Aanvullende Q&A met betrekking tot de financiële paragraaf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvullende Q&A met betrekking tot de financiële paragraaf"

Transcriptie

1 Aanvullende Q&A met betrekking tot de financiële paragraaf Nr. vraag document Onderwerp Vraagstelling Antwoord 1 CQ Wij hebben een CQ-meting extramuraal uitgevoerd in december 2013 en scoren nergens onder het landelijk gemiddelde. Omdat ons organisatieonderdeel relatief klein is kan Mediquest geen stoplicht produceren, Wij hebben echter wél de CQ-meting uitgevoerd door een onafhankelijk bureau en kunnen de gegevens aanleveren zodat u kunt zien dat wij landelijk gemiddeld of hoger scoren. Kan dit document in de bijlagen meegestuurd worden teneinde de overeenkomst te sluiten en zodat u kunt zien dat wij aan de minimumeisen voldoen? Ja, dit document mag u meesturen. 2 financiele paragraaf 6.4. PTZ U schrijft dat het budgetplafond voor 2015 wordt gebaseerd op de geleverde zorgprestaties of het omzetplafond over 2014 van de parameters PV en VP. Wij leveren in 2014 veel extramurale PTZ-zorg. Hoe gaat u de BG die binnen de PTZ-zorg in 2014 wordt geleverd in het budgetvoorstel voor 2015 verdisconteren? Het fenomeen Palliatief Terminale Zorg gaat verdwijnen. De zorg aan palliatief terminale patiënten in de thuissituatie zal met name gedeclareerd kunnen worden als persoonlijke verzorging en verpleging. Hierover kunnen wij in de komende tijd afspraken maken. Hierbij gaan wij er wel vanuit dat het deel begeleiding van de palliatieve zorg wat te maken heeft met welzijn en respijtzorg/oppasfunctie door de gemeente wordt gefinancierd. Landelijk is dit nog wel een thema en wordt onderzocht hoe dit het beste gedefinieerd kan worden. Op dit moment is daarover nog geen duidelijkheid. 3 financiele paragraaf liniaire extrapolatie Wat wordt precies bedoeld met lineair geëxtrapoleerd (t=t-1)? Waarvoor staat deze formule precies en hoe kunnen we dit zelf berekenen? Kunt u een voorbeeld geven voor de t=t-1? 4 financiele paragraaf minimumeisen In de notitie worden drie varianten genoemd op basis waarvan tarief- en volume-afspraken worden gemaakt. Zorgaanbieder voldoet aan alle toegangs-eisen en aan 7 van de 8 minimum-eisen. Daarnaast kan de organisatie aan alle differentiatie-eisen voldoen. Geeft het kunnen voldoen aan 7 van de 8 toegangs-eisen en het kunnen voldoen aan alle differentiatie-eisen de mogelijkheid hogere afspraken te maken dan 82% van het tarief en 75% van het volume? 5 financiele paragraaf differentiatie eisen Door het niet kunnen voldoen aan alle minimum-eisen is het in de web-applicatie niet mogelijk het tabblad differentiatie-eisen te openen. Hoe kunnen wij aangeven dat wij voldoen aan de differentiatie-eisen? Lineaire extrapolatie: de productie van PV en VP die overgaat naar de ZVW van 1 januari tot 1 juli 2014 wordt doorgetrokken naar het hele jaar (dus x 2), tot maximaal het afgesproken omzetplafond 2014 (= t-1). Dit is de basis van het budgetplafond 2015 (=t) waar verder mee gerekend zal worden conform hetgeen in de financiële paragraaf. Nee, voor het maken van een afspraak variatie B is het noodzakelijk dat een zorgaanbieder aan alle landelijke minimumeisen voldoet. Om in te kunnen schrijven voor de differentiatie-eisen moet u voldoen aan alle minimumeisen. Er is daarvoor geen andere inschrijfwijze. 1

2 6 financiele paragraaf Extramuralisering Er staat gesteld dat er naast de taakstelling in de uitwerking van de aanspraak wijkverpleging voor de vaststelling van het budget 2015 ook nog rekening gehouden moet worden met o.a. de extramuralisering. Hoe moeten wij dat voor ons zien? Komt hier een apart budget voor beschikbaar? Indien nodig moet u deze vraag ook opvatten als een ingesteld bezwaar. Voor de bekostiging van de wijkverpleging 2015 is er een macrokader vastgesteld. Binnen dit macrokader zal alle te verwachten zorg bekostigd moeten worden in Dit is niet alleen gecontracteerde zorg maar onder andere ook niet-gecontracteerde zorg, groei én de effecten van verdere extramuralisering. Zorgverzekeraars houden met deze onvoorziene omstandigheden rekening bij het maken van budgetafspraken. 7 financiele paragraaf Productieplafond 2015 Er staat vermeld dat de realisatie van 1 januari tot 1 juli 2014 geëxtrapoleerd zal worden ter berekening van het productieplafond In voorgaande jaren werd door het Zorgkantoor de realisatie over de eerste 7 maanden genomen omdat deze periode representatiever is. Waarom is de keuze gevallen op het eerste halfjaar? Indien nodig moet u deze vraag ook opvatten als een ingesteld bezwaar. Het macrokader is gebaseerd op de herschikking Om een meer realistisch beeld te hebben van de prestaties die naar de Zorgverzekeringswet gaan in 2015 is landelijk afgesproken om te rekenen met de 1e helft van De definitieve cijfers van maand 7 zijn pas in september 2014 bekend en dat is in de representatie voor zorgverzekeraars te laat om tijdig inkoopafspraken te maken voor financiele paragraaf Productieplafond 2015 Als aanbieder komen wij terecht in variant C. Ook voor die groep geldt een maximumplafond van 90%. Hoe verhoudt zich dit tot de instroom van nieuwe klanten? Indien nodig moet u deze vraag ook opvatten als een ingesteld bezwaar. Om de afspraken in het onderhandelingsakkoord gestand te doen en de afgesproken taakstelling en macrobudget te beheersen is het nodig dat er kritisch gekeken wordt naar het ingezette volume bij bestaande klanten om ook ruimte te creëren voor nieuwe klanten. 9 financiele paragraaf Productieplafond 2015 Hebben wij een leveringsplicht voor alle cliënten die zich bij ons melden? Zo ja, hoe ziet het zorgkantoor dit in relatie tot een afname van het productieplafond van 10% en een vast budgetplafond? Indien nodig moet u deze vraag ook opvatten als een ingesteld bezwaar. 10 financiele paragraaf Productieplafond 2015 Welke spelregels zijn van toepassing om gedurende het jaar de prestatiemix te mogen wijzigen? Indien nodig moet u deze vraag ook opvatten als een ingesteld bezwaar. Deze vraag wordt gesteld aan het Zorgkantoor. Ja, u heeft leveringsplicht. De zorgverzekeraar van de klant zal er voor zorgen dat er voldoende zorg ingekocht wordt voor haar verzekerden. In het onderhandelingsakkoord hebben alle partijen aangegeven zich in te spannen om verzekerden van de nodige zorg te voorzien binnen het vastgestelde macrokader (en de daarbij behorende taakstelling). De prestatiemix kan in overleg met de contractmanager gedurende het jaar gewijzigd worden mits er blijvend wordt voldaan aan de inkoopvoorwaarden en het past binnen het afgesproken budgetplafond. 11 financiele paragraaf Productieplafond 2015 Er worden maximaal 2 nieuwe aanbieders gecontracteerd in de wijkverpleging. Wat als een intramurale instelling de mogelijkheid wil hebben om in De zorgverzekeraar moet voor haar verzekerden voldoende zorg inkopen zodat verzekerden hun aanspraak op Wijkverpleging kunnen verzilveren. denkt dit voldoende te kunnen doen bij de al bestaande aanbieders. Nieuwe initiatieven 2015 Scheiden van Wonen en Zorg toe te passen, dient van welke vorm dan ook die betrekking hebben op de aanspraak wijkverpleging deze aanbieder zich dan te melden op de markt van de worden gezien als nieuwe aanbieder en zullen ook als dusdanig beoordeeld wijkverpleging? Of wordt deze extramuralisering op een worden. andere wijze ingeregeld? Indien nodig moet u deze vraag ook opvatten als een ingesteld bezwaar. Extramurale inkoop voor klanten met een intramurale indicatie wordt gedaan door het Zorgkantoor en valt niet onder deze inkoop. 2

