ALGEMENE VOORWAARDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: - Abonnee: een rechtspersoon dan wel natuurlijke persoon die recht heeft op regelmatige toezending van een Uitgave; - Abonnement: het recht op regelmatige toezending van een Uitgave; - Algemene Voorwaarden: deze set van bedingen in de zin van art. 6:231 onder a BW; - Cliënt: elke rechtspersoon of natuurlijke persoon die voor zichzelf of voor een derde een Overeenkomst aangaat met Confiad College tot het volgen van een Educatie of het hebben van een Abonnement; - Confiad College Examen: een toetsing die door Confiad College wordt verzorgd na afloop van een Opleiding; - Confiad College Examenreglement: een overzicht van afspraken in verband met een Confiad College Examen; - Confiad College: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Confiad College B.V., ingeschreven in het Handelsregister onder nummer ; - Confiad Group: onder de Confiad Group Holding B.V. (KvK ) vallen een niet limitatief aantal entiteiten, waaronder Confiad Auditing B.V. (KvK ), Confiad College B.V. (KvK ), Confiad Consultancy B.V. (KvK ) en Confiad Compliance B.V. (KvK ); - Deelnemer: de natuurlijke persoon die een Educatie volgt; - Diploma: het schriftelijk document, afgegeven door Confiad College, waaruit blijkt dat een Confiad College Examen met goed gevolg is afgelegd; - Educatie: alle door Confiad College georganiseerde bijeenkomsten en uitgaven op onderwijs en/of informatief gebied waaronder, doch niet uitsluitend, opleidingen, cursussen, trainingen, webinars, etc.; - Educatiekosten: het totale bedrag, bestaande uit de kosten van de Educatie en (indien overeengekomen) bijkomende kosten, dat de Cliënt dient te voldoen aan Confiad College verband houdend met de Educatie; - Extern Examen: een toetsing van de tijdens een Opleiding opgedane kennis en/of vaardigheden door een derde partij, anders dan Confiad College; - In Company Opleiding: een Educatie die Confiad College verzorgt voor een Cliënt in besloten kring voor een door de Cliënt aan te wijzen groep deelnemers; - Inschrijving: het door een Cliënt via de Website aanmelden van een Deelnemer of Abonnee; - Inschrijfformulier: een digitale wijze om als Cliënt een overeenkomst aan te gaan met Confiad College; - Onderwijsmateriaal: al het naslagwerk dat onderdeel vormt van de Educatie en door Confiad College aan de Deelnemer wordt verstrekt; - Opleiding: één of meerdere Educaties die één geheel vormen en als zodanig worden aangeboden; - Overeenkomst: de vastlegging van de afspraken tussen Cliënt en Confiad College met betrekking tot het (laten) volgen van een Educatie of het sluiten van een Abonnement; - Uitgave: de verspreiding (op papier dan wel in de vorm van een digitaal bestand) van een geschrift door Confiad College waarvoor de Cliënt zich door het sluiten van een Abonnement heeft aangemeld; - Website: de website van Confiad College: Pagina 1 van 10

2 ARTIKEL 2 Toepasselijkheid 1. Op alle offertes, aanbiedingen, Opleidingen en Abonnementen van Confiad College en op alle door Confiad College afgesloten overeenkomsten zijn (zulks onder uitsluiting van eventueel door de Cliënt gehanteerde algemene voorwaarden) deze Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2 lid Door inschrijving voor een Opleiding of het sluiten van een Abonnement aanvaardt de Cliënt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. 3. Indien de Cliënt zorgt voor de Inschrijving van een Deelnemer, anders dan de Cliënt zelf, en/of een Abonnement neemt voor een ander dan Cliënt zelf, dan verplicht de Cliënt zich jegens Confiad College de Algemene Voorwaarden aan die derde bekend te maken en de naleving daarvan op te leggen. 4. De actuele Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op de Website. Op eerste verzoek van de Cliënt zal Confiad College een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden. 5. Individuele afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Confiad College en de Cliënt zijn overeengekomen. 6. In de gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Confiad College een regeling treffen naar redelijkheid en billijkheid. 7. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zal Confiad College het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van de betreffende bepaling. 8. Onder "schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden mede verstaan per . ARTIKEL 3 Overeenkomst 1. De Cliënt gaat een Overeenkomst met Confiad College aan door middel van een Inschrijving voor een Educatie, Uitgave of Examen. Inschrijving vindt plaats door middel van het Inschrijfformulier op de Website. Indien dit niet mogelijk is, kan Confiad College een andere methode aanvaarden. 2. De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop Confiad College schriftelijk de Inschrijving voor een Educatie, Uitgave of Examen aan de Cliënt heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als "Bewijs van Inschrijving" voor de betreffende Educatie, Uitgave of het Examen. 3. Confiad College is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een Cliënt die zich heeft aangemeld voor een bepaalde Educatie, Uitgave of Examen te laten informeren door derden. Indien de uitkomst van een dergelijk kredietwaardigheidsonderzoek negatief is, zal Confiad College gerechtigd zijn de Overeenkomst te beëindigen. 4. Zonder schriftelijke toestemming van Confiad College is de Cliënt niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde. Confiad College kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden. Pagina 2 van 10

