Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte)"

Transcriptie

1 Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Commission européenne

2

3 Niet-bindende handleiding voor de uitvoering van Richtlijn 2001/45/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats HOE KUNT U DE MEEST GESCHIKTE ARBEIDSMIDDELEN VOOR TIJDELIJK WERK OP HOOGTE KIEZEN? Europese Commissie Directoraat-generaal Werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen Eenheid F.4 Manuscript voltooid in September 2006

4 Noch de Europese Commissie, noch enige persoon die optreedt in naam van de Commissie kan verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de gegevens in deze publicatie. Europe Direct helpt u antwoord te vinden op uw vragen over de Europese Unie. Gratis nummer (*): (*) Als u mobiel belt, hebt u misschien geen toegang tot gratis nummers of kunnen kosten worden aangerekend. Meer gegevens over de Europese Unie vindt u op internet via de Europaserver (http://europa.eu). Europese Gemeenschappen, 2007 Overneming met bronvermelding toegestaan. Bibliografische gegevens bevinden zich aan het einde van deze publicatie. Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 2008 ISBN Printed in Belgium GEDRUKT OP CHLOORVRIJ GEBLEEKT PAPIERE

5 VOORWOORD Valpartijen van een hoogte zijn nog steeds een van de belangrijkste oorzaken van dodelijke arbeidsongevallen, vooral in de bouwsector met jaarlijks 1300 doden in Europa. De menselijke kostprijs en de financiële en economische gevolgen van deze ongevallen zijn onaanvaardbaar: de valpartijen veroorzaken dodelijke ongevallen en ernstige verwondingen, die variëren van volledig mobiliteitsverlies (tetraplegie) tot allerhande beperkingen en gedeeltelijke handicaps. Deze verwondingen bemoeilijken de reïntegratie van de werknemers en leiden tot een aanzienlijk salarisverlies. De ongevallen kunnen ook het imago van de betrokken sectoren aantasten. Daardoor wordt het moeilijker jongeren aan te trekken en het verloop van oudere werknemers tegen te gaan. Europa moet alles in het werk stellen om de kwaliteit van het werk te verbeteren. Op de eerste plaats omdat Europa wordt geconfronteerd met een demografisch vergrijzingsproces waardoor de actieve bevolking krimpt en de verschillende sectoren onderling een hardere concurrentiestrijd aangaan om werknemers aan te trekken en aan zich te binden. Op de tweede plaats omdat we de kwaliteit van de Europese producten en diensten moeten kunnen waarborgen om wereldwijd concurrerend te blijven. Het is dus van essentieel belang het aantal valpartijen van een hoogte te verminderen. Om deze doelstelling te verwezenlijken moeten alle partijen uit alle betrokken sectoren worden ingeschakeld: de kleine en middelgrote ondernemingen in de bouwsector (d.w.z. de overgrote meerderheid van de ondernemingen in de bouwsector), de zelfstandigen, de sociale partners, de overheid, de verzekeringsfondsen, de socialezekerheidsfondsen en de diensten voor arbeidsinspectie. In de communautaire gezondheids- en veiligheidsstrategie wordt gepleit voor meer inspanningen om het aantal ongevallen gestaag te verminderen. Dankzij Richtlijn 2001/45/EG 2 van het Europees Parlement en de Raad over het gebruik van arbeidsmiddelen voor werkzaamheden op hoogte kan deze doelstelling concreet en doeltreffend worden verwezenlijkt. De Raad 3 en het Europees Parlement 4 hebben de communautaire gezondheids- en veiligheidsstrategie gesteund. De strategie is gebaseerd op drie belangrijke acties: de versterking van de risicopreventiecultuur; de doeltreffende toepassing van het Gemeenschapsrecht met behulp van opgeleide en gemotiveerde partners; en het gebruik van de beschikbare instrumenten om daadwerkelijke vooruitgang te boeken die meer is dan alleen maar het naleven van normen. Deze gids dient als leidraad voor vooral kleine en middelgrote ondernemingen om het meest geschikte arbeidsmiddel te kiezen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte. Ondernemingen kunnen hun werknemers zo beter beschermen en hun productiekosten beheersen. Verder biedt de gids al wie op het gebied van preventie actief is, de mogelijkheid de richtlijn doeltreffend uit te voeren met behulp van de "beste praktijken" die door talrijke Europese deskundigen zijn opgesteld. Voorwoord Nikolaus G. van der Pas Directeur-generaal 1 Mededeling van de Commissie: Zich aanpassen aan de veranderingen in werk en samenleving: een nieuwe communautaire gezondheids- en veiligheidsstrategie [COM(2002) 118 definitief van ]. 2 Richtlijn 2001/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 tot wijziging van Richtlijn 89/655/EEG van de Raad betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats, PB L 195 van , blz Resolutie van de Raad (2002/C 161/01) van 3 juni 2002 over een nieuwe communautaire strategie inzake de gezondheid en de veiligheid op het werk , PB C 161 van , blz Resolutie van het Europees Parlement betreffende de mededeling van de Commissie Zich aanpassen aan de veranderingen in werk en samenleving: een nieuwe communautaire gezondheids- en veiligheidsstrategie [COM(2002) 118 definitief], PE van , blz.9. 3

