Notitie Gouden handdruk stamrecht of banksparen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie Gouden handdruk stamrecht of banksparen"

Transcriptie

1 Notitie Gouden handdruk stamrecht banksparen

2 VWGNijh accountants en belastingadviseurs is een handelsnaam van VWGNijh Accountants en Belastingadviseurs B.V. De algemene voorwaarden van VWGNijh Accountants en Belastingadviseurs B.V., zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem onder nummer 01/43 en kunnen worden geraadpleegd via Hoewel aan deze notitie de uiterste zorg is besteed, kan de informatie op den duur verouderd niet meer juist zijn. Daarnaast is de informatie voor de leesbaarheid eenvoudig weergegeven. VWGNijh accountants en belastingadviseurs is dan ook niet aansprakelijk voor activiteiten ondernomen op basis van deze notitie.

3 1. Inhoudsopgave pagina 1. Inhoudsopgave 1 2. Inleiding 3 3. Ontslagvergoeding 4 4. Gouden handdrukstamrecht 5 A. Voorwaarden 5 B. Verzekeraar 7 C. Uitkeringen 7 D. Onregelmatig afwikkeling (afkoop) 8 5. Gouden handdrukbanksparen 9 A. Voorwaarden 9 B. Uitkeringen 9 a. De uitkeringsgerechtigde leeft nog 10 b. De uitkeringsgerechtidge is overleden 10 C. Depositogarantiestelsel Advies 13 1

4 2

5 Inleiding Werknemers die door hun werkgever ontslagen worden, hebben in veel gevallen recht op een ontslagvergoeding, ook wel genoemd gouden handdruk. Hoe de omvang van een dergelijke ontslagvergoeding moet worden bepaald, is onderwerp van actuele ontwikkelingen in de rechtspraak aangaande het arbeidsrecht. Een beschrijving van die ontwikkelingen maakt geen deel uit van deze notitie. Deze notitie behelst de fiscale aspecten verbonden aan een gouden handdruk. Een gouden handdruk kwalificeert als loon en wordt daarom belast met loonheffingen 1 tegen het bijzonder tarief. Het bijzonder tarief is in het kader van de loonheffingen het hoogste tarief waartegen het loon van de werknemer in het voorafgaande jaar is belast. Aangezien sprake is van belastbaar loon voor de loonheffingen, wordt het voordeel ook betrokken in de heffing van inkomstenbelasting. Het voordeel behoort tot het inkomen uit werk en woning. Deze notitie beschrijft de fiscale aspecten voor zover van belang voor een verantwoorde keuze omtrent de aanwending van een ontslagvergoeding. Het is zaak om de fiscale afwikkeling van een ontslagzaak te laten plaatsvinden onder deskundige begeleiding. Fouten daarin kunnen zeer forse financiële consequenties hebben. 1 In de praktij komt dit er op neer dat de gouden handdruk wordt getrfen met heffing van loonbelasting en premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijk bijdrage ingevolge de Zorgverzekeringswet (de laatste heffing indien en voor zover niet reeds het maximum bijdrageplichtig inkomen is overschreden). Heffing van premies werknemersverzekeringen is niet aan de orde. 3

6 2. Ontslagvergoeding Zoals in de inleiding aangegeven zijn de regels op grond waarvan de hoogt van de ontslagvergoeding wordt bepaald geen onderwerp van deze notitie. Van belang voor de in deze notitie beschreven fiscale regelgeving is wel dat het moet gaan om een vergoeding die wordt ontvangen ter vervanging van gederfd te derven loon. Alleen een vergoeding voor gederfd te derven loon kan worden omgezet in een stamrechtverzekering in stamrechtbanksparen. Eventuele elementen in de ontslagvergoeding die niet te maken hebben met gederfd te derven loon, moeten direct in de heffing van loonheffingen worden betrokken. Het gaat dan met name om loonbestanddelen die vervroegd vertraagd worden uitbetaald. Voorbeelden van elementen die vervroegd worden uitbetaald zijn: nabetaald regulier salaris, uitbetaling van vakantiedagen uren, uitbetaling van overuren, enzovoorts. Een element dat vervroegd wordt uitbetaald, is bijvoorbeeld reeds verdiend tantième gratificatie. Lange tijd was onzeker, in geval in de koopsom voor een stamrechtverzekering elementen waren begrepen die niet staan tegenover gederfd te derven loon, het hele bedongen stamrecht als fiscaal onzuiver moest worden beschouwd. De Hoge Raad heeft in echter bepaald dat in dat geval alleen de niet kwalificerende elementen uit de stamrechtverzekering hoeven te worden gehaald. 2 Hoge Raad 19 september 2008, nr. 07/10524, NTFR 2008/1789). 4

7 3. Stamrecht Een gouden handdruk wordt alleen niet getrfen met loonheffingen als er een recht op periodieke uitkeringen voor wordt gekocht. Een recht op periodieke uitkeringen wordt ook wel aangeduid als lijfrente stamrecht 3. A. Voorwaarden Een gouden handdrukstamrecht moet voldoen aan de volgende in de wet opgesomde voorwaarden: - de aanspraak moet voorzien in een recht op periodieke uitkeringen - die toekomen aan de (gewezen) werknemer - en niet later ingaan dan: o in het jaar waarin de (gewezen) werknemer de leeftijd van 65 jaar bereikt o bij het overlijden van de (gewezen) werknemer en toekomen aan: B. Verzekeraar zijn (gewezen) echtgeno(o)t(e) degene met wie de (gewezen) werknemer duurzaam een gezamenlijke huishouding (heeft) gevoerd en geen bloed- aanverwantschap in de rechte lijn bestaat zijn (pleeg)kinderen die de leeftijd van 30 jaar nog niet hebben bereikt. Het gouden handdrukstamrecht moet worden ondergebracht bij: - een erkende verzekeringsmaatschappij, gevestigd in: o Nederland; o een andere lidstaat van de Euroepese Unie 4 ; o een aangewezen staat van de Europese Economische Ruimte 4 ; - een B.V. waarin de (gewezen) werknemer tenminste 10% van het uitstaande aandelenkapitaal houdt; - de natuurlijk persoon tot wie de (gewezen) werknemer in dienstbetrekking staat heeft gestaan 5 ; - een bankinstelling (zie hierna). 3 Artikel 11, lid 1, onderdeel g van de Wet op de loonbelasting Deze mogelijkheid bestaat pas sinds 15 september Het lijkt voor de hand te liggen dat ook bij een ex-werkgever/lichaam het loonstamrecht kan worden bedongen, maar dat halen we op dit moment nog niet uit de actuele wet- en regelgeving. 5

