bepaalde periode zelfstandig voor de klas staan. Zij zijn ook bij vergaderingen aanwezig en voeren oudergesprekken. Ook is onze school leerbedrijf voor mbo-studenten van het Mondriaan. Verder bieden we stageplaatsen aan voor vmbo-leerlingen Zorg en Welzijn en kunnen leerlingen hun maatschappelijke stage lopen op onze school. Juf Michèle Kooistra is onze schoolopleider. Vanuit onze visie zien wij al deze studenten als een verrijking voor de school. Door iedere keer andere mensen je school binnen te halen, wordt

17 17 de visie levendig gehouden (we moeten iedere keer vertellen waar we met elkaar voor staan), worden we scherp gehouden (studenten nemen niet zomaar iets aan maar vragen steeds naar het waarom) en genieten we van de sprankelende aanwezigheid van jonge mensen Eigen Leren Centraal Kennisdeling is een belangrijk speerpunt binnen SCO Delft e.o. We vinden het belangrijk dat we kennis en ervaring met collega s van de eigen school, als ook met collega s van de andere scholen delen. In 2013 zijn we gestart met het project Eigen Leren Centraal. Dit doen we in samenwerking met OnderwijsAdvies en de universiteit van Leiden. Leerkrachten van de basisscholen van SCO Delft e.o. kunnen kiezen uit verschillende cursussen die op maat gegeven worden door speciaal daarvoor getrainde collega s. Onze leerkrachten zijn daardoor voortdurend in ontwikkeling en kunnen de opgedane kennis direct toepassen. De meerwaarde van deze cursussen is dat ze gegeven worden door collega s van SCO Delft e.o. 2.6 Voor-, tussen- en naschoolse opvang Dit wordt bij ons aangeboden door kinderopvangorganisatie Smallsteps. Overweegt u uw kind hiervoor aan te melden, dan kunt u bij de directie een informatiepakket krijgen met de benodigde nummers. U kunt ook rechtstreeks bellen naar: / Ook kunt u informatie vinden op de website van Smallsteps (BSO De Matrozen en TSO ). Wanneer u gebruik maakt van de tussen schoolse opvang (overblijf) moet u zelf voor de lunch (eten en drinken) van uw kind zorgen. Voor de voor- en naschoolse opvang kunt u ook kiezen voor een andere kinderopvangorganisatie, zoals: Kindercentrum Knotz T: Octopus-Groenpost T: t Spant T: Durfal T:

18 18 3. Kwaliteit De kwaliteit van ons onderwijs wordt op diverse niveaus bewaakt. Natuurlijk door leerkrachten en directie. Maar ook externe instanties beoordelen of het onderwijs voldoet aan de verwachtingen en eisen. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe dat op De Bron wordt vormgegeven. 3.1 Inspectie van het onderwijs: De inspecteur bezoekt één keer in de vier jaar onze school. Dit bezoek heeft tot doel om de eisen die het ministerie stelt aan goed basisonderwijs te toetsen. Hierdoor worden eventuele problemen op tijd gesignaleerd. Het college van bestuur, de medezeggenschapsraad en het team zijn nauw bij dit proces betrokken. Bij ieder schoolbezoek neemt de inspecteur de algehele lijnen van ons onderwijs door met de directie. Daarnaast bekijkt hij een bepaald leerstofonderdeel nauwkeuriger en bezoekt daarvoor enkele groepen. Zo vormt hij zich een beeld van de situatie. De inspecteur schrijft na afloop van het bezoek een rapport over de school. Hierin worden de pluspunten benoemd en worden aanbevelingen gedaan op de punten die nog kunnen verbeteren. Het verslag van de bevindingen is te vinden op internet (www.onderwijsinspectie.nl). In alle jaren, onafhankelijk van het bezoek van de inspecteur, nemen we methode onafhankelijke toetsen af om zelf het gegeven onderwijs aan de gestelde doelen te toetsen. De doelen die De Bron stelt liggen op of boven de inspectienorm. Ieder halfjaar worden die doelen geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Soms kan dat leiden tot aanpassing van een methodiek. Zo hebben we voor spelling de methodiek van Zo leer je kinderen lezen en spellen, ingevoerd naast de bestaande methode. Uit de analyses blijkt dat dit goede resultaten oplevert. De analyses maken deel uit van het jaarverslag dat naar het bevoegd gezag gaat. De resultaten liggen op dit moment op of boven het gemiddelde van de inspectienorm. Behalve de resultaten van groep 8 in We hebben die opbrengsten geanalyseerd en hebben daar waar nodig aanpassingen beschreven. De individuele leerlingresultaten op de CITO-toets worden in het rapport opgenomen. We hanteren daarbij de normering van E t/m A, waarbij een E score betekent dat een kind (nog) niet voldoet aan de gestelde normen en een A score aangeeft dat het kind ruim boven de bovengrens van de gestelde normen scoort. Tijdens de tien-minuten-avonden krijgt u een toelichting op die scores. Schoolgids 2014

