Test Oxidatieve biologische behandeling met een MBR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Test Oxidatieve biologische behandeling met een MBR"

Transcriptie

1 Test Oxidatieve biologische behandeling met een MBR Concept eindrapportage Document nr: Project nr: T843 Versie: 0 Client: Provincie Noord-Brabant Contact Triqua: Christel Kampman Triqua bv Vadaring 7 NL-6702 EA Wageningen P.O. Box 132 NL-6700 AC Wageningen T F

2 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Doelstelling en onderzoeksvragen 4 3. Beschrijving MBR-pilot Reactorsysteem Opstart Procesvoering Analyses 6 4. Opstart en opvoeren belasting 7 5. Resultaten Biologische oxidatie van CZV Verwijdering specifieke componenten Membraancapaciteit Slibproductie in de bioreactor en slibbelasting ph, zuurstof en temperatuur in de bioreactor N- en P-verbindingen Verbruiksparameters: anti-schuim, zuur en nutriënten Onderzoek naar de verdere behandeling van het permeaat Full scale ontwerp en kosten Samenvatting en conclusies 16 2 van 16

3 1. Introductie Op 19 juni 2012 is op het voormalige terrein van Chemie-Pack door Triqua een pilot Membraan Bioreactor (MBR) opgestart. Gedurende 2 maanden is deze MBR door Triqua bedreven conform het Plan van Aanpak voor de test van de oxidatieve behandeling met een MBR (Triqua referentie BKN, v1). De resultaten van deze test met de MBR worden gepresenteerd in deze rapportage. 3 van 16

4 2. Doelstelling en onderzoeksvragen In het Plan van Aanpak worden de volgende doelstellingen en onderzoeksvragen onderscheiden: 1. Vaststellen biologische afbreekbaarheid van koolstofverbindingen aanwezig in grondwater (op basis van TOC en CZV) 2. Vaststellen van verwijdering van specifieke componenten (bestrijdingsmiddelen, organische koolwaterstoffen, zware metalen, etc.). Hiervoor loopt een monsternameprogramma 3. Vaststellen van de procestechnologische stabiliteit van het systeem (biologische oxidatie, membraancapaciteit, schuimvorming) aan de hand van de volgende procesparameters: CZV, N-totaal, P-totaal, NH 4 -N en NO 3 -N Slibgehalte (droge stof in reactor) en -belasting Verloop ph, zuurstof, temperatuur in de bioreactor Verloop gerealiseerd toevoerdebiet Verloop permeaat productie membranen (l/m 2 membraan h) Verloop druk voor en na membranen (kolom S-X Proces) Visuele waarnemingen 4. Vaststellen verbruiksparameters: Nutriëntendosering (N, P) Loog- en zuurverbruik voor ph-correctie Schuimvorming biologie en verbruik antischuim 5. Vaststellen zuiveringsslibproductie (droge stof productie per m 3 behandeld) 6. Invloed van biologische behandeling op (voorkomen van) polymeervorming in effluent ultrafiltratie 7. Vaststellen van het effect van behandeling van het effluent van de MBR met chemische oxidatie met peroxide en daaropvolgend actief koolfiltratie 8. Vaststellen ontwerpparameters voor full scale installatie MBR 9. Vaststellen investerings- en bedrijfsvoeringkosten ( /m 3 ) 4 van 16

5 3. Beschrijving MBR-pilot 3.1. Reactorsysteem De MBR (2.000 l; processchema in figuur 1) is gedurende twee maanden continue bedreven. Grondwater is in een buffertank gepompt, waaruit de reactor is gevoed. Permeaat uit de membraaninstallatie is teruggevoerd naar de buffertank; geconcentreerd grondwater is teruggevoerd naar de MBR. De membraaninstallatie is opgebouwd uit: twee Berghof UF membranen, die sinds eind 2010 in de pilot MBR aanwezig waren en in 2011 ook zijn bedreven op een ander afvalwater. één set van 4 nieuwe X-Flow UF membranen. Figuur 1:Processchema van de MBR-pilot 3.2. Opstart De reactor is opgestart met 25 l slib van een RWZI (Ede) en 25 l slib van een MBR, welke draait op percolaatwater van een vuilstort. Na 3 dagen is 25 l slib uit een industriële waterzuivering op afvalwater uit de houtvezelbewerking, wat fenolen en formaldehydes bevat, toegevoegd Procesvoering De installatie is tijdens de opstart gevoed met grondwater. Daarnaast is, na de opstart, een paar keer geconcentreerd grondwater bijgemengd. Naarmate het slibgehalte in de MBR toenam, is de belasting opgevoerd. Het doel was om de installatie onder zo stabiel mogelijke condities continue te bedrijven. Daarom is bij het bereiken van een HRT van ruim 0,5 dag bij een slibgehalte van 9 g ds/l de hydraulische belasting niet verder opgevoerd. Initieel is een lage slibbelasting toegepast (0,1 0,15 g CZV/g TSS d, hydraulische verblijftijd 4 5 d). Tot dag 27 is de ph in de reactor gecontroleerd op 8,0 ± 0,2. Op dag 27 is de ph-controle gestopt en is gestart met de dosering van NH 4 Cl (ph 1,5) om een gunstige CZV : N verhouding (van : 1) te realiseren. 5 van 16

6 3.4. Analyses De volgende analyses zijn uitgevoerd: CZV, N-totaal, P-totaal, 2-3 x per week (influent en permeaat) Biomassa (droge stof) gehalte, 2 x per week om groei biomassa te monitoren Stofspecifieke analyses, 2 x per week tot eens per 2-3 weken, afhankelijk van paramater Monitoring van verbruiksparameters Monitoring van influent, effluent en biomassa aan de hand van de in hoofdstuk 2 genoemde procesparameters 6 van 16

7 4. Opstart en opvoeren belasting Gedurende de eerste 18 dagen is de belasting in stappen opgevoerd van ca. 240 naar l/d, onderbroken door enkele technische storingen (te hoge temperatuur bioreactor door onvoldoende functionerende koeling en verstopping van de circulatiepomp voor de UF membranen (figuur 2)). De hydraulische verblijftijd in de bioreactor is dus afgenomen van 5 d bij de start tot 1,4 d sinds dag 18. In totaal is de eerste 18 d 14 m 3 grondwater toegevoerd aan de MBR, 7 x het reactorvolume Influentdebiet (l/d) Figuur 2. Toename influentdebiet MBR. Tijd (d) De slibbelasting is gedurende de eerste 23 dagen toegenomen van ca. 0,02 naar 0,14 g CZV/g ds d (figuur 3), hetgeen qua grootteorde overeenkomt met de belasting in het indicatief ontwerp van de biologische behandeling (0,15 g BZV/g ds d). Daarom is de hydraulische belasting niet verder opgevoerd, maar constant gehouden op 60 l/h (1,44 m 3 /d). 0,2 0,15 Slibbelasting (g CZV/g DS d) 0,1 0, Tijd (d) Figuur 3. Toename slibbelasting MBR. 7 van 16

8 5. Resultaten 5.1. Biologische oxidatie van CZV De biologische afbreekbaarheid van het influent is vastgesteld aan de hand van de influent- en permeaatconcentratie CZV (figuur 4a). Tot en met dag 17 was de ingaande concentratie mg CZV/l en de uitgaande concentratie <90 mg/l (CZV-verwijderingsrendement %; figuur 4b). Hierna is het influentdebiet verhoogd van 50 naar 60 l/h en varieerde de influentconcentratie tussen 500 mg CZV/l en 4,9 g CZV/l. De toenames in influentconcentratie, waargenomen van dag 20 tot 34 en vanaf dag 52, zijn het gevolg van toediening van geconcentreerd grondwater. Als gevolg van de eerste toediening is ook de permeaatconcentratie tijdelijk toegenomen tot 618 mg/l bij een influentconcentratie van 1,7 g/l (verwijderingsrendement 63%), maar nam snel af tot mg/l (verwijderingsrendement 76 98%). Tijdens de tweede toediening van geconcentreerd grondwater is ook de beluchting uitgevallen en is de permeaatconcentratie opgelopen tot 435 mg/l (verwijderingsrendement 78%). De TOC concentratie in het influent bedroeg mg/l, hiervan is % verwijderd, resulterend in een permeaatconcentratie van mg/l. In aanvulling op CZV en TOC is de BZV concentratie gemeten. De concentratie in het influent was mg/l. De behaalde permeaatconcentratie is <3 mg/l, dit betekent dat >98,5% van het BZV is verwijderd a Influent Permeaat 4000 CZV (mg/l) tijd (d) 8 van 16

