Den Haag, 11 december 2009 RIS168473_16-DEC-2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Den Haag, 11 december 2009 RIS168473_16-DEC-2009"

Transcriptie

1 Den Haag, 11 december 2009 RIS168473_16-DEC-2009 Aan de gemeenteraad, 1. Inleiding Het vigerende parkeerbeleid is vastgelegd in de Kadernota Parkeerbeleid (1991). Dit parkeerbeleid is verouderd en biedt op onderdelen onvoldoende houvast om bijvoorbeeld de parkeeroverlast in woonbuurten aan te pakken. De afstand van het beleid tot de praktische parkeerproblemen op straat is te groot geworden, waardoor het beleid niet meer voldoende effectief is. Ook is de gemeentelijke visie op mobiliteit en op parkeren sinds de vaststelling van het vigerende beleid veranderd. Het accent van het mobiliteits- en parkeerbeleid was vooral gericht op het sturen van de mobiliteitskeuze van reizigers, met als doel het tegengaan van onnodig autoverkeer. Sinds enkele jaren is het accent verschoven naar het faciliteren van mobiliteit, door het scheppen van voorwaarden voor de groeiende mobiliteitsbehoefte. Tenslotte zijn er sinds de vaststelling van de Kadernota Parkeerbeleid diverse beleidsnotities verschenen en vastgesteld, die het parkeerbeleid hebben aangescherpt of gewijzigd. Herijking van het vigerende parkeerbeleid is om bovenstaande redenen noodzakelijk gebleken. De nieuwe nota Parkeerkader Den Haag voorziet hierin. 2. Hoofdlijnen van het parkeerbeleid Nieuwe aanpak In de nota Parkeerkader Den Haag wordt onderbouwd dat de mobiliteit en het autobezit zowel landelijk als in Den Haag, ondanks de inzet op een toenemend gebruik van openbaar vervoer en fiets, de komende jaren nog zullen toenemen. De Haagse Nota Mobiliteit, die gelijktijdig met het Parkeerkader is opgesteld geeft hiervoor uitleg. Mede als gevolg daarvan zullen ook de vraag naar parkeergelegenheid in den Haag en daardoor de druk van de geparkeerde auto op de openbare ruimte toenemen. In een fors aantal Haagse gebieden zal dit leiden tot parkeer- en ruimtelijke problemen. Het college hanteert het uitgangpunt dat aan de groeiende vraag naar parkeerplaatsen moet worden voldaan, maar dat dit niet ten koste mag gaan van de kwaliteit van de openbare ruimte in woon- en verblijfsgebieden. Waar dit wel dreigt te gebeuren zal de gemeente het parkeergedrag reguleren. Daarbij hecht het college er aan dat parkeerbeleid zoveel mogelijk aansluit bij de bestaande (historisch ontwikkelde) leefstijl van burgers en reizigers en bij hun verwachtingen. Huishoudens moeten daarom kunnen beschikken over een auto en die binnen een redelijke afstand van de woning of bestemming kunnen parkeren. Wat redelijk is hangt af van het reismotief en het type parkeerder. Met betrekking tot het parkeren door bewoners in woonwijken zal dit anders uitpakken dan met betrekking tot het parkeren in het kader van het woon-werkverkeer of bij grote voorzieningenlocaties, zoals het centrum en Scheveningen. Het groeiende parkeerprobleem in Den Haag, dat in de praktijk op straat nu al op veel plaatsen zichtbaar is, komt vooral voort uit een mismatch tussen de vraag naar en het aanbod van parkeergelegenheid. De gemeente moet daarin ingrijpen in gevallen en op plaatsen waar de parkeerdruk op straat objectief meetbaar te hoog is. In het nieuwe Parkeerkader staat daarom dat de gemeente in actie komt als de parkeerdruk op straat (het aantal geparkeerde voertuigen ten opzichte van het aantal beschikbare parkeerplaatsen) hoger dan 90% is. Dit sluit aan op het criterium voor de invoering van betaald parkeren in woongebieden, dat de afgelopen jaren al is gehanteerd. De gemeente kan verschillende maatregelen nemen om parkeerproblemen aan te pakken of te voorkomen. De drie belangrijkste en meest in het oog springende maatregelen in het nieuwe Parkeerkader den Haag zijn: 1

2 o o o Het hanteren van realistische parkeernormen bij nieuwbouwontwikkelingen, waardoor ontwikkelaars voldoende parkeerplaatsen zullen creëren om de extra vraag als gevolg van bouwplannen op eigen terrein op te vangen. Dit voorkomt dat de parkeerdruk in de omgeving van het bouwplan tot een onaanvaardbaar niveau toeneemt en dat de kosten daarvan (nu en op de langere termijn) worden afgewenteld op de gemeenschap. Het invoeren van betaald parkeren op straat, waardoor reizigers worden geprikkeld om een bewustere keuze tussen de auto en een ander vervoermiddel te maken, parkeerplaatsen op eigen terrein beter worden benut en automobilisten die hun herkomst en/of bestemming niet in een bepaald gebied hebben daar ook niet parkeren. Het toevoegen van parkeerplaatsen (op straat of in gebouwde voorzieningen) in gebieden waar sprake is van een structureel tekort aan parkeerplaatsen voor gebiedsgebonden parkeerders. Deze beleidslijn wijkt op hoofdlijnen niet af van het door het huidige college gevoerde parkeerbeleid, maar wordt op onderdelen wel aangescherpt en toegesneden op de praktische problemen op straat en op de kenmerken van parkeerders en gebieden. In het Parkeerkader wordt de nieuwe beleidslijn uitgewerkt voor de doelgroepen bewoners, bedrijven/kantoren en bezoekers. Bewoners Wanneer de parkeerdruk op straat in woonbuurten hoger is dan 90%, is er objectief sprake van een parkeerprobleem. Dit probleem kan zich uiten in het moeizaam kunnen vinden van een parkeerplaats, een verminderde kwaliteit van de openbare ruimte als gevolg van een te groot aantal geparkeerde auto s en/of veiligheidsproblemen vanwege bijvoorbeeld een slechtere bereikbaarheid voor de hulpdiensten. Als de parkeerdruk hoger is dan 90% zal de gemeente het initiatief nemen om te onderzoeken op welke wijze het parkeerprobleem het beste opgelost kan worden. Indien er in principe voldoende parkeergelegenheid is voor gebiedsgebonden parkeerders (veelal bewoners) zal op straat betaald parkeren worden ingevoerd. Naar verwachting wordt hierdoor het parkeerprobleem in de wijk opgelost. Waar het aanbod van parkeerplaatsen ontoereikend is om de parkeervraag van de bewoners op te vangen, moeten naast de invoering van betaald parkeren ook extra parkeerplaatsen worden toegevoegd. De aanwezigheid van draagvlak voor de gekozen parkeeroplossing is van belang maar niet alleen bepalend voor de invoering. Bij invoering van betaald parkeren in woonwijken krijgen bewoners te maken met vergunningenparkeren. Voor alle auto s die een bewoner bezit kan een parkeervergunning worden aangevraagd, met aftrek van het aantal auto s dat op eigen terrein kan worden geparkeerd. Het tarief voor de eerste vergunning moet beter aansluiten bij de gangbare leefstijl en verwachtingen van burgers en kan daarom omlaag. Het tarief voor de tweede en volgende parkeervergunning moet hoger worden. Achterliggende gedachte daarbij is dat huishoudens die er voor kiezen meerdere voertuigen in de openbare ruimte te parkeren, daarmee die openbare ruimte meer belasten dan huishoudens met slechts één auto. Dat wordt weliswaar gefaciliteerd maar tegen een hogere prijs. Daarmee wordt ook een prikkel toegediend voor een beter gebruik van parkeergarages. Bewoners kunnen daarnaast een vergunning aanvragen waarmee hun bezoek kan parkeren. In wijken en buurten waar sprake is van een structureel tekort aan parkeergelegenheid voor de gebiedgebonden parkeerders, moeten parkeerplaatsen worden toegevoegd. Waar dit kan komen deze nieuwe plaatsen in de openbare ruimte. Waar de ruimte ontbreekt, moet dit in gebouwde parkeervoorzieningen, zoals een garage plaatsvinden. De gemeente wil hiertoe de samenwerking met andere partijen zoeken maar kan ook zelf het initiatief nemen. Uitvoeringsopgaven voor de komende jaren zijn het opzetten van een meerjarenprogramma voor het toevoegen van parkeerplaatsen en het zoeken naar de benodigde financiële middelen hiervoor. Bedrijven en kantoren De gemeente Den Haag en het stadsgewest Haaglanden voeren een beleid dat forensen alternatieven biedt voor solistisch autogebruik in de spits. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets en aan het toepassen van diverse vormen van mobiliteitsmanagement. 2

