IOFEZ a. 1. Bepaalde definities van Verantwoord Begroten zijn naar aanleiding van vragen vanuit de departementen nader toegelicht.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IOFEZ 278-06a. 1. Bepaalde definities van Verantwoord Begroten zijn naar aanleiding van vragen vanuit de departementen nader toegelicht."

Transcriptie

1 IOFEZ a Aan IOFEZ Van De (plv.) directeuren FEZ van SZW, BZK, I&M, V&J en BuiZa Datum 30 mei 2013 Apparaatuitgaven Aanleiding In 2012 is gebleken dat in de rijksbegroting 2013 de uitgaven aan apparaat niet overal conform de voorschriften van Verantwoord Begroten zijn verwerkt. Het IOFEZ heeft daarom besloten om dit op orde te brengen en verzocht aan enkele leden van het IOFEZ om dit voor te bereiden. De betrokken departementen hebben veel energie gestoken in de voorbereiding van deze stukken en aangegeven hier snel mee aan de slag te willen gaan. Kernpunten Dit initiatief is erop gericht om de departementen te ondersteunen bij een correcte verwerking van de apparaatuitgaven op de begroting en in de administratie conform de bestaande regels. In dit kader zijn twee acties ondernomen: 1. Bepaalde definities van Verantwoord Begroten zijn naar aanleiding van vragen vanuit de departementen nader toegelicht. 2. Er is een analyse gemaakt van de apparaatuitgaven aan agentschappen, om te zien of apparaat- en programma-uitgaven mogelijk zijn vermengd en of de ramingen van de apparaatuitgaven bij de opdrachtgevers en nemers consistent zijn. Voorstel voor het verdere proces: 1. De departementen voeren de vereiste mutaties door in de begroting zodat de apparaatkosten bij de agentschappen en de apparaatuitgaven op de rest van de begroting zijn verwerkt conform de regels van Verantwoord Begroten. Zij kunnen daarbij o.a. gebruik maken van de analyse van de werkgroep betreffende de agentschappen. Departementen kunnen alleen zelf beoordelen of in de analyse alle aandachtspunten naar boven zijn gekomen, aangezien de analyse op basis van hun informatie is gedaan. Geldende specifieke afspraken tussen FEZ en IRF-sectie over de toepassing van Verantwoord Begroten blijven van toepassing, voor zover nog relevant na het verduidelijken van definities. 2. De eerste gelegenheid om correcties te verwerken is in IBOS voor de julibrief (loketopening 7 juni) en in de eerste conceptontwerpbegroting 2014 (14 juni). In principe gaat het hier om werkzaamheden die deel uitmaken van de reguliere begrotingswerkzaamheden, maar waar dit onhaalbaar is, kunnen de departementen i.o.m. de sectie bespreken hoe de knelpunten kunnen worden opgelost. De begroting die in september Pagina 1 van 11

2 wordt ingediend moet inclusief de administratie in IBOS vanzelfsprekend correct zijn. 3. Mochten de departementen nog vragen hebben, dan kunnen ze zoals gebruikelijk hierover hun sectie bij de IRF benaderen. Toelichting Definities Allereerst is gekeken welke vragen er waren bij de departementen over de definitie van apparaat. De onduidelijkheden zijn vervolgens verhelderd in een memo, dat is afgestemd in de werkgroep. Dit heeft echter niet geleid tot een andere definitie voor apparaat. Zie bijlage 1. Mogelijk zal in de uitvoering blijken dat er op verschillende wijze naar bepaalde uitgaven gekeken kan worden. In dat geval zal het betreffende departement in gezamenlijkheid met Financiën bezien tot welke categorie een bepaalde uitgave hoort. Het is mogelijk dat uit het jaarverslag blijkt dat bepaalde uitgave beter tot een andere categorie behoorde. In dat geval wordt de meerjarenraming bij de julibrief daarop gecorrigeerd. Analyse agentschappen Daarnaast is bij de apparaatkosten bij agentschappen gekeken (1) of er mogelijk indicaties zijn dat programma- of apparaatbudget niet conform de regels geboekt zijn en (2) of de bijdrage agentschappen in de begroting en de omzetten in de agentschapparagraaf op elkaar aan te sluiten zijn. We hebben ons geconcentreerd op de agentschappen, omdat we signalen kregen dat daar de meeste vragen en aandachtspunten zitten. Dit neemt natuurlijk niet weg dat ook elders op de begroting en in de verantwoording van de apparaatuitgaven zaken mogelijk anders geboekt zouden moeten worden. Het onderzoek bij de agentschappen geeft een indicatie weer van de potentiële inconsistenties in de apparaatuitgaven, zowel aan de uitgavenkant bij de beleidsartikelen als aan de kostenkant (omzet) bij de agentschappen. We merken op dat we niet alle informatie van de departementen gekregen om de analyse compleet te maken. De uitkomsten van deze analyse vindt u in bijlagen 2a en 2b. In de werkgroep is de vraag aan de orde gekomen in hoeverre de bijdragen agentschap op de departementale begrotingen en de omzet moeder en overige departementen van de agentschappen in de agentschapparagraaf op elkaar moeten aansluiten. Het ministerie van Financiën geeft de volgende toelichting. Uitgangspunt is dat deze in hoge mate op elkaar aan dienen te sluiten, waarbij de bijdrage agentschap het leidende vertrekpunt is. Voor een bepaald begrotingsjaar geldt immers dat de bijdragen aan agentschappen op de beleidsartikelen, die een onderdeel vormen van de totaalbedragen op die beleidsartikelen in de begrotingsstaat, door de Tweede Kamer geautoriseerd worden conform het budgetrecht. (Autorisatie door de Staten-Generaal vindt plaats op het niveau van een begrotingsartikel voor het betreffende begrotingsjaar) Afwijkingen tussen bijdrage en omzet zijn derhalve de uitzondering en dienen in de begroting 2014 expliciet toegelicht en onderbouwd te worden in de agentschapparagraaf. Uitzonderingen kunnen bijvoorbeeld voortkomen uit het feit dat een agentschap op basis van haar eigen ervaring verwacht dat ten aanzien van bepaalde incidentele activiteiten - bijvoorbeeld de organisatie van seminars pas in de loop van een jaar vanuit de opdrachtgevende departementen Pagina 2 van 11