9 b CZV (mg/l) tijd (d) Figuur 4: (a) CZV in influent en permeaat en (b) verwijderingsrendement in de tijd. 9 van 16

10 5.2. Verwijdering specifieke componenten In het influent van de MBR aanwezige organische verontreinigingen (minerale olie, cis-1,2- dichlooretheen en vinylchloride) zijn grotendeels verwijderd door behandeling in de MBR; ijzer is nagenoeg verwijderd, de meeste (zware) metalen zijn daarentegen beperkt verwijderd (tabel 1). Tabel 1. Verwijdering van specifieke organische componenten en metalen in de MBR. Resultaten MBR Influent Permeaat Pakket VI IJzer mg/l ,20 0,64 Calcium mg/l Natrium mg/l Zwavel mg/l Fluor mg/l 0,66 1,1 0,73 1,4 Broom mg/l 1,3 2,3 1,3 1,8 Pakket VII Minerale olie C10-C40 µg/l < VOCl 1,1-dichloorethaan µg/l <0,1 <1,0 <0,1 1,2-dichloorethaan µg/l 1,2 <4,0 <0,1 1,1-dichlooretheen µg/l <0,1 < 1,0 <0,1 cis-1,2 dichlooretheen µg/l <0,1 1,9 som (cis, trans) 1,2-dichlooretheen µg/l <0,2 1,9 trans 1,2-dichlooretheen µg/l <0,1 <4,0 <0,1 dichloormethaan µg/l <0,5 <20 <0,5 1,1-dichloorpropaan µg/l <0,3 <3,0 <0,3 1,2-dichloorpropaan µg/l <0,2 <2,0 <0,2 1,3-dichloorpropaan µg/l <0,25 <2,5 <0,25 Som dichloorpropanen µg/l <0,9 <7,5 <0,9 tetrachlooretheen µg/l 1,2 4,2 <0,1 tetrachloormethaan µg/l <0,1 <1,0 <0,1 1,1,1-trichloorethaan µg/l <0,1 <1,0 <0,1 1,1,2-trichloorethaan µg/l <0,1 <1,0 <0,1 trichlooretheen µg/l 3 5,9 <0,1 chloroform µg/l <0,1 <1,0 <0,1 vinylchloride µg/l 4,2 <20 <0,5 tribroommethaan µg/l <0,2 <2,0 <0,2 Pakket IX Arseen µg/l Cadmium µg/l <1 <1 Chroom µg/l ,8 5,3 Koper µg/l <6 9, Kwik µg/l <0,1 <1 <0,1 Lood µg/l <8 15 <8 Mangaan µg/l < Nikkel µg/l 6,5-26 9,4 24 Zink µg/l < van 16

11 5.3. Membraancapaciteit De membraanflux van alle membranen is geleidelijk afgenomen en vervolgens gestabiliseerd (figuur 5). Voor reeds gebruikte membranen is de flux afgenomen van ca. 120 tot 80 l/m 2 h en voor de nieuwe membranen van ca. 225 tot 200 l/m 2 h. Vanaf dag 49 is de flux snel afgenomen t.g.v. de toediening van geconcentreerd grondwater. Na reiniging op dag 57 nam de flux toe tot l/m 2 h voor de reeds gebruikte membranen en 200 l/m 2 h voor de nieuwe membranen. De behaalde fluxen zijn beduidend hoger dan de flux die in het prototype van de UF installatie behaald is op onbehandeld grondwater. Deze lag doorgaans rond de 50 l/m 2 h (overeenkomend met 10 m 3 /h permeaat) of lager en membranen moesten gemiddeld eens per week gereinigd worden. De resultaten suggereren dat biologische behandeling van het grondwater een duidelijk positieve invloed heeft op de capaciteit en reinigingsfrequentie van de UF membranen Berghof 1 Berghof 2 X Flow flux (l/m 2 h, 30 C) tijd (d) Figuur 5. Verloop membraanfluxen (l/m 2 membraan h, gemodelleerd naar 30 C) in de tijd. De procescondities waaronder de membranen zijn bedreven zijn tijdens de test zo constant mogelijk gehouden. De circulatiesnelheid door de membranen bedroeg ca. 8 m 3 /h (3 3,5 m/s). De druk nam af van ca. 4 bar voor het eerste membraan tot 3,1 bar na de eerste set membranen, 2,3 bar na de tweede set membranen en 1,8 bar na de derde set membranen. De transmembraandruk (TMP) bedroeg ca. 3,6 bar voor het eerste (oude) Berghof membraan, ca. 2,8 bar voor het 2 e Berghof membraan en ca. 2,2 bar voor de nieuwere X-flow membranen. Deze condities komen in grote lijnen overeen met de condities die in de praktijk voorkomen. 11 van 16

12 5.4. Slibproductie in de bioreactor en slibbelasting Het slibgehalte in de bioreactor is gemeten als totale droge stof en onopgeloste bestanddelen, ook is het gehalte vaste organische stof (volatile suspended solids, VSS) berekend op grond van de gloeirestanalyse (figuur 5). Het droge stofgehalte in de bioreactor was tot dag 17 stabiel rond 4 g ds/l. Hierna nam de concentratie toe tot 12 g ds/l op dag 27 (figuur 5), een voor een MBR gangbare waarde. Dit komt overeen met een slibproductie van 0,5 g ds/g CZV verwijderd. T.g.v. het spuien van 50 l reactorinhoud is de concentratie droge stof op dag 30 afgenomen. Op dag 41 is de helft van de reactorinhoud gespuid om bij een verlaagd influentdebiet een gelijke slibbelasting te behouden. Vanaf dag 41 is de niveaumeting verstoort, resulterend in het continue verliezen van biomassa. Daarnaast heeft de tweede toediening van geconcentreerd grondwater geresulteerd in sterke schuimvorming en biomassa-afbraak. Gezamenlijk heeft dit geresulteerd in een afgenomen slibconcentratie. De concentratie onopgeloste bestanddelen was stabiel rond 4 g/l, en nam vanaf dag 17 toe tot 8 g/l op dag 27 (figuur 6). Van dag 13 tot 30 was de concentratie vaste organische stof stabiel rond 3 g/l. De gloeirest is door toename van het organisch stofgehalte toegenomen van 25 % (dag 17) tot ca. 60 % (vanaf dag 23). Dit geeft aan dat slibproductie vooral is toe te schrijven aan accumulatie van zout(kristallen), welke in hoge concentraties aanwezig zijn in het influent Droge stof Onopgeloste bestanddelen Organische stof (VSS) 10 concentratie (g/l) tijd (d) Figuur 6. Verloop slibconcentratie in de MBR in de tijd. Door een fluctuerende CZV-concentratie (van 500 mg/l tot 4,9 g/l) fluctueerde ook de slibbelasting. Na de opstart schommelde deze rond 0,10 g CZV/g ds d (figuur 7). 12 van 16

13 1 0,9 0,8 Slibbelasting (g CZV/g DS d) 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Tijd (d) Figuur 7: Slibbelasting in de MBR in de tijd ph, zuurstof en temperatuur in de bioreactor De ph in de MBR (tabel 2) is tussen dag 3 en 27 gecontroleerd op 8,0 ± 0,2 door middel van automatische dosering van 30 % zoutzuur. Vanaf dag 27 is deze dosering gestopt omdat het verbruik van zuur zeer laag bleek en de automatische doseerinstallatie is ingezet voor dosering van stikstof. De ph bleef echter vrij constant en binnen een range optimaal voor microbiologische omzettingen. Het zuurstofgehalte is met de blower op 3 mg/l geregeld. Tot aan dag 10 waren de concentraties hoger. Vanaf dag 14 was het zuurstofgehalte ca. 3 mg/l (tabel 2). De temperatuur is met een warmtewisselaar met toevoer van koelwater (RO-effluent) geregeld op ca. 32 C. Lagere temperaturen traden op als gevolg van eerdergenoemde stilstanden (paragraaf 4.2.). Enkele keren was er te weinig RO-effluent beschikbaar waardoor de temperatuur op liep tot 39 C en een alarm werd gegenereerd dat de toevoer van ruw water en de recirculatie stop zette (tabel 2) N- en P-verbindingen In het influent is mg N-totaal/l en 0 31 mg P-totaal/l aangetroffen (tabel 1). Evenals CZV-concentraties namen influentconcentraties stikstof en fosfor toe wanneer geconcentreerd grondwater gedoseerd werd. De CZV : N-totaal verhouding van het influent varieerde tussen de 31 en de 57, de CZV : P- totaal verhouding tussen de 205 en de 745. Op grond van deze verhoudingen is nutriëntendosering in de vorm van N en P in principe noodzakelijk om een gezonde slibgroei in de bioreactor te krijgen. Desondanks zijn er NH 4 -N en totaal-p aangetroffen in het permeaat. Deze waardes waren lager dan in het influent. Echter, niet alle aanwezige N en P is vastgelegd met de groei van biomassa en dit is een aanwijzing dat nutriëntendosering niet noodzakelijk zou zijn. Achteruitgang van de organische stofomzetting op termijn kan echter niet uitgesloten worden. Daarom is vanaf dag 27 automatisch via een doseerpomp ammoniumchloride gedoseerd (15 g N/d). P-dosering werd noodzakelijk geacht indien het P-gehalte structureel 13 van 16