3 Voor werknemers die met de auto naar het werk komen geldt dat er in principe op eigen terrein of in openbare parkeergarages geparkeerd moet worden. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid van bedrijven voor de parkeerbehoefte van hun werknemers en bezoekers onderstreept. Het komt nog te vaak voor dat werknemers hun auto parkeren in de openbare ruimte in de omgeving van hun werk. Waar dit leidt tot parkeeroverlast voor bewoners is in het recente verleden betaald parkeren ingevoerd. Indien bedrijven en kantoren niet over de mogelijkheden beschikken om werknemers en bezoekers op eigen terrein te laten parkeren, kunnen zij parkeervergunningen aanvragen. Daarmee wordt toegestaan dat werknemers en bezoekers in gebieden waar betaald parkeren geldt op straat parkeren. Het aantal parkeervergunningen dat per bedrijf kan worden verstrekt is afhankelijk van het aantal werknemers en van de parkeerdruk in de omgeving. Het totale aantal vergunningen per bedrijf wordt daarbij gelimiteerd en er wordt rekening gehouden met het beschikbare aantal parkeerplaatsen op eigen terrein. Het tarief voor de bedrijfsvergunning ligt nu al hoger dan dat van de (eerste) bewonersvergunning. Om bedrijven en werknemers te stimuleren andere opties te overwegen is het gewenst dat deze tarieven stijgen naar het (toekomstig) tarief voor de tweede bewonersvergunning. Bij het bepalen van het moment waarop en het tempo waarin dit wordt geëffectueerd, zal rekening worden gehouden met de economische situatie, mede in relatie tot de huidige kredietcrisis. Bezoekers Bezoekers van de stad worden verleid om zoveel mogelijk voor een ander vervoermiddel dan de auto te kiezen of om via een P+R-locatie te reizen. In gebieden waar betaald parkeren geldt, kan dit worden ondersteund door een verhoging van het parkeertarief op straat. Voor parkeren dicht bij attractiegebieden, zoals het centrum en Scheveningen, kunnen hogere tarieven gevraagd worden dan voor parkeren op andere plekken in de stad. De toekomstige parkeertarieven moeten zich goed verhouden met de benodigde concurrentiekracht van de betreffende gebieden en mogen daarom niet te hoog worden. Den Haag moet ook per auto goed bereikbaar blijven. Het toevoegen van parkeerplaatsen voor bezoekers kan alleen op locaties waar de bereikbaarheid en de leefbaarheid als gevolg daarvan niet te zeer onder druk komen te staan. Het initiatief om deze parkeerplaatsen toe te voegen laat de gemeente in eerste instantie over aan marktpartijen. Het college sluit een actievere rol van de gemeente dan in het verleden is vervuld, niet uit en zal zich herbezinnen op een rol als mogelijke speler op de markt van gebouwde parkeervoorzieningen. Parkeernormen In alle gevallen en voor alle soorten parkeerders zullen voor nieuwbouwplannen parkeernormen gelden. Dat is ook nu al het geval maar de normen moeten worden geactualiseerd en meer worden toegesneden op de praktische parkeerproblemen en op de kenmerken van parkeerders en gebieden. Als uitwerking en op basis van het nieuwe parkeerkader zullen de parkeernomen en toepassingregels worden herzien. Afwijken van de norm (in de praktijk het bouwen van minder parkeerplaatsen dan uit de norm voortvloeit) blijft mogelijk maar zal aan strakkere onderbouwing en heldere (schriftelijke) afspraken worden gebonden. Het college neemt zich voor om de raad hierover jaarlijks te informeren. Financiering Met de uitvoering van het Parkeerkader Den Haag zijn financiële middelen gemoeid. Vooral voor het toevoegen van in sommige gevallen gebouwde parkeervoorzieningen moet geld worden gevonden. In het Parkeerkader is een financieringsstrategie opgenomen waarin helder wordt gemaakt dat de benodigde financiële middelen via meerdere wegen kunnen worden gevonden. Een belangrijke stap daarbij is dat in het vervolg stijgingen van de inkomsten van het betaald parkeren op straat in de gemeente Den Haag, ten goede zullen komen aan extra parkeeroplossingen. Een onderbouwde claim voor eventuele extra middelen kan later worden betrokken bij de begroting en ISV-programmering. 3