6

7 INHOUD 1 INLEIDING EEN GIDS VAN GOEDE PRAKTIJKEN PREVENTIE Algemene preventiebeginselen voor tijdelijk werk op hoogte Vermijd risico's Evalueer de risico's Bestrijd de risico's aan de bron Pas het werk aan de werknemer aan Houd rekening met technische ontwikkelingen Kies voor het minst gevaarlijke arbeidsmiddel Zorg voor een coherent risicopreventiebeleid Geef de voorkeur aan collectieve beschermingsmaatregelen Geef de werknemers goede instructies Risico's evalueren Arbeidsmiddelen kiezen: voorbeelden Aanbevelingen voor werk op hoogte Aanbevelingen voor werkzaamheden op hoogte in of in de buurt van elektrische installaties Niet-elektrische werkzaamheden in de buurt van elektrische installaties Werkzaamheden aan elektrische installaties Werkzaamheden aan actieve onderdelen onder spanning Inhoud 4 UITRUSTING VOOR TIJDELIJK WERK OP HOOGTE Staande steigers Risicobeoordeling en keuze Installatie Montage, gebruik en demontage Toegang tot steigers Beschermingsmiddelen Gebruik Controle van steigers Andere soorten steigers Torensteigers Steigers voor specifieke werkzaamheden Ladders Keuze en risicobeoordeling Plaatsing Stabilisatie Gebruik Controle en onderhoud Lichte individuele rolbordessen Uitkragende werkbordessen Toegangs- en positioneringstechnieken met lijnen Risicobeoordeling en keuze Gebruik van lijnen Keuze, controle, onderhoud en opslag van toegangsmiddelen met lijnen

8 Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG 4.7 Andere arbeidsmiddelen voor het werken op hoogte Algemene opmerkingen Mobiele hefbordessen Toestellen om masten te beklimmen Hangende bordessen (gondels) Hangende gondels EXTRA BESCHERMINGSMIDDELEN TEGEN VALPARTIJEN Leuningen en barrières Bescherming bij werkzaamheden op hellende oppervlakken Veiligheidsnetten Persoonlijke beschermingsmiddelen Arbeidsmiddelen voor werk op breekbare oppervlakken BIJLAGEN I Europese wetgeving II Europese Normen III Bibliografie IV Nationale voorschriften van de Europese lidstaten voor de omzetting van Richtlijn 2001/45/EG (tot 28 september 2006) V Bij de voorbereiding van deze handleiding betrokken deskundigen

9 1 INLEIDING Het is voor de veiligheid en de gezondheid van essentieel belang werknemers 5 tegen de risico's bij het gebruik van arbeidsmiddelen te beschermen. Bij het ontwerp en de productie van alle arbeidsmiddelen wordt weliswaar rekening gehouden met fundamentele gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, maar bij het gebruik kunnen zich risico's voordoen die de werkgever op voorhand moet evalueren en waarmee hij rekening moet houden afhankelijk van het soort werk, de specifieke omstandigheden van het bouwterrein en de kennis van de werknemers. Zo kan worden voorkomen dat het leven en de gezondheid van de werknemers in gevaar worden gebracht door een verkeerd gebruik van het arbeidsmiddel of door externe omstandigheden die afbreuk doen aan het niveau van veiligheid dat bij het ontwerp, de productie en de verkoop inherent aan het arbeidsmiddel is. Opgemerkt zij dat de naleving van de fundamentele voorschriften inzake arbeidsmiddelen en van de minimumvoorschriften van Richtlijn 2001/45/EG 6 niet noodzakelijk betekent dat aan de geldende nationale wetgeving is voldaan. Richtlijn 2001/45/EG is namelijk goedgekeurd overeenkomstig artikel 137 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. Dit artikel belet niet dat een lidstaat maatregelen met een hogere graad van bescherming handhaaft of invoert die met het Verdrag verenigbaar zijn. Deze niet-bindende handleiding is niet alleen bestemd voor alle werkgevers die geregeld arbeidsmiddelen voor tijdelijk werk op hoogte gebruiken en met name werk (bijvoorbeeld in de bouwsector) waar het gevaar voor valpartijen groot is maar ook voor werkgevers in andere sectoren die occasioneel tijdelijke werkzaamheden op hoogte moeten uitvoeren en specifiek daarvoor bestemde arbeidsmiddelen moeten gebruiken. Dankzij deze gids kunnen werkgevers en zelfstandigen de risico's van werkzaamheden op hoogte evalueren en de meest geschikte arbeidsmiddelen kiezen, zodat de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder de veiligheid of de gezondheid van de werknemers in gevaar te brengen. De verbetering van veilige, gezonde en hygiënische arbeidsomstandigheden mag niet aan puur economische overwegingen ondergeschikt worden gemaakt. Het is in dit verband van essentieel belang de minimumvoorschriften van Richtlijn 2001/45/EG na te leven. Deze voorschriften beogen de veiligheid en de gezondheid beter te beschermen bij het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte. Alle werkgevers die dit soort werkzaamheden willen uitvoeren, moeten arbeidsmiddelen kiezen die voldoende bescherming bieden tegen valpartijen van een hoogte. Valpartijen zijn goed voor een groot percentage van alle arbeidsongevallen (en vooral dodelijke ongevallen) waarbij werknemers op hoogte betrokken zijn. In het algemeen bieden collectieve veiligheidsmaatregelen ter preventie van valpartijen een betere bescherming dan individuele veiligheidsmaatregelen. Arbeidsmiddelen moeten vooral zo worden gekozen en gebruikt dat risico's volledig worden vermeden: gevaarlijk materiaal moet door veilig of veiliger materiaal worden vervangen en het werk moet aan de werknemer worden aangepast en niet omgekeerd. Inleiding 5 Het begrip "werknemers"verwijst in deze gids naar werknemers in loondienst en zelfstandigen (zie Aanbeveling 2003/134/EG van de Raad van 18 februari 2003 betreffende de verbetering van de bescherming van de gezondheid en de veiligheid op het werk van zelfstandigen (PB L 53 van ) en Richtlijn 92/57/EEG van de Raad van 24 juni 1992 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen (PB L 245 van )). 6 Richtlijn 2001/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 tot wijziging van Richtlijn 89/655/EEG van de Raad betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats, PB L 195 van , blz

