Voorstel en toelichting. Statuten fusiecorporatie Wonen Wijdemeren en Vecht en Omstreken - zoals deze na fusie luiden -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorstel en toelichting. Statuten fusiecorporatie Wonen Wijdemeren en Vecht en Omstreken - zoals deze na fusie luiden -"

Transcriptie

1 Voorstel en toelichting Statuten fusiecorporatie Wonen Wijdemeren en Vecht en Omstreken - zoals deze na fusie luiden -

2 Dit memo verschijnt onder redactie van Mr. Hans Thiel Datum 13 mei 2016 Opdrachtgever Wonen Wijdemeren en Vecht en Omstreken Contact Hans Thiel en Michael van der Velden Referentie LW07/029c.statuten

3 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Statuten 6 3 Toelichting op de statuten 10 4 Goedkeuringsplichtige bestuursbesluiten 14 LW07 / 029b.Statuten 3

4 1 Inleiding In tegenstelling tot de 'oude' Woningwet en de daaraan opgehangen regelingen bevat de 'nieuwe' Woningwet c.a. (Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 en Regeling toegelaten instellingen 2015), in afwijking van of in aanvulling op het Burgerlijk Wetboek veel dwingende bepalingen op het terrein van de governance van woningcorporaties. Deze bepalingen gelden dus, ook als ze niet in de statuten zijn opgenomen. De vraag is nu of het raadzaam is al deze bepalingen toch over te nemen in de statuten. Als voordeel kan worden gezien dat naast de statuten niet ook nog de wet gekend of geraadpleegd behoeft te worden. Het nadeel is dat niet helder is welke bepalingen dwingend recht bevatten (waarvan dus niet mag worden afgeweken en waarover de corporatie dus geen zeggenschap heeft) en dat bij een wijziging van de 'overgeschreven' wet de statuten aangepast moeten worden. Dit laatste gaat bijna zeker gebeuren. In de meest recente wijziging van de Woningwet staan tal van omissies (om het eufemistisch te zeggen). Er is dan ook al een 'Veegwet wonen' in voorbereiding waarin e.e.a. zal worden gerepareerd. Het nadeel van uitgebreide statuten lijkt vele malen groter dan het voordeel. Dit voordeel is bovendien ook op een andere manier te realiseren. De inrichting van de governance van een corporatie hoeft niet compleet in de statuten te worden vastgelegd. Deze kan ook worden gekend vanuit een document waarin het complete verhaal staat over de juridische inrichting van die corporatie. Er worden nu statuten voorgelegd (zie hoofdstuk 2) waarin hoofdzakelijk alleen datgene staat wat krachtens de wet (het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet) in de statuten moet worden opgenomen. In hoofdstuk 3 is een artikelsgewijze toelichting op de statuten opgenomen. In hoofdstuk 4 zijn alle goedkeuringsplichtige bestuursbesluiten samengevat. Hoofdstuk 4 zou opgenomen kunnen worden in een op te stellen document met als werktitel 'Juridisch kader governance Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken'. Daarin staan dan naast de statutaire bepalingen, bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, de Woningwet en aanverwante regelingen, welke bepalingen toch al dwingend gelden ook als die niet in LW07 / 029b.Statuten 4

5 statuten zijn opgenomen. Ook kan daarin de Governancecode woningcorporaties 2015 worden verwerkt. Voor de praktijk zal dit document veel belangrijker zijn dan de statuten, omdat in dit document het hele juridische verhaal staat. De statuten die in hoofdstuk 2 worden voorgelegd zijn gebaseerd op statuten die recent door de Autoriteit woningcorporaties zijn goedgekeurd en die door een notaris zijn verleden. Er mag derhalve van uit gegaan worden dat deze procedureel houdbaar zijn. LW07 / 029b.Statuten 5

6 2 Statuten Voorstel voor de statuten zoals deze na fusie gaan luiden en zoals deze in november/december 2016 formeel worden goedgekeurd (rvc/t) en vastgesteld (ALV). NAAM Artikel 1 De vereniging is genaamd: Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken. ZETEL Artikel 2 De vereniging is gevestigd in de gemeente Stichtse Vecht. DOEL Artikel 3 De vereniging heeft als doel uitsluitend werkzaam te zijn op het gebied van de volkshuisvesting zoals omschreven in artikel 45 van de Woningwet. LIDMAATSCHAP Artikel 4 1. Lid van de vereniging kunnen worden meerderjarige natuurlijke personen. 2. Het bestuur beslist over de toelating van leden. 3. Wijst het bestuur een verzoek om lid van de vereniging te mogen worden af, dan heeft betrokkenen het recht binnen dertig dagen na ontvangst van de beslissing in beroep te gaan bij de raad van commissarissen. Deze beslist binnen zestig dagen. 4. De leden betalen een contributie die jaarlijks door de algemene vergadering wordt vastgesteld. BESTUUR Artikel 5 1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een of meer natuurlijke personen, met de titel 'directeur'. De raad van commissarissen stelt het aantal leden van het bestuur vast. LW07 / 029b.Statuten 6

7 2. De raad van commissarissen benoemt, schorst en ontslaat de leden van het bestuur. 3. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt niet genomen dan nadat het desbetreffende lid van het bestuur de gelegenheid is geboden om door de raad van commissarissen te worden gehoord. 4. Een schorsing vervalt van rechtswege indien de raad van commissarissen niet binnen zestig dagen na aanvang van de schorsing overgaat tot ontslag van de directeur. 5. Indien het bestuur uit meer dan één persoon bestaat dan benoemt de raad van commissarissen één van de leden van het bestuur tot voorzitter van het bestuur. Artikel 6 1. De raad van commissarissen stelt het bezoldigingsbeleid voor het bestuur vast met inachtneming van de voor de sector woningcorporaties geldende wet- en regelgeving. 2. De raad van commissarissen stelt voor elk van de leden van het bestuur, binnen het kader van het bezoldigingsbeleid, het salaris vast alsmede de overige arbeidsvoorwaarden. 3. In haar hoedanigheid van werkgever van de leden van het bestuur wordt de vereniging vertegenwoordigd door de raad van commissarissen. Artikel 7 1. Bij ontstentenis of belet van een of meer leden van het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden. De raad van commissarissen dient er voor te zorgen dat zo spoedig mogelijk in vacatures wordt voorzien. 2. Bij ontstentenis of belet van alle leden van het bestuur neemt de raad van commissarissen onverwijld zodanige maatregelen dat op de kortst mogelijke termijn de bestuurstaak wordt uitgeoefend door ten minste één, niet uit zijn midden, benoemde bestuurder. Artikel 8 Bestaat het bestuur uit meer dan één persoon dan stelt het bestuur, met goedkeuring van de raad van commissarissen, in het reglement van het bestuur nadere regels omtrent de verdeling van werkzaamheden en de werkwijze en het functioneren van het bestuur. Artikel 9 De vereniging wordt vertegenwoordigd door: a. het bestuur; b. elk van de leden van het bestuur afzonderlijk, indien het bestuur bestaat uit meer dan één persoon. RAAD VAN COMMISSARISSEN Artikel De raad van toezicht, genoemd in artikel 30, lid 1, van de Woningwet, verder te noemen: raad van commissarissen, bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen. LW07 / 029b.Statuten 7