3 ARTIKEL 4 Examens 1. Indien van toepassing, wordt een Opleiding afgesloten met een Confiad College Examen dan wel een (al dan niet aanvullend) Extern Examen overeenkomstig artikel 4 lid 7 van deze Algemene Voorwaarden. 2. Inschrijving voor een Confiad College Examen vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 lid 1 en lid 2 van deze Algemene Voorwaarden. De Cliënt is zelf verantwoordelijk voor (i) een tijdige inschrijving voor een Confiad College Examen, en (ii) het voldoen van het volledige bedrag dat verschuldigd is voor een Confiad College Examen. 3. Indien een Cliënt een Confiad College Examen annuleert, brengt Confiad College aan de Cliënt annuleringskosten in rekening. In geval van annulering tot uiterlijk 5 werkdagen voor de aanvang van een Confiad College Examen is de Cliënt geen annuleringskosten verschuldigd. In alle overige gevallen bedragen de annuleringskosten 50,-. 4. Confiad College neemt het Confiad College Examen af. 5. Op het Confiad College Examen is het Confiad College Examenreglement van toepassing. Het Examenreglement wordt beschikbaar gesteld aan de Cliënt tijdens de eerste cursus van de Opleiding. Tevens is het Confiad College Examenreglement te vinden op de Website. 6. Confiad College verstrekt het Diploma nadat (i) aan alle eisen van het Confiad College Examenreglement is voldaan en (ii) de totale Educatiekosten en/of de kosten van het Examen door de Cliënt aan Confiad College zijn voldaan. Confiad College verstrekt het diploma éénmalig en op naam van de Deelnemer zoals vermeld op het Inschrijfformulier. De kosten voor een aangepast Diploma of voor een kopie van het Diploma zijn 25,-. Bedoelde aanpassingen hebben betrekking op typ- en/of spelfouten. 7. Indien (al dan niet in aanvulling op het Confiad College Examen) een exameninstituut anders dan Confiad College een Extern Examen voor een Opleiding zal afnemen, is de Cliënt zelf verantwoordelijk voor een tijdige aanmelding en het voldoen aan de overige (betalings)voorwaarden van een dergelijk Extern Examen. Confiad College aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in verband met Externe Examens. 8. Voor de overige bepalingen omtrent het Examen dient het Examenreglement te worden geraadpleegd. Dit Examenreglement is ter beschikking gesteld op de Website. ARTIKEL 5 Legitimatie 1. Bij inschrijving voor een Educatie en/of Examen is de Cliënt verplicht de correcte en volledige naam van de Deelnemer of Abonnee, zoals vermeld in een geldig legitimatiebewijs, op het inschrijfformulier te vermelden. 2. Eenieder die een Educatie volgt of een Examen aflegt, is verplicht tijdens de bijeenkomsten van de Educatie of het Examen het Bewijs van Inschrijving alsmede een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en deze op verzoek van de docent of een andere functionaris van Confiad College te tonen. Indien het Bewijs van Inschrijving en/of een geldig legitimatiebewijs niet kan worden getoond, dan kan de toegang tot de Educatie of het Examen worden geweigerd. Pagina 3 van 10

4 ARTIKEL 6 Annulering Educatie Door Confiad College 1. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde Educatie, Uitgave of Examen naar het oordeel van Confiad College onvoldoende is, is Confiad College gerechtigd voorafgaand aan de aanvang van de betreffende Educatie, Uitgave of Examen deze (geheel of gedeeltelijk) te annuleren. In dat geval staat het Confiad College vrij om (i) de Educatie of het Examen op een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip aan te bieden dan wel (ii) de betreffende Educatie of het Examen te annuleren. 2. Indien Confiad College een Educatie of Examen annuleert, zonder een andere datum en/of ander tijdstip aan te bieden, zal Confiad College het reeds door de Cliënt voor betreffende Educatie of Examen betaalde bedrag restitueren. Echter, Confiad College is nimmer gehouden tot vergoeding van eventuele schade of kosten van de Cliënt en/of Deelnemer in verband met die annulering. 3. Confiad College zal de Cliënt tijdig op de hoogte brengen van eventuele aanpassingen. Een kennisgeving van een wijziging als bedoeld in artikel 6 lid 1 op de opleidingsdag zelf, geldt als tijdig. Door Cliënt 4. Voorafgaand aan de aanvang van een Educatie heeft de Cliënt het recht de Inschrijving met inachtneming van het in artikel 6 lid 5 bepaalde te annuleren. De annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. 5. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 4 geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in artikel 7 in geval van een Overeenkomst op Afstand indien van toepassing) dat Confiad College gerechtigd is de volgende kosten bij de Cliënt in rekening te brengen: a. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de Educatie: 10% van het lesgeld of de trainingskosten met een minimum van 50,-; b. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de Educatie: 25% van het lesgeld of de trainingskosten; c. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de Educatie: 50% van het lesgeld of de trainingskosten; d. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Educatie: het totale lesgeld of de totale trainingskosten. Als moment van ontvangst van een annulering door Confiad College geldt in het geval van een brief de datum van de poststempel van de enveloppe en in het geval van een de ontvangstdatum van de De geplande aanvangsdatum van de (verplaatste) Educatie geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 4 en 5. Annulering In Company Opleiding 7. Annulering door de Cliënt van een In Company Opleiding kan uitsluitend plaatsvinden voordat Confiad College met de uitvoering van die In Company Opleiding is begonnen. Annulering van een In Company Opleiding kan uitsluitend plaatsvinden door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst ( handtekening retour ) gericht aan Confiad College. Als moment van ontvangst door Confiad College van de annulering geldt de datum van het poststempel. Als bewijs van annulering geldt de schriftelijke bevestiging daarvan door Confiad College. De geplande aanvangsdatum van de In Company Opleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 8. Pagina 4 van 10