10

11 2 EEN GIDS VAN GOEDE PRAKTIJKEN DOELSTELLINGEN VAN DE GIDS Aangezien werkzaamheden op hoogte tot valpartijen kunnen leiden, geeft deze gids talrijke voorbeelden van niet-bindende goede praktijken in het kader van de praktische toepassing van Richtlijn 2001/45/EG 7 van het Europees Parlement en de Raad (tot wijziging van Richtlijn 89/655/EEG van de Raad) betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte (waaronder steigers, ladders en lijnen, d.w.z. de voor deze werkzaamheden meest gebruikte arbeidsmiddelen), Kaderrichtlijn 89/391/EEG 8 en de Richtlijnen 89/655/EEG 9, 95/63/EG 10, 89/656/EEG 11, 92/57/EEG 12 en 92/58/EEG 13. De gids wil vooral de werkgevers en met name kleine en middelgrote ondernemingen helpen geschikte arbeidsmiddelen te kiezen en te gebruiken naar gelang van de risicobeoordeling, de aard en de duur van de werken en de ergonomische voorschriften. De gids bevat vele voorbeelden van goede praktijken uit gidsen die in de lidstaten van de Europese Unie in omloop zijn. Andere goede praktijken zijn speciaal voor deze gids opgesteld. De gids bevat ook een lijst van relevante Europese richtlijnen, Europese normen (EN) en nationale gidsen. OPGELET De suggesties en aanbevelingen in deze gids zijn het resultaat van de ervaringen die deskundigen in de lidstaten van de Europese Unie hebben opgedaan. Meer dan waarschijnlijk vindt u er een antwoord op uw vragen. Elk bouwterrein en elke opdracht zijn echter uniek. Ondanks deze suggesties en aanbevelingen is het daarom toch belangrijk dat u een grondige risicobeoordeling uitvoert voordat u een methode kiest. U moet zich ook informeren over de wetten, voorschriften en normen in de lidstaat waar u werkt, en u eraan houden. 2 Een gids van goede praktijken 7 Richtlijn 2001/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 tot wijziging van Richtlijn 89/655/EEG van de Raad betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats, PB L 195 van , blz Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk, PB L 183 van , blz Richtlijn 89/655/EEG van de Raad van 30 november 1989 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor het gebruik op het werk van persoonlijke beschermingsmiddelen door de werknemers; PB L 393 van , blz Richtlijn 95/63/EG van de Raad van 5 december 1995 tot wijziging van Richtlijn 89/655/EEG betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen, PB L 335 van , blz Richtlijn 89/656/EEG van de Raad van 30 november 1989 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor het gebruik op het werk van persoonlijke beschermingsmiddelen door de werknemers; PB L 393 van , blz Richtlijn 92/57/EEG van de Raad van 24 juni 1992 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen; PB L 245 van , blz Richtlijn 92/58/EEG van de Raad van 24 juni 1992 betreffende de minimumvoorschriften voor de veiligheids- en/of gezondheidssignalering op het werk; PB L 245 van , blz

