Hoofdstuk 5 DE HOEVEL EN DE KJZRCK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 5 DE HOEVEL EN DE KJZRCK"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 5 DE HOEVEL EN DE KJZRCK Deze herdgang omvatte meer dan de Heuvel zek Ook de wijde omgeving van de kerk aan de Oude Markt maakte er deel van uit. De grenzen van deze herdgang kunnen ongeveer als volgt worden aangegeven, 0 in het oosten: de Goudenregenstraat, vandaar een lijn naar de Dunantstraat, deze straat, en de LanuemtraaL Beide laatste straten werden in de 16e eeuw die Donckemfraet llssl genoemd; in het oosten grensde de herdgang aan Eijndthoven I 178 I en Loven I474 I. 0 In het noorden: de Poststraat vanaf de Langestraat en de Karrestraat, De Poststraat en de Karrestraat zijn restanten van een tweede Donckerstmt JlSSI, die vanaf de Noordhoekring naar de splitsing Koestraat-Edotsestraat liep, en zo de noordgrens (deels de Schijve en de VeZthven 1673 I) van de herdgang vormde. In het westen de Langestraat, het westelijk deel van de Hewelstraat, waaraan de Ned. Hervormde kerk ligt, de Zomerstraat en Trouwlaan tot de Nieuwstraat, d.w.2. begrensd door die Schijve en CoweZschestraet 1124 I. Ten slotte in het zuiden N~uwstraat, Varkensmarkt, Primus van Gilsstraat, Stevemdsestraat en Vendeliersstraat, tot waar de Kruisvaardersstraat bij de Piushaven uitkomt, maw. begrensd door die Juijipt I403 1 en Oede I524 I. Wegen en paden in de Hoevel Langs de Heuvel liep een grote verkeersweg, namelijk de oude Romeinse weg komende van Alphen, nu geheten de Oude Tilburgse Baan, gaande over de Aesvoort bij Riel, de Rklseweg, Generaal Winkelmanstraat, Laarstraat, Korvelseweg, Zomerstraat en Hewelstraat. Vervolgens voerde ze via de Enschotsebaan, De Kraan, Houtsestraat en Loonse-Molenstraat over Baardwijk naar Doeverea Van de Heuvel liep een andere weg als Heerbaen of Heersb.aet verder door de St.-Josephstraat en de Oisterwijksebaan naar Oisterwijk. Een tweede grote weg komende van Turnhout-Poppel over Aarle langs de Regte Heide, gaande van Goirle over de Oude Baan (nu grotendeels verdwenen) naar het einde van de PoeZstruet op het zuidoostelijk einde van het Waem II-stadion. Vandaar liep de weg naar de kruising Ringbaan-Zuid - Trouwlaan en zo verder naar het Transvaalpleh, via Voltstraat en Piusstraat. Deze weg vormde het oostelijk deel van de Heuvel en liep als grote weg via de Enschotsestraat door naar Enschot. Ook kon men via de Koestraat, Hoefstraat en het voormalige Lijnsheike naar Loon op Zand. De Donckmfraet ll.581 kwam op Broekhoven uit. Dit zuidelijk gedeelte heette vroeger de Beeksedijk en liep op het tra& van de Rorhoenstraat. In Brueckhoven I73 I kwamen 55

2 de wegen uit Hilvarenbeek (de Ghem&jne Dijck 12041) en Diessen (Bacw 1141) uit, zodat men via de Donckemtruet op de Heuvel kon komen. Van Moergestel uit kwam men via de Copnmmstraer in de St. Josephstraat en vandaar op de HeuveL Op deze wijze vormde de Heuvel een kruispunt van heerwegen. Andere straten in de herdgang die Home1 warex * De C Er zijn twee mijsstraten achter die Hmel, nl de kruising Hoogvensestraat-Lanciersstraat en de kruising Enschotsestraat met de Lovensestraat. het MoZenstraetke I5Oll, nu Tkolistraat, dat van de Heuvel Via Enthoven en Lovensestraat naar de Velthovense Molen liep. Een onbenoemde straat liep van de Heuvel naar het Ven I677 I., Dit is de huidige Juliana van Stolbergstraat. * Twee kerkstratex een &xhtraet 14151, nu Heuvelstraat, en de Kerehtruet 14151, nu Nieuwhdstraat. 0 Het HoeveWaetlce 13481, zoals de Tuinstraat en de Poststraat-Telegraafstraat werden genoemd. In de eerste helft van de 16e eeuw waren dit nog slechts akkerpaden, evenals de Langestraat. Ook de Veemarktstraat bestond reeds als onbenoemd akkerpad. Verschillende straten heetten die Kixkwech 14191, mals de Oudedijk en de Oude Markt. De Bisschop Zwijsenstraat heette &xmjck De Monumentstraat werd Ketclypat 1414 I genoemd en ook de nmrdzijde van het Stadhuisplein was vroeger een pad en werd als kxkpat aangeduid. De honing van die Hoevel Heuvel en kerk vormden samen het dichtst bewoonde deel van het zestiende-eeuwse Tilburg. De Heuvel is ontstaan op een knrising van grote wegen, bovendien lag sin& de l2e eeuw de kerk in deze buurt. Dit alles heeft de Heuvel zijn centnunfunctie gegeven. Doch dit wil gee& =Ben dat de Heuvel in zijn geheel al rondom volledig bewoond was; zeker niet! De oostzijde was geheel onbewoond, en werd nog gevormd door de gemeijnt, waarin zich leemputten bevonden. Aan de westzi..de stonden huizen, vanaf de Heuvelstraat tot aan de Koestraat. Op de hoek van de Heuvelstraat stand, in de periode waarop dit ondemek betrekking heeft, een huis dat eigendom was van Laureijs Henrick Zwijsen, toen president-schepen. Op de tekening van Jhr. Mr. D.T. Gevers van Endegeest is dit het meest linkse huis, dat er nog duidelijk 16e-eeuws uitziet. Daarnaast op de Heuvel stond een huis dat 56