5 8. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 7 geldt dat Confiad College gerechtigd is de volgende kosten bij de Cliënt in rekening te brengen: a. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 20% van de kosten van de In Company Opleiding als vermeld op de schriftelijke bevestiging van de In Company Opleiding door Confiad College aan de Cliënt; b. bij annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 25% van de kosten van de In Company Opleiding als vermeld op de schriftelijke bevestiging van de In Company Opleiding door Confiad College aan de Cliënt; c. bij annulering tussen één maand en twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 50% van de kosten van de In Company Opleiding als vermeld op de schriftelijke bevestiging van de In Company Opleiding door Confiad College aan de Cliënt; d. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst: de totale kosten van de In Company Opleiding als vermeld op de schriftelijke bevestiging van de In Company Opleiding door Confiad College aan de Cliënt. 9. In geval de Cliënt een In Company Opleiding annuleert nadat deze door Confiad College is verplaatst op verzoek van de Cliënt zoals bedoeld in artikel 8 lid 2, geldt dat Confiad College gerechtigd is de volgende kosten bij de Cliënt in rekening te brengen: a. bij annulering in de periode tussen de datum van verplaatsing en twee weken voor aanvang van de verplaatste In Company Opleiding: 50% van het lesgeld of de trainingskosten; b. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de verplaatste In Company Opleiding: het totale lesgeld of de totale trainingskosten. 10. In geval de Cliënt een In Company Opleiding annuleert nadat deze door Confiad College is gewijzigd op verzoek van de Cliënt zoals bedoeld in artikel 8 lid 3, geldt dat Confiad College gerechtigd is de volgende kosten bij de Cliënt in rekening te brengen: a. bij annulering in de periode tussen de datum van de wijziging en twee weken voor aanvang van de gewijzigde In Company Opleiding: 50% van het lesgeld of de trainingskosten van de In Company Opleiding die oorspronkelijk (dus voor de wijziging) met de Cliënt was overeengekomen, tenzij het lesgeld of de trainingskosten voor de gewijzigde In Company Opleiding meer bedragen dan het lesgeld of de trainingskosten voor de oorspronkelijke In Company Opleiding, in welk geval 50% van het lesgeld of de trainingskosten voor de gewijzigde In Company Opleiding in rekening worden gebracht; b. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de gewijzigde In Company Opleiding: het totale lesgeld of de totale trainingskosten van de In Company Opleiding waarvoor de Cliënt die oorspronkelijk (dus voor de wijziging) met de Cliënt was overeengekomen, tenzij het totale lesgeld of de totale trainingskosten voor de gewijzigde In Company Opleiding meer bedragen dan het totale lesgeld of de totale trainingskosten voor de oorspronkelijke In Company Opleiding, in welk geval het totale lesgeld of de totale trainingskosten voor de gewijzigde In Company Opleiding in rekening worden gebracht. ARTIKEL 7 Beëindiging overeenkomst Overeenkomst op Afstand 1. Indien de Cliënt een particulier is, heeft de Cliënt gedurende 7 werkdagen na het tot stand komen van de Overeenkomst het recht de Overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden ("Overeenkomst op afstand"). 2. Geen recht op ontbinding overeenkomstig artikel 7 lid 1 bestaat als de Educatie is aangevangen voordat de termijn van 7 werkdagen is verstreken. Pagina 5 van 10

6 Tussentijdse beëindiging Overeenkomst 3. Indien de Cliënt na aanvang van de Educatie de Overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op restitutie van het reeds door de Cliënt aan Confiad College betaalde of het door de Cliënt nog aan Confiad College verschuldigde bedrag. 4. Restitutie van (een gedeelte van) de kosten van de Educatie is alleen mogelijk wanneer een tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst het directe gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit, waarbij geldt dat Confiad College daarvan bewijs kan verlangen in de vorm van (bijvoorbeeld) een daartoe strekkende doktersverklaring. ARTIKEL 8 Verplaatsen/wijzigen Wijzigen Educatie/ In Company Opleiding 1. Confiad College behoudt zich het recht voor om een Educatie te wijzigen in geval van herprogrammering van de eisen van een Extern Examen of ten behoeve van een kwalitatieve verbetering van de Educatie in verband met de nieuwe wet- en regelgeving. 2. Confiad College kan op verzoek van en in overleg met de Cliënt een (gedeelte van een) In Company Opleiding wijzigen. Echter, indien de In Company Opleiding reeds is geaccordeerd, kunnen er geen wijzigingen meer plaatsvinden. Verplaatsen In Company Opleiding 3. Confiad College kan op verzoek van en in overleg met de Cliënt een (gedeelte van een) In Company Opleiding verplaatsen naar een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip. Confiad College zal voor de administratieve verwerking van een verplaatsing 125,- bij de Cliënt in rekening brengen. 4. De Cliënt dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit tot het verplaatsen van de In Company Opleiding deze kosten (tezamen met eventuele andere nog verschuldigde kosten van de In Company Opleiding) te voldoen. Onder deze kosten worden in ieder geval de kosten van de bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de verplaatsing van de In Company Opleiding begrepen. Deze kosten zullen niet in mindering worden gebracht op de totale kosten van de verplaatste In Company Opleiding. De door de Cliënt in overeenstemming met artikel 11 gekozen wijze van betaling blijft ongewijzigd. ARTIKEL 9 Levering Onderwijsmateriaal 1. Confiad College streeft ernaar voor de aanvang van de Educatie het Onderwijsmateriaal (in de toekomst) digitaal aan de Cliënt aan te leveren. Het Onderwijsmateriaal zal, indien zulks is overeengekomen, bij aanvang van de betreffende Educatie ook in "hard copy" worden overhandigd. 2. Alle door Confiad College te hanteren termijnen voor de levering van Onderwijsmateriaal worden naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Confiad College bekend zijn. Confiad College aanvaardt - behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Confiad College - geen verantwoordelijkheid voor overschrijding van de leveringstermijnen. 3. Confiad College is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden, die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal Confiad College de Cliënt daarover zo Pagina 6 van 10

7 spoedig mogelijk informeren en zullen Confiad College en de Cliënt trachten tot een passende oplossing te komen. 4. Bij verzending van Onderwijsmateriaal naar het buitenland worden de kosten van verzending aan de Cliënt doorberekend, zulks met een opslag van 10% voor de administratieve verwerking. ARTIKEL 10 Prijs 1. De kosten van iedere Educatie en de betalingswijze (alsmede of voor die Educatie betaling in termijnen mogelijk is) staan vermeld op de Website. 2. Alle bedragen zoals vermeld door Confiad College zijn exclusief omzetbelasting tenzij anders vermeld. Confiad College zal steeds het toepasselijke BTW-tarief in rekening brengen over de kosten van het Onderwijsmateriaal en reprorechten. De Cliënt is BTW verschuldigd over de kosten van een Educatie overeenkomstig het daarop toepasselijke BTW-tarief. 3. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren (zoals onder meer maar niet uitsluitend: inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten en vrachten) welke opkomen na de totstandkoming van de Overeenkomst, kunnen door Confiad College worden doorberekend aan de Cliënt, dit onder de voorwaarde dat Confiad College die kostprijsverhoging kan aantonen. 4. Indien de Cliënt een particulier is, en de in artikel 10 lid 3 bedoelde kostprijsverhogende factoren leiden tot een wijziging van de prijs van een Educatie binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft de Cliënt het recht de Overeenkomst te ontbinden. ARTIKEL 11 Betaling 1. Betaling van elk, uit welken hoofde dan ook, door de Cliënt aan Confiad College verschuldigd bedrag, dient plaats te vinden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij partijen schriftelijk een andere betalingstermijn zijn overeengekomen. De Cliënt is nimmer tot verrekening of opschorting van enig door hem aan Confiad College verschuldigd bedrag bevoegd. 2. De Cliënt dient de volledige kosten van een In Company Opleiding of een Educatie voorafgaand aan de eerste bijeenkomst van de In Company Opleiding of Educatie aan Confiad College te hebben voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 3. Indien de Cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen in artikel 11 lid 1 bedoelde termijn volledig heeft betaald, is de Cliënt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. 4. De Cliënt is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. 5. Indien de Cliënt niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen alle kosten die Confiad College moet maken om het aan Confiad College toekomende bedrag te innen, voor rekening van de Cliënt. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 250,-. 6. De Cliënt mag een schuld uit een overeenkomst met Confiad College niet met enige vordering op Confiad Group verrekenen. Confiad College behoudt zich ten allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling of vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van haar verplichtingen kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld. Geleverde zaken blijven eigendom van Confiad College totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Pagina 7 van 10

8 7. Indien de Cliënt een particulier is en de werkgever van de Cliënt de Overeenkomst mede heeft ondertekend, is en blijft die werkgever, naast de Cliënt, hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen de Cliënt verschuldigd is en te eniger tijd mocht zijn aan Confiad College op grond van de Overeenkomst. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid van de werkgever blijft onverminderd van kracht in geval van (tussentijdse) beëindiging van de dienstbetrekking tussen de Cliënt en de werkgever. 8. Ongeacht de tenaamstelling op de factuur is de Cliënt, zijnde een natuurlijke persoon die zich als Deelnemer aan een opleiding heeft ingeschreven, te allen tijde aansprakelijk voor betaling van een factuur en eventuele bijkomende kosten en renten. ARTIKEL 12 Uitval docent 1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal Confiad College voor zover mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Confiad College de Cliënt zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende Educatie alsnog zal worden gegeven. 2. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent heeft de Cliënt geen recht op enigerlei (schade-) vergoeding. Confiad College zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent. 3. De Cliënt kan niet kosteloos (i) een Educatie annuleren, of (ii) de Overeenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent. ARTIKEL 13 Aansprakelijkheid Confiad College 1. Indien de Cliënt door een aan Confiad College toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst schade lijdt, is Confiad College met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden van artikel 13 aansprakelijk voor de schade zoals bedoeld in artikel 6:96 BW, die hiervan een direct en rechtstreeks gevolg is. De aansprakelijkheid van Confiad College is in alle gevallen echter zeer nadrukkelijk beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de Educatie, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. 2. Voor alle schade geldt dat een drempelbedrag van 55,- voor rekening komt van de Cliënt, maar waarbij geldt dat bij overschrijding daarvan Confiad College ook het drempelbedrag vergoedt. 3. Behoudens in geval de schade is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld van Confiad College of zijn (leidinggevende) werknemers, zijn (i) schade aan zaken die door de Cliënt worden gebruikt voor de uitoefening van een beroep of bedrijf, (ii) schade als gevolg van een bedrijfsstilstand of (iii) schade als gevolg van het niet kunnen uitoefenen van een beroep of als het gevolg van winstderving, in alle gevallen van vergoeding uitgesloten. 4. De Cliënt dient eventuele schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen één (1) maand na het ontstaan daarvan aan Confiad College te melden, zulks op straffe van verval van aansprakelijkheid van Confiad College. 5. De aansprakelijkheidsregeling in de vorige leden van dit artikel geldt mede ten aanzien van derden die Confiad College voor de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt, alsmede ten aanzien van personen voor wie Confiad College of een dergelijke derde aansprakelijk is. 6. Al het door Confiad College ontwikkelde en/of samengestelde Onderwijsmateriaal dan wel ander werk, voortvloeiend uit, of verband houdend met een In Company Opleiding of Educatie, is op zorgvuldige wijze, en naar beste kunnen door Confiad College samengesteld. Confiad College is Pagina 8 van 10

9 evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in het Onderwijsmateriaal of enig ander werk voortvloeiend uit, of verband houdend met een In Company Opleiding of Educatie. ARTIKEL 14 Verjaring Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden jegens Confiad College uit welke hoofde dan ook, vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij Confiad College zijn ingediend binnen een jaar na het moment waarop de Cliënt bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn, met de feiten waarop hij zijn rechten en bevoegdheden baseert. ARTIKEL 15 Vertrouwelijkheid Confiad College, haar personeel en/of voor Confiad College werkzame personen zullen, met inachtneming van al haar/hun wettelijke rechten en verplichtingen, alle door de Cliënt verstrekte informatie van welke aard dan ook vertrouwelijk behandelen. ARTIKEL 16 Persoonsgegevens 1. Confiad College verwerkt de door de Cliënt verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy policy van Confiad College en de geldende privacy-wetgeving. 2. De Cliënt garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens aan Confiad College worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Confiad College. ARTIKEL 17 Branchevereniging Confiad College is gerechtigd en in sommige gevallen verplicht behaalde resultaten en/of gegevens met betrekking tot Educatie en Examens door te geven aan een branchevereniging of beroepsgroep vereniging. De Cliënt dient voorafgaand aan een Educatie of Examen aan te geven wanneer daartegen bezwaar bestaat. ARTIKEL 18 Intellectuele eigendomsrechten Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht betrekking hebbende op het door Confiad College verstrekte en samengestelde Onderwijsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij Confiad College. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Confiad College. ARTIKEL 19 Business partners In bepaalde regio s van het land of ten aanzien van bepaalde Educatie is Confiad College gerechtigd een Educatie door een door Confiad College geautoriseerde business partner te laten verzorgen. ARTIKEL 20 Wijziging van de Algemene Voorwaarden 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen de Algemene Voorwaarden eenzijdig door Confiad College worden gewijzigd. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden tenminste tien (10) kalenderdagen voor de inwerkingtreding daarvan bekend gemaakt. 2. Bekendmaking vindt plaats door middel van een kennisgeving aan Cliënt en/of door middel van een algemene kennisgeving op de Website. Pagina 9 van 10

