CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN thuisbegeleiding kinderen en jongeren. (rechtstreeks en niet rechtstreeks toegankelijke hulp)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN thuisbegeleiding kinderen en jongeren. (rechtstreeks en niet rechtstreeks toegankelijke hulp)"

Transcriptie

1 1. IDENTIFICATIE BC Spermalie Het Anker: Accent, Perspectief, BAS - versie november 2015 CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN thuisbegeleiding kinderen en jongeren. (rechtstreeks en niet rechtstreeks toegankelijke hulp) Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker, thuisbegeleiding Accent en thuisbegeleiding Perspectief. Erkenning Spermalie, Snaggaardstraat 9, 8000 Brugge, tel Stichtingsdatum: 01/09/1974, laatste erkenningsdatum 23/05/2013, voor onbepaalde duur. Zetel: vzw De Kade, Potterierei 42, 8000 Brugge. Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk. Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade maatschappelijke zetel: Potterierei 42, 8000 Brugge, Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker, thuisbegeleiding BAS. Erkenning Het Anker, Beisbroekdreef 12, 8200 Brugge, tel Stichtingsdatum: 27/10/1986, laatste erkenningsdatum B.S.01/07/2013, voor onbepaalde duur. Zetel: vzw De Kade, Potterierei 42, 8000 Brugge. Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk. BAS is een samenwerkingsverband met 3 antennepunten: Bemok (Walle 115, 8500 Kortrijk, ) voor regio zuid West-Vlaanderen; O.C. St Idesbald (Mandeldreef 1, 8800 Roeselare, ) voor regio midden West-Vlaanderen; Het Anker (Beisbroekdreef 12, 8200 Brugge, ) voor regio noord West-Vlaanderen. 2. MISSIE, VISIE, WAARDEN, DOELSTELLINGEN EN STRATEGIE Missie De thuisbegeleiding maakt deel uit van het Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker dat op zijn beurt deel is van de vzw De Kade. De Kade zoekt antwoorden op vragen van personen met een handicap: auditieve en/of visuele stoornis; autismespectrumstoornis; taal- en spraakstoornis; langdurige aanwezigheid van gedrags- en emotionele stoornissen; ontwikkelingsstoornis (enkel revalidatiecentrum Spermalie); complexe leerstoornis (enkel revalidatiecentrum Spermalie); om hun levenskwaliteit te verbeteren. Dat betekent enerzijds de individuele gebruiker ondersteunen om de nodige vaardigheden te verwerven om op een maatschappelijk aanvaarde manier te functioneren en anderzijds het samenleven binnen het gezin/de context optimaliseren. De Kade neemt zijn maatschappelijke taak pro-actief op. Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker (vzw De Kade) Campus Spermalie Campus Het Anker Snaggaardstraat 9, 8000 Brugge Beisbroekdreef 12, 8200 Brugge tel.: , fax: , tel.: , fax:

2 Visie De Kade biedt kwaliteit van ondersteuning en realiseert zo kwaliteit van bestaan. realiseert zo veel als mogelijk ondersteuning-op-maat van elke individuele gebruiker. gelooft dat kwaliteit van ondersteuning en ondersteuning-op-maat maar kan door de inzet van handicap specifieke expertise. begeleidt de gebruikers 1 vanuit een totaalvisie, werkt daarom met multidisciplinaire teams waarin de verschillende teamleden vanuit hun deskundigheid met een houding van meervoudige partijdigheid intens samenwerken. ziet de gebruiker steeds in relatie met zijn omgeving. Bij besprekingen is de gebruiker zelf aanwezig of wordt expliciet aanwezig gesteld. biedt een zo ruim mogelijk continuüm aan ondersteuningsvormen aan. werkt vanuit het principe van volwaardig burgerschap. is een permanent lerend, evaluerend en groeiend netwerk. trekt deskundige medewerkers aan. werkt samen met andere organisaties en netwerken. Waarden De Kade is een netwerk dat christelijk geïnspireerd is. Belangrijke waarden die worden nagestreefd zijn onder meer: solidariteit, verbondenheid, respect voor elke mens met zijn geschiedenis en zijn privacy. De Kade zal niemand uitsluiten op grond van etnische afkomst, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, sociale achtergrond, ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging of financieel onvermogen. Om dit te realiseren hebben we oog voor een open communicatie, waar plaats is voor de zinvolle betekenisgeving van het gedrag en de inzet van de gebruiker, de werknemer en het beleid. Deze open communicatie veronderstelt het kunnen bespreken van alle mogelijke elementen als daar de nood toe is om de doelen te kunnen bereiken, maar met het grootste respect voor integriteit en privacy. Concretisering van de samenwerking tussen de gebruikers, werknemers en organisatie. Doelstellingen en strategie Een kwaliteitsvolle samenwerking van de organisatie met de gebruiker betekent: een duidelijke, doorzichtige organisatiestructuur; een klantvriendelijke administratie en logistieke ondersteuning; een grote zorg om de gebruiker zoveel als mogelijk te betrekken; een soepel en vraaggestuurd aanbod; een individuele dienstverleningsovereenkomst die onderhandeld is met de gebruiker en in verstaanbare taal geschreven is. Een kwaliteitsvolle samenwerking van de organisatie met de werknemer vertalen we in: zoeken naar duidelijkheid in het concreet maken van doelstellingen en waarden; een duidelijke, doorzichtige organisatiestructuur met een zo groot mogelijke autonomie op een zo laag mogelijk organisatieniveau; een (pro)actieve ondersteuning door de hiërarchische lijn en staffuncties; individuele belangen zo goed als mogelijk verzoenen met de organisatiebelangen; 1 De term gebruiker betekent het kind, de jongere of volwassene met een (vermoeden van een) beperking en/of zijn ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s). 2 van 10

3 een klantvriendelijke administratie en logistieke ondersteuning; een duidelijk en toegankelijk beleid; een uitgewerkt vormingsbeleid. De organisatie en de gebruikers verwachten van de werknemers: respect voor alle gebruikers met onder meer het correct hanteren van het beroepsgeheim en een even grote betrokkenheid op alle gebruikers; solidariteit met de collega s; een grote betrokkenheid op de organisatie; respect voor de ervaringsdeskundigheid van de gebruikers. De organisatie en de werknemers verwachten van de gebruikers: bereidheid om in een gemeenschappelijk traject te starten; respect voor andere gebruikers; respect voor de waarden van de organisatie; betrokkenheid op de organisatie en een (kritisch) vertrouwen in het aanbod; respect voor de professionaliteit van de werknemers. Bij alle beslissingen die we nemen zoeken we een evenwicht in de driehoek: Werknemers Gebruikers Organisatie Ingrijpen op één van de drie niveaus heeft gevolgen voor één of beide andere niveaus. We moeten dus oog hebben voor dit evenwicht en er ook aan werken. 3. ONDERSTEUNINGSAANBOD BEGELEIDINGSCENTRUM SPERMALIE - HET ANKER Minderjarigen: Multifunctioneel Centrum: verblijf, dagopvang, ambulante en mobiele begeleiding Thuisbegeleiding: mobiele en ambulante begeleiding, groepsbegeleiding Persoonlijke assistentie Outreach Volwassenen: Flexibel Aanbod Meerderjarigen: intensieve en middenfrequente woonondersteuning, dagbestedingsondersteuning, en individuele begeleiding Thuisbegeleiding: mobiele en ambulante begeleiding, groepsbegeleiding Persoonlijke assistentie Outreach 3 van 10

4 4. BIJZONDERE BEGELEIDINGSVOORWAARDEN Er wordt een Protocol Begeleiding afgesloten Om door een thuisbegeleidingsdienst van het in BC Spermalie - Het Anker ondersteund te worden, moet men voldoen aan volgende voorwaarden: de persoon met een beperking, of een vermoeden ervan, komt in aanmerking voor rechtstreeks toegankelijke hulp of beschikt minstens over een indicatiestelling mobiele en ambulante begeleiding, met doelgroeperkenning van Intersectorale Toegangspoort voor auditieve beperking, spraak/taalstoornis, visuele beperking, of gedrags- en/of emotionele stoornis of er is een vermoeden dat deze beperking aanwezig is; Tegenindicaties: het gedrag/functioneren van de gebruiker brengt de veiligheid en integriteit van de medewerkers ernstig in gevaar; er is onvoldoende samenwerking mogelijk tussen de gebruiker en de professionele ondersteuners; de lichamelijke of geestelijke toestand van de gebruiker is van dien aard dat de ondersteuningsmogelijkheden van de thuisbegeleidingsdienst niet kunnen beantwoorden aan de noden en zorgvragen van de gebruiker. 5. WEDERZIJDSE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN Basisprincipe De thuisbegeleiding eerbiedigt de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging, de vrijheid en privacy van de gebruiker. De gebruiker respecteert het algemeen beleid van de thuisbegeleidingsdienst omschreven in het Charter collectieve rechten en plichten. Inzage in het dossier De gebruiker en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger hebben recht op inzage in hun dossier. De vraag tot inzage in het dossier stelt hij aan de thuisbegeleider, die de nodige contacten en afspraken hiervoor coördineert. Medische informatie kan hij opvragen bij de arts. Daartoe maakt de gebruiker en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger een afspraak met de coördinerende arts. De andere informatie in het dossier kan hij opvragen via de thuisbegeleider. De thuisbegeleider zal bekijken welke onderwerpen al dan niet in het belang zijn van de gebruiker en hoe hij de informatie begrijpelijk kan maken. Hierbij houdt hij rekening met de bekwaamheid van de persoon en de privacy van betrokkenen. Overleg met de gebruiker Het decreet Rechtspositie van de minderjarigen garandeert elke minderjarige recht op hulp, recht op inspraak en participatie, recht op duidelijke informatie en communicatie,... De rechtspositie van de minderjarige doet niets af aan de rechten en verantwoordelijkheden van ouders. De toepassing van het decreet zorgt voor communicatie tussen ouders, kinderen of jongeren en de thuisbegeleiding. Het decreet draagt bij tot een goede en bespreekbare hulpverlening. Voor meer informatie, zie of 4 van 10

5 Voorafgaand overleg met de gebruiker is verplicht als het om de volgende onderwerpen gaat (behoudens overmacht of hoogdringendheid): 1 wijzigingen van de individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO-OP) 2 ; 2 maatregelen die wegens de evolutie van de fysieke of geestelijke toestand van de gebruiker moeten genomen worden. Het initiatief voor dat overleg wordt genomen door de partij die een wijziging of maatregel door wil voeren. Elke gebruiker heeft recht op een belangrijke betrokken derde: Een belangrijke betrokken derde is een persoon die de gebruiker heeft aangewezen om hem bij te staan. Deze persoon kan geen professionele begeleider van de betrokken gebruiker zijn. De belangrijke betrokken derde heeft een informatierecht en een hoorrecht over het IDO-OP. De thuisbegeleidingsdienst voldoet aan die rechten op verzoek van de belangrijke betrokken derde en na akkoord van de gebruiker. Beleid privacy beeldmateriaal De thuisbegeleidingsdienst heeft een duidelijk beleid in verband met omgaan met beeldmateriaal. Afhankelijk van de doelstelling van de opnames hanteren we verschillende afspraken: o Opnames van activiteiten. Opnames van activiteiten worden intern vrij gebruikt en kunnen bezorgd worden aan de betrokkenen (kinderen, jongeren, medewerkers en familie). Dit kan door betrokkenen een link te sturen naar een beschermde map op internet. Opnames die kwetsend zijn, of op een indringende wijze individuele beperkingen in beeld brengen, verspreiden we niet. o Opnames van het functioneren van kinderen / jongeren gemaakt in het kader van opleiding en vorming van eigen medewerkers of voor opleiding en vorming van derden. Beelden van het functioneren van kinderen en jongeren gebruiken we in eerste instantie intern voor besprekingen en vorming t.a.v. betrokken teams en ouders. Soms gebruiken medewerkers deze opnames ook voor intervisie, opleiding of vorming van studenten en professionelen binnen of buiten Spermalie - Het Anker. Dit gebeurt steeds in aanwezigheid van een medewerker. Indien de beelden op een vrij indringende wijze een situatie met een gebruiker tonen, vragen we eerst uitdrukkelijk toestemming om de beelden buiten het betrokken team te gebruiken. o Opnames voor publicaties (pers, website, televisie, tijdschriften, ) Sfeerbeelden kunnen hiervoor gebruikt worden. Indien uw kind zeer herkenbaar in beeld gebracht wordt of indien de beelden focussen op een specifieke individuele situatie of de beperking van een kind of jongere vragen we vooraf uitdrukkelijke toestemming. Indien de gebruiker niet volledig instemt met bovenstaande afspraken kan hij dit te kennen geven in het toestemmingsformulier voor het gebruik van beeldmateriaal, dat een bijlage is van het protocol van verblijf, behandeling of begeleiding. Procedure bij niet naleven van de financiële afspraken Bij niet betaling van de rekening wordt een herinnering verstuurd. Hiervoor kan een administratieve kost van 5 euro aangerekend worden. Indien niet gereageerd wordt, wordt opnieuw een herinnering verstuurd met het verzoek dringend te betalen. 2 In de rechtstreeks toegankelijke hulp moet geen IDO-Op opgemaakt worden 5 van 10

6 Indien geen betaling volgt, beslist de(zorg)directie na overleg met de coördinator van de thuisbegeleidingsdienst welke verdere stappen ondernomen worden. Indien dit niet tot een oplossing leidt, kan het dossier op kosten van de gebruiker aan een advocaat of schuldvorderingsbureau overgemaakt worden om alle juridische stappen te ondernemen tot betaling van factuur. Afspraken m.b.t. contacten, overleg en communicatie met gescheiden ouders en nieuw samengestelde gezinnen Uitgangspunt is het recht van beide ouders op informatie over de dienstverlening, op inspraak en op participatie. Van rechtswege moeten beide ouders weten dat er thuisbegeleiding is en wie de contactpersoon is (tenzij er een duidelijke reden is waarom dit niet kan). We maken afspraken over hoe beide ouders betrokken zijn in en geïnformeerd worden over de begeleiding. Waar dit aangewezen en mogelijk is, kunnen 2 verschillende begeleiders ingezet worden (één voor elke ouder), in dat geval is er uiteraard afstemming en communicatie tussen beide begeleiders. 6. BIJDRAGE VAN DE GEBRUIKER De dienstverlening wordt in grote mate gefinancierd door het VAPH. De gebruiker betaalt de wettelijk vastgelegde persoonlijke bijdrage voor de dienstverlening. In de financiering door het VAPH en genoemde persoonlijke bijdrage van de gebruiker zijn een aantal kosten inbegrepen, m.n.: de loonkost van de medewerkers; de werkingskosten. Over eventuele andere kosten worden vooraf afspraken gemaakt indien ze aan de gebruiker gefactureerd zullen worden, het kan bijv. gaan over: kosten van individuele activiteiten in de vrije tijd (toegang, materialen, verplaatsingskosten, ); de meerkost van bepaalde groepsactiviteiten; de meerkost van verblijf en activiteiten in het kader van zomerstages; individuele vervoerskosten tijdens een begeleidingsmoment, dit à rato van 0,35 euro per kilometer. 7. HET BEËINDIGEN VAN DE ONDERSTEUNING De thuisbegeleiding is doorgaans beperkt in duur en is afgestemd op de vraag van de gebruiker. Minstens om de 2 jaar overlegt de thuisbegeleider met de gebruiker of de thuisbegeleiding al dan niet verder gezet wordt. Thuisbegeleiding kan stopgezet worden door de gebruiker na overleg met de dienst. De thuisbegeleidingsdienst verbindt er zich toe de begeleiding niet eenzijdig te beëindigen, tenzij om één van de volgende redenen: in geval van overmacht; indien het VAPH of een andere kostendrager de begeleiding niet meer financiert; als de gebruiker niet meer aan de bijzondere begeleidingsvoorwaarden voldoet of als een tegenindicatie omschreven bij de bijzondere begeleidingsvoorwaarden van toepassing is; als de gebruiker de verplichtingen, vastgelegd in het protocol van begeleiding of het charter niet nakomt; 6 van 10

7 als de gebruiker bedrieglijke gegevens heeft verstrekt over de verklaring op erewoord dat hij geen vergoeding voor hulp van derden of ondersteuning door een voorziening heeft ontvangen of dat hij geen aanspraak kan maken op een dergelijke vergoeding (zie protocol). als - in het geval de gebruiker een vergoeding voor hulp van derden of ondersteuning door een voorziening heeft ontvangen - de gebruiker geen overeenkomst sluit met het VAPH om die vergoeding voor de ondersteuning aan te wenden of de verplichtingen van de met het VAPH gesloten overeenkomst niet nakomt. Bij eenzijdige opzegging dient een schrijven aan de andere partij betekend te worden. De opzeggingstermijn van dit protocol bedraagt 3 maanden, tenzij in onderling overleg anders overeengekomen wordt. Als één van de partijen de opzeggingstermijn niet respecteert, moet die aan de andere partij een verbrekingsvergoeding betalen. Per dag dat de ondersteuning vroeger dan de opzegtermijn wordt beëindigd is deze vergoeding gelijk aan de maximumbijdrage voor een ambulante begeleiding binnen thuisbegeleiding. Vanaf 1 januari 2013 bedraagt deze bijdrage 5 euro. Dit bedrag is gekoppeld aan de index en wordt aangepast telkens als de stijging van het indexcijfer voldoende is om het bedrag met 10 cent te doen toenemen. De verbrekingsvergoeding kan nooit meer bedragen dan 30 keer de bijdrage. De thuisbegeleidingsdienst zal meewerken aan het zoeken naar een aangepaste oplossing, zonder daarom een alternatief te garanderen. De thuisbegeleider zorgt in overleg met de gebruiker voor de overdracht van relevante informatie aan de eventuele nieuwe ondersteuners. Indien de gebruiker de beëindiging van de ondersteuning betwist, kan hij de betwisting binnen dertig dagen voorleggen aan de klachtencommissie (zie punt 9. Klachtenprocedure). Er moet vooraf geen schriftelijke klacht bij de directie ingediend worden. Voor de behandeling van de betwisting van het ontslag of de beëindiging van de ondersteuning, wordt de klachtencommissie uitgebreid met Dhr. Marc Ecker als onafhankelijke derde. De klachtencommissie behandelt en beantwoordt deze betwisting binnen de 30 dagen. Het resultaat van deze bemiddeling wordt opgenomen in het IDO van de gebruiker. Als de bemiddeling van de klachtencommissie niet resulteert in een gepaste oplossing, verbindt de thuisbegeleidingsdienst zich ertoe mee te werken aan het zoeken naar een gepaste oplossing. Als de eenzijdige opzegging wordt betwist, wordt de opzegtermijn geschorst voor de duur van de bemiddeling. Contactgegevens: Interne klachtencommissie BC Spermalie Het Anker, Potterierei 42, 8000 Brugge. 8. COLLECTIEVE INSPRAAK Er is collectieve inspraak: Ofwel via een (minstens) jaarlijkse vergadering waarop de gebruikers uitgenodigd worden. Er is een schriftelijke uitnodiging (per brief of mail) met de te bespreken punten en het verslag van de vergadering wordt bezorgd aan alle gebruikers via de Nieuwsbrief of per brief. Indien de gebruiker niet kan aanwezig zijn op de vergadering kan hij/zij agendapunten doorgeven via de thuisbegeleider. Ofwel via een bevraging of een oproep in de nieuwsbrief waarop gebruikers kunnen reageren. De reacties worden met alle gebruikers gecommuniceerd. 7 van 10

8 9. KLACHTENPROCEDURE Het behandelen van klachten Uitgangspunt De thuisbegeleidingsdienst wil een open klimaat om elk signaal van de gebruiker of zijn / haar ouders / wettelijke vertegenwoordigers te beluisteren. Reacties van gebruikers (positieve reacties en kritiek of klachten) zijn belangrijk om de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen verbeteren. Daarom staat elke medewerker van de thuisbegeleidingsdienst open voor signalen van (on)tevredenheid of klachten. We maken onderscheid tussen signaal van (on)tevredenheid = elke uiting van (on)tevredenheid gemeld aan om het even welke medewerker zowel mondeling als schriftelijk. Sommige signalen worden opgemerkt door begeleiders en worden door de gebruiker weinig expliciet geuit, andere signalen van gebruikers zijn vrij expliciet geformuleerd. formele klacht = elke uiting van ontevredenheid gemeld door middel van een brief of aan de hand van het klachtenformulier aan de directie van het Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker. Werkwijze bij signalen van ontevredenheid Elke gebruiker kan aan om het even welke medewerker een signaal van ontevredenheid uiten. Het kan zijn dat de medewerker ofwel onmiddellijk een oplossing voorstelt ofwel kan het zijn dat de medewerker geen antwoord kan geven en dat overleg nodig is met andere medewerkers. Het kan zijn dat de gebruiker bij iemand anders terecht moet, dan zal de medewerker de gebruiker op weg helpen om het juiste contact te leggen. In elk geval zal de medewerker het signaal doorgeven aan zijn verantwoordelijke of aan een stafmedewerker. Wanneer overleg nodig is, zullen zij het nodige overleg organiseren. Daar wordt gezocht naar een mogelijke oplossing. Wanneer de gebruiker zijn ontevredenheid uitdrukkelijk geformuleerd heeft, zal hij binnen de maand een reactie krijgen. Deze reactie kan een voorstel voor verbetering zijn, of de reden waarom op het signaal van de gebruiker niet kan ingegaan worden. Indien de gebruiker geen genoegen neemt met de behandeling van zijn signaal, kan hij een formele klacht neerleggen. Werkwijze bij formele klachten Formele klachten kan de gebruiker neerleggen via een brief of via het klachtenformulier dat men aan een personeelslid van het begeleidingscentrum kan vragen. De melder geeft in zijn schrijven aan dat het om een formele klacht gaat. Een formele klacht wordt steeds bezorgd aan de algemeen directeur, die de klacht registreert in het klachtenregister. De klacht kan door de indiener/melder steeds ingetrokken worden. Dit gebeurt door het per brief of per mail aan de directeur te melden. In dit geval wordt de klachtenprocedure ook meteen afgebroken. De algemeen directeur brengt de verantwoordelijke van de dienst, waarop de klacht betrekking heeft, op de hoogte. Zij gaan samen na of de klacht reeds als signaal van ontevredenheid behandeld werd en welke oplossing geformuleerd is. Binnen de 10 dagen voert de algemeen directeur of verantwoordelijke van de dienst een gesprek met de melder over zijn / haar ontevredenheid. 8 van 10

9 Binnen de 30 dagen na het indienen van een formele klacht mag de melder een schriftelijk antwoord verwachten van de directie of van de verantwoordelijke van de dienst. Indien de gebruiker akkoord gaat met de voorgestelde oplossing of de redenen waarom geen oplossing mogelijk is, is de klacht afgesloten en noteert de verantwoordelijke dit op het klachtenformulier. Het resultaat van deze verzoening wordt opgenomen in de individuele dienstverleningsovereenkomst. Wanneer ondanks verder overleg, ondanks de voorgestelde oplossing en eventuele corrigerende maatregel de melder ontevreden blijft, kan hij/zij zich schriftelijk wenden tot de interne klachtencommissie van het Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker. Die behandelt de klacht, hoort alle betrokken partijen en poogt ze te verzoenen. De indiener van de klacht kan zich laten bijstaan door een derde. De klachtencommissie komt samen en bezorgt schriftelijk een antwoord aan de betrokken partijen binnen de 30 dagen. Als de leden van de klachtencommissie het niet eens zijn, worden beide standpunten medegedeeld. Voor BC Spermalie - Het Anker bestaat de interne klachtencommissie uit: de voorzitter van de raad van bestuur; de vertegenwoordiger van de gebruikers in de raad van bestuur; de voorzitter van de gebruikersraad van BC Spermalie Het Anker, bevoegd voor de afdeling waarop de klacht betrekking heeft; de bij deze gebruikersraad betrokken gezinswerker, indien gewenst door laatst genoemde: een collega voorzitter van een andere gebruikersraad van het BC Spermalie - Het Anker; Is de klacht gegrond bevonden, dan moet het Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker binnen de 30 dagen schriftelijk aan de melder meedelen welk gevolg hieraan gegeven wordt. Gaat de melder nog steeds niet akkoord met de afhandeling, dan kan hij/zij schrijven naar de leidend ambtenaar van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, Sterrenkundelaan 30 te 1210 Brussel. Contactgegevens i.v.m. formele klachten Klachten worden gericht de algemeen directeur van het begeleidingscentrum. Steeds vermeldt de melder dat het om een formele klacht gaat. Voor gebruikers van BC Het Anker: Algemeen directeur van BC Het Anker, Beisbroekdreef 12, 8200 Brugge, Voor gebruikers van BC Spermalie: Algemeen directeur van BC Spermalie, Snaggaardstraat 9, 8000 Brugge, Wanneer het een klacht betreft omtrent de collectieve inspraak in de dienst, dan moet de klacht rechtstreeks aan de administrateur generaal van het VAPH gericht worden. Contactgegevens interne klachtencommissie: p.a.: Klachtencommissie BC Spermalie - Het Anker, potterierei 42, 8000 Brugge. 10. INZAGE IN HET KWALITEITSHANDBOEK Gebruikers kunnen het kwaliteitshandboek inzien op de dienst. Daarvoor maken ze een afspraak via de thuisbegeleider of de directie. Zij krijgen een papieren versie ter inzage of kunnen het in een spreekplaats via de server bekijken. 9 van 10

10 11. VERZEKERDE RISICO S Wetsverzekering personeel Het personeel is verzekerd tegen alle gebeurlijke ongevallen tijdens de uitoefening van hun opdracht. Burgerlijke aansprakelijkheid medewerkers Verzekeringspolis ter verzekering van de schade aangericht door medewerkers aan derden. Bij groepsactiviteiten zijn de kinderen of jongeren verzekerd voor lichamelijke ongevallen en is er een aanvullende verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. 12. WIJZIGINGEN AAN HET CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN De thuisbegeleidingsdienst overlegt voorafgaandelijk via collectieve inspraak (zie 8) bij wijziging aan het Charter Collectieve Rechten en Plichten. De gebruikers worden op de hoogte gebracht van de wijzigingen via de Nieuwsbrief of brief. De meest recente versie van het Charter van collectieve rechten en plichten kan men raadplegen op de website 10 van 10

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN thuisbegeleiding volwassenen TB Perspectief

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN thuisbegeleiding volwassenen TB Perspectief 1. IDENTIFICATIE Versie november 2015 CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN (rechtstreeks en niet rechtstreeks toegankelijke hulp) Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker, TB Perspectief Erkenning

Nadere informatie

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN thuisbegeleiding kinderen en jongeren

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN thuisbegeleiding kinderen en jongeren Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade maatschappelijke zetel: Potterierei 42, 8000 Brugge 1. IDENTIFICATIE BC Spermalie Het Anker: Accent, Perspectief, BAS - versie september

Nadere informatie

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN thuisbegeleiding kinderen en jongeren

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN thuisbegeleiding kinderen en jongeren Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade maatschappelijke zetel: Potterierei 42, 8000 Brugge 1. IDENTIFICATIE BC Spermalie Het Anker: Accent, Perspectief, BAS - versie december

Nadere informatie

PROTOCOL VAN BEHANDELING EN BEGELEIDING ambulante begeleiding

PROTOCOL VAN BEHANDELING EN BEGELEIDING ambulante begeleiding Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade maatschappelijke zetel: Potterierei 42, 8000 Brugge PROTOCOL VAN BEHANDELING EN BEGELEIDING Versie september 2013 Deze overeenkomst

Nadere informatie

Protocol van begeleiding Rechtstreeks toegankelijke hulp volwassenen.

Protocol van begeleiding Rechtstreeks toegankelijke hulp volwassenen. 1 maart 2016 Protocol van begeleiding Rechtstreeks toegankelijke hulp volwassenen. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: Vzw De Kade, Potterierei 42, 8000 Brugge Begeleidingscentrum Spermalie - Het

Nadere informatie

Individuele dienstverleningsovereenkomst Rechtstreeks toegankelijke hulp minderjarigen

Individuele dienstverleningsovereenkomst Rechtstreeks toegankelijke hulp minderjarigen Versie juni 2017 Individuele dienstverleningsovereenkomst Rechtstreeks toegankelijke hulp minderjarigen Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: Vzw De Kade, Potterierei 42, 8000 Brugge Begeleidingscentrum

Nadere informatie

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN Multifunctioneel centrum (MFC), Functies verblijf, dagopvang, ambulante begeleiding en mobiele begeleiding.

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN Multifunctioneel centrum (MFC), Functies verblijf, dagopvang, ambulante begeleiding en mobiele begeleiding. Begeleidingscentrum Spermalie Het Anker (versie juni 2015) 1. IDENTIFICATIE CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN Multifunctioneel centrum (MFC), Functies verblijf, dagopvang, ambulante begeleiding en

Nadere informatie

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN Multifunctioneel centrum (MFC), Functies verblijf, dagopvang, ambulante begeleiding en mobiele begeleiding.

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN Multifunctioneel centrum (MFC), Functies verblijf, dagopvang, ambulante begeleiding en mobiele begeleiding. Begeleidingscentrum Spermalie Het Anker (versie november 2015) 1. IDENTIFICATIE CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN Multifunctioneel centrum (MFC), Functies verblijf, dagopvang, ambulante begeleiding

Nadere informatie

COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN. Multifunctioneel centrum (MFC), Functies verblijf, dagopvang, ambulante begeleiding en mobiele begeleiding.

COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN. Multifunctioneel centrum (MFC), Functies verblijf, dagopvang, ambulante begeleiding en mobiele begeleiding. Begeleidingscentrum Spermalie Het Anker (versie juni 2017) 1. IDENTIFICATIE COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN Multifunctioneel centrum (MFC), Functies verblijf, dagopvang, ambulante begeleiding en mobiele

Nadere informatie

Protocol van behandeling of begeleiding ambulante begeleiding +18

Protocol van behandeling of begeleiding ambulante begeleiding +18 Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade maatschappelijke zetel: Potterierei 42, 8000 Brugge Protocol van behandeling of begeleiding ambulante begeleiding +18 Versie september

Nadere informatie

Missie Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van de vzw De Kade.

Missie Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van de vzw De Kade. Begeleidingscentrum Spermalie Het anker (1maart 2016) CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN zorgvormen voor volwassenen Woonondersteuning, dagondersteuning en individuele begeleiding. Niet Rechtstreeks

Nadere informatie

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN zorgvorm internaat en semi-internaat

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN zorgvorm internaat en semi-internaat Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade maatschappelijke zetel: Potterierei 42, 8000 Brugge 1. IDENTIFICATIE Begeleidingscentrum Spermalie Het Anker (versie juni 2013)

Nadere informatie

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM (MFC)

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM (MFC) Versie november 2015 PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM (MFC) Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: Vzw De Kade, Potterierei 42, 8000 Brugge, Begeleidingscentrum

Nadere informatie

Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding internaat/semi-internaat + 18

Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding internaat/semi-internaat + 18 Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade maatschappelijke zetel: Potterierei 42, 8000 Brugge Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding Versie september 2013 Deze

Nadere informatie

PROTOCOL VAN RECHTSTREEKS TOEGANKELIJK VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING/ RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH)

PROTOCOL VAN RECHTSTREEKS TOEGANKELIJK VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING/ RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH) PROTOCOL VAN RECHTSTREEKS TOEGANKELIJK VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING/ RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH) Dit Protocol wordt afgesloten tussen: Enerzijds het Koninklijk Instituut Woluwe Georges

Nadere informatie

Protocol van behandeling en begeleiding dagcentrum

Protocol van behandeling en begeleiding dagcentrum Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade maatschappelijke zetel: Potterierei 42, 8000 Brugge Protocol van behandeling en begeleiding dagcentrum Deze overeenkomst wordt gesloten

Nadere informatie

In onze identiteitsverklaring stellen we ook dat respect, verantwoordelijkheid en deskundigheid belangrijke fundamenten zijn.

In onze identiteitsverklaring stellen we ook dat respect, verantwoordelijkheid en deskundigheid belangrijke fundamenten zijn. OC Broeder Ebergiste Leenstraat 31-35 9890 GAVERE-VURSTE 4. Kwaliteitssysteem 4.6. Gebruikersgerichte processen 4.6.5. Geldig vanaf: 01/01/2014 Verantwoordelijke procedure: Agogisch directeur Goedgekeurd

Nadere informatie

Collectieve rechten en plichten

Collectieve rechten en plichten Collectieve rechten en plichten 1. Identificatie van Hopperank vzw Benaming: Hopperank vzw Zetel: Gasthuisstraat 7 bus 7 1730 Asse Aard van de rechtsvorm van de rechtspersoon: vzw Datum en duur van de

Nadere informatie

De Kangoeroe Jongeren Charter collectieve rechten en plichten 2013

De Kangoeroe Jongeren Charter collectieve rechten en plichten 2013 De Kangoeroe Jongeren Charter collectieve rechten en plichten 2013 Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een thuisbegeleidingsdienst, erkend door het VAPH 1. De standplaats is in Wetteren en de

Nadere informatie

Informatiebrochure De Kangoeroe

Informatiebrochure De Kangoeroe De Kangoeroe - Vroegbegeleiding Charter collectieve rechten en plichten 2013 Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een thuisbegeleidingsdienst, erkend door het VAPH 1. De standplaats is in Wetteren

Nadere informatie

Verblijfsadres (indien verschillend):. Wettelijk vertegenwoordigd door (naam):...

Verblijfsadres (indien verschillend):. Wettelijk vertegenwoordigd door (naam):... PROTOCOL BEWONERS INCLUSIEF WONEN (IWO) Protocol van verblijf (hierna genoemd de overeenkomst) afgesloten tussen: VZW Martine Van Camp, Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest, vertegenwoordigd door Erik Peirelinck,

Nadere informatie

Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN /

Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN / Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN 0424.784.378 013/35.16.00 info@martinevancamp.be PROTOCOL DAGCENTRUM EN BEGELEID WERK Protocol van verblijf (hierna genoemd de overeenkomst) afgesloten tussen: VZW Martine

Nadere informatie

2. Toepassingsgebied Klachten van de gebruiker m.b.t. de hulp- en dienstverlening, die gemeld worden aan een medewerker van De Meander.

2. Toepassingsgebied Klachten van de gebruiker m.b.t. de hulp- en dienstverlening, die gemeld worden aan een medewerker van De Meander. 1/5 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vanaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale dienst Goedgekeurd: Luc Lemkens Paraaf: 1. Termen en definities Interne klachtencommissie: De klachtencommissie bestaat

Nadere informatie

Informatiebrochure De Kangoeroe. De Kangoeroe Charter collectieve rechten en plichten

Informatiebrochure De Kangoeroe. De Kangoeroe Charter collectieve rechten en plichten De Kangoeroe Charter collectieve rechten en plichten Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een dienst mobiele en ambulante begeleiding, erkend door het VAPH 1. De kantoren zijn in Wetteren en de

Nadere informatie

Mobiel en ambulante woonbegeleiding

Mobiel en ambulante woonbegeleiding V.Z.W.OIKONDE BRUGGE heeft zijn maatschappelijk zetel te 8000 Brugge, Langestraat 72. Deze vzw werd bij beheersovereenkomst met het VAPH erkend dd. 01/01/2015 voor Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM)

Nadere informatie

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN VOOR RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE MOBIELE EN AMBULANTE BEGELEIDING VOOR MINDERJARIGEN

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN VOOR RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE MOBIELE EN AMBULANTE BEGELEIDING VOOR MINDERJARIGEN CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN VOOR RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE MOBIELE EN AMBULANTE BEGELEIDING VOOR MINDERJARIGEN Van toepassing vanaf 01/04/2015 Van toepassing vanaf 01/04/2015 p. 1 1. IDENTIFICATIE

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van de Brabantse dienst voor thuisbegeleiding vzw Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH) Erkenning thuisbegeleiding

Nadere informatie

RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK

RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK 1/8 DOEL Het beschrijven op welke manier aan de SMK s voldaan wordt (SMK 3.7). RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK 1.Gebruikersgerichtheid (*) 1.1 Overleg tussen de gebruiker en de voorziening

Nadere informatie

Charter Collectieve rechten en plichten

Charter Collectieve rechten en plichten Charter Collectieve rechten en plichten INHOUDSTAFEL Identificatie... 4 Missie, visie, waarden, doelstellingen en strategie... 4 Overzicht van het aanbod van t Spoor... 5 Opnamevoorwaarden... 6 Inhoudelijke

Nadere informatie

SECTORSPECIFIEKE MINIMALE KWALITEITSEISEN

SECTORSPECIFIEKE MINIMALE KWALITEITSEISEN SECTORSPECIFIEKE MINIMALE KWALITEITSEISEN 1. GEBRUIKERSGERICHTHEID 1.1. Overleg tussen de gebruiker en de voorziening op individueel en collectief vlak 1.1.1 Informatierecht: De voorziening en de gebruiker

Nadere informatie

De Kangoeroe Mobiele en ambulante begeleiding bij volwassenen Rechtstreeks toegankelijke hulp Charter collectieve rechten en plichten

De Kangoeroe Mobiele en ambulante begeleiding bij volwassenen Rechtstreeks toegankelijke hulp Charter collectieve rechten en plichten De Kangoeroe Mobiele en ambulante begeleiding bij volwassenen Rechtstreeks toegankelijke hulp Charter collectieve rechten en plichten Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een dienst mobiele en

Nadere informatie

De Kangoeroe Mobiele en ambulante begeleiding bij minderjarigen Rechtstreeks toegankelijke hulp Charter collectieve rechten en plichten

De Kangoeroe Mobiele en ambulante begeleiding bij minderjarigen Rechtstreeks toegankelijke hulp Charter collectieve rechten en plichten Informatiebrochure De Kangoeroe De Kangoeroe Mobiele en ambulante begeleiding bij minderjarigen Rechtstreeks toegankelijke hulp Charter collectieve rechten en plichten Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van Begeleid Wonen Zennestreek vzw het voor Personen met een ( VAPH) (erkenningsnummer 409200333) Ons adres: In dit charter leggen we duidelijk uit hoe we werken

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.1.1 De intakeprocedure voor het internaat en tehuis niet-werkenden

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.1.1 De intakeprocedure voor het internaat en tehuis niet-werkenden 1/5 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vanaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale dienst Goedgekeurd: Luc Lemkens Paraaf: 1. Toetsingskader Art 5. De voorziening kan een gebruiker niet weigeren op

Nadere informatie

Een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort

Een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort Een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort COS Antwerpen Erkend MDT voor opmaak aanvraagdocument integrale jeugdhulp Leuven Sociale dienst COS Doornstraat, 331 2610 Wilrijk 03 830 73 10 COS@provincieantwerpen.be

Nadere informatie

Informatiebrochure De Kangoeroe. De Kangoeroe Volwassenen Charter collectieve rechten en plichten

Informatiebrochure De Kangoeroe. De Kangoeroe Volwassenen Charter collectieve rechten en plichten De Kangoeroe Volwassenen Charter collectieve rechten en plichten Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een dienst mobiele en ambulante begeleiding, erkend door het VAPH 1. De kantoren zijn in Wetteren

Nadere informatie

Afhandelen van klachten van gebruikers Beoordeeld en goedgekeurd op : Proces-eigenaar: Algemeen Directeur

Afhandelen van klachten van gebruikers Beoordeeld en goedgekeurd op : Proces-eigenaar: Algemeen Directeur Doel Deze procedure legt de afspraken vast voor de afhandeling van klachten zodat: elke klacht wordt geregistreerd elke klacht wordt geanalyseerd op elke klacht feedback wordt gegeven op elke gegronde

Nadere informatie

Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN 0424.784.378 013/35.16.00 info@martinevancamp.be

Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN 0424.784.378 013/35.16.00 info@martinevancamp.be Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN 0424.784.378 013/35.16.00 info@martinevancamp.be PROTOCOL TEHUIS WERKENDEN, TEHUIS NIET-WERKENDEN Protocol van verblijf (hierna genoemd de overeenkomst) afgesloten tussen:

Nadere informatie

KHB Kwaliteitssysteem Charter collectieve rechten en plichten. Thuisbegeleiding KIDS 1 ALGEMEEN

KHB Kwaliteitssysteem Charter collectieve rechten en plichten. Thuisbegeleiding KIDS 1 ALGEMEEN KHB Kwaliteitssysteem Charter collectieve rechten en plichten Thuisbegeleiding KIDS 1 ALGEMEEN Het charter collectieve rechten en plichten (hierna charter genoemd) werd opgemaakt door vzw KIDS conform

Nadere informatie

Charter rechten en plichten

Charter rechten en plichten Charter rechten en plichten Erkenning VZW De Luifel Dienst Begeleid Wonen De Luifel VZW, is door het Vlaams Agentschap voor Personen met Handicap (VAPH) voor de zorgvorm Begeleid Wonen erkend. 1 Datum

Nadere informatie

Protocol van verblijf, behandeling en begeleiding Flexibel Aanbod Meerderjarigen

Protocol van verblijf, behandeling en begeleiding Flexibel Aanbod Meerderjarigen Protocol van verblijf, behandeling en begeleiding Flexibel Aanbod Meerderjarigen 1 maart 2016 voor gebruikers in woonondersteuning, ondersteuning in dagbesteding en individuele begeleiding met woon- en

Nadere informatie

Aansturend team: de huiscoördinator, de orthoagoog en de maatschappelijk werker

Aansturend team: de huiscoördinator, de orthoagoog en de maatschappelijk werker Versie k 1/6 Beoordeeld : C. Windels Paraaf : Goedgekeurd : R. Vanhoorne Paraaf : Geldig vanaf : 21 maart 17 DOEL De voorziening garandeert medezeggingschap aan de cliënten en de bewindvoerders en wilt

Nadere informatie

UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP?

UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP? UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP? Erkend MDT voor opmaak aanvraagdocument Integrale Jeugdhulp Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen COS Leuven campus Sint-Rafaël Kapucijnenvoer

Nadere informatie

Charter rechten en plichten (versie D)

Charter rechten en plichten (versie D) Charter rechten en plichten (versie D) Gebruikte termen en afkortingen Charter rechten en plichten: algemeen geldende afspraken tussen De Luifel en cliënten. Dit document maakt deel uit van het protocol

Nadere informatie

Verblijfsadres (indien verschillend):. Wettelijk vertegenwoordigd door (naam):...

Verblijfsadres (indien verschillend):. Wettelijk vertegenwoordigd door (naam):... PROTOCOL LOGEREN EN KORTOPVANG Protocol van verblijf (hierna genoemd de overeenkomst) afgesloten tussen: VZW Martine Van Camp, Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest, vertegenwoordigd door Erik Peirelinck, directeur,

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 1. Inleiding 1.2 Beschrijving van het aanbod van de voorziening

Kwaliteitshandboek 1. Inleiding 1.2 Beschrijving van het aanbod van de voorziening 1/5 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vanaf: 15/02/2017 Procedurehouder: Directeur Zorg Goedgekeurd: Luc Lemkens Paraaf: 1. Ons aanbod De Meander is een vzw, vergund door het Ministerie van de Vlaamse

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN?

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? MDT - HET VEER - CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen.

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van VERA JANS datum: 12 december 2014 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Thuisbegeleiding personen met autismespectrumstoornis - Capaciteit

Nadere informatie

Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4, 30,33, 41, 42

Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4, 30,33, 41, 42 khb 4.6.02 - versie 1 1/5 Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf: Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Geldig vanaf: 01/01/2014 DOEL (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4,

Nadere informatie

MDT TER KOUTER- CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Ter Kouter

MDT TER KOUTER- CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Ter Kouter MDT TER KOUTER- CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Aaltersesteenweg 2 9800 Deinze Tel. 09/386.38.90 - Fax : 09/386.82.72 E-mail : info@terkouter.be HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair

Nadere informatie

2 Missie, visie, waarden, doelstellingen en strategie van de voorziening

2 Missie, visie, waarden, doelstellingen en strategie van de voorziening Charter collectieve rechten en plichten Medisch pedagogisch kinderdagverblijf Merlijn VZW 1 Identificatie van de voorziening Het charter collectieve rechten en plichten werd opgemaakt door de VZW Merlijn,

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Het Veer

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Het Veer MDT - HET VEER - CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN DE TANDEM VZW

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN DE TANDEM VZW Groot-Begijnhof 73 9040 Sint-Amandsberg T 09/228 99 29 F 09/228 95 56 post@de-tandem.be www.de-tandem.be CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN DE TANDEM VZW Erkend en gesubsidieerd door het VAPH INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp 1 WIE ZIJN WIJ vzw OpWeg is een ambulante dienst voor volwassenen met een beperking, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen

Nadere informatie

Jongerencentrum Cidar V.Z.W.

Jongerencentrum Cidar V.Z.W. Jongerencentrum Cidar V.Z.W. Informatie over de Klachtenregeling, de Evaluaties van de hulpverlening, de Rechten van kinderen en ouders, de Cliëntrechten, de Rechten van kinderen in de Jeugdhulp. Inleiding

Nadere informatie

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING Dienst Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING Dienst Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Vrij Orthopedagogisch Centrum DE ROZENKRANS vzw Albert I-laan 54 8670 OOSTDUINKERKE Tel.: 058 / 52.12.52 Fax : 058 / 52.27.91 E-mail : info@vocderozenkrans.be PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING

Nadere informatie

Informatiebrochure De Kangoeroe

Informatiebrochure De Kangoeroe De Kangoeroe Volwassenen Charter collectieve rechten en plichten 2013 Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een thuisbegeleidingsdienst, erkend door het VAPH 1. De kantoren zijn in Wetteren en de

Nadere informatie

CHARTER VAN COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN

CHARTER VAN COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN CHARTER VAN COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN 1. VOORSTELLING: JEUGDZORG TER ELST is een vereniging zonder winstoogmerk. Maatschappelijke zetel: Zandstraat 10 te 2570 DUFFEL. Oprichtingsakte gepubliceerd

Nadere informatie

Naam, voornaam kandidaat (kandidate) Adres:. Telefoon,GSM:... Naam opleiding: Contactpersoon opleiding:.(naam), volgt momenteel het..

Naam, voornaam kandidaat (kandidate) Adres:. Telefoon,GSM:... Naam opleiding: Contactpersoon opleiding:.(naam), volgt momenteel het.. AANMELDINGSFORMULIER STAGE Datum: Naam, voornaam kandidaat (kandidate) Adres:. Emailadres: Telefoon,GSM:... Geboorteplaats & - datum:.. Naam opleiding: Adres:. Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker

Nadere informatie

Protocol van verblijf, behandeling en begeleiding tehuis niet-werkenden

Protocol van verblijf, behandeling en begeleiding tehuis niet-werkenden Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade maatschappelijke zetel: Potterierei 42, 8000 Brugge Protocol van verblijf, behandeling en begeleiding tehuis niet-werkenden Versie

Nadere informatie

CHARTER VAN COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN

CHARTER VAN COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN CHARTER VAN COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN 1. VOORSTELLING: JEUGDZORG TER ELST is een vereniging zonder winstoogmerk. Maatschappelijke zetel: Zandstraat 10 te 2570 DUFFEL. Oprichtingsakte gepubliceerd

Nadere informatie

Model van Individuele Dienstverleningsovereenkomst tussen Budgethouder en vergunde Zorgaanbieder VAPH versie 1.0

Model van Individuele Dienstverleningsovereenkomst tussen Budgethouder en vergunde Zorgaanbieder VAPH versie 1.0 Model van Individuele Dienstverleningsovereenkomst tussen Budgethouder en vergunde Zorgaanbieder VAPH versie 1.0 Modelovereenkomst PVF v1.0 1 TUSSEN: EN: 1. [VOORNAAM EN NAAM].. Hierna de Zorgnemer genoemd

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK MFC Sint-Jozef

KWALITEITSHANDBOEK MFC Sint-Jozef Doel Deze procedure beschrijft hoe de individuele zorgvraag van elke gebruiker door de pedagogisch medewerkers wordt opgenomen en hoe deze finaal vorm krijgt in een individuele dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Zorginspectie Koning Albert II laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten (PAB, PVC, DIO)

Charter collectieve rechten en plichten (PAB, PVC, DIO) Charter collectieve rechten en plichten (PAB, PVC, DIO) 1. Algemene bepalingen Dit charter werd goedgekeurd door de Raad van Toezicht dd 15.11.2012 en door de gebruikersraden dd 29/11/2012 (De Heuf), 18/10/2012

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 november 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 november 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang,

Nadere informatie

Raf de Chaffroy, orthopedagoog Anja Breugelmans, hoofd financiële administratie pagina 2 van 16

Raf de Chaffroy, orthopedagoog Anja Breugelmans, hoofd financiële administratie pagina 2 van 16 Zorginspectie Koning Albert II laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

BEGELEIDINGSOVEREENKOMST AMBULANTE BEGELEIDING. Hier vertegenwoordigt door En te bereiken op het telefoonnummer

BEGELEIDINGSOVEREENKOMST AMBULANTE BEGELEIDING. Hier vertegenwoordigt door En te bereiken op het telefoonnummer BEGELEIDINGSOVEREENKOMST AMBULANTE BEGELEIDING Tussen het Orthopedagogisch Centrum Huize Terloo gelegen te 1674 Bellingen, Kareelstraat 2, dat beheerd wordt door de V.Z.W. Provincialaat der Broeders van

Nadere informatie

MDT PC Caritas HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team 456 U kan helpen bij het indienen van een vraag naar

MDT PC Caritas HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team 456 U kan helpen bij het indienen van een vraag naar PC Caritas Caritasstraat 76 9090 Melle Tel. 09 210 69 69 - Fax : 09 252 24 61 E-mail :info@pccaritas.be HOE KAN ONS MDT U HELPEN? MDT PC Caritas In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team 456

Nadere informatie

Overeenkomst tussen klant en TEN DIENSTEN- Dienstenchequebedrijf voor thuishulp van huishoudelijke aard

Overeenkomst tussen klant en TEN DIENSTEN- Dienstenchequebedrijf voor thuishulp van huishoudelijke aard Overeenkomst tussen klant en TEN DIENSTEN- Dienstenchequebedrijf voor thuishulp van huishoudelijke aard Voor toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder: Dienstenchequebedrijf: de onderneming

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN?

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010

Nadere informatie

De intake meerderjarigen

De intake meerderjarigen De intake meerderjarigen Blijdorp vzw Visie- en Beleidsteksten Kwaliteitshandboek -: 2.. Gebruikers / 2.1 Opnames en doorverwijzingen / 2.1.1 Visie en Beleid Beoordeeld en goedgekeurd: SA 18/11/2013 Geldigheidsdatum:

Nadere informatie

Aanknopingspunten voor elk recht in het decreet rechtspositie van de minderjarige met het kwaliteitsdecreet en de SMK s. CKG s

Aanknopingspunten voor elk recht in het decreet rechtspositie van de minderjarige met het kwaliteitsdecreet en de SMK s. CKG s Aanknopingspunten voor elk recht in het decreet rechtspositie van de minderjarige met het kwaliteitsdecreet en de SMK s Decreet rechtspositie van de minderjarige CKG s MB 10 juni 2003 betreffende de kwaliteitszorg

Nadere informatie

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN voor mobiele begeleiding

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN voor mobiele begeleiding CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN voor mobiele begeleiding Van toepassing vanaf 01/10/2014 Van toepassing vanaf 01/10/2014 p. 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE VOORZIENING VZW Sint-Lodewijk is door het Vlaams

Nadere informatie

Rechten & plichten. van de gebruiker van een voorziening voor personen met een handicap

Rechten & plichten. van de gebruiker van een voorziening voor personen met een handicap Rechten & plichten van de gebruiker van een voorziening voor personen met een handicap November 2013 D/2013/6274/5 Deze brochure is gratis te verkrijgen bij: VAPH Communicatiedienst T 02 225 85 97 F 02

Nadere informatie

Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015. Mia Claes UCLL

Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015. Mia Claes UCLL Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015 Mia Claes UCLL Hulp continuïteit waarborgen Op een gepaste wijze omgaan met verontrusting Tijdige toegang tot de jeugdhulp Voorzien in een aanbod crisisjeugd

Nadere informatie

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: art. 72. Hoofdstuk 1. - ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: art. 72. Hoofdstuk 1. - ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap.

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN)

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) De VSN doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken.

Nadere informatie

Bijlage 5 Collectieve rechten en plichten

Bijlage 5 Collectieve rechten en plichten Bijlage 5 Collectieve rechten en plichten OC Cirkant Aartrijksestraat 77 8211 Aartrijke 050 20 90 32 www.occirkant.be info.occirkant@fracarita.org ondernemingsnummer: 0406.633.304 Behoort tot de groep

Nadere informatie

Charter Collectieve Rechten en Plichten

Charter Collectieve Rechten en Plichten Charter Collectieve Rechten en Plichten Naam: Datum:... 1 Identificatie Pedagogisch Centrum Wagenschot (met Multifunctioneel Centrum (MFC) en School voor Buitengewoon Onderwijs (BuSO)) Steenweg 2, 9810

Nadere informatie

BEGELEIDINGSOVEREENKOMST Ambulant Diagnostisch team Antwerpen

BEGELEIDINGSOVEREENKOMST Ambulant Diagnostisch team Antwerpen BEGELEIDINGSOVEREENKOMST Ambulant Diagnostisch team Antwerpen 1 INHOUDSTAFEL DEEL 1 CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN... 3 1. WIE ZIJN WIJ?... 3 2. MISSIE, VISIE, WAARDEN EN DOELSTELLINGEN VAN ONZE

Nadere informatie

Victorinfo. Visie en waarden

Victorinfo. Visie en waarden Victorinfo Collectieve rechten en plichten Beste, U bent net gestart met thuisbegeleiding. Daarbij krijgt u veel informatie over onze dienst. Om u goed te informeren, zetten we in deze informatiebrochure

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE OVEREENKOMST

ALGEMENE VOORWAARDEN DE OVEREENKOMST ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Wat Wel (hierna: Zorgaanbieder) en Zorgvrager. In deze voorwaarden worden een aantal begrippen gebruikt.

Nadere informatie

KLACHTENREGELING IVT. 1. Algemene inleiding

KLACHTENREGELING IVT. 1. Algemene inleiding KLACHTENREGELING 1. Algemene inleiding hecht grote waarde aan het bieden van de juiste dienstverlening aan haar klanten. Wanneer klanten het niet eens zijn met de manier waarop zij door zijn behandeld

Nadere informatie

Klachtenregeling Ongewenst Gedrag TEMPO ATLETIEK VERENIGING

Klachtenregeling Ongewenst Gedrag TEMPO ATLETIEK VERENIGING Klachtenregeling Ongewenst Gedrag TEMPO ATLETIEK VERENIGING Algemeen Tempo Atletiek Vereniging streeft er in zijn verenigingsbeleid naar een goed en veilig klimaat te scheppen binnen onze vereniging. Daarbij

Nadere informatie

Charter van collectieve rechten en plichten

Charter van collectieve rechten en plichten Charter van collectieve rechten en plichten 1. Inleiding: Dit charter werd goedgekeurd door de raad van bestuur van VZW Martine Van Camp op 12 december 2013 en door de gebruikersraad op 3 december 2013.

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten

Klachtenreglement cliënten Klachtenreglement cliënten 1 Inleiding In 1995 werd de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aangenomen (WKCZ). De wet bevat een aantal regels voor een zorgvuldige behandeling van klachten van cliënten over

Nadere informatie

Procedure voor een aanvraag bij het VAPH in UZ Leuven

Procedure voor een aanvraag bij het VAPH in UZ Leuven Procedure voor een aanvraag bij het VAPH in UZ Leuven Informatie voor patiënten Procedure voor een aanvraag bij het VAPH in UZ Leuven 2 Procedure voor een aanvraag bij het VAPH in UZ Leuven 3 Inleiding

Nadere informatie

Rechten & plichten. van de gebruiker van een voorziening voor personen met een handicap

Rechten & plichten. van de gebruiker van een voorziening voor personen met een handicap Rechten & plichten van de gebruiker van een voorziening voor personen met een handicap November 2013 D/2013/6274/5 Deze brochure is gratis te verkrijgen bij: Vaph Communicatiedienst T 02 225 85 97 F 02

Nadere informatie

Afsprakennota vrijwilligers Begeleidingscentrum Spermalie Het Anker Campus Spermalie

Afsprakennota vrijwilligers Begeleidingscentrum Spermalie Het Anker Campus Spermalie Afsprakennota vrijwilligers Begeleidingscentrum Spermalie Het Anker Campus Spermalie Begeleidingscentrum (BC) Spermalie Het Anker (vzw De Kade) is erkend door het VAPH en biedt zorg en ondersteuning aan

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

PersoonsVolgende Financiering Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening Flexibel Aanbod Meerderjarigen Een update

PersoonsVolgende Financiering Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening Flexibel Aanbod Meerderjarigen Een update PersoonsVolgende Financiering Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening Flexibel Aanbod Meerderjarigen Een update 1 TOEGANGSPOORT PersoonsVolgende Financiering (PVF) TRAP 1 Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening

Nadere informatie

Om na te gaan of je klachtenprocedure zinvol is kan je jezelf de volgende vragen stellen:

Om na te gaan of je klachtenprocedure zinvol is kan je jezelf de volgende vragen stellen: Leidraad omgaan met klachten : klachtenprocedure Wat is een klacht? Een klacht is een uiting van ontevredenheid van een ouder over een aspect van de werking. Ze komt tot stand als het overleg tussen de

Nadere informatie

Evoluties binnen zorgvernieuwing

Evoluties binnen zorgvernieuwing Evoluties binnen zorgvernieuwing 9 januari 2014 JOS THEUNIS AFDELINGSHOOFD ZORG VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Multifunctionele centra (MFC) en Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM)

Nadere informatie

RECHT OP BIJSTAND VAN EEN VERTROUWENSPERSOON. Artikel 24

RECHT OP BIJSTAND VAN EEN VERTROUWENSPERSOON. Artikel 24 RECHT OP BIJSTAND VAN EEN VERTROUWENSPERSOON Artikel 24 1. De minderjarige heeft het recht om zich in alle contacten met de jeugdhulpaanbieders, de toegangspoort en het ondersteuningscentrum Jeugdzorg

Nadere informatie

Centra voor Integrale Gezinszorg

Centra voor Integrale Gezinszorg Centra voor Integrale Gezinszorg Regelgeving: 1. Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg (B.S.27.XI.1997)

Nadere informatie

INFONOTA. Wijzigingen aan het kwaliteitsbesluit. Gericht aan: vergunde zorgaanbieders, multifunctionele centra en diensten ondersteuningsplan

INFONOTA. Wijzigingen aan het kwaliteitsbesluit. Gericht aan: vergunde zorgaanbieders, multifunctionele centra en diensten ondersteuningsplan Zenithgebouw Koning Albert II-laan 37 1030 BRUSSEL www.vaph.be INFONOTA Gericht aan: vergunde zorgaanbieders, multifunctionele centra en diensten ondersteuningsplan 27 april 2017 Contactpersoon E-mail

Nadere informatie

Klachtenbehandeling 2015

Klachtenbehandeling 2015 Klachtenbehandeling 05 Ria Kruiper INLEIDING Alle kinderopvang voorzieningen / welzijnsorganisaties in Nederland dienen in gevolge de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector te beschikken over een klachtenreglement

Nadere informatie