3 12 financiele paragraaf Resultaatafspraken 2015 / 2016 Waarom is het niet mogelijk om in 2015 resultaatafspraken te maken? Welke garanties kunnen afgegeven worden voor het mogen maken van resultaatafspraken in 2016? Indien nodig moet u deze vraag ook opvatten als een ingesteld bezwaar. De Nza beleidsregels Verpleging en Verzorging maken het nog niet mogelijk om resultaatafspraken te maken. Deze bekostigingsstructuur wordt nog verder door de Nza uitgewerkt en zal waarschijnlijk in 2016 zijn beslag krijgen in de bekostiging van de Wijkverpleging. 13 financiele paragraaf Frictiekosten Welke frictiekosten van de transitie worden bedoeld? Indien nodig moet u deze vraag ook opvatten als een ingesteld bezwaar. Het gaat hier om een mogelijk financieel probleem in de periode tussen het wegvallen van de bevoorschotting AWBZ en de eerste betaling van de declaraties Wijkverpleging door de zorgverzekeraar. 14 financiele paragraaf Extramuraal budget Welke regels worden gehanteerd voor het omzetten van intramuraal naar extramuraal budget? 15 financiele paragraaf Extramuraal budget Wordt in de extrapolatie van januari t/m juli 2014 rekening gehouden met het volledige budget van partijen die gedurende deze periode zijn overgenomen? Ofwel wordt het volledige jaarbudget van de overgenomen partij (omzetplafond 2014) opgeteld bij het budget van de overnemende zorgaanbieder? Er wordt geen intramuraal budget omgezet naar extramuraal budget. Als basis wordt de gerealiseerde productie van de prestaties PV en VP 2014 gebruikt zover die betrekking hebben op klanten die overgaan naar de ZVW (dus nu een extramurale indicatie hebben). Nee, er wordt uitgegaan van de gerealiseerde productie van de prestaties PV en VP 2014 zover die betrekking hebben op klanten die overgaan naar de ZVW (dus nu een extramurale indicatie hebben). 16 financiele paragraaf Extramuraal budget Is het totale budgetplafond 2014 het maximale uitgangspunt voor 2015 of wordt eerst naar de maxima per prestatie gekeken? Ofwel, als er op 1 prestatie in de eerste helft van het jaar een onderproductie was, kan dit dan gecompenseerd worden door de overproductie op een andere prestatie gedurende die eerste helft van het jaar? Het berekende budgetplafond zoals is aangegeven in de financiële paragraaf is het totale budgetplafond voor 2015 ongeacht de onderliggende prestaties. 17 financiele paragraaf Extramuraal budget Kan er tussen de verschillende prestaties binnen het budgetplafond van de aanbieder vrij geschoven worden? In principe wel. De prestatiemix kan, in overleg met de contractmanager, gedurende het jaar gewijzigd worden mits er blijvend wordt voldaan aan de inkoopvoorwaarden en het past binnen het afgesproken budgetplafond. 18 financiele paragraaf monitoring Met zorgaanbieders die in staat zijn om binnen hun Wij zijn ons ervan bewust dat deze informatie nog niet volledig aanwezig is. budgetplafond in 2015 te blijven en daarbij sturen op het Op dit moment wordt op landelijk niveau een declaratieprotocol en beheersen en verlagen van de gemiddelde zorgkosten registratieformat ontwikkeld. per verzekerde, het voorkomen van heropnames en het Daarnaast zal het zorgplan een bron van informatie zijn, maar het is niet de behouden van kwaliteit, kunnen in 2016 resultaatafspraken worden gemaakt in segment 3. Hoe bedoeling dat er daarnaast nog een andere registratie wordt opgevraagd. gaat dit meten? 19 financiele paragraaf niet toewijsbare zorg Niet-toewijsbare zorg In die wijken waar participeert in a. Nee dit is niet juist. Er is een budgetverdeelsysteem ontwikkeld samen met (convenant) gemeenten. Door middel van een lumpsumafspraak zullen deze wijkaanpak/populatiefinanciering, gaan we ervan uit dat middelen uitgekeerd worden aan de gecontracteerde aanbieders voor niet het geld voor de niet toewijsbare zorg toegevoegd wordt toewijsbare zorg. Dit budget is bedoeld voor de inzet van de wijkverpleegkundige aan het wijkbudget. a. Is deze aanname juist? in het sociale domein. b. Deze vraag is al gesteld en beantwoord in de eerdere Q&A vraag 41. b. Is er nog de mogelijkheid om voor specifieke projecten aanvullende afspraken te maken? 3

4 20 financiele paragraaf Extramurale zorg Indien een intramuraal zorgappartement geëxtramuraliseerd wordt valt deze productie dan ook onder het budgetplafond? 21 financiele paragraaf budgetplafond Het budgetplafond wordt 90% van de afspraak Waar blijft de resterende 10%? 22 financiele paragraaf businesscase Moet voor elke gemeente een dergelijk format ingevuld worden. 23 financiele paragraaf businesscase Hoe weet de zorgaanbieders voor welke te onderscheiden regio dit opgesteld moet worden? 24 financiele paragraaf Extramuraal budget I.v.m. extramuralisatie van een deel van onze awbz/wlz productie in 2015, verwachten wij een aanzienlijk groei in onze thuiszorg uren. Gezien de beperking in het thuiszorg budget van 2015 verwachten wij hier een knelpunt. Is of komt er een regeling waarbij de afbouw van intramurale WLZ capaciteit in 2015 gestimuleerd wordt d.m.v. een aanvullende thuiszorgafspraak? Dit is afhankelijk van de indicatie van de klant. Zorg voor klanten met een extramurale indicatie wordt ingekocht door de zorgverzekeraar. Zorg voor klanten met een intramurale indicatie wordt ingekocht door het Zorgkantoor. Die zal 'inverdiend' moeten worden door het volume per klant te herbezien conform de aanspraak Wijkverpleging en het onderhandelingsakkoord Verpleging en Verzorging. Als u dezelfde afspraken hebt met meerdere gemeenten dan kunt u dit voor meerdere gemeenten in 1 format invullen. Wel moet u duidelijk aangegeven met welke gemeenten/huisartsen u samenwerkt. Wij begrijpen u vraag niet goed maar we nemen aan dat u het volgende bedoelt: u geeft als zorgaanbieder aan voor welke gemeenten u de niet toewijsbare zorg wilt invullen. De te onderscheiden Wmo regio's zijn opgenomen in bijlage 2 van de ZN inkoopgids Wijkverpleging. Zover wij weten wordt er door VWS in 2015 gemonitord in hoeverre de financiële kaders van de AWBZ/WLz en Wijkverpleging in 2015 nog overeen komen met de realiteit en keuzes die klanten maken in het overgangsregime. In hoeverre er overheveling van budgetten zal plaatsvinden, is op dit moment nog niet bekend. Voor alle klanten met een intramurale indicatie zal het Zorgkantoor in 2015 zorg inkopen ongeacht de verblijfplaats. Financiering vindt plaats vanuit AWBZ/WLz in Zorg voor klanten met een extramurale indicatie wordt ingekocht door de zorgverzekeraar. 25 financiele paragraaf Budgetplafond en extramuralisering Begrijpen wij het goed dat binnen het budgetplafond de extramuralisering ten gevolge van scheiden van wonen en zorg moet worden opgevangen? 26 financiele paragraaf Overschrijding budgetplafond Op welke wijze zou overschrijding plaats kunnen vinden als met alle aanbieders een vast budgetplafond wordt afgesproken? Zover wij weten wordt er door VWS in 2015 gemonitord in hoeverre de financiële kaders van de AWBZ/WLz en Wijkverpleging in 2015 nog overeenkomen met de realiteit en keuzes die klanten maken in het overgangsregime. In hoeverre er overheveling van budgetten zal plaatsvinden, is op dit moment nog niet bekend. Voor alle klanten met een intramurale indicatie zal het Zorgkantoor in 2015 zorg inkopen ongeacht de verblijfplaats. Financiering vindt plaats vanuit AWBZ/WLz in Als het budgetplafond voortijdig wordt bereikt of overschreden, zal door middel van een tariefsaanpassing de productieafspraken worden herzien. Hiermee wordt het budgetplafond als de maximum omzetafspraak gehandhaafd. Dus met gecontracteerde zorgaanbieders zal er geen overschrijding plaatsvinden, maar naast gecontracteerde zorgaanbieders zijn er zorgkosten als gevolg van PGB en niet gecontracteerde zorgaanbieders. 27 financiele paragraaf Segment 3 Kunt u uitleggen wat u bedoelt met segment 3? Segment 3 refereert naar de kamerbrief over bekostiging Wijkverpleging van 19 mei 2014 en de bijbehorende bijlage NZa advies bekostiging Wijkverpleging. Dit segment moet voor 2016 nog verder uitgewerkt worden zowel landelijk (ZN verband) als vervolgens binnen. 28 financiele paragraaf Budgetplafond en PGB Hoe worden huidige PGB opbrengsten van cliënten toegevoegd aan het budgetplafond? Of te wel: wordt in de realisatie productieafspraken van 1 januari tot 1 juli 2014 rekening gehouden met het de productie van PGB? Nee, PGB wordt niet in representatie ingekocht maar regelt elke zorgverzekeraar voor zijn eigen verzekerden. Het verwachte bedrag wat hier mee gemoeid zal gaan in 2015 is wel meegenomen in de uitwerking van de contractafspraken 2015 in de financiële paragraaf. 4