8 2. Bij ontstentenis of belet van een of meer leden van de raad van commissarissen behoudt de raad van commissarissen zijn bevoegdheden. De raad van commissarissen dient er voor te zorgen dat zo spoedig mogelijk in vacatures wordt voorzien. 3. In geval van ontstentenis of belet van alle commissarissen wijst de algemene vergadering een persoon aan die tijdelijk met het toezicht op het bestuur is belast. 4. De in lid 3 bedoelde toezichthouder benoemt met inachtneming van het in de Woningwet en deze statuten bepaalde, een voorzitter van een nieuw door deze voorzitter samen te stellen raad van commissarissen. De voorzitter benoemt zo snel mogelijk, en met inachtneming van het daaromtrent in de Woningwet en deze statuten bepaalde, de commissarissen. 5. Aan de leden van de raad van commissarissen kan een redelijke vergoeding voor hun werkzaamheden worden toegekend. De hoogte van deze vergoeding wordt, het bestuur gehoord, door de raad van commissarissen vastgesteld, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. 6. In het reglement van de raad van commissarissen stelt de raad van commissarissen nadere regels omtrent de samenstelling, werkzaamheden, werkwijze en functioneren van de raad van commissarissen. Artikel De in het belang van de huurders van woongelegenheden van de vereniging werkzame huurdersorganisaties als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op het overleg huurders verhuurder hebben gezamenlijk het recht twee personen bindend voor te dragen voor benoeming tot commissaris indien de raad uit vijf commissarissen bestaat, twee of drie personen indien de raad uit zes commissarissen bestaat en drie personen indien de raad uit zeven commissarissen bestaat. 2. Indien er geen huurdersorganisatie is als bedoeld in lid 1 berust het bedoelde voordrachtsrecht bij de huurders gezamenlijk. 3. De raad van commissarissen gaat bij de benoeming van commissarissen niet aan een voordracht als bedoeld in de leden 1 en 2 voorbij. Tenzij door die benoeming in strijd met het bepaalde bij of krachtens artikel 30 van de Woningwet zou worden gekomen, of tenzij de algemene vergadering het bindende karakter aan die voordracht heeft ontnomen. In welke gevallen de raad van commissarissen hetzelfde aantal commissarissen uit de kring van huurders van woongelegenheden van toegelaten instellingen (of uit de kring van huurdersorganisaties als bedoeld in lid 1) benoemt als het aantal waarop die voordracht betrekking had. 4. De algemene vergadering kan aan een voordracht als bedoeld in lid 1 slechts het bindend karakter ontnemen, indien op die vergadering een aantal stemmen kan worden uitgebracht dat ten minste de helft bedraagt van het aantal stemmen dat door de stemgerechtigden gezamenlijk kan worden uitgebracht. 5. Indien geen voordracht is gedaan als bedoeld in lid 1 of 2, draagt de raad van commissarissen er zorg voor dat hetzelfde aantal commissarissen uit de huurders van de woongelegenheden van de vereniging wordt benoemd als waarop een zodanige voordracht betrekking zou kunnen hebben gehad, met dien verstande dat door die LW07 / 029b.Statuten 8

9 benoeming niet in strijd met het bepaalde bij of krachtens artikel 30 van de Woningwet mag worden gekomen. Artikel 12 Een lid van de raad van commissarissen is te allen tijde bevoegd zelf ontslag te nemen, mits dit schriftelijk gebeurt. Artikel De raad van commissarissen bespreekt en beoordeelt ten minste één keer per jaar het eigen functioneren en dat van individuele leden van de raad. 2. De in lid 1 bedoelde bespreking en beoordeling vinden één keer per twee jaar plaats onder begeleiding van een of meer door de raad van commissarissen aan te wijzen onafhankelijke, externe personen of instanties die dienen te beschikken over aantoonbare expertise op het gebied van en ervaring met het beoordelen van toezichthoudende organen in het algemeen en van raden van toezicht van toegelaten instellingen in het bijzonder. ALGEMENE VERGADERING Artikel Behalve door het bestuur kan de algemene vergadering worden bijeengeroepen door de raad van commissarissen. 2. De bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedt door middel van een brief aan het adres van de leden. BEGROTING Artikel 15 Voor het begin van een boekjaar stelt het bestuur, met goedkeuring van de raad van commissarissen, de begroting voor dat boekjaar vast. BESTEMMING VAN OVERSCHOT NA VEREFFENING Artikel 16 De vereffening na ontbinding van de vereniging en de bestemming van het overschot geschieden op de wijze zoals is voorgeschreven in artikel 20 lid 5 van de Woningwet. VERENIGINGSREGLEMENT Artikel 17 De algemene vergadering kan, op voorstel van het bestuur, een verenigingsreglement vaststellen waarin nadere regels worden gesteld over het lidmaatschap van de vereniging en het houden van vergaderingen van de algemene vergadering. LW07 / 029b.Statuten 9

10 3 Toelichting op de statuten Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Zie artikel 2:27 lid 4 onder a BW. Artikel 2 Zie artikel 2:27 lid 4 onder a BW. Artikel 3 Zie artikel 2:27 lid 4 onder b BW. Lid 1 van artikel 23 van de Woningwet schrijft voor dat in de statuten van een toegelaten instelling moet worden bepaald dat zij uitsluitend werkzaam is op het gebied van de volkshuisvesting en moet dat gebied worden omschreven overeenkomstig het bepaalde bij en krachtens artikel 45 van de Woningwet. De Autoriteit woningcorporaties (Aw) vindt een verwijzing naar artikel 45 van de Woningwet voldoende. Artikel 4 Strikt genomen hoeft alleen het in lid 4 bepaalde in de statuten te worden opgenomen (zie artikel 2:27 lid 4 onder c BW). Artikel 5 Krachtens artikel 2:27 lid 4 onder e BW moet de wijze van benoeming en ontslag der bestuurders onderdeel uitmaken van de statuten van een vereniging. Artikel 25 van de Woningwet laat de vereniging die een toegelaten instelling is daarin echter geen keuze. Artikel 6 Krachtens artikel 25 van de Woningwet (en artikel 5 van de statuten, zie hierboven) benoemt de raad van toezicht (in de statuten verder te noemen: raad van commissarissen) de LW07 / 029b.Statuten 10

11 bestuurder(s). Hierdoor ontstaat er een rechtsbetrekking tussen de bestuurder en de vereniging die zijn basis vindt in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ('Rechtspersonen') en de Woningwet. Deze rechtsbetrekking kan met zich meebrengen (en brengt in casu met zich mee) dat er naast deze rechtsbetrekking tussen de vereniging en de bestuurder nog een andere ontstaat en bestaat die zijn basis vindt in titel 10 van boek 7 BW: 'Arbeidsovereenkomst'. Het feit dat de raad van toezicht de bevoegdheid heeft om de bestuurder te benoemen, betekent niet dat hij ook de bevoegdheid heeft om met de bestuurder de arbeidsovereenkomst te sluiten en daarmee namens de vereniging de arbeidsvoorwaarden, waaronder het salaris, vast te stellen. Deze bevoegdheid komt toe aan degene(n) die bevoegd is (zijn) de vereniging te besturen en te vertegenwoordigen. In artikel 2:45 lid 1 BW staat dat het bestuur de vereniging vertegenwoordigt. In lid 4 staat dat de statuten ook aan andere personen dan bestuurders bevoegdheid tot vertegenwoordiging kunnen toekennen. Zonder nadere regeling in de statuten is dus het bestuur (als enige) bevoegd om namens de vereniging met de bestuurder een arbeidsovereenkomst te sluiten. Dit nu wordt, niet ten onrechte, onwenselijk geacht. Artikel 6, lid 3, nu maakt de raad van commissarissen bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen in haar hoedanigheid van werkgever van de directeur. Artikel 7 Zie artikel 25 lid 7 Woningwet. Artikel 8 Er is geen wettelijke verplichting een bestuursreglement te maken. In de (Woning)wet en de governancecode staan tal van bepalingen die het bestuur van een toegelaten instelling in acht moet nemen bij de uitoefening van zijn taak. Er is dan ook geen directe noodzaak ook nog een reglement te maken. Alleen als het bestuur uit meer dan één persoon bestaat is het raadzaam nadere regels te stellen voor het functioneren van het bestuur, zoals regels over het houden van vergaderingen en het nemen van besluiten. Artikel 9 Zoals hierboven bij artikel 6 al is gezegd, is het bestuur krachtens artikel 2:45 lid 1 BW bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen. Bestaat het bestuur uit meer personen dan is het dienstig elk van de bestuurders vertegenwoordigingsbevoegdheid te verlenen. Dit gebeurt in de statuten artikel 9 onder b. Artikel 10 Artikel 30 lid 1 van de Woningwet zegt dat de toegelaten instelling 'een raad van toezicht' heeft. De individuele leden van de raad heten 'commissarissen'. LW07 / 029b.Statuten 11

12 De Aw vindt goed dat de benaming 'raad van commissarissen' wordt gebruikt. Om duidelijk te maken dat de raad van commissarissen hetzelfde orgaan is als de raad van toezicht genoemd in artikel 30 lid 1, wordt dit met zoveel worden in lid 1 gezegd. Artikel 30 lid 11 onder a van de Woningwet schrijft voor dat de statuten van een toegelaten instelling voorschriften moeten bevatten omtrent de wijze waarop, in geval van ontstentenis of belet van commissarissen, voorlopig in de raad van toezicht wordt voorzien. Het ligt in de rede dat de algemene vergadering in zo'n situatie een tijdelijk toezichthouder aanwijst. Artikel 11 Zie artikel 30 lid 9 Woningwet. Artikel 12 Noch in het Burgerlijk Wetboek, noch in de Woningwet is met zoveel woorden bepaald dat een lid van de raad van toezicht zelf ontslag kan nemen. Artikel 13 Zie artikel 30 lid 11 onder b Woningwet. In deze bepaling staat o.a. dat in de statuten de frequentie moet worden bepaald waarmee het functioneren van de raad onder begeleiding van (een) derde(n) wordt beoordeeld, met dien verstande dat hiervoor een minimum geldt van eenmaal per twee jaar. Artikel 14 In artikel 2:41, lid 1, BW staat dat het bestuur bevoegd is de algemene vergadering bijeen te roepen, maar ook dat de statuten deze bevoegdheid ook aan anderen dan het bestuur kan verlenen. Lid 1 van artikel 12 verleent deze bevoegdheid ook aan de raad van commissarissen. Artikel 27, lid 4, onder d van boek 2 BW schrijft voor dat in de statuten 'de wijze van bijeenroeping van de algemene vergadering' moet worden beschreven. Dit gebeurt in lid 2. Artikel 15 Het Burgerlijk Wetboek, noch de Woningwet kent een bepaling waaruit zou blijken dat een rechtspersoon (toegelaten instelling) een begroting moet opstellen, laat staan waaraan zo'n begroting moet voldoen. In artikel 55a, lid 2, van de Woningwet wordt aan toegelaten instellingen de verplichting opgelegd een reglement financieel beheer op te stellen. Nadere voorschriften omtrent de inhoud van dit reglement worden bij of krachtens algemene maatregel van bestuur gegeven. In artikel 104 lid 2 sub b van de algemene maatregel van bestuur (het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015) staat dat het reglement bepaalt dat de toegelaten instelling (en de dochtermaatschappij) beschikt over een meerjarenbegroting voor ten minste de vijf kalenderjaren volgend op het laatst afgesloten boekjaar. De verplichting tot het maken van een begroting komt dus van verre. LW07 / 029b.Statuten 12

13 Artikel 13 creëert daarom wat meer op de voorgrond een statutaire verplichting voor het bestuur. Artikel 16 Zie artikel 2:286 lid 4 onder a BW. Artikel 17 Krachtens artikel 24, lid 1, van de Woningwet is de algemene vergadering bevoegd de statuten te wijzigen op voorstel van het bestuur. Het ligt voor de hand dat het verenigingsreglement op dezelfde wijze wordt vastgesteld en gewijzigd. Tot slot In artikel 26, lid 1, van de Woningwet staan de wettelijke beperkingen van de bestuursbevoegdheid, n.l. de besluiten van het bestuur die de goedkeuring behoeven van de raad van toezicht. Zonder die goedkeuring is het besluit krachteloos (nietig). Aan deze wettelijke beperkingen kunnen ook de statuten nog besluiten ('voornemens' zegt de Woningwet merkwaardigerwijs) toevoegen die de goedkeuring behoeven van de raad van toezicht. Aan de hand van het document 'Besluiten bestuur die de goedkeuring behoeven van de raad van commissarissen' kan nader worden bezien of in de statuten nog een aanvulling op de wet moet worden opgenomen. Krachtens artikel 35 lid 3 van de Woningwet wordt de jaarrekening vastgesteld door de algemene vergadering. De statuten kunnen in plaats van de algemene vergadering de raad van toezicht aanwijzen als het orgaan dat de jaarrekening vaststelt. LW07 / 029b.Statuten 13