3 opdrachten worden verleend. In andere woorden, opdrachtgevers begroten deze opdrachten nog niet in hun bijdrage agentschap bij ontwerpbegroting, maar geven gedurende het jaar de opdracht aan het agentschap voor zo n congres. Op basis van de ervaring met de toelichtingen in de begroting 2014 zal gekeken worden hoe er in de daar opvolgende jaren mee om te gaan. Geen goede reden om een afwijkende raming op te nemen als omzet in de agentschapparagraaf is onderhandelingstactiek of het nog geen rekening houden met de bezuiniging op het apparaat uit het laatste regeerakkoord. Anders zou de begroting geen weerspiegeling van de werkelijkheid zijn. Pagina 3 van 11

4 Bijlage 1 Definities Noot: Onderstaande toelichtingen zijn bedoeld als een toelichting op de bestaande definities. In dit memo wordt niet afgeweken van bestaande definities. Geldende specifieke afspraken tussen FEZ en IRF-sectie over de toepassing van Verantwoord Begroten blijven van toepassing, voor zover nog relevant na het verduidelijken van definities. Nadere toelichting bij de definities 1. Wat is het onderscheid Externe inhuur / Uitbesteding / Inbesteding? 2. Hoe om te gaan met uitgaven voor kantoren die via een agentschap worden geregeld? 3. Hoe om te gaan met bijdrage SSO (en welke SSO s zijn er/wat is de procedure om tot een SSO te komen)? 4. Wat valt onder de post Bijdrage Agentschap 5. Wat zijn de definities die gebruikt moeten worden voor de agentschapsparagraaf. Algemene punten: Bij de afweging apparaat versus programma zijn de volgende afspraken van belang: 1) Voor personeel is de afspraak gemaakt in het IOFEZ dat elke fte meetelt als apparaat. 2) Voor materieel is de afspraak gemaakt dat alleen het zgn. enge deel onder apparaat valt. Bij de personele uitgaven tellen mee: alle uitgaven betaald aan de man (waaronder loonkosten en toelagen/vergoedingen), de uitgaven personele exploitatie (waaronder verhuiskosten, reis en verblijfkosten), de uitgaven voor postactieven, de uitgaven voor externe inhuur. Bij de materiële uitgaven voor het apparaat tellen alleen de uitgaven van de ondersteunende processen mee. Dit betekent o.a. de bureaucomputers, telefoons, potloden, pennen tot het apparaat behoren. Maar dat het elektronische patiëntendossier, de digitale snelwegborden, en de belastingdienstsystemen niet behoren tot het apparaat. Deze ICT-middelen zijn nl. direct verbonden met het primaire proces. Ad 1. Onderscheid externe inhuur / uitbesteding / inbesteding. Externe inhuur Externe Inhuur is het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de rijksoverheid in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, middels het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, waarop door de opdrachtgever mede gestuurd wordt. De definitie van Externe inhuur is door BZK in 2009 opgesteld. Verantwoord begroten heeft daar geen verandering in aangebracht, het boeken onder deze post moet dan ook geen moeilijkheden meer opleveren. De definitie van Apparaatsuitgaven is: apparaatsuitgaven zijn de uitgaven voor personeel en materieel die nodig zijn om de organisatie te doen functioneren (definitie Algemene Rekenkamer). Pagina 4 van 11