5 29 financiele paragraaf Hoe wordt omgegaan met de herverdeling van middelen Binnen de zorgverzekeringswet is er geen herverdeling van middelen tussen als het budgetplafond door een aanbieder niet wordt zorgaanbieders. De verzekerde krijgt de zorg vergoed die hij heeft gekregen en bereikt? die past binnen de verzekeringsvoorwaarden. (2e bladzijde van het document) De huidige stand van zaken is dat er geen sprake kan zijn van opbrengstenverrekening, maar wel zal bij landelijke overproductie het MBI worden toegepast. (Hierover is afgesproken dat alle partijen zich in zullen inspannen dat dit niet nodig zal zijn). 30 financiele paragraaf Hoe wordt omgegaan met de herverdeling van middelen als een zorgaanbieder ophoudt te leveren? (2e bladzijde van het document) De zorgaanbieder verbindt zich om zorg te blijven leveren ook als het bedrag van het budget is bereikt. 31 financiele paragraaf Hoe wordt omgegaan met de middelen als de som der heeft geen "eigen" budget beschikbaar. Als er landelijk minder wordt budgetplafonds lager is dan het totaalbudget dat uitgekeerd voor wijkverpleging dan het landelijk macrokader dan is het ons allen beschikbaar heeft? Wordt dan ook een tariefsaanpassing naar boven toegepast? gelukt om bij de transitie de zorgkosten te beheersen en kan dit eventueel invloed hebben op de premiestelling aan verzekerden. Het tarief zal gedurende 2015 niet naar boven worden bijgesteld. (2e bladzijde van het document) 32 financiele paragraaf Indien een budgetplafond wordt bereikt of overschreden worden middels tariefsaanpassingen de productieafspraken eventueel herzien. Kan hieruit geconcludeerd worden dat een budgetplafond niet kan worden overschreden? (2e bladzijde van het document) Dat klopt. De verzekerde krijgt de zorg vergoed die hij heeft gekregen en die past binnen de verzekeringsvoorwaarden. De huidige stand van zaken is dat er geen sprake kan zijn van opbrengstenverrekening, maar wel zal bij landelijke overproductie het MBI worden toegepast. (Hierover is afgesproken dat alle partijen zich in zullen inspannen dat dit niet nodig zal zijn). 33 financiele paragraaf Afgesproken is dat niet wordt gecontracteerd boven de financiële omvang van 2014 minus de afgesproken taakstelling. Betekent dit, dat deze taakstelling bij iedere zorgaanbieder in mindering wordt gebracht op het budget, nog bovenop de volumepercentages van 75% respectievelijk 90%? (1e bladzijde, 1e alinea van het document) Nee, de taakstelling is verwerkt in deze uitwerking en wordt verwacht hiermee gehaald te worden. 34 financiele paragraaf We hebben in het financiële document geen uitwerking gevonden voor de financiering van innovatieprojecten die vallen onder de genoemde aandachtspunten op blz 5 van het inkoopdocument. Wanneer en waar wordt hierover duidelijkheid verschaft? Wij begrijpen uw vraag niet. In het inkoopdocument wordt op blz. 5 niet gesproken over innovatieve projecten of een aparte financiering daarvan in financiele paragraaf In het financiële document staat niets opgenomen met betrekking tot de financiële consequentie bij gebruikmaking van onderlinge dienstverlening. Wanneer en waar wordt hierover duidelijkheid verschaft. Dat klopt. Hieraan zijn vooraf geen andere financiële consequenties dan die verwoord in de overeenkomst in de artikelen : 1 onder D; 8, lid 1 t/6 en13, lid 1. 5

6 36 Financiele paragraaf budgetafspraken Stel dat een van die drie aanbieders niet aan de minimum- of differentiatie eisen voldoet, hoe wordt dan met de inschrijving van dit samenwerkingsverband omgegaan en hoe wordt het tarief en volume dan berekend? 37 financiele paragraaf "Het gaat om de realisatie van 1 januari tot 1 juli 2014, lineair geëxtrapoleerd (t=t-1) of maximaal het afgesproken omzetplafond 2014 voor die betreffende prestaties" A) Op basis waarvan maakt de keuze tussen beide opties? De hoogste of juist de laagste? B) Is bereid om de hoogste van de 2 (definitief plafond vs. realisatie) als basis voor de afspraken 2015 te hanteren? C) De definitieve productieafspraken voor 2014 zijn nog niet bekend. Gebruikt de initiële afspraak of de definitieve productieafspraak als uitgangspunt? Kunt u garanderen dat u de definitieve afspraak als basis zult nemen, ook als deze bij zorganbieders nog niet bekend is? Wij gaan ervan uit dat het bestaande zorgaanbieders betreft. Elke bestaande aanbieder dient altijd te voldoen aan de toegangseisen. Daarnaast zal gekeken worden of de 3 bestaande zorgorganisaties voldoen aan de gestelde criteria en kunnen er afspraken gemaakt worden. De bij de kwalificatie (A,B of C) behorende plafonds zullen bij elkaar worden opgeteld en vormen het totale budgetplafond van de 3 aanbieders (en zijn dus afzonderlijk te herleiden). Bij een gezamenlijk aanbod zijn de deelnemende zorgaanbieders hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. A) dat is afhankelijk van de situatie: in principe gaan we uit van de daadwerkelijk geleverde zorg. Als echter een aanbieder "boven" de afspraak produceert willen we die niet honoreren B) berekent de daadwerkelijk geleverde productie tot aan het maximaal afgesproken plafond van C) VWS gaat uit van de herschikking Maar zorgverzekeraars hebben afgesproken deze extrapolatie van de daadwerkelijke productie als vertrekpunt te nemen om de extramuralisatie ontwikkelingen recht te doen. 38 financiele paragraaf Als een zorgaanbieder gedurende het jaar alsnog aan Nee, dat is niet mogelijk. de gestelde eisen voldoet, is het dan mogelijk voor zorgaanbieders alsnog een hoger budgetplafond af te spreken? 39 financiele paragraaf "Gedurende het jaar 2015 zal maandelijks door A) Nee, dat is bedrijfsinformatie: zorgaanbieders dienen bij de preferente gemonitord worden in hoeverre het budgetplafond wordt zorgverzekeraar een productiemonitor aan te leveren (vergelijkbaar met de PRC benut" A) Zal deze gegevens ook aan de zorgaanbieders beschikbaar stellen? B) Is bereid om de benutting van het budget maandelijks te publiceren, bijvoorbeeld op de site? vanuit de AWBZ) en dienen verder de declaraties in bij de verzekeraar van de klant. De productiemonitor zal worden gebruikt om te kijken of de zorgaanbieder (en de regio) binnen de afgesproken productieafspraken/budgetten blijven. B) Dat kunnen wij niet (goed), de daadwerkelijke monitoring kan pas op basis van de Vektis gegevens, die later zijn als de PRC gegevens, maar we zullen uw vraag landelijk inbrengen. 40 financiele paragraaf "Met zorgaanbieders... kunnen in 2016 resultaatafspraken worden gemaakt in segment 3" A) Kunt u de term 'resultaatafspraken' en de daarbij behorende systematiek voor het bepalen van het omzetplafond nader toelichten? A) dat kunnen we nog niet: hierover wordt in 2015 beleid geformuleerd. Maar dit willen we gaan doen met zorgaanbieders die in de te ontwikkelen benchmark positief scoren op doelmatigheid, gemiddelde kosten per klant, gemiddelde zorgduur per klant, etc. B) segment 1 niet, segment 2 aanbieders die zich verbeteren en voldoen aan de B) Geldt deze mogelijkheid ook voor zorgaanbieders die criteria in 2016, mogelijk wel. in 2015 in segment 1 of 2 vallen? 6

7 41 Financiële paragraaf Tarief "In verband met de onzekerheden die er nog zijn toewijsbare zorg". Wat is de gedetailleerde opbouw van de genoemde volumepercentages in relatie tot de huidige 100% garantie? Indien nodig moet u deze vraag ook opvatten als ingesteld bezwaar. Wij begrijpen uw vraag niet geheel: binnen de ZVW is er geen sprake van een 100% garantie op de PV en VP zoals we die met u willen afspreken. Binnen de AWBZ kenden we plafondafspraken tussen ,5%, maar die zijn niet meer van toepassing. In de berekende volumes die we u voorleggen is rekening gehouden met de bij ons bekende productie en verhoudingen van PV en VP in zorg in natura, die van PV en VP in PGB en de bekende taakstellingen. Er zijn aannames gedaan op de mogelijke zorg geleverd door nieuwe aanbieders of via restitutie. 42 Financiële paragraaf Volume "Om de afspraken gestand te doen zal er met alle zorgaanbieders een vast budgetplafond worden afgesproken waarbinnen de wijkverpleging in 2015 geleverd kan worden". Hoe verhoudt dit zich tot het De aanspraak Wijkverpleging 2015 is een inkoop volgens de Zorgverzekeringswet en dat is een geheel andere werkwijze dan de AWBZ. Het budgetplafond is een hulpmiddel om de afspraken rondom financiële beheersing van het macrokader zoals benoemd in het onderhandelingsakkoord inkoopbeleid AWBZ 2014 waarbij binnen de GVK-status na te komen. nog groei mogelijk is? Indien nodig moet u deze vraag ook opvatten als ingesteld bezwaar. 43 Financiële paragraaf MSVT Is bij het bepalen van het productievolume rekening gehouden met MSVT wat per verzekeraar nog moet worden ingekocht? 44 Financiële paragraaf AIV Valt ook het huidige AIV-volume onder de oude parameters? 45 Financiële paragraaf AW319 "Basis van het budgetplafond 2015 zijn de goedgekeurde realisatie productieafspraken (AW319) van de extramurale prestaties die naar de Zvw aanspraak Wijkverpleging gaan". Hoe wordt hierbij rekening gehouden met de pilot Lean / Planning is realisatie die nu nog via de PRC wordt gedeclareerd? 46 Financiële paragraaf Budgetplafond "De mate waarin voldaan wordt aan de toegangs-, minimum- en differentiatie eisen bepaald verder het uiteindelijke budgetplafond". Hoe verhoudt zich dit tot het inkoopbeleid AWBZ 2014 en de GVK-status? Nee, de MSVT wordt in 2015 ingekocht als 2014 voor eigen verzekerden door onze collega's van Medisch specialistische zorg. MSVT valt in 2015 nog in het macrokader MSZ en dus buiten het kader wijkverpleging. Ja, hier zullen maatwerkafspraken gemaakt worden. Uitgegaan wordt van de daadwerkelijke realisatie gedeclareerd op klantniveau via de AW319. Vanuit specifieke projectafspraken die doorlopen kunnen er maatwerkafspraken gemaakt worden. Er is hier geen relatie met het inkoopbeleid van de AWBZ. 47 Financiële paragraaf Volume "Indien door bestaande zorgaanbieders voldaan wordt aan alle toegangs- en minimumeisen en aan alle differentiatie eisen wordt er een afspraak gemaakt van 90% van de volumeafspraken 2014 zoals hierboven berekend met een tarief van 93% voor de prestatie PV Hier is continuering van de tariefstelling 2014 extramurale zorg (geen korting op tarief) en aanpassing van volume om financiële taakstelling 2015 mogelijk te maken doorgerekend. Dit conform onderhandelingsakkoord Verpleging en Verzorging. en 97% voor de prestaties VP en AIV van het maximum NZa tarief". Waarop is dit gebaseerd? Wat is de onderbouwing van de volumeaftrek van 10% ten opzichte van 2014? Indien nodig moet u deze vraag ook opvatten als ingesteld bezwaar. 48 Financiële paragraaf Prestaties Mogen wij onder de prestatie VP zowel VP basis als VP speciaal verstaan? En voor de prestatie PV zowel de PV basis als PV speciaal? In de beleidsregel BR/CU-7107 wordt een aantal prestaties beschreven: die zullen wij hanteren. PV speciaal valt daarbij onder VP basis. 7

8 49 Financiële paragraaf Aanleveren productierealisatiecijfers "Gedurende het jaar 2015 zal maandelijks door Wij verwijzen u hiervoor naar het antwoord in de eerder gepubliceerde Q&A vraag gemonitord worden in hoeverre het budgetplafond wordt 186 en verder over monitoring. benut. Hiertoe dient de zorgaanbieder productierealisatiecijfers aan te leveren inclusief gegevens over de populatiemix ". Is hierdoor naast de reguliere AW319 sprake van administratieve lastenverzwaring door het nogmaals separaat aanleveren van productiegegevens? En blijft dan de huidige PRC aanlevering ook bestaan? 50 Financiële paragraaf Resultaatafspraken "Met zorgaanbieders die in staat zijn om binnen hun Het beleid 2016 wordt in 2015 geformuleerd. budgetplafond in 2015 te blijven en daarbij sturen op het Daarbij zal het komend jaar gaan benchmarken op onder andere beheersen en verlagen van de gemiddelde zorgkosten zelfredzaamheid, inzet van deskundigheidsniveaus, dubbelingen in de zorg, per verzekerde, het voorkomen van heropnames en het overlap met WLZ, gemiddelde kosten per klanten, lengte zorgduur in de behouden van kwaliteit, kunnen in 2016 genoemde doelgroepen (blz. 13/14). resultaatafspraken worden gemaakt in segment 3". Door het hebben van de GVK-status gedurende 2 opeenvolgende jaren zijn diverse ontwikkelingen uitgevoerd. Legitimeert dit om alleen de uitgangssituatie van 2015 mee te nemen naar 2016 in plaats van ook de GVK-beoordeling van de jaren 2013 en 2014 mee te nemen? 51 inkoopdocument dementie Zorgaanbieder neemt deel aan een samenwerkingsverband met betrekking tot ketenzorg dementie in de regio Arnhem. De financiering vindt tot op heden plaats via een opslag op de tarieven ZZP VV. De penvoerder van dit project is de Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland (STMG). Hoe en waar kunnen wij aangeven dat wij casemanagement dementie leveren en dit (uiteraard) in 2015 willen voortzetten? Wij verwijzen u hiervoor naar de eerder verschenen Q&A Wijkverpleging vraag 27 en verder. 52 Overeenkomst Bijstelling budget- en tariefsafspraken Op welk niveau wordt gekeken naar overschrijdingen van het vaste budgetplafond (aanbieder of macro)? Indien nodig moet u deze vraag ook opvatten als een ingesteld bezwaar. Door de zorgverzekeraar wordt op instellingsniveau het budgetplafond gemonitord. Als het budgetplafond voortijdig wordt bereikt of overschreden, zal door middel van een tariefsaanpassing de productieafspraken worden herzien. Hiermee wordt het budgetplafond als de maximum omzetafspraak gehandhaafd. Indien op landelijk niveau overschrijdingen plaatsvinden kan de minister van VWS het macro beheersinstrument inzetten. 8

9 53 Overeenkomst Bijstelling budget- en tariefsafspraken Welke spelregels zijn van toepassing op bijstellingen van budget- en tariefsafspraken gedurende het jaar als het plafond overschreden wordt? Indien nodig moet u deze vraag ook opvatten als een ingesteld bezwaar. Maandelijks zal de uitputting van de budgetafspraken van de individuele zorgaanbieder gemonitord worden. Op moment dat het plafond van de afspraken in zicht komt of dreigt te komen zal er een gesprek plaatsvinden over de oorzaak hiervan en de eventueel te nemen stappen hierin. Als het budgetplafond voortijdig wordt bereikt of overschreden, zal door middel van een tariefsaanpassing de productieafspraken worden herzien. Hiermee wordt het budgetplafond als de maximum omzetafspraak gehandhaafd. 54 Overeenkomst Zorgplicht Op basis waarvan zijn wij gehouden aan de zorgplicht binnen het vaste budgetplafond? Indien nodig moet u deze vraag ook opvatten als een ingesteld bezwaar. Zorgverzekeraars hebben een zorgplicht ten opzichte van verzekerden en moeten voldoende zorg inkopen, die dekkend is voor de regio die zij representeren. Om hieraan te voldoen koopt voldoende zorg in. In de overeenkomst is opgenomen dat de zorgaanbieder zorg verleent aan verzekerden. Ook als het budgetplafond wordt overschreden. 55 Overeenkomst Zorglevering De aanspraak op wijkverpleging vervalt wanneer de verzekerde een indicatie krijgt voor zorg vanuit de Wlz. Hoe vindt de overbrugging dan plaats wanneer de verzekerde bijvoorbeeld nog op een wachtlijst staat. Wie is verantwoordelijk voor de verzekerde? De intramurale instelling die de indicatie toegewezen heeft Op het moment dat de verzekerde een intramurale indicatie krijgt, gaat de verzekerde over van de ZVw naar de WLz en zal ook van daaruit bekostigd worden ongeacht waar de verzekerde verblijft. Het Zorgkantoor koopt ook extramurale zorg in in Vanaf moment van indicatie kan de verzekerde zorg ontvangen van een gecontracteerde zorgaanbieder in de WLz. Dit kan dezelfde zorgaanbieder zijn die de verzekerde ook voor wijkverpleging had maar dat kan gekregen óf de zorgaanbieder die de overbruggingszorg ook een andere zorgaanbieder zijn. levert? Welke aanbieder heeft de zorgplicht? Indien nodig moet u deze vraag ook opvatten als een ingesteld bezwaar. 56 Overeenkomst verplichting tot zorgverlening U geeft in artikel 16 lid 5 aan dat de Zorgaanbieder verplicht is om zorg aan de Verzekerden te blijven verlenen, ook als de bovengrens is overschreden. Bedoelt u hiermee bestaande cliënten of ook nieuwe cliënten? 57 Overeenkomst Productieafspraken in relatie tot verplichting tot zorg verlenen Hoe past artikel 3 lid 2, waarin u stelt dat de Zorgaanbieder zich verbindt om zorg te verlenen overeenkomstig de te overeengekomen productieafspraken, bij artikel 16 lid 5 waarin u aangeeft dat bij het overschrijven van de bovengrens de zorgaanbieder verplicht blijft zorg te verlenen. Ja, u heeft een zorgplicht. In het onderhandelingsakkoord hebben alle partijen aangegeven zich in te spannen om verzekerden van de nodige zorg te voorzien binnen het vastgestelde macrokader (en de daarbij behorende taakstelling). Dit geldt voor alle klanten. Indien onverhoopt het macrokader wordt overschreden zal het MBI van toepassing zijn). Zorgverzekeraars hebben een zorgplicht ten opzichte van verzekerden en moeten voldoende zorg inkopen, die dekkend is voor de regio die zij representeren. Om hieraan te voldoen koopt voldoende zorg in. In de overeenkomst is opgenomen dat de zorgaanbieder zorg verleent aan verzekerden. Ook als het budgetplafond wordt overschreden. Als het budgetplafond voortijdig wordt bereikt of overschreden, zal door middel van een tariefsaanpassing de productieafspraken worden herzien. Hiermee wordt het budgetplafond als de maximum omzetafspraak gehandhaafd. 58 Overeenkomst We hebben in het financiële document geen uitwerking gevonden voor de financiering van de zorg geleverd aan cliënten, die zijn verzekerd bij een verzekeraar die niet is opgenomen in bijlage 2 van de overeenkomst wijkverpleging zorgverzekeraar zorgaanbieder van. Wanneer en waar wordt hierover duidelijkheid verschaft? Wij begrijpen uw vraag niet goed. Elke Nederlander is verplicht verzekerd voor de basisverzekering ZVW. De zorgverzekeraars kopen in 2015 in representatie in. Dat geldt dan voor de zorgverzekeraars en alle onderliggende labels. 9

10 59 Overeenkomst Zorglevering "In het kader van de aanspraak en de taakstelling op wijkverpleging zoals tussen landelijke partijen afgesproken in het Onderhandelaarsakkoord dd 20 februari 2014 heeft de Zorgaanbieder alle verzekerden in zorg op 1 januari 2015 voor 1 mei 2015 opnieuw geïndiceerd conform de aanspraak wijkverpleging in het Besluit Zorgverzekeringen". Kunnen de meerkosten ten opzichte van het opnieuw indiceren als onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering bij in rekening worden gebracht? Hiervoor is geen aparte prestatiebeschrijving. Er kan alleen maar gedeclareerd worden als daar een beschrijving voor is conform bepalingen WMG. In de ovk is hier geen apart tarief voor opgenomen. 60 Overeenkomst Kwaliteit "De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat de Zorgverlening binnen zijn organisatie tenminste voldoet aan de standaard die binnen de kring der Nee, het gaat hier om beroepswaarden, -normen en richtlijnen zoals te doen gebruikelijk binnen, in dit geval, de (wijk) verpleging. Het kwaliteitsregister V&V geeft hierover duidelijkheid en biedt hierbij beroepsgenoten algemeen aanvaard is". Wordt hiermee ondersteuning. de CQ bedoeld? Zo nee, welke standaard dan? 61 Overeenkomst Kwaliteit "De zorgaanbieder voert jaarlijks een zelfevaluatie uit van de bereikte kwaliteit gebruikmakend van de aandachtsgebieden en indicatoren uit het voor de sector geldende landelijke kwaliteitskader". Wat wordt hieronder verstaan? Waaraan moet een zelfevaluatie voldoen? De werkwijze is niet gewijzigd. Binnen de sector Verpleging en Verzorging zijn op dit moment meerdere kwaliteitskaders geldend. Denk aan HKZ, Prezo etc. 62 Overeenkomst Informatievoorziening aan de zorgverzekeraar De zorgaanbieder stuurt jaarlijks binnen een maand na de officiële vaststelling daarvan en met inachtneming van de wettelijke termijnen, de representerende zorgverzekeraars de jaarrekening en het jaarverslag over het voorafgaande boekjaar ter kennisgeving toe. De aanbieder dient daarbij ook inzicht te verschaffen in kosten-, opbrengst- en productiegegevens". Gaat het hier om wijkverpleging of om de totale productiegegevens van de organisatie? Het gaat hierbij primair om de aspecten met betrekking tot de wijkverpleging, maar er dient ook inzage gegeven te worden over de organisatie als geheel omdat dit niet los van elkaar gezien kan worden. 63 Overeenkomst Informatievoorziening aan de zorgverzekeraar "De Zorgaanbieder verschaft aan de zorgverzekeraar Hier wordt verwezen naar de nog landelijk te ontwikkelen zorgkostenmonitor. maandelijks informatie met betrekking tot de aard en de omvang van de verleende zorg, de classificatie van zorgzwaarte respectievelijk doelgroep, en soort zorg die verleend is". Wat wordt hiermee bedoeld? De aanlevering van de AW319? 64 Overeenkomst Controle "De zorgaanbieder overtuigt zicht ervan of de patiënt De overeenkomst is uitsluitend van toepassing op verzekerde klanten. Er zijn (nog) voor zorg is verzekerd middels de bepaalde regels met betrekking tot omgang onverzekerden: geautomatiseerde controle op verzekeringsrecht (COV)- bericht via het VECOZO-protaal. Slechts in dat geval is rechtstreeks declareren van de in dat kader verleende zorg bij de zorgverzekeraar mogelijk". Indien mensen niet verzekerd zijn, mag de zorgorganisatie dan zorg weigeren? 10

11 65 Overeenkomst Controle "De zorgaanbieder dient namens de verzekerde een machtiging aan te vragen voor zorg waarvoor vooraf toestemming moet worden verleend door de Zorgverzekeraar". Kunt u hierbij voorbeelden noemen waarvoor deze machtiging noodzakelijk is? Vooralsnog wil zorg via machtiging zoveel als mogelijk beperken. Binnen de aanspraak wijkverpleging is het nog niet noodzakelijk zorg via machtiging aan te vragen. Mocht daartoe aanleiding zijn dat op basis van onze monitoring blijkt dat er machtigingen noodzakelijk zijn, dan zullen wij dit inregelen/kenbaar maken. Maar bij zorg gefinancierd middels PGB dient de klant wel vooraf toestemming te vragen. Evenals als voor zorg door niet gecontracteerde zorgaanbieders. 66 Overeenkomst Controle "De instelling die een verzekerde in zijn administratie Ja, waarbij het BSN en verzekerdennummer noodzakelijk zal zijn ten behoeve van opneemt, stelt diens identiteit vast aan de hand van een het zorgplan en de declaraties en deze worden opgenomen in de administratie officieel identiteitsbewijs". Is het uitvoeren van een van de zorgaanbieder. visuele check door de wijkverpleegkundige voldoende? 67 Overeenkomst Declaratie en betaling "Partijen komen een bovengrens (budgetplafond) overeen volgens de bijgesloten productieafspraak. Partijen spreken nader af hoe het eventueel teveel gedeclareerde bedrag wordt terugbetaald aan de gepresenteerde zorgverzekeraars". Wie zijn hier partijen? 68 Overeenkomst Als wij gezamenlijk met 3 bestaande aanbieders willen inschrijven (zonder een juridische rechtspersoon op te richten) hoe wordt dan het budgetplafond berekend? Uw citaat is niet correct, het betreft in deze zinsnede de gerepresenteerde zorgverzekeraar, dat wil zeggen alle zorgverzekeraars conform bijlage 2. Als alle 3 bestaande zorgorganisaties voldoen aan de gestelde criteria kunnen er afspraken gemaakt worden. De bij de kwalificatie (A,B of C) behorende plafonds zullen bij elkaar worden opgeteld en vormen het totale budgetplafond van de 3 aanbieders (en zijn dus afzonderlijk te herleiden). Bij een gezamenlijk aanbod zijn de deelnemende zorgaanbieders hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. 69 Overeenkomst gezmanelijk inschrijven In het kader van de aanbesteding van de wijkverpleging Iedere deelnemer moet inschrijven en in de inschrijving kenbaar maken met wie hebben wij nog een vraag waarvan ik hoop dat u deze wilt beantwoorden. Afgelopen voorjaar hebben wij besloten tot samenwerking tussen onze drie organisaties. Hierover is ook met uw zorgkantoor gesproken (voor de aanbesteding). De samenwerking richt zich op de samenwerking wordt gevormd, zodat daar in de beoordeling rekening mee kan houden. Mocht er sprake zijn van een nieuwe rechtspersoon, kan deze inschrijven. Er wordt in ieder geval één overeenkomst gesloten met de gezamenlijke partijen. Bij een gezamenlijk aanbod zijn de deelnemende zorgaanbieders hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. meerdere terreinen waaronder de thuiszorg. Alle bestaande documenten doorlezende, incl. uiteraard de nota van inlichtingen, en na een eerste invuloefening wordt ons echter niet duidelijk hoe wij tot een gezamenlijke aanbesteding voor de wijkverpleging zouden kunnen komen en aan welke voorwaarden deze moet voldoen. Kunt u ons informeren in welke vorm wij onze samenwerking zouden moeten gieten om tot een gezamenlijke aanbesteding te komen? Is hiervoor de combinatie geschikt of een nieuwe rechtsvorm of besteden we apart aan en benoemen de samenwerking in alliantieverband zoals we die nu hebben? 11

12 70 Overeenkomst Kunt u nader toelichten hoe de Zorgverzekeraars kunnen voldoen aan hun plicht om voldoende verantwoorde wijkverpleging in te kopen, terwijl u aan de andere kant aankondigt om op het budget van zorgaanbieders te korten wanneer blijkt dat het macrokader wordt overschreden? (De maatregel lijkt eerder tegenstrijdig te zijn, en de middelen van de zorgaanbieders te beperken om de zorg te kunnen leveren.) Voor de bekostiging van de wijkverpleging 2015 is er een macrokader vastgesteld. Binnen dit macrokader zal alle te verwachten zorg bekostigd moeten worden in Dit is niet alleen gecontracteerde zorg maar onder andere ook niet-gecontracteerde zorg, groei én de effecten van verdere extramuralisering. Zorgverzekeraars houden met deze onvoorziene omstandigheden rekening bij het maken van budgetafspraken. De minister kan via de Nza het MBI instrument inzetten Het moge duidelijk zijn dat er meer zorg geleverd moet worden met minder middelen. 71 Overeenkomst art. 8.1 "De Zorgverzekeraar behoudt zich het recht voor om de Onderlinge dienstverlening kan alleen indien vooraf overeengekomen. Zorg geleverd middels Onderlinge dienstverlening, die niet aan de gestelde eisen voldoet... niet te vergoeden". verwijst u naar de bestuursverklaring. Deze onderlinge dienstverlening kan tevens alleen geleverd worden op basis van de in de overeenkomst met de "hoofdaannemer" gestelde afspraken en criteria. Op welke eisen doelt u hier? Doelt u op zorginhoudelijke eisen, of doelt u tevens op toegangseisen, minimumeisen en / of differentiatie eisen? 72 Overeenkomst art 16.5 In art. 16 lid 5 van de overeenkomst staat dat bij overproductie de zorgaanbieder verplicht blijft om zorg aan de verzekerden van de zorgverzekeraars te verlenen. Dit impliceert dat de zorgaanbieder alle clienten die in zorg zijn genomen ook in zorg moet houden. Verder impliceert dit dat er in beginsel geen cliëntenstop mag worden afgekondigd. In artikel 6 van de overeenkomst staat dat een cliënten stop alleen met toestemming van de zorgverzekeraar mag worden afgekondigd. a. Betekent het bovenstaande dat de zorgaanbieder de zorg aan bestaande clienten niet mag stoppen, ook al betekent dit dat hierdoor het afgesproken budgetplafond wordt overschreden waardoor de zorgkosten voor deze clienten volledig voor rekening van de zorgaanbieder komen? b. Betekent het bovenstaande dat als de zorgverzekeraar geen toestemming geeft voor een cliëntenstop, de zorgaanbieder verplicht is alle nieuwe clienten die bij de zorgaanbieder in zorg genomen willen worden ook in zorg moet nemen, ook al wordt hiermee het afgesproken budgetplafond overschreden waardoor de kosten volledig voor rekening van de zorgaanbieder komen? a. Dat klopt. b. Dat klopt. 12