19 19 We nemen de volgende toetsen af in: oktober: - in alle groepen de SiDi. Dit is een signaleringslijst om te beoordelen of een kind mogelijk meer aan kan. november en maart: - de SCOL in alle groepen. Dit is een signaleringsinstrument om de sociaal-emotionele ontwikkeling te volgen. De SCOL wordt vanaf groep 6 ook door de leerlingen zelf ingevuld. januari: - CITO taal voor kleuters (voor alle kinderen in groep 2). - CITO rekenen en wiskunde (voor alle kinderen in groep 2). - CITO fonemisch bewustzijn (voor alle kinderen in groep 2). - CITO spelling (voor alle kinderen in de groepen 3 t/m 8). - CITO rekenen en wiskunde (voor alle kinderen in de groepen 3 t/m 8). - CITO begrijpend lezen (voor alle kinderen in de groepen 4 t/m 8). - CITO DMT (voor alle kinderen in de groepen 3 t/m 8). Toets gericht op het zo snel mogelijk lezen van woorden. - AVI leestoets (voor alle kinderen in de groepen 4 t/m 8). - TTR (voor alle kinderen in de groepen 3 t/m 8). Gericht op het beoordelen van de mate van automatiseren van de hoofdbewerkingen bij rekenen. juni - CITO taal voor kleuters (voor alle kinderen in groep 1 die naar groep 2 gaan en voor alle kinderen in groep 2). - CITO rekenen en wiskunde (voor alle kinderen in groep 1 die naar groep 2 gaan en voor alle kinderen in groep 2). - CITO fonemisch bewustzijn (voor alle kinderen in groep 2). - CITO spelling (voor alle kinderen in de groepen 3 t/m 7). - CITO rekenen en wiskunde (voor alle kinderen in de groepen 3 t/m 7). - CITO begrijpend lezen (voor alle kinderen in de groepen 4 t/m 7). - CITO DMT (voor alle kinderen in de groepen 3 t/m 7). Toets gericht op het zo snel mogelijk lezen van woorden - AVI leestoets (voor alle kinderen in de groepen 4 t/m 7). - TTR (voor alle kinderen in de groepen 3 t/m 7). Toets gericht op het beoordelen van de mate van automatiseren van de hoofdbewerkingen bij rekenen. april: - CITO entreetoets voor groep 7. Doel is het bepalen van hiaten in de leerstof, zodat die nog aangepakt kunnen worden in de rest van groep 7 en in groep 8; zowel op individueel als op groepsniveau. - CITO eindtoets voor groep 8. Doel is om te kijken in hoeverre de doelen bereikt zijn gedurende 8 jaar basisonderwijs; zowel op individueel als op groepsniveau. 3.2 Methodes Bij het lesgeven is een goede methode belangrijk. Voor het kiezen van een nieuwe methode gaan we niet over één nacht ijs. We laten ons goed informeren door o.a. scholen die een methode al langer gebruiken, we vragen zichtzendingen aan, proberen lessen uit en soms wordt de hulp van de onderwijsbegeleidingsdienst ingeroepen. Zij kunnen met hun expertise een nuttige bijdrage leveren aan het keuzeproces. Het moment van invoeren van een nieuwe methode wordt altijd aangekondigd in de Nieuwsbrief. Ook bent u altijd welkom om na schooltijd een methode in te zien. Op de informatieavonden bent u in de gelegenheid om de methodes te bestuderen. Voor een beschrijving van de gebruikte methodes verwijzen wij naar het vorige hoofdstuk. 3.3 Onderwijstijd In het schoolplan, dat op onze school ter inzage ligt, moeten wij aan de onderwijsinspectie verantwoorden hoe de verplichte onderwijstijd wordt ingezet. Lesuitval moet tot een minimum beperkt blijven. Om onze onderwijstijd zo effec-

