Beroeps- en functievorming bij intern begeleiders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroeps- en functievorming bij intern begeleiders"

Transcriptie

1 Beroeps- en functievorming bij intern begeleiders Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen Gerrit Vrieze Hans van Gennip

2 Beroeps- en functievorming bij intern begeleiders Gerrit Vrieze Hans van Gennip

3

4 BEROEPS- EN FUNCTIEVORMING BIJ INTERN BEGELEIDERS

5 ii

6 Beroeps- en functievorming bij intern begeleiders Gerrit Vrieze Hans van Gennip januari 2007 ITS Nijmegen

7 De particuliere prijs van deze uitgave 12,- Deze uitgave is te bestellen bij het ITS, Foto omslag: Flip Franssen CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK DEN HAAG Vrieze, Gerrit. Beroeps- en functievorming bij intern begeleiders. / Gerrit Vrieze & Hans van Gennip Nijmegen: ITS ISBN X NUR 840 Projectnummer: ITS, Radboud Universiteit Nijmegen Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen. No part of this book/publication may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publisher.

8 Voorwoord Intern begeleiders worden gezien als een belangrijke factor als het gaat over de kwaliteit van de leerlingenzorg in het Nederlands primair onderwijs. Ze organiseren, stimuleren en verbeteren de zorg. Vreemd genoeg is er geen algemeen beeld te schetsen van dé intern begeleider (IB-er). We kennen in het primair onderwijs intern begeleiders die vooral functioneren als een remedial teacher met wat coördinerende taken, we kennen intern begeleiders die functioneren als collegiaal consulent of als coach. We kennen ook intern begeleiders die zich hebben ontwikkeld tot de onderwijskundig leider van de school. Kortom, de variatie is groot. De Landelijke Beroepsgroep voor Intern Begeleiders (LBib) probeert op al die verschillende intern begeleiders aan te sluiten en wil op alle niveaus werken aan kwaliteitsverbetering van de intern begeleider. De LBib organiseerde zelf al eens een congres rond het onderwerp Taak en Functie voor intern begeleiders. Hoe gedifferentieerder de verschijningsvormen van intern begeleiders zijn, hoe moeilijker het is om uit te spreken of het hier om een taak of om een functie moet gaan. De LBib heeft het standpunt ingenomen dat intern begeleiders die een begeleidende of coachende rol binnen de school hebben bij voorkeur in een functie benoemd worden. Uiteraard hoort daar een passende functieomschrijving bij en in veel gevallen zal daarbij sprake zijn van een middenmanagementfunctie, die dan ook als zodanig gewaardeerd zou moeten worden. Duidelijkheid rond de inhoud van de functie (of taak) is daarom een belangrijk item. De LBib is dan ook blij met de uitvoering van het onderzoek door ITS naar beroepsen functievorming bij intern begeleiders. Het onderzoek levert een aantal aanbevelingen op die intern begeleiders, maar ook de Landelijke Beroepsgroep, verder kunnen helpen in het neerzetten van kwalitatief goede interne begeleiding op alle scholen in het Nederlands primair onderwijs. Het onderzoek helpt ook om de contouren van interne begeleiding steeds duidelijker te krijgen. Wel blijft het zo dat intern begeleiders en hun functie in ontwikkeling blijven. In de dynamische wereld van het onderwijs en de leerlingenzorg is dat ook nodig. Wij hopen dat dit onderzoek een bijdrage mag leveren aan helderheid rond het beroep en de functie van intern begeleiders. Dat komt de kwaliteit van de leerlingenzorg ten goede. Namens de LBib Sandra Koot, voorzitter Albert Ligtenberg, secretaris

9

10 Inhoudsopgave Voorwoord v 1 Aanleiding en probleemstelling Inleiding Achtergronden Vraagstelling Opzet en uitvoering van het onderzoek Leeswijzer 5 2 De intern begeleider in ontwikkeling Inleiding Zelfportret van een intern begeleider Ontwikkeling intern begeleider Samenvatting 14 3 Beroepsvorming bij intern begeleiders Inleiding Beroepsvorming Differentiatie taakveld Institutionalisering Inleiding Scholingsnetwerken Opleiding Beroepsvereniging Legitimering (erkenning door anderen) Uitkomsten gevalsstudies beroepsvorming Samenvatting 35 4 Functievorming bij intern begeleiders Inleiding Invulling interne begeleiding Wenselijkheid functie Resultaten gevalsstudies Samenvatting 45 Beroeps- en functievorming bij intern begeleiders vii

11 5 Competentie-etalage en beroepsstandaard Inleiding Functies van een beroepsstandaard Competentie-etalage van Fontys Bekendheid en bruikbaarheid Competentie-etalage als onderdeel van een beroepsstandaard? Samenvatting 56 6 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen Inleiding Samenvatting Conclusies en aanbevelingen 61 Bijlagen 63 Geraadpleegde literatuur 85 viii Beroeps- en functievorming bij intern begeleiders

12 1 Aanleiding en probleemstelling 1.1 Inleiding In dit rapport doen we verslag van een onderzoek naar beroepsvormings- en functievormingsprocessen bij intern begeleiders in het primair onderwijs met het doel handreikingen en tips te bieden voor versterking van beroep en functie. 1.2 Achtergronden Zo rond 1990 was de intern begeleider een vrijgesteld leraar die de leerlingenzorg regelde, leerlingonderzoeken deed (dan hoefde geen dure extern begeleider van de schoolbegeleidingsdienst te worden ingehuurd), overleg had met externe (zorg)- instanties, gesprekken met ouders voerde en de resultaten van leerlingen bijhield. In het kader van proces Weer Samen Naar School (1994) kreeg de intern begeleider een belangrijke rol in de begeleiding van leraren die meer zorgleerlingen in de klas kregen. Inmiddels heeft de intern begeleider zich een belangrijke rol verworven bij de begeleiding en coaching van leraren en bij de schoolinnovatie. Veel intern begeleiders zijn uitgegroeid tot spin-in-het-web rond zorg, leerlingvolgsystemen en de onderwijsvernieuwing die daarmee gepaard gaat. Een functie voor intern begeleiders? In het onderzoek naar bovenschoolse intervisienetwerken van intern begeleiders (Vrieze, 1997) bleek dat intern begeleiders pleitten voor een functie om de taken en verantwoordelijkheden duidelijker vast te leggen. Inmiddels zijn we bijna tien jaar verder en kunnen we nagaan hoe het gaat met de beroeps- en functievorming bij intern begeleiders. Op het congres van de Landelijke Beroepsgroep voor Intern Begeleiders (LBib) in oktober 2005 over taak of functie bleek dat discussie hierover nog hevig wordt gevoerd. De stelling was toen dat de LBib te defensief en afwachtend was (Vrieze e.a., 2005). Aanstelling, takenpakket en beoordeling van de intern begeleider worden in meer of mindere mate aan het schoolbestuur/de schoolleiding overgelaten. De beroepsgroep zou offensiever kunnen worden door zelf een beroepsstandaard op te Beroeps- en functievorming bij intern begeleiders 1

13 stellen. Een beroepsstandaard kan een beroepsgroep helpen haar claims te articuleren en heeft een belangrijke rol bij de opbouw van de interne cohesie van de beroepsgroep. Vanuit de beroepsvormingstheorie wordt bestudeerd hoe beroepsgroepen zelf greep kunnen krijgen op toelating, opleiding, takenpakket en loopbaanmogelijkheden 1. Kundigheid op het beroepsdomein is belangrijk, maar niet het enige criterium voor succesvolle beroepsvorming. Het is ook belangrijk dat beroepsgroepen een interne cohesie hebben en dat ze een gezamenlijke ethische gedragsnorm hanteren die voor alle beroepsgenoten bindend is. De resultaten hiervan worden vastgelegd in een beroepsstandaard. Fontys, een opleidingsinstituut voor intern begeleiders, heeft een Competentie-etalage voor intern begeleiders ontwikkeld 2. Ze hebben hierbij de methodiek van de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) gehanteerd. De SBL heeft zeven competenties voor leraren ontwikkeld die in de Wet beroepen in het onderwijs zijn opgenomen. Een concrete vraag van de LBib is: Als er zo n beroepsstandaard moet komen, zou de competentie-etalage van Fontys daar dan bruikbaar voor zijn? Vanwege de onbekendheid met een beroepsstandaard, wordt de vraag vooraf gegaan door een verkenning van de beroepsstandaard. 1 De beroepsvormingstheorie (Abbott, 1988; Van der Arend, 1992; Van der Krogt, 1981; Mok, 1973; Mok e.a., 1998; Van Dael, 2002; Roodbol, 2005) is niet prescriptief. Ze geeft geen garanties voor succesvolle beroepsvorming. Sommige beroepsgroepen slagen daarin terwijl andere, ondanks verwoede pogingen, weinig succes hebben in de beroepsvorming (Van Dael (2002) over informatici en Roodbol (2005) over nurse-practitioners). Vooral de studie van Roodbol is interessant omdat er vergelijkingen met de intern begeleider zijn te trekken. De nurse-practitioner tussen het beroep van verpleger en arts in en de intern begeleider tussen dat van leraar en directeur. Zij omschrijft het beroepsvormingsproces van de nurse-practitioners als dwaallichten, struikeltochten, tolwegen en zangsporen. De beroepsvormingstheorie kan wel handvatten geven. 2 Deze competentie-etalage wordt ook door andere IB-opleidingen gebruikt, bijvoorbeeld SON Opleidingen. Door het Seminarium voor Orthopedagogiek en door Windesheim wordt de IB-scan gebruikt. In dit instrument wordt de schoolontwikkeling aan die van de intern begeleider gekoppeld. 2 Beroeps- en functievorming bij intern begeleiders

14 1.3 Vraagstelling We komen daarmee tot de vraagstelling: 1. Hoe zien de contouren van een beroepsstandaard voor intern begeleiders eruit? Wat moet er geregeld worden in een beroepsstandaard? 2. Is de Competentie-etalage voor de intern begeleider, zoals ontwikkeld door Fontys, bruikbaar als onderdeel van een beroepsstandaard voor intern begeleiders? 1.4 Opzet en uitvoering van het onderzoek Om de bovenstaande vragen te beantwoorden zijn drie deelonderzoeken uitgevoerd: 1. Interviews met deskundigen op het terrein van beroepsvorming, professionalisering, functiedifferentiatie om een programma van eisen voor een beroepsstandaard op te stellen. Er is (soms telefonisch) gesproken met: Fons van Doorn (ABC Amsterdam); Peter Laros (Fontys); Petra Betting (SON Opleidingen); Albert Mok (emeritus-hoogleraar sociologie universiteit Antwerpen en Wageningen); Sonja Liefhebber (NIZW) (telefonisch); Sonja van Houte (leraar speciaal onderwijs, student onderwijskunde); Piet-Hein Mees (Besturenraad) (telefonisch); Alice Vonk en Thieu Van Dael (Permanente Werkgroep Professionalisering van de Landelijke Beroepsgroep voor Intern Begeleiders). 2. Gevalsstudies. Interviews/groepsgesprekken met schoolbesturen/schoolleiders en intern begeleiders om de mogelijkheid, wenselijkheid van een beroepsstandaard na te gaan en de bruikbaarheid van de competentie-etalage van Fontys. De volgende schoolbesturen/scholen zijn bezocht: Focus Sittard; SKOH Hoofddorp; OO Almere; OO Langbroek; RK WSNS Den Haag; GSV Emmeloord. 3. Survey met een internetvragenlijst onder: leden van de Landelijke Beroepsgroep voor Intern Begeleiders (n=888, ledental per ); studenten/afgestudeerden IB-opleiding Fontys (n= 639); Beroeps- en functievorming bij intern begeleiders 3

15 studenten/afgestudeerden IB-opleiding SON Opleidingen (n=167) en een groep belangstellenden die bij de LBib informatie had opgevraagd (n=1.367). De vragenlijst is voorgelegd aan in totaal intern begeleiders. De algemene respons is 44 procent, bij de LBib-leden 59 procent 3. De respons is zeer goed. Tabel 1.1 Respons verstuurd respons percentage LBib-leden LBib belangstellenden Fontys studenten/afgestudeerden SON Opleidingen Totaal Wie heeft de enquête ingevuld? De vragenlijst is door respondenten ingevuld. 98 Procent heeft een aanstelling als intern begeleider en twee procent niet; zij volgen de opleiding voor intern begeleider. De respondenten beschouwen we allemaal als intern begeleider. Zeven procent (n=89) werkt in het speciaal (basis)onderwijs en 93 procent in het basisonderwijs. Vrouwen zijn sterk oververtegenwoordigd bij de intern begeleiders (89%); in het basisonderwijs 90 procent en in het speciaal (basis)onderwijs 78 procent. De gemiddelde leeftijd is 46 jaar (45 jaar in speciaal (basis)onderwijs). De gemiddelde ervaring als intern begeleider is 6 jaar (speciaal (basis)onderwijs 4 jaar). Het gemiddeld aantal uren per week dat men als intern begeleider is aangesteld is 18 uur (van de 40), 17 uur in het basisonderwijs en 24 uur in het speciaal (basis)onderwijs. 3 Respondenten die de vragenlijst twee keer hebben ontvangen, is verzocht dit één keer in te vullen. 32 Respondenten die lid waren van de LBib hebben de vragenlijst via LBib-informatiegroep, Fontys of SON Opleidingen ingevuld. Het aantal LBib-leden dat de vragenlijst heeft ingevuld, is feitelijk = 558. Een nog hogere respons: 63 procent. 4 Beroeps- en functievorming bij intern begeleiders

16 1.5 Leeswijzer In het tweede hoofdstuk wordt ingegaan op de achtergronden en de ontwikkeling van de intern begeleider. In het derde hoofdstuk gaan we in op de beroepsvorming bij intern begeleiders: in hoeverre hebben ze een eigen taakveld? We maken hierbij vooral gebruik van de resultaten uit de enquête onder intern begeleiders en in mindere mate ook van de gevalstudies. In het vierde hoofdstuk wordt ingegaan op functievorming: wordt de intern begeleider door de schoolorganisatie gewaardeerd? We maken hierbij gebruik van zowel de resultaten van de zes gevalstudies als de enquête onder intern begeleiders. In hoofdstuk vijf wordt ingegaan op de beroepsstandaard en de competentie-etalage van Fontys en wordt nagegaan of deze als basis voor een beroepsstandaard kan dienen? Hierbij zal gebruik worden gemaakt van de kennis van de deskundigen en de resultaten uit de enquête. In het concluderende hoofdstuk zes vatten we de belangrijkste bevindingen samen. Beroeps- en functievorming bij intern begeleiders 5

17 6 Beroeps- en functievorming bij intern begeleiders

18 2 De intern begeleider in ontwikkeling 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt de ontwikkelingsgeschiedenis van de intern begeleider in grote lijnen geschetst. We beginnen met een brief van een intern begeleider naar aanleiding van het survey. Het geeft de dilemma s van de intern begeleider weer. 2.2 Zelfportret van een intern begeleider Werksituatie Ik ben werkzaam voor drie dorpscholen. Mijn aanstelling is vier dagen in de week (maandag tot en met donderdag.) De ervaring leert, dat ik ook op vrijdag en in het weekend bezig ben. Dit is niet goed, maar het kan soms in het belang van een leerling niet anders. Ik ben leraar met de specifieke taak van (bovenschools) intern begeleider. Het pilot-project bovenschools intern begeleider is opgestart in schooljaar en is goed bevallen. Vandaar dat het dit schooljaar is doorgezet. Taakbelasting Waarom is voor deze bovenschoolse structuur gekozen? Op de scholen waar ik werkzaam was, hadden collega s geen zin meer naast hun functie als groepsleraar ook het tijdrovende IB-schap op zich te nemen. Mensen haakten af. Dit proces was niet alleen gaande voor de scholen waar ik nu voor werk, maar binnen een veel groter gebied en vooral binnen het openbaar onderwijs zichtbaar. Bovendien zijn er meer kleine scholen. Dat is de reden geweest dat binnen Weer Samen Naar School vorig jaar cursussen zijn opgestart voor nieuwe intern begeleiders in de naaste toekomst. Daar is een groep enthousiaste mensen door ontstaan. Aanvankelijk gaf men dit de term schaduw intern begeleiders, maar dit doet hen tekort. Vandaar is de naam co-intern begeleider ontstaan. Het is de bedoeling dat de co-intern begeleiders in geval van nood de intern begeleider kan vervangen/aanvullen. Zo ontstaat er weer een doorgaande lijn. Taakomschrijving Voor beide taken is er een taakomschrijving gemaakt met als uitgangspunt de fasen van Luc Greven (zie vervolg). Ik heb zelf meegeholpen om die taakomschrijving te maken. Collega s in het werkveld weten dan wat ze kunnen verwachten. Dit heeft in rechtspositionele zin geen gevolgen. Of er plannen zijn voor een functie voor intern begeleider weet ik niet. Er zijn scholen waarbij de intern begeleider een kleine vergoeding van de scholen zelf krijgt. Dit in de orde van 25 euro per maand. Op het moment ben ik een van de weinige intern begeleiders (door alle wisselingen die hebben plaatsgevonden) die wat betreft de taakomschrijvingen van Luc Greven verder functioneert dan fase 2+3. Ik zit in 4 (coach) en oefen ook taken uit van fase 5, waarin je dan kenniscoördinator Beroeps- en functievorming bij intern begeleiders 7

19 bent. Ik krijg als het goed is vanuit WSNS een cursus coaching. Zelf lees ik daarvoor de nodige literatuur, maar ik wil graag een opleiding tot coach gaan volgen in de toekomst. Loopbaanmogelijkheden en -wensen Ik ben na mijn PABO-opleiding op een Jenaplanschool werkzaam geweest, heb vervolgens ander werk gedaan en voor de vier kinderen gezorgd. Ik ben jaren invaller geweest. Na jaren een paar vaste uren gekregen en uiteindelijk werd dit nagenoeg een full-time baan. Ik werd aangesteld als schaduw intern begeleider, heb IB-cursussen gevolgd en nu sinds een jaar terug dus bovenschools intern begeleider. Qua salaris heb ik een achterstand opgebouwd, doordat mijn daadwerkelijke dienstjaren nog niet zo groot zijn en onderbroken zijn. Wel heb ik twee jaar geleden, omdat ik herintreedster was, twee periodieken erbij gekregen. Mijn bovenschoolse taak voer ik uit in: L-A 14 (schaal 9). Voor 4 dagen werken komt dit uit op bijna 1600 euro netto in de maand. Mijn wens was ooit orthopedagoog te worden. Ook de rol van directie sprak mij aan. WSNS als katalysator Weer Samen Naar School betaalt voor een deel van de kosten voor de intern begeleider, de rest komt uit de formatie van de scholen zelf. Door WSNS ben ik gevraagd om mee te doen in een afstemmingsgroep. Mijn aandeel krijg ik niet vergoed, omdat ik onder het bestuur van de scholen val. De andere deelnemers (schoolbegeleidsters e.d.) komen vanuit een groot WSNS-gebied en vallen wel daaronder. Wij kijken hoe een en ander beter gestalte kan krijgen op de scholen. Voorbeeld: intern begeleiders zijn geschoold voor handelingsgerichte procesdiagnostiek (HGPD). Samen met de directeuren worden wij verder geschoold, daarna komen de groepsleraren op de werkvloer aan de beurt. Er zijn al scholen waar dit draait, zo worden dan ervaringen uitgewisseld. HGPD is een positieve manier van benaderen, van alle partijen rondom de zorg van leerlingen, waardoor uiteindelijk minder onderzoeken moeten plaatsvinden. Meer inspelen op de deskundigheid van de man vrouw/voor de groep. Positie tussen leraren en directie Toen ik aan deze taak begon voor de scholen, heeft men mij warm ontvangen. Mijn contacten zijn goed, en daardoor kan ik vrij ver gaan. Ik coach startende leraren, leraren die om van voor reden in de knel zitten, coach de leraar op de zorg rondom de leerlingen. Probeer daarbij het beste uit de leraar te halen. Het is wel veel, daar ik nagenoeg zo n 500 leerlingen (en 60 leraren) onder mijn hoede heb. Intern begeleider zijn betekent voor de scholen in mijn werkgebied, dat je eigenlijk nog meer gericht bent op de leerlingenzorg. Leraren hebben nog ondersteuning nodig bij het opstellen van handelingsplannen. Doordat ik alleen de IB-taak heb, doe ik dit er bij. Er zijn vaste groeps/leerling besprekingen/zorgvergaderingen. En ben veel in groepen aanwezig (om te signaleren en soms dus ook te controleren). Een en ander komt terug in directievergaderingen en met de schoolbegeleidster (de schoolbegeleidster begeleidt intern begeleiders) die samen met de intern begeleider de zaken bespreekt. Uiteraard heb ik veel overleg met ouders, instanties/derden! 8 Beroeps- en functievorming bij intern begeleiders

20 Lijn of staf? Voor de drie scholen probeer ik de opzet van dossiervorming te stroomlijnen, niet bij alles, omdat het drie verschillende schoolculturen zijn. Daar moet ik respect voor hebben. Het directieoverleg op de scholen is veelvuldig, daar zijn samen vaste afspraken over gemaakt. Dus per school vaste overlegmomenten met de directie van de school zelf, daarnaast spreken de drie directeuren en ik ook overlegmomenten af. Dat kan op mijn verzoek, maar ook omgekeerd. Formeel zit ik niet in het managementteam, maar wij werken goed samen. De signalen die door mij worden opgemerkt, worden door de heren opgepakt. Erg prettig. Ik voel mij daarin ook gesteund en gewaardeerd. Daarnaast kunnen wij vieren, ook nog overlegmomenten hebben bij het bestuur (bovenschoolse directie). Beroepsvisie en maatschappij Ik doe dit werk met veel plezier en wil dit verder vorm geven. Het is wel heel veel. Het vele zit er mede in, doordat ik veel zie, veel weet. Iemand vanuit de doorgewinterde praktijk en scholing. Ik ben veel verder dan de leraren en dat betekent kleine stapjes nemen in de veranderingsprocessen. Door allerlei factoren in onze samenleving is de zorg op de scholen groot geworden. Het vraagt om specifieke kennis van mensen. Instanties die met veel regels werken en waardoor onduidelijke situaties ontstaan en uiteindelijk het kind in de knel komt! Ik maak mij daar grote zorgen om. In het kader van passend onderwijs moet er meer gelden naar de scholen toe. Het IB-schap is/wordt een specialisme. Er zal een cultuuromslag plaatsvinden naar meer coachen in het onderwijs. De bedoeling is dat scholen meer gebruik kunnen gaan maken van de expertise van derden. Het is echt nodig, dat vele regels eenvoudig zullen worden, in het belang van het kind, de ouders en scholen. Daar wil ik voor vechten! Een functie in salarisschaal L-B (schaal 10) is op dit moment nog ver weg. Er is nog niets vastgelegd. Stel dat de leerlingenzorg afneemt, dan kan men mij weer gewoon de baan als leraar aanbieden. Vorm van baangarantie dus. Het wordt hier nog een hele discussie. Nogmaals ik hoef er niet rijk van te worden. De rijkdom zit in het werk wat ik kan en mag doen. Het kind staat daarbij centraal! 2.3 Ontwikkeling intern begeleider Al in de jaren tachtig waren intern begeleiders op basisscholen actief (Van Doorn, 2003; Van Beukering, 1992 en 2001; Van der Krogt ). Tussen 1987 en 1991 is in Amsterdam door GPI/ABC een project uitgevoerd naar de haalbaarheid van interne begeleiding voor de basisschool. Aanvankelijk was de intern begeleider een vrijgesteld leraar die de leerlingenzorg regelde, leerlingonderzoeken deed (dan hoefde geen 4 In 1977 deed Ferd van der Krogt voor de VBKO onderzoek naar de mogelijkheid van intern begeleiders in het voortgezet onderwijs. Opmerkelijk is de grote overeenkomst met de problematiek van toen met die van nu. Beroeps- en functievorming bij intern begeleiders 9