8 Als het stamrecht in een eigen B.V. (die B.V. wordt dan ook wel aangeduid als stamrecht- B.V. ) wordt ondergebracht, geldt aan aantal aanvullende voorwaarden: - de (ex)werknemer moet er schriftelijk mee instemmen dat het stamrecht bij de eigen B.V. wordt ondergebracht - het stamrecht moet voor de heffing van vennootschapsbelasting tot het binnenlands ondernemingsvermogen van de B.V. worden gerekend. De B.V. heeft een behoorlijke mate van vrijheid in de wijze waarop de koopsom voor het stamrecht wordt belegd. De wet, noch de uitvoeringsregels stellen daar voorwaarden aan. De Staatssecretaris van Financiën zegt er in een besluit 6 het volgende over: Als een stamrecht is verzekerd bij een verzekeraar als bedoeld in artikel 19a, eerste lid, onderdeel d, wet LB, kunnen aan dit lichaam[op grond van deze wetsbepaling mag het stamrecht in de eigen B.V. worden ondergebracht; RW] dan beleggingseisen worden gesteld? Neen. Wel is het zakelijke karakter van de transacties door een verzekeraar als bedoeld in artikel 19a, eerste lid, onderdeel d, wet LB een belangrijk aandachtspunt. In het bijzonder wanneer de verzekeraar transacties aangaat met (familieleden van) een aandeelhouder stamrechtgerechtigde(n). Voorkomen moet worden dat deze transacties er toe leiden dat het stamrecht feitelijk wordt genoten.. Dat betekent dat de B.V. de koopsom voor het stamrecht bijvoorbeeld mag investeren in een onderneming die door de ex-werknemer wordt opgestart. Essentieel is dat het bedrag van de gouden handdruk rechtstreeks door de ex-werkgever aan de eigen B.V. wordt uitbetaald. Als de ex-werknemer op enig moment de beschikking krijgt over het bedrag van de gouden handdruk, moet de gouden handdruk met loonheffingen worden belast. Uiteraard is het niet altijd mogelijk om de ex-werkgever direct in de eigen B.V. te laten storten (bijvoorbeeld in de situatie waarin de B.V. nog moet worden opgericht). Dan is het toegestaan de ex-werkgever het bedrag te laten storten op een geblokkeerde derdenrekening van een notaris advocaat. De advocaat notaris moet het bedrag dan binnen redelijke termijn doorstorten naar de stamrecht-b.v. 7 6 Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 27 november 2002, nr. CPP2002/896M (V-N 2003/2.24). 7 In zijn besluit van 27 november 2002, nr. CPP2002/896M geeft de Staatssecretaris van Financien aan dat een termijn van 3 maanden als redelijk wordt gezien. Als een gouden handdruk langer dan 3 maanden op een derdenrekening bij een notaris advocaat wordt geparkeerd, moet de ex-werknemer aannemelijk maken dat dit nog redelijk is. 6

9 Aan de mogelijkheid om het bedrag onder te brengen op een derdenrekening is de voorwaarde verbonden dat dan het hele bedrag wordt doorgestort naar de stamrecht-b.v. Als niet het gehele bedrag wordt doorgestort, wordt dit aangemerkt als onregelmatige afwikkeling van het stamrecht met als gevolg dat de gehele aanspraak wordt belast met loonheffingen. De loonheffingen moeten in dat geval worden ingehouden en afgedragen door de notaris advocaat waar de ontslagvergoeding is ondergebracht 8. De rente die wordt genoten in de periode waarin de koopsom op de derdenrekening van de notaris advocaat staat, moet ten goede komen aan de B.V. Als deze rente ten goede komt aan de (ex-)werknemer wordt deze geacht de ontslagvergoeding fiscaal te hebben genoten en zijn loonheffingen verschuldigd over de ontslagvergoeding. Als voor het onderbrengen van de gouden handdruk een B.V. wordt opgericht, mag het daarvoor benodigde op het uit te geven aandelenkapitaal te storten bedrag van niet uit de gouden handdruk worden gehaald. De volstorting van het aandelenkapitaal moet geschieden uit andere middelen. Als de volstorting toch geschied met een deel van de gouden handdruk, wordt dat deel belast met loonheffingen. C. Uitkeringen De uitkering moet geschieden in de vorm van periodieke uitkeringen. De belangrijkste voorwaarde aan deze periodieke uitkeringen is dat deze periodiek moet zijn (een uitkering ineens voldoet niet), alsmede dat sprake moet zijn van een verzekeringsuitkering. Dat is het geval als wordt voldaan aan het zogeheten kans op nadeelvereiste. Dit is door de Hoge Raad gekwantificeerd in een sterftekans van tenminste 0,94%. Of aan dit vereiste wordt voldaan, hangt onder andere af van de leeftijd van de gerechtigde en van de beoogde duur van de uitkeringen. Dit moet vanzelfsprekend per concrete situatie worden bekeken. 8 Advocaten en notarissen zijn door dit risico in de regel terughoudend in het accepteren van ontslagvergoedingen op hun rekening derdengelden. Meestal eisen ze daarom enige vorm van zekerheid dat inderdaad een stamrecht zal worden bedongen. 9 Bij de Eerste Kamer is aanhangig het wetsvoorstel inzake de flex-b.v.. Na de invoering van dit wetsvoorstel hoeft bij oprichting van een B.V. niet langer het minimumkapitaal van in de B.V. te worden gestort, maar kan worden volstaan met een storting van 0,01. 7

10 De aard en omvang van de uitkeringen hoeven overigens niet bij het aangaan van de stamrechtovereenkomst te worden vastgelegd, maar dat mag wel. Onderscheiden wordt tussen: - de zuivere lijfrente; dan worden de uitkeringen bij het aangaan van de stamrechtovereenkomst vastgesteld; - de gerichte lijfrente; dan wordt een kapitaal verzekerd dat vanaf het moment van de storting van de koopsom tot het moment van uitkeren wordt opgerent. Op het moment van uitkeren wordt het bedrag van de uitkeringen bepaald aan de hand van de dan geldende verzekeringstarieven. D. Onregelmatige afwikkeling (afkoop) Als het stamrecht onregelmatig wordt afgewikkeld, wordt de aanspraak aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking. De aanspraak wordt zo belast met loonheffingen tegen het normale tarief, wat inhoudt dat maximaal 52% aan loonheffingen is verschuldigd. Naast de loonheffingen is ook revisierente verschuldigd. De revisie rente bedraagt 20% van de waarde van de aanspraak. Daarnaast kan de stamrecht-b.v. worden geconfronteerd met een strafheffing vennootschapsbelasting van 52% van de waarde van het afgekochte stamrecht, bovenop de normaal verschuldigde vennootschapsbelasting 10. Een uitwerking van de voorwaarden van deze heffing, die speelt in buitenlandsituaties, past niet binnen het bestek van deze notitie. 10 Artikel 23a, lid 2 van de Wet op de vennootschapsbelasting

11 4. Banksparen Met ingang van 1 januari 2010 kan een gouden handdrukstamrecht ook worden ondergebracht bij een krediet- (een bank) beleggingsinstelling 11. In dat geval wordt gesproken van gouden handdrukbanksparen van een bancair gouden handdrukstamrecht. A. Voorwaarden Het bedrag van de gouden handdruk wordt overgemaakt naar: - een bij een kredietinstelling aangehouden (geblokkeerde) stamrechtspaarrekening; - een beheerder van een beleggingsinstelling ter verkrijging van een meer geblokkeerde rechten van deelneming in die instelling (stamrechtbeleggingsrecht); en o en o B. Uitkeringen 12 de met de overgemaakte bedragen behaalde rendementen worden bijgeboekt op de stamrechtspaarrekening het stamrechtbeleggingsrecht; het tegoed op de stamrechtspaarrekening cq. het stamrechtbeleggnigsrecht kan uitsluitend worden aangewend ter verkrijging van de hierna beschreven uitkeringen. Bij de bepaling van de hoogte van de uitkeringen moet worden onderscheiden in de situatie waarin de uitkeringsgerechtigde op het moment van ingaan van die uitkeringen: a. nog leeft b. is overleden 11 De voorwaarden waaraan de krediet- beleggingsinstelling moet voldoen om dit soort producten aan te mogen bieden, vallen buiten het bestek van deze notitie. 12 Artikel 11a van de Wet op de loonbelasting

12 a. De uitkeringsgerechtigde leeft nog Bij in leven zijn van de (gewezen) werknemer moeten de uitkeringen uit het gouden handdrukbanksparen ingaan: - niet later dan het jaar waarin de (gewezen) werknemer de leeftijd van 65 jaar bereikt en - de uitkering tenminste de hierna weergegeven uitkeringsduur hebben 13 : Leeftijd 14 Uitkeringsduur van tot (in jaren) b. De uitkeringsgerechtigde is overleden Bij overlijden van de (gewezen) werknemer is van belang de uitkeringen aan de werknemer al lopen: - de uitkeringen lopen ten tijde van het overlijden nog niet 15 : o dan moeten de uitkeringen direct nahet overlijden ingaan en o worden uitgekeerd aan: de (gewezen) echtgeno(o)t van de (gewezen) werknemer en degene met wie de (gewezen) werknemer duurzaam een gezamenlijke huishouding (heeft) gevoerd en geen bloed- aanverwantschap in de rechte lijn bestaat zijn (pleeg)kinderen die de leeftijd van 30 jaar nog niet hebben bereikt. 13 Omdat geen sprake is van een verzekering spelen overlijdenskansen geen rol (er is sprake van een annuïteit) en kan uiteraard niet worden voldaan aan het criterium kans op nadeel (de sterftekans van tenminste 0,94%). Dat criterium is daarom voor het gouden handdruksparen vervangen door een minimaal vereiste uitkeringsduur. Die is opgenomen in artikel 12 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting Het gaat uiteraard om de leeftijd van de uitkeringsgerechtigde. 15 Artikel 11a, lid 3 van de Wet op de loonbelasting

13 o de uitkeringen tenminste de hierna weergegeven uitkeringsduur hebben 16 : Leeftijd 17 Uitkeringsduur van tot (in jaren) bij uitkeringen aan (pleeg)kinderen loopt de uitkering uiterlijk totdat het kind de leeftijd van 30 jaar heeft bereikt. - de uitkeringen lopen ten tijde van het overlijden 18 en de genieter heeft de laatste termijn nog niet ontvangen: gaat het recht op de niet-uitgekeerde termijnen over op 19 : Of de (gewezen) echtgeno(o)t(e) van de (gewezen) werknemer degene met wie de (gewezen) werknemer duurzaam een gezamenlijke huishouding (heeft) gevoerd en geen bloed- aanverwantschap in de rechte lijn bestaat zijn (pleeg)kinderen die de leeftijd van 30 jaar nog niet hebben bereikt. als er geen gerechtigde(n) is(zijn) tot de uitkeringen: wordt het tegoed op de stamrechtspaarrekening dan wel de waarde van het stamrechtbeleggingsrecht aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking van de (overleden) gerechtigde tot de uitkeringen. C. Depositogarantiestelsel Aan een bankproduct is het risico verbonden da de bank als gevolg van faillissement niet haar verplichting tot terugbetaling van het tegoed kan nakomen. Op grond van het depositogarantiestelsel garandeert De Nederlandse Bank (DNB) bij faillissement van een bank waarop dit stelsel van toepassing is de terugbetaling van de tegoeden bij de gefailleerde bank tot een maximum van per rekeninghouder per bank. 16 Artikel 12 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting Het gaat uiteraard om de leeftijd van de uitkeringsgerechtigde (in dit geval is dat de nabestaande aan wie de uitkeringen worden uitgekeerd). 18 Artikel 11a, lid 4 van de Wet op de loonbelasting Let op: hier gaat de al lopende uitkering over op de genoemde gerechtigde(n). Bij de bepaling van die uitkering is reeds rekening gehouden met de minimaal vereiste uitkeringsduur. 11

14 DNB geeft aan dat het depositogarantiestelsel in beginsel ook geldt voor de lijfrentebankspaarprodukten van de gefailleerde bank. De betreffende producten moeten dan wel voldoen aan alle voor toepassing van het depositogarantiestelsel geldende voorwaarden. Het is verstandig de bank voorafgaand aan het afsluiten van het product schriftelijk te laten verklaren dat het depositogarantiestelsel op het product van toepassing is. D. Onregelmatige afwikkeling (afkoop) Hiervoor gelden bij banksparen dezelfde regels als hiervoor is beschreven in het kader van een stamrechtverzekering. 12

15 5. Advies Een werknemer die in het kader van zijn ontslag van zijn ex-werkgever en ontslagvergoeding ontvangt, staat voor de volgende keuze: - de ontslagvergoeding laten uitkeren (de ex-werkgever moet dan loonheffingen inhouden op de ontslagvergoeding; de werknemer ontvangt het netto bedrag); - de ontslagvergoeding onderbrengen bij: o een erkende verzekeraar (loonstamrechtverzekering); o een eigen B.V. (loonstamrechtverzekering in eigen beheer); o een financiële instelling (stamrechtspaarrekening stamerchtbeleggingsrecht). Welke keus voor de ex-werknemer het meest verstandig is, hangt af van de concrete feiten en omstandigheden, alsmede van de wijze waarop de ex-werknemer de vergoeding wenst te besteden. Zo is uiteraard van belang welke omvang de ontslagvergoeding heeft. Hoe hoger de ontslagvergoeding, hoe sneller de kosten van een eigen stamrecht-b.v. kunnen worden goedgemaakt. Als de ex-werkgever de vergoeding wil inzetten voor besteding in het kader van de oudedagsvoorziening biedt de op 1 januari 2010 ingevoerd mogelijkheid van banksparen een reëel alternatief. De ex-werknemer dient zich er dan wel bewust van te zijn dat sparen duidelijk anders is dan verzekeren. 13

Stamrecht: veel gestelde vragen. De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Stamrecht: veel gestelde vragen. De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten. Stamrecht Stamrecht: veel gestelde vragen De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten. De toepassing van stamrechtvrijstelling, zoals opgenomen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden op het gebied van stamrechten

Vragen en antwoorden op het gebied van stamrechten Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein belastingen op arbeid en vermogen Besluit van 27 november 2002, nr. CPP2002/896M De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen van BLG Wonen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

U kunt direct over de (netto)ontslagvergoeding beschikken.

U kunt direct over de (netto)ontslagvergoeding beschikken. Krijgt u een ontslagvergoeding? Dan moet uw werkgever hierover loonbelasting inhouden. De belasting wordt direct of in termijnen geheven. Wordt de ontslagvergoeding direct aan u uitbetaald, dan ontvangt

Nadere informatie

Voorwaarden ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening

Voorwaarden ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening Voorwaarden ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening Definities Aanvraag Het document op grond waarvan de Bank voor de Rekeninghouder een Rekening opent. De Bank ABN AMRO Bank N.V. Einddatum Uiterlijk 31

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening van BLG Wonen. In dit document leest u

Nadere informatie

Claudia Duijndam en Ferd Beukers

Claudia Duijndam en Ferd Beukers Wetswijzigingen ontslagvergoeding en de rol van banken en verzekeraars bij het informeren en begeleiden van klanten in geval van veranderende wetgeving Claudia Duijndam en Ferd Beukers Programma Achtergrond

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als het Parlement voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en B. M. de Vries houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten om

Nadere informatie

Voorwaarden ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening

Voorwaarden ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening Voorwaarden ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening Definities Aanvraag Het document op grond waarvan de Bank voor de Rekeninghouder een Rekening opent. De Bank ABN AMRO Bank N.V. Einddatum Contractsvervaldatum

Nadere informatie

Stamrecht BV en vrijstellingen

Stamrecht BV en vrijstellingen Stamrecht BV en vrijstellingen Een werknemer kan een ontvangen ontslagvergoeding fiscaal aantrekkelijk inkleden door de te ontvangen vergoeding om te zetten in een aanspraak op periodieke uitkeringen.

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE

VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en B.M. de Vries houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale facilitering banksparen ten behoeve van pensioenopbouw

Nadere informatie

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu?

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft per 1 april 2017. Tenminste als het Parlement voor die datum de novelle en het wetsvoorstel daartoe aanneemt.

Nadere informatie

Uw ontslagvergoeding flexibel geregeld

Uw ontslagvergoeding flexibel geregeld Uw ontslagvergoeding flexibel geregeld Mogelijkheden bij een ontslagvergoeding Via nn.nl 2 Uw ontslagvergoeding flexibel geregeld Ontslag. Het kan iedereen overkomen. Uw wereld verandert. Maar voor iedereen

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk Leefrekening ABN AMRO

Voorwaarden Gouden Handdruk Leefrekening ABN AMRO Voorwaarden Gouden Handdruk Leefrekening ABN AMRO Algemene informatie 1. Wat is de Gouden Handdruk Leefrekening (in het kort)? 1. De Gouden Handdruk Leefrekening is een uitkering in termijnen. Het is een

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als de Eerste kamer voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk

Voorwaarden Gouden Handdruk Voorwaarden Gouden Handdruk BND.VW.GH.250917 Versie d.d. 25 september 2017 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Gouden Handdruk zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Gouden

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Levensloopregeling: nieuw overgangsrecht met ingang van 2013 Versie: 30 januari 2013 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl

Nadere informatie

Kenmerken en risico s

Kenmerken en risico s Kenmerken en risico s OHRA Gouden Handdruk Spaarrekening Wat zijn de kenmerken van de OHRA Gouden Handdruk Spaarrekening? Algemeen Met een OHRA Gouden Handdruk Spaarrekening bouwt u vermogen op met als

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening Rentevast ABN AMRO

Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening Rentevast ABN AMRO Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening Rentevast ABN AMRO Algemene informatie 1. Wat is de Gouden Handdruk Opbouwrekening Rentevast (in het kort)? 1. Met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Rentevast

Nadere informatie

1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 9. Rente

1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 9. Rente VOORWAARDEN Delta Lloyd Gouden Handdruk Oogstrekening Delta Lloyd Bank NV MODEL Retail Banking INHOUDSOPGAVE 1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2. Hoe werkt de Gouden Handdruk Oogstrekening? 3. Verboden

Nadere informatie

Laat uw geld groeien!

Laat uw geld groeien! AEGON Ontslagvergoeding Sparen Ontslagvergoeding nog niet nodig? Laat uw geld groeien! Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de nodige emoties speelt dan ook uw financiële situatie een grote

Nadere informatie

Gouden handdruk en de stamrechtvrijstelling

Gouden handdruk en de stamrechtvrijstelling Fiscale Structurering Fusies & Overnames International Clients NGO's Memorandum Gouden handdruk en de stamrechtvrijstelling www.blueclue.nl Gouden handdruk en de stamrechtvrijstelling (2012v1) / 1/2012

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 272 Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (aanpassing regime ter zake van de afkoop van verplichtingen tot alimentatie of tot verrekening

Nadere informatie

Reglementnummer: Pagina 1 van 6. Werkgever: gevestigd te.

Reglementnummer: Pagina 1 van 6. Werkgever: gevestigd te. Reglementnummer: Pagina 1 van 6 Artikel 1 Begripsomschrijving In dit reglement wordt verstaan onder: Werkgever: gevestigd te. Deelnemer: Partner/Echtgenoot: Spaarloon: Bank: de werknemer, die deelneemt

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen ABN AMRO

Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen ABN AMRO Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen ABN AMRO Algemene informatie 1. Wat is de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen (in het kort)? 1. Met de Gouden Handdruk Opbouwrekening

Nadere informatie

Beleids- en wetteksten loonstamrechten 2012

Beleids- en wetteksten loonstamrechten 2012 Beleids- en wetteksten loonstamrechten 2012 Samengesteld door: H. van Toledo Fiscaal Leven, Vlaardingen 2012 INHOUDSOPGAVE 2 Inhoudsopgave HANDWIJZER BIJ BUNDEL 4 A. BELEIDSBESLUITEN FINANCIËN A-1. Besluit

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Spaarrekening

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Spaarrekening Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Spaarrekening. In dit document leest u welke afspraken er gelden

Nadere informatie

Haal het maximale uit uw ontslagvergoeding

Haal het maximale uit uw ontslagvergoeding AEGON Gouden Handdruk Verzekering Haal het maximale uit uw ontslagvergoeding Haal het maximale uit uw Gouden Handdruk U bent bij uw werkgever vertrokken en heeft hiervoor van uw werkgever een vergoeding

Nadere informatie

Gids Productfiscaliteiten 2013. 5 Gouden handdruk

Gids Productfiscaliteiten 2013. 5 Gouden handdruk Gids Productfiscaliteiten 2013 .1.2 Eenmalige uitkering.3 Periodieke uitkering.4 Toegestane inleg. Voorwaarden stamrecht.6 Reguliere belastingheffing.7 Regeling voor vervroegde uittreding (RVU).8 Overgangsrecht

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk

Voorwaarden Gouden Handdruk Voorwaarden Gouden Handdruk BND.VW.GH.0316 Versie d.d. 25 maart 2016 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Gouden Handdruk zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Gouden Handdruk

Nadere informatie

Geschreven door mr. R.M.J. van Zijp zaterdag, 23 oktober 2010 22:54 - Laatst aangepast donderdag, 09 juni 2011 23:45

Geschreven door mr. R.M.J. van Zijp zaterdag, 23 oktober 2010 22:54 - Laatst aangepast donderdag, 09 juni 2011 23:45 Banksparen Inleiding Als u uw pensioen wilt aanvullen heeft u de keus uit een groot aantal mogelijkheden. Deze website www.pensioenvoordenotaris.nl geeft u objectieve en onafhankelijke informatie over

Nadere informatie

TOELICHTING SCHADELOOSSTELLING

TOELICHTING SCHADELOOSSTELLING TOELICHTING SCHADELOOSSTELLING Wat is een schadeloosstelling? Een werkgever kan in bepaalde situaties een schadevergoeding beschikbaar stellen voor een werknemer. Dit gebeurt veelal bij een (gedwongen)

Nadere informatie

Levensloopregeling Informatie voor werknemers

Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen. Dit spaargeld kan worden gebruikt voor een periode van

Nadere informatie

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM De heer. Rotterdam Onderwerp : : polisnummer.. Geachte verzekeringnemer, Met betrekking tot de bovengenoemde stamrechtverzekering

Nadere informatie

Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen.

Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen. HOOFDSTUK 11 Spaarloonregeling Doel Artikel 1 Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen. Deelneming

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3 VOORWERP VAN DE BELASTING (HOOFDSTUK II VAN DE WET)

HOOFDSTUK 3 VOORWERP VAN DE BELASTING (HOOFDSTUK II VAN DE WET) Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 De Minister van Financiën, Handelende wat betreft de artikelen 8, 8a, 11, tweede lid, 12, 13 en 31 van de Wet op de loonbelasting 1964, in overeenstemming met de

Nadere informatie

Kenmerken van de OHRA Gouden Handdruk Uitkeerrekening

Kenmerken van de OHRA Gouden Handdruk Uitkeerrekening Kenmerken van de OHRA Gouden Handdruk Uitkeerrekening Algemeen Het bruto bedrag wordt van uw rekening afgeschreven. Vervolgens worden de belastingen, heffingen en kosten* voor de uitkering ingehouden.

Nadere informatie

Levensloopverzekering

Levensloopverzekering Levensloopregeling Door de veranderde wetgeving is geen nieuwe deelname aan de levensloopregeling, vanaf 1 januari 2012, meer mogelijk. Deelname onder de oude voorwaarde, totdat de AOW gerechtigde leeftijd

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Gouden Handdruk Oogstrekening C 03.2.47

Voorwaarden Delta Lloyd Gouden Handdruk Oogstrekening C 03.2.47 Voorwaarden Delta Lloyd Gouden Handdruk Oogstrekening C 03.2.47 Inleiding Dit zijn de voorwaarden van de Delta Lloyd Gouden Handdruk Oogstrekening. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank.

Nadere informatie

Korte Grafte 9 7321 ZD Apeldoorn T 055-7851377. Lichtenauerlaan 102-120 3062 ME Rotterdam T 010-7982435

Korte Grafte 9 7321 ZD Apeldoorn T 055-7851377. Lichtenauerlaan 102-120 3062 ME Rotterdam T 010-7982435 Korte Grafte 9 7321 ZD Apeldoorn T 055-7851377 Lichtenauerlaan 102-120 3062 ME Rotterdam T 010-7982435 F 084-8671670 E info@hertgerspensioenadvies.nl I www.hertgerspensioenadvies.nl Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele rente

Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele rente Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele rente (in het kort)? 2. Voor wie

Nadere informatie

Fiscale aspecten van ontslagvergoedingen. Praktische informatie en checklisten ter voorkoming van fiscale claims

Fiscale aspecten van ontslagvergoedingen. Praktische informatie en checklisten ter voorkoming van fiscale claims Fiscale aspecten van ontslagvergoedingen Praktische informatie en checklisten ter voorkoming van fiscale claims Dit informatieboekje en de hierin opgenomen checklisten en modelovereenkomsten zijn met uiterste

Nadere informatie

Bij ontslag kan aan een werknemer een ontslagvergoeding worden toegekend, de zogenaamde gouden handdruk.

Bij ontslag kan aan een werknemer een ontslagvergoeding worden toegekend, de zogenaamde gouden handdruk. Stamrecht en Gouden Handdruk Bij ontslag kan aan een werknemer een ontslagvergoeding worden toegekend, de zogenaamde gouden handdruk. De ontslagvergoeding kan voortvloeien uit een beeindigingsovereenkomst

Nadere informatie

Cover Informatie over... AEGON Lijfrente uitstelrekening Voorwaarden

Cover Informatie over... AEGON Lijfrente uitstelrekening Voorwaarden Cover AEGON Informatie Lijfrente uitstelrekening over... Voorwaarden De AEGON Lijfrente uitstelrekening is een spaarrekening. Artikel 1 Definities 1. Als in de Voorwaarden AEGON Lijfrente uitstelrekening

Nadere informatie

Naar een vrijwillig mobiliteitsbeleid..

Naar een vrijwillig mobiliteitsbeleid.. Versie 6 Naar een vrijwillig mobiliteitsbeleid.. Inleiding In de komende jaren zal de formatie-omvang van de scholen op Trivium-niveau onder druk staan. Als Trivium-organisatie neigen we naar het vasthouden

Nadere informatie

Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer

Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer Inleiding Dit memo bevat de argumenten voor de fiscale aftrek van de premie betreffende het vrijwillige gedeelte van een beroepspensioenregeling bij

Nadere informatie

Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars

Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars Besluit 31-03-2006 nr CPP06-507 Invorderingswet 1990. Aansprakelijkheid verzekeraars in verband met een inkomensvoorziening, een arbeids- of

Nadere informatie

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering Kerncijfers 2013 1. Levensverzekering kapitaalverzekering Kapitaalverzekering eigen woning Premiebetaling Lifetime vrijstelling Minimaal 20 jaar 157.000 Minimaal 15 jaar 35.700 Kapitaalverzekering Brede

Nadere informatie

Banksparen: inkomstenbelasting, erfbelasting en erfrecht

Banksparen: inkomstenbelasting, erfbelasting en erfrecht Drs. M.C.B. Bril MFP, 1 mr. T. Denekamp 2 en mw. mr. R.J. Hayhoe 3 Banksparen: inkomstenbelasting, erfbelasting en erfrecht Deel 3: de bancaire gouden handdrukpolis 3 In deel 1 zijn we ingegaan op de erfrechtelijke,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 De Minister van Financiën, Handelende wat betreft de artikelen 8, 8a, 11, tweede lid, 12, 13 en 31 van de Wet op de loonbelasting

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Maak optimaal gebruik van uw ontslagvergoeding U heeft bij uw ontslag een financiële vergoeding gekregen van uw werkgever

Nadere informatie

DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN?

DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN? n Laten uitkeren via een DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN? n Laten uitkeren via een UW LIJFRENTE KOMT VRIJ Uw lijfrentekapitaal komt binnenkort vrij. Weet u al wat u met het geld

Nadere informatie

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening De AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening is een geblokkeerde spaarrekening. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk Leefrekening ABN AMRO

Voorwaarden Gouden Handdruk Leefrekening ABN AMRO Voorwaarden Gouden Handdruk Leefrekening ABN AMRO Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Gouden Handdruk Leefrekening (in het kort)? 2. Voor wie is de Gouden Handdruk Leefrekening?

Nadere informatie

Voorwaarden Spaarrekening Eigen Woning bij BankSpaar Plus Hypotheek

Voorwaarden Spaarrekening Eigen Woning bij BankSpaar Plus Hypotheek Voorwaarden Eigen Woning bij BankSpaar Plus Hypotheek 1 Definities Bank De kredietinstelling Nationale-Nederlanden Bank N.V., gevestigd te Den Haag. BankSpaar Plus Hypotheek De tussen de Financier en Rekeninghouder

Nadere informatie

Ontslagvergoeding en Stamrecht BV s...een introductie

Ontslagvergoeding en Stamrecht BV s...een introductie Ontslagvergoeding en Stamrecht BV s...een introductie Even voorstellen Agenda Deel 1: Bestemmingen ontslagvergoeding Direct uitbetalen Lijfrente bij verzekeringsmaatschappij Banksparen Stamrecht BV Vergelijking

Nadere informatie

Verordening spaarloonregeling

Verordening spaarloonregeling Verordening spaarloonregeling Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is

Nadere informatie

AEGON Lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening De AEGON Lijfrenterekening is een beleggingsrekening en een spaarrekening. Artikel 1 Definities Als in de Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening

Nadere informatie

DE LIJFRENTEWIJZER. INHOUD Klik op het onderwerp voor meer informatie. UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het nieuw regime

DE LIJFRENTEWIJZER. INHOUD Klik op het onderwerp voor meer informatie. UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het nieuw regime volgens het oud regime DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het oud regime UW LIJFRENTE KOMT VRIJ Uw lijfrente komt binnenkort vrij. Het is waarschijnlijk een tijd

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening met vaste rente

Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening met vaste rente Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening met vaste rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Gouden Handdruk Opbouwrekening met vaste rente (in het kort)? 2. Voor wie is de

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrentenieren

Voorwaarden SNS Lijfrentenieren Voorwaarden SNS Lijfrentenieren 8.4250.00 (19-01-2017) Voorwaarden SNS Lijfrentenieren Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrentenieren. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen

Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2008, 253 HOOFDSTUK I ALGEMEEN

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Vragen en antwoorden over overbruggingslijfrenten, afkoop kleine lijfrenten en lijfrentesparen

Inkomstenbelasting. Vragen en antwoorden over overbruggingslijfrenten, afkoop kleine lijfrenten en lijfrentesparen Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over overbruggingslijfrenten, afkoop kleine lijfrenten en lijfrentesparen INHOUD Inleiding 3 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 A. OVERBRUGGINGSLIJFRENTEN 3 1.

Nadere informatie

Intermediairdagen 2011

Intermediairdagen 2011 Intermediairdagen 2011 De fiscale behandeling van ontslaguitkeringen Stamrechtvrijstelling of belast loon? November/december 2011 Stel: U wordt ontslagen U ontvangt wel een ontslaguitkering! En nu? Te

Nadere informatie

LOONHEFFINGEN. Loonheffingen...2

LOONHEFFINGEN. Loonheffingen...2 LOONHEFFINGEN Loonheffingen...2 - In 2015 meer arbeidskorting voor de hogere middeninkomens... 2 - Bent u klaar voor de werkkostenregeling?... 2 - Werkbonus vervalt... 3 - Nieuwe norm voor gebruikelijk

Nadere informatie

Algemene informatie oudedagvoorzieningen

Algemene informatie oudedagvoorzieningen Algemene informatie oudedagvoorzieningen Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: De productvormen... 2 Direct ingaande bancaire lijfrente... 2 Direct ingaande verzekerde lijfrente...

Nadere informatie

Welke lijfrenten vallen onder het wetsvoorstel? Het wetsvoorstel ziet slechts op pensioen en niet op lijfrente- en stamrechtverplichtingen.

Welke lijfrenten vallen onder het wetsvoorstel? Het wetsvoorstel ziet slechts op pensioen en niet op lijfrente- en stamrechtverplichtingen. Ontwikkelingen pensioen in eigen beheer voor de dga: de meest gestelde vragen Uitfasering pensioen Welke lijfrenten vallen onder het wetsvoorstel? Het wetsvoorstel ziet slechts op pensioen en niet op lijfrente-

Nadere informatie

Oudedagsvoorzieningen

Oudedagsvoorzieningen Algemene informatie Oudedagsvoorzieningen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De productvormen Direct ingaande bancaire lijfrente Bij de direct ingaande bancaire lijfrente ontvangt de rekeninghouder

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij

Uw lijfrente komt vrij Uw lijfrente komt vrij Inhoud 1. Wat is lijfrente? 3 2. 4 3. Meer informatie over het uitkeren van uw lijfrente 5 4. Meer informatie over het verlengen van uw lijfrente 8 5. Vrijkomende lijfrente in bijzondere

Nadere informatie

Geen stamrechtovereenkomst in de zin van art. 11-1-g Wet LB. De ontslagvergoeding is terecht tot het loon is gerekend

Geen stamrechtovereenkomst in de zin van art. 11-1-g Wet LB. De ontslagvergoeding is terecht tot het loon is gerekend Geen stamrechtovereenkomst in de zin van art. 11-1-g Wet LB. De ontslagvergoeding is terecht tot het loon is gerekend ECLI:NL:RBNNE:2014:1539 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden

Nadere informatie

VOORWAARDEN SYNVEST LIJFRENTEBELEGGINGSRECHT

VOORWAARDEN SYNVEST LIJFRENTEBELEGGINGSRECHT Blad 1 van 5 Inhoudsopgave Artikel 1. Uitleg en definities... 1 2. Toepasselijkheid... 2 3. Inleg algemeen... 2 4. Inleg uitgesteld lijfrentebeleggingsrecht. 2 5. Inleg direct ingaand lijfrentebeleggingsrecht...

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 De Minister van Financiën, Handelende wat betreft de artikelen 8, 8a, 11, tweede lid, 12, 13 en 31 van de Wet op de loonbelasting

Nadere informatie

Banksparen? Wij zijn uw bank.

Banksparen? Wij zijn uw bank. Banksparen? Wij zijn uw bank. U wilt voldoende extra inkomen als u met pensioen gaat. Wij hebben hiervoor de producten! Op enig moment gaat u met pensioen. Een leven met veel vrije tijd gaat dan beginnen.

Nadere informatie

Aanvullende PensioenUitkering. Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen

Aanvullende PensioenUitkering. Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen Aanvullende PensioenUitkering Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen Aanvullende PensioenUitkering U gaat binnenkort met pensioen of u overweegt eerder te stoppen met werken. Eindelijk tijd om

Nadere informatie

Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 1 EA94/U2043 20 juni 1994. Departementsonderdeel

Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 1 EA94/U2043 20 juni 1994. Departementsonderdeel Aan De Regionale Korpsbeheerders De Minister van Justitie t.a.v. mr. J.J.H. Suyver H 742 i.a.a. de Regiokorpschefs de Korpschef van het Korps landelijke politiediensten Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime Ken je lijfrente Lijfrente nieuw regime Lijfrente nieuw regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen:

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen: Basisverzekering ziektekosten Per 1 februari 2013 is de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (hierna: BVZ) van kracht geworden. Dit memo behandelt uitsluitend de heffing en inning van de inkomensafhankelijke

Nadere informatie

Met betrekking tot de bovengenoemde stamrecht-dekkingspolis gelden de volgende bijzondere bepalingen.

Met betrekking tot de bovengenoemde stamrecht-dekkingspolis gelden de volgende bijzondere bepalingen. FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM.... B.V. Rotterdam Onderwerp : : polisnummer.. Geachte verzekeringnemer, Met betrekking tot de bovengenoemde stamrecht-dekkingspolis

Nadere informatie

Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017)

Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017) Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017) Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen in

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 6 d.d. 13 januari 2009 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. drs. M.L. Hendrikse en mr. B. Sluijters) Samenvatting Doorslaggevend is de getekende

Nadere informatie

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM De heer. Rotterdam Onderwerp : : polisnummer.. Geachte verzekeringnemer, Met betrekking tot de bovengenoemde lijfrenteverzekering

Nadere informatie

SPAARLOONREGELING. door burgemeester en wethouders d.d.

SPAARLOONREGELING. door burgemeester en wethouders d.d. SPAARLOONREGELING VASTGESTELD door burgemeester en wethouders d.d. mr. R.M. Kammer secretaris mr. W. van den Berg burgemeester Het college van burgemeester en wethouders; besluit: a. in te trekken de Spaarloonregeling,

Nadere informatie

Onderwerpen. Actualiteiten loonheffingen. De eenduidige loonaangifte (2) De eenduidige loonaangifte (1) De eenduidige loonaangifte (3)

Onderwerpen. Actualiteiten loonheffingen. De eenduidige loonaangifte (2) De eenduidige loonaangifte (1) De eenduidige loonaangifte (3) Onderwerpen Actualiteiten loonheffingen mr. A.L. (Ton) Mertens belastingadviseur Loyens & Loeff N.V. en universitair docent Universiteit van Amsterdam stand van zaken eenduidige loonaangifte praktijkvragen

Nadere informatie

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Particulier Pensioen Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Dit zijn de Voorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 31 januari 2007

NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 31 januari 2007 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale facilitering banksparen ten behoeve van pensioenopbouw

Nadere informatie

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening Particulier Pensioen Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Dit zijn de Voorwaarden Aanvullend Pensioen van RegioBank. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Ook leest

Nadere informatie

a. in te trekken de Spaarloonregeling, vastgesteld bij raadsbesluit van 18 oktober 2001; b. vast te stellen de navolgende Artikel 1

a. in te trekken de Spaarloonregeling, vastgesteld bij raadsbesluit van 18 oktober 2001; b. vast te stellen de navolgende Artikel 1 Sector : II Nr. : 22 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 24 januari 2002, nr. 13/22.02; gehoord de commissie voor Georganiseerd Overleg; besluit:

Nadere informatie

Uw inkomen voor nu of later. Lijfrente opbouwen en uitkeren

Uw inkomen voor nu of later. Lijfrente opbouwen en uitkeren Uw inkomen voor nu of later Lijfrente opbouwen en uitkeren Wat leest u in deze brochure? 01 Genieten van het leven 3 02 Uw pensioenopbouw 4 03 Lijfrente 5 04 Lijfrente opbouwen met Extra Pensioen Sparen

Nadere informatie

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen

Nadere informatie

Delta Lloyd Levensverzekering N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

Delta Lloyd Levensverzekering N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Niet-bindende Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-408 d.d. 12 november 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Lijfrenteverzekering.

Nadere informatie

Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer

Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer Op 01 juli 2015 heeft de Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, de Tweede Kamer geïnformeerd over de mogelijke oplossingsrichtingen pensioen in eigen

Nadere informatie

Kantoor Utrecht. Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging Postbus AH GOUDA. Geachte heer,

Kantoor Utrecht. Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging Postbus AH GOUDA. Geachte heer, Kantoor Utrecht > 1 Postbus 18500 3501 CM UTRECHT Telefoon 0800-0543 Telefax Kennisgroep CAO Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging Postbus 332 2800 AH GOUDA Datum 23 oktober 2013 Uw

Nadere informatie

Voorwaarden OHRA. Gouden Handdruk Uitkeerrekening

Voorwaarden OHRA. Gouden Handdruk Uitkeerrekening Voorwaarden OHRA Gouden Handdruk Uitkeerrekening Inleiding Dit zijn de voorwaarden van de OHRA Gouden Handdruk Uitkeerrekening. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank. De voorwaarden vormen

Nadere informatie

Gouden handdruk. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 5

Gouden handdruk. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 5 Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 5 5.1 5.2 Eenmalige uitkering 5.3 Periodieke uitkering 5.4 Voorwaarden stamrecht 5.5 Omzetting en redelijke termijn 5.6 Toegestane uitvoerders 5.7 Belastingheffing

Nadere informatie