SCHOOLGIDS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS 2014-2015"

Transcriptie

1 `` SCHOOLGIDS

2 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie De organisatie van ons onderwijs Schoolorganisatie De onderwijsactiviteiten en vakken voor de kinderen Gemiddeld aantal lesuren per vak per week De zorg voor kinderen De opvang van nieuwe leerlingen in de school Organisatie van de zorg in de school Samenwerking in de zorg De begeleiding van de overgang naar het voortgezet onderwijs De leraren De taakomschrijving van het team Arbo en bedrijfshulpverlening Lokaalindeling Scholing van de leraren Vervanging bij ziekte, ADV en studieverlof Begeleiding en inzet van stagiaires van PABO en MBO Contact tussen ouders en school Betrokkenheid van ouders Contact ouders en leerkrachten Ouderbijdrage Inspraak: MR en OR Klachtenprocedure en vertrouwenspersonen De ontwikkelingen van het onderwijs in onze school Activiteiten ter verbetering van het onderwijs Zorg voor de relatie school en omgeving De resultaten van het onderwijs De kwaliteit van ons onderwijs Doorverwijzingen Doorstroming naar het voortgezet onderwijs Kwaliteitsbewaking Regeling school- en vakantietijden en praktische informatie Schooltijden Gymnastiekrooster/zwemlessen Vakantierooster Agenda bijzondere gebeurtenissen Leerplicht en verlofregelingen voor kinderen, ziekmelding Overblijfmogelijkheden Buitenschoolse opvang en vakantieopvang Overige zaken Namen en adressen Afkortingen Schoolgids CBS De Bron

3 WOORD VOORAF Voor u ligt de schoolgids van CBS De Bron. Uw kinderen brengen op deze school een groot deel van de tijd door. Daarom is het belangrijk dat u weet waar de school voor staat, hoe de school functioneert, welke lesmethoden wij hanteren en hoe wij omgaan met de kinderen en hun ouders. Daarover informeren wij u in deze gids. Ook kunt u lezen over uw rechten, plichten en mogelijkheden binnen het onderwijs. Verder vindt u informatie over allerlei andere zaken zoals schooltijden, vakanties en verzekeringen. Met deze schoolgids vertrouwen wij erop u een goed beeld te geven van onze school. Omdat de gids ook diverse zakelijke gegevens voor dit schooljaar vermeldt, raden wij u aan de gids het gehele schooljaar te bewaren. Gedurende het schooljaar kunt u de activiteiten van onze school volgen via de website Misschien hebt u nog vragen na het lezen van deze gids. Aarzel niet, maar kom dan gerust langs voor een persoonlijk gesprek. Een bijzonder woord van welkom aan de ouders die dit jaar voor het eerst met onze school kennismaken. Wij hopen dat u en uw kinderen zich bij ons thuis zullen voelen. Vanaf deze plaats wensen wij iedereen een goed schooljaar toe. Achter in deze gids vindt u een lijst met afkortingen en hun betekenis. Deze schoolgids is tot stand gekomen onder aansturing van het management. De inhoud is in verschillende geledingen besproken. Het concept is met instemming van het bestuur voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Het team en de medezeggenschapsraad (MR) hebben ingestemd met de inhoud. De inhoud is vastgesteld in het MT/bestuur van 10 juni Advies van de MR in de vergadering van 16 juni Besproken Raad van Toezicht op 26 juni Schoolgids CBS De Bron

4 1. PROFIEL School, vereniging en bestuur CBS De Bron is een bijzondere school met een protestants-christelijke identiteit. Onze school gaat uit van de Vereniging voor Protestants-christelijk Basisonderwijs (PCBO) te Bolsward. De Bron is een zogenaamde eenpitter. Dit is een losse school met een eigen bestuur. De school is ontstaan door fusie van drie scholen. Sinds 2009 is de school gehuisvest in een eigentijds en modern schoolgebouw aan De Blink 1 te Bolsward. In onze vereniging zijn het de leden, voor het merendeel ouders van schoolgaande kinderen, die het beleid en beheer van de school op hoofdlijn vormgeven. Voor de dagelijkse uitvoering speelt het management samen met het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel een belangrijke rol. Als lid van de vereniging hebt u stemrecht binnen de vereniging en kunt u eventueel ook lid van het bestuur worden. In het algemeen geldt voor onze school het volgende: De uitgangspunten van de school staan in heldere taal verwoord in deze schoolgids blz. 5 en in de statuten. Wanneer een ouder zich aanmeldt voor de vereniging geldt het volgende: De ouder verklaart kennisgenomen te hebben van de grondslag en het doel van de vereniging, welke hij/zij onderschrijft of respecteert. Ons streven is, dat uit ieder gezin minstens één ouder lid is van de vereniging. Het lidmaatschap kost 15 per jaar per lid. U kunt zich via het aanmeldingsformulier opgeven. Het formulier vindt u in de verkorte schoolgids en op de website. De statuten van de vereniging liggen ter inzage in de school; informeer bij de directeur. Gebouw De school is een middelgrote school met ca. 370 kinderen op 1 oktober verdeeld over zestien groepen. De school kent voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw een eigen ingang, een eigen buitenplein en een eigen lesplein. Door het ruim opgezette gebouw merk je in de school nauwelijks dat er zoveel kinderen zijn. Daardoor is het gezellig en overzichtelijk. De school staat naast de sporthal en deze kan inpandig bereikt worden. Dit geeft met de gymnastiekles weinig tijdverlies. In de directe omgeving zijn de sportvelden en het zwembad. De school ligt vrij centraal in de stad. Wij willen graag dat kinderen, wanneer zij binnen een straal van één km wonen, lopend naar school komen. Dat is gezond en geeft ruimte in de fietsenstalling. Kinderen die verder weg wonen komen op de fiets of worden door de ouders/verzorgers gebracht. Omdat de school in de wijk ligt, is het rond de school veilig. Karakterschets De naam van onze school De Bron verwijst naar onze inspiratiebron, de verhalen uit de Bijbel. De verhalen zijn richtinggevend voor ons handelen en ons onderwijs. Wij leven en werken vanuit ons geloof in God. Elk kind en elk mens is uniek en gelijkwaardig. Wij willen de kinderen een gevoel van eigenwaarde en zelfrespect meegeven. Kinderen mogen trots zijn op eigen talent, eigen cultuur en eigen levensbeschouwing. Wij willen kinderen in die ontwikkeling helpen door een open school te zijn, een plek voor iedereen die de grondslag onderschrijft of respecteert. Daarmee willen wij een schoolgemeenschap creëren waarin een ieder zich veilig voelt en aanvaard weet. Wij richten ons onderwijs zo in dat elk kind de mogelijkheid krijgt zich te ontwikkelen naar eigen aard en mogelijkheden. Elk kind is bij ons welkom! Het is een uitdaging om vanuit het geloof inhoud te geven aan hoop en liefde. Bij dit laatste kunnen wij ons laten leiden door het voorbeeld van Jezus. In de dagelijkse praktijk nemen verhalen, liederen en rituelen een belangrijke plaats in. Omdat de kinderen de rentmeesters van de toekomst zijn, willen wij hun het belang van groen en duurzaamheid meegeven. Het milieu verdient aandacht om de aarde tot een goede plek te laten zijn voor latere generaties. Een goed milieu begint bij jezelf en in je eigen omgeving. De school hoort daar een voorbeeld in te zijn. Schoolgids CBS De Bron

5 Onderwijskundige en pedagogische visie Op de Bron kun je rekenen. Onze identiteit is leidraad voor ons onderwijskundig en pedagogisch handelen. Ieder mens en ieder kind is uniek, een door God geschapen wezen met zijn eigen talenten en beperkingen en daarin gelijkwaardig aan ieder ander. Het kind heeft recht op de ontwikkeling van het eigen unieke talent. Wij willen recht doen aan verschillen en onze lessen zoveel mogelijk laten aansluiten bij de mogelijkheden en interesses van kinderen. Kinderen zijn altijd bezig nieuwe dingen te leren. Er is een drang om morgen niet hetzelfde te laten zijn als vandaag. Onze school is daarom een ontwikkelingsplaats ingebed in rust, reinheid, regelmaat en relatie. Een oude slogan in een nieuw jasje. Vanuit de liefde voor het kind willen wij recht doen aan drie basisbehoeften van het kind. De eerste basisbehoefte is relatie. Leerkracht en leerling, leerlingen onder elkaar, moeten elkaar als hulpbron zien in een samenwerking van vertrouwen en veiligheid. De tweede basisbehoefte is competentie. Wat de leerling zelf kan, moet niet opgelegd worden. De leerling stuurt zichzelf aan en maakt gebruik van wat de leerkracht hem aanreikt. Door zelfcontrole en controle van de leerkracht wordt het proces bewaakt en gestimuleerd. De kwaliteit van de interactie in de groep en tussen leerling en leerkracht moet hoogwaardig zijn. Hierdoor kunnen hoge ambities worden gesteld. Hier geldt de pedagogiek van het respect met drie grondrechten: 1. het recht om te zijn wie je bent; 2. het recht op de dag van vandaag; 3. het recht om te falen. Hiermee wordt bedoeld het recht om risico s te lopen tijdens je ontwikkeling. Zonder aanvaardbaar risico kunnen kinderen en mensen zich niet ontwikkelen. De derde basisbehoefte is autonomie. De leraren en ouders moeten als pedagogen dicht bij het kind blijven, maar ze ook vrij laten en ruimte geven. Kinderen houden van leraren die er zijn, maar van wie je de aanwezigheid niet merkt. Zo komt de ontwikkeling van het individu in een schoolgemeenschap centraal te staan. Bovengenoemde basisbehoeften vragen om de volgende voorwaarden: gedifferentieerde effectieve instructie in het jaarklassensysteem; de onderwijsbehoefte van het individuele kind geldt als uitgangspunt; opbrengstgericht onderwijs met balans in resultaat en welbevinden; een vertrouwde en veilige onderwijsomgeving; automatisering en ICT als ondersteuning van het onderwijsproces; uitdaging en aansluiten bij de belevingswereld van het kind; goede voorwaarden voor het personeel om het werk goed uit te voeren; eigentijds leerstofaanbod met geschikte materialen. Goed onderwijs is niet het vullen van het hoofd, maar het ontsteken van een vuur Schoolgids CBS De Bron