12

13 3 PREVENTIE 3.1 ALGEMENE PREVENTIEBEGINSELEN VOOR TIJDELIJK WERK OP HOOGTE VERMIJD RISICO'S BEGINSEL Er bestaat een rechtstreeks verband tussen het hoogteverschil op de werkplek en het valrisico (potentiële energie). Bij tijdelijk werk op hoogte is de werknemer in het algemeen aan dit risico blootgesteld: bij de toegang tot de werkplek (met of zonder gereedschap of materiaal); bij de uitvoering van het werk. U moet zich daarom als werkgever en dus als verantwoordelijke voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers de volgende vragen stellen: Kan het werk op de grond worden uitgevoerd? (Bijvoorbeeld: een kroonluchter laten zakken om de verlichting in een concertzaal te herstellen). - Kan er een werkbordes in de buurt van de werkplek worden geïnstalleerd om het hoogteverschil tot een minimum te reduceren? (Bijvoorbeeld: vijzels om het werkbordes tot de hoogte van de werkplek op te hijsen op een laad- en losplaats van vrachtwagens). Vóór u tijdelijke werken op hoogte uitvoert moet u zich de volgende vragen stellen: Is het mogelijk het werk niet op hoogte uit te voeren? Kan ik het risico van valpartijen vermijden? Als het antwoord op deze vragen negatief is, moet u de onvermijdelijke risico's evalueren en de nodige maatregelen nemen om de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk te beschermen. PRAKTISCHE VOORBEELDEN Voor een schilder die een zeer hoge industriële machine moet schoonmaken en schilderen: Kunnen sommige onderdelen van de machine niet worden gedemonteerd en op de grond behandeld? Voor een dakwerker die een houten gebinte moet bouwen: Kan een deel van het gebinte niet op de grond in elkaar worden gezet? 3 Preventie 11

14 Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG EVALUEER DE RISICO'S BEGINSEL Als een hoogteverschil onvermijdelijk is, moeten de volgende factoren nauwkeurig worden geanalyseerd: de aard van de werkplek (plaats, machines, uitrusting, materiaal, omgeving, enz.). de bron van het gevaar (werkhoogte, nabijheid van een afgrond, andere werken in de buurt, enz.). de aard van de werkzaamheden (opdracht, duur, frequentie, positie, enz.). de werknemer (bekwaamheid, ervaring, leeftijd, fysieke geschiktheid, hoogtevrees, enz.). de kroonluchter in een theaterzaal onderhouden een schip bouwen een vliegtuig onderhouden of monteren via een buitentrap op een dak klimmen. De werknemer Voorbeelden: een tijdelijke werknemer van 22 jaar iemand in zijn eerste baan een berggids iemand met specifieke lichamelijke problemen (hootevrees, enz.). PRAKTISCHE VOORBEELDEN De werkplek Voorbeelden: horizontaal dak van een werkplaats voor het onderhoud van landbouwmachines m 2 - beschilderd betonoppervlak gebouw bomen elektriciteitspaal voorgevel van een gebouw brug theater scheepswerf montagewerkplaats BESTRIJD DE RISICO'S AAN DE BRON BEGINSEL: Als het onvermijdelijk is op hoogte te werken, moet de potentiële valhoogte met alle mogelijke middelen worden verkleind (zie artikel 6 van Kaderrichtlijn 89/391/EEG). 12 De bron van het gevaar Voorbeelden: hoogteverschil hoogte De aard van de werkzaamheden Voorbeelden: pijlers bekisten, muren bouwen, balken installeren bladeren van een dak verwijderen met behulp van een luchtblazer een elektriciteitsleiding herstellen de vensters van een flatgebouw schoonmaken de metalen constructie van een brug herstellen EXEMPLES PRATIQUES PRAKTISCHE VOORBEELDEN U moet een metalen gebinte op dertig meter hoogte overschilderen: Bestaat er gevaar voor valpartijen? Is het mogelijk valpartijen te voorkomen? Zo nee, is het mogelijk zo dicht mogelijk bij de werkplek installaties ter preventie van valpartijen te plaatsen (leuningen of barrières)?

15 U moet gebruikmaken van beschermingsmiddelen tegen valpartijen (bijvoorbeeld een veiligheidsharnas of toegangs- en positioneringstechnieken met lijnen) bij het schoonmaken van glazen atria en daken: Kunt u het werk zo organiseren dat de valhoogte altijd minimaal is? (Gebruik van spanners, keuze van ankerpunten, enz.) PAS HET WERK AAN DE WERKNEMER AAN BEGINSEL "De werkgever moet het werk aan de mens aanpassen, met name voor wat betreft de inrichting van de arbeidsplaats en de keuze van werkuitrusting en werk- en productiemethoden, met name om monotone arbeid en tempogebonden arbeid draaglijker te maken en de gevolgen daarvan voor de gezondheid te beperken". Artikel 6, lid 2, onder d), van Richtlijn 89/391/EEG (de zogenaamde kaderrichtlijn) betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk. Bij het werk moeten de werknemers vanaf een gondel elektrische of pneumatische toestellen gebruiken: Is het mogelijk de buizen en de voedingskabels zo te leiden dat de werknemer niet gehinderd wordt door de verplaatsing of het volume ervan en er geen gevaar dreigt bij verplaatsingen van de gondel? Houd ook rekening met de risico's van het gebruik van elektriciteit en perslucht. 3 Preventie PRAKTISCHE VOORBEELDEN Bij het werk moeten de werknemers zich vaak op en neer via een steiger verplaatsen: Is het mogelijk binnen- of buitenladders of trappen te installeren (of eventueel een personenlift) om zware lichamelijke inspanningen en de negatieve effecten ervan voor de gezondheid en de veiligheid te vermijden? OPGELET! Bij werkzaamheden in de buurt van of in elektrische installaties (leidingen, onderstations, enz.) moet rekening worden gehouden met de extra risico's van elektriciteit. Nadere informatie over deze gevaren vindt u in deel 3.5: Aanbevelingen voor werkzaamheden op hoogte in of in de buurt van elektrische installaties HOUD REKENING MET TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN BEGINSEL Dankzij permanent onderzoek worden regelmatig nieuwe arbeidsmiddelen en gereedschappen ontwikkeld om werken op hoogte veiliger te maken. Volg deze ontwikkelingen. Met geavanceerd materiaal kan heel vaak ook efficiënter werk worden verricht. 13

16 Meestal bevestigt de risicobeoordeling dit en zijn er minder gevaarlijke en efficiëntere middelen zijn om werken op hoogte uit te voeren. Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG PRAKTISCHE VOORBEELDEN Bij het schilderen van kantoren: Is het mogelijk een individuele podiumtrap (1) te gebruiken in plaats van een trapladder (2)? Bij het vervangen van lampen in een gymnastiekzaal of een andere ruimte met hoge en moeilijk bereikbare plafonds: Is het mogelijk een torensteiger te gebruiken in plaats van een schuifladder? PRAKTISCH VOORBEELD Bij het ophangen van feestverlichting in de straat: Is het niet mogelijk een mobiel hefbordes in plaats van een ladder te gebruiken als het werk op voorhand goed wordt georganiseerd (tijdelijk afsluiten van de straat, gebruik van feestversiering in snoervorm, verplaatsingen bepaald door de afstand tot de elektriciteitsleidingen, enz.)? KIES VOOR HET MINST GEVAARLIJKE ARBEIDSMIDDEL ZORG VOOR EEN COHERENT RISICOPREVENTIEBELEID BEGINSEL Over het algemeen is het mogelijk ladders of lijnen te vervangen door veiligere arbeidsmiddelen (steigers, bordessen, enz.) om de werknemers maximaal tegen valpartijen te beschermen. BEGINSEL "De werkgever moet de preventie plannen met het oog op een samenhangend geheel dat de volgende aspecten in de preventie integreert: techniek, organisatie van het werk, arbeidsomstandigheden, sociale betrekkingen en invloed van de omgevingsfactoren op het werk." Artikel 6, lid 2, onder g), van Richtlijn 89/391/EEG betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk (de kaderrichtlijn). 14

17 PRAKTISCH VOORBEELD Nemen we als voorbeeld het onderhoud van een stofafzuigingsinstallatie dichtbij en boven een zone waar continu houten onderdelen voor keukens worden geproduceerd. mag niet uit het oog worden verloren dat collectieve beschermingsmiddelen efficiënter zijn (leuningen, bordessen, netten, enz.). Op basis van de algemene preventiebeginselen [artikel 6, lid 2, onder h), van Kaderrichtlijn 89/391/EEG] "moet de werkgever voorrang geven aan maatregelen inzake collectieve bescherming boven maatregelen inzake individuele bescherming". Het is daarom beter individuele arbeidsmiddelen (ladders) te vervangen door collectieve arbeidsmiddelen (steigers, bordessen, enz.) om de werknemers maximaal tegen valpartijen te beschermen. De risicobeoordeling zal dit meestal bevestigen. De onderhoudsdienst moet het werk zo plannen dat andere activiteiten in de buurt geen hinder ondervinden. Kies daarom: een geschikte dag (aanwezige personen tijdens de lopende productie, enz.); een geschikt tijdstip (productieritme, hoeveelheid licht, moeilijkheidsgraad van de taken, enz.); een geschikte methode (in beslag genomen ruimte, noodzakelijke verplaatsingen, vereist transport, enz.); geschikt materiaal (noodzakelijke energie, gegenereerd lawaai, enz.); geschikte personen (erkende competenties, interpersonele relaties). De juiste keuze moet eenvoudigweg voortvloeien uit de toepassing van de principes van de risicopreventie. PRAKTISCH VOORBEELD Twee glazenwassers kunnen beter een mobiel hefbordes of een gondel dan individuele persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. 3 Preventie GEEF DE WERKNEMERS GOEDE INSTRUCTIES BEGINSEL GEEF DE VOORKEUR AAN COLLECTIEVE BESCHER- MINGSMAATREGELEN BEGINSEL Het lijkt vaak eenvoudiger alle werknemers zich individueel te laten beschermen (veiligheidsharnas, enz.). Toch Goede instructies zijn van essentieel belang voor een doeltreffende risicopreventie. Alle werknemers moeten goed geïnformeerd worden (instructies, voorzorgsmaatregelen, verboden). 15

18 Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG PRAKTISCH VOORBEELD Bij reinigingswerken aan transportbanden moet worden nagegaan of: de werknemers goede instructies hebben gekregen en weten hoe ze bij de hoge delen van de transportbanden kunnen komen. de werknemers vanaf hun werkplek kunnen zien wanneer een band wordt stilgelegd of een noodstop wordt uitgevoerd. de werknemers weten dat ze niet in de buurt van bewegende banden mogen komen. 3.2 RISICO'S EVALUEREN EEN RISICOBEOORDELING IN VIJF STAPPEN Wat is een risicobeoordeling? Krachtens artikel 6 van Kaderrichtlijn 89/391/EEG moet de werkgever "in het kader van zijn verantwoordelijkheden de nodige maatregelen nemen voor de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers, met inbegrip van de maatregelen ter preventie van beroepsrisico's, voor informatie en opleiding alsmede voor de organisatie en de benodigde middelen". Bij de tenuitvoerlegging van deze maatregelen neemt de werkgever onder meer de volgende algemene preventieprincipes in acht: risico's moeten worden voorkomen; risico's die niet kunnen worden voorkomen, moeten worden geëvalueerd. De risicobeoordeling bestaat uit een grondig onderzoek van de situaties waarin de werknemers op hun werkplek of tijdens het werk aan risico's zijn blootgesteld. Op grond van de beoordeling van de veiligheids- en gezondheidsrisico's kunnen preventiemaatregelen worden genomen. Het is belangrijk vast te stellen of er risico's bestaan en of er adequate voorzorgsmaatregelen zijn genomen om de risico's uit de weg te ruimen of tot een minimum te beperken. Ten slotte moet de werkgever krachtens artikel 10 van Kaderrichtlijn 89/391/EEG passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat "de werknemers en/of hun vertegenwoordigers in het bedrijf en/of de inrichting, overeenkomstig de nationale wetten en praktijken waarin vooral rekening kan worden gehouden met de grootte van het bedrijf en/of de inrichting alle nodige informatie krijgen betreffende de risico's voor de veiligheid en de gezondheid alsmede de beschermings- en preventiemaatregelen en -activiteiten, zowel voor het bedrijf en/of de inrichting in het algemeen als voor elk type werkplek en/of elke soort functie". FASE 1: De risico's opsporen Spoor alle risico's op die op het werk tot letsels kunnen leiden. Niet-volledige lijst van risico's en gevaarlijke situaties: uitglijden (bv. bij slecht onderhouden vloeren of trappen); brand (bv. brandbare materialen); chemicaliën (bv. batterijzuur); bewegende machinedelen (bv. mesbladen); werk op hoogte (bv. op tussenverdiepingen); wegslingerend materiaal (bv. wegslingerend plastic bij injectie in een mal); toestellen onder druk (bv. stoomketels); voertuigen (bv. vorkheftrucks); elektriciteit (bv. bedrading); stof (bv. slijpstof); rook en dampen (bv. bij het lassen); manueel laden en lossen; lawaai; verlichting; temperatuur. Win het advies in van de werknemers of hun vertegenwoordigers. Om een beeld te krijgen van de risico's kunt u zich ook baseren op de instructies van de fabrikant en op de ongevallen- en ziekteregisters. 16

19 FASE 2: Wie kan het slachtoffer worden? Het is niet nodig de personen bij naam te noemen. Identificeer groepen die hetzelfde werk doen, bijvoorbeeld: kantoorpersoneel; onderhoudspersoneel; aannemers; werknemers van andere firma's die de werkplek delen; werknemers; schoonmaakpersoneel; het grote publiek. Schenk vooral aandacht aan specifieke groepen werknemers, zoals: gehandicapten; jonge werknemers; jonge moeders en zwangere vrouwen; onervaren personeel, stagiairs; werknemers die op een afgelegen plek werken; zelfstandige werknemers; kwetsbare werknemers. werknemers die de plaatselijke taal niet begrijpen. U moet ook rekening houden met derden die geen werknemers zijn maar toch occasioneel op de werkplek aanwezig kunnen zijn (bijvoorbeeld bezoekers). FASE 3: Moet meer worden gedaan om de risico's te beheersen? Ga na of de genomen voorzorgsmaatregelen: voldoen aan de regels die de wetgever heeft vastgesteld. voldoen aan een voor het beroep erkende norm. als een goede praktijk beschouwd kunnen worden. de risico's elimineren. de risico's maximaal reduceren. Hebt u gezorgd voor: voldoende informatie en een geschikte opleiding? adequate systemen of procedures? Zo ja, dan zijn de risico's voldoende onder controle, maar u moet vermelden welke voorzorgsmaatregelen u heeft genomen (u kunt daarbij verwijzen naar procedures, interne bedrijfsvoorschriften, enz.). Als de risico's onvoldoende onder controle zijn, moet u vermelden wat u nog extra moet doen (lijst van actiepunten). Om de risico's te beheersen moet u de onderstaande beginselen toepassen (zo mogelijk in deze volgorde): kies een minder gevaarlijke optie; verhinder de toegang tot de risicobron; organiseer het werk zo dat de blootstelling aan risico's kleiner wordt; geef de voorkeur aan collectieve beschermingsmiddelen; deel persoonlijke beschermingsmiddelen uit. 3 Preventie FASE 4: De resultaten van de risicobeoordeling op papier zetten Er moet een adequate risicobeoordeling worden uitgevoerd. U moet kunnen aantonen dat: een correcte controle is uitgevoerd; u heeft nagegaan wie gevaar loopt; u alle risico's heeft beoordeeld, rekening houdend met het potentiële aantal betrokkenen; de genomen voorzorgsmaatregelen volstaan en het resterende risico miniem is. U moet ook de werknemers van de resultaten op de hoogte brengen. 17

20 Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG FASE 5: Balans en resultaat Stel een datum vast om de balans op te maken. Wanneer u de balans opmaakt, controleer dan of de genomen voorzorgsmaatregelen nog steeds afdoende bescherming tegen de risico's bieden. Zo nee, geef aan welke maatregelen genomen moeten worden. Noteer de resultaten. Vul de risicobeoordeling zo nodig aan. Door veranderingen op de werkplek aan te brengen, zoals nieuwe: machines; stoffen; procedures; werknemers of zelfstandigen; kunnen aanzienlijke nieuwe risico's ontstaan. Spoor deze risico's op en volg de vijf bovenstaande fasen. 3.3 ARBEIDSMIDDELEN KIEZEN: VOORBEELDEN ALGEMENE BEPALINGEN (RICHTLIJN 2001/45/EG) Steigers, ladders en lijnen die vallen onder de bepalingen inzake het gebruik van arbeidsmiddelen (zie de bijlage bij Richtlijn 2001/45/EG) zijn de arbeidsmiddelen die gewoonlijk gebruikt worden om werkzaamheden op hoogte uit te voeren. De veiligheid en gezondheid van de werknemers die dit soort werkzaamheden verrichten, hangen daarom in hoge mate af van een correct gebruik van deze arbeidsmiddelen. Derhalve dient te worden vastgelegd op welke wijze deze arbeidsmiddelen door de werknemers zo veilig mogelijk kunnen worden gebruikt. Een gerichte en adequate opleiding van de werknemers is dientengevolge noodzakelijk. Indien tijdelijke werkzaamheden op hoogte niet veilig en onder passende ergonomische omstandigheden op een daartoe geschikte werkvloer kunnen worden uitgevoerd, worden de meest geschikte arbeidsmiddelen gekozen om veilige arbeidsomstandigheden te waarborgen en te handhaven. Collectieve veiligheidsmaatregelen moeten voorrang krijgen boven persoonlijke veiligheidsmaatregelen. De afmetingen van de arbeidsmiddelen moeten afgestemd zijn op de aard van de te verrichten werkzaamheden en de voorzienbare belastingen en zodanig zijn dat zonder gevaar doorgang mogelijk is. De meest geschikte toegangsmiddelen voor tijdelijke werkplekken op hoogte worden gekozen afhankelijk van het verkeer, de te overbruggen hoogte en de gebruiksduur. Het gekozen toegangsmiddel moet de mogelijkheid van ontruiming bij dreigend gevaar bieden. Het overstappen van een toegangsmiddel op bordessen, vloeren of loopbruggen en omgekeerd mag geen extra valrisico's opleveren. Het gebruik van een ladder als werkplek op hoogte moet worden beperkt tot omstandigheden waarin het gebruik van andere, veiliger arbeidsmiddelen niet gerechtvaardigd is in verband met het geringe risico, en vanwege hetzij de korte gebruiksduur, hetzij de bestaande kenmerken van de locaties die de werkgever niet kan veranderen. Toegangs- en positioneringstechnieken met lijnen mogen alleen worden gebruikt onder omstandigheden waarin uit de risicobeoordeling blijkt dat het werk veilig kan worden uitgevoerd en waarin het gebruik van andere, veiliger arbeidsmiddelen niet gerechtvaardigd is. Rekening houdend met de risicobeoordeling, en met name in verband met de duur van de werkzaamheden en met ergonomische vereisten, moet worden voorzien in een zitje met geschikte toebehoren. Afhankelijk van het op basis van bovenstaande overwegingen gekozen arbeidsmiddel worden ter minimalisering van de aan dit arbeidsmiddel verbonden risico's voor de werknemers, de nodige maatregelen vastgesteld. Zo nodig moeten valbeveiligingen worden aangebracht. Deze valbeveiligingen moeten van een zodanige configuratie en sterkte zijn dat vallen van hoogte wordt voorkomen of dat een eventuele val wordt gebroken, zodanig dat letsel bij de werknemers zoveel mogelijk wordt voorkomen. De collectieve valbeveiligingen mogen alleen onderbroken worden waar zich een toegang tot een ladder of trap bevindt. Wanneer de uitvoering van specifieke werkzaamheden vereist dat een collectieve valbeveiliging tijdelijk wordt verwijderd, moet worden gezorgd voor doeltreffende ver- 18

Werken op hoogte Ir. Christl BOLLE Adviseur AD Humanisering van de arbeid Afdeling Promotie van de arbeid Directie van de Modelwerkplaats

Werken op hoogte Ir. Christl BOLLE Adviseur AD Humanisering van de arbeid Afdeling Promotie van de arbeid Directie van de Modelwerkplaats Werken op hoogte Ir. Christl BOLLE Adviseur AD Humanisering van de arbeid Afdeling Promotie van de arbeid Directie van de Modelwerkplaats 03/10/2012 1 Inhoud 1. Overzicht wetgeving 2. Werken van op ladders

Nadere informatie

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector Brussel, oktober 2004 Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector De infobank over beroepenstructuren en beroepsprofielen kan

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S.

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. 23/3/2006) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 8 juni 2007 (B.S.

Nadere informatie

RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.5.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 131/101 RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 2002/59/EG betreffende de invoering van

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993)

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering

Nadere informatie

NOTA A-PUNT - ADDENDUM het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel)

NOTA A-PUNT - ADDENDUM het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 april 2010 (28.04) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2008/0211 (COD) 8869/10 ADD 1 AGRILEG 44 VETER 15 ENV 233 RECH 138 CODEC 348 NOTA A-PUNT - ADDENDUM van: het

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 17.4.2001 L 106/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van

Nadere informatie

Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers

Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers Postbus 11563 2502 AN Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 7.10.2013) Hoofdstuk I. - Bepalingen

Nadere informatie

Veiligheid van speelterreinen. Sylvie Thenard - Fotolia.com

Veiligheid van speelterreinen. Sylvie Thenard - Fotolia.com Veiligheid van speelterreinen Sylvie Thenard - Fotolia.com Veiligheid van speelterreinen Een praktische leidraad voor uitbaters 3 e uitgave 1 Colofon Auteurs (1e editie): Jeroen Bos, Jan Deconinck, Peter

Nadere informatie

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 16 januari 2006 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico s van lawaai op het werk (B.S. 15.2.2006) Afdeling I. - Toepassingsgebied

Nadere informatie

RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking)

RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking) 28.5.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 131/57 RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking) (Voor de EER relevante

Nadere informatie

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Algemeen Belgisch Vakverbond Hoogstraat 42 1000 Brussel www.abvv.be PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Leeswijzer Bij het afsluiten van de redactie van

Nadere informatie

Gids met optimale richtlijnen voor hoogwerkers. Voorkomen van letsel doordat personen op het platform worden ingesloten of ingeklemd

Gids met optimale richtlijnen voor hoogwerkers. Voorkomen van letsel doordat personen op het platform worden ingesloten of ingeklemd Gids met optimale richtlijnen voor hoogwerkers Voorkomen van letsel doordat personen op het platform worden ingesloten of ingeklemd Strategisch forum voor Construction Plant Safety Group Ref. IPAF NLT1

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/243 RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,

Nadere informatie

www.abvv.be Werk & privacy

www.abvv.be Werk & privacy www.abvv.be Werk & privacy Mag je werkgever ALLES over je weten? Werk & privacy Mag je werkgever ALLES over je weten? -5- Inhoudstafel Voorwoord. 1. Arbeidsgeneeskunde en privacy.................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Gezondheidsbevordering

Gezondheidsbevordering Work. Adapted for all. Move Europe. Gezondheidsbevordering op het werk voor werknemers met een chronische ziekte: Een gids voor goede praktijken Europees Netwerk voor Gezondheidspromotie op het Werk (ENWHP)

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (B.S. 14.7.2005)

Koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (B.S. 14.7.2005) Koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (B.S. 14.7.2005) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 16 januari 2006 betreffende de bescherming van

Nadere informatie

Algemene Vergadering Distr.: Algemeen 24 februari 2010. Vierenzestigste zitting. Agendapunt 64. Resolutie aangenomen door de Algemene Vergadering

Algemene Vergadering Distr.: Algemeen 24 februari 2010. Vierenzestigste zitting. Agendapunt 64. Resolutie aangenomen door de Algemene Vergadering Verenigde Naties A/RES/64/142* Algemene Vergadering Distr.: Algemeen 24 februari 2010 Vierenzestigste zitting Agendapunt 64 Resolutie aangenomen door de Algemene Vergadering [Op basis van het rapport van

Nadere informatie

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 Richtsnoeren van de Commissie voor de marktanalyse en de beoordeling van aanmerkelijke marktmacht in het bestek van het gemeenschappelijk

Nadere informatie

Camera s in het publieke domein. Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde INHOUD. A.H.C.M. Smeets

Camera s in het publieke domein. Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde INHOUD. A.H.C.M. Smeets ACHTERGRONDSTUDIES EN VERKENNINGEN 28 A.H.C.M. Smeets Camera s in het publieke domein INHOUD Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde A.H.C.M. Smeets Camera s in het publieke domein INHOUD

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 -------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 1 april 2009 ---------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.3.2014 COM(2014) 199 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT betreffende het EU-terugkeerbeleid NL NL Deel I - Inleiding MEDEDELING BETREFFENDE

Nadere informatie

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 18.6.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 165/63 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen

Nadere informatie

Europees kwalificatiekader. Het europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (EKK)

Europees kwalificatiekader. Het europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (EKK) Europees kwalificatiekader Het europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (EKK) Europe Direct helpt u antwoord te vinden op uw vragen over de Europese Unie Gratis nummer (*): 00 800 6 7 8 9 10

Nadere informatie