4 Uitvoeringsagenda De uitvoering van het Parkeerkader gebeurt niet van vandaag op morgen. Voor de uitwerking en invoering van de verschillende beleidsonderdelen is fasering noodzakelijk. Daarbij zijn sommige stappen afhankelijk van andere stappen. Dat betekent dat er een logische volgorde is en dat de volledige invoering in de praktijk dus tijd zal kosten. Allereerst wordt nu reeds gewerkt aan de invoering van betaald parkeren in de Schilderswijk (te beginnen in West) in de eerste helft van Ook zijn de voorbereidingen gestart voor de invoering, na gebleken draagvlak, per 1 juli 2010 in de Bomenbuurt. Het actualiseren van de parkeernormen en de inbedding daarvan in regulier beleid kan direct worden gestart. Dat zal voornamelijk op basis van een getalsmatig onderzoek gebeuren en is daarom minder sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van financiële middelen en de keuzes die daarmee samenhangen. In het tweede kwartaal van 2010 moet dit leiden tot concrete voorstellen voor de nieuwe parkeernormen van Den Haag. Op korte termijn zal gestart worden met het opstellen van een (financieel) meerjarenprogramma voor het toevoegen van parkeerplaatsen in gebieden met een structureel tekort. De grondslag voor het meerjarenprogramma is een analyse van de parkeersituatie van gebieden in de stad: parkeerdruk, aanbod van parkeerplaatsen (ook op eigen terrein), geregistreerd autobezit, parkeerbalans, ruimtelijke mogelijkheden en draagvlak voor betaald parkeren. Voorop staan hierbij de vijf ( blauwe ) gebieden waar al bij het vaststellen van het raadsvoorstel Aanpak Parkeren Woongebieden (RIS155060, 4 juni 2008) is vastgesteld dat hier een tekort aan parkeerplaatsen bestaat. Voor de blauwe buurten denken wij eind 2010 met voorstellen te kunnen komen. De uitvoering van de andere elementen van het parkeerkader, zoals genoemd in paragraaf 6.3 van de nota, zullen gaandeweg worden ontwikkeld. Het nieuwe parkeerbeleid kan dan naar verwachting in de eerste helft van 2012 volledig geïmplementeerd zijn. Overigens zal ook daarna nog steeds gewerkt moeten worden aan (de uitvoering van) het parkeerbeleid. Dat zal dan plaatsvinden op basis van de nieuwe Nota Parkeerkader Inspraak en wijzigingen op het voorstel naar aanleiding van de inspraak Het college heeft het parkeerkader Den Haag op 25 augustus 2009 vrijgegeven voor inspraak (RIS nummer ). De inspraakperiode liep van maandag 31 augustus tot maandag 12 oktober Tijdens deze periode kon het voorstel bij het Gemeentelijk Contactcentrum, bij alle stadsdeelkantoren en via internet worden ingezien. De (start van de) inspraakperiode is onder de aandacht van belanghebbenden gebracht door een advertentie in de Posthoorn,. Tijdens de inspraakperiode konden belanghebbenden tijdens twee inloopbijeenkomsten, op donderdag 24 september en maandag 28 september 2009, hun vragen stellen over het voorstel. In totaal kwamen circa 20 belangstellenden tijdens één van beide avonden langs om vragen aan de aanwezige ambtenaren te stellen of een toelichting te krijgen op de beleidsvisie op hoofdlijnen zoals deze in het Parkeerkader Den Haag is opgenomen. Daarnaast is dinsdagavond 29 september 2009 in de consultatiebijeenkomst met stakeholders in het kader van de Haagse Nota Mobiliteit apart aandacht geschonken aan het Parkeerkader Iedereen had tijdens de inspraakperiode de mogelijkheid om op het parkeerkader te reageren, via een brief of via een speciaal ingesteld mailadres. In totaal zijn 6 inspraakreacties per post en 24 inspraakreacties via het speciaal ingestelde mailadres ingediend. In het inspraakrapport Parkeerkader Den Haag zijn alle binnengekomen inspraakreacties op het Parkeerkader Den Haag gebundeld. Per inspraakreactie is de reactie van de gemeente opgenomen en of het heeft geleid tot wijzigingen van het voorstel. Veel inspraakreacties hebben een specifiek karakter en gaan over de (parkeer)situatie in de omgeving van de inspreker. Ongeveer een kwart van de inspraakreacties gaat niet over het Parkeerkader. Op die inspraakreacties wordt daarom in het kader van de inspraakprocedure niet inhoudelijk ingegaan. Alle insprekers hebben de beschikking gekregen over het inspraakrapport. Daarnaast krijgen zij - naast 4

5 de beantwoording in het inspraakrapport - een individueel antwoord waarin zoveel mogelijk wordt ingegaan de nog openstaande vragen en opmerkingen in hun brief. In veel inspraakreacties is gevraagd om concrete maatregelen voor de betreffende buurt of worden concrete suggesties gegeven om de parkeersituatie te verbeteren. Het Parkeerkader bevat echter slechts de algemene beleidslijn ten aanzien van parkeren. Concrete voorstellen voor wijziging van de parkeersituatie in specifieke buurten maken geen deel uit van het Parkeerkader maar worden bij de implementatie daarvan afgeleid. Pas na de vaststelling van de beleidslijn door de gemeenteraad volgt de uitvoering en worden concrete maatregelen genomen. De concrete verzoeken van insprekers richten zich vooral op de invoering van betaald parkeren, de uitbreiding van de reguleringstijden van het betaald parkeren en/of het aanleggen van extra parkeerplaatsen in de woonomgeving. In het Parkeerkader is hiervoor een heldere beleidslijn neergelegd: als de parkeerdruk in een gebied hoger is dan 90%, is het nemen van maatregelen aan de orde, zoals het invoeren van betaald parkeren of het uitbreiden van de reguleringstijden. Betaald parkeren wordt daarbij alleen ingevoerd als dit voldoende verlichting in de parkeerdruk brengt, anders zal ook het parkeeraanbod uitgebreid moeten worden. Het toevoegen van parkeerplaatsen is alleen aan de orde in combinatie met de invoering van betaald parkeren. Na de vaststelling van het Parkeerkader door de gemeenteraad zal de implementatie van de beleidslijn worden uitgewerkt, door onder andere het opstellen van: - een Programma Monitoring en Evaluatie Parkeerbeleid aan de hand waarvan een prioritering van de gebieden wordt opgesteld, waar de parkeerdruk en parkeercapaciteit zal worden onderzocht; - een Meerjarenprogramma nieuwe parkeerplaatsen in bestaande woongebieden aan de hand waarvan het toevoegen van extra parkeerplaatsen worden uitgewerkt inclusief kostenraming en planning. Een enkele inspreker maakt bezwaar tegen het feit dat de invoering van betaald parkeren geen keuze van bewoners is c.q. dat draagvlak in de buurt geen (bindende) randvoorwaarde is. De gemeente is echter van mening dat publieke belangen, zoals bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid, soms zwaarder wegen dan de individuele wensen van de bewoners. In het Parkeerkader wordt het publieke belang kwantitatief vertaald in een maximaal aanvaardbare parkeerdruk op straat van 90%. Bij dit percentage kan aan bewoners in voldoende mate een parkeerplaats worden gegarandeerd en wordt de kwaliteit van de openbare ruimte ontzien of meegewogen. Dit betekent overigens niet dat draagvlak bij de bewoners niet zeer gewenst is. Verschillende insprekers verzoeken om de parkeertarieven, te verlagen respectievelijk te verhogen dan wel afhankelijk te stellen van milieukenmerken van voertuigen. Het verlagen van de uurtarieven ligt bij schaarste aan ruimte niet in de rede. Het parkeerkader gaat met het oog op die schaarste juist uit van een beheerste verhoging van de uurtarieven voor het parkeren in de openbare ruimte op straat. Het differentiëren van parkeertarieven naar milieukenmerken wordt niet ingevoerd. De gemeente Den Haag heeft het Ministerie van VROM gemotiveerd laten weten niet aan het experiment te willen deelnemen. De inspraakreacties op het Parkeerkader hebben niet geleid tot wijzigingen in het voorstel. Het voorstel kan eventueel in de geplande vergadering van de commissie VML op 3 december 2009 worden besproken zodat het eind dit jaar, op 17 december 2009 voor vaststelling aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd. 4. Voorstellen Gezien het vorenstaande stelt het college de raad voor het volgende besluit te nemen: De raad van de gemeente Den Haag, Gezien het voorstel van het college van 11 december 2009, 5