6 3. DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 3.1 Schoolorganisatie Wij werken met groepen waarin leerlingen van dezelfde leeftijd bij elkaar zitten. Groep 1 en 2 noemen wij onderbouw, groep 3en 4 middenbouw en groep 5, 6, 7 en 8 bovenbouw. Omdat wij een grote school zijn, zijn er twee groepen per leerjaar. Zo zijn er in totaal zestien groepen. leeftijden aantal groepen groep jaar 2 groep jaar 2 groep jaar 2 groep jaar 2 groep jaar 2 groep jaar 2 groep jaar 2 groep jaar De onderwijsactiviteiten en vakken voor de kinderen In de wet staat welke vakken de kinderen moeten leren. Voor elk vak zijn door de minister kerndoelen aangegeven. Deze liggen op school ter inzage; informeer bij de directeur. U kunt ze ook vinden op Wij hebben bij die kerndoelen zorgvuldig onze methodes gekozen en bieden de kinderen leerstof aan uit een breed scala aan vak-, vormings- en ontwikkelingsgebieden. Hieronder vindt u een korte beschrijving van deze gebieden. Hierbij is er verschil tussen de verschillende bouwen. Bovendien is het mogelijk dat leerlingen een eigen, speciaal voor hen ontwikkeld programma volgen. Groep 1 en 2 Start van de dag In onze karakterschets staan de basisbehoeften: competentie (ik kan het!), relatie (samen) en autonomie (ik kan het zelf) als uitgangspunten voor de opvoeding en onderwijs. Deze uitgangspunten en de grote behoefte om te bewegen maakt dat uw kind bij binnenkomst in de groep meteen mag kiezen uit bepaalde activiteiten en spelen. Na het spelen start de ochtendkring. Ook afscheid nemen is iets wat je moet leren (autonomie). Voor de kinderen in groep 1 gebeurt dat dagelijks in de klas. In de groepen 2 gaat dit anders. Op dinsdag, woensdag en donderdag neemt u s ochtends en s middags afscheid bij de deur van de klas. Uw kind gaat dan alleen naar binnen om een speelplek te vinden. Op maandag en vrijdag mag u uw kind in de klas brengen. Uw kind kiest een speelplek en u neemt afscheid. Thema s en hoeken Kleuters ontwikkelen zich spelenderwijs. Ze leren door de wereld om zich heen te ontdekken en te onderzoeken. In de kleutergroep spelen we daarop in door thematisch te werken. Dit doen we aan de hand van de methode Kleuterplein. Gedurende het jaar komen verschillende thema s aan bod. Deze thema s sluiten aan bij de belevingswereld van kleuters, denk hierbij aan: thuis, sneeuw en ijs en op de boerderij. Alle thema s hebben een vaste opbouw met start-, kern-, keuze- en afsluitingsactiviteiten. Met de kern- en keuzeactiviteiten zorgen we ervoor dat alle kerndoelen in de klas voldoende aan bod komen. In de zogenaamde hoeken, denk aan de bouwhoek, de huishoek, de teken-/schilderhoek en de lees-/schrijfhoek, zult u deze thema s ook herkennen. De hoeken zijn belangrijk voor de sociale, emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling van de kinderen. Kinderen leren hier samenwerken, afspraken maken en opkomen voor zichzelf. Dankzij de thema s hebben alle activiteiten op school met elkaar te maken en leren de kinderen verbanden leggen; de wereld om hen heen wordt voor de kleuters overzichtelijk en beter te begrijpen. Binnen de thema s van Kleuterplein kunnen alle kinderen op hun eigen niveau en tempo meedoen. Schoolgids CBS De Bron

7 De handpop Raai de Kraai vliegt met de kinderen mee door alle thema s. Binnen de methode komen verschillende ontwikkelingsgebieden aan de orde: taal, woordenschat, en beginnende geletterdheid; beginnende gecijferdheid; fijne motoriek; grove motoriek; muzikale vorming; sociale vaardigheden. In de kleutergroep wordt gewerkt met een planbord. Dit is een bord in de klas waarop de leerkrachten met dagritmekaarten aangeven welke activiteiten de kinderen die dag gaan doen. Hiermee maken we de dag overzichtelijk en voorspelbaar voor de kinderen. Ook kunnen de kinderen op dit bord hun activiteit kiezen voor de speelwerkles. De kinderen hangen hun naamkaartje bij het werkje of de hoek van hun keuze. De kinderen moeten ook bij de gekozen activiteit blijven. Soms kiest de leerkracht voor de kinderen. Gedurende de gehele kleuterperiode wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd. We gebruiken hiervoor het registratiesysteem van Kleuterplein. Ook worden er tenminste één keer per jaar Cito-toetsen afgenomen. Indien nodig wordt de ontwikkeling gestimuleerd door gericht te spelen en te leren met de kleuter. Meermalen per jaar vinden er contactavonden met de ouders plaats waarin de resultaten en de ontwikkeling van het kind worden besproken. De leerkrachten van groep 1 komen bij u thuis voor gesprek. Eén keer per jaar wordt een rapport meegegeven. Groep 3 t/m 8 Voor alle vakken werken we vanuit de kerndoelen die door de minister worden vastgesteld. De leeromgeving wordt gevarieerder en het leerstofaanbod breder. Vanuit de dagelijkse instructie worden leerlingen gestimuleerd in hun leerprestaties. Het verwerken en het oefenen van de leerstof gebeurt waar mogelijk op verschillende niveaus. De mogelijkheden van de individuele leerling vormen het uitgangspunt. In de hogere groepen zijn er meer onderwijsvakgebieden. De lessen kunnen worden verdeeld in vijf hoofdgebieden. De beschikbare lesuren worden als volgt verdeeld: Bijbelonderwijs 5% basisvaardigheden 55% wereld- en maatschappijoriëntatie 15% expressievakken 20% lichamelijke oefening 5% Als ondersteunend vak wordt er ook aandacht besteed aan computeronderwijs. Kinderen leren werken en omgaan met de computer en de computer wordt gebruikt ter ondersteuning van andere vakken. Ook wordt er aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Schoolgids CBS De Bron

8 Bijbelonderwijs Kinderen worden vertrouwd gemaakt met Bijbelse verhalen. We gebruiken de methode Kind op maandag in de groepen 1 t/m 8. Elke dag starten we met de opening om de boodschap van de Bijbel mee te geven. We leren de kinderen over de liefde van God om vanuit deze liefde de eigen plaats in de samenleving te kunnen innemen. Samen vieren we de feesten van het kerkelijk jaar. Basisvaardigheden Onder de basisvaardigheden vallen de volgende vakken: 1. Nederlandse taal We gebruiken de methode Veilig leren lezen in groep 3. Voor de groepen 4 t/m 8 gebruiken wij de methode Taal op maat. Deze methode sluit goed aan bij Veilig leren lezen. De nadruk ligt in de methoden op de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden, luistervaardigheid, kritisch waarnemingsvermogen en creatief en expressief taalgebruik. 2. Fries Wij streven ernaar dat onze leerlingen het Fries kunnen verstaan en lezen. Hiervoor gebruiken wij de methode Studio F. In de groepen 1 en 2 is er elke vrijdag een Fries uurtje waar er door de kinderen en de leerkracht alleen maar Fries wordt gesproken. Ook leren we dan Friese liedjes en kijken we Friestalige filmpjes. 3. Engels Vanaf schooljaar is een nieuwe methode Engels ingevoerd, Take it easy. Deze methode start in groep 5. De methode bereidt de kinderen goed voor op het vak Engels in het voortgezet onderwijs. 4. Schrijven De methode Pennenstreken is volledig ingevoerd van groep 3 tot en met groep 8. Met ons schrijfonderwijs willen wij de kinderen begeleiden in het ontwikkelen van een persoonlijk handschrift, dat duidelijk leesbaar is en redelijk snel geschreven kan worden. 5. Lezen Taalgebruik is een middel om het zinvol functioneren in de samenleving mogelijk te maken. Lezen vergroot de communicatiemogelijkheden van het kind. De methode voortgezet technisch lezen Estafette in groep 4 t/m 8 sluit goed aan bij Veilig leren lezen in groep 3. De methode Tekstverwerken in groep 4 t/m 8 besteedt aandacht aan het begrijpend en studerend lezen. 6. Rekenen In het schooljaar zijn wij gestart met een nieuwe methode rekenen Alles telt. Deze methode biedt kinderen de mogelijkheid om op hun eigen niveau te rekenen. Door middel van pluswerk en maatwerk wordt de stof op verschillende niveaus uitgewerkt. De methode maakt veel gebruik van digi- bord software, dit maakt de instructie levendig en eenduidig. Dit jaar doen we ook weer mee aan de Nationale Rekendag op 25 maart. Wereld- en maatschappijoriëntatie In de middenbouw is de wereldoriëntatie gericht op de directe omgeving en regio. Vanaf groep 5 vallen de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, sociale redzaamheid (waaronder verkeer en sociale emotionele ontwikkeling) en techniek onder de wereld- en maatschappijoriëntatie. Wij maken ook gebruik van leskisten en het aanbod van Groen Doen!. Wij willen met deze vakken bijdragen aan een ruimer en beter begrip van onze wereld. Leerlingen groeien op in een steeds ingewikkelder en meerkleurige maatschappij. Door Kind op maandag en de wereldoriëntatie krijgt burgerschapsvorming vorm. Bij geschiedenis gebruiken we de methode Bij de tijd en voor aardrijkskunde De blauwe planeet. Voor biologie en techniek staat de methode Naut tot onze beschikking. De methode Wegwijs wordt voor verkeer gebruikt. Expressievakken Deze vakken bieden vele mogelijkheden tot het verbeelden van de fantasie. De ontplooiing van creativiteit vinden wij belangrijk. Vaak is het proces belangrijker dan het resultaat. Onder de expressievakken vallen tekenen en handvaardigheid, maar ook dramatische expressie, dansante vorming en muzikale vorming. De expressievakken worden in middenbouw en bovenbouw in een circuitmodel gegeven, waardoor we de specifieke kwaliteiten van leerkrachten kunnen benutten. Ook hebben wij een aantal externe partners, die samen met de Schoolgids CBS De Bron

9 leerkracht de kinderen helpen hun interesses en talenten te ontdekken en ontwikkelen. We voeren het expressiecircuit eenmaal per vier weken uit voor de groepen 5 t/m 8. De kinderen uit groep 3 en 4 hebben vier maal een expressiecircuit. De kinderen krijgen handvaardigheidtechnieken, muziek, dans en beeldende vorming aangeboden. Dit gebeurt in groepen van twaalf tot vijftien leerlingen. In de weken dat er geen circuit is, vult de leerkracht op eigen wijze creativiteit, expressie, kunst en cultuur in. Voor muziek gebruiken wij de methode Moet je doen. In het schooljaar 2015 staat een nieuwe methode muziek op de planning. Lichamelijke oefening Tweemaal per week wordt lichamelijke oefening gegeven. In groep 4 bestaat één onderdeel uit zwemmen. Wij hanteren de methode Basislessen Bewegingsonderwijs. De kinderen hebben de volgende gymspullen nodig: korte broek, shirt, of turnpak met gymschoenen. De schoenen zijn belangrijk in verband met de hygiëne. Computeronderwijs Het computeronderwijs is bij ons op school onderwijsondersteunend. De computer wordt gebruikt bij verschillende vakgebieden. Kinderen leren van elkaar door samenwerken. Door gebruik te maken van elkaars deskundigheid worden diverse vaardigheden aangeleerd. Vanaf groep 6 kunt u uw kind opgeven voor typeles op de computer bij Instituut Noord. Deze lessen worden op school gegeven na schooltijd. Via de nieuwsbrief wordt u ook op eventuele andere mogelijkheden geattendeerd. Sociaal-emotionele ontwikkeling Normen en waarden in de opvoeding van kinderen zijn niet los te denken van onze school met identiteit. Een goed toekomstperspectief is niet alleen afhankelijk van kennis. Wie je bent, hoe jij je gedraagt en hoe je omgaat met je medemens en de wereld is minstens zo belangrijk. De hoofdregel op school is dat je elkaar niet mag storen door gedrag, houding en taalgebruik. Spelregels en afspraken worden aan het begin van het schooljaar met de kinderen besproken en proberen wij het pestgedrag te voorkomen. De observaties in de klas en de melding van incidenten buiten de klas in het pleinschrift zorgen ervoor dat wij aandacht kunnen geven aan het storend gedrag van kinderen. Als meetinstrument om de leerlingen van groep 3 t/m 8 goed te volgen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we het computerprogramma Zien! Betrokkenheid en welbevinden zijn hierin de graadmeters, met daaraan gekoppeld vijf sociale vaardigheden: neem je initiatief naar een ander, ben je flexibel in de omgang, ben je autonoom, kun je je impulsen beheersen en heb je inlevingsvermogen. Door één keer per jaar een vragenlijst in te vullen worden bovengenoemde vaardigheden geobserveerd. Aan de hand van de uitkomst van deze vragenlijst kan er op groepsniveau of op individueel niveau een plan gemaakt worden. Pesten Wordt er pestgedrag opgemerkt door leerlingen, ouders of leerkrachten, dan hanteren we een pestprotocol. Op onze website kunt u dit protocol vinden. Kinderen, klas en ouders worden betrokken bij het vinden van een oplossing. Een aandachtspunt is het digitaal pesten. Incidenteel heeft de school hiermee te maken. Ook hier geldt het pestprotocol. Kinderen, klas en ouders worden zo snel mogelijk bij het digitaal pestgedrag betrokken. 3.3 Gemiddeld aantal lesuren per vak per week Groep Godsdienst Zintuiglijke ontwikkeling Rekenen Taal Frysk Lezen(technisch) Lezen (begrijpend) Schoolgids CBS De Bron