14 <0,3 mg P/l zou zijn. Influent en permeaatconcentraties zijn gemonitord; beide waren meestal >0,3 mgp/l, P-dosering is dus toegepast. Tabel 2:pH, DO, temperatuur en nutriëntenconcentraties. Parameter Eenheid MBR Influent Permeaat ph - 6,6 9,0 a 7,1 9,0 6,6 8,3 DO mg/l 3,0 3,8 b Temperatuur C Totaal-N mgn/l ,1 120 N kj mgn/l ,9 47 NH 4 -N mgn/l 0,7 19 0,06 25,5 NO 3 -N mgn/l 1,3 23 1,1 31 Totaal-P mgp/l ,07 47 a. ph ingesteld op 8,0 ± 0,2. Ook binnen de gemeten range functioneert een biologisch systeem echter goed. b. Opstartdata (t/m dag 10) en storingen buiten beschouwing gelaten Verbruiksparameters: anti-schuim, zuur en nutriënten In geval van schuimvorming is dit bovenin de bioreactor automatisch gedetecteerd en is automatisch antischuim gedoseerd. Schuimvorming in de bioreactor is echter niet of nauwelijks opgetreden, niet tijdens opstart, noch tijdens regulier bedrijf. Het verbruik van antischuim is daarom beperkt gebleven tot 1 l op een totale toevoer van 45 m 3 (0,02 l/m 3 ). Het verbruik aan 30 % zoutzuur voor correctie van de ph bedroeg ca. 5 liter over de eerste 27 dagen. Hierna is de ph-correctie gestopt zonder gevolgen voor de processtabiliteit. N-dosering is gestart op dag 27. In een periode van 30 dagen is 58 l NH 4 Cl gedoseerd op een totale toevoer van 18 m 3 (3 l/m 3 ). Na aanvang van de dosering is de activiteit van de MBR niet toegenomen, het is nog niet duidelijk of de dosering nodig is voor een stabiel proces. P-dosering is niet nodig gebleken gezien de hoge P-concentraties in influent en permeaat Onderzoek naar de verdere behandeling van het permeaat Op korte termijn zullen chemische oxidatie en actief koolfitratie van het effluent onderzocht worden. Chemische oxidatie d.m.v. peroxide zal gebruikt worden om persistente verontreinigingen zoals bestrijdingsmiddelen uit het effluent van de MBR te verwijderen. Effluent van de MBR zal zowel direct (zoals beschreven in de memo d.d ) als na behandeling met peroxide behandeld worden in een actief koolfilter. De effluentkwaliteit na directe actief koolfiltratie, na chemische oxidatie en na RO (huidige configuratie) zullen vergeleken worden om te beoordelen of het gebruik van de RO noodzakelijk is. 14 van 16

15 5.9. Full scale ontwerp en kosten Ontwerpgrondslagen: CZV ingaand 700 milligram / liter Rendement 75% Belasting 0,15 kg CZV verwijderd / kg slib * dag Biomassa concentratie 8 gram / liter Voor de behandeling van 5 m3 afvalwater per uur (ontwerpdebiet prototype) kom je hiermee op een tankgrootte van 52 m3. Momenteel is al een MBR voor het prototype in gebruik. Hierbij is een 100 m3 (neto) Vlerk container in gebruik waarin een beluchting is ingebouwd. Overige grotere equipement is gehuurd, evenals de Vlerk container, en leidingwerk en bekabeling is reeds aangekocht. Bij het omzetten naar een volledige aankoop waarbij: een vergelijkbare container nieuw wordt aangekocht, echter zonder hydraulische hefinrichting, alle overige onderdelen worden omgezet en aangekocht vanuit de huidige verhuur, leidingwerk en bekabeling vast wordt uitgevoerd, opgenomen in de totale automatisering en beveiliging, dient rekening gehouden te worden met een investering van ongeveer ,-. [Operationele kosten: in nader overleg in te vullen + gebruik van de laatste overzichten aan operationele kosten (gemaakt door Johan, Tauw)] 15 van 16

16 6. Samenvatting en conclusies De opstart van de MBR was zeer snel. De hydraulische verblijftijd is verkort van 5 d bij de start tot 1,4 d vanaf dag 18. De slibbelasting is gedurende de eerste 23 dagen toegenomen van ca. 0,02 naar 0,14 g CZV/g ds d (indicatief ontwerp 0,15 g CZV/g ds d). In de MBR is bij een slibbelasting van ca. 0,1 g CZV/g ds d een stabiele CZVverwijdering van >80 % en een BZV-verwijdering >98,5 % bereikt. Deze verwijdering is behaald bij wisselende influentconcentraties, influentdebieten en biomassaconcentraties. Een eerste piekbelasting t.g.v. toediening van geconcentreerd grondwater is goed opgevangen; een tweede piekbelasting resulteerde in schuimvorming en, in combinatie met een verkeerde instelling, biomassaverlies De geselecteerde organische verontreinigingen (waaronder minerale olie, cis-1,2- dichlooretheen en vinylchloride) zijn grotendeels verwijderd door behandeling in de MBR; ijzer is nagenoeg verwijderd, de meeste (zware) metalen zijn daarentegen beperkt verwijderd. De biologische oxidatiestap zal de vervolgstappen in het systeem, UF (als onderdeel van de MBR), omgekeerde osmose en actief koolfiltratie, ontlasten. Een kleine hoeveelheid antischuim (0,02 l/m 3 ) en stikstof (3 l NH 4 Cl/m 3 ) zijn toegediend. Stikstof is gedoseerd om een gunstige CZV : N verhouding te realiseren, het effect hiervan is nog onduidelijk. ph-sturing en P-dosering zijn niet nodig geweest. Gedurende deze pilottest is de UF lange tijd bedreven bij een membraanflux van 80 tot 120 l/m 2 h. Verontreiniging t.g.v. het toedienen van geconcentreerd grondwater kon makkelijk verwijderd worden waarna de membraanflux herstelde. Wanneer grondwater direct door UF behandeld is, is een lagere flux behaald (50 l/m 2 h) en moesten de membranen eens per week gereinigd worden. Deze resultaten geven aan dat biologische oxidatie van het grondwater een duidelijk positieve invloed op de capaciteit en reinigingsfrequentie van de UF membranen heeft. De biomassaconcentratie in de reactor is een aandachtspunt. I.v.m. het hoge zoutgehalte en de neerslag van zouten zou de anorganische fractie van het slib verder toe kunnen nemen, resulterend in een afnemend biomassagehalte. Hiermee kan ook de omzettingscapaciteit van de reactor afnemen. 16 van 16

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Grondmonster MM1 (bg) MM2 (og) Certificaatcode 2014057040 2014057040 Boring(en) 2, 3, 5, P1 2, P1 Traject (m -mv) 0,00-0,50

Nadere informatie

Afvalwater: een bron van mogelijkheden. 12 april 2016 Sigrid Scherrenberg

Afvalwater: een bron van mogelijkheden. 12 april 2016 Sigrid Scherrenberg Afvalwater: een bron van mogelijkheden 12 april 2016 Sigrid Scherrenberg 1 Jouw poep is goud waard! 2 Rotterdam Innovative Nutrients, Energy & Watermanagement (RINEW) Doel: Het realiseren van een innovatieve

Nadere informatie

Hergebruik communaal afvalwater voor de industrie 5 jaar praktijkervaring

Hergebruik communaal afvalwater voor de industrie 5 jaar praktijkervaring Hergebruik communaal afvalwater voor de industrie 5 jaar praktijkervaring Donny de Vriend Praktijkcases behandeling industrieel afvalwater 26-1-2017 Inhoud Aanleiding voor het hergebruikproject Gekozen

Nadere informatie

1-STEP filter rwzi Horstermeer

1-STEP filter rwzi Horstermeer 1-STEP filter rwzi Horstermeer Eén jaar ervaring Manon Bechger Waternet 21 November 2013 Openingssymposium 1-STEP Een nieuwe generatie effluent Inhoud Aanleiding bouw 1-STEP op Horstermeer Wat is 1-STEP?

Nadere informatie

Toiletpapier een waardevolle grondstof GaLiCos: Strippen NH 3 uit afvalwater

Toiletpapier een waardevolle grondstof GaLiCos: Strippen NH 3 uit afvalwater Toiletpapier een waardevolle grondstof GaLiCos: Strippen NH 3 uit afvalwater Aquarama Trade Fair TNAV Workshop 23 oktober 2014 Coos Wessels Toiletpapier in afvalwater 10 tot 14 kg per persoon per jaar

Nadere informatie

Tabel 1 van 2. Organische parameters - overig Q chemisch zuurstofverbruik (CZV) mg/l

Tabel 1 van 2. Organische parameters - overig Q chemisch zuurstofverbruik (CZV) mg/l Tabel 1 van 2 Monsterreferenties monster-1 = uw monsterreferentie nr. 1 monster-2 = uw monsterreferentie nr. 2 monster-3 = uw monsterreferentie nr. 3 Opgegeven bemonsteringsdatum : Onbekend Onbekend Onbekend

Nadere informatie

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0) 231 47 00 Fax: +31 (0) 416 30 34 www.alcontrol.nl M&A milieu adviesbureau Koolweg 64 5759 PZ HELENAVEEN Blad 1 van 4 Uw projectnaam :

Nadere informatie

WATERHERGEBRUIK IN DE AUTOMOBIELINDUSTRIE

WATERHERGEBRUIK IN DE AUTOMOBIELINDUSTRIE AQUARAMA TNAV WORKSHOP - 22 mei 2007 Duurzaam watergebruik in de industrie WATERHERGEBRUIK IN DE AUTOMOBIELINDUSTRIE Kringloopsluiting in de fosfatatiezone via omgekeerde osmose Jan Gruwez TREVI nv TREVI

Nadere informatie

BIJLAGE VOORWAARDEN INZAKE SAMENSTELLING EN GEBRUIK ALS MESTSTOF OF BODEMVERBETEREND MIDDEL

BIJLAGE VOORWAARDEN INZAKE SAMENSTELLING EN GEBRUIK ALS MESTSTOF OF BODEMVERBETEREND MIDDEL BIJLAGE BIJLAGE 4.2.1 VOORWAARDEN INZAKE SAMENSTELLING EN GEBRUIK ALS MESTSTOF OF BODEMVERBETEREND MIDDEL SUBBIJLAGE 4.2.1.A SAMENSTELLINGSVOORWAARDEN MAXIMUM GEHALTEN AAN VERONTREINIGENDE STOFFEN (5)

Nadere informatie

! Afvalwaterproject.Drielanden!!!!!Januari!2016!!!!!!

! Afvalwaterproject.Drielanden!!!!!Januari!2016!!!!!! Afvalwaterproject.Drielanden Januari2016. Inopdrachtvan 2 44 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Decontextvanhetproject 5 2.1. HetbeleidvandegemeenteGroningen 6 2.1.1 Internationalesamenwerking 7 2.2. LandelijkeontwikkelingenrondNieuweSanitatie

Nadere informatie

Organische vracht continue on-line bewaken. Peter-Jan van Oene, 8 november 2011, nieuwegein

Organische vracht continue on-line bewaken. Peter-Jan van Oene, 8 november 2011, nieuwegein Organische vracht continue on-line bewaken Peter-Jan van Oene, 8 november 2011, nieuwegein Waardeketen Organische stoffen TOC/CZV correlatie Inhoud Afvalwater karakteristiek zuivel-industrie Redenen om

Nadere informatie

De afvalwaterzuivering als energiefabriek

De afvalwaterzuivering als energiefabriek De afvalwaterzuivering als energiefabriek Joop Colsen Energiebesparing op RWZI s anno 2010 www.colsen.nl info@colsen.nl Introductie (1) Afvalwaterzuivering levert energie op: Door vergisting van biomassa

Nadere informatie

Full scale de-ammonificatie in de waterlijn

Full scale de-ammonificatie in de waterlijn Full scale de-ammonificatie in de waterlijn 1 Met DEMON en EssDe Harm Baten Hoogheemraadschap van Rijnland Annette Buunen - Grontmij Nederland B.V. (part of Sweco) Full scale de-ammonificiatie in de waterlijn

Nadere informatie

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt,

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt, Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal Retouradres: Postbus 336, 7570 AH Oldenzaal Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser telefoon 0541 57 07 30 telefax 0541 57 07 31 e-mail

Nadere informatie

AL-West B.V. ANALYSERAPPORT. SITA REMEDATION NV Dhr. P. Perseo WESTVAARTDIJK GRIMBERGEN BELGIQUE. Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. ANALYSERAPPORT. SITA REMEDATION NV Dhr. P. Perseo WESTVAARTDIJK GRIMBERGEN BELGIQUE. Geachte heer, mevrouw, SITA REMEDATION NV Dhr. P. Perseo WESTVAARTDIJK 83 1850 GRIMBERGEN BELGIQUE Datum Relatienr Opdrachtnr. 11.04.2016 35003796 577583 ANALYSERAPPORT Opdrachtgever Uw referentie Opdrachtacceptatie 07.04.16

Nadere informatie

1. De relativiteit van de effluentkwaliteit

1. De relativiteit van de effluentkwaliteit 1. De relativiteit van de effluentkwaliteit 1. Water zuiveren = normen nastreven Basis uitdaging voor meeste sectoren (Nieuwe wetgeving: micropolluenten, ZM, ) 2. Filosofie van Pantarein, water zuiveren

Nadere informatie

KOELTORENS: BEHANDELING SUPPLETIEWATER DOET WERKINGSKOSTEN DALEN

KOELTORENS: BEHANDELING SUPPLETIEWATER DOET WERKINGSKOSTEN DALEN Nieuwsbrief MilieuTechnologie, februari 2008 (Kluwer, jaargang 15, nummer 2) Jan Gruwez & Stefaan Deboosere, Trevi nv jgruwez@trevi-env.com www.trevi-env.com KOELTORENS: BEHANDELING SUPPLETIEWATER DOET

Nadere informatie

Jaarlijks symposium Vlaco vzw, 16 juni 2011 Hof Ter Velden (Baasrode)

Jaarlijks symposium Vlaco vzw, 16 juni 2011 Hof Ter Velden (Baasrode) Eindproducten anaerobe vergisting Inleiding: Vlaco kwaliteitscontrole Wetgeving en normering Wat brengt de toekomst? De staat van digestaat Eindproducten uit de anaerobe vergisting Wim Vanden Auweele Vlaco

Nadere informatie

Nummer : 17UTP Barcode : 17UTP. Definitieve wijzigingsbeschikking. Het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta;

Nummer : 17UTP Barcode : 17UTP. Definitieve wijzigingsbeschikking. Het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta; Nummer : 17UTP Barcode : 17UTP Definitieve wijzigingsbeschikking Het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta; Beschikkende op de aanvraag van Wematech Milieu Adviseurs B.V. namens Brabant Water

Nadere informatie

Onder het (verharde) parkeerterrein van recreatieplas de Langspier te Boxtel is verontreinigd puin aangebracht.

Onder het (verharde) parkeerterrein van recreatieplas de Langspier te Boxtel is verontreinigd puin aangebracht. MILTOP BV Ketelaarskampweg 15 5222 AL s-hertogenbosch T 073 623 58 43 F 073 623 58 44 E info@miltop.nl Gemeente Boxtel Afdeling Milieu t.a.v. de heer B. van Mil Postbus 10.000 5280 DA BOXTEL Bank 16.88.85.662

Nadere informatie

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. EIJKELKAMP AGRISEARCH EQUIPMENT B.V. POSTBUS 4 6987 ZG GIESBEEK Datum Relatienr Opdrachtnr. Blad 1 van 7 12.11.2012 35003676 337666 ANALYSERAPPORT Opdracht 337666 Bodem / Eluaat Opdrachtgever 35003676

Nadere informatie

CN-verwijdering uit afvalwater met Geavanceerde Oxidatie (AOP) met Lagedruk UVC-lampen en waterstofperoxide

CN-verwijdering uit afvalwater met Geavanceerde Oxidatie (AOP) met Lagedruk UVC-lampen en waterstofperoxide CN-verwijdering uit afvalwater met Geavanceerde Oxidatie (AOP) met Lagedruk UVC-lampen en waterstofperoxide Gegevens water Ammonium 50 mg/l Cyanide totaal 160 mg/l Indamp rest 41 g/l Chloride 3200 mg/l

Nadere informatie

Totale verwerking van mest en/of digestaat

Totale verwerking van mest en/of digestaat Totale verwerking van mest en/of digestaat Verwerking van slib, mest en/of digestaat is geen eenvoudige zaak. Zeker niet wanneer het doel is deze te verwerken tot loosbaar water en fracties die een toegevoegde

Nadere informatie

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE DHV B.V. BIJLAGE 1 Regionale tekening Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE21259-1 - DHV B.V. BIJLAGE 2 Situatietekening met boringen en peilbuis Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: Eemland 1A 9405 KD Assen Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Monsterneming a Oppervlaktewater Monsterneming t.b.v. fysisch en chemisch onderzoek (alle

Nadere informatie

Het gebruik van zuiveringsslib en andere afvalstoffen als meststof of bodemverbeteraar

Het gebruik van zuiveringsslib en andere afvalstoffen als meststof of bodemverbeteraar Nieuwsbrief MilieuTechnologie, december 1998 (Kluwer, jaargang 5, nummer 11) Jan Gruwez & Stefaan Deboosere, TREVI nv Het gebruik van zuiveringsslib en andere afvalstoffen als meststof of bodemverbeteraar

Nadere informatie

Membraanfiltratie in de brouwerijsector

Membraanfiltratie in de brouwerijsector Membraanfiltratie in de brouwerijsector DRIJFVEREN VOOR MBR 1. Brouwerijen in België booming business 2. Geen zuivering? heffingen creëren business plan 3. Regenwachtbekken? biologie 4. Ruimtetekort? MBR

Nadere informatie

Vergisting van eendenmest

Vergisting van eendenmest Lettinga Associates Foundation for environmental protection and resource conservation Vergisting van eendenmest Opdrachtgever: WUR Animal Sciences Group Fridtjof de Buisonjé Datum: 3 oktober 2008 Lettinga

Nadere informatie

Lijst met pakketten voor een laboratorium als vermeld in artikel 6, 5, e):

Lijst met pakketten voor een laboratorium als vermeld in artikel 6, 5, e): VLAREL bijlage 3 Lijst met pakketten voor een laboratorium als vermeld in artikel 6, 5, e): MA MA.1 MA.2 MA.3 MA.4 MA.5 MA.6 MA.7 MA.7.1 MA.7.2 monsternemingen van afvalstoffen en andere materialen en

Nadere informatie

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties Project Certificaten Toetsversie 19454BEATRIXSTRAAT 2 416751 versie 5.10 24 Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) Toetsdatum : 02072012 Monsterreferentie Monsteromschrijving 2627285 MM8 01 (1560)

Nadere informatie

Onderzoek waterkwaliteit en waterzuivering

Onderzoek waterkwaliteit en waterzuivering Onderzoek waterkwaliteit en Onderzoek waterkwaliteit en waterzuivering Met behulp van kiezel, grof en fijn zand, actieve kool en wat watten werd het natuurlijk zuiveringssysteem van de bodem nagebootst.

Nadere informatie

Project Waterschoon. Onderzoeksfacet: Effectiviteit Verwerkingssysteem. Nieuwsbrief Zwartwaterverwerking

Project Waterschoon. Onderzoeksfacet: Effectiviteit Verwerkingssysteem. Nieuwsbrief Zwartwaterverwerking Project Waterschoon Onderzoeksfacet: Effectiviteit Verwerkingssysteem Nieuwsbrief Zwartwaterverwerking Liesbeth Wiersma November 2012 Inleiding De belangstelling voor nieuwe innovatieve sanitatieconcepten,

Nadere informatie

Workshop. Mestverwerking: een bron van emissies of een kans voor emissie reductie? Ellen van Voorthuizen Wim van der Hulst Gerard Rijs

Workshop. Mestverwerking: een bron van emissies of een kans voor emissie reductie? Ellen van Voorthuizen Wim van der Hulst Gerard Rijs Workshop Mestverwerking: een bron van emissies of een kans voor emissie reductie? Ellen van Voorthuizen Wim van der Hulst Gerard Rijs Programma Welkom en opening Introductie mestverwerking MVI s Achtergronddocument:

Nadere informatie

CONSERVERING EN RECIPIËNTEN

CONSERVERING EN RECIPIËNTEN 1 INLEIDING CONSERVERING EN RECIPIËNTEN Deze procedure vervangt de procedures CMA/1/B van januari 2005. Monsters kunnen tengevolge van fysische, chemische of biologische reacties wijzigingen ondergaan,

Nadere informatie

Inhoud: MT-IBA (Multi Thread individuele behandeling van afvalwater) door Fiber Filtration member of the V&T Group

Inhoud: MT-IBA (Multi Thread individuele behandeling van afvalwater) door Fiber Filtration member of the V&T Group Inhoud: MT-IBA (Multi Thread individuele behandeling van afvalwater) door Fiber Filtration member of the V&T Group Inhoud : MT-IBA (Multi Thread individuele behandeling van afvalwater) p. 1 1. Wat houdt

Nadere informatie

Bodemonderzoek op de voormalige stort Brandlichterweg te Denekamp

Bodemonderzoek op de voormalige stort Brandlichterweg te Denekamp Bodemonderzoek op de voormalige stort Brandlichterweg te Denekamp 30 oktober 2009 Bodemonderzoek op de voormalige stort Brandlichterweg te Denekamp Kenmerk R001-4664010LRG-ltr-V01-NL Verantwoording Titel

Nadere informatie

Uitwerking grondwaterzuiveringsinstallatie

Uitwerking grondwaterzuiveringsinstallatie Notitie Concept Contactpersoon Ronnie Berg Datum 27 februari 2014 Uitwerking grondwaterzuiveringsinstallatie 1 Inleiding In de saneringsafweging notitie waren twee varianten onderscheiden: een bemalingsvariant

Nadere informatie

AGENDAPUNT 9 ONTWERP. Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495. Voorstel. Het college stelt u voor om

AGENDAPUNT 9 ONTWERP. Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495. Voorstel. Het college stelt u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 9 Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495 In D&H: 16-07-2013 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 03-09-2013 Telefoonnummer: (030) 6345726

Nadere informatie

KPS_0120_GWL_2. Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam. Karakteristieken

KPS_0120_GWL_2. Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam. Karakteristieken Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam naam grondwaterlichaam naam grondwatersysteem naam stroomgebied Duin- en kreekgebieden Oostvlaamse polders Kust- en Poldersysteem Schelde Karakteristieken

Nadere informatie

Uitgave 7 november 2014 Nieuwsbrief

Uitgave 7 november 2014 Nieuwsbrief Uitgave 7 november 2014 Nieuwsbrief STATUS VERHUIZING Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangegeven, beëindigt de analyse-activiteiten per 1 januari 2015 op de locatie Almelo. De monsternemers die werkzaam

Nadere informatie

Bijlage 1 Topografische ligging Onderzoekslocatie locatie Winkelcentrum De Vlieger te Zoetermeer projectnummer 10.10.3079.2243 schaal n.v.t datum november-10 Bijlage 2 Situatietekening Bijlage 3 Boorstaten

Nadere informatie

Basisscheikunde voor het hbo ISBN e druk Uitgeverij Syntax media

Basisscheikunde voor het hbo ISBN e druk Uitgeverij Syntax media Hoofdstuk 14 Chemische processen bladzijde 1 Opgave 1 Wat denk je, zijn de volgende processen continuprocessen of batch-processen? a productie van verschillende soorten medicijnen b productie van verschillende

Nadere informatie

Waterhergebruik in de automobielindustrie

Waterhergebruik in de automobielindustrie Volvo Cars Gent Waterhergebruik in de automobielindustrie Omgekeerde osmose in het fosfatatieproces Overzicht resultaten pilootproeven Volvo Cars Gent - Editie 2 - No part of this publication may be reproduced

Nadere informatie

Verwijdering van Pyrazool in drinkwaterzuiveringsprocessen

Verwijdering van Pyrazool in drinkwaterzuiveringsprocessen Verwijdering van Pyrazool in drinkwaterzuiveringsprocessen Cheryl Bertelkamp, Wim Hijnen, Wolter Siegers, Roberta Hofman-Caris (KWR Watercycle Research Institute), Rob van der Leer (Evides) De aanwezigheid

Nadere informatie

Opdrachtverificatiecode : TXJO-VQIJ-YEPT-JGGA : 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Opdrachtverificatiecode : TXJO-VQIJ-YEPT-JGGA : 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n) NIPA Milieutechniek b.v T.a.v. de heer J. van der Stroom Landweerstraat-Zuid 109 5349 AK OSS Uw kenmerk : 11945-Huissensche Waarden te Huissen Ons kenmerk : Project 348033 Validatieref. : 348033_certificaat_v1

Nadere informatie

Afwegingen bij Afvalwaterzuivering

Afwegingen bij Afvalwaterzuivering Afwegingen bij Afvalwaterzuivering Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu De uitgangspunten voor de bescherming van het milieu tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater zijn

Nadere informatie

Standaard stoffenpakket bij milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek vastgesteld

Standaard stoffenpakket bij milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek vastgesteld Standaard stoffenpakket bij milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek vastgesteld In november 2007 is in NEN- en SIKB-kader gezamenlijk het standaardpakket voor het analyseren van stoffen bij milieuhygiënisch

Nadere informatie

SS_1300_GWL_4. Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam. Karakteristieken

SS_1300_GWL_4. Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam. Karakteristieken Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam naam grondwaterlichaam naam grondwatersysteem naam stroomgebied Sokkel+Krijt Aquifersysteem (gespannen deel) Sokkelsysteem Schelde Karakteristieken

Nadere informatie

Dit document is van toepassing op de vergunningaanvraag lozing brijn en reststromen waarbij effluent AWZI Suiker Unie als grondstof wordt ingenomen.

Dit document is van toepassing op de vergunningaanvraag lozing brijn en reststromen waarbij effluent AWZI Suiker Unie als grondstof wordt ingenomen. Toelichting vergunningaanvraag Effluent lozing brijn en reststromen BEM1301457 gemeente Steenbergen Gietwaterfabriek TOM 1. Inleiding Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM) ontwikkelt het glastuinbouwgebied

Nadere informatie

Tabel 1 van 4. Organische parameters - niet aromatisch S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 59 51

Tabel 1 van 4. Organische parameters - niet aromatisch S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 59 51 Tabel 1 van 4 Monsterreferenties monster-3 = uw monsterreferentie nr. 3 monster-4 = uw monsterreferentie nr. 4 Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/02/2015 20/02/2015 Ontvangstdatum opdracht : 20/02/2015

Nadere informatie

Voorkomen van Biofouling op membraan systemen door nutriënten limitatie

Voorkomen van Biofouling op membraan systemen door nutriënten limitatie Voorkomen van Biofouling op membraan systemen door nutriënten limitatie AquaNL 215 : Seminar Afvalwater en Milieu Efficiënter watergebruik, energiebesparing en circulaire economie Auteur : Marcel Boorsma,

Nadere informatie

Indien er onduidelijkheden zijn betreffende de vraagstelling, meld deze dan om verwarring te voorkomen.

Indien er onduidelijkheden zijn betreffende de vraagstelling, meld deze dan om verwarring te voorkomen. TU Delft Faculteit der Civiele Techniek en Geowetenschappen Subfaculteit Civiele Techniek Sectie Gezondheidstechniek Tentamen CTgz342 Gezondheidstechniek Datum : 22 augustus 26 Tijd : 9. 12. Er zijn 5

Nadere informatie

Bijlage I Voorschriften voor meting, bemonstering, analyse en berekening. Definitiebepalingen

Bijlage I Voorschriften voor meting, bemonstering, analyse en berekening. Definitiebepalingen Bijlage I Voorschriften voor meting, bemonstering, analyse en berekening Definitiebepalingen In deze bijlage wordt verstaan onder: a etmaal: de aaneengesloten periode van 24 uur waarover een etmaalverzamelmonster

Nadere informatie

Bepaling van Totaal Organische Koolstof (TOC) en/of Opgeloste Organische Koolstof (DOC) in water

Bepaling van Totaal Organische Koolstof (TOC) en/of Opgeloste Organische Koolstof (DOC) in water Bepaling van Totaal Organische Koolstof (TOC) en/of Opgeloste Organische Koolstof (DOC) in water januari 2005 1/6 WAC/III/D/050 INHOUD 1 TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 PRINCIPE... 3 3 OPMERKINGEN... 3 4 APPARATUUR

Nadere informatie

Gebruik van water op het bedrijf

Gebruik van water op het bedrijf Gebruik van water op het bedrijf Volgens het KB van 14 januari 2002 moet water dat bestemd is voor de fabricage en/of het in handel brengen van voedingsmiddelen aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen en

Nadere informatie

Bepaling van het Biochemisch Zuurstofverbruik (BZV) in oppervlaktewater

Bepaling van het Biochemisch Zuurstofverbruik (BZV) in oppervlaktewater Bepaling van het Biochemisch Zuurstofverbruik (BZV) in oppervlaktewater april 2005 One Cue Systems Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Tabel 1 - Waterkwaliteit voor een aantal parameters (indien geen eenheid vermeld is de eenheid in mg/l). aeroob grondwater

Tabel 1 - Waterkwaliteit voor een aantal parameters (indien geen eenheid vermeld is de eenheid in mg/l). aeroob grondwater Oefenopgaven Zuivering Vraag 1 In de onderstaande tabel staan de analyses van het ruwe water van drie zuiveringsstations gegeven. Het betreft een aeroob grondwater, een oppervlaktewater (directe zuivering)

Nadere informatie

CONSERVERING EN RECIPIËNTEN

CONSERVERING EN RECIPIËNTEN 1 INLEIDING CONSERVERING EN RECIPIËNTEN Deze procedure vervangt de procedures AAC/1/B van mei 1996 en AAC/1/C van december 1991. Monsters kunnen tengevolge van fysische, chemische of biologische reacties

Nadere informatie

Module B4000 Individuele behandeling van afvalwater: IBA-systemen

Module B4000 Individuele behandeling van afvalwater: IBA-systemen Module B4000 Individuele behandeling van afvalwater: IBA-systemen Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Verantwoording 3 1.2 Wat is veranderd? 3 1.3 Opsteller en begeleidingscommissie 3 1.4 Leeswijzer 3 2 Samenstelling

Nadere informatie

RWZI s-hertogenbosch - renovatie

RWZI s-hertogenbosch - renovatie Rapport datum: 17 juli 2015 RWZI s-hertogenbosch - renovatie MER oplegnotitie Gegund ontwerp & Groen gas project Aanvullingen Projectnummer 7341.09.08 Rapport titel : Project nummer : 7341.09.08 Rapport

Nadere informatie

Aanpak hemelwater Chemie-Pack

Aanpak hemelwater Chemie-Pack Aanpak hemelwater Chemie-Pack Commissie Bestuur en Middelen, 7 juni 2012 Jeroen de Vugt Projectleider Uitvoering Chemie-Pack Onderwerpen Situatie en omstandigheden Algemene aanpak Aanpak (hemel)water Zuiveringsstudie

Nadere informatie

Riegman & Starink. Consultancy

Riegman & Starink. Consultancy Riegman & Starink Consultancy Huidige vegetatie Knelpunt analyse Fysisch Chemisch Milieu Fysisch Chemisch Milieu Gewenste vegetatie -Voor alle KRW typen -Voor eigen gekozen plantengemeenschap Chemie 1

Nadere informatie

KRW symposium 9 mei Epe. Anammox in de hoofdstroom: een quantum leap in stikstofverwijdering!

