Infectiepreventie in verpleeghuizen: Noodzaak voor veiligheid cliënten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infectiepreventie in verpleeghuizen: Noodzaak voor veiligheid cliënten"

Transcriptie

1 73 BIJLAGEN RAPPORT VERPLEEGHUISZORG: KWALITEITSSALG IS GAANDE BIJLAGE 2 Infectiepreventie in verpleeghuizen: Noodzaak voor veiligheid cliënten 1 Inleiding Aanleiding Belang Doelstelling van het onderzoek Centrale vraagstelling Onderzoeksmethode Het toetsingskader 75 2 Conclusies en maatregelen Kwaliteitsbeleid infectiepreventie krijgt te weinig aandacht in verpleeghuizen Actieve infectiecommissie met deskundigen sleutel tot infectiepreventiebeleid Hygiëne Kwaliteitsmedewerkers belangrijke schakel tussen infectiecommissie en zorgverleners Regionaal afgestemd MRSA-beleid essentieel Als je weet wat je doet, doe je het eerder goed De Infectieziektewet bekend maar niet verankerd Antibioticabeleid is ook veiligheid 78 3 Resultaten De resultaten van de bezoeken in één oogopslag Infectiepreventie nog zelden onderdeel van beleid Infectiecommissies nog te weinig ondersteund door deskundigen Kwaliteitsbeleid voor infectiepreventie nog in een pril stadium MRSA-beleid nog niet in alle verpleeghuizen actueel Antibioticabeleid niet afgestemd met deskundigen De Infectieziektewet bekend maar niet verankerd Decubitusaspecten goed gesurveilleerd Bij- en nascholing infectiepreventie zeer beperkt De infectiecommissie zorgt voor actief infectiepreventiebeleid Hygiëne kwaliteitsmedewerkers Rondleiding geeft inzicht in de praktijk van alle dag 85

2 74 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Uit verpleeghuizen komen regelmatig signalen over problemen op het vlak van infectieziekten (norovirus, scabiës) en verspreiding van ziekenhuisbacteriën (MRSA) of bijzondere resistente micro-organismen (Clostridium difficile). Ziekenhuizen plaatsen patiënten sneller over naar verpleeghuizen, waardoor het aantal handelingen met een verhoogd risico op infecties (blaaskatheters, infusen en dergelijke) toeneemt. Uit eerder inspectieonderzoek in 1995 bleek dat toen het infectiepreventiebeleid nog in de kinderschoenen stond. 1.2 Belang In verpleeghuizen wonen mensen met een kwetsbare gezondheid. Infecties leiden gemakkelijk tot ernstige schade of zelfs overlijden. Onvoldoende aandacht voor een goed infectiepreventiebeleid in verpleeghuizen vergroot het onzichtbare risico op infectieziekten en snelle verspreiding van infecties. Resistente bacteriën, zoals MRSA, noodzaken tot een goede afstemming van het infectiepreventie- en antibioticabeleid met omliggende ziekenhuizen om het over en weer besmetten te beperken en de risico s op ernstige complicaties bij patiënten te verminderen. 1.3 Doelstelling van het onderzoek Voor het inspectieonderzoek zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: Inzicht verkrijgen in het infectiepreventie- en antibioticabeleid in verpleeghuizen. Het stimuleren tot het verbeteren van de kwaliteit van zorg met betrekking tot infectiepreventie. Zo nodig maatregelen treffen. Trends in de kwaliteit van zorg met betrekking tot infectiepreventie vaststellen aan de hand van eerder inspectieonderzoek. Op basis van de resultaten maatregelen formuleren voor zorgaanbieders, beroepsgroepen, veldpartijen en de overheid. Op basis van de resultaten indicatoren laten ontwikkelen voor de eerste fase van het gelaagd en gefaseerd toezicht. 1.4 Centrale vraagstelling Is het infectiepreventie- en antibioticabeleid in verpleeghuizen zodanig op orde dat de veiligheid voor de bewoners in voldoende mate is gegarandeerd? 1.5 Onderzoeksmethode Er is in 25 verpleeghuizen een toezichtbezoek afgelegd, dat bestond uit het inzien van relevante documenten, gesprekken met medewerkers (indien aanwezig een commissie infectiepreventie) en de Raad van Bestuur/Directie. Ook was er een rondleiding door het verpleeghuis. Verpleeghuizen die in 2006 in het kader van de intensivering van het toezicht op verpleeghuizen zijn bezocht, is verzocht een korte vragenlijst in te vullen. Totaal betrof dit 253 verpleeghuizen.

3 75 BIJLAGEN RAPPORT VERPLEEGHUISZORG: KWALITEITSSALG IS GAANDE De inspectie maakte van elk bezoek een rapport. De verpleeghuizen moesten op basis van het rapport een plan van aanpak maken om het infectiepreventiebeleid (verder) te verbeteren. Inmiddels hebben de meeste verpleeghuizen het plan van aanpak voorgelegd aan de inspectie. 1.6 Het toetsingskader Om tot een verantwoord oordeel te komen heeft de inspectie gebruik gemaakt van een voor dit specifieke onderzoek ontwikkelde toetsingsinstrument gebaseerd op: Kwaliteitswet zorginstellingen. Infectieziektewet. Richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) voor verpleeghuizen van Richtlijnen van de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB). Relevante protocollen en draaiboeken van de Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding (LCI). Aanbevelingen van de IGZ uit het rapport Aandacht voor infectiepreventie in het verpleeghuis (IGZ, 1995) (het rapport is te bestellen via ) De richtlijnen voor verpleeghuizen van de WIP beschouwt de inspectie als de professionele standaard en zijn leidend geweest in het inspectieonderzoek. Het toezichtinstrument bestond uit vragen per gesprekspartner en aandachtspunten voor de rondgang en het inzien van documenten. Voor een integrale beoordeling van ieder getoetst onderdeel is onderscheid gemaakt in vier kwaliteitsniveaus, te weten: I Afwezig Afwezigheid van de norm; de norm wordt niet nageleefd. II Aanwezig Norm aantoonbaar aanwezig, maar niet consequent nageleefd; schriftelijke procedures zijn niet algemeen bekend. III Operationeel Norm operationeel; norm wordt consequent nageleefd; schriftelijke procedures zijn algemeen bekend. IV Geborgd Norm geborgd; norm wordt consequent nageleefd en schriftelijke procedures zijn algemeen bekend. Bovendien is er sprake van regelmatige evaluatie en zonodig bijstelling.

4 76 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG 2 Conclusies en maatregelen Verspreiding van infectieziekten en resistente micro-organismen kunnen schade, overlast en risico s voor cliënten veroorzaken. Indien verspreiding plaatsvindt, vergen de te nemen maatregelen om dit op te lossen veel tijd en inzet van medewerkers. Voorkomen is dan ook beter dan genezen. Dit is des te meer van belang bij zorginstellingen waar sprake is van verblijf in groepen en waar betrekkelijk vaak fysiek contact is tussen medewerkers en cliënten, zoals in verpleeghuizen. 2.1 Kwaliteitsbeleid infectiepreventie krijgt te weinig aandacht in verpleeghuizen Ondanks de aanbevelingen van de inspectie in 1995 om in verpleeghuizen actief aandacht te besteden aan infectiepreventie, ontbreken ruim 10 jaar later in een meerderheid van de bezochte verpleeghuizen structureel voldoende preventieve maatregelen om verspreiding van infecties en micro-organismen effectief tegen te gaan. Infectiepreventiemaatregelen bleken onvoldoende in overeenstemming met professionele standaarden, zoals de richtlijnen van de WIP. Achterwege laten van primaire preventiemaatregelen, zoals handhygiëne, vergroot de olievlekwerking bij introductie van bijvoorbeeld een ziekenhuisbacterie of een norovirus. De conclusie is dat voor de veiligheid van de verpleeghuiscliënt een infectiepreventiebeleid onontbeerlijk is. Maatregel De veldpartijen van de sector verpleging en verzorging ontwikkelen één of meer indicatoren voor infectiepreventie die een plaats krijgen in het Toetsingskader voor Verantwoorde Zorg. 2.2 Actieve infectiecommissie met deskundigen sleutel tot infectiepreventiebeleid Preventiemaatregelen zijn essentieel om infecties en infectieziekten te voorkomen. Indien er toch een introductie is, dan moeten de kansen op een snelle verspreiding van micro-organismen verminderen door adequate preventiemaatregelen. Samenwerking met deskundigen op het gebied van infectiepreventie leidt tot het nemen van effectieve maatregelen, zoals handhygiëne. Ook het uitbannen van nutteloze maatregelen is nodig, zoals het gebruik van desinfectiemiddelen zonder na te gaan of er een indicatie voor is. Een actieve infectiepreventiecommissie kan de zorgverleners ondersteunen bij het invoeren van de preventiemaatregelen, zoals bedoeld in de richtlijnen van de WIP. Ziekenhuishygiënisten kunnen het effect van belangrijke preventiemaatregelen zichtbaar maken. Het inzicht in het effect van de maatregelen verbetert de naleving van de preventiemaatregelen. Uit het onderzoek blijkt dat de verpleeghuizen die een actieve infectiecommissie hebben, ondersteund door deskundigen van een ziekenhuis (hygiënist en/of arts microbioloog) of GGD, veel beter scoren op de diverse onderdelen met betrekking tot infectiepreventie. Het blijkt dat 2-4 uur per week inbreng van deskundigen tot grote positieve effecten leidt.

5 77 BIJLAGEN RAPPORT VERPLEEGHUISZORG: KWALITEITSSALG IS GAANDE Maatregel Elk verpleeghuis heeft een actieve infectie(preventie)commissie met inbreng van een ziekenhuishygiënist of hygiënist van een GGD en op consultbasis een arts microbioloog en/of arts infectieziekten. 2.3 Hygiëne Kwaliteitsmedewerkers belangrijke schakel tussen infectiecommissie en zorgverleners Uit het inspectieonderzoek is gebleken dat de verpleeghuizen met Hygiëne Kwaliteitsmedewerkers (HKM er) op alle getoetste onderdelen beter scoren. De HKM ers zijn zorgverleners, meestal verzorgenden, die in de directe zorg voor de bewoners werken en extra geschoold zijn op het gebied van infectiepreventie. Hierdoor vormen zij de schakel tussen de infectiecommissie en infectiepreventiedeskundigen enerzijds en de zorgverleners anderzijds. Zij kunnen hun collega s uitleg geven over het hoe en waarom van de maatregelen voor infectiepreventie. Daarnaast kunnen zij de infectiecommissie informeren over de (mogelijke) knelpunten bij het toepassen van de maatregelen. Voorwaarde voor het goed functioneren van HKM ers is dat zij, naast de extra scholing, ook zijn vrijgesteld voor enkele uren per week om rond te lopen, collega s te motiveren voor het toepassen van infectiepreventiemaatregelen en het contact met de infectiecommissie. Het belang van een dergelijke functionaris is tijdens de rondgang van de inspectie ook gebleken omdat regelmatig ongewenste situaties zijn aangetroffen zoals: Vieze tilbanden aan tilliften; in één van de bezochte verpleeghuizen was dit mede de veroorzaker van het verspreiden van MRSA. Koelkasten met medicijnen zonder thermometer. Onvoldoende dragen van beschermende kleding, bijvoorbeeld bij het douchen. Verbandkarren die meegaan op de kamers van de bewoner. Maatregel Uit het inspectieonderzoek blijkt dat Hygiëne Kwaliteitsmedewerkers een belangrijke bijdrage leveren aan infectiepreventie. De inspectie beveelt van harte aan om één of meer zorgverleners bij te scholen en deze medewerkers extra taken op het gebied van infectiepreventie te geven. 2.4 Regionaal afgestemd MRSA-beleid essentieel Iets meer dan de helft van de bezochte verpleeghuizen had nog geen operationeel beleid voor MRSA. Als MRSA onopgemerkt blijft, kan dit veel schade en risico voor de patiënten/bewoners veroorzaken. De risico s zijn het grootst in de ziekenhuizen. Bij overplaatsingen naar ziekenhuizen leidt dit tot verspreiden van het resistente microorganisme. Deze kunnen moeilijk of niet te bestrijden infecties veroorzaken. Het Nederlandse op preventie gerichte MRSA-beleid is dus van groot belang. Alle gezondheidszorginstellingen moeten zich realiseren dat de keten zo sterk is als de zwakste schakel. Het MRSA-beleid voorkomt/beperkt het ontstaan van moeilijk of niet te behandelen infecties veroorzaakt door resistente micro-organismen. Ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere instellingen moeten hun beleid in samenhang met elkaar vaststellen en

6 78 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG uitvoeren. Dit belang wordt ook onderschreven in het rapport van de Gezondheidsraad van oktober 2006 over het MRSA-beleid in Nederland (zie ). Indien verspreiding van MRSA is aangetoond, kost het veel moeite, ongemak en risico s voor bewoners om de MRSA weer uit te bannen. Daarnaast is de bestrijding van MRSA zeer kostbaar. Maatregel Elk verpleeghuis moet een MRSA-beleid ontwikkelen op basis van de richtlijn van de WIP en hierin actief samenwerken met zorgaanbieders in de regio. 2.5 Als je weet wat je doet, doe je het eerder goed Nog zelden is infectiepreventie structureel een onderwerp van bij- en nascholing. Daardoor hebben de gezondheidswerkers in de verpleeghuizen onvoldoende deskundigheid om infectiepreventiemaatregelen uit te voeren. Initiatieven als een infectiepreventieweek en een triviantspel infectiepreventie maken zorgverleners op een vrolijke of ludieke wijze bewust van het belang van infectiepreventie. Ook artsen en paramedici hebben regelmatig bij- en nascholing nodig, omdat uit dit onderzoek blijkt dat niet iedereen goed op de hoogte is van de professionele standaarden. Maatregel Infectiepreventie moet onderdeel zijn van de structurele bij- en nascholing van alle zorgverleners in verpleeghuizen. 2.6 De Infectieziektewet bekend maar niet verankerd In het kader van de Infectieziektewet zijn een aantal infectieziekten meldingsplichtig. In het bijzonder artikel 7 is van belang omdat daarin is geregeld dat als meerdere personen dezelfde ziekteverschijnselen hebben, dit gemeld moet worden aan de GGD. De GGD kan naar aanleiding van een melding bron- en contactonderzoek doen om daarmee verdere verspreiding van een infectieziekte te voorkomen. De GGD kan bij uitbraken van infectieziekten in een verpleeghuis ondersteuning bieden om de uitbraak te elimineren. De samenwerking bij een uitbraak is effectiever als er afspraken zijn gemaakt met de afdeling infectieziekten van de GGD in rustige tijden. Maatregel Artsen in een verpleeghuis behoren de Infectieziektewet na te leven en daartoe afspraken te maken met de regionale GGD. 2.7 Antibioticabeleid is ook veiligheid Ondanks eerdere aanbevelingen van de IGZ is gebleken dat er nog te weinig is gedaan om het antibioticabeleid, afgestemd op verpleeghuisbewoners, samen met deskundigen te ontwikkelen. Een adequaat antibioticabeleid leidt tot een doeltreffende behandeling

7 79 BIJLAGEN RAPPORT VERPLEEGHUISZORG: KWALITEITSSALG IS GAANDE van infecties en infectieziekten. Een doelmatig beleid kan tot kostenbesparing leiden en levert een bijdrage in het voorkomen van resistentie tegen antimicrobiële middelen. Maatregel Elk verpleeghuis moet een antibioticabeleid ontwikkelen op basis van de richtlijnen van de SWAB en zo mogelijk op basis van een regionaal afgestemd formularium.

8 80 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG 3 Resultaten In dit hoofdstuk staat hoe de verpleeghuizen zijn beoordeeld op de criteria voor de voorwaarden voor verantwoorde zorg op het gebied van infectiepreventie. Er zijn acht aandachtsgebieden van infectiepreventie onderzocht. De resultaten zijn beoordeeld op een vierpuntschaal: afwezig, aanwezig, operationeel en geborgd. De onderbouwing voor de beoordelingen is weergegeven in de inleiding. Per onderdeel wordt de (operationele) norm beschreven, gevolgd door de resultaten. Tijdens de inspectiebezoeken aan 253 verpleeghuizen in 2006 heeft de inspectie via een korte vragenlijst geïnformeerd naar de infectiecommissie en de ondersteuning door deskundigen. Hieruit bleek het volgende: 60 procent van de verpleeghuizen heeft een infectiecommissie. In het merendeel van die verpleeghuizen (87%) was een deskundige, nagenoeg altijd een ziekenhuishygiënist, betrokken bij de commissie. Tweederde van de hygiënisten is daarvoor op afroep beschikbaar. In eenderde is de inzet van externe infectiedeskundigen structureel geregeld voor enkele uren per week. De resultaten van de vragenlijst en de inspectiebezoeken liggen in lijn met elkaar: er was een infectiecommissie met ondersteuning van deskundigen in 44 procent van de bezochte verpleeghuizen en 50 procent van de geënquêteerde verpleeghuizen. De resultaten van de 25 toezichtbezoeken betroffen een a-selecte steekproef van verpleeghuizen verspreid over Nederland en wordt beschouwd als representatief voor de verpleeghuizen. 3.1 De resultaten van de bezoeken in één oogopslag De beoordelingen van de onderzochte aandachtsgebieden infectiepreventie zijn samengevat in tabel 1. Het merendeel van de beoordelingen valt in afwezig en aanwezig. Daaruit blijkt dat het infectiepreventiebeleid nog niet op orde is in de verpleeghuizen. De afzonderlijke onderwerpen komen in de volgende paragrafen aan de orde. Figuur 1 De scores van de 25 verpleeghuizen per onderwerp Infectiepreventie-beleid Infectiecommissie Kwaliteitsbeleid infectiepreventie MRSA-beleid Antibioticabeleid Infectieziektewet Surveillance Bij- en nascholing 0% 20% 40% 60% 80% 100% Afwezig Aanwezig Operationeel Geborgd

9 81 BIJLAGEN RAPPORT VERPLEEGHUISZORG: KWALITEITSSALG IS GAANDE 3.2 Infectiepreventie nog zelden onderdeel van beleid De norm Het verpleeghuis heeft een actief infectiepreventiebeleid, er is een beleidsplan (apart of als onderdeel van het beleidsplan ), er is een jaarwerkplan (apart of als onderdeel) en een jaarverslag (apart of als onderdeel). Resultaten Ondanks de inspectieaanbeveling uit 1995 hadden de meeste bezochte verpleeghuizen (84%) geen operationeel of geborgd infectiepreventiebeleid. Dat wil niet zeggen dat de instellingen geen aandacht hebben voor infectiepreventie. Een aanzienlijk deel (44%) had wel aandacht voor het onderwerp, maar het was ongestructureerd, gericht op een beperkt aantal onderdelen en/of niet in overeenstemming met de richtlijnen van de WIP. In 40 procent van de bezochte verpleeghuizen was geen of zeer beperkt aandacht voor het infectiepreventiebeleid. 3.3 Infectiecommissies nog te weinig ondersteund door deskundigen De norm Er is een infectiecommissie waarvan tenminste een artsmicrobioloog, arts infectieziekten van de GGD of hygiënist lid is, de commissie vergadert via een vast schema en maakt daarvan verslag. De commissie heeft een reglement. Resultaten In 68 procent van de bezochte verpleeghuizen was een infectiecommissie ingesteld. In 44 procent verpleeghuizen betrof dit een actieve commissie, die ook planmatig werkte en tenminste voldeed aan de operationele norm. In één bezocht verpleeghuis evalueerde de commissie de activiteiten van de infectiepreventie en dit leidde tot verdere verfijning van het infectiepreventiebeleid. Dit is beoordeeld als geborgd omdat sprake was van een kwaliteitscirkel. In 24 procent van de verpleeghuizen was een commissie die niet voldeed aan de norm. Dit betrof in 16 procent van de verpleeghuizen een slapende infectiecommissie zonder deskundigen, zoals een ziekenhuishygiënist of een arts-microbioloog; in 8 procent functioneerde de commissie voor meerdere verpleeg- en verzorgingshuizen, waardoor de betrokkenheid verloren is gegaan. In 32 procent van de bezochte verpleeghuizen was geen infectiecommissie aanwezig. 3.4 Kwaliteitsbeleid voor infectiepreventie nog in een pril stadium De norm Er is een systeem van protocollering en de verantwoordelijkheden voor de onderdelen liggen vast. Relevante onderwerpen zijn geprotocolleerd en de protocollen zijn in lijn met de actuele richtlijnen van de WIP.

10 82 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Resultaten In de meeste verpleeghuizen (88%) was het systeem van protocollering in ontwikkeling. Over het algemeen waren er wel protocollen voor de voorbehouden handelingen in verband met de Wet BIG, zoals het inbrengen van een infuus of een blaaskatheter. Infectiepreventiemaatregelen waren veelal wel in deze protocollen beschreven, maar het bleek niet altijd volledig in overeenstemming met de richtlijnen van de WIP. Belangrijke afwijkingen waren het niet op de juiste wijze toepassen van de juiste desinfectiemiddelen. Sommige protocollen bleken erg gedateerd en niet in overeenstemming met de actuele richtlijnen van de WIP. Voor andere onderwerpen, die wel in de richtlijnen van de WIP genoemd worden en relevant zijn voor ieder verpleeghuis, waren er zelden protocollen opgesteld. Een voorbeeld hiervan was de fysiotherapie. Deze functie was aanwezig in elk verpleeghuis, maar zelden was er een infectiepreventieprotocol fysiotherapie voorhanden of protocollen waar infectiepreventie onderdeel van was. Soms beschouwde het verpleeghuis de integrale tekst van de richtlijn van de WIP als protocol. Dat is naar het oordeel van de IGZ niet toereikend. Immers de richtlijnen bieden vaak meerdere mogelijkheden en hierin moet een verpleeghuis een keuze maken. Verder dienen de richtlijnen vertaald te worden naar de specifieke situatie en moet men de verantwoordelijkheden benoemen. 3.5 MRSA-beleid nog niet in alle verpleeghuizen actueel De norm Er is een MRSA-beleid, daarvoor is een protocol (met draaiboek) ontwikkeld op basis van de richtlijn van de WIP. De verantwoordelijkheden voor de onderdelen liggen vast en het protocol wordt consequent nageleefd. Resultaten Minder dan de helft van de verpleeghuizen (44%) had een operationeel of geborgd MRSA-beleid. Met name de verpleeghuizen die ervaring hadden met verspreiding van MRSA, bleken wel een actueel MRSA-beleid te hebben. In deze verpleeghuizen werd de naleving van het beleid getoetst en werden het protocol en draaiboek systematisch geëvalueerd en bijgesteld. Enkele verpleeghuizen gaven aan geen MRSA-positieve bewoners op te nemen. Eén verpleeghuis zei zeer terughoudend te zijn ten aanzien van MRSA-positieve bewoners. De overige verpleeghuizen die geen MRSA-beleid hadden, gaven aan dat als zich een bewoner met MRSA zou aandienen, zij contact zullen opnemen met een ziekenhuishygiënist of artsmicrobioloog. In enkele verpleeghuizen (12%) was men bezig om protocollen voor MRSA te ontwikkelen.

11 83 BIJLAGEN RAPPORT VERPLEEGHUISZORG: KWALITEITSSALG IS GAANDE 3.6 Antibioticabeleid niet afgestemd met deskundigen De norm Er is een antibioticabeleid met formularium dat consequent gevolgd wordt en niet ouder is dan 4 jaar. Het antibioticabeleid is in overleg met een artsmicrobioloog opgesteld en afgestemd in de regio. Resultaten Het merendeel van de verpleeghuizen had wel aandacht voor het antibioticabeleid. Echter in meer dan de helft (56%) was geen formularium opgesteld. Bij aanwezigheid van een formularium (44%), werd een artsmicrobioloog betrokken bij het opstellen van het formularium. In enkele gevallen (12%) was het formularium voor een gehele gezondheidsregio opgesteld met differentiaties voor huisartsen, verpleeghuizen en ziekenhuizen. De inspectie vindt dit een goed initiatief. In één verpleeghuis (4%) is beoordeeld dat de norm geborgd is omdat het antibioticabeleid en formularium op de naleving en de voorwaarden voor afwijken worden getoetst en periodiek herzien. 3.7 De Infectieziektewet bekend maar niet verankerd De norm De (verpleeghuis-)arts is op de hoogte van de Infectieziektewet en de wet wordt consequent nageleefd. Er zijn schriftelijke procedures ter naleving van de wet, de schriftelijke procedures zijn algemeen bekend en er zijn afspraken met de GGD over de wijze van melding. Resultaten De Infectieziektewet (artikel 7) regelt de aangifteplicht aan GGD-en als zich in korte tijd bepaalde symptomen bij meerdere personen voordoen, die mogelijk verband houden met een infectieziekte. De GGD-en kan bron- en contactonderzoek doen en zo nodig maatregelen nemen (in overleg met het verpleeghuis) om verdere verspreiding van een infectieziekte te beperken en/of de mogelijke bron op te sporen en te elimineren. In alle verpleeghuizen was men op de hoogte van de aangifteplicht van infectieziekten op grond van de Infectieziektewet. Het was echter in bijna alle verpleeghuizen (24) niet vastgelegd hoe en wie wat moet doen. Er waren geen vastgelegde afspraken met de GGD en het diagnosticerende laboratorium hierover. Overigens gaf men in de meeste verpleeghuizen aan dat de arts infectieziekten van de GGD gemakkelijk te bereiken is. 3.8 Decubitusaspecten goed gesurveilleerd De norm Er is op twee of meer onderdelen, die relevant zijn voor preventie van infecties, een surveillancesysteem. Een surveillancesysteem houdt in het systematisch verzamelen van gegevens, analyse van de gegevens en verbeteracties met voorbeelden. De resultaten van de verbeteracties worden gemeten. Onderwerpen die verband houden met infectierisico s, zijn onder andere decubitus, antibioticagebruik en gebruik van blaaskatheter.

12 84 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Resultaten Voor decubitus was er in de meeste verpleeghuizen (88 procent) actieve surveillance. In 12 procent van de verpleeghuizen was naast de decubitussurveillance ook nog een andere surveillance (antibiotica of gebruik van blaaskatheter). In 12 procent van de verpleeghuizen deed men (nog) niets aan surveillance. 3.9 Bij- en nascholing infectiepreventie zeer beperkt De norm Er is periodiek bij- en nascholing infectiepreventie voor alle disciplines. Resultaten In een kwart van de verpleeghuizen was infectiepreventie onderdeel van de bij- en nascholing. In de rest van de verpleeghuizen (35%) is infectiepreventie geen onderdeel van bij- en nascholing of is infectiepreventie slechts incidenteel onderwerp van scholing bij een beperkte groep medewerkers (40%). Enkele verpleeghuizen hadden creatieve ideeën uitgewerkt: Kweekproeven om het effect van handhygiëne te laten zien. Een film over handhygiëne. Elk jaar een themaweek over hygiëne. Triviantspel infectiepreventie met prijzen De infectiecommissie zorgt voor actief infectiepreventiebeleid Per verpleeghuis zijn de beoordelingen per getoetste norm opgeteld met uitzondering van de score infectiecommissie en deskundigen. Aan de beoordelingen zijn waardes toegekend. Het valt meteen op dat de verpleeghuizen met een actieve infectiecommissie een hogere gemiddelde totaalscore hebben dan de verpleeghuizen met een passieve infectiecommissie of zonder infectiecommissie. De beoordelingen van de verpleeghuizen met een infectiecommissie die niet gestructureerd werkt of zonder inbreng van deskundigen, verschilt nauwelijks van de verpleeghuizen zonder infectiecommissie. Eén verpleeghuis uit de categorie verpleeghuis zonder infectiecommissie heeft een score die overeenkomt met de gemiddelde score van verpleeghuizen met een actieve infectiecommissie. Hiervoor zijn 2 redenen aan te geven: Het verpleeghuis betrekt, zij het niet gestructureerd, de ziekenhuishygiënist en de artsmicrobioloog bij onderdelen van het infectiepreventiebeleid. Bovendien is er een actieve kwaliteitsfunctionaris die audits uitvoert op het gebied van infectiepreventie.

13 85 BIJLAGEN RAPPORT VERPLEEGHUISZORG: KWALITEITSSALG IS GAANDE Figuur 2 Scores verpleeghuizen op getoetste normen* 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Actieve infectiecommissie en HKM (N=5) 1 Actieve infectiecommissie (N=6) Passieve infectiecommissie (N=6) Geen infectiecommissie (N=8) * Toelichting op figuur 2. Voor de berekening van de totaalscore is de volgende berekening gevolgd: afwezigheid van de norm=1 punt, aanwezig=2 punten, operationeel=3 punten, geborgd=4 punten. Het aantal behaalde punten is vervolgens gedeeld door het aantal normen Hygiëne kwaliteitsmedewerkers In 20 procent van de verpleeghuizen waren hygiënekwaliteitsmedewerkers (HKM ers) aangesteld als schakel tussen de zorgverleners en de infectiecommissie. Het was goed om van een directeur van één van de bestscorende verpleeghuizen te vernemen dat de HKM ers een belangrijke spil zijn bij preventie en bestrijding van infecties. De HKM ers konden de spilfunctie daar zo goed vervullen, omdat er én een goede relatie (ondersteuning van) met de hygiënist was én een goed scholingstraject. Voorwaarde voor de taakinvulling van de HKM er was dat zij voor enkele uren per week werden vrijgesteld voor deze activiteit Rondleiding geeft inzicht in de praktijk van alle dag De indruk van de gesprekken werd bevestigd tijdens de rondleiding op de afdelingen: er valt nog veel te verbeteren op het gebied van infectiepreventie. In alle gevallen waarbij risicovolle of onveilige situaties zijn aangetroffen, is door de inspecteur verzocht direct maatregelen te nemen. Koelkasten krijgen weinig aandacht In 56 procent van de bezochte verpleeghuizen bevatten de koelkasten, vriesvakken en/of diepvrieskasten voor medicijnen geen thermometer. De juiste temperatuur kan dan niet worden bewaakt. Voor medicijnen is het van belang de temperatuur te bewaken als de houdbaarheid gerelateerd is aan de bewaartemperatuur. In de koel-

14 86 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG kasten en diepvrieskasten voor voeding was dit in het kader van de HACCP wel goed geregeld. Te weinig kennis over het omgaan met steriele materialen Materialen lagen soms zo opgeslagen dat de verpakking beschadigd was of kon worden. Zo trof de inspectie een enkele keer steriele medische hulpmiddelen aan die gebundeld waren met een elastiekje. Voorts trof de inspectie meerdere malen steriele medische hulpmiddelen aan waarvan de uiterste gebruiksdatum was verstreken. Soms waren er zeer grote voorraden aanwezig met het risico van het overschrijden van de uiterste vervaldatum. In enkele verpleeghuizen hersteriliseerde men medische hulpmiddelen in een droogsterilisator, dat beschouwt de inspectie als een onjuiste en onveilige methode. Twee verpleeghuizen gebruikten medische hulpmiddelen die bestemd waren voor éénmalig gebruik, voor onbepaalde tijd. Dat is een risicovolle methode. In meer dan de helft van de verpleeghuizen onduidelijkheden over desinfectiemiddelen In een protocol stond dat er alcohol 70 procent of jodiumtinctuur gebruikt moest worden in een bepaalde situatie. Deze middelen waren echter niet beschikbaar op de verpleegafdelingen. In tegenstelling tot het advies van de WIP gebruikte men in enkele verpleeghuizen alcoholdeppers. Het gebruik van alcoholdeppers heeft het nadeel dat ze uitdrogen of onvoldoende vochtig zijn, zodat daarmee de noodzakelijke desinfectietijd niet bereikt wordt. In één verpleeghuis was onduidelijkheid over de vraag hoe chloortabletten gebruikt moesten worden en wanneer. Er was in een meerderheid van de bezochte verpleeghuizen onduidelijkheid over de inwerktijd van desinfectiemiddelen. Reinigen tilbanden geen standaard procedure De tilbanden van tilliften werden incidenteel gewassen, maar bijna nooit volgens een vast schema. In één bezocht verpleeghuis vernam de inspectie dat MRSA via de tilbanden was verspreid. Met dit voorval is het belang van systematisch reinigen meteen aangetoond. Verbandkarren en materialen zagen er vaak onverzorgd uit Soms namen verzorgenden de gehele verbandkar mee tot aan het bed van de bewoner. Dit leidt tot zogenaamde smeercontaminatie. Verbandkarren bleken vaak ook grote tubes zalven en crèmes voor algemeen gebruik te bevatten. Dat geeft risico op contaminatie en een snellere verspreiding van micro-organismen. Onduidelijkheid over dienstkleding en beschermende kleding In de meeste bezochte verpleeghuizen zijn geen goede afspraken gemaakt over gebruik van eigen kleding, dienstkleding en beschermende kleding. In één verpleeghuis had het management gekozen voor privé-kleding en beschermende kleding indien geïndiceerd. Het kostte in dat verpleeghuis tijdens de rondgang veel moeite om uiteindelijk de beschermende kleding te vinden. Blijkbaar werd het dus niet structureel gebruikt, terwijl er zeker dagelijks indicaties zijn voor het dragen van beschermende kleding. Te denken valt aan hulp bij douchen en persoonlijke verzorging van de cliënten.

Wat ziet de inspecteur: infectiepreventie vanuit het oogpunt van de IGZ. Marijke Bilkert Senior inspecteur

Wat ziet de inspecteur: infectiepreventie vanuit het oogpunt van de IGZ. Marijke Bilkert Senior inspecteur Wat ziet de inspecteur: infectiepreventie vanuit het oogpunt van de IGZ Marijke Bilkert Senior inspecteur Wat ziet de inspecteur: infectiepreventie vanuit het oogpunt van de IGZ De inhoud van deze presentatie

Nadere informatie

Disclosure slide: Geen (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties Sponsoring of onderzoeksgeld.

Disclosure slide: Geen (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties Sponsoring of onderzoeksgeld. Disclosure slide: Disclosure belangen spreker Geen (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties Sponsoring of onderzoeksgeld Nee Geen Geen Honorarium of andere (financiële)

Nadere informatie

HKM-er via het oog van de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ)

HKM-er via het oog van de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) HKM-er via het oog van de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) Marijke Bilkert inspecteur HKM-ers-Fontis 26 april 2 De inhoud van deze presentatie De rol van de inspectie voor de gezondheidszorg Relevante

Nadere informatie

Verslag/rapport van het inspectiebezoek aan Berchhiem te Burgum en Haersmahiem te Buitenpost op 17 oktober 2013. Zwolle, november 2013

Verslag/rapport van het inspectiebezoek aan Berchhiem te Burgum en Haersmahiem te Buitenpost op 17 oktober 2013. Zwolle, november 2013 Verslag/rapport van het inspectiebezoek aan Berchhiem te Burgum en Haersmahiem te Buitenpost op 17 oktober Zwolle, november Zwolle, november Inhoud 1 Inleiding en conclusie 3 2 Bevindingen inspectiebezoek

Nadere informatie

Rapport van het follow-up inspectiebezoek aan verpleeg- en verzorgingshuis De Vijf Havens te Rotterdam op 26 maart 2013. Den Haag, april 2013

Rapport van het follow-up inspectiebezoek aan verpleeg- en verzorgingshuis De Vijf Havens te Rotterdam op 26 maart 2013. Den Haag, april 2013 Rapport van het follow-up inspectiebezoek aan verpleeg- en verzorgingshuis De Vijf Havens te Rotterdam op 26 maart 2013 Den Haag, april 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Bevindingen inspectiebezoek 4 2.1 Opzet

Nadere informatie

Staat van de Gezondheidszorg 2008 Position Paper: Tilliften

Staat van de Gezondheidszorg 2008 Position Paper: Tilliften Staat van de Gezondheidszorg 2008 Position Paper: Tilliften Voor de beantwoording van de SGZ-vragen is uitgegaan van de bevindingen in het inspectierapport uit september 2004 Tilliften: nog steeds niet

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het Ikazia ziekenhuis op 28 mei 2015 te Rotterdam

Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het Ikazia ziekenhuis op 28 mei 2015 te Rotterdam Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het Ikazia ziekenhuis op 28 mei 2015 te Rotterdam Utrecht, juli 2015 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Neem (inwerk)tijd voor het desinfectiebeleid

Neem (inwerk)tijd voor het desinfectiebeleid Neem (inwerk)tijd voor het desinfectiebeleid Den Haag, januari 2007 Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hierbij bied ik u het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

Nadere informatie

Infectiepreventie in ziekenhuizen. Hiaat tussen kennis en gedrag

Infectiepreventie in ziekenhuizen. Hiaat tussen kennis en gedrag Infectiepreventie in ziekenhuizen Hiaat tussen kennis en gedrag Den Haag, mei 2004 Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hierbij bied ik u het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 5 augustus 2014 aan centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam te Rotterdam. Den Haag, augustus 2014

Rapport van het hertoetsbezoek op 5 augustus 2014 aan centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam te Rotterdam. Den Haag, augustus 2014 Rapport van het hertoetsbezoek op 5 augustus 0 aan centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam te Rotterdam Den Haag, augustus 0 Rapport van het herinspectiebezoek aan Centrum voor Reuma en Revalidatielocatie

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan verpleeghuis Schiehoven-Wilgenplas te Rotterdam op 4 september 2012. Den Haag september 2012

Rapport van het inspectiebezoek aan verpleeghuis Schiehoven-Wilgenplas te Rotterdam op 4 september 2012. Den Haag september 2012 Rapport van het inspectiebezoek aan verpleeghuis Schiehoven-Wilgenplas te Rotterdam op 4 september 2012 Den Haag september 2012 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Bevindingen inspectiebezoek 4 2.1 Opzet 4 2.2 Observatie

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 10 juli 2015 aan verpleeghuis Hogewey te Weesp

Rapport van het hertoetsbezoek op 10 juli 2015 aan verpleeghuis Hogewey te Weesp Rapport van het hertoetsbezoek op 0 juli 205 aan verpleeghuis Hogewey te Weesp Utrecht, augustus 205 V005055 Rapport van het herinspectiebezoek aan verpleeghuis Hogewey te Weesp op 5 juli 205 Utrecht,

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht

Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 5 2.1 Inleiding... 5

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan Ziekenhuis Gelderse Vallei op 30 april 2015 te Ede

Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan Ziekenhuis Gelderse Vallei op 30 april 2015 te Ede Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan Ziekenhuis Gelderse Vallei op 30 april 2015 te Ede Utrecht, juli 2015 Gelderse Vallei op 30 april 2015

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Libra revalidatie en audiologie locatie Blixembosch, Eindhoven op 9 april 2015

Rapportage van het inspectiebezoek aan Libra revalidatie en audiologie locatie Blixembosch, Eindhoven op 9 april 2015 Rapportage van het inspectiebezoek aan Libra revalidatie en audiologie locatie Blixembosch, Eindhoven op 9 april 2015 Utrecht, juli 2015 Inhoud 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek...

Nadere informatie

Datum 17 november 2014 Onderwerp Definitief inspectierapport tevens eindrapport circulaire inspectie

Datum 17 november 2014 Onderwerp Definitief inspectierapport tevens eindrapport circulaire inspectie > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Apotheek Haagse Ziekenhuizen (AHZ) t.a.v., gevestigd apotheker Escamplaan 900 2547 E DEN HAAG Datum 17 november 2014 Onderwerp Definitief inspectierapport tevens

Nadere informatie

Utrecht, september 2015

Utrecht, september 2015 Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het Antonius ziekenhuis op 15 juli 2015 te Nieuwegein Utrecht, september 2015 Rapport naar aanleiding

Nadere informatie

Bouwen aan BRMO beleid in verpleeg- en verzorgingshuizen en extramuraal

Bouwen aan BRMO beleid in verpleeg- en verzorgingshuizen en extramuraal Bouwen aan BRMO beleid in verpleeg- en verzorgingshuizen en extramuraal Zorg dat de basis goed is Mari van der Most Deskundige infectiepreventie 29 januari 2015 Disclosure belangen spreker (potentiële)

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 12 februari 2015 aan WZH De Strijp te Den Haag

Rapport van het hertoetsbezoek op 12 februari 2015 aan WZH De Strijp te Den Haag Rapport van het hertoetsbezoek op februari 05 aan WZH De Strijp te Den Haag Utrecht, april 05 V00459 Rapport van het herinspectiebezoek aan verpleeghuis De Strijp te Den Haag op februari 05 Inhoud Inleiding....

Nadere informatie

Utrecht, augustus 2015

Utrecht, augustus 2015 Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het ZorgSaam ziekenhuis op 7 juli 2015 te Terneuzen Utrecht, augustus 2015 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1

Nadere informatie

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Rotterdam-Rijnmond

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Rotterdam-Rijnmond Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Spon Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Rotterdam-Rijnmond Bezoekdatum:

Nadere informatie

Rapport van het herinspectiebezoek aan Anholt te Assen op 17 januari Zwolle, februari 2013

Rapport van het herinspectiebezoek aan Anholt te Assen op 17 januari Zwolle, februari 2013 Rapport van het herinspectiebezoek aan Anholt te Assen op 17 januari 2013 Zwolle, februari 2013 Rapport van het inspectiebezoek aan Anholt te Assen op 17 januari 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Bevindingen

Nadere informatie

Titel: Één voor allen, allen voor één. Een onderzoek naar het hygiëne en infectiepreventie besef op verpleegafdelingen van het ziekenhuis.

Titel: Één voor allen, allen voor één. Een onderzoek naar het hygiëne en infectiepreventie besef op verpleegafdelingen van het ziekenhuis. Titel: Één voor allen, allen voor één. Een onderzoek naar het hygiëne en infectiepreventie besef op verpleegafdelingen van het ziekenhuis. Auteurs: - Simone Krooshof, Afdeling Hygiëne en Infectiepreventie,

Nadere informatie

Haga Ziekenhuis Raad van bestuur T.a.v. Directievoorzitter Postbus LN Den Haag. Datum 22 juli 2015 Onderwerp Definitief rapport TIP

Haga Ziekenhuis Raad van bestuur T.a.v. Directievoorzitter Postbus LN Den Haag. Datum 22 juli 2015 Onderwerp Definitief rapport TIP > Retouradres 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht Haga Ziekenhuis Raad van bestuur T.a.v. Directievoorzitter Postbus 40551 2504 LN Den Haag Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR

Nadere informatie

Resultaten van 640 toezichtbezoeken aan instellingen voor verpleeghuiszorg

Resultaten van 640 toezichtbezoeken aan instellingen voor verpleeghuiszorg 29 BIJLAGEN RAPPORT VERPLEEGHUISZORG: KWALITEITSSALG IS GAANDE BIJLAGE 1 van 640 toezichtbezoeken aan instellingen voor verpleeghuiszorg 1 Inleiding 31 1.1 Aanleiding 31 1.2 Doelstellingen van het inspectieonderzoek

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het UMCG op 13 juli 2015 te Groningen

Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het UMCG op 13 juli 2015 te Groningen Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het UMCG op 13 juli 2015 te Groningen Utrecht, september 2015 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding en

Nadere informatie

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Haaglanden

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Haaglanden Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Haaglanden Bezoekdatum: 8 juni 2016 Utrecht juli 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Algemene gegevensvragenlijst incidentiemeting SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen- Algemene gegevens. datum:.

Algemene gegevensvragenlijst incidentiemeting SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen- Algemene gegevens. datum:. Algemene gegevensvragenlijst incidentiemeting SNIV 2014 -Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen- datum:. Algemene gegevens Naam zorggroep: Naam locatie deelnemend verpleeghuis:... (n.b. per

Nadere informatie

Verpleeghuiszorg: kwaliteitsslag is gaande. Resultaat van geïntensiveerd toezicht 2005-2006

Verpleeghuiszorg: kwaliteitsslag is gaande. Resultaat van geïntensiveerd toezicht 2005-2006 Verpleeghuiszorg: kwaliteitsslag is gaande Resultaat van geïntensiveerd toezicht 2005-2006 Den Haag, december 2006 Aan de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, De inspectie

Nadere informatie

Disclosure slide: Geen (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties Sponsoring of onderzoeksgeld.

Disclosure slide: Geen (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties Sponsoring of onderzoeksgeld. Disclosure slide: Disclosure belangen spreker Geen (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties Sponsoring of onderzoeksgeld Nee Geen Geen Honorarium of andere (financiële)

Nadere informatie

De meest gestelde vragen over MRSA

De meest gestelde vragen over MRSA De meest gestelde vragen over MRSA Inleiding In deze brochure treft u de meest gestelde vragen aan over MRSA en de antwoorden daarop. De brochure is een aanvulling op de ziekenhuisfolder waarin algemene

Nadere informatie

Rapport van het herinspectiebezoek aan Interzorg locatie De Hullen te Roden op 20 augustus 2013. Zwolle, augustus 2013

Rapport van het herinspectiebezoek aan Interzorg locatie De Hullen te Roden op 20 augustus 2013. Zwolle, augustus 2013 Rapport van het herinspectiebezoek aan Interzorg locatie De Hullen te Roden op 20 augustus 2013 Zwolle, augustus 2013 Vooraf Mede op grond van de bevindingen in dit rapport heeft de inspectie besloten

Nadere informatie

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Ziekenhuis St. Jansdal xxxx, Raad van Bestuur Postbus 138 3840 AC HARDERWIJK Werkgebied Zuidwest Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag Postbus 90700 2509 LS Den

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken antibioticaresistentie in de zorg

Bestuurlijke afspraken antibioticaresistentie in de zorg Bestuurlijke afspraken antibioticaresistentie in de zorg Inleiding Antibiotica zijn in de eerste plaats nodig voor het bestrijden van bacteriële infecties. Antibiotica zijn daarnaast onmisbaar voor het

Nadere informatie

Bijlage 1. Bron- en contactonderzoek bij clusters van MRSA-infectie

Bijlage 1. Bron- en contactonderzoek bij clusters van MRSA-infectie Staphylococcus aureus-infecties, inclusief MRSA A41 Bijlage 1. Bron- en contactonderzoek bij clusters van MRSA-infectie Achtergronden Het in Nederland gevoerde strikte screenings- en isolatiebeleid ( search-and-destroy

Nadere informatie

Handleiding. INFECTIEPREVENTIE OP ORDE IN JE ZORGORGANISATIE Randvoorwaarden, bevorderende factoren en knelpunten Juni 2015

Handleiding. INFECTIEPREVENTIE OP ORDE IN JE ZORGORGANISATIE Randvoorwaarden, bevorderende factoren en knelpunten Juni 2015 Handleiding INFECTIEPREVENTIE OP ORDE IN JE ZORGORGANISATIE Randvoorwaarden, bevorderende factoren en knelpunten Juni 2015 Colofon Auteurs: Deze handleiding maakt onderdeel uit van het project Versterking

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Van Linschoten Specialisten op 18 juni 2013 te Hilversum

Rapportage van het inspectiebezoek aan Van Linschoten Specialisten op 18 juni 2013 te Hilversum Rapportage van het inspectiebezoek aan Van Linschoten Specialisten op 18 juni 2013 te Hilversum Juni 2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek 3 2 Conclusies en te nemen maatregelen 4 3. Resultaten

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 19 januari 2016 aan woonzorgcentrum De Zeven Schakels te Zevenbergen. Utrecht, maart 2016

Rapport van het inspectiebezoek op 19 januari 2016 aan woonzorgcentrum De Zeven Schakels te Zevenbergen. Utrecht, maart 2016 Rapport van het inspectiebezoek op 19 januari 2016 aan woonzorgcentrum De Zeven Schakels te Zevenbergen Utrecht, maart 2016 1008248 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3

Nadere informatie

Gezondheidsbescherming bij publieksevenementen onvoldoende geborgd

Gezondheidsbescherming bij publieksevenementen onvoldoende geborgd Gezondheidsbescherming bij publieksevenementen onvoldoende geborgd Den Haag, oktober 2008 Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek hygiëne en infectiepreventie Oktober 2015

Resultaten Onderzoek hygiëne en infectiepreventie Oktober 2015 Resultaten Onderzoek hygiëne en infectiepreventie Oktober 2015 Gom ZorgSupport Oktober 2015 In de periode van 9 tot en met 22 oktober 2015 heeft Gom ZorgSupport een digitaal onderzoek naar hygiëne en infectiepreventie

Nadere informatie

Het toezicht infectiepreventie (TIP) in ziekenhuizen

Het toezicht infectiepreventie (TIP) in ziekenhuizen Het toezicht infectiepreventie (TIP) in ziekenhuizen Merel Langelaar Coördinerend specialistisch senior inspecteur IGZ Themaconferentie NVZ/NFU 17 september 2015 2 2 miljoen ziekenhuisopnames per jaar

Nadere informatie

Verpleeghuiszorg op de goede weg. Resultaten van vervolgbezoeken aan de 149 meest risicovolle instellingen voor verpleeghuiszorg in 2006/2007

Verpleeghuiszorg op de goede weg. Resultaten van vervolgbezoeken aan de 149 meest risicovolle instellingen voor verpleeghuiszorg in 2006/2007 Verpleeghuiszorg op de goede weg Resultaten van vervolgbezoeken aan de 149 meest risicovolle instellingen voor verpleeghuiszorg in 2006/2007 Den Haag, mei 2008 Aan de minister en staatssecretaris van

Nadere informatie

Infectiepreventie in verpleeghuizen vraagt om innovatie?

Infectiepreventie in verpleeghuizen vraagt om innovatie? Infectiepreventie in verpleeghuizen vraagt om innovatie? Karina Nolte 31 oktober 2013 Introductie Exper5se en ondersteuning op het gebied van infec5epreven5e Ziekenhuizen Privéklinieken/ ZBC s Tandheelkundige

Nadere informatie

Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk

Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk Toelichting opzet van het toetsingsmodel. Indien wordt verwezen naar het aanwezig zijn van een procedure, dan wordt deze geacht te zijn opgesteld, ingevoerd en intern getoetst.

Nadere informatie

IPM. Infectiepreventiemonitor

IPM. Infectiepreventiemonitor IPM Infectiepreventiemonitor Verantwoording afleggen over hygiëne en patiëntveiligheid In toenemende mate wordt van instellingen verwacht dat ze zich verantwoorden. Over financiën, over goed bestuur, over

Nadere informatie

Zwolle, januari 2014. Rapport van het inspectiebezoek op 1 november 2013 aan verpleeghuis De Weemelanden te Vriezenveen

Zwolle, januari 2014. Rapport van het inspectiebezoek op 1 november 2013 aan verpleeghuis De Weemelanden te Vriezenveen Zwolle, januari 204 Rapport van het inspectiebezoek op november 203 aan verpleeghuis De Weemelanden te Vriezenveen Inhoud Inleiding 3. Aanleiding en belang 3.2 Doelstelling 3.3 Methode 3.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Rapport van bevindingen en conclusie naar aanleiding van het onderzoek informatiebeveiliging in ziekenhuizen in IJsselmeerziekenhuizen te Lelystad op

Rapport van bevindingen en conclusie naar aanleiding van het onderzoek informatiebeveiliging in ziekenhuizen in IJsselmeerziekenhuizen te Lelystad op Rapport van bevindingen en conclusie naar aanleiding van het onderzoek informatiebeveiliging in ziekenhuizen in IJsselmeerziekenhuizen te Lelystad op 7 maart 2007 Juli 2008 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

Nadere informatie

Infectiepreventie regio. i t Anja Schreijer, MD, PhD IVVU 16 september 2014 Arts Maatschappij & Gezondheid GGD regio Utrecht

Infectiepreventie regio. i t Anja Schreijer, MD, PhD IVVU 16 september 2014 Arts Maatschappij & Gezondheid GGD regio Utrecht Infectiepreventie regio Utrecht: casus antibioticaresistentie i t Anja Schreijer, MD, PhD IVVU 16 september 2014 j j,, p Arts Maatschappij & Gezondheid GGD regio Utrecht Disclosure Belangenverstrengeling:

Nadere informatie

Na het plaatsen van de dispensers met handdesinfectans wordt voor de medewerkers een instructie georganiseerd.

Na het plaatsen van de dispensers met handdesinfectans wordt voor de medewerkers een instructie georganiseerd. Nr. Conclusie inspectie Acties Wanneer gereed 1.1 Op elke bezochte afdeling is een werkinstructie aanwezig voor handhygiëne. Binnen TMZ is gekozen voor Sterillium Med van Hartman als handendesinfectans.

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2010 2 Inspectie jeugdzorg p~ãéåî~ííáåö= Naar aanleiding van de uitkomsten van een eerder pleegzorgonderzoek

Nadere informatie

Disclosure slide. Geen. (potentiële) belangenverstrengeling

Disclosure slide. Geen. (potentiële) belangenverstrengeling Stichting Trainingen Infectie Preventie Disclosure slide (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING NEDERLANDSE SAMENVATTING Samenvatting NEDERLANDSE SAMENVATTING In de gezondheidszorg is decubitus nog steeds een veel voorkomend zorgprobleem. Decubitus betekent voor de patiënt pijn en overlast en kan

Nadere informatie

Rapport van bevindingen en conclusie naar aanleiding van het onderzoek informatiebeveiliging in ziekenhuizen in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis te

Rapport van bevindingen en conclusie naar aanleiding van het onderzoek informatiebeveiliging in ziekenhuizen in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis te Rapport van bevindingen en conclusie naar aanleiding van het onderzoek informatiebeveiliging in ziekenhuizen in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen op 16 mei 2007 Juli 2008 2 INSPECTIE VOOR

Nadere informatie

Jaarverslag ziekenhuishygiëne 20 (activiteiten 20 planning 20 ).

Jaarverslag ziekenhuishygiëne 20 (activiteiten 20 planning 20 ). Jaarverslag ziekenhuishygiëne 20 (activiteiten 20 planning 20 ). Dit document is een sbloon van ziekenhuis arverslag over ziekenhuishygiëne dat uniforme rapportage mogelijk maakt. Het is gebaseerd op -bestaande

Nadere informatie

Kwaliteitsborging in verpleeghuizen en verzorgingshuizen nader bekeken

Kwaliteitsborging in verpleeghuizen en verzorgingshuizen nader bekeken Kwaliteitsborging in verpleeghuizen en verzorgingshuizen nader bekeken Onderzoek naar de aanwezigheid van integrale kwaliteitszorg in verpleeghuizen en verzorgingshuizen aan de hand van de uitkomsten van

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het Catharina ziekenhuis 28 mei 2015 te Eindhoven

Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het Catharina ziekenhuis 28 mei 2015 te Eindhoven Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het Catharina ziekenhuis 28 mei 2015 te Eindhoven Utrecht, juli 2015 Rapport naar aanleiding van het

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. basisschool De Pelikaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. basisschool De Pelikaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij basisschool De Pelikaan Plaats : Bonaire BRIN-nummer : 28PW Datum schoolbezoek : 22 september 2016 Rapport vastgesteld te Tilburg op 29

Nadere informatie

Instellingen in ouderenzorg nemen nog steeds onvoldoende actie om hygiëne en infectiepreventie te verbeteren. Utrecht, april 2015

Instellingen in ouderenzorg nemen nog steeds onvoldoende actie om hygiëne en infectiepreventie te verbeteren. Utrecht, april 2015 Instellingen in ouderenzorg nemen nog steeds onvoldoende actie om hygiëne en infectiepreventie te verbeteren Utrecht, april 2015 Instellingen in ouderenzorg nemen nog steeds onvoldoende actie om hygiëne

Nadere informatie

Medisch microbiologische laboratoria leveren verantwoorde zorg, maar het kan nog beter

Medisch microbiologische laboratoria leveren verantwoorde zorg, maar het kan nog beter Medisch microbiologische laboratoria leveren verantwoorde zorg, maar het kan nog beter Onderzoek naar de kwaliteit van de medisch microbiologische laboratoria in Nederland Den Haag, november 2008 Aan

Nadere informatie

Utrecht, Juli Rapport van het inspectiebezoek op 10 juni 2015 aan verpleeghuis De Stichtse Hof te Laren

Utrecht, Juli Rapport van het inspectiebezoek op 10 juni 2015 aan verpleeghuis De Stichtse Hof te Laren Utrecht, Juli 2015 Rapport van het inspectiebezoek op 10 juni 2015 aan verpleeghuis De Stichtse Hof te Laren Pagina 2 van 16 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding en belang 4 1.2 Doelstelling 4 1.3 Methode

Nadere informatie

Senioren Respons Insulindeweg 240 2612 EM Delft. Datum Besluit aanwijzing op grond van artikel 8, eerste lid, Kwaliteitswet zorginstellingen

Senioren Respons Insulindeweg 240 2612 EM Delft. Datum Besluit aanwijzing op grond van artikel 8, eerste lid, Kwaliteitswet zorginstellingen > Retouradres Senioren Respons Insulindeweg 240 2612 EM Delft Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 www.rijksoverheid.nl Inlichtingen bij Datum Betreft Besluit aanwijzing

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 9 oktober 2014 aan woonzorgcentrum Groenelaan te Amstelveen

Rapport van het inspectiebezoek op 9 oktober 2014 aan woonzorgcentrum Groenelaan te Amstelveen Rapport van het inspectiebezoek op 9 oktober 2014 aan woonzorgcentrum Groenelaan te Amstelveen Utrecht, december 2014 V1003406 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 20 januari 2016 aan zorgresidentie Holland te Baarn

Rapport van het inspectiebezoek op 20 januari 2016 aan zorgresidentie Holland te Baarn Rapport van het inspectiebezoek op 20 januari 2016 aan zorgresidentie Holland te Baarn Utrecht, maart 2016 V1008335 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4

Nadere informatie

Peter Jacobs. BRMO in de GGD-praktijk, wat kan men van de GGD verwachten

Peter Jacobs. BRMO in de GGD-praktijk, wat kan men van de GGD verwachten Peter Jacobs BRMO in de GGD-praktijk, wat kan men van de GGD verwachten Peter Jacobs 28 jan 2014 Disclosure belangen P. Jacobs (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties

Nadere informatie

Inhoud presentatie. Inleiding. Inleiding. Opzet toezicht. Opzet toezicht

Inhoud presentatie. Inleiding. Inleiding. Opzet toezicht. Opzet toezicht EMZ1 Overdracht van patiëntengegevens en continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen Ellen Zijp Coördinerend/specialistisch senior inspecteur Landelijke dag transferverpleegkundigen 10 oktober 2015 Inhoud

Nadere informatie

Verzorgenden over kwaliteit van de zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, september 2004

Verzorgenden over kwaliteit van de zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, september 2004 LEVV Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging Verzorgenden over kwaliteit van de zorg in verpleeg- en verzorgings Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, september 2004 Tien procent

Nadere informatie

Onderzoek bij Meerwijck naar het klimaat op het gebied van seksuele ontwikkeling locatie Pieter Both

Onderzoek bij Meerwijck naar het klimaat op het gebied van seksuele ontwikkeling locatie Pieter Both Onderzoek bij Meerwijck naar het klimaat op het gebied van seksuele ontwikkeling locatie Pieter Both Inspectie jeugdzorg Utrecht, oktober 2007 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

IPM. Infectiepreventiemonitor voor ziekenhuizen

IPM. Infectiepreventiemonitor voor ziekenhuizen IPM Infectiepreventiemonitor voor ziekenhuizen Verantwoording afleggen over hygiëne en patiëntveiligheid In toenemende mate wordt van ziekenhuizen verwacht dat ze zich verantwoorden. Over financiën, over

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker

Ziekenhuizen. Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker Ziekenhuizen Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: juli 2012 Revisiedatum: juli 2017 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds

Nadere informatie

Good practice: samenwerken en verbinden

Good practice: samenwerken en verbinden Good practice: samenwerken en verbinden Ontschotting binnen de GGD Project handhygiëne De Aanleiding Zorginstelling vraagt om scholing handhygiëne Hoe is het eigenlijk gesteld met de hygiëne op onze GGD!?

Nadere informatie

Rapport van bevindingen en conclusie naar aanleiding van het onderzoek informatiebeveiliging in ziekenhuizen in het Atrium MC te Heerlen op 10 juli

Rapport van bevindingen en conclusie naar aanleiding van het onderzoek informatiebeveiliging in ziekenhuizen in het Atrium MC te Heerlen op 10 juli Rapport van bevindingen en conclusie naar aanleiding van het onderzoek informatiebeveiliging in ziekenhuizen in het Atrium MC te Heerlen op 10 juli 2007 Juli 2008 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG /

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 10 september 2013 aan zorgcentrum en verpleeghuis Wijkestein te Wijk en Aalburg. s-hertogenbosch, november 2013

Rapport van het inspectiebezoek op 10 september 2013 aan zorgcentrum en verpleeghuis Wijkestein te Wijk en Aalburg. s-hertogenbosch, november 2013 Rapport van het inspectiebezoek aan zorgcentrum en verpleeghuis Wijkestein te Wijk en Aalburg s-hertogenbosch, november 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode

Nadere informatie

De Infectie preventie RIsico Scan (IRIS), een tool waar we allemaal mee aan de slag moeten?

De Infectie preventie RIsico Scan (IRIS), een tool waar we allemaal mee aan de slag moeten? 24 e dag van de ziekenhuishygiene, 15 december Gent De Infectie preventie RIsico Scan (IRIS), een tool waar we allemaal mee aan de slag moeten? dr. Ina (L.E.) Willemsen Consultant Infectiepreventie Amphia

Nadere informatie

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied intensive

Nadere informatie

Keten van infectiepreventie in ziekenhuizen breekbaar: meerdere zwakke schakels leiden tot onveilige zorg. Utrecht, december 2013

Keten van infectiepreventie in ziekenhuizen breekbaar: meerdere zwakke schakels leiden tot onveilige zorg. Utrecht, december 2013 Keten van infectiepreventie in ziekenhuizen breekbaar: meerdere zwakke schakels leiden tot onveilige zorg Utrecht, december 2013 Keten van infectiepreventie in ziekenhuizen breekbaar: meerdere zwakke

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

Bevindingen inspecties in centrale keukens en afdelingskeukens in ziekenhuizen 2007-2008

Bevindingen inspecties in centrale keukens en afdelingskeukens in ziekenhuizen 2007-2008 Bevindingen inspecties in centrale keukens en afdelingskeukens in ziekenhuizen 2007-2008 Factsheet Domein Ziekenhuizen Voedsel en Waren Autoriteit Juni 2008 (Deel)projectnummer: Thema: ZD07C270 Veilig

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 28 augustus 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 28 augustus 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Eyescan Oogzorgkliniek op 3 juni 2013 te Emmen. Utrecht, augustus 2013

Rapportage van het inspectiebezoek aan Eyescan Oogzorgkliniek op 3 juni 2013 te Emmen. Utrecht, augustus 2013 Rapportage van het inspectiebezoek aan Eyescan Oogzorgkliniek op 3 juni 2013 te Emmen Utrecht, augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek...3 2 Conclusies en te nemen maatregelen...5 3 Resultaten

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het Meander MC op 21 juli 2015 te Amersfoort

Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het Meander MC op 21 juli 2015 te Amersfoort Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het Meander MC op 21 juli 2015 te Amersfoort Utrecht, september 2015 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Berchhiem te Burgum Op 5 maart en 19 juli Zwolle, augustus 2013

Rapport van het inspectiebezoek aan Berchhiem te Burgum Op 5 maart en 19 juli Zwolle, augustus 2013 Rapport van het inspectiebezoek aan Berchhiem te Burgum Op 5 maart en 19 juli 2013 Zwolle, augustus 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Bevindingen inspectiebezoek 4 2.1 Opzet 4 2.2 Observatie gegevens 4 2.3 Gespreksonderwerpen

Nadere informatie

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2518 641 DA Heerlen Stichting Alliade Stadspiateaul Raad van bestuur Postbus 2518 Postbus 33 641

Nadere informatie

St. Lucas Ziekenhuis Winschoten

St. Lucas Ziekenhuis Winschoten Rapportage naar aanleiding van het toezichtbezoek aan de afdeling nucleaire geneeskunde van het St. Lucas Ziekenhuis Winschoten op 5 december 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Bevindingen inspectiebezoek.

Nadere informatie

Disclosure slide. Geen. Nee Nee Nee Nee

Disclosure slide. Geen. Nee Nee Nee Nee Disclosure slide (potentiële) belangenverstrengeling Geen / Zie hieronder Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding

Nadere informatie

Rapport van bevindingen en conclusie naar aanleiding van het onderzoek informatiebeveiliging in ziekenhuizen in het Albert Schweitzer Ziekenhuis te

Rapport van bevindingen en conclusie naar aanleiding van het onderzoek informatiebeveiliging in ziekenhuizen in het Albert Schweitzer Ziekenhuis te Rapport van bevindingen en conclusie naar aanleiding van het onderzoek informatiebeveiliging in ziekenhuizen in het Albert Schweitzer Ziekenhuis te Dordrecht op 21 juni 2007 Juli 2008 2 INSPECTIE VOOR

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorgcentrum Valentino te Maurik op 14 maart 2013. Zwolle, April 2013

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorgcentrum Valentino te Maurik op 14 maart 2013. Zwolle, April 2013 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorgcentrum Valentino te Maurik op 14 maart 2013 Zwolle, April 2013 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorgcentrum Valentino op 14 maart 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2

Nadere informatie

AWBZ en tandheelkundige hulp

AWBZ en tandheelkundige hulp CVZ 75/14 ONTWERP Rapport AWBZ en tandheelkundige hulp Op.. april 2003 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus

Nadere informatie

Management Summary 5e Landelijke Monitoring Fysieke Belasting Kraamzorg onderzoek in opdracht van A+O VVT

Management Summary 5e Landelijke Monitoring Fysieke Belasting Kraamzorg onderzoek in opdracht van A+O VVT Management Summary 5 e Landelijke Monitoring Fysieke Belasting Kraamzorg 1 onderzoek in opdracht van A+O VVT Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT)

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

Hygiëne en Infectiepreventie

Hygiëne en Infectiepreventie Hygiëne en Infectiepreventie Wat betekent dit voor jou als doktersassistente? donderdag 12 november 2015 Wat is Infectiepreventie? Wie/wat zijn deskundigen infectiepreventie? Wat is de rol van medewerkers

Nadere informatie

Den Haag, februari Rapport van het inspectiebezoek op 16 januari 2014 aan verpleeghuis Stadzicht te Rotterdam

Den Haag, februari Rapport van het inspectiebezoek op 16 januari 2014 aan verpleeghuis Stadzicht te Rotterdam Den Haag, februari 2014 Rapport van het inspectiebezoek op 16 januari 2014 aan verpleeghuis Stadzicht te Rotterdam Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Beantwoording vragen Tweede Kamer bij rapport Implementatie kwaliteitswet zorginstellingen (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 961, nrs.

Beantwoording vragen Tweede Kamer bij rapport Implementatie kwaliteitswet zorginstellingen (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 961, nrs. Algemene Rekenkamer BEZORGEN Lange Voorhout 8 Voorzitter van de commissie voor Postbus 20015 de Rijksuitgaven 2500 EA Den Haag T 070 3424344 Binnenhof 4 070 3424130 DEN HAAG e voorlichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Quick scan Ambulant begeleid wonen Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Inspectie jeugdzorg September 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg wil een inschatting

Nadere informatie

Den Haag, november 2012

Den Haag, november 2012 Rapport van de toezichtbezoeken Medicatieveiligheid GGZ aan Lentis, locatie Zuidlaren, op 23 november 2011 te Zuidlaren en locatie Hereweg op 18 september 2012 te Groningen Den Haag, november 2012 Rapport

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006

Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006 Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006 Rapport n.a.v. het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Jeugdformaat (Nieuwe Parklaan) Inspectie jeugdzorg 30 mei 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

Zwolle, september Rapport van het inspectiebezoek op 28 juli 2014 aan verpleeghuis Sint Jozef te Deventer

Zwolle, september Rapport van het inspectiebezoek op 28 juli 2014 aan verpleeghuis Sint Jozef te Deventer Zwolle, september 2014 Rapport van het inspectiebezoek op 28 juli 2014 aan verpleeghuis Sint Jozef te Deventer Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Workshop infectiepreventie

Workshop infectiepreventie Workshop infectiepreventie Carolien Oldenkamp Berkelaar, deskundige infectiepreventie bestuurslid, trainer voorzitter a.i. Waar denk je aan bij infectiepreventie? Handhygiëne Bacteriën Schoonmaak Desinfectie

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorgcentrum Valentino te Maurik op 14 maart 2013 en 16 juli 2013. Zwolle, augustus 2013

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorgcentrum Valentino te Maurik op 14 maart 2013 en 16 juli 2013. Zwolle, augustus 2013 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorgcentrum Valentino te Maurik op 14 maart 2013 en Zwolle, augustus 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Bevindingen inspectiebezoek 5 2.1 Opzet 5 2.2 Observatie gegevens 5

Nadere informatie

AvI (aandachtsvelder Infectiepreventie) in het

AvI (aandachtsvelder Infectiepreventie) in het AvI (aandachtsvelder Infectiepreventie) in het 26-04-2012 Fontys Er was eens een collega in opleiding beleidsplan diploma en klaar??? Infectie Preventie Commissie Raad van Bestuur .en toen Contact Fontys

Nadere informatie

Het behandeltraject van jongeren in Almata Ossendrecht en Almata Onderwijs

Het behandeltraject van jongeren in Almata Ossendrecht en Almata Onderwijs Het behandeltraject van jongeren in Almata Ossendrecht en Almata Onderwijs Hertoets Stap 3 van het stapsgewijs toezicht op basis van het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg Instellingsrapport Inspectie

Nadere informatie