5 In de opmaat naar het maken van de rijksbredekostensoorten tabel is besloten dat als medewerkers via een zgn. payroll constructie (zie worden ingezet, dit geboekt moet gaan worden als externe inhuur. De oude boekingsinstructies (op het punt van payrolling na) kunnen dan ook gehandhaafd worden. Verantwoord begroten heeft wel tot gevolg dat externe inhuur onder de Personele component van de apparaatskosten geboekt moet gaan worden. Boeken onder materieel zoals af en toe gebeurde bij agentschappen is nadrukkelijk niet toegestaan. Alle externe inhuur moet in de begroting/jaarverslagen worden geboekt onder Apparaat Personele Uitgaven Externe inhuur In de financiële administratie moet externe inhuur worden verbijzonderd naar de categorieën 1 die BZK heeft voorgeschreven. Uitbesteding De definitie van uitbesteding is: Bij uitbesteden wordt een opdracht geplaatst, waarbij resultaatafspraken worden gemaakt, zonder dat er door de opdrachtgever op de inzet van specifieke capaciteit wordt gestuurd. Kenmerkend element is dus dat er een product wordt opgeleverd. De uitgaven/kosten voor Uitbesteding worden geboekt onder Apparaat Materiële kosten Uitbesteding. Directe bestedingen aan derden voor de inkoop van diverse goederen en diensten (voorlichting, projecten, infrastructuur e.d.) ten behoeve van het beleid worden geboekt onder het financiele instrument Opdrachten bij het bijbehorende beleidsartikel. Inbesteding Onder inbesteden wordt verstaan het uitvoeren van een opdracht of taak met eigen administratieve, technische of overige middelen zonder dat er een beroep wordt gedaan op externe partijen. Voor de overheid betreft het hier de dienstverlening tussen departementen, batenlastendiensten die vallen onder de lijst met SSO s en overige (semi)-overheidsdiensten. Het gaat dus om opdrachtnemers die op niet-commerciële basis werken. Overige semi-overheidsdiensten zijn andere ministeries, provincies, gemeenten, stadsregio s, waterschappen en onderwijsinstellingen en daaraan gelieerde organisaties(zoals product- en bedrijfsschappen). Inbestedingsuitgaven worden (voorzover ze niet worden opgenomen onder het kopje bijdrage SSO) geboekt onder: -Apparaat Personeel Eigen Personeel Loonkosten voor het onderdeel personele vergoedingen - Apparaat Materieel, en daarbinnen op het desbetreffende onderwerp van inbesteding.voor de eigen administratieve, technische of overige middelen. (nb dit is vastgelegd in de rijksbrede kostensoortentabel, zie Logische boekingsgang is: kijk eerst of een uitgave geboekt kan worden als inbesteding, als dan niet het geval kijk dan of e.a. valt onder de definitie van uitbesteding/externe inhuur. 1 Dit zijn: Interim management /Organisatie- en formatieadvies /Advisering en eventueel explorerend onderzoek dat wordt verricht ten behoeve van nieuw beleid, dan wel bijstelling van bestaand beleid (toekomstgericht) / Communicatieadvisering /Juridisch advies / Advisering opdrachtgevers over automatiseringsvraagstukken /Accountancy, financiën en administratieve organisatie /Uitzendkrachten Pagina 5 van 11

6 Inbesteding kan geboekt worden buiten begrotingsverband als voldaan is aan de daartoe geldende richtlijnen (zie Ad 2 Hoe om te gaan met uitgaven voor een kantoor dat wordt geboekt via een agentschap. Uitgangspunt van Verantwoord begroten is dat eerst de afweging apparaat versus programma gemaakt moet worden. Als de kantoren (primair) voor ambtenaren worden gebruikt als werkplek, dan moeten de uitgaven worden geboekt onder Apparaat Materiële kosten. Dit is anders als er grootscheepse specifieke aanpassingen ten behoeve van het primaire proces benodigd zijn. Dan wordt het geboekt onder programma.voorbeeld: een kantoorpand dat zich leent voor universeel gebruik met daarin een ICT-infrastructuur van het Rijk is apparaat. Als er specifiek grootschalige aanpassingen voor het primaire proces benodigd zijn, dan kan e.a. programmageld zijn. De opdracht die verstrekt is aan een agentschap moet worden geboekt onder Apparaat Materieel Inbesteding (zie definitie bij ad1). Ad 3 Hoe om te gaan met SSO s (en welke SSO s zijn er/ wat is de procedure om tot een SSO te komen). Er is een limitatieve lijst van SSO s die samen met BZK is vastgesteld, zie ten_tabel_definitief_vooropname%20inrbv.xlsx Als er een SSO moet komen, dan is het voorstel dat BZK/DGOBR dit aangeeft en zal vervolgens de rbv worden geupdate. In het algemeen wordt daartoe het volgende proces doorlopen: Stap 1: In ICBR verband vaststellen dat er een nieuwe SSO komt. Stap 2: Uiterlijk begin september meldt DGOBr dit bij Financiën. Stap 3: Financiën update vervolgens de rbv, Stap 4: Departementen boeken vanaf het volgende kalender jaar (dus met ingang van 1 januari volgend op de melding) op basis van de nieuwe definitie. Een boeking op Bijdrage SSO heeft voorrang op de inhoudelijke boeking (bijv. ICT-uitgaven). Dit betekent dat als een departement ICTdienstverlening afneemt via SSO-ICT deze uitgaven moeten worden geboekt op de post Bijdrage SSO. De post ICT-uitgaven neemt dan navenant af, waardoor in de begroting het effect van rijksbrede samenwerking zichtbaar wordt, zonder dat er sprake is van een dubbeltelling. Als een departement behoefte heeft aan detail informatie op (bijv het gebied van ICT-uitgaven) dan zijn er twee manieren: een eigen adminstratie bijhouden voor deze uitgaven of en dat heeft de voorkeur: een nadere opsplitsing van de uitgaven bij het desbetreffende SSO opvragen. Het onderscheid vwb. voor welke SSO de uitgaven zijn, kan op twee manieren worden vormgegeven voorkeursvariant: uit de crediteuren administratie worden herleid welke SSO de uitgaven in rekening heeft gebracht een tweede mogelijkheid is het in de eigen administratie bijhouden via specifieke kostensoorten (bijv. SSO P-direkt, SSO_RGD etc),dit kan, Pagina 6 van 11