13 73 Overeenkomst art 16.6 In art. 16 lid 6 van de overeenkomst staat dat het Dit is juist. budget en tarieven kunnen worden bijgesteld als er een heeft geen "eigen" budget beschikbaar. Als er landelijk minder wordt overschrijding plaats vindt. Nergens in de overeenkomst uitgekeerd voor wijkverpleging dan het landelijk macrokader dan is het ons allen staat dat het budget en tarieven kunnen worden bijgesteld als er een onderschrijding plaats vindt. Dit gelukt om bij de transitie de zorgkosten te beheersen en kan dit eventueel invloed hebben op de premiestelling aan verzekerden. impliceert dat budgetplafonds en tarieven in 2015 alleen Het tarief zal gedurende 2015 niet naar boven worden bijgesteld. naar beneden bijgesteld kunnen worden en er dus nooit extra budget wordt toegekend bij de herschikking Is dit laatste juist? 74 web applicatie bestuursverklaring Wie zijn deelnemers in de rechtsvorm en voor welk deel? (in het geval van een combinatie inschrijving of inschrijving als samenwerkingsverband de procentuele verdeling aangeven) Bovenstaande vraag staat in de bestuursverklaring, wat moet je hier in vullen als je alleen met in ons geval zelfstandig werkt? Bij deze vraag gaat het om de deelnemers in de rechtsvorm. Als u de enige deelnemer bent vult u hier uw eigen naam in met 100%. 13

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst:

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst: Veel gestelde vragen over indiceren (PGB), declaraties, niet-gecontracteerde zorg, Palliatief Terminale Zorg (PTZ) en Ketenzorg dementie De antwoorden op de veel gestelde vragen die u hieronder aantreft

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over ZZP

Veel gestelde vragen over ZZP Veel gestelde vragen over ZZP Wat is het standpunt van Coöperatie VGZ over ZZ ers na 1 januari 2015? Ondanks de hoge klanttevredenheid van cliënten van ZZP ers heeft Coöperatie VGZ desondanks een aantal

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Wijkverpleging

Veelgestelde vragen over Wijkverpleging Veelgestelde vragen over Wijkverpleging Vragen over inkoop & contractering Is de inkoop bijzondere zorgsoorten ook voor nieuwe aanbieders weggelegd? Voor de zorgsoorten PTZ, IKZ, ketenzorg/casemanagement

Nadere informatie

De tekst hieronder kan niet gezien worden als een samenvatting op hoofdlijnen, maar is meer een opsomming van aandachtspunten.

De tekst hieronder kan niet gezien worden als een samenvatting op hoofdlijnen, maar is meer een opsomming van aandachtspunten. WIJKVERPLEGING 2016 Op 20 augustus 2015 heeft Zilveren Kruis het Inkoopdocument Wijkverpleging 2016 gepubliceerd. In deze notitie zijn een aantal aandachtspunten uit dat inkoopdocument opgenomen en komen

Nadere informatie

Aanvulling. Zorginkoopbeleid Verpleging & Verzorging VGZ september 2015

Aanvulling. Zorginkoopbeleid Verpleging & Verzorging VGZ september 2015 Aanvulling Zorginkoopbeleid Verpleging & Verzorging VGZ 2016 24 september 2015 1. Inleiding In het inkoopbeleid Verpleging & Verzorging VGZ 2016 zaten nog een aantal onzekerheden die we middels dit aanvullende

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2015. Juni juli 2014

Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2015. Juni juli 2014 Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2015 Juni juli 2014 Programma 1. Introductie Coöperatie VGZ 2. Visie overheid HLZ en context 3. Visie Coöperatie VGZ 4. Inkoop, declaratie en monitoring

Nadere informatie

Q&A Inkoop Wijkverpleging 2015

Q&A Inkoop Wijkverpleging 2015 Q&A Inkoop Wijkverpleging 2015 Nr. vraag Bladzijde Paragraaf/artikel Onderwerp Vraagstelling Antwoord 1 Algemeen Is uw opgave van de opleidingsniveaus welke gelegitimeerd zijn conform de NZa beleidsregels

Nadere informatie

Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw) N O T I T I E Aan : Leden IVVU Van : Kees Weevers Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw) Datum : 13 oktober 2014 Op 4 maart 2014 hebben minister Schippers en staatssecretaris

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 14 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 14 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Vragen en antwoorden ZZP ers bijeenkomsten oktober 2014

Vragen en antwoorden ZZP ers bijeenkomsten oktober 2014 Vragen en antwoorden ZZP ers bijeenkomsten oktober 2014 Aan ZZP ers werkzaam in de langdurige zorg Van Telefoonnummer E-mailadres Directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl Onderwerp Datum

Nadere informatie

Nacalculatie 2014. Indien van toepassing - Specificatie opgave zorginfrastructuur

Nacalculatie 2014. Indien van toepassing - Specificatie opgave zorginfrastructuur Nacalculatie 2014 De deadline voor indiening van de volledige nacalculatie is door de NZa vastgesteld vóór 1 juni 2015. Om tijdige indiening van de nacalculatieformulieren 2014 bij de NZa te kunnen bewerkstelligen,

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Inkoopbeleid wijkverpleging

Inkoopbeleid wijkverpleging Inkoopbeleid wijkverpleging 2015 informatiebijeenkomst Zwolle, 25 juni 2014 Algreet Tamminga, teammanager V&V ZVW aanspraak wijkverpleging 2015 Zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden

Nadere informatie

FAQ Wijkverpleging (inclusief Intensieve Kindzorg) en MSVT.

FAQ Wijkverpleging (inclusief Intensieve Kindzorg) en MSVT. FAQ Wijkverpleging (inclusief Intensieve Kindzorg) en MSVT. Nr. Onderwerp Vraag Antwoord 1 Opslag wijkgericht werken U geeft aan met een beperkt aantal zorgaanbieders afspraken te maken over wijkgericht

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Wijkverpleging (inclusief Intensieve Kindzorg) en MSVT

Vragen en antwoorden Wijkverpleging (inclusief Intensieve Kindzorg) en MSVT Vragen en antwoorden Wijkverpleging (inclusief Intensieve Kindzorg) en MSVT Nr. Onderwerp Vraag Antwoord 1 Opslag wijkgericht werken U geeft aan met een beperkt aantal zorgaanbieders afspraken te maken

Nadere informatie

Publicatie Zorgkostenraming Wlz Periode 3 Mei 2017

Publicatie Zorgkostenraming Wlz Periode 3 Mei 2017 Publicatie Zorgkostenraming Wlz 2017 Periode 3 Mei 2017 Inleiding Leeswijzer Zilveren Kruis kiest voor een nieuwe opzet voor de zorgkostenraming 2017 Dit doen we om zorgaanbieders beter inzage te geven

Nadere informatie

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2)

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Voor u ligt het format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) wijkverpleging 2015. Door het invullen van dit format maakt u de

Nadere informatie

Inleiding. Wijkverpleging 2015. Notitie. Aan. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars Project IZA en Zorgverzekeraars Nederland. Auteur

Inleiding. Wijkverpleging 2015. Notitie. Aan. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars Project IZA en Zorgverzekeraars Nederland. Auteur Aan Van Auteur Doorkiesnummer Ons kenmerk Zorgaanbieders en zorgverzekeraars Project IZA en Zorgverzekeraars Nederland Lindy Hilgerdenaar, Jeroen Bankers Bl-15-9427 Notitie Datum 12-08-2015 Onderwerp Toelichting

Nadere informatie

Zilveren Kruis Zorgkantoor

Zilveren Kruis Zorgkantoor Zilveren Kruis Zorgkantoor Contractering subsidieregelingen Extramurale behandeling 2016 EXTRAMURALE BEHANDELING Recent is de subsidieregeling Extramurale Behandeling (EB) in de Staatscourant gepubliceerd.

Nadere informatie

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Versie 1.0 10 November 2017 Deze factsheet is geschreven door ActiZ, ZN, V&VN en de NFU. Andere brancheorganisaties

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van VWS DLZ Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T

Nadere informatie

Nota van inlichtingen Wet langdurige zorg 2017 Regionaal inkoopkader Midden IJssel

Nota van inlichtingen Wet langdurige zorg 2017 Regionaal inkoopkader Midden IJssel Nota van inlichtingen Wet langdurige zorg 2017 Regionaal Midden IJssel Datum: 1-7-2016 Vraagnr. Betreft document Par. / artikel / tabblad Blz. Onderwerp Vraag of opmerking van zorgaanbieder Antwoord zorgkantoor

Nadere informatie

Concept-Addendum Wijkverpleging 2015 regio Friesland In aanvulling op de Wmg overeenkomst komen partijen het volgende overeen.

