Raadsvoorstel. Bijlage(n) Samenvatting. Voorstel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvoorstel. Bijlage(n) Samenvatting. Voorstel"

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Nummer 52 Dienst Bestuursdienst Datum 6 maart 2001 Betreft Vaststellen van de inspraakverordening Inspraakverslag (ligt in raadsportefeuille ter inzage) Bijlage(n) Samenvatting Voorstel Artikel 150 Gemeentewet draagt de raad op een verordening vast te stellen waarin 'regels worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken'. Uw Participatieverordening uit 1991 bevat deze regels. Zo'n tien jaar ervaring leert dat deze verordening toe is aan herziening. Daarom is een nieuwe inspraakverordening opgesteld, die zich kenmerkt door een nieuw begrippenkader, bestuurlijke regie inzake het onderwerp, betrokkenen en proces en tenslotte heldere procedurerichtlijnen. Wij stellen u voor deze inspraakverordening vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de Participatieverordening Inleiding Artikel 150 Gemeentewet draagt uw raad op een verordening vast te stellen waarin 'regels worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken'. Uw Participatieverordening uit 1991 bevat deze regels. Zo'n tien jaar ervaring leert dat deze toe is aan herziening. Hiervoor vormden de aanbevelingen uit het rapport Evaluatie Participatie, tussen inspraak en co-productie (1996) alsmede onze bestuurlijke visie op participatie het vertrekpunt, met verduidelijking en modernisering als doel. De voorliggende inspraakverordening voldoet hieraan. Over deze verordening heeft uitgebreid inspraak plaatsgevonden, zoals blijkt uit het bijgevoegde inspraakverslag, waarin u een overzicht aantreft van de naar voren gebrachte zienswijzen alsmede onze reactie daarop. Op basis hiervan hebben wij de verordening op een aantal punten aangepast en nader toegelicht, om ze vervolgens aan de commissie ABZ voor te leggen. De commissiebehandeling op 6 juli 2000 was voor ons aanleiding om raadsbehandeling uit te stellen ten faveure van een nadere gedachtenwisseling over de belangrijkste vraagpunten in een ronde-tafelgesprek tussen delegaties uit de commissie ABZ en de erkende organisaties. Dit gesprek heeft op 13 november plaatsgevonden. Op basis hiervan hebben wij besloten aan het aanvankelijke voorstel een pré-ambule toe te voegen en voorts enkele uitspraken gedaan voor het vervolgtraject. Tenslotte is in het afgelopen jaar de Wet Ruimtelijke Ordening gewijzigd, namelijk de introductie van de zelfstandige projectprocedure. Dit heeft geleid tot toevoeging van artikel 2 lid 4d en artikel 5 lid 4 aan de eerdere concept-verordening. Deze aanvulling is reeds tijdens het ronde-tafelgesprek toegelicht. Het voorliggend raadsvoorstel bevat een toelichting op de inspraakverordening. Voor een overzicht van de voorgeschiedenis en totstandkoming van dit voorstel verwijzen wij u in aanvulling op het bovenstaande naar het bijbehorend inspraakverslag.

2 Volgvel 2 2. Toelichting op de inspraakverordening De nieuwe inspraakverordening kent twee belangrijke pijlers: het begrippenkader (paragraaf 2.1) en bestuurlijke regie (paragraaf 2.2). Met name het model van bestuurlijke regie vraagt om actievere betrokkenheid van het bestuur bij de vormgeving van inspraak en interactieve beleidsvorming. Ten opzichte van de Participatieverordening 1991 heeft dit een andere positie van de erkende organisaties als consequentie (paragraaf 2.3). Een artikelsgewijze toelichting treft u tenslotte aan in paragraaf Het begrippenkader: inspraak en interactieve beleidsvorming Bij een belangrijk aantal gemeentelijke onderwerpen is de kwaliteit van de totstandkoming van beleid gebaat bij het betrekken van burgers, maatschappelijke instellingen, bedrijven en/of andere overheden. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door ze te informeren, consulteren, om een reactie te vragen op een beleidsvoornemen of ze te betrekken bij de daadwerkelijke totstandkoming (voorbereiding, uitvoering of evaluatie) hiervan. Voor deze laatste twee gevallen zijn de instrumenten inspraak en interactieve beleidsvorming bedoeld. Hiervoor worden in den lande verschillende definities gehanteerd. Om onduidelijkheid over de terminologie te voorkomen is het van belang om hiervoor de Haarlemmermeerse betekenis te formuleren: Inspraak staat in de concept-verordening voor een door het bestuur georganiseerd proces waarbinnen belanghebbenden hun zienswijze kenbaar kunnen maken op een veelal afgerond beleidsvoornemen. Inspraak is voor een aantal onderwerpen verplicht op grond van de wet, provinciale of gemeentelijke verordening. Het bestuur kan ook zonder zo'n verplichting vragen om een zienswijze (belanghebbenden consulteren). Ook hierbij geldt dat het beleid van de overheid centraal staat, waarop anderen kunnen reageren. De ter visie-legging van een voorstel tot bestemmingsplanwijziging op grond van artikel 19 WRO is een voorbeeld van inspraak. Interactieve beleidsvorming is eveneens een door het gemeentebestuur georganiseerd proces voor het betrekken van belanghebbenden bij de totstandkoming van een beleidsvoornemen, maar heeft een ander karakter. Hierbij staat namelijk niet een afgerond beleidsvoornemen van het bestuur centraal, maar worden belanghebbenden door het bestuur uitgenodigd om in samenspraak dit beleidsvoornemen of onderdelen daarvan vorm te geven. Het traject Hart voor Haarlemmermeer is een voorbeeld van interactieve beleidsvorming. Vanwege het (karakter)verschil tussen inspraak en interactieve beleidsvorming hebben wij hieraan in de verordening afzonderlijke paragrafen gewijd: vanwege het wettelijk verplichte karakter eerst inspraak en vervolgens interactieve beleidsvorming. Bij het formuleren van richtlijnen voor inspraak hebben wij gebruik gemaakt van hetgeen de Algemene Wet Bestuursrecht voorschrijft. Vanwege het meer open karakter van interactieve beleidsvorming treft u hiervoor een flexibeler stelsel van richtlijnen aan teneinde dergelijke processen niet op voorhand te bureaucratiseren. De keuze tussen inspraak of interactieve beleidsvorming is onder meer afhankelijk van de aard van het beleidsvoornemen en het moment waarop het bestuur belanghebbenden hierbij kan of wil betrekken. Wanneer het bestuur eerst een voorstel wil afronden, is