10 ARTIKEL 21 Klachtenreglement 1. Voor de procedure met betrekking tot het afhandelen van klachten wordt verwezen naar het Klachtenreglement van Confiad College. 2. Dit reglement is beschikbaar gesteld op de Website. ARTIKEL 22 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 1. Op alle Overeenkomsten en door Confiad College geleverde diensten is enkel Nederlands recht van toepassing. 2. De Rechtbank Den Haag is in eerste aanleg exclusief bevoegd kennis te nemen van enig geschil voortvloeiend uit een Overeenkomst of uit deze Algemene Voorwaarden. Pagina 10 van 10

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden COMBALEE B.V. 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 2. Arrangementskosten: de kosten voor de catering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement

Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement Versie november 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: deze voorwaarden. Arrangementskosten: de

Nadere informatie

e) Opdrachtgever: elk bedrijf, elke instelling, of elke particulier die aan LOGAVAK een opdracht verstrekt.

e) Opdrachtgever: elk bedrijf, elke instelling, of elke particulier die aan LOGAVAK een opdracht verstrekt. Algemene Voorwaarden ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a) Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden. b) LOGAVAK: LOGAVAK Opleidingsgroep B.V. gevestigd te Amsterdam

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden. Cursusgeld: het cursusgeld van een losse module of het abonnement.

Nadere informatie

artikel 1 Definities Algemene Voorwaarden: Arrangementskosten: Cursusgeld: Extern Examen: Incompany-/Maatwerkopleiding: Klant: Escape opleidingen:

artikel 1 Definities Algemene Voorwaarden: Arrangementskosten: Cursusgeld: Extern Examen: Incompany-/Maatwerkopleiding: Klant: Escape opleidingen: artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. Arrangementskosten: de kosten voor de catering die door Escape opleidingen beschikbaar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Tarázát Deze algemene voorwaarden gelden vanaf studiejaar 2016-20172017 en dateren van December 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN Tarázát Deze algemene voorwaarden gelden vanaf studiejaar 2016-20172017 en dateren van December 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN Tarázát Deze algemene voorwaarden gelden vanaf studiejaar 2016-20172017 en dateren van December 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: : deze

Nadere informatie

Centrum Vakerkenningen B.V. Algemene Voorwaarden ARTIKEL 1 Definities

Centrum Vakerkenningen B.V. Algemene Voorwaarden ARTIKEL 1 Definities Centrum Vakerkenningen B.V. Algemene Voorwaarden ARTIKEL 1 Definities 1.1 Aanvangsdatum: de datum waarop de Opdrachtgever de inlogcode voor de EVC portaal van Centrum Vakerkenningen heeft ontvangen. 1.2

Nadere informatie

Arrangementskosten: de kosten voor de zaalhuur en de catering die door Bestuursacademie beschikbaar wordt gesteld tijdens een Opleiding.

Arrangementskosten: de kosten voor de zaalhuur en de catering die door Bestuursacademie beschikbaar wordt gesteld tijdens een Opleiding. ALGEMENE VOORWAARDEN BESTUURSACADEMIE NEDERLAND Deze algemene voorwaarden dateren van 1 april 2015 artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228.

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. Algemene voorwaarden MyOrder Consumenten Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. ARTIKEL 1 Definities In deze

Nadere informatie

Arrangementskosten: de kosten voor de zaalhuur en de catering die door Schoevers beschikbaar wordt gesteld tijdens een Opleiding.

Arrangementskosten: de kosten voor de zaalhuur en de catering die door Schoevers beschikbaar wordt gesteld tijdens een Opleiding. ALGEMENE VOORWAARDEN SCHOEVERS Deze algemene voorwaarden dateren van 1 april 2015 artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Nadere informatie

Aanbieder: aanbieder(s) van Producten met wie Linkd op enig moment samenwerkt, zoals omschreven in de Overeenkomst.

Aanbieder: aanbieder(s) van Producten met wie Linkd op enig moment samenwerkt, zoals omschreven in de Overeenkomst. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: aanbieder(s) van Producten met wie Linkd op enig moment samenwerkt, zoals omschreven in de Overeenkomst. Afspraak: is

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014 Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014 Artikel 1: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. cursist : degene die aan het onderwijs, de training of de opleiding waarvoor

Nadere informatie

Cursist: de aan Afnemer gelieerde natuurlijke persoon die feitelijk aan de Cursus deelneemt.

Cursist: de aan Afnemer gelieerde natuurlijke persoon die feitelijk aan de Cursus deelneemt. Algemene Voorwaarden HTP Advies B.V. gedeponeerd bij de KvK Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities Afnemer: degene die met HTP een overeenkomst heeft gesloten. HTP: HTP Advies B.V. Cursist: de aan

Nadere informatie

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt.

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbod: het door de Aanbieder zelf geïnitieerd aanbod van Producten of Diensten voor de Consument dat door middel van de KFC Order

Nadere informatie

Opleidingsvoorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. Versie Definities

Opleidingsvoorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. Versie Definities Opleidingsvoorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. Versie 1.1 01-09-2014 1. Definities Opdracht: de tussen Hewlett-Packard Nederland B.V. en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst met al

Nadere informatie

VTC-CURSUSVOORWAARDEN

VTC-CURSUSVOORWAARDEN VTC-CURSUSVOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. VTC:de besloten vennootschap Verticaal Transport Centrum B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3771 LB)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIAVIDA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIAVIDA ALGEMENE VOORWAARDEN VIAVIDA Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: ViaVida die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching. vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu

Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching. vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VCA meesters

Algemene voorwaarden VCA meesters Algemene voorwaarden VCA meesters 1. Definities 1. Aanmelding: de inschrijving van een Deelnemer voor een Cursus/Opleiding/Examen waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen. 2.

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN Voorwaarden bij opdrachten tot leveren van producten op het gebied van training, coaching en advies. 1. Algemene bepalingen 1.1

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Dutch Learning Company B.V.

1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Dutch Learning Company B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN DUTCH LEARNING COMPANY B.V. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Dutch Learning Company B.V.

Nadere informatie

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten.

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. Algemene Voorwaarden: deze algemene

Nadere informatie

c. Leerling: Natuurlijk persoon of rechtspersoon die een opleiding volgt c.q. organiseert.

c. Leerling: Natuurlijk persoon of rechtspersoon die een opleiding volgt c.q. organiseert. Algemene voorwaarden Instituut Kind in Beeld, waaronder vallen: Beelddenken in de praktijk, LEREN LEREN Methode, Team Toppers en Beelddenken in bedrijf d.d. oktober 2011 Artikel 1 Definities en werking:

Nadere informatie

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard.

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden BDA Dak- en Gevelopleidingen Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom Algemene voorwaarden Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst 3. Intellectuele eigendom 4. Betalingsvoorwaarden 5. Annulering en restitutie 6. Wijzigingen in de opdracht 7.

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6 1 Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie Pagina 1 van 6 Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Definities. Artikel 2: Voorwaarden. Artikel 3: Aanmelding, inschrijving en totstandkoming overeenkomst

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Definities. Artikel 2: Voorwaarden. Artikel 3: Aanmelding, inschrijving en totstandkoming overeenkomst Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door TACTESS Training B.V. en zijn van toepassing op overeenkomsten waarin TACTESS Training B.V. opdrachtnemer is. Artikel 1: Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden School of Mavericks Per 1 september 2015

Algemene Voorwaarden School of Mavericks Per 1 september 2015 Algemene Voorwaarden School of Mavericks Per 1 september 2015 Artikel 1 - Definities Onderwijs: Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs. Afstandsonderwijs:

Nadere informatie

Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. ARTIKEL 3: Inschrijven en bevestigen workshop.

Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. ARTIKEL 3: Inschrijven en bevestigen workshop. ARTIKEL 1: Definities. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een workshop is gesloten. Workshop deelnemer: de natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris voor vakdocentschap in het beroepsonderwijs Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting BMEC

Algemene Voorwaarden Stichting BMEC Algemene Voorwaarden Stichting BMEC Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Stichting BMEC. Wij gaan ervan uit dat u deze voorwaarden kent indien u met ons een samenwerking aangaat. Begripsbepalingen

Nadere informatie

C. Deelnemer Onder een deelnemer wordt verstaan de persoon die zich voor een activiteit heeft ingeschreven of heeft doen inschrijven.

C. Deelnemer Onder een deelnemer wordt verstaan de persoon die zich voor een activiteit heeft ingeschreven of heeft doen inschrijven. ALGMENE VOORWAARDEN DEEL I ALGEMEEN 1.Begrippen 1. Avans Hogeschool B.V. Avans Hogeschool B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder nr. 20097716. 2. Activiteit

Nadere informatie

ALGEMENDE VOORWAARDEN EDUCATIE DOOR BANGERT EN VAN HAGEN (BENVH) 1. Definities In deze educatievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

ALGEMENDE VOORWAARDEN EDUCATIE DOOR BANGERT EN VAN HAGEN (BENVH) 1. Definities In deze educatievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: ALGEMENDE VOORWAARDEN EDUCATIE DOOR BANGERT EN VAN HAGEN (BENVH) 1. Definities In deze educatievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a) BENVH: onderneming met vestigingen in Reuver (offenbekermarkt

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden AutoTrack.nl Algemene advertentievoorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: AutoTrack.nl: de eigenaar en exploitant van de website AutoTrack.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open training of workshop

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open training of workshop Algemene voorwaarden 2Bloom voor Workshops en trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Opleiding Natuurlijke Kraamzorg

Leveringsvoorwaarden Opleiding Natuurlijke Kraamzorg Leveringsvoorwaarden Opleiding Natuurlijke Kraamzorg DEEL I ALGEMEEN 1. Begrippen 1.1. Opleiding Natuurlijke Kraamzorg is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SPO

Algemene voorwaarden SPO Algemene voorwaarden SPO SPO verzorgt open opleidingen en maatwerk (incompany) opleidingen en neemt examens en toetsen af voor allen die betrokken zijn bij pensioen als arbeidsvoorwaarde of collectief

Nadere informatie

De door opdrachtgever opgegeven personen, dan wel de personen die zich zelf opgeven voor deelname aan een door IVA O & T verzorgde opleiding.