20 20 tief mogelijk te benutten, laten wij de schoolbel voor schooltijd iets eerder gaan zodat de kinderen niet te laat gaan beginnen met de les. Onze school houdt zich aan onderstaande wettelijke normen: Groepen 1 t/m 4: minimaal 3520 uur per jaar lestijd. Groepen 5 t/m 8: minimaal 4000 uur per jaar lestijd. 3.4 Speciale activiteiten Christelijke feesten Aan de christelijke feestdagen wordt op onze school uiteraard veel aandacht besteed. We doen dit door middel van vertellingen, verwerking op verschillende manieren en het zingen van liederen. Dit alles gebeurt in iedere groep vaak weer anders, afgestemd op de belevingswereld. Daarnaast vieren wij het Kerst- en Paasfeest met de hele school gezamenlijk. Bij de Kerstvieringen proberen we zoveel mogelijk de ouders erbij te betrekken Verjaardagen van leerlingen en leerkrachten Verjaardagen van leerlingen en leerkrachten Om het jaar organiseren we een juffen- en meesterdag. Alle leerkrachten vieren op die dag tegelijk hun verjaardag. We organiseren dan met elkaar een groot feest. Het andere jaar is de leerkracht vrij om zijn/haar verjaardag te vieren in de groep. Wanneer een leerkracht in dat jaar zijn verjaardag viert, hoort u dat via de mededelingen van die leerkracht. Bij verjaardagen van kinderen is het gebruikelijk dat een kind trakteert in zijn/haar eigen groep. Het is van belang te letten op kinderen die een bepaald dieet hebben. De leerkracht kan u hierover informeren. In de pauze kan uw kind de felicitaties van de andere leerkrachten in ontvangst nemen. We zien heel graag dat uw kind een gezonde traktatie meeneemt voor zowel de kinderen van de klas als de leerkrachten Schoolkamp Groep 8 gaat als enige groep een paar dagen samen weg. Wij kiezen ervoor om het kamp aan het begin van een schooljaar te laten plaatsvinden. Dit jaar zal het kamp zijn van maandag 8 september t/m donderdag 11 september. We gaan naar het buitencentrum De Blauwe Schuur. Informatie hierover ontvangen de betreffende ouders en leerlingen voor de grote vakantie. Aan dit kamp zijn extra kosten verbonden. De kosten van het schoolkamp bedragen dit jaar 150,00 inclusief het schoolgeld Schoolreis Ieder jaar gaan wij er samen een dag op uit. De groepen 1 t/m 7 gaan dan op schoolreis en groep 8 blijft op school, omdat zij op kamp zijn geweest. De bestemmingen worden vastgesteld door de leerkrachten in overleg met de ouderraad. Een deel van de ouderbijdrage is bestemd voor de schoolreis. Informatie ontvangt u via een speciale mail of de Nieuwsbrief.

Schoolgids 2015-2016. De Bron. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

Schoolgids 2015-2016. De Bron. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Schoolgids 2015-2016 Stichting Christelijk Stichting Christelijk, dé school voor iedereen die wil schitteren in de 21 e eeuw 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

Informatie boekje groep 6

Informatie boekje groep 6 Informatie boekje groep 6 Groepsinformatie groep 6 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 6 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Angolastraat 3 2622 EA Delft Telefoon 015 261 76 70 E-mail debron@pcbodelft.nl Website www.debrondelft.nl. Schoolgids. Schoolgids De Bron

Angolastraat 3 2622 EA Delft Telefoon 015 261 76 70 E-mail debron@pcbodelft.nl Website www.debrondelft.nl. Schoolgids. Schoolgids De Bron De Bron 2011-2015 Angolastraat 3 2622 EA Delft Telefoon 015 261 76 70 E-mail debron@pcbodelft.nl Website www.debrondelft.nl Schoolgids Schoolgids De Bron Pagina 2 Voorwoord Beste ouders/verzorgers, Voor

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm Welkom De eerste schoolweken liggen alweer achter ons. In uw handen heeft u nu de infobrief van groep 5. Hier kunt u belangrijke informatie vinden over groep 5, voor uw kind. Wanneer u vragen / opmerkingen

Nadere informatie

Informatieboekje GROEP 7

Informatieboekje GROEP 7 Informatieboekje GROEP 7 Schooljaar 2015-2016 Voorwoord Voor u ligt het informatieboekje van uw kind in groep 7. We gaan samen met de kinderen fris een nieuw jaar in. Een jaar waarin er veel gebeurt en

Nadere informatie

De Schakel in het kort.