10 Engels Schrijven Wereldoriëntatie Sociale redzaamheid Expressie Lichamelijke oefening Pauze Totaal Deze verdeling in tijd over de vakgebieden is het uitgangspunt. Soms krijgt een vak wat meer of minder minuten. In het weekrooster willen wij kinderen zoveel mogelijk zelfstandig laten werken en ze laten kiezen uit verschillende activiteiten. De groepen 1 t/m 4 gaan uur per week naar school en de groepen 5 t/m 8 gaan uur per week naar school. Huiswerk De kinderen kunnen huiswerk meekrijgen vanaf groep 5. Elk jaar kan dat iets meer zijn, zodat de leerlingen alvast een beetje kunnen wennen aan het huiswerk op het voortgezet onderwijs. Schoolgids CBS De Bron

11 4. DE ZORG VOOR KINDEREN 4.1 De opvang van nieuwe leerlingen in de school Nieuwe leerlingen mogen in de maand voor ze vier jaar worden vier dagdelen komen wennen. De laatste jaren hebben we kennismakingsochtenden of -middagen wat dichter naar de verjaardag van de nieuwe leerling geschoven. Het blijkt dat wanneer kinderen een keer op school geweest zijn, ze ook verwachten te blijven. Ook tussentijdse instromers in hogere groepen kunnen van de kennismakingsmomenten gebruik maken. Dit wordt overlegd met de ouders en de oude school. 4.2 Organisatie van de zorg in de school Volgens Van Dale betekent ontwikkelen : tot volle wasdom doen komen. Dat willen we graag op onze school: dat CBS De Bron een plek is waar een kind tot volle groei komt. Het kind mag zich ontwikkelen op eigen niveau en in eigen tempo. De dagelijkse ervaring, observaties en toetsen die aansluiten bij de methodes helpen ons de ontwikkeling van uw kind te volgen. Daarnaast gebruiken wij landelijk genormeerde toetsen (CITO) om ons onderwijs te evalueren. Door oudergesprekken en twee keer per jaar een rapport wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van uw kind. Planning en ondersteuning Kinderen ontwikkelen zich van nature en willen steeds iets nieuws leren. Op school stimuleren wij de kinderen om steeds iets nieuws te ontdekken. Soms vormen gedrag, de prestaties in de klas of de resultaten van de toetsen aanleiding om bepaalde extra maatregelen te nemen. Dit kan gaan om leerlingen die iets extra s nodig hebben omdat het nog niet helemaal lukt, maar ook om leerlingen die iets extra s nodig hebben omdat ze het al heel goed kunnen. Een kind krijgt bijvoorbeeld als het nodig is extra tijd en instructie om opdrachten te kunnen maken. Voor leerlingen die het al goed kunnen kan er minder instructie en andere leerstof aangeboden worden. Wij kiezen ervoor dit extra aanbod zo veel mogelijk binnen de groep te realiseren. Soms wordt er gekozen voor een periode van extra tijd en instructie buiten de klas. Voor de groepen 1 t/m 8 is er extra ondersteuning mogelijk door de inzet van de onderwijsassistente. Voor de kernvakken hanteren de leerkrachten een groepsplan. Hierin maakt de leerkracht een ontwerp voor het onderwijsaanbod. Kernachtig wordt beschreven waar de leerling de meeste moeite mee heeft en wat een leerling goed kan (analyse). Ook staat in dit plan wat de leerlingen specifiek nodig hebben (onderwijsbehoefte) en welke middelen je gebruikt om de kerndoelen van die periode met deze leerlingen te bereiken. De leerkracht heeft door middel van dit ontwerp de mogelijkheid om binnen de structuur van de les aan tenminste drie verschillende niveaus aandacht te geven. Voor leerlingen met hardnekkige leerproblematiek maakt de leerkracht in overleg met de interne begeleider een apart handelingsplan. Als dit gebeurt wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Ook voor leerlingen met een diagnose of vermoeden van hoogbegaafdheid wordt een handelingsplan gemaakt. Een handelingsplan is opgedeeld in perioden van ongeveer acht weken. In dit plan staat welke activiteiten zullen worden ondernomen. Na de vastgestelde periode volgt een evaluatie om te zien of het gewenste doel ook is bereikt. Zo niet, dan volgt een aangepast plan. Mochten de extra aandacht en hulp niet toereikend zijn dan wordt de hulp ingeroepen van het DOK (didactisch orthopedagogisch kenniscentrum). De medewerker van het DOK geeft ons advies over het vervolgtraject. U kunt dan denken aan het aanvragen van ambulante hulp van het SBO, het aanvragen van een psychologisch onderzoek, dyslexieonderzoek of het advies om gedragsonderzoek te laten doen bij een externe organisatie of praktijk. Afhankelijk van de uitslag van de onderzoeken wordt er gekozen om een leerling te verwijzen of wordt er een eigen leerlijn opgesteld. U als ouder bent altijd bij dit proces betrokken. Uitgangspunt is altijd dat we elke leerling passend onderwijs bieden, het liefst dicht bij huis, maar in ieder geval in de regio. NIEUW! Passend onderwijs Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Zo hebben ze de beste kansen op een vervolgopleiding en om mee te doen in de samenleving. Op 1 augustus 2014 gaat de Wet Passend Onderwijs in. Dit betekent dat schoolbesturen vanaf dat moment iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende onderwijsplek moeten bieden. Schoolgids CBS De Bron

12 Ouders melden hun kind bij de school van hun keuze. De school heeft dan de taak om een passende onderwijsplek te bieden. Dit kan op de eigen school of, als de leerling daar beter op zijn plaats is, op een andere school. Om de diversiteit aan de zorg in kaart te brengen, zijn de scholen verplicht om een zogenaamd schoolondersteuningsprofiel op te stellen. Hierin is aangegeven welke ondersteuning een school kan bieden, maar ook wat de grenzen van de school zijn. Het schoolondersteuningsprofiel van De Bron kunt u lezen op onze website. NIEUW! Kangoeroeklas Met ingang van schooljaar starten we de Kangoeroeklas. Dit is een klas waar voor leerlingen iets extra s te halen valt. Voor de meer begaafde leerlingen: opdrachten en vakken die aansluiten bij hun kennis en denkniveau. Uit de literatuur en uit ervaring van plusklassen blijkt dat 2 uur extra tijd voor deze leerlingen erg stimulerend is. De kangoeroeklas is er ook voor leerlingen die meer tijd nodig hebben in hun ontwikkeling: opdrachten en ondersteuning die passen bij hun kennis en denkniveau. De begeleiding is in handen van de intern begeleiders van onze school. De kangoeroe is een mooi beeld voor deze klas: hij maakt grote stappen, net als kinderen bij wie de denkontwikkeling snel gaat. Maar hij heeft ook een buidel die aangeeft: je mag nog wel even bij me, ik heb tijd voor je, voor leerlingen bij wie de denk- en automatiseerontwikkeling langer tijd nodig heeft. Het is een bewuste keuze dat beide groepen in dezelfde ruimte kunnen werken. Zo leren kinderen dat we als mensen verschillend zijn en verschillende paden bewandelen om tot ontwikkeling te komen. Er zijn criteria vastgelegd om vast te stellen wanneer een leerling aan de Kangoeroeklas meedoet. Als uw kind meedoet, bent u daarvan op de hoogte. Leerlingvolgsysteem (LOVS) Naast methodetoetsen en observaties van de leerkracht gebruikt de school ook toetsen die een landelijke normering hebben, de Cito-toetsen. De resultaten van deze toetsen worden in een leerlingvolgsysteem ingevuld en daarmee wordt de ontwikkelingslijn van leerlingen in kaart gebracht. Aan het eind van groep 8 zijn de resultaten vanaf groep 6 van dit leerlingvolgsysteem leidend voor de vervolgkeuze naar het voortgezetonderwijs. Overzicht gebruikte toetsen leerlingvolgsysteem Groep Toets Van wanneer 1 Rekenen voor kleuters Taal voor kleuters Kleuterplein Cito Cito Na 6 maanden onderwijs Gedurende het gehele 2 Rekenen voor kleuters Taal voor kleuters Kleuterplein 3 en 4 Technisch lezen (Drie Minuten Toets) AVI tekstlezen Begrijpend lezen Spelling Rekenen Sociaal-emotionele ontwikkeling 5 t/m 8 Leestempo Begrijpend lezen Spelling Rekenen Sociaal-emotionele ontwikkeling Cito Cito Cito Cito Cito Cito Cito Zien! schooljaar. januari (juni) januari (juni) lees groep 1 januari en juni januari en juni januari (groep 3 niet) en juni januari en juni januari en juni oktober/november januari en juni januari januari en juni januari en juni oktober/november Groeps- en leerlingbespreking Na de Cito-toetsen worden groepsbesprekingen georganiseerd. De leerkracht bespreekt hierin samen met de interne begeleider de resultaten van de groep. Er wordt nagedacht over eventuele maatregelen die nodig kunnen Schoolgids CBS De Bron