6 Besluit I. Het Parkeerkader Den Haag , Blik in de toekomst vast te stellen als beleidskader waarbinnen het college van burgemeester en wethouders het gemeentelijke parkeerbeleid van Den Haag kan uitvoeren. II. In te stemmen met de uitgangspunten die zijn verwoord in het Parkeerkader Den Haag Blik in de toekomst, specifiek met volgende prioriteiten: a. Om aan de hand van parkeernormen te bepalen hoeveel parkeerplaatsen ontwikkelaars bij bouwontwikkelingen op eigen terrein moeten realiseren; b. Om de parkeernormen voor woningen afhankelijk te maken van het gemiddelde autobezit in de wijk / het gebied waar de bouwontwikkeling moet worden gerealiseerd; c. Om in bestaande gebieden alleen in te grijpen in de parkeersituatie als in een gebied de gemeten parkeerdruk op straat boven de 90% uitstijgt; d. Om in gebieden met een structureel te hoge parkeerdruk en een structureel tekort aan parkeerplaatsen voor gebiedsgebonden parkeerders, parkeerplaatsen toe te voegen, ofwel door de markt ofwel door de gemeente zelf, onder voorwaarde dat de invoering van betaald parkeren zonder parkeerplaatsen toe te voegen geen oplossing biedt en de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de betreffende gebieden niet onacceptabel onder druk komen te staan; e. Om op het aantal te verstrekken parkeervergunningen aan bewoners en bedrijven het aantal auto s dat op eigen terrein kan worden geparkeerd in mindering te brengen, zodat beschikbare parkeercapaciteit zo efficiënt mogelijk wordt gebruikt; f. Om het tarief voor parkeervergunningen voor bewoners te differentiëren, waarbij het tarief voor de eerste parkeervergunning lager zal zijn dan de tarieven voor de tweede of daaropvolgende parkeervergunning; g. Om deze differentiatie als eerste in te voeren in de gebieden waar recentelijk in het kader van het raadsvoorstel Aanpak Parkeren Woongebieden (RIS155060, dd. 4 juni 2008) betaald parkeren is ingevoerd en in gebieden waarvan is afgesproken dit nog deze collegeperiode te doen; h. Om invoering van deze tariefsdifferentiatie in andere gebieden waar al betaald parkeren op straat van kracht is, alleen te overwegen indien de gemeten parkeerdruk op straat in de avonden nachtelijke uren 90% of hoger is en indien er daarvoor voldoende draagvlak is bij de bewoners; i. Om het tarief van parkeervergunningen voor bedrijven op termijn te verhogen naar het tariefsniveau van de tweede of opvolgende parkeervergunning voor bewoners; j. Om door prijsbeleid, waarbij het parkeertarief hoger zal zijn naarmate er dichter bij de bestemming wordt geparkeerd, een evenredig gebruik van de beschikbare parkeercapaciteit te realiseren; k. Om alleen waar het gestelde in het Parkeerkader Den Haag niet doeltreffend is, maatwerk mogelijk te laten zijn, mits voorstellen hiervoor deugdelijk zijn onderbouwd en schriftelijk zijn vastgelegd. III. Opdracht te geven aan het college van burgemeester en wethouders om de uitvoeringsopgave op basis van het Parkeerkader Den Haag nader uit te werken op de volgende onderdelen: a. Het actualiseren van de vigerende Haagse parkeernormen, evenals de toepassingsvoorschriften van deze parkeernormen en het parkeerfonds; b. Het aanpassen van de Tarieventabel in overeenstemming met het gestelde in het Parkeerkader Den Haag; 6

7 c. Het aanpassen van de uitgifteregels voor parkeervergunningen in overeenstemming met het gestelde in het Parkeerkader Den Haag; d. Het opstellen van een Programma Monitoring en Evaluatie Parkeren ; e. Het opstellen van een Meerjareninvesteringsprogramma Nieuwe Parkeerplaatsen in Bestaande Woongebieden ; f. Het uitwerken van het financiële kader uit het Parkeerkader Den Haag in een document Financiering en Exploitatie Parkeersector. g. De uitvoeringsagenda uit te voeren zoals geformuleerd in paragraaf 2 van het raadsvoorstel. Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van... De griffier de voorzitter, 7

Parkeren. In Morgenstond Midden. Den Haag. Tussen Hoogeveenlaan-Leyweg. Status: Definitief

Parkeren. In Morgenstond Midden. Den Haag. Tussen Hoogeveenlaan-Leyweg. Status: Definitief Parkeren In Morgenstond Midden Tussen Hoogeveenlaan-Leyweg Den Haag Status: Definitief 1 Parkeren In Morgenstond Midden Tussen Hoogeveenlaan-Leyweg Den Haag Vares Verkeers-Advisering dossier : 2011-1 versie

Nadere informatie

Onderwerp Harmonisatie straatparkeertarieven

Onderwerp Harmonisatie straatparkeertarieven Wethouder van Verkeer, Binckhorst en Vlietzone P.W.M. Smit Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Leefomgeving Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk DSB/2011.809

Nadere informatie

Voorstel van het college tot wijziging van het raadsvoorstel inzake Beleidsregels Fietsparkeernormen Den Haag 2016

Voorstel van het college tot wijziging van het raadsvoorstel inzake Beleidsregels Fietsparkeernormen Den Haag 2016 Datum 10 januari 2017 Registratienummer DSO/ 2016.214 RIS294386 Voorstel van het college tot wijziging van het raadsvoorstel inzake Beleidsregels Fietsparkeernormen Den Haag 2016 Het concept-raadsvoorstel

Nadere informatie

Kaders Parkeerbeleid Loon op Zand. 5 januari 2016

Kaders Parkeerbeleid Loon op Zand. 5 januari 2016 Kaders Parkeerbeleid Loon op Zand 5 januari 2016 Kaders Parkeerbeleid Loon op Zand Vastgesteld door de gemeenteraad op 2016 Contactpersoon Loon op Zand: A. van der Lee Tekst en advies: Adviesbureau Met

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/214277

Collegebesluit. Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/214277 Collegebesluit Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/214277 1. Inleiding Parkeren raakt iedereen in de stad. Naast het gegeven dat een auto bijdraagt aan een gevoel van vrijheid, speelt

Nadere informatie

inzake Parkeren In Morgenstond Midden tussen Hoogeveenlaan-Leyweg te

inzake Parkeren In Morgenstond Midden tussen Hoogeveenlaan-Leyweg te MEMO Datum : 19 april 2011 Aan : en Rechtbank Den Haag Sector Bestuursrecht Onderwerp Reactie op aanvullend verweer van de gemeente Den Haag d.d. 8 april 2011 inzake Parkeren In Morgenstond Midden tussen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Onderwerp Vaststellen Parkeerverordening 2013 en Parkeerbelastingverordening 2013

Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Onderwerp Vaststellen Parkeerverordening 2013 en Parkeerbelastingverordening 2013 Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2012/28557 Datum : 20 november 2012 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. T.

Nadere informatie

Betaald parkeren in woonwijken. Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven

Betaald parkeren in woonwijken. Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven Betaald parkeren in woonwijken Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven augustus 2014 In woonwijken dichtbij het centrum, winkelcentra of P andere verkeers aantrekkende

Nadere informatie

Parkeerbeleid 2013-2020. Tot stand gekomen in combinatie met het Uitvoeringsplan Parkeerbeleid 2013-2020

Parkeerbeleid 2013-2020. Tot stand gekomen in combinatie met het Uitvoeringsplan Parkeerbeleid 2013-2020 Parkeerbeleid 2013-2020 Tot stand gekomen in combinatie met het Uitvoeringsplan Parkeerbeleid 2013-2020 Vastgesteld door de raad in juni 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 1.2 Wat hebben

Nadere informatie

Concept maatregelen centrum parkeren

Concept maatregelen centrum parkeren Concept maatregelen centrum parkeren 1 Inleiding 1.1 Aanleiding In en rondom het centrum van Etten-Leur zijn verschillende regulerende parkeermaatregelen van kracht. De meeste maatregelen bestaan al een

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 274625 Datum : 31 mei 2016 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013 PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN Eindrapport d.d. 8 mei 2013 1 2 Inhoud 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Uitgangspunten 3 2 HUIDIGE PARKEERSITUATIE 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Huidige parkeercapaciteit

Nadere informatie

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente 1 2 Heeft het geheel niet te maken met het weren van parkeerders die er niet horen ipv het toestaan van de parkeerders

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 637206 Datum: Behandeld door: 21 november 2011 Jorg Meijerink Afdeling/Team: Ruimtelijke Ontwikkeling / Beleid Onderwerp: Plan van aanpak nieuwe parkeervisie

Nadere informatie

Aan de noordzijde van de Zuidas ligt de Prinses Irenebuurt, aan de zuidkant Buitenveldert.

