Het profielwerkstuk voor examenjaar Toelichting voor de begeleider

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het profielwerkstuk voor examenjaar Toelichting voor de begeleider"

Transcriptie

1 Het profielwerkstuk voor examenjaar Toelichting voor de begeleider Deze toelichting begint met een aantal pagina s met aandachtspunten voor de begeleider van de profielwerkstukken. Daarna volgen de pagina s uit het profielwerkstuk voor examenjaar , toelichting voor de leerlingen. Mochten er na het lezen nog vragen zijn, neem dan contact op met de heer De Klerk. Profielwerkstuk Augustinianum Schooljaar pagina 1

2 Voorbereiding In het derde trimester in de voorexamenklas geeft de afdelingsleider algemene informatie en de vakdocent vakgerichte informatie over het pws. De leerling ontvangt van de coördinator profielwerkstukken de toelichting en de bijbehorende formulieren. Leerlingen vormen eerst een groep en kiezen een onderwerp en een vak. Tevens geven ze een voorkeur voor een begeleider aan. Afhankelijk van het totaal aantal groepjes dat een docent heeft, kan het voorkomen dat een groepje niet de begeleider van hun voorkeur, maar een andere vakdocent krijgen toegewezen. Onder toezicht van de begeleider wordt vervolgens het onderwerp uitgewerkt tot een onderzoeksopzet. Onderwerpen Leerlingen dienen zelf met ideeën te komen. De begeleidende docent beoordeelt de aangedragen ideeën en stuurt daarin bij. Het is daarbij van belang zodanig bij te sturen dat de leerlingen voor een originele opdracht geplaatst worden. De begeleider moet uiteindelijk zijn goedkeuring geven aan de keuze van een onderwerp. Begeleiding - Vanuit de school ziet de coördinator profielwerkstukken toe op de gang van zaken rondom het pws. - De begeleider is voor de leerlingen hun contactpersoon, die het proces bewaakt, afspraken met leerlingen maakt, beoordeelt enz. - Voor leerlingen van wie de partner doubleert wordt in overleg met de afdelingsleider en de coördinator een oplossing gezocht. Een doubleur kan ervoor kiezen toch deel te blijven uitmaken van de groep en zo al in het voorexamenjaar aan het pws te werken. Tijdsplanning Er zijn vier vaste date waarop voortgangscontrole plaatsvindt. De coördinator inventariseert bij de begeleiders of de teams de in de fasering aangegeven activiteiten naar behoren hebben gedaan. De afdelingsleider spreekt de leerlingen aan bij wie er door de begeleider onvoldoende voortgang wordt geconstateerd. - Aan de 4 controlemomenten zijn punten gekoppeld. Controlemoment Inleverdatum Aantal punten van totaal 1. Onderzoeksopzet 17 juni van de Onderzoeksresultaten 3 oktober van de Voorlopige versie 9 januari 1 van de Definitieve versie 25 februari 7 van de 10 Indien nodig kan worden afgesproken dat leerlingen op school onder toezicht extra (inhaal)tijd aan het pws besteden. Presentatie, beoordeling en beheer - De leerling gebruikt de uniforme keuzeformulieren (bijlage 1 en 2). - (Tussentijdse) beoordeling vindt plaats aan de hand van het beoordelingsformulier en de bijbehorende beoordelingscriteria (bijlage 5). Deze beoordelingscriteria kunnen per sectie licht afwijken van dit model. De leerlingen krijgen deze afwijkingen vooraf op papier. - De onderzoeksopzet moet vooral blijk geven van een afgebakend en te hanteren onderzoek. De leerlingen moeten dus goed aangeven en verantwoorden wat ze willen onderzoeken (hoofdvraag) en de deelonderwerpen die ze daarvoor willen uitwerken (deelvragen). Daarnaast moeten de leerlingen per deelonderwerp aangeven welke bronnen en methode ze gaan gebruiken om het onderwerp te onderzoeken (methodiek). Profielwerkstuk Augustinianum Schooljaar pagina 2

3 - Het verslag van de onderzoeksresultaten betreft een letterlijke weergave van het onderzoek. Duidelijk moet allereerst zijn dat de leerlingen een kwalitatief goed onderzoek verricht hebben op een degelijke wijze. Daarnaast moet duidelijk zijn dat het onderzoek impliciet de antwoorden op de hoofdvraag bevatten. - Het inleveren van de voorlopige versie is ingesteld vanuit de behoefte van de leerlingen. Dat betekent dat je het ook kunt beoordelen met het definitieve beoordelingsmodel. - De definitieve versie kun je beoordelen met het bijgevoegde beoordelingsmodel. - De uiterste datum voor de beoordeling ligt op 1 april, ruim een maand na de uiterste inleverdatum. Als je als begeleider niet tevreden bent, neem dan meteen contact op met de coördinator. - De beoordelingsmodellen zijn opgesteld als richtlijn voor de beoordeling. Maak er naar eigen inzicht gebruik van. - Verantwoordelijkheid voor het bewaren van het logboek (bijlage 3) en het pws ligt bij de leerling; de begeleider houdt een exemplaar van het voortgangsformulier (bijlage 4) en het beoordelingsformulier (bijlage 5). - Het profielwerkstuk wordt uiteindelijk beoordeeld met en heel, afgerond cijfer. Profielwerkstuk Augustinianum Schooljaar pagina 3

4 Het profielwerkstuk voor examenjaar Toelichting voor de leerling Algemeen - Het profielwerkstuk (pws) moet een eindproduct zijn van alles wat je aan kennis en vaardigheden hebt geleerd. - Het pws is een natuurwetenschappelijk onderzoek, literair, sociaal-wetenschappelijk onderzoek, creatief of technisch ontwerp. - Het pws kan betrekking hebben op elk groot vak uit je pakket. In verband met beperkte beschikbaarheid van begeleiders moet je ook een tweede voorkeur voor een vak opgeven. - Het pws houdt een studielast in van 80 uur. - Het pws wordt met een geheel cijfer beoordeeld. Dit cijfer vormt samen met de eindcijfers maatschappijleer en levensbeschouwing en voor vwo ook anw een eindcijfer op je diploma. (een deelcijfer moet minimaal 4 zijn) - Het pws maak je met een groepje van twee personen **. Over de uiteindelijke samenstelling van een groepje beslist de school. Het is in principe niet toegestaan je pws alleen te maken, je moet laten zien dat je kunt samenwerken. ** In mei worden de groepjes van de bij het pws samenwerkende leerlingen samengesteld. Het kan natuurlijk voorkomen dat er door doubleren een groepslid wegvalt. In overleg met de afdelingsleider wordt er dan een oplossing gezocht. Een doubleur kan ervoor kiezen toch deel te blijven uitmaken van de groep en zo al in het voorexamenjaar aan het pws te werken. Tips - Onderzoek iets dat je leuk vindt, dat leidt tot de beste resultaten. - Kies een presentatievorm die bij je past. Je moet altijd een verantwoording schrijven maar denk ook aan presentatievormen als bijvoorbeeld documentaires, films of kunstwerken indien dat je aantrekkelijk lijkt. - Heb regelmatig contact met je begeleider en neem daar initiatief in. Een gebrek aan contact leidt tot slechte profielwerkstukken. - Houd je aan deadlines! Daar zijn namelijk punten aan verbonden. - Er zijn tal van mogelijkheden om mee te doen aan scriptiewedstrijden. Informeer bij de coördinator. Profielwerkstuk Augustinianum Schooljaar pagina 4

