Hygiënecode Ambulante Handel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hygiënecode Ambulante Handel"

Transcriptie

1 Hygiënecode Ambulante Handel Verkoop Eet- en Drinkwaren Versie 1 HYGIËNECODE AMBULANTE HANDEL 1

2 CODEHOUDER Naam bedrijf Exploitant CRK-nummer Adres Postcode/woonplaats Met de ondertekening van deze code verklaar ik te werken volgens de 'Hygiënecode Ambulante Handel'. Handtekening exploitant Deze hygiënecode is opgesteld door de afdeling Markt-, Straat- en Rivierhandel (MSR) van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD). Zij draagt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de naleving van deze code. Dit betekent dat u als ondernemer zelf verantwoordelijk bent voor de naleving van deze code en de hygiëne in uw bedrijf. Indien uw werkzaamheden breder zijn, of buiten de code vallen, dan dient u de daartoe noodzakelijke maatregelen te nemen. De in deze hygiënecode omschreven procedures zijn een uitwerking van de wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op de behandeling en het vervoer van levensmiddelen en -ingrediënten. Het zijn dus procedures en voorschriften die gericht zijn op de bescherming van de volksgezondheid. Wanneer niet aan de voorschriften wordt voldaan, dan is er sprake van een overtreding van wettelijke voorschriften, namelijk de Warenwetregeling Hygiëne van levensmiddelen. Door de Voedsel en Waren Autoriteit/Keuringsdienst van Waren (VWA/KvW) kan daartegen opgetreden worden door middel van een bestuurlijke boete. Indien overeenkomstig de in de hygiënecode omschreven procedures wordt gehandeld, dan wordt er in principe van uitgegaan dat ook aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan. 2 HYGIËNECODE AMBULANTE HANDEL

3 BEGRIPPENLIJST EN DEFINITIES 5 1 INLEIDING Het belang van hygiëne Eigen code voor de ambulante handel Voor wie is deze code bedoeld? Vier V's Kritische beheerspunten 12 2 WERKINGSSFEER 15 3 VOORBEREIDING 19 4 VERVOER 23 5 VERKOOP 25 6 VERSLAG 31 BIJLAGEN Bijlage 1 Verslagformulier thuis 35 Bijlage 2 Verslagformulier op locatie 39 Bijlage 3 Inkoopspecificatie (model) 43 Bijlage 4 Schoonmaakplan 44 Bijlage 5 Kruistabel Warenwet 45 Bijlage 6 Adressenlijst 46 HYGIËNECODE AMBULANTE HANDEL 3

4 Begrippenlijst en definities

5 BEGRIPPENLIJST EN DEFINITIES A AFDELING MARKT-, STRAAT- EN RIVIERHANDEL (MSR) De afdeling Markt-, Straat- en Rivierhandel (MSR) bestaat uit vertegenwoordigers van ondernemers en medewerkers uit de ambulante handel. De afdeling coördineert activiteiten, bijvoorbeeld de organisatie van extra opleidingen, promotiecampagnes of specifiek onderzoek, voor de ambulante handel. Het secretariaat van de afdeling wordt verzorgd door het HBD, dat ook zorg draagt voor de uitvoering van de activiteiten zoals die door de afdeling worden vastgesteld. AMBULANTE HANDEL Tot de ambulante handel worden gerekend: alle detailhandelsondernemingen die de verkoop van consumptiegoederen aan particulieren als hoofdfunctie uitoefenen én deze functie vanuit een marktkraam, verkoopwagen, grondplaats, standplaats op de openbare weg of vaartuig uitoefenen. Deze indeling houdt in dat winkels (inclusief rijdende winkels), postorderbedrijven, e-retailers en partyverkopers niet tot de ambulante handel worden gerekend. Vormen van ambulante handel: Warenmarkten: een verzameling van kramen, verkoopwagens en grondplaatsen, van waaruit de toegelaten kooplieden detailhandel bedrijven. Een warenmarkt wordt met vaste regelmaat gehouden op een bepaald tijdstip op een bepaalde dag en moet zijn ingesteld krachtens een besluit van het college van een gemeente. Solitaire standplaatsen: standplaatsen op de openbare weg (buiten de markt), waar de ondernemers hun artikelen aan het publiek trachten te verkopen. Braderieën: winkeliersmarkten, meestal in een winkelstraat of -centrum, waaraan ook andere ondernemers kunnen deelnemen. Venters: ondernemers die met hun koopwaar langs de straten trekken en deze aan 'onbekend' publiek trachten te verkopen. Parlevinkers: handelaren te water die hun kopers vinden op schepen en andere vaartuigen. B BEDRIJFSRUIMTE De Warenwetregeling maakt onderscheid tussen vaste bedrijfsruimten (bedrijven die permanent in een gebouw zijn gevestigd) en 'mobiele' of 'tijdelijke' bedrijfsruimten. Alleen wanneer in een voertuig een bereidplaats is ingericht die geheel voldoet aan de specifieke voorschriften voor bedrijfsruimten, weergegeven in de Warenwetregeling Hygiëne van Levensmiddelen (H 3), is het gebruik daarvan als een 'vaste' bedrijfsruimte toegestaan. In andere gevallen worden voertuigen van de ambulante handel, marktkramen, braderieën en tenten die bij evenementen worden gebruikt, gezien als mobiele of tijdelijke bedrijfsruimten. Hieraan zijn beperkingen verbonden. In mobiele of tijdelijke bedrijfsruimten die niet volledig overeenkomstig de wettelijke voorschriften zijn ingericht, mogen slechts beperkte, zogenaamde eenvoudige handelingen met eetwaren worden uitgevoerd. Die handelingen moeten gericht zijn op het 'verkoopgereed maken' van producten voor de directe verkoop aan de klanten. BEHEERSEN Het nemen van de noodzakelijke beheersmaatregelen om er voor te zorgen dat de veiligheids- en hygiënerisico's worden beheerst. BESTUURLIJKE BOETE De verplichting door het bestuur van een bestuursorgaan aan een burger opgelegd tot de betaling van een geldsom aan de overheid wegens het overtreden van een bij, of krachtens de wet gesteld voorschrift, zonder tussenkomst van de rechter. HYGIËNECODE AMBULANTE HANDEL 5

6 C CCP Critical Control Point (= kritisch beheerspunt). Een punt of stap in het proces waarbij een risico voor de voedselveiligheid kan ontstaan. Door beheersing en controle kan dit risico beperkt worden tot een aanvaardbaar niveau. CRK Iedere ondernemer in de detailhandel is verplicht aangesloten bij het HBD en betaalt daarvoor jaarlijks een bijdrage, de zogenaamde heffing. Het Centraal Registratiekantoor (CRK) verzorgt de administratieve afhandeling hiervan. CRK-KAART Iedere ondernemer in de ambulante handel krijgt na registratie bij het CRK een zogenaamde CRK-kaart. Op de CRK-kaart wordt vermeld: het CRK-nummer, de naam van de ingeschreven rechtspersoon, en, indien van toepassing (bijvoorbeeld bij VOF, BV, eenmanszaak), ook de namen van de natuurlijke personen die bij de Kamer van Koophandel (KvK) ingeschreven staan als bewindvoerders van de rechtspersoon. CONTROLE Intern moet gecontroleerd worden of de hygiëne- en werkvoorschriften uit deze hygiënecode worden opgevolgd. D DESINFECTIE Desinfecteren, ook wel ontsmetten genoemd, is het doden en/of verwijderen van micro-organismen. Desinfectie kan worden bereikt door hittebehandeling of door middel van een desinfectiemiddel. Door het desinfecteren worden alle bacteriën gedood. Dit wordt "bacteriologisch schoon" genoemd. E EENVOUDIGE HANDELING Handeling die: A. is gericht op het bereiden, behandelen, verpakken of bewaren van eet- of drinkwaren, en B. is gericht op de onmiddellijke verkoop van de waar, en C. zonder organoleptische en/of sensorische verandering(en) van de betreffende waar niet voortijdig op een vaste locatie kan worden uitgevoerd. F FEFO First expired first out-systeem; producten waarvan de houdbaarheidsdatum het eerst verloopt, moeten ook het eerst weg (voorraadroulatie). H HACCP Hazard Analysis and Critical Control Point. Het beoordelen van de mogelijke risico's voor de voedselveiligheid in een proces en het beheersen van bepaalde punten of stappen in het proces waardoor de risico's kunnen worden beperkt tot een aanvaardbaar niveau. HBD Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) is een publiekrechtelijke instelling waarin werkgevers en werknemers in de detailhandel samenwerken. Als sectorinstituut ondersteunt het HBD de gehele detailhandel. Het HBD vervult een functie als kenniscentrum, maakt maatschappelijke ontwikkelingen en overheidsbeleid helder en hanteerbaar en stimuleert de professionaliteit in de sector. 6 HYGIËNECODE AMBULANTE HANDEL

7 I IJKEN Het controleren en afstellen van de thermometer. De controle kan zelf uitgevoerd worden door de voeler in smeltend ijs (0 ºC) en kokend water (100 ºC) te houden en de waarden te controleren. Klopt één of kloppen beide waarden niet dan dient de thermometer voor ijking te worden teruggestuurd naar de leverancier. INKOOPSPECIFICATIE Met een inkoopspecificatie worden de voorwaarden waaraan de leverancier moet voldoen, geregeld. Hiermee worden problemen voorkomen en is duidelijk waarop bij ingangscontrole zal worden gelet. K KRUISBESMETTING Kruisbesmetting is het overbrengen van micro-organismen van het ene op het andere product via een voorwerp, de lucht of een persoon. KVW De Keuringsdienst van Waren (KvW) bewaakt de veiligheid van voedsel en consumentenartikelen in de gehele productieketen, van grondstof tot eindproduct. De belangrijkste taak is het controleren en bevorderen van naleving van voorschriften voor eet- en drinkwaren, consumentenartikelen en veterinaire zaken. De Keuringsdienst van Waren maakt deel uit van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). M MOBIELE BEDRIJFSRUIMTE Zie bedrijfsruimte. N NABESMETTING Nabesmetting ontstaat als voedingsmiddelen eerst zijn vrijgemaakt van micro-organismen en daarna opnieuw worden besmet. O ONGEDIERTE BESTRIJDINGSPLAN Plan om te voorkomen dat voedingsmiddelen besmet, verontreinigd of aangetast worden door ongedierte (door vraat en/of uitwerpselen). ORGANOLEPTISCH Betrekking hebbend op uiterlijk (kleur), smaak of geur. R REINIGING Reinigen is het verwijderen van zichtbaar en onzichtbaar vuil. Reinigen geeft dus een zichtbaar effect. De ruimte is na reiniging "optisch schoon". Denk hierbij aan het verwijderen van vet, stof of etensresten. RVV Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees. S SENSORISCH Met de zintuigen waar te nemen. HYGIËNECODE AMBULANTE HANDEL 7

8 T T.H.T. De datum tot wanneer de producent van het product het behoud van kwaliteit van het product nog garandeert. TIJDELIJKE BEDRIJFSRUIMTE Zie bedrijfsruimte. V VASTE BEDRIJFSRUIMTE Zie bedrijfsruimte. VERSLAGSTICKER Zie voorbeeld bladzijde 32. VWA De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) is de overheidsorganisatie die zich bezighoudt met voedselveiligheid en productveiligheid. De VWA heeft twee werkmaatschappijen: Keuringsdienst van Waren (KvW) en Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV). De VWA is een agentschap bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). 8 HYGIËNECODE AMBULANTE HANDEL

9 HYGIËNECODE AMBULANTE HANDEL 9

10 1 Inleiding

11 1 INLEIDING 1.1 HET BELANG VAN HYGIËNE Bij het bereiden van eet- en drinkwaren is hygiënisch werken een absolute voorwaarde om de veiligheid voor de consument te garanderen. Onveilig voedsel kan voedselinfecties en voedselvergiftigingen veroorzaken. Om de voedselveiligheid in Nederland te waarborgen, is in 1995 de Warenwetregeling Hygiëne van levensmiddelen (WHl) ingevoerd. In deze regeling staat dat ieder bedrijf dat eet- en drinkwaren bereidt, verwerkt, vervoert of verhandelt, zelf de risico's voor voedselveiligheid moet inventariseren. Voor ieder risico dat ontdekt wordt, moet een maatregel komen waarmee het risico beheerst kan worden. Als de risico's en de genomen maatregelen goed op papier staan, is er sprake van een voedselveiligheidssysteem of in officiële termen een HACCP-systeem (Hazard Analysis and Critical Control Points). Hazard Analysis staat voor het aanwijzen van de gevaren en Critical Control Points staat voor de kritische beheerspunten waarmee het gevaar beheerst kan worden. Met deze maatregelen is het mogelijk de risico's tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. (WHl, art. 30) Ieder bedrijf dat zich bezighoudt met eet- en drinkwaren moet dus een eigen HACCP-systeem, oftewel voedselveiligheidssysteem hebben. Een hygiënecode is een hulpmiddel om aan de wettelijke voorschriften te voldoen. Hierin staan alle eisen voor schoon en veilig werken nauwkeurig omschreven, zodat het bedrijf dit niet meer zelf hoeft te doen. 1.2 EIGEN CODE VOOR DE AMBULANTE HANDEL Afhankelijk van de branche waarin wordt gewerkt, hebben ambulante handelaren te maken met regels vanuit de hygiënecode die voor hun betreffende branche zijn vastgesteld. Deze codes zijn zeer uitgebreid en gaan meestal uit van een winkelsituatie. Vooropgesteld: alles wat in deze codes staat, is terecht en de basis hiervan geldt ook voor de ambulante handel. De praktijksituatie van een ambulante handelaar wijkt echter dikwijls af van een normale winkelsituatie. Vaak vindt de ambulante handel plaats onder wisselende (weers)omstandigheden en is er geen sprake van een letterlijk "vast" verkooppunt, maar van bijvoorbeeld een marktkraam of een ander tijdelijk verkooppunt. De ambulante handel kan daarom niet altijd aan alle regels van deze codes voldoen. Speciaal voor deze groep ondernemers heeft de afdeling Markt-, Straat- en Rivierhandel van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel de "Hygiënecode Ambulante Handel Eet- en Drinkwaren" opgesteld. 1.3 VOOR WIE IS DEZE CODE BEDOELD? Deze code is bestemd voor de gehele ambulante handel van verse producten en voedingsmiddelen. Wanneer meer wordt gedaan dan 'eenvoudige handelingen' ter plaatse (zie de definitie op pagina 15), voldoet deze code niet. De code is ook niet van toepassing op vaste verkooppunten in de versdetailhandel. 1.4 VIER V'S De Hygiënecode Ambulante Handel is een eenvoudige handleiding om hygiënisch én efficiënt te kunnen werken vanaf een ambulant verkooppunt, zoals bijvoorbeeld een marktkraam of een beursstand. Bij de opzet van deze code is uitgegaan van de meest voorkomende activiteiten (processen) die worden verricht. Deze activiteiten zijn opgesplitst in vier processtappen, die verder in deze hygiënecode worden benoemd als de vier V's: 1. Voorbereiding 2. Vervoer 3. Verkoop 4. Verslag Onder elke "V" worden de meest belangrijke aandachtspunten stapsgewijs toegelicht, waarbij de dagelijkse praktijk steeds als uitgangspunt dient. HYGIËNECODE AMBULANTE HANDEL 11

12 1.5 KRITISCHE BEHEERSPUNTEN Voor de ambulante handel (eenvoudige handelingen) zijn in deze hygiënecode als kritische beheerspunten (CCP's) waarbij een risico voor de voedselveiligheid kan optreden, de volgende punten vastgesteld: - ontvangst van grondstoffen; - temperatuur; - verhittingsproces. Naast het voldoen aan de eisen is de beheersing en borging van de kritische beheerspunten van belang om de voedselveiligheid te waarborgen. De verslagformulieren vormen een belangrijk deel van de procescontrole. Hiermee kan zichtbaar worden aangetoond dat de noodzakelijke controles volgens de beschreven procedures zijn uitgevoerd. Ambulante handelaren zijn minimaal verplicht zich aan de inhoud van deze code te houden. Ook tijdens evenementen en eenmalige verkoopmomenten, zoals tijdens Koninginnedag of een braderie, is het verplicht de regels van deze hygiënecode na te leven. De inhoud van de hygiënecodes voor de verschillende versbranches is uitgebreider. 12 HYGIËNECODE AMBULANTE HANDEL

13 HYGIËNECODE AMBULANTE HANDEL 13

14 2 Werkingssfeer

15 2 WERKINGSSFEER De werkingssfeer van de Hygiënecode Ambulante Handel wordt bepaald door het voorschrift dat er sprake moet zijn van een verkooppunt waarin ambulante handel (I) wordt bedreven waarbij uitsluitend eenvoudige handelingen (II) worden verricht. Indien in het ambulante verkooppunt handelingen worden verricht die niet-eenvoudig zijn, dan vallen deze dus niet onder deze code maar onder de betreffende branchehygiënecode. Evenmin vallen eenvoudige handelingen onder deze code indien deze worden uitgevoerd op een vaste locatie; ook dan is de branchehygiënecode van toepassing. I. AMBULANTE HANDEL Tot de ambulante handel worden gerekend: alle detailhandelsondernemingen die de verkoop van consumptiegoederen aan particulieren als hoofdfunctie uitoefenen én deze functie vanuit een marktkraam, verkoopwagen, grondplaats, standplaats op de openbare weg of vaartuig uitoefenen. Deze indeling houdt in dat winkels (inclusief rijdende winkels), postorderbedrijven, e-retailers en partyverkopers niet tot de ambulante handel worden gerekend. Vormen van ambulante handel: Warenmarkten: een verzameling van kramen, verkoopwagens en grondplaatsen, van waaruit de toegelaten kooplieden detailhandel bedrijven. Een warenmarkt wordt met vaste regelmaat gehouden op een bepaald tijdstip op een bepaalde dag en moet zijn ingesteld krachtens een besluit van het college van een gemeente. Solitaire standplaatsen: standplaatsen op de openbare weg (buiten de markt), waar de ondernemers hun artikelen aan het publiek trachten te verkopen. Braderieën: winkeliersmarkten, meestal in een winkelstraat of -centrum, waaraan ook andere ondernemers kunnen deelnemen. Venters: ondernemers die met hun koopwaar langs de straten trekken en deze aan 'onbekend' publiek trachten te verkopen. Parlevinkers: handelaren te water die hun kopers vinden op schepen en andere vaartuigen. II. EENVOUDIGE HANDELINGEN Eenvoudige handelingen zijn handelingen die: zijn gericht op het bereiden, behandelen, verpakken of bewaren van eet- of drinkwaren, en zijn gericht op de onmiddellijke verkoop van de waar, en zonder organoleptische en/of sensorische verandering(en) van de betreffende waar niet voortijdig op een vaste locatie kunnen worden uitgevoerd. ONMIDDELLIJKE VERKOOP Het feit dat de handeling moet zijn gericht op onmiddellijke verkoop heeft twee gevolgen. Het eerste is dat de handeling uitsluitend betrekking mag hebben op het presenteren en het consumptiegereed maken van de waar. Het tweede is dat slechts een beperkte voorraad van de ter plaatse bereide of behandelde producten mag worden aangelegd. Onder beperkte voorraad wordt hier verstaan: een voorraad ter grootte van een productie-/bakeenheid, waarbij aannemelijk is dat hiermee redelijkerwijze direct kan worden voldaan aan de vraag van de consument. Deze voorraad mag alleen groter zijn dan een productie-/bakeenheid indien aannemelijk is dat meerdere bakeenheden noodzakelijk zijn om direct te kunnen voldoen aan de vraag van de consument. HYGIËNECODE AMBULANTE HANDEL 15