Aan de noordzijde van de Zuidas ligt de Prinses Irenebuurt, aan de zuidkant Buitenveldert. BEWONERSPARKEREN ROND DE ZUIDAS 1. De Zuidas Op de Zuidas werken meer dan 30.000 mensen. Als de Zuidas volledig is uitontwikkeld in 2040 groeit dat tot 80.000 werknemers. In totaal zullen dan 200.000 mensen

Nadere informatie

: Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond

: Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond Vergadering 3 december 2013 Gemeenteraad Onderwerp : Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond B&W vergadering : 12 november 2013 Dienst / afdeling : SB.ROV Aan de gemeenteraad, In het

Nadere informatie

Stuknummer: a08.00096

Stuknummer: a08.00096 Stuknummer: a08.00096 gemeente Den Helder Aan: Portefeuillehouder: Classificatie: Kenmerk: het college van B&W C.J.M. Hienkens Openbaar Paraaf financieel adviseur d.d. Van afdeling: Adviseur: Telefoonnummer:

Nadere informatie

Bijlage 1: Autoluwe binnenstad (discussiestuk)

Bijlage 1: Autoluwe binnenstad (discussiestuk) Bijlage 1: Autoluwe binnenstad (discussiestuk) Koers autoluwe binnenstad Doel autoluwe binnenstad (wat staan we voor): Verbeteren bereikbaarheid binnenstad Verbeteren leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit

Nadere informatie

Inspraakrapport Parkeerkader Den Haag

Inspraakrapport Parkeerkader Den Haag Inspraakrapport Parkeerkader Den Haag 2010 2020 Blik in de toekomst november 2009 Parkeerkader Den Haag 2010-2020 i Inhoudsopgave 1 INLEIDING 1 2 INSPRAAKREACTIES 3 BIJLAGE 1: INSPRAAKREACTIES 5 Parkeerkader

Nadere informatie

Kraagregeling: informatieavond en aanvragen vergunning

Kraagregeling: informatieavond en aanvragen vergunning Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Parkeren Retouradres: Postbus 12 651, 2500 DP Den Haag Uw brief van Aan bewoners, bedrijven en instelling in Heesterbuurt-Noord Uw kenmerk Ons kenmerk SB2009.15090

Nadere informatie

Parkeerkundige onderbouwing bestemmingsplan ABC-gebouw Nieuwpoortstraat, Amsterdam

Parkeerkundige onderbouwing bestemmingsplan ABC-gebouw Nieuwpoortstraat, Amsterdam Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

SP-initiatiefvoorstel ondergronds parkeren voor vergunninghouders

SP-initiatiefvoorstel ondergronds parkeren voor vergunninghouders Nijmegen, 16 september 2005 Raadsvoorstel nr. 272/2005 SP-initiatiefvoorstel ondergronds parkeren voor vergunninghouders Inleiding De parkeerdruk in de parkeerregime gebieden van Nijmegen neemt voortdurend

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

Nota parkeernormen en parkeervoorzieningen. gemeente. Alphen aan den Rijn

Nota parkeernormen en parkeervoorzieningen. gemeente. Alphen aan den Rijn Nota parkeernormen en parkeervoorzieningen 2014 gemeente Alphen aan den Rijn 1 Inhoud Nut en noodzaak-... 3 1. Inleiding.... 3 2. Uitgangspunten.... 3 3. Aanleiding... 4 A. Parkeervoorzieningen auto...

Nadere informatie

Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten

Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten (Bijdragenr. 71) Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten Sjoerd Stienstra (ir. Sj. Stienstra Adviesbureau stedelijk verkeer BV) Samenvatting: Parkeerkentallen geven slechts een globale benadering van

Nadere informatie

Parkeerbeleid. Juli 2014

Parkeerbeleid. Juli 2014 Parkeerbeleid Juli 2014 Colofon Een product van de gemeente Waddinxveen Tekst: Rick Luimes Foto s: Rick Luimes Parkeerbeleid Versie: 10 juni 2014 Vastgesteld door de gemeenteraad: 9 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wethouder van Verkeer, Binnenstad en Monumenten

Wethouder van Verkeer, Binnenstad en Monumenten Wethouder van Verkeer, Binnenstad en Monumenten mr drs B.J. Bruins Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de commissie Verkeer, Economie en Monumenten Uw

Nadere informatie

PARKEERVOORZIENING HOF VAN HOLLAND HILVERSUM PARKEERBALANS

PARKEERVOORZIENING HOF VAN HOLLAND HILVERSUM PARKEERBALANS PARKEERVOORZIENING HOF VAN HOLLAND HILVERSUM PARKEERBALANS Adviesbureau Omega Groevenbeeklaan 6 3881 LP Putten The Netherlands t. +31 (0)341 27 97 74 (office) m. +31 (0)6 145 169 96 e. info@schaikomega.com

Nadere informatie

Conform advies. Collegevoorstel Advies: Openbaar. Onderwerp vragen m.b.t. parkeerproblematiek rond het WC Dukenburg. Registratienummer 3.

Conform advies. Collegevoorstel Advies: Openbaar. Onderwerp vragen m.b.t. parkeerproblematiek rond het WC Dukenburg. Registratienummer 3. Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp vragen m.b.t. parkeerproblematiek rond het WC Dukenburg Registratienummer 3.0808 Portefeuillehouder A.J.F.M. Hirdes Korte inhoud De SP fractie Nijmegen heeft

Nadere informatie

Parkeerbeleid in Kortrijk

Parkeerbeleid in Kortrijk Parkeerbeleid in Kortrijk 25 februari 2014 Kortrijk oppervlakte: 80,03 km² bevolking: 75.087 huishoudens: 32.564 scholen kleuter & basis: 35 9.080 middelbaar: 24 10.950 hoger onderwijs: 3-9.604 economie

Nadere informatie

Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven

Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven Beeld plaatsen ter grootte van dit kader 8 september 2015 Annet Dijk-Schepman Rico Andriesse 2 Opzet Aanleiding Doel en proces Kennis delen Wat kunnen we

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Nota beantwoording van zienswijzen Documentnummer INT-15-22326 Bijlage bij besluit d.d. 10 november 2015 met nummer 20140167 tot verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen van 3 appartementen

Nadere informatie

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Datum: 18-08-2014 Versie: Definitief Inleiding De apotheek Hazenkamp en het Gezondheidscentrum Hazenkamp, beide gevestigd

Nadere informatie

Creatief parkeren in Nieuw-West

Creatief parkeren in Nieuw-West Creatief parkeren in Nieuw-West Parkeerbeleidsplan 2012-2020 Nota van Beantwoording Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Inhoud 1 INLEIDING...3 1.1 De kern van het parkeerbeleidsplan Nieuw-West 2011-2020...3

Nadere informatie

PARKEREN EMMEN. Beleidsuitgangspunten Parkeren Emmen

PARKEREN EMMEN. Beleidsuitgangspunten Parkeren Emmen PARKEREN EMMEN Beleidsuitgangspunten Parkeren Emmen 2010-2020 Aanleiding Emmen is één van de grootste gemeenten van Noord Nederland, met een grote veelzijdigheid op het gebied van wonen, werken en recreëren.

