3 maanden na de invoering van de 3 D s. Is er al een tussenbalans op te maken?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3 maanden na de invoering van de 3 D s. Is er al een tussenbalans op te maken?"

Transcriptie

1 UITNODIGING VNG LEDENVOORJAARSVERGADERING 22 APRIL 2015 EMMELOORD GEMEENTEHUIS en Thema-avond 3 maanden na de invoering van de 3 D s. Is er al een tussenbalans op te maken? Aansluitend op de algemene leden voorjaarsvergadering van de VNG Flevoland (om uur) vindt er de maandelijkse thema-avond plaats met het bovenvermelde thema. In de bijlage treft u daarover meer informatie aan. Agenda voor de ledenvergadering die van uur tot uiterlijk uur duurt. 1. De huishoudelijke agendapunten zijn: Welkom en opening met korte inleiding door de voorzitter van de VNG Flevoland Aandacht voor actuele gemeentelijke/politieke ontwikkelingen. 2. Vaststelling jaarstukken 2014: Jaarverslag 2014 van de secretaris Financieel jaarverslag 2014 van de penningmeester Verslag van de kascontrolecommissie ter vergadering door de leden Déchargeren van de penningmeester Benoeming leden kascontrolecommissie Afscheid van bestuurslid René Peeters, wethouder Almere 4. Rondvraag 5. Sluiting

2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Financieel jaarverslag 2014 Afdeling Flevoland

3 Inhoud Balans... 3 Toelichting op de balans... 4 Activa... 4 Passiva... 4 Exploitatierekening... 5 Toelichting op de Exploitatierekening... 7 Lasten... 7 Baten... 9 J. Kroes

4 Balans Activa Omschrijving 31-dec dec-14 BedrijfsSpaarRekening Rabobank , ,98 Bankrekening bij Rabobank 28,92 486,97 Kruisposten 0,00 0,00 Debiteuren 0,00 0,00 Nog te ontvangen bedragen 347,05 288,82 Vooruitbetaalde bedragen 0,00 0,00 Passiva , ,77 Omschrijving 31-dec dec-14 Algemene reserve , ,20 Crediteuren 0,00 0,00 Nog te betalen bedragen , , , ,77 Saldo 0,00 0,00 J. Kroes

5 Toelichting op de balans per 31 december 2014 Activa Bankrekeningen Saldo BedrijfsSpaarRekening Rabobank (afschrift 48) ,28 Saldo Bankrekening Rabobank (afschrift ) 486,97 Nog te ontvangen bedragen Het betreft hier het volgende nog te ontvangen bedrag: Rente Rabobank BedrijfsSpaarRekening 288,82 De renteopbrengst is verwerkt op het eerste dagafschrift van de Rabobank in Passiva Algemene Reserve Balans per 1 januari ,46 Af: nadelig exploitatieresultaat ,26 Algemene reserve per 31 december ,20 Het boekjaar 2014 sluit met een nadelig resultaat van 6.580,26. Het resultaat wordt onttrokken aan de algemene reserve. Nog te betalen bedragen Het betreft hier het volgende aan nog te betalen bedragen: Rabobank, bankkosten oktober december ,63 Gemeente Dronten, secretariaat kosten ,94 Gemeente Zeewolde, uitvoeringskosten adm ,00 KvK, inschrijvingskosten penningmeester 12,00 J. Kroes

6 Exploitatierekening 2014 Lasten Omschrijving Rekening 2013 Begroting 2014 Rekening 2014 Reis en verblijfkosten 148,31 250,00 271,66 Kosten van vergaderingen AB/DB 1.809, ,00 0,00 Administratie- en secretariaatskosten , , ,44 Financiële administratie 2.500, , ,00 Regionale Themabijeenkomsten 0, ,00 640,00 VNG Flevomeeting 6.016, , ,70 Diverse lasten 408,65 700,00 598,33 Exploitatieresultaat tgv algemene reserve 0,00 0,00 0, , , ,13 Baten Omschrijving Rekening 2013 Begroting 2014 Rekening 2014 Contributie leden 8.979, , ,05 Bijdrage landelijke Vereniging VNG 9.045, , ,00 Diverse baten 330,55 350,00 288,82 Exploitatie resultaat tlv algemene reserve 2.527, , , , , ,13 Saldo 0,00 0,00 0,00 J. Kroes

7 J. Kroes

8 Toelichting op de Exploitatierekening 2014 Lasten Reis- en verblijfkosten Dit betreft de reis- en verblijfkosten voor het bijwonen van vergaderingen en diverse (thema)bijeenkomsten van de secretaris en eventueel raadsleden die zitting hebben in een VNG Commissie. Ten opzichte van de begroting zijn de werkelijke lasten in 2014 hoger doordat er meer declaraties voor reiskosten zijn ontvangen ( 21,66 nadelig). Ter vergelijking: rekening ,66 rekening ,41 rekening ,72 Kosten vergaderingen AB-DB Het betreft hier de kosten voor de vergaderingen van het dagelijks en het algemeen bestuur bij de ledenvergaderingen in het voorjaar en najaar. Ten opzichte van de begroting zijn er in 2014 geen werkelijke lasten ( 2.000,- voordelig). Ter vergelijking: rekening ,00 rekening ,07 rekening ,50 Administratie- en secretariaatskosten Voor het voeren van het secretariaat door de Gemeente Dronten is ,- als last in de exploitatie opgenomen. Ten opzichte van de begroting zijn de werkelijke lasten hoger uitgevallen doordat er geen rekening is gehouden met de BTW. Ter vergelijking: rekening ,44 rekening ,00 rekening ,00 Financiële administratie Voor het verzorgen van de financiële administratie door de Gemeente Zeewolde is 2.500,- als vergoeding in rekening gebracht. Deze post behoeft geen nadere toelichting. Ter vergelijking: rekening ,00 rekening ,00 rekening ,00 J. Kroes

9 Regionale Themabijeenkomsten Vanaf de begroting 2011 is er voor regionale themabijeenkomsten een specifiek budget geraamd. Ten opzichte van de begroting zijn de werkelijke lasten lager uitgevallen ( 1.360,- voordelig). VNG Flevomeeting / jubileum De Flevomeeting staat elk jaar op het programma van de VNG Flevoland. Op 19 september 2014 heeft deze plaats gevonden op de locatie: CAH/Vilentum te Dronten. Ter vergelijking: rekening ,70 rekening ,50 rekening ,10 Diverse lasten Op deze post worden de lasten voor abonnementen, bankkosten en dergelijke geboekt. Ten opzichte van de begroting zijn de werkelijke lasten in 2014 lager uitgevallen ( 101,67 voordelig). De post diverse lasten is als volgt opgebouwd: Inschrijvingskosten KvK 12,00 VNG magazine ereleden 437,25 Secretarissenoverleg Oostvaardersplassen 112,50 Overige 36,58 Ter vergelijking: rekening ,33 rekening ,65 rekening ,99 J. Kroes

10 Baten Contributie leden Conform artikel 7, 3 e lid, van de statuten van de vereniging bedraagt de contributie van de leden 2,27 eurocent per inwoner. Voor het aantal inwoners wordt uitgegaan van de peildatum van 1 januari van het jaar, voorafgaande aan het verenigingsjaar van de lidgemeenten. De contributie bijdrage voor 2014 is gebaseerd op een bijdrage van 5 eurocent per inwoner naar de stand van het aantal inwoners op 1 januari 2013 (bron: kerncijfers Provincie Flevoland). Deze contributieverhoging is besloten op 22 mei In 2014 zijn de volgende bedragen in rekening gebracht: Gemeente Almere 9.760,65 Gemeente Dronten 2.033,95 Gemeente Lelystad 3.788,90 Gemeente NOP 2.314,20 Gemeente Urk 961,25 Gemeente Zeewolde 1.063,10 Ter vergelijking: rekening ,05 rekening ,00 rekening ,00 Bijdrage landelijke Vereniging VNG De bijdrage voor financiële tegemoetkoming in de kosten van de landelijke Vereniging VNG is een vaste bijdrage per jaar. Deze post behoeft geen nadere toelichting. Ter vergelijking: rekening ,00 rekening ,00 rekening ,00 Diverse baten Deze post heeft betrekking op de te verwachten rente inkomsten van het saldo op de BedrijfsSpaarRekening bij de Rabobank. De werkelijke rentebaten zijn lager uitgevallen dan begroot ( 61,18 nadeel). Ter vergelijking: rekening ,82 rekening ,55 rekening ,55 Exploitatieresultaat ten laste van de algemene reserve Het boekjaar 2014 sluit met een nadelig resultaat van afgerond Bij de begroting 2014 was er een nadeel van 8.120,- voorzien. Dit voordeel wordt met name verklaard door onder andere geen lasten op de post Themabijeenkomsten. Het nadelig resultaat wordt onttrokken aan de algemene reserve. De stand van de reserve komt ultimo 2014 hoger uit dan bij de begroting van 2014 is verwacht. Voor het nieuwe J. Kroes

11 boekjaar 2015 zal er opnieuw vinger aan de pols gehouden worden voor wat betreft de stand van de reserve en het daaraan gekoppelde weerstandsvermogen. Mutaties Algemene reserve: Ter vergelijking: rekening ,26-/- rekening ,98-/- rekening ,93-/- -/- = nadeel J. Kroes

12 Jaarverslag 2014 VNG Flevoland. Fusieplannen minister Plasterk van de baan. Flevoland blijft Flevoland. Portefeuillehoudersoverleggen Flevoland maken plaats voor themabijeenkomsten. Invoering van de transities. Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Bestuursmutaties En nog veel meer. Uitgebracht tijdens de algemene ledenvoorjaarsvergadering van de VNG Flevoland op 22 april 2015 t e Emmeloord.

13 Voorwoord van de secretaris bij het jaarverslag van de VNG Flevoland Voor ons is 2014 het laatste, rumoerige, jaar geweest van de onvoldragen en ongedragen plannen rondom de Randstadprovincie. We hebben ons daar binnen VNG-Flevoland, maar ook in de zes gemeenten veelvuldig mee bezig gehouden. Begonnen in 2013 en geëindigd in 2014 heeft in ieder geval de discussie ons nog wel wat opgeleverd. Een oriëntatie op de bestaansreden van provincies, de regionale oriëntatie van onze inwoners en het debat daarover is alleszins de moeite waard. Ik spreek de wens uit dat wanneer wij weer eens geconfronteerd worden met plannen omtrent een andere indeling van het middensbestuur, wij daar in een vroeg stadium bij betrokken worden. Nu achterom kijkend, het stof neergedaald, zien we Flevoland weer, zes gemeenten en geen Randstadprovincie. En ondertussen gaat de tijd gewoon door. De verkiezingen hebben nieuwe Colleges en Raden gebracht en een nieuw dagelijks bestuur van VNG-Flevoland. Nieuwe bestuurders, deels, nieuwe ambities en nieuwe discussies. Flevoland gaat gewoon door. Emmeloord, maart 2015 Aucke van der Werff Secretaris VNG-Flevoland

14

15 Inleiding bij het jaarverslag 2014 Met het uitbrengen van dit verslag wordt een beeld geschetst van de plaatsgevonden activiteiten van de VNG Flevoland in In hoofdlijnen wordt stil gestaan bij deze activiteiten. Klaas Belgraver adjunct secretaris VNG Flevoland.

16 1. Actieprogramma Lokaal Bestuur Het Actieprogramma Lokaal Bestuur (ALB) is een gezamenlijk project van de VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het project heeft als doel het lokaal bestuur te versterken en het samenspel tussen politici te stimuleren. Samen met de provinciale VNGafdelingen van Flevoland, Utrecht en Gelderland worden bijeenkomsten voor raadsleden en/of wethouders georganiseerd ter bevordering van de kwaliteit van het openbaar bestuur. In 2014 hebben in Flevoland geen specifieke bijeenkomsten van het Actieprogramma plaatsgevonden. In voorkomende gevallen kon worden aangesloten bij bijeenkomsten in Gelderland en/of Utrecht. Daarnaast verzorgde het Actieprogramma zelfstandig bijeenkomsten als Raad op zaterdag waarop ingeschreven kon worden. Door beëindiging van de subsidiegelden door het ministerie van BZK per , een gehouden evaluatie onder de leden van de VNG, heeft de directie van de VNG besloten om de activiteiten van het Actieprogramma Lokaal Bestuur per 1 januari 2015 te beëindigen. Een aantal goed lopende activiteiten en projecten worden met ingang van 1 januari 2015 op een andere manier binnen de landelijke VNG georganiseerd zodat de opgedane ervaringen behouden blijven. 2. Ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen De algemene ledenvergaderingen: Voor het jaar 2014 stonden twee algemene ledenvergaderingen gepland. De Voorjaarsvergadering op 7 april in Biddinghuizen (FlevOnice), met als thema Flevoland en Europa, met een bijdrage door de Commissaris van de Koning in Flevoland, de heer Leen Verbeek, en de Najaarsvergadering op 19 september(cah/vilentum, geïntegreerd in het avondprogramma van de VNG Flevomeeting Door de (experimentele) combinatie van algemene ledenvergadering en avond programma VNG Flevoland kwamen elementen va de ledenvergadering onvoldoende of niet goed tot zijn recht. Zo kwam bijvoorbeeld de vaststelling van de begroting 2015 niet aan de orde waardoor deze moest worden doorgeschoven naar de voorjaarsvergadering in De dagelijks bestuursvergadering: De in 2013 gestarte proef om de bestuursvergaderingen op locatie in de zes Flevolandse gemeenten te houden heeft geen vervolg gekregen in De vijf bestuursvergaderingen vonden om die reden weer plaats op de kamer van de voorzitter in het gemeentehuis te Dronten.

17 Onderwerpen die op de agenda stonden waren o.a.: - fusieproces van de drie provincies, - portefeuillehoudersoverleggen, - voortgang van de drie decentralisaties, - gemeenteraadsverkiezingen - vorming nieuwe colleges van B&W - voordracht leden VNG adviescommissies, - voornemen gemeentelijke herindeling tot gemeenten, - vorming van gemeentelijke samenwerkingsverbanden - Inter Bestuurlijk Toezicht, - voorbereiding op VNG jaarcongres 2014 en de BALV - informatie uitwisselingen uit de kringen van gemeentesecretarissen en griffiers in Flevoland. - Voorbereiding thema-avonden 2014/ 2015 Samenstelling bestuur VNG Flevoland Op grond van de statuten bestaat het bestuur uit 7 personen. Daarnaast wordt het bestuur bijgestaan door adviseurs uit de kring van de gemeentesecretarissen, de griffierskring, VNG organisatie Den Haag, adjunct secretaris en financiële ondersteuning. In de samenstelling van het dagelijks bestuur zijn in 2014 wijziging opgetreden o.a. als gevolg van de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen. Zo werd er afscheid genomen van de bestuursleden: Pieter van Maaren, burgemeester van Urk Hendrik de Vries, wethouder van Zeewolde Ruud Luchtenveld, wethouder van Lelystad René Peeters, wethouder van Almere. De samenstelling van het bestuur per 31 december 2014 ziet er als volgt uit: Aat de Jonge, voorzitter Aucke van der Werff, secretaris Chris Jansen Rein Zijlstra, penningmeester Freek Brouwer Ed Rentenaar, vice voorzitter Froukje de Jonge Rob van Nunspeet, adviseur gemeentesecretarissen kring Flevoland Bart Schouten, adviseur kring griffiers Flevoland Klaas Belgraver, adjunct-secretaris Burgemeester Dronten Burgemeester Noordoostpolder Raadslid Almere Wethouder Zeewolde Wethouder Urk Wethouder Lelystad Wethouder Almere Gemeentesecretaris Zeewolde Raadsgriffier Zeewolde

18 Ereleden van de VNG Flevoland zijn de heren: A.C. van der Vliet C. Dekker In 2014 zijn twee ere-leden ons door overlijden ontvallen. We gedenken de ere-leden A.P. Buijs en R.S. Hofstee Holtrop. 3. Fusieproces provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland. Aan een intensief fusieproces in 2013 en begin 2014 is in april 2014 een einde gekomen doordat minister Plasterk van BZK het wetsontwerp tot fusie van de provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland introk. Zowel politiek als maatschappelijk was er onvoldoende draagvlak om het wetsontwerp door het parlement te loodsen. De door de minister beoogde fusie is dan weliswaar van de baan, de discussie over een herindeling van het middenbestuur in Nederland geenszins. Maar Flevoland blijft (voorlopig althans) Flevoland. 4. Flevolandse Agenda In 2011 hebben er Provinciale Statenverkiezingen plaatsgevonden. Voor de VNG Flevoland was dat aanleiding om een strategische provinciale agenda op te stellen. Het document is aangeboden aan de politieke partijen die het nieuwe college van Gedeputeerde Staten formeerden. In reactie hierop heeft het nieuwe college van GS Flevoland de opdracht gekregen, zoals vermeld in het coalitieakkoord, om samen met de gemeenten in Flevoland en het Waterschap Zuiderzeeland, een samenwerkingsagenda op te stellen. Het doel is om een gezamenlijke agenda voor Flevoland te maken en de bestuurlijke relaties tussen de Flevolandse overheden te versterken. Deze afspraken worden vastgelegd in de Flevolandse Agenda. De Flevolandse Agenda werd voor het eerst opgesteld voor de periode en was het resultaat van het overleg tussen het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland en het bestuur van de VNG Flevoland. De Flevolandse Agenda is voortgekomen uit de strategische agenda VNG Flevoland Zes plus een is zeven en het Collegeuitvoeringsprogramma Ruimte voor Flevoland van GS Flevoland

19 De feitelijke uitwerking van de Flevolandse Agenda is in handen gelegd van de portefeuillehoudersoverleggen. Door het beëindigen in 2014 van de portefeuillehoudersoverleggen (zie hierna) heeft er geen verdere uitwerking van de Flevolandse Agenda meer plaatsgevonden. 5. Portefeuillehoudersoverleggen Na een voorbereiding en voorzichtige start in 2012 zijn de portefeuillehoudersoverleggen Flevoland feitelijk in 2013 echt van start gegaan. In november 2013 vond de laatste bijeenkomst plaats. In het jaarverslag 2013 werd deze passage over het portefeuillehoudersoverleg afgesloten met de volgende zin: In hoeverre de opzet en de werkwijze voldoen aan de verwachtingen zal moeten blijken uit een door het bestuur op te stellen evaluatie in het eerste kwartaal van In opdracht van de provincie Flevoland werd door Twijnstra en Gudde een evaluatie opgesteld. Medio 2014 kwam het bestuur van de VNG Flevoland tot de slotsom dat er voor de opzet van het portefeuillehoudersoverleg onvoldoende draagvlak was waardoor werd besloten om deze vorm van gestructureerd overleg te stoppen en te zoeken naar andere vormen van overleg. Hierbij werd gedacht aan het beleggen van thema avonden. 6. VNG thema avonden In november 2014 werd gestart met de opzet van thema avonden, bestemd voor raadsleden, collegeleden, griffiers, directies, ambtenaren, leden van PS en GS en de directie van de provincie, college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Zuiderzeeland en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties in relatie tot het thema. Aan de hand van korte presentaties door een wethouder, een manager/ beleidsambtenaar en een externe deskundige worden discussies belegd gericht op voor zover mogelijk de hele keten van deskundigen over een bepaald thema. De eerste bijeenkomst over sociale fraude in het stadhuis te Lelystad was een zeer geslaagde bijeenkomst. 7. VNG Flevomeeting Waar sommige provinciale VNG-afdelingen een 'bestuurdersdag' hebben, organiseert de VNG Flevoland sinds 2008 een zogenaamde VNG Flevomeeting. Deze meeting wordt

20 jaarlijks gehouden aan het begin van het vergaderseizoen; meestal op een vrijdag in september. De doelgroep is alle gemeentebestuurders (raad en college) uit Flevoland, Statenleden en leden van Gedeputeerde Staten uit Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland, Flevolandse Eerste en Tweede Kamerleden en vertegenwoordigers uit maatschappelijke organisaties, instellingen en bedrijven voor zover er een relatie is met het thema dat die dag centraal staat. De 7e VNG Flevomeeting vond op 19 september 2014 plaats. Dit jaar was Dronten gastgemeente. Het thema was: Agrofood, nu en in de toekomst. De bijeenkomst en rondleidingen vonden plaats in de onderwijsinstellingen aan de Wisentweg te Dronten, te weten de Warmonderhof, het Praktijkcentrum en de CAH/Vilentum. Presentaties/inleidingen waren er van de voorzitter van de VNG Flevoland, Aat de Jonge, de voorzitter van de landelijke VNG Annemarie Jorritsma, voorzitter college van bestuur van de CAH/Vilentum Rieke Ploeger. Een presentatie over de toekomstvisie van Dronten door het directielid Hans Hiehle, kon vanwege het volle avondprogramma geen doorgang vinden. De aanwezigen konden nog volop genieten van nostalgisch Dronten aan de hand van een documentaire over de geschiedenis en ontwikkeling rond de instelling van de gemeente Dronten in Muzikale omlijsting werd verzorgd door Ton Lips en het uitstekende buffet met verrassende exotische gerechten werd verzorgd door het restaurant van de CAH/Vilentum. Afscheid werd genomen van de bestuursleden De Vries, Luchtenveld en Van Maaren.

21 8. Vertegenwoordiging in VNG commissies. Vanuit de VNG Flevoland hebben onderstaande bestuurders per 31 december 2014 zitting in het VNG bestuur of VNG commissies. Commissie/ orgaan Naam bestuurder functie gemeente Voorzitter bestuur VNG Annemarie burgemeester Almere Jorritsma College voor Arbeidszaken Gerrit Jan Gorter Nico Versteeg Burgemeester secretaris Zeewolde Lelystad Bestuur en Veiligheid Aat de Jonge burgemeester Dronten Europa en Internationaal Annemarie Jorritsma Gerrit Post Burgemeester wethouder Almere Urk Onderwijs, Cultuur en Sport René Peeters wethouder Almere Werk en Inkomen John van den wethouder Lelystad Heuvel Dienstverlening en Rein Zijlstra wethouder Zeewolde Informatiebeleid Ruimte en Wonen Jop Fackeldey wethouder Lelystad Milieu en Mobiliteit Gerben wethouder Zeewolde Dijksterhuis Gezondheid en Welzijn Hennie Bogaards wethouder Noordoostpolder Commissie Asiel, Migratie Margreet burgemeester Lelystad en Roma Horselenberg Commissie Margreet burgemeester Lelystad Brandweerkamer Horselenberg Subcommissie Water Frits Huis wethouder Almere Subcommissie Decentrale Jeugdzorg Winnie Prins wethouder Zeewolde

22 Dronten 2 april 2015 Verzonden 2 april 2015 Uw brief van -- Uw kenmerk -- Inlichtingen de heer Belgraver Colleges van B&W in Flevoland Raadsleden in Flevoland College van GS Flevoland Leden Provinciale Staten Flevoland College van Dijkgraaf en Heemraden Waterschap Leden Algemeen Bestuur Waterschap Directies en medewerkers werkzaam in deze sector VNG Flevoland Postbus AC DrontenRaad Tel Rabobank NL96 RABO KvK Onderwerp Uitnodiging VNG thema-avond Invoering van de 3 D s per ; een tussen stand na 3 maanden op te Emmeloord. geachte heer en of mevrouw Schuif ook aan bij het keukentafelgesprek over de invoering van de 3D s per en praat ook mee over de huidige situatie. De aanleiding Er is bijna 4 maanden ervaring opgedaan met de invoering van de 3D's. Tijd voor een "eerste" impressie van deze grootste decentralisatie operatie in de gemeentelijke geschiedenis. De aanloop kennen we allemaal. Maar hoe verliep het daarna? Hoeveel keukentafelgesprekken zijn er in Flevoland gevoerd? Hoeveel contracten zijn er met zorgaanbieders gesloten? Naast feiten en cijfers is de centrale vraag: heeft het opgeleverd wat de wetgever er van verwachte? Zijn de burgers/klanten tevreden met de nieuwe situatie? En de gemeenten? Kunnen zij de nieuwe werkzaamheden zowel bestuurlijk als ambtelijk aan? Is zorg nu opeens een hot politiek item geworden waarop politici kunnen scoren of juist niet? Bart Eigeman, o.a. zelfstandig adviseur op het terrein van de transities, is een van de inleiders die hierover "van-buiten-af" een beschouwing geeft samen met lokale bestuurders, o.l.v. Hennie Bogaards, wethouder van de Noordoostpolder (vanbinnen-uit) en lid van de VNG commissie Zorg en Welzijn. Jaap Oosterveld, raadslid voor de CU te Dronten geeft zijn visie over de plaatsgevonden transities vanuit zijn functie als raadslid. Hoe is de politiek hiermee omgegaan en welke geluiden heeft hij opgepikt vanuit de samenleving? Paul van der Linden, van Vitree, een zorgaanbieder, geeft zijn impressie. Het aantal invalshoeken is legio te noemen. Om die reden bent ook U van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit keukentafelgesprek. Bijlage(n): --

23 Datum 2 april 2015 Bladnr. 2 Geadresseerde Logistiek - Inloop vanaf uur met koffie en thee uur programma thema-avond - Vanaf uur netwerk drankje en hapje in het bedrijfsrestaurant gemeentehuis - Aanmelden en inlichtingen bij de secretaris van de VNG Flevoland, Klaas Belgraver, via Met vriendelijke groet, Mr. Aat B.L. de Jonge Voorzitter VNG Flevoland

Financieel jaarverslag 2012 Afdeling Flevoland

Financieel jaarverslag 2012 Afdeling Flevoland Financieel jaarverslag 2012 Afdeling Flevoland Balans 3 Toelichting op de balans 4 Activa 4 Passiva 4 Exploitatierekening 5 Toelichting op de Exploitatierekening 6 Lasten 6 Baten 8 2 Balans Activa Omschrijving

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vereniging van Nederlandse Gemeenten Begroting 2016 Afdeling Flevoland J. Kroes Begroting 2016 2 Afdeling Flevoland van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Begroting 2016 Lasten Omschrijving Rekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 VNG Flevoland.

Jaarverslag 2013 VNG Flevoland. Jaarverslag 2013 VNG Flevoland. Het jaar dat voor een groot deel in het teken stond van de plannen van minister Plasterk van BZK om te komen tot een Noorvleugelprovincie door de fusie van de provincies

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 VNG Flevoland.

Jaarverslag 2012 VNG Flevoland. Jaarverslag 2012 VNG Flevoland. Na het jubileumjaar 2011 met de viering van het 25 jarig bestaan van de VNG Flevoland, wordt het voortbestaan van de vereniging eind 2012 bedreigd door de plannen van het

Nadere informatie

Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015

Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015 Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015 Vacatures. 1. De Algemene Leden Najaarsvergadering op 25 november a.s.in het stadhuis van Almere, gevolgd door de themabijeenkomst over verbonden partijen, zal voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief VNG Flevoland Augustus 2015.

Nieuwsbrief VNG Flevoland Augustus 2015. Nieuwsbrief VNG Flevoland Augustus 2015. 22 augustus 2015 Backstage Lowlands Biddinghuizen is vervallen De aanvankelijk voor 22 augustus 2015 geplande thema bijeenkomst Veiligheid bij evenementen komt

Nadere informatie

DOELSTELLINGEN EN WERKWIJZE VNG FLEVOLAND

DOELSTELLINGEN EN WERKWIJZE VNG FLEVOLAND DOELSTELLINGEN EN WERKWIJZE VNG FLEVOLAND Datum 14 juli 2012. Inleiding De coalitie Banden aanhalen met provinciale afdelingen van het Strategisch Traject Sterke VNG, krachtige gemeenten heeft de opdracht

Nadere informatie

AFDELING GELDERLAND VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN

AFDELING GELDERLAND VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN AFDELING GELDERLAND VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN JAARREKENING 2013 1-1-2013 T/M 31-12-2013 LASTEN EN BATEN 2013 Baten Omschrijving Begroting 2013 Rekening 2013 Contributie 88.800,00 89.321,00

Nadere informatie

VERSLAG PORTEFEUILLEHOUDERSOVERLEG

VERSLAG PORTEFEUILLEHOUDERSOVERLEG VERSLAG PORTEFEUILLEHOUDERSOVERLEG Datum: 7 juni 2013 Locatie: stadhuis Lelystad Aanwezig: Plenair gedeelte: de heren De Jonge en Van Amerongen(burgemeester en wethouder Dronten), Dijksterhuis, Zijlstra

Nadere informatie

Nieuwsbrief VNG Flevoland, november 2014.

Nieuwsbrief VNG Flevoland, november 2014. Nieuwsbrief VNG Flevoland, november 2014. Onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: 1. Impressie VNG Flevomeeting 19 september 2014 te Dronten 2. VNG commissies 3. VNG thema-avonden/ activiteiten 1. VNG Flevomeeting

Nadere informatie

BEGROTING 2016 van de VNG afdeling UTRECHT

BEGROTING 2016 van de VNG afdeling UTRECHT BEGROTING 2016 van de VNG afdeling UTRECHT Inhoud BEGROTING 2016... 3 1. ALGEMEEN... 3 2. DE VOORNEMENS 2016... 3 WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?... 3 WAT GAAN WIJ DOEN IN HET KOMENDE JAAR?... 4 WAT GAAT DAT

Nadere informatie

Agenda voor de bestuursvergadering van de VNG afdeling Utrecht op vrijdag

Agenda voor de bestuursvergadering van de VNG afdeling Utrecht op vrijdag Agenda voor de bestuursvergadering van de VNG afdeling Utrecht op vrijdag 17 juni 2011, aanvang 9.30 uur in het gemeentehuis van Bunschoten (adres: Stadsspui 1-3752 CL - Bunschoten-Spakenburg; tel.(033)

Nadere informatie

De VNG afdeling Utrecht Jaarverslag en jaarrekening 2005. Uitgebracht in de Algemene ledenvergadering op 1 juni 2006 in Maarssen - 1 -

De VNG afdeling Utrecht Jaarverslag en jaarrekening 2005. Uitgebracht in de Algemene ledenvergadering op 1 juni 2006 in Maarssen - 1 - De VNG afdeling Utrecht Jaarverslag en jaarrekening 2005 Uitgebracht in de Algemene ledenvergadering op 1 juni 2006 in Maarssen - 1 - Met omslag INHOUD Bericht van de Voorzitter 4 1. De VNG afdeling Utrecht,

Nadere informatie

Agenda voor de bestuursvergadering van de VNG afdeling Utrecht op vrijdag

Agenda voor de bestuursvergadering van de VNG afdeling Utrecht op vrijdag Agenda voor de bestuursvergadering van de VNG afdeling Utrecht op vrijdag 17 september 2010, aanvang 9.30 uur in het gemeentehuis van Nieuwegein (adres: Martinbaan 2 3439NN Nieuwegein) 1. Opening en mededelingen.

Nadere informatie

AFDELING GELDERLAND VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN

AFDELING GELDERLAND VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN AFDELING GELDERLAND VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN JAARREKENING 2014 1-1-2014 T/M 31-12-2014 LASTEN EN BATEN 2014 Baten Omschrijving Begroting 2014 Rekening 2014 Contributie 89.100,00 89.331,00

Nadere informatie

Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus AB LELYSTAD. Geachte leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland,

Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus AB LELYSTAD. Geachte leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland, gemeente Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Uw brief van Onderwerp resultaten Stuurgroep Standpuntbepaling Provinciale Herindeling Uw kenmerk Bijlagen 1 Ons

Nadere informatie

AGENDA. 4. voortgang proces Flevolandse Agenda/ nieuwe structuur portefeuillehouders

AGENDA. 4. voortgang proces Flevolandse Agenda/ nieuwe structuur portefeuillehouders Dronten 29 juni 2012 Verzonden 29 juni 2012 Uw brief van -- Uw kenmerk -- Inlichtingen De heer Belgraver Bestuursleden VNG Flevoland VNG Flevoland Postbus 100 8250 AC Dronten T:0321-388451 F:0321-313130

Nadere informatie

BEGROTING VOOR HET JAAR 2010

BEGROTING VOOR HET JAAR 2010 VERENIGING VAN NOORDHOLLANDSE GEMEENTEN F.R. van Lang, adjunct-secretaris Postbus 20, 1530 AA Wormer, telefoon kantoor: 075 6429127, Fax: 075 6429100, E-mail: r.vanlang@wormerland.nl, privé: 072 5895429

Nadere informatie

boekhouding jaarrekening fiscaal loonadministratie advisering

boekhouding jaarrekening fiscaal loonadministratie advisering Tuinstraat 6-1506 VX Zaandam Postbus 159-1500 ED Zaandam t. 075-6 818 360 f. 075-6 702 006 info@van-mierlo.nl www.van-mierlo.nl IBAN: NL55 RABO 0350 5030 36 BIC: RABONL2U Beconnr. 281815 KvK nr. 35014893

Nadere informatie

contactpersoon L.A. Demmendaal DOORKIESNUMMER 088 974 31 35 E-MAiuDREs i.demnnendaai@wshd.ni AANTAL BI3LAGEN 1

contactpersoon L.A. Demmendaal DOORKIESNUMMER 088 974 31 35 E-MAiuDREs i.demnnendaai@wshd.ni AANTAL BI3LAGEN 1 DATUM UW BRIEF VAN UW KF.NMERK ONS KENMERK t H API?, 2010 RKc/u 1 00 2 9 90 contactpersoon L.A. Demmendaal DOORKIESNUMMER 088 974 31 35 E-MAiuDREs i.demnnendaai@wshd.ni AANTAL BI3LAGEN 1 INGEKOMEN NR.

Nadere informatie

BEGROTING VOOR HET JAAR 2011

BEGROTING VOOR HET JAAR 2011 VERENIGING VAN NOORDHOLLANDSE GEMEENTEN F.R. van Lang, adjunct-secretaris Postbus 20, 1530 AA Wormer, telefoon kantoor: 075 6512259, Fax: 075 6512244, E-mail: r.vanlang@wormerland.nl, privé: 072 5895429

Nadere informatie

VNG afdeling Utrecht - Begroting 2009 met toelichting - 1

VNG afdeling Utrecht - Begroting 2009 met toelichting - 1 INHOUDSOPGAVE BEGROTING 2009... 2 1. ALGEMEEN... 2 2. DE VOORNEMENS 2009... 2 WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?... 2 WAT GAAN WIJ DOEN IN HET KOMENDE JAAR?... 4 WAT GAAT DAT KOSTEN?... 6 3. DE BEGROTING 2009 EN

Nadere informatie

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Vergadering : AV 17-04-2015 Agendapunt : 4 Aan : Algemene Vergadering Kenmerk : AV 15041704 Datum : 7 april 2015 Bijlage : ONDERWERP : Jaarrekening 2014 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

VNG maandag 3 september :23 gemeente Lbr. 12/077 - Bekendmaking kandidaten bestuurlijke organisatie VNG.

VNG maandag 3 september :23 gemeente Lbr. 12/077 - Bekendmaking kandidaten bestuurlijke organisatie VNG. Postreţļistrator Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: 6 Z //O VNG [VNG@VNG.NIL] maandag 3 september 2012 14:23 gemeente Lbr. 12/077 - Bekendmaking kandidaten bestuurlijke organisatie VNG IN12.05174 nun Gcivic/-,;.::.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Vereniging van Brabantse Gemeenten Jaarverslag 2011

Vereniging van Brabantse Gemeenten Jaarverslag 2011 Vereniging van Brabantse Gemeenten Jaarverslag 2011 1 Inleiding De Vereniging van Brabantse gemeenten (VBG) is er op gericht om kwaliteit, creativiteit en bestuurskracht van de Brabantse gemeenten te bevorderen

Nadere informatie

Bestuurlijke planning en control en concernsturing

Bestuurlijke planning en control en concernsturing Miniconferentie 19 september 2003 Bestuurlijke planning en control en concernsturing Respons voor provincies Hoe sluit de ambtelijke cyclus aan op de bestuurlijke? Wat is de balans tussen sturing en verantwoording?

Nadere informatie

BEGROTING 2015 van de VNG afdeling UTRECHT

BEGROTING 2015 van de VNG afdeling UTRECHT BEGROTING 2015 van de VNG afdeling UTRECHT Inhoud BEGROTING 2015... 3 1. ALGEMEEN... 3 2. DE VOORNEMENS 2015... 3 WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?... 3 WAT GAAN WIJ DOEN IN HET KOMENDE JAAR?... 4 WAT GAAT DAT

Nadere informatie

Het OVLR bestuur heet u van harte welkom bij de algemene ledenvergadering

Het OVLR bestuur heet u van harte welkom bij de algemene ledenvergadering Het OVLR bestuur heet u van harte welkom bij de algemene ledenvergadering Programma: 19.30 20.00: Inloop 20.00 21.00: Algemene Ledenvergadering 2015 1. Opening en mededelingen, 2. Verslag ALV november

Nadere informatie

NAJAARS- CONGRES. 4 en 5 november 2016 Lunteren

NAJAARS- CONGRES. 4 en 5 november 2016 Lunteren NAJAARS- CONGRES 4 en 5 november 2016 Lunteren ALGEMENE INFORMATIE Dit najaar bestaat de VVD Bestuurdersvereniging 70 jaar! Traditiegetrouw vindt het najaarscongres plaats in Congrescentrum De Werelt in

Nadere informatie

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7 Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Publiciteit en activiteiten 4 Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5 Kennisontwikkeling 6 Interne organisatie 7 Financiën 8 2 Voorwoord Samen

Nadere informatie

Huidpatiënten Nederland JAARREKENING

Huidpatiënten Nederland JAARREKENING Huidpatiënten Nederland JAARREKENING 2014 Utrecht, april 2015 Postadres: Postbus 2660 3500 GR Utrecht Telefoon: 030-28 23 195 Fax: 030-28 23 189 Bezoekadres: Domus Medica Mercatorlaan 1200 3528 BL Utrecht

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6

Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6 Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6 Contact Secretariaat Bogaardplein 15 Postbus 5305 2280 HH Rijswijk 070-3261816 vzhg@rijswijk.nl www.vzhg.nl AAN: Algemene vergadering Bijgaand ontvangt

Nadere informatie

1 Liquide middelen 70.246 69.662 2 Vorderingen en vooruitbetaalde posten 290.351 212.804 360.597 282.466

1 Liquide middelen 70.246 69.662 2 Vorderingen en vooruitbetaalde posten 290.351 212.804 360.597 282.466 Balans (voor verdeling saldo baten en lasten) (in euro's) 31 december 2014 31 december 2013 Activa Vlottende activa 1 Liquide middelen 70.246 69.662 2 Vorderingen en vooruitbetaalde posten 290.351 212.804

Nadere informatie

CONCEPT. Vereniging voor Bouwrecht. te 's-gravenhage. Financiële verantwoording over het jaar Geen accountantscontrole toegepast

CONCEPT. Vereniging voor Bouwrecht. te 's-gravenhage. Financiële verantwoording over het jaar Geen accountantscontrole toegepast Vereniging voor Bouwrecht te 's-gravenhage Financiële verantwoording over het jaar 2015 Geen accountantscontrole toegepast Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten

Nadere informatie

BEGROTING 2013 van de VNG afdeling UTRECHT

BEGROTING 2013 van de VNG afdeling UTRECHT BEGROTING 2013 van de VNG afdeling UTRECHT Inhoud BEGROTING 2013... 3 1. ALGEMEEN... 3 2. DE VOORNEMENS 2013... 3 WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?... 3 WAT GAAN WIJ DOEN IN HET KOMENDE JAAR?... 5 WAT GAAT DAT

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal

Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Doelstelling pagina 4 Beleidsplan 2016 pagina 4 Begrotingsbeleid pagina 4 Gebeurtenissen 2015 pagina 5 Bestuurssamenstelling pagina 5 Fractiesamenstelling

Nadere informatie

BB/U201000350 Lbr. 10/026

BB/U201000350 Lbr. 10/026 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Betreft Openstelling vacatures bestuur en commissies VNG uw kenmerk ons kenmerk BB/U201000350 Lbr. 10/026 bijlage(n)

Nadere informatie

Datum: 25 oktober 2016 Onderwerp: Uitnodiging voor de bijeenkomsten Op tijd voor de gemeenteraadsverkiezingen!

Datum: 25 oktober 2016 Onderwerp: Uitnodiging voor de bijeenkomsten Op tijd voor de gemeenteraadsverkiezingen! Aan: De burgemeesters De gemeenteraadsleden en ondersteuners van de fracties De griffiers en medewerkers van de griffie De lokale bestuurders van politieke partijen Datum: 25 oktober 2016 Onderwerp: Uitnodiging

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING

WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING Vereniging van Gepensioneerden van het Pensioenfonds Grafische Bedrijven DINSDAG 21 APRIL 2015 Agenda 1. Opening door de voorzitter (Victor Doorn) 2. Mededelingen en ingekomen

Nadere informatie

Inleiding. Samenstelling

Inleiding. Samenstelling JAARVERSLAG 2014 1 Inleiding De Wmo-raad is de adviesraad van het college van burgemeester en wethouders, in het kader van de Wmo, en geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die met de Wet

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 Senioren Partij Maastricht

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 Senioren Partij Maastricht FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 Senioren Partij Maastricht BALANS Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vorderingen Contributies nog niet betaald 530 - Schadeclaim - 58.491 Overige vorderingen - - 530 58.491 Liquide

Nadere informatie

Jaarrekening CDA Noord-Holland 2016

Jaarrekening CDA Noord-Holland 2016 Geachte heer/mevrouw, Haarlem, maart 2017 Hierbij doe ik u de jaarrekening 2016 van de Provinciale Afdeling CDA NoordHolland toekomen. Bij zowel de inkomsten als de baten wordt er een toelichting gegeven.

Nadere informatie

Amsterdam Centrum. Jaarrekening 2014. Status: Versie 3 Vast te stellen door de ALV

Amsterdam Centrum. Jaarrekening 2014. Status: Versie 3 Vast te stellen door de ALV Amsterdam Centrum Jaarrekening 2014 Status: Versie 3 Vast te stellen door de ALV 1 Inleiding Voor u ligt de eerste versie van het financieel jaarverslag over 2014 van de afdeling Amsterdam Centrum van

Nadere informatie

Jaarrekening Inhoudsopgave

Jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening Jaarrekening Inhoudsopgave Ondertekening 3 Verslag kascontrole 5 Lasten en baten 7 Toelichting algemeen en lasten en baten 8 BALANS per 31 december 13 Toelichting op de BALANS per 31 december

Nadere informatie

Onderwerp Start Arhi-procedure en aankondiging open overleg met gemeenten Landgraaf, Heerlen, Brunssum, Kerkrade, Simpelveld en Voerendaal

Onderwerp Start Arhi-procedure en aankondiging open overleg met gemeenten Landgraaf, Heerlen, Brunssum, Kerkrade, Simpelveld en Voerendaal Bijlage 9 Provinciale Staten van Limburg Cluster STR Behandeld H.J.P.G. van Elmpt Ons kenmerk 2017/6098 Telefoon +31 43 389 99 64 Uw kenmerk - Maastricht 24 januari 2017 Bijlage(n) 1 Verzonden 24 januari

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging

Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging Inhoud 1. Bestuursverslag... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Samenstelling bestuur... 3 2. Financieel jaarverslag... 4 2.1 Balans per 31 december (in

Nadere informatie

Sint Anthonis, 26 januari Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling.

Sint Anthonis, 26 januari Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling. Jaarverslag 2015 Sint Anthonis, 26 januari 2016 Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling. EHBO vereniging Sint Anthonis Het Zwaluwstaartje Contact informatie

Nadere informatie

1. Financiële uitkomsten 2015

1. Financiële uitkomsten 2015 1. Financiële uitkomsten Vereniging Jonge Democraten, exclusief de afdelingen Het jaar sluit af met een positief resultaat van 52.784 tegenover een begroot positief resultaat van 6.500. Dit hogere resultaat

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

Ontwerp-akte van wijziging van de statuten van Ondernemersvereniging MKB Duiven

Ontwerp-akte van wijziging van de statuten van Ondernemersvereniging MKB Duiven Ontwerp-akte van wijziging van de statuten van Ondernemersvereniging MKB Duiven Vandaag, tweeduizendelf, verscheen voor mij, Mr. Hendrikus Aalbert van Ramshorst, notaris te Duiven: * De verschenen persoon

Nadere informatie

BESTUURSVERGADERING VNG AFDELING GELDERLAND

BESTUURSVERGADERING VNG AFDELING GELDERLAND BESTUURSVERGADERING VNG AFDELING GELDERLAND Plaats: Plaats: DRU-complex, Hutteweg 24 te Ulft Tijdstip: vrijdag 10-3-2017, 10.30-13.00 uur, incl. lunch en overleg met college/raad. Agenda voor de Bestuursvergadering

Nadere informatie

Jaarverslag Communicatieplatform Flevoland 2013

Jaarverslag Communicatieplatform Flevoland 2013 Jaarverslag Communicatieplatform Flevoland 2013 Lelystad, mei 2014 Communicatieplatform Flevoland p/a Postbus 229 8200 AE Lelystad inschrijvingsnummer KvK 32130276 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Jubileum

Nadere informatie

Stichting Kinderen in Ontwikkeling. Jaarverslag 2015

Stichting Kinderen in Ontwikkeling. Jaarverslag 2015 Stichting Kinderen in Ontwikkeling Jaarverslag 2015 Colofon Dit is het jaarverslag 2015 van de Stichting Kinderen in Ontwikkeling, gevestigd te Den Haag. De stichting is opgericht op 2 december 2005 en

Nadere informatie

BB/U Lbr. 11/025

BB/U Lbr. 11/025 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Bekendmaking kandidaten bestuurlijke organisatie VNG uw kenmerk ons kenmerk BB/U201100722 Lbr. 11/025 bijlage(n)

Nadere informatie

Verslag van de Algemene leden najaarsvergadering van de VNG Flevoland op 25 november 2015, stadhuis Almere. 1. Opening en welkom

Verslag van de Algemene leden najaarsvergadering van de VNG Flevoland op 25 november 2015, stadhuis Almere. 1. Opening en welkom Verslag van de Algemene leden najaarsvergadering van de VNG Flevoland op 25 november 2015, stadhuis Almere. 1. Opening en welkom Om 19.30 uur verwelkomt de voorzitter de aanwezigen in de Burgerzaal van

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Boeddhistische Unie Nederland Postbus 17286 1001 JG Amsterdam Jaarcijfers 2013 Opgesteld d.d. 17 april 2014

Nadere informatie

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 27 april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Activiteitenplan 3 2.1 Deskundigheidsbevordering 3 Cursussen Vraagbaakfunctie 2.2 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding

Nadere informatie

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Veluwerand

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Veluwerand Datum Agendapunt Nummer 7 R10S005 Onderwerp Wijziging Gemeenschappelijke Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Met het wijzigen van artikel 24 van de Gemeenschappelijke Regeling van de Sociale Dienst Veluwerand

Nadere informatie

P A R T I C I P A T I E R A A D. Gemeente Menterwolde

P A R T I C I P A T I E R A A D. Gemeente Menterwolde P A R T I C I P A T I E R A A D Gemeente Menterwolde Jaarverslag 2014 Voorwoord De gemeente is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor verschillende taken binnen het sociaal domein die voorheen nog

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Stichting Museumregister Nederland

JAARVERSLAG 2012. Stichting Museumregister Nederland JAARVERSLAG 2012 Stichting Museumregister Nederland inhoud bestuursverslag jaarrekening de balans de functionele exploitatierekening grondslagen van waardering en resultaatbepaling de toelichting op de

Nadere informatie

JAARREKENING D66 AMERSFOORT

JAARREKENING D66 AMERSFOORT JAARREKENING D66 AMERSFOORT 2013 Voorwoord Geachte leden van D66 afdeling Amersfoort, Hierbij heb ik het genoegen om u de jaarstukken over 2013 aan te bieden, met daarbij een korte toelichting. De kascommissie

Nadere informatie

Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014

Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014 Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014 I N H O U D Voorwoord 2 Financieel jaarverslag 2014 3 Jaarrekening van 31 december 2014 4 Toelichting op de balans van 31 december 2014 4 Toelichting

Nadere informatie

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012/2013

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012/2013 Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012/2013 Publicatie verslag. Geertruidenberg 27-2-2014 Mevr. W.P.M. van Beijsterveldt-Nieuwenhuijsen penningmeester ANBI - erkenning G-80028 Bestuursamenstelling:

Nadere informatie

STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG JAARREKENING 2014/2015

STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG JAARREKENING 2014/2015 STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG JAARREKENING 2014/2015 1 Jaarrekening 2014/2015 blz Inhoudsopgave 2 Jaarrekening Balans per 30 april 2015 3 Staat van baten en lasten 2014/2015 4 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Giften algemeen 235,00 1.820,00. Ontvangen voor project Velyki Mosti 4.808,45 0,00. Ontvangen voor project Hebron 7.900,00 10.

Giften algemeen 235,00 1.820,00. Ontvangen voor project Velyki Mosti 4.808,45 0,00. Ontvangen voor project Hebron 7.900,00 10. Stichting Hulp aan Kinderen IJsvogel 134, 3602 XR MAARSSEN info@hulpaankinderen.nl www.hulpaankinderen.nl IBAN: NL89 RABO 0398 2777 37 t.n.v. Stichting Hulp aan Kinderen ingeschreven KvK: 41187178 FINANCIËLE

Nadere informatie

13:28 Binnengekomen stukken de oprichtingsakte van Provero; een afschrift hiervan is beschikbaar op de website.

13:28 Binnengekomen stukken de oprichtingsakte van Provero; een afschrift hiervan is beschikbaar op de website. Verslag algemene ledenvergadering 9 november 2009 te Driebergen 13:19 Opening Voorzitter Jur v/d Velde opent de vergadering met het introduceren van de doelstellingen van Provero. Daarna stellen de oprichters

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK Artikel 1. Algemene bepalingen Dit Huishoudelijk Reglement is een reglement op basis van de artikelen 7 en 19 van de Statuten van de Vereniging VERENIGDE

Nadere informatie

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties Voorstel aan de raad Nummer: 131027418 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: G.M. Asselman BLD Beleid Burgemeester 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.1 Gemeentelijke

Nadere informatie

REKENING DIENSTJAAR 2013 2012 2013 REKENING BEGROTING REKENING

REKENING DIENSTJAAR 2013 2012 2013 REKENING BEGROTING REKENING REKENING DIENSTJAAR 2013 2012 2013 REKENING BEGROTING REKENING BATEN Contributie 190.100,01 239.320,00 244.460,23 Bijdrage KRW congres 30.000,00 Bijdrage project Winnend Samenwerken Brabant 90.000,00 Rente

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

Datum: 25 oktober 2016 Onderwerp: Uitnodiging voor de bijeenkomsten Op tijd voor de gemeenteraadsverkiezingen!

Datum: 25 oktober 2016 Onderwerp: Uitnodiging voor de bijeenkomsten Op tijd voor de gemeenteraadsverkiezingen! Aan: De burgemeesters De gemeenteraadsleden en ondersteuners van de fracties De griffiers en medewerkers van de griffie De lokale bestuurders van politieke partijen Datum: 25 oktober 2016 Onderwerp: Uitnodiging

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut 2014 Besproken en goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van de Stichting op 16 maart 2015 De Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Nadere informatie

Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser. Raadsledencongres 'Tranformatie Sociaal Domein'

Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser. Raadsledencongres 'Tranformatie Sociaal Domein' Page 1 of 5 Hoen, Eline 't Van: namens 1 Postbus Griffie OZ Onderwerp: FW: VNG Raadsledennieuwsbrief - juni 2015 Van: VNG [mailto:noreply=vng.nl@mail16.atl111.rsgsv.net] Namens VNG Verzonden: donderdag

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

Stichting Vrienden van BerneZorg 2014

Stichting Vrienden van BerneZorg 2014 RAPPORT UITGEBRACHT AAN STICHTING VRIENDEN VAN BERNEZORG ZIJLSTRAAT 5 5473 CK HEESWIJK-DINTHER BETREFFENDE DE JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR 2014 Heeswijk-Dinther, 7 januari 2015 C.H.W.M.M. WITTENBERG

Nadere informatie

Kring Bedrijven Bloembollenstreek p/a Postbus 183 2200 AD Noordwijk JAARRAPPORT 2013

Kring Bedrijven Bloembollenstreek p/a Postbus 183 2200 AD Noordwijk JAARRAPPORT 2013 p/a Postbus 183 2200 AD Noordwijk JAARRAPPORT 2013 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG Pagina Algemeen 3 JAARREKENING 2013 Balans per 31 december 2013 5 Exploitatierekening over 2013 7 Grondslagen voor de financiële

Nadere informatie

BB/U200900749 Lbr. 09/059

BB/U200900749 Lbr. 09/059 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Vacatures bestuurlijke organisatie VNG uw kenmerk ons kenmerk BB/U200900749 Lbr. 09/059 bijlage(n) 1 datum

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Opgericht bij notariële acte d.d. 11 februari 1991 en ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van koophandel en fabrieken voor

Nadere informatie

HOOFDLIJNEN JAARVERSLAG 2014. Activiteiten. De belangrijkste activiteiten in 2014 zijn de volgende geweest.

HOOFDLIJNEN JAARVERSLAG 2014. Activiteiten. De belangrijkste activiteiten in 2014 zijn de volgende geweest. 1 HOOFDLIJNEN JAARVERSLAG 2014 Activiteiten De belangrijkste activiteiten in 2014 zijn de volgende geweest. Kringloopeconomie De Vrienden van Biesland zien als een kernactiviteit het bevorderen van een

Nadere informatie

Deeltaken Maakt agenda in samenwerking met secretaris en zit bestuursvergaderingen voor (inclusief met eventuele commissies)

Deeltaken Maakt agenda in samenwerking met secretaris en zit bestuursvergaderingen voor (inclusief met eventuele commissies) Voorzitter Algemeen Bestuur Deeltaken Maakt agenda in samenwerking met secretaris en zit bestuursvergaderingen voor (inclusief met eventuele commissies) Leidt jaarvergadering Houdt toezicht op lopende

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 MAART 2014

ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 MAART 2014 Nederlandse Rope Skipping Organisatie Brediusweg 15 1401 AA, Bussum ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 MAART 2014 Plaats: UWC Maastricht, Discusworp 65, 6225XP, Maastricht Aanvang vergadering: 15:00 Copyright

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

i y Vereniging van Nederlandse Gemeenten onskenmerk BB/U201500906

i y Vereniging van Nederlandse Gemeenten onskenmerk BB/U201500906 m m ^., Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad V M G 1 i y Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Motie Boxtel/Noordoostpolder inzake Schaliegas plus

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam Jaarverslag 2010 WSW Raad Amsterdam april 2011 Mw. H.J. Gussenhoven Ambtelijk Secretaris WSW Raad Voorwoord van de voorzitter De WSW Raad is op basis van de Verordening WSW in 2009 ingesteld. De raad heeft

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

BB/U Lbr. 10/097

BB/U Lbr. 10/097 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Invulling vacatures bestuurlijke organisatie VNG uw kenmerk ons kenmerk BB/U201002167 Lbr. 10/097 bijlage(n)

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2011 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OCTANT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OCTANT HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OCTANT Artikel 1 Definities Artikel 2 Activiteiten Artikel 3 Samenstelling, taken en bevoegdheden Artikel 4 Werkwijze Artikel 5 Financiën, verantwoording en controle Artikel

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2014 Samenvatting Het boekjaar 2014 werd afgesloten met een groot exploitatieresultaat. Enerzijds komt dat doordat de inkomsten groeiden vanwege een sterke toename in het aantal

Nadere informatie

Het bestuur van Stichting Bloemendaal-Dogon Spiegelenburghlaan 27 2111 BL Aerdenhout

Het bestuur van Stichting Bloemendaal-Dogon Spiegelenburghlaan 27 2111 BL Aerdenhout Brouwer & Oudhof B.V. Toermalijnstraat 9 Postbus 366 1800 AJ Alkmaar T 072 541 11 14 F 072 540 50 40 info@brouwerenoudhof.nl www.brouwerenoudhof.nl RAPPORT d.d. 25 juni 2015 UITGEBRACHT AAN Het bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds

Jaarverslag 2013. Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds Jaarverslag 2013 Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds Inhoudsopgave Algemeen blz.3 Balans per 31 december 2013 blz. 4 Staat van baten en lasten blz. 5 Toelichting op de balans per 31 december 2013

Nadere informatie

BB/U Lbr. 11/034

BB/U Lbr. 11/034 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Bekendmaking kandidaten bestuurlijke organisatie VNG uw kenmerk ons kenmerk BB/U201100902 Lbr. 11/034 bijlage(n)

Nadere informatie

Goddard, José Geachte raad, geacht college,

Goddard, José Geachte raad, geacht college, Page 1 of 2 Goddard, José Van: rec_postbus Verzonden: vrijdag 6 mei 2011 14:09 Aan: rec_secoostzaan; rec_secwormerland; Griffie Oostzaan; Griffie Wormerland Onderwerp: FW: Laatste herinnering Symposium

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Boeddhistische Unie Nederland Postbus 17286 1001 JG Jaarcijfers 2014 Opgesteld d.d. 6 maart 2015 Door Anne Blankendaal

Nadere informatie

VNG afdeling Utrecht - Begroting 2010 met toelichting - 1

VNG afdeling Utrecht - Begroting 2010 met toelichting - 1 INHOUDSOPGAVE BEGROTING 2010... 2 1. ALGEMEEN... 2 2. DE VOORNEMENS 2010... 3 WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?... 3 WAT GAAN WIJ DOEN IN HET KOMENDE JAAR?... 4 WAT GAAT DAT KOSTEN?... 6 3. DE BELANGRIJKSTE GRONDSLAGEN

Nadere informatie