3 toebehoorde aan Jan Goyaert Robben, vervolgens een huis dat door de erven van Willem Pijlijsers verkocht werd aan Jan en Joest Heijmericks? Hiernaast stond de Herberg Inden Hart 1312 I van Schout Jan IJewaens vanden Hovel en ten slotte op de hoek van de Tuinstraat de gebouwen van de Hoeve van Tongerlo op de Heuvel, de Home aenden Hovel 1341 I, die Jan Jan Lambrecht van Boerden gepacht had, nadat zijn vader Jan Lambrechts van Boerden eerder reeds pachter was geweest. Deze Jan van Boerden werd ook we1 Jan Lambrechts of Jan Lemmens genoemd. Aan de andere zijde van de Tuinstraat lag de Herberg inden WZdernun 13l.51 van Jan Aert Smits. Bij deze herberg lag nog een klein huisje, genaamd dat Buerhn 182 I, wat klein huisje betekent. Daarnaast woonde Robrecht Goyaert Robben, dan Jan Jan Crillaerts en op de hoek van de Telegraafstraat Margriet de weduwe van Adriaen Buckincks. De herberg heeft eeuwenlang een belangrijke plaats ingenomen in liet dorpsleven van alledag. Elk zich respecterend dorp bezat er we1 dele. De herberg vervulde de rol van ontmoetingsplaats voor de dorpsgemeenschap, die veel meer dan tegenwoordig een gevoel van saamhorigheid demonstreerde. De vele dorpsherbergen waren kleim en weinig luxueus ingericht. De meeste herbergiers oefenden nog een tweede beroep uit en dreven de herberg slechts als bijverdienste. Ten noorden van de Telegraafstraat aan de Heuvel stond het huis van Jan Wouter van Aesvoert; het perceel daarnaast was van Aert Marcelis van Vessem. We weten niet zeker of daar een huis op stond. Vervolgens kwam het huis dat Anthonk Willem de Bruijn aan Jan zijn mon verkocht in Daarachter stond een klein huisje aan de Donckers&aet waar Anthonk met zijn vrouw woonde. We zijn nu m langzamerhand in de omgeving van de Kbesfraet I422 I aanbeland met het huis van Melis Peter Meeus, en op de hoek van de Donckemtrwt l15sal land dat eigendom was van Jan Aert Smits. Aan het begin van de Koestraet heeft Berthout Jasper Back een huis en vinden we bezit van Claeus vanden Laer en de Abdij van Tongerlo. Aan de zuidzijde van de Heuvel wonen dan Dympna, dochter van Jannis Back (skters, priester), Anthonk en Willem van Broeckhoven, Jan Jan van an, Dierck Willem Bogaers, de priester Jan Boon en de priester heer Jan Back. Op de Korte Hewel, in de volksmond de benaming voor het gedeelte tussen de Heuvel en de splitsing Tivolistraat+t. Joseghstraat, vlnden we aan de zuidzijde bezit van Aert van Vessem, Jan Claeus Thomaes de organkt, Peter Jan Smits en Peter Ghijsbrecht Stevens. Aan de noordkant van de Korte Heuvel woonde Laureijs Jan Piers bij de Leernskuijlen e 1 Zie afbeelding op blz

4 Op het driehoekige stuk tussen de St. Josephstraat, de Tivolistraat en de Dunantstraat vinden we een huis met als eigenaar Adriaena Aert Jacop Melis en grond van Aert Marcelis van Vessem. De noordzijde van de Heuvelstraat was ook redelijk bebouwd. k e n de Poststraat en de Tuinstraat lagen de akkers van de boerderij van Tongerlo aan de HeuveL Op de hoek vande Heuvelstraat en de Juliana van Stolbergstraat, waar nu Modemagazijn Van den Brekel gevestigd is, lag de herberg van de gewezen schout Adriaen Adriaen Crillaerts. Deze herberg droeg de naam Inden Vos en& C' Ten zuiden hiervan, bijna op het eind van de straat, lag een huis dat eigendom was van de armenzorg, de Tafel van de Heilige Geest. In tegenstelling tot aan de noordzijde van de Heuvektraat bevonden zich aan de zuidzijde daarvan veel minder woningea Er stonden weliswaar wat huizen tussen de Heuvektraat en het huidige Stadhukplein, nl tussen de Monumentstraat en de vroegere Pleinstraat. Het gebied tussen de Oude Markt en Monumentstraat was al volgebouwd Verder lag er in het gebied tussen de kerk en de herberg Indm Vos en& Craen, %n grote boerenhoeve, die in twee helften werd opgedeeld M de dood in 1535, van Jan Beerijs Eelkens, wiens eigendom ze was. De oostelijke helft verviel aan zijn schoonzoon Jan Jan Mijs, man van Lijsbeth Jan Beerijs Eelkens, en het westeli. deel ham toe aan Jan Aert Reijnbouts als man van Jenneke Berijs Eelkens. Ten zuiden van het deel dat toegevallen was aan Jan Jan Mijs was de heide van het Kerckven gelegea Aan het deel van Jan Aert Reijnbouts, gelegen aan die Kimkhofmuer 1412 I, grensde in het den, behalve het voornoemde lgmkven, ook nog een hoeve van Jan Goyaerts, gelegen op de hoek van de Bisschop Zwijsenstraat. Het stuk van de Bisschop Zwijsenstraat tussen de kerk en de Varkensmarkt-Primus van Gilsstraat bestond indertijd nog niet, zij werd pas in 1668 aangelegd op het track van een reeds bestaand pad. De straat heette toen de Niwen Dyk. De weg in de richting Hilvarenbeek liep kennelijk oorspronkelijk over de Oudedijk. Met enige goede wil kunnen we het track van de Oudedijk doortrekken over de Hoogtestraat en de Radiostraat. Deze laatste straat vormde het begin van de vroegere HetjZige Eqckstruet, die op haar beurt weer aansloot op de Ghemetjne Dijck. Rond de kerk, die indertijd op de plaats stond van de huidige Heikese kerk, lag de &rch&uer 1412 I, die het kerkhoc dat toen nog rond de kerk gelegen was, omsloot. Er werd niet alleen in de kerk zelf begraven, blijkens het testament van Laureijs Peter Verschueren, maar ook op het kerkhof? De graven op het kerkhof werden ook toen al voorzien van een grafmonument. Zo moesten bi.oorbeeld Henrick Gherit Smolders en zijn drie mnen Pauwels, Gherit en Peter, die tijdens een ruzie Cornelis Laureijs Elen Mutsaerts hadden gedood, als schuldigen op &ens graf een grafkrois zetten: 2 [GAT R2826f-7f (154011: Hij wenst begraven te wonlen in de kerk van Tiibwg, naast zijn zusters aan de noordzijde van het Sit-Anna altaar. 58

5 Item noch sulien die voers- misdadighe ter eewige memorie doen setten een ijsm cruijs opt gr& vanden dooden, ghestofieert ende na den mtscijn vanden mijs &t opt gmft staet tot liiboxh van Henrick Mathiis Beerthen soen, beheiteiijck dutten steen off &n voet vanden cruijs iwch eens soe swam sal sijn ah den steen vanden vom. HanricJa uuijs, dwekk men setten sal fussen dit en& St Jmzsmisse inden somer naestcomende? Evenu, lag in de kerk op het graf van priester Willem Wdem Huij%en, gedood door Michiel en Co~lis, mnen van Ghijsbrecht die Waghemaker: een sexk lanck vi# wet en& iirie voet breet (...) en& hijer op sali ghehouwen sijn een trelck metten naem van Hem WijIlem Aiester salig gedachte? Rond 1430 was men begonnen met de bouw van een nieuwe kerk ter vervanging van een ouder kerkje? Dit oude kerkje, dat door Giselbert I van Tilburg rond 1150 was gebouwd, was aan drie zijden omsloten door het Goet ter Rijt Dit betekent dat het op (de) pond van het goed stond. Deze grotere kerk bevatte mjnstens 14 altaren, waarvan een deel in de kapellen aan de zuidzijde van de kerk tussen de westgevel en de zuiderzijbeuk stonden. De naam Hmkese kerk voor de kerk op de Oude Markt is niet de oorspronkelijke. Het Heike was het deel van het Akckven bij de Primus van Gilsstraat, waar in de 18e eeuw de schuurkerk stond en deze heette de Heikese kerk. Toen de katholieke parochie de oude kerk aan de Markt in 1826 weer in bezit kreeg ging met de verhuizing uit de schuurkerk ook de naam mee over op de huidige Heikese kerk. Smulders merkt op in zijn beschrjving van Tjlburg rond 1450: De mar- bestond nog niet, rondom de kerk stonden geen huizen; er lagen maur enkele akker.6 Nauwelijks een eeuw later blijkt de latere Oude Markt aan beide zijden, tussen kerk en Heuvelstraat, al geheel volgebouwd. Ten d e n van de kerk stonden in het geheel geen huizen. Tegenover de kerk aan de kerkhohuur stond de dorpsschool Aaneensluitende bebouwing was er ook in het zuidelijk deel van de latere Nieuwlandstraat; dit gebied echter behoorde tot de Schijf. Er stonden eveneens huizen aan beide zijden van de Heuvektraat tussen Oude Markt en Nieuwlandstraat, vroeger ook Zomerstraat geheten. 3 Zoenbrief van 9 januari 1522, ut.[gat (1521)J 4 Zoenbrief van 8 juni 1526, [GAT R273:8P-W (U25)]. 5 Steijns, G.J.W., Tiiburg als parochie van Tongerlo l ', in: TiZb~ug, tijdschririftvow gad&*, monumrmten en culaun, jrg. 2 (1984), no. 3, blz. 6-9 (Themummer Norbertijnen ). 6 Smdders, F.W., Tilburg in 1450', in: H-ck Bij&ugen, uitgave van de Heemkundekring Tiborch, jrg 2 (1971), no. 3; jrg. 3 (1972), no. 19 en 3; en in: Acamt TWibwgk (idem), jrg 4 (1973), no. 1, en jrg. 5 (1974), nos. 12 en 4. 59

6 Veldmimen in de herdgang de Hoevel De herdgang de Hoevel is niet rijk aan veldnamea De oorzaak daarvan is gelegen in de &&e bebowing, het grote akkercomplex van de Hoeve vmz Tongerlo 1341 I en de aangrenzende gemeijnt. Veel huizen hier moeten een naam gehad hebben, maar ze zijn niet vermeld in de uvielrechtelijke akten tussen 1530 en Enkele namen van huizen op de Heuvel hebben we al genoemd, mak de herberg Inden I;yildemun op de Heuvel ten noorden van de Tuinstraat, in de 16e eeuw dat Hoevelstmetkz geheten, samen met een klein huis, dat Buerken 1821; de herberg Inden H m , zuid van de Tongerlose Hoef I 660 I ; 0 de herberg litden Vos ende Craen I314 I, gelegen op de hoek van de Reuvelstraat en Juliana van Stolbergstraat, waar nu Modemagazijn Van den Brekelsgevestigd is. De lindeboom op de Heuvel wordt ook niet in de door om gelezen akten betreffende de periode vermeld, wat geenszins wil -en, dat deze boom daar nog niet stond. De Hoeve aan de Hovel of Tongerlose Hoef was gelegen tussen Heuvel-Tuinstraat, Langestraat en Poststraat-Telegraafstraat. De gebouwen van de boerderij lagen op de zuidzijde van de Tuinstraat, hoek HeuveL De oostzijde van de Heuvel was nog geheel gemeijnt tot aan Enthoven toe. Hierjn lagen die Leernskuijlen Tussen de Molembwt 1501[, nu Tivolistraat, en de Heerstmet 12671, nu St. Josephstraat, lag een stuk land genaamd dat Pijpenhoofdke Het naamsdeel h00fdke7 is ontstaan uit hoveke = kleine hoeve. Aan de Cmyssiraet 11421, ter hoogte van het Rozenpleii lag een akker met de naam dat Hovelbmhtken I382 I. Verder was des ten zuiden van de Heuvel gemeenschappelijke heide, tot aan Oerle toe, genaamd het Ven I Tot M de lpieede Wereldoorlog werd het voormalige Piusplein het Ven genoemd. Ook de Hoogvensestraat ontleent haar naam aan het Vea Deze naam had niets van doen met een waterplas of k d Ven betekende in de 16e eeuw niets anders dan grassige Wide of woest grasland. De oostgrens van de herdgang werd gevormd door de Donckmiraet IUSI, nu Dunantstraat en Lanciersstraat, tot waar de Stevenzandsestraat bij de Piushaven in de Kruisvaardersstraat, het verlengde van de Donckersb.aet, uitkwam. De Stevenzandsestraat heette in de 16e eeuw die Voe&traet en in de 15e eeuw ook die Nustraet (zie: 16981). De naam NWaet betekende niet W1euwstraat7, maar straat bij of door een Nu, een laaggelegen kale heide (zie: 15D1). Vergelijk het ne. nude = kaal of naakt. Iets ten noorden van de samenkomst van Donckmstraet en Nustraet kruiste de Korvelse waterloop de Doncknlraet en daar lag een Voert 16971, een doorwaadbare 7 Zie hoofdstuk 3, De Tiburgse waterlopen. 60

7 plaats door de beek of waterlaat. Hierom werd de Stevenzandsestraat ook we1 die V&m%r& genoemd. Bij deze voort lag een akker genaamd die Vbmtacker 1698I, waarop een timmering stond, een huis, sehuur of stal. Ten oosten van de Doncliemtrmt lag ook weer gemijnt, waarop het vee weidde. Daarom hing er bij de Voat een hek, het Vbmtveecken 1700 I, om het vee te beletten op de akkers te komen. Op de hoek van de Voertstrmt en de Doncikm?mt bij het Voemteeccka stond een huis genaamd die I 604 I. Zeals reeds vermeld lag ten zuiden van de Heuvelstraat, tussen de Monumentstraat en de herberg Inden Vos en& Cmn een grote hoeve die toebehoord had aan wijlen Jan Berjjs Eelkern. De zuidgrens van deze hoeve werd gevormd door een onbenoemd pad tussen de kerk en het latere Piuspleii lopende over het track van wat nu Stadhuisplein en Emmastraat zijn. Vanaf dit pad tot aan de Primus van Gktraat strekte zich de gemeijnt het Kerckven uit. De Heuvelstraat heette destijds die Kercksaat l4l.51. Bijna muden wij het belangrijkste toponiem vergeten: de Hmel of die Hovel De Heuvel ligt iets hoger, wat duidelijk te zien is wanneer men van de Heuvel de Juliana van Stolbergstraat in kijkt. Het ligt voor de hand om aan te nemen dat de naam die HoeveZ verband houdt met het woord heuvel. De besiist oudere naam die Hovel doet echter eerder vermoeden, dat de naam samenhangt met hoeve of hof, nl. een verzameling boerderijea hers ook Korvel werd in 1440 aangeduid als HoveZ en in Goirle werd elke groep huizen in een buurtschp een gebuerhovel genoemd. Daarnaast staat het feit dat in Tilburg elke verhevenheid met berg werd aangeduid en niet met harvel. De Kerck was rond 1150 door de oudst bekende heer van Tilburg, Giselbert I, gebouwd op het Goet tm Rijt I343 I, als een eigen kerk, een soort hofkapel Later is dit kerkje in handen gekomen van de parochie van Tilburg, die eerder vermoedelijk een kerkje bezat, geheten de Bedbuer 1161 in de Schijve. In ruil hiervoor den de Giselberten de tiend verkregen hebben en het patronaatsrecht, dw.z. het recht om iemand voor te dragen als pastoor. Hun erfgemmen droegen tussen 1230 en 1250 hun tiend- en patronaatsrecht aan de hertog van Brabant, Hendrik 11, over, die ze op zijn beurt aan de Abdij van Tongerlo schonk. De heiie Norbertus had de orde der Norbertijnen rond 1126 speciaal gesticht ten behoeve van beter parochiewerk dan door de in die tijd meestal slecht opgeleide wereldheren werd gedaaa Het is dan ook zeer opvallend, dat de Norbertijnen in Tilburg zelf geen ziehrg uitoefenden, maar alleen maar administratief toezicht hielden door middel van een Persoen. Het eigenlijke parochiewerk bleef gedaan worden door wereldherea Dit kan alleen verklaard worden doordat in Tilburg al heel lang een eigen parochiebeheer met kerk bestond, nl. de voornoemde Bedbuer. Pas op het eind van de 16e eeuw, met de komst van een Tilburger, Nimlaas Mutsaerts, als persoen, later abt van Tongerlo, werd de persoen ook echt pastoor, in die roerige tijden van de opstand tegen Spanje, het opdringen van het Calvinisme en de Contra-Reformatie van de Katholieke Kerk. 8 Zie hoofdstuk 4, Qie Schijve. 61

8 Giselbert I had het Goet ter Rijt verkregen door zijn huwelijk met Alaysa van BoxteL Later blijkt dat een deel van het Goet ter Rijt Boxtels bezit was gebleveq een ander deel was bezit van de heer van Gageldonk. Een derde deel ten slotte kwam in het bezit van Ghiselbert Bac? Zo bezat jonker Dierck Gherit Back als leenman de bij het goed behorende hoeve, de Hoeve fer Rijf 1343 I, welke gelegen was in het zuidelijk deel van het goed, namelijk tussen Kloosterstraat, Oudedijk, NEuwstraat en dan Trouwlaan en Korvelseweg, mogelijk Nieuwstraat-Komekweg. Aert van Loep', ook Aert Marcelis van Vessem geheten, had het deel van het goed in leen dat lag tussen de latere Oudedijk en Bisschop Zwijsenstraat, vanaf de kerk tot aan de Varkensmarkt. Mak bij deze Leenacker van A& van Loet stond de Sinter CIaeUs Stock 16191, hoogstwaarschijnlijk in de bum$ van de Oude Kerkstraat. Gezien de naam van een weg van het huis in Broekhoven van Van Coulster mar de huidige Radiostraat, de Heilige Eijchfmet 12861, voorheen het Oude Beeksepad, was de= 'stock' een -heiligenbeeld tegen een ejkeboom. Vergelijk hiermee de benaming Heilige Eik bij Spoordonk. Bij de kerk lag ook het Leenland van Ghijsberf Jan Laureijs alias Wagemahw I456 I, als deel van hetzelfde Goet ter Rijt. Daar bezat ook Cornelis Peter Berijs Eelkens een stuk land genaamd &at Leemhmke I Ten slotte &e ook de H we van Luik I344 I, genoemd in [GAT ~281:39r' (E%)], deel uit van dit aloude goe& Het Goet ter Rijt zelf lijkt ons odoten te zijn geweest door Heuvelstraat, Korvelseweg en Trouwlaan, Nieuwstraat en Varkensmarkt, Bisschop Zwijsenstraat en Monumentstraat. Nu is op een deel daarvan een stadspark het mu mooi zijn dit park te vernoemen naar het Goet ter Riet. Een ander leengoed bij de kerk, het Leengoed van Laumjs Jan Back had als belending zijn huis aan de straat en het Convent van Tongerlo. zijn huis moet gelegen hebben aan de Langestraat; daaraehter lag het leengoed, dat leenroerig was aan de Graa van Nassau, de heer van Breda [GAT R29&112v'-1Ur' (ES2)]. Ten slotte lag bij de kerk mast het Convent van Tongerlo een akker geheten de Eelken Acker I Deze akker moet in de buurt van de huidige Tuinstraat gezocht worden. 9 Boeren, P.C, Wit de parachiegeschiedenis van Tilburg d r 1600', in: Vm Heidolp tot Indusbiesta, blz. n. 10 De naam werd in dezelfde periode en eerder gewoonlijk ook als Tuet' geschreven. 62

9

DE HEL De weg die zich vanaf de ruïne "Huize St. Jansberg" naar beneden slingert, wordt zoals we reeds vermeldden de Helweg genoemd. De weg voert ons naar de nog net op Milsbeeks territorium gelegen boerderij

Nadere informatie

Twee onbekende kerken in vroegmiddeleeuws Maastricht

Twee onbekende kerken in vroegmiddeleeuws Maastricht Twee onbekende kerken in vroegmiddeleeuws Maastricht In de oudste levensbeschrijving van bisschop Lambertus wordt melding gemaakt van de overbrenging van het stoffelijke overschot van deze bisschop naar

Nadere informatie

BINNENDEMURENVANMARXVELDANNO2008

BINNENDEMURENVANMARXVELDANNO2008 Christelijke Hogeschool Windesheim School: School of Built Environment & Transport Opleiding: Deeltijd- maatwerk Bouwkunde Onderwijsmodules: Landschapsarchitectuur-Tuinkunde & Stedenbouw Docent: Ir. J.J.A.

Nadere informatie

Betekenis en situering van de toponiemen Blidensvoord en Karrevoord

Betekenis en situering van de toponiemen Blidensvoord en Karrevoord Terug: klik bovenaan in de Browser op (Vorige / Back) Betekenis en situering van de toponiemen Blidensvoord en Karrevoord (uit: Breesgata 1987) In het Jubileumboek van Breesgata verscheen van de hand van

Nadere informatie

Amersfoort onder ons. Koestraat 14 16. Archeologisch onderzoek. ter plaatse van. twee gesloopte pandjes. aan de Koestraat

Amersfoort onder ons. Koestraat 14 16. Archeologisch onderzoek. ter plaatse van. twee gesloopte pandjes. aan de Koestraat archeologie 27 Amersfoort onder ons Koestraat 14 16 Archeologisch onderzoek ter plaatse van twee gesloopte pandjes aan de Koestraat Centrum voor Archeologie Gemeente Amersfoort juli 2011 Amersfoort onder

Nadere informatie

Amersfoort onder ons. Koesteeg 13. Archeologisch onderzoek. op een perceel aan de Koesteeg, voorheen het achtererf van.

Amersfoort onder ons. Koesteeg 13. Archeologisch onderzoek. op een perceel aan de Koesteeg, voorheen het achtererf van. archeologie 32 Amersfoort onder ons Koesteeg 13 Archeologisch onderzoek op een perceel aan de Koesteeg, voorheen het achtererf van Arnhemsestraat 14 Centrum voor Archeologie Gemeente Amersfoort april 2012

Nadere informatie

Het Groene Woud in de Romeinse tijd (met excursies naar Empel en Hoogeloon)

Het Groene Woud in de Romeinse tijd (met excursies naar Empel en Hoogeloon) Het Groene Woud in de Romeinse tijd (met excursies naar Empel en Hoogeloon) a n n e d e h i n g h Zuidnederlandse Archeologische Notities 233 Amsterdam 2010 Archeologisch Centrum Vrije Universiteit - Hendrik

Nadere informatie

Amersfoort onder ons. Krankeledenstraat 20 en 22. Archeologisch onderzoek. naar de resten van de. eerste stadsmuur.

Amersfoort onder ons. Krankeledenstraat 20 en 22. Archeologisch onderzoek. naar de resten van de. eerste stadsmuur. archeologie 20 Amersfoort onder ons Krankeledenstraat 20 en 22 Archeologisch onderzoek naar de resten van de eerste stadsmuur. Centrum voor Archeologie Gemeente Amersfoort november 2009 Amersfoort onder

Nadere informatie

KERKEN IN BERKHOUT. Daarvoor moet ik een ogenblik stilstaan bij de praktijk van de kerkc[>ouw in de vroege middeleeuwen.

KERKEN IN BERKHOUT. Daarvoor moet ik een ogenblik stilstaan bij de praktijk van de kerkc[>ouw in de vroege middeleeuwen. mansz. heeft overgedragen; onder bepaling dat indien Nicolaas, cu- reit van Berchout de erflaester overleeft, hij de rente zal mogen gebruiken voor kerkelijke doeleinden'. Helemaal duidelijk is m.i. niet

Nadere informatie

WENSVEEN-WADDINXVEEN: DORP MET TWEE NAMEN?

WENSVEEN-WADDINXVEEN: DORP MET TWEE NAMEN? WENSVEEN-WADDINXVEEN: DORP MET TWEE NAMEN? Huug van den Dool Hoewel de directe geschiedenis van het dorp Waddinxveen het onderwerp van dit blad is, kan men soms van een kleine excursie verrassend veel

Nadere informatie

Ommetje om Oud Merkelbeek

Ommetje om Oud Merkelbeek Ommetje om Oud Merkelbeek Ommetje om Oud Merkelbeek 1 Voorwoord Welkom in Oud Merkelbeek. Wij zijn vereerd dat u deze wandeling heeft uitgekozen. We hebben voor u een route getraceerd. Centraal in deze

Nadere informatie

Twee hout voor een graan

Twee hout voor een graan Twee hout voor een graan Onderzoek naar de archeologie van Melderslo Rinie van der Heijden 0308803 Universiteit Leiden = Inhoud = VOORWOORD p. 5 1. INLEIDING p. 6 1A. HET ONDERZOEKSGEBIED 1B. OPZET ONDERZOEK

Nadere informatie

DANTUMADEEL TOEN EN NU

DANTUMADEEL TOEN EN NU DANTUMADEEL TOEN EN NU DANTUMADEEL TOEN EN NU 2 Kaart 1664 DANTUMADEEL TOEN EN NU Beste leerling, Alles in onze omgeving is vroeger ontstaan. Wanneer je het verleden van Dantumadeel een beetje bestudeert,

Nadere informatie

Drs. Rachel Halverstad Opleiding Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg Docent: Dr. Ing. Ronald Stenvert Hogeschool Utrecht 2014, werkstuk 4

Drs. Rachel Halverstad Opleiding Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg Docent: Dr. Ing. Ronald Stenvert Hogeschool Utrecht 2014, werkstuk 4 0 Colofon Afbeelding omslag: Detail van de plattegrond van Harderwijk door Joan Blaeu uit 1649 naar de kaart van Nicolaes van Geelkercken uit 1639. Academiestraat 14 te Harderwijk Bouwhistorische opname

Nadere informatie

van die Plaetse tot de Dam de metamorfose van handels- en bestuurscentrum naar evenementenplein

van die Plaetse tot de Dam de metamorfose van handels- en bestuurscentrum naar evenementenplein van die Plaetse tot de Dam de metamorfose van handels- en bestuurscentrum naar evenementenplein 1 H et ontstaan van de Dam als het plein dat we nu kennen wordt voorafgegaan door twee belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

H E L E N P A R A D IJ S. Duintoponiemen in Zuid-Kennemerland. Frits David Zeiler Bergen NH

H E L E N P A R A D IJ S. Duintoponiemen in Zuid-Kennemerland. Frits David Zeiler Bergen NH H E L E N P A R A D IJ S Duintoponiemen in Zuid-Kennemerland Frits David Zeiler Bergen NH In opdracht van PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Velserbroek 2008 Er is geen gedeelte van onzen Vaderlandschen

Nadere informatie

Middelburg. Een boeiende reis doorheen de tijd

Middelburg. Een boeiende reis doorheen de tijd Middelburg Een boeiende reis doorheen de tijd Middelburg, een boeiende reis doorheen de tijd Welkom in het Bezoekerscentrum Middelburg! Sinds 2006 kan u bij ons terecht voor meer informatie over het rijke

Nadere informatie

Het herstel van Israël Een studie in Zacharia 14 en Deuteronomium 30. Zacharia 14. Door.. Ab Klein Haneveld

Het herstel van Israël Een studie in Zacharia 14 en Deuteronomium 30. Zacharia 14. Door.. Ab Klein Haneveld Het herstel van Israël Een studie in Zacharia 14 en Deuteronomium 30 Door.. Ab Klein Haneveld Zacharia 14 "Ziet, de dag komt den Heere, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem!

Nadere informatie

ALGEMENE EN POLITIEKE GESCHIEDENIS

ALGEMENE EN POLITIEKE GESCHIEDENIS Jos van Dooren 1 Inhoudstafel 1. DE AGRARISCHE MIDDELEEUWEN (5de eeuw ca. 1000)... 4 1.1. De landbouw was de belangrijkste economische activiteit 1.2. Vanaf de achtste eeuw was een verbeterde landbouwtechniek

Nadere informatie

Preek n.a.v. Gen 11:27-12:9

Preek n.a.v. Gen 11:27-12:9 Preek n.a.v. Gen 11:27-12:9 [meteen dia 1] Wie zou hier voor geen goud weg willen? Dalfsen: mooie plek om te wonen. Wil je niet weg. Voor velen geldt: geboren, getogen, al diverse generaties wonen hier.

Nadere informatie

Gruttersdijk 24-25. Archeologisch onderzoek in de middeleeuwse voorstad Bemuurde Weerd te Utrecht. Basisrapportage Archeologie 75.

Gruttersdijk 24-25. Archeologisch onderzoek in de middeleeuwse voorstad Bemuurde Weerd te Utrecht. Basisrapportage Archeologie 75. StadsOntwikkeling Gruttersdijk 24-25 Archeologisch onderzoek in de middeleeuwse voorstad Bemuurde Weerd te Utrecht Basisrapportage Archeologie 75 www.utrecht.nl Basisrapportage Archeologie 75 Gruttersdijk

Nadere informatie

Wie heeft recht op het land Israël?

Wie heeft recht op het land Israël? Wie heeft recht op het land Israël? Dr. M.R. De Haan Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977 1 INHOUD 1. De eerste beloften aan Abraham 2. Afblijven van Israël 3. In de verstrooiing 4.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Armenzorg en bejaardenzorg 1. De ontwikkeling van de armenzorg in de Nederlanden tot ca. 1800 5 2. Armenzorg in Leiden tot ca. 1800 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Cultuurhistorische analyse park Oog in Al

Cultuurhistorische analyse park Oog in Al Cultuurhistorische analyse park Oog in Al Team Erfgoed, d.d. februari 2012 Inleiding 1. Vroege geschiedenis De oorspronkelijke loop van de Oude Rijn lag in dit gebied en deze, toen nog onbedijkte rivier,

Nadere informatie

PREEK NO. 11 22 mei 1966. Lezen : Ez. 11 : 14 23 Psalm : 118 : 11,13 Zach. 6 : 1-8 118 : 14 Zach. 14 : 1 11 96 : 5-9 Tekst : Zach.

PREEK NO. 11 22 mei 1966. Lezen : Ez. 11 : 14 23 Psalm : 118 : 11,13 Zach. 6 : 1-8 118 : 14 Zach. 14 : 1 11 96 : 5-9 Tekst : Zach. PREEK NO. 11 22 mei 1966 Lezen : Ez. 11 : 14 23 Psalm : 118 : 11,13 Zach. 6 : 1-8 118 : 14 Zach. 14 : 1 11 96 : 5-9 Tekst : Zach. 14 : 4a 98 : 4 Gemeente van onze Here Jezus Christus, In het hemelvaartsevangelie

Nadere informatie

De dag van de Heer. de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee

De dag van de Heer. de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee De dag van de Heer de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin. Openbaring

Nadere informatie

Tijdschrift voor molenstudie Nr. 13,2000

Tijdschrift voor molenstudie Nr. 13,2000 Tijdschrift voor molenstudie Nr. 13,2000 Themanummer: Oliemolens in Groningen en Drenthe, verslag van de excursie van Nederland en Vlaanderen op 31 mei 1997. Colofon: Molinologie verschijnt twee keer per

Nadere informatie

ST.DOMINICUS KERK 1951 2001

ST.DOMINICUS KERK 1951 2001 KLEINE GESCHIEDENIS bij het GOUDEN FEEST ST.DOMINICUS KERK 1951 2001 OOG IN AL, WIJK en PAROCHIE Door Ton H.M. van Schaik en Otto Vervaart JUBILEUMUITGAVE van GESPREK Colofon Uitgave: St.Dominicusparochie

Nadere informatie

Waarom er geen B in Brunssum zit

Waarom er geen B in Brunssum zit Henk Stoepker Waarom er geen B in Brunssum zit Het begin van de aardewerkproductie in Brunssum en Schinveld in het licht van de regionale nederzettingsgeschiedenis Archeocoach Studies 4 1 Henk Stoepker

Nadere informatie