TEWERKSTELLINGSINITIATIEVEN VOOR KANSENGROEPEN IN WEST-VLAANDEREN, CIJFERBIJDRAGE 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TEWERKSTELLINGSINITIATIEVEN VOOR KANSENGROEPEN IN WEST-VLAANDEREN, CIJFERBIJDRAGE 2013"

Transcriptie

1 Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 66, 8200 Brugge T F E KBO nummer: _ TEWERKSTELLINGSINITIATIEVEN VOOR KANSENGROEPEN IN WEST-VLAANDEREN, CIJFERBIJDRAGE

2 2

3 WOORD VOORAF De sociale economie vervult een bijzondere rol in de economische streekontwikkeling van de provincie West-Vlaanderen. Rekening houdend met het gewijzigde decretale kader en de interne staatshervorming, zal het beleid van de Provincie op het vlak van de sociale economie rond een aantal pijlers worden georiënteerd. De uitvoeringsbesluiten van het Maatwerkdecreet en het Decreet Lokale Diensteneconomie zijn gestemd (vrijdag 19 december 2014). Ze zijn in voege sinds woensdag 1 april Het sociale economie landschap zal er geleidelijk anders gaan uitzien. In dat kader presenteren we dan ook graag de zevende editie van de inventaris Tewerkstellingsinitiatieven voor kansengroepen in West-Vlaanderen. Dit jaar werd gekozen voor een beperkte publicatie. Hierin vindt u alle cijfers en tabellen terug met arbeidsmarktcijfers over sociale economie voor de periode 2009 tot en met Over iedere werkvorm van de sociale economie zijn de cijfers beschikbaar tot op regionaal, arrondissementeel en gemeentelijk niveau, zodat elk lokaal bestuur of sociale economieorganisatie voor zijn specifiek werkgebied een helder overzicht ter beschikking krijgt. Verder vatten we de belangrijkste bevindingen samen. Voor specifieke informatie over elke werkvorm (definities en omschrijving) verwijzen we u graag naar onze vorige (en uitgebreide) editie van 2013 (met cijfergegevens over 2012). Deze is digitaal beschikbaar via de website We zijn ervan overtuigd dat deze uitgave opnieuw een handig instrument zal betekenen in uw dagdagelijks (professioneel) engagement. Uiteraard staan onze diensten altijd ter beschikking om verdere toelichting te geven waar gewenst. Jean de Bethune Gedeputeerde voor Sociale Economie Voorzitter POM West-Vlaanderen 3

4 INHOUDSTAFEL 1. WERKZOEKENDEN EN KANSENGROEPEN IN WEST-VLAANDEREN... 9 Tabel 1: Aantal kansengroepen (in % van alle nwwz), gemeenten van West-Vlaanderen, Tabel 2: Evolutie van het aantal niet-werkende werkzoekenden naar kansengroep, West Vlaanderen en Vlaams Gewest, TEWERKSTELLINGSINITIATIEVEN VOOR KANSENGROEPEN Figuur 1: Vlaamse en federale tewerkstellingsinitiatieven voor kansengroepen SOCIALE INSCHAKELINGSECONOMIE Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA s)...14 Tabel 3: Aantal personen tewerkgesteld volgens het PWA-statuut naar geslacht, gemeenten van West-Vlaanderen, Arbeidszorg...15 Tabel 4: Aantal arbeidszorgmedewerkers in sociale werkplaatsen, arrondissementen van West-Vlaanderen, Tabel 5: Aantal arbeidszorgmedewerkers in sociale werkplaatsen, West-Vlaanderen en Vlaams Gewest, Tabel 6: Aantal arbeidszorgmedewerkers naar sector, arrondissementen van West-Vlaanderen, Tabel 7: Aantal arbeidszorgmedewerkers naar sector, West-Vlaanderen en Vlaams Gewest, Beschutte werkplaatsen...16 Tabel 8: Tewerkstelling in beschutte werkplaatsen, arrondissementen van West-Vlaanderen, Tabel 9: Tewerkstelling in beschutte werkplaatsen, West-Vlaanderen en Vlaams Gewest, Sociale werkplaatsen...17 Tabel 10: Tewerkstelling (exclusief arbeidszorg) in sociale werkplaatsen, arrondissementen van West-Vlaanderen, Tabel 11: Tewerkstelling (exclusief arbeidszorg) in sociale werkplaatsen, West-Vlaanderen en Vlaams Gewest, Invoegbedrijven...18 Tabel 12: Tewerkstelling in invoegbedrijven, arrondissementen van West-Vlaanderen, Tabel 13: Tewerkstelling in invoegbedrijven, West-Vlaanderen en Vlaams Gewest, Art van de OCMW-wetgeving...19 Tabel 14: Aantal personen tewerkgesteld via art van de OCMW-wetgeving, arrondissementen van West-Vlaanderen, Art. 61 van de OCMW-wetgeving...19 Tabel 15: Aantal personen tewerkgesteld via art. 61 van de OCMW-wetgeving, arrondissementen van West-Vlaanderen, Werkervaringsprojecten...20 Tabel 16: Aantal begunstigden in werkervaringsprojecten (a), arrondissementen van West-Vlaanderen, Tabel 17: Aantal begunstigden in werkervaringsprojecten (a), West-Vlaanderen en Vlaams 4

5 Gewest, GESCO-opleidingsprojecten...20 Tabel 18: Aantal doelgroepcursisten in de GESCO-opleidingsprojecten, West-Vlaanderen en Vlaams Gewest, Brugprojecten...21 Tabel 19: Gemiddeld aantal leerlingen in een brugproject, West-Vlaanderen en Vlaams Gewest, Invoeginterim...21 Tabel 20: Aantal begunstigden in invoeginterim, België, Activiteitencoöperatie...21 Tabel 21: Werking van de activiteitencoöperaties, West-Vlaanderen en Vlaams Gewest, Gesubsidieerde diensteneconomie Lokale diensteneconomie...22 Tabel 22: Tewerkstelling in lokale diensteneconomie, arrondissementen van West-Vlaanderen, Tabel 23: Tewerkstelling in lokale diensteneconomie, West-Vlaanderen en Vlaams Gewest, Buitenschoolse kinderopvang...23 Tabel 24: Tewerkstelling in buitenschoolse kinderopvang, arrondissementen van West-Vlaanderen, Tabel 25: Tewerkstelling in buitenschoolse kinderopvang, West-Vlaanderen en Vlaams Gewest, Stelsel van de dienstencheques...24 Tabel 26: Aantal werknemers in het stelsel van de dienstencheques, arrondissementen van West-Vlaanderen, Tewerkstellingsbevorderende maatregelen voor kansengroepen in het regulier economisch circuit Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming...24 Tabel 27: Aantal gestarte IBO-contracten, arrondissementen van West-Vlaanderen, Tabel 28: Aantal IBO ers naar kansengroep, West-Vlaanderen en Vlaams Gewest, Tewerkstellingspremie voor 50-plussers...25 Tabel 29: Doelgroeptewerkstelling met tewerkstellingspremie voor 50-plussers, arrondissementen van West-Vlaanderen, Vlaamse Ondersteuningspremie...26 Tabel 30: Aantal personen voor wie minimum één VOP werd uitbetaald, arrondissementen van West-Vlaanderen, Regulier economisch circuit...26 Tabel 31: Doelgroeptewerkstelling van vijf tewerkstellingsbevorderende maatregelen in het REC, West-Vlaanderen en Vlaams Gewest, SINE...27 Tabel 32: Gemiddelde tewerkstelling via SINE, arrondissementen van West-Vlaanderen, SOCIALE ECONOMIE IN WEST-VLAANDEREN - VASTSTELLINGEN Figuur 2: Vlaamse en federale tewerkstellingsinitiatieven voor kansengroepen - absolute cijfers

6 Figuur 4: Kansengroepen (aantal en aandeel in % van totaal nwwz) Figuur 5: Evolutie kansengroepen (in relatieve en absolute cijfers, ) Figuur 6: Tewerkstelling van kansengroepen in de sociale economie, West-Vlaanderen en Vlaams Gewest, Figuur 8: Performantie van de regio s Exclusief stelsel van de dienstencheques Inclusief stelsel van de dienstencheques Figuur 9: Tewerkstelling van kansengroepen naar regio in de vijf werkvormen van sociale economie Figuur 10: Tewerkstelling van kansengroepen naar regio in de vijf werkvormen van sociale economie

7 INLEIDING Hoe en waar worden werkzoekenden die het extra moeilijk hebben om een plaats te vinden op de reguliere arbeidsmarkt, de zogenoemde kansengroepen, (her)ingeschakeld op de arbeidsmarkt? Over hoeveel personen spreken we voor West-Vlaanderen en het Vlaamse Gewest? Wat is de omvang van de sociale economie in West-Vlaanderen? Deze zevende editie van de inventaris Tewerkstellingsinitiatieven voor kansengroepen in West-Vlaanderen gaat dieper in op bovenstaande vragen door een waaier van federale en Vlaamse tewerkstellingsinitiatieven voor kansengroepen onder de loep te nemen. De publicatie bevat uitgebreide tabellen over de periode met cijfergegevens tot op regionaal, arrondissementeel en desgevallend ook gemeentelijk niveau. Volgende items komen aan bod: het aantal werkzoekenden uit de kansengroepen; de diverse tewerkstellingsinitiatieven om moeilijk te plaatsen werkzoekenden te activeren en hun effectief gecreëerde tewerkstelling voor personen uit de kansengroepen; de omvang van sociale economie in West-Vlaanderen. De tewerkstellingscreatie wordt telkens vermeld voor West-Vlaanderen en het Vlaamse Gewest. Dit laat toe het West-Vlaamse aandeel te berekenen in de totale tewerkstellingscreatie voor Vlaanderen. Waar nemen we het voortouw en waar kan een tandje worden bijgezet? Tot slot nog volgende bemerking: een job hoeft niet noodzakelijkerwijs voltijds te zijn om kansengroepen het gevoel te geven opnieuw 100% deel uit te maken van de samenleving. Alle tewerkstellingscijfers worden daarom in eerste instantie in personen uitgedrukt. Op de website van de POM West-Vlaanderen ( kunt u deze publicatie (en vorige edities) digitaal raadplegen. 7

8 8

9 1. WERKZOEKENDEN EN KANSENGROEPEN IN WEST-VLAANDEREN Kansengroepen zijn werkzoekenden die het extra moeilijk hebben op de arbeidsmarkt of om een job te vinden in het regulier economisch circuit. De VDAB definieert vier categorieën kansengroepen: allochtonen 1, kortgeschoolden 2, personen met een arbeidshandicap en ouderen (50 jaar of ouder). In dit hoofdstuk bestuderen we bijkomend volgende vier groepen: jongeren (min 25-jarigen), langdurige werklozen van meer dan twee jaar en meer dan vijf jaar werkloos en vrouwen. In de beleidsnota sociale economie focust Vlaams minister van Sociale Economie mevrouw Homans op drie specifieke doelgroepen, met name jongeren, 55-plussers en personen met een arbeidshandicap. Met deze vereenvoudiging hoopt de Vlaamse overheid de efficiëntie en de effectiviteit van het doelgroepenbeleid te verhogen. In de volgende edities zullen de cijfers deze focus weerspiegelen. 1 Kansengroep allochtonen (definitie VDAB): iedereen die voldoet aan minstens één van volgende voorwaarden: (1) een nationaliteit hebben die niet behoort tot één van de landen van de Europese Unie of IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland, (2) een herkomst hebben die niet behoort tot één van de landen van de Europese Unie of IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland. De herkomst wordt bepaald aan de hand van de historiek van nationaliteiten uit de kruispuntdatabank en gaat drie bewegingen terug. Voor deze studie moesten we een keuze maken en hielden we enkel rekening met het criterium van origine: vorige nationaliteit buiten de EU-27 en de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) landen (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland). In die zin is de definitie van allochtoon hier enigszins enger dan de afbakening die de VDAB hanteert. 2 Kansengroep kortgeschoolden (definitie VDAB): alle personen van wie het hoogst behaalde diploma één van de volgende is: getuigschrift van het lager onderwijs, getuigschrift van de tweede graad van het algemeen-, technisch-, kunst- of beroepssecundair onderwijs, getuigschrift deeltijds beroepssecundair onderwijs, getuigschrift leertijd (middenstandsopleiding), diploma of getuigschrift aan een buitenlandse instelling dat hier niet erkend is. 9