De door opdrachtgever opgegeven personen, dan wel de personen die zich zelf opgeven voor deelname aan een door IVA O & T verzorgde opleiding. algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN IVA opleiding en training B.V. Artikel 1. Definities In het hiernavolgende wordt verstaan onder: a. IVA O en T IVA opleiding en training gevestigd, Thijstraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Hamel Opleidingen: Integraal opleidingsinstituut gevestigd te Gorinchem (ingeschreven bij

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

4. Met uw inschrijving geeft u aan kennis te hebben genomen van onze Algemene voorwaarden.

4. Met uw inschrijving geeft u aan kennis te hebben genomen van onze Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden MSP Opleidingen - www.mspopleidingen.nl Artikel 1: Definities 1. MSP Opleidingen, de gebruikers van deze algemene voorwaarden, deelnemers, de natuurlijke persoon waarmee MSP Opleidingen

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

1.2 Alle artikelen zijn van toepassing op alle door IT&C gesloten overeenkomsten.

1.2 Alle artikelen zijn van toepassing op alle door IT&C gesloten overeenkomsten. Algemene voorwaarden Improve Training & Coaching Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op elke met Improve Training & Coaching, hierna

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bijlesje.nl examentrainingen

Algemene voorwaarden Bijlesje.nl examentrainingen Algemene voorwaarden Bijlesje.nl examentrainingen Definities: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. BW: het Burgerlijk Wetboek. Contractant:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PoopyPets

Algemene Voorwaarden PoopyPets Algemene Voorwaarden PoopyPets In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden; Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Klant om binnen 14 dagen af

Nadere informatie

Onderdeel A: Algemene voorwaarden

Onderdeel A: Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN MARKETINGSERVICE MERCURIUS, gevestigd te Capelle aan den IJssel Onderdeel A: Algemene voorwaarden Onderdeel B: Algemene voorwaarden Cursussen en Workshops Inschrijving

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 0031 Academy

Algemene voorwaarden 0031 Academy Algemene voorwaarden 0031 Academy Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan: 1. Voorwaarden : algemene voorwaarden van 0031 Academy. 2. 0031 Academy : 0031 Academy,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Algemene Voorwaarden Hilversmediation A. ALGEMEEN Artikel 1 Toepasselijkheid; totstandkoming Deze Algemene Voorwaarden, die bestaan uit een algemeen deel en een bijzonder deel (mediation), zijn van toepassing

Nadere informatie

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a) InsightYou: InsightYou B.V., statutair gevestigd te Rotterdam; b) Materialen: het door InsightYou aan Opdrachtgever

Nadere informatie

2.5 De prijzen op onze website zijn de actuele prijzen. Druk- en zetfouten in onze brochures, folders en studiegidsen voorbehouden.

2.5 De prijzen op onze website zijn de actuele prijzen. Druk- en zetfouten in onze brochures, folders en studiegidsen voorbehouden. Algemene Cursusvoorwaarden MarketingShake Artikel 1: Definities 1.1 MarketingShake, de gebruikers van deze algemene voorwaarden, deelnemers, de natuurlijke persoon waarmee MarketingShake als docenten of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TAALDIVERS. Algemene voorwaarden. TaalDivers [NAAM VAN AUTEUR] ALGEMENE VOORWAARDEN TAALDIVERS 1

ALGEMENE VOORWAARDEN TAALDIVERS. Algemene voorwaarden. TaalDivers [NAAM VAN AUTEUR] ALGEMENE VOORWAARDEN TAALDIVERS 1 Algemene voorwaarden TaalDivers 1 Algemene voorwaarden TaalDivers Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van het cursuscontract tussen particulieren en TaalDivers en zijn van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN INSTITUUT VOOR INTERVENTIEKUNDE TRAINING & OPLEIDING

LEVERINGSVOORWAARDEN INSTITUUT VOOR INTERVENTIEKUNDE TRAINING & OPLEIDING LEVERINGSVOORWAARDEN INSTITUUT VOOR INTERVENTIEKUNDE TRAINING & OPLEIDING Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Instituut voor Interventiekunde,

Nadere informatie

Opleiding Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed

Opleiding Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed Opleiding Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed Ja, ik wil mij graag inschrijven voor de opleiding Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed. Ja, ik wil graag meer informatie over de opleiding Makelaar/Taxateur

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mas por Menos BV / 4U Training

Algemene Voorwaarden Mas por Menos BV / 4U Training Algemene Voorwaarden Mas por Menos BV / 4U Training Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (Algemene) Voorwaarden: Deze Algemene leveringsvoorwaarden. Cursusgeld: Het

Nadere informatie

Onderwijs: Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs.

Onderwijs: Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs. Algemene Voorwaarden Taalinstituut Spaans in Nijmegen Afgeleid van de Algemene Voorwaarden voor Particulier Onderwijs en Opleidingen van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1 - Algemeen 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Kinderpraktijk Vota en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien.

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 1. Definities 1.1. LeadsTown: LeadsTown is een handelsnaam van BME International. BME International: BME International B.V. i.o. is een besloten

Nadere informatie

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen Algemene Voorwaarden Payroll Totaal BV I. Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. b. Opdrachtnemer: de partij die de opdracht aanvaardt,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden leer- en begeleidingstrajecten Beishuizen Maatwerk

Algemene voorwaarden leer- en begeleidingstrajecten Beishuizen Maatwerk Algemene voorwaarden leer- en begeleidingstrajecten Beishuizen Maatwerk Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd voor alle leer en begeleidingstrajecten (opleiding/cursus/training/supervisie/coaching)

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Artikel 1 Definities Aanbod/ Aanbiedingen: een uitnodiging tot aanvaarding van een aanbod of aanbiedingen van Perspekt; Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Grenzeloos Communiceren P1.0

Algemene Voorwaarden Grenzeloos Communiceren P1.0 Artikel 1 Definities Onderwijs Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs. Afstandsonderwijs Vorm van onderwijs, waarbij docent en student of cursist niet

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Inhoudsopgave. Van: Nationale Examentraining Drift 1 3512 BP Utrecht. T 088 392 6367 E info@examentraining.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Inhoudsopgave. Van: Nationale Examentraining Drift 1 3512 BP Utrecht. T 088 392 6367 E info@examentraining. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Nationale Examentraining Drift 1 3512 BP Utrecht T 088 392 6367 E info@examentraining.nl Inhoudsopgave Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Aanmelding Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mas por Menos BV / 4U Training / Webshop Pro

Algemene Voorwaarden Mas por Menos BV / 4U Training / Webshop Pro Algemene Voorwaarden Mas por Menos BV / 4U Training / Webshop Pro Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (Algemene) Voorwaarden: Deze Algemene leveringsvoorwaarden. Cursusgeld:

Nadere informatie

1.2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgevers is uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgevers is uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene Voorwaarden Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn onverkort van toepassing op alle aanbiedingen van Art of Teamwork en alle overeenkomsten tussen Art of Teamwork en haar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN 1 Algemene voorwaarden Trainingen Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a - Studio Zuidas BV: Het management, medewerkers en freelance

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Future Legends met betrekking tot opleidingen

Algemene voorwaarden Future Legends met betrekking tot opleidingen Algemene voorwaarden Future Legends met betrekking tot opleidingen Art. I Definities 1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SAFETY SERVICE METIN B.V. OPLEIDINGEN. Artikel 1. Definities. In het hiernavolgende wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN SAFETY SERVICE METIN B.V. OPLEIDINGEN. Artikel 1. Definities. In het hiernavolgende wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN SAFETY SERVICE METIN B.V. OPLEIDINGEN Artikel 1. Definities In het hiernavolgende wordt verstaan onder: a. Safety Service Metin B.V.: Safety Service Metin B.V., gevestigd te Rotterdam.