13 zijn voor de groep. Soms wordt naar aanleiding van de groepsbespreking een individuele leerlingbespreking vastgelegd. Wanneer u vragen hebt op leergebied of over gedrag of opvoeding, dan kunt u altijd bij de klassenleerkracht terecht. Ook is het voor u mogelijk een gesprek te hebben met de interne begeleider van de school. We werken vanuit het idee dat ontwikkeling van het kind altijd plaatsvindt in interactie met de omgeving: de driehoek school, kind en thuis. Dossiervorming Van alle leerlingen wordt een dossier aangelegd. Dit dossier bestaat uit informatie die u geeft als u uw kind aanmeldt en informatie van de leerkrachten zoals toetsresultaten, observaties, verslagen van gesprekken en eventuele verslagen van onderzoeken. De meeste gegevens van leerlingen worden digitaal opgeslagen. Gegevens op papier worden per leerling opgeslagen in een dossierkast die in een af te sluiten ruimte staat. Deze kast wordt beheerd door de interne begeleiders en de directie. Als ouders hebt u het recht om het dossier van uw kind in te zien. Hiervoor kunt u een afspraak maken. Als uw kind de basisschool verlaat moeten de gegevens nog een aantal jaren worden bewaard, daarna worden ze vernietigd. 4.3 Samenwerking in de zorg Zorgteam (intern zorgoverleg) Als de leerkracht of de interne begeleider signaleert dat meer specifieke hulp noodzakelijk is, wordt het zorgteam ingeschakeld. Dit zorgteam bestaat uit vier mensen: de interne begeleider, een verpleegkundige van de GGD, de schoolmaatschappelijk werker van Timpaan en indien nodig de directeur. Leerlingen die in dit overleg worden besproken worden gemeld door de leerkracht. Wordt uw kind hier besproken, dan wordt u vooraf op de hoogte gesteld. Onze interne begeleiders: Onze schoolmaatschappelijk werker: Onze verpleegkundige JGZ: mw. L. Kramer en mw. S. Beeksma-Hylkema mw. E. Lageveen mw. A. Rondaan Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Omdat steeds vaker ouders/verzorgers op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp, denk aan hulp voor dyslexie, logopedie, kindercoach etc., inschakelen om extra zorg voor hun kinderen te organiseren, is er een regeling vastgesteld voor CBS de Bron, getiteld Leerlingenzorg door externe zorgverleners onder schooltijd. De school blijft onder schooltijd verantwoordelijk voor de leerling, ook voor datgene wat een externe hulpverlener aanbiedt. Ook de reis ernaar toe en weer terug naar school valt onder de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. In principe gaan wij ervan uit dat de school kan zorgen voor optimale ontplooiing voor ieder individueel kind. Indien er sprake is van een medische indicatie of indien door het zorgteam van de basisschool wordt aangetoond dat de te verlenen externe hulp een onmisbare schakel in de ontwikkeling van het kind is, kunnen ouders een aanvraag hiervoor bij de directie neerleggen. Als dit is aangetoond, dient er door de ouders/verzorgers en de uitvoerder van de hulpverlening een verklaring van vrijwaring van verantwoordelijkheid aan school te worden afgegeven. Op deze manier kunnen school en bevoegd gezag niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit of gevolgen van de door de externe hulpverlener geleverde diensten en producten. De school is niet aansprakelijk voor de door dit verzuim gemiste lessen. Uiteindelijk beslist de directeur voor elke aanvraag afzonderlijk of de school wel of geen medewerking verleent. De directeur maakt hierbij een afweging tussen het belang van de leerling en de organisatorische en eventueel taakverzwarende elementen voor de school en haar medewerkers. Er moeten goede afspraken gemaakt worden over de frequentie, tijdsduur en wijze waarop terugkoppeling naar school plaatsvindt. Schoolarts De jeugdgezondheidszorg volgt de gezondheid en ontwikkeling van kinderen van 0 tot 19 jaar. De GGD is partner binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Alle kinderen ontvangen op vijfjarige leeftijd en in groep 7 een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek door de doktersassistent, arts of verpleegkundige. Voorafgaand aan het onderzoek ontvangen de ouders/verzorgers een vragenlijst. Schoolgids CBS De Bron

14 Het onderzoek van de schoolarts bestaat bij de vijfjarige kinderen uit een uitgebreid lichamelijk onderzoek en een gesprek over opvoeding, gedrag en gezondheid, zoals groei, motoriek, spraak en taal. Bij de kinderen in groep 7 is er een onderzoek naar de lichamelijke groei en een gesprek over opvoeding, gedrag, sociale ontwikkeling. Ouders, kinderen of de school (in overleg met ouders) kunnen bij vragen of zorgen altijd terecht bij de jeugdgezondheidszorg voor een extra onderzoek of gesprek. U kunt zelf contact opnemen met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg via Centrum voor Jeugd en Gezin Iedere gemeente heeft een Centrum voor Jeugd en Gezin waar ouders vragen kunnen stellen. Een vraag kan gaan over de lichamelijke ontwikkeling, de sociale ontwikkeling, emotionele problemen, gedrag; kortom alles waar een kind (jongere) of gezin mee te maken kan krijgen thuis, op school of in de vrije tijd. In de meeste Centra voor Jeugd en Gezin wordt er nauw samengewerkt tussen de scholen, de Jeugdgezondheidszorg en het Schoolmaatschappelijk Werk. Dat is op onze school ook het geval. Onze gezamenlijke inzet is altijd dat alle kinderen zich goed ontwikkelen en dat we bij zorgen, samen met u, tot een goede aanpak zullen komen. Kijk voor meer informatie op of bel Verwijsindex Er zijn in Fryslân veel organisaties die zich inzetten voor het welzijn van kinderen. Maar soms weten ze van elkaar niet wie hulp verleent aan welk kind of gezin. Dat is jammer, want hulp werkt pas echt als instellingen met elkaar afstemmen en de problemen samen met u oplossen. Om de afstemming te bereiken is de Verwijsindex ingevoerd. Dit is een hulpmiddel om snel de hulp of ondersteuning op gang te brengen. De beroepskracht van de school of instelling koppelt in het systeem zijn naam aan die van uw kind. Zo laat hij aan andere instellingen zien dat hij betrokken is bij uw kind. Geeft een beroepskracht van een andere instelling ook een signaal af over uw kind, dan worden deze beroepskrachten aan elkaar gekoppeld in een match. Zij bespreken dan samen met u hoe ze uw kind het beste kunnen helpen. De verwijsindex is alleen toegankelijk voor beroepskrachten die via hun instelling bevoegd zijn een signaal af te geven. Het signaal wordt alleen gegeven na toestemming van de ouders De begeleiding van de overgang naar het voortgezet onderwijs Onze school heeft regelmatig contact met de christelijke scholen voor voortgezet onderwijs: het Marne College in Bolsward (interconfessioneel) en CSG Bogerman en het Nordwin College in Sneek. Wij informeren de scholen over de van onze school afkomstige leerlingen en blijven op de hoogte van de prestaties van onze oudleerlingen. Het percentage leerlingen dat naar de diverse vormen van voortgezet onderwijs gaat, wisselt van jaar tot jaar. Het is afhankelijk van de samenstelling van groep 8. Het wordt bepaald door capaciteiten, aard en aanleg van het kind, de kwaliteit van de basisschool en de thuissituatie. Wij streven er naar het maximale uit elk kind te halen, om er zo voor te zorgen dat het kind in de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs terechtkomt en op die school goed mee kan komen. Sinds vorig schooljaar wordt daarvoor de Friese plaatsingswijzer als plaatsingsinstrument gebruikt. Op de site van deze plaatsingswijzer kunt u alle informatie vinden over het hoe en wat van dit instrument: Op de informatieavonden van groep 8 wordt u hierover geïnformeerd door de leerkrachten. Schoolgids CBS De Bron

15 5. DE LERAREN 5.1 De taakomschrijving van het team De directie is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de schoolorganisatie. Het management bestaat uit de directeur en drie bouwcoördinatoren De directeur is eindverantwoordelijk. Directeur: dhr. Jaap Schaafsma Coördinator onderbouw mw. Doutzen van der Ende functie bouwcoördinator/managementteam Coördinator middenbouw mw. Mirjam Zweers functie bouwcoördinator/managementteam Coördinator bovenbouw dhr. Michel Posthumus functie bouwcoördinator/managementteam De interne begeleiders coördineren de zorg en sturen de processen aan voor kinderen met specifieke behoeften. De onderwijsassistente wordt door de interne begeleiders aangestuurd in de extra hulp voor kinderen. Interne begeleiders mw. Sjoukje Beeksma-Hylkema mw. Lies Kramer Onderwijsassistente mw. Wietske Huisken-Hoekstra mw. Janny Jagt-Algra Schoolpsycholoog dhr. Mike Chirill De groepsleerkrachten zijn de hele dag in de weer met hun groep. Zij zijn verantwoordelijk voor de groep. Groep 1: 1a mw. Attie Terpstra-Rolsma ma, di, vr en mw. Doutzen van der Ende-Duiker wo, do. 1b mw. Tietje Damstra-Hingst ma, do, vr. en mw. Botsy Greydanus-Jansen di, wo. Na mw. Botsy Greijdanus-Jansen ma,di,wo. Groep 2: 2a mw. Marieke Jilderts-Jansma di vr en mw. Botsy Greijdanus-Jansen ma. (wissel met 2b) 2b mw. Botsy Greijdanus-Jansen ma (wissel met 2a) en mw. Sanne Hoekema di - vr. Groep 3: 3a mw. Annefrouk Douwenga-Quarré ma - vr. 3b mw. Annemarie Russchen-Nortier ma, di, vr.mo en mw. Marieke Kampinga-Boven wo, do Groep 4: 4a mw. Marieke Bodewitz ma vr. Na mw. Mirjam Zweers do. 4b mw. Akkie de Jong-Miedema ma - di en mw. Ytsje Miedema wo - vr. Groep 5: 5a mw. Wies Vellinga-Brouwer ma - wo en mw. Eline Algra-Rijken do, vr. 5b mw Mirjam Popma-Meintema ma - do en dhr. Gerben Wijnja vr. Groep 6: 6a mw. Afke Postma ma, di, do, vr en mw. Ingeborg van der Windt-Wielaard wo. 6b mw. Aagje Bouwhuis-Harkema ma en mw. Marjan Zijlstra di - vr Groep 7: 7a dhr. Gerben Wijnja ma en mw. Inge Op den Dries di - vr. 7b dhr. Michel Posthumus ma, wo, do, vr.mo. en mw. Ingeborg van der Windt-Wielaard - di, vr.mi. Groep 8: 8a mw. Hester van der Zee ma - do en dhr. Jelte Hitzert vr. 8b dhr. Eduard Wicherts ma, wo, do, vr en mw. Aagje Bouwhuis-Harkema di. De volgende groepsleerkrachten hebben extra taken: ICT-coördinator: mw. Afke Postma en dhr. Eduard Wicherts Webmaster en PR-zaken: dhr. Gerben Wijnja en dhr. Michel Posthumus ICC kunst en cultuur mw. Marjan Zijlstra De administratief medewerker heeft verschillende taken: administratieve handelingen, huishoudelijke taken en kopieerwerk. Zij is vaak degene die u aan de telefoon krijgt wanneer u naar onze school belt. Administratief medewerker: mw. Pytsje Zijlstra Het bedrijf Asito maakt onze school schoon. Asito is verantwoordelijk voor de organisatie en kwaliteit van schoonmaak. Schoonmaakster: mw. Ida Postma-Ferwerda Schoolgids CBS De Bron

16 5.2 Arbo en bedrijfshulpverlening Rookvrije school Het beleid op arbeidsomstandigheden op een school richt zich niet alleen op de omstandigheden waarin de leraren hun werk moeten doen, maar ook op de veiligheid in en rondom de school. Onze school is een rookvrije school. Er wordt in en in de directe omgeving van school dus niet gerookt. De wet eist een rookvrije werkplek voor iedere werknemer. Bedrijfshulpverleners De school heeft een aantal medewerkers die in het bezit zijn van het diploma bedrijfshulpverlener. Zij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid op school. Zij geven eerste hulp en coördineren een ontruiming bij calamiteiten. Zij organiseren ook de jaarlijkse ontruimingsoefeningen. Wilt u hier meer over weten, dan kunt u met een van hen contact opnemen. Bedrijfshulpverleners: mw. Botsy Greijdanus -Jansen mw. Marieke Jilderts-Jansma mw. Inge Op den Dries mw. Annefrouk Douwenga-Quarré mw. Annemarie Russchen-Nortier dhr. Eduard Wicherts mw. Hester van der Zee mw. Sanne Hoekema dhr. Michel Posthumus 5.3 Lokaalindeling 5.4 Scholing van de leraren Elk jaar maakt het team een scholingsplan dat school- of persoongericht is. Scholing is noodzakelijk om de ontwikkelingen en veranderingen in het onderwijs bij te houden. De bedoeling is de aanwezige kennis te verdiepen en met elkaar uit te wisselen om kinderen met problemen beter te kunnen helpen. Deze plannen zijn onderdeel van het schoolplan In dit schoolplan wordt de ontwikkeling van de school beschreven. Deskundigheidsbevordering van leraren heeft hierin een belangrijke plaats. Uitwisseling van kennis van ervaren leerkrachten en kennis van actuele ontwikkelingen bij jongeren is een uitdaging voor de komende vier jaar. Jaarlijks wordt het schoolplan geëvalueerd en wordt er een detailinvulling voor het volgende schooljaar gemaakt. Elders in deze schoolgids leest u een verslag van schooljaar en de voornemens voor De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht bij het opstellen van het schoolplan. Schoolgids CBS De Bron

17 5.5 Vervanging bij ziekte, ADV en studieverlof De tijd is voorbij dat elke leerkracht vijf dagen per week werkt en daarmee de enige leerkracht van een groep is. Er zijn leraren die recht hebben op ADV (arbeidsduurverkorting). Senior-leraren kunnen vanaf 52 jaar gebruik maken van de Bapo. Een leerkracht kan er ook voor kiezen om in deeltijd te werken. Verschillende groepen hebben daardoor twee leraren. Bij ziekte maken we zoveel mogelijk gebruik van vaste vervangers uit de eigen formatie. Veel leraren volgen scholing, meestal in hun eigen tijd, maar soms moeten er cursussen gevolgd worden onder schooltijd. Ook dan maken we zoveel mogelijk gebruik van de vaste vervangers. U vindt hun namen achterin deze gids. Op dit moment is de vervangerspoule groot genoeg, zodat er geen lessen uitvallen. Als er onvoldoende vervangers zijn, zijn verschillende scenario s mogelijk. Het uitgangspunt is altijd het voorkomen van lesuitval. Wanneer de situatie zich voor zou doen dat kinderen naar huis moeten worden gestuurd, zal er altijd eerst contact worden opgenomen met de ouders of de oppas. Als er thuis geen opvang is, wordt uw kind opgevangen in een andere groep. 5.6 Begeleiding en inzet van stagiaires van PABO en MBO Elk jaar ontvangt de school studenten van de PABO (opleiding voor leraren in het basisonderwijs) en het MBO (opleiding voor klassen- of onderwijsassistenten). Ook zijn er snuffelstages van leerlingen uit het voorgezet onderwijs. De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de begeleiding van deze stagiaires uit HBO en MBO. Beginnende leraren worden ontzien en krijgen geen stagiaire, zodat alle aandacht gericht kan worden op de groep en de eigen ontwikkeling. De studenten moeten meestal opdrachten uitvoeren die zij van de PABO of het MBO krijgen. Eerstejaars studenten geven vaak losse lessen, maar ouderejaars staan vaak dagdelen of hele dagen voor de groep. De leerkracht is dan altijd in de groep aanwezig en blijft verantwoordelijk voor wat er gebeurt. De school kan ook een vierdejaars student aannemen. Zo n zogenaamde leerkracht in opleiding (Lio) is een student die bijna klaar is met de opleiding. Deze Lio krijgt de kans om gedurende vijf maanden zelfstandig de groep te begeleiden. De leerkracht is dan niet altijd in de groep aanwezig, maar blijft eindverantwoordelijk. 6. CONTACT TUSSEN OUDERS EN SCHOOL Samenwerking tussen ouders en de leerkrachten is een basisvoorwaarde voor goed onderwijs. Door deelname van de ouders aan het schoolgebeuren zijn er dingen mogelijk die anders voor de school veel moeilijker te realiseren zouden zijn. Daarnaast is het prettig voor het kind, dat de ouders betrokken zijn bij het schoolgebeuren. 6.1 Betrokkenheid van ouders Betrokkenheid begint met het luisteren naar de verhalen die thuis verteld worden. Met een goed luisterend oor en een enthousiaste reactie stimuleert u uw kind in zijn of haar ontwikkeling.. Door samen te werken aan huiswerk of te helpen bij opdrachten als spreekbeurten en werkstukken bereidt uw kind voor op het aanpakken van een taak in het voortgezet onderwijs. Een praktische manier om betrokken te zijn bij de school is meewerken aan diverse activiteiten. Wij kunnen goed uw hulp gebruiken bij incidentele projecten, het expressiecircuit, de praalwagen van Heamiel, schoolreisjes, Sinterklaasactiviteiten, luizencontrole, feesten of excursies. Wij hebben een actieve ouderraad die veel van deze activiteiten coördineert. U kunt zich opgeven via brieven die uw kind meekrijgt of via een aan de ouderraad. Het adres vindt u achter in deze gids. Schoolgids CBS De Bron

18 6.2 Contact ouders en leerkrachten Voor leerlingen, ouders en leerkrachten is een goed contact van groot belang. Ouders en leerkrachten hebben immers een gedeelde verantwoordelijkheid voor de kinderen. Daarom kunt u altijd een gesprek met de leerkracht aanvragen. Gesprekken om zorgen met elkaar te delen, maar ook uit belangstelling over hoe het met uw kind gaat. Leerkrachten stellen dit contact op prijs. Zeker als u vragen of zorgen hebt, kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht en op die manier mogelijke problemen voorkomen. Een goede dialoog voorkomt misverstanden. Leerkrachten kunnen u ook uitnodigen voor een gesprek buiten de geplande contacten om. Gedurende het schooljaar kunt u op verschillende manieren praten over uw kind, het onderwijs en de school. Hiervoor zijn de volgende mogelijkheden: Dagelijks kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht. De groepsleerkrachten zijn minimaal 30 minuten voor en 45 minuten na schooltijd op school. U kunt ook altijd terecht bij iemand van de directie. Die zal proberen u direct te woord te staan en anders wordt er een afspraak gemaakt. Brieven van persoonlijke aard kunnen g d worden naar of op een andere manier bezorgd worden. De buitenbrievenbus van de school vindt u bij het fietsenhok. Naast deze mogelijkheden biedt de school de volgende geplande activiteiten: Minimaal eenmaal per jaar organiseert het bestuur een open algemene ledenvergadering. Deze avond is bedoeld om in algemene zin met de school bezig te zijn. Uit de geledingen van school worden onderwerpen ingebracht. Overige informatie krijgt u in de tweewekelijkse digitale nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven vindt u ook op onze internetpagina Via deze internetpagina kunt u zich ook opgeven om deze nieuwsbrieven per te ontvangen. Informatievoorziening aan ouders in bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld een gescheiden situatie, moet goed geregeld zijn. Voor ouders in een gescheiden situatie geldt de informatieplicht. Beide ouders hebben recht op informatie van school over de ontwikkeling van hun kinderen. Met de ouders worden dan ook afspraken gemaakt op welke wijze, gezamenlijk of apart, dit het best kan gebeuren. Bij co-ouderschap en in de gescheiden situatie waar de verstandhouding goed is, ligt het voor de hand om ontwikkelingen gezamenlijk te bespreken. Waar mogelijk zal gezocht worden naar consensus, maar de uiteindelijke besluitvorming is in overleg met de verzorgende ouder. Voor de situatie waarin sprake is van een verstoorde relatie tussen gescheiden ouders of waarbij één of beide ouders uit de ouderlijke macht gezet zijn, is een beleidsstuk op school aanwezig met meer informatie. Informeer hiernaar bij de directie. Binnen de schoolorganisatie worden de reguliere oudercontacten volgens een planning vastgelegd. In onderstaande tabel worden de geplande contacten weergegeven. Geplande contacten ouders en leerkrachten maand gepland contact uitgenodigd september informatieavond nieuwe groep alle ouders november 10-minutengesprekken alle ouders groep 2 t/m 8 groep 8 voorlopig advies (20 minuten) november ledenvergadering met thema alle ouders februari rapporten groep 3 t/m 8 mee Ouders kunnen bij de leerkracht aangeven of ze naar aanleiding van het rapport behoefte hebben aan een gesprek. februari/maart 10-minutengesprekken groep 2 alle ouders van groep 2 maart advies voortgezet onderwijs ouders van groep 8 maart ouderavond/alv alle ouders april 10-minutengesprekken alle ouders van groep 3 t/m 7 april open dag ouders van nieuwe leerlingen Schoolgids CBS De Bron

19 juni/juli rapporten groep 1 t/m 8 mee Ouders kunnen bij de leerkracht aangeven of ze naar aanleiding van het rapport behoefte hebben aan een gesprek. In groep 1 vinden verschillende gesprekken plaats: entreegesprek, huisbezoek en soms voortgangsgesprekken. Deze gesprekken zijn op uitnodiging van de leerkracht. 6.3 Ouderbijdrage Wij vragen alle ouders om een jaarlijkse financiële bijdrage. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. Het geld wordt gebruikt om extra activiteiten op het gebied van sport en spel, kunst en cultuur, feest en excursies mogelijk te maken. Wij ontvangen voor deze activiteiten geen vergoeding van het ministerie van onderwijs. Voor het schooljaar zijn de bedragen als volgt: voor het eerste kind uit het gezin 30, voor het tweede kind 20 en voor het derde kind en volgende kinderen 10. In het najaar krijgt u een schriftelijk verzoek om deze vrijwillige bijdrage over te maken. Het schoolreisgeld wordt apart betaald. Via de nieuwsbrief krijgt u daar informatie over. 6.4 Inspraak: MR en OR Medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van leerlingen, personeel, ouders en school. De MR bestaat uit acht personen: vier ouders en vier personeelsleden. De directeur en een afgevaardigde van het bestuur zijn als adviseur toegevoegd aan de MR. De directeur is alleen op uitnodiging bij de vergadering aanwezig. De MR vergadert ongeveer zeven keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar, behalve wanneer anders is aangegeven. De MR heeft advies- en instemmingsrecht. De MR houdt zich vooral bezig met beleidsmatige zaken rond de school. Tijdens de vergaderingen van de MR worden o.a. de volgende vraagstukken besproken: Hoe worden de gelden van de school beheerd? Welk personeel wordt er benoemd? Hoe wordt het schoolplan ingevuld? Is de schoolgids naar wens? Hoe ziet het scholingsplan er uit? De leden van de MR hebben een zittingsduur van vier jaar en kunnen daarna herkozen worden. Zolang hun kinderen op school zitten, kunnen ouders zich beschikbaar stellen voor de MR. Wanneer er nieuwe leden nodig zijn voor de MR krijgt u hiervan schriftelijk bericht. Ouders hebben dan tien dagen de gelegenheid om zich aan te melden als kandidaat voor de MR. Bij evenveel kandidaten als zetels worden de aangemelde kandidaten automatisch gekozen, indien er bij de ouders geen bezwaren tegen de kandidaten zijn. Bij meer kandidaten volgt er een schriftelijke stemming. De MR onderhoudt contact met haar achterban via een viermaal per jaar verschijnende schoolkrant en op de website. Verder komen belangrijke punten in de nieuwsbrief van school te staan. De notulen van de vergadering liggen ter inzage op school. De adressen van de MR-leden vindt u in de adressenlijst van deze gids. U kunt de MR ook via bereiken In de postkamer vindt u een postvak van de MR. Ouderraad In de school is een ouderraad (OR) actief die bestaat uit ca. tien ouders. De ouderraad komt zo n acht keer per schooljaar bijeen. De ouderraad heeft de volgende taken: organiseren van en meewerken aan diverse activiteiten die door de school georganiseerd worden: Sinterklaas, Kerstmis, sportdag, afscheid groep 8, ouderavond etc.; adviezen geven aan de medezeggenschapsraad over zaken die de ouders in het bijzonder aangaan. Voor vragen, suggesties, wensen of kritiek kunt u de OR altijd bereiken. Op school vindt u in de postkamer een postvak van de OR. U kunt de OR ook mailen via Schoolgids CBS De Bron

20 6.5 Klachtenprocedure en vertrouwenspersonen Iedere mens maakt fouten. Dit geldt ook voor leraren. Het is logisch dat u dan aan de bel trekt. Wij stellen het op prijs dat u uw klacht eerst met de betreffende leerkracht bespreekt. Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u met de directie van de school in gesprek gaan. Leidt ook dit niet tot het gewenste resultaat, dan kunt u contact opnemen met het bestuur. Klachten ongewenste omgangsvormen Als school hebben we een Klachtenregeling machtsmisbruik. Hieronder vallen klachten over discriminatie, racisme, agressie, geweld, (seksuele) intimidatie en (cyber)pesten. Het gaat om situaties tussen leerling onderling en tussen leerling en leerkracht of aan school verbonden personeel. In de klachtenregeling zijn bepalingen opgenomen over contactpersonen, vertrouwenspersonen en de klachtencommissie. Vertrouwenspersoon Onze school is voor de vertrouwenspersoon aangesloten bij GGD Fryslân. De vertrouwenspersoon handelt de klacht af volgens een vaste procedure, behandelt alle zaken strikt vertrouwelijk en is geen verantwoording schuldig aan de school. Hierdoor kan het kind en/of de ouder/verzorger vrijuit spreken en een klacht voorleggen. De vertrouwenspersoon voor onze school is mw. Reintsje Miedema. Zij is te bereiken bij GGD Fryslân via telefoonnummer of via GGD Fryslân, Postbus 612, 8901 BK Leeuwarden, GGD Fryslân heeft een folder ontwikkeld getiteld Vertrouwenspersoon voor ouders. Deze folder is te downloaden via de website van GGD Fryslân, Ook de meldingsregeling Ongewenst gedrag binnen het onderwijs is hier te downloaden. Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs Over geschillen in het christelijk onderwijs kunnen ouders, leerlingen, schoolbesturen en medewerkers terecht op de website van de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs, Meldplicht seksueel geweld Schoolleiding, contactpersonen en vertrouwenspersonen zullen een klacht van ouders/leerlingen zorgvuldig behandelen. Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict, is de school verplicht tot het doen van aangifte bij de officier van justitie, omdat mogelijk de veiligheid van meer kinderen in het geding is. Vertrouwensinspecteur Voor een onafhankelijk advies in geval van pesten en ongewenste intimiteiten kunt u ook contact opnemen met het Meldpunt van de vertrouwensinspecteurs via telefoonnummer , de landelijke informatie- en adviesdienst voor ouders over onderwijs Ouders met vragen over onderwijs, zoals overgaan en zittenblijven, het schoolreisje, schoolkamp, groepsgrootte, pesten, de ouderbijdrage, leerplicht, medezeggenschap en alle overige onderwijsvragen, kunnen terecht bij de landelijke informatie- en adviesdienst 5010, voor ouders over onderwijs. De 5010-medewerkers zijn elke schooldag tussen en uur bereikbaar via het telefoonnummer (gratis nummer). Ouders kunnen hun vraag ook per mail stellen en ontvangen dan binnen drie schooldagen antwoord. Ga naar OUDERS & COO is de landelijke ouderorganisatie voor christelijk en oecumenisch onderwijs. De website is: Schoolgids CBS De Bron

21 7. DE ONTWIKKELINGEN VAN HET ONDERWIJS IN ONZE SCHOOL 7.1 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs Terugblik In het onderwijs is er sprake van een continu proces van bewegen. Onderwijsontwikkeling stopt nooit. Daarom zijn er het afgelopen schooljaar vele onderwerpen verbeterd en veranderd. De volgende onderwerpen kregen afgelopen schooljaar aandacht: 1. Wij hebben op de studiedagen van afgelopen schooljaar, gewerkt aan communicatie binnen school. Dit onderwerp is n.a.v. de vragenlijsten uit Werken Met Kwaliteitskaarten (WMK) binnen het team besproken. Zo hebben wij studiedagen gehad met het thema Human Dynamics. Door Human Dynamics krijg je inzicht in jezelf en je manier van werken (je persoonlijkheidsdynamiek ) waardoor je je communicatie beter kunt afstemmen op de persoonlijkheidsdynamiek van de ander. Dit kan de interactie en de samenwerking in een organisatie verbeteren. Een volgende stap kan het toepassen in de klas zijn. Ook kinderen hebben een eigen dynamiek. Het ene kind kan zelfstandig snel aan het werk, een ander kind heeft tijd nodig om te beginnen en weer een ander kind heeft structuur nodig. Dit is een onderwerp voor het nieuwe jaar. 2. In dit schooljaar is geëxperimenteerd met Zien!, waarover u hebt kunnen lezen in paragraaf 3.2 van deze gids. Het volgend schooljaar wordt het instrument ingezet in het leerlingvolgsysteem. 3. Ook afgelopen schooljaar zijn wij druk bezig geweest als team om onze schoolidentiteit goed vorm te geven. Naast de Bijbelverhalen en christelijke liederen die dagelijks hun invulling krijgen, hebben wij verschillende kerkdiensten genoten met de kinderen. De bovenbouw had een schoolkerkdienst in het najaar. De onder- en middenbouw hadden een schoolkerkdienst in het voorjaar. En de kerstviering is afgelopen schooljaar gezamenlijk in de kerk gevierd. 4. Op het gebied van ICT-vaardigheden hebben wij aandacht geschonken aan het gebruik van het digibord in de klas en het gebruik van ICT als ondersteuning in het onderwijsaanbod. Afgelopen schooljaar zijn we begonnen met de digibord-software van Alles telt. Ook de vernieuwde methode Engels beschikt over digibord-software. We zijn vanaf begin dit schooljaar overgestapt naar een andere netwerkbeheerder. Voorheen zaten we bij Heutink-ICT, nu zitten we bij Freez.it uit Bolsward. Het programma L2S biedt ondersteuning bij lezen, spreken en schrijven. Deze spraaksoftware is o.a. geschikt voor leerlingen met dyslexie. Ook laaggeletterden en mensen met een visuele beperking worden goed ondersteund door L2S. Afgelopen schooljaar hebben wij dit programma aangeschaft voor ons onderwijs. 5. Dit schooljaar is het managementteam volledig bezet geweest vanaf 1 januari Met de komst van dhr. M. Posthumus weet elke bouw zich vertegenwoordigd door een bouwcoördinator. De lijnen zijn kort naar het managementteam. Vragen en problemen worden aan de orde gesteld. Dit zorgt voor snelle oplossingen. 6. De nieuwe methode Kleuterplein bij de onderbouw en Alles telt, de nieuwe rekenmethode van groep 3 t/m 8 worden goed in de school gebruikt. De methode Engels Take it easy is vanaf volgend jaar volledig in gebruik. De afgelopen twee jaren zijn gebruikt om stapsgewijs de methode voor Engels vanaf groep 5 te implementeren. De resultaten van het afgelopen jaar zijn verbeterd. 7. Om het vak van leerkracht aantrekkelijker te maken zijn er de functies LA en LB. De Bron heeft hierop beleid gemaakt. Leraren starten in de LA-functie. Wanneer een leerkracht zich specialiseert op een bepaald terrein, bijvoorbeeld zorg, cultuur, ICT, rekenen of taal/lezen, kan hij met deze kwaliteit het onderwijs versterken. Hiermee kan hij dan in aanmerking komen voor een LB-functie. Afgelopen schooljaar is mw. Mirjam Popma als rekencoördinator aangesteld. Schoolgids CBS De Bron

22 Vooruitblik Het passend onderwijs krijgt inhoud per 1 augustus Onderwijs op maat (passend onderwijs) krijgt dan een nieuw perspectief. De school krijgt een zorgplicht voor alle kinderen in de directe omgeving. Wij willen dat de kinderen zoveel mogelijk in de eigen sociale omgeving zich ontwikkelen. Maar wij weten ook dat dat niet altijd lukt. Voor sommige leerlingen zal passend onderwijs niet in de buurt maar elders zijn. Samen met de ouders zal de plek worden gezocht waar de meeste en passende ontwikkeling kan plaatsvinden. Door collegiale consultatie intern en extern en door scholing willen wij ons professionaliseren. Uiteindelijk moet passend onderwijs leiden tot één zorgbeleid binnen onze school in samenwerking met het samenwerkingsverband passend onderwijs in de provincie Friesland. 2. In het kader van passend onderwijs starten we met het opzetten van de Kangoeroeklas. Hier hebt u over kunnen lezen in paragraaf 4.2. Het is een ontwikkeling die dit jaar handen en voeten moet krijgen. 3. Zien! is een instrument om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen kind te volgen. Dit schooljaar worden wij geschoold om dit instrument op de juiste manier te lezen : wat betekent de uitkomst voor de groep of voor individuele leerlingen? 4. Wanneer je een open schoolgemeenschap wilt zijn, is communicatie met ouders, leerlingen en leerkrachten belangrijk. Samen met Bureau Meesterschap hebben wij dit onderwerp geagendeerd. Om een goede analyse te kunnen maken zijn er vragenlijsten ontwikkeld voor ouders, voor kinderen van groep 6,7 en 8 en voor de teamleden. De vragenlijsten zijn door het genoemde bureau geanalyseerd en geagendeerd in het team, bestuur en medezeggenschapsraad. Vorig schooljaar zijn er vragenlijsten door de leerlingen ingevuld. Maar ook uw betrokkenheid is voor ons van hoog belang. Schooljaar krijgt u als ouders gelegenheid deze vragenlijst in te vullen. Ook het team gaat deze vragen invullen. Zo krijgen wij een duidelijke analyse en kunnen wij op bepaalde onderdelen actie ondernemen. 5. Wij gaan dit schooljaar onze kennismaking met Human Dynamics voortzetten en vertalen naar de klas. 6. Ook dit schooljaar is het goed om de bestaande methodes onder de loep te nemen en kritisch te bekijken. Dit jaar evalueren en borgen we de doorlopende lijn van de geschiedenismethode. 7. De werkgroep Taal gaat dit jaar aan de slag met het vervangen van onze huidige taal- en spellingmethode Taal op maat. Wij zullen dit schooljaar diverse taalmethodes in de klas gaan uitproberen om zo tot een juiste taalmethode voor onze school te komen. Ons doel is om in schooljaar met deze nieuwe methode te gaan werken. 8. De werkgroep Muziek gaat zich dit schooljaar verdiepen in de huidige muziekmethode. Hoe wordt er muziek gegeven in de klassen? Is er behoefte aan een nieuwe methode of aan een andere vorm van muziekonderwijs? 9. Ons schoolconcept wordt mede bepaald door onze identiteit. Ieder mens en kind hoort een kans te krijgen, talenten moeten worden benut. Duurzaamheid willen wij ook aan de kinderen meegeven, werken aan een rechtvaardige wereld. Deze uitgangspunten moeten herkenbaar zijn in de werkwijze en het gebruik van middelen in school. Ook dit jaar gaan wij werken aan het thema identiteit. Dit zal terug te zien zijn in de inhoud van onze studiedagen, vieringen en diensten. 10. Om het leerkrachtschap aantrekkelijk te maken zijn er functie LA en LB. CBS De Bron heeft hierop beleid gemaakt. Leraren starten in de LA-functie. Wanneer een leerkracht zich specialiseert op een bepaald terrein, bijvoorbeeld zorg, cultuur, ICT, rekenen of taal/lezen, kan hij met deze kwaliteit het onderwijs versterken. Hiermee kan hij dan in aanmerking komen voor een LB-functie. Dit schooljaar wordt er gekeken naar een taalcoördinator. Leraren kunnen intern in aanmerking komen voor deze vacature en volgen de afgesproken procedure. Wij zullen u via de nieuwsbrieven op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Schoolgids CBS De Bron

23 7.2 Zorg voor de relatie school en omgeving De school staat midden in de samenleving en wil daarom samenwerken met ouders, kinderopvanginstellingen, sport- en spelinstellingen, welzijn- en zorginstellingen. Samen kennen zij het gezamenlijk doel voor een vreedzame, leefbare, veilige en sociale wereld. Het geheel is meer dan de som der delen of wel naar een Afrikaans gezegde It takes a village to raise a child (uit beleidsstuk: CBS De Bron als partner in een keten van instellingen in Bolsward). De samenwerking heeft als doel verkokering te voorkomen. Instellingen dienen dan ook over de eigen grenzen heen te kijken. In dit netwerk ontstaan als vanzelf de uitdagingen om: ontwikkelingskansen voor iedereen te vergroten; kwaliteit van voor- en vroeg schoolse educatie; zorg op maat voor kinderen t/m 12/13 jaar; een doorlopende zorglijn van 0-16 jaar; veiligheid in de stad. Daarom is er samenwerking tussen de basisscholen in Bolsward: Jenaplanschool De Opbouw, OBS De Blinker, KBS Sint Maarten en CBS De Bron. Gezamenlijk worden de contacten gelegd met voorschoolse instellingen, de kinderopvang, de GGD en het schoolmaatschappelijk werk. In de eigen school is een zorgadviesteam, waarin de genoemde instellingen vast of op afroep in vertegenwoordigd zijn. De zorg komt beter tot stand als de contactlijnen kort zijn als en door te profiteren van elkaars netwerken. Activiteiten dragen bij tot ontmoeting. Wanneer kinderen en volwassen mensen elkaar ontmoeten ontstaat een sociale binding waaruit vertrouwen en respect kan ontstaan. Dit bevordert de leefbaarheid en veiligheid in de directe omgeving. De scholen zijn een bindende factor in dit geheel. De volgende activiteiten krijgen in dit proces een permanent karakter: kunst- en cultuuractiviteiten; sport- en speldagen; contacten met de buurtverenigingen. Schoolgids CBS De Bron

24 8. DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS 8.1 De kwaliteit van ons onderwijs Kwaliteit betekent voor ons de mate waarin wij er in slagen de doelstellingen van onze school te bereiken. Doelstellingen waaraan wij grote waarde hechten zijn: het aanbieden en ontwikkelen van een goed besef van christelijke normen en waarden; het ontwikkelen van zelfstandig werken; het tot ontwikkeling brengen van de basisvaardigheden zoals lezen, rekenen, taal en schrijven; samen leren, spelen en werken in een goede sfeer; het bieden van een veilige leefomgeving; het aanbieden van een duidelijke structuur die kinderen zekerheid en houvast moet bieden. Kwaliteit is niet een objectief begrip dat eenvoudig meetbaar is. Het is niet gemakkelijk om objectieve en vergelijkbare informatie over de leerresultaten te geven omdat de schoolbevolking van elke school weer anders is. Op scholen zitten kinderen met verschillende talenten, mogelijkheden en bagage. Ook groepen binnen de school verschillen van elkaar zodat de doorstroming naar verschillende vormen van voortgezet onderwijs per jaar anders is. Voor ons is het een belangrijk kwaliteitsaspect kinderen met hun verschillende talenten zo ver mogelijk te brengen. 8.2 Doorverwijzingen Ons streven is zoveel mogelijk kinderen op de eigen school en in hun eigen omgeving te houden. Dit moet wel in het belang van het kind zijn en we moeten het kind in principe dezelfde perspectieven kunnen bieden als in een andere omgeving, bijvoorbeeld een school voor speciaal onderwijs. Het afgelopen schooljaar zijn er 3 leerlingen verwezen naar het speciaal onderwijs. In het jaarverslag van het bestuur kunt in het hoofdstuk zorg meer informatie lezen. Dit ligt ter inzage op school. 8.3 Doorstroming naar het voortgezet onderwijs In groep 8 wordt de keuze gemaakt voor het voortgezet onderwijs. Veel kinderen van onze school kiezen voor scholengemeenschap Marne College in Bolsward. Een klein aantal oriënteert zich op het voortgezet onderwijs in Sneek. De doorstroming van de leerlingen naar het vervolgonderwijs levert onderstaand overzicht op: Praktijkonderwijs Nordwin College (voorheen AOC) VMBO basisberoeps VMBO kader VMBO theoretisch Maritiem college Havo Havo/VWO 1 4 VWO Gymnasium Totaal aantal leerlingen Cito-uitslagen groep 8 Ons doel is met de resultaten iets boven het landelijk gemiddelde uit te komen, zeker gezien over een periode van vijf jaar. We onderkennen daarmee dat de scores per jaar uiteen kunnen lopen. In het schooljaar hebben in totaal 52 leerlingen de Cito Eindtoets gemaakt. Schoolgids CBS De Bron

25 Cito uitslagen groep 8 Aantal leerlingen < Het scoreverloop over de jaren. jaren scores 535, ,5 Dit schooljaar is de score onder het landelijk gemiddelde. Het landelijk gemiddelde is 535. Het gemiddelde op de eindscore is niet het verwachte gemiddelde, het eigen CITO leerlingvolgsysteem heeft hogere scores. Dit zou te maken kunnen hebben met het feit dat de Plaatsingswijzer dit schooljaar leidend is geweest voor het advies naar het vervolg onderwijs Kwaliteitsbewaking Eigen instrumenten Kwaliteit van onderwijs hangt samen met de deskundigheid van de leraren. Elk jaar hebben we dan ook een duidelijk plan voor scholing om onze doelstellingen te bereiken. De kwaliteit van ons onderwijs wordt o.a. bewaakt door middel van de volgende instrumenten: jaarlijkse evaluatie van schoolplan en schoolgids; functionerings- en/of beoordelingsgesprekken; klassenbezoeken door de directie en video interactiebegeleiding door een extern deskundige scholing; persoonlijk ontwikkelingsplan (POP); rapportage in het jaarverslag; intern zorgjaarverslag. Vereniging en bestuur De vereniging PCBO Bolsward heeft een eigen kwaliteitsinstrument uitgezocht: WMK PO. Met hulp van deze kwaliteitsmeter kunnen wij zelf een sterkte-/zwakteanalyse maken. Ook ouders en kinderen van groep 7 en 8 worden hierbij betrokken. De ouders krijgen de vragenlijst vierjaarlijks en de kinderen vullen tweejaarlijks de vragenlijst in. Hiermee wil de vereniging het proces van werken aan onderwijskwaliteit bewaken. Er vindt jaarlijks een evaluatiegesprek plaats tussen het management van CBS De Bron en het toezichthoudend bestuur. Alle ontwikkelingen in de school worden besproken. Inspectie Periodiek bezoekt de onderwijsinspectie onze school. Er wordt gekeken naar de onderwijsprocessen, de opbrengsten van het onderwijs, de interne organisatie, de organisatie van zorg voor kinderen met specifieke behoeften en hoe de school zelf de onderwijskwaliteit bewaakt. Na afloop van het bezoek wordt verslag gedaan en komt de inspecteur met aanbevelingen voor de school. CBS De Bron is een groene school, dat wil zeggen dat de inspectie tevreden is over de kwaliteit van ons onderwijs. Dit is bevestiging van wat goed gaat, maar ook zijn er kritische kanttekeningen voor verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Daar kan onze school haar voordeel mee doen. Het eindverslag ligt ter inzage op school; informeer bij de directie. Schoolgids CBS De Bron

26 9. REGELING SCHOOL- EN VAKANTIETIJDEN EN PRAKTISCHE INFORMATIE 9.1 Schooltijden Groep 1 t/m 4 s morgens ma, di, do, vr uur Woensdag uur s middags ma, di, do uur Woensdag- en vrijdagmiddag vrij. Groep 5 t/m 8 s morgens ma, di, do, vr uur Woensdag uur s middags ma, di, do, vr uur Woensdagmiddag vrij. Regels voor aanvang en einde schooltijd De leerlingen van de groepen 1 en 2 kunnen vijftien minuten voor de aanvangstijd van de school naar binnen. Ouders van de groepen 1 en 2 brengen hun kinderen naar de groep. In de eerste week na de zomervakantie geldt dit ook voor groep 3; daarna gaan de kinderen zelf naar hun lokaal. Elke vrijdagochtend mogen ouders van de groepen 3 en 4 bij binnenkomst even in de klas kijken. Ouders die een reden hebben om contact te zoeken zijn altijd welkom. Als de bel gaat, gaan de leerlingen bij de ingang in de rij staan om samen met de leerkracht naar binnen te gaan. De bel voor de groepen 3 t/m 8 gaat vijf minuten voor aanvang van de les. De leerkracht neemt de kinderen mee naar binnen. Het in- en uitgaan van de kinderen mag alleen via hun eigen ingang. Ouders die hun kind komen halen, wachten buiten. In de ochtendpauze mogen de kinderen brood of fruit eten. Wilt u een fruitbakje en drinkbeker van een naam voorzien? Het is handig om op een banaan ook de naam van uw kind te schrijven. A.u.b. geen pakjes drinken aan de kinderen meegeven in verband met de hoeveelheid afval. 9.2 Gymnastiekrooster/zwemlessen Maandagmiddag: 3a, 3b, 5b, 7b, 8a, 8b. Dinsdagmiddag: 6a, 6b, 7a Woensdagmorgen: zwemles groep 4a, 4b Donderdagmorgen: 4a, 4b, 6a, 6b Donderdagmiddag: 3a, 3b, 5a Vrijdagmiddag: 5a, 5b, 7a, 7b, 8a, 8b 9.3 Vakantierooster Bolletongersdei (hele dag vrij) Herfstvakantie t/m Kerstvakantie t/m Krokusvakantie t/m Pasen (02-04 s middags vrij) mi. t/m Koningsdag Meivakantie t/m Hemelvaart t/m Pinkstermaandag Heamiel middagen t/m Laatste schooldag groep Laatste schooldag Zomervakantie t/m Studiedagen vallen op: do 2 oktober 2014, ma 20 oktober 2014, vr 6 februari 2015, di 7 april 2015 en di 26 mei De kinderen zijn dan vrij van school. Schoolgids CBS De Bron