10 Tabel 1: Aantal kansengroepen (in % van alle nwwz), gemeenten van West-Vlaanderen, Ouderen Jongeren Langdurige werklozen Laag- Vrouwen (>= 50 jaar) (< 25 jaar) geschoolden (a) (>= 2 jaar) (>= 5 jaar) Allochtonen (b) nwwz (a.c.) (d) Beernem 51,9 47,2 23,8 21,3 31,2 32,5 43,8 44,1 23,8 20,6 10,0 8,4 4,2 5,6 17,3 17, Blankenberge 47,1 45,8 33,7 33,0 20,5 21,1 61,7 59,7 25,3 23,3 10,5 10,1 10,4 10,5 14,9 16, Brugge 45,1 44,1 23,8 22,6 25,0 24,8 48,0 45,2 22,3 20,3 7,9 7,4 13,8 14,6 14,1 14, Damme 56,9 55,2 33,3 29,9 27,0 25,4 43,7 39,8 23,6 19,4 10,9 8,0 4,0 4,0 20,1 15, Jabbeke 54,7 50,2 26,5 26,4 27,3 28,5 37,6 37,9 26,1 19,1 12,2 9,0 4,9 5,1 15,5 13, Knokke-Heist 48,1 46,9 32,7 33,2 17,3 17,7 41,8 39,3 23,3 19,8 10,4 8,6 12,3 13,6 11,6 11, Oostkamp 49,9 46,8 27,5 23,8 27,3 27,6 44,0 41,6 22,6 19,0 11,5 9,0 7,9 6,3 15,7 15, Torhout 49,5 47,2 25,8 26,9 24,4 25,5 48,9 47,2 25,1 22,2 11,2 9,7 7,3 6,8 24,7 23, Zedelgem 51,9 49,3 26,7 25,0 29,3 32,9 46,4 42,3 22,4 21,6 9,0 8,3 6,7 6,5 18,3 18, Zuienkerke 52,2 62,9 34,8 29,0 21,7 29,0 37,0 33,9 23,9 16,1 6,5 4,8 4,3 1,6 21,7 21, Diksmuide 50,8 44,7 27,2 26,8 30,2 28,2 51,4 48,8 21,4 21,4 5,8 6,5 6,3 7,9 19,5 18, Houthulst 49,0 47,1 28,6 28,1 27,7 29,9 52,9 55,2 24,8 27,1 12,1 11,8 4,9 2,3 22,8 24, Koekelare 52,5 50,9 27,8 26,0 27,8 30,6 53,2 52,6 26,6 23,1 10,1 8,1 1,9 1,7 21,5 20, Kortemark 48,9 46,9 26,0 23,0 29,1 29,2 55,5 51,0 22,5 22,6 10,1 9,1 4,4 4,1 20,3 21, Lo-Reninge 59,2 45,1 34,7 29,4 24,5 23,5 53,1 49,0 24,5 27,5 12,2 9,8 2,0 3,9 18,4 21, Heuvelland 44,7 44,3 34,0 32,8 20,2 23,0 52,1 45,9 23,4 25,1 11,2 9,3 5,3 3,8 19,7 19, Ieper 50,1 46,4 30,5 27,0 20,3 22,7 55,7 54,0 26,0 22,7 10,1 8,5 14,4 16,0 19,4 18, Langemark-Poelkapelle 53,9 51,9 33,1 30,4 27,3 32,3 51,9 55,1 24,0 27,8 8,4 10,8 7,8 12,7 19,5 20, Mesen 55,6 55,9 31,1 20,3 15,6 16,9 62,2 55,9 33,3 32,2 8,9 6,8 4,4 8,5 17,8 16, Poperinge 49,0 50,4 31,7 26,6 25,1 26,4 54,1 49,2 25,9 23,0 11,5 9,7 6,8 7,5 17,8 18, Vleteren 52,6 50,9 24,6 19,3 28,1 31,6 50,9 50,9 28,1 22,8 10,5 8,8 5,3 1,8 17,5 22, Wervik 50,5 48,3 25,0 23,0 27,6 27,9 57,8 56,1 23,2 21,8 9,6 7,7 10,6 11,0 16,7 16, Zonnebeke 57,3 54,7 33,2 31,1 23,1 24,0 53,3 49,3 26,1 24,9 11,1 10,2 4,5 4,4 25,6 22, Anzegem 56,3 54,6 37,5 31,3 20,7 25,0 51,2 46,1 33,6 26,4 17,2 13,7 5,5 4,9 15,6 13, Avelgem 50,2 50,0 29,5 26,3 24,7 25,6 56,4 50,8 27,3 22,2 13,2 9,8 8,4 10,5 13,7 11, Deerlijk 55,3 52,3 33,6 30,0 28,6 28,5 49,8 48,8 31,8 28,8 11,5 10,8 9,7 8,8 12,9 15, Harelbeke 50,8 49,3 28,4 27,8 24,6 23,0 56,0 51,4 27,8 24,9 11,8 10,3 16,0 18,0 13,4 12, Kortrijk 45,1 44,6 25,2 24,4 21,4 22,1 52,0 50,1 27,7 25,1 8,7 7,9 32,9 33,1 13,7 14, Kuurne 47,2 45,8 24,1 24,3 23,8 26,3 51,3 50,0 25,3 22,3 8,8 6,7 26,6 27,9 14,7 13, Lendelede 61,6 56,9 32,3 32,1 25,3 26,6 47,5 46,8 24,2 26,6 12,1 8,3 7,1 7,3 20,2 17, Menen 51,0 48,4 24,7 24,1 22,6 23,3 60,0 56,3 24,3 22,6 9,8 8,4 21,5 21,5 16,2 16, Spiere-Helkijn 53,6 44,7 17,9 19,1 28,6 26,6 53,6 54,3 21,4 24,5 6,0 4,3 2,4 2,1 6,0 5, Waregem 53,2 51,5 30,1 28,2 25,3 25,2 50,7 48,9 29,2 27,4 13,3 11,4 19,0 18,8 14,0 14, Wevelgem 53,4 50,7 29,0 26,6 28,0 27,1 54,6 50,7 27,9 22,9 11,3 9,4 11,6 13,3 15,6 15, Zwevegem 53,1 47,7 34,3 31,0 23,9 24,4 50,0 47,0 28,6 24,0 13,5 10,4 9,4 10,2 14,5 14, Bredene 45,9 44,4 27,5 24,4 21,8 25,5 56,2 53,5 25,3 24,5 10,9 10,0 11,7 12,0 17,6 18, De Haan 48,1 49,7 37,6 36,5 18,0 17,8 48,1 45,2 28,5 27,4 8,9 10,4 9,1 6,6 13,7 15, Gistel 45,6 44,9 28,5 25,6 25,3 27,6 52,7 51,6 28,8 24,4 12,8 11,5 6,8 5,1 12,8 16, Ichtegem 51,7 52,3 29,5 27,5 26,2 27,2 60,4 57,8 26,8 25,7 14,1 13,1 3,4 3,4 24,2 25, Middelkerke 44,4 44,3 34,1 32,8 20,0 22,2 56,7 54,0 28,3 26,4 11,7 10,9 7,0 7,5 16,3 16, Oostende 41,9 41,0 26,0 25,3 20,3 19,7 54,3 52,3 27,3 25,5 9,6 9,5 25,6 26,0 16,3 16, Oudenburg 52,1 49,5 30,5 29,8 24,7 27,4 47,9 45,7 27,9 22,6 13,2 10,1 6,3 6,7 13,2 15, Hooglede 50,6 50,8 30,1 23,5 30,1 30,5 50,0 46,5 18,1 15,0 7,8 4,3 8,4 7,5 13,9 12, Ingelmunster 53,4 49,5 26,0 24,8 26,5 29,3 57,4 52,7 30,4 23,4 14,2 12,6 16,7 15,3 18,1 18, Izegem 51,3 49,5 29,4 25,0 27,5 28,9 54,4 52,6 27,7 24,4 11,9 10,5 11,9 12,1 16,9 17, Ledegem 52,6 53,7 33,9 28,9 28,1 26,3 52,6 48,9 29,2 24,7 11,7 11,6 7,6 8,4 18,1 16, Lichtervelde 55,8 48,5 29,2 26,2 27,4 23,1 48,7 43,1 23,0 18,5 9,7 8,5 8,8 9,2 15,9 14, Moorslede 51,9 48,5 32,2 32,4 24,6 23,0 53,0 51,0 27,9 27,5 13,1 13,7 7,1 7,4 16,9 18, Roeselare 46,7 45,1 24,0 22,4 26,1 25,6 51,7 50,3 22,9 21,4 8,3 7,6 23,3 25,5 17,1 16, Staden 48,5 44,5 27,3 23,2 30,3 33,5 53,8 51,2 20,5 16,5 8,3 4,9 5,3 4,9 20,5 20, Ardooie 51,5 51,4 27,0 24,3 25,2 24,3 49,7 48,1 22,7 18,8 9,2 7,7 6,1 6,6 14,7 16, Dentergem 54,6 51,3 25,5 23,1 30,5 27,5 52,5 53,1 23,4 16,9 11,3 6,9 9,2 6,9 17,0 13, Meulebeke 51,8 50,9 29,1 22,9 24,6 27,1 56,3 56,5 29,1 24,8 13,6 11,7 11,6 11,7 21,1 21, Oostrozebeke 55,7 51,6 32,8 32,0 28,7 24,8 53,3 50,3 27,9 20,3 14,8 10,5 9,8 15,7 18,0 17, Pittem 53,0 49,6 26,0 22,6 28,0 30,4 51,0 49,6 19,0 15,7 11,0 7,0 13,0 9,6 15,0 13, Ruiselede 38,0 39,8 22,8 24,3 19,6 21,4 48,9 52,4 22,8 22,3 9,8 7,8 1,1 1,9 17,4 16, Tielt 50,4 49,7 26,2 24,7 23,2 24,7 50,9 51,4 22,0 17,9 8,6 7,0 16,5 18,3 23,0 22, Wielsbeke 56,4 56,5 30,2 30,6 26,7 27,8 60,4 57,4 28,7 26,4 14,9 12,0 12,4 11,6 13,9 18, Wingene 53,0 49,5 30,2 28,0 22,3 22,9 50,0 48,6 24,8 21,5 13,4 9,8 6,4 6,1 23,8 21, Alveringem 51,0 45,9 26,9 25,2 26,9 29,7 44,2 44,1 21,2 20,7 9,6 8,1 1,9 3,6 10,6 10, De Panne 42,6 42,4 31,4 28,9 20,6 20,7 59,2 58,5 22,5 21,4 8,0 7,2 11,8 14,2 11,8 12, Koksijde 46,1 45,4 35,5 34,5 18,6 20,0 47,6 46,6 25,8 25,4 9,7 8,8 10,4 10,5 11,6 11, Nieuwpoort 46,6 45,8 30,4 26,8 22,7 25,7 58,8 55,7 26,0 23,3 12,2 10,2 10,7 11,4 17,0 16, Veurne 46,5 43,2 24,7 23,5 28,0 27,7 52,3 55,3 21,0 20,1 8,2 7,2 5,8 4,9 18,9 20, Arr. Brugge 47,6 46,1 26,9 25,8 24,3 24,8 48,0 45,6 23,2 20,6 9,3 8,2 11,0 11,5 15,3 15, Arr. Diksmuide 50,7 46,9 27,7 26,1 28,8 28,9 53,0 51,2 23,3 23,1 9,1 8,5 4,7 4,8 20,6 20, Arr. Ieper 50,5 48,5 30,1 26,7 23,3 25,1 55,2 52,8 25,3 23,2 10,3 8,7 10,2 11,2 19,0 18, Arr. Kortrijk 49,9 48,1 27,6 26,2 23,5 24,0 53,5 50,7 27,5 24,6 10,7 9,1 21,5 21,8 14,4 14, Arr. Oostende 44,0 43,4 28,2 27,0 21,0 21,5 54,3 52,1 27,4 25,4 10,4 10,1 18,4 18,4 16,4 16, Arr. Roeselare 49,2 47,2 26,8 24,1 26,9 26,8 52,6 50,4 24,5 22,0 9,8 8,7 17,0 17,9 17,1 16, Arr. Tielt 52,0 50,5 27,9 25,8 25,0 25,6 52,7 52,1 24,5 20,3 11,6 8,9 10,9 11,6 19,2 18, Arr. Veurne 45,8 44,4 31,2 29,2 21,9 23,1 53,2 52,5 24,0 22,8 9,6 8,4 9,5 10,1 13,8 14, Regio Brugge 47,6 46,1 26,9 25,8 24,3 24,8 48,0 45,6 23,2 20,6 9,3 8,2 11,0 11,5 15,3 15, Regio Midden-West-Vlaanderen 50,1 48,3 27,2 24,7 26,2 26,4 52,6 51,0 24,5 21,4 10,4 8,8 14,9 15,8 17,8 17, Regio Oostende 44,0 43,4 28,2 27,0 21,0 21,5 54,3 52,1 27,4 25,4 10,4 10,1 18,4 18,4 16,4 16, Regio Westhoek 49,1 46,9 30,0 27,4 24,0 25,2 54,2 52,4 24,5 23,1 9,8 8,6 8,9 9,7 17,7 17, Regio Zuid-West-Vlaanderen 49,9 48,1 27,6 26,2 23,5 24,0 53,5 50,7 27,5 24,6 10,7 9,1 21,5 21,8 14,4 14, WEST-VLAANDEREN 48,2 46,6 27,9 26,2 23,7 24,3 52,4 50,1 25,5 23,0 10,1 8,9 15,4 15,8 16,1 16, VLAAMS GEWEST 47,3 46,3 25,3 23,8 22,0 22,1 49,0 47,1 25,7 24,4 9,3 8,6 25,6 25,6 13,0 13, (a) Laaggeschoold: geen diploma hoger secundair onderwijs, inclusief middenstandsopleiding en deeltijds beroepssecundair onderwijs. (b) Allochtoon: origine buiten EU-27 en EVA-landen. (c) Niet-werkende werkzoekenden met een arbeidshandicap: - nwwz met Vlaams Fondserkenning inzake tewerkstelling; - nwwz uit het buitengewoon onderwijs; - nwwz met beperkte of zeer beperkte geschiktheid. (d) Totalen kunnen verschillen als gevolg van afrondingen. Bron: VDAB, Verwerking: POM West-Vlaanderen. Langdurige werklozen Arbeidsgehandicapten Totaal aantal 10

11 Tabel 2: Evolutie van het aantal niet-werkende werkzoekenden naar kansengroep, West-Vlaanderen en Vlaams Gewest, West-Vlaanderen Vlaams Gewest Evolutie Evolutie Vrouwen ,7% ,2% 14,9% 14,8% Ouderen (>= 50 jaar) ,7% ,2% 16,1% 16,2% Jongeren (< 25 jaar) ,2% ,3% 15,8% 16,2% Laaggeschoolden (a) ,6% ,4% 15,6% 15,7% Langdurige werklozen (>= 2 jaar) ,4% ,0% 14,5% 13,9% Langdurige werklozen (>= 5 jaar) ,7% ,4% 15,8% 15,2% Allochtonen (b) ,3% ,6% 8,8% 9,1% Arbeidsgehandicapten (c) ,9% ,8% 18,1% 18,1% Alle nwwz ,3% ,5% 14,6% 14,7% (a) Laaggeschoold: geen diploma hoger secundair onderwijs, inclusief middenstandsopleiding en deeltijds beroepssecundair onderwijs. (b) Allochtoon: origine buiten EU-27 en EVA-landen. (c) Niet-werkende werkzoekenden met een arbeidshandicap: - nwwz met Vlaams Fondserkenning inzake tewerkstelling; - nwwz uit het buitengewoon onderwijs; - nwwz met beperkte of zeer beperkte geschiktheid. Bron: VDAB, Verwerking: POM West-Vlaanderen. Aandeel West- Vlaanderen in Vlaams Gewest 11

12 2. TEWERKSTELLINGSINITIATIEVEN VOOR KANSENGROEPEN In het vorige stuk bekeken we de omvang van de moeilijk plaatsbare werkzoekenden of kansengroepen in West-Vlaanderen. Het gamma aan (Vlaamse en federale) maatregelen om deze moeilijk plaatsbare werklozen (opnieuw) in te schakelen op de arbeidsmarkt is zeer uitgebreid. Om die veelheid van maatregelen enigszins te structureren, werden deze onderverdeeld in drie categorieën (zie figuur 1): 1. Sociale inschakelingseconomie of sociale tewerkstelling Onder de gemeenschappelijke noemer sociale inschakelingseconomie (SIE) plaatsen we die initiatieven die de activering van moeilijk te plaatsen werkzoekenden via een economische activiteit vooropstellen. De inschakeling (of herinschakeling) van kansengroepen vormt hier het doel, de economische activiteit is het middel om dit te bewerkstelligen. Vanuit een trajectbenadering - van minder naar méér aansluiting met, of doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt - onderscheiden we volgende werkvormen: Semi-formele sociale tewerkstelling: PWA of arbeidszorg; permanent gesubsidieerde tewerkstelling: sociale en beschutte werkplaatsen; degressief gesubsidieerde tewerkstelling: invoegbedrijven; tijdelijke tewerkstelling: tewerkstelling volgens art en art. 61 van de OCMW-wetgeving, de werkervarings-, opleidings- en brugprojecten, invoeginterim en de coaching naar zelfstandig ondernemerschap via de activiteitencoöperatie. 2. Gesubsidieerde diensteneconomie Tot gesubsidieerde diensteneconomie (GDE) rekenen we die maatregelen waarbij er vanuit de overheid een (gesubsidieerd) dienstenaanbod wordt uitgewerkt, dat aanvullend is op het bestaande reguliere aanbod en dat wordt gekoppeld aan de creatie van tewerkstelling voor hoofdzakelijk kansengroepen. De projecten lokale diensteneconomie, buitenschoolse kinderopvang en een gedeelte 3 van de activiteiten van de dienstencheques vallen onder deze noemer. In tegenstelling tot de sociale inschakelingseconomie, is het doel van deze werkvormen niet enkel en alleen de socioprofessionele inschakeling van kansengroepen, maar ook en evenwaardig, het aanbod van collectieve of individuele diensten aan de lokale gebruiker. 3. Tewerkstellingsbevorderende maatregelen in het regulier economisch circuit en SINE Ook in de reguliere bedrijven (REC) worden kansengroepen tewerkgesteld. De maatregelen waarbij dit met overheidsondersteuning gebeurt, vormen onze derde categorie van maatregelen om moeilijk te plaatsen werkzoekenden opnieuw in te schakelen op de arbeidsmarkt. In deze inventaris belichten we vijf loonkostenverlagende maatregelen, specifiek gericht op kansengroepen: IBO, IBO-interim, tewerkstellingspremie voor 50-plussers en de Vlaamse Ondersteuningspremie. Dan bestaat er ook nog een maatregel voor moeilijk inzetbare werklozen, zowel voor bedrijven die behoren tot het regulier economisch circuit, alsook voor sociale economiebedrijven: SINE (federale maatregel). Tot slot zijn er ook werkgevers die zónder een beroep te doen op specifieke tewerkstellingsbevorderende maatregelen kansengroepen aanwerven. De omvang van deze groep werknemers valt buiten deze studie. 3 Voor de berekening van de tewerkstelling van kansengroepen in het stelsel van de dienstencheques (DC) wordt enkel rekening gehouden met de tewerkstelling binnen de private non-profitbedrijven en de publieke ondernemingen omdat ervan kan worden uitgegaan dat zij (1) de focus leggen op de activering van de kansengroepen, (2) het systeem van de DC hanteren om kansengroepen tewerk te stellen en (3) werken volgens de waarden en de filosofie van de sociale economie. 12

13 In de volgende tabellen berekenen we voor elke maatregel in figuur 1 de gecreëerde tewerkstelling voor de kansengroepen. Vervolgens gaan we na hoeveel personen uit de kansengroepen er worden tewerkgesteld in de sector van de sociale economie in West-Vlaanderen. Figuur 1: Vlaamse en federale tewerkstellingsinitiatieven voor kansengroepen. Bron: POM West-Vlaanderen op basis van verschillende bronnen. 13

14 2.1. SOCIALE INSCHAKELINGSECONOMIE Semiprofessionele sociale tewerkstelling Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA s) Tabel 3: Aantal personen tewerkgesteld volgens het PWA-statuut naar geslacht, gemeenten van West-Vlaanderen, Gemeente M V T M V T M V T M V T M V T Beernem Blankenberge Brugge Damme Jabbeke Knokke-Heist Oostkamp Torhout Zedelgem Zuienkerke Diksmuide Houthulst Koekelare Kortemark Lo-Reninge Heuvelland Ieper Langemark-Poelkapelle Mesen Poperinge Vleteren Wervik Zonnebeke Anzegem Avelgem Deerlijk Harelbeke Kortrijk Kuurne Lendelede Menen Spiere-Helkijn Waregem Wevelgem Zwevegem Bredene De Haan Gistel Ichtegem Middelkerke Oostende Oudenburg Hooglede Ingelmunster Izegem Ledegem Lichtervelde Moorslede Roeselare Staden Ardooie Dentergem Meulebeke Oostrozebeke Pittem Ruiselede Tielt Wielsbeke Wingene Alveringem De Panne Koksijde Nieuwpoort Veurne Arr. Brugge Arr. Diksmuide Arr. Ieper Arr. Kortrijk Arr. Oostende Arr. Roeselare Arr. Tielt Arr. Veurne Regio Brugge Regio Midden-West-Vlaanderen Regio Oostende Regio Westhoek Regio Zuid-West-Vlaanderen WEST-VLAANDEREN VLAAMS GEWEST BELGIË Aandeel West-Vlaanderen in Vlaams Gewest 18,6% 26,4% 24,0% 18,7% 26,4% 24,0% 18,2% 26,3% 23,6% 18,4% 26,8% 24,1% 18,2% 27,3% 24,0% Aandeel West-Vlaanderen in België 8,2% 12,0% 10,8% 8,3% 12,3% 11,0% 8,2% 12,1% 10,8% 8,2% 12,1% 10,8% 8,1% 12,2% 10,7% 14

15 Bron: RVA, Verwerking: POM West-Vlaanderen Arbeidszorg Tabel 4: Aantal arbeidszorgmedewerkers in sociale werkplaatsen, arrondissementen van West-Vlaanderen, Doelgroepwerknemers Omkaderingspersoneel Totale tewerkstelling Arr. Brugge Arr. Diksmuide Arr. Ieper Arr. Kortrijk Arr. Roeselare Regio Brugge Regio Midden-West-Vlaanderen Regio Westhoek Regio Zuid-West-Vlaanderen WEST-VLAANDEREN VLAAMS GEWEST Aandeel West-Vlaanderen in Vlaams Gewest 20,3% 20,6% 20,3% Bron: Departement Werk en Sociale Economie, Verwerking: POM West-Vlaanderen. Tabel 5: Aantal arbeidszorgmedewerkers in sociale werkplaatsen, West-Vlaanderen en Vlaams Gewest, West-Vlaanderen Vlaams Gewest Doelgroepwerknemers Omkaderingspersoneel Totale tewerkstelling Bron: Departement Werk en Sociale Economie, Verwerking: POM West-Vlaanderen. Opmerking: De cijfergegevens van het VSAWSE tonen ons de tewerkstelling in arbeidszorg verbonden aan sociale werkplaatsen (tabel 4 en 5). In tabel 6 hieronder vindt u - dankzij het registratiesysteem van de Ronde Tafel Arbeidszorg - tewerkstellingsgegevens voor alle segmenten van arbeidszorg. Tabel 6: Aantal arbeidszorgmedewerkers naar sector, arrondissementen van West-Vlaanderen, Algemeen Geestelijke gezondheidszorg VAPH welzijnswerk en onafhankelijk Sociale economie Totaal Arr. Brugge Arr. Diksmuide Arr. Ieper Arr. Kortrijk Arr. Oostende Arr. Roeselare Arr. Veurne Regio Brugge Regio Midden-West-Vlaanderen Regio Oostende Regio Westhoek Regio Zuid-West-Vlaanderen WEST-VLAANDEREN VLAAMS GEWEST Aandeel West-Vlaanderen in Vlaams Gewest 17,5% 7,6% 26,1% 16,9% 16,9% VAPH: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Bron: Ronde Tafel Arbeidszorg, Verwerking: POM West-Vlaanderen. 15

16 Tabel 7: Aantal arbeidszorgmedewerkers naar sector, West-Vlaanderen en Vlaams Gewest, West-Vlaanderen Vlaams Gewest Geestelijke gezondheidszorg VAPH Algemeen welzijnswerk en onafhankelijk Sociale economie Totaal VAPH: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Bron: Ronde Tafel Arbeidszorg, Verwerking: POM West-Vlaanderen. Permanent gesubsidieerde tewerkstelling Beschutte werkplaatsen Tabel 8: Tewerkstelling in beschutte werkplaatsen, arrondissementen van West-Vlaanderen, Anderen (SINE, MTPW, Plan activa, ) Pmah: Personen met een arbeidshandicap; SINE: Sociale inschakelingseconomie MTPW: Moeilijk te plaatsen werklozen. Bron: VLAB vzw, Verwerking: POM West-Vlaanderen. Tabel 9: Tewerkstelling in beschutte werkplaatsen, West-Vlaanderen en Vlaams Gewest, MTPW: Moeilijk te plaatsen werklozen. Bron: Departement Werk en Sociale Economie op basis van ingediende jaarrekeningen, Verwerking: POM West-Vlaanderen. Totaal doelgroepwerknemers Totale tewerkstelling Pmah Validen Arr. Brugge Arr. Ieper Arr. Kortrijk Arr. Oostende Arr. Roeselare Arr. Veurne Regio Brugge Regio Midden-West-Vlaanderen Regio Oostende Regio Westhoek Regio Zuid-West-Vlaanderen WEST-VLAANDEREN VLAAMS GEWEST Aandeel West-Vlaanderen in Vlaams Gewest 25,4% 61,3% 31,3% 26,7% 27,4% West-Vlaanderen Vlaams Gewest In personen Personen met een arbeidshandicap Anderen (SINE, MTPW, Plan activa, ) Validen Totaal doelgroepwerknemers Totale tewerkstelling In VTE Personen met een arbeidshandicap Anderen (SINE, MTPW, Plan activa, ) Validen Totaal doelgroepwerknemers Totale tewerkstelling

17 Sociale werkplaatsen Tabel 10: Tewerkstelling (exclusief arbeidszorg) in sociale werkplaatsen, arrondissementen van West-Vlaanderen, In personen In VTE Doelgroepwerknemers Omkaderingspersoneel Totale tewerkstelling Doelgroepwerknemers Omkaderingspersoneel Totale tewerkstelling Arr. Brugge ,6 44,8 297,4 Arr. Diksmuide ,5 12,0 64,5 Arr. Ieper ,0 17,3 122,3 Arr. Kortrijk ,1 43,2 286,3 Arr. Oostende ,7 10,9 67,6 Arr. Roeselare ,4 23,8 178,2 Regio Brugge ,6 44,8 297,4 Regio Midden-West-Vlaanderen ,4 23,8 178,2 Regio Oostende ,7 10,9 67,6 Regio Westhoek ,5 29,3 186,8 Resoc Zuid-West-Vlaanderen ,1 43,2 286,3 WEST-VLAANDEREN ,3 152, ,3 VLAAMS GEWEST ,0 849, ,1 Aandeel West-Vlaanderen in Vlaams Gewest 19,8% 18,5% 19,6% 19,1% 17,9% 18,9% VTE: Voltijdse Equivalenten; VIA: Vlaanderen in Actie Tewerkstelling zonder arbeidszorg: doelgroepwerknemers, doelgroepwerknemers kringloop, doelgroepwerknemers supported employment, doelgroepwerknemers VIA, doelgroepwerknemers SINE. Bron: Departement Werk en Sociale Economie, Verwerking: POM West-Vlaanderen. Tabel 11: Tewerkstelling (exclusief arbeidszorg) in sociale werkplaatsen, West-Vlaanderen en Vlaams Gewest, West-Vlaanderen Vlaams Gewest Doelgroepwerknemers - in personen Doelgroepwerknemers - in VTE Omkaderingspersoneel - in personen Omkaderingspersoneel - in VTE Totale tewerkstelling - in personen Totale tewerkstelling - in VTE VTE: Voltijdse Equivalenten. Bron: Departement Werk en Sociale Economie, Verwerking: POM West-Vlaanderen. 17

18 Degressief gesubsidieerde tewerkstelling Invoegbedrijven Tabel 12: Tewerkstelling in invoegbedrijven, arrondissementen van West-Vlaanderen, In personen In VTE Invoegbedrijven, dienstenchequeondernemingen Invoegbedrijven, dienstenchequeondernemingen Commerciële invoegbedrijven Totaal Commerciële invoegbedrijven Totaal Arr. Brugge Arr. Ieper Arr. Kortrijk Arr. Oostende Arr. Roeselare Arr. Tielt Arr. Veurne Regio Brugge Regio Midden-West-Vlaanderen Regio Oostende Regio Westhoek Regio Zuid-West-Vlaanderen WEST-VLAANDEREN VLAAMS GEWEST Aandeel West-Vlaanderen in Vlaams Gewest 4,4% 11,9% 8,1% 4,6% 12,9% 9,6% VTE: Voltijdse Equivalenten. Bron: Departement Werk en Sociale Economie, Verwerking: POM West-Vlaanderen. Tabel 13: Tewerkstelling in invoegbedrijven, West-Vlaanderen en Vlaams Gewest, West-Vlaanderen Vlaams Gewest Invoegbedrijven, dienstenchequeondernemingen Commerciële invoegbedrijven Totale tewerkstelling (in personen) Totale tewerkstelling (in VTE) VTE: Voltijdse Equivalenten. Bron: Departement Werk en Sociale Economie, Verwerking: POM West-Vlaanderen. 18

19 Tijdelijke tewerkstelling Art van de OCMW-wetgeving Tabel 14: Aantal personen tewerkgesteld via art van de OCMW-wetgeving, arrondissementen van West-Vlaanderen, MH MI Totaal MH MI Totaal MH MI Totaal MH MI Totaal MH MI Totaal Arr. Brugge Arr. Diksmuide Arr. Ieper Arr. Kortrijk Arr. Oostende Arr. Roeselare Arr. Tielt Arr. Veurne Regio Brugge Regio Midden-West-Vlaanderen Regio Oostende Regio Westhoek Regio Zuid-West-Vlaanderen WEST-VLAANDEREN VLAAMS GEWEST BELGIË Aandeel West-Vlaanderen in Vlaams Gewest 16,7% 18,9% 18,5% 17,9% 18,6% 18,4% 17,5% 17,9% 17,8% 17,5% 18,8% 18,4% 17,8% 20,0% 19,4% Aandeel West-Vlaanderen in België 7,8% 7,4% 7,5% 9,5% 7,3% 7,8% 9,0% 7,0% 7,5% 8,7% 7,4% 7,8% 8,7% 8,0% 8,2% MH: personen met recht op financiële maatschappelijke hulp. MI: personen met recht op maatschappelijke integratie. Bron: POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid, Verwerking: POM West-Vlaanderen Art. 61 van de OCMW-wetgeving Tabel 15: Aantal personen tewerkgesteld via art. 61 van de OCMW-wetgeving, arrondissementen van West-Vlaanderen, MH MI Totaal MH MI Totaal MH MI Totaal MH MI Totaal MH MI Totaal Arr. Brugge Arr. Diksmuide Arr. Ieper Arr. Kortrijk Arr. Oostende Arr. Roeselare Arr. Tielt Arr. Veurne Regio Brugge Regio Midden-West-Vlaanderen Regio Oostende Regio Westhoek Regio Zuid-West-Vlaanderen WEST-VLAANDEREN VLAAMS GEWEST BELGIË Aandeel West-Vlaanderen in Vlaams Gewest 33,3% 48,5% 47,2% 11,1% 37,8% 32,6% 53,3% 36,7% 40,6% 55,6% 47,5% 50,0% 64,3% 37,3% 46,8% Aandeel West-Vlaanderen in België 1,6% 4,4% 4,0% 1,3% 4,5% 3,9% 7,2% 4,5% 5,1% 8,6% 5,0% 5,8% 16,7% 4,7% 7,2% MH: personen met recht op financiële maatschappelijke hulp. MI: personen met recht op maatschappelijke integratie. Bron: POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid, Verwerking: POM West-Vlaanderen. 19

20 Werkervaringsprojecten Tabel 16: Aantal begunstigden in werkervaringsprojecten (a), arrondissementen van West-Vlaanderen, In personen In VTE Werkervaringdoorstroming Werkervaring- GESCO Totaal Werkervaringdoorstroming Werkervaring- GESCO Totaal Arr. Brugge Arr. Diksmuide Arr. Ieper Arr. Kortrijk Arr. Oostende Arr. Roeselare Arr. Tielt Arr. Veurne Regio Brugge Regio Midden-West-Vlaanderen Regio Oostende Regio Westhoek Regio Zuid-West-Vlaanderen WEST-VLAANDEREN VLAAMS GEWEST Aandeel West-Vlaanderen in Vlaams Gewest 12,7% 10,3% 11,7% 12,2% 10,4% 11,4% (a) Werkervaringsprojecten = werkervaring-doorstroming + GESCO-werkervaring. VTE: Voltijdse Equivalenten; GESCO: Gesubsidieerde Contractuelen Bron: Departement Werk en Sociale Economie, Verwerking: POM West-Vlaanderen. Tabel 17: Aantal begunstigden in werkervaringsprojecten (a), West-Vlaanderen en Vlaams Gewest, West-Vlaanderen Vlaams Gewest WEP-plus - in personen WEP-plus - in VTE Werkervaringsprojecten - in personen Werkervaringsprojecten - in VTE Totale tewerkstelling - in personen Totale tewerkstelling - in VTE (a) Werkervaringsprojecten = werkervaring-doorstroming + GESCO-werkervaring. VTE: Voltijdse Equivalenten. Bron: Departement Werk en Sociale Economie, Verwerking: POM West-Vlaanderen GESCO-opleidingsprojecten Tabel 18: Aantal doelgroepcursisten in de GESCO-opleidingsprojecten, West-Vlaanderen en Vlaams Gewest, WEST-VLAANDEREN VLAAMS GEWEST Aandeel West-Vlaanderen in Vlaams Gewest 8,5% 8,4% 11,5% 16,0% 11,2% Bron: Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie, Verwerking: POM West-Vlaanderen. 20

21 Brugprojecten Tabel 19: Gemiddeld aantal leerlingen in een brugproject, West-Vlaanderen en Vlaams Gewest, Schooljaar Schooljaar Schooljaar Schooljaar ROP Brugge ROP Midden-West-Vlaanderen ROP Oostende ROP Westhoek ROP Zuid-West-Vlaanderen WEST-VLAANDEREN VLAAMS GEWEST Aandeel West-Vlaanderen in Vlaams Gewest 23,8% 22,9% 22,6% 21,4% Gemiddelde van tien meetpunten (maandelijks). ROP: Regionaal overlegplatform Totalen kunnen verschillen als gevolg van afrondingen. Bron: Departement Onderwijs en Vorming, Dienst Beroepsopleiding, Verwerking: POM West-Vlaanderen Invoeginterim Tabel 20: Aantal begunstigden in invoeginterim, België, Personen met recht op maatschappelijke hulp Personen met recht op maatschappelijke integratie Totaal aantal begunstigden In Vlaanderen en West-Vlaanderen waren er geen begunstigden. Bron: POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid, Verwerking: POM West-Vlaanderen Activiteitencoöperatie Tabel 21: Werking van de activiteitencoöperaties, West-Vlaanderen en Vlaams Gewest, West-Vlaanderen Vlaams Gewest Aantal infosessies totaal Aantal werkzoekenden op infosessie Aantal intakegesprekken Aantal mensen actief in traject waarvan traject gestart vóór jaar X waarvan traject nieuw gestart in jaar X Totaal in facturatiefase in jaar X Uitstroom in jaar X zelfstandig hoofdberoep loontrekkend + zelfstandig bijberoep ziekte-uitkering + zelfstandig bijberoep werkloos + zelfstandig bijberoep loontrekkend langdurig ziek/zwangerschap uitgeschreven als werkzoekende werkloos of onbekend Aandeel in functie van afgeronde trajecten (uitstroom) uitstroom naar werk 58% 71% 84% 83% 47% 50% 69% 75% 75% uitstroom zelfst. statuut (hoofd-/bijberoep) 42% 64% 76% 77% 37% 34% 51% 58% 65% terugkeer naar werkloosheid of onbekend 35% 29% 16% 17% 49% 39% 27% 22% 23% overige (ziekte, zwanger, uitgeschreven, ) 8% 0% 0% 0% 4% 10% 3% 3% 2% De West-Vlaamse activiteitencoöperatie Gusto is pas eind 2009 gestart. Bron: Vlaamse activiteitencoöperaties, Verwerking: POM West-Vlaanderen. 21

22 2.2. Gesubsidieerde diensteneconomie Lokale diensteneconomie Tabel 22: Tewerkstelling in lokale diensteneconomie, arrondissementen van West-Vlaanderen, In personen In VTE Doelgroepwerknemers Omkaderingspersoneel Totale tewerkstelling Doelgroepwerknemers Omkaderingspersoneel Totale tewerkstelling Arr. Brugge Arr. Diksmuide Arr. Ieper Arr. Kortrijk Arr. Oostende Arr. Roeselare Arr. Veurne Regio Brugge Regio Midden-West-Vlaanderen Regio Oostende Regio Westhoek Regio Zuid-West-Vlaanderen WEST-VLAANDEREN VLAAMS GEWEST Aandeel West-Vlaanderen in Vlaams Gewest 13,6% 15,3% 13,9% 13,6% 16,4% 13,9% VTE: Voltijdse Equivalenten. Bron: Departement Werk en Sociale Economie, Verwerking: POM West-Vlaanderen. Tabel 23: Tewerkstelling in lokale diensteneconomie, West-Vlaanderen en Vlaams Gewest, West-Vlaanderen Vlaams Gewest Doelgroepwerknemers - in personen Doelgroepwerknemers - in VTE Omkaderingspersoneel - in personen Omkaderingspersoneel - in VTE Totale tewerkstelling - in personen Totale tewerkstelling - in VTE VTE: Voltijdse Equivalenten. Totalen kunnen verschillen als gevolg van afrondingen. Bron: Departement Werk en Sociale Economie, Verwerking: POM West-Vlaanderen. 22

23 Buitenschoolse kinderopvang Tabel 24: Tewerkstelling in buitenschoolse kinderopvang, arrondissementen van West-Vlaanderen, In personen In VTE Arr. Brugge Arr. Diksmuide Arr. Ieper Arr. Kortrijk Arr. Oostende Arr. Roeselare Arr. Tielt Arr. Veurne Regio Brugge Regio Midden-West-Vlaanderen Regio Oostende Regio Westhoek Regio Zuid-West-Vlaanderen WEST-VLAANDEREN VLAAMS GEWEST Aandeel West-Vlaanderen in Vlaams Gewest 15,6% 15,7% VTE: Voltijdse Equivalenten. Totalen kunnen verschillen als gevolg van afrondingen. Bron: Departement Werk en Sociale Economie, Verwerking: POM West-Vlaanderen. Tabel 25: Tewerkstelling in buitenschoolse kinderopvang, West-Vlaanderen en Vlaams Gewest, In personen In VTE WEST-VLAANDEREN VLAAMS GEWEST Aandeel West-Vlaanderen in Vlaams Gewest 15,3% 15,5% 15,7% 15,2% 15,6% 15,6% 15,7% 15,9% 15,3% 15,7% VTE: Voltijdse Equivalenten. Bron: Departement Werk en Sociale Economie, Verwerking: POM West-Vlaanderen. 23

24 Stelsel van de dienstencheques Tabel 26: Aantal werknemers in het stelsel van de dienstencheques, arrondissementen van West-Vlaanderen, Tewerkstelling van kansengroepen Totale tewerkstelling Arr. Brugge Arr. Diksmuide Arr. Ieper Arr. Kortrijk Arr. Oostende Arr. Roeselare Arr. Tielt Arr. Veurne Regio Brugge Regio Midden-West-Vlaanderen Regio Oostende Regio Westhoek Regio Zuid-West-Vlaanderen WEST-VLAANDEREN VLAAMS GEWEST BELGIË Aandeel West-Vlaanderen in Vlaams Gewest 23,4% 22,9% 23,9% 25,5% 25,7% 22,1% 21,1% 21,1% 21,7% 22,1% Aandeel West-Vlaanderen in België 15,6% 15,5% 16,3% 17,4% 17,9% 13,3% 12,6% 12,3% 12,8% 13,1% Om de tewerkstelling van kansengroepen in de dienstenchequeondernemingen te ramen wordt enkel rekening gehouden met de tewerkstelling in de private non-profitondernemingen en deze in de publieke ondernemingen. Zie voetnoot 3 pagina 12. Verdeling volgens de exploitatiezetel van de onderneming. Bron: RVA, Verwerking: POM West-Vlaanderen Tewerkstellingsbevorderende maatregelen voor kansengroepen in het regulier economisch circuit Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming (IBO) Tabel 27: Aantal gestarte IBO-contracten, arrondissementen van West-Vlaanderen, Laaggeschoold Totaal Laaggeschoold Totaal Laaggeschoold Totaal Laaggeschoold Totaal Laaggeschoold Totaal Arr. Brugge Arr. Diksmuide Arr. Ieper Arr. Kortrijk Arr. Oostende Arr. Roeselare Arr. Tielt Arr. Veurne Regio Brugge Regio Midden-West-Vlaanderen Regio Oostende Regio Westhoek Regio Zuid-West-Vlaanderen WEST-VLAANDEREN VLAAMS GEWEST Aandeel West-Vlaanderen in Vlaams Gewest 20,5% 19,7% 19,0% 18,6% 17,6% 17,8% 18,3% 18,3% 20,0% 18,9% Verdeling naar arrondissement en regio op basis van bedrijfsvestiging. Deze cijfers wijken af van de gegevens op basis van de regio van de dossierbeheerder. Bron: VDAB, Verwerking: POM West-Vlaanderen. 24

25 Tabel 28: Aantal IBO ers naar kansengroep, West-Vlaanderen en Vlaams Gewest, (a) (b) Laaggeschoolden Ouderen Langdurige werkzoekenden > 1 jaar Pmah Allochtonen Totaal (a) Op basis van de regio van de dossierbeheerder. (b) Toestand op 31 december Vanaf 2012 worden ook de C-IBO's meegeteld. Elke werkzoekende (hoog- of laaggeschoold, langdurig of recent werkzoekend, jong of oud, ) kan een individuele beroepsopleiding op de werkvloer volgen. De groep andere betreft dus alle werkzoekenden in een IBO-statuut die niet tot de kansengroepen (de vijf vermelde categorieën) behoort. Pmah: Personen met een arbeidshandicap. Bron: VDAB, Verwerking: POM West-Vlaanderen Tewerkstellingspremie voor 50-plussers Tabel 29: Doelgroeptewerkstelling met tewerkstellingspremie voor 50-plussers, arrondissementen van West-Vlaanderen, (a) Arr. Brugge Arr. Diksmuide Arr. Ieper Arr. Kortrijk Arr. Oostende Arr. Roeselare Arr. Tielt Arr. Veurne Regio Brugge Regio Midden-West-Vlaanderen Regio Oostende Regio Westhoek Regio Zuid-West-Vlaanderen WEST-VLAANDEREN VLAAMS GEWEST Aandeel West-Vlaanderen in Vlaams Gewest 22,9% 22,2% 24,6% 24,7% 22,7% (a) Op basis van de data waarover de VDAB eind juni 2014 beschikte. Cijfers kunnen afwijken van de cijfers uit vorige editie door premies die laattijdig worden geregistreerd of geannuleerd. Bron: VDAB, Verwerking: POM West-Vlaanderen. 25

26 Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Tabel 30: Aantal personen voor wie minimum één VOP werd uitbetaald, arrondissementen van West-Vlaanderen, Arr. Brugge Arr. Diksmuide Arr. Ieper Arr. Kortrijk Arr. Oostende Arr. Roeselare Arr. Tielt Arr. Veurne Regio Brugge Regio Midden-West-Vlaanderen Regio Oostende Regio Westhoek Regio Zuid-West-Vlaanderen WEST-VLAANDEREN VLAAMS GEWEST BELGIË Aandeel West-Vlaanderen in Vlaams Gewest 21,7% 21,9% 22,3% 22,0% 22,0% Aandeel West-Vlaanderen in België 20,5% 20,7% 21,2% 20,9% 20,9% Bron: VDAB, Verwerking: POM West-Vlaanderen Regulier economisch circuit (REC) Tabel 31: Doelgroeptewerkstelling van vijf tewerkstellingsbevorderende maatregelen in het REC, West-Vlaanderen en Vlaams Gewest, West-Vlaanderen Vlaams Gewest IBO (laaggeschoolde IBO's) IBO-interim Instapopleiding (a) (a) Tewerkstellingspremie 50+ (b) VOP (a) Instapopleiding wordt vanaf 2013 niet meer gestart. (b) Premie 50+: momentopname eind juni Bron: VDAB, Verwerking: POM West-Vlaanderen. 26

27 SINE (Sociale inschakelingseconomie) Tabel 32: Gemiddelde tewerkstelling via SINE, arrondissementen van West-Vlaanderen, Arr. Brugge Arr. Diksmuide Arr. Ieper Arr. Kortrijk Arr. Oostende Arr. Roeselare Arr. Tielt Arr. Veurne Regio Brugge Regio Midden-West-Vlaanderen Regio Oostende Regio Westhoek Regio Zuid-West-Vlaanderen WEST-VLAANDEREN VLAAMS GEWEST BELGIË Aandeel West-Vlaanderen in Vlaams Gewest 26,5% 25,3% 24,9% 24,6% 24,1% Aandeel West-Vlaanderen in België 16,9% 16,0% 15,7% 15,8% 15,6% Jaargemiddelden. In personen uitgedrukt. Bron: RVA, Verwerking: POM West-Vlaanderen. 27

28 3. SOCIALE ECONOMIE IN WEST-VLAANDEREN - VASTSTELLINGEN Uit de definitie van het toenmalige VOSEC (Vlaams Overleg Sociale Economie) blijkt dat sociale economie niet mag verengd worden tot het domein van de tewerkstelling van kansengroepen ( sociale inschakelingseconomie ), maar zich ook situeert op andere gebieden waar noch de staat - publieke sector - noch de markt - private sector - een antwoord op hebben 4. Sociale economie (VOSEC): een verscheidenheid van bedrijven en initiatieven die in hun doelstellingen de realisatie van bepaalde maatschappelijke meerwaarden vooropstellen en hierbij de volgende basisprincipes respecteren: voorrang van arbeid op kapitaal, democratische besluitvorming, maatschappelijke inbedding, transparantie, kwaliteit en duurzaamheid. Bijzondere aandacht gaat ook naar de kwaliteit van interne en externe relaties. Zij brengen goederen en diensten op de markt en zetten hun middelen economisch efficiënt in met de bedoeling continuïteit en rentabiliteit te verzekeren. Als sociale economie beschouwen we bijgevolg de sociale inschakelingseconomie samen met de gesubsidieerde diensteneconomie (zie figuur 2) 5. Door gebruik te maken van diverse gegevensbronnen, werd voor iedere maatregel uit figuur 2 de gecreëerde tewerkstelling van kansengroepen berekend. In onderstaande overzichten worden alle gegevens samengebracht. Dit laat ons toe te becijferen hoeveel werknemers die behoren tot de kansengroepen worden tewerkgesteld in de sociale economie in West-Vlaanderen. We tellen hiervoor de tewerkstelling van kansengroepen binnen de twaalf werkvormen van de sociale inschakelingseconomie (SIE) samen met de tewerkstelling binnen de drie werkvormen van de gesubsidieerde diensteneconomie (GDE). Om niet dubbel te tellen, corrigeren we voor de invoegtewerkstelling binnen de dienstencheque-ondernemingen. Voor de volledigheid plaatsen we in het eerste overzicht ook de tewerkstellingscijfers voor de vier tewerkstellingsbevorderende maatregelen in het Regulier Economisch Circuit (REC) die aan bod kwamen. Omdat we nooit exact weten hoeveel kansengroepen er worden tewerkgesteld in het reguliere bedrijfsleven maken we bewust geen optelsom over de drie categorieën - SIE, GDE en REC - heen. Ook de tewerkstelling via SINE tellen we niet verder op. SINE kan gecumuleerd worden met andere werkvormen in de SIE en in de GDE. De tewerkstelling gecreëerd door deze maatregel werd dus voor een groot gedeelte reeds meegerekend in de cijfers voor SE Dit schema werd bij de opmaak van de eerste studie (maart 2005) afgetoetst aan de visie van prof. dr. Ides Nicaise, onderzoeker aan het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) in Leuven. Tot 2014 kan dit schema nog als kapstok dienen voor het overzicht van sociale economie in West-Vlaanderen. Vanaf dan zal het overzicht van sociale economie er anders gaan uitzien. 28

29 Figuur 2: Vlaamse en federale tewerkstellingsinitiatieven voor kansengroepen (absolute cijfers). Bron: POM West-Vlaanderen op basis van verschillende bronnen. 29

30 Tabel 33: Tewerkstelling van kansengroepen in West-Vlaanderen en het Vlaamse Gewest, West-Vlaanderen Vlaams Gewest Aandeel West- Vlaanderen in Vlaams Gewest Evolutie Berekening West- Vlaanderen Vlaams Gewest Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen ,1% 24,0% -4,7% -4,6% Arbeidszorg ,7% 16,9% +0,6% -0,4% Semi-formele sociale tewerkstelling a ,8% 20,8% -2,8% -2,7% Beschutte werkplaatsen ,6% 26,7% +0,1% -0,2% Sociale werkplaatsen ,3% 19,8% +2,4% -0,3% Permanent gesubsidieerde tewerkstelling b ,9% 25,1% +0,5% -0,2% Invoegbedrijven ,8% 8,1% -39,6% -26,8% Degressief gesubsidieerde tewerkstelling c ,8% 8,1% -39,6% -26,8% Art van de OCMW-wetgeving ,4% 19,4% +5,2% -0,5% Art. 61 van de OCMW-wetgeving ,0% 46,8% +27,6% +36,2% Werkervaringsprojecten ,5% 11,7% +1,5% -0,6% GESCO-opleidingsprojecten ,0% 11,2% -3,9% +37,0% Brugprojecten ,6% 21,4% -6,3% -1,3% Invoeginterim nvt nvt nvt nvt Activiteitencoöperatie ,9% 22,8% -1,8% -5,4% Tijdelijke tewerkstelling d ,5% 16,0% +2,3% +5,9% Sociale inschakelingseconomie a + b + c + d = A ,6% 20,4% -0,4% +0,5% Lokale diensteneconomie ,3% 13,6% -0,9% +4,5% Buitenschoolse kinderopvang ,2% 15,6% +3,6% +1,0% Stelsel van de dienstencheques (non profit en publieke sector) ,5% 25,7% -4,7% -5,5% Gesubsidieerde diensteneconomie (incl. stelsel van de dienstencheques) B ,0% 24,0% -4,1% -4,4% Gesubsidieerde diensteneconomie (excl. stelsel van de dienstencheques) C ,8% 14,7% +1,7% +2,5% Invoegtewerkstelling in combinatie met dienstencheques e ,6% 4,4% -50,8% -37,9% TEWERKSTELLING VAN KANSENGROEPEN IN DE SOCIALE ECONOMIE (incl. stelsel van de dienstencheques) A + B - e ,1% 22,0% -1,9% -1,0% TEWERKSTELLING VAN KANSENGROEPEN IN DE SOCIALE ECONOMIE (excl. stelsel van de dienstencheques) A + C ,1% 19,9% -0,2% +0,6% IBO (laaggeschoolde IBO) ,1% 19,9% +8,5% -1,1% IBO-interim ,0% 0,0% +0,0% -75,0% Tewerkstellingspremie voor 50-plussers ,7% 14,5% -22,8% +31,0% Vlaamse Ondersteuningspremie ,0% 22,0% -5,0% -4,8% SINE ,6% 24,1% -1,7% +0,4% Bron: Diverse bronnen, Verwerking: POM West-Vlaanderen. Tabel 34: Tewerkstelling van kansengroepen in de sociale economie, regio s van West-Vlaanderen, Regio Midden- West- Vlaanderen Regio Zuid- West- Vlaanderen Niet toe te wijzen aan een regio Regio Regio Provincie West- Berekening Regio Brugge Oostende Westhoek Vlaanderen Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen Arbeidszorg Semi-formele sociale tewerkstelling a Beschutte werkplaatsen (doelgroepwerknemers) Sociale werkplaatsen (doelgroepwerknemers, excl. arbeidszorg) Permanent gesubsidieerde tewerkstelling b Invoegbedrijven Degressief gesubsidieerde tewerkstelling c Art van de OCMW-wetgeving Art. 61 van de OCMW-wetgeving Werkervaringsprojecten GESCO-opleidingsprojecten (doelgroepcursisten) Brugprojecten (1) Invoeginterim Activiteitencoöperatie Tijdelijke tewerkstelling d Sociale inschakelingseconomie a + b + c + d = A Lokale diensteneconomie (doelgroepwerknemers) Buitenschoolse kinderopvang Stelsel van de dienstencheques (non-profit en publieke sector) Gesubsidieerde diensteneconomie (2) B Invoegtewerkstelling in combinatie met dienstencheques e TEWERKSTELLING VAN KANSENGROEPEN IN DE SOCIALE ECONOMIE (2) A + B - e (1) Door de specifieke manier van meten, is de som van de West-Vlaamse regio's niet gelijk aan het cijfer voor West-Vlaanderen. Bron: Diverse bronnen, Verwerking: POM West-Vlaanderen. 30

31 Tabel 35: Tewerkstelling van kansengroepen in de sociale economie, West-Vlaanderen en Vlaams Gewest, Berekening West-Vlaanderen Vlaams Gewest Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen Arbeidszorg n.b n.b Semiformele sociale tewerkstelling a (2.228) (9.273) Beschutte werkplaatsen (doelgroepwerknemers) Sociale werkplaatsen (doelgroepwerknemers, excl. arbeidszorg) Permanent gesubsidieerde tewerkstelling b Invoegbedrijven Degressief gesubsidieerde tewerkstelling c Art van de OCMW-wetgeving Art. 61 van de OCMW-wetgeving Werkervaringsprojecten GESCO-opleidingsprojecten (doelgroepcursisten) Brugprojecten (1) Invoeginterim Activiteitencoöperatie Tijdelijke tewerkstelling d Sociale inschakelingseconomie a + b + c + d = A (10.378) (49.339) Lokale diensteneconomie (doelgroepwerknemers) Buitenschoolse kinderopvang Stelsel van de dienstencheques (2) Gesubsidieerde diensteneconomie (incl. stelsel van de dienstencheques) B Gesubsidieerde diensteneconomie (excl. stelsel van de dienstencheques) C Invoegtewerkstelling in combinatie met dienstencheques e TEWERKSTELLING VAN KANSENGROEPEN IN DE SOCIALE ECONOMIE (incl. stelsel van de dienstencheques) A + B - e (17.705) (81.481) TEWERKSTELLING VAN KANSENGROEPEN IN DE SOCIALE ECONOMIE (excl. stelsel van de dienstencheques) A + C (11.115) (54.155) (1) Vanaf 2010: gemiddelde op basis van tien meetpunten. Voorheen: vier meetpunten. (2) Geraamde tewerkstelling van kansengroepen op basis van type onderneming (non profit en publieke sector). Bron: Diverse bronnen, Verwerking: POM West-Vlaanderen. 31

32 Welke kansengroepen zijn er in West-Vlaanderen? Om hoeveel personen gaat het? Figuur 4: Kansengroepen (aantal & aandeel in % van totaal NWWZ) - Van alle categorieën kansengroepen maken de laaggeschoolden al vijf jaar op rij de grootste groep uit. Hoewel hun aandeel in de West-Vlaamse werkloosheidscijfers de voorbije vijf jaar gestaag afnam, maakten ze in 2013 nog altijd meer dan de helft van alle nwwz in West-Vlaanderen uit (50,1%), tegenover slechts 47,1% in het Vlaamse Gewest. - Naast de laaggeschoolden (50,1%), nemen ook de arbeidsgehandicapten (16,2%), de ouderen (26,2%), de jongeren (24,3%) en de werklozen die minstens 5 jaar werkloos zijn (8,9%) in 2013 nog altijd een groter aandeel van de West-Vlaamse werkloosheidscijfers uit dan in Vlaanderen het geval is. - De allochtonen zijn beduidend minder sterk vertegenwoordigd in de groep van alle nwwz in West-Vlaanderen (15,8% in West-Vlaanderen ten opzichte van 25,6% in Vlaanderen) maar hun aantal is tussen 2012 en 2013 in West-Vlaanderen sterker toegenomen dan in Vlaanderen (+12,3% in West-Vlaanderen tegenover +8,6% in Vlaanderen). 32

33 Figuur 5: Evolutie kansengroepen (in relatieve en absolute cijfers, ). - Door de verslechterende conjunctuur en in combinatie met activeringsmaatregelen van de overheid kwamen er op één jaar tijd in West-Vlaanderen 9,3% nwwz bij ten opzichte van +8,5% in Vlaanderen (van nwwz in 2012 naar in 2013 voor West-Vlaanderen). - Voor drie categorieën van kansengroepen is de toename van het aantal nwwz tussen 2012 en 2013 opvallend groter dan het West-Vlaamse gemiddelde: de allochtonen (+12,3%), de jongeren (+12,2%) en de arbeidsgehandicapten (+9,9%). - Bij de langdurige werklozen nam het aantal nwwz daarentegen af. De grootste daling doet zich voor bij de werkzoekenden die langer dan vijf jaar werkloos zijn, hun aantal verminderde met 3,7%. 33

34 Hoeveel personen uit de kansengroepen werden met deze maatregelen bereikt? Hoeveel personen op de arbeidsmarkt werden via sociale economie (her)ingeschakeld op de arbeidsmarkt in West- Vlaanderen? Figuur 6: Tewerkstelling van kansengroepen in de sociale economie, West-Vlaanderen en Vlaams Gewest, Figuur 7: Evolutie van de (West-)Vlaamse sociale economie EXCLUSIEF het stelsel van de dienstencheques Figuur 7: Evolutie van de (West-)Vlaamse sociale economie INCLUSIEF het stelsel van de dienstencheques 34

35 - In 2013 stelde de sociale economie (exclusief dienstencheques) in West-Vlaanderen personen uit de kansengroepen tewerk. Dit komt overeen met 3,1% van de bezoldigde tewerkstelling in West-Vlaanderen. De sociale economie - zonder het stelsel van de dienstencheques - is daarmee in West-Vlaanderen van een vergelijkbare grootteorde in termen van tewerkstelling als bijvoorbeeld de West-Vlaamse textielsector ( werknemers op 31 december 2013) of de West-Vlaamse voedingssector ( werknemers per 31 december 2013). - De sociale economie - met de tewerkstellingscijfers van de kansengroepen tewerkgesteld binnen het stelsel van de dienstencheques - bedroeg personen in 2013, een aandeel van 5,1% van de totaal bezoldigde tewerkstelling in West-Vlaanderen. - In Vlaanderen bedroeg het aandeel van de sociale economie in de totale bezoldigde tewerkstelling 2,9% in 2013 (4,3% voor de cijfers inclusief dienstencheques). - De tewerkstellingscijfers EXCLUSIEF het stelsel van de dienstencheques geven de volgende evolutie weer: de tewerkstelling van kansengroepen in de sociale economie in West-Vlaanderen bleef status quo tussen 2012 en 2013, namelijk een totaal van werknemers of amper 28 personen minder dan vorig jaar. In Vlaanderen nam de tewerkstelling van kansengroepen lichtjes toe met 0,6%. - De tewerkstellingscijfers INCLUSIEF het stelsel van de dienstencheques tonen een evolutie van -1,9% voor West-Vlaanderen en -1% voor Vlaanderen. De beperkte daling is zo goed als volledig op het conto van de dienstencheques te schrijven. De daling van de tewerkstelling binnen het publieke en non-profitluik van de dienstencheques in West-Vlaanderen bedraagt -4,7%. In Vlaanderen dalen de cijfers van de dienstencheques ook sterk (-5,5%), maar wordt het geheel deels gecompenseerd door een opmerkelijke toename van de GESCO-opleidingsprojecten (doelgroepcursisten) die met 37% stegen. Deze laatste groep steeg in 2013 echter niet in West-Vlaanderen (-3,9%), maar kende in 2012 al een markante toename van 77,5%. - De tewerkstellingsevolutie tussen 2012 en 2013 varieert sterk van werkvorm tot werkvorm. Algemeen valt op dat zowel voor de gesubsidieerde diensteneconomie als de sociale inschakelingseconomie de tewerkstellingsgroei in Vlaanderen (+2,5%) groter is dan deze in West- Vlaanderen (+1,7%). Voor de sociale inschakelingseconomie is de tewerkstellingsgroei tussen 2012 en 2013 lichtjes negatief (-0,4%) in West-Vlaanderen (ten opzichte van +0,5% in Vlaanderen). - In de top vijf op basis van tewerkstellingscreatie voor kansengroepen, vinden we net als in 2012 volgende werkvormen terug: beschutte werkplaatsen (4.639 doelgroepwerknemers), art (1.917), PWA (1.633), sociale werkplaatsen (1.041) en arbeidszorg (967). Deze vijf werkvormen staan samen in voor 81,2% van de tewerkstelling van kansengroepen in de sociale economie (zonder het stelsel van de dienstencheques) in West-Vlaanderen in De maatwerkbedrijven zijn goed voor een tewerkstelling van doelgroepwerknemers in 2013, bijna de helft van de volledige tewerkstelling in de sociale economie in West-Vlaanderen, zijnde 45,2%. Op Vlaams niveau daarentegen, hebben de maatwerkbedrijven slechts een aandeel van 35,8% in de totale tewerkstelling van de sociale economie. De hogere West-Vlaamse score is te verklaren door het feit dat de West-Vlaamse beschutte werkplaatsen gemiddeld groter zijn dan de beschutte werkplaatsen in de rest van Vlaanderen (580 in West-Vlaanderen in vergelijking met 260 doelgroepwerknemers voor Vlaanderen). 35

36 Hoe performant is West-Vlaanderen? - Met een aandeel van 19,9% in de Vlaamse tewerkstelling van kansengroepen is de sociale economie meer dan behoorlijk vertegenwoordigd in West-Vlaanderen 6. Dit aandeel ligt ook hoger dan het aandeel van West-Vlaanderen in de bezoldigde tewerkstelling (18,6%) of in de beroepsbevolking (18,2%). West-Vlaanderen speelt een prominente rol inzake activering en tewerkstelling van kansengroepen. Ten opzichte van 2012 is het West-Vlaamse aandeel evenwel lichtjes gedaald (van 20,1% in 2012 naar 19,9% in 2013). - West-Vlaanderen heeft een bijzonder hoog aandeel in de Vlaamse tewerkstelling in art. 61 (46,8%; echter het betreft hier zeer lage aantallen), beschutte werkplaatsen (26,7%), PWA (24%), de activiteitencoöperatie (22,8%) en brugprojecten (21,4%). Voor deze werkvormen scoort West-Vlaanderen hoger dan voor sociale economie in zijn geheel. Maatregelen zoals invoeg, GESCO-opleiding, werkervaring, LDE, BKO en AZ zijn dan weer relatief minder sterk aanwezig. 6 Inclusief de dienstencheques is het aandeel van de West-Vlaamse sociale economie in de Vlaamse sociale economie 22%. 36

37 Hoe is sociale economie (geografisch) verdeeld in West-Vlaanderen? Figuur 8: Verdeling van tewerkstelling en NWWZ naar regio. Exclusief stelsel van de dienstencheques Inclusief stelsel van de dienstencheques - De uitbouw van sociale economie binnen West-Vlaanderen verschilt sterk van regio tot regio én verschilt sterk naargelang het stelsel van de dienstencheques wordt meegenomen of niet. - De regio Zuid-West-Vlaanderen springt er bovenuit met 34,2% van de West-Vlaamse tewerkstelling van kansengroepen in de sociale economie (exclusief dienstencheques). Dit aandeel is beduidend hoger dan het aandeel van de regio in het totale aantal niet-werkende werkzoekenden in West- Vlaanderen (26%) of in de West-Vlaamse bezoldigde tewerkstelling (27%). In de regio Oostende is de sociale economie het minst aanwezig. - In de regio Brugge is sociale economie (16%) veel minder aanwezig in vergelijking met het aandeel van de Brugse regio inzake bezoldigde tewerkstelling (25%) of het aantal niet-werkende werkzoekenden (23%). - Indien het stelsel van de dienstencheques mee in rekening wordt genomen (de rechterfiguur), dan wijzigt het beeld voornamelijk voor de regio s Brugge en Midden-West-Vlaanderen. Deze stijgen in hun aandeel tewerkstelling van kansengroepen in de sociale economie van 16% naar 24% voor regio Brugge en van 18% naar 20% voor Midden-West-Vlaanderen. Een grote verklaring is dat de cijfers van de dienstencheques geteld worden volgens exploitatiezetel van de organisatie (en niet volgens plaats van tewerkstelling van de werkenden). De regio Brugge huisvest een paar grote spelers in de dienstenchequesector. 37

38 Figuur 9: Tewerkstelling van kansengroepen naar regio in de vijf werkvormen van sociale economie. Figuur 10: Tewerkstelling van kansengroepen naar regio in de vijf werkvormen van sociale economie. Tot slot geven de figuren 9 en 10 een beeld van de verdeling over de regio s van West-Vlaanderen van de tewerkstelling van kansengroepen in de vijf grootste werkvormen van de sociale economie. Zuid-West-Vlaanderen genereert de grootste tewerkstelling in West-Vlaanderen met doelgroepwerknemers (40%), gevolgd door Midden-West-Vlaanderen (1.482 werknemers of 21%), de Westhoek (1.289 werknemers of 18%), Brugge (1.087 werknemers of 15%) en ten slotte Oostende (418 werknemers of 6%). Het grote aandeel van Zuid-West-Vlaanderen is te verklaren door de aanwezigheid van de grootste beschutte werkplaats van Vlaanderen, WAAK, met doelgroepwerknemers. Dit is meteen goed voor 45% van de totale doelgroeptewerkstelling in de beschutte werkplaatsen in West-Vlaanderen en meer dan de helft van de doelgroeptewerkstelling in de regio. Ook voor de werkvormen LDE en invoegbedrijven vertegenwoordigt de regio Zuid-West- 38

Grafische sector vooral actief op as Brugge-Roeselare-Kortrijk

Grafische sector vooral actief op as Brugge-Roeselare-Kortrijk Grafische sector vooral actief op as Brugge-Roeselare-Kortrijk Jens Vannieuwenhuyse sociaaleconomisch beleid, WES De grafische sector is niet in elke West-Vlaamse regio even sterk aanwezig. Waar de concentratie

Nadere informatie

TEWERKSTELLINGSINITIATIEVEN VOOR KANSENGROEPEN IN WEST-VLAANDEREN, CIJFERMATERIAAL 2008-2012. Addendum stelsel van de dienstencheques (*)

TEWERKSTELLINGSINITIATIEVEN VOOR KANSENGROEPEN IN WEST-VLAANDEREN, CIJFERMATERIAAL 2008-2012. Addendum stelsel van de dienstencheques (*) Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 66, 8200 Brugge T 050 40 31 66 F 050 71 94 06 E info@pomwvl.be KBO nummer: 0881.702.779 _ www.pomwvl.be TEWERKSTELLINGSINITIATIEVEN

Nadere informatie

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie West Vlaanderen Gemeente Relatiebeheerder Adres

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie West Vlaanderen Gemeente Relatiebeheerder Adres Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie West Vlaanderen Gemeente Relatiebeheerder Adres Alveringem ann.colle@kbc.be Tel: 015 51 93 20 Fax: 051 51 93 26 Alveringem ria.huyghe@kbc.be Tel: 058 31 03

Nadere informatie

Foto van de lokale arbeidsmarkt

Foto van de lokale arbeidsmarkt Regioscan West-Vlaanderen Werkt 1, Foto van de lokale arbeidsmarkt Tanja Termote sociaaleconomisch beleid, WES Er zijn tussen de West-Vlaamse regio s en gemeenten grote verschillen vast te stellen op het

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 Inhoud - Aantal niet-werkende werkzoekenden - Tewerkstelling (koppen) binnen zes werkvormen sociale economie - Beschutte

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE OPGENOMEN TABELLEN

OVERZICHTSLIJST VAN DE OPGENOMEN TABELLEN overzichtslijst van de opgenomen tabellen OVERZICHTSLIJST VAN DE OPGENOMEN TABELLEN 1. Demografie 1.1 Totale bevolking 1.1.1 Totale bevolking naar leeftijd, gemeenten van West-Vlaanderen, 1 januari 2013.

Nadere informatie

Hoeveel werkzoekenden telt uw gemeente?

Hoeveel werkzoekenden telt uw gemeente? Hoeveel werkzoekenden telt uw gemeente? Tanja Termote Sociaaleconomisch beleid, WES Van de 25.500 werkzoekenden in West-Vlaanderen wonen er 306 in en 166 in Moorslede. Maar hoe zit dat precies in uw gemeente?

Nadere informatie

West-Vlaanderen Ontcijferd. Sociaaleconomisch profiel van de provincie - editie deel 2

West-Vlaanderen Ontcijferd. Sociaaleconomisch profiel van de provincie - editie deel 2 West-Vlaanderen Ontcijferd Sociaaleconomisch profiel van de provincie - editie 2015 deel 2 overzichtslijst van de opgenomen tabellen OVERZICHTSLIJST VAN DE OPGENOMEN TABELLEN 1. Demografie 1.1 Totale

Nadere informatie

West-Vlaanderen performant in tewerkstelling kansengroepen

West-Vlaanderen performant in tewerkstelling kansengroepen Werkt 2, 2007 performant in tewerkstelling kansengroepen Ilse Van Houtteghem Coördinator sociale economie, POM presteert goed op gebied van de tewerkstelling van kansengroepen. Dit blijkt uit de pas verschenen

Nadere informatie

TEWERKSTELLINGSINITIATIEVEN VOOR KANSENGROEPEN IN WEST-VLAANDEREN, CIJFERMATERIAAL 2008-2012

TEWERKSTELLINGSINITIATIEVEN VOOR KANSENGROEPEN IN WEST-VLAANDEREN, CIJFERMATERIAAL 2008-2012 Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 66, 8200 Brugge T 050 40 31 66 F 050 71 94 06 E info@pomwvl.be KBO nummer: 0881.702.779 _ www.pomwvl.be TEWERKSTELLINGSINITIATIEVEN

Nadere informatie

Digitale Economische Kaart

Digitale Economische Kaart Digitale Economische Kaart Lode Vanden Bussche, dienst Economie Provincie West-Vlaanderen Studienamiddag GIS Provinciaal Hof Brugge 18/11/2008 19-11-2008 dienst Economie- Digitale Economische Kaart 1 Situering

Nadere informatie

WEST-VLAANDEREN SOCIAALECONOMISCH - FEITEN EN CIJFERS EDITIE 2008 TABELLEN

WEST-VLAANDEREN SOCIAALECONOMISCH - FEITEN EN CIJFERS EDITIE 2008 TABELLEN WEST-VLAANDEREN SOCIAALECONOMISCH - FEITEN EN CIJFERS EDITIE 2008 TABELLEN In dit document vindt u meer uitvoerig cijfermateriaal omtrent thema's die in het feitengedeelte van de publicatie 'West-Vlaanderen

Nadere informatie

6497_deel 1_Feiten_2016_v04.indd 2 29/07/16 11:34

6497_deel 1_Feiten_2016_v04.indd 2 29/07/16 11:34 WOORD VOORAF West-Vlaanderen ontcijferd. West-Vlaanderen groeit. Ontsproten aan een traditie van begin de jaren 2000 publiceert de Provincie West-Vlaanderen, ondertussen via haar ontwikkelingsmaatschappij,

Nadere informatie

Regionale woningmarkten West-Vlaanderen SumResearch Urban Consultancy

Regionale woningmarkten West-Vlaanderen SumResearch Urban Consultancy 23.11.2012 6164 Studie-opzet Gemeentelijk woonbeleid Regiefunctie via Vlaamse Wooncode Taakstelling via Structuurplanning Woondynamiek op de schaal van woningmarkten 6164 Kwantitatief luik Actualisatie

Nadere informatie

Alveringem WoonWinkel West Sint-Rijkersstraat 19 T 058/ Woensdag van 8.45 uur tot uur

Alveringem WoonWinkel West Sint-Rijkersstraat 19 T 058/ Woensdag van 8.45 uur tot uur Gemeenten die een loket organiseren staan alfabetisch gerangschikt. Als er geen loket is in uw gemeente kunt u altijd terecht in een naburige gemeente. De loketmedewerkers helpen u graag verder. Alveringem

Nadere informatie

West-Vlaanderen Ontcijferd

West-Vlaanderen Ontcijferd West-Vlaanderen Ontcijferd Sociaaleconomisch profiel van de provincie - editie 2010 deel 1 woord vooraf Voor u ligt West-Vlaanderen Ontcijferd Sociaaleconomisch profiel van de provincie editie 2010. Wellicht

Nadere informatie

5.3 Omzet en investeringen Evolutie van omzet en investeringen (in miljoen euro), West-Vlaanderen en Vlaams Gewest, (a). p.

5.3 Omzet en investeringen Evolutie van omzet en investeringen (in miljoen euro), West-Vlaanderen en Vlaams Gewest, (a). p. overzichtslijst van de opgenomen tabellen OVERZICHTSLIJST VAN DE OPGENOMEN TABELLEN. Demografie. Totale bevolking.. Totale bevolking naar leeftijd, gemeenten van West-Vlaanderen, januari. p... Bevolking

Nadere informatie

Tewerkstellingsinitiatieven voor kansengroepen in West-Vlaanderen, Inventaris met cijfermateriaal 2003

Tewerkstellingsinitiatieven voor kansengroepen in West-Vlaanderen, Inventaris met cijfermateriaal 2003 Tewerkstellingsinitiatieven voor kansengroepen in West-Vlaanderen, Inventaris met cijfermateriaal 2003 Ilse Van Houtteghem Medewerker GOM West-Vlaanderen 9 november 2005 SERR Midden West-Vlaanderen Kader

Nadere informatie

West-Vlaanderen Ontcijferd in een oogopslag

West-Vlaanderen Ontcijferd in een oogopslag In deze folder bieden wij een overzicht van de belangrijkste sociaaleconomische indicatoren uit de publicatie West-Vlaanderen Ontcijferd Sociaaleconomisch profiel van de provincie met een vergelijking

Nadere informatie

Arbeidsmarkt personen met een arbeidshandicap

Arbeidsmarkt personen met een arbeidshandicap Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt personen met een arbeidshandicap Samenvatting De ene persoon met een arbeidshandicap is

Nadere informatie

Sociale economie. 1 Tewerkstellingsgroei varieert van sociale economie initiatief. Streekpact Cijferanalyse

Sociale economie. 1 Tewerkstellingsgroei varieert van sociale economie initiatief. Streekpact Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Sociale economie De sociale economie bestaat uit een verscheidenheid van bedrijven en initiatieven die

Nadere informatie

NULMETING MEI 2016 VOOR DE DAGPRIJZEN WOONZORGCENTRA - ALLE KAMERTYPES

NULMETING MEI 2016 VOOR DE DAGPRIJZEN WOONZORGCENTRA - ALLE KAMERTYPES NULMETING MEI 2016 VOOR DE DAGPRIJZEN WOONZORGCENTRA - ALLE KAMERTYPES gewogen gemiddelde dagprijs gemeente Alveringem OCMW 't Hoge 48,60 48,60 48,60 gemeente Alveringem - 48,60 48,60 48,60 gemeente Anzegem

Nadere informatie

Infomoment RTH-DOP Welzijnsconsortium Zuid W-VL 09.01.2014. Vzw Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen 0490 44 34 04 info@dop-wvl.

Infomoment RTH-DOP Welzijnsconsortium Zuid W-VL 09.01.2014. Vzw Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen 0490 44 34 04 info@dop-wvl. Infomoment RTH-DOP Welzijnsconsortium Zuid W-VL 09.01.2014 Vzw Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen 0490 44 34 04 info@dop-wvl.be Evoluties : vermaatschappelijking van de zorg In verschillende sectoren

Nadere informatie

De bouwsector in West-Vlaanderen

De bouwsector in West-Vlaanderen Werkt 4, 2007 Foto: Lode Steen De bouwsector in Lieselot Denorme sociaaleconomisch beleid, WES De bouwsector overkoepelt een grote diversiteit aan beroepen en is dan ook ruim vertegenwoordigd. Ook in.

Nadere informatie

nr. 440 van GRETE REMEN datum: 16 maart 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Zelfstandigen in nood - Ondersteuning door Dyzo

nr. 440 van GRETE REMEN datum: 16 maart 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Zelfstandigen in nood - Ondersteuning door Dyzo SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 440 van GRETE REMEN datum: 16 maart 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Zelfstandigen in nood - Ondersteuning door Dyzo Als zelfstandige

Nadere informatie

Alveringem WoonWinkel West Sint-Rijkersstraat 19 T 058/ Woensdag van 8.45 uur tot uur

Alveringem WoonWinkel West Sint-Rijkersstraat 19 T 058/ Woensdag van 8.45 uur tot uur Gemeenten die een loket organiseren staan alfabetisch gerangschikt. Als er geen loket is in uw gemeente kunt u altijd terecht in een naburige gemeente. De loketmedewerkers helpen u graag verder. Alveringem

Nadere informatie

15. Over de interactie tussen de lokale Ouderenadviesraad en het WOAS

15. Over de interactie tussen de lokale Ouderenadviesraad en het WOAS 15. Over de interactie tussen de lokale Ouderenadviesraad en het A ls lokale ouderenadviesraad is het goed te kunnen terugvallen op een aantal structuren. Individuele leden die aangesloten zijn bij een

Nadere informatie

nr. 478 van GRETE REMEN datum: 30 maart 2017 aan PHILIPPE MUYTERS OCMW s - Samenwerking met Dyzo

nr. 478 van GRETE REMEN datum: 30 maart 2017 aan PHILIPPE MUYTERS OCMW s - Samenwerking met Dyzo SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 78 van GRETE REMEN datum: maart 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT OCMW s - Samenwerking met begeleidt zelfstandige ondernemers in

Nadere informatie

BRUGGE Aantal private gezinnen en gemiddelde gezinsgrootte op 1 januari 2004 Aantal private gezinnen

BRUGGE Aantal private gezinnen en gemiddelde gezinsgrootte op 1 januari 2004 Aantal private gezinnen Omvang en evolutie van de bevolking 1 januari 1995 1 januari 2005 Evolutie 1995-2005 (absoluut) Evolutie 1995-2005 (in %) Aantal private gezinnen en gemiddelde gezinsgrootte op 1 januari 2004 Aantal private

Nadere informatie

Werkgroep DIENSTENSECTOR, tertiare, quartaire, toerisme en recreatie 07 maart

Werkgroep DIENSTENSECTOR, tertiare, quartaire, toerisme en recreatie 07 maart !""#!""# Aandeel van de werkgelegenheid binnen de provincie 1981 Tielt 6,6% Oostende 11,2% Veurne 3,9% Ieper 7,3% Diksmuide 2,6% Kortrijk 28,5% Tielt 8,1% Oostende 9,7% Veurne 4,4% Ieper 8,1% Aandeel van

Nadere informatie

HET VLAAMSE DOELGROEPENBELEID. Toelichting voorontwerp van decreet SERV commissie arbeidsmarkt 9 juli 2015

HET VLAAMSE DOELGROEPENBELEID. Toelichting voorontwerp van decreet SERV commissie arbeidsmarkt 9 juli 2015 HET VLAAMSE DOELGROEPENBELEID Toelichting voorontwerp van decreet SERV commissie arbeidsmarkt 9 juli 2015 Aanleiding Vlaams Regeerakkoord een drastische vereenvoudiging beperken tot drie doelgroepen jongeren,

Nadere informatie

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs Koningsstraat 154-158 1000 Brussel tel. 02 229 81 11 www.voka.be Persbericht Datum 10 oktober 2013 aantal pagina s 1/6 meer informatie bij Frederik Meulewaeter woordvoerder tel. 02 229 81 22 gsm 0477 39

Nadere informatie

waardige levenseindezorg JONG OF MINDER JONG TIJDIG NADENKEN EN PLANNEN OMTRENT EEN GOED IDEE LevensEinde InformatieForum

waardige levenseindezorg JONG OF MINDER JONG TIJDIG NADENKEN EN PLANNEN OMTRENT EEN GOED IDEE LevensEinde InformatieForum LEIF West-Vlaanderen LevensEinde InformatieForum JONG OF MINDER JONG TIJDIG NADENKEN EN PLANNEN OMTRENT waardige levenseindezorg EEN GOED IDEE www.levenshuis.be www.leif.be Ik ben een echte levensgenieter.

Nadere informatie

Nombre de cabines de distribution dans la localité par tranche de délestage Aantal af te schakelen distributiecabines in de deelgemeente per schijf

Nombre de cabines de distribution dans la localité par tranche de délestage Aantal af te schakelen distributiecabines in de deelgemeente per schijf Alveringem 135 135 Alveringem 47 47 Beveren 19 19 Gijverinkhove 12 12 Hoogstade 10 10 Izenberge 7 7 Leisele 24 24 Stavele 16 16 Anzegem 8 222 230 Anzegem 69 69 Gijzelbrechtegem 3 3 Ingooigem 43 43 Kaster

Nadere informatie

Situering van de gemeente Kaart 2: Vleteren ten tijde van Ferraris Datum April 2000 verschaald

Situering van de gemeente Kaart 2: Vleteren ten tijde van Ferraris Datum April 2000 verschaald Situering van de gemeente Kaart 1: Situering van Vleteren in West-Vlaanderen Datum April 2000 verschaald KOKKE-HEIST BLAKEBERGE DE HAA ZUIEKERKE DAMME BREDEE OOSTEDE BRUGGE OUDEBURG JABBEKE MIDDELKERKE

Nadere informatie

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen Invoegbedrijven Maatregel Het programma invoegbedrijven beoogt de creatie van duurzame tewerkstelling voor kansengroepen binnen de reguliere economie. Aan ondernemingen die de principes van Maatschappelijk

Nadere informatie

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015 DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015 Inhoud Inleiding... 3 1 Overzicht van de werknemers in de sociale economie... 3 2 Profielkenmerken van doelgroepwerknemers... 5 3 Regionale spreiding... 12 Methodologie...

Nadere informatie

Een campagne waar je niet kon naast kijken

Een campagne waar je niet kon naast kijken West-Vlaanderen Ook in 2012 waren de acties van onze vrijwilligers talrijk, divers en origineel. Het financiële resultaat van de lokale acties in West-Vlaanderen bedraagt 204.694,60 euro. Een mooi resultaat

Nadere informatie

Conventiecentra: aanpak in de praktijk

Conventiecentra: aanpak in de praktijk Conventiecentra: aanpak in de praktijk Multidisciplinair referentiecentrum voor chronische pijn Evolutie van pijnkliniek tot MPC Klassieke pijnkliniek Pijncentrum Erkend Multidisciplinair Pijncentrum 1

Nadere informatie

Van braindrain naar braingain?

Van braindrain naar braingain? Van braindrain naar braingain? Bron cijfers: Steunpunt Sociale Planning Verwerking en interpretatie: RESOC Deelanalyse C Leeftijdscategorie 5+ jaar Netto-migratie 5+ jarigen 5 5-5 - -5 3 Immigratie 44

Nadere informatie

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2016

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2016 DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2016 Inhoud Inleiding... 3 Methodologie... 3 Overzicht van de werknemers in de sociale economie... 5 Profielkenmerken van doelgroepwerknemers... 6 Regionale Spreiding...

Nadere informatie

West-Vlaanderen Ontcijferd. Sociaaleconomisch profiel van de provincie - editie deel 1

West-Vlaanderen Ontcijferd. Sociaaleconomisch profiel van de provincie - editie deel 1 West-Vlaanderen Ontcijferd Sociaaleconomisch profiel van de provincie - editie 2015 deel 1 WOORD VOORAF West-Vlaanderen 2015 ontcijferd. De POM West-Vlaanderen bouwt aan een kennis- en informatiecentrum

Nadere informatie

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 In het kader van de zesde staatshervorming heeft het Vlaamse Gewest een nieuw doelgroepenbeleid uitgewerkt, dat zich vanaf 1 juli 2016 focust op drie

Nadere informatie

nr. 403 van BERT MAERTENS datum: 29 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS Integratie OCMW en gemeentebestuur - Decretale graden

nr. 403 van BERT MAERTENS datum: 29 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS Integratie OCMW en gemeentebestuur - Decretale graden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 403 van BERT MAERTENS datum: 29 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Jaarboek van het personenvervoer over de weg in Vlaanderen

Jaarboek van het personenvervoer over de weg in Vlaanderen Jaarboek van het personenvervoer over de weg in Vlaanderen Deel2 Geregeld vervoer in het Vlaams Gewest vanuit of naar dit gewest 2.3 Informatie per beherende entiteit. WEST-VLAANDEREN 2003 2 Geregeld vervoer

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen

Provincie West-Vlaanderen Provincie West-Vlaanderen 549 997 1.336 2.130 868 1.228 1 8.592 15.701 Alveringem 50 91 141 Alveringem 45 45 Sint-Rijkers 2 0 2 Hoogstade 7 4 11 Leisele 25 0 25 Izenberge 7 0 7 Gijverinkhove 9 3 12 Stavele

Nadere informatie

Gem. Alveringem - St. Rijkersstraat Alveringem Jan Declercq T boskoffer: 2 - kabouterpad:1 - landschapskoffer: 1

Gem. Alveringem - St. Rijkersstraat Alveringem Jan Declercq T boskoffer: 2 - kabouterpad:1 - landschapskoffer: 1 Gem. Alveringem - St. Rijkersstraat 19-8690 Alveringem Jan Declercq T 058 28 88 82 boskoffer: 2 - kabouterpad:1 - landschapskoffer: 1 Gem. Anzegem - Dorpsplein z/n - 8750 Anzegem P. Goussaert T 056 69

Nadere informatie

Agentschap Innoveren en Ondernemen - Structureel partnerschap met Dyzo vzw

Agentschap Innoveren en Ondernemen - Structureel partnerschap met Dyzo vzw SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 378 van GÜLER TURAN datum: 8 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Agentschap Innoveren en Ondernemen - Structureel partnerschap

Nadere informatie

februari 2012 TewerksTellingsiniTiaTieven voor kansengroepen

februari 2012 TewerksTellingsiniTiaTieven voor kansengroepen februari 2012 TewerksTellingsiniTiaTieven voor kansengroepen in west-vlaanderen, cijfermateriaal 2006-2010 TEWERKSTELLINGSINITIATIEVEN VOOR KANSENGROEPEN IN WEST-VLAANDEREN, CIJFERMATERIAAL 2006-2010

Nadere informatie

TEWERKSTELLINGSINITIATIEVEN VOOR KANSENGROEPEN IN WEST-VLAANDEREN, CIJFERMATERIAAL 2003-2007

TEWERKSTELLINGSINITIATIEVEN VOOR KANSENGROEPEN IN WEST-VLAANDEREN, CIJFERMATERIAAL 2003-2007 TEWERKSTELLINGSINITIATIEVEN VOOR KANSENGROEPEN IN WEST-VLAANDEREN, CIJFERMATERIAAL 2003-2007 INHOUDSTAFEL INLEIDING...1 VOORAF...3 TEWERKSTELLINGSINITIATIEVEN VOOR KANSENGROEPEN,...6 HOOFDSTUK 1: SOCIALE

Nadere informatie

Voka: Doelgroepenbeleid schiet doel voorbij

Voka: Doelgroepenbeleid schiet doel voorbij Koningsstraat 154-158 1000 Brussel tel. 02 229 81 11 www.voka.be Persbericht Datum 10 oktober 2013 aantal pagina s 1/6 meer informatie bij Sonja Teughels Senior adviseur arbeidsmarktbeleid tel. 02 229

Nadere informatie

STEEKKAART Toelichting Indicator Datum Bron Toelichting

STEEKKAART Toelichting Indicator Datum Bron Toelichting STEEKKAART 2013 - Toelichting Indicator Datum Bron Toelichting DEMOGRAFIE Totale bevolking 1/1/2012 ADSEI Evolutie bevolking 2001-2011 1/1/2002-1/1/2012 ADSEI Aandeel niet-belgen in totale bevolking 1/1/2012

Nadere informatie

De klimaatproblematiek zette Vlaanderen in beweging

De klimaatproblematiek zette Vlaanderen in beweging CAMPAGNE 2011 De klimaatproblematiek zette Vlaanderen in beweging In 2011 vroegen we aandacht voor de klimaatproblematiek. Terwijl het geïndustrialiseerde Noorden voor de klimaatopwarming verantwoordelijk

Nadere informatie

Hoeveel starters telt úw gemeente?

Hoeveel starters telt úw gemeente? Hoeveel starters telt úw gemeente? Lieselot Denorme sociaaleconomisch beleid, WES In het artikel Hoe groot is de ondernemingslust in West-Vlaanderen? kon u lezen dat West-Vlaanderen in 2009 iets meer dan

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUE-ECONOMIE

DIENSTENCHEQUE-ECONOMIE Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 66, 8200 Brugge T 050 40 31 66 F 050 71 94 06 E info@pomwvl.be KBO nummer: 0881.702.779a _ www.pomwvl.be Datum 5 mei 2014 DIENSTENCHEQUE-ECONOMIE

Nadere informatie

Sociale economie. Een boeiende kennismaking

Sociale economie. Een boeiende kennismaking Sociale economie Een boeiende kennismaking 1. Wat is sociale economie? De sociale economie bestaat uit verschillende bedrijven/initiatieven, die deze basisprincipes respecteren voorrang van arbeid op kapitaal

Nadere informatie

TEWERKSTELLINGS MAATREGELEN

TEWERKSTELLINGS MAATREGELEN TEWERKSTELLINGS MAATREGELEN 13 december 2006 CRITERIA WERKGEVER Welke werkgever Aantal werknemers Welke contracten Loon Privé, openbaar, VZW Totaal aantal koppen, voltijds equivalenten Klassieke arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

FOCUS OP TALENT BAROMETER. Kansengroepen in cijfers

FOCUS OP TALENT BAROMETER. Kansengroepen in cijfers FOCUS OP TALENT BAROMETER Kansengroepen in cijfers Inleiding In de conceptnota Focus op talent en competenties als sleutel naar een hogere werkzaamheidsgraad in het kader van Evenredige Arbeidsdeelname,

Nadere informatie

Overzicht aan te besteden ritten Openbare Aanbesteding d.d. 28 april Beschikbaarheid (van - tot) 's morgens 's avonds woensdagmid

Overzicht aan te besteden ritten Openbare Aanbesteding d.d. 28 april Beschikbaarheid (van - tot) 's morgens 's avonds woensdagmid VLSBO De Vuurtoren Heistlaan 26a 8301 Knokke-Heist 050/51 10 20 1 Blankenberge - De Haan - Zeebrugge 5/BDZ/001 80 30 D10 Heist - Blankenberge - Wenduine - Lissewege - Zwankendamme - Zeebrugge - Heist 06:45-08:25

Nadere informatie

Aanvangsbegeleiding schooljaar

Aanvangsbegeleiding schooljaar Regio West-Vlaanderen Aanvangsbegeleiding schooljaar 2016-2017 CVO VIVO Kortrijk 20 Vrij Technisch Instituut Diksmuide 17 Sint-Jozefsinstituut Tielt 12 Margareta-Maria Instituut TSO-BSO Kortemark 10 Sint-Jorisschool

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 0477/001 DOC 50 0477/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 28 februari 2000 28 février 2000 WETSVOORSTEL tot wijziging van het Kieswetboek, met het oog op

Nadere informatie

Arbeidsmarkt vijftigplussers

Arbeidsmarkt vijftigplussers Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt vijftigplussers Samenvatting 2012) 50.216 werkende 50+ ers (2011) aantal werkende vijftigplussers

Nadere informatie

De adolescentie van het volwassenenonderwijs

De adolescentie van het volwassenenonderwijs Blankenberge Knokke-Heist Bredene De Haan Zuienkerke BRUGGE Damme De Panne Koksijde OOSTENDE Jabbeke Oudenburg Middelkerke Gistel Ichtegem Nieuwpoort Zedelgem Koekelare Torhout Oostkamp Beernem VEURNE

Nadere informatie

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 1 Omgevingsanalyse 1. Werkzaamheid 2. Werkloosheid 3. Werkvormen in de sociale economie 4. Uitstroom Inhoud Strategische en operationele doelstellingen 1. SD1: Iedereen

Nadere informatie

Sociale Inschakelingseconomie SINE

Sociale Inschakelingseconomie SINE Sociale Inschakelingseconomie SINE Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke wetgeving 2. Doelstelling 3. Betrokken partijen 4. Werkgever: - voordelen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2013

De arbeidsmarkt in oktober 2013 De arbeidsmarkt in oktober 2013 Datum: 8 november 2013 Van: Stad Antwerpen Actieve stad Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2013 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen eind

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Het maatwerkbedrijf van de toekomst Terugblikken op begeleiding van sociale en beschutte werkplaatsen

Het maatwerkbedrijf van de toekomst Terugblikken op begeleiding van sociale en beschutte werkplaatsen Het maatwerkbedrijf van de toekomst Terugblikken op begeleiding van sociale en beschutte werkplaatsen Focussessie Het nieuwe werkgelegenheidsbeleid Impact op uw bedrijfsvoering Peter Bosmans VAC Gent,

Nadere informatie

Voorstelling van de PWA-werking in Zuid-West-Vlaanderen. PWA Kortrijk vzw - 18/09/2014 1

Voorstelling van de PWA-werking in Zuid-West-Vlaanderen. PWA Kortrijk vzw - 18/09/2014 1 Voorstelling van de PWA-werking in Zuid-West-Vlaanderen PWA Kortrijk vzw - 18/09/2014 1 Data PWA-werking PWA-werknemers: aantal, personeelsverloop, leeftijd en tewerkstellingsduur PWA Aantal gebruikers

Nadere informatie

Inventarisatie & effectiviteitsscan van de Vlaamse en federale tewerkstellingsmaatregelen

Inventarisatie & effectiviteitsscan van de Vlaamse en federale tewerkstellingsmaatregelen Inventarisatie & effectiviteitsscan van de Vlaamse en federale tewerkstellingsmaatregelen Rapport 30 september 2013 Deze studie werd uitgevoerd door: IDEA Consult Maarten Gerard Daphné Valsamis Wim Van

Nadere informatie

Indien u aanvullingen of opmerkingen heeft over deze lijst dan kan u dit laten weten via mail:

Indien u aanvullingen of opmerkingen heeft over deze lijst dan kan u dit laten weten via mail: Lokale Sociale Kaart: SERR Westhoek P a g i n a 1 Lijst van lokale hulpverleningsinstanties naar wie kan worden doorverwezen bij financiële en sociale problemen Opmerking: Deze lijst is een werkdocument

Nadere informatie

Van braindrain naar braingain?

Van braindrain naar braingain? Van braindrain naar braingain? Overzichtsanalyse totale bevolking Bron cijfers: Steunpunt Sociale Planning Verwerking en interpretatie: RESOC Westhoek Netto-migratie Westhoek Totale bevolking 6 4 2-2 -4-6

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in december 2014

De arbeidsmarkt in december 2014 De arbeidsmarkt in december 2014 Datum: 14 januari 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche december 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat

Nadere informatie

Adressen dagverzorgingscentra niet conform artikel 51. Provincie West-Vlaanderen

Adressen dagverzorgingscentra niet conform artikel 51. Provincie West-Vlaanderen Adressen dagverzorgingscentra niet conform artikel 51 Provincie West-Vlaanderen ARDOOIE Dossiernr.: 503.501 Erkenningsnr.: PE2073 DVC DE KIM Kortrijksestraat 58 8850 Ardooie VZW OPEN KRING tel. : 051-74

Nadere informatie

Lijnnr. Beschrijving lijn Starthalte Start Eindhalte 15 Kortrijk - Kooigem - Spiere Kortnjk Station 12:30 12:53 Spiere Kerk 20 Diksmuide - Merkem -

Lijnnr. Beschrijving lijn Starthalte Start Eindhalte 15 Kortrijk - Kooigem - Spiere Kortnjk Station 12:30 12:53 Spiere Kerk 20 Diksmuide - Merkem - Lijnnr. Beschrijving lijn Starthalte Start Eindhalte 15 Kortrijk - Kooigem - Spiere Kortnjk Station 12:30 12:53 Spiere Kerk 20 Diksmuide - Merkem - leper leper Busstation 12:15 13:08 Diksmuide Station

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juli 2014

De arbeidsmarkt in juli 2014 De arbeidsmarkt in juli 2014 Datum: 13 augustus 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche juli 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2013

De arbeidsmarkt in augustus 2013 De arbeidsmarkt in augustus 2013 Datum: 5 september 2013 Van: Stad Antwerpen Actieve stad Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2012 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen eind

Nadere informatie

Levenslang leren in West- Vlaanderen: voor elk wat wils

Levenslang leren in West- Vlaanderen: voor elk wat wils Levenslang leren West-Vlaanderen Werkt 3, 2010 Syntra West - Chris Cardinael Levenslang leren in West- Vlaanderen: voor elk wat wils Tanja Termote sociaaleconomisch beleid, WES Heeft u ze in de vakantie

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juni 2014

De arbeidsmarkt in juni 2014 De arbeidsmarkt in juni 2014 Datum: 17 juli 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche juni 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen RSZ-verminderingen In het kader van de zesde Staatshervorming werden sedert 1 juli 2014 een aantal federale bevoegdheden geregionaliseerd. De specifieke doelgroepverminderingen worden overgedragen naar

Nadere informatie

Wijzigingen aan de West-Vlaamse gemeenten en aan hun grenzen Chronologisch overzicht

Wijzigingen aan de West-Vlaamse gemeenten en aan hun grenzen Chronologisch overzicht Wijzigingen aan de West-Vlaamse gemeenten en aan hun grenzen Chronologisch overzicht datum omschrijving totaal aantal gemeenten vanaf 1789 vaststelling van de gemeenten en bepaling van hun grenzen 251

Nadere informatie

Bus Diksmuide 8u45 12u10 16u30. Bus Houthulst 8u35 12u10 16u30. Bus Ichtegem Eernegem 8u35 12u05 16u30. Bus Ieper 8u35 12u10 16u30

Bus Diksmuide 8u45 12u10 16u30. Bus Houthulst 8u35 12u10 16u30. Bus Ichtegem Eernegem 8u35 12u05 16u30. Bus Ieper 8u35 12u10 16u30 Openbaar vervoer: bus en treinverbindingen (maart 2012) Openbaar vervoer Aankomstuur Vertrek uit school 's middags Vertrek uit school 's avonds Belbus Diksmuide 8u50 12u15 16u30 Belbus Koekelare Ichtegem

Nadere informatie

Jaarrapport 2011-2012 VDS West - Vlaanderen

Jaarrapport 2011-2012 VDS West - Vlaanderen Jaarrapport 2011-2012 VDS West - Vlaanderen 1. Objectieve analyse 1.1. Speelpleinwerkingen in regio West - Vlaanderen De regio West Vlaanderen telt op dit moment 146 werkingen. In dit cijfer zitten zowel

Nadere informatie

1. Hoeveel dienstenchequebedrijven telt Vlaanderen op dit moment? Graag ook cijfers voor de laatste vijf jaar, per maand en per provincie.

1. Hoeveel dienstenchequebedrijven telt Vlaanderen op dit moment? Graag ook cijfers voor de laatste vijf jaar, per maand en per provincie. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 326 van PETER VAN ROMPUY datum: 5 februari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstenchequebedrijven - Stand van zaken Door de zesde

Nadere informatie

De evoluties op de arbeidsmarkt en het - beleid en hun impact op de social profit. Trefdag voor arbeidsbemiddelaars, 8/10/2015 Dirk Malfait

De evoluties op de arbeidsmarkt en het - beleid en hun impact op de social profit. Trefdag voor arbeidsbemiddelaars, 8/10/2015 Dirk Malfait De evoluties op de arbeidsmarkt en het - beleid en hun impact op de social profit Trefdag voor arbeidsbemiddelaars, 8/10/2015 Dirk Malfait Inhoud presentatie Evolutie op de Vlaamse arbeidsmarkt: stand

Nadere informatie

FOCUS OP TALENT BAROMETER. Kansengroepen in cijfers 2016

FOCUS OP TALENT BAROMETER. Kansengroepen in cijfers 2016 FOCUS OP TALENT BAROMETER Kansengroepen in cijfers 2016 Inleiding In de conceptnota Focus op talent en competenties als sleutel naar een hogere werkzaamheidsgraad in het kader van Evenredige Arbeidsdeelname,

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

Wegwijs op het bedrijventerrein!

Wegwijs op het bedrijventerrein! Wegwijs op het bedrijventerrein!.be BISY - Bedrijven Informatie- en Signalisatie systeem Omdat de bewegwijzering op bedrijventerreinen vaak te wensen overlaat, ontwikkelden de West-Vlaamse Intercommunale

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in september 2014

De arbeidsmarkt in september 2014 De arbeidsmarkt in september 2014 Datum: 13 oktober 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche september 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2014

De arbeidsmarkt in mei 2014 De arbeidsmarkt in mei 2014 Datum: 13 juni 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen eind

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET

Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET Kader - situering Vlaams Regeerakkoord Sociale Economie => 2 pijlers: Lokale Diensteneconomie Maatwerk Beschutte werkplaatsen Sociale werkplaatsen Invoegmaatregel

Nadere informatie

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Kunnen kansengroepen de krapte doen vergeten? Steve Vanhorebeek. Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Focus op

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2016

De arbeidsmarkt in maart 2016 De arbeidsmarkt in maart 2016 Datum: 11 april 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1.

Nadere informatie

WOORD VOORaF. De sociaaleconomische code van West-Vlaanderen 2012

WOORD VOORaF. De sociaaleconomische code van West-Vlaanderen 2012 WOORD VOORaF De sociaaleconomische code van West-Vlaanderen 212 Voor u ligt de nieuwste editie van West-Vlaanderen Ontcijferd. De publicatie klinkt u wellicht bekend in de oren maar dat de POM West-Vlaanderen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2014

De arbeidsmarkt in augustus 2014 De arbeidsmarkt in augustus 2014 Datum: 17 september 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2016

De arbeidsmarkt in mei 2016 De arbeidsmarkt in mei 2016 Datum: 17 juni 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

Overzicht West-Vlaamse gemeenten mei 2013 Premie voor hernieuwbare energie, isolatie, enz.

Overzicht West-Vlaamse gemeenten mei 2013 Premie voor hernieuwbare energie, isolatie, enz. Overzicht West-Vlaamse gemeenten mei 2013 Premie voor hernieuwbare energie, isolatie, enz. Aangevuld met info van duurzaamheidsambtenarenoverleg 23 mei 2013 GEMEENTE SUBSIDIE VOOR EXTRA INFO Anzegem Ardooie

Nadere informatie

Bij de zesde staatshervorming (sinds 1 juli 2014 van kracht) is de bevoegdheid rond dienstencheques overgedragen aan het Vlaamse Gewest:

Bij de zesde staatshervorming (sinds 1 juli 2014 van kracht) is de bevoegdheid rond dienstencheques overgedragen aan het Vlaamse Gewest: OVERZICHT - Vlaamse hervormingen omtrent de beleidsdomeinen tewerkstelling en activering personen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 Annex: Schema beleidswijzigingen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2015

De arbeidsmarkt in oktober 2015 De arbeidsmarkt in oktober 2015 Datum: 9 november 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

Steunpunt duurzaam wonen en bouwen

Steunpunt duurzaam wonen en bouwen Steunpunt duurzaam wonen en bouwen Provincie West-Vlaanderen Minaraad 16 juni 2014 Wat is het steunpunt duurzaam wonen en bouwen? Gegroeid vanuit de transitiearena duurzaam wonen en bouwen (Vlaams platform)

Nadere informatie