Concept-Addendum Wijkverpleging 2015 regio Friesland In aanvulling op de Wmg overeenkomst komen partijen het volgende overeen. Concept-Addendum Wijkverpleging 2015 regio Friesland In aanvulling op de Wmg overeenkomst komen partijen het volgende overeen. Pagina 1 van 8 Artikel 1 Minimumeisen Zorgaanbieder Er worden een aantal minimale

Nadere informatie

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014 Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse meegenomen.

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Veel gestelde vragen. Caterogie Vraag Antwoord. Indicatie. 1 Wie stelt de indicatie tbv de aanspraak wijkverpleging?

Veel gestelde vragen. Caterogie Vraag Antwoord. Indicatie. 1 Wie stelt de indicatie tbv de aanspraak wijkverpleging? 1 Wie stelt de indicatie tbv de aanspraak wijkverpleging? Voor de aanspraak wijkverpleging geld dat er een HBO-(wijk)verpleegkundige niveau 5 (formeel: art. 3a, wet BIG, hbo bachelor) of verpleegkundig

Nadere informatie

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 Nr. Vraag / categorie Antwoord Algemeen 1 Algemeen; de zorgaanbieder twijfelt of de klant correct is geoormerkt, waar kan hij dit laten controleren?

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel 11.1.5.

Nadere informatie

Inkoop Aanspraak Wijkverpleging 2017

Inkoop Aanspraak Wijkverpleging 2017 Inkoop Aanspraak Grip op zorg in de wijk Op weg naar een definitieve bekostigingssystematiek Inhoud 1. Opening 2. Inleiding en korte mededelingen 3. Historie (2015-2016) 4. Actuele ontwikkelingen en verwachtingen

Nadere informatie

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 ActiZ 1 oktober 2014 drs. S. van Klaveren K.J. van de Werfhorst MSc Projectnummer: 419052 Correspondentienummer: DH-0110-4067 Inhoud SAMENVATTING

Nadere informatie

Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging

Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging 1 Programma 1. Landelijke ontwikkelingen AWBZ 2. Visie Achmea op langdurige zorg 3. Zorginkoopbeleid AWBZ/Wlz 4. Gelegenheid tot het stellen van

Nadere informatie

3.3 ZZP-meerzorg tarief Het bedrag per dag dat in rekening gebracht kan worden ter vergoeding van de door de zorgaanbieder geboden ZZP-meerzorg.

3.3 ZZP-meerzorg tarief Het bedrag per dag dat in rekening gebracht kan worden ter vergoeding van de door de zorgaanbieder geboden ZZP-meerzorg. Bijlage 23 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c REGELING Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg AWBZ Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, eerste lid en artikel 38 derde lid van de Wet marktordening

Nadere informatie

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Definitieve versie Declaratieprotocol juni 2014 1 Reikwijdte van het document: Alleen declaraties die via de AW319

Nadere informatie

FAQ Informatiebijeenkomsten VGZ Inkoop 2014 Versie 1 Juli 2013

FAQ Informatiebijeenkomsten VGZ Inkoop 2014 Versie 1 Juli 2013 SGGZ - Inkoop proces Offerte 1. Wat gaat VGZ doen met de extra bezuinigingen? Alle partijen betrokken bij het convenant i.s.m. het ministerie van VWS hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor het bereiken

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst financieel beleid Wlz januari 2017

Informatiebijeenkomst financieel beleid Wlz januari 2017 Informatiebijeenkomst financieel beleid Wlz 2017 27 januari 2017 Verleden heden toekomst 2016 Zorg Budget Declaratiegedrag 2017 Klant centraal Budget Declaratiegedrag 2018 Toekomstagenda Inhoud presentatie

Nadere informatie

Veelgestelde Vragen over de transitie Langdurige GGZ

Veelgestelde Vragen over de transitie Langdurige GGZ Veelgestelde Vragen over de transitie Langdurige GGZ Lezersnoot: VGZ heeft gemeend u als zorgaanbieder, gemeente of als lezer te willen informeren over de laatste stand van zaken rondom de langdurige GGZ.

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016 Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz 2017 10 oktober 2016 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Mededelingen... 3 Hoofdstuk 2 Beleidslijnen Schoonmaak & Logeren in de

Nadere informatie

Vragenlijst zorgcontractering Wijkverpleging 2016

Vragenlijst zorgcontractering Wijkverpleging 2016 Vragenlijst zorgcontractering Wijkverpleging 2016 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA Nationaal Programma Ouderenzorg 2014

BELEIDSREGEL CA Nationaal Programma Ouderenzorg 2014 BELEIDSREGEL Nationaal Programma Ouderenzorg 2014 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

ZORGINKOOP PRESENTATIE

ZORGINKOOP PRESENTATIE ZORGINKOOP PRESENTATIE voor Themadag CNV in Nijkerk Woensdag 25 mei 2016 door Sabrina Weij Zorginkoper / Relatiebeheerder Care Inhoud presentatie Uitleg werkzaamheden Zorgkantoor DSW Transities / overhevelingen

Nadere informatie

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting monitor 2015 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting a. Op pijler 1 op de selectie van de vragen is geen enkele score 'rood'? b. Op pijler 2a voor de

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw BELEIDSREGEL Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen III Zorginkoopdocument Wijkverpleging 23 september 2016

Nota van Inlichtingen III Zorginkoopdocument Wijkverpleging 23 september 2016 Nota van Inlichtingen III Zorginkoopdocument 2017-2018 Wijkverpleging 23 september 2016 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Mededelingen.. 3 Vragen...4 2 Hoofdstuk 1 Mededelingen Zoals aangekondigd in

Nadere informatie

Welkom bij Menzis! Bijeenkomst wijkverpleegkundigen Wageningen, 5 februari 2015

Welkom bij Menzis! Bijeenkomst wijkverpleegkundigen Wageningen, 5 februari 2015 Welkom bij Menzis! Bijeenkomst wijkverpleegkundigen Wageningen, 5 februari 2015 Programma 1400 Welkom (René Bouma) 1410 Menzis / ambitie wijkverpleging (Esther van Dijk) 1430 Beleid wijkverpleging 2015

Nadere informatie

FAQS voor Langdurige GGZ

FAQS voor Langdurige GGZ FAQS voor Langdurige GGZ Welke cliënten vallen dadelijk nu onder WLZ en welke onder de Zvw? De wetgeving zegt dat cliënten met een verblijf tot 1095 dagen onder de Zvw vallen (was 365 dagen) en cliënten

Nadere informatie

De Friesland Zorgverzekeraar NOTA VAN INLICHTINGEN II Inkoopdocument 2015 Niet Toewijsbare wijkverpleegkundige zorg 7 oktober 2014

De Friesland Zorgverzekeraar NOTA VAN INLICHTINGEN II Inkoopdocument 2015 Niet Toewijsbare wijkverpleegkundige zorg 7 oktober 2014 De Friesland Zorgverzekeraar NOTA VAN INLICHTINGEN II Inkoopdocument 2015 Niet Toewijsbare wijkverpleegkundige zorg 7 oktober 2014 1 Hoofdstuk 1 Mededelingen De Friesland Zorgverzekeraar heeft besloten

Nadere informatie

Deze beleidsregel is van toepassing op Zintuiglijk gehandicaptenzorg als bedoeld in artikel 2.5a van het Besluit zorgverzekering

Deze beleidsregel is van toepassing op Zintuiglijk gehandicaptenzorg als bedoeld in artikel 2.5a van het Besluit zorgverzekering BELEIDSREGEL Macrobeheersinstrument Zintuiglijk gehandicaptenzorg 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel d, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

AANVULLING ( juli 2017) Zorginkoopbeleid 2018 Verpleging en Verzorging. Versie juli 2017

AANVULLING ( juli 2017) Zorginkoopbeleid 2018 Verpleging en Verzorging. Versie juli 2017 AANVULLING ( juli 2017) Zorginkoopbeleid 2018 Verpleging en Verzorging 1 Inhoudsopgave 1. Specialistische Verpleging. 4 2. Doelmatige zorg... 5 2 Inleiding Voor u ligt de aanvulling van het Zorginkoopbeleid

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Team Zorginkoop (071) Zorgkantoor

Team Zorginkoop (071) Zorgkantoor Zuid-Holland Noord Amstelland en de Meerlanden Postbus 400 2300 AK Leiden Tel. 071-5 825 911 www.zorgkantoor-zorgenzekerheid.nl Datum Ons kenmerk Uw kenmerk 7 juli 2015 20150629 MV - Behandeld door Doorkiesnummer

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Deel 1: Verpleegkundig deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit deel van het aanvraagformulier dient te worden toegevoegd

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG

Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2018-2020 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2017 Reikwijdte van het document Dit document heeft alleen betrekking op declaraties

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2015. Regio s DWO en NWN

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2015. Regio s DWO en NWN Inkoopbeleid Wijkverpleging 2015 Regio s DWO en NWN September 2014 Introductie In 2015 wordt de langdurige zorg en ondersteuning hervormd. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) verdwijnt. Delen

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Bijlage Achmea zorginkoop AWBZ 2014.

