De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o."

Transcriptie

1 Stichting Christelijk

2 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren) toe te vertrouwen aan de zorg van het team van deze basisschool. SCO Delft e.o. bestaat uit zeven basisscholen en een school voor voortgezet onderwijs. Wij zijn een open christelijke organisatie, alle leerlingen zijn welkom. Elke school of locatie van SCO Delft e.o.: vormt een eigen onderwijskundige en organisatorische eenheid, heeft een eigen karakter en sfeer en biedt de leerlingen en medewerkers een vertrouwde en veilige omgeving. is gericht op het bevorderen van een ononderbroken leer- en zorglijn tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs. U bent natuurlijk vrij in uw schoolkeuze voor wat betreft het voortgezet onderwijs. Indien u en uw kind(eren) kiezen voor de kwaliteit van het Christelijk Lyceum Delft (CLD), onze school voor voortgezet onderwijs, dan is een goede aansluiting gegarandeerd op de stevige basis die gelegd is op de basisschool. Iedereen zet zich in om het gezamenlijke doel te realiseren: het bieden van kwalitatief hoogwaardig, inspirerend en innoverend onderwijs gericht op een optimale ontwikkeling van onze leerlingen. We doen dat op een professionele, lerende en resultaatgerichte manier Het college van bestuur vormt het bevoegd gezag van de scholen die tot de stichting behoren. De directies van de scholen leggen dan ook verantwoording af aan het college van bestuur. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het college van bestuur. Ten behoeve van de bewaking van de grondslag en het te voeren beleid van de stichting heeft de raad van toezicht ter advisering een maatschappelijke raad benoemd. De maatschappelijke raad vervult een klankbordfunctie en geeft het college van bestuur en de raad van toezicht gevraagd en ongevraagd advies over maatschappelijke thema s. Het bestuursbureau van SCO Delft e.o. biedt ondersteuning aan het college van bestuur en aan de scholen in het belang van en ter bevordering van een algemeen goed functioneren. Voor u zijn de directie en het team van uw eerste en directe aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen over het onderwijs aan uw kind(eren). Voor meer informatie over SCO Delft e.o. kunt u terecht op onze website of, indien u prijs stelt op persoonlijk contact, bij het secretariaat. Wij wensen uw kind(eren) een fijn en leerzaam schooljaar toe. De heer J.W. (Wim) Schut college van bestuur inhoud Het is onze missie een aantrekkelijke, inspirerende, lerende omgeving te bieden waarin leerlingen en medewerkers kansen aangereikt krijgen en gestimuleerd worden zich te ontplooien zodat zij kunnen schitteren. Stichting SCO Delft e.o. Buitenwatersloot 312, 2614 GR DELFT (bezoekadres) Postbus 2924, 2601 CX DELFT (postadres) T: E: I: Stichting Christelijk

3 3 Inhoudsopgave Introductie SCO Delft e.o. 2 Voorwoord 4 Adresgegevens van de school 4 1. UITGANGSPUNTEN Bronlied De sfeer op school De christelijke identiteit van de school De kwaliteit van ons onderwijs De zorg voor alle leerlingen De contacten met de ouders Burgerschap Doelen van ons onderwijs 9 2. SCHOOLORGANISATIE Teamleden Groepsgrootte indeling in bouwen De opbouw van de vakken binnen Opleiden in de school Voor-, tussen- en naschoolse opvang KWALITEIT Inspectie van het onderwijs: Methodes Onderwijstijd Speciale activiteiten ZORG De opvang van nieuwe leerlingen 22 in de school 4.2 Het volgen van de ontwikkeling 22 van de kinderen 4.3 Remedial teaching (RT) Dyslexie En als extra hulp niet voldoende is? Leerlingen die wat meer aankunnen Passend Onderwijs Zorg voor gezondheid De overstap naar het voortgezet 27 onderwijs 5. VEILIGHEID Veiligheid algemeen Sociale veiligheid Fysieke veiligheid Ontruimingsplan Mobiele telefoons OUDERCONTACT Gesprek met de directeur Plaatsing van nieuwe leerlingen Gesprek met de leerkracht Spreekavonden en andere ouder- 29 contacten 6.5 Onderwijskundige rapporten Ouderhulp Medezeggenschapsraad (MR) Gemeenschappelijke medezeggen- 30 schapsraad (GMR) 6.9 Ouderraad Uitgave informatie (schoolgids, 31 Nieuwsbrief) 6.11 Actuele adressen REGELINGEN Ouderbijdrage Klachtenregeling Vakanties Schooltijden Verlofregeling Ongelukken op school Ongevallenverzekering voor 34 kinderen 7.8 Aansprakelijkheid van onderwijzend 35 personeel en onderwijsinstellingen 8. VOORTGEZET ONDERWIJS Uitstroom naar voortgezet onderwijs De CITO eindtoets Meedraaien in het Voortgezet 37 Onderwijs 9. OVERIGE INFORMATIE Verhinderd door Entree Huiswerk en schoolspullen Sponsoring Mediatheek Filmen en fotograferen in de klas Gevonden voorwerpen Fruitdagen 39

4 4 Voorwoord Beste ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool voor het schooljaar Deze schoolgids is bestemd voor ouders die kinderen op onze school hebben en voor ouders die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind. We hopen dat uw kind(eren) zich het komende jaar op onze school thuis zal (zullen) voelen. In deze gids geven we u informatie over onze school. Het geeft u een indruk over de gang van zaken op. In deze gids beschrijven wij onder andere de manier waarop wij werken, de sfeer binnen onze school en waar wij als school voor staan. De gids is tot stand gekomen in overleg met het team, de medezeggenschapsraad en de ouderraad. De schoolgids van wordt jaarlijks aangepast en vastgesteld in de medezeggenschapsraad. Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders deze schoolgids digitaal. Adresgegevens van de school Angolastraat EA Delft T: E: W: Actuele informatie verkrijgt u door middel van regelmatig verschijnende nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven kunt u ook vinden op onze website Wij hopen, dat u onze schoolgids met plezier en interesse zult lezen. Vanzelfsprekend zijn wij altijd bereid een mondelinge toelichting te geven. Laten we met elkaar werken aan een positief, creatief, waardevol en fijn schooljaar. Met vriendelijke groet, namens alle leerkrachten, Aad Bos (directeur) Wilma van der Leeden (locatieleider)