De Schakel in het kort. CBS De Schakel De Schakel in het kort. Wij zijn een Christelijke school! Tien groepen; groep 1 t/m 8 en groep 1 t/m 5 Twee locaties: Hoofdgebouw Dependance Botter 40-77 Kennemerland 17 Uitgangspunten:

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Informatie boekje groep 4

Informatie boekje groep 4 Informatie boekje groep 4 Groepsinformatie groep 4 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 4 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Jaarprogramma. Algemeen

Jaarprogramma. Algemeen 1 Jaarprogramma Algemeen Binnen komen De kinderen van groep 4 tot en met 8 komen binnen nadat de schoolbel is gegaan. De inloop is vanaf groep 4 voorbij; het is ook niet meer de bedoeling dat ouders mee

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Informatieboekje Groep 4 Juliana van Voorwoord Hierbij het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje meer informatie over

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE Heutink ICT ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE op de C.B.S. De Bruinhorst 22-5-2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Pagina 1. Burgerschap op de Bruinhorstschool 3 2. Kerndoelen 3 3. Visie 4 4. Hoofddoelen

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

We zullen door middel van deze korte samenvatting laten zien wat wij doen bij de verschillende vakken die we hebben.

We zullen door middel van deze korte samenvatting laten zien wat wij doen bij de verschillende vakken die we hebben. Informatie groep 4 Welkom op de site van groep 4 van CBS De Bargeweide. Er zitten 27 kinderen in groep 4. We hebben twee juffen, juf Annet Semmekrot en juf Wietske Scholts. Juf Wietske wordt op dit moment

Nadere informatie

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep.

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. INFORMATIE OVER GROEP 3 Uw kind zit in groep 3, maar wat doet het toch de hele dag? Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. VEILIG LEREN LEZEN Dit is de methode die we in

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 6

Informatie. vakgebieden. Groep 6 Informatie vakgebieden Groep 6 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS?

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? 1. Levensbeschouwelijke (religieuze) identiteit : Over het algemeen geldt dat een ieder van het team zich achter de levensbeschouwelijke identiteit die

Nadere informatie

Informatie groep 4. 1.De verschillende vakken en methodes. Technisch lezen: Estafette en vrij lezen

Informatie groep 4. 1.De verschillende vakken en methodes. Technisch lezen: Estafette en vrij lezen 1.De verschillende vakken en methodes Technisch lezen: Estafette en vrij lezen Informatie groep 4 Het lezen wordt twee maal per jaar op tempo getoetst door een CITO toets (DMT), waarbij de leerling in

Nadere informatie

Informatiefolder groep 7

Informatiefolder groep 7 Informatiefolder groep 7 Schooljaar 2014-2015 Welkom Beste ouders, In deze folder vindt u de basis-informatie die van belang is voor uw kind in groep 7. Aanvullende informatie zult u steeds terug kunnen

Nadere informatie

Wij zouden het fijn vinden als u uw kind blijft stimuleren om elke dag even te lezen, maar laat het daarnaast ook genieten van uw voorlezen!

Wij zouden het fijn vinden als u uw kind blijft stimuleren om elke dag even te lezen, maar laat het daarnaast ook genieten van uw voorlezen! Welkom in groep 4 Uw kind zit nu in groep 4, een enorme verandering ten opzichte van groep 3. Vooral het werken is heel anders. De kinderen moeten nu in een bepaalde tijd een hoeveelheid werk af hebben.