27 9.4 Agenda bijzondere gebeurtenissen Eerste schooldag 18 augustus Luizencontrole 20 augustus Algemene informatieavond groep 1 en 2 8 september Algemene informatieavond groep 3 en 4 9 september Algemene informatieavond groep 5 en 6 11 september Algemene informatieavond groep 7 en 8 15 september Korfbaltoernooi groep 5/6 en 7/8 10 september Start kinderpostzegelactie 24 september Schoolkamp gr. 8a en 8b. 29 sept - 1 okt. Kinderboekenweek 1 t/m 10 oktober Bolletongersdei (kinderen zijn de hele dag vrij) 2 oktober Dierendag 4 oktober Afsluiting Kinderboekenweek 9 oktober Herfstvakantie 13 t/m 17 oktober Studiedag team (kinderen zijn vrij van school) 20 oktober Luizencontrole 22 okt. Kinderkerkendag groep 7/8 oktober/november Uitgifte kinderpostzegels groep 7 5 november Sint Maarten 11 november Schoolkerkdienst bovenbouw Gasthuiskerk 16 november Oudergesprekken groep 2 t/m 8 17 t/m 20 november Sinterklaas op school (groep 1 t/m 8 tot uur op school) 5 december Kerstviering 18 december Kerstvakantie middag 19 december t/m 2 januari Studiedag kinderen vrij Rapporten mee Oudergesprekken groep 2 met alle ouders Oudergesprekken, groep 3 t/m 7 (alleen op afspraak) Voorjaarsvakantie Ouder leerling) gesprekken groep 8, verwijzing VO Luizencontrole Schoolkerkdienst onder- en middenbouw Martinikerk Paasviering (kinderen zijn s middags vrij) Paasvakantie Studiedag (kinderen zijn vrij van school) Open dagen voor bijna-vierjarigen Oudergesprekken groep 3 t/m 7 CITO eindtoetsen, groep 8 Koningsdag, sport en spel Koningsdag Meivakantie Luizencontrole Hemelvaart Schoolkaatsen Pinkstermaandag Studiedag team (kinderen zijn vrij van school) Schoolreis groep 5 t/m 7 Schoolreis groep 1 t/m 4 Eindrapport groep 1t/m 8 mee Oudergesprekken op afspraak Heamieldagen Optocht versierde wagen groep 2 (alleen s middags vrij, s morgens sport/spel of cultuur, geen TSO) Meesters- en juffenochtend Afscheidsfeest groep 8 6 februari 13 februari 16 t/m 20 februari 16 t/m 20 februari 23 t/m 27 februari 2 t/m 5 maart 4 maart 29 maart 2 april 3 t/m 6 april 7 april 9 april 13 t/m 16 april 20, 21 en 22 april 24 april 27 april 4 mei t/m 8 mei 13 mei 14 en 15 mei mei 25 mei 26 mei 28 mei 1 juni 12 juni 15 t/m18 juni 24 juni 25 en 26 juni 26 juni 30 juni Schoolgids CBS De Bron

28 Laatste schooldag groep 8 Laatste schooldag leerlingen Zomervakantie 1 juli 2 juli 3 juli t/m 14 augustus Verjaardagen Als uw kind jarig is, willen wij mee feest vieren. Voor de traktatie adviseren wij u om op verstandig snoep te trakteren. Fruit, kaas, rozijnen zijn prima alternatieven voor snoep. Sommige kinderen mogen geen snoep met kleurstoffen. Verstandig snoepen hoeft niet duurder te zijn. Voor de verjaardagspartijtjes delen de kinderen zelf buiten de klas de uitnodigingen uit. Wanneer vaak dezelfde kinderen worden overgeslagen, is dat niet leuk. Misschien is het een idee om een leerling uit te nodigen die bijna nooit op een feestje komt. Neem gerust contact op met de leerkracht. Eenmaal per jaar vieren we de verjaardag van de meesters en juffen gezamenlijk, de meester en juffendag. Dit schooljaar is dat 26 juni. We maken er één grote verjaardag van. Zending De kinderen mogen elke maandagmorgen geld meenemen voor de zending. De bestemming van het geld wordt jaarlijks bepaald. Het doel wordt bepaald door de relatie met onderwijs en welzijn. Schoolfotograaf In 2015 krijgt u via de nieuwsbrief nieuws over de organisatie van de schoolfoto. Luizencontrole Af en toe komt er bij enkele kinderen hoofdluis voor. Dit kan ieder kind en iedere volwassene overkomen en is geen schande. Wel is het van belang de hoofdluis direct te behandelen. Iedere woensdag na een vakantie worden de kinderen van onze school door een aantal goed geïnstrueerde ouders gecontroleerd. De data van de controles worden in de nieuwsbrief aangekondigd. Pas gewassen haar zonder moeilijke vlechten en/of speldjes en zonder gel is voor de controle het gemakkelijkst. Wanneer er hoofdluis geconstateerd wordt, zal dit aan de betreffende ouders gemeld worden. Bovendien zal er na circa twee weken een hercontrole in de betreffende klas(sen) plaatsvinden. We hopen zo verdere verspreiding te voorkomen. Zie voor meer informatie onze website: 9.5 Leerplicht en verlofregelingen voor kinderen, ziekmelding Leerplicht De leerplicht begint op de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin het kind de leeftijd van vijf jaar bereikt. Om als leerling tot een basisschool te worden toegelaten moet een kind vier jaar zijn. Er is dan nog geen sprake van een verplichting om naar school toe te gaan. Vijfjarigen kunnen nog een aantal uren worden vrijgesteld om naar school te gaan. Dit geldt voor maximaal vijf uren per week. De ouders bepalen dat zelf na overleg met de leerkracht. Op verzoek van de ouders kan de school het kind nog eens vijf uren extra vrij geven. Ziek melden Als uw kind ziek is of om een andere reden niet op school kan komen, wilt u dit dan 's morgens tussen 8.15 en 8.30 uur en 's middags tussen en uur doorgeven? Telefoon Verlof vragen Voor klein verlof, bijvoorbeeld een dokter- of tandartsbezoek, vragen wij u om dit zoveel mogelijk buiten de schooluren te regelen. Met de muziekschool en de zwemschool is afgesproken dat de examens zo gepland worden dat er u er geen vrij voor hoeft te vragen. Voor de leerlingen dient bij verzuim aan de schoolleiding schriftelijk vrij gevraagd te worden. Volgens de leerplicht kan alleen in bijzondere gevallen vrij gegeven worden. Als u echter tijdig overleg pleegt, kan er meestal nog wel een oplossing gevonden worden. Wilt u zich dan wel aan die afspraak houden, want de directie is verplicht om gevallen van verzuim zonder een gegronde reden door te geven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Wanneer de leerplichtambtenaar vaststelt dat er sprake is van ongeoorloofd schoolverzuim, kan dit uiteindelijk leiden tot een proces-verbaal en een daaruit vloeiende boete. Het formulier voor verlof kunt u opvragen bij school of downloaden van de website. Schoolgids CBS De Bron

29 9.6 Overblijfmogelijkheden Stichting Cajas Tussenschoolse opvang (TSO) Als u uw kind laat overblijven, wilt u natuurlijk dat uw kind in goede handen is en met plezier overblijft. In de overblijfsituatie willen wij aansluiten bij de gewoonten en het pedagogisch klimaat van de school. De kinderen nemen zelf hun eten en drinken mee, hierbij gaan wij uit van gezond eten. De kinderen eten samen, zodat ze tijdens het eten gezellig met elkaar kunnen kletsen. Onze overblijfkrachten proberen dit zo plezierig mogelijk te laten verlopen. Overblijfkrachten zijn vrijwillige medewerkers die onder supervisie werken van de TSO-coördinator. De TSO-coördinator is in dienst van Stichting Cajas en organiseert het overblijven op meerdere basisscholen. Na het eten kunnen de kinderen vrij binnen of buiten spelen of er wordt een activiteit aangeboden, zoals een spelletje doen of knutselen. De TSO vindt plaats in een vaste ruimte van de school. Er is TSO op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op schoolvrije dagen is er vanzelfsprekend geen TSO. Het aanbod Vaste opvang. Met een abonnement voor alle schoolweken bent u verzekerd van opvang voor uw kind op vaste dagen in de week. Het vast abonnement wordt per kwartaal vooraf door middel van automatisch incasso afgeschreven. U kunt het vast abonnement ook combineren met het flexibel abonnement. Flexibele en incidentele opvang. Wilt u uw kind op flexibele dagen laten overblijven dan kunt u gebruik maken van een flexibel abonnement. Het aantal keren dat uw kind gebruikt maakt van de TSO, wordt achteraf gefactureerd aan het eind van het kwartaal door middel van automatische incasso. In verband met de planning is het belangrijk de gewenste opvangdagen bij voorkeur een week van tevoren, maar in ieder geval voor 8.30 uur s morgens op de gewenste opvangdag zelf door te geven via de ouder inlog op de website. Op deze wijze bent u altijd verzekerd van opvang van uw kind. U kunt uw kind(eren) aanmelden via de website Met het invullen en verzenden geeft u tevens toestemming tot het automatisch afschrijven van het door u te betalen bedrag. Contactgegevens: TSO-coördinator: Susanne Taris, contactpersoon: Voor prijzen en verdere informatie verwijzen we u naar de website van de stichting, Afmelden bij ziekte Is uw kind ziek of maakt het om een andere reden geen gebruik van zijn/haar vaste overblijfplek, dan moet u uw kind voor 8.30 uur op de betreffende dag afmelden via de ouderinlog. Oudercontact U kunt altijd contact opnemen met de TSO-coördinator of de contactpersoon als u vragen hebt of als u iets wilt bespreken. Verder houden we u op de hoogte via de nieuwsbrief. 9.7 Buitenschoolse opvang en vakantieopvang Wanneer u gebruik wilt maken van de peuteropvang of kinderopvang, dan zijn er in Bolsward twee aanbieders, waaruit u kunt kiezen. Dit zijn Sisa kinderopvang uit Joure en Stichting kinderopvang Friesland uit Franeker. Informatie over beide organisaties is te vinden op ww.sisakinderopvang.nl en Peuterspeelzaal en Buitenschoolse opvang Schoolgids CBS De Bron

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving 2 1.2 Naam en logo 7 1.3 Bestuursvorm en organisatiestructuur 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 9 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 9 2.2 Wat

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Hoofdvestiging: Kon. Wilhelminastraat 10 7031 AC Wehl 0314-681330 Dislocatie Raadhuisplein 1 7031 AW Wehl 0314-681330 Nevenvestiging: Nieuw Wehlseweg 23 7031 HV Nieuw-Wehl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Binn-Donatushof-C-100913.indd 1 13-09-2010 09:39:28

Inhoudsopgave. Binn-Donatushof-C-100913.indd 1 13-09-2010 09:39:28 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.1 Naam, adres, telefoon, e-mail, website 3 1.2 Naam en logo 3 1.3 Schoolbeschrijving: onze visie 4 1.4 Schoolbeschrijving: de cijfers 8 1.5 Bestuursvorm en

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur Omgaan met verschillen op Icbs Octant Een beschrijving van de zorgstructuur Augustus 2013 Inhoud Een beschrijving van de zorgstructuur... 1 Juli 2013... 1 1. Inleiding... 6 2. Visie op leerlingzorg; omgaan

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El Schoolondersteuningsprofiel cbs de Spreng-El 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens:... 4 Onderwijsvisie / schoolconcept.... 5 Pedagogische huisstijl... 6 Didactisch ontwerp... 6 Onderwijstijd.... 7 Kengetallen

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. hart. Het is tijd voor onderwijs waarin... In dit onderwijs... leren methanden hoofd

Schoolgids 2014-2015. hart. Het is tijd voor onderwijs waarin... In dit onderwijs... leren methanden hoofd Schoolgids 2014-2015 Het is tijd voor onderwijs waarin... - kinderen leren met hoofd, hart en handen - kinderen hun sociale, cognitieve, emotionele en creatieve vaardigheden oefenen - kinderen meer leren

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen School Ondersteuningsprofiel Omgaan met verschillen Franka Rodrigues en Tanja de Vrueh Almere, oktober 2013 Inhoud Inleiding... 3 Visie op het Onderwijs... 4 Onze basis... 5 Visie op zorg... 5 De organisatie

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2-3

Informatieboekje groep 1-2-3 Informatieboekje groep 1-2-3 Welkom op de Vlieger! De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en ouders. Jarenlang is er diezelfde weg, van huis naar school en weer terug. In de loop van

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie