Klachtenregeling van het CCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klachtenregeling van het CCE"

Transcriptie

1 Klachtenregeling van het CCE voor cliënt en zorgaanbieder Klachtenregeling CCE december 2013

2 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 Voor wie is de klachtenregeling 3 Doel van de klachtenregeling... 3 Uitgangspunten... 3 Hoofdstuk 2 Interne opvang en bemiddeling... 3 Een gesprek over de klacht... 4 Inzet van de klachtenfunctionaris... 4 Hoofdstuk 3 Klachtenbemiddeling via externe klachtencommissie... 4 Artikel 1 Samenstelling, benoeming en ontslag van de leden van de klachtencommissie... Artikel 2 Verschoning en wraking... 5 Artikel 3 Indienen en behandelen van een klacht... 5 Artikel 4 Niet behandelen van klachten... 6 Artikel 5 Hoorzitting... 7 Artikel 6 Oordeel van de klachtencommissie... 7 Artikel 7 Beslissing CCE... 7 Artikel 8 Onvrede over de klachtenregeling... 7 Artikel 9 Meldingsplicht klachtencommissie... 8 Artikel 10 Elders aanhangig maken... 8 Artikel 11 Kosten... 8 Artikel 12 Verslaglegging... 8 Artikel 13 Vaststelling en wijziging... 8 Artikel 14 Toezicht... 8 Artikel 15 Evaluatie... 8 Artikel 16 Inwerkingtreding... 8 Bijlage 1 Begripsbepalingen... 9 a Het CCE... 9 b Betrokken regiokantoor... 9 c Raad van Toezicht... 9 d Raad van Bestuur... 9 e Klachtencommissie... 9 f Klachtenregeling... 9 g Klachtenfunctionaris... 9 h Klacht... 9 i Aangeklaagde... 9 Klachtenregeling CCE december

3 Hoofdstuk 1 Inleiding Dit is de klachtenregeling van de Stichting Centrum voor Consultatie en Expertise (het CCE). In deze klachtenregeling staat beschreven wat cliënten en/of hun vertegenwoordigers en hulpverleners die een cliënt hebben aangemeld voor consultatie door het CCE kunnen doen wanneer zij een klacht hebben over het CCE. Deze klachtenregeling is uitsluitend van toepassing op door het CCE verrichte consultaties en niet op de door het CCE verrichte toetsingen. Het CCE bestaat uit een landelijk bureau en drie regio s. Het CCE werkt voor mensen die langdurig complexe zorg nodig hebben en in een uitzichtloze situatie terecht dreigen te komen. Er is vaak sprake van probleemgedrag en de kwaliteit van bestaan staat ernstig onder druk. Zorgverleners zijn vastgelopen en komen er zelf niet meer uit. Het gaat om mensen in de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg of de ouderenzorg. Zorgverleners, cliënten en hun familie kunnen kosteloos een beroep doen op het CCE met zo n complexe zorgvraag. Er is geen wachttijd. Het CCE heeft een uitgebreid netwerk van deskundigen die advies op maat bieden en kunnen helpen bij de uitvoering ervan. Jaarlijks doet het CCE consultaties. De kennis en ervaring uit consultaties gebruikt het CCE om expertise op te bouwen en over te dragen aan zorgverleners. Zo worden nieuwe vastgelopen situaties zo veel mogelijk voorkomen. Voor wie is de klachtenregeling Klachtgerechtigd kunnen zijn: - de cliënt zelf; - diens vertegenwoordiger, zoals aangewezen door de cliënt zelf, wettelijk benoemd (zijnde een mentor of curator, zijnde een ouder of voogd ingeval van minderjarigheid van de cliënt) of optredend als zaakwaarnemer ingeval een door de cliënt aangewezen of wettelijk benoemde vertegenwoordiger ontbreekt en de cliënt zelf niet in staat is om als klager op te treden; - nabestaande van de cliënt; - de hulpverlener die de cliënt heeft aangemeld voor consultatie door het CCE. Indien die hulpverlener werkzaam is bij een zorginstelling in de zin van de Wkcz (Wet klachtrecht cliënten zorgsector) dient de klacht mede te zijn ondertekend door de raad van bestuur van die zorginstelling. De hulpverlener kan alleen dan de klacht indienen nadat deze dat heeft besproken met de betrokken cliënt of diens vertegenwoordiger. - de zorgaanbieder die de cliënt heeft aangemeld voor consultatie door het CCE. Al deze personen hebben een eigen klachtrecht, als zij rechtstreeks in hun belang getroffen worden door de handelswijze van het CCE en/of de voor deze werkzame personen in het kader van de dienstverlening t.b.v. de individuele cliënt. Doel van de klachtenregeling - Het recht doen aan de persoon met een klacht en het wegnemen van diens onvrede; - Het leveren van een bijdrage aan kwaliteitsverbetering van de activiteiten van het CCE. Uitgangspunten - Bij de behandeling van een klacht worden onafhankelijkheid, geheimhouding en vertrouwelijkheid gegarandeerd; - Het indienen van een klacht zal op geen enkele wijze de bejegening of positie van de persoon met de klacht in negatieve zin beïnvloeden. Hoofdstuk 2 Interne opvang en bemiddeling In deze klachtenregeling is onderscheid gemaakt tussen de interne opvang en bemiddeling, hoofdstuk 2, en de externe behandeling van een klacht, hoofdstuk 3. Klachtenregeling CCE december