Nadere informatie

Onderwerp technische vragen aanpak parkeren in woongebieden

Onderwerp technische vragen aanpak parkeren in woongebieden Gemeente Den Haag Portefeuillehouder Aan de Commissie Verkeer, Milieu en leefomgeving Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk DSO/2008.2042 - RIS 155545 Doorkiesnummer 070-353 9086 E-mailadres Aantal bijlagen

Nadere informatie

Reguleren met betaald parkeren

Reguleren met betaald parkeren 2 Wat ga ik vertellen? Info over Leiden algemeen Reguleren met betaald parkeren Parkeerbeleid van de gemeente Leiden Parkeerbeleid in Leiden Waarom betaald parkeren? Reinout van Gulick, Ruimtelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

WELKOM. Welkom. Gereguleerd parkeren op straat in s Graveland zuid / Spaanse Polder: waar, waarom, hoe?

WELKOM. Welkom. Gereguleerd parkeren op straat in s Graveland zuid / Spaanse Polder: waar, waarom, hoe? WELKOM Welkom Gereguleerd parkeren op straat in s Graveland zuid / Spaanse Polder: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden waar, waarom, hoe? Wat gaan we

Nadere informatie

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt B A S I S V O O R B E L E I D Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1073345 Datum: 9 april 2013 Behandeld door: Tineke Bouchier, Karei Mens Afdeling/Team: Maatschappelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

Stilstaan in de toekomst Parkeerbeleid op de middellange termijn (2020)

Stilstaan in de toekomst Parkeerbeleid op de middellange termijn (2020) Stilstaan in de toekomst Parkeerbeleid op de middellange termijn (2020) Gemeente Oosterhout Stedelijke ontwikkeling Definitief, 15 december 09 Addendum De beleidsnota stilstaan in de toekomst; parkeerbeleid

Nadere informatie

Zaaknummer. Casenummer

Zaaknummer. Casenummer Besluitformulier Afdeling Auteur Toestelnummer Datum Onderwerp Ruimte I.Van Dijk 876 30 april 2015 Evaluatie blauwe zone en parkeermaatregelen Registratie nummer Geweststrook Zaaknummer : _ : _ Gemeente

Nadere informatie

Concept Parkeervisie 2012-2020. Downloadversie website

Concept Parkeervisie 2012-2020. Downloadversie website Concept Parkeervisie 2012-2020 Downloadversie website Inhoud presentatie Doelen Inventarisatie Concepten Doelen Doelen Vergroten van de aantrekkelijkheid en de bereikbaarheid van de binnenstad Aanpak parkeerknelpunten

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Commissie Verkeer, Economie en Monumenten

Aan de voorzitter van de Commissie Verkeer, Economie en Monumenten Wethouder van Verkeer, Binnenstad en Monumenten mr drs B.J. Bruins RIS132477_25-OKT-2005 Gemeente Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie Verkeer, Economie en Monumenten Uw brief van Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Memo van het College van B&W

Memo van het College van B&W Aanleiding In de commissie Ruimte van 22 mei 2014 zijn vragen gesteld over het risicoprofiel van de parkeerexploitatie gerelateerd aan het project Waterfront. In deze commissie is het voorstel van administratieve

Nadere informatie

Beantwoording raadsvraag

Beantwoording raadsvraag Beantwoording raadsvraag Onderwerp Kosten invoeren blauwe zone parkeren Datum 14-jun-2012 Nummer RV-1233 Steller vraag W. van Rooij Fractie VVD Portefeuillehouder N. Lemlijn Steller P. Verheijen Datum

Nadere informatie

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk Bogaardplein 15 2284 DP RIJSWIJK

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk Bogaardplein 15 2284 DP RIJSWIJK Buurthuis Esdoornstraat 3A, 2282 RZ Rijswijk Tel. 0616195219 E-mail: info@sbor.nl Web : www.sbor.nl STICHTING BUURTSCHAP OUD RIJSWIJK Postbus 1789 2280 DT RIJSWIJK Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Parkeren Dorpshart Leimuiden. Gemeente Kaag en Braassem

Parkeren Dorpshart Leimuiden. Gemeente Kaag en Braassem Gemeente Kaag en Braassem SPARK Nieuwstraat 4 2266 AD Leidschendam T. 070 3177005 F. 070 3178066 www.spark-parkeren.nl 24 februari 2010 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Situatiebeschrijving...

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020. Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020

Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020. Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020 Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020 Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020 Vastgesteld door B&W in december 2013 INHOUDSOPGAVE Het parkeerbeleid 2013-2020 is 26 september

Nadere informatie

Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos'

Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos' AM Noord Holland Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos' Datum 16 november 2009 Kenmerk AMW027/Rta/0088 Eerste versie 27 oktober 2009 1 Inleiding Het zorgcentrum Het Overbos in Heemstede wordt volledig

Nadere informatie

Bijlage : Samenvatting parkeeronderzoek 2009 en 2013; Presentatie Goudappel Coffeng d.d. 8 september 2015.

Bijlage : Samenvatting parkeeronderzoek 2009 en 2013; Presentatie Goudappel Coffeng d.d. 8 september 2015. M E M O Aan : Commissie SOB Van : Hans Krieger Tel. nr : 0299-452682 Datum : 8 oktober 2015 Onderwerp : Parkeertarieven binnenstad Purmerend Bijlage : Samenvatting parkeeronderzoek 2009 en 2013; Presentatie

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/65

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/65 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3-9-2013 Nummer voorstel: 2013/65 Voor raadsvergadering d.d.: 17-09-2013 Agendapunt: 09 Onderwerp:

Nadere informatie

REACTIES PARKEREN 2016

REACTIES PARKEREN 2016 REACTIES PARKEREN 2016 REACTIES OP PRESENTATIE INFORMATIEVE COMMISSIE Datum: 16 september 2015 Plaats: Raadzaal Behandelde onderwerpen Actie 1. Zone 1 aan de binnenzijde van de singels kortparkeren instellen

Nadere informatie

Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen

Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen Opdrachtgever: M.J. de Nijs Care ECORYS Transport en Mobiliteit Amsterdam, 23 september 2011 ECORYS Transport en Mobiliteit Rhijnspoorplein 28 1018 TX Amsterdam

Nadere informatie

Met een bereikbare stad Bereik je meer

Met een bereikbare stad Bereik je meer Met een bereikbare stad Bereik je meer Een plan om bezoekers op een aantrekkelijke manier naar de Zwolse binnenstad te trekken; met initiatieven op het gebied van parkeren. Voorwoord Een bereikbare stad

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 11.0418, d.d. 19 april 2011 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Bed & Breakfast Beleid Behoudens advies van de commissie BESLUITEN 1. de beleidsnotitie Bed & Breakfast Beleid gemeente Leiden vast

Nadere informatie

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Parkeerbalans centrumgebied Epe 2 juli 2013 - nadere onderbouwing - Gemeente Epe 1. Inleiding In het centrum van Epe worden mede

Nadere informatie

1 Onderbouwing carsharing deelplan 2B

1 Onderbouwing carsharing deelplan 2B Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Gemeente Venlo en Holland Casino

Overeenkomst tussen Gemeente Venlo en Holland Casino Overeenkomst tussen Gemeente Venlo en Holland Casino inzake aanwezigheid op Magalhaesweg na 1 september 2015 De ondergetekenden: 1. Gemeente Venlo, een publiekrechtelijke rechtspersoon met als bezoekadres

Nadere informatie

Onderwerp: Welstandsnota gemeente Voerendaal 2013. Het vaststellen van de Welstandsnota gemeente Voerendaal 2013.

Onderwerp: Welstandsnota gemeente Voerendaal 2013. Het vaststellen van de Welstandsnota gemeente Voerendaal 2013. Raadhuisplein 1 T 045-575 33 99 6367 ED Voerendaal F 045-575 11 95 Postbus 23000 E info@voerendaal.nl 6367 ZG Voerendaal W voerendaal.nl \ raadsvoorstel Voerendaal, d.d. 28 maart 2013 Nummer: 2013/5/ Portefeuillehouder:

Nadere informatie

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 Opening Doel presentatie van vandaag: Toelichting op het raadsvoorstel dat u heeft ontvangen

Nadere informatie

Raad van State Postbus 20019 2500 EA DEN HAAG. uw kenmerk 201402320/1 IR2

Raad van State Postbus 20019 2500 EA DEN HAAG. uw kenmerk 201402320/1 IR2 Raad van State Postbus 20019 2500 EA DEN HAAG uw kenmerk 201402320/1 IR2 uw brief van zaaknummer behandeld door 3 oktober 2014 784411 Esther van Baren doorkiesnummer e-mail (0318) 68 03 15 info@ede.nl

Nadere informatie

Verleningsvoorschriften 2013

Verleningsvoorschriften 2013 Verleningsvoorschriften Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Verleningsvoorschriften Citeertitel Verleningsvoorschriften Besloten

Nadere informatie

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling Gemeente Waterland Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam Datum 5 november 2009 Kenmerk WTL017/Adr/0171 Eerste versie 27 oktober 2009 1 Inleiding Achter de Bernhardlaan ligt tussen de bebouwing

Nadere informatie

Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan De Eng II Zuidzijde

Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan De Eng II Zuidzijde Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan De Eng II Zuidzijde Idn: NL.IMRO.0733.BPASPDEENGIIZZ-VS01 Versie: Definitief Asperen, 25 mei 2016 Definitief 25 mei 2016 1 Definitief 25 mei 2016 2 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Toelichting Maatregelen en pakketten Moderniseren Parkeren

Toelichting Maatregelen en pakketten Moderniseren Parkeren Toelichting Maatregelen en pakketten Moderniseren Parkeren Inleiding Parkeren raakt iedereen in de stad. Uit de gevoerde gesprekken blijkt dat een auto niet alleen bijdraagt aan een gevoel van vrijheid,

Nadere informatie

> Raadsvoorstel / Besluitvormend

> Raadsvoorstel / Besluitvormend > Raadsvoorstel / Besluitvormend Raadsvergadering van: 16 december 2010 Datum: 6 december 2010 Onderwerp: Aanpassing tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en verhoging van de kosten

Nadere informatie

Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Beleidsnotitie Parkeren Woonwijken Aan : Gemeenteraad Van : College van Burgemeester en Wethouders Datum : 13 november 2012 Registratienummer : 722185 Onderwerp : Beleidsnotitie

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Fiscalisering belanghebbendenparkeren BBV nr: 2015/91772

Raadsstuk. Onderwerp: Fiscalisering belanghebbendenparkeren BBV nr: 2015/91772 Raadsstuk Onderwerp: Fiscalisering belanghebbendenparkeren BBV nr: 2015/91772 1. Inleiding In de Parkeervisie (Raadsbesluit maart 2013, registratie nr. 2012/404318) is een beleidslijn opgenomen over het

Nadere informatie

Draagvlak onderzoek Parkeerbeleid

Draagvlak onderzoek Parkeerbeleid St Anna, Nijmegen Opdrachtgever: gemeente Nijmegen Amsterdam, augustus 2014 Draagvlak onderzoek Parkeerbeleid St Anna, Nijmegen Opdrachtgever: gemeente Nijmegen Arvid Toes Marco Martens Amsterdam, augustus

Nadere informatie

Bijlage: Kraagregeling Vruchtenbuurt

Bijlage: Kraagregeling Vruchtenbuurt Bijlage: Kraagregeling Vruchtenbuurt 1 In deze bijlage vindt u praktische informatie over het aanvragen van uw parkeervergunning. Inhoudsopgave Hoe werkt de regeling? bladzijde 1 Parkeervergunning voor

Nadere informatie

Bewonersvereniging Vesting Heusden. Parkeren in de vesting

Bewonersvereniging Vesting Heusden. Parkeren in de vesting Bewonersvereniging Vesting Heusden Parkeren in de vesting Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Huidige parkeerproblematiek in de vesting Heusden... 3 2.1 Inleiding... 3 2.2 De parkeercapaciteit in de vesting... 3

Nadere informatie

PARKEERBELEID ANNO 2007

PARKEERBELEID ANNO 2007 PARKEERBELEID ANNO 2007 Dag van Verkeer en Mobiliteit 12.00-12.45 uur WWW.XTNT.NL 1 november 2007 INHOUD 1. Parkeerdrukte in woonwijken: parkeercapaciteit uitbreiden of andere maatregelen toepassen? 2.

Nadere informatie

Parkeren waar je wezen moet. Parkeerbeleid voor de wijken rondom de binnenstad

Parkeren waar je wezen moet. Parkeerbeleid voor de wijken rondom de binnenstad Parkeren waar je wezen moet Parkeerbeleid voor de wijken rondom de binnenstad 2 maart 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Doel van de nota 4 2 Parkeerproblemen buiten

Nadere informatie

In de vergadering van de Raad van 26 juni 2014 is het onderwerp Wet Markt en Overheid met nummer 2014-217 reeds aan de orde geweest.

In de vergadering van de Raad van 26 juni 2014 is het onderwerp Wet Markt en Overheid met nummer 2014-217 reeds aan de orde geweest. Nieuwegei -m Gemeenteraad 2 0 15-008 Onderwerp Algemeen belangbesluit Wet Markt en Overheid Datum 8 januari 2015 Raadsvoorstel Afdeling CJP Portefeuillehouder Mr. J.A.N. Gadella 1 Onderwerp Algemeen belangbesluit

Nadere informatie

Parkeren dichtbij huis. Handleiding voor bewoners om parkeeren ruimteproblemen in de wijk aan te pakken

Parkeren dichtbij huis. Handleiding voor bewoners om parkeeren ruimteproblemen in de wijk aan te pakken Parkeren dichtbij huis Handleiding voor bewoners om parkeeren ruimteproblemen in de wijk aan te pakken 1 Parkeerproblemen in de woonwijk In veel woonwijken worden de bewoners dagelijks geconfronteerd met

Nadere informatie

Parkeerplan Gent 2020. Klimaatdag VVSG 7/5/2015 Heleen Van Eenoo

Parkeerplan Gent 2020. Klimaatdag VVSG 7/5/2015 Heleen Van Eenoo Parkeerplan Gent 2020 Klimaatdag VVSG 7/5/2015 Heleen Van Eenoo Inhoudstabel 1. Algemeen 2. Doelstelling Parkeerplan 3. Fietsparkeerbeleid 4. Autoparkeerbeleid 5. Park & Ride 6. Parkeerrichtlijnen 7. Parkeermakelaar

Nadere informatie

Notitie Gemeentelijk parkeerbeleid

Notitie Gemeentelijk parkeerbeleid Notitie Gemeentelijk parkeerbeleid Afdeling Beheer Openbare Ruimte Michael Woerden Februari 2008 pagina 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Belang parkeren 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Inhoud notitie 3 2 Huidig

Nadere informatie

Standpuntbepaling college van burgemeester en wethouders inzake aanpak parkeerproblematiek westelijk deel Diemen-Centrum/Diemen-Zuid

Standpuntbepaling college van burgemeester en wethouders inzake aanpak parkeerproblematiek westelijk deel Diemen-Centrum/Diemen-Zuid Standpuntbepaling college van burgemeester en wethouders inzake aanpak parkeerproblematiek westelijk deel Diemen-Centrum/Diemen-Zuid Datum: 24 januari 2006 1. Inleiding In de maanden oktober en november

Nadere informatie

VRIJGAVE VOOR INSPRAAK VAN HET (CONCEPT-)VOORONTWERP VOOR EEN BUURTFIETSENSTALLING AAN DE GOUDSBLOEMLAAN

VRIJGAVE VOOR INSPRAAK VAN HET (CONCEPT-)VOORONTWERP VOOR EEN BUURTFIETSENSTALLING AAN DE GOUDSBLOEMLAAN Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2011.1577 RIS 182099 VRIJGAVE VOOR INSPRAAK VAN HET (CONCEPT-)VOORONTWERP VOOR EEN BUURTFIETSENSTALLING AAN DE GOUDSBLOEMLAAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Gemeente Venray. Circusterrein Venray. NL.IMRO.0984.PRB10014.on02

Gemeente Venray. Circusterrein Venray. NL.IMRO.0984.PRB10014.on02 Circusterrein Venray NL.IMRO.0984.PRB10014.on02 Circusterrein Venray NL.IMRO.0984.PRB10014.on02 Bestand : P:\prj100\WLI\009\rapp\Projectbesluit\20100913-Toelichting zonder regels.wpd Project : WLI009 Gecontroleerd

Nadere informatie

Wel of geen betaald parkeren op koopzondagen in 2014?

Wel of geen betaald parkeren op koopzondagen in 2014? M E M O Aan : leden van commissie SOB Van : wethouder Krieger Tel. nr : Datum : 5 december 2013 Onderwerp : parkeren op koopzondagen Bijlagen : - c.c. : Huidige situatie Tot nu toe is er alleen betaald

Nadere informatie

Parkeren - last of lust

Parkeren - last of lust Parkeren - last of lust Door groeiend autobezit neemt de vraag naar parkeermogelijkheden alsmaar toe. Lange tijd probeerde men grip te houden op die vraag via regulerend en handhavend parkeerbeleid. Maar

Nadere informatie

Gemeente RVB Voorstel:

Gemeente RVB Voorstel: Gemeente i t) Bergen op Zoom Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam Nota Parkeernormering

Nadere informatie

Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond. Parkeren in woonwijken en in buurt- en wijkwinkelcentra

Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond. Parkeren in woonwijken en in buurt- en wijkwinkelcentra Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond Parkeren in woonwijken en in buurt- en wijkwinkelcentra Gemeente Helmond / Empaction Eindhoven, 17 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Uitvoeringsplan parkeren binnenstad en omgeving

Uitvoeringsplan parkeren binnenstad en omgeving Gemeente Tiel Uitvoeringsplan parkeren binnenstad en omgeving Concept Utrecht, 22 december 2009 Samenvatting In dit uitvoeringsplan Parkeren binnenstad en omgeving zijn voorstellen opgenomen voor een

Nadere informatie

Beleidsregels realisatie publieke oplaadpunten voor elektrische voertuigen door marktpartijen Gemeente Alblasserdam

Beleidsregels realisatie publieke oplaadpunten voor elektrische voertuigen door marktpartijen Gemeente Alblasserdam Beleidsregels realisatie publieke oplaadpunten voor elektrische voertuigen door marktpartijen Gemeente Alblasserdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam, Gelet op het

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeerbalans Markt en omgeving. Gemeente Hardenberg. Definitief. 25 mei 2011 HDB152/Bkc/1702

1 Inleiding. Parkeerbalans Markt en omgeving. Gemeente Hardenberg. Definitief. 25 mei 2011 HDB152/Bkc/1702 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Voorgesteld raadsbesluit

Voorgesteld raadsbesluit Voorgesteld raadsbesluit Gemeenteraad Docman Inzake: Bestedingscriteria inzet reserve schoner, heler en veiliger Invullen door raadsgriffie De raad van de Gemeente Almere RV-56/2008 Datum-- Gezien het

Nadere informatie

gemeenteraad van Albrandswaard Postbus 1000 3160 GA RHOON

gemeenteraad van Albrandswaard Postbus 1000 3160 GA RHOON Aan gemeenteraad van Albrandswaard Postbus 1000 3160 GA RHOON Datum Betreft Contactpersoon Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 20 mei 2014 Beantwoording vragen Beraad & Advies Ruimte

Nadere informatie

Analyse parkeerbehoefte ten behoeve van bestemmingsplan

Analyse parkeerbehoefte ten behoeve van bestemmingsplan Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 56 DC Eindhoven T +31 (0)0 666 222 F +31 (0)0 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus 161

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2014-12276 Herzien Toezicht en handhaving verkeerd gestalde fietsen en weesfietsen16 oktober 2014 7 oktober 2014 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Herziening Dorpsstraat 181 Harmelen Team Ruimte September 2013

Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Herziening Dorpsstraat 181 Harmelen Team Ruimte September 2013 Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Herziening Dorpsstraat 181 Harmelen Team Ruimte September 2013 Nota van beantwoording zienswijzen 1 Nota van beantwoording zienswijzen Het bestemmingsplan

Nadere informatie

Toelichting Vastgesteld paraplubestemmingsplan Parkeernormen auto en fiets NL.IMRO.0342.PPSOE0002-0301 18 september 2014

Toelichting Vastgesteld paraplubestemmingsplan Parkeernormen auto en fiets NL.IMRO.0342.PPSOE0002-0301 18 september 2014 Toelichting Vastgesteld paraplubestemmingsplan Parkeernormen auto en fiets NL.IMRO.0342.PPSOE0002-0301 18 september 2014 september 2014) 1 september 2014) 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING... 5 1.1

Nadere informatie

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening Aan de raad AGENDAPUNT 7k ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008 Visie op dienstverlening Voorstel: 1. Vaststellen visie op dienstverlening voor de periode 2008-2015: Wij als organisatie spelen constant in op een

Nadere informatie

Rechtbank Den Haag Sector Bestuursrecht Paleis van Justitie Prins Clausplein 60 2595 AJ Den Haag. Postbus 20302 2500 EH Den Haag

Rechtbank Den Haag Sector Bestuursrecht Paleis van Justitie Prins Clausplein 60 2595 AJ Den Haag. Postbus 20302 2500 EH Den Haag Rechtbank Den Haag Sector Bestuursrecht Paleis van Justitie Prins Clausplein 60 2595 AJ Den Haag Postbus 20302 2500 EH Den Haag Den Haag, 12 december 2010 Onderwerp: aanvulling beroepschrift Procedurenummer:

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Nummer: Onderwerp: Nota Grondbeleid Gorinchem

Raadsvoorstel: Nummer: Onderwerp: Nota Grondbeleid Gorinchem Raadsvoorstel: Nummer: 2011-655 Onderwerp: Nota Grondbeleid Gorinchem 2011-2014 Datum: 2 mei 2011 Portefeuillehouder: B.J.P. van der Torren Raadsbijeenkomst: 31 mei 2011 Raadsvergadering: 16 juni 2011

Nadere informatie

Onderbouwing parkeereis verpleeghuis Leiden

Onderbouwing parkeereis verpleeghuis Leiden Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie