Pedagogische situatie en basisactiviteiten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pedagogische situatie en basisactiviteiten"

Transcriptie

1 Pedagogische situatie en basisactiviteiten Gesprek, spel, werk en viering We onderscheiden vier basisactiviteiten waarin mensen leven en leren; we leren niet alleen door met pen, papier en het hoofd bezig te zijn. Door met elkaar in gesprek te zijn kunnen we elkaar informeren en elkaar leren begrijpen. Tijdens de gesprekken in de kring worden de plannen gemaakt en wordt voor een deel het werk besproken. Door samen te spelen leren we rekening met elkaar te houden. Ook maken we al spelend iets wat we meegemaakt hebben tot iets van onszelf. Onder werk vallen de instructiemomenten en de blokperioden, waarin kinderen zelfstandig met het we bezig zijn. Door samen te vieren b.v. in een weekopening- of sluiting leren we elkaar wat ons hoofd en hart heeft beziggehouden; we brengen gevoelens op elkaar over. Deze basisactiviteiten wisselen elkaar af. Deze afwisseling is vastgelegd in het ritmisch weekplan. Gesprek Als kinderen zich veilig voelen in de stamgroep, maar ook alleen dan, is er ruimte voor het uiten van zaken waar kinderen werkelijk over denken, piekeren, tobben, verheugd zijn, etc. Dan ook is er ruimte voor ontmoeting, herkenning, erkenning, verbazing, ergernis, verdriet, humor, kortom: dan gebeuren er fundamentele dingen die kinderen aanspreken. Maar nogmaals alleen: als kinderen zich veilig voelen! Dat is een voorwaarde voor veel "natuurlijk leren". Aan die voorwaarde kan de stamgroepsleider bijdragen door: eerlijk, echt en oprecht te zijn de eigen rol dienend te houden; niet te gauw met eigen meningen en opmerkingen aan komen zetten; ook de vraagstellingen verschoond houden van eigen voorkeuren autoriteit-in-functie te zijn, dus te zorgen voor leiderschap dat de kinderen van die stamgroep volledig aanvaarden; het voorgaande draagt daaraan bij, maar ook:inzet, zorg, goede voorbereidingen, alertheid: "er helemaal zijn", kunnen houden van ieder kind, humor, en een stem die beperkt, zorgvuldig en doelmatig gebruikt wordt kinderen serieus te nemen. Alhoewel het voorgaande voor alle "natuurlijk leren" geldt, geldt dit in hoge mate voor het kringgesprek. Wat leren kinderen op een natuurlijke manier in een kring: taalgebruik, taalverwerving, taalverrijking, taalbeschouwing; iedere kring draagt daaraan bij; de leeskringen leveren hieraan een bijzondere extra bijdrage

2 sociaal-emotionele vorming; meningen, gevoelens, onenigheden, conflicten, een voor twee partijen eerlijke oplossing nastreven, elkaars qua milieu vaak totaal verschillende achtergronden leren kennen besluiten nemen, belangrijk voor participatie in leef- en werkgemeenschap; zelfkennis incasseren van en goed omgaan met kritiek wereldoriëntatie/kennisvakken; door ervaringen, vertellingen, uitstapjes, vakanties werk van ouders, de actualiteit; met name de verslagkring en de observatiekring kunnen hier in bijzondere mate aan bijdragen kunstzinnige vorming; tijdens de muziekkring spel; tijdens iedere spelkring door overleg en samenwerking komen tot goede oplossingen en producten communicatieve vaardigheden. Doelen op korte termijn: 1. kennis verwerven 2. mening vormen 3. besluiten nemen 4. persoonsgerichte ontwikkeling bevorderen 5. groepsgerichte ontwikkeling bevorderen. Doelen op lange termijn: 1. naar elkaar kunnen luisteren 2. leren van verdraagzaamheid: geduld 3. gedachten onder woorden leren brengen zodat anderen die begrijpen 4. rekening leren houden met gevoelens van anderen: inclusief leren denken 5. ontwikkelen van een goed zelfbeeld 6. kritisch leren staan t.o.v verstrekte informatie 7. kunnen genieten van wat anderen inbrengen Door het houden van de kringen wordt gewerkt aan de volgende kerndoelen op het gebied van spreken en luisteren (kerndoelen taal): 1. Het kind leert de belangrijkste vormen van spreken, zoals vragen stellen om informatie te verzamelen, verslag uitbrengen, iets uitleggen, iets voordragen, eigen ervaringen, meningen en waarderingen weergeven, een gesprek voeren. 2. Het kind leert gebruik maken van verbale en non-verbale middelen, zoals stem, taal, houding, beweging en mimiek.

3 3. Het kind leert een eigen standpunt verwoorden, het standpunt van anderen onderzoeken en daarbij rekening houden met de gevoelens van anderen. 4. Het kind leert luisteren naar wat wordt gezegd en nagaan of zijn begrip van hetgeen is gezegd juist is. Dezelfde kerndoelen worden ook geoefend bij de vormgeving van vieringen. In goed lopende kringen wordt dus op een natuurlijke manier veel geleerd. Met name als de kring, zoals in een stamgroep gebruikelijk is, leeftijdsheterogeen is samengesteld: door het natuurlijke verschil in kennis zijn de mogelijkheden voor overdracht en overname groter. Voorwaarden voor een gesprek in de kring: Praktisch: 1. de groep moeten snel de kring kunnen maken 2. er staat bij voorkeur niets binnen in de kring, zeker niet als voor het eerst wordt gewerkt met een kringopstelling 3. kinderen weten hoe ze een plaats in de kring moeten kiezen 4. kinderen luisteren 5. ieder mag aan de beurt komen. Gevoelsaspecten: 1. goede sfeer 2. respect. Aandachtspunten voor de stamgroep: A. aan bod laten komen mond houden afwachten teken geven wil je niet/hoef je niet. B. aandacht hebben voor elkaar luisteren naar reageren op elkaar a.h. woord: rondkijken respect. C. verduidelijking vragen D. bij onderwerp blijven vertelt waarover het gaat relaties met onderwerp.

4 Rol van de stamgroepleider: 1. leidt en stuurt 2. neemt kinderen serieus 3. praat op niveau van kinderen 4. oordeelt niet te snel over meningen en opvattingen 5. nodigt kinderen uit om mee te praten 6. bewaakt de regels 7. is democratisch en leidt toch 8. ziet de processen die plaatsvinden 9. is flexibel en houdt vast 10. zorgt dat het gespreksthema het thema van gesprek blijft 11. vat samen en stuurt om volgend stapje af: daagt uit 12. vraagt door 13. geeft aanvullingen 14. vermaant 15. geeft ruimte voor overdenking: stilte in de kring is prima. Regels in de kring: 1. wie spreekt wordt niet door anderen in de rede gevallen of gehinderd. 2. er is voor ieder een duidelijke afspraak hoe iemand het woord krijgt, nadat iemand is uitgesproken 3. meldingen sluiten zoveel mogelijk aan bij hetgeen daarvoor is gezegd. Aanvullende regels worden samen met de stamgroep opgesteld. Regelmatig worden de regels met de groep doorgenomen en desgewenst bijgesteld. Dagopeningskring/Vertelkring: Dagelijks vindt zo veel mogelijk s ochtends een kring plaats met de hele stamgroep. Eenmaal per week krijgen de kinderen langer de tijd te vertellen. Als er niets indrukwekkends gebeurd is bestaat het gevaar dat deze kringen een slaapverwekkend karakter krijgen. Door bepaalde thematieken uit de vertelkring te halen en deze een algemener, breed aansprekend karakter te geven kunnen de betrokkenheid en aandacht op peil blijven. De andere dagen wordt de kring gebruikt voor samen met een spelletje of presentatie (door stamgroepleider of kinderen te presenteren) te beginnen. Leeskring: Die is er niet alleen voor de leesontwikkeling en boekpromotie, maar ook voor de morele en sociaal-emotionele ontwikkeling. Behalve geschikt materiaal uit de kinderliteratuur kunnen in de leeskring ook eigen teksten en samenvattingen van boeken aan de orde komen. De leeskring wordt opgenomen in het taalaanbod en wordt wekelijks uitgevoerd.

5 Tekstenkring: In deze kring lezen de kinderen (vanaf de middenbouw) hun zelf gemaakte teksten voor. Er vindt daarna een tekstbespreking plaats. Een keer in de veertien dagen vindt een tekstenkring plaats. Dit onderdeel wordt gekoppeld voorlopig gekoppeld aan het taalaanbod. Observatiekring: In het kader van wereldoriëntatie wordt tijdens in elk geval een themaperiode een observatiekring georganiseerd door de groepsleiding in alle groepen. Aan de hand van een door de groepsleider ingebracht voorwerp uit de dode of levende natuur of cultuur wordt een sterk op ontdekkend en onderzoekend leren gehanteerde didactiek gehanteerd. Kinderen leren zo goed waarnemen en vragen stellen. Wanneer kinderen voorwerpen meebrengen kan dit ook aanleiding zijn voor een observatiekring. Instructie- of introductiekring: Om iets nieuws uit te leggen of duidelijk te maken kan ook de kringvorm worden gebruikt. De kring heeft dan niet het open karakter van gesprekskring, maar heeft nu een doelgericht karakter: er wordt iets duidelijk gemaakt. Muziekkring: Met de stamgroep zingen of musiceren in de kring. Spelkring: Een spelvorm in de kring met de stamgroep. Overige kringen, bijvoorbeeld: Spel voorafgaand aan reken - instructie wordt een probleem voorgelegd na een ruzie iets uitpraten. Hieronder rekenen wij: door stamgroepsleider of kinderen geleide spelen in de groepsruimte, het speellokaal, het gymnastieklokaal, de speelplaats, sportvelden en schoolomgeving; sommige spelen kunnen ook gerekend worden onder bewegingsonderwijs en sport; andere onder dramatische vorming (toneelspel, poppenspel, etc.) door kinderen ondernomen spelen; hieronder worden ook fantasie- en verbeeldingsspelen gerekend gezelschapsspelen computerspelen.

6 Alle spelvormen bieden rijke ontwikkelingskansen. De momenten voor ontmoeting en interactie zijn in spelsituaties op een natuurlijke en intense manier voortdurend aan de orde en ieder van die momenten levert, alweer: vooral in een heterogene groep, leermomenten op, die de volgende leerdoelen realiseren: taalgebruik, taalverwerving, taalverrijking sociaal - emotionele leerprocessen, waaronder het belangrijke leren omgaan met verlies, leren incasseren, sportiviteit, etc. het vermogen versterken eigen keuzen te maken en te verantwoorden, op basis van respect voor anderen het vermogen ontwikkelen tot analyseren en oplossen van problemen het centraal staan van het spelend leren voor kleuters het leren reflecteren het zien van relaties en verbanden en het verwoorden van het denkproces het inschakelen van eigen ervaring en intuïtie het stimuleren van experimenteren, het zoeken naar wegen, het analyseren van eigen fouten en het durven nemen van risico's het verbinden van de school met de leefwereld van de kinderen en: met name gezelschapsspelen en educatieve spelen dragen hieraan bij. Door inhoud te geven aan het onderdeel spel, wordt gewerkt aan de realisatie van de betreffende kerndoelen: 1. het kind leert diverse bewegingsvormen uitvoeren, zoals balanceren, springen, klimmen, schommelen, duikelen, hardlopen, werpen 2. het kind leert samen met anderen diverse spelen spelen 3. het kind leert zich samen met anderen uiten in beweging op muziek 4. het kind leert de eigen (bewegingsmogelijkheden inschatten en daarmee bij activiteiten rekening houden 5. het kind leert sportief spelen. Het begrip "spel" heeft een groter reikwijdte dan het beoefenen van spelen. Het gaat ook om het speelse element dat in alle activiteiten kan huizen. Expliciet komt "spel" in onze school tijdens de volgende onderdelen van het ritmisch weekplan aan de orde: tijdens kringen: als afwisseling tussendoor, of als aparte spelkring tijdens bewegingsonderwijs tijdens de pauze s morgens en tussen de middag.

7 Elke stamgroepleider neemt de uitdaging op zich om spel zo veel mogelijk te gaan integreren bij de verschillende vakgebieden. Viering Net als bij "spel" reikt dit begrip verder dan het houden van concreet aanwijsbare vieringen, zoals weekopeningen en/of sluitingen, verjaardagen, opname of afscheid van kinderen, al dan niet religieuze feesten in het jaar, zoals Kerst, Sinterklaas, etc. Het gaat hier om het meditatieve en het onmeetbare en onzegbare dat mensen en zeker ook kinderen heel diep kan raken en te maken heeft met onderwerpen als geluk, rouw, dankbaarheid, spijt, gemeenschap, liefde, eenzaamheid, etc. Dagelijks kunnen er momenten zijn waarop dit een rol speelt: de manier waarop volwassenen en kinderen elkaar aankijken een spel wordt zodanig aangepast dat een gehandicapt kind toch mee kan doen een gesprek over of met een klasgenoot die iets heel ingrijpends heeft meegemaakt Het bezig zijn hiermee in de school kan aan de ontwikkeling van kinderen het volgende bijdragen: religieuze/levensbeschouwelijke vorming emotionele vorming morele vorming sociale vorming muzische/creatieve vorming: bij veel feesten/vieringen speelt dit een heel belangrijke rol, ook bij de voorbereidingen taalontwikkeling, vooral mondeling, soms schriftelijk, bij het opstellen van brieven, verhalen, gedichten, etc. het vermogen versterken eigen keuzen te maken en te verantwoorden, op basis van respect voor anderen de bewustheid van morele dilemma's versterken de bewustheid van de Nederlandse cultuur versterken op de grondslag van waarden als humaniteit, solidariteit, tolerantie en vrijheid kennis van geestelijke stromingen het leren opgroeien in een multiculturele samenleving. Vieringen kunnen expliciet en voorbereid op de volgende manieren aan de orde komen: tijdens weeksluitingen aan het eind van iedere schoolweek tijdens weekopeningen bij de start van schoolthema s tijdens verjaardagen; tijdens evenementen als Sinterklaas, Kerstviering afscheid van kinderen die de groep of de school verlaten.

1. Doel 2. Soorten gesprekken 3. Vormen 4. Afspraken en regels. Kringen en kringgesprekken

1. Doel 2. Soorten gesprekken 3. Vormen 4. Afspraken en regels. Kringen en kringgesprekken 1. Doel 2. Soorten gesprekken 3. Vormen 4. Afspraken en regels Kringen en kringgesprekken 1. Visie 1.1.je voor de ander openstellen 1.2.inclusief denken bevorderen; alle gespreksdeelnemers zijn gelijkwaardig

Nadere informatie

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Jaap Meijer Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Voorwaarden en valkuilen 2.1 Schoolleider aan het woord 2.2 Stamgroepleider aan het woord 2.3 Schoolleider aan het

Nadere informatie

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14 176 In samenwerking met Marja van Dijk, JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding. 177 Het is woensdagmiddag. Een aantal jongens en meisjes in de groep wil voetballen. Helaas is de bal

Nadere informatie

KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS

KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS VOORAF De samenleving is volop in verandering. Het onderwijs wil zo goed mogelijk inspelen op deze veranderingen. De leerling, de leerkracht én de school staan immers middenin

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Muziek zonder Noten. Over Muziek Maken en Communiceren. Ria Frowijn, Hanno Tomassen. Utrechts Conservatorium. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Muziek zonder Noten. Over Muziek Maken en Communiceren. Ria Frowijn, Hanno Tomassen. Utrechts Conservatorium. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Muziek zonder Noten Over Muziek Maken en Communiceren Ria Frowijn, Hanno Tomassen Utrechts Conservatorium Hogeschool voor de Kunsten Utrecht fascinatie, improviserend ontwerpen, muziek, kern, proces, interactie,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Binn-Donatushof-C-100913.indd 1 13-09-2010 09:39:28

Inhoudsopgave. Binn-Donatushof-C-100913.indd 1 13-09-2010 09:39:28 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.1 Naam, adres, telefoon, e-mail, website 3 1.2 Naam en logo 3 1.3 Schoolbeschrijving: onze visie 4 1.4 Schoolbeschrijving: de cijfers 8 1.5 Bestuursvorm en

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

colofon Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007

colofon Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007 Ken je kwaliteiten! colofon Inhoudsopgave CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007 Auteurs: Mandy Evers, Els Loman, Willi Soepboer - CPS, Amersfoort Illustraties: Digitale Klerken, Utrecht Vormgeving:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving 2 1.2 Naam en logo 7 1.3 Bestuursvorm en organisatiestructuur 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 9 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 9 2.2 Wat

Nadere informatie

De Taallijn in het kinderdagverblijf

De Taallijn in het kinderdagverblijf De Taallijn in het kinderdagverblijf Taalstimulering voor nul- tot tweejarigen Janneke Corvers Annie van der Beek José Hillen Annemieke Pecht Heleen Versteegen De Taallijn in het kinderdagverblijf. Taalstimulering

Nadere informatie

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs?

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Suggesties en lesbrieven voor leerkrachten in (vreedzame) basisscholen De aanslag op de redactie van het satirische tijdschrift Charlie

Nadere informatie

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET WEGWIJS IN HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS en LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 1. HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN 'DE LEEFSCHOOL L LIEVEN GEVAERT'... 7 1.1. Inleiding :...

Nadere informatie

Organisatie van de groep. Hoofdstuk 12

Organisatie van de groep. Hoofdstuk 12 150 Organisatie van de groep Ronnie (10 jaar) heeft op maandag en dinsdag altijd twee vrienden met wie hij buiten voetbalt. Maar op woensdag komen die vrienden niet en met de andere jongens in zijn groep

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v.

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Inleiding Kindercentrum KOM.MIJN (voormalig Inie Minie ) is gestart in september 1999 met een verticale groep voor kinderen van 0-4

Nadere informatie

Welke aanpak van burgerschapsvorming is voor de Sint Maartenschool in Oudkarspel het meest passend en waarom?

Welke aanpak van burgerschapsvorming is voor de Sint Maartenschool in Oudkarspel het meest passend en waarom? Welke aanpak van burgerschapsvorming is voor de Sint Maartenschool in Oudkarspel het meest passend en waarom? Onderzoeksverslag binnen het themaboek Waardevol onderwijs. Alkmaar, VDT1b2 Studiegroep: Bea

Nadere informatie

Interactievaardigheden. Hoofdstuk 11

Interactievaardigheden. Hoofdstuk 11 134 Hoi Melvin, ga je je jas even ophangen? Niet op de grond gooien hoor! Hai Mandy, wat fijn dat je er weer bent. Ik zag je gisteren niet op de buitenschoolse opvang. Was je ziek? Nee, mijn opa is dood

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2-3

Informatieboekje groep 1-2-3 Informatieboekje groep 1-2-3 Welkom op de Vlieger! De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en ouders. Jarenlang is er diezelfde weg, van huis naar school en weer terug. In de loop van

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar Bovendien is dit landelijk Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar te gebruiken: als basis voor het eigen pedagogisch beleidsplan van de instelling; als lesmateriaal in opleidingen en bijscholing; om

Nadere informatie

- Dominantie van bepaalde zintuigen: visueel, auditief of tactiel ingesteld.

- Dominantie van bepaalde zintuigen: visueel, auditief of tactiel ingesteld. Over leren gesproken a. Leren doe je zelf Kinderen construeren zelf hun kennis en bepalen uiteindelijk zelf wat ze willen vasthouden. Je kunt iemand niet 'laten leren', wel iemand uitdagen tot leren en

Nadere informatie

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10 124 De pedagogisch medewerker Samira, Mina en Elsje (allemaal 9 jaar) zijn buiten met het springtouw bezig. Twee draaien aan het koord en één springt. Pedagogisch medewerker Anne ziet dat Elsje bijna nooit

Nadere informatie

Identiteit: werk in uitvoering

Identiteit: werk in uitvoering Identiteit: werk in uitvoering Inhoud Identiteit: werk in uitvoering 3 Uitgangspunten 5 De zeven zinnen 1. Wij staan in de samenleving 6 2. Wij kiezen voor integrale ontwikkeling 7 3. Wij kiezen voor waarde(n)vol

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

Mijn school onder de loep

Mijn school onder de loep Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM)

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) ~ 7 ~ Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen

Nadere informatie

We zijn ouders van Dana en we werken allebei in onze eigen onderneming. Onze ervaring als werkende ouders willen we graag aan u doorgeven.

We zijn ouders van Dana en we werken allebei in onze eigen onderneming. Onze ervaring als werkende ouders willen we graag aan u doorgeven. : Het pedagogisch beleid Algemeen Wat is het pedagogische beleid? Het pedagogisch beleid is de basis van een kinderopvangorganisatie. Het geeft aan wat de kwaliteit is voor Welkom-Kind als onderneming

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie