Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Wijziging van de begroting van de en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 1995 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemeen Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld hoofdstuk XVI van de begroting van en ontvangsten van het Rijk voor het jaar 1995 te wijzigen, door de met f 192,9 miljoen te verhogen en de ontvangsten met f 3,0 miljoen te verhogen. De mutaties die tot deze wijzigingen leiden, zijn merendeels aangekondigd in de Voorjaarsnota 1995 (Kamerstukken II, ,.....). De aansluiting tussen de Voorjaarsnota en het onderhavige wetsvoorstel is als volgt (bedragen x f 1 miljoen): Uitgaven 1. Aangekondigd in de Voorjaarsnota 2. Opgenomen in de Nota van wijziging / 3 187,3 3. Voorgestelde verhoging bij onderhavig wetsvoorstel +/+ 192,6 Verschil (A B) +/ ,7 (A) / 2 996,7 (B) / 00,0 (C) Ontvangsten 1. Aangekondigd in de Voorjaarsnota / 1 746,7 (A) 2. Opgenomen in de Nota van wijziging en amendement / 1 749,7 3. Voorgestelde verhoging bij onderhavig wetsvoorstel +/+ 3,0 / 1 746,7 (B) Verschil: (A B) +/+ 0,0 (C) 51U4516 ISSN Sdu Uitgeverij Plantijnstraat s-gravenhage 1995 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 1

2 2. Specifiek In aanvulling op de artikelsgewijze toelichting volgt hieronder een korte toelichting op enkele majeure mutaties. In bijlage 1 is de meerjarige doorwerking van de majeure verschuivingen opgenomen. 2.1 Eindejaarsmarge meldpunten kindermishandeling Op voorstel van de Tweede Kamer, bij de behandeling van de 2e Suppletore wet 1994, is uit de eindejaarsmarge incidenteel in 1995 een bedrag van f 2,5 miljoen beschikbaar gekomen ten behoeve van het ontwikkelingstraject meldpunten kindermishandeling. De bestedingsvoorstellen voor de extra middelen zijn reeds uitgewerkt en op korte termijn zal met de implementatie worden begonnen. 2.2 BIG-registratie In verband met de registratie van beroepsbeoefenaren in het kader van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) zullen twee nieuwe artikelonderdelen worden toegevoegd aan hoofdbeleidsterrein 23 (Staatstoezicht op de volksgezondheid). Het betreffen: het artikel 23.01, onderdeel 06 Registraties Wet BIG. het ontvangstenartikel 23.01, onderdeel 05 Ontvangsten registraties Wet BIG. De registratie ex Wet BIG is een kostendekkende activiteit wat impliceert dat er een kostendekkend tarief per registratie wordt geheven. Overwegende dat het tarief kostendekkend dient te zijn en tevens geen onoverkoombare drempel mag vormen voor diegenen die zich (vrijwillig) willen laten registreren, is gekozen voor één uniform tarief gedurende een periode van tien jaar ( ) voor zowel de eenmalige invoer als de structurele invoer. De eenmalige invoer heeft betrekking op die beroepsbeoefenaren die reeds een diploma hebben en de structurele invoer op diegenen die na aanvang van de BIG-registratie hun diploma zullen behalen. Gezien de spreiding van het aantal registraties in genoemde periode lopen en inkomsten niet synchroon. De budgettaire effecten hiervan worden evenwel gecompenseerd binnen de periode Het geraamde verloop van en inkomsten van deze registratie in de genoemde periode beloopt aldus: (bedragen x 1000) totaal U M Vanuit de opvatting dat ook na het jaar 2004 de BIG-registratie kostendekkend dient te zijn, zal ervoor worden zorg gedragen dat daartoe de nodige maatregelen zullen worden genomen (bijvoorbeeld een verhoging van het tarief na 2004). Uiteraard zal het tarief, indien nodig, tussentijds worden aangepast voor prijsontwikkelingen. 2.3 Bijdrageregeling integratie verblijfsgerechtigden (BIV) Als gevolg van een lager geraamd aantal statusverleningen zullen er Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 2

3 minder stimuleringsuitkeringen voor de opvang van verblijfsgerechtigden aan gemeenten behoeven te worden verstrekt. Deze ontwikkeling wordt vooral veroorzaakt door een terughoudend beleid ten aanzien van het verstrekken van voorwaardelijke vergunningen voor tijdelijk verblijf (vvtv). Derhalve wordt de raming voor 1995 met f 47 miljoen verlaagd. 3. Verwerking amendementen Tijdens de behandeling van de ontwerp-begroting 1995 in de Tweede Kamer is één amendement (nr. 34) aangenomen. Hiermee is f 1 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de intensivering van het vrijwilligerswerk in de terminale thuiszorg. Met de verwerking van dit amendement is in deze Suppletore wet rekening gehouden. In het debat over de 2e Suppletore wet 1994 (Kamerstukken II, , ) is door mij toegezegd overleg te zullen voeren met de zorgverzekeraars, de fondsen, de overheden en anderen om te bezien of het mogelijk is de zogenaamde doorverwijzingsprojecten van de NEBAS te realiseren. Daarbij is tevens toegezegd hierover in het voorjaar te rapporteren. In relatie hiermee kan ik u berichten dat de NEBAS in de afgelopen periode ter voorbereiding op de doorverwijzingsprojecten inhoudelijke besprekingen heeft gevoerd met een aantal revalidatiecentra. Nu deze besprekingen hebben geleid tot positieve intenties van de revalidatiecentra kan overleg over de financiering van de projecten worden gestart. Overigens worden reeds bij een drietal revalidatiecentra (Beatrixoord, Heliomare en t Roessingh) activiteiten in dit kader uitgevoerd. Het ministerie heeft hiertoe een financiële bijdrage beschikbaar gesteld. Op zeer korte termijn zal de NEBAS worden uitgenodigd voor een gesprek om te bezien hoe de financiële ondersteuning van toekomstige projecten gestalte kan krijgen. 4. Leeswijzer bij de Artikelsgewijze Toelichting (AGT) Met het oog op de leesbaarheid van de AGT is in geval van een overboeking tussen twee begrotingsartikelen volstaan met één toelichtende tekst. Deze tekst is opgenomen bij het begrotingsartikel, dat bij deze overboeking wordt verhoogd. Bij het andere bij deze overboeking betrokken artikel is de toelichting beperkt tot de algemene tekst: «Overboeking van/naar / ontvangstenartikel...» De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 3

4 BIJLAGE 1 Beleidsmatige verschuivingen ten opzichte van de raming in de ontwerp-begroting 1995 (x f 1000) Art.nr. Mutatie-omschrijving Verplichtingen Uitgaven U22.02 Wachtgelden tranche U22.03 Loonbijstellingen ABP en WAGGS U24.06 Bijstelling Raming BIV U25.01 Medisch/Tandheelkundige vervolgopleidingen (Naar AFBZ) U25.02 Verdeling FOZ intensiveringsruimte U25.03 Zorgfuncties (cluster I) Eig. bijdrage regeling (cluster V) Medisch/Tandheelkundige vervolgopleidingen (AFBZ) Verdeling FOZ intensiveringsruimte Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 4

5 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Wetsartikel 1 (/) Artikel 2201 Personeel en materieel algemeen Stand ontwerp-begroting Nota van wijziging Overboeking van het Ministerie van Justitie, in verband met een correctie op de 1e Nota van wijziging (Asielzoekers) Overboeking van artikel ten behoeve van de financiering van uitwisselingsprogramma s tussen de Verenigde Staten en Nederland ter uitvoering van een door beide landen ondertekend «Memorandum of Understanding» Overboeking van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in verband met de decentralisatie van het RBB-budget (bedrijfsgezondheidszorg) Overboeking van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in verband met de decentralisatie van de budgetten voor onderhoud en beheer van de IPA-systemen (personele informatiesystemen) De - en ontvangstenraming inzake de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) worden in neerwaartse zin bijgesteld en komen daarmee op een meer realistisch niveau. In verband daarmee worden zowel dit artikel als ontvangstenartikel verlaagd Overboeking van artikel ten behoeve van een bijdrage in de kosten van de Volksgezondheidattaché te Washington Overboeking naar artikel Overboeking naar artikel Overboeking naar artikel Overboeking naar artikel Overboeking naar artikel Stand 1e suppletore begroting Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 5

6 Artikel 2202 VUT-uitkeringen en suppletie wachtgelden trendvolgers Stand ontwerp-begroting Nota van wijziging Overboeking uit de Aanvullende Post van de Miljoenennota ten behoeve van wachtgeldaanspraken van gesubsidieerde instellingen. Deze aanspraken vloeien voort uit het beëindigen/verminderen van subsidies aan deze instellingen als gevolg van bezuinigingsmaatregelen Overboeking naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ten behoeve van wachtgeld aan het Opera Forum Overboeking naar de artikelen 24.03, 24.04, 24.06, en in verband met wachtgeld Overboeking naar artikel Stand 1e suppletore begroting Artikel 2203 Loonbijstelling Stand ontwerp-begroting Nota van wijziging Overboeking van het Ministerie van Financiën. Het betreft de middelen voor het zogenaamde ABP-complex, ter dekking van de extra die voortvloeien uit de verhoging van de pensioenpremies Overboeking van het Ministerie van Financiën van een aanvullende loonbijstelling 1994 ten behoeve van de gepremieerde en gesubsidieerde sector (WAGGS) Overboeking van het Ministerie van Financiën van de loonbijstelling Stand 1e suppletore begroting Artikel 2204 Prijsbijstelling Stand ontwerp-begroting Nota van wijziging Stand 1e suppletore begroting Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 6

7 Artikel 2206 Sociaal en cultureel planbureau Stand ontwerp-begroting Overboeking naar het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in verband met de uitbreiding van de huisvesting van het Sociaal en Cultureel Planbureau Stand 1e suppletore begroting Artikel 2207 Inspectie jeugdhulpverlening en jeugdbescherming Stand ontwerp-begroting Overboeking van artikel in verband met de uitvoering van het opleidingsplan Inspectie Jeugdhulpverlening Stand 1e suppletore begroting Artikel 2301 Personeel en materieel Inspectie gezondheidszorg Stand ontwerp-begroting Nota van wijziging In verband met de boedelscheiding tussen de Inspectie Gezondheidszorg en het Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid vindt een overboeking plaats van de artikelen en In de 2e Suppletore wet 1994 was in het Algemeen deel van de Memorie van Toelichting reeds aangekondigd dat het voornemen bestond de middelen bestemd voor de oprichting van een landelijke coördinatiepunt infectie-ziektenbestrijding op termijn onder te brengen bij de Landelijke Vereniging van GGD n. Hangende een motie hierover heb ik de hiermee gemoeide overboeking vooralsnog uitgesteld. De betreffende motie (Kamerstukken II, , , nr. 5) van het lid Dankers is inmiddels aangehouden tot na de evaluatie. De door mij aangekondigde overboeking van artikel wordt hierbij gerealiseerd Het deel van de kasraming 1995 waarvoor reeds in 1994 de zouden worden aangegaan, is hoger dan aanvankelijk werd voorzien. In verband hiermee kan de raming 1995 worden verlaagd. Voor het volume van de kas heeft dit uiteraard geen gevolgen Stand 1e suppletore begroting Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 7

8 Artikel 2401 Welzijn algemeen Stand ontwerp-begroting Amendementen Overboeking naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken in verband met het onderbrengen van de intensieve opvang (voorziening begeleid wonen) in het Fonds Sociale Vernieuwing Overboeking van artikel ten behoeve van het convenant tussen het rijk en de vier grote steden inzake projecten, experimenten en onderzoek op het welzijnsterrein Als gevolg van de behandeling van de begroting 1995 is ten laste van het Financieel Overzicht Zorg f 5 miljoen ter beschikking gesteld voor de maatschappelijke opvang. Van dit bedrag wordt vanaf 1995 f 4,118 miljoen en vanaf 1996 f 5 miljoen structureel overgeboekt naar het Fonds Sociale Vernieuwing ter compensatie van de opgelegde algemene subsidiekorting (2,6% in 1995, 3,6% in 1996, enz.) Overboeking naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken in verband met de aanpassing van subsidies die inmiddels zijn overgedragen aan het Fonds Sociale Vernieuwing Deze bijstelling wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het deel van de kasraming 1995, waarvoor in 1994 de zijn aangegaan, hoger blijkt te zijn dan aanvankelijk werd voorzien. In verband hiermee kan de raming 1995 worden verlaagd. Voor het volume van de kas heeft dit uiteraard geen gevolgen Overboeking naar artikel Stand 1e suppletore begroting Artikel 2402 Ouderenbeleid Stand ontwerp-begroting In 1995 worden meer aangegaan met een kaseffect in 1996 (en latere jaren) dan in de ontwerp-begroting was voorzien. Voor het volume van de kas heeft dit geen gevolgen Stand 1e suppletore begroting Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 8

9 Artikel 2403 Gehandicaptenbeleid Stand ontwerp-begroting Overboeking van artikel (Rijksbijdrage Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten) in verband met de structurele financiering van een zorgregistratiesysteem in de sector verstandelijk gehandicapten Het Centraal Coördinatiepunt ter bevordering van de Toegankelijkheid (CCPT) wordt onder meer door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer gefinancierd. Voor de periode 1995 tot en met 1997 zijn bedragen beschikbaar gesteld. In verband hiermee wordt zowel dit artikel als ontvangstenartikel verhoogd Het deel van de kasraming 1995 waarvoor reeds in 1994 de zouden worden aangegaan, is hoger dan aanvankelijk werd voorzien. In verband hiermee kan de raming 1995 worden verlaagd. Voor het volume van de kas heeft dit uiteraard geen gevolgen Overboeking van artikel in verband met wachtgeld Overboeking naar artikel Stand 1e suppletore begroting Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 9

10 Artikel 2404 Jeugdbeleid Stand ontwerp-begroting Voor een toelichting op deze mutatie verwijs ik naar het Algemeen deel van de Memorie van Toelichting In verband met de regels ten aanzien van het zogenoemde «bruto-boeken» worden de des- en herinvesteringsmiddelen ten behoeve van de Jeugdhulpverlening op de begroting zichtbaar gemaakt. Het betreft onder andere de verkoop van panden in Amsterdam en Venlo. Derhalve wordt dit artikel, evenals het corresponderende ontvangstenartikel 24.03, verhoogd Overboeking van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten behoeve van de verhoging van de pleegvergoedingen. De ruimte hiervoor is gevonden door een verlaging van de kinderbijslag Overboeking van artikel ten behoeve van structurele financieringslasten die voortvloeien uit de aankoop van internaten voor Bijzonder Jeugdwerk door de Stichting BJ Overboeking van het Ministerie van Justitie in verband met een verhoging van de bijdrage ten behoeve van diverse activiteiten op het gebied van de Jeugdhulpverlening In 1995 worden meer aangegaan met een kaseffect in 1996 (en latere jaren) dan in de ontwerp-begroting is voorzien. Voor het volume van de kas heeft dit geen gevolgen Overboeking van artikel in verband met wachtgeld Stand 1e suppletore begroting Artikel 2405 Verzetsdeelnemers, vervolgden en burgeroorlogsgetroffenen Stand ontwerp-begroting In het kader van de herdenking van de 50-jarige bevrijding is voor 1995 incidenteel f 10 miljoen ter beschikking gesteld Overboeking naar artikel Stand 1e suppletore begroting Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 10

11 Artikel 2406 Vluchtelingen en minderheden Stand ontwerp-begroting Nota van wijziging Voor een toelichting op deze mutatie verwijs ik naar het Algemeen deel van de Memorie van Toelichting Overboeking van artikel in verband met de ontwikkeling en het beheer van een nieuw informatiesysteem ten behoeve van de Stichting Opvang Vluchtelingen Overboeking van artikel ten behoeve van aanvullend laboratoriumonderzoek bij een geselecteerde groep vluchtelingen in het opvangcentrum Apeldoorn In 1995 worden meer aangegaan met een kaseffect in 1996 (en latere jaren) dan in de ontwerp-begroting is voorzien. Voor het volume van de kas heeft dit geen gevolgen Overboeking van artikel in verband met wachtgeld Stand 1e suppletore begroting Artikel 2407 Sportbeleid Stand ontwerp-begroting Overboeking naar artikel Stand 1e suppletore begroting Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 11

12 Artikel 2501 Volksgezondheid algemeen Stand ontwerp-begroting Overboeking van artikel Het betreft hier ten behoeve van de automatisering, die ten laste van het materiële budget worden gebracht Ten behoeve van voor vernietiging van roerende zaken uit de Magazijnen in buitengewone omstandigheden (MIBO s) vindt een verhoging plaats van het onderhavige artikel. Deze verhoging wordt gedekt door de extra ontvangsten op de begroting van Financiën/Domeinen uit de verkoop van roerende goederen uit de MIBO-complexen Overboeking van artikel in verband met een door de Nationale Raad voor de Volksgezondheid uit te voeren vervolgonderzoek «Ontwikkeling Kwaliteits Systeem Zorgsector» Ten behoeve van de begeleiding van grootschalige bouwprojecten in de sector ziekenhuizen worden zogenaamde Bouwgemachtigden aangesteld. Deze zien toe op een zo doelmatig mogelijke aanwending van planning- en bouwmiddelen teneinde een scherpere kostenbeheersing in deze premiegefinancierde sector te bewerkstelligen. In verband hiermee vindt een overboeking plaats van artikel Overboeking naar artikel Overboeking naar artikel Stand 1e suppletore begroting Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 12

13 Artikel 2502 Volksgezondheidsbeleid Stand ontwerp-begroting Nota van wijziging Amendement Overboeking naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken ten behoeve van een aantal projecten (voornamelijk met betrekking tot AIDS) die met ingang van 1994 vanuit het Fonds Sociale Vernieuwing worden gefinancierd Overboeking van artikel ten behoeve van een bijdrage aan een project van de Nederlandse Vrouwen Raad, opgezet om de betrokkenheid van vrouwen bij de inhoud en organisatie van het zorg- en verzekeringsstelsel te vergroten Overboeking naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Fonds Sociale Vernieuwing) in verband met de toedeling van de WAGGS-bijstelling 1993 voor de Sociale Pensions Overboeking van artikel in verband met de subsidiëring van de immateriële hulpverlening aan oorlogsgetroffenen door de Stichting Joods Maatschappelijk Werk Overboeking van artikel in verband met de overheveling van de financiering van de landelijke trainingen van de Federatie SOS/Telefonische Hulpdiensten Ten laste van de intensiveringsruimte FOZ 1995 is structureel dit bedrag uitgetrokken voor een programma van preventieactiviteiten. In het FOZ 1995 is de verdeling van deze middelen weergegeven (zie pagina 120). Conform deze verdeling vindt een overboeking plaats van artikel 25.03, waarop de intensiveringsmiddelen stonden geparkeerd Het deel van de kasraming 1995 waarvoor reeds in 1994 de zouden worden aangegaan, is hoger dan aanvankelijk werd voorzien. In verband hiermee kan de raming 1995 worden verlaagd. Voor het volume van de kas heeft dit uiteraard geen gevolgen Overboeking van artikel in verband met wachtgeld Overboeking naar artikel Overboeking naar artikel Overboeking naar artikel Overboeking naar artikel Stand 1e suppletore begroting Artikel 2503 Rijksbijdragen volksgezondheid Stand ontwerp-begroting Nota van wijziging Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 13

14 Amendement De stichtingen Teen Challenge, Arta en Landelijk Ontwenningscentrum voor Molukkers (LOCM) zijn met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1994 erkend als psychiatrisch ziekenhuis. Als gevolg daarvan geschiedt de subsidiëring van bovengenoemde instellingen met ingang van 1994 op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en vindt een overboeking plaats van artikel Het geheel afschaffen van de eigen bijdragen voor de medische hulpmiddelen kost f 85 miljoen. Dit wordt gecompenseerd ten laste van de Regeerakkoord-intensiveringsmiddelen voor financieel kwetsbare groepen (cluster V). Een bedrag van f 60 miljoen was reeds verwerkt in de Miljoenennota 1995/FOZ Deze mutatie betreft de aanvulling tot f 85 miljoen en is reeds aangekondigd in het FOZ Ten behoeve van de uitwerking van het regeeraccoord inzake het creëren van extra werkgelegenheid is ten behoeve van de zorgsector vanaf 1995 f 100 miljoen structureel beschikbaar gesteld. Met deze middelen zullen plaatsen in de zorgsector worden gerealiseerd, conform de brief aan de Tweede Kamer d.d. 20 februari Overboeking van artikel in verband met de erkenning van het gezinsvervangende tehuis Stichting Huize Ruimzicht (GVT), alsmede in verband met de richtlijnverruiming ten behoeve van AWBZfinanciering van de Nederlandse Federatie Voorzieningscentra Lichamelijk Gehandicapten Overboeking van artikel in verband met de overheveling van de medische en tandheelkundige vervolgopleidingen naar het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten Overboeking van het artikel in verband met het feit dat de drempelvrije poliklinieken ter bestrijding van sexueel overdraagbare aandoeningen vanaf 1 januari 1994 worden gefinancierd op grond van een subsidiebesluit van de Ziekenfondsraad In verband met vertraging in de uitvoering van de arbeidsmarktimpuls 1994 voor de zorgsector is een gedeelte van deze middelen niet in 1994 tot besteding gekomen. Deze middelen zijn nu ter beschikking gesteld voor additionele werkgelegenheidsprojecten in 1995, opdat de doelstellingen van de arbeidsmarktimpuls 1994 alsnog zullen worden gerealiseerd Overboeking van artikel in verband met de uitvoering van de arbeidsmarktimpuls 1994 voor de zorgsector. Deze middelen, die aanvankelijk via het Kinderopvangfonds zouden lopen, zullen nu via de sectorfondsen worden besteed Overboeking naar artikel Overboeking naar artikel Overboeking naar artikel Stand 1e suppletore begroting Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 14

15 Artikel 2601 Personeel en materieel Inspectie gezondheidsbescherming Stand ontwerp-begroting Nota van wijziging Stand 1e suppletore begroting Artikel 2701 Personeel en materieel RIVM Stand ontwerp-begroting Nota van wijziging Als gevolg van de doorgevoerde prijsverhogingen op sera en vaccins wordt dit artikel evenals het corresponderende ontvangstenartikel verhoogd Overboeking van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in verband met de toedeling van de loonbijstelling Het corresponderende ontvangstenartikel is met hetzelfde bedrag verhoogd Overboeking van artikel in verband met wachtgeld Overboeking naar artikel Overboeking naar artikel Overboeking naar artikel Stand 1e suppletore begroting De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 15

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 227 Wijziging van de van de en de van hoofdstuk XVI (Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) voor het jaar 1991 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 311 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 1998 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 976 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) voor het jaar 1998

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21 300 XVI Vaststelling van de van de uitgaven en de ontvangsten van Hoofdstuk XVI (Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) voor het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 27 120 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 23119 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XVI (Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22 800 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XV (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 965 IIA Wijziging van de sstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 152 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 20083 Wijziging van hoofdstuk XI (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) van de begroting van de uitgaven van het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 360 B Jaarverslag en slotwet gemeentefonds 2009 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 33 280 IXA Wijziging van de sstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 HERDRUK 1 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23 5O1 Wijziging van hoofdstuk IV (Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 502 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 560 B Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2006 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 350 IV Wijziging van de sstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 395 C Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 33 940 IV Wijziging van de sstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 061 IIB Wijziging van de sstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1987-1988 20 083 Wijziging van hoofdstuk XI (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) van de begroting van uitgaven van het Rijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 100 IXB Jaarverslag en slotwet ministerie van Financiën 2004 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 391 IIA Wijziging van de sstaten van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2005 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 33 090 IIB Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouveneurs (IIB) voor het jaar (wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 240 B Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2011 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 520 Wet van 14 september 1995 tot wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 434 Wet van 14 september 2001, houdende wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Algemene Zaken (III)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 290 IIA Wijziging van de sstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 300 V Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk V (Ministerie van Buitenlandse Zaken) voor het jaar 1992

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 606 Het onderbrengen van de zorg, bestaande uit duurzaam verblijf en verzorging in een verzorgingshuis, in de aanspraken op grond van de Algemene

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 23119 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XVI (Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 210 VII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015 (wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 924 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie 2008 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 565 IXA Wijziging van de sstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2014 Nr. 70 BRIEF

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) Nr. 235 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 juli 2012 In de vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 19 155 Wijziging van hoodstuk VIM (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1984 (wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 480 VI Wijziging van de sstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nadere informatie

31 706 Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

31 706 Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) 31 706 Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 560 IIA Wijziging van de sstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2006 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit.

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. Alle commissies m.u.v. Cie Economie Gedeputeerde belast met behandeling: D.J.P. Bruinooge vergadering PS: 5 februari 1999 nr: FEZ-723 agenda nr: Middelburg, 8 december 1998 Onderwerp: nr: 984421/26 2e

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 21 228 Goedkeuring van het koninklijk besluit van 17 mei 1989 (Stb. 170) tot wijziging van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 090 IXA Wijziging van de sstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 159 Wet van 30 maart 1995 tot wijziging van de Huisvestingswet (voorziening in de huisvesting van bepaalde categorieën verblijfsgerechtigden)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 552 Wet van 14 september 2001 tot wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2000

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 222 D Wijziging van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 32 565 IIB Wijziging van de sstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 606 Het onderbrengen van de zorg, bestaande uit duurzaam verblijf en verzorging in een bejaardenoord, in de aanspraken op grond van de Algemene

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 395 IIB Wijziging van de sstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten (IIB) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 178 Voorjaarsnota 1995 Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 mei

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 705 Besluit van 20 september 2010 tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang in verband met

Nadere informatie

CIRCULAIRE GEMEENTEFONDS van 16 maart 2004

CIRCULAIRE GEMEENTEFONDS van 16 maart 2004 Datum 16 maart 2004 Ons kenmerk FO2004/57623 Onderdeel Afd. Financiële Organisatie Binnenlands Bestuur Inlichtingen zie onder CIRCULAIRE GEMEENTEFONDS van 16 maart 2004 Aantal bijlagen geen Bezoekadres

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar -1992 22 300 XVI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XVI (Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 565 D Wijziging van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 22137 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XVI (Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 488 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1996 (slotwet) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Welzijnswerk en Jeugdhulpverlening Fonds Collectieve Belangen 1995/1996 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID I-SZW Nr. 8256 Bijvoegsel Stcrt. d.d.

Nadere informatie

STATEN VAN CURAC;AO ZITTING

STATEN VAN CURAC;AO ZITTING Ontv.: No.: STATEN VAN CURAC;AO ZITTING 2015-2016 TOELICHTING OP DE NOTA VAN WIJZIGING OP EERSTE SUPPLETOlRE DE BEGROTING VAN CURACAO VOOR HET DIENSTJAAR 2015 TOELICHTING Recapitulatie In de recapitulatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 640 C Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 415 Besluit van 13 juli 2002, houdende de aanpassing van een aantal algemene maatregelen van bestuur aan de Comptabiliteitswet 2001 Wij Beatrix,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 37370 29 december 2014 Aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 december 2014,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 290 IIB Wijziging van de sstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden,

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand

Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand Directie Toegang Rechtsbestel Circulaire Aan de gemeentebesturen Onderdeel Directie Toegang Rechtsbestel Contactpersoon

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 Nr. 1 VOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 200 XIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken 2014 Nr. 5 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Collegevoorstel 105/2003. Registratienummer Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, Programma openbare gezondheidszorg

Collegevoorstel 105/2003. Registratienummer Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, Programma openbare gezondheidszorg 105/2003 Registratienummer 3.1327 Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, 2230 Programma openbare gezondheidszorg Portefeuillehouder G.J.M. van Rumund Onderwerp van het voorstel financiering jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 Nr. 1 VOORSTEL

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 350 B Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 23 929 Voornemens met betrekking tot de AOW-toeslag Nr. 2 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 34 085 IIB Wijziging van de sstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 31 290 IV Wijziging van de sstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal Vergaderjaar 1988-1989 20 687 Wijziging van de begroting van de uitgaven en van de begroting van de ontvangsten van hoofdstuk XVI (Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur)

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Het opschrift komt te luiden:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Het opschrift komt te luiden: 30 314 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet op de huurtoeslag en enige andere wetten in verband met het toekennen van een tegemoetkoming aan personen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 094 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag houdende vervanging van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 485 XVII Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2014 Nr. 1 VOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21310 Financieel Overzicht Zorg 1990 Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN WELZUN, VOLKSGE ZONDHEID EN CULTUUR Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-22640 Wijziging van de begroting van de en de ontvangsten van hoofdstuk VII (Ministerie van Binnenlandse Zaken) voor het jaar (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 085 VIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 015 Kindermishandeling Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 34 085 X Wijziging van de sstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan. Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering

Nadere informatie

Vraag 2 De premieopbrengst Awf is opwaarts bijgesteld en die voor de arbeidsongeschiktheidsfondsen neerwaarts, wat is hiervoor de verklaring?

Vraag 2 De premieopbrengst Awf is opwaarts bijgesteld en die voor de arbeidsongeschiktheidsfondsen neerwaarts, wat is hiervoor de verklaring? Vraag 1 Wat is de achtergrond van de tegenvallende ontvangsten in de loon- en inkomstenbelasting in relatie tot de ontwikkeling van de contractlonen? De tegenvallende ontvangsten in de loon- en inkomstenbelasting

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Besluit van houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met de aanpassing van het verplicht eigen risico en de uitbreiding van de groep verzekerden met meerjarige, onvermijdbare zorgkosten

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 22126 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IXA (Nationale Schuld) voor het jaar 1991 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 342 Wijziging van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 en enige andere wetten in verband met het integreren van het middelenbeheer van

Nadere informatie

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011.

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 september 2008 / 164/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 september 2008 Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 2668 30 december 2008 Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 16 december 2008, nr. BJZ2008123774,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 Jeugdwelzijn BRIEF VAN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Rijswijk,

Nadere informatie

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten Aan De minister van Financiën van Sint Maarten Adres kantoor Curaçao De Rouvilleweg 39 Willemstad, Curaçao Telefoon (+5999) 4619081 Telefaxk (+5999)

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 933 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met uitbreiding van de mogelijkheid met studiefinanciering in het buitenland

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 148 Wijziging van de van de uitgaven en de ontvangsten van het Landbouw-Egalisatiefonds, Afdeling A, voor het jaar 1999 (slotwet) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Voorgesteld wordt aan Stichting Leergeld een eenmalig subsidie te verlenen voor het jaar 2013 ter grootte van maximaal 61.000,-.

Voorgesteld wordt aan Stichting Leergeld een eenmalig subsidie te verlenen voor het jaar 2013 ter grootte van maximaal 61.000,-. Collegevoorstel Sector : MO Reg.nr. : 4472358 Opsteller : M.I.M. van Berkum Telefoon : (033) 469 44 97 User-id : BERZ Onderwerp Subsidie voor Stichting Leergeld 2013 Voorstel: Voorgesteld wordt aan Stichting

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 127 28 000 VI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2002 GEWIJZIGD

Nadere informatie