14 4 Goedkeuringsplichtige bestuursbesluiten Besluiten van het bestuur die de goedkeuring behoeven van de raad van commissarissen Woningwet overdracht of overgang van de door de toegelaten instelling in stand gehouden onderneming dan wel een overwegend deel van die onderneming aan een derde het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de toegelaten instelling met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de toegelaten instelling het doen van een investering ten behoeve van de volkshuisvesting, indien daarmee ten minste , gemoeid is (m.u.v. investeringen ten behoeve van het in stand houden van of treffen van voorzieningen aan onroerende zaken) wijziging van de statuten of, bij een toegelaten instelling die een vereniging is, een voorstel daartoe ontbinding van de toegelaten instelling of, bij een toegelaten instelling die een vereniging is, een voorstel daartoe Vecht en omstreken het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vereniging met een andere rechtspersoon of vennootschap, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is een voorstel tot wijziging van de statuten een voorstel tot ontbinding van de vereniging

15 Besluiten van het bestuur die de goedkeuring behoeven van de raad van commissarissen Woningwet aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling van de toegelaten instelling gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de toegelaten instelling ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de toegelaten instelling of van personen die als zelfstandigen of in een rechtspersoon of vennootschap daarin werkzaam zijn het vervreemden van onroerende zaken en hun onroerende en infrastructurele aanhorigheden van de toegelaten instelling, het daarop vestigen van een recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik, en het overdragen van de economische eigendom daarvan, telkens indien daarmee ten minste een bij algemene maatregel van bestuur bepaald bedrag gemoeid is, welk bedrag verschillend kan worden bepaald ten aanzien van verschillende categorieën beoogde verkrijgers van die zaken en aanhorigheden (indien hiermee een bedrag van of meer is gemoeid en muv transacties mbt woongelegenheden van welke de beoogde verkrijger een natuurlijk persoon is en waarin deze of een bloed- of aanverwant in de eerste graad zijn hoofdverblijf heeft of al hebben, tenzij de statuten bepalen dat de goedkeuring wel is vereist het vaststellen van het overzicht, bedoeld in artikel 43, eerste lid Woningwet (De toegelaten instelling stelt een overzicht op van voorgenomen werkzaamheden, waaruit de gemeenten waar zij feitelijk werkzaam is kunnen afleiden welke werkzaamheden op hun grondgebied zijn voorzien, en welke bijdrage daarmee is beoogd aan de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid dat in die gemeenten Vecht en omstreken aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers het aangaan van overeenkomsten als bedoeld in artikel 14

16 Besluiten van het bestuur die de goedkeuring behoeven van de raad van commissarissen Woningwet geldt. Het overzicht heeft betrekking op de eerstvolgende vijf kalenderjaren en heeft mede betrekking op de met de toegelaten instelling verbonden ondernemingen.) Btiv 2015 Artikel 103: het reglement financieel beheer wordt vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de raad van toezicht en Onze Minister Vecht en omstreken de vaststelling van de begroting, het volkshuisvestingsverslag, de jaarrekening (NB: wordt vastgesteld door rvc: art. 35 lid 3 Woningwet), het jaarverslag en het overzicht van cijfermatige kerngegevens en prognoses de vaststelling en wijzigingen van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen de uitgifte van schuldbrieven ten laste van de vereniging het aangaan van geldleningen boven een limiet die jaarlijks door de raad van commissarissen wordt vastgesteld het vaststellen van ondernemingsplannen het nemen van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap boven een waarde die jaarlijks door de raad van commissarissen wordt vastgesteld het beleggings- en treasurybeleid (derivaten)

Stichting Wonen Zuid. DOEL Artikel 3 De stichting heeft als doel uitsluitend werkzaam te zijn op het gebied van de volkshuisvesting.

Stichting Wonen Zuid. DOEL Artikel 3 De stichting heeft als doel uitsluitend werkzaam te zijn op het gebied van de volkshuisvesting. Stichting Wonen Zuid NAAM Artikel 1 De stichting is genaamd: "Stichting Wonen Zuid". ZETEL Artikel 2 De stichting is gevestigd in de gemeente Roermond. DOEL Artikel 3 De stichting heeft als doel uitsluitend

Nadere informatie

De stichting heeft als werkgebied alle gemeenten in Nederland.

De stichting heeft als werkgebied alle gemeenten in Nederland. Statuten habion Artikel 1 Naam De stichting is genaamd: stichting Habion. Artikel 2 Zetel De stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht. Artikel 3 Doel De stichting heeft als doel uitsluitend werkzaam

Nadere informatie

statuten Stichting Wonen Zuid

statuten Stichting Wonen Zuid statuten Stichting Wonen Zuid NAAM Artikel 1 De stichting is genaamd: Stichting Wonen Zuid. ZETEL Artikel 2 De stichting is gevestigd in de gemeente Roermond. DOEL Artikel 3 De stichting stelt zich ten

Nadere informatie

STATUTEN CASADE WOONSTICHTING. Casade Woondiensten

STATUTEN CASADE WOONSTICHTING. Casade Woondiensten STATUTEN CASADE WOONSTICHTING Casade Woondiensten Vaststelling door : bestuur Woonstichting Waalwijk 6 september 2000 bestuur Woningbouwstichting Sprang-Capelle 12 september 2000 bestuur Woningstichting

Nadere informatie

M R. J. B. H. T H I E L

M R. J. B. H. T H I E L STATUTEN GROEN WONEN VLIST NAAM Artikel 1 De vereniging is genaamd: Groen Wonen Vlist. ZETEL Artikel 2 De vereniging is gevestigd in de gemeente Vlist. DOEL Artikel 3 De vereniging heeft als doel uitsluitend

Nadere informatie

STATUTEN Stichting Adelante Zorg met ingang van 28-7-2015

STATUTEN Stichting Adelante Zorg met ingang van 28-7-2015 21500421 sr / 59065 STATUTEN Stichting Adelante Zorg met ingang van 28-7-2015 STATUTEN: NAAM EN ZETEL Artikel 1. De stichting is genaamd: Stichting Adelante Zorg. Zij heeft haar zetel te Heerlen. DOEL

Nadere informatie

Reglement bestuur UWOON. Artikel 1 Definities

Reglement bestuur UWOON. Artikel 1 Definities Reglement bestuur UWOON Artikel 1 Definities In dit reglement hebben de met een hoofdletter geschreven begrippen de navolgende betekenis: Bestuur/ Bestuurder het bestuur van de Stichting als bedoeld in

Nadere informatie

BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013

BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 VOORSTEL TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN ALLIANDER N.V. (d.d.

Nadere informatie

Statuten(wijzigingen) woningcorporaties. Algemeen

Statuten(wijzigingen) woningcorporaties. Algemeen Statuten(wijzigingen) woningcorporaties Algemeen Artikel 23, derde lid, Woningwet (verzoek goedkeuring) De toegelaten instelling en een met haar verbonden onderneming behoeft voor de wijziging van haar

Nadere informatie

CONCEPT STATUTEN VERKRIJGENDE VERENIGING NA FUSIE d.d. 8 april 2016

CONCEPT STATUTEN VERKRIJGENDE VERENIGING NA FUSIE d.d. 8 april 2016 CONCEPT STATUTEN VERKRIJGENDE VERENIGING NA FUSIE d.d. 8 april 2016 NAAM Artikel 1 De vereniging is genaamd: Polderwonen 1. ZETEL Artikel 2 De vereniging is gevestigd in de gemeente Oudewater. DOEL Artikel

Nadere informatie

Directiestatuut. Woonstichting St. Joseph Boxtel

Directiestatuut. Woonstichting St. Joseph Boxtel Directiestatuut Woonstichting St. Joseph Boxtel september 2010 September 2010 1 Directiestatuut Woonstichting St. Joseph In deze notitie zijn de formele verhoudingen tussen de Raad van Toezicht en Bestuurder

Nadere informatie

Akte van statutenwijziging verleden voor mr. Leonie G.M. Roos, notaris gevestigd te Beverwijk.

Akte van statutenwijziging verleden voor mr. Leonie G.M. Roos, notaris gevestigd te Beverwijk. NOTARIS MAATSCHAP BATENBURG kantoren te Haarlem en Beverwijk Haarlem, Tempeliersstraat 20A Beverwijk, Zeestraat 26 ref: 2008.002944.01/EG/mz DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN van de te Harderwijk gevestigde

Nadere informatie

de vigerende statuten van de Stichting het bestuur van de stichting als bedoeld in artikel 6 van de De statuten

de vigerende statuten van de Stichting het bestuur van de stichting als bedoeld in artikel 6 van de De statuten Reglement raad van commissarissen Woonstichting Triada Artikel 1 Definities In dit reglement hebben de met een hoofdletter geschreven begrippen de navolgende betekenis: De stichting Woonstichting Triada

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST van de volledige statuten van de te Bergambacht gevestigde stichting Stichting QuaWonen per 29 juni 2007.

DOORLOPENDE TEKST van de volledige statuten van de te Bergambacht gevestigde stichting Stichting QuaWonen per 29 juni 2007. DOORLOPENDE TEKST van de volledige statuten van de te Bergambacht gevestigde stichting Stichting QuaWonen per 29 juni 2007. ============================================================= NAAM, HISTORIE

Nadere informatie

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam.

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. 1 Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING STADGENOOT

STATUTEN STICHTING STADGENOOT STATUTEN STICHTING STADGENOOT NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting is genaamd: Stichting Stadgenoot. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Amsterdam. DOEL EN WERKGEBIED Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

Stichting TBV STICHTINGSSTATUTEN

Stichting TBV STICHTINGSSTATUTEN Stichting TBV STICHTINGSSTATUTEN Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 16 juni 2016 Vastgesteld door het bestuur op 21 juni 2016 Stichtingsstatuten Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1-

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 21 juni 2011

NIEUWSBRIEF 21 juni 2011 MR. J.B.H. THIEL Ondernemingsrechtadviseur NIEUWSBRIEF 21 juni 2011 Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting Op 12 mei 2011 heeft de Koningin aan de Tweede Kamer aangeboden 'een voorstel

Nadere informatie

Statuten Christelijke Woonstichting Patrimonium Urk

Statuten Christelijke Woonstichting Patrimonium Urk Statuten Christelijke Woonstichting Patrimonium Urk STATUTEN CHRISTELIJKE WOONSTICHTING PATRIMONIUM URK Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Definities In deze statuten wordt verstaan onder: a.

Nadere informatie

CONCEPT STATUTEN WONINGSTICHTING REEUWIJK

CONCEPT STATUTEN WONINGSTICHTING REEUWIJK CONCEPT STATUTEN WONINGSTICHTING REEUWIJK Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Definities In deze statuten wordt verstaan onder: a. toegelaten instelling: een stichting of vereniging in de zin

Nadere informatie

Statuten Elan Wonen 1 Statuten Elan Wonen

Statuten Elan Wonen 1 Statuten Elan Wonen 1 Hoofdstuk I. Artikel 1 - Artikel 2 - Artikel 3 - Algemene bepalingen Definities In deze statuten wordt verstaan onder: a. Toegelaten instelling: een stichting of vereniging in de zin van artikel 19 van

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Stichting deltawonen per 1 juli 2016

S T A T U T E N van: Stichting deltawonen per 1 juli 2016 1 / 16 S T A T U T E N van: Stichting deltawonen per 1 juli 2016 S T A T U T E N Artikel 1 - Begripsbepalingen 1. In deze statuten wordt verstaan onder: Governancecode : de door de leden van Aedes vereniging

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN 20140163 1 STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Meesman Beleggingsfondsen (vóór statutenwijziging genaamd: Stichting Bewaarder Meesman

Nadere informatie

CONCEPTSTATUTEN WONINGSTICHTING DE KOMBINATIE d.d. 23 maart 2016

CONCEPTSTATUTEN WONINGSTICHTING DE KOMBINATIE d.d. 23 maart 2016 CONCEPTSTATUTEN WONINGSTICHTING DE KOMBINATIE d.d. 23 maart 2016 Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Definities In deze statuten wordt verstaan onder: a. toegelaten instelling: een stichting of

Nadere informatie

Doorlopende tekst van de statuten van. Stichting Mooiland

Doorlopende tekst van de statuten van. Stichting Mooiland Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Mooiland zoals deze luiden sinds de statutenwijziging de dato 5 oktober 2016, verleden bij akte voor een waarnemer van mr. S. Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam.

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND ENERGY RESEARCH CENTRE OF THE NETHERLANDS

STATUTEN STICHTING ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND ENERGY RESEARCH CENTRE OF THE NETHERLANDS 1 STATUTEN STICHTING ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND ENERGY RESEARCH CENTRE OF THE NETHERLANDS STATUTEN zoals deze luiden met ingang van 17 februari 2015 BEGRIPSBEPALINGEN EN INTERPRETATIE Artikel 1

Nadere informatie

/ blad 1

/ blad 1 2014.000594.01 / blad 1 Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Definities In deze statuten wordt verstaan onder: a. toegelaten instelling: een stichting of vereniging in de zin van artikel 19 van

Nadere informatie

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybalvereniging VIOS Eefde en is gevestigd in de gemeente Gorssel. DOEL Artikel 2 2.1 De vereniging

Nadere informatie

met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005 voor Mr H.B.H. Kraak, notaris te Amsterdam.

met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005 voor Mr H.B.H. Kraak, notaris te Amsterdam. - 1 - STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM ACS/6001796/287852.dlt met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005

Nadere informatie

2. Dit reglement is in werking getreden op 18 februari 2010 en vervangt het reglement van 14 september 2006.

2. Dit reglement is in werking getreden op 18 februari 2010 en vervangt het reglement van 14 september 2006. Reglement Raad van Commissarissen overeenkomstig artikel 15.6 van de statuten van ProRail B.V. #2171492 Inleiding Artikel 1. Reglement 1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen tijdens

Nadere informatie

ANNEX B. Statuten ProQR Therapeutics I B.V.

ANNEX B. Statuten ProQR Therapeutics I B.V. 1 ANNEX B Statuten ProQR Therapeutics I B.V. STATUTEN BEGRIPSBEPALING EN INTERPRETATIE Artikel 1 1.1 In deze statuten worden de volgende definities gehanteerd: Aandeelhouder een houder van aandelen in

Nadere informatie

STATUTEN WOONSTICHTING ETTEN-LEUR

STATUTEN WOONSTICHTING ETTEN-LEUR STATUTEN WOONSTICHTING ETTEN-LEUR VERSIE 13 JULI 2016 Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Definities In deze statuten wordt verstaan onder: a. toegelaten instelling: een stichting of vereniging

Nadere informatie

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM - 1 - STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM LS/6008003/10257933.dlt met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 20 mei 2011voor

Nadere informatie

Reglement Financieel Beleid en Beheer

Reglement Financieel Beleid en Beheer Reglement Financieel Beleid en Beheer Status: Vastgesteld door het Bestuur d.d.: 16 juni 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d.: 16 juni 2016 Goedgekeurd door de Autoriteit woningcorporaties d.d.:

Nadere informatie

Statuten Stichting OLVG, met ingang van 1 juni 2015

Statuten Stichting OLVG, met ingang van 1 juni 2015 Statuten Stichting OLVG, met ingang van 1 juni 2015 Naam. Zetel. Artikel 1. 1. De stichting is genaamd: Stichting OLVG. 2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. Doel. Artikel 2. 1. De

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

De tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde middelen worden gevormd door alle wettige baten.

De tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde middelen worden gevormd door alle wettige baten. Stichting AOC Oost Naam en Zetel Artikel 1 1. De Stichting draagt de naam: Stichting AOC OOST-NEDERLAND De stichting gebruikt als handelsnaam: AOC Oost 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Doetinchem

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE STICHTING: STICHTING CLAVIS, STATUTAIR GEVESTIGD TE TERNEUZEN:

STATUTEN VAN DE STICHTING: STICHTING CLAVIS, STATUTAIR GEVESTIGD TE TERNEUZEN: Claushof 2 Postbus 20 4530 AA Terneuzen Tel. 0115-617977 Fax 0115-630216 STATUTEN VAN DE STICHTING: STICHTING CLAVIS, STATUTAIR GEVESTIGD TE TERNEUZEN: HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 - Naam,

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING. Parklaan 17 I Postbus I 3001 KB Rotterdam I Telefoon I

STATUTENWIJZIGING. Parklaan 17 I Postbus I 3001 KB Rotterdam I Telefoon I 1 STATUTENWIJZIGING Heden, negen december tweeduizend zestien, verscheen voor mij, Mr Drs Roelf Xander Jan------ Blokzijl, notaris te Rotterdam:-----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen.

Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen. Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft tot doel in Nijmegen en omgeving

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING WONINGBOUWVERENIGING VECHT EN OMSTREKEN

STATUTENWIJZIGING WONINGBOUWVERENIGING VECHT EN OMSTREKEN 4306/akte_statwijzdef STATUTENWIJZIGING WONINGBOUWVERENIGING VECHT EN OMSTREKEN Heden, drie september tweeduizend vier, verscheen voor mij, mr. Antonie Engelbracht, notaris gevestigd in de gemeente Loenen:

Nadere informatie

NAAMSWIJZIGING RAAD VAN TOEZICHT IN RAAD VAN COMMISSARISSEN

NAAMSWIJZIGING RAAD VAN TOEZICHT IN RAAD VAN COMMISSARISSEN NAAMSWIJZIGING RAAD VAN TOEZICHT IN RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT BETAALD VOETBAL Overgangsregeling Nieuwe zittingstermijnen raad van toezicht raad van commissarissen, bestuur en commissies betaald

Nadere informatie

OCB6022633 STATUTENWIJZIGING

OCB6022633 STATUTENWIJZIGING 1 OCB6022633 STATUTENWIJZIGING Heden, elf september tweeduizend acht, verscheen voor mij, Mr Adriaan Verrijp, notaris te Westland: de heer ANDREAS JOHANNES VAN DEN BERG, wonende Korianderpad 2, 2292 CL

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

AMSN444079/

AMSN444079/ Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Continuïteit NN Group zoals deze luiden na het verlijden van de akte van oprichting voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, op 11 juni 2014.

Nadere informatie

Herziening van de regels over toegelaten instellingen (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting)

Herziening van de regels over toegelaten instellingen (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting) 1 Tekst van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting, zoals die zou komen te luiden na aanvaarding van de novelle incl. de nota van wijziging daarop (wijzigingen d.m.v. nota van wijziging

Nadere informatie

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3.

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3. STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Heijmans en is gevestigd te Rosmalen. 1.2. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort. Doel Artikel 2. 2.1.

Nadere informatie

Stichting ProWonen, STATUTEN. van. gevestigd te Eibergen,

Stichting ProWonen, STATUTEN. van. gevestigd te Eibergen, STATUTEN van Stichting ProWonen, gevestigd te Eibergen, zoals vastgesteld bij akte van fusie, op 22 december 2004 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo Naam en toelating Artikel 1 De stichting

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 769 Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Financiële Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten

Nadere informatie

NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting voor Christelijk Onderwijs in Noord- en Oost- Drenthe. De afgekorte naam van de

NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting voor Christelijk Onderwijs in Noord- en Oost- Drenthe. De afgekorte naam van de NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting voor Christelijk Onderwijs in Noord- en Oost- Drenthe. De afgekorte naam van de stichting is Stichting CONOD. 2. De stichting is gevestigd

Nadere informatie

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING - 1 - STATUTEN VAN STICHTING CONTINUÏTEIT ING PHK/6008125/10252500.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 26 januari 2011 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT FidesWonen Versie 1.0 Sommelsdijk, 24 april 2012 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit statuut is conform artikel 39 van de statuten vastgesteld en goedgekeurd in de

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

AMSTERDAM INTERNET EXCHANGE B.V.

AMSTERDAM INTERNET EXCHANGE B.V. - 1 - STATUTEN VAN AMSTERDAM INTERNET EXCHANGE B.V. ED/6001613/269943.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 5 januari 2005 voor een waarnemer van Mr

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING NATIONALE COÖPERATIEVE RAAD, BIJ AFKORTING NCR

STATUTEN VAN DE VERENIGING NATIONALE COÖPERATIEVE RAAD, BIJ AFKORTING NCR STATUTEN VAN DE VERENIGING NATIONALE COÖPERATIEVE RAAD, BIJ AFKORTING NCR oprichting 1 april 2014 STATUTEN VAN NATIONALE COÖPERATIEVE RAAD met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de

Nadere informatie

Stichting Wooninvest Stichting Wooninvest STATUTEN NAAM Artikel 1 Stichting WoonInvest ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3 WERKGEBIED Artikel 4

Stichting Wooninvest Stichting Wooninvest STATUTEN NAAM Artikel 1 Stichting WoonInvest ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3 WERKGEBIED Artikel 4 50245azms stw Blad 1 STATUTENWIJZIGING Vandaag, zeventien maart tweeduizendnegen, verscheen voor mij, mr. Albert Marinus Zwart, notaris te Leidschendam-Voorburg: mevrouw Yvonne Margareta Susanna Maria

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Statuten van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010,

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen... 1 Artikel 1- Naam en Zetel... 1 Artikel 2- Werkgebied, doel... 1

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen... 1 Artikel 1- Naam en Zetel... 1 Artikel 2- Werkgebied, doel... 1 INHOUD Statuten Hoofdstuk I. Algemene bepalingen... 1 Artikel 1- Naam en Zetel... 1 Artikel 2- Werkgebied, doel... 1 Hoofdstuk II. Het bestuur... 1 Artikel 3- Algemene bepaling... 1 Artikel 4- Samenstelling,

Nadere informatie

NautaDutilh N.V. AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BINCKBANK N.V.

NautaDutilh N.V. AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BINCKBANK N.V. NautaDutilh N.V. AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BINCKBANK N.V. Heden, [ ] tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mr. Wijnand Hendrik Bossenbroek, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant, handelend als gemeld,

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING STICHTING CAMPVUUR, statutair gevestigd in de gemeente Opsterland, opgericht bij akte verleden op zeven november tweeduizend zeven verleden voor mr.

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

Auteur: Bart Maassen T: 06-24184687 E: bart.maassen@2be.nu

Auteur: Bart Maassen T: 06-24184687 E: bart.maassen@2be.nu Auteur: Bart Maassen T: 06-24184687 E: bart.maassen@2be.nu Datum: 1 juli 2015 Het staat u vrij om dit document te gebruiken. Er rusten geen rechten op. Wel verzoeken wij u in een bronvermelding te verwijzen

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Bijgewerkt t/m nr. 8 (Nota van Wijziging) 32 769 Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Financiële Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten instellingen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Energie Coöperatie Gaasterland (ECG)

Huishoudelijk reglement Energie Coöperatie Gaasterland (ECG) Huishoudelijk reglement Energie Coöperatie Gaasterland (ECG) Dit Huishoudelijk Reglement is opgesteld in overeenstemming met en in aansluiting op de statuten van Energiecoöperatie Gaasterland (ECG). Definities

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN

STATUTEN STICHTING AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN STATUTEN STICHTING AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN Naam en zetel Artikel 1 De stichting is genaamd: Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Zij heeft haar zetel te Amsterdam. Doelstelling

Nadere informatie

Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid

Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid Vastgesteld door bestuurder op d.d. 10-3-2015 Goedgekeurd door Raad van Commissarissen op d.d. 26-03-2015 INHOUD VERBINDINGENSTATUUT 1. INLEIDING... 2 1.1 INTERNE

Nadere informatie

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL - 1 - STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL PHK/6006588/10100283.dlt met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 30 september 2009 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris

Nadere informatie

Checklist Bbsh volkshuisvestingsverslag 2011

Checklist Bbsh volkshuisvestingsverslag 2011 Algemeen Lees eerst het onderdeel 'algemeen' uit de toelichting. (! ) 1. Controle volledigheid Volkshuisvestingsverslag 1.1. 1.1.1. Bevat het volkshuisvestingsverslag een uiteenzetting over c.q. overzicht

Nadere informatie

dossier : 1 behandelaar :

dossier : 1 behandelaar : dossier : 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting Kumbatio Nederland, zoals laatstelijk gewijzigd bij akte op tweeëntwintig augustus tweeduizend dertien voor mevrouw Mr Imke Maria

Nadere informatie

STATUTEN. Dit is een uitgave van: WSG Markt 32/34 Postbus AC Geertruidenberg Tel. (0162) Fax. (0162)

STATUTEN. Dit is een uitgave van: WSG Markt 32/34 Postbus AC Geertruidenberg Tel. (0162) Fax. (0162) STATUTEN 2016 Dit is een uitgave van: WSG Markt 32/34 Postbus 112 4930 AC Geertruidenberg Tel. (0162) 51 41 50 Statuten WSG Fax. (0162) 52 10 1 76 2 Statuten WSG AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING Vandaag,

Nadere informatie

STICHTINGSSTATUTEN bij notariële akte gepasseerd op 27 mei 1993 en laatstelijk gewijzigd op 13 januari 2009

STICHTINGSSTATUTEN bij notariële akte gepasseerd op 27 mei 1993 en laatstelijk gewijzigd op 13 januari 2009 STICHTINGSSTATUTEN bij notariële akte gepasseerd op 27 mei 1993 en laatstelijk gewijzigd op 13 januari 2009 NAAM Artikel 1 De stichting is genaamd: Stichting TBV ; zij is de voortzetting van de TILBURGSCHE

Nadere informatie

STICHTING THUISZORG WEST-BRABANT

STICHTING THUISZORG WEST-BRABANT 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING THUISZORG WEST- BRABANT, ZOALS DEZE LUIDEN NA DE STATUTENWIJZIGING, ZULKS BLIJKENS AKTE OP 27 JULI 2015, VERLEDEN VOOR MR E.P.B. TEN BRINKE, NOTARIS TE

Nadere informatie

Statuten Stichting LEKSTEDEwonen

Statuten Stichting LEKSTEDEwonen - 1 - Statuten Stichting LEKSTEDEwonen Artikel 1 Naam en plaats van vestiging/definities 1. De stichting is genaamd: STICHTING LEKSTEDEwonen en wordt hierna aangeduid als Stichting. 2. De stichting heeft

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3 20150354 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na akte van statutenwijziging, op 28 december

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT VAN DE HOGESCHOOL INTERCONFESSIONELE PEDAGOGISCHE ACADEMIE BASISONDERWIJS (IPABO)

BESTUURSREGLEMENT VAN DE HOGESCHOOL INTERCONFESSIONELE PEDAGOGISCHE ACADEMIE BASISONDERWIJS (IPABO) BESTUURSREGLEMENT VAN DE HOGESCHOOL INTERCONFESSIONELE PEDAGOGISCHE ACADEMIE BASISONDERWIJS (IPABO) vastgesteld door de Raad van Toezicht van de Stichting voor Protestants Christelijke en Rooms Katholieke

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

lid: orgaan: raad van toezicht: schriftelijk: U.A.: Artikel 2. Naam en Coöperatief Zuiderlicht Artikel 3. Doel

lid: orgaan: raad van toezicht: schriftelijk: U.A.: Artikel 2. Naam en Coöperatief Zuiderlicht Artikel 3. Doel lid: een lid van de coöperatie; orgaan: het bestuur, de algemene vergadering en, indien ingesteld, de raad van toezicht; raad van toezicht: de raad van toezicht van de coöperatie, indien ingesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

Statuten Woningstichting Leusden

Statuten Woningstichting Leusden Statuten Woningstichting Leusden 2016 Inhoud Hoofdstuk I. Algemene bepalingen... 5 Artikel 1 - Definities... 5 Artikel 2 - Naam en zetel... 5 Artikel 3 - Werkgebied, doel... 5 Hoofdstuk II. Het bestuur...

Nadere informatie

tweeduizend zestien, verscheen voor mij, negentienhonderd zevenenzeventig ( ). De verschenen persoon gaf te kennen:

tweeduizend zestien, verscheen voor mij, negentienhonderd zevenenzeventig ( ). De verschenen persoon gaf te kennen: 1 STATUTENWIJZIGING STICHTING DUWO Heden vierentwintig november tweeduizend zestien, verscheen voor mij, mr. Tanya Elvira Daisy Hicks, notaris te Amsterdam: de heer mr. Sebastiaan Bartfloris Onclin, kantooradres

Nadere informatie

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren van Kleine kwalen in de huisartsgeneeskunde. Verkorte

Nadere informatie

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden 1 STATUTENWIJZIGING JURIDISCHE FACULTEIT DER AMSTERDAMSCHE STUDENTEN Heden, [*], verscheen voor mij, mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam: [*]. De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING DE ALLIANTIE PER 13 JULI 2012

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING DE ALLIANTIE PER 13 JULI 2012 blad -1- DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING DE ALLIANTIE PER 13 JULI 2012 DEFINITIES Artikel 1 1. In deze statuten worden de volgende definities gehanteerd: - "bestuur": het bestuur van de

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs

Reglement College van Bestuur. de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs Reglement College van Bestuur de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs 1 juni 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Statuten Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden

Statuten Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden Statuten Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden Artikel 1 Naam, zetel en duur 1. De stichting draagt de naam: Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden 2. Zij is gevestigd te Arnhem 3. De stichting is

Nadere informatie

Bestuur- en directiestatuut Wassenaarsche Bouwstichting

Bestuur- en directiestatuut Wassenaarsche Bouwstichting Bestuur- en directiestatuut Wassenaarsche Bouwstichting Inleidende bepalingen Artikel 1 1.1 a Dit Bestuur- en directiestatuut beschrijft en formaliseert de werkzaamheden van de directeur-bestuurder zoals

Nadere informatie

Herziening van de regels over toegelaten instellingen (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting)

Herziening van de regels over toegelaten instellingen (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting) 1 Tekst van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting, zoals die zou komen te luiden na aanvaarding van de novelle en de aangenomen amendementen daarop Herziening van de regels over toegelaten

Nadere informatie

STICHTINGSSTATUTEN. (verwachte vestigingsplaats) grondslag; Het onderwijs aan de. Bijlage 1. Concept 7 (behorende bij het Fusierapport, 14 mei 2015)

STICHTINGSSTATUTEN. (verwachte vestigingsplaats) grondslag; Het onderwijs aan de. Bijlage 1. Concept 7 (behorende bij het Fusierapport, 14 mei 2015) Bijlage 1. Concept 7 (behorende bij het Fusierapport, 14 mei 2015) De stichtingsstatuten zijn gekoppeld aan het reglement en zullen nog aangepast worden qua naam en naar aanleiding van het advies van de

Nadere informatie

Statuten. Stichting Preferente Aandelen KAS BANK

Statuten. Stichting Preferente Aandelen KAS BANK Statuten Stichting Preferente Aandelen KAS BANK d.d. 26 maart 2009 Statuten van Stichting Preferente Aandelen KAS BANK, gevestigd te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING TENNISPARK EINSTEIN. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zevenaar. Doel Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

Grondslag Artikel 2: De grondslag van de stichting is de Bijbel als Gods Woord.

Grondslag Artikel 2: De grondslag van de stichting is de Bijbel als Gods Woord. Statuten van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Statuten voor de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi. Versie 5, 1 november 2011 Naam en vestiging Artikel 1: 1.

Nadere informatie

Artikel 1 Naam en zetel 1. De Stichting draagt de naam: Stichting De Stichting heeft haar zetel in de gemeente..

Artikel 1 Naam en zetel 1. De Stichting draagt de naam: Stichting De Stichting heeft haar zetel in de gemeente.. Ontwerpstatuten Federatie De onderstaande statuten zijn een voorbeeld van samenwerking tussen een school voor voortgezet onderwijs en een ROC. Met name de invulling van de artikelen over de doelstelling

Nadere informatie

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST Artikel 1 - Naam en zetel De Stichting draagt de naam: Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest. Zij is gevestigd te Breda. Artikel

Nadere informatie

Raad van Bestuur Reglement

Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur Reglement Reglement Raad van Bestuur versie mei 2016 Pagina 1 f:\mt\bz\vrt\regl\as\sm\sw Artikel 1. Structuur 1. De raad van bestuur is belast met het besturen en draagt de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee Oprichting stichting ANBI STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: @. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2. 1. De stichting heeft ten doel: @, en voorts al hetgeen met één

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013)

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) STATUTEN STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) Definitie Artikel 1 Schriftelijk 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan een langs elektronische weg toegezonden

Nadere informatie

Statuten Stichting Stadsherstel Leiden en omgeving. Artikel 1. Naam en zetel Artikel 2. Doel Artikel 3. Vermogen Artikel 4.

Statuten Stichting Stadsherstel Leiden en omgeving. Artikel 1. Naam en zetel Artikel 2. Doel Artikel 3. Vermogen Artikel 4. -1- BV/20140741 Statuten Stichting Stadsherstel Leiden en omgeving. Artikel 1. Naam en zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Stadsherstel Leiden en omgeving. 2. De stichting heeft haar zetel

Nadere informatie