16 NIET VOORTIJDIG OP EEN VASTE LOCATIE Uitgangspunt is dat het consumptiegereed maken van de waar alleen op het ambulante verkooppunt mag plaatsvinden indien dit zonder kwaliteits- en houdbaarheidsverlies (dus zonder organoleptische en/of sensorische veranderingen) niet voortijdig op een vaste locatie kan plaatsvinden. Indien bijvoorbeeld een vis zonder kwaliteitsverlies voortijdig op een vaste locatie kan worden gefileerd, dan is het niet toegestaan de vis op het ambulante verkooppunt te fileren. Kabeljauw kan zonder kwaliteitsverlies voortijdig op een vaste locatie worden gefileerd, en daarom is het fileren van deze vis op het ambulante verkooppunt niet toegestaan. Het fileren van haring mag echter weer wel. Op dit punt is één uitzondering toegestaan. Indien de consument ter plaatse van het ambulante verkooppunt verzoekt om een waar - bijvoorbeeld kabeljauw - consumptiegereed te maken terwijl dat ook op een vaste locatie had kunnen plaatsvinden, dan is dat toegestaan. Daarbij gelden wel de strikte voorwaarden dat: het consumptiegereed maken van de waar uitsluitend op verzoek van de klant mag plaatsvinden, en dat hiervoor geen machines - bijv. een vleessnijmachine - nodig zijn, en dat de klant de waar vervolgens direct meeneemt/consumeert. Dat betekent dus dat op het ambulante verkooppunt geen eet- of drinkwaren op voorraad consumptiegereed kunnen worden gemaakt indien dit ook zonder kwaliteitsverlies op een vaste locatie had kunnen gebeuren. Bovengenoemde definitie van een eenvoudige handeling betekent dus dat het nimmer is toegestaan in het ambulante verkooppunt gehakt te draaien of machinaal vleeswaren te snijden en deze daarna ter plaatse te bereiden. Hierna volgen nog enkele voorbeelden die duidelijk maken wat wel en wat niet is toegestaan. toegestaan (uitgangspunt: 1 productie-/bakeenheid) Frituren van loempia s, bakken van hamburgers en het op brood doen van hamburgers, bakken van voorgegaard shoarmavlees en het op brood doen van shoarmavlees, het beleggen van broodjes, bakken van oliebollen, poffertjes en pannenkoeken, opwarmen van soep, schillen en verkleinen van fruit, et cetera. niet toegestaan (uitgangspunt: meerdere productie-/bakeenheden) Maken van meerdere productie-/ bakeenheden: loempia s, hamburgers, soep, shoarmavlees, et cetera. 16 HYGIËNECODE AMBULANTE HANDEL

17 Deze toelichting is na de ministeriële goedkeuring toegevoegd. TOEPASSING Als u eet- en drinkwaren inkoopt en zonder verdere bewerking weer verkoopt (dagelijks, wekelijks of incidenteel), is de Hygiënecode Ambulante Handel zonder meer voldoende. Maar: als u de ingekochte producten wél bewerkt, kan het zijn dat u (een deel uit) een andere code moet gebruiken. EENVOUDIGE HANDELINGEN OP DE VERKOOPPLAATS De Hygiënecode Ambulante Handel is met name gericht op de bewerkingen die u op de verkoopplaats verricht. U kunt deze code gebruiken als deze handelingen: - 'eenvoudig' zijn (bijv. beleggen van broodjes, frituren van loempia's), én - gericht zijn op de directe verkoop (beperkte voorraad), én - niet vooraf elders gedaan kunnen worden zonder dat u het risico loopt van bederf/smaakverlies (bijv. schoonmaken van haring), of - geschieden op verzoek van de klant. Als u op de verkoopplaats echter meer bewerkingen uitvoert (bijv. maken van loempia's of hamburgers, kruiden en grillen van shoarmavlees) en/of van ter plaatse bereide of behandelde producten grotere voorraden aanlegt, dan volstaat de Hygiënecode Ambulante Handel niet. Houdt u zich dan aan de hygiënecode voor uw productgroep. VOORBEREIDENDE HANDELINGEN ELDERS Als u niet op de verkoopplaats maar elders voorbereidende handelingen verricht, geldt in feite hetzelfde onderscheid. Zijn de voorbereidende handelingen niet-eenvoudig, gebruik dan naast de Hygiënecode Ambulante Handel die delen uit een aanvullende code waarin de betreffende handelingen worden beschreven. NADRUK OP BEWERKING Ligt in uw bedrijfsvoering de nadruk op de bewerking of de productie van eet- en drinkwaren, dan adviseren wij u de hygiënecode voor uw productgroep als leidraad te nemen voor uw bedrijfsvoering, aangevuld met enkele specifieke richtlijnen voor uw ambulante verkooppunt(en) uit de Hygiënecode Ambulante Handel. HYGIËNECODE AMBULANTE HANDEL 17

18 3 Voorbereiding

19 3 VOORBEREIDING Welke benodigdheden en voorwaarden zijn van belang bij de voorbereiding voor de verkoop van levensmiddelen vanuit een ambulant verkooppunt? MENS: Let op: zorg voor schone overkleding zoals een schort of jas en hoofddeksel; bij direct contact met het product geen sieraden aan handen en armen (trouwringen toegestaan, mits goed schoongehouden); neem materiaal (pleisters, handschoenen e.d.) mee waarmee eventuele wondjes aan handen/armen op hygiënische wijze waterdicht kunnen worden afgedekt (geen stoffen pleister). TIP! OM HYGIËNISCHE REDENEN IS HET AAN TE BEVELEN: tangen, lepels, plastic zakjes (bijvoorbeeld bij kip) of eventueel plastic handschoenen te gebruiken bij de verkoop van verse levensmiddelen; (eventueel) handschoenen, tangen of plastic zakjes aan klanten beschikbaar te stellen die de producten zelf willen pakken. PRODUCTEN: Zorg ervoor dat: de houdbaarheid van het product ruim voldoende is; producten met de kortste houdbaarheid het eerst worden gebruikt/verkocht (fefo); er afspraken worden gemaakt met de leverancier over de temperaturen van producten bij aflevering of bij het afhalen. MIDDELEN EN MATERIALEN: Zorg voor: voorzieningen (koelboxen, koelvitrines, warmhoudbakken, au bain-maries e.d.) om de producten zonodig op de juiste c.q. wettelijk voorgeschreven temperatuur en hygiënische wijze te kunnen: vervoeren, bewaren en verkopen; de verplichte professionele thermometer met een voldoende bereik waarmee de temperaturen gedurende de dag kunnen worden gecontroleerd en controlelijsten waarop de metingen kunnen worden geregistreerd. Let op! De thermometer altijd binnen handbereik houden, evenals het verslagformulier op locatie; voorzieningen voor het hygiënisch wassen en drogen van handen. Voorkeur gaat uit naar een professionele wasgelegenheid, maar een (hangende) jerrycan met kraan en een emmer voor wateropvang voldoen ook. Zeep en (papieren) handdoeken voor éénmalig gebruik zijn aanwezig; voorzieningen (tafels, onderzetters e.d.) om producten op voldoende hoogte van de grond op te slaan en te presenteren (levensmiddelen mogen niet rechtstreeks op de grond worden geplaatst, ook niet op doeken of in kratten, dozen, emmers e.d.); voorzieningen waarmee producten kunnen worden afgeschermd om te voorkomen dat ongedierte (vliegen e.d.) in contact kan komen met het levensmiddel; ten minste één reinigings- en één desinfectiemiddel en voldoende schoonmaakmaterialen (borstels, emmers e.d); voldoende schoon (frituur) vet/olie dat voldoet aan de gestelde eisen voor gebruik bij levensmiddelen. OPSLAGSITUATIE Ontvangt u levensmiddelen thuis of elders, dan moet u kunnen beschikken over een geschikte opslagsituatie die voldoet aan de eisen van inrichting en temperatuur. De opslagruimte dient schoon, goed onderhouden en voldoende verlicht te zijn. Ook dient de ruimte goed te kunnen worden schoongemaakt en gedesinfecteerd. Betreft het bederfelijke waar, dan moet deze gekoeld opgeslagen worden volgens de wettelijk voorgeschreven temperatuureisen. De koeling wordt regelmatig gecontroleerd met een geijkte thermometer. De koeling dient goed schoon te worden gehouden en ongedierte moet geweerd en zonodig bestreden worden. Dit houdt in dat systematisch gecontroleerd dient te worden of er ongedierte of sporen daarvan aanwezig zijn. Indien dit wordt gecon- HYGIËNECODE AMBULANTE HANDEL 19