3 Volgvel 3 inspraak een geschikt instrument. Wil het bestuur in samenspraak met belanghebbenden dit voorstel opstellen, dan is sprake van interactieve beleidsvorming. Inspraak en interactieve beleidsvorming zijn onderdeel van het totale besluitvormingsproces, en wel een naar tijd en strekking begrensde fase daarin. Ze moeten naar onze mening onderscheiden worden van (en derhalve niet verward worden met) andere mogelijkheden die men heeft om zich tot het gemeentebestuur te wenden en die buiten de strekking van deze inspraakverordening (horen te) vallen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het schrijven van brieven, bezoeken van spreekuren, houden van informatiebijeenkomsten of het spreekrecht bij vergaderingen. Inspraak en interactieve beleidsvorming zijn uiteraard ook van een andere orde dan de mogelijkheid om de uitkomsten van besluitvorming aan te vechten door middel van bezwaar en beroep Bestuurlijke regie Het betrekken van burgers, maatschappelijke instellingen, bedrijven, etc. bij de totstandkoming van beleid is in onze optiek geen doel op zich, maar een middel dat het bestuur, vanuit haar verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van beleid, kan inzetten ter bevordering van de kwaliteit van de besluitvorming. Dit geldt dus ook voor de toepassing van inspraak en interactieve beleidsvorming. De inzet van deze instrumenten in concrete gevallen vraagt telkens om een bestuurlijke afweging of inspraak en/of interactieve beleidsvorming bijdraagt aan de kwaliteit van de besluitvorming, en vervolgens hoe deze instrumenten moeten worden ingezet, met wie en op welke onderdelen en momenten. Inspraak en interactieve beleidsvorming vragen om een bewuste en selectieve toepassing, afhankelijk van onder andere de aard, schaal en reikwijdte van een onderwerp. Om dit maatwerk te kunnen leveren, hebben wij bij het opstellen van de voorliggende inspraakverordening gekozen voor een flexibele en globale raamregeling in plaats van gedetailleerde en daardoor mogelijk rigide richtlijnen. Dit betekent dat de ter besluitvorming voorliggende verordening geen blauwdruk is, die voorschrijft 'wie in welke gevallen op welke wijze e.d.' bij de voorbereiding van beleidsvoornemens betrokken moet worden, maar een kader biedt dat telkens afhankelijk van onder andere aard, schaal en reikwijdte van het onderwerp ingevuld moet worden. Omdat het vaststellen van beleid maar ook de inrichting van het totstandkomingsproces hiervan een bestuurlijke verantwoordelijkheid is, hebben wij de verantwoordelijkheid voor het invullen van dat kader bij het bestuur gelegd: de raad, het college of de burgemeester, afhankelijk van hun bevoegdheid bij het betreffende onderwerp. Het zwaartepunt in dit model van bestuurlijke regie ligt bij de door het bestuur vast te stellen procedure (artikel 4 en 8). Hierin worden het onderwerp, de kring van belanghebbenden, de termijnen, randvoorwaarden, e.d. aangegeven. Anders geformuleerd: aan het begin van elke inspraak of interactieve beleidsvorming wordt, al naar gelang de behoeften, door het bestuur de procedure vastgesteld. Communicatie over deze procedure bij de start is een vereiste. Hierdoor ontstaat voor belanghebbenden duidelijkheid over het onderwerp, het proces, verwachtingen en de wijze waarop met de inbreng zal worden ingegaan.

4 Volgvel Positie erkende organisaties De verordening is opgesteld als een globale raamregeling, waarbinnen het bestuur inspraak en/of interactieve beleidsvorming kan organiseren. Ook het bepalen van de belanghebbenden behoort tot deze bestuurlijke regie, rekening houdend met hetgeen hierover wettelijk is bepaald maar vooral met hetgeen vanuit de aard, schaal en reikwijdte van het onderwerp in een concreet geval wenselijk is. In onze optiek kan deze verordening immers niet op voorhand exact voorschrijven wie betrokken dienen te worden, maar dient dit telkens in concrete gevallen door het bestuur ingevuld te worden. Het is ons inziens immers beter voor de kwaliteit van de besluitvorming om bewust vanuit de inhoud van een concreet onderwerp te bepalen wie belanghebbenden zijn dan dit telkens af te leiden uit een algemene verordening. Dit vraagt om een andere positie van de erkende organisaties (wijk- en dorpsraden alsmede de platformorganisaties), die binnen de huidige Participatieverordening wél expliciet en reeds op voorhand een positie binnen participatietrajecten hebben. Wij zien het betrekken van erkende organisaties volgens de gekozen systematiek van de voorliggende inspraakverordening niet meer als een automatisme, maar als een bewuste bestuurlijke keuze gemotiveerd vanuit de inhoud (het onderhavige onderwerp). Het loslaten van dit automatisme betekent uitdrukkelijk niet dat wij voor de erkende organisaties geen rol meer zien binnen inspraak of interactieve beleidsvorming. Ook binnen de nieuwe inspraakverordening zullen de erkende organisaties, net zoals alle andere 'ingezetenen alsmede natuurlijke en rechtspersonen met aantoonbaar belang', als belanghebbenden aangemerkt kunnen worden, maar ook benaderd worden om in samenwerking met het bestuur inspraak of interactieve beleidsvorming binnen hun werkgebied te organiseren. De huidige participatieverordening biedt de (subsidiërings)grondslag voor de erkende organisaties. Door deze organisaties niet meer expliciet in de nieuwe inspraakverordening te vermelden, dreigt deze grondslag te vervallen. Dit willen wij voorkomen, en wel door de betreffende bepalingen onder te brengen in de Subsidieverordening CRMW. Mede op verzoek van de wijk- en dorpsraden zullen wij dit aangrijpen om in samenspraak met deze organisaties de subsidiëringsmethodiek te heroverwegen, gericht op vereenvoudiging en eventueel betere vormen van differentiatie. Gelijktijdig hiermee zullen wij, in overleg met de erkende organisaties en tegen de achtergrond van de nieuwe inspraakverordening, hun functie nader uitwerken. De rol van de erkende organisaties wordt daardoor beschreven in de subsidieverordening, waardoor het apart beschrijven hiervan in een (algemene) inspraakverordening achterwege kan blijven, zeker omdat de rollen van andere mogelijke belanghebbenden (burgers, bedrijven, overige maatschappelijke instellingen) ook niet in de inspraakverordening beschreven worden Artikelsgewijze toelichting Pré-ambule Deze tekst is bedoeld als balans tussen enerzijds een positieve en zorgvuldige grondhouding van het bestuur ten opzichte van inspraak en interactieve beleidsvorming en anderzijds de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van beleid en de afweging of deze instrumenten daaraan in een concreet geval een bijdrage leveren.