KRW symposium 9 mei Epe. Anammox in de hoofdstroom: een quantum leap in stikstofverwijdering! 1 KRW symposium 9 mei Epe Anammox in de hoofdstroom: een quantum leap in stikstofverwijdering! rwzi Dokhaven locatie pilotinstallatie 2 3 RWZI Dokhaven Grootste RWZI WSHD 560.000 v.e. 150 Capaciteit ca.

Nadere informatie

CVS_0160_GWL_1. Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam. Karakteristieken

CVS_0160_GWL_1. Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam. Karakteristieken Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam naam grondwaterlichaam naam grondwatersysteem naam stroomgebied Pleistocene Afzettingen (freatisch) Centraal Vlaams Systeem Schelde Karakteristieken

Nadere informatie

voor de deur Mobiele opvangmiddelen voor afvalwater Opslag van afvalwater Clean Water Mobiele waterzuiver

voor de deur Mobiele opvangmiddelen voor afvalwater Opslag van afvalwater Clean Water Mobiele waterzuiver Mobiele waterzuivering voor de deur Mobiele opvangmiddelen voor afvalwater Opslag van afvalwater Clean Water Mobiele waterzuiver ing Afvalwater zuiveren voor de deur Afvalwater zuiveren voor de deur? Niet

Nadere informatie

Bijlage I Voorschriften voor meting, bemonstering, analyse en berekening

Bijlage I Voorschriften voor meting, bemonstering, analyse en berekening Bijlage I Voorschriften voor meting, bemonstering, analyse en berekening Definitiebepalingen In deze bijlage wordt verstaan onder: a etmaal: de aaneengesloten periode van 24 uur waarover een etmaalverzamelmonster

Nadere informatie

Biologische beschikbaarheid van stikstof en fosfaat in effluent: Kunnen algen nog wel groeien op nagezuiverd effluent van rwzi Leiden Zuid-West?

Biologische beschikbaarheid van stikstof en fosfaat in effluent: Kunnen algen nog wel groeien op nagezuiverd effluent van rwzi Leiden Zuid-West? Biologische beschikbaarheid van stikstof en fosfaat in effluent: Kunnen algen nog wel groeien op nagezuiverd effluent van rwzi Leiden Zuid-West? Kees Bruning, Jaap Postma en Richard Jonker 1 Biologische

Nadere informatie

BIJLAGE 1 Normentabel uit bijlage 1 van de Circulaire bodemsanering 2009 BIJLAGE 2 Normentabellen uit bijlage 1 van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 BIJLAGE 3 Normentabel

Nadere informatie

Voederwaarde-onderzoek Gras ingekuild Kuilkenner Excellent kuil 1

Voederwaarde-onderzoek Gras ingekuild Kuilkenner Excellent kuil 1 Onderzoek Onderzoek-/ordernummer: Datum verslag: 731267/002743994 22-07-2011 Oogstdatum: Datum monstername: Monster genomen door: Contactpersoon monstername: 16-05-2011 07-07-2011 Dick Huiberts: 0652002131

Nadere informatie

Waterbodemonderzoek (1)

Waterbodemonderzoek (1) Waterbodemonderzoek (1) Schutssluis Sluissloot Inspectie civieltechnisch gedeelte sluis. In opdracht van de gemeente Zaanstad heeft Witteveen+Bos, Raadgevend ingenieurs b.v. te Deventer een indicatief

Nadere informatie

BIOLOGISCHE AFVALWATERZUIVERING WERKT 66% GOEDKOPER NA OPTIMALISATIE

BIOLOGISCHE AFVALWATERZUIVERING WERKT 66% GOEDKOPER NA OPTIMALISATIE Nieuwsbrief MilieuTechnologie, november 26 (Kluwer, jaargang 13, nummer 1) Jan Gruwez, Trevi nv jgruwez@trevi-env.com www.trevi-env.com BIOLOGISCHE AFVALWATERZUIVERING WERKT 66% GOEDKOPER NA OPTIMALISATIE

Nadere informatie

Tabel 1 van 2 14,1 19,6

Tabel 1 van 2 14,1 19,6 Tabel 1 van 2 Monsterreferenties monster-11 = uw monsterreferentie nr. 11 monster-12 = uw monsterreferentie nr. 12 Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/02/2015 20/02/2015 Ontvangstdatum opdracht : 20/02/2015

Nadere informatie

Bijlage I: Voorschriften voor meting, bemonstering, analyse en berekening. Definitiebepalingen

Bijlage I: Voorschriften voor meting, bemonstering, analyse en berekening. Definitiebepalingen Bijlage I bij de Verordening zuiveringsheffing Waterschap Vallei en Veluwe 2014 Bijlage I: Voorschriften voor meting, bemonstering, analyse en berekening Definitiebepalingen In deze bijlage wordt verstaan

Nadere informatie

Bijlage I Milieukwaliteiteisen en streefwaarden voor oppervlaktewater bestemd voor de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water...

Bijlage I Milieukwaliteiteisen en streefwaarden voor oppervlaktewater bestemd voor de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water... Bijlage I Milieukwaliteiteisen en streefwaarden voor oppervlaktewater bestemd voor de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water...............................................................

Nadere informatie

Water hergebruiken is nog maar het begin. Doctoraat van Anh Tran, 26 november 2014

Water hergebruiken is nog maar het begin. Doctoraat van Anh Tran, 26 november 2014 Water hergebruiken is nog maar het begin Doctoraat van Anh Tran, 26 november 2014 Waterschaarste en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen zijn belangrijke uitdagingen voor duurzame ontwikkeling. Volgens

Nadere informatie

Verordening zuiveringsheffing waterschap Vechtstromen 2014

Verordening zuiveringsheffing waterschap Vechtstromen 2014 Verordening zuiveringsheffing waterschap Vechtstromen 04 Bijlage I: Voorschriften voor meting, bemonstering, analyse en berekening Begripsbepalingen In deze bijlage wordt verstaan onder: a. etmaal: de

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Minervum 7002 4817 ZL da Nederland Locatie Afkorting Hoofdlocatie Minervum 7002 4817 ZL da Nederland Amperestraat 35 8013

Nadere informatie

Effluenten RWZI s (gemeten stoffen)

Effluenten RWZI s (gemeten stoffen) Industriële en communale bronnen Emissieregistratie Effluenten RWZI s (gemeten stoffen) Versie mei 2015 RIJKSWATERSTAAT Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) in samenwerking met CENTRAAL BUREAU VOOR DE

Nadere informatie

Membrane Interface Probe

Membrane Interface Probe Membrane Interface Probe Met de Membrane Interface Probe (MIP) worden verontreinigingen met vluchtinge (gehalogeneerde) organische verbindingen (VOC s) gescreend. De combinatie van de standaard sondeerconus

Nadere informatie

Toelichting op technische aspecten en omrekeningen en correcties van milieukwaliteitsnormen voor bodem en water.

Toelichting op technische aspecten en omrekeningen en correcties van milieukwaliteitsnormen voor bodem en water. Toelichting op technische aspecten en omrekeningen en correcties van milieukwaliteitsnormen voor bodem en water. Normen voor metalen Bij de afleiding van de normen voor metalen is rekening gehouden met

Nadere informatie

AL-West B.V. ANALYSERAPPORT. TEC NV Nele Claeys INDUSTRIEPARK ROSTEYNE ZELZATE BELGIQUE. Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. ANALYSERAPPORT. TEC NV Nele Claeys INDUSTRIEPARK ROSTEYNE ZELZATE BELGIQUE. Geachte heer, mevrouw, TEC NV Nele Claeys INDUSTRIEPARK ROSTEYNE 1 9060 ZELZATE BELGIQUE Datum Relatienr Opdrachtnr. 27.01.2017 35004683 634261 ANALYSERAPPORT Opdracht 634261 Bodem / Eluaat Opdrachtgever Uw referentie Opdrachtacceptatie

Nadere informatie

Verkorte ZAHN- WELLENS test voor afvalwaters

Verkorte ZAHN- WELLENS test voor afvalwaters Verkorte ZAHN- WELLENS test voor afvalwaters februari 2010 Pagina 1 van 7 WAC/V/B/005 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 PRINCIPE... 3 3 BIODEGRADATIEVOORWAARDEN... 3 4 TESTVOORWAARDEN... 3 5 MATERIAAL... 4 5.1

Nadere informatie

Tabel 1 van 2. AP04 : Organisch onderzoek - niet aromatisch A minerale olie mg/kg ds 53 36

Tabel 1 van 2. AP04 : Organisch onderzoek - niet aromatisch A minerale olie mg/kg ds 53 36 Tabel 1 van 2 Monsterreferenties monster-1 = uw monsterreferentie nr. 1 monster-2 = uw monsterreferentie nr. 2 Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/02/2015 20/02/2015 Ontvangstdatum opdracht : 20/02/2015

Nadere informatie

Kennisvraag: Wat zijn de fysisch chemische effecten van de wateroverlast voor de maand juni in vergelijking met andere jaren?

Kennisvraag: Wat zijn de fysisch chemische effecten van de wateroverlast voor de maand juni in vergelijking met andere jaren? Juni 2016 in vergelijking tot voorgaande jaren Kennisvraag: Wat zijn de fysisch chemische effecten van de wateroverlast voor de maand juni in vergelijking met andere jaren? Antwoord: Er zijn in verschillende

Nadere informatie

Fosfaatterugwinning uit slib

Fosfaatterugwinning uit slib Fosfaatterugwinning uit slib Luc Sijstermans, Manager Proces & Milieu, SNB KIVI NIRIa. Bijeenkomst over ontwikkelingen fosfaatterugwinning; een bijdrage om gebrek aan fosfaat te voorkomen, 15 november

Nadere informatie

OPTIES VOOR MESTVERWERKING

OPTIES VOOR MESTVERWERKING OPTIES VOOR MESTVERWERKING Wim Rulkens, Sectie Milieutechnologie, WUR, wim.rulkens@wur.nl Focus: Verwerken van mest met als doel: Productie van waardevolle componenten voor hergebruik Productie van energie

Nadere informatie

Duurzame groei mogelijk door waterhergebruik

Duurzame groei mogelijk door waterhergebruik Duurzame groei mogelijk door waterhergebruik Waterhergebruik bij FrieslandCampina Aalter Door: Gert Snijders Datum: 19 maart 2015 Inhoud Informatie over site FrieslandCampina Aalter Projecten Condensaat

Nadere informatie

Vergistingstest BATCHTESTEN. Klant 2401/086/A1. Testsubstraat: Maisrestanten. Mystery Man

Vergistingstest BATCHTESTEN. Klant 2401/086/A1. Testsubstraat: Maisrestanten. Mystery Man Vergistingstest BATCHTESTEN 2401/086/A1 Testsubstraat: Maisrestanten Klant Mystery Man Datum: 05-Juli-2012 1 Voorwoord is een werkmaatschappij welke voornamelijk actief is in de agri-food branche en de

Nadere informatie

AWZI Schiphol Aërobe zuivering van industrieel afvalwater

AWZI Schiphol Aërobe zuivering van industrieel afvalwater AWZI Schiphol Aërobe zuivering van industrieel afvalwater A 50-FL1230 50-V1200 50-XV1202 50-HV1217 50-HV1218 903.401-011 REGENERATION 903.401-009 1201 1202 0-PI 205 1202 WBA 1206 1206 50-XV1206 SBA CIRCULATION

Nadere informatie

Grondwatersanering: activiteiten Trevi - praktijkvoorbeeld

Grondwatersanering: activiteiten Trevi - praktijkvoorbeeld 1 Infonamiddag voorstelling activiteiten Trevi 26 november 2009 Grondwatersanering: activiteiten Trevi - praktijkvoorbeeld Marleen Vande Woestyne milieudeskundige TREVI nv Dulle-Grietlaan 17/1 B-9050 Gentbrugge

Nadere informatie

Samenvatting. Het gebruik van ultrafiltratie (UF) membranen als oppervlakte water zuiveringstechnologie

Samenvatting. Het gebruik van ultrafiltratie (UF) membranen als oppervlakte water zuiveringstechnologie Samenvatting Het gebruik van ultrafiltratie (UF) membranen als oppervlakte water zuiveringstechnologie is in de laatste vijftien jaar enorm toe genomen. Ultrafiltratie membranen zijn gemakkelijk op te

Nadere informatie

Gietwatervoorziening AFC Nieuw Prinsenland

Gietwatervoorziening AFC Nieuw Prinsenland BEM1501923 gemeente Steenbergen Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 02-06-2015 ZK15000326 Medewerkster Publiekszaken / vergunningen Toelichting Vergunningaanvraag Milieuneutrale wijziging Behoort bij beschikking

Nadere informatie

1 Inleiding Leerdoelen... 21

1 Inleiding Leerdoelen... 21 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 Leerdoelen... 1 1.1 De waterkringloop... 1 1.1.1 Eigenschappen van water... 1 1.1.2 Kringloop... 2 1.1.3 Waterbalans... 3 1.2 Het watersysteem... 4 1.3 Het waterbeheer...

Nadere informatie

SS_1300_GWL_3. Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam. aquiferkenmerken. Sokkel+Krijt Aquifersysteem (depressietrechter)

SS_1300_GWL_3. Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam. aquiferkenmerken. Sokkel+Krijt Aquifersysteem (depressietrechter) Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam naam grondwaterlichaam naam grondwatersysteem naam stroomgebied Sokkel+Krijt Aquifersysteem (depressietrechter) Sokkelsysteem Schelde aquiferkenmerken

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 23-12-2015 tot 01-01-2018 Vervangt bijlage d.d.: 18-12-2015

Deze bijlage is geldig van: 23-12-2015 tot 01-01-2018 Vervangt bijlage d.d.: 18-12-2015 Locaties waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Locatie Afkorting Minervum 7002 4817 ZL Nederland Amperestraat 35 8013 PT Nederland lab Adres n.v.t. Businessunit Asbest 1. Lucht Het bepalen

Nadere informatie

Bijlage 1. Noorderzijlvest Gemiddeld Nederland NZV t.o.v. gem. 2006 78,2 83,7-5,5 2009 81,6 86,6-5,0 2012 84,6 86,6-2,0

Bijlage 1. Noorderzijlvest Gemiddeld Nederland NZV t.o.v. gem. 2006 78,2 83,7-5,5 2009 81,6 86,6-5,0 2012 84,6 86,6-2,0 Bijlage 1 Inleiding Door ons waterschap is voor het jaar 2012 weer deelgenomen aan de Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer (BVZ). Met de uitkomsten van deze vergelijking kan de positie c.q. score van

Nadere informatie

Bijlage I. Voorschriften voor meting, bemonstering, analyse en berekening. Definitiebepalingen

Bijlage I. Voorschriften voor meting, bemonstering, analyse en berekening. Definitiebepalingen Bijlage I Voorschriften voor meting, bemonstering, analyse en berekening Definitiebepalingen In deze bijlage wordt verstaan onder: a etmaal: de aaneengesloten periode van 24 uur waarover een etmaalverzamelmonster

Nadere informatie

Stikstofeis noodzaakt rwzi Dokhaven tot innovatie Waterkwaliteit > Afvalwaterbehandeling > Beschrijving van r.w.z.i.

Stikstofeis noodzaakt rwzi Dokhaven tot innovatie Waterkwaliteit > Afvalwaterbehandeling > Beschrijving van r.w.z.i. Page 1 of 5 home actualiteiten evenementen bedrijvengids archief zoeken adverteren abonneren colofon Redactie R. van Dalen Kopij Neerslag zenden aan: NVA, t.a.v. redactie Neerslag Postbus 70, 2280 AB Rijswijk

Nadere informatie

Kwaliteit van afstromend regenwater

Kwaliteit van afstromend regenwater Kwaliteit van afstromend regenwater Wat hebben we geleerd van Arnhem, Schoonhoven, Krimpen a/d IJssel, Haastrecht, Eindhoven en Almere? Welke parameters? Lokaal (vijver, singel) Zuurstof (BZV) Algen +

Nadere informatie

Grondwater beïnvloedt kwaliteit Limburgse beken

Grondwater beïnvloedt kwaliteit Limburgse beken Grondwater beïnvloedt kwaliteit Limburgse beken Resultaten WAHYD Hoe zit het in elkaar: afkijken bij Noord-Brabant In het onderzoeksproject WAHYD (Waterkwaliteit op basis van Afkomst en HYDrologische systeemanalyse)

Nadere informatie