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 4

Informatie. vakgebieden. Groep 4 Informatie vakgebieden Groep 4 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 7. De vakken: Taal:

INFORMATIE GROEP 7. De vakken: Taal: INFORMATIE GROEP 7 Kenmerken: De meeste kinderen krijgen wat meer oog voor wereldse problemen, tevens komen ze met allerlei vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Ze verwachten exacte antwoorden

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

2. Profiel van onze school

2. Profiel van onze school 2. Profiel van onze school Bij ons op school voelen kinderen zich gerespecteerd en gewaardeerd binnen een WARM pedagogisch klimaat, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op zowel: COGNITIEF, CREATIEF,

Nadere informatie

Informatiefolder groep 5

Informatiefolder groep 5 Informatiefolder groep 5 Schooljaar 2014-2015 foto van de nieuwe groep! Beste ouders, In deze folder vindt u de basis- informatie die van belang is voor uw kind in groep 5. Aanvullende informatie zult

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015 NIEUWS UIT HET TEAM Na een goede kerstvakantie zijn we in januari bijna allemaal weer met veel plezier begonnen. Helaas is juf Rina in januari ziek geweest. Op het moment van

Nadere informatie

Informatieavond groep 7-8

Informatieavond groep 7-8 Welkom allemaal. Informatieavond groep 7-8 Schooljaar 2014-2015 02-09-2014 Agenda Voorstellen aanwezigen Schoolmissie Gang van zaken in de groep Voortgezet onderwijs Activiteiten groep 7 en 8 Communicatie

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van groep 7. Hierin staat informatie over de vakken

Nadere informatie

2015-2016. [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C.

2015-2016. [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C. 2015-2016 [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C. Informatieblad groep 3C Algemeen: - We beginnen s ochtends om half negen. Tot de herfstvakantie mogen de kinderen na de eerste

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 4 en 5

Aan de ouders van groep 4 en 5 Aan de ouders van groep 4 en 5 U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. In deze brief willen wij een aantal zaken op een

Nadere informatie

Welkom. Voorstellen Hoe werkenwij in de klas? Vakken/ methodes Zorg Regels van de groep Praktische zaken Vragenrondje

Welkom. Voorstellen Hoe werkenwij in de klas? Vakken/ methodes Zorg Regels van de groep Praktische zaken Vragenrondje Groep 5 Welkom Voorstellen Hoe werkenwij in de klas? Vakken/ methodes Zorg Regels van de groep Praktische zaken Vragenrondje Voorstellen Groep 5A juf Fleur: maandag, dinsdag en woensdag juf Marijke: donderdag

Nadere informatie

Groepsbrief. Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2

Groepsbrief. Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 Groepsbrief Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 In deze groepsbrief brengen we enkele punten onder uw aandacht, die nodig zijn voor het goed functioneren van de groep. Wij vinden het belangrijk

Nadere informatie

Visiedocument. Actief Burgerschap. Januari 2010

Visiedocument. Actief Burgerschap. Januari 2010 Visiedocument Actief Burgerschap Januari 2010 Gereformeerde scholen voor speciaal basisonderwijs Het Baken en De Drieluik Inleiding Actief Burgerschap U staat op het punt ons visiestuk actief burgerschap

Nadere informatie

Informatie avond groep 7

Informatie avond groep 7 Informatie avond groep 7 Technisch Lezen: Net als vorig jaar hebben wij 3x per week Estafette lezen. Maandag-, woensdag- en vrijdagochtend het eerste half uur. Kinderen lezen hierbij op eigen niveau. Begrijpend

Nadere informatie

Informatie Groep

Informatie Groep Informatie Groep 3 2016-2017 1 Inhoud Algemene informatie... Inhoud vakgebieden... 2 Een nieuwe groep, een nieuw lokaal, andere kinderen, nieuwe juffen.. hieronder treft u de informatie voor het komende

Nadere informatie

Informatieboekje GROEP 3

Informatieboekje GROEP 3 Informatieboekje GROEP 3 Schooljaar 2015-2016 Informatie groep 3 De dag begint in groep 3 vaak met een inloopmoment. Vanaf 08.20 uur komen de kinderen in de klas en kiezen een activiteit van het planbord.

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 3 schooljaar 2016-2017 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2016 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 3 en

Nadere informatie

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013 Adres: I.c.b.s. Octant Blauwe Ring 90A 1566 MZ Assendelft tel: 075-6573770 dependance: Blauwe Ring 89 1566 MX Assendelft tel: 075-6226716 Email: info@icb-octant.nl Website: www.icb-octant.nl Informatiefolder

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 6 2011-2012

INFORMATIE GROEP 6 2011-2012 INFORMATIE GROEP 6 2011-2012 KENMERKEN: De overgang van groep 5 naar groep 6 heeft qua ontwikkeling en leerstof een geleidelijk verloop. Natuurlijk wordt er in vergelijking met groep 5 van de kinderen

Nadere informatie

rapportage Portfolio Naast het rapport gebruiken de kinderen ook een portfolio, die ze eens per jaar in een gesprek presenteren aan hun ouders.

rapportage Portfolio Naast het rapport gebruiken de kinderen ook een portfolio, die ze eens per jaar in een gesprek presenteren aan hun ouders. PROTOCOLLEN rapportage pag.: 1 datum: 21-11-2012 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is informeren m.b.t. de vormgeving, de invulling en de gang van zaken rond rapportage. Dit protocol bundelt al

Nadere informatie

INFORMATIE OVER GROEP 4. Dagindeling: Het rooster van de dag staat op het bord. Zo kunnen de kinderen zien wat er op een dag gedaan wordt.

INFORMATIE OVER GROEP 4. Dagindeling: Het rooster van de dag staat op het bord. Zo kunnen de kinderen zien wat er op een dag gedaan wordt. INFORMATIE OVER GROEP 4 Dagindeling: Het rooster van de dag staat op het bord. Zo kunnen de kinderen zien wat er op een dag gedaan wordt. Rekenen: Methode: De wereld in getallen. Er zijn blauwe taken.

Nadere informatie

Welkom in de kikkergroep

Welkom in de kikkergroep Welkom in de kikkergroep Informatie-avond 06-09-2016 Om 8:20 uur gaan de deuren open: welkom Bij de deur geven we een hand. Fijn dat je er bent! Soms een kring: op de stoel ligt een naamkaartje Soms vrije

Nadere informatie

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Welkom in onze klas Spelend leren. In groep 1 en 2 staat spelend leren centraal in een hiertoe uitdagende omgeving. Van belang is dat de kinderen zich op hun gemak voelen

Nadere informatie

Neemt u plaats op de stoel bij de tafel van uw kind. U kunt dan ook meteen de spullen van uw kind in het laatje bekijken.

Neemt u plaats op de stoel bij de tafel van uw kind. U kunt dan ook meteen de spullen van uw kind in het laatje bekijken. Neemt u plaats op de stoel bij de tafel van uw kind. U kunt dan ook meteen de spullen van uw kind in het laatje bekijken. Welkom op de infoavond van groep 6 Even voorstellen Meester Dennis en zijn werkdagen

Nadere informatie

Klassenbrief. Groep 3, Groep 6, Algemene informatie. De leerkrachten: Groep 6a Meester Ronald Groep 6/7 juf Floor

Klassenbrief. Groep 3, Groep 6, Algemene informatie. De leerkrachten: Groep 6a Meester Ronald Groep 6/7 juf Floor Groep 6, 2016-2017 Groep 3, 2015-2016 Algemene informatie De leerkrachten: Groep 6a Meester Ronald Groep 6/7 juf Floor In de klas gelden verschillende afspraken: - De kinderen begroeten de leerkracht bij

Nadere informatie

Ofwel... Wat doen we de hele week en wie staat er voor de groep

Ofwel... Wat doen we de hele week en wie staat er voor de groep Informatieavond groep 4 Hoe, wat, wanneer en wat er verder zo besproken kan worden... Programma Welkom Hoe zit de organisatie van de week in elkaar? Leerstof van dit schooljaar in vogelvlucht Pedagogisch

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3-4 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 3-4 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 3-4 schooljaar 2013-2014 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Wat doen de kinderen allemaal in groep 3/4? Van de kleutergroep naar groep 3 is een hele stap! Een eigen potlood, een gummetje,

Nadere informatie

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22).

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). . De school uitgangspunten en visie 1.1. Naam en logo De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). Het betekent: de Heer heeft ons ruimte gemaakt. De Heer geeft ruimte om in vrede en liefde met

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2015-2016 Markelo, augustus 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 4 en 5

Aan de ouders van groep 4 en 5 Aan de ouders van groep 4 en 5 U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. In deze brief willen wij een aantal zaken op een

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van de kinderen van groep 4-5.

Aan de ouders/verzorgers van de kinderen van groep 4-5. Aan de ouders/verzorgers van de kinderen van groep 4-5. Groepsbrief U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. Hiervoor gebruiken

Nadere informatie

informatie groep 4 Beste ouders, 8 september 2015

informatie groep 4 Beste ouders, 8 september 2015 informatie groep 4 Kbs De Werft Raaimoeren 21 4824 KA Breda 076-5410515 www.dewerft.nl kbsdewerft_info@inos.nl Beste ouders, 8 september 2015 Uw kind zit ondertussen alweer enkele jaren op de basisschool.

Nadere informatie

INFORMATIE OVER GROEP 4/5.

INFORMATIE OVER GROEP 4/5. INFORMATIE OVER GROEP 4/5. Dagindeling: Het rooster van de dag staat op het bord. Zo kunnen de kinderen zien wat er op een dag gedaan wordt. Rekenen: Methode: De wereld in getallen. Er zijn blauwe taken.

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2015-2016 Markelo, augustus 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6 Groep 8 Algemene informatieavond Groep 8 Maud Wagemans Nieuwstadt, September 4 Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Basisschool Burg Willeme Schoolstraat 9

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 5

Informatie. vakgebieden. Groep 5 Informatie vakgebieden Groep 5 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

ACTIEF BURGERSCHAP & SOCIALE INTEGRATIE. Visie. Actief Burgerschap & Sociale Integratie

ACTIEF BURGERSCHAP & SOCIALE INTEGRATIE. Visie. Actief Burgerschap & Sociale Integratie ACTIEF BURGERSCHAP & SOCIALE INTEGRATIE Visie Actief Burgerschap & Sociale Integratie Zuukerschool Epe Januari 2010 Hoofdstuk 1, Kenmerken van de omgeving en de leerlingen De Zuukerschool is een landelijk

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Informatieavond. Groep 7a

Informatieavond. Groep 7a Informatieavond Groep 7a Opbouw van de avond Vakinhoudelijke informatie Bijzonderheden groep 7: 2015-2016 Rekenen Nieuwe methode Wereld in Getallen 4 Hoofdrekenen Cijferen Breuken Meten, tijd en geld Opbouw

Nadere informatie

Informatiebulletin groep 5 2015-2016

Informatiebulletin groep 5 2015-2016 Informatiebulletin groep 5 2015-2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hieronder de informatie over groep 5. Uiteraard wordt u ook dit schooljaar middels de nieuwsbrief geinformeerd. Mocht u nog vragen hebben

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond groep 7

Welkom. Informatieavond groep 7 Welkom Informatieavond groep 7 Wat komt vanavond ter sprake? Voorstellen Vakken en toetsing in groep 7 Rekenen Hoofdrekenen, herhaald aftrekken, metriek stelsel, breuken, procenten, zakrekenmachine. Er

Nadere informatie

Wat leren wij? Algemene informatie: En wat leren wij met taal, spelling, begrijpend lezen en rekenen? Waar gaan wij mee aan de slag?

Wat leren wij? Algemene informatie: En wat leren wij met taal, spelling, begrijpend lezen en rekenen? Waar gaan wij mee aan de slag? Wij werken tijdens de verschillende (les)momenten aan de 5 principes van ons Daltononderwijs: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken, effectiviteit en reflectie. Als u benieuwd bent hoe deze

Nadere informatie

Openbare basisschool De Drentse Hoek

Openbare basisschool De Drentse Hoek Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 5 Den Haag, 8 september 2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hartelijk welkom in groep 5! In deze brief wil ik u graag iets meer vertellen over de

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

Rekenen Methode: Wereld in Getallen. Taal Methode: Taal actief. Spelling

Rekenen Methode: Wereld in Getallen. Taal Methode: Taal actief. Spelling Welkom! Van harte welkom in groep 4. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Informatie groep 7 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 7:Gerda van Dijke en Jolanda Verbiest Klassenouders Groep 7:Sabine Kats

Informatie groep 7 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 7:Gerda van Dijke en Jolanda Verbiest Klassenouders Groep 7:Sabine Kats Informatie groep 7 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 7:Gerda van Dijke en Jolanda Verbiest Klassenouders Groep 7:Sabine Kats Rekenen Wij werken met Wereld in getallen. Deze methode kent

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3

Informatieboekje groep 3 Informatieboekje groep 3 Schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 3 Aansluitend aan de informatieavond geven wij u graag dit boekje mee. Hierin kunt u (bijna) alles lezen over hetgeen er speelt in groep

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent)

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Werkdagen: Bart: maandag dinsdag donderdag vrijdag Marjon:

Nadere informatie