5 Volgvel 5 Artikel 1: begripsomschrijvingen Inspraak en interactieve beleidsvorming: Er zijn veel omschrijvingen mogelijk voor de wijze waarop belanghebbenden betrokken kunnen worden bij de totstandkoming van beleid: informatie, communicatie, inspraak, participatie, etc. Omwille van eenduidigheid is gekozen voor de termen inspraak en interactieve beleidsvorming, waarbij inspraak staat voor het vragen van reacties/zienswijzen op reeds afgeronde beleidsvoornemens en interactieve beleidsvorming op het in samenspraak met belanghebbenden opstellen van zulke beleidsvoornemens. De als onduidelijk ervaren term 'participatie' vervalt hiermee. Voor een nadere aanduiding van de begrippen inspraak en interactieve beleidsvorming verwijzen wij naar paragraaf 2.1. van dit raadsvoorstel; Belanghebbenden: Gekozen is voor een omschrijving, die aansluit bij de opdracht, als vervat in artikel 150 Gemeentewet: 'ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen'. Wij hebben er niet voor gekozen om één of meerdere categorieën belanghebbenden afzonderlijk te benoemen vanwege het open karakter van deze verordening. Enerzijds doet dit meer recht aan het uitgangspunten van bestuurlijke regie, anderzijds biedt deze open beschrijving betere garanties voor een bewuste keuze van belanghebbenden zonder dat deze vervalt in een automatisme. Aan de keuze van belanghebbenden gaat een zorgvuldig afwegingsproces vooraf, waarbij onder andere aard, schaal en reikwijdte van het onderwerp een rol spelen; Bestuur: de verantwoordelijkheid voor het houden van inspraak over beleidsvoornemens ligt, zo volgt uit de tekst van de wet, bij de gemeenteraad. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering, de nadere regeling en organisatie behoort in de praktijk veelal toe aan het college van burgemeester en wethouders. De term bestuur is breder gedefinieerd: raad, college en burgemeester. Hierdoor kunnen de gemeenteraad en de burgemeester voor eigen beleidsvoornemens ook van deze verordening gebruik maken; Randvoorwaarden: Dit begrip is bedoeld om de ruimte voor inspraak of interactieve beleidsvorming af te bakenen, om bijvoorbeeld te voorkomen dat deze zich richt op onderdelen waarover het bestuur geen beslissingsbevoegdheid heeft of waarover het bestuur reeds heeft besloten. Artikel 2: Object van inspraak of interactieve beleidsvorming Om onduidelijkheid te voorkomen is een goede aanduiding van het object van inspraak van belang (het onderwerp). Inspraak en interactieve beleidsvorming zijn in beginsel mogelijk op alle terreinen van gemeentelijk bestuur, maar dat wil niet zeggen dat alle onderwerpen zich hiervoor lenen of dat het altijd toegepast dient te worden. Voor een aantal onderwerpen heeft de rijksoverheid inspraak wettelijk voorgeschreven. In de overige gevallen beslist het bestuur over het al dan niet toepassen van inspraak of interactieve beleidsvorming, al dan niet voorafgegaan door een verzoek daartoe door belanghebbenden. Tenslotte is aangegeven in welke gevallen geen inspraak of interactieve beleidsvorming wordt verleend. Daarbij spreekt het voor zich dat de kwalificatie 'wijzigingen van ondergeschikt belang' een relatief begrip is, dat afhankelijk van de aard, schaal en reikwijdte van het onderwerp telkens opnieuw bepaald dient te worden. Artikel 3: Subject van inspraak of interactieve beleidsvorming Dit artikel legt, in lijn met het uitgangpunt van bestuurlijke regie, de verantwoordelijkheid voor de keuze van bij inspraak of interactieve beleidsvorming te betrekken belanghebbenden neer bij het bestuur: raad, college of burgemeester, afhankelijk van de bevoegdheid over het betreffende onderwerp. Vanwege het open

6 Volgvel 6 karakter van dit artikel vraagt dit in concrete gevallen om een bewuste afweging, rekening houdend met o.a. aard, schaal en reikwijdte van het onderwerp. Artikel 4: Procedure inspraak De door het bestuur op te stellen procedure dient enerzijds om belanghebbenden duidelijkheid te verschaffen over onder meer het onderwerp, doel, beïnvloedingsruimte en beslismomenten, anderzijds als kompas voor het verdere proces. De bepalingen uit het tweede lid sluiten grotendeels aan bij afdeling 3.4. van de Algemene Wet Bestuursrecht. Het derde lid geeft aan dat het bestuur, indien gewenst, de procedure tussentijds kan wijzigen. Deze wijzigingsmogelijkheid brengt uit het oogpunt van zorgvuldigheid een informatie- en motiveringsverplichting met zich mee richting belanghebbenden. Op de bekendmaking van deze wijziging wordt artikel 3.42 van de AWB van toepassing verklaard, indien deze wijziging niet tot één of meerdere belanghebbenden is gericht. Dit betekent dat kennisgeving van het besluit of de zakelijke inhoud daarvan in de Gemeentekrant of op een andere geschikte wijze dient plaats te vinden. Een omschrijving van de zakelijke inhoud volgt in de toelichting op artikel 5. Artikel 5: Voorbereiding inspraak Dit artikel geeft enkele zorgvuldigheidsrichtlijnen omwille van de voorbereiding, namelijk ten aanzien van de aankondiging, voorbereidingstijd en noodzakelijke informatie over het onderwerp. Daarbij is aangesloten bij de procedure die de Algemene Wet Bestuursrecht voor terinzagelegging voorschrijft, namelijk: - van de terinzagelegging wordt kennis gedaan in één of meerdere dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen, dan wel op een andere geschikte wijze. Hierin wordt beknopt vermeld: a. onderwerp en vraag; b. waar en wanneer de stukken ter inzake liggen; c. wie in de gelegenheid wordt gesteld zijn zienswijze hierop te geven; d. op welke wijze dat kan geschieden. - het beleidsvoornemen wordt met de daarop betrekking hebbende stukken voor alle belanghebbenden ter inzage gelegd voor een periode van tenminste vier weken (uitgezonderd plannen ex art. 19 lid 1 WRO, waarvoor wettelijk een termijn van minimaal twee weken is voorgeschreven, zie artikel 5 lid 4). Ter inzagelegging vindt in elk geval plaats in het raadhuis; - Alle belanghebbenden kunnen in elk geval gedurende deze periode hun zienswijze naar voren brengen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Artikel 6: Verslaglegging inspraak Verslaglegging van inspraakbijeenkomsten is op grond van artikel 150 lid 2c Gemeentewet verplicht. Artikel 6 van de inspraakverordening geeft hiervoor enkele richtlijnen, gericht op het realiseren van duidelijkheid en transparantie richting de deelnemers aan zulke bijeenkomsten. Wanneer deelnemers hun inbreng onjuist of onvolledig in het verslag terugvinden, kunnen zij hierop schriftelijk reageren. Deze reactie wordt bij het inspraakverslag gevoegd, dat onderdeel uitmaakt van de besluitvorming. Artikel 7: Beklagrecht Het niet of onvoldoende nakomen van inspraakverplichtingen kan juridische consequenties hebben. Voor het bepalen daarvan is van belang het in de inspraakverordening opgenomen recht van beklag. De Gemeentewet schrijft voor dat in