Nota van Inlichtingen Bijlage Achmea zorginkoop AWBZ 2014. Nota van Inlichtingen Bijlage Achmea zorginkoop AWBZ 2014. Inleiding In deze Nota van Inlichtingen treft u correcties, verduidelijkingen en aanvullingen aan op het zorginkoopbeleid 2014 van Achmea. Deze

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2016. Door: Annemieke van Hees Datum: 07-07-2015

Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2016. Door: Annemieke van Hees Datum: 07-07-2015 Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2016 Door: Annemieke van Hees Datum: 07-07-2015 Programma 1. Introductie Coöperatie VGZ 2. Visie Coöperatie VGZ 3. Inkoop en contractering 4. Tijdslijn

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Sector Verpleging en Verzorging AWBZ Raakvlakken met WMO en ZVW Met name ouderenzorg Extramuraal: thuiszorg Intramuraal verzorging- en verpleeghuizen Ontwikkelingen

Nadere informatie

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Versie 2.0 22 December 2017 Deze factsheet is geschreven door ActiZ, ZN, V&VN en de NFU, met input

Nadere informatie

d. Met deze beleidsregel vervalt Artikel 9.4 lid b van de beleidsregel Extramurale zorg CA-289 (2008).

d. Met deze beleidsregel vervalt Artikel 9.4 lid b van de beleidsregel Extramurale zorg CA-289 (2008). Bijlage bij circulaire Care/AWBZ/09/22c Beleidsregel Lumpsum Zintuiglijk Gehandicapten 2009 1. Algemeen Kenmerk a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens

Nadere informatie

Toelichting bij Zorginkoodocument Wlz 2016 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen.

Toelichting bij Zorginkoodocument Wlz 2016 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen. Toelichting bij Zorginkoodocument Wlz sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen. Indien een vraag betrekking heeft op tekst die letterlijk terug te vinden is in de inkoopdocumenten,

Nadere informatie

Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Dit stuk is daarom ook niet te beschouwen als Nota van Inlichtingen.

Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Dit stuk is daarom ook niet te beschouwen als Nota van Inlichtingen. Vraag en antwoord inkooppresentaties Menzis Zorgkantoor Inleiding Tijdens de bijeenkomsten in de Menzis regio s Groningen (11 mei 2016), Twente en Arnhem (beide 19 mei 2016) hebben we de contouren algemeen

Nadere informatie

Nota van inlichtingen Overeenkomst Overgangsrecht

Nota van inlichtingen Overeenkomst Overgangsrecht Nota van inlichtingen Overeenkomst Overgangsrecht Vraagnr. Artikel Vraag Antwoord 1 Kostprijs Waarom kort u meer dan de landelijk taakstelling van 11% in uw geval op de tarieven? Dit is niet het geval.

Nadere informatie

Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg

Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Zorgverzekeraars Nederland mr. A. R. Datum 24 oktober 2014 Betreft Zorgpunten ten aanzien van de overhevelingen naar de Zorgverzekeringswet in 2015

Zorgverzekeraars Nederland mr. A. R. Datum 24 oktober 2014 Betreft Zorgpunten ten aanzien van de overhevelingen naar de Zorgverzekeringswet in 2015 > Retouradres Postbus 20350 2500 EA DEN HAAG Zorgverzekeraars Nederland mr. A. R. Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 www.rijksoverheid.nl Inlichtingen bij Datum

Nadere informatie

Deze regeling is voorts van toepassing op zorgverzekeraars als bedoeld in artikel 3.10 hierna.

Deze regeling is voorts van toepassing op zorgverzekeraars als bedoeld in artikel 3.10 hierna. NADERE REGEL Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2016 Gelet op de artikelen 36, 37, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), besluit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tot

Nadere informatie

Vragenlijst AWBZ/Wlz zorgcontractering 2015

Vragenlijst AWBZ/Wlz zorgcontractering 2015 Vragenlijst AWBZ/Wlz zorgcontractering 2015 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse

Nadere informatie

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg.

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg. Bijlage 19 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c REGELING Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, eerste lid en artikel 38 derde lid van de Wet marktordening

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorgaanbieders Wlz inkoopbeleid 2017

Bijeenkomst Zorgaanbieders Wlz inkoopbeleid 2017 Bijeenkomst Zorgaanbieders Wlz inkoopbeleid 2017 Juni 2016, team zorginkoop Wlz Inhoud van vandaag Cliënt Blok I: Inbreng vanuit cliënt Zorgaanbieder Blok II: Kwaliteit van de zorg Blok III: Financiering

Nadere informatie

Over- en onderproductie en vooruitblik 2014

Over- en onderproductie en vooruitblik 2014 Rapportage ActiZ Enquête Over- en onderproductie en vooruitblik 2014 Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Loes Wevers MSc. Datum april 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten

Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten Zilveren Kruis Zorgkantoor, 25 januari 2017. Versie 1.0 Nr Vraag Antwoord 1 Wat houdt de wijziging van Schoonmaak naar de Wlz

Nadere informatie

Vraag en antwoord Landelijk

Vraag en antwoord Landelijk Vraag en antwoord Landelijk 1. Kwaliteit: Zorgkantoren hebben met elkaar afgesproken, via ZN, een uniforme norm te hanteren bij de beoordeling van de kwaliteit bij de zorginkoop 2015. De normering is op

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bruins Slot (CDA) over omzetplafonds in de zorg (2014Z22725).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bruins Slot (CDA) over omzetplafonds in de zorg (2014Z22725). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis

Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis Bl-16-10236 Tekst voor de website Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis In 2015 is het toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis ingevoerd. Het kader is een

Nadere informatie

Deze beleidsregel is van toepassing op Zintuiglijk gehandicaptenzorg als

Deze beleidsregel is van toepassing op Zintuiglijk gehandicaptenzorg als BELEIDSREGEL Macrobeheersinstrument Zintuiglijk gehandicaptenzorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel d, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Telefoonnummer

Telefoonnummer Zorgautoriteit Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De heer drs. M.J. van Rijn Postbus 20350 2500 AJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F

Nadere informatie

Datum 20 oktober 2015 Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake PGB in de Zorgverzekeringswet in verhouding tot de Wet marktordening gezondheidszorg

Datum 20 oktober 2015 Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake PGB in de Zorgverzekeringswet in verhouding tot de Wet marktordening gezondheidszorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018 Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018 1 Inleiding Caresq zal als inkooporganisatie vanaf 2018 de inkoop verzorgen voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq treedt op

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 137 2 januari 2015 Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz 16 december 2014 REGELING CA-NR-1551a Ingevolge

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0040

BELEIDSREGEL AL/BR-0040 BELEIDSREGEL Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie

Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie Wijzigingen (1) N.a.v. de publicatie van de beleidsregels op 1 juli 2014

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl CARE/AWBZ/12/01c 12D0000176

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl CARE/AWBZ/12/01c 12D0000176 Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2015

Zorginkoopbeleid 2015 Zorginkoopbeleid 2015 Context HLZ WLZ/AWBZ Politieke besluitvorming Uniformering Landelijk versus regionaal beleid Marktanalyse Proces Rafelrandjes Vraag/antwoord Agenda inkoop 2015 Uitgangspunten landelijk

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging DEEL 1: Verpleegkundig deel aanvraag 2017 Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst inkoopbeleid Zorgkantoor Midden IJssel 5 juni 2013

Voorlichtingsbijeenkomst inkoopbeleid Zorgkantoor Midden IJssel 5 juni 2013 Voorlichtingsbijeenkomst inkoopbeleid 2014 Zorgkantoor Midden IJssel 5 juni 2013 Agenda Thema s voorlichtingsbijeenkomst Tijd Opening en welkom 14.00 Ontwikkelingen Uitgangspunten inkoopbeleid 2014 Korte

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5 Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5 Inleiding In juni 2013 publiceerde de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg.

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5059

BELEIDSREGEL BR/CU-5059 BELEIDSREGEL Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC's GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2017 sector GGZ en Overeenkomst 2017 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen:

Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2017 sector GGZ en Overeenkomst 2017 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz sector GGZ en Overeenkomst sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Indien een vraag betrekking had op tekst die letterlijk terug te

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/14/06c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/14/06c / Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Inkoopdocument 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014

Inkoopdocument 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014 Inkoopdocument 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014 Menzis Niet-aanbestede producten 2014 1 Inhoudsopgave Verpleging - Advies, Instructie

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (PGB vv)

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (PGB vv) Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (PGB vv) DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger.

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg de exploitatie van de zorg en dienstverlening drs. J.H.M. van Ginneken 25 oktober 2012 Overheidsbeleid SWZ Beleidsstukken 24 juni 2012: Voortgangsrapportage Hervorming Langdurige

Nadere informatie

Enquête Overschrijdingen Wijkverpleging 2015

Enquête Overschrijdingen Wijkverpleging 2015 Enquête verschrijdingen Wijkverpleging 2015 Let op: dit PDF-bestand is enkel een handleiding voor het invullen van de vragenlijst. Voor deelname aan de enquête dient u deze online in te vullen. Vraag 1

Nadere informatie

Regiobijeenkomst. Inkoopbeleid wijkverpleging

Regiobijeenkomst. Inkoopbeleid wijkverpleging Regiobijeenkomst Inkoopbeleid wijkverpleging 03-06-2015 Doelstellingen van vandaag Ervaringen delen over 2015 Wat ging er goed? Wat kon er beter? Wat zijn de knelpunten en wat kunnen we daaraan doen? Doorkijkje

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgkantoren als bedoeld in artikel 1.1.1. van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Deze regeling is van toepassing op zorgkantoren als bedoeld in artikel 1.1.1. van de Wet langdurige zorg (Wlz). Bijlage 26 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c REGELING Informatieverstrekking monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen : Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet

Nadere informatie

Achternaam Voorletters de heer* mevrouw* Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum BSN Telefoonnummer Relatienummer verzekeraar

Achternaam Voorletters de heer* mevrouw* Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum BSN Telefoonnummer  Relatienummer verzekeraar Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 2 verpleging en verzorging (Zvw pgb) DEEL 2: Verzekerde deel Dit deel wordt door de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger ingevuld. 1 Wij verzoeken

Nadere informatie