4 In dit hoofdstuk zijn kort de verschillende mogelijkheden geschetst bij de interne opvang en bemiddeling. Een gesprek over de klacht De persoon met de klacht wordt aangeraden de klacht eerst te bespreken met de coördinator bij het CCE. Wanneer de persoon met de klacht dit niet wil, kan ook contact opgenomen worden met de regiodirecteur van de betrokken CCE-regio. Deze zal de persoon met de klacht uitnodigen voor een gesprek. Degene met de klacht heeft het recht zich hierbij te laten bijstaan. De ervaring leert dat door middel van een gesprek het vaak al mogelijk is de klacht op te lossen. Inzet van de klachtenfunctionaris De klachtenfunctionaris is de door de Raad van Bestuur van het CCE aangewezen persoon die belast is met de klachtenopvang- en bemiddeling voor klagers zoals bedoeld in deze klachtenregeling. Hij/zij kan een medewerker zijn van het CCE, maar ook iemand van buiten de organisatie. Er kunnen meerdere klachtenfunctionarissen door de Raad van Bestuur van het CCE worden aangewezen. De klachtenfunctionaris wordt niet ingezet voor klachten in een regio waar hij/zij activiteiten voor verricht. De klachtenfunctionaris informeert de klager over de klachtenregeling en adviseert en ondersteunt bij de verdere stappen. Indien gewenst kan hij/zij ook optreden als bemiddelaar tussen degene met de klacht en de aangeklaagde. De ervaring leert dat de inzet van een bemiddelaar helpt om weer een goede verstandhouding te bewerkstelligen. In onderstaande situaties kan een beroep gedaan worden op de klachtenfunctionaris: - Als de persoon met de klacht geen rechtstreeks contact met het betrokken regiokantoor wil; - Als de klacht na een gesprek met de coördinator en/of de regiodirecteur nog niet opgelost is; - Als degene met de klacht eerst wil bespreken wat hij/zij het beste met de klacht kan doen. De normale gang van zaken is dat de persoon met de klacht eerst via de interne klachtenopvang en bemiddeling zal proberen gehoor te vinden en pas als hij/zij daarover niet tevreden is, wordt de externe klachtencommissie benaderd. Maar degene met de klacht heeft echter altijd het recht om ook zonder het via de interne opvang en bemiddeling te hebben geprobeerd zich te wenden tot de externe klachtencommissie. Hoofdstuk 3 Klachtenbemiddeling via externe klachtencommissie Artikel 1 Samenstelling, benoeming en ontslag van de leden van de klachtencommissie Lid 1 Het CCE belast een klachtencommissie met de behandeling van klachten overeenkomstig het bepaalde in deze klachtenregeling. Lid 2 De klachtencommissieleden worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Bestuur. Lid 3 De klachtencommissie bestaat uit drie leden, te weten: - een lid op voordracht van een door de Raad van Bestuur aan te wijzen organisatie van cliënten; - een lid op voordracht van de Raad van Bestuur; - een lid zijnde de voorzitter, te benoemen na advies van de hiervoor genoemde leden. Voor elk lid van de klachtencommissie kan een plaatsvervanger worden benoemd. Aan het plaatsvervangende lid worden dezelfde voorwaarden gesteld als aan het lid, welke hij/zij dient te vervangen. Een plaatsvervanger treedt op: - indien een lid van de klachtencommissie door ziekte of anderszins verhinderd is aan het werk van de klachtencommissie deel te nemen; - in geval van een nog niet vervulde vacature in de klachtencommissie; - indien sprake is van verschoning of wraking van een lid. Klachtenregeling CCE december

5 Alle leden en plaatsvervangers treden op zonder last of ruggespraak. Geen van de (plaatsvervangende) leden mag een directe binding hebben met het CCE in de zin van een lidmaatschap van een adviesorgaan of de Raad van Toezicht, of in de zin van een dienstverband met of werkzaamheid als consulent of casemanager van het CCE. Lid 4 De leden en de plaatsvervangende leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij zijn eenmaal herbenoembaar. Lid 5 De klachtencommissie benoemt uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter. Lid 6 Ter ondersteuning van de klachtencommissie wordt een ambtelijk secretariaat ingesteld. Dit secretariaat wordt door de Raad van Bestuur aangewezen. Deze persoon kan bij het CCE werkzaam zijn, maar ook daarbuiten. De aanwijzing geschiedt in overleg met de klachtencommissie. De ambtelijk secretaris is bevoegd voorbereidend werk te doen, zoals een feitenonderzoek. Lid 7 Het (plaatsvervangend) lidmaatschap van de klachtencommissie eindigt door: - het aflopen van de benoemingstermijn (artikel 1, lid 4); - overlijden; - terugtreden; - het ontstaan van een directe binding met het CCE (artikel 1, lid 3); - opzegging namens het CCE, in geval er bij het klachtencommissielid sprake is van verwaarlozing van de taak of wegens andere dringende redenen, op grond waarvan handhaving als lid of plaatsvervangend lid redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Artikel 2 Verschoning en wraking Lid 1 Een lid van de klachtencommissie zal zich van deelneming aan de behandeling van een klacht onthouden indien hij in een nauwe relatie tot de persoon met de klacht of beklaagde staat. Onder nauwe relatie wordt in dit verband in ieder geval verstaan: het zijn van familielid, echtgenoot of levensgezel. Ook kan een lid van de klachtencommissie zich verschonen indien hij van mening is dat zijn betrokkenheid bij de klacht een onafhankelijke beoordeling in de weg kan staan. Lid 2 Een lid van de klachtencommissie kan zich verschonen indien hij, voorzover te voorzien, niet gedurende de gehele periode van de klachtenbehandeling beschikbaar is, ongeacht de reden van deze niet-beschikbaarheid. Lid 3 Degene met de klacht en aangeklaagde hebben het recht om gemotiveerd en schriftelijk bezwaar aan te tekenen tegen deelname van een lid aan de behandeling van de betreffende klacht. De klachtencommissie beslist over dit bezwaar. Lid 4 De klachtencommissie zal binnen tien werkdagen na het nemen van een besluit over verschoning of wraking de persoon met de klacht en aangeklaagde hierover informeren. Artikel 3 Indienen en behandelen van een klacht Lid 1 Een klacht wordt schriftelijk aan de klachtencommissie voorgelegd. Indien het de cliënt zelf onmogelijk is de klacht op schrift te stellen, zal het CCE desgevraagd voorzien in ondersteuning van de cliënt bij het opstellen van de klacht. Lid 2 Na ontvangst van een klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen tien werkdagen, schriftelijk bevestigd. Daarbij wordt aangegeven wat de inhoud is van de verdere procedure, het moment waarop wordt besloten over het in behandeling nemen, de samenstelling van de klachtencommissie en het recht van wraking. Lid 3 Bij de schriftelijke bevestiging zal de persoon met de klacht, indien dat een cliënt of diens vertegenwoordiger betreft, worden gevraagd een machtiging te ondertekenen die de klachtencommissie het recht geeft alle relevante bescheiden in te zien. Indien degene met de klacht niet de cliënt of diens vertegenwoordiger is, zal de klachtencommissie gedurende de behandeling bepalen of het voor een goede voortgang noodzakelijk is vertrouwelijke documenten betreffende een Klachtenregeling CCE december

6 cliënt in te zien. In dat geval zal de betreffende cliënt of diens vertegenwoordiger gevraagd worden een machtiging te tekenen. Lid 4 Een klacht wordt in behandeling genomen op het moment dat de klachtencommissie geen reden ziet tot het niet behandelen van de klacht (zie artikel 4) en tevens, indien van toepassing, een getekende machtiging is ontvangen. De persoon met de klacht wordt hierover binnen vijf werkdagen geïnformeerd. Lid 5 Van de indiening van een klacht en de inhoud daarvan doet de klachtencommissie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen nadat de klacht in behandeling is genomen mededeling aan degene op wie de klacht betrekking heeft. Voorts wordt melding gemaakt van de verdere procedure. Lid 6 De aangeklaagde wordt geacht binnen een termijn van tien werkdagen schriftelijk verweer te doen toekomen aan de klachtencommissie. De klachtencommissie doet dit verweer toekomen aan de klager. Daarbij geeft de klachtencommissie aan of mondelinge behandeling plaatsvindt (hoorzitting) of dat eerst de persoon met de klacht geacht wordt eerst schriftelijk zijn reactie op het verweer te geven. In dat geval geldt een termijn van tien werkdagen. Vervolgens wordt aan de aangeklaagde de reactie op het verweer gestuurd. Deze heeft de gelegenheid hierop binnen tien werkdagen te reageren. Lid 7 Indien een van de partijen voor de gevraagde reactie een langere termijn nodig heeft dan de genoemde tien werkdagen, vraagt deze aan de klachtencommissie gemotiveerd om uitstel van de termijn. De klachtencommissie beslist of en zo ja, welke verlenging van de reactietermijn geldt. Lid 8 De klachtencommissie behandelt de klacht in beginsel in haar volledige samenstelling. Lid 9 De klachtencommissie kan eenieder binnen het CCE, medewerkers zowel als consulenten of casemanagers, verzoeken inlichtingen te verstrekken ter zake van hetgeen waarover is geklaagd. Eenieder tot wie een dergelijk verzoek is gericht, verstrekt de gevraagde gegevens voor zover dit niet in strijd is met enige wettelijke of andere plicht tot geheimhouding. Het binnen het CCE van kracht zijnde privacyreglement is van toepassing. Lid 10 De klachtencommissie kan zich laten adviseren door deskundigen. Lid 11 Elk lid van de klachtencommissie en voorts eenieder die bij de behandeling van de klacht wordt betrokken, is tot geheimhouding verplicht ten aanzien van alle de partijen betreffende gegevens die hem bij de behandeling van een klacht ter kennis zijn gekomen. Lid 12 De persoon met de klacht en de aangeklaagde kunnen zich tijdens behandeling van de klacht, desgewenst en voor eigen rekening en verantwoording, laten bijstaan door zelf aan te wijzen personen. Artikel 4 Niet behandelen van klachten Lid 1 Een klacht wordt niet verder behandeld, indien de persoon met de klacht deze intrekt of indien zij naar genoegen van deze persoon is weggenomen. Lid 2 Een klacht kan buiten behandeling worden gelaten, indien blijkt dat een gelijke klacht van dezelfde cliënt nog in behandeling is. Lid 3 In geval van een schadeclaim onderzoekt de klachtencommissie de hieraan ten grondslag liggende gebeurtenis, maar spreekt geen oordeel uit over de eventuele aansprakelijkheid. Zij verwijst hiervoor door naar de Raad van Bestuur. Lid 4 Van het verder buiten behandeling laten van een klacht wordt zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na een besluit daarover, mededeling gedaan aan de persoon met de klacht, de aangeklaagde (indien deze al betrokken was) en het CCE. Klachtenregeling CCE december

7 Lid 5 De klachtencommissie heeft de bevoegdheid iemand met een klacht te adviseren om deze klacht in te dienen bij een andere instantie die naar het oordeel van de klachtencommissie een meer geëigende klachtenbehandeling of rechtsgang kan bieden. Degene met de klacht hoeft hier geen gevolg aan te geven. Lid 6 De klachtencommissie draagt er zorg voor dat de klachten die op grond van de bepalingen uit dit artikel buiten behandeling worden gelaten, op een systematische en inzichtelijke manier worden geregistreerd. In de registratie wordt tevens de grond van het niet in behandeling nemen vermeld, zonodig voorzien van een korte toelichting. Artikel 5 Hoorzitting Lid 1 De persoon met de klacht heeft recht op een mondelinge behandeling van de klacht. De klachtencommissie kan echter ook voorstellen om de behandeling zonder hoorzitting af te ronden. Degene met de klacht dient daar wel expliciet mee akkoord te gaan. Lid 2 Als wordt overgegaan tot het geven van mondelinge toelichtingen door partijen, stelt de klachtencommissie de datum vast, waarop de persoon met de klacht en aangeklaagde worden gehoord. Deze datum wordt zo vastgesteld dat afhandeling van de klacht door de klachtencommissie en door het CCE binnen een gestelde termijn van 16 weken redelijkerwijs mogelijk is. Lid 3 Op verzoek van degene met de klacht of de aangeklaagde kan het horen door de klachtencommissie apart van elkaar plaatsvinden. Indien betrokkenen gescheiden zijn gehoord, kan de klachtencommissie besluiten beiden nogmaals te horen, al dan niet gescheiden. Lid 4 Via een schriftelijk verslag op hoofdlijnen wordt door het ambtelijk secretariaat de inhoud van het besprokene vastgelegd en zo spoedig mogelijk aan partijen voor commentaar voorgelegd. Partijen kunnen binnen twee weken na ontvangst van het verslag hun opmerkingen aan de klachtencommissie kenbaar maken. De klachtencommissie stelt het verslag vast; opmerkingen van partijen bij het verslag worden als bijlage(n) aan het verslag toegevoegd. Artikel 6 Oordeel van de klachtencommissie Lid 1 De klachtencommissie stelt binnen maximaal zestien weken na het in behandeling nemen van de klacht schriftelijk en met redenen omkleed degene met de klacht, aangeklaagde en de Raad van Bestuur van de betrokken regio in kennis van haar oordeel over de gegrondheid van de klacht. Indien de klachtencommissie afwijkt van deze termijn, doet zij binnen de genoemde zestien weken en met redenen omkleed mededeling aan de persoon met de klacht en de aangeklaagde, onder vermelding van de termijn waarbinnen zij haar oordeel over de klacht zal uitbrengen. Lid 2 De klacht, of delen daarvan, kunnen gegrond of ongegrond worden bevonden. De klachtencommissie kan hierbij aanbevelingen doen. Artikel 7 Beslissing CCE Lid 1 In geval van een klacht waarover de klachtencommissie heeft geoordeeld, deelt de Raad van Bestuur aan degene met de klacht, aangeklaagde en klachtencommissie zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twintig werkdagen na het uitbrengen van het oordeel van de klachtencommissie, schriftelijk mede welke maatregelen zij naar aanleiding van dat oordeel en de daarin opgenomen aanbevelingen zal nemen. Bij afwijking van deze termijn deelt de Raad van Bestuur dit onderbouwd mee aan de persoon met de klacht en de klachtencommissie onder vermelding van de termijn waarbinnen de beslissing aan hen kenbaar zal worden gemaakt. Lid 2 De Raad van Bestuur erkent het belang van het oordeel en de aanbevelingen van de klachtencommissie en neemt deze serieus. De Raad van Bestuur kan besluiten het oordeel en/of de aanbevelingen niet over te nemen maar dient hiervoor goede redenen aan te voeren. Artikel 8 Onvrede over de klachtenregeling De klachtenregeling voorziet niet in de mogelijkheid van hoger beroep. Ingeval een partij ontevreden is over het oordeel van de klachtencommissie kan deze zich wenden tot de klachtencommissie zelf en/of de Raad van Bestuur. Klachtenregeling CCE december