7 Volgvel 7 de inspraakverordening een regeling wordt getroffen over de wijze waarop ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen in de gelegenheid worden gesteld hun beklag te doen over de uitvoering van deze verordening. Artikel 7 geeft hiervoor de richtlijnen. Vanwege het verschil in karakter hebben wij besloten om voor interactieve beleidsvorming geen beklagrecht open te stellen in aanvulling op de controle door de raad. Uiteraard laat dit onverlet dat ook interactieve beleidsvorming vraagt om een bewuste, zorgvuldige en transparante toepassing. Daarom stellen wij voor om in de periode tot de evaluatie (die twee jaar na inwerkingtreding van deze verordening plaatsvindt) een monitorgroep in te stellen, bestaand uit twee leden van de raadscommissie ABZ, twee vanuit de erkende organisaties en de portefeuillehouder. Deze monitorgroep buigt zich drie- of viermaandelijks (indien dit door de leden wenselijk geacht wordt) over de praktijkervaringen van de nieuwe inspraakverordening, gericht op de proceskant van interactieve beleidsvorming en bedoeld voor het formuleren van leerpunten. De bevindingen van deze monitorgroep resulteren in tussenrapportages, die ter kennisneming worden toegezonden aan de commissie ABZ en uiteindelijk betrokken worden bij de evaluatie. Artikel 8: Procedure interactieve beleidsvorming Ondanks het open en flexibele karakter van interactieve beleidsvorming dient omwille van de duidelijkheid hiervoor ook een procedure te worden opgesteld. Deze dient in ieder geval object, belanghebbenden en bestuurlijke vraag aan te geven, en voor zover in de fase van gedachtenvorming al mogelijk is de overige elementen, zoals bedoeld in lid 3. Ook in geval van interactieve beleidsvorming kan het bestuur de procedure, indien noodzakelijk, wijzigen. Belanghebbenden worden hierover geïnformeerd. Artikel 9: Voorbereiding interactieve beleidsvorming In dit artikel enkele richtlijnen ten aanzien van de voorbereiding. In tegenstelling tot inspraak is voor interactieve beleidsvorming geen minimale voorbereidingstijd van vier weken opgenomen, ten einde de flexibiliteit van interactieve beleidsvorming niet te beperken. Afhankelijk van het onderwerp dient in concrete gevallen en bij voorkeur in overleg met belanghebbenden bepaald te worden wat voldoende voorbereidingstijd is. Artikel 10. Verslaglegging interactieve beleidsvorming Deze richtlijnen zijn bedoeld ter bevordering van de duidelijkheid, herkenbaarheid en transparantie van de verwerking van de opbrengst van interactieve beleidsvorming. Artikel 11: Slot- en overgangsbepalingen Voor de naamgeving van deze verordening is aangesloten bij de strekking van artikel 150 Gemeentewet: inspraakverordening. De datum van inwerkingtreding ligt drie maanden na besluitvorming door de gemeenteraad, om een goede implementatie van de nieuwe richtlijnen in onder meer de ambtelijke werkwijze mogelijk te maken. Met de inwerkingtreding van de nieuwe inspraakverordening vervalt de participatieverordening Aangezien de artikelen 4 en 11 van deze verordening echter de erkennings- en subsidiegrondslag voor de erkende organisaties bevatten, blijven deze artikelen van kracht tot het moment dat hierin binnen de Subsidieverordening CRMW is voorzien. 3. Inspraakverordening en dualisering Deze nieuwe inspraakverordening wordt aan u ter besluitvorming aangeboden op het moment dat uw raad en ons college zich voorbereiden op het wetsvoorstel dualisering, met de daarbij horende duale rolverdeling. De voorliggende concept-inspraakver-

8 Volgvel 8 ordening past ook binnen zo n duaal stelsel. Ze is namelijk opgebouwd rond het thema bestuurlijke regie, waarbij telkens per onderwerp bekeken wordt welk bestuursorgaan als bestuur aangeduid kan worden. De verordening bouwt dus voort op de 'taakverdeling' tussen uw raad en ons college, zoals die op het moment van toepassing van de verordening geldt. Een wijzigende taakverdeling leidt niet tot aanpassing van de verordening, hooguit tot een andere toepassing. De controlerende bevoegdheid van uw raad blijft daarbij ongewijzigd. 4. Ter afsluiting Wij realiseren ons dat de inspraakverordening een nieuwe werkwijze voor de voorbereiding van beleid en het betrekken van belanghebbenden betekent. De werking van deze verordening willen we daarom na twee jaar evalueren. Wij stellen u voor de nieuwe inspraakverordening vast te stellen, zoals verwoord in het bijgevoegd concept-raadsbesluit. Dit voorstel is behandeld in de commissie Algemene Bestuurszaken van 21 februari Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, de secretaris, de burgemeester, mw. ir. H.J. Wijsenbeek J. van Houwelingen

9 Raadsbesluit De raad van de gemeente Haarlemmermeer: - overwegende dat de kwaliteit van gemeentelijke besluitvorming verbeterd kan worden door belanghebbenden (burgers, maatschappelijke instellingen, bedrijven, etc.) bij de totstandkoming van beleidsvoornemens te betrekken; - dat het hierbij van belang is dergelijke processen bewust en zorgvuldig te organiseren, rekening houdend met de onderscheiden rollen en verantwoordelijkheden van het bestuur en belanghebbenden; - gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 6 maart 2001 nummer 52; - gelet op artikel 150 Gemeentewet; - gelet op afdeling 3.4. van de Algemene Wet Bestuursrecht; besluit vast te stellen de navolgende : Verordening inzake de wijze waarop ingezetenen en in de gemeente Haarlemmermeer een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken, kortheidshalve aan te duiden als: INSPRAAKVERORDENING Paragraaf 1: Algemeen Artikel 1: Begripsomschrijvingen Deze verordening verstaat onder: a. Inspraak: het ten aanzien van gemeentelijke beleidsvoornemens vragen van reacties/zienswijzen aan belanghebbenden; b. Interactieve beleidsvorming: het in samenspraak met belanghebbenden opstellen van gemeentelijke beleidsvoornemens; c. Belanghebbenden: natuurlijke en rechtspersonen, al dan niet in de gemeente gevestigd, die aantoonbaar belang hebben bij het object van inspraak of interactieve beleidsvorming; d. Bestuur: de raad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester, al naar gelang de bevoegdheid bij het betreffende object van inspraak of interactieve beleidsvorming; e. Randvoorwaarden: aan de inspraak of interactieve beleidsvorming ten grondslag liggende feiten waarop het bestuur geen invloed heeft, dan wel door het bestuur aan de inspraak of interactieve beleidsvorming meegegeven kaders. Artikel 2: Object van inspraak of interactieve beleidsvorming 1. Inspraak en interactieve beleidsvorming is in beginsel mogelijk op alle onderwerpen van gemeentelijk beleid;

10 2. Het bestuur verleent in ieder geval inspraak wanneer dit is voorgeschreven bij wet, provinciale of gemeentelijke verordening. Dit betreft o.a. beleidsvoornemens inzake: a. de voorbereiding of herziening van ruimtelijke plannen en de voorbereiding van de toepassing van artikel 19 lid 1 j o 19a WRO; b. de stads- of dorpsvernieuwing; c. de voorbereiding van het gemeentelijk milieubeleidsplan; d. de welzijnsvoorzieningen; e. het integraal gehandicaptenbeleid; 3. Buiten de in lid 2 bedoelde onderwerpen beslist het bestuur over het verlenen van inspraak of interactieve beleidsvorming; 4. Geen inspraak of interactieve beleidsvorming wordt verleend: a. wanneer dit bij of krachtens de wet is uitgesloten; b. ten aanzien van ondergeschikte herzieningen van bestaand beleid; c. wanneer er sprake is van uitvoering van regelingen van hogere overheden waarbij van enige beleidsvrijheid geen sprake is; d. bij ruimtelijke plannen ex artikel 11 WRO, indien het bestemmingsplan reeds in inspraak voor deze plannen voorziet. Artikel 3: Subject van inspraak of interactieve beleidsvorming Het bestuur stelt vast aan welke kring van belanghebbenden inspraak of interactieve beleidsvorming wordt verleend met inachtneming van hetgeen hierover bij wet, provinciale of gemeentelijke verordening is voorgeschreven. Paragraaf 2: Inspraak Artikel 4: Procedure inspraak 1. Het bestuur stelt voor elk beleidsvoornemen waarop inspraak wordt verleend een procedure vast; 2. Deze procedure bevat tenminste: a. een omschrijving van het object van inspraak, zoals bedoeld in artikel 2; b. een aanduiding van de kring van belanghebbenden, zoals bedoeld in artikel 3; c. de vraag waarop de inspraak zich richt; d. de randvoorwaarden, zoals bedoeld in artikel 1e; e. een tijdpad met termijnstelling en einddatum inspraak; f. een communicatieplan; g. een financiële paragraaf; 3. Het bestuur kan deze procedure wijzigen in die gevallen waarin de vaststelling van het beleidsvoornemen zulks vereist. Het bestuur geef hiervan overeenkomstig het gestelde in artikel 3.42 van de Algemene Wet Bestuursrecht schriftelijk kennis. Artikel 5: Voorbereiding inspraak 1. Het bestuur informeert voorafgaand aan de inspraak belanghebbenden hierover op een geschikte wijze. Volstaan kan worden met vermelding van de zakelijke inhoud; 2. Het bestuur draagt er zorg voor dat belanghebbenden voldoende tijd en informatie krijgen voor een goede voorbereiding. Tenzij in specifieke wet- en regelgeving anders vermeld geldt hiervoor een termijn van tenminste vier weken aansluitend aan de in lid 1 bedoelde aankondiging; 3. Met instemming van belanghebbenden kan het bestuur in afwijking van het bepaalde in lid 2 een kortere voorbereidingstijd vaststellen; 4. Met betrekking tot inspraakprocedures voor plannen ex artikel 19, lid 1 WRO wordt in afwijking van het bepaalde in lid 2 de termijn voor het indienen van zienswijzen bepaald op tenminste twee weken.

11 Artikel 6: Verslaglegging inspraak 1. Het bestuur draagt zorg voor verslaglegging van inspraakbijeenkomsten; 2. Deze verslagen worden onmiddellijk aan alle aanwezigen bij de in lid 1 bedoelde bijeenkomsten toegezonden; 3. Ter afronding van de inspraakprocedure stelt het bestuur een eindverslag op; 4. Het eindverslag bevat in ieder geval: a. een overzicht van de gevolgde procedure; b. een weergave van de zienswijzen die tijdens de inspraak mondeling of schriftelijk naar voren zijn gebracht; c. een gemotiveerde reactie/standpunt van het bestuur op deze zienswijzen; 5. Het eindverslag maakt deel uit van het voorstel dat ter besluitvorming wordt aangeboden; 6. Na besluitvorming krijgen alle deelnemers het voorstel en besluit ter informatie toegezonden. Artikel 7: Beklagrecht 1. Ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen kunnen over de wijze van uitvoering van deze verordening en de inspraakprocedure bij het bestuur een schriftelijke klacht indienen; 2. Een klacht, zoals bedoeld in lid 1, dient uiterlijk vier weken na afloop van de procedure te worden ingediend; 3. Het bestuur beslist binnen zes weken na ontvangst van het klaagschrift omtrent de ingediende klacht, de commissie Algemene Bestuurszaken gehoord. Het bestuur kan deze termijn met ten hoogste vier weken verdagen; 4. Het bestuur brengt de beslissing over het klaagschrift onmiddellijk ter kennis van de klager en de commissie Algemene Bestuurszaken. Paragraaf 3: Interactieve beleidsvorming Artikel 8: Procedure interactieve beleidsvorming 1. Het bestuur stelt voor elk onderwerp waarop interactieve beleidsvorming wordt verleend een procedure vast; 2. Deze procedure bevat tenminste: a. een omschrijving van het object van interactieve beleidsvorming, zoals bedoeld in artikel 2; b. een aanduiding van de kring van belanghebbenden, zoals bedoeld in artikel 3; c. de vraag waarop de interactieve beleidsvorming zich richt; 3. In aanvulling op lid 2 bevat deze procedure voor zover mogelijk: a. de randvoorwaarden, zoals bedoeld in artikel 1e; b. de wijze van vormgeving van het interactief beleidsvormingsproces; c. een tijdpad met termijnstelling; d. een communicatieplan; e. een financiële paragraaf; 4. Het bestuur kan de procedure wijzigingen in die gevallen waarin de vaststelling van het beleidsvoornemen zulks vereist. Het bestuur geeft hiervan overeenkomstig het gestelde in artikel 3.42 van de Algemene Wet Bestuursrecht schriftelijk kennis.

12 Artikel 9: Voorbereiding interactieve beleidsvorming 1. Het bestuur informeert voorafgaand aan de interactieve beleidsvorming belanghebbenden hierover op geschikte wijze. Volstaan kan worden met vermelding van de zakelijke inhoud; 2. Het bestuur draagt er zorg voor dat de kring van belanghebbenden voldoende tijd en informatie krijgt voor een goede voorbereiding. Artikel 10: Verslaglegging interactieve beleidsvorming 1. Het bestuur draagt zorg voor verslaglegging van de in het kader van interactieve beleidsvorming gehouden bijeenkomsten; 2. Deze verslagen worden onmiddellijk aan alle aanwezigen bij de in lid 1 bedoelde bijeenkomsten toegezonden; 3. Een weergave van de opbrengst van interactieve beleidsvorming maakt deel uit van het voorstel dat ter besluitvorming wordt aangeboden; 4. Na besluitvorming krijgen alle deelnemers het voorstel en besluit ter informatie toegezonden. Paragraaf 4: Slot- en overgangsbepalingen Artikel 11: Slot- en overgangsbepalingen 1. Deze verordening kan worden aangehaald als Inspraakverordening ; 2. De tekst van het raadsvoorstel behorend bij deze inspraakverordening maakt als toelichting op de voorgaande bepalingen onderdeel uit van deze verordening; 3. Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2001 en is van toepassing op alle inspraak- en interactieve beleidsvormingsprocedures die na deze datum worden gestart; 4. Met ingang van de in lid 2 genoemde datum vervalt de Participatieverordening, zoals vastgesteld op 10 september 1991 en gewijzigd op 23 december 1993, met uitzondering van de artikelen 4 en 11 voor zover hierin niet op een andere wijze is voorzien. Vastgesteld in de openbare vergadering van 15 maart De secretaris, De voorzitter, mw ir H.J. Wijsenbeek J. van Houwelingen

concept-algemene inspraak- en participatieverordening gouda

concept-algemene inspraak- en participatieverordening gouda Bijlage 3. regeling nummer 1.4.1 concept-algemene inspraak- en participatieverordening gouda nr. 1.4.1 g. indien het belang van inspraak of participatie niet opweegt tegen het belang van handhaving van

Nadere informatie

2. Inspraak wordt altijd verleend indien de wet daartoe verplicht. 3. Geen inspraak wordt verleend:

2. Inspraak wordt altijd verleend indien de wet daartoe verplicht. 3. Geen inspraak wordt verleend: Be read van d@ gemeente Haarlemmermeer; gelezen het voorstel van het college van 20 mei 2008 (Raadsvoorstel2008/19Q50); gelet op artlkel 150 van de Gemeentewet en de actualisatie van kat participatiebelaid;

Nadere informatie

b e s l u i t : Pagina 1 van 7 Nr: De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr.

b e s l u i t : Pagina 1 van 7 Nr: De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. Nr: 13-13 De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 13-13; gelet op artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening (Wro); b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

ons kenmerk ECGR/U201301490 Lbr. 13/100

ons kenmerk ECGR/U201301490 Lbr. 13/100 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Modelverordening elektronische kennisgeving uw kenmerk ons kenmerk ECGR/U201301490 Lbr. 13/100 bijlage(n)

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. Raadsvoorstel jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. gebied Zijtak Portefeuillehouder: J.

Nadere informatie

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum De raad van de gemeente Renkum; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 december 2012; Gelet op artikel

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 4 december 2012;.

Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 4 december 2012;. Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 4 december 2012;. gelet op het besluit van het dagelijks bestuur van 22 mei 2012; gelet op de artikelen 3:12,

Nadere informatie

vast te stellen de Interne klachtenregeling gemeente het Bildt:

vast te stellen de Interne klachtenregeling gemeente het Bildt: Interne klachtenregeling gemeente het Bildt Het college van burgemeester en wethouders van het Bildt; - gelet op de bepalingen van Titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 121 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

gelezen het advies van de ondernemingsraad d.d.; 15 juni 2016, vast te stellen de navolgende Interne Klachtenregeling 2015;

gelezen het advies van de ondernemingsraad d.d.; 15 juni 2016, vast te stellen de navolgende Interne Klachtenregeling 2015; 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111II1 2016.28159 23/06/2016 Interne Klachtenregeling 2015 Het college van de gemeente Woensdrecht gelezen het advies van de ondernemingsraad d.d.;

Nadere informatie

Procedureverordening tegemoetkoming in planschade gemeente Tiel

Procedureverordening tegemoetkoming in planschade gemeente Tiel Nr. 5a, afdeling SO De raad van de gemeente Tiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op hoofdstuk 6, afdeling 6.1 'Tegemoetkoming in schade', Wet ruimtelijke ordening (Wro); gelet

Nadere informatie

Procedureverordening planschade Arnhem 2011

Procedureverordening planschade Arnhem 2011 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. aanvraag: aanvraag om een tegemoetkoming in de schade als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening;

Nadere informatie

Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving waterschap Vechtstromen

Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving waterschap Vechtstromen Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving waterschap Vechtstromen Kenmerk Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen; gezien het voorstel van de Voorbereidingscommissie d.d.

Nadere informatie

Officiële bekendmakingen waterschap Brabantse Delta

Officiële bekendmakingen waterschap Brabantse Delta Donderdag 29 november, nr. 74 Uitgave van het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta. Pagina 1 van 6 Officiële bekendmakingen waterschap Brabantse Delta Waterschap Brabantse Delta publiceert

Nadere informatie

Adviesnota aan gemeenteraad

Adviesnota aan gemeenteraad Onderwerp Vaststelling bestemmingsplannen Buitengebied Venray 2010, herziening regels en Buitengebied Venray 2010, herziening locaties. Datum 6 september 2016 Naam steller Suzanne van der Beele/Jos Kniest

Nadere informatie

Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008

Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008 Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld

Nadere informatie

HANDHAVINGSVERORDENING WWB en WIJ gemeente Lelystad

HANDHAVINGSVERORDENING WWB en WIJ gemeente Lelystad HANDHAVINGSVERORDENING WWB en WIJ Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevrouw I. de Graaf/ De heer W. de Jong Onderwerp:

Nadere informatie

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015 RAADSVOORSTEL Datum: 2 december 2014 Nummer: Onderwerp: Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming 2015 Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 29-4- 2003; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; BESLUIT: Vast te stellen de

Nadere informatie

PROCEDUREVERORDENING VOOR ADVISERING TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE GEMEENTE HARDENBERG

PROCEDUREVERORDENING VOOR ADVISERING TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE GEMEENTE HARDENBERG PROCEDUREVERORDENING VOOR ADVISERING TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE GEMEENTE HARDENBERG Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. aanvrager: degene die een aanvraag om tegemoetkoming

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; 1 De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; BESLUIT: vast te stellen

Nadere informatie

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade.

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hulst. Nr. 124636 23 december 2015 Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade. De raad van de gemeente Hulst; Gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Wettelijke basis cliëntenparticipatie WWB, WIJ, WSW en WMO

Wettelijke basis cliëntenparticipatie WWB, WIJ, WSW en WMO Wettelijke basis cliëntenparticipatie WWB, WIJ, WSW en WMO WWB Art. 47. Verordening cliëntenparticipatie De gemeenteraad stelt bij verordening regels over de wijze waarop de personen, bedoeld in artikel

Nadere informatie

Referentie: 2014022651. Klachtenregeling Zorginstituut Nederland. De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland,

Referentie: 2014022651. Klachtenregeling Zorginstituut Nederland. De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland, Referentie: 2014022651 Klachtenregeling Zorginstituut Nederland De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland, gelet op artikel 9:2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 15 van het Bestuursreglement

Nadere informatie

20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5. gelezen het advies van de commissie Werken en Besturen van 30 november 2016,

20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5. gelezen het advies van de commissie Werken en Besturen van 30 november 2016, Gemeenteblad 2016, nummer Onderwerp Datum 20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5 De raad van Venray, gelezen het advies van B en W van 14 november 2016, gelezen het advies van

Nadere informatie

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b)

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) 29 juli 2014 ontwerp Gemeente Lansingerland Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP

Nadere informatie

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Zaltbommel 2012. Algemene informatie. Gegevens van de regeling. Overige informatie

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Zaltbommel 2012. Algemene informatie. Gegevens van de regeling. Overige informatie Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Zaltbommel 2012 Algemene informatie Gegevens van de regeling Bestuursorgaan dat regeling vaststelde Gemeenteraad van Zaltbommel d.d. 13 september 2012 Officiële

Nadere informatie

Gemeente Olst-Wijhe. bestemmingsplan Noorder Koeslag partiële herziening regels

Gemeente Olst-Wijhe. bestemmingsplan Noorder Koeslag partiële herziening regels Gemeente Olst-Wijhe bestemmingsplan Noorder Koeslag partiële herziening regels Olst-Wijhe, 7 augustus 2009 Planidentificatienummer: NL.IMRO.1773.BP2009004002-0301 Toelichting augustus 2009 NL.IMRO.1773.BP2009004002-0301

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake de Algemene subsidieverordening Gemeente Hoom 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake de Algemene subsidieverordening Gemeente Hoom 2015; Registratie nummer: 1128707 Algemene subsidieverordening gemeente Hoorn 2015 De raad van de gemeente Hoom; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake

Nadere informatie

A.J. Gerritsen 25 september 2014

A.J. Gerritsen 25 september 2014 Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 25 september 2014 Datum voorstel 15 juli 2014 Agendapunt Onderwerp Publicatie van gemeentelijke kennisgevingen De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Raadsvergadering: 23 mei 2013 Voorstelnummer: 2013/ 21 10 Stiens, 04 april 2013 Behandelend ambtenaar: a.posthuma E-mail: a.posthuma@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. : 058 257 66

Nadere informatie

De Vennootschap Onder Firma: EduLaw opleidingen VOF (hierna: EduLaw opleidingen),

De Vennootschap Onder Firma: EduLaw opleidingen VOF (hierna: EduLaw opleidingen), Klachtenregeling Preambule De Vennootschap Onder Firma: EduLaw opleidingen VOF (hierna: EduLaw opleidingen), gevestigd te Amstelveen (handelsregister KvK 58763678) overwegende dat het wenselijk is dat

Nadere informatie

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Middelburg. Nr. 77371 15 juni 2016 VERORDENING BEHANDELING KLACHTEN De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente

Nadere informatie

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013)

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) De raad van de gemeente Utrecht; gelet op de artikelen 81a en 182 t/m 185 Gemeentewet; BESLUIT vast te stellen de volgende VERORDENING Rekenkamer Utrecht 2013 Artikel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr ; GEMEENTERAAD Onderwerp: Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein Borger-Odoorn 2016 Registratienummer: 16.07022 De raad van de gemeente Borger-Odoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Artikel 3. Taken voorzitter

Artikel 3. Taken voorzitter Ontwerp-besluit De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van het presidium van de gemeenteraad van 14 maart 2013; overwegende dat het gewenst is de integrale bevoegdheid van

Nadere informatie

Bestuursopdracht. Centrumvisie

Bestuursopdracht. Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel afdeling Ruimte en Groen W. Hilbink/W.Algra Datum: 2 december 2014 Centrumvisie Scherpenzeel -1-

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften.

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften. Raadsvoorstel 25 Vergadering 6 maart 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Vaststelling Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2007. B&W vergadering : 16 januari 2007 Dienst / afdeling : MO.BJZ Aan de

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar onderwijs Deze regeling is in werking getreden op 14-03-1995. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2002; nr.

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Oosterhout Officiële naam regeling Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008 Citeertitel Procedureverordening

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2004/167

Raadsvoorstel 2004/167 Raadsvoorstel 2004/167 Onderwerp Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen Commissie Ruimte en Economie/Wonen en Werken d.d. 17 mei 2004 Datum 27 april 2004 Raadsvergadering 27 mei 2004 Samenvatting Voor de

Nadere informatie

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Raadsvergadering, 26 oktober 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Nr.: 411 Agendapunt: 10 Datum: 11 oktober 2010 Voorgesteld besluit 1)

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Landgraaf, 27 juli 2016 Onderwerp: Verordening op de functioneringsgesprekken burgemeester Raadsvoorstelnummer: 58 PROGRAMMA 1. Bestuur Behandeling in oordeelvormende

Nadere informatie

Vrijstelling artikel 19 lid 1 van de Wet op de ruimtelijke ordening

Vrijstelling artikel 19 lid 1 van de Wet op de ruimtelijke ordening Vrijstelling artikel 19 lid 1 van de Wet op de ruimtelijke ordening In deze notitie wordt ingegaan op de procedure tot het verlenen van vrijstelling op grond van artikel 19 lid 1 van de Wet op de ruimtelijke

Nadere informatie

GEMEENTE SLUIS KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS. gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

GEMEENTE SLUIS KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS. gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; GEMEENTE SLUIS DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS; KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; BESLUIT vast te stellen de volgende

Nadere informatie

Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand 2012

Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand 2012 De raad van de gemeente Leusden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Leusden d.d. 14 februari 2012, nr. 180294 gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel g, van de Wet werk en bijstand;

Nadere informatie

Sector : III Nr. : 98

Sector : III Nr. : 98 Sector : III Nr. : 98 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober 2000, nummer 6/98.00; gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Onderwerp: Procedureverordening tegemoetkoming in planschade 2010

Onderwerp: Procedureverordening tegemoetkoming in planschade 2010 Vergadering: 9 februari 2010 Agendanummer: 18 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar A. Spier, 0595-447793 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Spier) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel

Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel No. 990716. De raad van de gemeente het Bildt; Gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; Overwegende dat het

Nadere informatie

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Papendrecht

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Papendrecht Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Papendrecht Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

Plattelandswoning Middenweg 87 en 91 Bestemmingsplan Plattelandswoning Middenweg 87 en 91

Plattelandswoning Middenweg 87 en 91 Bestemmingsplan Plattelandswoning Middenweg 87 en 91 Plattelandswoning Middenweg 87 en 91 Bestemmingsplan Plattelandswoning Middenweg 87 en 91 Gemeente Venlo Projectnummer BRO: 211x08099 Identificatienummer: NL.IMRO.0983.BP201605MDDNWG8791-VA01 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Borger-Odoorn 2016

Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Borger-Odoorn 2016 Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Borger-Odoorn 2016 De raad van de gemeente Borger-Odoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-

Nadere informatie

Bijlage 1 bij raadsbesluit Ag. nr : 12

Bijlage 1 bij raadsbesluit Ag. nr : 12 Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15-11-11; gelet op artikel 3.30, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming

Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming Zienswijze en UOV Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming Ondanks het feit dat het indienen van een zienswijze niet gerekend kan worden tot de vormen van rechtsbescherming in het

Nadere informatie

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen.

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen. Raad VOORBLAD Onderwerp Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 212 en volgende jaren Agendering Commissie Bestuur x Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken x Commissie Sociaal

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling Verordening individuele studietoeslag gemeente Heerhugowaard 2015 Citeertitel Verordening

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan "Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde)".

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde). Gemeente Heerde Raadsvergadering 3 1 JAN 2011 Conform voorstel Raadsvoorstel Raadsvergadering 31 januari 2011 Commissie Ruimte 10 januari 2011 Agendapunt 7 Afdeling en opsteller Ruimte/Lisette Sipman (0578

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013. commissie 0 MBH (8 mei 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013. commissie 0 MBH (8 mei 2013) 3ATUM VERGADERING 23 IT)eİ 2013 BULAGE(N) 2 DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013 \GENDAPUNTNUMMER I I commissie 0 MBH (8 mei 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300195 waterschap Hollandse Delta VERORDENING

Nadere informatie

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester Raadsvoorstel Inleiding:In 2006 is met de fractievoorzitters de afspraak gemaakt dat er in de loop van 2007 een functioneringsgesprek zou worden gehouden met de burgemeester. In het kader van de voorbereiding

Nadere informatie

Onder besluit worden verstaan: beslissingen inhoudende publiekrechtelijke rechtshandelingen (zie artikel 1:3 Awb).

Onder besluit worden verstaan: beslissingen inhoudende publiekrechtelijke rechtshandelingen (zie artikel 1:3 Awb). Besluit mandaat, volmacht en machtiging Artikelsgewijze toelichting Algemeen Onder mandaat moet volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) worden verstaan: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: SoZaWe Kerkrade, 30 september 2009 Aanbiedingsbrief Aan de raad. Nr. 09it00308. Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 09Rb045 inzake Tijdelijke regels Wet investeren

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5322 Inboeknummer Dossiernummer RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester Inleiding Op 7 april 2008 is de heer Van Gijzel benoemd als

Nadere informatie

Onderwerp Bestemmingsplan "Neede, De Berg 2010" Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Onderwerp Bestemmingsplan Neede, De Berg 2010 Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Bestemmingsplan "Neede, De Berg 21" Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

HAMERSTUK Raadsvoorstel Verordening bestuursrechtelijke geldschulden

HAMERSTUK Raadsvoorstel Verordening bestuursrechtelijke geldschulden Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Verordening bestuursrechtelijke geldschulden Van: Het college van B&W van 6 november 2012 Doel: Toelichting: Besluiten Voorliggende besluitvorming

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Beesel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Beesel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Beesel 2015 De Raad van de Gemeente Beesel; Gelet op artikel 8 eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

: vaststellen verordening en benoeming leden werkgeverscommissie

: vaststellen verordening en benoeming leden werkgeverscommissie Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

b. De benoemingprocedure en zittingsduur van de leden, de plaatsvervangende leden en de voorzitter;

b. De benoemingprocedure en zittingsduur van de leden, de plaatsvervangende leden en de voorzitter; De raad van de gemeente Woudrichem, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 augustus 2007, gelet op de artikelen 9, 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Verordening Brede Raad Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van de concerndirecteur Maatschappelijke Ontwikkeling van 20 april 2015, nummer

Nadere informatie

: Coördinatieregeling ruimtelijke besluiten. Beslispunt(en): 1. De coördinatieverordening Wro gemeente Woensdrecht vaststellen

: Coördinatieregeling ruimtelijke besluiten. Beslispunt(en): 1. De coördinatieverordening Wro gemeente Woensdrecht vaststellen Voorstel aan de Raad Onderwerp : Coördinatieregeling ruimtelijke besluiten Raadsvergadering : 26 juni 2013 Agendapunt : Portefeuillehouder : A.Th.S. van der Wijst Datum : 14 mei 2013 Bestuurlijk kader

Nadere informatie

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. Steunpunt SO Fryslân ( hierna steunpunt): een Steunpunt als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

Derde partiële herziening, bestemmingsplan Buitengebied Someren, Boringsvrije zone. Toelichting

Derde partiële herziening, bestemmingsplan Buitengebied Someren, Boringsvrije zone. Toelichting Derde partiële herziening, bestemmingsplan Buitengebied Someren, Boringsvrije zone Toelichting Derde partiële herziening, bestemmingsplan Buitengebied Someren, Boringsvrije zone Toelichting Titel: Derde

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Commissie Algemene Bestuurszaken en Middelen. Nummer 115 Bestuursdienst Algemene Bestuurszaken en Middelen.

Raadsvoorstel. Commissie Algemene Bestuurszaken en Middelen. Nummer 115 Bestuursdienst Algemene Bestuurszaken en Middelen. Raadsvoorstel Nummer 115 Bestuursdienst Algemene Bestuurszaken en Middelen Datum 26 maart 2002 Betreft Europese aanbesteding gemeentekrant Dienst Commissie Bijlage(n) Samenvatting Voorstel In verband met

Nadere informatie

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327,

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Provinciale Staten Vergadering d.d. 23 september 2009 Besluit nr. PS2009-658 PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Gelet op

Nadere informatie

Regeling voor de behandeling van klachten wijkteams

Regeling voor de behandeling van klachten wijkteams Regeling voor de behandeling van klachten wijkteams Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp : Kostenverhaalbesluit locatie L. van Zandwijk Autotransport B.V., Veensesteeg te Veen

Raadsvoorstel. Onderwerp : Kostenverhaalbesluit locatie L. van Zandwijk Autotransport B.V., Veensesteeg te Veen Raadsvoorstel Vergadering: : 27 juni 2006 Agendanummer : 7 Opiniërende vergadering: 13 juni 2006 Portefeuillehouder : W.H. van der Hoeven Onderwerp : Kostenverhaalbesluit locatie L. van Zandwijk Autotransport

Nadere informatie

Onderwerp Voorstel tot vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Goirle

Onderwerp Voorstel tot vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Goirle Raadsvoorstel Agendapunt: 11 Onderwerp Voorstel tot vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Goirle Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter

Nadere informatie

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo)

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo) Raadsvoorstel Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingrecht (Wabo) in werking getreden. Hiermee zijn enkele ruimtelijke instrumenten en bevoegdheden anders vormgegeven. Veel procedures

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2006, nummer: 06/911;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2006, nummer: 06/911; De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2006, nummer: 06/911; gelet op de verplichting in artikel 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD BRUMMEN

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD BRUMMEN Verordening Maatschappelijke Advies Raad 2015 Brummen VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD 2015 BRUMMEN Verordening Maatschappelijke Advies Raad 2015 Brummen Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijving...

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: legesverordening

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: legesverordening Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Belastingtarieven 2015: legesverordening Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 3 september 2014 4 november 2014 Tarieventabel 2015 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

WIJZIGINGEN SUBSIDIEVERORDENING ZONNEBOILERS GEMEENTE OPSTERLAND 2009

WIJZIGINGEN SUBSIDIEVERORDENING ZONNEBOILERS GEMEENTE OPSTERLAND 2009 WIJZIGINGEN SUBSIDIEVERORDENING ZONNEBOILERS GEMEENTE OPSTERLAND 2009 De Subsidieverordening zonneboilers gemeente Opsterland 2009 is aangepast aan de nieuwe Algemene Subsidieverordening Opsterland 2012

Nadere informatie

Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184)

Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184) Versie geldig vanaf 15 mei 2006 Verordening commissie bezwaarschriften Sliedrecht 2006 Verantwoordelijke afdeling Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184) 495827 De getoonde verordeningen zijn een

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Wierden 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Wierden 2015 De raad van de gemeente Wierden, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op artikel 8 lid 1 aanhef en onderdeel b en lid 2 Participatiewet; besluit vast te stellen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1142109 Datum: 19 augustus 2014 Behandeld door: M.C. Deinum Afdeling / Team: RO / ROB Onderwerp: Verklaring van geen bedenkingen project Solar Campus

Nadere informatie

Jan Wibier secretaris-directeur

Jan Wibier secretaris-directeur Aan de gemeenteraad Portefeuillehouder Cluster Nummer Datum Onderwerp Nico Oud regelgeving 7 juli 2015 bestemmingsplan op aanvraag voor het toevoegen van twee woningen op het perceel Molenweg 6 te Hollum

Nadere informatie

Gemeenteblad 2014 v Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag,

Gemeenteblad 2014 v Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, Gemeenteblad 2014 v. 09.09.2014 Nadere regels Jeugdhulp Den Haag 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, gelezen het voorstel van de wethouder Kenniseconomie, Internationaal,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Samenvatting

Raadsvoorstel. Samenvatting Raadsvoorstel Onderwerp: Lijst Verklaring van Geen Bedenkingen Omgevingsrecht Indiener agendapunt: College van Burgemeester en wethouders Roerdalen Portefeuillehouder: C.T.G. Wolfhagen Gevraagd besluit:

Nadere informatie

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Heemstede, 21 oktober 2003 Aan de raad, Samenvatting In de Wet dualisering gemeentebestuur is opgenomen dat gemeenteraden drie verordeningen vaststellen

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk integraal gehandicaptenbeleid Maasbree 2007

Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk integraal gehandicaptenbeleid Maasbree 2007 Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk integraal Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

PROCEDUREREGELING PLANSCHADEVERGOEDING ARTIKEL 49 WRO 2005 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

PROCEDUREREGELING PLANSCHADEVERGOEDING ARTIKEL 49 WRO 2005 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2005.3396 RIS133161_24-NOV-2005 PROCEDUREREGELING PLANSCHADEVERGOEDING ARTIKEL 49 WRO 2005 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, - gezien de ledenbrief van de Vereniging

Nadere informatie

Foech ried/kolleezje De raad stelt bestemmingsplannen vast. Het college is verantwoordelijk voor de voorbereiding.

Foech ried/kolleezje De raad stelt bestemmingsplannen vast. Het college is verantwoordelijk voor de voorbereiding. Riedsútstel Informatiecarrousel : 18 oktober 2012 Status : Informerend Agindapunt : 5 Portefúljehâlder : J. Lammers Amtner : mw. M. Streefkerk Taheakke : Bijlage 1 Procedurevarianten bestemmingsplannen

Nadere informatie

Verordening langdurigheidstoeslag. gemeente Veendam

Verordening langdurigheidstoeslag. gemeente Veendam Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Veendam 2012 Doel: deze verordening heeft als doel regels te stellen met betrekking tot het vaststellen van de voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet Breda 2015

Officiële naam regeling Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet Breda 2015 Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet Breda 2015 Citeertitel Verordening Individuele Studietoeslag

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Verordening op de raadscommissies, vergelijking gewijzigde/nieuwe artikelen met de oude artikelen. De nieuwe artikelen (met woorden tegen een

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid, gemeente Drimmelen

Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid, gemeente Drimmelen Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid, gemeente Drimmelen De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014; gelet

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van: 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van: 11 november 2014; Verordening individuele inkomenstoeslag Westerveld 2015 De raad van de gemeente Westerveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van: 11 november 2014; gelet op artikel 147, eerste lid,

Nadere informatie