5 Fasering (in elke fase is er minimaal één keer contact met de begeleider) 1. Oriëntatie- en keuzefase In het derde trimester in de voorexamenklas geeft de coördinator algemene informatie en de vakdocent vakgericht informatie over het pws. De leerling ontvangt van de coördinator en de mentoren de toelichting en de bijbehorende formulieren. - De vorming van een groep, de oriëntatie op een onderwerp en de keuze van een vak/begeleider. Als de begeleider akkoord gaat, vraag je of hij/zij een handtekening zet op het keuzeformulier (zie bijlage 1) Het keuzeformulier moet uiterlijk 23 mei 2011 worden ingeleverd bij de coördinator. - Nu wordt gewekt aan een plan van aanpak (zie bijlage 2). In je plan van aanpak beschrijf je duidelijk wat je gaat onderzoeken (hoofdvraag) en welke deelonderwerpen je gaat onderzoeken om je hoofdvraag te beantwoorden (deelvragen). Daarnaast beschrijf je per deelvraag precies wat je gaat doen om dit te onderzoeken (methodiek). Je zet samen het plan van aanpak op en bespreekt dit met je begeleider tot het goed is. Jouw definitieve plan van aanpak wordt uiterlijk vrijdag 17 juni 2011 ingeleverd bij de begeleider. Die geeft er een punt voor (10% van je eindbeoordeling). 2. Onderzoeksfase Het bijhouden van een logboek (zie bijlage 3a en 3b). Alle activiteiten worden in een (gezamenlijk) logboek met de besteedde tijd, data contactmomenten, afspraken, bronvermelding aangegeven. Het logboek is een bewijs van je (authentieke) verrichtingen gedurende het pws-proces. Een goed bijgehouden logboek is belangrijk bij de voortgangscontrole. Je stuurt dit logboek eens per drie weken naar je begeleider. Je vult gewoon steeds je logboek aan en stuurt de nieuwe versie. Uiterlijk 3 oktober lever je een verslag van jouw onderzoek aan jouw begeleider. In dat verslag staat hoe je jouw onderzoek hebt opgezet, hoe je het hebt uitgevoerd en wat het onderzoek aan resultaten heeft opgeleverd. Je krijgt daar een punt voor (10% van je eindbeoordeling). 3. Uitvoeringsfase Het ontwerpen, onderzoeken en/of schrijven. Taakverdeling Bij het groepswerk moet duidelijk zijn aangegeven wat de taakverdeling en ieders aandeel is. Bronvermelding Achter in een werkstuk komt altijd een bronnenlijst waarin je alle gebruikte bronnen vermeldt. In je werkstuk moet je bij elke alinea of klein hoofdstukje of paragraaf vermelden waar de informatie vandaan komt. Je kunt dat doen door (tussen haakjes) een nummer te zetten dat overeenkomt met een nummer in de bronnenlijst. Dit noemen we een voetnoot. Bij de plaatsjes moet ook altijd een bronvermelding staan. Je kunt aparte lijsten maken voor boeken (b1, b2 enz.), internetpagina s (i1, i2 enz.), folders enz. Bij het maken van een bronnenlijst gelden algemene regels voor het aanduiden van een boek of een artikel. De volgende gegevens moeten in de hier onderstaande volgorde vermeld worden. - een boek: naam auteur, voorletters, titel, uitgeverij, plaats en jaar van uitgave, gebruikte pagina s. Profielwerkstuk Augustinianum Schooljaar pagina 5

6 - een artikel: naam auteur, voorletters, titel artikel, titel tijdschrift of krant, jaargang, nummer, gebruikte paginanummers. - cd-rom: zo nauwkeurig mogelijke aanduiding met in elk geval titel en uitgever. - Internetpagina: zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de gebruikte pagina. Let op: als je bronvermelding achterwege laat, pleeg je plagiaat en dat kan als fraude beschouwd worden. Conceptversie en/of plannen Als je een stuk tekst of hoofdstuk in principe klaar hebt, moet je dit naar je begeleider sturen. Je krijgt dan je tekst retour met commentaar, verbeteringen en/of aanwijzingen. Er wordt van je verwacht dat je niet te lang wacht met het sturen van stukken tekst en dat je iets doet met de aanwijzingen. Ook als je een proefopzet hebt bedacht, moet je die sturen voordat je aan de proef begint. Let op stijl en taalgebruik. Een profielwerkstuk wordt in objectief en zakelijk taalgebruik gesteld. Uiterlijk 9 januari 2012 lever je de eerste versie van je pws in bij je begeleider. Die geeft daar een punt voor (10% van je eindbeoordeling). Een tip is om met je begeleider af te spreken dat je vooraf alvast voorlopige versies van de hoofdstukken inlevert zodat je weet dat je op de goede weg zit. 4. Presentatiefase De definitieve versie van het pws moet uiterlijk 25 februari 2011 ingeleverd zijn bij de begeleider. Voor 1 april 2010 moet de begeleider het pws beoordeeld hebben en moet er een afsluitend gesprek met de begeleider plaatsvinden. Na 1 april sluiten we het profielwerkstuk af met een centraal presentatiemoment aan de leerlingen van de voorexamenklassen die dan starten met hun profielwerkstuk. Voortgangscontrole In elke fase is er minstens eenmaal contact met de begeleider. Hieronder een overzicht met de belangrijkste data (waarvan de middelste vier cruciaal zijn ***) waarbij controle plaatsvindt of er voldoende vorderingen zijn gemaakt ****. Uiterlijk op deze data dienen de afdelingsleider, begeleider en leerling het voortgangsformulier (zie bijlage 4) met een paraaf van goedkeuring te ondertekenen. 23 mei 2011: keuzeformulier inleveren bij de coördinator 17 juni 2011: definitief plan van aanpak inleveren bij de afdelingsleider 3 oktober 2011: onderzoeksverslag inleveren bij de begeleider 9 januari 2012: inleveren eerste versie pws bij de begeleider 25 februari 2012: inleveren definitief pws bij de begeleider 1 april 2012: beoordeling pws moet binnen zijn bij de leerlingen en er moet een eindgesprek plaatsgevonden hebben en het cijfer moet door de begeleider doorgegeven zijn aan de secretaris eindexamens. *** Wanneer de leerling zich niet houdt aan deze data en spullen niet of te laat worden ingeleverd, wordt het werk beoordeeld met het cijfer wat het op dat moment waard is. Het kan dus zijn dat dit cijfer een 3 of lager is en dat de leerling op basis van dit cijfer zakt voor het examen. **** Bij de data van de voortgangscontrole wordt aan de begeleiders gevraagd of de groepen voldoende vorderingen maken. Als de begeleider vindt dat de voortgang onvoldoende is kan dat resulteren in maatregelen die inhouden dat er op school en onder toezicht gewerkt moet worden. Profielwerkstuk Augustinianum Schooljaar pagina 6

7 FASEN ACTIVITEIT Uiterste data Oriëntatie- en keuzefase STUDIELAST mei - Informatie/voorlichting - vorming groep en keuze van begeleider door lln. - inleveren keuze-formulier bij afdelingsleider 23 mei 10 juni - oriëntatie op en keuze van een onderwerp; goedkeuring onderwerp door begeleider - opstellen plan van aanpak - inleveren definitief plan van aanpak 17 juni Onderzoeksfase Juli - September Schrijffase - Aanleg bronnen-/lit.lijst - Bezoek bibl., Internet, enz. - Houden enquêtes, onderzoek etc. - Maken verslag van het onderzoek 3 oktober 30 Oktober - januari - Schrijven verschillende hoofdstukken pws 9 januari 35 Presentatiefase Januari-februari Februari maart - definitieve versie presenteren / inleveren - Eindgesprek - Eindbeoordeling door begeleider - Gezamenlijk presentatiemoment aan voorexamenklassen 25 februari 1 april 5 Totaal 80 slu s Profielwerkstuk Augustinianum Schooljaar pagina 7