8 Ingeval van onvrede over de handelwijze van de klachtencommissie, afzonderlijke leden en/of de ambtelijk secretaris kan men zich wenden tot de voorzitter van de klachtencommissie en/of tot de Raad van Bestuur. Artikel 9 Meldingsplicht klachtencommissie Ingeval naar het inzicht van de klachtencommissie sprake is van een klacht die het karakter heeft van een ernstige situatie van structurele aard en naar het inzicht van de klachtencommissie het CCE onvoldoende maatregelen neemt of lijkt te nemen, zal de klachtencommissie hiervan melding maken aan de regionale Inspectie voor de Gezondheidszorg. De handelwijze van de klachtencommissie inzake haar meldingsplicht kan nader worden omschreven in een protocol. Artikel 10 Elders aanhangig maken Het in deze klachtenregeling gestelde laat onverlet de mogelijkheid van het starten van een procedure bij de (burgerlijke) rechter, de Nederlandse Zorgautoriteit, of overige organen die bevoegd zijn tot klachtenafhandeling. Artikel 11 Kosten Ieder der partijen draagt de eigen kosten. Door de klachtencommissie redelijkerwijs gemaakte kosten in verband met de behandeling van klachten komen voor rekening van het CCE. Onafhankelijk van het oordeel van de klachtencommissie over de ingediende klacht kan zij het CCE adviseren degene met de klacht te compenseren voor door eventueel gemaakte reiskosten in het kader van de behandeling van de klacht. Artikel 12 Verslaglegging De klachtencommissie brengt jaarlijks aan de Raad van Bestuur een geanonimiseerd verslag uit van haar werkzaamheden. Artikel 13 Lid 1 Vaststelling en wijziging Deze klachtenregeling wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur. Lid 2 Deze klachtenregeling kan worden gewijzigd door de Raad van Bestuur, nadat de klachtencommissie om advies is gevraagd. Lid 3 Deze klachtenregeling of wijzigingen daarin wordt binnen twintig werkdagen nadat deze door de Raad van Bestuur is vastgesteld openbaar gemaakt op een wijze die binnen de CCE-organisatie gebruikelijk is, onder vermelding van het adres waar een klacht moet worden ingediend. Artikel 14 Toezicht De Raad van Bestuur ziet erop toe dat de klachtencommissie haar werkzaamheden verricht volgens deze klachtenregeling. Artikel 15 Evaluatie De klachtenregeling wordt door de Raad van Bestuur, de klachtenfunctionarissen en de klachtencommissie elke twee jaar geëvalueerd. Artikel16 Inwerkingtreding Deze klachtenregeling treedt in werking tien werkdagen nadat deze door de Raad van Bestuur is vastgesteld.. Klachtenregeling CCE december

9 Bijlage 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: a Het CCE De Stichting Centrum voor Consultatie en Expertise, gevestigd te Utrecht, met de drie regio s Noord Oost, West en Zuid. b Betrokken regio De regio waarop de klacht betrekking heeft. c Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van de stichting Centrum voor Consultatie en Expertise. d Raad van Bestuur Raad van Bestuur van de stichting Centrum voor Consultatie en Expertise e Klachtencommissie De door de Raad van Bestuur van het CCE ingestelde klachtencommissie, belast met het onderzoeken en beoordelen van de klachten zoals bedoeld in hoofdstuk 3 van deze klachtenregeling. f Klachtenregeling De voorliggende klachtenregeling van het CCE. g Klachtenfunctionaris De door de Raad van Bestuur van het CCE aangewezen persoon die belast is met de klachtenopvang- en bemiddeling voor klagers zoals bedoeld in deze klachtenregeling. h Klacht Een door de persoon met de klacht naar voren gebracht bezwaar tegen een gedraging van het CCE en/of de voor het CCE werkzame personen. Een gedraging kan zijn een handeling, maar ook het nalaten daarvan met gevolgen voor de persoon met de klacht. i Aangeklaagde De medewerker(s), werkzaam bij het CCE, tegen wie de klacht zich richt; de consulent(en) en/of casemanager(s), werkzaam onder de verantwoordelijkheid van het CCE, tegen wie de klacht zich richt, of het CCE als organisatie. Klachtenregeling CCE december

10 Klachtenregeling CCE december

Klachtenreglement ActiefTalent

Klachtenreglement ActiefTalent Klachtenreglement ActiefTalent Algemene bepalingen Artikel 1 Definities a. ActiefTalent: Stichting ActiefTalent; b. Awb: de Algemene wet bestuursrecht; c. Klacht: een bij de Klachtencommissie ingediend

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie

Reglement klachtencommissie De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) verplicht zorgaanbieders zoals klinieken een formele regeling voor de behandeling van klachten te treffen. Bergman Clinics ziet een klacht als een mogelijkheid

Nadere informatie

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011 Vooraf De vereniging met rechtspersoonlijkheid: Afasie Vereniging Nederland, hierna te noemen: AVN, wenst hierbij een protocol voor het indienen en de afhandeling van klachten over onder meer handelingen,

Nadere informatie

Deze regeling geeft uitvoering aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ)

Deze regeling geeft uitvoering aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) KLACHTENREGELING cliënten Klas op Wielen Deze regeling geeft uitvoering aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) De klachtenbehandeling is enerzijds een vorm van serviceverlening. Anderzijds is

Nadere informatie

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V.