5 5 1. Uitgangspunten KIND Een mens is niet zomaar een dingetje, iets bloots. Diep in dat dingetje verbergt zich iets groots. Er woont een wonder in, iets ongeloof lijk machtigs. Een kind is meer dan maar alleen iets engelachtigs. Ik weet niet wat het is, dat niet, maar ik maak me sterk: Zo n mensenkind is niet alleen maar mensenwerk! Toon Hermans is één van de scholen van de stichting SCO Delft e.o. Het credo van de basisscholen die vallen onder de stichting is: Bedoeld om te schitteren. Voor hebben wij daaruit ons motto afgeleid: een schitterende school voor ieder kind. Daarmee willen we uitdragen dat een school is met voor ieder kind een toegevoegde waarde. De basis van die toegevoegde waarde is het christelijk geloof, met zijn waarden en normen, rituelen en verhalen. Alle kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd, krijgen de persoonlijke aandacht die ze nodig hebben, zonder daarbij het belang van de groep uit het oog te verliezen. We zijn ons ervan bewust dat wij dit niet alleen kunnen. Samen met de ouders vormt ons onderwijs een deel van de opvoeding. Hoe wij dit onderwijs vorm geven, leest u in deze gids. 1.1 Bronlied Om de sfeer bij ons op school te onderstrepen hebben we ons eigen schoollied gemaakt. In alle klassen wordt dit lied regelmatig gezongen. HET BRONLIED Op een plek in Tanthof West waar we allemaal leven. Staat een hele leuke school Luister maar eens even. Er heerst daar een goede sfeer, je kunt er heel veel leren. Iedereen in 1 tot 8 Kom het maar proberen. Die school, dat is. We tekenen en schrijven. We lezen, rekenen, doen taal. We kunnen dat straks allemaal. We willen hier graag blijven. 1.2 De sfeer op school Wij willen dat de school een veilige plaats is waar kinderen graag zijn en waar zij met elkaar leren en spelen. Wij werken aan een rustige, gezellige en open sfeer in de klas en in de school. Zorg, respect en waardering voor elkaar en voor de wereld om ons heen zien wij als een belangrijke opdracht voor kinderen, ouders en leerkrachten, omdat dit de basis is voor een goed leefklimaat. Om de school een veilige plaats te laten zijn, leren we met elkaar om te gaan aan de hand van de letters van de naam van de school: BRON-nen. De letters hebben de volgende betekenis: B voor Beleefd; R voor Rustig, O voor Ook aardig en de N voor Netjes. Dit zijn de vier woorden die we de kinderen leren en voorleven in de school.

6 6 1.3 De christelijke identiteit van de school Onze school is een christelijke school. We leven en werken vanuit het voorbeeld van Jezus, met de Bijbel als inspiratiebron. Wij respecteren ouders en kinderen met een andere godsdienstige en/of culturele achtergrond. Wij vragen van die ouders en kinderen respect voor onze christelijke identiteit. In ons christelijk onderwijs willen wij de kinderen vertrouwd maken met de verhalen uit de Bijbel en proberen deze verhalen te vertalen naar de tijd waarin we nu leven. Wij vinden dat het christelijke karakter van onze school herkenbaar moet zijn in de praktijk van elke dag. We proberen zo met elkaar te werken en met elkaar om te gaan dat dit past binnen de idealen van het christendom. Enkele voorbeelden hiervan : Over normen en waarden die we over willen brengen, wordt niet alleen gepraat. Kinderen, ouders en collega s moeten die ook in de dagelijkse praktijk beleven. We gaan ervan uit dat ieder mens, ieder kind uniek is, dus anders, maar daarin juist gelijk en gelijkwaardig. We respecteren en waarderen de verschillen die er zijn tussen kinderen. We proberen hun de ruimte te geven om te kunnen zijn wie ze zijn en hun te leren ook op deze manier met elkaar om te gaan. We hechten veel waarde aan samenwerken, elkaar helpen en samen delen. We proberen kinderen op te voeden zich verantwoordelijk te voelen voor elkaar en de wereld om hen heen. Waar mogelijk wordt in de lessen aandacht besteed aan het maken van keuzes voor rechtvaardigheid, medemenselijkheid, vrede, vrijheid, tolerantie, milieubewust leven en tegen geweld, discriminatie en vooroordelen. Daarnaast blijkt het christelijke karakter van onze school uit zaken die direct verband houden met de geloofstraditie, zoals: De lessen godsdienst- en levensbeschouwelijke vorming. De manier waarop wij op school de dag beginnen en/of eindigen met een gebed, een lied, een gedicht of een gesprek. De viering van de christelijke feestdagen. 1.4 De kwaliteit van ons onderwijs Het geven van kwalitatief goed onderwijs staat hoog in ons vaandel. Wij zien het werken aan de verbetering van het onderwijs als een continu proces. Net als de kinderen zijn de leerkrachten op school steeds aan het leren, aan het zoeken naar mogelijkheden om de lessen nog zinvoller en begrijpelijker te maken voor alle kinderen. Omdat ieder kind uniek is, komen we zo goed mogelijk tegemoet aan de leerbehoefte van kinderen. Dat ziet u in de klassen terug in het gedifferentieerd werken. Door het werken met groepsplannen krijgen de kinderen instructie op maat en wordt in de verwerking gekeken wie wat moet doen. Hierdoor kunnen alle kinderen succes ervaren hetgeen de beleving van veiligheid bij de kinderen ten goede komt. Ieder kind doet ertoe! Bovendien is de maatschappij steeds aan verandering onderhevig en de school gaat in die ontwikkeling mee. We proberen dat voor elkaar te krijgen door regelmatig nascholingscursussen te volgen. Deze staan vermeld in ons nascholingsplan. 1.5 De zorg voor alle leerlingen De kinderen die op onze school binnenkomen verschillen in aanleg en ontwikkeling, in mogelijkheden en behoeften. We proberen daar zoveel mogelijk rekening mee te houden en ons onderwijs aan te passen aan datgene wat kinderen nodig hebben. Er is veel aandacht en begeleiding voor kinderen die dat nodig hebben. We streven ernaar dat kinderen zoveel mogelijk positieve ervaringen opdoen. Om dit te bereiken bieden we naast de hierboven omschreven zorg

7 7 binnen de groep, ook zorg aan buiten de groep. Dit noemen we remedial teaching. Het komende jaar wordt dit gegeven door juf Rina Lonzième. Onze intern begeleider, juf Byonda Kroon, coördineert de leerlingenzorg. Naast onze zorg voor de leerlingen die het zwaar hebben om zich de leerstof eigen te maken, hebben we ook kinderen op school die het allemaal gemakkelijk doen. Het gevaar voor deze kinderen is dat zij alles zo gemakkelijk vinden dat ze aan het eind van de basisschool niet meer weten hoe ze moeten leren. Vanuit onze visie en taak vinden wij het daarom belangrijk deze kinderen op hun eigen niveau uit te dagen. Juf Margo verzorgt om de week een middag lessen voor deze leerlingen. Dit gebeurt door het aanbieden van uitdagende modules. 1.6 De contacten met de ouders De school stelt een goed en zorgvuldig contact met de ouders erg op prijs. We zijn van mening dat een goede samenwerking tussen ouders en school essentieel is voor de ontwikkeling van uw kind. We houden daarom de ouders goed op de hoogte van wat er op school speelt. We zien het contact met ouders niet als eenrichtingsverkeer van de school naar de ouders. We waarderen het ook informatie van de ouders te ontvangen. Behalve de geplande gesprekken naar aanleiding van een rapport (de zogenaamde spreekavonden) is het ook fijn om tussentijds eens wat te horen. Zinvolle uitwisseling van informatie leidt immers tot wederzijds begrip van ieders opvoedkundige situatie. In de oudercontacten geven we ook informatie over hoe de kinderen leren bij ons op school. Deze informatie helpt u bij het ondersteunen van het leerproces van uw kind. 1.7 Burgerschap Het is voor onze school vanzelfsprekend dat wij onze leerlingen voorbereiden op de samenleving. Burgerschapsvorming is eigenlijk de totale identiteit van de school, die beschreven staat in de schoolgids en het schoolplan. De drie kenmerken van burgerschapsvorming zijn: IDENTITEIT: Om deel te kunnen nemen aan de samenleving, moet je weten wie je zelf bent en waar je voor staat. Je moet je ook bewust worden van wie je bent ten opzichte van anderen. In elke les vindt reflectie plaats op het eigen gedrag en op de omgeving met anderen. Hieraan wordt expliciet aandacht geschonken tijdens de lessen over sociaal emotionele vorming (methode Goed Gedaan). DEMOCRATIE: Om op de goede manier deel te nemen aan de maatschappij moet je weten hoe deze werkt. Onze school fungeert als oefenplaats als het gaat om problemen samen oplossen en deelnemen aan democratische processen. Hieraan wordt expliciet aandacht geschonken tijdens de lessen geschiedenis (methode Wijzer door de tijd), de lessen natuur (Huisje boompje beestje, Nieuws uit de natuur en de methode Wijzer door de Natuur) en de lessen aardrijkskunde (methode De Blauwe Planeet). PARTICIPATIE: Actief burgerschap betekent dus dat je deelneemt aan de samenleving. Dit kan betrekking hebben op het deelnemen aan maatschappelijke verbanden: de relatie tussen burger en overheid en de relatie tussen burgers onderling. Het geven van verantwoordelijkheid aan leerlingen, zal de participatie in de maatschappij ten goede komen Onze visie op burgerschapsvorming Leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze school vindt het van belang haar leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden. Onze leerlingen maken ook nu al deel uit van de samenleving. Allereerst is kennis van belang, maar daar blijft het niet bij. Vanuit onze christelijke identiteit vinden wij het van belang dat kinderen op een zelfbewuste

8 8 manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien. Wij willen leerlingen brede kennis over en verantwoordelijkheidsbesef voor de samenleving meegeven. In de school leren leerlingen samen te leven met anderen. Vanuit deze visie hebben we de volgende doelen en activiteiten opgesteld: Onze leerlingen praten met elkaar over de manier waarop ze in het leven staan. Bij de godsdienstlessen komen vele levensvragen aan de orde, meestal aan de hand van Bijbelverhalen. Elke twee weken wordt een thema centraal gesteld. Dit gebeurt aan de hand van de methode Trefwoord. Dit gebeurt dagelijks in alle groepen op het eigen niveau van de kinderen. De school is een afspiegeling van de maatschappij in het klein (minisamenleving). De kinderen kunnen in de school dus oefenen in het leren samenleven met elkaar. De klassenregels worden geregeld besproken en aangescherpt. Dit gebeurt tijdens de lessen die daarvoor bedoeld zijn, maar ook tussendoor. Hierin krijgen de kinderen ook eigen verantwoordelijkheid. De school maakt gebruik van de methode Goed Gedaan. In deze methode leren de kinderen onder andere hoe je conflicten het beste kunt oplossen. Ook de leefregels komen hier uitgebreid aan de orde. De ouders worden hier direct bij betrokken, door brieven te mailen waarin staat waarover gesproken is op school. Wanneer de regels worden overtreden heeft onze school een helder beleid over straffen en belonen, dat door elke leerkracht zo consequent mogelijk wordt uitgevoerd. Alle mensen maken fouten, maar elkaar vergeven en opnieuw kunnen beginnen, hoort helemaal bij onze school. De kinderen zijn actief met elkaar bezig in onze school. Ze leren hun zaakjes op een goede manier te organiseren en op verantwoorde wijze met elkaar om te gaan. - Om het jaar organiseren we de Actie Schoenmaatje. - De kinderen denken mee met het opzetten van en begeleiden bij de sportdag. - De kinderen worden betrokken bij het bepalen van de pleinregels. - De kinderen werken heel veel in groepjes. Ze leren zo met elkaar samen te werken en werkstukken te maken. In onze school oriënteren leerlingen zich op de samenleving en leren ze hun eigen mening over maatschappelijke thema s te verwoorden. Dit gebeurt zowel in als buiten de school. In de groepen 7 en 8 wordt wekelijks het School TV Weekjournaal bekeken. De kinderen discussiëren over thema s die daarin naar voren komen. In de groepen 5 t/m 8 worden werkstukken gemaakt over bovengenoemde onderwerpen. De kinderen in groep 7 en 8 krijgen jaarlijks informatie over drankgebruik, drugs, vuurwerk en geweld, zowel door de wijkagent als door bureau HALT Waar vinden we burgerschapsvorming terug in de school? Naast de al eerder genoemde methoden voor sociaal emotionele ontwikkeling, aardrijkskunde, geschiedenis en natuur komen de drie kernwaarden terug in de methode godsdienst (Trefwoord). Deze lessen richten zich in het bijzonder op identiteitsvorming. Verder zijn er ook schoolbrede activiteiten, die vorm krijgen in het pedagogisch klimaat. Hoe gedragen kinderen zich in school (BRON-nen) en welke normen en waarden vinden wij belangrijk? Het pedagogisch klimaat is de basis voor het goed functioneren van de school. Jaarlijks heeft het team een vergadering over de identiteit van de school. Hierin bespreken we met elkaar de gedragsregels, hoe we de zelfstandigheid van de kinderen kunnen bevorderen en hoe we de uniciteit van het kind kunnen behouden zonder burgerschap te benadelen. Buitenschoolse activiteiten vinden

9 9 plaats in de vorm van het bezoeken van musea in Delft, bezoeken van bedrijven (Techniek), bezoeken van het stadhuis (raadszaal), schoolreisjes, schoolkamp, bibliotheek enz. 1.8 Doelen van ons onderwijs werkt vanuit de visie opbrengstgericht werken. Dat betekent dat leren, op vele manieren ons hoofddoel is. We willen de kinderen zo veel als mogelijk leren, zodat ze goed voorbereid zijn voor het vervolgonderwijs. Dat leren kan alleen tot stand komen in een veilige, rijke omgeving. Daarom richten wij ons niet alleen op de hoofdvakken rekenen en taal. Wij vinden het ook belangrijk dat kinderen zich kunnen uiten in tekenen, in muziek, in drama en in techniek. Om de leerlingen nog beter voor te bereiden op de maatschappij heeft ervoor gekozen Engels aan te bieden aan alle kinderen. In groep 1 t/m 4 betekent het dat de kinderen in het Engels les krijgen gedurende één uur per week. Zij leren te luisteren en te spreken in het Engels. Vanaf groep 5 gaan de kinderen ook Engels leren schrijven. Ook deze kinderen krijgen minimaal één uur Engels per week. Tevens leren alle kinderen in groep 8 blokfluiten, zodat zij in ieder geval het notenschrift kunnen lezen, voordat ze naar de middelbare school gaan. De resultaten van ons onderwijs volgen we binnen de groep door regelmatig toetsen af te nemen. We beoordelen dan of wij de kinderen voldoende hebben kunnen leren. Als dat niet zo is, kan er ingegrepen worden. Daarnaast gebruiken wij het CITO leerlingvolgsysteem om de vorderingen van de kinderen te volgen. De resultaten op deze toetsen kunnen aanleiding zijn de manier van lesgeven, meer of minder instructie, aan te passen. Op die manier behalen bijna alle kinderen van de einddoelen van het basisonderwijs, zoals ze vastgelegd zijn door de inspectie van het onderwijs. We zijn er trots op dat een heel laag verwijzingspercentage heeft. Wij proberen altijd alle kinderen binnen onze school te bieden wat ze nodig hebben.

10 10 2. Schoolorganisatie De schoolorganisatie bestaat uit het team van leerkrachten, een vakdocent bewegingsonderwijs, directie, intern begeleider, conciërge, administratief medewerkster en stagiaires MBO en HBO. Afhankelijk van de instroom wordt een aantal groepen gevormd. Dit wordt ieder jaar opnieuw bekeken. 2.1 Teamleden Groepsleerkracht De groepsleerkrachten zijn allen verantwoordelijk voor het onderwijs, de activiteiten die in groepsverband worden georganiseerd en de dagelijkse zorg voor de eigen groep. De groepsleerkracht is voor u het eerste aanspreekpunt voor wat betreft de ontwikkeling van uw kind. Vakleerkracht De vakleerkracht bewegingsonderwijs, meester Nick, geeft vanaf groep 3 twee keer per week bewegingslessen aan uw kind. In de groepen 1 en 2 ondersteunt hij de leerkrachten bij de planning van de lessen bewegingsonderwijs. Schoolleiding De directeur, dhr. Aad Bos, is eindverantwoordelijk voor de scholen en De Ark. Hij is in dit schooljaar iets meer dan één dag per week aanwezig (maandag en woensdag om de week). Wanneer hij niet aanwezig is, vervangt de locatieleider mevr. Wilma van der Leeden de directeur. Zij is dan aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten. Intern begeleider De intern begeleider, mevr. Byonda Kroon ondersteunt leerkrachten en coördineert de leerlingzorg (zie zorg). Zij is een belangrijke gesprekspartner voor ouders en leerkrachten wanneer er sprake is van extra ondersteuning bij individuele leerlingen. Conciërge Vier ochtenden per week is onze conciërge, dhr René van der Knaap aanwezig. Hij verzorgt klein onderhoud aan het gebouw en ondersteunt het personeel bij voorkomende werkzaamheden. Administratief medewerkster Mevr. Odette Rietveld verzorgt één keer per week onze administratie. Zij verzorgt betalingen, verwerkt de inschrijvingen en doet andere voorkomende administratieve klussen. Stagiaire Ieder jaar verwelkomen wij een nieuwe groep studenten MBO en HBO. Op dit moment weten wij nog niet hoeveel studenten wij in bij ons op school mogen verwelkomen. 2.2 Groepsgrootte De groepsverdeling en groepsgrootte heeft ieder jaar onze volledige aandacht. Vanuit de door het Rijk beschikbaar gestelde financiën, berekenen wij het aantal groepen dat we kunnen bekostigen. Vanuit onze visie op onderwijs proberen we met die financiële middelen een aparte instroomgroep te formeren. De kinderen die nieuw op school komen krijgen op die manier de aandacht die ze nodig hebben. Na de instroomgroep stromen de kinderen door naar groep 1 of 2, afhankelijk van hun leeftijd en/of ontwikkelingsniveau. We formeren bewust in groep 1 en 2 samengestelde groepen. Kleuters stimuleren elkaar enorm in zo n samengestelde groep. Vanaf groep 3 proberen we zoveel mogelijk enkelvoudige groepen te formeren. Dat lukt gezien het aantal leerlingen niet altijd. Dan kiezen we voor samengestelde groepen waarbij de leeftijd van de leerlingen niet ver uit elkaar ligt. Op die manier kan een sociaal harmonieuze groep ontstaan. Bij de groepsverdeling zijn leerkrachten, ouders, directie en bestuur nauw betrokken. Zo proberen we de verdeling voor ieder kind zo Schoolgids 2014

11 11 goed mogelijk te laten verlopen. Deze visie en de toegekende financiële middelen heeft geleid tot de volgende groepsindeling. Groepsindeling in Groep 1 juf Simone en juf Colinda Groep 1-2 juf Eline en juf Janneke Groep 1-2 juf Mieke en juf Janneke Groep 3 juf Dominique en juf Caroline Groep 4 juf Margret en juf Nicoline Groep 5 juf Christa en juf Janine Groep 5-6 meester Joost en juf Caroline Groep 6 juf Rina en juf Margo Groep 7 juf Chantal en juf Michèle Groep 8A meester Rien en juf Karin Groep 8B juf Astrid en juf Janine 2.3 indeling in bouwen We verdelen onze school in drie bouwen: de onderbouw (groep 1 en 2), de middenbouw (groep 3,4,5) en de bovenbouw (groep 6,7,8). Hoewel we één school zijn, zijn er ook verschillen tussen de bouwen. Dit uit zich in de manier van leren. Niet in het pedagogisch klimaat. Die normen en waarden zijn door de gehele school hetzelfde. Iedere bouw heeft zijn eigen bouwcoördinator De onderbouw: bouwcoördinator juf Colinda Valstar In de onderbouw wordt vanuit de visie op de ontwikkeling van het jonge kind, bewust gekozen voor een instroomgroep en daarnaast gemengde groepen. In de instroomgroep ligt het accent op het leren van de regels en routines. Een kind dat net naar school komt, moet zich eerst veilig gaan voelen. Dat gebeurt in de vertrouwde omgeving van een kleine groep. Omdat de kinderen iedere keer na een vakantie instromen, zijn ze bijna nooit alleen als nieuwkomer. Hierdoor kan het groepje nieuwkomers gelijk optrekken in het ontdekken van de regels en routines op de basisschool. Na de instroomgroep gaat een kind, afhankelijk van zijn ontwikkeling over naar groep 1 of 2. Naast de regels van de inspectie kijken de leerkrachten van ook altijd naar het ontwikkelingsniveau van het kind. In de samengestelde groep, waar zowel kinderen van groep 1 als groep 2 zitten, heeft uw kind alle kans om zich optimaal te ontwikkelen. De kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong stimuleren de andere kinderen. Het blijkt maar al te vaak dat ieder kind in staat is een ander kind te helpen. Binnen de onderbouw is ons motto: SPELEN IS LEREN. Al spelend wordt de ontwikkeling gestimuleerd. Daarom neemt het spel een heel belangrijke plaats in binnen de onderbouw. Methodes zult u dus niet aantreffen in groep 1 en 2. Er wordt thematisch gewerkt, waarbij spelen en werken elkaar afwisselen. Thema s die zoal aan de orde komen zijn: gezondheid, seizoenen, feesten en beroepen. Zo wordt aangesloten bij de belevingswereld van de kinderen. Binnen dat thema komen alle ontwikkelingsgebieden zoals taal, rekenen, motoriek, expressie, Engels, sociale vaardigheden en zelfstandigheid aan de orde. De pictogrammen waarmee gewerkt wordt zorgen voor gewoontevorming en regelmaat. Het dagprogramma, kring, spelen, werken, eten en drinken, bewegingsonderwijs, is op deze manier voorspelbaar voor de kinderen. Door zo te werken, ontdekt het kind de wereld om zich heen en maakt het zich begrippen en vaardigheden eigen die nodig zijn om door te stromen naar de middenbouw (leesvoorwaarden, rekenvoorwaarden en motorische vaardigheden). Dit alles zorgt ervoor dat kinderen rond tien uur iets moeten eten en drinken. Daartoe wordt gelegenheid geboden tijdens de kring. De leerkracht gebruikt die tijd om voor te lezen of een educatief filmpje te bekijken op het activboard. De kinderen in de onderbouw krijgen een rapport dat is gebaseerd op de ontwikkeling. U zult hierin geen cijfers of beoordelingen tegen komen. Wel kunt u lezen welke ontwikkelingsaspecten uw kind al beheerst. Deze ontwikkelingsaspecten

12 12 zijn afgezet op een lijn met de gemiddelde leeftijd waarop een kind een bepaalde ontwikkeling zou moeten beheersen. Door deze vorm van rapportage kunt u zien of uw kind zich leeftijdsadequaat ontwikkelt. Daar waar extra zorg nodig is zal dat geboden worden. In de lokalen van de onderbouwgroepen zien we een rijke leeromgeving, waardoor alle kinderen zich op maat kunnen ontwikkelen. Over de zorgstructuur kunt u elders in deze schoolgids meer lezen De middenbouw: bouwcoördinator juf Christa van Beekum In groep 3 start het aanvankelijk lezen, aanvankelijk rekenen en wordt gestart met het leren schrijven van letters. Altijd een heel boeiend proces. Lezen en schrijven wordt geleerd aan de hand van de methode Veilig Leren Lezen. De lettervormen worden aangeleerd met de methode Schrijven in de Basisschool. Voor rekenen gebruiken we de methode Alles Telt. Daarnaast wordt Engels (methode I-pockets), wereldoriëntatie, expressie en sociaal emotionele vorming (methode Goed gedaan) aangeboden. In groep 4 gaat het aanvankelijk lezen over in technisch lezen. De woorden moeten steeds sneller gelezen kunnen worden en de woorden worden ook langer en ingewikkelder. Om het technisch lezen te leren gebruiken we de methode Estafette Nieuw. Schrijven ontwikkelt zich van los schrift naar verbonden schrift en ook worden de hoofdletters in dit leerjaar aangeleerd (methode Schrijven in de basisschool). Rekenen gaat nu tot de honderd en tafels worden aangeleerd (methode Alles Telt). We vragen hier met nadruk de samenwerking met de ouders. Tafels kennen is de basis voor het rekenen in de bovenbouw. Wanneer uw kind de tafels niet leert, heeft het heel veel moeite het tempo in groep 6 t/m 8 bij te houden. Wilt u alstublieft samen met uw kind de tafels blijven oefenen thuis? In groep 4 wordt een taalmethode geïntroduceerd. Onze taalmethode heeft een spellinglijn en een taallijn. Spelling is gebonden aan regels. Die regels hebben wij teruggebracht tot 16 regels die in iedere groep aan de muur hangen. Wekelijks hebben de kinderen een dictee. Bij het taalboek gaat het om woordenschat, zinsvorming en taalbeschouwing (methode Taal op Maat). In groep 5 wordt dit alles voortgezet op een hoger niveau. De methodes blijven hetzelfde. Met twee uitzonderingen: aardrijkskunde wordt vanaf dit leerjaar methodisch aangeboden (methode De Blauwe Planeet) en voor Engels wordt overgeschakeld naar de methode Backpack. Het oefenen van de tafels en de deeltafels neemt nog steeds een belangrijke plaats in binnen groep 5. In de middenbouw krijgen de kinderen uit groep 3 en 4 een rapport met een beoordeling in letters, vanaf groep 5 krijgen de kinderen een beoordeling in cijfers. De sociaalemotionele aspecten worden beoordeeld op een vijfpuntsschaal (van onvoldoende tot goed) De bovenbouw: bouwcoördinator juf Michèle Kooistra Hier wordt steeds meer taakgericht gewerkt. Het tempo gaat omhoog en eisen worden ook zwaarder. De kinderen krijgen in de bovenbouw te maken met huiswerk. Het leerwerk van toetsen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur moet vanaf nu thuis worden gedaan. De kinderen wor-

13 13 den op die manier voorbereid op het voortgezet onderwijs. In groep 8 leren de kinderen naast de normale muzieklessen ook blokfluiten. Dit om ze het notenschrift eigen te maken. Aan de ouders wordt een bijdrage gevraagd voor de aanschaf van de blokfluit. De kinderen van groep 6, 7 en 8 krijgen een rapport met cijfers. De sociaalemotionele aspecten worden beoordeeld op een vijfpuntsschaal (van onvoldoende tot goed). In groep 7 wordt de entreetoets gemaakt en in groep 8 wordt de CITO eindtoets gemaakt. Beide toetsen geven informatie over de leerresultaten op schoolniveau en de leervorderingen van uw kind. 2.4 De opbouw van de vakken binnen Godsdienstige vorming Alle groepen beginnen de dag met een opening (gebed, lied, gedicht, gesprek enz.). De leerkracht en de kinderen praten dan met elkaar over actuele gebeurtenissen of over een onderwerp dat aansluit bij de Bijbelverhalen voor die week. In gesprekken, verhalen en liedjes proberen wij de kinderen op een begrijpelijke manier te vertellen over God en Zijn bedoeling met deze wereld. Respect en belangstelling voor elkaar zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Afhankelijk van de groep behandelt de leerkracht één, twee of drie Bijbelverhalen per week. We openen en sluiten de dag met gebed, lied, gedicht of gesprek. We gebruiken voor godsdienst de methode Trefwoord Sociaal emotionele ontwikkeling Wij gebruiken de methode Goed gedaan. Deze methode vormt de gestructureerde basis voor het bestaande beleid. De methode is opgebouwd rond thema s. In iedere groep komen op hetzelfde moment dezelfde thema s aan de orde. Door deze gestructureerde manier van werken, willen wij dat de kinderen in staat zijn om met respect naar anderen en zichzelf te kijken en hiernaar te handelen. We bedoelen hiermee, dat kinderen en leerkrachten naar elkaar luisteren, elkaar laten uitspreken, elkaar ruimte geven en verschillen accepteren Rekenen Het moderne rekenonderwijs bestaat niet meer alleen uit het maken van rijtjes sommen. De kinderen leren rekenen door het oplossen van praktische problemen die voor hen herkenbaar zijn. Niet alleen het antwoord is belangrijk, maar vooral hoe je tot de oplossing gekomen bent. Daarom heeft het samen praten over

14 14 hoe een rekenprobleem opgelost kan worden een belangrijke plaats in ons onderwijs. Naast optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, wordt ook aandacht besteed aan het meten, klokkijken, rekenen met geld, opstellen en lezen van tabellen en grafieken enz. We gebruiken (de nieuwste versie van) de methode Alles Telt. Twee maal per jaar nemen we bovendien een objectieve toets af waarbij de vorderingen van het kind vergeleken worden met andere kinderen in Nederland (CITO rekenen en wiskunde). Per groep wordt tussen de 4 à 5 uur rekenonderwijs per week gegeven Nederlandse taal Taal speelt een belangrijke rol in ons leven. Taal is nodig om de wereld om je heen te verkennen en om in contact te komen met anderen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich verstaanbaar weten te maken tegenover anderen en dat ze leren anderen te verstaan. Een belangrijk deel van het taalonderwijs is daarom op het spreken, luisteren en stellen gericht. Uitbreiden van de woordenschat, het onder woorden leren brengen van je mening en het luisteren naar anderen vinden een plaats in o.a. het kringgesprek. We leren de kinderen ook verhalen schrijven en spreekbeurten houden. Daarnaast is er regelmatig aandacht voor de spelling en de grammatica. In groep 4 t/m 8 wordt gewerkt met de methode Taal op maat. De vorderingen bij het spellingonderwijs worden twee maal per jaar met een objectieve toets bekeken (CITO spelling). Per groep wordt er 6 à 7 uur taalonderwijs per week gegeven Lezen In groep 3 wordt officieel een start gemaakt met het leren lezen. Wij gebruiken de nieuwste versie van de methode Veilig Leren Lezen. Bij deze methode horen aantrekkelijke, uitdagende leermiddelen, die het leren lezen nog leuker maken. Na een half jaar zijn de meeste kinderen in staat eenvoudige verhaaltjes te lezen. We starten dan met tutorlezen. Groepjes van 2 of 3 kinderen lezen samen een boek. Twee keer per jaar worden de leesvorderingen van de kinderen in groep 3 t/m 8 getoetst (CITO Drie Minuut Toets en AVI toets). Naast de technische kant van het leren lezen is er veel aandacht voor leesbeleving. Wij proberen kinderen te laten ervaren, dat lezen fijn is. Daarom wordt er geregeld voorgelezen en heeft onze school de beschikking over een eigen, uitgebreide schoolbibliotheek. Ieder jaar wordt de schoolbibliotheek aangevuld met nieuwe leesboeken. Vanaf groep 4 is er naast het technisch lezen ook aandacht voor het begrijpend/studerend lezen. Gemiddeld wordt er 3 uur per week per leerjaar aandacht besteed aan lezen. Voor technisch lezen wordt de methode Estafette Nieuwe gebruikt (groep 4 t/m 8) Voor begrijpend lezen wordt de methode Tekstverwerken gebruikt (groep 4 t/m 8). We zijn op het moment van schrijven van deze schoolgids op zoek naar een nieuwe methode voor begrijpend en studerend lezen. Zodra we een keus hebben gemaakt, leest u dat in de nieuwsbrief Schrijven Voordat we met schrijfonderwijs volgens de methode Schrijven in de basisschool in groep 3 beginnen, moet de motoriek voldoende ontwikkeld zijn. In de groepen 1 en 2 is daarom veel aandacht voor bewegen; de fijne motoriek wordt geoefend door te leren knippen, verven, tekenen e.d., de grove motoriek door rennen, klimmen, fietsen e.d. In groep 3 leren de kinderen alle schrijfletters, in groep 4 komen daar de hoofdletters bij. Halverwege groep 3 wordt de vulpen geïntroduceerd. Vanaf groep 5 blijft er aandacht voor de juiste vorm van de letters, het vloeiend

15 15 schrijven en een goede werkverzorging. In de loop der jaren ontwikkelt het kind steeds meer een eigen handschrift. Gemiddeld wordt 1 uur per week schrijfonderwijs gegeven Wereldoriëntatie Wereldoriëntatie wil zeggen: leren de wereld te verkennen en proberen te begrijpen waarom de wereld zich in de loop der tijden zo gevormd heeft. Dit doen wij in groep 1 t/m 4 aan de hand van onderwerpen, die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. Vanaf groep 5 gebeurt dit in aparte vakken. Voor het vak aardrijkskunde gebruiken wij de methode De Blauwe Planeet en voor geschiedenis de methode Wijzer door de tijd. Voor het natuuronderwijs wordt gebruik gemaakt van de methode Wijzer door de natuur en van projecten en leskisten van het natuureducatiecentrum De Papaver. Met roep 5 en 6 volgen we de uitzendingen van Nieuws uit de natuur die wekelijks worden uitgezonden door de Nederlandse Onderwijs Televisie. Gemiddeld 3 uur per week is er aandacht voor deze vakken Engels Dit vak wordt in alle groepen aangeboden. In groep 1 t/m 4 alleen spreken en luisteren. Dat gebeurt door gebruik te maken van de digitale methode I-pockets. Vanaf groep 5 gaan de kinderen zich naast spreken en luisteren richten op schrijven. In groep 7 en 8 wordt ook grammatica aangeboden. Dit doen we aan de hand van de methode Backpack. Gemiddeld wordt 1 uur per week besteed aan Engels Verkeer Voor het verkeersonderwijs gebruiken wij de methode Klaar Over. Dit is een moderne methode, die jaarlijks wordt aangepast, aangezien de verkeersregels en verkeersborden nogal eens veranderen. In groep 5 en 6 gebruiken we ook nog de verkeerskranten Op voeten en fietsen en in groep 7 de Jeugdverkeerskrant van 3VO. Groep 7 doet mee aan het landelijk verkeersexamen, dat bestaat uit een schriftelijk gedeelte en een fietsproef. In groep 8 brengen we tijdens de kampweek het geleerde in de praktijk. We fietsen in die week gemiddeld 100 km met de kinderen. Per week wordt gemiddeld 30 minuten verkeer gegeven Creatieve vorming Er is ruime aandacht voor muziek, tekenen en handvaardigheid, gemiddeld zo n drie uur per week. Daarnaast maken wij veel gebruik van het aanbod van de Vrije Akademie. Zij bieden ons leskisten, theatervoorstellingen, films en museumbezoeken aan. Door het aanleren van technieken en het kennismaken met kunstzinnige uitingen proberen wij kinderen enthousiast te maken om hun eigen creativiteit verder te ontwikkelen. Wij maken o.a. gebruik van de methoden Beeldvaardig en Handvaardig Techniek Techniek is een onderdeel van Oriëntatie van mens en wereld, naast natuur, geschiedenis en aardrijkskunde. We creëren een rijke leeromgeving voor de leerlingen. Een omgeving die voor de leerlingen herkenbaar is, want techniek is een onderdeel van hun leefomgeving en belevingswereld. Het geven van techniekonderwijs kan heel uitnodigend zijn en leiden tot allerlei interessante ontdekkingen. In technieklessen leren kinderen al doende logisch nadenken en probleemop-

16 16 lossend handelen, onderzoeken, reflecteren en samenwerken. We worden dit schooljaar nog één jaar begeleid door onze techniekcoach, Hans Jacobi Bewegingsonderwijs In groep 1 en 2 is dagelijks veel aandacht voor bewegen. Ieder dagdeel spelen de kinderen buiten op het plein of in de kleutergymzaal. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen één of twee keer per week bewegingsonderwijs van de vakleerkracht meester Nick. Vanaf dit schooljaar wordt het douchen na de bewegingsles afgeschaft. Het rooster bewegingsonderwijs wordt aan het begin van het schooljaar aan u bekend gemaakt Computers in het onderwijs In alle groepen werken de kinderen regelmatig met de computer. We gebruiken computerprogramma s, die ondersteuning geven bij het lesprogramma. In iedere groep staan twee computers aangesloten op ons netwerk. Zo zijn er verschillende programma s, die leren omgaan met de muis, helpen sommen te automatiseren, spelling- en werkwoordsvormen in te oefenen of de topografie te leren enz. In de aula en mediatheek staan meerdere computers voor algemeen gebruik. In de kleutergroepen zijn i-pads beschikbaar. Computers worden niet alleen gebruikt voor het maken van oefeningen, maar ook voor het werken via internet. Meer informatie staat in het ICT-beleidsplan van de school, dat te vinden is in de directiekamer. In alle groepen wordt het onderwijs ondersteund door een activboard Spreekbeurt, boekbespreking en werkstuk Leren presenteren is een belangrijke vaardigheid voor uw kind. Daarom houden de kinderen vanaf groep 5 een spreekbeurt en/of een boekbespreking. In de groepen 1 t/m 4 gebeurt dit op kleine schaal op speelse en vrijwillige basis (denkt u aan het vertellen in de kring). De leerkracht bespreekt elk jaar met de kinderen waar een spreekbeurt/boekbespreking/werkstuk aan moet voldoen. 2.5 Opleiden in de school Opleidingsschool SCO Delft e.o. is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap in december 2009 gecertificeerd als opleidingsschool. Door het opleiden in de school hebben we zelf invloed op de instroom van goed gekwalificeerde, nieuwe collega s. Dit ervaren we als een grote meerwaarde. Elk schooljaar lopen studenten van Hogeschool InHolland voor een bepaalde periode praktijk op onze school. De studenten worden begeleid door de groepsleerkracht en de schoolopleider. De schoolopleider is een daarvoor speciaal opgeleid teamlid dat alle stages op de school coördineert. Er zijn vierdejaars studenten die in het laatste jaar van hun opleiding een bepaalde periode zelfstandig voor de klas staan. Zij zijn ook bij vergaderingen aanwezig en voeren oudergesprekken. Ook is onze school leerbedrijf voor mbo-studenten van het Mondriaan. Verder bieden we stageplaatsen aan voor vmbo-leerlingen Zorg en Welzijn en kunnen leerlingen hun maatschappelijke stage lopen op onze school. Juf Michèle Kooistra is onze schoolopleider. Vanuit onze visie zien wij al deze studenten als een verrijking voor de school. Door iedere keer andere mensen je school binnen te halen, wordt

17 17 de visie levendig gehouden (we moeten iedere keer vertellen waar we met elkaar voor staan), worden we scherp gehouden (studenten nemen niet zomaar iets aan maar vragen steeds naar het waarom) en genieten we van de sprankelende aanwezigheid van jonge mensen Eigen Leren Centraal Kennisdeling is een belangrijk speerpunt binnen SCO Delft e.o. We vinden het belangrijk dat we kennis en ervaring met collega s van de eigen school, als ook met collega s van de andere scholen delen. In 2013 zijn we gestart met het project Eigen Leren Centraal. Dit doen we in samenwerking met OnderwijsAdvies en de universiteit van Leiden. Leerkrachten van de basisscholen van SCO Delft e.o. kunnen kiezen uit verschillende cursussen die op maat gegeven worden door speciaal daarvoor getrainde collega s. Onze leerkrachten zijn daardoor voortdurend in ontwikkeling en kunnen de opgedane kennis direct toepassen. De meerwaarde van deze cursussen is dat ze gegeven worden door collega s van SCO Delft e.o. 2.6 Voor-, tussen- en naschoolse opvang Dit wordt bij ons aangeboden door kinderopvangorganisatie Smallsteps. Overweegt u uw kind hiervoor aan te melden, dan kunt u bij de directie een informatiepakket krijgen met de benodigde nummers. U kunt ook rechtstreeks bellen naar: / Ook kunt u informatie vinden op de website van Smallsteps (BSO De Matrozen en TSO ). Wanneer u gebruik maakt van de tussen schoolse opvang (overblijf) moet u zelf voor de lunch (eten en drinken) van uw kind zorgen. Voor de voor- en naschoolse opvang kunt u ook kiezen voor een andere kinderopvangorganisatie, zoals: Kindercentrum Knotz T: Octopus-Groenpost T: t Spant T: Durfal T:

18 18 3. Kwaliteit De kwaliteit van ons onderwijs wordt op diverse niveaus bewaakt. Natuurlijk door leerkrachten en directie. Maar ook externe instanties beoordelen of het onderwijs voldoet aan de verwachtingen en eisen. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe dat op De Bron wordt vormgegeven. 3.1 Inspectie van het onderwijs: De inspecteur bezoekt één keer in de vier jaar onze school. Dit bezoek heeft tot doel om de eisen die het ministerie stelt aan goed basisonderwijs te toetsen. Hierdoor worden eventuele problemen op tijd gesignaleerd. Het college van bestuur, de medezeggenschapsraad en het team zijn nauw bij dit proces betrokken. Bij ieder schoolbezoek neemt de inspecteur de algehele lijnen van ons onderwijs door met de directie. Daarnaast bekijkt hij een bepaald leerstofonderdeel nauwkeuriger en bezoekt daarvoor enkele groepen. Zo vormt hij zich een beeld van de situatie. De inspecteur schrijft na afloop van het bezoek een rapport over de school. Hierin worden de pluspunten benoemd en worden aanbevelingen gedaan op de punten die nog kunnen verbeteren. Het verslag van de bevindingen is te vinden op internet (www.onderwijsinspectie.nl). In alle jaren, onafhankelijk van het bezoek van de inspecteur, nemen we methode onafhankelijke toetsen af om zelf het gegeven onderwijs aan de gestelde doelen te toetsen. De doelen die De Bron stelt liggen op of boven de inspectienorm. Ieder halfjaar worden die doelen geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Soms kan dat leiden tot aanpassing van een methodiek. Zo hebben we voor spelling de methodiek van Zo leer je kinderen lezen en spellen, ingevoerd naast de bestaande methode. Uit de analyses blijkt dat dit goede resultaten oplevert. De analyses maken deel uit van het jaarverslag dat naar het bevoegd gezag gaat. De resultaten liggen op dit moment op of boven het gemiddelde van de inspectienorm. Behalve de resultaten van groep 8 in We hebben die opbrengsten geanalyseerd en hebben daar waar nodig aanpassingen beschreven. De individuele leerlingresultaten op de CITO-toets worden in het rapport opgenomen. We hanteren daarbij de normering van E t/m A, waarbij een E score betekent dat een kind (nog) niet voldoet aan de gestelde normen en een A score aangeeft dat het kind ruim boven de bovengrens van de gestelde normen scoort. Tijdens de tien-minuten-avonden krijgt u een toelichting op die scores. Schoolgids 2014

19 19 We nemen de volgende toetsen af in: oktober: - in alle groepen de SiDi. Dit is een signaleringslijst om te beoordelen of een kind mogelijk meer aan kan. november en maart: - de SCOL in alle groepen. Dit is een signaleringsinstrument om de sociaal-emotionele ontwikkeling te volgen. De SCOL wordt vanaf groep 6 ook door de leerlingen zelf ingevuld. januari: - CITO taal voor kleuters (voor alle kinderen in groep 2). - CITO rekenen en wiskunde (voor alle kinderen in groep 2). - CITO fonemisch bewustzijn (voor alle kinderen in groep 2). - CITO spelling (voor alle kinderen in de groepen 3 t/m 8). - CITO rekenen en wiskunde (voor alle kinderen in de groepen 3 t/m 8). - CITO begrijpend lezen (voor alle kinderen in de groepen 4 t/m 8). - CITO DMT (voor alle kinderen in de groepen 3 t/m 8). Toets gericht op het zo snel mogelijk lezen van woorden. - AVI leestoets (voor alle kinderen in de groepen 4 t/m 8). - TTR (voor alle kinderen in de groepen 3 t/m 8). Gericht op het beoordelen van de mate van automatiseren van de hoofdbewerkingen bij rekenen. juni - CITO taal voor kleuters (voor alle kinderen in groep 1 die naar groep 2 gaan en voor alle kinderen in groep 2). - CITO rekenen en wiskunde (voor alle kinderen in groep 1 die naar groep 2 gaan en voor alle kinderen in groep 2). - CITO fonemisch bewustzijn (voor alle kinderen in groep 2). - CITO spelling (voor alle kinderen in de groepen 3 t/m 7). - CITO rekenen en wiskunde (voor alle kinderen in de groepen 3 t/m 7). - CITO begrijpend lezen (voor alle kinderen in de groepen 4 t/m 7). - CITO DMT (voor alle kinderen in de groepen 3 t/m 7). Toets gericht op het zo snel mogelijk lezen van woorden - AVI leestoets (voor alle kinderen in de groepen 4 t/m 7). - TTR (voor alle kinderen in de groepen 3 t/m 7). Toets gericht op het beoordelen van de mate van automatiseren van de hoofdbewerkingen bij rekenen. april: - CITO entreetoets voor groep 7. Doel is het bepalen van hiaten in de leerstof, zodat die nog aangepakt kunnen worden in de rest van groep 7 en in groep 8; zowel op individueel als op groepsniveau. - CITO eindtoets voor groep 8. Doel is om te kijken in hoeverre de doelen bereikt zijn gedurende 8 jaar basisonderwijs; zowel op individueel als op groepsniveau. 3.2 Methodes Bij het lesgeven is een goede methode belangrijk. Voor het kiezen van een nieuwe methode gaan we niet over één nacht ijs. We laten ons goed informeren door o.a. scholen die een methode al langer gebruiken, we vragen zichtzendingen aan, proberen lessen uit en soms wordt de hulp van de onderwijsbegeleidingsdienst ingeroepen. Zij kunnen met hun expertise een nuttige bijdrage leveren aan het keuzeproces. Het moment van invoeren van een nieuwe methode wordt altijd aangekondigd in de Nieuwsbrief. Ook bent u altijd welkom om na schooltijd een methode in te zien. Op de informatieavonden bent u in de gelegenheid om de methodes te bestuderen. Voor een beschrijving van de gebruikte methodes verwijzen wij naar het vorige hoofdstuk. 3.3 Onderwijstijd In het schoolplan, dat op onze school ter inzage ligt, moeten wij aan de onderwijsinspectie verantwoorden hoe de verplichte onderwijstijd wordt ingezet. Lesuitval moet tot een minimum beperkt blijven. Om onze onderwijstijd zo effec-

20 20 tief mogelijk te benutten, laten wij de schoolbel voor schooltijd iets eerder gaan zodat de kinderen niet te laat gaan beginnen met de les. Onze school houdt zich aan onderstaande wettelijke normen: Groepen 1 t/m 4: minimaal 3520 uur per jaar lestijd. Groepen 5 t/m 8: minimaal 4000 uur per jaar lestijd. 3.4 Speciale activiteiten Christelijke feesten Aan de christelijke feestdagen wordt op onze school uiteraard veel aandacht besteed. We doen dit door middel van vertellingen, verwerking op verschillende manieren en het zingen van liederen. Dit alles gebeurt in iedere groep vaak weer anders, afgestemd op de belevingswereld. Daarnaast vieren wij het Kerst- en Paasfeest met de hele school gezamenlijk. Bij de Kerstvieringen proberen we zoveel mogelijk de ouders erbij te betrekken Verjaardagen van leerlingen en leerkrachten Verjaardagen van leerlingen en leerkrachten Om het jaar organiseren we een juffen- en meesterdag. Alle leerkrachten vieren op die dag tegelijk hun verjaardag. We organiseren dan met elkaar een groot feest. Het andere jaar is de leerkracht vrij om zijn/haar verjaardag te vieren in de groep. Wanneer een leerkracht in dat jaar zijn verjaardag viert, hoort u dat via de mededelingen van die leerkracht. Bij verjaardagen van kinderen is het gebruikelijk dat een kind trakteert in zijn/haar eigen groep. Het is van belang te letten op kinderen die een bepaald dieet hebben. De leerkracht kan u hierover informeren. In de pauze kan uw kind de felicitaties van de andere leerkrachten in ontvangst nemen. We zien heel graag dat uw kind een gezonde traktatie meeneemt voor zowel de kinderen van de klas als de leerkrachten Schoolkamp Groep 8 gaat als enige groep een paar dagen samen weg. Wij kiezen ervoor om het kamp aan het begin van een schooljaar te laten plaatsvinden. Dit jaar zal het kamp zijn van maandag 8 september t/m donderdag 11 september. We gaan naar het buitencentrum De Blauwe Schuur. Informatie hierover ontvangen de betreffende ouders en leerlingen voor de grote vakantie. Aan dit kamp zijn extra kosten verbonden. De kosten van het schoolkamp bedragen dit jaar 150,00 inclusief het schoolgeld Schoolreis Ieder jaar gaan wij er samen een dag op uit. De groepen 1 t/m 7 gaan dan op schoolreis en groep 8 blijft op school, omdat zij op kamp zijn geweest. De bestemmingen worden vastgesteld door de leerkrachten in overleg met de ouderraad. Een deel van de ouderbijdrage is bestemd voor de schoolreis. Informatie ontvangt u via een speciale mail of de Nieuwsbrief.

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving 2 1.2 Naam en logo 7 1.3 Bestuursvorm en organisatiestructuur 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 9 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 9 2.2 Wat

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Hoofdvestiging: Kon. Wilhelminastraat 10 7031 AC Wehl 0314-681330 Dislocatie Raadhuisplein 1 7031 AW Wehl 0314-681330 Nevenvestiging: Nieuw Wehlseweg 23 7031 HV Nieuw-Wehl

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Binn-Donatushof-C-100913.indd 1 13-09-2010 09:39:28

Inhoudsopgave. Binn-Donatushof-C-100913.indd 1 13-09-2010 09:39:28 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.1 Naam, adres, telefoon, e-mail, website 3 1.2 Naam en logo 3 1.3 Schoolbeschrijving: onze visie 4 1.4 Schoolbeschrijving: de cijfers 8 1.5 Bestuursvorm en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. hart. Het is tijd voor onderwijs waarin... In dit onderwijs... leren methanden hoofd

Schoolgids 2014-2015. hart. Het is tijd voor onderwijs waarin... In dit onderwijs... leren methanden hoofd Schoolgids 2014-2015 Het is tijd voor onderwijs waarin... - kinderen leren met hoofd, hart en handen - kinderen hun sociale, cognitieve, emotionele en creatieve vaardigheden oefenen - kinderen meer leren

Nadere informatie

OPBRENGSTGERICHT WERKEN BIJ KLEUTERS SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN VAN OPBRENGSTGERICHT WERKEN IN DE GROEPEN 1 EN 2

OPBRENGSTGERICHT WERKEN BIJ KLEUTERS SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN VAN OPBRENGSTGERICHT WERKEN IN DE GROEPEN 1 EN 2 OPBRENGSTGERICHT WERKEN BIJ KLEUTERS SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN VAN OPBRENGSTGERICHT WERKEN IN DE GROEPEN 1 EN 2 Utrecht, februari 2013 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar Bovendien is dit landelijk Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar te gebruiken: als basis voor het eigen pedagogisch beleidsplan van de instelling; als lesmateriaal in opleidingen en bijscholing; om

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El Schoolondersteuningsprofiel cbs de Spreng-El 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens:... 4 Onderwijsvisie / schoolconcept.... 5 Pedagogische huisstijl... 6 Didactisch ontwerp... 6 Onderwijstijd.... 7 Kengetallen

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur Omgaan met verschillen op Icbs Octant Een beschrijving van de zorgstructuur Augustus 2013 Inhoud Een beschrijving van de zorgstructuur... 1 Juli 2013... 1 1. Inleiding... 6 2. Visie op leerlingzorg; omgaan

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v.

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Inleiding Kindercentrum KOM.MIJN (voormalig Inie Minie ) is gestart in september 1999 met een verticale groep voor kinderen van 0-4

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2-3

Informatieboekje groep 1-2-3 Informatieboekje groep 1-2-3 Welkom op de Vlieger! De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en ouders. Jarenlang is er diezelfde weg, van huis naar school en weer terug. In de loop van

Nadere informatie