8 Beoordeling pws - De beoordeling geschiedt door de begeleider volgens het beoordelingsmodel (zie bijlage 5). Niet elk onderdeel uit het beoordelingsmodel hoeft beoordeeld te worden, want dat is Mede afhankelijk van het vak waarvoor het pws wordt gemaakt en de vorm waarin het pws wordt gepresenteerd. Wel zal elk onderdeel uit het beoordelingsmodel dat overeenkomt met een fase beoordeeld worden. Dit geld voor de onderdelen Onderwerp, Formuleren van de vragen, Resultaten en conclusies en Procesgang waarvan het gewicht van de voorkomende gevallen zal zijn afgeleid van het algemene beoordelingsmodel. In het proces zijn verschillende tussenbeoordelingsmomenten opgenomen waarin jouw product tot dat toe door je begeleider wordt beoordeeld. Per beoordelingsmoment kun je tussen de 0 en de 10 procent van je eindpunt verdienen. - De eindbeoordeling is in principe een groepsbeoordeling. - Het proces (vastgelegd in het logboek) en het eindproduct (presentatie, onderzoek, ontwerp) worden beide beoordeeld. Het eindproduct gaat altijd vergezeld van een korte schriftelijke samenvatting. Dit is met name het geval als het eindproduct geen schriftelijk werkstuk is, maar bijvoorbeeld een presentatie of een technisch ontwerp. - Elk van de groepsleden en de begeleider moeten over een exemplaar beschikken van Het logboek en het eindproduct. - Bij de beoordeling hoort een eindgesprek. Voor de individuele leerling is hierbij van belang dat hij het geheel overziet en kan verwoorden. Hij is dus ook op de hoogte van de inbreng van zijn teamgenoot in het geheel. - Het pws wordt met een geheel cijfer beoordeeld. Het cijfer moet, om te kunnen slagen, minimaal 4 zijn. Daarom is het belangrijk om tijdens het proces terdege rekening te houden met de aanwijzingen van de begeleider. Profielwerkstuk Augustinianum Schooljaar pagina 8

9 BIJLAGE 1 Keuzeformulier Profielwerkstuk Augustinianum , inleveren 23 mei 2011 Namen: Onderwerp Vakkeuze 1: Begeleider: Vakkeuze 2: Begeleider: Hoofdvraag: Deelvragen: Akkoord vak/begeleider Datum Eén formulier per groep inleveren! Voor 23 mei 2011 bij de coördinator Profielwerkstuk Augustinianum Schooljaar pagina 9

10 BIJLAGE 2 Plan van aanpak. Inleveren 17 juni Namen: Klas Begeleider: Hoofdvraag Deelvraag Hypothese/ Verwachtingen Werkwijze Informatiebronne/ Hulpmiddelen Presentatievorm Taakverdeling Akkoord vak/begeleider Datum Eén formulier per groep inleveren! Voor 17 juni 2011 bij de coördinator. Profielwerkstuk Augustinianum Schooljaar pagina 10

11 BIJLAGE 3a Logboek (voorbeeld) Namen: Begeleider: Onderwerp: Hieronder staat een voorbeeld van activiteiten zoals die in een logboek beschreven moeten zijn. (ze zijn betrekkelijk willekeurig uit een paar logboeken bij elkaar gezet) Datum Activiteit Naam Naam Anne Peter Tijd in Tijd in minuten minuten dd-mm-jj Rondgekeken op internet en een paar belangrijke 30 sites opgeslagen dd-mm-jj Naar de bibliotheek geweest en gekeken of er veel 60 informatie over het onderwerp te vinden was Enz In de bibliotheek rondgekeken naar geschikte boeken 30 Allerlei vragen (onderwerpen) onder elkaar gezet en 60 doorgestuurd naar mijn partner Wat informatie geselecteerd uit een boek (hier staat de 60 titel) en in de computer gezet Internetsite doorgelezen (http://www...) en wat 120 opgeslagen op de computer De taken verdeeld en we zijn op zoek gegaan naar bruikbare sites Geschreven aan het hoofdstuk. 120 Logboek bijwerken en doorsturen naar begeleider en mijn partner Totaal tot nu toe Profielwerkstuk Augustinianum Schooljaar pagina 11

12 BIJLAGE 3b Logboek Namen: Begeleider: Onderwerp: Datum Activiteit Naam Naam Tijd in minuten Tijd in minuten Totaal tot nu toe Profielwerkstuk Augustinianum Schooljaar pagina 12

13 BIJLAGE 4 VOORTGANGSFORMULIER Let OP; genoemde data zijn uiterste inleverdata 23 mei 2011: keuzeformulier inleveren bij afdelingsleider 17 juni 2011: voorlopig plan van aanpak inleveren bij afdelingsleider 3 oktober 2011: inleveren onderzoeksverslag 9 januari 2012: inleveren voorlopige versie 25 februari 2012: inleveren definitief pws bij begeleider 1 april 2012: beoordeling pws moet bekend zijn bij leerlingen Eindgesprek tussen leerlingen en begeleider moet plaatsgevonden hebben en het cijfer moet door de begeleider doorgegeven zijn aan de secretaris eindexamens. Namen: Klas Datum Activiteit Akkoord Keuzeformulier bij afdelingsleider Afdelingsleider Voorlopig plan van aanpak Afdelingsleider Definitief plan van aanpak Afdelingsleider Eerste gedeelte (inleiding + hoofdstuk 1) Begeleider Pws inleveren Begeleider Beoordeling terug naar leerlingen Leerling 1 Leerling 2 Eindgesprek Leerling 1 Leerling 2 Begeleider Profielwerkstuk Augustinianum Schooljaar pagina 13

14 BIJLAGE 5 BEOORDELINGSFORMULIEREN Bij het beoordelen van het profielwerkstuk kan in de verschillende fasen op een aantal aandachtspunten worden gelet. Omdat niet elk profielwerkstuk in hetzelfde stramien past (een literatuurstudie is iets anders dan een technisch ontwerp) hoeft niet altijd elk aandachtspunt beoordeeld te worden; wel moet elke fase een beoordeling krijgen. In grote lijnen wordt bij de beoordeling gebruik gemaakt van de beschrijving op de volgende bladzijden. Per sectie, en per type profielwerkstuk, kan hiervan op kleine schaal worden afgeweken. De leerlingen krijgen ruim van te voren van hun begeleider te horen op welke criteria hun profielwerkstuk beoordeeld zal worden. Namen: Klas BEOORDELING ONDERZOEKSOPZET Onderdeel Toelichting score Score (10% totaal) Hoofdvraag en verantwoording Deelvragen Opzet en verantwoording onderzoeks- Methodiek Profielwerkstuk Augustinianum Schooljaar pagina 14