21 dure extern begeleider van de schoolbegeleidingsdienst te worden ingehuurd), overleg had met externe (zorg)instanties, gesprekken met ouders voerde en een leerlingvolgsysteem onderhield. Specifieke deskundigheid, zo werd toen gesteld, is niet echt nodig. Het is een leraar die goed met mensen om kan gaan en dit er mooi bij kan doen. Visiediscussie In die tijd ( ) werd fel gediscussieerd over de visie op interne begeleiding (Van Doorn, 2003). Er waren twee visies. In de eerste visie hield de intern begeleider zich vooral bezig met kinderen met onderwijsleerproblemen en in de tweede visie hield de intern begeleider zich bezig met scholen met onderwijsleerproblemen. In de eerste visie stond een meer psychologisch-pedagogische aanpak centraal gericht op het kind. In de tweede visie werd gewerkt aan een verbetering van de schoolorganisatie. Volgens Van Doorn, in een gesprek in het kader van dit onderzoek, is eigenlijk nooit een bevredigende oplossing gevonden voor de toenmalige en nog steeds heersende verschillen tussen intern begeleiders. Proces Weer Samen Naar School De invoering van Weer Samen Naar School (integratie van basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs) aan het begin van de jaren negentig heeft de intern begeleider een enorme stimulans gegeven. Hoewel niet wettelijk verplicht heeft vrijwel elke basisschool sindsdien een intern begeleider aangesteld. Soms omdat men dacht dat het moest en soms omdat er een duidelijke overtuiging was dat de intern begeleider een belangrijke taak had om de leerlingenzorg te verbeteren. De intern begeleider kreeg een belangrijke rol om leerlingen zo lang mogelijk voor het reguliere basisonderwijs te behouden. De ontwikkeling van een leerlingvolgsysteem, coaching van leraren met zorgleerlingen en de ontwikkeling van zorgbeleid op school kwamen in het vizier van de intern begeleider. Scholing Ook de scholing van intern begeleiders werd in het kader van Weer Samen naar School aangepakt. Veel intern begeleiders volgden de introductiecursus interne begeleider- I of de cursus Pedagogisch Didactisch Onderzoek. In bijna alle WSNSsamenwerkingsverbanden kwamen de intern begeleiders bijeen in zogenoemde intervisienetwerken. Soms waren deze spontaan ontstaan vanuit de opleidingen om de als prettig ervaren uitwisseling voort te zetten. Soms werd deelname aan deze intervisienetwerken verplicht gesteld door de WSNS-samenwerkingsverbanden. Pleidooi voor een functie Uit onderzoek in 1997 naar deze leernetwerken (Vrieze, 1997) bleek dat de intern begeleiders voortdurend pleiten voor het omzetten van hun taak in een functie met 10 Beroeps- en functievorming bij intern begeleiders

22 een duidelijke functieomschrijving, functie-eisen en bijbehorende salariëring. Twee doelen worden hiermee beoogd: kwaliteit: alleen de beste leraren komen in aanmerking voor deze functie en helderheid: de positie van de interne begeleiders tussen die van directie en leraren wordt afgebakend. (Vrieze, 1997, pag. 30/31). Behoefte aan afbakening taken intern begeleider Het ging niet eens zozeer om een hogere functie, alhoewel dat ook meespeelde, maar vooral om het afbakenen van de taak van intern begeleider tegen inbreuken door de directeur. Vanwege het noodzakelijk vervangen van zieke collega s of andere taken kwam de intern begeleider onvoldoende toe aan het IB-schap. Intern begeleiders waren toen al enthousiast over hun taken en zagen het belang daarvan in, maar zagen ook dat het IB-schap niet altijd uitgekristalliseerd was. Onduidelijkheden en struikelblokken waren (Vrieze, 1997): Taakinhoud is onvoldoende afgebakend waardoor intern begeleider taken van de leraar over gaat nemen. Leraren schuiven verantwoordelijkheden af naar de intern begeleider. Jonge intern begeleiders voelen zich nog onvoldoende deskundig. Leraren worden niet als gelijkwaardig benaderd waardoor die zich afsluiten. Leraren zijn niet bereid tijdig leerlinggegevens op te leveren. De rol van onderwijskundig leider komt onvoldoende uit de verf. De intern begeleider wordt door de directeur als duvelstoejager ingezet. Toen werd al gepleit voor een duidelijke taak- of functieomschrijving. Er werd voor een landelijke aanpak voorgesteld bijvoorbeeld door een beroepsvereniging/vakbond voor interne begeleiders (o.c.). Verbetering opleidingen De opleiding van intern begeleiders in aan het eind van de jaren negentig sterk verbeterd. Fontys, Seminarium voor Orthopedagogiek, Windesheim, SON Opleidingen en schoolbegeleidingsdiensten boden tweejarige opleidingen voor intern begeleiders aan. Deze opleidingen kwamen voor een deel voort uit de opleidingen voor remedial teachers. Een aantal modules werden op de taak van intern begeleider gericht (onderwijskundig beleid, gesprekstechnieken). Veel intern begeleiders hebben deze tweejarige opleidingen gevolgd. Fontys, Seminarium voor Orthopedagogiek en Windesheim zijn door de overheid erkende OSO-opleidingen. Oprichting beroepsgroep Vanaf 2001 zijn oud-studenten van OSO-opleidingen begonnen met de start van een beroepsgroep. In september 2004 is de Landelijke Beroepsgroep voor Intern Begeleiders daadwerkelijk opgericht. Na twee jaar heeft de LBib meer dan leden. De Beroeps- en functievorming bij intern begeleiders 11

23 LBib bevordert als beroepsorganisatie de beroepsvorming en wil als platform voor de ontwikkeling van de intern begeleider fungeren en bijdragen aan de deskundigheidsbevordering. Binnen de beroepsgroep wordt heftig gediscussieerd over de voor- en nadelen van een functie voor intern begeleiders. De beroepsgroep heeft zich nog niet definitief hierover uitgesproken. Sommigen hechten belang aan versterking van de (arbeidsvoorwaardelijke) functie, sommigen willen vooral de beroepsinhoudelijke kwaliteit verhogen. Zij zien de LBib vooral als een (inhoudelijke) studievereniging. Functiedifferentiatie en loopbaanbeleid Om het tekort aan leraren te bestrijden en om leraren betere loopbaanmogelijkheden te geven (in het onderwijs kan men alleen carrière maken als men in het management gaat), wordt er steeds vaker gepleit voor functiedifferentiatie voor leraren en voor loopbaanmogelijkheden. Sinds 2003 is het in het kader van functiedifferentiatie mogelijk seniorleraren in schaal L-B (leraar B, schaal 10 5 ) aan te stellen. Door de rol van spin-in-het-web is de intern begeleider vaak kandidaat voor deze functie binnen school. In het kader van de Wet beroepen in het onderwijs (Wet BIO) moeten scholen een bekwaamheidsdossier van hun personeel aanleggen. Scholen hebben de vrijheid zelf hun eigen vorm te zoeken. In het Staatsblad van 23 augustus 2005 staan in het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel competenties voor leraren in het primair onderwijs genoemd. Ze dienen als basis, maar scholen kunnen deze incorporeren in hun eigen competentiebenadering. De komst van het bekwaamheidsdossier roept voor intern begeleiders met een aanstelling als leraar met speciale taak intern begeleiders een dilemma op. Voor het werk als intern begeleider zijn er geen speciale competenties omschreven. Is het mogelijk/wenselijk om voor de intern begeleider aparte bekwaamheidseisen te formuleren? Of wordt vanwege de aanstelling als leraar conform de bekwaamheden van leraren gewerkt? Ontwikkelingsmodel intern begeleider In 2000 heeft Luc Greven een ontwikkelingsmodel voor de intern begeleider ontworpen (Greven 2000). 1. De eerste fase kan worden gekarakteriseerd als RT+, interne begeleiding die voortkomt uit remedial teaching (RT). Daarbij is RT gericht op het diagnosticeren en behandelen van leerprobleem, terwijl de intern begeleider gericht is op het adviseren van leraren bij het opstellen en uitvoeren van handelingsplannen. 5 Een reguliere leraar in het basisonderwijs zit in school L-A (schaal 9) en in het speciaal (basis)onderwijs in schaal L-B (schaal 10). 12 Beroeps- en functievorming bij intern begeleiders

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 75 Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen Tweede evaluatie van de inzet van een team van orthopedagogen in dienst van een schoolbestuur

Nadere informatie

EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK

EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK Een verkenning naar goede begeleidingsprogramma s voor startende leraren mei 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair

Nadere informatie

OMGAAN MET VERSCHILLEN Competenties van leerkrachten en schoolleiders. Mechtild Derriks Guuske Ledoux Marianne Overmaat Edith van Eck

OMGAAN MET VERSCHILLEN Competenties van leerkrachten en schoolleiders. Mechtild Derriks Guuske Ledoux Marianne Overmaat Edith van Eck OMGAAN MET VERSCHILLEN Competenties van leerkrachten en schoolleiders Mechtild Derriks Guuske Ledoux Marianne Overmaat Edith van Eck OMGAAN MET VERSCHILLEN Competenties van leerkrachten en schoolleiders

Nadere informatie

Het einde van pesten op school in zicht?

Het einde van pesten op school in zicht? KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 77 Het einde van pesten op school in zicht? De effectiviteit van antipestaanpakken op basisscholen Ewoud Roede Charles Felix Het einde van pesten op

Nadere informatie

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN In veel opzichten een dubbel perspectief september 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Ervaringen

Nadere informatie

Professionele organisatie 94

Professionele organisatie 94 KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 94 (Onder)wijs in techniek? Onderzoek naar de houding en praktijk van leraren ten aanzien van onderwijs in techniek drs. Martina van Uum (ESoE) drs.

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid etenschap rg welzijn mobiliteit jn beleids- Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave Vrijstellingen

Nadere informatie

Advies van de Commissie Leraren September 2007. LeerKracht!

Advies van de Commissie Leraren September 2007. LeerKracht! September 2007 LeerKracht! Nederland staat aan de vooravond van een dramatisch kwantitatief tekort aan kwalitatief goede leraren. Dit dubbele lerarenprobleem definieert het werkterrein van de Commissie

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen BETER MINDER, MAAR BETER Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Beter minder, maar beter Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Opdrachtgever:

Nadere informatie

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL - eindrapport - Auteurs: Regioplan drs. F.E.M. Berndsen dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom Hogeschool van

Nadere informatie

G. Driessen J. Doesborgh. De feminisering van het basisonderwijs

G. Driessen J. Doesborgh. De feminisering van het basisonderwijs G. Driessen J. Doesborgh De feminisering van het basisonderwijs DE FEMINISERING VAN HET BASISONDERWIJS ii De feminisering van het basisonderwijs Effecten van het geslacht van de leerkrachten op de prestaties,

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

V[ C\\_ R[ C_\RT`PU\\Y`R

V[ C\\_ R[ C_\RT`PU\\Y`R VARIATIE IN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Variatie in Voor- en Vroegschoolse Educatie Een onderzoek naar de uiteenlopende wijzen waarop in gemeenten vorm wordt gegeven aan VVE Geert Driessen ITS, Radboud

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Samenwerking onderwijs en zorg

Samenwerking onderwijs en zorg KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Onderwijs en samenleving 98 Samenwerking onderwijs en zorg Evaluatie van een samenwerkingsverband tussen een (jeugd) huplverleningsinstelling en scholen voor speciaal onderwijs

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

Om de kwaliteit van het onderwijs

Om de kwaliteit van het onderwijs Om de kwaliteit van het onderwijs Om de kwaliteit van het onderwijs Kwaliteitsbepaling en kwaliteitsbevordering Redactie: Anne Bert Dijkstra Frans J.G. Janssens Boom Lemma uitgevers Den Haag 2012 2012

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

Ander onderwijs, minder leraren. Marianne Boogaard Henk Blok Edith van Eck Judith Schoonenboom

Ander onderwijs, minder leraren. Marianne Boogaard Henk Blok Edith van Eck Judith Schoonenboom Ander onderwijs, minder leraren Marianne Boogaard Henk Blok Edith van Eck Judith Schoonenboom CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Boogaard, A., Blok, H., Eck, E. van & Schoonenboom, J. Ander

Nadere informatie

EEN LUISTEREND OOR ONDERZOEK NAAR HET INTERNE MELDSYSTEEM INTEGRITEIT BINNEN DE NEDERLANDSE OVERHEID

EEN LUISTEREND OOR ONDERZOEK NAAR HET INTERNE MELDSYSTEEM INTEGRITEIT BINNEN DE NEDERLANDSE OVERHEID EEN LUISTEREND OOR ONDERZOEK NAAR HET INTERNE MELDSYSTEEM INTEGRITEIT BINNEN DE NEDERLANDSE OVERHEID Dr. Gjalt de Graaf Dr. Karin Lasthuizen Thijs Bogers, MA Bram ter Schegget, BSc. Tebbine Strüwer, BSc.

Nadere informatie

Els Mulder- van Franeker. Masterpiece NSO - Onderzoeksrapport

Els Mulder- van Franeker. Masterpiece NSO - Onderzoeksrapport Els Mulder- van Franeker Masterpiece NSO - Onderzoeksrapport Aangewakkerd door vuur vullen luchtballonnen zich langzaam met hete lucht. Voller en voller zwellen ze op. Omhoog! Omhoog! Touwen houden hen

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

1 AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS. In opdracht van de VO-academie van de VO-raad

1 AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS. In opdracht van de VO-academie van de VO-raad 1 AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS In opdracht van de VO-academie van de VO-raad AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS In opdracht van de VO-academie van

Nadere informatie

De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo

De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo ResearchNed, in opdracht van het Ministerie van OCW Lette Hogeling Froukje Wartenbergh-Cras Jessica Pass Joyce Jacobs Sil Vrielink Marlies

Nadere informatie

Wat is de ideale leraar?

Wat is de ideale leraar? Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen Studie naar vakkennis, interventie en persoon Hans van Gennip Gerrit Vrieze WAT IS DE IDEALE LERAAR? ii Studie naar vakkennis, interventie en

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN SCHOOLLEIDERS in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs

DE KWALITEIT VAN SCHOOLLEIDERS in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs DE KWALITEIT VAN SCHOOLLEIDERS in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs Utrecht, maart 2014 Voorwoord De Inspectie van het Onderwijs heeft in de afgelopen jaren onderzoek gedaan

Nadere informatie

CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU

CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU De rol van het schoolbestuur in beleid en praktijk Kees Admiraal, Maaike Haas en Cas Himmelreich Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 7 De vergeten laag 8 Wat is cultuureducatie? 11

Nadere informatie

Rapport. Stijging ziekteverzuim in het primair onderwijs. Onderzoek naar oorzaken en maatregelen

Rapport. Stijging ziekteverzuim in het primair onderwijs. Onderzoek naar oorzaken en maatregelen Rapport Stijging ziekteverzuim in het primair onderwijs Onderzoek naar oorzaken en maatregelen Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het

Nadere informatie