20 stateerd, dient de oorzaak te worden opgespoord en dient het ongedierte bestreden te worden. De acties die in het kader van de bestrijding worden uitgevoerd, dienen te worden vastgelegd. Worden producten ook verpakt, gesneden, verhit of op een andere manier bewerkt, dan gelden aanvullende inrichtingseisen. VERPAKKING Let op: geschikt en schoon verpakkingsmateriaal om de producten zonodig op hygiënische wijze te kunnen verpakken; eet- en drinkwaren die, met het oog op de onmiddellijke verkoop (dezelfde of de volgende dag) aan particulieren, voorafgaand aan de ambulante verkoop op een andere locatie worden verpakt ("24-uursverpakking"), moeten in ieder geval voorzien zijn van een aanduiding betreffende de inhoud e.d. en de netto hoeveelheid, of deze moet aangegeven worden op bijvoorbeeld een bordje bij het product; indien de ondernemer voor langere tijd wil (voor)verpakken dient hij/zij volledig te etiketteren. Er moet dan voldaan worden aan de gestelde eisen uit het Warenwetbesluit etikettering van levensmiddelen. TIP! Vermeld bij verpakking van groot naar klein de verpakkingsdatum op het etiket. HYGIËNE Zorg ervoor dat: ambulante bedrijfsruimten en ruimten die af en toe worden gebruikt voor catering zodanig zijn ontworpen en worden schoongehouden dat geen verontreiniging van eet- en drinkwaren kan plaatsvinden; oppervlakken die in contact komen met eet- en drinkwaren in een deugdelijke en goed onderhouden staat verkeren en goed schoon zijn te maken; er tijdens opslag en vervoer nooit contact is tussen bereide en niet bereide producten (kruisbesmetting); materialen zoals schalen, bakken, planken, gereedschap e.d. : - bij voorkeur niet van hout zijn; - ronde hoeken hebben; - goed onderhouden, schoon (geen roest) en gereinigd en gedesinfecteerd zijn; - niet corrosief zijn; - gemakkelijk te reinigen zijn; - in goede staat zijn (glad oppervlak: geen scheuren, deuken, en groeven). de verkoopplaats overdekt is en m.u.v. de voorkant aan alle zijden is afgesloten met schoon, winddicht zeildoek (m.u.v. aaneengesloten standplaatsen of als de achterzijde grenst aan een gevel); de verkoopplaats zodanig is ingericht dat de consument bij voorkeur geen direct contact kan hebben met het (onverpakte) product. STANDPLAATS EN OMGEVING Zorg dat u weet of: er voorzieningen nodig zijn ter voorkoming van verontreiniging van het levensmiddel; er goed reinigbare, afsluitbare en geschikte bakken aanwezig zijn voor opslag en verwijdering van (product) afval zoals destructiemateriaal; (product) afval wordt afgevoerd volgens gemeentelijke regels; voorzieningen aanwezig zijn om materialen zonodig te kunnen reinigen (met warm water); water van drinkwaterkwaliteit beschikbaar is; toiletvoorziening met handenwasgelegenheid op loopafstand van de verkoopplaats aanwezig is; voorzieningen aanwezig zijn voor de afvoer van (afval)water zodat de verkoopplaats niet wordt vervuild en er geen kans op besmetting van producten is en er wordt voldaan aan gemeentelijke regels. 20 HYGIËNECODE AMBULANTE HANDEL

21 HYGIËNECODE AMBULANTE HANDEL 21

22 4 Vervoer

23 4 VERVOER Welke benodigdheden en voorwaarden zijn belangrijk voor het vervoer van levensmiddelen voor een ambulant verkooppunt? VERVOER De volgende aspecten zijn van belang met betrekking tot het vervoer: vervoersmiddelen dienen zodanig te zijn ingericht dat de producten er op de juiste temperatuur in kunnen worden vervoerd; een koel- of vrieswagen of een wagen met een apart koel- of vriescompartiment is noodzakelijk wanneer (bijv. op warme dagen) de producten de gestelde temperatuureisen (dreigen te) overschrijden; de wanden, vloer en plafond van koel- en vrieswagens zijn glad en goed schoon te houden. Bij niet-professioneel vervoer dient elk levensmiddel in zijn geheel te zijn verpakt; eventueel smeltwater moet gemakkelijk uit de laadruimte kunnen weglopen. VOORDAT ER WORDT INGELADEN Let op: controleer of kratten, (tempex)dozen en laadruimten waarin producten worden vervoerd schoon zijn en of de buitenkant van kratten en dozen niet verontreinigd is; zorg dat de levensmiddelen deugdelijk zijn verpakt; controleer (visueel) of de levensmiddelen vers zijn en er fris uitzien en controleer de eventuele houdbaarheidsdatum; bij koelwagen: controleer of de koeling goed werkt (meten!). TIJDENS HET INLADEN Let op: de koelwagen zodanig laden dat de voorgeschreven temperatuur op peil blijft; meest verse producten het eerst inladen en de minst verse producten het laatst (fefo); rauwe producten mogen nooit in contact kunnen komen met bereide producten; eventueel smeltwater of vocht dat vrijkomt uit levensmiddelen mag nooit met andere levensmiddelen in contact komen of nog gebruikt worden. TIJDENS HET VERVOER Zorg ervoor dat: de levensmiddelen niet kunnen schuiven of omvallen; de voorgeschreven temperatuur niet wordt overschreden. UITLADEN Let op: de laadruimte van de koelwagen zo veel mogelijk op temperatuur houden; de minst verse levensmiddelen het eerst uitladen en verkopen (fefo); producten die aan de buitenlucht worden blootgesteld afdekken, zodat hierop geen uitwerpselen van vogels terecht kunnen komen. RETOURVERVOER Zorg ervoor dat: niet verkochte, maar wel gepresenteerde producten die nog vers zijn en er nog fris uitzien, deugdelijk zijn verpakt voordat zij worden ingeladen; bederfelijke producten die zijn gepresenteerd en retour gaan omdat ze ongeschikt zijn voor menselijke consumptie of hergebruik, apart worden gehouden van producten die in de laadruimte zijn gebleven; snijafval en andere afvalstoffen die mee teruggaan, deugdelijk zijn verpakt voordat zij worden ingeladen. Bij het inladen moet men er op letten dat deze verpakking niet in contact kan komen met (de verpakking van) levensmiddelen; vernietiging (destructie), afhankelijk van het product of afval, volgens de daarvoor van toepassing zijnde richtlijnen plaatsvindt. HYGIËNECODE AMBULANTE HANDEL 23

1. Belang Hygiënecode

1. Belang Hygiënecode 1. Belang Hygiënecode 1. Waarom wordt er in de slagerij met een Hygiënecode gewerkt? Om op een structurele manier hygiënisch en veilig met voedsel te werken. Om mensen te leren om gezonder en gevarieerder

Nadere informatie

33Hygiënecodes in instellingen

33Hygiënecodes in instellingen DC 33Hygiënecodes in instellingen 1 Inleiding Als je niet hygiënisch met voedsel omgaat, kunnen jij en anderen daar ziek van worden. Daarom is elke organisatie en elke werknemer verplicht hygiënisch te

Nadere informatie

Het is belangrijk om een goede categorie indeling te gaan volgen:

Het is belangrijk om een goede categorie indeling te gaan volgen: Bijlage F: Portioneren van producten Het uitgangspunt voor een voedselbank moet zijn dat het veruit de voorkeur verdient met de leverancier af te spreken dat de producten geleverd worden in portiegroottes

Nadere informatie

Vrijmarkten, braderieën en andere evenementen

Vrijmarkten, braderieën en andere evenementen Vrijmarkten, braderieën en andere evenementen informatieblad 75 / 19 april 2012 Dit infoblad is bedoeld voor deelnemers aan (vrij)markten, braderieën en andere evenementen. Algemeen Aan het produceren,

Nadere informatie

Voedselveiligheid in de kantine

Voedselveiligheid in de kantine Voedselveiligheid in de kantine HACCP en voedselveiligheid in de kantine Een gezond kantine is ook: een kantine waar voedselveiligheid belangrijk is. Dit betekent met name dat je regels opvolgt voor hygiënisch

Nadere informatie

HACCP Controle Checklist Horeca

HACCP Controle Checklist Horeca HACCP, een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen. Alle onder-nemingen die eet- en drinkwaren bereiden, verwerken, behandelen of vervoeren, moeten veilig met voedsel omgaan. Wettelijke voor-schriften

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Hygiëne en voedselveiligheid 2

Branchetoetsdocument: Hygiëne en voedselveiligheid 2 pagina 1 van 5 10--014 Branchetoetsdocument: Hygiëne en voedselveiligheid Versie 4., per 1-10-09 samengevoegd met Hygiëne en voedselveiligheid 1, vervallen per 1-01-011 Deelbranche(s) Tankstation Algemene

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Hygiëne en voedselveiligheid 1

Branchetoetsdocument: Hygiëne en voedselveiligheid 1 BKSmobiel Hygiëne en voedselveiligheid http://opleiders.bksmobiel.nl/smartsite.shtml?ch=hos&id=604 pagina van 5 0--04 Branchetoetsdocument: Hygiëne en voedselveiligheid Versie 4., per -0-09 Samengevoegd

Nadere informatie

ENTREE. Assistent Horeca, voeding of voedingsindustrie

ENTREE. Assistent Horeca, voeding of voedingsindustrie ENTREE Assistent Horeca, voeding of voedingsindustrie Inhoud 1. Werken in de horeca, voeding of voedingsindustrie.... 4 Hygiëne.... 8 HACCP.... 10 HACCP: Persoonlijke hygiëne.... 11 Bedrijfskleding....

Nadere informatie

De opslag van goederen. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Bewaren van voedsel. Wat komt er kijken bij de opslag van goederen?

De opslag van goederen. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Bewaren van voedsel. Wat komt er kijken bij de opslag van goederen? Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over de opslag van producten die horecabedrijven in voorraad hebben. We vertellen waar je op moet letten bij de levering van producten en hoe je ze opslaat. Wat

Nadere informatie

STICKER OF CODERINGS REGELS HACCP REGELS WAT? HOE?

STICKER OF CODERINGS REGELS HACCP REGELS WAT? HOE? STICKER OF CODERINGS REGELS HACCP REGELS WAT? HOE? STICKEREN Wat moet nu wel en wat hoeft niet gestickerd te worden? Een vraag die zeer actueel is en waar verschillend op gereageerd wordt. De een zegt

Nadere informatie

Enkele tips om op kamp voedselnarigheden te vermijden. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Enkele tips om op kamp voedselnarigheden te vermijden. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen BEDERF JE KAMP NIET! Enkele tips om op kamp voedselnarigheden te vermijden Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen BEDERF JE KAMP NIET! HONGER... HONGER... Een vaak gehoord woord wanneer

Nadere informatie

Werkboekje. Brood op de plank 2 e Klassen 2012. Dit boekje is van..klas.

Werkboekje. Brood op de plank 2 e Klassen 2012. Dit boekje is van..klas. Werkboekje Brood op de plank 2 e Klassen 2012 Dit boekje is van..klas. WERKEN IN DE BINDELMEERCATERING INLEIDING De komende week zullen jullie gaan werken in de keuken van het Bindelmeer College. Jullie

Nadere informatie

Inhoud. Cahier Voedselveiligheid. 1 Wetgevend kader 6. 2 Voedselveiligheid en voedselbesmetting 9

Inhoud. Cahier Voedselveiligheid. 1 Wetgevend kader 6. 2 Voedselveiligheid en voedselbesmetting 9 Inhoud Cahier Voedselveiligheid Inleiding 5 1 Wetgevend kader 6 2 Voedselveiligheid en voedselbesmetting 9 3 Aandachtspunten voor de keukens en omliggende lokalen 12 4 Algemene en persoonlijke hygiëne-eisen

Nadere informatie

Intitulé : MINISTERIËLE REGELING van 23 november 2004 ter uitvoering van artikel 12, tweede lid, van de Slacht- en keuringsverordening

Intitulé : MINISTERIËLE REGELING van 23 november 2004 ter uitvoering van artikel 12, tweede lid, van de Slacht- en keuringsverordening Intitulé : MINISTERIËLE REGELING van 23 november 2004 ter uitvoering van artikel 12, tweede lid, van de Slacht- en keuringsverordening (AB 1996 no. GT 4) Citeertitel: Regeling eisen slagerijen Vindplaats

Nadere informatie

Ongekoelde presentatie

Ongekoelde presentatie Ongekoelde presentatie Een klant die ziek wordt van een heerlijke rijstevlaai of een pizzabroodje u moet er niet aan denken. Om risico s voor de volksgezondheid te voorkomen, mogen bederfelijke producten

Nadere informatie

Beoordeling Basishygiëne en Proceshygiëne

Beoordeling Basishygiëne en Proceshygiëne Beoordeling Basishygiëne en Proceshygiëne 1. Kwaliteit en Voedselveiligheid algemeen d.d.: d.d.: d.d.: d.d.: Functies Instructies Inkoop Registratieformulieren Klachten Verantwoordelijke invoering hygiëne(code)

Nadere informatie

Inleiding : Inhoud: 1. Persoonlijke hygiëne 2. Voeding en hygiëne 3. Hygiëne in en om het gebouw

Inleiding : Inhoud: 1. Persoonlijke hygiëne 2. Voeding en hygiëne 3. Hygiëne in en om het gebouw Inleiding : In dit protocol staan alle afspraken die BSO Kids Pleasure hanteert omtrent hygiëne in de meest ruime zin van het woord. Het gaat om afspraken op vlak van persoonlijke hygiëne, voedselhygiëne

Nadere informatie

Hygiënecode t.b.v. Bretagne aan Tafel

Hygiënecode t.b.v. Bretagne aan Tafel Hygiënecode t.b.v. Bretagne aan Tafel Achtergrond Bretagne aan Tafel (BAT) werkt hygiënisch, zowel bij de activiteiten die verband houden met bestellingen en leveringen van (vers) voedsel, als bij haar

Nadere informatie

LES 14 Leerjaar 3: HACCP en Pitaburgers

LES 14 Leerjaar 3: HACCP en Pitaburgers [1] VERWERKING van AGRARISCHE PRODUCTEN LES 14 Leerjaar 3: HACCP en Pitaburgers INLEIDING In de praktijklessen van VAP leer je dat het erg belangrijk is om hygiënisch te werken. HACCP is een voedselveiligheidssysteem

Nadere informatie

HACCP in eipakstation Opfriscursus HACCP 2013

HACCP in eipakstation Opfriscursus HACCP 2013 HACCP in eipakstation Opfriscursus HACCP 2013 Thielen Consult BV Postbus 5100 5800 GC Venray 0478-579220 Agenda HACCP Waarom HACCP Wat is HACCP Welke gevaren Veilige eieren HACCP Definities (1) Hazard

Nadere informatie

Veilig eten voorkom een voedselinfectie

Veilig eten voorkom een voedselinfectie Veilig eten voorkom een voedselinfectie Elke dag lopen 2.000 Nederlanders een voedselinfectie op. Slechte hygiëne is meestal de oorzaak. Je kunt er flink ziek van worden: denk aan diarree, braken en koorts.

Nadere informatie

Checklist voedselveiligheid voor vrijwilligersorganisaties

Checklist voedselveiligheid voor vrijwilligersorganisaties Checklist voedselveiligheid voor vrijwilligersorganisaties Doel van de checklist Wanneer vrijwilligers voedsel bereiden, uitdelen of verkopen moet dit veilig gebeuren. Met de checklist geven we de vrijwilligers

Nadere informatie

Module. Productie van belegde broodjes

Module. Productie van belegde broodjes Module Productie van belegde broodjes 1 Inhoudstafel 1. Inleiding 5 1.1 Toepassingsgebied 5 1.2 Hoe deze module toepassen? 5 2. Goede hygiënepraktijken 6 3. Processtroomdiagrammen 7 4. Kritische controlepunten

Nadere informatie

TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2)

TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2) TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2) 1 juli 2008 1 Toepassing in uw onderneming HTP Advies B.V. Begeleiding bij o.a. ISO (9001, 22000), GMP +, HACCP (www.htp-advies.nl) Praktijkervaring

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal

Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal Bijlage III.7.1. bij het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels

Nadere informatie

DIS 2251 Horeca ambulant: Infrastructuur, uitrusting en hygiëne [2251] v4

DIS 2251 Horeca ambulant: Infrastructuur, uitrusting en hygiëne [2251] v4 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 2251 Horeca ambulant: Infrastructuur, uitrusting en hygiëne [2251] v4 C : conform

Nadere informatie

Hygiëne in onze keuken

Hygiëne in onze keuken 2014 Hygiëne in onze keuken Inleiding Het naleven van hygiëneregels is essentieel in een moderne grootkeuken. De maaltijden die bereid worden zijn voor mensen die al gevoelig zijn voor infecties, daar

Nadere informatie

DIS 2289 Detailhandel ambulant in brood en patisserie: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2289] v7

DIS 2289 Detailhandel ambulant in brood en patisserie: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2289] v7 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 2289 Detailhandel ambulant in brood en patisserie: Infrastructuur, inrichting en

Nadere informatie

N O T I T I E V O E D S E L V E I L I G H E I D/H A C C P

N O T I T I E V O E D S E L V E I L I G H E I D/H A C C P N O T I T I E V O E D S E L V E I L I G H E I D/H A C C P Lichtenvoorde, juni 2015 W. Warmerdam, sectormanager Wlz 1 Status Beleidsnotitie Auteur(s) Voedselveiligheid/Haccp W. Warmerdam, sectormanager

Nadere informatie

WORKSHOPS & LEERGANGEN VOEDSELVEILIGHEID

WORKSHOPS & LEERGANGEN VOEDSELVEILIGHEID KBBL Kenniscentrum organiseert: WORKSHOPS & LEERGANGEN VOEDSELVEILIGHEID Open inschrijvingen, voorjaar 2007 Workshop Levensmiddelen Etikettering & Allergenen Leergang voor alle levensmiddelen bedrijven

Nadere informatie

Reiniging en desinfectie

Reiniging en desinfectie Reiniging en desinfectie 1 Reiniging en desinfectie Als jij een frietje eet bij de snackbar, denk je waarschijnlijk niet na over de keuken. Maar stel je eens voor dat jouw friet wordt gebakken in een hele

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid. van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid. van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Lieve Busschots Directeur Communicatie FAVV 23/11/2013 1 VEILIG VOEDSEL UW ZORG ONZE

Nadere informatie

TRA 3205 Groothandel levensmiddelen - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [3205] v1

TRA 3205 Groothandel levensmiddelen - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [3205] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 205 Groothandel levensmiddelen - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [205] v C: conform NC: Niet-conform

Nadere informatie

Voorkom voedselvergiftiging als u een verminderde weerstand heeft

Voorkom voedselvergiftiging als u een verminderde weerstand heeft Voorkom voedselvergiftiging als u een verminderde weerstand heeft Albert Schweitzer ziekenhuis december 2013 pavo 0562 Inleiding De arts heeft met u besproken dat u een verminderde weerstand heeft. Een

Nadere informatie

Gearchiveerd op 02/01/2014

Gearchiveerd op 02/01/2014 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 2470 Detailhandel (met verwerking) : Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2470]

Nadere informatie

Bereiding van producten

Bereiding van producten Aanvullend hoofdstuk bij G-007 Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de detailhandel in voedingswaren Bereiding van producten 1. TOEPASSINGSGEBIED... 2 2. CONTROLELIJST... 2 3. HACCP...

Nadere informatie

Kerntaak 1: Verkoopt versproducten en verleent service

Kerntaak 1: Verkoopt versproducten en verleent service Kerntaak 1: Verkoopt versproducten en verleent service Werkproces 1.2: Presenteert producten in verkoopmeubelen De verkoopmedewerker vers supermarkt verzorgt de presentatie van de verkoopmeubels volgens

Nadere informatie

Hygiëne en productcontaminatie - risicobeoordeling Bedrijfsgegevens Naam bedrijf: Naam zaakvoerder:

Hygiëne en productcontaminatie - risicobeoordeling Bedrijfsgegevens Naam bedrijf: Naam zaakvoerder: Hygiëne en productcontaminatie - risicobeoordeling Bedrijfsgegevens Naam bedrijf: Naam zaakvoerder: CP: AF 3.2.1, FV 4.1.1, 5.1.1 & 5.5.1 Datum: De risicobeoordeling betreft de primaire productie van plantaardige

Nadere informatie

Verordening gezondheidsvoorschriften visverwerkende bedrijven 2000

Verordening gezondheidsvoorschriften visverwerkende bedrijven 2000 Verordening gezondheidsvoorschriften visverwerkende bedrijven 2000 Het bestuur van het Productschap Vis, gelet op de artikelen 93, 95 en 102 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en op de artikelen 5, 6

Nadere informatie

Hygiëne en voedselveiligheid. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Voedselveiligheid

Hygiëne en voedselveiligheid. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Voedselveiligheid Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat in op de onderwerpen: voedselbederf; voedselbesmetting; voedselinfectie; voedselvergiftiging. Verder gaat de kaart in op de mogelijkheden om deze ongewenste verschijnselen

Nadere informatie

DIS 2251 Horeca ambulant: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2251] v7

DIS 2251 Horeca ambulant: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2251] v7 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 2251 Horeca ambulant: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2251] v7 C : conform

Nadere informatie

Protocol Hygiëne thuiszorg

Protocol Hygiëne thuiszorg Protocol Hygiëne thuiszorg Algemene hygiëne De woning van de cliënt mag niet zodanig vervuild zijn dat de zorgverlener of het zorgverleningsproces wordt geschaad. Als de algemene hygiënische omstandigheden

Nadere informatie

Deel 6. Persoonlijke hygiëne

Deel 6. Persoonlijke hygiëne Goedgekeurd door: Pagina 1 van 8 Deel 6 Persoonlijke hygiëne Goedgekeurd door: Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave deel 6 Persoonlijke hygiëne Pagina 1. DEFINITIE... 3 2. DOEL... 3 3. RICHTLIJNEN... 3 3.1 Algemeen...

Nadere informatie

Protocol 4: Voedselveiligheid in het Kindercentrum 1 (VVKC)

Protocol 4: Voedselveiligheid in het Kindercentrum 1 (VVKC) Protocol 4: Voedselveiligheid in het Kindercentrum 1 (VVKC) KDV t Sprookjesland 1 Laatste versie: 17 november 2014 Inhoudsopgave Inleiding 4. 1. Aandachtspunten 4.2. Zuigelingenvoeding 4.3. Voedselallergie

Nadere informatie

Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten.

Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten. Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten. Nadere uitwerking van de Hygiënecode Transport Opslag en Distributie en de Hygiënecode Diervoedersector Wegtransport

Nadere informatie

Hoe veilig zijn streekproducten? Esther van Asselt, Marjolein van der Spiegel

Hoe veilig zijn streekproducten? Esther van Asselt, Marjolein van der Spiegel Hoe veilig zijn streekproducten? Esther van Asselt, Marjolein van der Spiegel Is dit verstandig? JA NEE Is dit verstandig? NEE Kans op kruisbesmetting: Houd rauwe producten dus gescheiden van gekookte/kanten-klare

Nadere informatie

RI-26 Schoonmaak en onderhoud. woonlocaties van Cavent

RI-26 Schoonmaak en onderhoud. woonlocaties van Cavent RI-26 Schoonmaak en onderhoud woonlocaties van Cavent Datum vaststelling : 26-07-2010 Eigenaar : Beleidsmedewerker Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 RI-26 Instructie schoonmaakcode 20-01-2015 Status

Nadere informatie

(VO 183/2005 Bijlage III) De productie-eenheid is zo ontworpen dat zij adequaat kan worden gereinigd.

(VO 183/2005 Bijlage III) De productie-eenheid is zo ontworpen dat zij adequaat kan worden gereinigd. Toelatingsvoorwaarden voor veehouderijen welke voedermiddelen van dierlijke oorsprong vervoederen aan veedieren gehouden voor de productie van levensmiddelen. (implementatie van VO 79/2005) Bijlage III.8.9.

Nadere informatie

voor de AGF-detailhandel, versie 2

voor de AGF-detailhandel, versie 2 Hygiënecode voor de AGF-detailhandel, versie 2 Dit is de vernieuwde Hygiënecode voor de AGF-detailhandel die met ingang van 1 juli 2008 in werking treedt. De versie van de Hygiënecode voor de AGF-detailhandel

Nadere informatie

Gearchiveerd op 03/02/2014

Gearchiveerd op 03/02/2014 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... TRA 2456 Levensmiddelen van dierlijke oorsprong MET ERKENNINGSPLICHT: Infrastructuur,

Nadere informatie

Deel 3. Persoonlijke hygiëne

Deel 3. Persoonlijke hygiëne Goedgekeurd door: PVE Pagina 1 van 7 Deel 3 Persoonlijke hygiëne Goedgekeurd door: PVE Pagina 2 van 7 Inhoudsopgave deel 3 Persoonlijke hygiëne Pagina 1. DEFINITIE... 3 2. DOEL... 3 3. RICHTLIJNEN... 3

Nadere informatie

Basisvoorwaarde Risico Tips Hulpmiddelen. Versleping door de lucht of materialen en werkgereedschappen. Bouw en inrichting

Basisvoorwaarde Risico Tips Hulpmiddelen. Versleping door de lucht of materialen en werkgereedschappen. Bouw en inrichting Risico s op allergenen bij basisvoorwaarden Basisvoorwaarden zijn onderwerpen die te maken hebben met hygiënisch werken en die voor het hele productieproces van belang zijn. In onderstaand overzicht zijn

Nadere informatie

Gearchiveerd op 01/07/2013

Gearchiveerd op 01/07/2013 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 222 Vleeswinkel ambulant: Infrastructuur, inrichting en hygiëne [222] v4 C : conform

Nadere informatie

VISSERIJVAARTUIGEN. Plaatscode: PL61 Activiteitencode: AC57 Productcode: PR132. 1. INFRASTRUCTUURVOORWAARDEN: verordening (EG) nr. 853/2004.

VISSERIJVAARTUIGEN. Plaatscode: PL61 Activiteitencode: AC57 Productcode: PR132. 1. INFRASTRUCTUURVOORWAARDEN: verordening (EG) nr. 853/2004. VISSERIJVAARTUIGEN. Bijlage III.3.1. bij het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het

Nadere informatie

HACCP Kleinschalig wonen Oudshoorn

HACCP Kleinschalig wonen Oudshoorn HACCP Kleinschalig wonen Oudshoorn HACCP Kleinschalig wonen Oudshoorn versie 1/2011 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Wat is HACCP 3 2. Uitleg handboek 4 3. Persoonlijke hygiëne 5 4. Boodschappen halen 6 5. Producten

Nadere informatie

Protocol 4: Voedselveiligheid in het Kindercentrum 1 (VVKC)

Protocol 4: Voedselveiligheid in het Kindercentrum 1 (VVKC) Protocol 4: Voedselveiligheid in het Kindercentrum 1 (VVKC) KDV t Sprookjesland 1 Laatste versie: 1 december 2015 Inhoudsopgave Inleiding 4. 1. Aandachtspunten 4.2. Zuigelingenvoeding 4.3. Voedselallergie

Nadere informatie

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN VERZAMELAARS Inhoud 1 Algemeen 2 Vergunning / registratie 3 Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren 4 Intraverkeer van eieren 5 Merken van de

Nadere informatie

RI: Hygiene kinderdagverblijf 't kukelesaantje

RI: Hygiene kinderdagverblijf 't kukelesaantje RI: Hygiene 2016 - kinderdagverblijf 't kukelesaantje Inventarisatie 1 Hygiënecode 8 0 0 0 Voortgang in bewerking 8/8 1 Afspraken met betrekking tot persoonlijke hygiëne bij bereiding van voedsel door

Nadere informatie

Totaal presentatie acc. U ZG G M S nvt

Totaal presentatie acc. U ZG G M S nvt Buitenaanzicht De winkel valt op en is herkenbaar als visspeciaalzaak De naam is duidelijk leesbaar. De omgeving is goed verzorgd. De vlaggen, lichtbak, ramen en het buitenbord zijn schoon en heel. De

Nadere informatie

Voeding bij streng beschermende isolatie

Voeding bij streng beschermende isolatie Deze folder geeft informatie over voeding bij in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). De aanwijzingen zijn van belang voor de patiënt en zijn familie. U als patiënt moet zich aan bepaalde regels met betrekking

Nadere informatie

Deel 5. Apparatuur, voorzieningen en onderhoud

Deel 5. Apparatuur, voorzieningen en onderhoud Goedgekeurd door: PVE Pagina 1 van 8 Deel 5 Apparatuur, voorzieningen en onderhoud Goedgekeurd door: PVE Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave deel 5 Apparatuur, voorzieningen en onderhoud Pagina 1. DEFINITIE...

Nadere informatie

Handboek Voedselveiligheid. Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Bijlage B KOELKETEN BEWAKING

Handboek Voedselveiligheid. Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Bijlage B KOELKETEN BEWAKING Handboek Voedselveiligheid Vereniging van Nederlandse Voedselbanken Bijlage B KOELKETEN BEWAKING Juni 2014 Versie 1 Voor voedselveiligheid is de borging van de koelketen een belangrijk onderwerp. De temperatuur

Nadere informatie

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan inkoop van consumptiegerede producten

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan inkoop van consumptiegerede producten Contact info@vwa.nl 65 Titel Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan inkoop van consumptiegerede producten Inleiding Volgens de Algemene Levensmiddelenverordening

Nadere informatie

DIS 2432: Drankgelegenheid (geregistreerd): Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2432] v3

DIS 2432: Drankgelegenheid (geregistreerd): Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2432] v3 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 242: Drankgelegenheid (geregistreerd): Infrastructuur, inrichting en hygiëne [242]

Nadere informatie

Deel 5. Reiniging en desinfectie

Deel 5. Reiniging en desinfectie Goedgekeurd door: Pagina 1 van 12 Deel 5 Reiniging en desinfectie Goedgekeurd door: Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave deel 5 Reiniging en desinfectie Pagina 1 DEFINITIE... 3 2 DOEL... 3 3 RICHTLIJNEN... 3

Nadere informatie

Protocol 4: Voedselveiligheid in het Kindercentrum 1 (VVKC) KDV t Sprookjesland

Protocol 4: Voedselveiligheid in het Kindercentrum 1 (VVKC) KDV t Sprookjesland Protocol 4: Voedselveiligheid in het Kindercentrum 1 (VVKC) KDV t Sprookjesland 1 Laatste versie: 27 januari 2014 Inhoudsopgave Inleiding 4. 1. Aandachtspunten 4.2. Zuigelingenvoeding 4.3. Voedselallergie

Nadere informatie

Microbiologische specificaties/richtwaarden.

Microbiologische specificaties/richtwaarden. Microbiologische specificaties/richtwaarden. In de 'Hygiënecode voor de voedingsverzorging in zorginstellingen' zijn in bijlage XI microbiologische richtwaarden richtwaarden gegeven voor diverse grondstoffen

Nadere informatie

Voedselhygiëne. Doelgroep: bovenbouw. Doelstelling: kinderen inzicht geven in de principes van voedselhygiëne.

Voedselhygiëne. Doelgroep: bovenbouw. Doelstelling: kinderen inzicht geven in de principes van voedselhygiëne. Voedselhygiëne Doelgroep: bovenbouw Doelstelling: kinderen inzicht geven in de principes van voedselhygiëne. Activiteit : zoek de fouten (groepswerk) De leerlingen zetten zich in groepjes van vier personen.

Nadere informatie

REGELING van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 december 1994, nr. DGVgz/VVP/L942587, Stcrt. 245

REGELING van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 december 1994, nr. DGVgz/VVP/L942587, Stcrt. 245 REGELING van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 december 1994, nr. DGVgz/VVP/L942587, Stcrt. 245 1 (Warenwetregeling hygiëne van levensmiddelen), zoals laatstelijk gewijzigd bij regeling

Nadere informatie

DIS 3309 Detailhandel met toelating (zonder verwerking) : INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [3309] v2

DIS 3309 Detailhandel met toelating (zonder verwerking) : INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [3309] v2 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : DIS 09 Detailhandel met toelating (zonder verwerking) : INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [09] v2 C:

Nadere informatie

Deel 6. Persoonlijke hygiëne

Deel 6. Persoonlijke hygiëne Goedgekeurd door: Pagina 1 van 8 Deel 6 Persoonlijke hygiëne Goedgekeurd door: Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave deel 6 Persoonlijke hygiëne Pagina 1 DEFINITIE... 3 2 DOEL... 3 3 RICHTLIJNEN... 3 3.1 Algemeen...

Nadere informatie

Voedselveiligheid. voor dummies. Dirk Lemaître Nutritionist KHLeuven

Voedselveiligheid. voor dummies. Dirk Lemaître Nutritionist KHLeuven Voedselveiligheid voor dummies Dirk Lemaître Nutritionist KHLeuven Toelating, registratie, erkenning, vergunning afgeleverd door FAVV (KB 16 JANUARI 2006) Toelating Bedoeld voor bakker, beenhouwer, restaurant,

Nadere informatie

De Hygiënecode. voor de horeca

De Hygiënecode. voor de horeca De Hygiënecode voor de horeca De Hygiënecode voor de horeca Colofon Dit is een uitgave van het bedrijfschap Horeca en Catering 2004 bedrijfschap Horeca en Catering Het bedrijfschap Horeca en Catering

Nadere informatie

1.2 (Voor)bereiden broodmaaltijd Plan je tijd zodanig dat het klaarzetten of/bereiden van voedsel gereed is vlak voordat de kinderen aan tafel gaan.

1.2 (Voor)bereiden broodmaaltijd Plan je tijd zodanig dat het klaarzetten of/bereiden van voedsel gereed is vlak voordat de kinderen aan tafel gaan. 1 Voedsel hygiëne 1.1 Werkwijze Houd schoon en vuil materiaal strikt gescheiden. Houd schone en ongewassen producten gescheiden. Houd rauw en bereid voedsel strikt gescheiden. Gebruik tijdens het koken

Nadere informatie

RIVM-RIKILT FRONT OFFICE VOEDSELVEILIGHEID

RIVM-RIKILT FRONT OFFICE VOEDSELVEILIGHEID RIVM-RIKILT FRONT OFFICE VOEDSELVEILIGHEID Ad hoc vragen over bederfelijke producten Risicobeoordeling aangevraagd door: NVWA-BuRO Risicobeoordeling opgesteld door: RIVM Datum aanvraag: 30-01-2014 Datum

Nadere informatie

Risicoanalyse Voedselveiligheid Bedrijfsprocessen

Risicoanalyse Voedselveiligheid Bedrijfsprocessen Risicoanalyse Voedselveiligheid Bedrijfsprocessen behorend bij richtlijnen: AF 3.2.1 / FV 4.1.1 / FV 5.1.1 GlobalG.A.P. V4.0 Doel van dit formulier is aantoonbaar maken dat u uw bedrijf onderzocht heeft

Nadere informatie

Dwarrelende stofdeeltjes kunnen ademhalingsmoeilijkheden opleveren bij astmapatiënten. Door goed schoonmaken wordt het aantal stofdeeltjes verlaagd.

Dwarrelende stofdeeltjes kunnen ademhalingsmoeilijkheden opleveren bij astmapatiënten. Door goed schoonmaken wordt het aantal stofdeeltjes verlaagd. Schoonmaakprotocol kinderdagverblijf De Speelhaven Schuitevoerderslaan 16 1671 JZ Medemblik Februari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 1. Schoonmaakmethoden 2. Aandachtspunten reiniging 3. Desinfecteren van

Nadere informatie

Micro-organismen. Waar gaat deze kaart over? De soorten micro-organismen. Wat wordt er van je verwacht? Wat zijn micro-organismen?

Micro-organismen. Waar gaat deze kaart over? De soorten micro-organismen. Wat wordt er van je verwacht? Wat zijn micro-organismen? Waar gaat deze kaart over? De soorten micro-organismen Deze kaart gaat over micro-organismen. Microorganismen zitten in voedsel. Als je voedsel bereidt is het belangrijk om te weten wat micro-organismen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: Onderwerp Pagina

INHOUDSOPGAVE: Onderwerp Pagina HACCP administratie INHOUDSOPGAVE: Onderwerp Pagina Registratie formulier 3 Hygiënisch handelen, het vastleggen van de procedures 4 Dagelijkse en periodieke controles 10 Trainingen 12 Leveringen 13 Temperatuurcontroles

Nadere informatie

VOOR VERKOOP VAN (BIOLOGISCH) VLEES DIRECT VANAF DE BOERDERIJ

VOOR VERKOOP VAN (BIOLOGISCH) VLEES DIRECT VANAF DE BOERDERIJ VOEDSELVEILIGHEIDSPLAN VOOR VERKOOP VAN (BIOLOGISCH) VLEES DIRECT VANAF DE BOERDERIJ STEL ZELF SAMEN Kennisnetwerk huisverkoop van biologisch vlees INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING... 2 DIEPGEVROREN VLEES...

Nadere informatie

Algemene hygiëne in de refter

Algemene hygiëne in de refter Algemene hygiëne in de refter hygiëne in de refters..docx: Versie: 01/09/2011 Pagina 1 van 6 REFTER: ALGEMENE MAATREGELEN Inleiding : De algemene regelgeving betreffende de hygiëne in een refter kan teruggevonden

Nadere informatie

Europese Unie, 2010 Overneming met bronvermelding toegestaan

Europese Unie, 2010 Overneming met bronvermelding toegestaan Europese Commissie WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE inzake de uitleg van een aantal bepalingen over flexibiliteit in het hygiënepakket Veelgestelde vragen Richtsnoeren voor exploitanten van

Nadere informatie

Verificatielijst gehakt, vleesbereidingen en separatorvlees

Verificatielijst gehakt, vleesbereidingen en separatorvlees Verificatielijst gehakt, vleesbereidingen en separatorvlees Divisie Veterinair & import Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postbus 43006 3540 AA Utrecht www.nvwa.nl Versie 1.0 Vraag Voldoet de opslag

Nadere informatie

!" # " FAVV versie oktober 2003 Pagina 1 van 1

! #  FAVV versie oktober 2003 Pagina 1 van 1 !" # " De hierna voorgestelde hygiënemaatregelen zijn de minimale basis, die in de horecasector voor bepaalde handelingen, moeten toegepast worden om aan een deel van de verplichtingen van het koninklijk

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking door regelgeving. Ant Vollema VWA, regio Oost

Kwaliteitsbewaking door regelgeving. Ant Vollema VWA, regio Oost Kwaliteitsbewaking door regelgeving Ant Vollema VWA, regio Oost 24-9-2009 VWA Breed werkgebied: Voedsel en Waren Kwaliteitsbewaking door regelgeving 2 Kwaliteit - wat is dat? = prestatie / verwachting

Nadere informatie

Hygiënecode voor de horeca Created By Heart

Hygiënecode voor de horeca Created By Heart Hygiënecode voor de horeca Created By Heart Beantwoorde vragen 1 Worden in uw bedrijf alleen dranken verstrekt? Nee 2 Maakt u bij de bereiding gebruik van verhitte of bereide grondstoffen? Ja 3 Maakt u

Nadere informatie

Toetsmatrijs Geconditioneerd Vervoer, Productkennis en voedselveiligheid

Toetsmatrijs Geconditioneerd Vervoer, Productkennis en voedselveiligheid Opgesteld door: CCV Categoriecode: KPV Toetsvorm: Schriftelijk Totaal aantal vragen: 45 Dekkingsgraad toetstermen: 75% Cesuur: 80% ijzonderheden: Voor het vakdiploma chauffeur geconditioneerd vervoer moet

Nadere informatie

Hygiënische Voedingsrichtlijn Hematologie

Hygiënische Voedingsrichtlijn Hematologie Hygiënische Voedingsrichtlijn Hematologie U heeft het advies gekregen om de hygiënische voedingsrichtlijn te volgen. Deze brochure informeert u welke voedingsmiddelen afgeraden worden om voedingsinfectie

Nadere informatie

Protocol overdracht ziektekiemen

Protocol overdracht ziektekiemen Protocol overdracht ziektekiemen Aanleren hoest- en niesdiscipline Ziektekiemen uit de neus, mond en keel kunnen zich op verschillende manieren verspreiden. Om risico's te beperken zijn de volgende zaken

Nadere informatie

HYGIËNISCHE VOEDINGSRICHTLIJN HEMATOLOGIE TIJDENS AMBULANT TRAJECT

HYGIËNISCHE VOEDINGSRICHTLIJN HEMATOLOGIE TIJDENS AMBULANT TRAJECT HYGIËNISCHE VOEDINGSRICHTLIJN HEMATOLOGIE TIJDENS AMBULANT TRAJECT 1065 Inleiding U heeft het advies gekregen om hygiënische voedingsrichtlijnen te volgen. Deze folder informeert u welke voedingsmiddelen

Nadere informatie

Protocol Gezondheid. PSZ De Buutplaats april 2011

Protocol Gezondheid. PSZ De Buutplaats april 2011 1 2 Inhoud Blz. 1. Handhygiëne voor leidsters en peuters: 3 1.1. Algemeen: 3 1. 2. Handen wassen: 3 2. Persoonlijke hygiëne / verzorging leidsters en peuters: 4 3. Toiletbezoek / verschoning van peuters:

Nadere informatie

Hygiënecode voor de AGF-detailhandel

Hygiënecode voor de AGF-detailhandel Hygiënecode voor de AGF-detailhandel Hygiënecode voor de AGF-detailhandel, versie 2 Dit is de vernieuwde Hygiënecode voor de AGF-detailhandel die met ingang van 1 juli 2008 in werking treedt. De versie

Nadere informatie

Totaal presentatie acc. U ZG G M S nvt

Totaal presentatie acc. U ZG G M S nvt Presentatie Buitenaanzicht Het verkooppunt valt op en is herkenbaar als visspeciaalzaak De naam is duidelijk leesbaar. De omgeving is goed verzorgd. Rondom het verkooppunt is het netjes en schoon Zijn

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Milieuzorg 1

Branchetoetsdocument: Milieuzorg 1 pagina van 5 Branchetoetsdocument: Milieuzorg Versie 4.2 samengevoegd met Milieuzorg 2 per -09-2008, vervallen per -0-20 Deelbranche(s) Tankstation Algemene beschrijving & doelstelling van de branchekwalificatie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 12 Besluit van 14 december 2009, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Producten voor bijzondere voeding en van het Warenwetbesluit bestuurlijke

Nadere informatie

Via de site van het bedrijfschap Horeca en Catering (www.kenniscentrumhoreca.nl) kunt u:

Via de site van het bedrijfschap Horeca en Catering (www.kenniscentrumhoreca.nl) kunt u: Voorwoord Lekker eten is een kernproduct van de horeca, of het nu om een ijsje gaat of een vijfgangendiner. Hygiënisch werken, meestal voedselveilig werken genoemd, is daarbij noodzakelijk én vanzelfsprekend.

Nadere informatie

Paritair leercomité 330 OPLEIDINGSPROGRAMMA GROOTKEUKENMEDEWERKER 12 maanden

Paritair leercomité 330 OPLEIDINGSPROGRAMMA GROOTKEUKENMEDEWERKER 12 maanden Paritair leercomité 330 OPLEIDINGSPROGRAMMA GROOTKEUKENMEDEWERKER 12 maanden Toelichting: Op dit formulier worden de competenties hernomen die binnen de opleiding tot grootkeukenmedewerker worden. Bij

Nadere informatie

FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel

FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel PB 07 FAQ (G-014) REV 1 2009-1/8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel Van toepassing vanaf: 15-04-2011

Nadere informatie

0800 13 550 meldpunt @favv.be. Een vraag over de voedselveiligheid? Of hebt u er een klacht over? Richt u tot het Meldpunt!

0800 13 550 meldpunt @favv.be. Een vraag over de voedselveiligheid? Of hebt u er een klacht over? Richt u tot het Meldpunt! Veilig voedsel Ook u werkt eraan mee! Verantwoordelijke uitgever : Gil Houins Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen D/2003/10413/4 Een vraag over de voedselveiligheid? Of hebt u er

Nadere informatie