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V. Protocol Klachtencommissie Autimaat B.V. Doetinchem December 2011 Protocol van de klachtencommissie van Autimaat B.V. Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling

Nadere informatie

Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland

Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland Beheerder: Naam Functie Afdeling Rita Bijker Kwaliteitsmedewerker Kwaliteit Innovatie Centrum INLEIDING Dit reglement

Nadere informatie

Regeling KLACHTENREGLEMENT VOOR CLIENTEN

Regeling KLACHTENREGLEMENT VOOR CLIENTEN Regeling KLACHTENREGLEMENT VOOR CLIENTEN Vrijgegeven door documenthouder: Sectormanager Kwaliteitsmanager ASVZ pagina 1 van 7 1. Titel Klachtenreglement voor cliënten 2 Toepassingsgebied Een cliënt en/of

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgmed

Klachtenreglement Zorgmed 1 Klachtenreglement Zorgmed Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Definities 3 Art. 1.1. Art. 1.2. Art. 1.3. Art. 1.4. Klacht Klager Medewerker Klachtencommissie Hoofdstuk 2 Procedure voor behandeling

Nadere informatie

Klacht Een uiting van onvrede over behandeling, verzorging of bejegening, die schriftelijk is ingediend.

Klacht Een uiting van onvrede over behandeling, verzorging of bejegening, die schriftelijk is ingediend. 1. Begrippenkader Klacht Een uiting van onvrede over behandeling, verzorging of bejegening, die schriftelijk is ingediend. Klager Een hulpvrager dan wel zijn/haar vertegenwoordiger of zijn/haar nabestaande(n).

Nadere informatie

Klachtencommissie Stichting GGZ Keizersgracht Amsterdam REGLEMENT

Klachtencommissie Stichting GGZ Keizersgracht Amsterdam REGLEMENT Klachtencommissie Stichting GGZ Keizersgracht Amsterdam REGLEMENT Gelet op de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector (WKCz) en de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, vastgesteld d.d. 1 september

Nadere informatie

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg De onafhankelijke Klachtenregeling voor ZZP-ers in de zorg Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is iedere zorgaanbieder sinds 1november 1995 verplicht

Nadere informatie

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen. GGZ ingeest Arkin HVO-Querido

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen. GGZ ingeest Arkin HVO-Querido Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen GGZ ingeest Arkin HVO-Querido Maart 2012 Inhoud ALGEMENTE BEPALINGEN Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Samenstelling, benoeming en ontslag

Nadere informatie

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk inzage-exemplaar voor klanten REGLEMENT KLACHTRECHT Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel

Nadere informatie

Klachtenregeling voor Cliënten ASVZ. Raadpleeg altijd Doculink voor de actuele versie 1

Klachtenregeling voor Cliënten ASVZ. Raadpleeg altijd Doculink voor de actuele versie 1 Klachtenregeling voor Cliënten ASVZ Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 21 maart 2011 De OR heeft instemming verleend op 28 april 2011 De CCR heeft een positief advies uitgebracht op 28 november 2011

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland is een zelfstandige toonaangevende, deskundige en professioneel opererende organisatie. Zij werkt met vrijwilligers en betaalde

Nadere informatie

STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING

STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. directie: de persoon of verzameling personen die eindverantwoordelijk is/zijn voor

Nadere informatie

Procedure klachtenregeling cliënten

Procedure klachtenregeling cliënten Procedure klachtenregeling cliënten Inleiding Het doel van het Klachtenreglement van ArosA is het regelen van een behoorlijke en zorgvuldige omgang van de klachten van cliënten. De Klachtenregeling bestaat

Nadere informatie

Klachtenreglement Veilig Thuis, definitief, februari 2016 Pagina 2

Klachtenreglement Veilig Thuis, definitief, februari 2016 Pagina 2 KLACHTENREGELING Veilig Thuis Haaglanden is een voorlopig samenwerkingsverband tussen Wende (Steunpunt Huiselijke Geweld) en stojah (Advies- en meldpunt Kindermishandeling). Beoogd is dat beide organisaties

Nadere informatie

b. raad van bestuur : de raad van bestuur van de zorgaanbieder;

b. raad van bestuur : de raad van bestuur van de zorgaanbieder; Klachtenregeling Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : Noorderlicht GGZ; b. raad van bestuur :

Nadere informatie

Klachtenprocedure. Inleiding

Klachtenprocedure. Inleiding Klachtenprocedure Stichting Welzijn Bloemendaal Stichting Casca, Welzijn en Cultuur Stichting Pluspunt Zandvoort Welzijn Stichting Welzijn Ouderen Heemstede Heemstede, mei 2011 Klachtenprocedure Inleiding

Nadere informatie

LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten

LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten Inleiding Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) is een vrijgevestigd eerstelijns/gz-psycholoog, psychotherapeut / klinisch

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2.

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2. Reglement klachtencommissie De klachtenreglement geeft de afhandeling van klachten aan zoals die naar behoren wordt gevolgd door Sentinelzorg. Alle medewerkers van Sentinelzorg proberen hun werk zo professioneel

Nadere informatie

Klachtenprocedure & reglement

Klachtenprocedure & reglement Klachtenprocedure & reglement 1 Klachtenprocedure Inleiding Voor zowel de procedure als het reglement is het model gebruikt dat door de MO-Groep (branchorganisatie Welzijn & Maatschappelijk werk) is ontwikkeld.

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Pagina 1 van 17 Klachtenregeling versie 1.6 17-07-2014 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Bij wie kan een klacht worden ingediend.... 5 Artikel 3

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

Klachtenregelement Senas-zorg

Klachtenregelement Senas-zorg Klachtenregelement Senas-zorg 1 Klachtenregeling voor zorgaanbieders die geen instellingen in stand houden die zijn aangemerkt als Bopz-instelling. Voorwoord Deze regeling is een variant van de algemene

Nadere informatie

Klachtenregeling CVO t Gooi

Klachtenregeling CVO t Gooi Deze externe klachtenregeling geldt indien de interne klachtenregeling naar het oordeel van de klager onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Klachtenregeling CVO t Gooi Het bestuur van CVO t Gooi, gelet

Nadere informatie

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS).

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS). KLACHTENREGELING ROS-COLLECTIEF Inleiding Indien personen of organisaties een klacht willen indienen die betrekking heeft op (medewerkers van) een regionale ondersteuningsstructuur (ROS), dan dient men

Nadere informatie

!"#$%&""#%'(#)* Klachtenreglement

!#$%&#%'(#)* Klachtenreglement Klachtenreglement Algemeen Het doel van behandeling van klachten is in de allereerste plaats herstel van de verhoudingen tussen de klager en de organisatie. Het vastleggen en volgen van een procedure om

Nadere informatie

Klachtenreglement. Datum vaststelling: 3 april 2013 Datum inwerkingtreding: 1 mei 2013

Klachtenreglement. Datum vaststelling: 3 april 2013 Datum inwerkingtreding: 1 mei 2013 Klachtenreglement Datum vaststelling: 3 april 2013 Datum inwerkingtreding: 1 mei 2013 Audité klachtencommissie zorg p/a De Kazerne Annerweg 30 9471 KV ZUIDLAREN ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT RECLASSERING

KLACHTENREGLEMENT RECLASSERING KLACHTENREGLEMENT RECLASSERING Reglement van orde van de landelijke Klachtencommissie Reclassering (Definitief vastgesteld op 20 december 2012) De Klachtencommissie Reclassering, gelet op hoofdstuk 5 van

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

DOELSTELLING VAN EN UITGANGSPUNTEN BIJ DE KLACHTENREGELING

DOELSTELLING VAN EN UITGANGSPUNTEN BIJ DE KLACHTENREGELING REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE BEGRIPSOMSCHRIJVING Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de zelfstandig werkende verloskundige,

Nadere informatie

Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop

Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: het Strabrecht College te Geldrop, school als bedoeld in Wet op

Nadere informatie

Klachtenreglement Human Concern

Klachtenreglement Human Concern Klachtenreglement Human Concern 1. Klachtenreglement 1. Begripsbepaling - Klacht een uiting van onvrede met de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg of een naar voren

Nadere informatie

Bijlage 2: Klachtenregeling

Bijlage 2: Klachtenregeling Bijlage 2: Klachtenregeling KLACHTENREGELING DRIESTAR COLLEGE Het bevoegd gezag, de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische grondslag "De Driestar" te Gouda, gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging van Zelfstandig Gevestigde Psychiaters Kennemerland

Klachtenregeling Vereniging van Zelfstandig Gevestigde Psychiaters Kennemerland Klachtenregeling Vereniging van Zelfstandig Gevestigde Psychiaters Kennemerland Inleiding De Zelfstandige Psychiaters Kennemerland hechten veel waarde aan een goede verstandhouding tussen cliënten en hun

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Algemeen Het klachtenreglement van de N.V.P.M.K.T. beschrijft de opvang, bemiddeling en behandeling

Nadere informatie

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen.

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen. Klachtenreglement Artikel 1 Algemene Begripsbepaling. 1.1 Klacht: een probleem of ongenoegen dat een persoon of een instantie heeft met de organisatie, het bestuur, een medewerker of een vrijwilliger,

Nadere informatie

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Klachtenregeling Het bevoegd gezag STAIJ; Gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende Klachtenregeling vast. Hoofdstuk

Nadere informatie

KLACHTENREGELING PRO-CURA BV

KLACHTENREGELING PRO-CURA BV KLACHTENREGELING PRO-CURA BV Leiderdorp, Januari 2011 Pagina 1 van 7 INHOUD Inleiding... 3 Artikel 1 Begripsomschrijving... 3 Artikel 2 Klachtencommissie... 4 Artikel 3 Aanmelding van een klacht... 4 Artikel

Nadere informatie

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus 1998 hield onder meer in dat schoolbesturen verplicht werden een klachtenregeling voor elk

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding Klachtenregeling Stichting Zorg voor Borstvoeding vastgesteld in de bestuursvergadering Stichting Zorg voor Borstvoeding Versie 2014 KLACHTENREGELING Klachtenregeling van de Stichting Zorg voor Borstvoeding

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE BEN BEGRIPSOMSCHRIJVING

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE BEN BEGRIPSOMSCHRIJVING REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE BEN BEGRIPSOMSCHRIJVING Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: a. beroepsbeoefenaar: de zelfstandig werkende echoscopist,

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1

KLACHTENREGELING. Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1 KLACHTENREGELING Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1 Klachtenregeling Stichting Sint-Christoffel Het bevoegd gezag van Stichting Sint-Christoffel gelet op de bepalingen van

Nadere informatie

2. Cliënt Een natuurlijk persoon aan wie Buurtzorg Nederland maatschappelijke ondersteuning of gezondheidszorg verleent of heeft verleend.

2. Cliënt Een natuurlijk persoon aan wie Buurtzorg Nederland maatschappelijke ondersteuning of gezondheidszorg verleent of heeft verleend. Klachtenregeling Datum van inwerkingtreding: 1 mei 2011 Artikel 1 Algemene bepalingen In deze klachtenregeling, als bedoeld in artikel 2, lid 1, van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector, wordt verstaan

Nadere informatie

Reglement voor de klachtencommissie fysiotherapie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

Reglement voor de klachtencommissie fysiotherapie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) Reglement voor de klachtencommissie fysiotherapie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) Artikel 1 Begripsbepalingen In deze klachtenregeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten Riagg Groep Gebaseerd op het Model-Klachtreglement Wkcz/Bopz GGZ Nederland van augustus 2011

Klachtenreglement cliënten Riagg Groep Gebaseerd op het Model-Klachtreglement Wkcz/Bopz GGZ Nederland van augustus 2011 Klachtenreglement cliënten Riagg Groep Gebaseerd op het Model-Klachtreglement Wkcz/Bopz GGZ Nederland van augustus 2011 1/11 Raad van Bestuur Riagg Groep Aangepaste versie mei 2013 2/11 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. Expertisecentrum DBA - Almere. 1. Begripsomschrijvingen. 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere.

KLACHTENREGLEMENT. Expertisecentrum DBA - Almere. 1. Begripsomschrijvingen. 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere. KLACHTENREGLEMENT 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere. 1.2 Cliënt Degene die gebruik wil maken, gebruik maakt of gebruik heeft gemaakt van het zorgaanbod van

Nadere informatie

Klachtenregeling Bonaventuracollege

Klachtenregeling Bonaventuracollege Klachtenregeling Bonaventuracollege Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 In deze regeling wordt verstaan onder een : a. school: een school als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs; b. commissie:

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT AUTISME KENNIS CENTRUM

KLACHTENREGLEMENT AUTISME KENNIS CENTRUM HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Instelling : Autisme Kennis Centrum (hierna: de instelling). 2. Klachtencommissie : de commissie door

Nadere informatie

Reglement van de Klachtencommissie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, hierna te noemen CWZ.

Reglement van de Klachtencommissie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, hierna te noemen CWZ. Reglement van de Klachtencommissie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, hierna te noemen CWZ. Preambule: Dit reglement is een praktische uitwerking van de uitgangspunten met betrekking tot een onafhankelijke

Nadere informatie

Klachtenregeling. Klachtencommissie Jeugd Utrecht. 1 juli 2005, herzien januari 2015

Klachtenregeling. Klachtencommissie Jeugd Utrecht. 1 juli 2005, herzien januari 2015 Klachtenregeling Klachtencommissie Jeugd Utrecht 1 juli 2005, herzien januari 2015 Aangesloten rechtspersonen: Samen Veilig Midden-Nederland Stichting Youké Stichting Timon Leger des Heils Midden Nederland

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. Unu

KLACHTENREGLEMENT. Unu KLACHTENREGLEMENT Unu 2 INDIENEN VAN EEN KLACHT... 2 3 BEHANDELING KLACHTEN DOOR Unu...3 4 VERVOLGPROCEDURE... 4 5 KLACHTENCOMMISSIE... 5 6 BEHANDELING VAN DE KLACHT DOOR DE KLACHTENCOMMISSIE..6 7 GEVOLG

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. Prezzent

KLACHTENREGLEMENT. Prezzent KLACHTENREGLEMENT Prezzent Artikel 1. Begripsbepalingen 1.1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: 1. Prezzent: de zorgverlenende instelling Stichting

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Stichting MONTON

KLACHTENREGELING Stichting MONTON KLACHTENREGELING Stichting MONTON Het bevoegd gezag van de Stichting MONTON gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende

Nadere informatie

Klachtenregeling GGMD

Klachtenregeling GGMD Klachtenregeling GGMD Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding en doelstelling... 2 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 2 Hoofdstuk 2 Klachtopvang... 3 Artikel 2 Bij wie kan een cliënt terecht als hij ontevreden is?...

Nadere informatie

Reglement Landelijke klachtencommissie Bevolkingsonderzoek

Reglement Landelijke klachtencommissie Bevolkingsonderzoek Reglement Landelijke klachtencommissie Bevolkingsonderzoek Artikel 1: Doel reglement Doel van dit reglement is het beschrijven van de werkwijze, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de klachtencommissie.

Nadere informatie

Klachtenreglement. Stichting Audiologische Opleidingen

Klachtenreglement. Stichting Audiologische Opleidingen Klachtenreglement Stichting Audiologische Opleidingen Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. klacht: een schriftelijke uiting van onvrede gericht aan de Klachtencommissie SAO

Nadere informatie

Regeling Klachtencommissie WKCZ

Regeling Klachtencommissie WKCZ Regeling Klachtencommissie WKCZ Bijlage 2 bij Klachtenregeling Cliënten Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo 16 juni 2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4

Nadere informatie

NVGzP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten

NVGzP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten NVGzP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten Inleiding Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) is een vrijgevestigd gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog of

Nadere informatie

Klachtenregeling GGD regio Utrecht

Klachtenregeling GGD regio Utrecht Klachtenregeling GGD regio Utrecht Artikel 1 BEGRIPPEN Klacht Uiting van onvrede over de zorgverlening en/of dienstverlening en/of bejegening door de zorgaanbieder. Klager Een natuurlijk persoon die gebruik

Nadere informatie

Landelijke Klachtencommissie VPTZ Klachtenprocedure vrijwilligers of coördinatoren

Landelijke Klachtencommissie VPTZ Klachtenprocedure vrijwilligers of coördinatoren Landelijke Klachtencommissie VPTZ Klachtenprocedure vrijwilligers of coördinatoren Deze procedure betreft elk door een medewerker officieel kenbaar gemaakt ongenoegen met betrekking tot het handelen van

Nadere informatie

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Paragraaf 1. Begripsbepalingen Artikel 1. Begrippen Klacht: een schriftelijk ingediende uiting van onvrede of teleurstelling van een student of medewerker

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT VAN FysiOK

KLACHTENREGLEMENT VAN FysiOK HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN KLACHTENREGLEMENT VAN FysiOK Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde, wordt verstaan onder: a. klacht: een uiting van onvrede

Nadere informatie

Reglement Klachtenadviescommissie

Reglement Klachtenadviescommissie Reglement Klachtenadviescommissie Doelstelling Artikel 1 Doelstelling 1.1 De doelstelling van het reglement van de klachtenadviescommissie is het creëren van de voorwaarden voor een evenwichtige behandeling

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. aangepast: 01 januari 2013. Begripsomschrijvingen

KLACHTENREGELING. aangepast: 01 januari 2013. Begripsomschrijvingen KLACHTENREGELING aangepast: 01 januari 2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a) Cliënt natuurlijke persoon aan

Nadere informatie

Inhoud klachtreglement

Inhoud klachtreglement Inhoud klachtreglement Inleiding 2 Begripsbepaling 2 Doelstelling van de klachtencommissie 2 Uitgangspunten bij het klachtenreglement 3 Benoeming en samenstelling van de klachtencommissie 3 Taken van de

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Bijlage: Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. bevoegd gezag: het orgaan dat in

Nadere informatie

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. Steunpunt SO Fryslân ( hierna steunpunt): een Steunpunt als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten en hun vertegenwoordigers

Klachtenreglement cliënten en hun vertegenwoordigers Inleiding Het klachtenreglement heeft tot doel om het mogelijk te maken dat klachten van cliënten, wettelijk vertegenwoordigers of andere direct bij de cliënt betrokken personen, goed en zo snel mogelijk

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN Artikel 1. begripsbepaling a. Klacht een uiting van onvrede met de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg of een naar

Nadere informatie

Klachtenprocedure Malva Opleiding

Klachtenprocedure Malva Opleiding 1 Klachtenprocedure Malva Opleiding Inwerkingtreding: januari 2010 Inhoudsopgave Preambule 1. Definities 2. Indienen van een klacht en voortraject 3. Behandeling van een klacht 4. Niet in behandeling nemen

Nadere informatie

Reglement van de Klachtencommissie van de Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg te Zeist

Reglement van de Klachtencommissie van de Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg te Zeist Reglement van de Klachtencommissie van de Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg te Zeist Toepassingsgebied Artikel 1 Deze regeling is krachtens de Wet Klachtrecht Cliënten

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter

Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Begrippen Blz. 03 Artikel 2 Uitgangspunten Blz. 04 Artikel 3 De Klachtencommissie Blz. 05 Artikel 4 De werkwijze van de commissie

Nadere informatie

Klachtenregeling Slim! Educatief

Klachtenregeling Slim! Educatief Klachtenregeling Slim! Educatief Klachtenregeling Slim! Educatief 01-09-2013 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 1... 3 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten... 3 Paragraaf 1 De contactpersoon...

Nadere informatie

Klachtenregeling St.-Jozefmavo

Klachtenregeling St.-Jozefmavo Klachtenregeling St.-Jozefmavo Inhoud 1 Aanhef pagina 2 2 Begripsbepalingen 3 3 Behandeling van de klachten 4 4 Slotbepalingen 9 5 Schema klachtenprocedure 10 6 Klachtroutes 11 1 klachtenregeling St.-Jozefmavo

Nadere informatie

1. Doel procedure. 2. Beschrijving procedure

1. Doel procedure. 2. Beschrijving procedure Klachtenprocedure Document/proceseigenaar: Klachtenprocedure/Eric Verkaar Versienummer: definitief Vastgesteld door: bestuur Zorgbelang Nederland Datum vaststelling: 30 juni 2016 ALV Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Klachtenreglement. AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6

Klachtenreglement. AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6 Klachtenreglement AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6 KLACHTENREGLEMENT Dit is de klachtenregeling van de woonzorgcentra Amaris Florisberg en Amaris De Kuijer. De Cliënt Vertrouwenspersoon (CVP) die werkzaam is

Nadere informatie

Artikel 2 Wie een klacht kan indienen Een klacht over een gedraging jegens een cliënt kan worden ingediend door:

Artikel 2 Wie een klacht kan indienen Een klacht over een gedraging jegens een cliënt kan worden ingediend door: Klachtenreglement Allerzorg Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : Allerzorg; b. directie : de

Nadere informatie

Klachtenregeling De Zorgprofessional

Klachtenregeling De Zorgprofessional Klachtenregeling De Zorgprofessional Deze klachtenregeling 1 geeft uitvoering aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) De wet gaat onder andere over de behandeling van klachten van cliënten en/of

Nadere informatie

OFZ Klachtenreglement

OFZ Klachtenreglement OFZ Klachtenreglement Inhoud 1. DEFINITIES... 3 Artikel 1... 3 2. KLACHTENCOMMISSIE... 4 Artikel 2... 4 Artikel 3... 4 3. HET INDIENEN VAN EEN KLACHT... 4 Artikel 4... 4 4. BEMIDDELING... 6 Artikel 5...

Nadere informatie

Klachtenreglement Coaching Rondom Kanker

Klachtenreglement Coaching Rondom Kanker Klachtenreglement Coaching Rondom Kanker Inleiding Coaching Rondom Kanker (CRK) heeft besloten een klachtenprocedure in het leven te roepen en heeft daarvoor het volgende reglement vastgesteld. Tevens

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE WELZIJN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING RIJK VAN NIJMEGEN

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE WELZIJN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING RIJK VAN NIJMEGEN REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE WELZIJN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING RIJK VAN NIJMEGEN Algemene bepalingen De Stichting NIM, instelling voor maatschappelijk werk, gevestigd te Nijmegen overwegende:

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT]

KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT] KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT] Postadres: Wilhelminalaan 3 3743 DB Baarn Versie mei 2012 2 I. BEGRIPSBEPALINGEN 1. Instellingen:

Nadere informatie

Klachtenregeling klachtencommissie

Klachtenregeling klachtencommissie Klachtenregeling klachtencommissie Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de bij de klachtenregeling van BTN aangesloten bemiddelingsorganisatie, zijnde een

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. Siriz Algemeen Klachtenreglement Versie 2_1 1 apr 2015 Pagina 1 van 9

KLACHTENREGLEMENT. Siriz Algemeen Klachtenreglement Versie 2_1 1 apr 2015 Pagina 1 van 9 KLACHTENREGLEMENT Siriz Algemeen Klachtenreglement Versie 2_1 1 apr 2015 Pagina 1 van 9 Woord vooraf Op 1 november 1995 is de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (verder te noemen: Wkcz) in werking getreden.

Nadere informatie

Reglement Landelijke Klachtencommissie voor cliënten van Bevolkingsonderzoek Zuid

Reglement Landelijke Klachtencommissie voor cliënten van Bevolkingsonderzoek Zuid Reglement Landelijke Klachtencommissie voor cliënten van Bevolkingsonderzoek Zuid Artikel 1 Doel reglement Doel van dit reglement is het beschrijven van de werkwijze, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Nadere informatie

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag,

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag, Klachtenregeling ENMS Het bevoegd gezag, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1. Vrijwilliger: Iemand die buiten een gezagsverhouding, onbetaald, werkzaamheden

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie 1. Begripsomschrijving a. Raad van Bestuur: het krachtens artikel 3 lid 1 van de statuten van de Sophia Stichting te 's-gravenhage met het bestuur van de instelling belaste

Nadere informatie

Reglement klachten cliënten

Reglement klachten cliënten Reglement klachten cliënten Artikeldatum: 3 juli 2006 Bijgesteld: 2 december 2014 Vooraf Het klachtrecht van cliënten in de zorgsector is per wet geregeld. Het onderhavige klachtreglement is ondergeschikt

Nadere informatie

Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers

Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers RAPPORT Versie: 2.0 Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers Raad van Bestuur Postbus 5247 2000 CE Haarlem T 088-777 81 06 F 023-799 37 18 www.bjznh.nl 1 Aanhef Gelet op de

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland

Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland De Stichting Weerklank doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals

Nadere informatie

Klachtenreglement Thuiszorg Dichtbij

Klachtenreglement Thuiszorg Dichtbij Klachtenreglement Thuiszorg Dichtbij 1. Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 Cliënt(en) Persoon aan wie de Aanbieder maatschappelijke zorg en/of andere diensten op het gebied van de arbeidsintegratie

Nadere informatie

veranderjewereld Klachtenregeling NOBCO Leonie Linssen www.veranderjewereld.nl

veranderjewereld Klachtenregeling NOBCO Leonie Linssen www.veranderjewereld.nl Leonie Linssen Coach en Counsellor Tel : 073-6420725 M: 06-45550680 E-mail: info@veranderjewereld.nl www.veranderjewereld.nl Verander je Wereld conformeert zich aan de klachtenregeling van de Nederlandse

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Klachtenreglement NOC*NSF

Klachtenreglement NOC*NSF Klachtenreglement NOC*NSF Inhoudsopgave Inleiding pag. 2 Art. 1 Begripsbepalingen pag. 3 Art. 2 Reikwijdte van het Klachtenreglement pag. 3 Art. 3 Klachtenprocedure pag. 3 Art. 4 Klachtenbehandeling pag.

Nadere informatie