7 mits het totaal verantwoord kan worden onder het kopje bijdrage SSO. Ad 4 Wat valt onder de post Bijdrage Agentschap? Het financiële instrument Bijdrage Agentschap op een programma artikel is bedoeld voor dekking van het apparaat van een agentschap en bestaat uit: de eigenaarsbijdragen van het moederdepartement en de uitvoeringskosten van de opdrachtgever aan een batenlastendienst. Programmageld zoals bedragen benodigd voor bijv. subsidieregelingen worden onder subsidie gepresenteerd in de tabel budgettaire gevolgen van beleid en niet onder de bijdrage Agentschap. Als de minister ze laat uitvoeren door een andere partij, wordt deze bij de subsidieregeling in de tabel vermeld. Ad 5 Wat zijn de definities die gebruikt moeten worden voor de agentschapsparagraaf? Totale omzet agentschap Alle activiteiten van een dienst welke via tariefstelling aan afnemers in rekening worden gebracht. De aldus verkregen omzet wordt weergegeven in drie categorieën; 1) omzet moederdepartement; 2) omzet overige departementen; 3) omzet derden. De post omzet dient niet verward te worden met de post exploitatiebijdrage. Exploitatiebijdrage is een vergoeding ineens zonder directe tegenprestatie. Deze moet afzonderlijk weergegeven worden. Ook rente- en overige baten worden als een afzonderlijk post in saldo van baten en lasten. Onder de omzet vallen dus niet alle mogelijke inkomsten van een agentschap opgenomen. Naast omzet kan een agentschap dus nog andere inkomsten hebben. Omzet moederdepartement: Omzet moederdepartement, inclusief de daaronder vallende agentschappen en/of SSO s. Omzet overige departementen: Omzet alle departementen niet zijnde het moederdepartement, inclusief de bij deze departementen horende agentschappen en/of SSO s. Omzet derden: Alle overige omzet niet afkomstig van moederdepartement, overige departementen en de hierbij horende agentschappen en ZBO s. Derden zijn bijvoorbeeld ZBO s, burgers (leges) en bedrijfsleven (retributies) Pagina 7 van 11

8 Bijlage 2A Analyse apparaatuitgaven agentschappen In het IOFEZ is afgesproken dat een werkgroep vanuit de departementen in kaart gaat brengen welke problemen spelen t.a.v. de apparaatsuitgaven/ kosten. Voor het onderdeel apparaatskosten, beschrijft deze memo de uitgevoerde analyse, geconstateerde potentiële knelpunten en acties om te komen tot een zuivere basisstand. Er is door Financiën per agentschap gekeken naar 4 specifieke punten: 1. Of er mede na aanleiding van Verantwoord begroten mogelijk programmageld in apparaat zit en vice versa; 2. Of de omzet moederdepartement in de begroting terug te vinden is onder uitgaven van de opdrachtgever en mogelijk vice versa; 3. Of de omzet overige departementen terug te vinden is in de begrotingen van de andere opdrachtgevende departementen en mogelijk vice versa. 4. Hoe de Bijdrage SSO s is opgenomen in de begrotingen N.a.v. de analyse komen we tot de volgende conclusies; 1. Programma in apparaat Er zijn, zo blijkt uit de analyse, een aantal departementen waarbij sprake lijkt van programma in apparaat. Bijvoorbeeld bij het RIVM i.v.m. vaccinatieprogramma s. Actie: De scheiding apparaat/programma moet bij bij de julibrief worden aangebracht en in de begrotingen van 2014 en verder worden vormgeven. 2. Omzet moederdepartement Er zijn meerdere departementen waarbij de bijdrage moederdepartement en omzet moederdepartement niet helemaal aansluiten. Dit komt mogelijk door; mutaties zijn nog niet doorgevoerd, er is sprake van meerjarige offertes, subsidies, eigenaarskosten of out of pocketkosten die ook in de bijdrage worden meegenomen. Er is geen rode lijn. Actie: De werkgroep heeft de definitie van Omzet moederdepartementen verduidelijkt. Departementen worden geacht conform die lijn te gaan boeken en bij julibrief te corrigeren. 3. Omzet overige departementen De bijdrage agentschappen van departementen aan agentschappen buiten het moederdepartement is vaak niet opgenomen in hun departementale begroting. Bijvoorbeeld de bijdrage van EZ aan het RIVM. Het RIVM neemt wel in hun omzet overige departementen de bijdrage van EZ op van 7,2 mln., maar in de begroting van EZ is dit vervolgens niet terug te vinden. Actie: Departementen worden geacht de bijdragen (ook van buiten het moederdepartement) aan agentschappen op te nemen in hun begroting. Voor het rechtzetten van de cijfers bij julibrief kan eventueel met de sectie een nadere ondergrens worden afgesproken. Pagina 8 van 11

9 De bijdrage aan een agentschap sluit niet goedaan bij de omzet die het betreffende agentschap opneemt. Bijvoorbeeld bij de NVWA. De NVWA neemt als omzet van VWS op 66,8 mln. VWS neemt zelf als bijdrage aan RIVM op 70,5 mln. Ook bij Agentschap NL neemt de opdrachtgever (SZW, OC&W en VWS) een andere bijdrage op dan AgentschapNL opneemt als omzet van deze departementen. Actie: De eigenaar van een agentschap moet zorgdragen voor een juiste aansluiting tussen de bijdrage aan een agentschap en de omzet die het agentschap opneemt van een opdrachtgever. Er is onduidelijkheid over de indeling van de omzet van agentschappen, voornamelijk bij de definitie van omzet overige departementen en omzet derden. In omzet overige departementen zijn bijvoorbeeld bij het agentschap Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) ZBO s meegenomen. De verduidelijking van definities komt er voor dit onderdeel op neer dat ZBO s bij omzet derden zou moeten staan. Actie: De cijfers bij omzet overige departementen en omzet derden moet conform de verduidelijkte definities worden aangepast bij julibrief. 4. Bijdrage SSO s Als een agentschap omzet maakt door bijdragen van andere agentschappen dan is dit niet specifiek zichtbaar in de departementale begrotingen, want agentschappen verdisconteren deze kosten aan de lastenkant. Een uitzondering betreft hier de SSO-uitgaven. Als bijvoorbeeld Dictu (=SSO) werkzaamheden verricht voor Dienst regelingen en de NVWA en hierdoor omzet genereert dan moet bij Dienst Regelingen en de nvwa zichtbaar worden dat er een bijdrage SSO is. Bij het opmaken van de analyse kwam ook naar voren dat bij de SSO s er nog niet een eenduidige lijn van boeken is: De omzet die SSO s maken is in de begroting niet te herleiden naar specifieke opdrachtgevers. In Verantwoord Begroten is nl. gekozen voor 1 post op het centrale apparaatsartikel ( bijdrage SSO ) waaronder de totale bijdrage aan alle SSO s moet staan. Ook per agentschap is een dergelijke totaal post bijdrage SSO s opgenomen waaronder alle SSO s moeten staan. Als er wordt gekeken naar hoeveel alle departementen bij de bijdrage aan SSO s hebben opgenomen en de totale omzet van de SSO s dan is de omzet vele malen hoger dan de bijdrage. Bij de SSO s waar er sprake van 1 opdrachtgevend departement kan de omzet wel worden herleid. Hier is duidelijk dat de cijfers ook nog slechts beperkt aansluiten. Actie: De eigenaar van een SSO moet zorgdragen voor een juiste aansluiting tussen de bijdrage aan de SSO en de omzet die de SSO opneemt van een opdrachtgever. BZK draagt zorg voor een overzicht waarin voor de verschillende SSO s is weergegeven Pagina 9 van 11

10 welke inkomsten zij verwachten van welke opdrachtgever. Deze lijst wordt gedeeld met de opdrachtgevers. Waar opdrachtgevers en nemers verschillen constateren treden zij hierover in overleg. Acties Acties Julibrief en ontwerpbegroting Bovenstaande conclusies geven de rode lijn weer die naar voren is gekomen uit de analyse. De departementen zijn aan zet om de genoemde acties (in overleg met de IRF-secties) uit te voeren. Dit proces moet bij julibrief zijn afgerond en gedeelte van de correcties zal bij ontwerpbegroting voor het eerst zichtbaar ziin. Correct boeken conform definities omzet agentschappen Financiën heeft definities aangeleverd voor: - omzet moederdepartement; - omzet overige departementen; - omzet derden. Deze verduidelijking van de definities zal via IOFEZ ingebracht worden en zullen ook in de RBV worden opgenomen. Correct boeken op bijdrage aan SSO s DGOBR beheert de lijst met SSO s. In de begrotingsvoorschriften is een limitatieve lijst van SSO s opgenomen. Conform deze limitatieve lijst moeten de departementen hun uitgaven boeken/corrigeren. Pagina 10 van 11

11 Bijlage 2B Overzicht resultaten Zie bijlage in Excel. Pagina 11 van 11

Definitie Externe Inhuur

Definitie Externe Inhuur Als vertrekpunt is gebruik gemaakt van de definitie die ook gehanteerd wordt door de Rijksoverheid. Vervolgens is deze op onderdelen verfijnd, om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de Flevolandse inrichting

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ MODEL 3.60 RIJKSBEGROTINGSVOORSCHRIFTEN EXTERNE INHUUR

BIJLAGE BIJ MODEL 3.60 RIJKSBEGROTINGSVOORSCHRIFTEN EXTERNE INHUUR BIJLAGE BIJ MODEL 3.60 RIJKSBEGROTINGSVOORSCHRIFTEN EXTERNE INHUUR NB Deze bijlage is bedoeld als naslagwerk. De informatie is niet nieuw, hooguit eens goed onder elkaar gezet. 27 juli 2017 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 061 IIB Wijziging van de sstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag. Motie Schinkelshoek

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag. Motie Schinkelshoek Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Inlichtingen José Nelis T 070-426 7566 F Uw kenmerk Onderwerp Motie Schinkelshoek 1 van 8 Aantal bijlagen 0 Bezoekadres

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 33 090 IIB Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouveneurs (IIB) voor het jaar (wijziging

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag. Externe inhuur 1. INLEIDING

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag. Externe inhuur 1. INLEIDING De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Inlichtingen José Nelis T 426 7566 F Uw kenmerk Onderwerp Eterne inhuur 1 van 9 Aantal bijlagen 1 Bezoekadres Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012 (Incidentele suppletoire begroting EIB)

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012 (Incidentele suppletoire begroting EIB) Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012 (Incidentele suppletoire begroting EIB) VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 127 28 000 VI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2002 GEWIJZIGD

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 100 IXB Jaarverslag en slotwet ministerie van Financiën 2004 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Nadere informatie

Comptabele Canon van het Rijk

Comptabele Canon van het Rijk A-B-C-fiches financiële beleidsvoering en bedrijfsvoering Versie 1, januari 2011, Ministerie van Financiën, Begrotingszaken/BBH, Van Reijsen Boeken buiten begrotingsverband (begrotingsinstrument) a. Korte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 210 VII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015 (wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 845 VI Wijziging van de sstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 475 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2015 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Nadere informatie

Betreft vergadering Commissie BFW 27 april 2012. Margreeth Trimpe 0118-63 14 37 me.trimpe@zeeland.nl

Betreft vergadering Commissie BFW 27 april 2012. Margreeth Trimpe 0118-63 14 37 me.trimpe@zeeland.nl Griffier van de Staten Geleidebrief informatief Naam voorstel 12006906 Brief GS van 27 maart 2012 over externe inhuur, aangevuld met de duur en de mate waarin dat leidt tot langlopende verplichtingen voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 34 620 VII Wijziging van de sstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar (wijziging samenhangende met

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 18 december 2014 Betreft Evaluatie Verantwoord Begroten

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 18 december 2014 Betreft Evaluatie Verantwoord Begroten > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Datum 19 januari 2016 Betreft Rijksbrede ontwikkelingen inzake begroten en verantwoorden. Geachte voorzitter,

Datum 19 januari 2016 Betreft Rijksbrede ontwikkelingen inzake begroten en verantwoorden. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Notitie software Mei 2007

Notitie software Mei 2007 Notitie software Mei 2007 2 1 Inleiding 1.1 Algemeen De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P& / 20 J W / Ob 0 7 JAN 2G14. Dat. ontv.: Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P& / 20 J W / Ob 0 7 JAN 2G14. Dat. ontv.: Routing Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provinciale Staten van Overijssel Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 31 066 Belastingdienst Nr. 366 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 127 Financiële verantwoordingen over het jaar 1999 Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 725 X Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2016 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 Nr. 1 VOORSTEL

Nadere informatie

Organisatie en financiën 2013

Organisatie en financiën 2013 Organisatie en financiën 2013 Organisatie JAARVERSLAG CBG 2013 Aantal medewerkers 2013 2012 2011 2010 2009 Aantal medewerkers* 279 285 255 206 204 Aantal fte* 261 259 233 187 185 * Aantal medewerkers/aantal

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Organisatie en financiën 2014

Organisatie en financiën 2014 Organisatie en financiën 2014 Organisatie Aantal medewerkers 2014 2013 2012 2011 2010 Aantal medewerkers* 288 279 285 255 206 Aantal fte* 262 261 259 233 187 * Aantal medewerkers/aantal fte: exclusief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 15

Nadere informatie

De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.

De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen. januari 2012 Notitie incidentele en structurele baten en lasten Algemeen De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.

Nadere informatie

verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Economische Zaken

verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Economische Zaken BEZORGEN Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 342 43 44 E voorlichting@rekenkamer.nl W www.rekenkamer.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 775 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2018 Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 19

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 865 Verbetering verantwoording en begroting Nr. 26 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 31 935 Beleidsdoorlichting Financiën Nr. 34 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Datum 16 september 2016 Betreft Beleidsdoorlichting artikel 2.2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

Datum 16 september 2016 Betreft Beleidsdoorlichting artikel 2.2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Departementale registratie van ernstige onregelmatigheden bij subsidies

Departementale registratie van ernstige onregelmatigheden bij subsidies Departementale registratie van ernstige onregelmatigheden bij subsidies Dit document is de uitwerking van Aanwijzing 20 van Aanwijzingen voor subsidieverstrekking en is ambtelijk vastgesteld door interdepartementale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14390 20 september 2010 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 augustus 2010, nr. AG/2010/16767,

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

rtage Verzoek om een uitdraai van product rijwielstallingen van 2015 en uitleg hierbij

rtage Verzoek om een uitdraai van product rijwielstallingen van 2015 en uitleg hierbij Vragen auditcommissie 16 september 2 e bestuursrapportage rtage 2015. Nr Omschrijving 1 Verzoek om een uitdraai van product 214-00 rijwielstallingen van 2015 en uitleg hierbij 2 Meer uitleg bij product

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 031 V Jaarverslag en slotwet ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 Nr. 3 VOORSTEL VAN WET 16 mei 2007 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Beantwoording vragen over baten-lastendienst SSC-ICT Den Haag

Beantwoording vragen over baten-lastendienst SSC-ICT Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 34 085 VII Wijziging van de sstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar (wijziging samenhangende met

Nadere informatie

Ministerie van Binnen andse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnen andse Zaken en Koninkrijksrelaties R. Anderson Contactpersoon Uw kenmerk Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden 2016-0000754155 Kenmerk www.facebook.com/minbzk Provincie Fryslâ www.rijksoverheid.ni Provinciale Staten www.twitter.com/minbzk programmabegroting.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 725 Financieel jaarverslag van het Rijk 2016 Nr. 21 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 8 juni 2017 De vaste commissie voor Financiën

Nadere informatie

In eerste instantie is gekozen voor portefeuillehoudersoverleggen op de volgende terreinen: Economie; Mobiliteit; Wonen.

In eerste instantie is gekozen voor portefeuillehoudersoverleggen op de volgende terreinen: Economie; Mobiliteit; Wonen. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uitgangspunten en spelregels begrotingsopbouw Gemeenschappelijk Orgaan.

Nadere informatie

Nota baten-lastenstelsel voor specifieke uitkeringen

Nota baten-lastenstelsel voor specifieke uitkeringen Nota baten-lastenstelsel voor specifieke uitkeringen Inleiding Samenvatting Met ingang van de SiSa-verantwoording 2010 geldt voor alle specifieke uitkeringen het batenlastenstelsel. Het kas-verplichtingenstelsel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 31 290 IV Wijziging van de sstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6.

Nadere informatie

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Algemene Rekenkamer.., BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 3424344 070 3424130 voorlichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie

FACTSHEET: Rijksbrede inkoopanalyse (concept, mei 2008)

FACTSHEET: Rijksbrede inkoopanalyse (concept, mei 2008) FACTSHEET: Rijksbrede inkoopanalyse (concept, mei 2008) De Chief Procurement Officer - met zijn staf, het Regiebureau Inkoop Rijksoverheidheeft als opdracht de professionalisering van de inkoop binnen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 480 VII Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012 (wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 200 XIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken 2014 Nr. 5 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 775 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 Nr. 111 TWEEDE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 395 IIB Wijziging van de sstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten (IIB) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de

Nadere informatie

Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen

Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen Pagina 1 1 Opdracht Wij hebben een aantal specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot de verkregen verantwoordingen

Nadere informatie

AANGEPAST EXEMPLAAR. Raadsvoorstel Bestuur en Middelen A 15 onderwerp. BTW-compensatiefonds. 1. Aanleiding en achtergrond

AANGEPAST EXEMPLAAR. Raadsvoorstel Bestuur en Middelen A 15 onderwerp. BTW-compensatiefonds. 1. Aanleiding en achtergrond AANGEPAST EXEMPLAAR Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2002 118 Bestuur en Middelen A 15 onderwerp BTW-compensatiefonds Aan de raad 1. Aanleiding en achtergrond Met de invoering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 371 Kredietcrisis 32 123 Nota over de toestand van s Rijks Financiën Nr. 305 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid o Financiële verordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; gelet op artikel 216 van de Provinciewet; gelet

Nadere informatie

Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002

Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002 Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002 1 ALGEMEEN 1.1 Doel en reikwijdte van het controle- en rapportageprotocol Dit controle- en rapportageprotocol

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

Protocol werkafspraken CCD en de Minister van Economische Zaken

Protocol werkafspraken CCD en de Minister van Economische Zaken CCD 2014-03 Protocol werkafspraken CCD en de Minister van Economische Zaken INLEIDING Per 18 december 2014 is de Centrale Commissie Dierproeven ingesteld. De Centrale Commissie Dierproeven is een zelfstandig

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 290 IIB Wijziging van de sstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 444 IXB Jaarverslag en slotwet ministerie van Financiën 2007 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Nadere informatie

Samenvatting. Pagina 7

Samenvatting. Pagina 7 Samenvatting De rijksoverheid ziet zich de komende jaren voor grote uitdagingen gesteld. Als gevolg van de financiële en economische crisis is de overheidsbegroting uit het lood geslagen. De oplopende

Nadere informatie

Nota baten-lastenstelsel voor specifieke uitkeringen. Circulaire SiSa

Nota baten-lastenstelsel voor specifieke uitkeringen. Circulaire SiSa Circulaire SiSa Inleiding Samenvatting Met ingang van de SiSa-verantwoording 2010 geldt voor alle specifieke uitkeringen het batenlastenstelsel. Het kas-verplichtingenstelsel is niet meer van toepassing

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 480 VI Wijziging van de sstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Infoshop Het schrijven van een subsidieaanvraag ISF

Infoshop Het schrijven van een subsidieaanvraag ISF Infoshop Het schrijven van een subsidieaanvraag ISF Donderdag 2 april 2015 ISF Internal Security Fund Fonds voor interne veiligheid balancing Security and Mobility EUROPESE UNIE het Fonds voor interne

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 200 XVI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2014 Nr. 3 VOORSTEL VAN WET 20 mei 2015 Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2011 Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 21 september 2010 Wij Beatrix,

Nadere informatie

Rapport bij de financiële verantwoording 2000 van het Spaarfonds AOW

Rapport bij de financiële verantwoording 2000 van het Spaarfonds AOW Rapport bij de financiële verantwoording 2000 van het 16 mei 2001 Aangeboden door de aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Inhoud Samenvatting 1 1 Inleiding 2 2 Financieel beheer 3

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Nadere informatie

KFI en KPI: overeenkomsten, verschillen en raakvlakken

KFI en KPI: overeenkomsten, verschillen en raakvlakken KFI en KPI: overeenkomsten, verschillen en raakvlakken Ministerie van Financiën, Begrotingszaken Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Personeelsmanagement Rijksdienst Inhoudsopgave

Nadere informatie

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t :

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t : De Drechtraad gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, alsmede artikel 30, eerste

Nadere informatie

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2017 (hoofdstuk XIII) van het Ministerie van Economische Zaken

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2017 (hoofdstuk XIII) van het Ministerie van Economische Zaken BEZORGEN Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 DEN HAAG Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070-342 43 44 E voorlichting@rekenkamer.nl W www.rekenkamer.nl D A T U

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 1 Algemeen Op grond van de Kaderverordening Subsidieverstrekking van de gemeente Alkmaar kunnen subsidies worden verstrekt.

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 'Uil Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provinciale Staten van Flevoland Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Datum 20 december 2013 Betreft financieel

Nadere informatie

Comptabele Canon van het Rijk

Comptabele Canon van het Rijk A-B-C-fiches Comptabel bestel Versie 1, mei 2011, Ministerie van Financiën, Begrotingszaken/BBH, Baran Begrotingswetten (Begrotingsbeheersinstrument) De totstandkoming van begrotingswetten is een belangrijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 090 IXA Wijziging van de sstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Overzicht openstaande punten jaarrekeningcontrole 2009. 1 Materiële vaste activa (duurzame waardevermindering)

Overzicht openstaande punten jaarrekeningcontrole 2009. 1 Materiële vaste activa (duurzame waardevermindering) Referentie Aant nr. Overzicht openstaande punten jaarrekeningcontrole 2009 Afwerking 1 Materiële vaste activa (duurzame waardevermindering) n Graag ontvangen wij ten behoeve van de vaststelling dat er

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 775 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 19 september 2017 Wij

Nadere informatie

Rapport aan de minister over het onderzoek van de centrale administratie van 's Rijks schatkist over het jaar

Rapport aan de minister over het onderzoek van de centrale administratie van 's Rijks schatkist over het jaar Auditdienst Rijk Ministerie van Financien Rapport aan de minister over het onderzoek van de centrale administratie van 's Rijks schatkist over het jaar 2012 Rapport aan de minister over het onderzoek

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

Evaluatie stichting Afvalfonds

Evaluatie stichting Afvalfonds Evaluatie stichting Afvalfonds Inleiding Het ministerie van I&M (voorheen VROM) heeft Stichting Afvalfonds meerjarig een subsidie toegekend. Stichting Afvalfonds legt verantwoording af over de subsidie

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven Nr. 626 6 november 2017 Financiële Verordening 2018 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepaling

Nadere informatie

jaarrekening Verkorte Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst

jaarrekening Verkorte Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst Plantenziektenkundige Dienst, waaraan de verkorte jaarrekening 2002 is ontleend, Verkorte maakt onderdeel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22 800 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XV (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) voor

Nadere informatie

I NMa (Ambtelijk apparaat)

I NMa (Ambtelijk apparaat) I NMa (Ambtelijk apparaat) De NMa ontvangt van het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) middelen voor personele en materiële kosten. Deze worden toegewezen door middel van een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 482 Cultuursubsidies Nr. 94 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 22 april 2015 De commissie voor de Rijksuitgaven en de vaste commissie

Nadere informatie

MPGR12011042014440279 GR1 20.04.2011 0279. drs. F.P. Smilde

MPGR12011042014440279 GR1 20.04.2011 0279. drs. F.P. Smilde MPGR12011042014440279 GR1 20.04.2011 0279 ^Ó^ Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889830 www.deloitte.nl Aan de directie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 33 280 IXA Wijziging van de sstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 HERDRUK 1 MEMORIE

Nadere informatie

Bezuiniging op de kinderopvangtoeslag

Bezuiniging op de kinderopvangtoeslag Bezuiniging op de kinderopvangtoeslag Realisatie en effect Zicht op bezuinigingen Peter Hilz/Hollandse Hoogte De Algemene Rekenkamer wil met de publicatiereeks Zicht op Bezuinigingen bijdragen aan het

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 763 Toekomst van de krijgsmacht Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009 Nr. 1 VOORSTEL VAN

Nadere informatie

5. VERDIEPINGSBIJLAGE. 5.1 Financiering staatsschuld

5. VERDIEPINGSBIJLAGE. 5.1 Financiering staatsschuld 5. VERDIEPINGSBIJLAGE 5.1 Financiering staatsschuld In tabel 1 en 2 worden de opbouw van de uitgaven en ontvangsten en uitgaven sinds ontwerpbegroting 2001 toegelicht. Tabel 1: Opbouw uitgaven (x EUR 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015 Nr. 1 VOORSTEL VAN

Nadere informatie

Spaarfonds AOW (E) Rapport bij het Jaarverslag Rechtmatigheidsonderzoek over 2009

Spaarfonds AOW (E) Rapport bij het Jaarverslag Rechtmatigheidsonderzoek over 2009 Aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal door de Algemene Rekenkamer Rapport bij het Jaarverslag 2009 Spaarfonds AOW (E) Onderzoeksteam Mevr. drs. L. Hage RO (projectleider)

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5 gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 145 Inboeknummer OOU001696 Beslisdatum BRW 9 juni 2000 Dossiernummer 024.202 Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting

Nadere informatie