Nadere informatie

Academie voor bijzondere wetten

Academie voor bijzondere wetten Academie voor bijzondere wetten Algemene voorwaarden Als twee partijen een verbintenis aangaan, in dit geval met betrekking tot het verzorgen van een training, is het goed dat er een aantal afspraken wordt

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training is gesloten. 2. Deelnemer:

Nadere informatie

a. Aanmelding: de inschrijving van een Deelnemer voor een Opleiding waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen.

a. Aanmelding: de inschrijving van een Deelnemer voor een Opleiding waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen. Algemene Voorwaarden Optivity B.V. (per 1-12-2013) Artikel 1. Definities In het hiernavolgende wordt verstaan onder: a. Aanmelding: de inschrijving van een Deelnemer voor een Opleiding waarbij een overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen frans heijmans en een

Nadere informatie

Artikel 4. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

Artikel 4. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HOGESCHOOL LEIDEN Artikel 1. Definities In de algemene leveringsvoorwaarden Hogeschool Leiden wordt verstaan onder: a. Hogeschool Leiden: Stichting Hogeschool Leiden; b. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Werk-in-beweging

Algemene Voorwaarden Werk-in-beweging Algemene Voorwaarden Werk-in-beweging Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Werk-in-beweging te Castricum. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden Gebruikersvoorwaarden Algemene voorwaarden H&S Opleidingen B.V. Artikel 1. Definities In het hiernavolgende wordt verstaan onder: a H&S Opleidingen B.V. b Opdrachtgever: Elk bedrijf, elke instelling of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Validata Group BV

Algemene Voorwaarden Validata Group BV Artikel 1 Definities: Betrokkene: Bewerker: persoon in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) op wie de verwerking van persoonsgegevens door Validata Group BV betrekking heeft; degene die

Nadere informatie

Algemene voorwaarden AdviSafe Risk Management B.V. TRAINING. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden AdviSafe Risk Management B.V. TRAINING. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden AdviSafe Risk Management B.V. Artikel 1. Definities TRAINING 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCALIGER EXAMENTRAININGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN SCALIGER EXAMENTRAININGEN 1. Definities: ALGEMENE VOORWAARDEN SCALIGER EXAMENTRAININGEN Versie: 1 december 2015 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. BW: het Burgerlijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVVB als opdrachtnemer (zakelijke dienstverlening NVVB aan derden)

Algemene Voorwaarden NVVB als opdrachtnemer (zakelijke dienstverlening NVVB aan derden) Algemene Voorwaarden NVVB als opdrachtnemer (zakelijke dienstverlening NVVB aan derden) 1 Algemeen 1.1 Onder deze verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan: Opdrachtnemer: De Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN open inschrijving REFRAME Comfit BV

ALGEMENE VOORWAARDEN open inschrijving REFRAME Comfit BV ALGEMENE VOORWAARDEN open inschrijving REFRAME Comfit BV Artikel 1. Definities Gebruiker: Reframe ComFit BV, gevestigd te Tilburg en aldaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18080017;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Curriculum Vitae Zeker BV

Algemene Voorwaarden Curriculum Vitae Zeker BV Artikel 1 Definities: Algemene Voorwaarden Curriculum Vitae Zeker BV Betrokkene: persoon in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) op wie de verwerking van persoonsgegevens door CV-OK betrekking

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl.

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl. Algemene voorwaarden van mr. M.B.W.G. Beutener, advocaat Artikel 1 Algemeen Beutener Staal advocaten is een kantoorcombinatie, geen maatschap, tussen mr. M.B.W.G. Beutener, gevestigd in Deventer, en mr.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Oppia-advies

Algemene Voorwaarden Oppia-advies Algemene Voorwaarden Oppia-advies 17-02-2015 Artikel 1: Algemeen 1.1 Oppia-advies is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak die tot doel heeft advies, begeleiding en coaching te bieden binnen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RADBOUDCSW VOOR KORTE ONDERWIJS ACTIVITEITEN

ALGEMENE VOORWAARDEN RADBOUDCSW VOOR KORTE ONDERWIJS ACTIVITEITEN ALGEMENE VOORWAARDEN RADBOUDCSW VOOR KORTE ONDERWIJS ACTIVITEITEN Versie maart/april 2015 Inleiding definities Activiteiten: Een cursus, training, kortdurende opleidingen of congres met open inschrijving

Nadere informatie

ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN KNHB (v1.0)

ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN KNHB (v1.0) Adverteren bij hockey.nl 1 ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN KNHB (v1.0) 1. Definities...1 2. Toepassing voorwaarden...2 3. Advertentieovereenkomst algemeen...2 4. Advertenties...2 5. Aanlevering Advertentiemateriaal...3

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Cursus, Training en Reservering

Leveringsvoorwaarden Cursus, Training en Reservering Leveringsvoorwaarden Cursus, Training en Reservering Artikel 1. Definities - ZelfSterk Training: leverancier van veiligheidscursussen wanneer communicatie en emotie van invloed zijn. Vermeld bij de Kamer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Studio Zaanstreek : Studio Zaanstreek gevestigd te Koog aan de Zaan dienstverlening: stoelmassages

Nadere informatie