MOORTJE LEESBOEKJE VOOR DE AANVANGSKLASSE JAAP VE ENENDAAL. UITGAVE M. STENVERT Be ZOON - MEPPEL. f 0.45 DOOR OLGA VAN RAVENSTEIN GEILLUSTREERD DOOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MOORTJE LEESBOEKJE VOOR DE AANVANGSKLASSE JAAP VE ENENDAAL. UITGAVE M. STENVERT Be ZOON - MEPPEL. f 0.45 DOOR OLGA VAN RAVENSTEIN GEILLUSTREERD DOOR"

Transcriptie

1 LEESBOEKJE VOOR DE AANVANGSKLASSE MOORTJE DOOR OLGA VAN RAVENSTEIN GEILLUSTREERD DOOR JAAP VE ENENDAAL UITGAVE M STENVERT Be ZOON - MEPPEL f 045

2

3 MOORTJE

4

5 MOORTJ LEESBOEKJE VOOR DE AANVANGSKLASSE E DOOR OLGA VAN RAVENSTEIN GEILLUSTREERD DOOR JAAP VEENENDAAL U I T G A V E V A N M ST E N VER T & ZOO N - MEP PEL

6

7 I Toen ik nog heel klein was Ik was nog heel klein Nog maar twee daag jes oud Ik kon niets zien Mijn oog jes za ten nog dicht Maar ik voel de, dat ik In een zacht bed je lag Mijn moe der zorgde Ik was nog heel klein goed voor mij Toch was het niet pret tig zo stil te lig gen Ik kroop wel eens uit mijn bed je Maar erg goed durf de ik dat toch niet, want ik was bang, dat ik vallen zou

8 6 Toen op eens daar kon ik mijn oog jes 0 pen doen Wat was dat heer lijk! Daar zag ik mijn lie ve moe der Wat was ze mooi! He Ie maal zwart! Zou ik la ter ook zo mooi worden? Maar ik zag nog meer Naast mij la gen twee zus jes Net zo klein als ik Dat was leuk! Nu was ik nooit al leen Maar och! wat ge beur de er? 't Was weer een paar we ken laik ter Daar zag een gro te hand heel dicht bij ko men Die hand pak te me zo maar beet En ik hoor de zeg gen: "Ik zal

9 dat klei ne zwar tje maar weg brengen Die is het mooist" Toen werd ik In een kist je gestopt In dat kist je zat wat hooi Dat was lek ker zacht Wat er toen ver der met me gebeur de, weet ik niet Maar mijn lie ve moe der en zus jes heb ik nooit meer ge ZIen 7 mijn te rug Een poos je la ter ging het kist je open,,0, mam mie, daar is het poes je", hoor de ik zeg gen "Och, wat een lief beest je" En toen ik even 0 ver het rand je keek, zag ik drie kin der tjes Een jon ge tje en twee meis jes

10 8 Eerst was ik een beet je bang Maar het jon ge tje streek met zijn hand je 0 ver mijn rug en zei: "Wees maar niet bang, hoor poes je Ik ben jouw baas! Ik zal goed voor je zor gen Toen moest ik 00 mijn baas je toch ge dag zeg gen o En heel zacht jes zei En héél zacht jes zei ik Ok M O 0" "Mi auw, Mi auw'" I: " lauw, mi a uw Toen moes ten die kin der tj es la chen En het gro te meis je zei: "Hij kan al pra ten, mam mie Het is een knap poes je"

11 9 2 N u weet ik het Nu weet ik het, hoor! Mijn klei ne, dik ke baas heet Hans Het gro te meis Je Net tie En het klei ne meis Je Tie ne ke En " weet Je, hoe ik heet? Ik heet Moor tjee DIn dat ik zo zwart ben Ja, heus waar! Ik heb het zelf ge hoorde E en, mooie " naam, h'? e Maar ik ben ook een def ti ge mijn heer ge wor den Vroeger woon de ik in een hou ten schuur tjee En nu woon ik in een mooi e kamer Daar staan zo lek ker gro te zacht stoe len En als Die ik "" ZIJn dan

12 10 een beet je slaap heb, kruip ik er stil Ie tjes In Hè, dan slaap ik zo lek ker! Mijn mand je staat In de keuken Daar slaap ik 's nachts altijd Mijn baas je zorgt goed voor mij Als ik dorst heb roep ik "mi auw, mi auw!" Dan neemt mijn baas een scho- tel tjee Daar doet hij een beet je melk op En ik drink het lek ker op "Mi auw", zeg ik dan Dat be te kent: "Dank Je wel" Ben ik geen net poes je? Mijn baas speelt dik wijls met me Hij trekt dan aan een lang touw Daar aan ZIt een prop pa pier Maar ik kan het wel pak ken

13 11 Eerst doe ik net of ik niks zie Ik maak mijn rug heel erg krom En dan 0, wee! dan neem ik een gro te sprong Ha, ik heb hem hoor! Maar dan trekt mijn het baas aan touw En weg is de prop weer 0, dan lacht mijn baas zo Weet ook Als zes Ik stil! Je wat ik fijn het vind? klok je u ur slaat, gaat zit dan on der Ik maak mijn rug heel erg krom mijn ZIJn baas stoel eten Heel En dan op eens valt er zo'n lekker stuk je vlees op de grond

14 12 Hè, daar smul ik zo krijg ik van mijn baas, Ja, hij zorgt goed voor Tie ne ke is ook lief Dat is toch Haar wan gen En wil ik je tellen? Ik heb Tie ne ke 10 pen Ja, ik zie het wel, hoor! er om En toch Ze kon van! ZIe mij Dat je? zo'n klei ne bolleboos lij ken wel ap pel tjes eens wat leuks ver- geleerd Je lacht is het echt waar! wel staan op haar dik ke been tjes Ze liep ook wel langs de stoe len door de ka mer En in de boks kon ze dra ven als een paard je Maar los 10 pen durf de ze nog niet Haar moe der zei eens: "Ze wordt

15 13 al een gro te meid Als ik ze één vinger geef, gaat ze er van door" Toen ver zon ik een mooi plan ne tje Eens was ik met Tie ne ke al leen in de ka mer Met haar klei ne hand jes hield ze een stoel vast Op eens be gon ze te hui len Trip trip trip Ik er op af Ik draai de om haar heen en stak mijn staart recht in de hoog te "Mi auw, mi aauw", riep ik Geluk kigl rrie ne ke be greep me Eerst aai de ze een beet je 0 ver mijn staart En toen, ha ha hal toen gin gen we er sa men van door Wat had den we een pretl Met

16 14 haar bei de hand jes hield ze mijn staart ste vig vast Ze kraai de van plei zier Ksst ksst, riep ze tel kens Net of ze me weg ja gen wil de En 10 pen dat ze deed! Steeds maar de ka mer In het rond Soms was het net Toen gin gen we er sa men v of ze vallen zou van door,,0, weet" dacht ik dan, "daar gaat ze" Maar dan kneep ze heel hard In mijn staart En dan ging het weer prach tig Ze deed me wel eens een beet je pijn, maar dat vond ik niet erg

17 15 Daar kwam de moe der van Tiebin ne ke nen Och, och, wat moest die la chen "Nou, nou," zei ze, die Moor tje IS nog eens een flink kin der meis je En ze streek me zacht over mijn rug Toen snorde ik Had ik dat ook niet mooi be dacht? 3 Mijn Vriend je Ik werd al een beet je groot Dik wijls ging ik al leen wan de len Dan klom ik over een schut ting Ach ter die schut tlng was een gro te tuin Het was daar erg mooi! Op een keer liep ik daar weer

18 16 Op eens hoor de ik roe pen: "Miauw, mi auw!" Vlug liep ik naar de plaats, waar ik het ge luid ge hoord had En wat zag ik daar? "Mi auw, mi auw" zei ik Dat be te ken de: "Ga maar met mij mee" Een lief, klein poes je Net zo zwart als ik Al leen een beet je klei nero Maar wat was hij ma ger! Hij kreeg ze ker geen lek ke re melk En ook geen lek ke re stuk jes vlees

19 17 "Mi auw, mi auw" zei ik Dat be te ken de: "Ga maar met mlj mee Dan mag je van mijn scho tel tje drin ken" Toen nam ik mijn vriend je mee 0, wat was mijn baas je blij "Moe der!" riep hij, "Moor tje heeft een broer tje mee ge bracht De moe der van mijn baas kwaln kij ken " Maar kin der tjes", zei ze, "we heb ben al een poes je We kun nen er toch geen twee hou den?" rroen zei mijn baas je :"Maar ik heb toch twee zus jes? Die ar me Moor tje is he Ie maal al leen" Was dat niet slim van mijn baas? MOORTJE 2

20 18 Toen moest de moe der la chen "En hoe moe ten we hem dan noe men?" vroeg ze " Z wart Je ", zei Net tie, het gro te mels Je Als ik ging wan de len liep Zwart je ach ter mij aan "Ja, dat IS goed! 't Is ook wel Jam mer om zo'n lief poes Je weg te stu ren En Moort je heeft hem zelf meege bracht" (), wat vond ik dat pret tig! Het was nu net of ik een broer tje had v

21 19 Al tijd ging Zwart je met me mee Als ik ging wan de len, liep Zwart je ach ter me aan Ook speel den we al tijd sa men En als we erg moe wa ren, gingen we in ons mand je lig gen We kne pen on ze oog jes dan fijn toe En Nee, Dat we slie pen nu was ik was fijn, zo nooit he? lek kerf meer 4 Weer al leen al leen We wer den bes te vriend jes, Zwart- Je en ik We hiel den zo veel van el kaar Als Zwart je een lek ker hap je vond, kreeg ik ook wat

22 20 En als ik lek ke re melk kreeg, mocht Zwart je ook mee drin ken Maar weet Je, wat nu zo erg Jameven mer was? Zwart je werd ziek Ik dacht: "Als Zwart je al tijd bij me blijft, zal hij ook wel dik wor den Net als ik" Maar hij bleef mager "Heb je pijn in je buik je Zwart je?" En hij groei de ook niet An ders gin gen we zo fijn sa men wan de len Nu moest ik al leen gaan

23 21 Zwart je bleef in het mand je liggen Mijn baas zag het ook "Heb JIJ pijn In Je buik je, Zwartje? vroeg hij Je moet goed eten, hoor! en lekker drin ken! Dan ben Je weer gauw be ter" En Zwart je zei heel zacht,mi auw, mi auw" Mijn baas je be greep dat niet Maar ik wel Dat be te ken de: "Ik ben ziek, ik ben heel erg ziek " En Zwart je kneep ZIJn oog Jes dicht Zijn kop je leg de hij op ZIJn poot jes En ZIJn staart te gen ZIJn neus Toen ik thuis kwam? och, he den!

24 22 Daar ston den alle drie de kinder tjes bij ons mand je En Zwart je lag zo stil " M 1 auw ", riep ik Maar mijn vriend je deed ZIJn oogjes niet meer 0 pen Toen kwam de va der van mijn baas je Die nam Zwart je mee nooit heb ik mijn vriend je te rug ge ZIen Mijn baas je nam me In ZIJn armen Hij keek me met ZIJn lie ve, blauwe ogen aan Hij leg de ZIJn dik ke bol te gen mijn kop je En hij zei: "Heb JIJ nu geen broer tje meer, lie ve Moor tje? Jij bent mijn Mo re poor tje hoor!" Dat was wel een beet je raar

25 23 Want ik heet toch geen Mo repoor tje? Toen druk te hij mij stijf te gen ZIJn jas je aan en zei: " Ik zal jou een beet je ver wen nen hoor!" Was dat niet lief? 5 Ver dwaalde staan dik ke bo men bo men heb ben heel veel tak- Eens klom In die gro te tuin Daar Die ken En aan die tak ken ging ik weer wan de len Ik o ver de schut ting en kwam de ren Als het waait, heen en weer gaan die ZIt ten bi a- bla de ren

26 24 't Is net, of die ho men dan praten 't Was al heel laat en het he gon al don ker te wor den De ster re tjes ston den al aan de lucht Ik wan del de maar ver der Zo ver was ik nog nooit geweest Klei ne kin der tjes ZIJn wel eens bang, als het don ker wordt Maar klei ne poes Jes niet Die kun nen toch wel ZIen, al IS het nog zo don ker Raar he! maar 't is heus waar! Ik werd moe Ik dacht: "Ik zal mijn huis je maar weer op zoe ken Het was ook zo koud Ik ver lang de naar mijn war me mand je Maar, 0 wee!

27 Hoe ik ook zocht, ik kon huis niet VIn den Ik dacht aan kens klom ik over een schutting en dan dacht ik, dat ik mijn huis je ge vonden had Maar, nee hoor! Ik werd een beet je bang Oe woef! oe woef! hoor de ik op eens Ik maak te, dat klom vlug in Hè, ik ril de Wat een gro te 2S mijn mijn baas je Tel- Ik maak te dat ik weg kwam en klom vlug in een boom ik weg kwam een boom er van hond was dat! en

28 26 Die zou me vast ge be ten Hon den hou den niet van Ik durf de haast niet meer boom Maar wat hoor de ik daar? Was dat niet de stem van mijn baasje? Ja, hoor! M, " oor tjee Moor tje! waar ben je dan?" riep hij Toen was ik niet bang meer Ik klom vlug boom en klau ter de over de Daar stond mijn baas je heb ben poes Jes uit de En klau ter de over de schut ting uit de schut ting Hij pak te me beet en aai de me o ver mijn kop

29 27 Toen snor de ik "Jij mag niet meer zo ver weg- 10 pen, hoor! zei hij An ders stop ik je In een hok je Hij keek een klein beet je boos Maar ik kneep gauw mijn ogen dicht "Zie zo, slaap nu maar lek ker", zei hij en leg de me In mijn mand je "Ik ga ook sla pen" 6 Mijn baas IS ziek Ik zocht o ver al Maar ner gens kon ik mijn baas vin den Hij was niet In de ka mer Hij was niet In de tuin Op het ka mer tje waar al het

30 28 speel goed staat, heb ik ook al ge zocht Maar hij was ner gens En het was ook zo stil In huis ~ - ~ I1 Op het ka mer tj e waar het speel goed staat, heb ik ook al ge zocht Als Net tie en Tie ne ke een Ie ven maak ten, zei de moe Ssstt denk om Hans En Hans IS mijn baas beet je der:

31 29 Toen ben ik stil Ie tjes naar bo ven ge 10 pen Daar ging ik ach ter een gor dijn ZIt ten Ha, daar kwam de moe der naar bo ven Ze deed de deur van de slaapka mer 0 pen En een, twee, drie sloop ik ach ter haar aan Ik kroop on der een bed Nie mand had me ge zien Heel voor zich tig keek ik on der het bed UIt En wat zag ik De moe der nam goot wat op een "Hier, lek ker ke rel tje, op", zei daar? een fles je en lepel drink dat maar ze

32 30 En och he den, daar zag ik mijn Je In ZIJn bed ZIt ten had een dik ke doek om ZIJn baas Hij hals Zou hij zijn? Ge luk kig, moe der weg ziek de ging Nu kon ik met mijn baas gaan pra ten Hoep la! met een sprong zat ik op zijn bed Alleen mijn kop je stak er bo ven uit "Ha, Moor tje, ben JIJ daar? FCom je eens naar me kij ken? Dat is lief van Je, hoor! FCruip maar fijn bij me

33 31 Dacht je, dat ik weg ge 10 pen was? Nee, hoor! ik moet een beetje hoesten En mijn keel doet een beet je pijn Maar mor gen mag ik misschien al weer naar be ne den He, wat lag ik lek kerf Ik kroop dicht tegen mijn baasje aan He Ie maal on der de de kens Al leen mijn kop je stak er bo ven uit Wat lek ker warm was dat Ik viel haast in slaap Maar, 0 wee! Daar ging de deur 0 pen en de moe der kwam bin nen Ik vloog het bed uit en kroop ach ter het gor dijn Maar ik moest weg, hoor!

34 32 De moe der Ult Joeg Ik mocht niet eens baas je blij ven Dat was toch erg mij de ka mer bij mijn Jam mer 7 Ik mag mee spelen zie ke Mijn baas kan fijn spe len Net tie en Tie ne ke doen dan ook mee Hij zet dan een he Ie boel stoe len ach ter elkaar Dat IS de au to bus Het stoel tje van Tie ne ke zet hij voor op Dat IS erg hoog en daar zit de baas van de au to bus De dik ke wan del stok van den

35 va der van mijn baas, maakt hij met een touw tje vast Dat is het stuur "Huup! daar gaan we, roept mijn baas dan Hij draait het stuur heen en weer "Stil ZIt ten, hoor!" zegt hij dan te gen mij "Als je uit de au to bus valt breek je je be nen Hè, dan rij den we toch zo hard Ja, en we krij gen ook een kaart je Mijn baas weet goed, hoe het hoort,, Waar moet u naar toe?" vraagt hij aan zijn zus jes En als we een tijd ge re den heb ben, roept hij: "Ho, we zijn er! Uit stap pen! Kijk! daar is het huis van 0 pa en Oma MOORTJE 3 33

36 34 Dag, da mest" De klei ne zus jes mag nog ver der Fijn, hoor! stap pen mee rij den Ult Ik Een an de re keer, och, hé, toen moest ik mee naar school! "Ik ben de juffrouw," zei N et tie en de baas en Tie ne ke en ik waren de kin de ren T oen kreeg ik eers t Ik moest in een klein een muts je op en stoel tje zitten een man tel tj e aan Die kin der tjes moes ten toch zo lachen Ze ker om dat ik zo def tig was

37 Ik moest in een klein stoel tje zit ten Mijn baas en Tie ne ke za ten naast me \ "Zie zo kin de ren", zei / de juf frouw, "we zullen eens een mooi versje zin gen Moor tje moet maar goed luis te ren Het is van een lief poes je" De juf frouw zong heel mooi Tie ne ke zong een klein beetje En mijn baas brom de maar Kwamen gauw wat Maar 't was toch mooi! Luis ter maar! Twee klei ne Al Ier lief ste poes Jes, snoes Jes, \ \ / / / be ne den in het gro te vat 3S

38 36 Za ten Bo ven sa men poot aan in de goot Twee klei ne kat Jes, Al Ier lief ste schat jes, Heb ben niet goed Bij die dol Ie pret op Zij zijn uit ge gle den, Kwa men gauw be ne den, In het gro te wa ter vat, Boeh, wat koud en nat ge let, poot Is dat niet prach tig? Toen gin gen we re ke nen De jufvroeg al Ier lei som me tjes frouw Mijn baas kon goed re ke nen Hij kreeg een heel moei lij ke som + "Hoe veel is 1 I?" vroeg de juf-

39 37 mijn baas Dat frouw Twee, zei was goed Tie ne ke was een beet je dom Aan mij vroeg de juf frouw niks Ze dacht ze ker: "Poe sen kun nen niet re ke nen" Maar toen op eens werd de juf frouw erg boos Mijn baas zat te la chen Ze trok hem aan zijn arm uit zijn stoel Toen moest hij in de hoek staan Met zijn han den op zijn rug Ik dacht "Zie zo, ik heb er genoeg van Ik ga ook weg" En hup! daar sprong ik van mijn stoel tjee "Hier, Moor! stou te Moor!" riep de juf frouw Maar ik deed net, of ik niets hoor de

40 38 Toen liep de juf frouw me ach ter na De he Ie school liep leeg "Wil je eens hier ko men, Moor on deu gend kind! Mag JIJ weg- 10 pen?" Mijn baas kwam mij ook al achter na Ik zet te het op een 10 pen Ge luk kig! de keu ken deur stond open Nog een paar gro te spron gen en ik zat bo ven op de schut ting Mijn muts was al af ge vallen en ik trok en ruk te net zo lang, tot mijn man tel tje ook uit was En ik dacht: "Nou kun nen jullie me lek ker niet meer pak ken Gaan jul lie maar school tje spe len Ik doe het niet meer

41 39 Poe sen gaan niet naar school Die hoe ven geen som me tjes te Ie ren Die moe ten mul zen van gen Dat IS toch zo?" 8 Ik speel ver stop per tjee Wil ik jul lie eens wat leuks vertel len? 't Is echt gebeurd, hoor! Op de gro te slaap ka mer staat een mooi e kast En weet je wat zo aar dig is? Als ik op mijn Als ik op mijn ach ter ste pootjes ach ter ste poot jes ga staan, zie ik nog een Moort je

42 40 ga staan, zie ik nog een Moor tje N et zoo een als ik Als ik met mijn poot te gen de deur tik, dan tikt die an de re Moor tje ook te gen de deur Als ik mijn 0 gen dicht knijp, dan knijpt hij ook zijn 0 gen dicht Ja, dat is een fij ne kast Maar als die kast 0 pen staat, dan zie ik die an de re Moor tje niet Dat be grijp ik niet goed Ik zal toch eens een keer tje goed zoe ken In die kast lig gen ook al Ie maal moo ie din gen Zak doe ken, handdoe ken en wit te kleer tjes voor de kin de ren Op een keer was de moe der van mijn baas op de slaap ka mer

43 41 Heel zacht jes sloop ik naar bin nen en ging on der het bed zit ten Maar wat was dat? Daar hoor de ik mijn baas heel hard hui len Zijn moe der ging gauw naar be- ne den en I Ok? Ik kroop vlug on der het bed vandaan " Zo Ie zo, " dacht ik, "nu zal ik eens kij ken, of ik die an de re Moor tje vin den kan" Ge luk kig, die mooie kast stond he Ie maalopen En hoep la, met een spronin ge tje was ik er Ik zocht in al Ie hoe ken, maar ner gens kon ik hem vin den Maar, 0 weel daar kwam de moe- 0

44 42 der van mijn baas weer op de ka mer Ik kroop gauw ach ter een sta pel kleer tjes Ze leg de nog wat goed in de kast en toen? Och, och, wat schrok ik Toen deed ze de deur dicht en draai de de sleu tel om De deur zat op slot Ik zat ge van gen Ik kon er niet meer uit Toch vond ik het niet zo heel erg Ik dacht: "Ik ga een beet je sla pen" Het was daar zo lek ker warm En bui ten was het erg koud Een he Ie tijd was het stil Maar daar hoor de ik mijn baas pra ten "Nee moe der", riep hij, "ik Moortje ner gens" ZIe

45 Toen ben ik In slaap ge vallen 43 Ein de lijk werd ik wak ker He, ik had zo heer lijk ge sla pen Maar wat was het stil in huis De kin der tjes slie pen ze ker nog N u zou ik toch wel graag uit de kast willen Ik kroop uit mijn hoek je en duw de te gen de deur Maar nee hoor! die zat op slot Ik tik te nog eens te gen de deur en riep: "Mi auw" Dat be te ken de: "laat me er uit" Toen ging in eens de deur 0 pen en ik hoor de de va der van mijn baas zeg gen: "Wat is dat nou? Maak dat je weg komt, on deu gen de rakker" 0, wat was hij boos

46 44 Hij zet te de ka mer 0 pen deur van Ik vloog de er slaap- Ult Ik vloog er uit An ders had Ik heb toen ge maakt ik vast een tik ge had een gro te wan de ling

47 Ik was een beet je bang, wist wel, dat ik ge weest Mijn baas vond het zeker erg Toen ik 's mid dags thuis hij me lek ke re melk want on deu gend niet kwam, 45 ik was zo gaf "Zo, stou te Ma re paar," zei hij, "wou je ver stop per tje spe len? J ij bent een dom me jon gen Je mag niet in de lin nen kast krui pen Pas op! nooit meer doen, hoor!" 9 Zon dag mid dag Het was Zon dag mid dag Daar hoor de ik mijn klei ne baas

48 46 zeg gen: Vader gaat u weer vertellen? Ja, hoor! zei de va der Breng je pla ten bij bel maar hier En daar kwam mijn baasje aan met een heel groot en dik boek Hij kon het haast niet dra gen, zo zwaar was het Hij zucht te er van Daar moet ik bij zijn, dacht ik en hup! daar v sprong ik op de rand Hij kon het haast niet van de gro te stoel dra gen, zo zwaar was het Ik had wel eens meer naar Nou, Kijk, weer die mooi e pla ten wat fijn! zei de vader, daar die mooi e plaat ge ke ken heb

49 Weet JIJ nog Hans, hoe die nnan heet, die daar op staat? Ja, nnijn baas wist het wel Die weet haast al les Ik ge loof wel, dat hij erg knap 0 IS Dat is Sim son, die nnet de leeuw vecht, zei hij o Ik rek te nnijn hals heel ver UIt en o ja hoor, daar zag ik de nnool e plaat ook Brrr ik schrok er van 't Was net een he Ie gro te poes Ik zou 0 niet graag nnet henn vechblad ten Tel kens sloe gen ze een onn Kook" " IJ, 0 zei de vader, "hier zijn we ge ko nnen Van die plaat ga ik nu ver tellen" N et tie kwann ook gauw bij de ta fel zit ten En toen kwann het nnooi e ver haal: 47

50 48 "Jullie heb ben wel eens de zee ge ZIen, h'? e J a, d at IS een h e I e gro te wa ter plas Zo groot, dat al kan je nog zo ver kijken, dan zie je toch niets dan water Als het heel mooi weer is en het zon ne tje lek ker schijnt, dan is de zee he Ie maal glad Dan lijkt hij net een spie gel En dan glimt hij zo mooi Maar, 0, wee! als het hard gaat waaien Pas dan maar op! Dan kan de zee zo wild wor den Kijk maar eens op die mooi e plaat Daar zie je ook een zee 0, 0, wat een gro te gol ven, hè? En zie je wel dat scheep je? Dat danst maar op en neer op die wil de gol ven

51 49 Je zou ze ker niet graag mee va ren, he? In dat scheep je is de He re Jezus met Zijn vrien den Pe trus, Ja cobus en Johan nes De He re Jezus had het zo druk ge had Hij was erg moe ge wor den Hij had mooi e ver ha len ver teld aan de men sen Hij had ook weer zie ke men sen be ter ge maakt Toen was de He re Je zus in het scheep je ge gaan "La ten we maar naar de an de re kant va ren", had Hij ge zegde Eerst was al les goed ge gaan Het was zo'n mooi e a vond Zacht gleed het scheep je 0 ver het stil Ie wa ter De He re Je zus lag heer lijk te slapen Zó moe was Hij MOORTJE 4*

52 50 Maar toen op eens was de lucht erg don ker ge wor den Toen was de wil de wind ge ko men O! wat be gon het hard te waal en Eerst kwa men er klei ne golf jes Maar ze wer den hoe lan ger hoe groter En die stou te gol ven, ze wil den het scheep je om ver gooi en De vrien den van den He re Jezus, ach, ze wer den zo bang Ze kon den wel heel goed va ren Ze wa ren ech te vis sers En ech te vis sers zijn niet gauw bang, als ze op zee zijn Maar nu, nu wa ren de gol ven zo groot N u storm de het zo Ze dach ten: straks slaat het scheep je om Dan zullen we ver drin ken Tel kens sloe gen gro te gol ven 0 ver

53 51 het schip heen Tel kens kwam er wa ter In het schip En de He re Je zus? Hij lag nog steeds rus tig te sla pen Hij merk te niets van het gro te ge vaar Toen gin gen ze naar Hem toe "Ach, He re Je zus", rie pen ze "Word toch wak ker Help ons toch, an ders ver drin ken we" En de He re Je zus stond op " Wees stil", zei Hij tot de wind "Wees stil", sprak Hij ook tot de gol ven En op eens werd het stil Er woei geen wind meer Er wa ren ook geen ho ge gol ven meer De zee was weer net zo glad, als toen ze weg ge varen wa ren Toen sprak MOORTJE 4

54 52 de He re Je zus tot Zijn vrien den: "Waar om wa ren jullie ei gen lijk zo bang? Jullie wis ten toch, dat Ik bij je was? En je weet toch ook, dat Ik jullie al tijd wil hel pen?" 't Was net of de He re Je zus wilde vra gen: "Zullen jullie nu nooit meer bang zijn? Ik zal al tijd voor jullie zor gen" En de vrien den van den He re Je zus? Ze wa ren een beet je ver Ie gen J a, ze wis ten wel, dat de He re Jezus al les kon Maar dat ook de wind en de gol ven naar Hem luis ter den, nee, dat had den ze niet ge dacht En wat heer lijk, dat de He re Jezus ge zegd had: "Ik zal al tijd voor jullie zor gen"

55 53 En ze dach ten: Nu be hoe ven ook nooit meer bang te ZIJn de He re Je zus voor ons zorgt, ZIJn we al tijd vei lig Altijd!" we Als dan " Dat is een mooi ver haal, va der," zei mijn baas je En N et tie knik te met haar hoofd je Die vond het ze ker ook erg mooi Maar ik be greep er niet veel van Ik ben ze ker nog een beet je dom? Of be grij pen jull ie het ook niet? 10 Ik ben Ja rlg wel "Weet Je WIe er mor gen Ja TIg is?" vroeg de va der van mijn baas op een keer

56 54 Ik kon het goed ho ren, want ik lag in zo' n mooi e, zach te stoel Maar ik deed net of ik sliep Al Ie kin der tjes moes ten ra den Maar nie mand wist het "Wil ik het jullie eens zeg gen?" vroeg de va der weer Ik zet te goed mijn 0 ren 0 pen Ik was ook een beet je nieuws gie rig Daar hoor de ik mijn naam noe men Moor tj e" zei de va der " "Mor gen is het een dat hij bij ons in 0, wat had den die een pret Ik was ook blij Als Je Ja rlg bent, groot feest Ik weet dat wel, jaar ge Ie den, huis kwam" kin de ren toen IS het al tijd want mijn

57 baas is ook pas jarig "En mo gen we Moor tje ka do tjes ge ven?" vroeg 55 ge weest dan ook mijn baas "Na tuur lijk" hoort er bij "Ge fe li ei teerd met je ver jaar dag Moor tje" zei de va der Dat v 's Mor gens vroeg be god het feest al Mijn baas kwam me ha len Hij

58 56 pak te mijn poot, schud de die heen en weer en zei: "Ge fe li ei teerd met Je ver jaar dag, Moor tjee En dat maar een ftin ke jon gen mag wor den" T'oen nam hij me mee naar de ka mer Daar zon gen ze sa men een vers Je voor me De va der en moe der van mijn baas zon gen ook mee Dat was ook al om dat ik Ja rig was Hoor maarl Daar IS er een Ja rig, hoe ra, hoe ra! Je kunt het wel ZIen dat IS hij Wij vin den het al len zo pret tig, Ja, Ja, En daar om ZIn gen WIJ blij Hij Ie ve lang, hoe ra, hoe ra! Hij Ie ve lang, hoe ra!

59 57 Hij Hij Ie ve Ie ve lang, lang hoe ra! hoe ra! hoe ra! Dat was een prach tig " vers Je h' e? Mijn baas hield "" mijn voor po ten vast Tel kens moest ik dan sen Och, och, wat had den we een pret Van mijn baas kreeg Ik zou best elke dag ik een prachtig ka do: ja rig willen zijn een rood lint, met een strik je er aan Dat bond hij om mijn hals "Wat zeg je nou Moor tje?" vroeg hij "Mi auw", zei ik Dat be te ken de: "Dank je wel" Van Tie ne ke kreeg ik een paar lek ke re kluif jes

60 58 En Net tie gaf me een scho tel tje vol melk Hè, het was toch zo'n fij ne dag Ik zou best el ke dag Ja rig wil- len ZIJn Jullie ook wel? Nu is het feest Ik ben nu een poes ge wor den Toch al tijd Moor tjee al lang gro te, voor bij def ti ge noemt mijn baas me nog N et of ik nog klein ben Mijn baas wordt ook al groot Hij gaat nu el ke dag naar school Dat vind ik niet pret tig Ik denk, dat hij erg knap is Soms zit hij heel lang in een dik boek te kij ken En dan leest hij

61 S9 hard op Ook schrijft hij wel eens mooi e let ters In een schrift Dat IS ze ker ook erg moei lijk Want dan steekt hij het punt je van ZIJn tong UIt ZIJn mond En dat gaat dan steeds heen en weer Waar om hij dat doet begrijp ik niet ', Maar een ding weet ik ze ker Mijn baas wordt dok ter Ik heb het hem zelf ho ren zeg gen Ik hoop maar, dat hij poe sendok ter wordt Als ik dan ziek word, net als Zwart je, kan hij Ine be ter ma ken Dat zou fijn zijn! Vin den jullie ook niet?

62 Inhoud Blz 1 Toen ik nog heel klein was 5 2 Nu weet ik het 9 3 Mijn Vriend je IS 4 Weer al leen 19 5 Ver dwaald 23 6 Mijn baas is ziek 27 7 Ik mag mee spe len 32 8 Ik speel ver stop per tje 9 Zon dag mid dag Ik ben Ja rig 39

63

64 De BlobaalLeesmethode breett baan J GLOBAAL LEZEN LEZEN VOOR DE AANVANGSKLAS door H DE VRIES en FROUCK VAN DER HOONING met tekeningen van J DE VRIES Ie deelije Thai met gekleurde plaatjes, f 040 2e deeltje Kau lelaool met gekleurde plaatjes f 040 Se deeltje BiJ Oom _ Taat met gekleurde plaatjes f 040 4e deeltje 'ti Ipelea met gekleurde plaatjes f 040 lajrrqfbutea WIM EN TOOS behorende bij VOOR KLASSIKAAL GEBRUIK: Globaal Lezen in opbergmap f 026 llaadleldlag met wissel- en etiketteeroefeningen 1 stel BtIketteenrooI: Keft OYentelat der Globaal-Leesmethode <X~J f 160 f 176 f _013 rave061moor01 Moortje UITGAV 1

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Bij de tijd Groep 6 thema 5, les 1 Gelijke rechten Werkblad 1. boos = geel arm = rood mis-lukt = blauw

Bij de tijd Groep 6 thema 5, les 1 Gelijke rechten Werkblad 1. boos = geel arm = rood mis-lukt = blauw Bij de tijd Groep 6 thema 5, les 1 Gelijke rechten Werkblad 1 Wij gaan sta-ken! Kleur de woorden: baas = geel sta-ken = rood macht = blauw boos = geel arm = rood mis-lukt = blauw 1 3 Mannus bleef, want

Nadere informatie

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014 Tekst: Emile Verhaeren Vertaling: Frans Boenders SOPRANO A Dit is de stad van 't leed Allegro Moderato q. = 63 Coonist: Erika Budai Leuven, 1 januari 01 ALTO TENOR BASS 6 11 B q=63 16 Tra nen, kwel ling

Nadere informatie

H E T R I J M T TED VAN LIESHOUT V E E L V E R S J E S & L I E D J E S 1 9 8 4 2 0 1 4 LEOPOLD / AMSTERDAM

H E T R I J M T TED VAN LIESHOUT V E E L V E R S J E S & L I E D J E S 1 9 8 4 2 0 1 4 LEOPOLD / AMSTERDAM H E T R I J M T TED VAN LIESHOUT V E E L V E R S J E S & L I E D J E S 1 9 8 4 2 0 1 4 V E R B E E L D D O O R T E D V A N L I E S H O U T LEOPOLD / AMSTERDAM KAATJE KOE 1 Ik ben het zat! Wat doe ik hier!

Nadere informatie

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in Sterklaasliedes & c Sterklaas Kapote S - klaas ka - po - te, gooi m scho - te, & gooi m laars - e, Dank u S - klaas - e! & c St - klaas - e Sterklaase bonne bonne bonne bon -ne bon- ne bon - ne, gooi m

Nadere informatie

Annemarie Bon. Er was eens. Zeven sprookjes om zelf te lezen. Met tekeningen van Sandra Klaassen

Annemarie Bon. Er was eens. Zeven sprookjes om zelf te lezen. Met tekeningen van Sandra Klaassen er was eens Annemarie Bon Er was eens Zeven sprookjes om zelf te lezen Met tekeningen van Sandra Klaassen Sprookjes Annemarie Bon, 2015 Moon, Amsterdam 2015 Illustraties Sandra Klaassen, 2015 Vormgeving

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

held 1 Kijk naar het vetgedrukte woord. Maak er één van. 2 d of t? Schrijf het woord op. spelling 25 hond 1 Rik en Driss spelen dat ze helden zijn.

held 1 Kijk naar het vetgedrukte woord. Maak er één van. 2 d of t? Schrijf het woord op. spelling 25 hond 1 Rik en Driss spelen dat ze helden zijn. spelling 25 1 Kijk naar het vetgedrukte woord. Maak er één van. 1 Rik en Driss spelen dat ze helden zijn. held 2 Hun monden staan strak. 3 Ze heffen hun zwaarden. 4 Ze drijven elkaar naar de randen van

Nadere informatie

reeks 1 leesboek 1 Leesteksten bij Leesboekje 7/43-1 1

reeks 1 leesboek 1 Leesteksten bij Leesboekje 7/43-1 1 leesboek 1 Leesteksten bij Leesboekje 7/43-1 1 In de kar Anja loopt op straat. Ze heeft last van haar rug. Ze loopt niet met een tas maar met een kar. Er is vis in de kar en kaas en kool en meel. Jan zit

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker klaagde nooit. Hij was te arm om vlees te kopen. Elke

Nadere informatie

De leessleutel Begrijpend luisteren-lezen thema 5 verhaal 1 groep 3. Thema 5 Verhaal 1 bladzijde 2 t/m 5 van het leesboek

De leessleutel Begrijpend luisteren-lezen thema 5 verhaal 1 groep 3. Thema 5 Verhaal 1 bladzijde 2 t/m 5 van het leesboek De leessleutel Begrijpend luisteren-lezen thema 5 verhaal 1 groep 3 Thema 5 Verhaal 1 bladzijde 2 t/m 5 van het leesboek Het wiel doet raar! 1 Naar wie gaat Daan? a Naar school b Naar Loes c Naar Rik 2

Nadere informatie

Tweestemmige liedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-methode)

Tweestemmige liedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-methode) Tweestemmige liedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-methode) E.J. Boneschanscher bron. Erven B. van der Kamp, Groningen 1895 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/bone007twee01_01/colofon.php

Nadere informatie

Deel 2. Begrijpend lezen Smoetie zoekt haar weg

Deel 2. Begrijpend lezen Smoetie zoekt haar weg Deel 2 Begrijpend lezen Smoetie zoekt haar weg IN H ET BO S Wat valt er op Smoeties kopje? Hoe komt dat? Welk seizoen zou het nu zijn? Hoe weet je dat? Wat zal er nu nog allemaal op de grond liggen denk

Nadere informatie

De leessleutel Begrijpend luisteren-lezen thema 1 verhaal 1 groep 3. Thema 1 Verhaal 1 bladzijde 2 t/m 5 van het leesboek

De leessleutel Begrijpend luisteren-lezen thema 1 verhaal 1 groep 3. Thema 1 Verhaal 1 bladzijde 2 t/m 5 van het leesboek De leessleutel Begrijpend luisteren-lezen thema 1 verhaal 1 groep 3 Thema 1 Verhaal 1 bladzijde 2 t/m 5 van het leesboek Waar is Rik? 1 Met wie gaat Rik op de foto? a Met groep 3 b Met Leen c Met groep

Nadere informatie

Het is druk op het schoolplein. Overal zie je kinderen die aan het knikkeren zijn. Joost heeft een grote zware knikkerzak. Hij roept: 'Ik heb de

Het is druk op het schoolplein. Overal zie je kinderen die aan het knikkeren zijn. Joost heeft een grote zware knikkerzak. Hij roept: 'Ik heb de De regenboogbonk Oma is op bezoek. 'Kijk eens Floor,' zegt ze. 'Ik heb een cadeautje voor je.' Ze geeft Floor een klein rond pakje. Floor doet snel het papiertje eraf. 'Wow,' zegt ze, 'wat mooi!' In haar

Nadere informatie

Ik schrijf op wat ik hoor.

Ik schrijf op wat ik hoor. Categorie 1a Woorden met a Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. kam Categorie 1a Woorden met a Groep 3 tak kar hal gas Categorie 1b Woorden met aa Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. raam Categorie 1b Woorden

Nadere informatie

Het olifantenboekje. het eigenwijze Fantje. C.A. Leembruggen. Zie voor verantwoording:

Het olifantenboekje. het eigenwijze Fantje. C.A. Leembruggen. Zie voor verantwoording: Het olifantenboekje het eigenwijze Fantje C.A. Leembruggen bron. W. van Hoeve, Deventer 1943 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/leem026olif01_01/colofon.php 2010 dbnl 1 2 [Het olifantenboekje.

Nadere informatie

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - -

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - - Lantaarnte Uit Zitserland La Lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, La lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, F F Son zon F - ne, Mond ond Stärn - - - en maan en ster - - - Bb b b F li ren 01 Acanthus

Nadere informatie

Als ik aan mijn werk wil gaan

Als ik aan mijn werk wil gaan Als ik aan mijn werk wil gaan 1. Als 2. Zien ik wij de aan gou mijn werk wil den zon ne gaan,sint baan, Micha el zie ik daar staan, die to nen wil en zien wij met lichtend ster re wij zen waar ik moet

Nadere informatie

NAAM. Uil kijkt in een boek. Het is een boek over dieren. Er staan plaatjes in. Van elk dier één. Uil ziet een leeuw. En een pauw. En een bever.

NAAM. Uil kijkt in een boek. Het is een boek over dieren. Er staan plaatjes in. Van elk dier één. Uil ziet een leeuw. En een pauw. En een bever. Vos en Waar is Haas het ijs? NAAM Uil kijkt in een boek. Het is een boek over dieren. Er staan plaatjes in. Van elk dier één. Uil ziet een leeuw. En een pauw. En een bever. Wat een raar beest! lacht Uil.

Nadere informatie

Bladmuziek. onderbouw 2015-2016 / 2. Inhoud

Bladmuziek. onderbouw 2015-2016 / 2. Inhoud 21e aargang Trefwoord, aflevering 2 opyright Kwintesss, 2015. Het aan schol, die geabonneerd zin op Trefwoord, toegestaan alle voor intern gebruik geelt van dit materiaal te kopiër te vermigvuldig. Inhoud

Nadere informatie

Vraag aan de zee. Vraag aan de tijd. wk 3. wk 2

Vraag aan de zee. Vraag aan de tijd. wk 3. wk 2 Bladzijde negen, Bladzijde tien, Krijg ik het wel ooit te zien? Ander hoofdstuk, Nieuw begin.. Maar niets, Weer dicht, Het heeft geen zin. Dan probeer ik achterin dat dikke boek. Dat ik daar niet vaker

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Het grote liedjesboek

Het grote liedjesboek Marianne Busser & Ron Schröder Het grote liedjesboek Met illustraties van Dagmar Stam Van Holkema & Warendorf isbn 978 90 00 30256 7 nur 275 2013 Van Holkema & Warendorf Uitgeverij Unieboek Het Spectrum

Nadere informatie

107 Scheppingsliedje. 108 Lied van de lieve aarde. 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt

107 Scheppingsliedje. 108 Lied van de lieve aarde. 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt 107 Scheppingsliedje 108 Lied van de lieve aarde E. Linger W. ter Burg 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt de vos, het hert, de ko - li - brie met ei - gen vin

Nadere informatie

Kerstmusical voor /door kleine kinderen (onderbouw, groep 1,2,3) Niet religieus, met 4 liedjes. Speelduur ongeveer 30 minuten. Kerstfeest met Rudolf

Kerstmusical voor /door kleine kinderen (onderbouw, groep 1,2,3) Niet religieus, met 4 liedjes. Speelduur ongeveer 30 minuten. Kerstfeest met Rudolf Kerstmusical voor /door kleine kinderen (onderbouw, groep 1,2,3) Niet religieus, met 4 liedjes. Speelduur ongeveer 30 minuten. Kerstfeest met Rudolf Kerstmusical voor de onderbouw. Het toneel stelt voor

Nadere informatie

apen 1 Schrijf het woord op. 2 Schrijf het woord op. Een woord met een lange klank aan het eind van een klankgroep. Net als jager.

apen 1 Schrijf het woord op. 2 Schrijf het woord op. Een woord met een lange klank aan het eind van een klankgroep. Net als jager. spelling 27b 1 Kies uit: ogen tenen samen oren apen zalen muren tegels toren 1 Twee a hebben s : apen 2 vier o, vier o Je leert hoe je woorden met een lange klank aan het eind van een klankgroep schrijft.

Nadere informatie

De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater. Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak.

De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater. Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak. De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak. Deze kleine draak werd in de mensenwereld geboren en heeft lang bij zijn vriend Maurice en zijn

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 7 Delen maakt blij. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 7 Delen maakt blij. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 7 Delen maakt blij Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 7 blz. 1 Als je niet wilt delen krijg je ruzie.

Nadere informatie

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn.

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn. Psalm 31 Driestemmig gemengd koor Nr. 10.031.002 Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) Ky - ri - e e - - - lei - - - son, e - - - le - - - - - - i - son.

Nadere informatie

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij?

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Wat een mooie luchtballonnen! Geel, oranje, groen en blauw. Kies maar uit Daan,

Nadere informatie

Van Sinterklaas en Pieterbaas

Van Sinterklaas en Pieterbaas Van Sinterklaas en Pieterbaas Simon Abramsz. bron. Met illustraties van J.G. Kesler. P. van Belkum Az., Velp 1926 (3de druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/abra007vans03_01/colofon.php

Nadere informatie

1 Vinden de andere flamingo s mij een vreemde vogel? Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk. Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard.

Nadere informatie

Toen ze buiten stond, knipperde Sabien met haar ogen. Overal zag ze sneeuw en ijs, zelfs op de vijver en op de heuvel.

Toen ze buiten stond, knipperde Sabien met haar ogen. Overal zag ze sneeuw en ijs, zelfs op de vijver en op de heuvel. Aaoh, gaapte meneer Schildpad. Het wordt winter. Vooruit Sabien, je moet naar bed. Maar ik heb helemaal geen slaap, zei Sabien. Belachelijk! riep meneer Schildpad uit. Alle schildpadden slapen in de winter.

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Teksten Peuterplein Liedjes bij cd Dirk Scheele

Teksten Peuterplein Liedjes bij cd Dirk Scheele Teksten Peuterplein Liedjes bij cd Dirk Scheele De bekende kinderliedjescomponist en zanger Dirk Scheele heeft speciaal voor Peuterplein 8 themaliedjes geschreven. De liedjes staan op de Peuterplein liedjes-cd.

Nadere informatie

mond zwaard rand 1 Kijk naar het vetgedrukte woord. Maak er één van. 2 d of t? Schrijf het woord op. spelling 25 hond

mond zwaard rand 1 Kijk naar het vetgedrukte woord. Maak er één van. 2 d of t? Schrijf het woord op. spelling 25 hond spelling 25 thema 7 les 2 1 Kijk naar het vetgedrukte woord. Maak er één van. Je leert hoe je woorden schrijft met d aan het eind die klinkt als t. 1 Rik en Driss spelen dat ze helden zijn. held 2 Hun

Nadere informatie

Sinterklaas liedboek

Sinterklaas liedboek Sinterklaas liedboek Hij komt, hij komt Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint: mijn beste vriend, jouw beste vriend, de vriend van ieder kind. Mijn hartje klopt, mijn hartje klopt zo blij. Wat brengt

Nadere informatie

MENSEN ZIJN LUI BOVENBOUW

MENSEN ZIJN LUI BOVENBOUW MENSEN ZIJN LUI BOVENBOUW Thijs Goverde 1 Mensen zijn lui Het was de eerste koude dag van de herfst. Spinnendraden hingen glinsterend tussen de bomen en iedereen die ademde, blies rook uit als een draak.

Nadere informatie

2. JESAJA 9: 1 EN 5 1. O KOM, O KOM IMMANUEL. Kopiëren verboden. SATB SATB. sopr/alt. ten/bas. ten/bas

2. JESAJA 9: 1 EN 5 1. O KOM, O KOM IMMANUEL. Kopiëren verboden.  SATB SATB. sopr/alt. ten/bas. ten/bas 1. O KOM, O KOM IMMANUEL noe (t/m maat 21) Tekst muziek: sopr/alt 2. JESAJA 9: 1 EN Tekst muziek: noe (t/m maat 21) Het volk dat in duisternis rond doolt zieteschit te rd licht. O Zij 13 6 kom, o kom Im

Nadere informatie

Jan Klaassen en Katrijn in Afrika door Nellie de Kok. Samenvatting

Jan Klaassen en Katrijn in Afrika door Nellie de Kok. Samenvatting Jan Klaassen en Katrijn in Afrika door Nellie de Kok Samenvatting Jan heeft een prijs gewonnen. Het is een voetreis door het oerwoud van Afrika. Ze komen allerlei dieren tegen. De dieren lopen gewoon met

Nadere informatie

Een tijdje terug viel er iets uit de lucht. Het waren brokstukken van een satelliet. (Af / De / Os) brokstukken vielen op de aarde.

Een tijdje terug viel er iets uit de lucht. Het waren brokstukken van een satelliet. (Af / De / Os) brokstukken vielen op de aarde. Voorbeeldtekst: Afval uit de ruimte Een tijdje terug viel er iets uit de lucht. Het waren brokstukken van een satelliet. (Af / De / Os) brokstukken vielen op de aarde. In (de / van / zeg) ruimte zweven

Nadere informatie

MENSEN ZIJN LUI ONDERBOUW

MENSEN ZIJN LUI ONDERBOUW MENSEN ZIJN LUI ONDERBOUW Thijs Goverde 1 Mensen zijn lui Het was de eerste koude dag van de herfst. Iedereen die ademde, blies rook uit als een draak. Alles in de wei was nat en koud. Behalve Bles. Bles

Nadere informatie

Liedjes Dag Jules! Muziek en arrangementen: Marc Lauwers, Mieke Delanghe, Leo Caerts Jr.

Liedjes Dag Jules! Muziek en arrangementen: Marc Lauwers, Mieke Delanghe, Leo Caerts Jr. Liedjes Dag Jules! Themaboek 1 Liedje Goedemorgen allemaal Inge Van den Berghe D A 7 D D A 7 Goe - de - mor - gen al - le - maal! Goe - de - mor - gen al - le - D G G D D maal! Dag zon, Dag zon, Dag Jules,

Nadere informatie

Zie ginds komt de stoomboot. Hij komt, hij komt!

Zie ginds komt de stoomboot. Hij komt, hij komt! Hij komt, hij komt! Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint. Mijn beste vriend, jouw beste vriend, De vriend van ieder kind. Mijn hartje klopt, Mijn hartje klopt zo blij. Wat brengt hij jou, wat brengt

Nadere informatie

Woordpakket 11 Groep 4. Woordpakket 12 Groep 4

Woordpakket 11 Groep 4. Woordpakket 12 Groep 4 Woordpakket 11 Groep 4 aai ooi oei 2. Hoor je /aaj/, /ooj/ of /oej/? Schrijf dan aai, ooi of oei. Onthoud woorden ei ij draai foei gooi mooi nooit ooit roeit saai blijf fijn de gein het plein de pijn vijf

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

mei 2014 vanaf 4 jaar tekst: Judith Nieken muziek: Ton Kerkhof Vogeltje, vogeltje - BVP Hint Music 2014

mei 2014 vanaf 4 jaar tekst: Judith Nieken muziek: Ton Kerkhof Vogeltje, vogeltje  - BVP Hint Music 2014 mei 2014 vanaf 4 jaar Vogeltje, vogeltje tekst: Judith Nieken muziek: Ton Kerkhof - Vogeltje, vogeltje 1 ben je gevallen? Boem, op je snavel, doet t ook pijn? waar is je mama? Waar is je mama? Waar zou

Nadere informatie

Thema hatsjoe Kleine Puk wat is er nou... 4 Au! Mijn vinger doet zeer... 4 Dag dokter... 5 Kortjakje... 5 Waar heb je pijn?...

Thema hatsjoe Kleine Puk wat is er nou... 4 Au! Mijn vinger doet zeer... 4 Dag dokter... 5 Kortjakje... 5 Waar heb je pijn?... 1 Inhoud Thema Lente... 3 Goedemorgen...... 3 Hallo...... 3 De wielen van de bus... 3 Op een houten bruggetje... 4 Heb je al gezien het is lente... 4 Liedje over twee hazen:... 4 Bolletjes:... 4 Een koetje

Nadere informatie

Uitleg racelezen. Veel succes en plezier met oefenen!

Uitleg racelezen. Veel succes en plezier met oefenen! Racelez Naam: Uitleg racelez Lees de wdjes van je leesblad snel én goed. Iedere dag 1 muut lez. Laat iemand meelez om de tijd de score bij te houd én om te luister of je de wdjes goed leest. Zet e stp

Nadere informatie

Jan Klaassen en Katrijn in Afrika (groot optreden door kinderen) door Nellie de Kok

Jan Klaassen en Katrijn in Afrika (groot optreden door kinderen) door Nellie de Kok Jan Klaassen en Katrijn in Afrika (groot optreden door kinderen) door Nellie de Kok Samenvatting Jan heeft een prijs gewonnen. Het is een voetreis door het oerwoud van Afrika. Ze komen allerlei dieren

Nadere informatie

De eekhoorn. œ œ œ œ œ. Ó Œ œ œ. œ œ œ œ. œ j. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ J. - hoorn, de eek - hoorn eet.

De eekhoorn. œ œ œ œ œ. Ó Œ œ œ. œ œ œ œ. œ j. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ J. - hoorn, de eek - hoorn eet. oktober 2010 tekst: Joke de Klerck muziek: Ton Kerkhof De eekhoorn Refrein Intro Ó Œ œ œ J œ œ œ œ eek stapelen: œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Al - hoorn, de eek - hoorn eet zich vol en rond. œ œ œ œ

Nadere informatie

Het verhaal van. de bomen

Het verhaal van. de bomen Het verhaal van de bomen 24 Mr finney liep fluitend het bos in. Hij snoof een paar keer heel diep. Niets ruikt lekkerder dan een bos waar het net geregend heeft! Pinky Pepper zou het hier vast mooi vinden.

Nadere informatie

Appeltje en Eitje Een postpakket uit Spanje

Appeltje en Eitje Een postpakket uit Spanje Appeltje en Eitje Een postpakket uit Spanje Voor kinderen van 3 tot 8 jaar Geschreven door Elisabeth Roodenburg Er zijn nog meer verhalen van Elisabeth Roodenburg Copyright: Elisabeth Roodenburg Vermaat

Nadere informatie

begrijpend lezen werkboek

begrijpend lezen werkboek begrijpend lezen werkboek naam: groep: rik viert feest. hij is nu zes jaar. de bel gaat. rik rent naar de deur. wie is daar? roept rik. ik ben het, zegt een stem. rik hoort het al. het is opa. dag opa,

Nadere informatie

veeg de tranen van me weg. Ik kijk nog eens rond en er valt een hoop spanning van me af. Er komt zelfs een kleine glimlach op me gezicht terug.

veeg de tranen van me weg. Ik kijk nog eens rond en er valt een hoop spanning van me af. Er komt zelfs een kleine glimlach op me gezicht terug. Het DOC Ik kruip in één van de buikpijn terwijl ik in bed lig. Mijn gedachten gaan uit naar de volgende dag. Ik weet wat er die dag staat te gebeuren, maar nog niet hoe dit zal uitpakken. Als ik hieraan

Nadere informatie

Liedbijlage. Groepen 1-3. Cd Pyramide 2008-I, track 66. Groepen 3-4. Cd Pyramide 2008-I, track 67

Liedbijlage. Groepen 1-3. Cd Pyramide 2008-I, track 66. Groepen 3-4. Cd Pyramide 2008-I, track 67 Liedbijlage Deze liedbijlage is samengesteld door het Prins Claus Conservatorium Groningen. De liedjes zijn geschreven door 1e jaars studenten van de opleiding Docent Muziek. Het schrijven van kinderliederen

Nadere informatie

Op een avond besloot Dolfje naar de dierentuin te gaan. Er stond een mooie volle maan aan de hemel, dus Dolfje was geen gewone jongen.

Op een avond besloot Dolfje naar de dierentuin te gaan. Er stond een mooie volle maan aan de hemel, dus Dolfje was geen gewone jongen. 6-9 jaar Dolfje Weerwolfje en de verdwenen dierentuindieren Op een avond besloot Dolfje naar de dierentuin te gaan. Er stond een mooie volle maan aan de hemel, dus Dolfje was geen gewone jongen. Hij had

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak.

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak. Tik-tak - Lees het gedicht tik-tak voor. Doe dit in het strakke ritme van een langzaam tikkende klok: Tik - tak - tik - tak Ik tik - de tijd - op mijn - gemak. Enzovoort. - Laat de kinderen vrij op het

Nadere informatie

Miauw! Miauw!

Miauw!  Miauw! Onderbouw Thema: jaloezie Miauw! Een verhaal over een meisje dat jaloers is op haar babyzusje. Sinds Dian een zusje heeft moet ze de aandacht van moeder delen. Dat vindt Dian soms heel moeilijk. Miauw!

Nadere informatie

De jongen die niet griezelen kon

De jongen die niet griezelen kon De jongen die niet griezelen kon Er was eens een jongen die niets griezelig vond. Als er verhalen verteld werden waar iedereen kippenvel van kreeg, begreep hij niet wat daar eng aan was. Als mensen hem

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Grafschriften uit de oudheid

Grafschriften uit de oudheid 1 3ous 39 Grchrin oudheid oor (SATB) Soranen Aln Tenoren Bn 1 q = 80 Er is een b Er is een Er is een Er is een b da d da d da d b da d ad ad ad ad door b door door door do b do do do dlik ta dlik ta dlik

Nadere informatie

Sambo, ga je mee? Leonard Roggeveen. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/rogg009samb01_01/colofon.htm

Sambo, ga je mee? Leonard Roggeveen. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/rogg009samb01_01/colofon.htm Sambo, ga je mee? Leonard Roggeveen bron G.B. van Goor Zonen's Uitgeversmaatschappij N.V., Den Haag/Batavia z.j. [1939] Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/rogg009samb01_01/colofon.htm 2005

Nadere informatie

Bo mar sund. Ton Steen bak kers

Bo mar sund. Ton Steen bak kers Ton Steen bak kers Bo mar sund Al eni ge ja ren heb ik in mijn bu reau la de wat schrijf sels lig gen die be trek king heb - ben op een en het zelf de on der werp: Bo - mar sund. Een on der werp wat me

Nadere informatie

wat voor weer zou het zijn in den haag Bannink A7 dit goed voor uit voor dit uit goed .# E waar strand het waar strand het heen doe doe heen doe doe

wat voor weer zou het zijn in den haag Bannink A7 dit goed voor uit voor dit uit goed .# E waar strand het waar strand het heen doe doe heen doe doe arr bt weijma okt 2014 1 ^` Bannk ^` ^` s # # b goed dit s woon # M ton of % ^` s # b goed dit # s woon # M ton of 6 # Nice Nice % # iṇ # bun # ga low dicht strand bun # ga low dicht waar strand # waar

Nadere informatie

We spelen in het huis van mijn mama deze keer,

We spelen in het huis van mijn mama deze keer, Jip en Janneke. Ik ben Jip. Ik ben Janneke en we wonen naast elkaar. Hij heet Jip, zij heet Janneke. en we spelen soms bij hem en soms bij haar. We spelen in het huis van mijn mama deze keer, we kunnen

Nadere informatie

Liturgie voor de Gezinsdienst. Thema: In de wolken!

Liturgie voor de Gezinsdienst. Thema: In de wolken! Liturgie voor de Gezinsdienst op 26 oktober 2014 om 10,00 uur in De Ark Thema: In de wolken! Met medewerking van: Elly Maarsingh Renny Post Leden van de KiWi Voor de dienst zingt Ludgrut: Wees welkom allemaal

Nadere informatie

Exodus God zal er zijn

Exodus God zal er zijn Exodus 3-4 - God zal er zijn Gezinsdienst Liturgie Welkom Voorzang Maak een vrolijk geluid voor de Heer (Elly en Rikkert) Opw voor Kids 18 (Ben je groot of ben je klein) Gez 132 (Dank U voor deze nieuwe

Nadere informatie

Woordpakket 11 Groep 4. Woorden: Ook zo-woorden. draai foei gooi mooi nooit ooit roeit saai blijf fijn de gein het plein de pijn vijf zei

Woordpakket 11 Groep 4. Woorden: Ook zo-woorden. draai foei gooi mooi nooit ooit roeit saai blijf fijn de gein het plein de pijn vijf zei Woordpakket 11 Groep 4 Categorie: Woorden met aai, -ooi en oei - Hoor je oej, ooj of aaj, schrijf dan oei, -ooi of aai. draai foei gooi mooi nooit ooit roeit saai blijf fijn de gein het plein de pijn vijf

Nadere informatie

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg Pasen met peuters en kleuters Beertje Jojo is weg Thema Maria is verdrietig, haar beste Vriend is er niet meer. Wat is Maria blij als ze Jezus weer ziet. Hij is opgestaan uit de dood! Wat heb je nodig?

Nadere informatie

Schoolkrant. OBS De Tweesprong. Thema: Poëzie Zinderverzinzin

Schoolkrant. OBS De Tweesprong. Thema: Poëzie Zinderverzinzin Schoolkrant OBS De Tweesprong Thema: Poëzie Zinderverzinzin In deze schoolkrant staan een aantal gedichten die we in de kinderboekenweek gemaakt hebben. Sommige gedichten zijn door de klas ingestuurd,

Nadere informatie

HEIDI WALLEGHEM Met illustraties van Geert Vervaeke. Mijn eerste groeiboek: ik lees het zelf! In de zoo

HEIDI WALLEGHEM Met illustraties van Geert Vervaeke. Mijn eerste groeiboek: ik lees het zelf! In de zoo HEIDI WALLEGHEM Met illustraties van Geert Vervaeke Mijn eerste groeiboek: ik lees het zelf! In de zoo In deze reeks verschenen bij Davidsfonds Infodok: Mijn eerste sprookjesgroeiboek (Hilde Vandermeeren,

Nadere informatie

Cursistenboek Taalklas.nl Hoofdstuk 4 De familie

Cursistenboek Taalklas.nl Hoofdstuk 4 De familie Cursistenboek Taalklas.nl Hoofdstuk 4 De familie 1 Woorden 1 de baby 2 de broer 3 de familie 4 de fles 5 de luier 6 de melk 7 de moeder 8 de oma 9 de opa 1 10 de vader 11 de zus 12 de hond 2 Schrijf de

Nadere informatie

Er vaart een boot op het grote meer

Er vaart een boot op het grote meer Er vaart een boot op het grote meer Er vaart een boot op het grote meer, met discipelen en de Heer. Maar bij storm en lelijk weer, roepen de vrienden: Help ons Heer! De Here zegt dan: Zwijg,wees stil.

Nadere informatie

extra oefenen les 2 thema 2 1 = v Schrijf het woord op. 2 Welk dier is het? Een dier met v of w. Schrijf het woord op. spelling 3a v l a g

extra oefenen les 2 thema 2 1 = v Schrijf het woord op. 2 Welk dier is het? Een dier met v of w. Schrijf het woord op. spelling 3a v l a g les 2 spelling 3a 1 = v Schrijf het woord op. schrijft die beginnen met v. 1 ers lees!, roept de slager. V e r s v l ee s 2 Een lieg liegt om hem heen. v l ie g v l ie g t 3 Met een uist angt de slager

Nadere informatie

Sinterklaas. en de dieven. Maarten Stevens www.cts-producties.nl www.cts-producties.be

Sinterklaas. en de dieven. Maarten Stevens www.cts-producties.nl www.cts-producties.be Sinterklaas en de dieven Maarten Stevens www.cts-producties.nl www.cts-producties.be Rollen: Sinterklaas Hoofdpiet Agent Dief 2.013 Dief 2.012 Die hoeven we niet uit te leggen! Hoofdpiet staat er helemaal

Nadere informatie

Adam en Eva eten van de boom

Adam en Eva eten van de boom Adam en Eva eten van de boom God maakt een prachtig paradijs. Hij zegt: Het is heel goed. Maar God heeft ook een vijand, En weet jij wel wat hij doet? Het mooie wat God heeft gemaakt, maakt hij juist graag

Nadere informatie

Een tijdje terug viel er iets uit de lucht. Het waren brokstukken van een satelliet. (Af / De / Os) brokstukken vielen op de aarde.

Een tijdje terug viel er iets uit de lucht. Het waren brokstukken van een satelliet. (Af / De / Os) brokstukken vielen op de aarde. Voorbeeldtekst: Afval uit de ruimte Een tijdje terug viel er iets uit de lucht. Het waren brokstukken van een satelliet. (Af / De / Os) brokstukken vielen op de aarde. Foto: ANP In (de / van / zeg) ruimte

Nadere informatie

De Brokkendief. De Brokkendief. Vrouwke Klapwijk. Vrouwke Klapwijk

De Brokkendief. De Brokkendief. Vrouwke Klapwijk. Vrouwke Klapwijk C M Y K Vrouwke Klapwijk schrijft voor beginnende lezers. Na haar succesvolle se- rie over Bas is dit het eerste deel over Stijn en dierenhotel De Brokkenbak. Avi 4 Leeftijd 7+ Illustraties Marja Meijer

Nadere informatie

5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-methode)

5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-methode) 5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-methode) E.J. Boneschanscher bron E.J. Boneschanscher, 5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift

Nadere informatie

2. Auditieve Sinthese: A: Lettergrepen samenvoegen tot een woord. B: Letters samenvoegen tot een woord.

2. Auditieve Sinthese: A: Lettergrepen samenvoegen tot een woord. B: Letters samenvoegen tot een woord. Auditieve taaloefeningen bij het onderwerp: Een winterdag. 1. Auditieve Analyse: A: Eén en twee lettergrepen. B: Drie of meer lettergrepen. 2. Auditieve Sinthese: A: Lettergrepen samenvoegen tot een woord.

Nadere informatie

Naar bed, naar bed! Rik van Spronsen. Zie voor verantwoording:

Naar bed, naar bed! Rik van Spronsen. Zie voor verantwoording: Naar bed, naar bed! Rik van Spronsen bron Z.n., z.p. ca. 1940 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/spro009naar01_01/colofon.php 2010 dbnl / erven Rik van Spronsen en Freddie Langeler 1 Wie

Nadere informatie

Sint Nicolaas op school. Wel meester, hoe gaat het met Mina en Ko? Ja waarde Sint Niklaas, dat is maar zozo

Sint Nicolaas op school. Wel meester, hoe gaat het met Mina en Ko? Ja waarde Sint Niklaas, dat is maar zozo Sint Nicolaas op school Wel meester, hoe gaat het met Mina en Ko? Ja waarde Sint Niklaas, dat is maar zozo Verdienen ze een prijsje of zijn ze t niet waard? Zij zijn als de anderen, wel roerig van aard.

Nadere informatie

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het Maar het duurt maar heel even dat op de kop staan De wereld

Nadere informatie

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua Spreekbeurt Dag Oglaya Doua Ik werd wakker voordat m n wekker afging. Het was de dag van mijn spreekbeurt. Met m n ogen wijd open lag ik in bed, mezelf afvragend waarom ik in hemelsnaam bananen als onderwerp

Nadere informatie

Zet je voet maar op het water!

Zet je voet maar op het water! Zet je voet maar op het water! Gezinsdienst Zondag 1 mei 2016 Locatie: Voorganger: Organist: Medewerking: Oosterkerk Ds. Koning Jurjan Lipke Combo Joy 4 All Voor de dienst zingen we: Jezus roept alle kleine

Nadere informatie

Melkweg. Hoe gaat het? Lezen Alfa A. De dokter

Melkweg. Hoe gaat het? Lezen Alfa A. De dokter Melkweg Lezen Alfa A Hoe gaat het? De dokter Colofon Melkweg Lezen Alfa A, Hoe gaat het?, 2015 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern is een uitgave van Stichting Melkweg

Nadere informatie

Nieuwsbrief van: Sinterklaas

Nieuwsbrief van: Sinterklaas Sinterklaas Wat was het weer een mooi feest vandaag op Meander. Vanmorgen mochten we de Sint met zijn Pieten weer ontvangen en we stonden met de hele school klaar om hen te begroeten. Allemaal stralende

Nadere informatie

Sam en de Wonderolie Museum Catharijneconvent 2016

Sam en de Wonderolie Museum Catharijneconvent 2016 Sam en de Wonderolie Museum Catharijneconvent 2016 Het voorleesverhaal Sam en de wonderolie Heel lang geleden was er eens een jongen, Sam. Sam was al heel lang op reis. En nu wilde hij naar huis. Sam moest

Nadere informatie

Kerstviering 2009 Laat iedereen het horen. Groep 0, 1 en 2 CBS Shalom

Kerstviering 2009 Laat iedereen het horen. Groep 0, 1 en 2 CBS Shalom Kerstviering 2009 Laat iedereen het horen Groep 0, 1 en 2 CBS Shalom Welkom op ons kerstfeest Groep 0 zingt : Jezus zegt, dat hij hier van ons verwacht Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht, dat wij

Nadere informatie

joep is op jet Nicolle van den Hurk Zwijsen

joep is op jet Nicolle van den Hurk Zwijsen joep is op jet Nicolle van den Hurk Zwijsen 4 Zwijsen Nicolle van den Hurk joep is op jet Deze Leesleeuw is van: Leesleeuw 2010 2011 groep 3 leerjaar 1 Leesleeuwtitels schooljaar 2010 2011 1. in een boot

Nadere informatie

Sint-Nicolaas. Gedicht van sint en piet. Elk jaar komt sinterklaas met hem pieten. Sint weet niet zo goed

Sint-Nicolaas. Gedicht van sint en piet. Elk jaar komt sinterklaas met hem pieten. Sint weet niet zo goed Sint-Nicolaas Gedicht van sint en piet Sint weet niet zo goed Wat hij voor jou kopen moet Piet weer in de bocht Hij had het verkeerde gekocht Sint zat te balen Hij moest weer iets anders halen De sint

Nadere informatie

Het derde dikke boek. Waar is het ijs? Het spel van Jak De bosbaas. Sylvia Vanden Heede met tekeningen van Thé Tjong-Khing

Het derde dikke boek. Waar is het ijs? Het spel van Jak De bosbaas. Sylvia Vanden Heede met tekeningen van Thé Tjong-Khing Het derde dikke boek Waar is het ijs? Het spel van Jak De bosbaas Sylvia Vanden Heede met tekeningen van Thé Tjong-Khing Inhoud VOS EN HAAS WAAR IS HET IJS Naam 11 Tijd 15 Neef 19 Kees 23 Kleur 27 Wals

Nadere informatie

R O S A D E D I E F. Arco Struik. Rosa de dief Arco Struik 1 www.gratiskinderboek.nl

R O S A D E D I E F. Arco Struik. Rosa de dief Arco Struik 1 www.gratiskinderboek.nl R O S A D E D I E F Arco Struik Rosa de dief Arco Struik 1 www.gratiskinderboek.nl In de winkel 3 Bart 5 Een lieve dief 7 De telefoon 9 Bij de dokter 11 De blinde vrouw 13 Een baantje 15 Bijna betrapt

Nadere informatie

HOE BOER JAN AAN ZIJN ACHTERNAAM KWAM.

HOE BOER JAN AAN ZIJN ACHTERNAAM KWAM. HOE BOER JAN AAN ZIJN ACHTERNAAM KWAM. Poppen: 4 Wannes, Keizerin, Liesje, Boer Achterwand: neutraal of zaal in paleis. Spelers: 2 Bladzijden: 9 (als achterwand een grote zaal van een kasteel oid) (lakei,

Nadere informatie

VERSJES: Mourik lou VADERDAG. Lieve papa, kom eens even met uw hoofd heel dicht bij mij. k wil u graag een zoentje geven en u krijgt daar nog wat bij!

VERSJES: Mourik lou VADERDAG. Lieve papa, kom eens even met uw hoofd heel dicht bij mij. k wil u graag een zoentje geven en u krijgt daar nog wat bij! VERSJES: Mourik lou VADERDAG Lieve papa, kom eens even met uw hoofd heel dicht bij mij. k wil u graag een zoentje geven en u krijgt daar nog wat bij! t Is geen zakdoek of sigaren, t is een heel, heel ander

Nadere informatie