15 BEOORDELING ONDERZOEKSRESULTATEN Onderdeel Toelichting score Score (10% totaal) Opzet en aanpak onderzoek Uitvoering onderzoek Kwaliteit onderzoek BEOORDELING VOORLOPIGE VERSIE Onderdeel Toelichting score Score Onderwerp Authenticiteit Van het product Formuleren hoofdvragen en deelvragen Resultaten en conclusies Leesbaarheid Lay-out Procesgang Totaalscore Profielwerkstuk Augustinianum Schooljaar pagina 15

16 BEOORDELING DEFINITIEVE VERSIE Onderdeel Toelichting score Score Onderwerp Authenticiteit Van het product Formuleren hoofdvragen en deelvragen Resultaten en conclusies Leesbaarheid Lay-out Procesgang Totaalscore Profielwerkstuk Augustinianum Schooljaar pagina 16

17 Rubric Beoordeling Schriftelijk Verslag P.O. Onderdeel Onvoldoende Voldoende Goed Uitstekend Weging Onderwerp Afgezaagd, geen diepgang Niet afgebakend, wel origineel Origineel,afgebakend,zonder Origineel afgebakend 4% (1) (2) voldoende diepgang (3) en uitdagend (4) Authenticiteit van het product Nauwelijks eigen tekst, geen bronvermelding Enige eigen tekst, citaten niet herkenbaar 8% Formuleren hoofdvragen en deelvragen Resultaten en conclusies Leesbaarheid Lay-out Procesgang Hoofdvraag niet herkenbaar, deelvragen ontbreken Geen resultaten, geen onderbouwde conclusies (2) (3) (23) Geen duidelijke inhoudsopgave, onvoldoende begrijpelijk, geen onderscheid tussen feiten en meningen (1) Zwart-wit zonder foto s, pagina-indeling e.d. Geen gebruik gemaakt van visuele ondersteuning (2) Zeer weinig initiatieven, veel aansturing nodig (3) Hoofdvraag aanwezig, geen relevante deelvragen (4) (6) Wel resultaten, geen onderbouwing conclusies, geen aansluiting onderzoeksvraag (32) Inhoudsopgave aanwezig maar niet logisch, tekst volgbaar, maar onlogisch, onduidelijk verschil tussen feiten en meningen (2) Gebruik gemaakt van opmaak om indeling te ondersteunen, verdere visuele ondersteuning benedenmaats (4) Weinig initiatieven, aansturing nodig (6) Voldoende eigen tekst, goede bronvermelding, citaten zichtbaar (6) Hoofdvraag en deelvragen aanwezig, deelvragen niet voldoende specifiek (9) Resultaten en conclusies aanwezig maar missen aansluiting met onderzoeksvragen (42) Inhoudsopgave logisch, tekst redelijk te lezen en volgen, feiten en meningen onderscheiden (3) Redelijk te lezen, goede opmaak, informatie is gemakkelijk te vinden, visuele ondersteuning kan beter (6) Voldoende initiatieven, weinig aansturing nodig (9) Origineel document met citaten, verwijzingen en bronvermeldingen (8) Hoofdvragen en deelvragen dekken volledige onderzoek af (12) Alle vragen beantwoord met goed onderbouwde conclusies op basis van eigen resultaten (52) Logisch en helder van opbouw en uitwerking, verzorgd taalgebruik (4) Nodigt uit tot lezen, met goed gebruik van visuele ondersteuning (8) Veel initiatieven, nauwelijks aansturing nodig (12) 12% 52% 4% 8% 12% Profielwerkstuk Augustinianum Schooljaar pagina 17

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2013-2014 Toelichting voor de leerling

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2013-2014 Toelichting voor de leerling Het profielwerkstuk voor examenjaar 2013-2014 Toelichting voor de leerling Profielwerkstuk Augustinianum Schooljaar 2013-2014 pagina 1 Inhoud Inhoud...2 Inleiding...3 Algemeen...4 Tips...4 Bijeenkomst

Nadere informatie

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2014-2015 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2014-2015 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling Het profielwerkstuk voor examenjaar 2014-2015 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling Profielwerkstuk Augustinianum Schooljaar 2014-2015 pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Algemeen... 4 Tips...

Nadere informatie

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2015-2016 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2015-2016 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling Het profielwerkstuk voor examenjaar 2015-2016 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling Profielwerkstuk Augustinianum Schooljaar 2015-2016 pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Algemeen... 4 Tips...

Nadere informatie

Het profielwerkstuk voor examenjaar HAVO en VWO Toelichting voor de leerling

Het profielwerkstuk voor examenjaar HAVO en VWO Toelichting voor de leerling Het profielwerkstuk voor examenjaar 2016-2017 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling Augustinianum Profielwerkstuk Schooljaar 2016-2017 pagina 1 Inhoud Inleiding... 3 Algemeen... 4 Tips... 4 Logboek...

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUKBOEKJE

PROFIELWERKSTUKBOEKJE PROFIELWERKSTUKBOEKJE HAVO/ATHENEUM 2012/2013 Naam: Klas: HET PROFIELWERKSTUK LEERLINGENBOEKJE HAVO4/ATHENEUM 5 2012-2013 Een van de onderdelen van het examen is het profielwerkstuk (PWS). In dit werkstuk

Nadere informatie

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011.

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011. Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011 Naam leerling: klas:. Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Organisatie 4 2. De

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

Informatie PROFIELWERKSTUK VWO schooljaar 2015-2016

Informatie PROFIELWERKSTUK VWO schooljaar 2015-2016 Informatie PROFIELWERKSTUK VWO schooljaar 2015-2016 Beste leerling van 5 VWO, In je eindexamenjaar moet je een profielwerkstuk (kortweg pws) maken. Het pws is de afsluiting van een kennis- en vaardigheidsproces.

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR

PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR 2014-2015 ----------------------------------------- LEERLINGBOEKJE Pagina 1 Bonhoeffer

Nadere informatie

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo)

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo) Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst 2016-2017. Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo) Afspraken Om te worden beoordeeld, moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 1) Het onderzoeksvoorstel

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano Informatiebrochure Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano 2011-2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het profielwerkstuk 4 Beoordelingsmomenten 6 Het schriftelijk verslag 7 Eindbeoordeling profielwerkstuk 8 2

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK. Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014. Naam: Klas:

SECTORWERKSTUK. Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014. Naam: Klas: SECTORWERKSTUK Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014 Naam: Klas: INHOUDSOPGAVE Inhoud Algemeen Taakverdeling begeleidende docenten Indeling en omvang sectorwerkstuk Logboek

Nadere informatie

PWS informatieboekje (4H/5V)

PWS informatieboekje (4H/5V) PWS informatieboekje (4H/5V) 1. Wat is een PWS? Het ProfielWerkStuk (PWS) is een groot werkstuk waarmee je je opleiding op het Havo of Vwo afrondt. Het wordt vaak gezien als de meesterproef van de middelbare

Nadere informatie

Leerlingboekje Colegio Arubano. Profielwerkstuk VWO. Cursus 2011 2012. Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:...

Leerlingboekje Colegio Arubano. Profielwerkstuk VWO. Cursus 2011 2012. Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:... Leerlingboekje Colegio Arubano Profielwerkstuk VWO Cursus 2011 2012 Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:... Leerlingboekje PWS 2011-2012 Inhoudsopgave 1 I. Inleiding: het profielwerkstuk

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016

PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016 PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016 Beste 5 VWO-er, Onderdeel van je eindexamen is het maken van een profielwerkstuk (kortweg PWS). Het PWS vormt de afsluiting van een kennis- en vaardigheidsproces dat je gedurende

Nadere informatie

TOTAALBEOORDELING PROFIELWERKSTUK HAVO 5 + SNEL

TOTAALBEOORDELING PROFIELWERKSTUK HAVO 5 + SNEL TOTAALBEOORDELING PROFIELWERKSTUK HAVO 5 + SNEL NAAM LEERLING.. KLAS.. TITEL PWS VAK. NAAM BEGELEIDEND DOCENT DATUM Inhoud inleverdata Formulier 1 keuze van het onderwerp (stap 1) Beoordelingsmoment I

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool Sectorwerkstuk Kandinsky College locatie Sint Jorisschool schooljaar 2015-2016 1 Wat is het sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk is een werkstuk dat je maakt in klas vier over de door jou gekozen sector.

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015

SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015 SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015 handleiding leerlingen inhoud: inleiding stappenplan logboek beoordelingsformulier tijdpad 1 INLEIDING SECTORWERKSTUK VOOR 4 VMBO Alle leerlingen van het vmbo theoretische

Nadere informatie

MODEL B: Beoordelingsmodel PWS Binasvakken ( vernieuwde Tweede Fase ) De voorbereidingsfase: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot:

MODEL B: Beoordelingsmodel PWS Binasvakken ( vernieuwde Tweede Fase ) De voorbereidingsfase: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot: MODEL B: Beoordelingsmodel PWS Binasvakken ( vernieuwde Tweede Fase ) Bij de beoordeling van het PWS wordt uitgegaan van vier verschillende fasen, te weten: 1. De voorbereidingsfase 2. De onderzoeksfase

Nadere informatie

Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 2016

Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 2016 1. INLEIDING. Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 216 Een van de onderdelen van het schoolexamen (SE) is het profielwerkstuk (PWS). Het PWS kun je beschouwen als een uitgebreide praktische toets. Het

Nadere informatie

Voorlichting 4-HAVO. Profielwerkstuk. 7 april 2016

Voorlichting 4-HAVO. Profielwerkstuk. 7 april 2016 Voorlichting 4-HAVO Profielwerkstuk 7 april 2016 Onderwerpen voorlichtingsbijeenkomst Wat is een profielwerkstuk (pws)? Het belang van het pws Alleen of samen? Onderwerpen van het pws Welke vorm heeft

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK HAVO 5

PROFIELWERKSTUK HAVO 5 PROFIELWERKSTUK HAVO 5 Beste eindexamenkandidaat, In je eindexamenjaar moet je een profielwerkstuk (kortweg PWS) schrijven. Het PWS vormt de afsluiting van een kennis- en vaardigheidsproces dat je gedurende

Nadere informatie

Toelichting bij de beoordelingslijsten

Toelichting bij de beoordelingslijsten Toelichting bij de beoordelingslijsten 1. Inleiding De beoordeling van de vaardigheden voor het profielwerkstuk kan op basis van drie beoordelingsmomenten worden uitgevoerd. Gedurende de oriëntatie - en

Nadere informatie

Wat is een sectorwerkstuk?

Wat is een sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk Wat is een sectorwerkstuk? Bij het sectorwerkstuk gaat het om een vakoverstijgende thematiek die past binnen de sector. Het onderwerp moet gaan over een maatschappelijk relevant thema

Nadere informatie

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 Inhoud: Inleiding 2 Tijdsplanning 3 Logboek 4 Voorbeeld logboek 5 Verslag 6 Bronvermelding 7 Weging/ eindcijfer 8 pws-informatieboekje

Nadere informatie

Voor leerlingen die starten met hun profielwerkstuk in februari 2016 en eindexamen doen in 2017 (H4/5 en V5/6).

Voor leerlingen die starten met hun profielwerkstuk in februari 2016 en eindexamen doen in 2017 (H4/5 en V5/6). PTA PROFIELWERKSTUK 2016 2017 Voor leerlingen die starten met hun profielwerkstuk in februari 2016 en eindexamen doen in 2017 (H4/5 en V5/6). Het profielwerkstuk is een werkstuk waarin op geïntegreerde

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk

Handleiding sectorwerkstuk . Handleiding sectorwerkstuk Vmbot-4 2016 2017 DA'S MIJN SCHOOL... Inleiding: Je gaat dit jaar een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid

Nadere informatie

Amsterdam, november 2014. Aan de ouders/verzorgers van de vierde klas-leerlingen. Geachte ouders/verzorgers,

Amsterdam, november 2014. Aan de ouders/verzorgers van de vierde klas-leerlingen. Geachte ouders/verzorgers, Amsterdam, november 2014 Aan de ouders/verzorgers van de vierde klas-leerlingen Geachte ouders/verzorgers, Deze maand zijn we begonnen met het maken van de sectorwerkstukken. Een sectorwerkstuk is een

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK MAURICK COLLEGE VUGHT HANDLEIDING HAVO - VWO

PROFIELWERKSTUK MAURICK COLLEGE VUGHT HANDLEIDING HAVO - VWO PROFIELWERKSTUK MAURICK COLLEGE VUGHT HANDLEIDING HAVO - VWO SCHOOLJAAR 2014-2015 Instructies voor de leerling Inhoud 1.1 Inleiding 1.2 Keuze van onderwerp, vakken, docent en partner 1.3 Logboek + werkmap

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK 2013-2014 Johan de Witt Scholengroep

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK 2013-2014 Johan de Witt Scholengroep HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK 2013-2014 Johan de Witt Scholengroep Handleiding profielwerkstuk 2013 2014 Inleiding 03 Welk vak en welk onderwerp 03 Presentatievormen 04 Groepswerk 04 Globale opzet 04 Logboek

Nadere informatie

Handleiding profielwerkstuk 5-VWO (examen 2016)

Handleiding profielwerkstuk 5-VWO (examen 2016) Handleiding profielwerkstuk 5-VW (examen 2016) 1. INLEIDING Een van de onderdelen van het schoolexamen (SE) is het profielwerkstuk (PWS). Het PWS kun je beschouwen als een uitgebreide praktische opdracht

Nadere informatie

Eisen. de overheid: cijfer: minimaal een 4 telt mee in het combinatievak, samen met maatschappijleer en ANW Tijdsinzet per leerling: 80 slu

Eisen. de overheid: cijfer: minimaal een 4 telt mee in het combinatievak, samen met maatschappijleer en ANW Tijdsinzet per leerling: 80 slu Het profielwerkstuk Wat is het? Een grote praktische opdracht waarbij je leerstof uitdiept en je vaardigheden ontwikkelt en presenteert binnen één groot vak (min 440 slu) of een combinatie van twee vakken

Nadere informatie

VAVO Rijnmond College

VAVO Rijnmond College VAVO Rijnmond College avondopleidingen 2014-2015 Draaiboek Profielwerkstuk 1. Inleiding 2. Logboek 3. Producten en inleverdata 4. Beoordeling Bijlage: Formulier 1 VAVO Rijnmond College HAVO/VWO 2014-2015

Nadere informatie

Planning pagina 6 t/m 10 Stap 1. Maart/april Stap 2. April/mei Stap 3. September/december Stap 4. Februarii

Planning pagina 6 t/m 10 Stap 1. Maart/april Stap 2. April/mei Stap 3. September/december Stap 4. Februarii PROFIELWERKSTUK 1 Inhoud Lijst van begrippen in alfabetische volgorde 1. Bronnenlijst 2. Beoordeling 3. Cijfer 4. Groepswerk 5. Logboek 6. Profielwerkstuk 7. Studielast 8. Taak begeleidend vakdocent 9.

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk

Handleiding sectorwerkstuk Handleiding sectorwerkstuk Vmbot-4 2016 2017 DA'S MIJN SCHOOL... Inleiding: Je gaat dit jaar een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid

Nadere informatie

SECTORPROJECT 4 VMBO - T

SECTORPROJECT 4 VMBO - T SECTORPROJECT 4 VMBO - T 2016-2017 handleiding leerlingen inhoud: inleiding stappenplan logboek beoordelingsformulier tijdpad 1 INLEIDING SECTORPROJECT VOOR 4 VMBO-T Alle leerlingen van het vmbo theoretische

Nadere informatie

MODEL A: TOETSMOMENT VOORBEREIDINGSFASE I: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot:

MODEL A: TOETSMOMENT VOORBEREIDINGSFASE I: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot: MODEL A: Beoordelingsmodel PWS ( vernieuwde Tweede Fase ) Bij de beoordeling van het PWS wordt uitgegaan van drie verschillende fasen, te weten: 1. Het voortraject. 2. Het schriftelijk werkstuk of verslag.

Nadere informatie

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK. Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK. Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1 HANDLEIDING SECTORWERKSTUK Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1 - INHOUDSOPGAVE - -------------------- Uitleg & Theorie -------------------- Stappenplan sectorwerkstuk 3 FASE 1:

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO/VWO

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO/VWO HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO/VWO 2015-2016 1 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 3 Doel van terugkoppelmomenten en profielwerkstukmiddagen/dag 4 Tijdschema profielwerkstuk 2015-2016 5 Keuze van een partner,

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling Het Sectorwerkstuk Nakijkboekje: Naam leerling Naam docent Titel werkstuk Het werkstuk wordt nagekeken met behulp Van de formulieren in dit boekje door de begeleider en eventueel (afspreken!) een andere

Nadere informatie

ProfielWerkStuk. Alfa- en gammavakken 2013. Handleiding en instructie

ProfielWerkStuk. Alfa- en gammavakken 2013. Handleiding en instructie ProfielWerkStuk Alfa- en gammavakken 2013 Handleiding en instructie Inhoud InhoudPWS-Kaart... 2 PWS-Kaart... 3 Inleiding... 4 Belangrijke zaken... 4 Draaiboek... 4 Fasen in het PWS... 5 Eisen gesteld aan

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk voor leerlingen in 5 havo en 6 vwo 2014-2015

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk voor leerlingen in 5 havo en 6 vwo 2014-2015 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk voor leerlingen in 5 havo en 6 vwo 2014-2015 Beste leerling, In 5 havo en 6 vwo volg je het programma van de vernieuwde Tweede Fase. Binnen het eindexamenprogramma

Nadere informatie

Profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het HAVO- of VWO diploma.

Profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het HAVO- of VWO diploma. Profielwerkstuk Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het HAVO- of VWO diploma. Begin op tijd met het profielwerkstuk en onderschat dit onderdeel niet! - 1 - Inleiding Het

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding 2. 2. Regels 4. 3. Onderdelen van het profielwerkstuk 5. 4. Uitvoering en beoordeling van het profielwerkstuk 7.

Inhoud. 1. Inleiding 2. 2. Regels 4. 3. Onderdelen van het profielwerkstuk 5. 4. Uitvoering en beoordeling van het profielwerkstuk 7. Inhoud 1. Inleiding 2 2. Regels 4 3. Onderdelen van het profielwerkstuk 5 4. Uitvoering en beoordeling van het profielwerkstuk 7 Bijlagen 9 Versie 2014 Page 1 1.Inleiding Vooraf Het profielwerkstuk is

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 4 VMBO-TL. Examenjaar 2012. Naam 1: Naam 2: Mentor: Klas: 4 vmbo-tl Sector: Begeleider:

SECTORWERKSTUK 4 VMBO-TL. Examenjaar 2012. Naam 1: Naam 2: Mentor: Klas: 4 vmbo-tl Sector: Begeleider: SECTORWERKSTUK 4 VMBO-TL Examenjaar 2012 Naam 1: Naam 2: Mentor: Klas: 4 vmbo-tl Sector: Begeleider: Handleiding bij het maken van je sectorwerkstuk 2011-2012 Tijdsplanning: 0. Introductie Centrale uitleg

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk 2015-2016

Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Inhoud Inleiding... 3 Het Sectorwerkstuk... 4 De opbouw... 4 De voorbereiding... 5 Het onderzoek... 6 De verwerking... 7 De presentatie... 7 Het filmpje... 7 Het werkstuk...

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2015-2016

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2015-2016 Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2015-2016 Lucas Sint, Luc van Roemburg en Monique de Hoop September 2015 Inhoudsopgave Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?...3 Jaarplanning.4 De beoordeling van het eindwerkstuk.6

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk leerlingen 4 TL PCB

Handleiding sectorwerkstuk leerlingen 4 TL PCB Handleiding sectorwerkstuk leerlingen 4 TL PCB 1 Inleiding Een van de onderdelen van het schoolexamen van de gemengde en theoretische leerweg is het sectorwerkstuk. Hiermee kun je laten zien dat je in

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Profielwerkstuk Algemeen blz. 2. 2. Aandachtspunten blz. 3. 3. Voorbeeld van een stappenplan blz. 4. 4. Aanpak onderzoek blz.

Inhoudsopgave. 1. Profielwerkstuk Algemeen blz. 2. 2. Aandachtspunten blz. 3. 3. Voorbeeld van een stappenplan blz. 4. 4. Aanpak onderzoek blz. Inhoudsopgave 1. Profielwerkstuk Algemeen blz. 2 2. Aandachtspunten blz. 3 3. Voorbeeld van een stappenplan blz. 4 4. Aanpak onderzoek blz. 5 5. Inhoud onderzoek blz. 6 6. Tijdpad blz. 8 7. Regels & Voorwaarden

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk

Handleiding sectorwerkstuk Handleiding sectorwerkstuk Vmbot-4 2013 2014 DA'S MIJN SCHOOL... Inleiding: Je gaat dit jaar een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING VWO. Schooljaar 2014-2015

PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING VWO. Schooljaar 2014-2015 PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING VWO Schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave DEEL I - De eisen 1.1 - Het PWS 1.2 - Het onderwerp van het PWS 1.3 - Procedure voor leerlingen met afgerond havo-pws 1.4 - De begeleiding

Nadere informatie

Het profielwerkstuk HAVO N-profielen 2015 2016 (Dit formulier is ook te vinden in Its Learning)

Het profielwerkstuk HAVO N-profielen 2015 2016 (Dit formulier is ook te vinden in Its Learning) Het profielwerkstuk HAVO N-profielen 2015 2016 (Dit formulier is ook te vinden in Its Learning) Inleiding Het profielwerkstuk (PWS) voor een N-profiel bestaat uit drie delen: een uitgebreide onderzoeksopdracht,

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK Klas 5 SCHOOLJAAR 2015 2016

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK Klas 5 SCHOOLJAAR 2015 2016 HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK Klas 5 SCHOOLJAAR 2015 2016 Inhoud Inleiding... 3 Tijdschema... 4 Start... 5 Bijhouden logboek en bronnenlijst... 5 Bedenken onderwerp en kiezen partner... 5 Maken onderzoeksplan...

Nadere informatie

Wat is een sectorwerkstuk?

Wat is een sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk Wat is een sectorwerkstuk? Bij het sectorwerkstuk gaat het om een vakoverstijgende thematiek die past binnen de sector. Het onderwerp moet gaan over een maatschappelijk relevant thema

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2012-2013

Sectorwerkstuk 2012-2013 Sectorwerkstuk 2012-2013 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk voor leerlingen in 5 havo en 6 vwo 2015-2016

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk voor leerlingen in 5 havo en 6 vwo 2015-2016 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk voor leerlingen in 5 havo en 6 vwo 2015-2016 Beste leerling, In 5 havo en 6 vwo volg je het programma van de vernieuwde Tweede Fase. Binnen het eindexamenprogramma

Nadere informatie

Profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het havo- of vwo diploma.

Profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het havo- of vwo diploma. Profielwerkstuk Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het havo- of vwo diploma. Begin op tijd met het profielwerkstuk en onderschat dit onderdeel niet! - 1 - Inleiding Het

Nadere informatie

Profielwerkstuk 4/5 HAVO

Profielwerkstuk 4/5 HAVO Profielwerkstuk 4/5 HAVO Schooljaar 2012/2013 2013/2014 1 Inhoudsopgave PWS blz. 3 Voorbeeld van een stappenplan blz. 4 Hoe doe je onderzoek? blz. 6 Aandachtspunten blz 10. Tijdpad blz. 11 Reglement blz.

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER

BEOORDELINGSFORMULIER Faculteit Geesteswetenschappen Versie maart 2015 BEOORDELINGSFORMULIER MASTER SCRIPTIES Eerste en tweede beoordelaar vullen het beoordelingsformulier onafhankelijk van elkaar in. Het eindcijfer wordt in

Nadere informatie

Profielwerkstuk 2014-2015

Profielwerkstuk 2014-2015 Profielwerkstuk 2014-2015 informatie en beoordelingsformulieren (bewaar dit exemplaar zorgvuldig en neem het steeds mee naar de contactmomenten met je begeleider) Naam:.... Klas:. Begeleider: mw./hr.....

Nadere informatie

Stichtse Vrije School

Stichtse Vrije School Studiewijzer Eindwerkstuk Stichtse Vrije School Klas 11B / 11C / 11D Schooljaar 2016-2017 1 Algemeen Je sluit je vrijeschooltijd af door een eindwerkstuk (in onderstaande tekst ook met EWS aangeduid) te

Nadere informatie

Het profielwerkstuk HAVO C&M en E&M schooljaar 2015-2016

Het profielwerkstuk HAVO C&M en E&M schooljaar 2015-2016 Het profielwerkstuk HAVO C&M en E&M schooljaar 2015-2016 (Dit formulier staat ook in Its Learning!) Inleiding Het profielwerkstuk (PWS) is een grote praktische opdracht die bestaat uit drie delen: een

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK Informatie voor klas 5 ( )

PROFIELWERKSTUK Informatie voor klas 5 ( ) PROFIELWERKSTUK Informatie voor klas 5 (2015-2016) Inspireren Talenten aanspreken Grenzen verleggen Profielwerkstuk (pws) Het pws heeft betrekking op (minimaal) één groot examenvak. Dat hoeft niet per

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING VWO. Schooljaar

PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING VWO. Schooljaar PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING VWO Schooljaar 2016-2017 Inhoudsopgave pagina DEEL I - De eisen 1.1 - Het PWS als examenonderdeel 5 1.2 - Het onderwerp van het PWS 5 1.3 - Procedure voor het opwaarderen van

Nadere informatie

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK VMBO-TL

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK VMBO-TL HANDLEIDING SECTORWERKSTUK VMBO-TL SCHOOLJAAR 2012-201 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding p. 2. Afspraken p.4. Het onderzoek p.5 Stap 1: Onderwerp p.5 Stap 2: De hoofd- en deelvragen p.5 Stap : Informatie zoeken

Nadere informatie

Stichtse Vrije School

Stichtse Vrije School Studiewijzer Eindwerkstuk Stichtse Vrije School Klas 11A / 11B Schooljaar 2014-2015 Algemeen Je sluit je vrijeschooltijd af door een eindwerkstuk te maken. Je bent vrij in de keuze van de vorm en inhoud

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK (PWS) VWO

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK (PWS) VWO Da Vinci College Kagerstraat HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK (PWS) VWO 2016-2017 INHOUDSOPGAVE 1. OPMERKINGEN VOORAF 2. 5 VWO / VOORLOPIG PLAN VAN AANPAK 3. ONDERWERP KIEZEN / ORIENTATIEFASE a. HULP BIJ HET

Nadere informatie

Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Trivium College locatie Trias

Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Trivium College locatie Trias Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Trivium College locatie Trias Inleiding Door het werken aan je sectorwerkstuk laat je zien dat je algemene vaardigheden voldoende beheerst. Met de algemene vaardigheden

Nadere informatie

Handleiding. Het profielwerkstuk

Handleiding. Het profielwerkstuk Handleiding Het profielwerkstuk september 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 Logboek 5 Bronnen- en materialenboek 5 Stappenplan/plan van aanpak 6 Stap 1 keuze onderwerp en vak(ken) 7 Stap 2 onderwerp afbakenen

Nadere informatie

Afdeling VAVO. Praktische opdracht HAVO/VWO. Handleiding

Afdeling VAVO. Praktische opdracht HAVO/VWO. Handleiding Afdeling VAVO Praktische opdracht HAVO/VWO Handleiding Inleiding Voor verschillende vakken dient u een praktische opdracht te maken. In deze handleiding staan instructies voor het maken van een praktische

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK EN ORIËNTATIE OP STUDIE EN BEROEP HAVO/VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

PROFIELWERKSTUK EN ORIËNTATIE OP STUDIE EN BEROEP HAVO/VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 PROFIELWERKSTUK EN ORIËNTATIE OP STUDIE EN BEROEP HAVO/VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE

Nadere informatie

Stap 4: Indeling maken

Stap 4: Indeling maken Stap 1: Het kiezen van een onderwerp Kies een onderwerp dat je aanspreekt of waar je veel van af weet of waar je graag meer over te weten wilt komen. Klaar? Kleur vakje 1 van het stappenblad. Stap 2: Materiaal

Nadere informatie

Afdeling VAVO. Praktische opdracht VMBO. Handleiding

Afdeling VAVO. Praktische opdracht VMBO. Handleiding Afdeling VAVO Praktische opdracht VMBO Handleiding Inleiding In deze inleiding staat hoe u het maken van een praktische opdracht het beste kunt aanpakken. De aanwijzingen, die gegeven worden zijn niet

Nadere informatie

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014 Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014 Lucas Sint, Luc van Roemburg en Monique de Hoop September 2013 Inhoudsopgave Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?...3 Jaarplanning.4 De beoordeling van het eindwerkstuk.6

Nadere informatie

RSC PROFIELWERKSTUK 2015 / 2016 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK

RSC PROFIELWERKSTUK 2015 / 2016 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK Beste leerling, RSC PROFIELWERKSTUK 2015 / 2016 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK Voor je ligt het Logboek dat je gaat gebruiken bij het maken van je profielwerkstuk. Na de PWS-weken lever je een geschreven werkstuk

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING VWO. Schooljaar

PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING VWO. Schooljaar PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING VWO Schooljaar 2015-2016 Inhoudsopgave pagina DEEL I - De eisen 1.1 - Het PWS als examenonderdeel 2 1.2 - Het onderwerp van het PWS 3 1.3 - Procedure voor het opwaarderen van

Nadere informatie

Profielwerkstuk!201522016!

Profielwerkstuk!201522016! Deze afbeelding kan nu niet worden weergegeven. Naam: Klas: Profielwerkstuk201522016 informatieenbeoordelingsformulieren (bewaarditexemplaarzorgvuldigenneemhetsteedsmeenaarde contactmomentenmetjebegeleider).....

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING HAVO 5 HAVO-SNEL. Schooljaar

PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING HAVO 5 HAVO-SNEL. Schooljaar PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING HAVO 5 HAVO-SNEL Schooljaar 2016-2017 Inhoudsopgave DEEL I - De eisen 1.1 - Het PWS blz. 5 1.2 - Het onderwerp van het PWS blz. 5 1.3 - De begeleiding blz. 6-1.3.1 - Begeleiding

Nadere informatie

Stappen deelcijfer weging 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 totaalcijfer 10,0 Spelregels:

Stappen deelcijfer weging 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 totaalcijfer 10,0 Spelregels: Stappen deelcijfer weging 1 Onderzoeksvragen 10,0 6% 0,6 2 Hypothese 10,0 4% 0,4 3 Materiaal en methode 10,0 10% 1,0 4 Uitvoeren van het onderzoek en inleiding 10,0 30% 3,0 5 Verslaglegging 10,0 20% 2,0

Nadere informatie

Beroepenwerkstuk 3 MAVO

Beroepenwerkstuk 3 MAVO Beroepenwerkstuk 3 MAVO 2015 2016 1 INLEIDING Het beroepenwerkstuk: Een van de onderdelen van het programma beroepenoriëntatie in 3 mavo is het maken van een beroepenwerkstuk en het presenteren hiervan

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO/VWO

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO/VWO HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO/VWO 2014-2015 1 1 OPMERKINGEN VOORAF Het profielwerkstuk is een bijzonder onderdeel van je examen. Samen met een medeleerling voer je een uitvoerig onderzoek uit voor een

Nadere informatie

ONDERZOEK EEN ONDERZOEKER

ONDERZOEK EEN ONDERZOEKER PRAKTISCHE OPDRACHT Vak Schoolsoort Titel Soort opdracht Presentatievorm Organisatievorm Studielasturen Hulpmiddelen Logboek Weging ANW vwo ONDERZOEK EEN ONDERZOEKER informatieverwerving en -verwerking

Nadere informatie

Eisen en lay-out van het PWS

Eisen en lay-out van het PWS Eisen en lay-out van het PWS INHOUD EN OPZET VAN HET PROFIELWERKSTUK In het navolgende komen achtereenvolgens aan bod: de titelpagina, de inhoudsopgave, de inleiding, de hoofdtekst, de samenvatting, de

Nadere informatie

Werkstuk of verslag. de vormvoorschriften

Werkstuk of verslag. de vormvoorschriften Werkstuk of verslag de vormvoorschriften begeleider: (naam van de docent) het vak waarvoor je het verslag maakt naam en klas van de leerling schooljaar en datum van inleveren 2 Samenvatting Elk onderzoeksverslag

Nadere informatie

Het profielwerkstuk VWO C&M en E&M schooljaar 2015 2016 (dit formulier staat ook in Its Learning)

Het profielwerkstuk VWO C&M en E&M schooljaar 2015 2016 (dit formulier staat ook in Its Learning) Het profielwerkstuk VWO C&M en E&M schooljaar 2015 2016 (dit formulier staat ook in Its Learning) Inleiding Het profielwerkstuk (PWS) is een grote praktische opdracht die bestaat uit drie delen: een uitgebreide

Nadere informatie

Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Onderzoeksvaardigheden voor klas 10 VMBO-t

Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Onderzoeksvaardigheden voor klas 10 VMBO-t Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Onderzoeksvaardigheden voor klas 10 VMBO-t Geert Grote College Klas 10 VMBO-t 2011-2012 Inhoudsopgave Inleiding 4 Wat is een sectorwerkstuk? 4 Onderzoek doen 5 Een onderzoeksplan

Nadere informatie

Het profielwerkstuk VWO N&G en N&T 2015 2016 (dit formulier staat ook in Its Learning)

Het profielwerkstuk VWO N&G en N&T 2015 2016 (dit formulier staat ook in Its Learning) Het profielwerkstuk VWO N&G en N&T 2015 2016 (dit formulier staat ook in Its Learning) Inleiding Het profielwerkstuk (PWS) is een grote praktische opdracht die bestaat uit drie delen: een uitgebreide onderzoeksopdracht,

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING HAVO. Schooljaar 2015-2016

PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING HAVO. Schooljaar 2015-2016 PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING HAVO Schooljaar 2015-2016 Inhoudsopgave DEEL I - De eisen 1.1 - Het PWS blz. 5 1.2 - Het onderwerp van het PWS blz. 5 1.3 - Een opleidings- of beroepsgericht PWS blz. 6 1.4

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2010-2011

Sectorwerkstuk 2010-2011 Sectorwerkstuk 2010-2011 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

Isala Examenjaar 2015-2016

Isala Examenjaar 2015-2016 Profielwerkstuk Instructie voor leerlingen havo 4 en 5 Naam: Begeleider: Isala Examenjaar 2015-2016 - 1 - Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Fases en belangrijke data 5 2. Logboek 11 3. Bronnenboek 12 4. Beoordeling

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 6 atheneum, Twee jaar geleden is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Buiten de toetsen heb je ook op andere manieren laten zien wat

Nadere informatie

Naam:. Namen groepsleden:... Begeleider:

Naam:. Namen groepsleden:... Begeleider: Naam:. Klas: Namen groepsleden:........ Begeleider: 1 Inleiding In deze projectweek ga je onderzoek doen. Dit onderzoek is ter voorbereiding op het sectorwerkstuk in de vierde klas. Dit boekje is jouw

Nadere informatie

Beoordelingscriteria voor de award voor het beste profielwerkstuk op het gebied van internationalisering voor vwo, havo en vmbo.

Beoordelingscriteria voor de award voor het beste profielwerkstuk op het gebied van internationalisering voor vwo, havo en vmbo. AEDE Nederland Profielwerkstuk-Award 2012 In haar jubileumjaar 2012 startte de AEDE Nederland met het uitreiken van een award voor het beste profielwerkstuk rond internationalisering. Met deze prijs wil

Nadere informatie

1.1 Aard van het profielwerkstuk Het profielwerkstuk betreft een prestatie in één vak in het profiel met een grote studielast, te kiezen uit:

1.1 Aard van het profielwerkstuk Het profielwerkstuk betreft een prestatie in één vak in het profiel met een grote studielast, te kiezen uit: Werkplan profielwerkstuk VWO examen 2015 blz. 1 1 Algemeen 1.1 Aard van het profielwerkstuk Het profielwerkstuk betreft een prestatie in één vak in het profiel met een grote studielast, te kiezen uit:

Nadere informatie

Profielwerkstuk Atheneum 2015/2016. Instructieboekje voor leerlingen. Beoordelingsmodellen voor begeleiders

Profielwerkstuk Atheneum 2015/2016. Instructieboekje voor leerlingen. Beoordelingsmodellen voor begeleiders 1 Profielwerkstuk Atheneum 2015/2016 Instructieboekje voor leerlingen Beoordelingsmodellen voor begeleiders 2 TIJDPAD PROFIELWERKSTUK SCHOOLJAAR 2015-2016 Dinsdag 7 juli: - 10.30 tot 11.30 uur: intro PWS

Nadere informatie