Regionaal jaarplan Opleiden Trainen Oefenen Noord Nederland. (Drenthe, Groningen en Friesland)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regionaal jaarplan Opleiden Trainen Oefenen Noord Nederland. (Drenthe, Groningen en Friesland)"

Transcriptie

1 Regionaal jaarplan Opleiden Trainen Oefenen Noord Nederland (Drenthe, Groningen en Friesland) Auteur: Opdrachtgever: Stuurgroep Cycloon ROAZ Drenthe/Groningen en ROAZ Friesland Datum: 21 november 2016 Vastgesteld: ROAZ Friesland d.d. 15 november 2016 ROAZ Drenthe/Groningen d.d. 17 november 2016

2 Inhoudsopgave 1. Regionaal jaarplan OTO Inleiding Doelgroepen Stand van zaken OTO jaarplan Ambitie en uitgangspunten Leeswijzer Vertaling meerjarenbeleidsplan naar regionale doelen en activiteiten Regionale projecten 2017 & actuele ontwikkelingen Regionale projecten Actuele ontwikkelingen Regionale OTO-activiteiten Centraal georganiseerde OTO activiteiten Individuele OTO activiteiten zorginstellingen Ondersteuning AZNNN Overzicht begroting regionaal OTO jaarplan Financieel overzicht regionale projecten Financieel overzicht activiteiten zorginstellingen Financieel overzicht ondersteuning AZNNN Totaal begroot Vastgesteld ROAZ november 2016 Pagina 2 van 33

3 1. Regionaal jaarplan OTO Inleiding Stimuleringsgelden OTO worden jaarlijks toegekend aan de 11 ziekenhuizen met de erkenning traumacentrum. Voor de drie noordelijke provincies vervult het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (hierna AZNNN) deze rol. Deze gelden zijn bedoeld voor (acute)zorginstellingen om daarmee de voorbereiding op rampen en crisis zo goed mogelijk te ondersteunen en te faciliteren. De NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) verleent op basis van de ingediende begroting van AZNNN de, zogenoemde, beschikbaarheidsbijdrage, tot een door VWS (ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport), vastgesteld maximum bedrag. Deze gespecificeerde begroting dient voor 1 december 2016 te worden aangevraagd bij de NZa. Cycloon, als onderdeel van het AZNNN), is een partner in de acute sector op het gebied van crisisbeheersing en opleiden, trainen, oefenen (hierna: OTO) en helpt instellingen om zich voor te bereiden door middel van het efficiënt inzetten van de OTO subsidie gelden, het organiseren en faciliteren van OTO activiteiten in de regio en het verbinden/ voorbereiden van de keten door middel van regionale projecten omtrent crisisbeheersing. Voorliggend regionaal jaarplan OTO beschrijft de regionale OTO activiteiten voor Doelgroepen De doelgroepen van Cycloon en dit meerjarenbeleidsplan zijn primair: De ziekenhuizen; Gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD); Regionale ambulance voorzieningen inclusief de meldkamer (RAV); Huisartsenzorg. Momenteel zijn de algemene GGZ instellingen, de verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorg uitgezonderd van de OTO gelden. Aangezien ook deze zorginstellingen wettelijk verplicht zijn om onder alle omstandigheden verantwoorde zorg te leveren, vallen deze zorginstellingen onder de secundaire doelgroep. Deze partijen wordt de gelegenheid geboden te participeren bij regionale (opleidings)activiteiten met eigen financiële middelen. In de (voorbereiding op) rampenbestrijding en crisisbeheersing speelt de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) een belangrijke rol. Zorginstellingen, Cycloon en GHOR (veiligheidsregio Fryslân, Drenthe en Groningen (hierna GHOR) werken samen in de voorbereidende fase. Zorginstellingen en GHOR werken samen in een ramp of crisis, de response fase. Opleiden, trainen en oefenen richt zich hoofdzakelijk op de preparatiefase met een uitloop naar de respons- en herstelfase Stand van zaken In 2016 is verder gewerkt aan de verbinding tussen- en met ketenpartners in de regio. Voorbeelden hiervan zijn onze samenwerkingsverbanden (de platforms), projectgroepen en voorbereidingsgroepen; het XVR simulatieplatform, ETS faculteit, de CBRN en EBOLA voorbereidingsgroep en onze participatie in het Noord Nederlands overleg crisiscoördinatoren in de ziekenhuizen in samenwerking met de GHOR. Ook valt op dat Vastgesteld ROAZ november 2016 Pagina 3 van 33

4 de vraag om inzicht te krijgen in elkaars voorbereiding en planvorming toeneemt. Het Cycloon aanbod is verder uitgebreid samen met de regio. Zo is er voor de cursus sleutelfunctionaris zorginstellingen een nieuw curriculum gekomen, wordt de crisiscoördinator zorginstelling landelijk gecertificeerd en is de opleiding werken met het OTO-jaarplan en oefenontwerp en oefenleiding voor zorginstellingen toegevoegd aan het programma. Ook landelijk is er interesse in de cursussen en opleidingen van Cycloon. De stuurgroep heeft voor 2016 besloten om meer financiële beleidsruimte te creëren voor centrale OTO-activiteiten en op maat activiteiten voor (samenwerkende) ketenpartners. Hierdoor wordt het geld efficiënt en effectief besteed en worden de zaken duidelijker en overzichtelijker. Deze lijn zal voor 2017 worden doorgetrokken OTO jaarplan 2017 De inhoudelijke keuzes voor dit jaarplan 2017 sluiten aan bij het regionale meerjarenbeleidsplan crisisbeheersing & OTO en komen voort uit de individuele jaarplannen van de zorginstellingen. Cycloon is de afgelopen periode in gesprek geweest met de zorgketenpartners om een goed (landelijk) beeld te krijgen waar de regio zich het komende jaar mee bezig wil houden. Ook is gebruik gemaakt van landelijke kaders zoals het: - Landelijk convenant Opleiden Trainen Oefenen (2008) - Beleidskader Opleiden Trainen Oefenen 2.0 (2016) - Kwaliteitskader crisisbeheersing en OTO 2.0. (2016) - Landelijk meerjarenplan Crisisbeheersing en OTO Ambitie en uitgangspunten In het meerjarenbeleidsplan crisisbeheersing & OTO hebben de ketenpartners in Noord Nederland een gezamenlijke ambitie geformuleerd en afgeleid hiervan het strategisch doel opgesteld voor de eigen zorgketen voor de komende jaren: Ambitie In 2020 zijn alle zorginstellingen in de provincies Fryslân, Drenthe, Groningen uit de acute zorgketen kwalitatief goed voorbereid en op elkaar afgestemd. Dit is nodig om voorbereid te zijn op situaties die een bedreiging vormen voor de continuïteit en kwaliteit van de acute zorg en de continuïteit van de organisatie. Strategisch doel Zorginstellingen zijn in staat om te voldoen aan de zorg en wettelijke plicht om onder alle omstandigheden verantwoorde zorg te bieden en veiligheid voor medewerkers, bezoekers en derden te borgen. Hiervoor is het crisismanagement in de basis op orde. De zorgketen heeft daarbij de volgende uitgangspunten geformuleerd: De zorginstellingen willen zichzelf en elkaar in de keten versterken in de respons én in de preparatiefase De zorginstelling wil over de eigen schotten heen (regionaal en sectoraal) in staat zijn om met elkaar en van elkaar te leren. De betrokkenen herkennen elkaars werkwijze, processen en structuren en kennen elkaars verantwoordelijkheden De voorbereiding op crisis en rampen is gebaseerd op het risicoprofiel van de regio en de risico inventarisatie van de eigen organisatie Vastgesteld ROAZ november 2016 Pagina 4 van 33

5 De zorginstellingen formuleren hun eigen doelen in een (meerjaren) OTO-plan om aan het basisniveau in crisismanagement te voldoen en laten die aansluiten bij de regionale doelen en het meerjarenbeleidsplan 1.6. Leeswijzer Het regionaal jaarplan OTO bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Vertaling meerjarenbeleidsplan naar regionale doelen & activiteiten Regionale projecten en regionale OTO activiteiten Centraal georganiseerde OTO activiteiten Overzicht van de individuele OTO activiteiten van de zorginstellingen 5. Financieel overzicht Vastgesteld ROAZ november 2016 Pagina 5 van 33

6 2. Vertaling meerjarenbeleidsplan naar regionale doelen en activiteiten 2017 De regionale doelen en activiteiten geven invulling aan de drie pijlers van Cycloon: DOEL MEERJARENBELEIDS PLAN DOEL 2017 JAARPLAN RESULTATEN/ ACTIVITEITEN 2017 Pijler 1: Expertise Cycloon is de professionele partner voor al die OTOzaken waar instellingen zelf geen capaciteit of kennis voor in huis hebben. In 2017 zal Cycloon verdere invulling geven aan haar adviesrol Cycloon verbetert de communicatiemiddelen (o.a. social media, website, nieuwsbrief) In samenwerking met het RAV platform en in afstemming met de zorginstellingen wordt het profiel trainer opgeschaalde zorg ontwikkelt, vastgesteld en geïmplementeerd Cycloon heeft een actieve rol in landelijke ontwikkelingen en/of werkgroepen en gebruikt deze kennis voor het eigen netwerk In samenwerking met zorginstellingen, de GHOR en Cycloon wordt verder gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van een format zorgcontinuïteitsplan/ integraal crisisplan voor de ketenpartners Het kwaliteitskader crisisbeheersing en OTO 2.0 (2016) wordt gebruikt om te komen tot een juiste voorbereiding op rampen en crisis en effectieve inzet van OTO-activiteiten in de regio Jaarlijks wordt de zelfevaluatie in de zorginstellingen uitgevoerd. De informatie uit deze rapportage wordt besproken met de directie van de eigen zorginstelling De regionale platforms gebruiken deze (anonieme) informatie voor het delen van kennis, expertise en planvorming en verbetervoorstellen in de regio Visitaties: aansluiting bij bestaande visitaties is het uitgangspunt. In 2017 wordt verder gegaan met de cyclus van visiteren in de ziekenhuizen en het visiteren van de GGD, de RAV en de doktersdiensten in de regio Pijler 2: Kwaliteit & Maatwerk Cycloon vormt een herkend en erkend opleidingsinstituut en expertisecentrum zonder winstoogmerk In 2017 wordt verder ingezet op het centraal organiseren van OTO-activiteiten en het verder professionaliseren van regionale platforms Het aanbod van Cycloon krijgt, waar mogelijk, een eigen kwaliteitskeurmerk Met de externe aanbieders en leveranciers worden prijsafspraken gemaakt en worden (in-company) OTOactiviteiten centraal ingekocht De mogelijkheden voor het opzetten en uitvoeren van een platform loggers en plotters wordt onderzocht Pijler 3: Evaluatie Cycloon is in staat om volledig ketenbreed haar activiteiten aan te laten sluiten bij de behoefte van het acute zorgnetwerk en legt daarbij een transparante verantwoording af over de bestede OTOmiddelen In 2017 werkt Cycloon aan het borgen van de kwaliteit van het OTOaanbod In 2017 wordt de inhoudelijke en financiële verantwoording van het OTO-budget volledig digitaal gedaan d.m.v. de OTO-applicatie De uitkomsten/evaluaties van centrale OTO-activiteiten en regionale projecten worden gedeeld met de coördinatoren in de regio Er wordt een elektronische leeromgeving (ELO) ontwikkeld waarin deelnemers met elkaar kunnen communiceren, bestanden kunnen worden uitgewisseld en de omgeving fungeert als databank. Ook biedt het een plek om e-learning aan te bieden Toegekend budget ,- Vastgesteld ROAZ november 2016 Pagina 6 van 33

7 3. Regionale projecten 2017 & actuele ontwikkelingen 3.1. Regionale projecten 2017 In 2017 worden de volgende regionale projecten beoogd: ETS Faculteit Voor het uitvoeren van OTO-activiteiten bij zorginstellingen in Noord Nederland is de trainings methode Emergo Train System (ETS) in 2010 geïntroduceerd. Met behulp van de docenten van de ETS faculteit zijn ETS-instructeurs opgeleid voor de begeleiding van OTO-activiteiten. Ook in 2017 wil de ETS-faculteit breed inzetten om de instellingen in Noord Nederland verder voor te bereiden door middel van ETS. Daarbij wordt gestreefd naar goed opgeleide ETS instructeurs, vakbekwame docenten en materialen die voldoen aan de normen en laatste ontwikkelingen. Hiervoor wordt een ETS opleiding en tweemaal een bijscholing aangeboden. Ook vindt er een bijscholing plaats voor de ETS docenten. De ETS-faculteit is voornemens om in 2018 een internationale bijeenkomst te organiseren. In 2017 zullen hiervoor de eerste voorbereidingen worden getroffen. Toegekend budget ,- CBRN Door de zorginstellingen is aangeven dat in 2017 de procedures rondom de opvang van CBRN besmette patiënten verder worden uitgewerkt, geïmplementeerd en beoefend. Zij zijn inmiddels gestart met trainingen en oefeningen om optimale zorg te kunnen verlenen bij decontaminatie en veilig te kunnen werken. In de CBRN OTO groep/kennisplatform, welke begin 2017 wordt opgezet, zal gewerkt worden aan scenario s voor opvang van CBRN slachtoffers en kunnen zorginstellingen advies vragen over de uitvoering van hun OTO jaarplan. Medio 2017 zal er een CBRN symposium/ refereeravond worden georganiseerd met als doel, naast verbinding in de keten, inhoudelijke onderwerpen te bespreken met elkaar. Daarnaast wordt in 2017 de opleiding tot CBRN aandachtsfunctionaris regionaal aangeboden en wordt een programma ontwikkeld voor bij/na scholing voor de reeds opgeleide functionarissen. Toegekend budget ,- Evalueren van oefeningen en/of calamiteiten Evalueren is een integraal onderdeel van leren. In onze regio wordt verschillend omgegaan met evaluaties en de uitkomsten van mono- en multidisciplinaire oefeningen maar ook calamiteiten. In het regionale crisiscoördinatoren platform Noord Nederland is aangegeven dat zij behoefte hebben aan standaardisering en het delen van ervaringen met oefeningen en/of calamiteiten. In 2017 zal hiervoor een project in samenwerking met GHOR en de zorginstellingen worden opgezet. Voor deze activiteit zijn geen extra OTO gelden nodig. Dit valt onder de reguliere taken van Cycloon en de GHOR. HaROP/ ZiROP integratie Met de ontwikkeling van de diverse spoedpleinen waarbij huisartsenzorg en spoedeisende hulpzorg met elkaar samenwerken, komt de behoefte bij crisiscoördinatoren om crisisplannen (HAROP/ ZiROP) op elkaar af te stemmen en gecombineerd te beoefenen. Vastgesteld ROAZ november 2016 Pagina 7 van 33

8 In 2017 kunnen zorginstellingen die hier behoefte aan hebben aansluiten bij dit regionale project onder begeleiding van een adviseur. Toegekend budget 7.500,- Positionering crisiscoördinator Noord Nederland In het regionale crisiscoördinatoren platform Noord Nederland wordt gewerkt aan het verbeteren en uniformeren van de positie van de crisiscoördinator in de regio. Gebruik maken van elkaars kennis en expertise is daarbij het uitgangspunt. Dit wordt onder andere gedaan tijdens het Noord-Nederlandse crisiscoördinatoren overleg met de ziekenhuizen, welke 2-3x plaatsvindt in Daarnaast wordt er een netwerkbijeenkomst/ bijscholing georganiseerd voor alle crisiscoördinatoren in de regio waarbij ingegaan wordt op inhoudelijke onderwerpen en het versterken van het netwerk. Het landelijke functieprofiel crisiscoördinator wordt, samen met de crisiscoördinatoren, vertaald naar de Noord Nederlandse situatie. Dit project omvat een visie op het profiel en daarbij een OTO-programma met diverse onderdelen ter bevordering van de vakbekwaamheid en competentie ontwikkeling van de crisiscoördinator. Dit project wordt samenwerking met de GHOR en een projectgroep van crisiscoördinatoren uitgevoerd. Toegekend budget 7.500, Actuele ontwikkelingen Cycloon reserveert ook in 2017 een bedrag voor actuele ontwikkelingen. De NZa staat het de netwerken acute zorg toe om een post actuele ontwikkelingen tot een maximum van 20% van de totale begroting van het jaarplan op te nemen. Deze post kan ingezet worden voor ontwikkelingen rondom de voorbereiding op rampen en crises die niet voorzien zijn bij de opstelling van het OTO jaarplan en dermate belangrijk zijn dat niet gewacht kan worden tot het opvolgende jaar(plan). Toegekend budget ,- Totaal toegekend budget regionale OTO projecten ,- Vastgesteld ROAZ november 2016 Pagina 8 van 33

9 4. Regionale OTO-activiteiten 2017 Voor de regionale OTO-activiteiten worden in 2017 de volgende activiteiten begroot: Ketenoefeningen Tijdens ketenoefeningen staan het afstemmen en onderhouden van afspraken voor opschaling centraal. Het betreft hier oefeningen (realistisch of middels ETS) die tot doel hebben de coördinatie, registratie en opvang van slachtoffers in de keten te beoefenen tijdens diverse scenario s (o.a. CBRN, gewondenspreiding, ketenzorg) De volgende zorginstellingen hebben een ketenoefening in hun OTO jaarplan opgenomen: Antonius ziekenhuis Sneek, Ommelander Ziekenhuis Groningen, Universitair Medisch Centrum Groningen, Medisch Centrum Leeuwarden. Toegekend budget ,- Huisartsen groep (HaGRO)training Noord Nederland De drie doktersdiensten hebben reeds een gezamenlijk HaROP Noord Nederlands overleg en zien ook het belang en voordeel van eventueel gezamenlijk opleiden, trainen en oefenen. In 2017 willen deze organisaties verder werken aan een doorontwikkeling van het HaROP. Hiervoor willen zij gebruik van de expertise van een deskundige op dit gebied. In 2016 zijn hiervoor de gesprekken gestart. Het doel is om het HaROP te vereenvoudigen en met name de sleutelrollen goed te beoefenen. Voor de drie doktersdiensten wordt in 2017 een OTO-activiteit ontwikkeld met Cycloon voor de huisartsen en HaGro Coördinatoren die ten tijde van een ramp of crises een rol spelen. Het doel van deze OTO-activiteit is verdere bewustwording in crisissituaties in opgeschaalde zorg voor huisartsen, het samenwerken met verschillende hulpdiensten en leren triëren in crisissituaties. Deze doelstellingen zullen m.b.v. verschillende onderwijsvormen en scenario s ontwikkeld worden. Deze training zal in Drenthe en Groningen voor alle huisartsen uitgevoerd worden. Zo mogelijk sluit Friesland hierbij aan. Toegekend budget ,- Virtueel trainen In de afgelopen jaren is de behoefte aan virtueel trainen toegenomen en gebruikt men diverse simulatiemiddelen. In 2017 worden de mogelijkheden van virtueel trainen verder onderzocht door middel van een afstudeerproject. Daarnaast wordt XVR als trainingsmethode verder doorontwikkeld en zal er een pilot worden gedaan met het geven van Webinars op het gebied van (basis) crisismanagement. Binnen de Treant zorggroep is het initiatief gekomen om een crisisspel te ontwikkelen. Alle activiteiten worden met Cycloon ontwikkeld. Toegekend budget ,- Incompany trainingen In company trainingen betreffen trainingen die beschreven staan in het programma van Cycloon waarbij de zorginstelling voor een grotere groep (meer dan 6 personen) de training wil laten volgen. Een dergelijke training wordt intern uitgevoerd waarbij de afspraak is dat alleen vergoeding van de training wordt toegekend. In 2017 hebben drie organisaties de SCZ opleiding aangevraagd. Het gaat om, Ommelander ziekenhuis Groningen en de Treant zorggroep. Met cycloon, de zorginstelling en de aanbieder Vastgesteld ROAZ november 2016 Pagina 9 van 33

10 worden afspraken gemaakt wanneer deze trainingen worden uitgevoerd. Ook wordt een bedrag geserveerd van 8000,- voor extra aanvragen voor incompany s. Toegekend budget ,- Seminars en congressen Voor deelname aan seminars en congressen is doorgaans veel interesse. De uitkomsten e/o presentaties worden gedeeld in het netwerk en besproken op de diverse gremia (platforms). Deelname aan symposia of congressen komt alleen in aanmerking als dit expliciet wordt aangegeven door Cycloon en waarbij een gezamenlijke inschrijving door Cycloon wordt gedaan. Alleen het inschrijfgeld komt in aanmerking voor vergoeding. Gedurende het jaar worden een aantal symposia en congressen die een directe relatie hebben met opgeschaalde zorg beschikbaar gesteld aan de zorginstellingen voor een (beperkte) deelname. Toegekend budget 6.000,- Totaal toegekend budget regionale OTO activiteiten: ,- Vastgesteld ROAZ november 2016 Pagina 10 van 33

11 5. Centraal georganiseerde OTO activiteiten 2017 Cycloon programma Een belangrijk uitgangspunt voor Cycloon is om aantoonbare kwaliteit van OTO in de regio neer te zetten. In de aanpak krijgt dit zijn uitwerking door (erkende) opleidingen en trainingen en oefeningen aan te bieden in het Cycloon programma. Uitgangspunt is dat OTO-activiteiten gericht zijn op verbinding van de keten. In het Cycloonprogramma (het programma Cycloon Opleiden, Trainen, Oefenen 2017, worden alle activiteiten beschreven. Organisaties beslissen zelf of zij aan centrale OTO-activiteiten deelnemen en kunnen dit aangeven in hun eigen jaarplan. Het aanbod van regionale activiteiten sluit de mogelijkheid om aanvragen te doen voor individuele OTO-activiteiten nadrukkelijk niet uit. Hoofdstuk 5 geeft een nadere toelichting op de centraal georganiseerde OTOactiviteiten. Voor de centraal georganiseerde opleidingsactiviteiten worden in 2017 de volgende opleidingen en trainingen begroot: Opleiding Crisiscoördinator Zorginstellingen (CCZ) In deze opleiding word je opgeleid tot crisiscoördinator en ben je in staat om een gedegen crisisplan te ontwikkelen en deze te implementeren in de organisatie. Je leert zowel in de koude als de warme fase van een crisis te adviseren over bedrijfscontinuïteit, crisiscommunicatie en crisismanagement. De opleiding start in juni 2016 en duurt 9 maanden (2 daagse kick-ff, 12 lesdagen, 1 excursie en 1 examen dag) Voor de RAV-en zal een (verkorte) opleiding tot crisiscoördinator worden ontwikkeld. De nadruk in deze opleiding zal liggen op de warme fase van de crisisbeheersing. Bijscholing Crisiscoördinator Zorginstellingen In deze bijscholing worden vaardigheden opgefrist ten aanzien van advisering, positionering, bedrijfscontinuïteit, crisismanagement en crisiscommunicatie binnen de rol/functie van de crisiscoördinator. De bijscholing vindt plaats in september 2016 en duurt 1 dag. Opleiding sleutelfunctionaris crisisorganisatie zorgorganisatie (SCZ) In deze cursus wordt kennis aangereikt, vaardigheden aangeleerd en inzicht verkregen in de rol van sleutelfunctionaris waarbij advisering, positionering, bedrijfscontinuïteit, Crisiscommunicatie en crisismanagement een plaats krijgen. Deze opleiding start in mei 2017 en het duurt drie dagen verdeeld over twee maanden. Basis opleiding loggen en plotten In deze opleiding leer je de basisprincipes bij het ondersteunen van het crisis(beleids)team. Deze opleiding start in maart en het duurt een dagdeel. Verdieping training loggen en plotten In deze training wordt door middel van verschillende werkvormen de geldende principes als ondersteuner van het crisis(beleids)team getraind. Na het volgen van deze training Zijn de kennis en vaardigheden opgefrist en verstevigd. Deze training vindt plaats in oktober en duurt een dag. Vastgesteld ROAZ november 2016 Pagina 11 van 33

12 Omgaan met de media Deze training is bedoeld voor leden van de Raad van Bestuur, leden van het crisis(beleids)team en hoofd communicatie die de media te woord staan als woordvoerder tijdens een ramp of crisis. Zij leren het tijdens de training het formuleren en overbrengen van korte, krachtige en kernachtige boodschappen. De training vindt plaats in oktober en duurt een dag. Daarnaast zal er in 2017 een verdiepingstraining aangeboden worden voor deelnemers die deze training reeds hebben gevolgd. Crisiscommunicatie en social media In deze training leer je omgaan met diverse vormen van social media en ben je op de hoogte van de ontwikkelingen en toepassing op het gebied van crisiscommunicatie tijdens een incident of crisis binnen de zorg organisatie. Deze training vindt plaats in oktober 2017 en het duurt een dag. Daarnaast zal er in 2017 mogelijk een verdiepingstraining worden aangeboden voor deelnemers die deze training en reeds hebben gevolgd. Werken met een OTO- jaarplan, OTO als krachtig instrument voor een goede voorbereiding In deze training krijg je hulpmiddelen, bouwstenen, didactiek en succesvolle voorbeelden aangeboden om te komen tot een professioneel OTO- jaarplan. Daarnaast is er ruimte en aandacht voor persoonlijke leer vragen. Deze training start in mei en het duurt twee dagen met een terugkomdag in juni. Oefenontwerp en oefenleiding voor zorginstellingen Na het volgen van deze opleiding ben je in staat om, op basis van didactische principes en met verstand van oefenen en simuleren, een organisatie te voorzien van een oefenadvies. Deze opleiding is gericht op medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het beoefenen van crisis organisaties in de zorg en actief zijn in hebt adviseren, ontwerpen en uitvoeren van oefeningen. Deze opleiding wordt in maart aangeboden. De opleiding bestaat uit twee cursusdagen en een terugkomdag. OTO aanbod in ontwikkeling Het programma 2017 van de cycloon is doorlopend in ontwikkeling. In de programmagids staan een aantal opleidingen en trainingen die in 2017 verder ontwikkeld gaan worden. Dit wordt gedaan op basis van de behoeftes van de zorginstellingen. Hiervoor wordt een bedrag gereserveerd. Totaal toegekend budget ,- Vastgesteld ROAZ november 2016 Pagina 12 van 33

13 6. Individuele OTO activiteiten zorginstellingen 2017 Antonius ziekenhuis Samenvatting aanvraag 2017: In de aanvraag van het Antonius Ziekenhuis wordt in 2017 de nadruk gelegd op: CoördinerendCrisisTeam & CrisisBeleidsTeam: gecombineerde tabletop van CCT en CBT om inhoud en werkwijze ZiROP te trainen. Training Facilitair Bedrijf (FB) : training voor het FB om het geactualiseerde OTO plan te implementeren en trainen. Relatie met doelen en ambities beschreven in het meerjaren beleidsplan In 2020 zijn alle zorginstellingen uit de acute zorgketen kwalitatief goed voorbereid en op elkaar afgestemd. Dit is nodig om voorbereid te zijn op situaties die een bedreiging vormen voor de continuïteit en kwaliteit van de acute zorg en de continuïteit van de organisatie. Zorginstellingen zijn in staat om te voldoen aan de zorg en wettelijke plicht om onder alle omstandigheden verantwoorde zorg te bieden en veiligheid voor medewerkers, bezoekers en derden te borgen. Hiervoor is het crisismanagement in de basis op orde. De zorginstellingen willen zichzelf en elkaar in de keten versterken in de respons én in de preparatiefase. De zorginstelling wil over de eigen schotten heen (regionaal en sectoraal) in staat zijn om met elkaar en van elkaar te leren. Dit vraagt een duurzaam contact tussen de functionarissen van de zorginstellingen en openheid en transparantie in de keten. De betrokken (zorginstellingen, Cycloon en GHOR) herkennen elkaars werkwijze, processen en structuren en kennen elkaars verantwoordelijkheden. Daarnaast zal het Antonius Ziekenhuis deelnemen aan de volgende centraal georganiseerde opleidingsactiviteiten en regionale projecten: (zie hoofdstukken 3, 4 en 5) Ketenoefening: ZiROP, realistische oefening, gezamenlijk met rode- en blauwe kolom Cursus Crisiscommunicatie & social media Training CBRN op nieuwe spoedzorgplein Training omgaan met de media EmergoTrainSystem opleiding Sleutelfunctionaris zorginstelling (SCZ) Toegekend budget 4.250,- Vastgesteld ROAZ november 2016 Pagina 13 van 33

14 Martini Ziekenhuis Samenvatting aanvraag 2017: In de aanvraag van het Martini Ziekenhuis wordt in 2017 de nadruk gelegd op: Masterclass Besluitvorming onder hoge druk: Opleiden en trainen van de sleutelfunctionarissen van het crisisbeleidsteam m.b.t. het nemen van besluiten onder hoge druk. Oefening Crisis Beleidsteam: het oefenen van kennis van vaardigheden van de sleutelfunctionarissen van het CBT. Relatie met doelen en ambities beschreven in het meerjaren beleidsplan In 2020 zijn alle zorginstellingen uit de acute zorgketen kwalitatief goed voorbereid en op elkaar afgestemd. Dit is nodig om voorbereid te zijn op situaties die een bedreiging vormen voor de continuïteit en kwaliteit van de acute zorg en de continuïteit van de organisatie. Zorginstellingen zijn in staat om te voldoen aan de zorg en wettelijke plicht om onder alle omstandigheden verantwoorde zorg te bieden en veiligheid voor medewerkers, bezoekers en derden te borgen. Hiervoor is het crisismanagement in de basis op orde. De zorginstellingen willen zichzelf en elkaar in de keten versterken in de respons én in de preparatiefase. De zorginstelling wil over de eigen schotten heen (regionaal en sectoraal) in staat zijn om met elkaar en van elkaar te leren. Dit vraagt een duurzaam contact tussen de functionarissen van de zorginstellingen en openheid en transparantie in de keten. De betrokken (zorginstellingen, Cycloon en GHOR) herkennen elkaars werkwijze, processen en structuren en kennen elkaars verantwoordelijkheden. Daarnaast zal het Martini Ziekenhuis deelnemen aan de volgende centraal georganiseerde opleidingsactiviteiten en regionale projecten: (zie hoofdstukken 3, 4 en 5) Bijscholing CCZ Cursus Loggen en Plotten ETS Nascholing CBRN Scholing CBRN nascholing Besluitvorming onder hoge druk Cursus Omgaan met de media Cursus Crisiscommunicatie & social media Toegekend budget 6.500,- Vastgesteld ROAZ november 2016 Pagina 14 van 33

15 Medisch Centrum Leeuwarden Samenvatting aanvraag 2017: In de aanvraag van het Medisch Centrum Leeuwarden wordt in 2017 de nadruk gelegd op: Oefening ETS polikliniek: kennis en inzicht bij medewerkers chirurgie en orthopedie m.b.t. de opvang van slachtoffers bij het in werking treden van het ZiROP. CBT training: kennis en inzicht bij de leden van het CBT vergroten op het gebied van Business Continuity management in combinatie met de bestaande crisisplannen. Oefening crisisbesluitvorming CBT/OT: kennis en inzicht bij de leden van het operationeel team vergroten op het gebied van Business Continuity management in combinatie met de bestaande crisisplannen. Cursus Crisisbeheersing voor (midden)management: kennis en inzicht bij de diverse managers e/o unithoofden vergroten op het gebied van de eigen crisisorganisatie, aanwezige plannen en de diverse rollen en taken. Advanced HaZMAT (Hazardous Materials) Life Support: 3 SEH artsen opleiden om CBRN besmette slachtoffers binnen het MCL adequaat en verantwoord op te vangen. Relatie met doelen en ambities beschreven in het meerjaren beleidsplan In 2020 zijn alle zorginstellingen uit de acute zorgketen kwalitatief goed voorbereid en op elkaar afgestemd. Dit is nodig om voorbereid te zijn op situaties die een bedreiging vormen voor de continuïteit en kwaliteit van de acute zorg en de continuïteit van de organisatie. Zorginstellingen zijn in staat om te voldoen aan de zorg en wettelijke plicht om onder alle omstandigheden verantwoorde zorg te bieden en veiligheid voor medewerkers, bezoekers en derden te borgen. Hiervoor is het crisismanagement in de basis op orde. De zorginstellingen willen zichzelf en elkaar in de keten versterken in de respons én in de preparatiefase. De zorginstelling wil over de eigen schotten heen (regionaal en sectoraal) in staat zijn om met elkaar en van elkaar te leren. Dit vraagt een duurzaam contact tussen de functionarissen van de zorginstellingen en openheid en transparantie in de keten. De betrokken (zorginstellingen, Cycloon en GHOR) herkennen elkaars werkwijze, processen en structuren en kennen elkaars verantwoordelijkheden. Daarnaast zal het Medisch Centrum Leeuwarden deelnemen aan de volgende centraal georganiseerde opleidingsactiviteiten en regionale projecten: (zie hoofdstukken 3, 4 en 5 ) Cursus Omgaan met de media Opleiding CrisisCoördinator Zorginstelling Cursus Sleutelfunctionaris Zorginstellingen Cursus werken met een OTO Jaarplan Nascholing ETS instructeur Bijscholing CrisisCoördinator Zorginstelling Nascholing CBRN Aandachtsfunctionaris Ketenoefening: Reallife oefening CBRN op de SEH Toegekend budget ,- Vastgesteld ROAZ november 2016 Pagina 15 van 33

16 Nij Smellinghe Samenvatting aanvraag 2017: In de aanvraag van het Nij Smellinghe ziekenhuis wordt in 2017 de nadruk gelegd op: ETS oefeningen specifieke afdeling(en): middels ETS worden medewerkers bekwaam in opschaling, coördinatie tijdens een crisissituatie en wordt het afdelingsplan getest. Relatie met doelen en ambities beschreven in het meerjaren beleidsplan In 2020 zijn alle zorginstellingen uit de acute zorgketen kwalitatief goed voorbereid en op elkaar afgestemd. Dit is nodig om voorbereid te zijn op situaties die een bedreiging vormen voor de continuïteit en kwaliteit van de acute zorg en de continuïteit van de organisatie. Zorginstellingen zijn in staat om te voldoen aan de zorg en wettelijke plicht om onder alle omstandigheden verantwoorde zorg te bieden en veiligheid voor medewerkers, bezoekers en derden te borgen. Hiervoor is het crisismanagement in de basis op orde. De zorginstellingen willen zichzelf en elkaar in de keten versterken in de respons én in de preparatiefase. De zorginstelling wil over de eigen schotten heen (regionaal en sectoraal) in staat zijn om met elkaar en van elkaar te leren. Dit vraagt een duurzaam contact tussen de functionarissen van de zorginstellingen en openheid en transparantie in de keten. De betrokken (zorginstellingen, Cycloon en GHOR) herkennen elkaars werkwijze, processen en structuren en kennen elkaars verantwoordelijkheden. Daarnaast zal het Nij Smellinghe ziekenhuis deelnemen aan de volgende centraal georganiseerde opleidingsactiviteiten en regionale projecten: (zie hoofdstukken 3, 4 en 5) Basisopleiding Loggen & Plotten Cursus oefenontwerp en oefenleiding voor zorginstellingen Opleiding CBRN Aandachtsfunctionaris Opleiding ETS instructeur Nascholing ETS instructeurs Opleiding effectief beïnvloeden crisiscoördinatoren Cursus Sleutelfunctionaris Crisisorganisatie Zorginstellingen Toegekend budget 250,- Vastgesteld ROAZ november 2016 Pagina 16 van 33

17 Treant Zorggroep Samenvatting aanvraag 2017: In de aanvraag van de Treant Zorggroep (bestaande uit het Scheper Ziekenhuis Emmen, Refaja Ziekenhuis Stadskanaal & het Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen) wordt in 2017 de nadruk gelegd op: Oefening leden Raad van Bestuur: het oefenen van bestuurlijke vraagstukken c.q. dillema s. Algemene kennis en vaardigheden m.b.t. crisisbesluitvorming crisiscommunicatie en voorlichting. CBT oefening: in samenhang beoefenen van een crisissituatie in ieders eigen rol. Training/oefening communicatie: het trainen c.q. oefenen van de afdeling communicatie m.b.t. externe crisiscommunicatie en social media. ETS oefeningen Treant Ziekenhuis (3 locaties, 8 oefeningen): oefenen van medewerkers van de afdelingen SEH, IC, OK en ondersteunende afdelingen/diensten d.m.v. ETS. CBRN scholing SEH medewerkers Treant: het updaten van kennis en vaardigheden t.b.v. de opvang en decontaminatie van CBRN-slachtoffers. Relatie met doelen en ambities beschreven in het meerjaren beleidsplan In 2020 zijn alle zorginstellingen uit de acute zorgketen kwalitatief goed voorbereid en op elkaar afgestemd. Dit is nodig om voorbereid te zijn op situaties die een bedreiging vormen voor de continuïteit en kwaliteit van de acute zorg en de continuïteit van de organisatie. Zorginstellingen zijn in staat om te voldoen aan de zorg en wettelijke plicht om onder alle omstandigheden verantwoorde zorg te bieden en veiligheid voor medewerkers, bezoekers en derden te borgen. Hiervoor is het crisismanagement in de basis op orde. De zorginstellingen willen zichzelf en elkaar in de keten versterken in de respons én in de preparatiefase. De zorginstelling wil over de eigen schotten heen (regionaal en sectoraal) in staat zijn om met elkaar en van elkaar te leren. Dit vraagt een duurzaam contact tussen de functionarissen van de zorginstellingen en openheid en transparantie in de keten. De betrokken (zorginstellingen, Cycloon en GHOR) herkennen elkaars werkwijze, processen en structuren en kennen elkaars verantwoordelijkheden. Daarnaast zal de Treant Zorggroep deelnemen aan de volgende centraal georganiseerde opleidingsactiviteiten en regionale projecten: (zie hoofdstukken 3, 4 en 5) SCZ cursus incompany (samen met OZG 2x) Opleiding CCZ Crisisspel ETS instructeurs opleiding Training crisiscommunicatie & social media Toegekend budget ,- Vastgesteld ROAZ november 2016 Pagina 17 van 33

18 Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) Samenvatting aanvraag 2017: In de aanvraag van het Ommelander Ziekenhuis Groningen wordt in 2017 de nadruk gelegd op: CBT training: het beoefenen van het CBT in diverse crisissituaties waarbij specifiek getraind wordt op competenties Oefening familie opvang real life: inzicht, awareness en vaardigheden voor opvang van familie van slachtoffers verwerven en onderhouden. Reallife oefening CBRN chemie: trainen van medewerkers in het opvangen van CBRN slachtoffers. Reallife VHK (Virale Hemorarchische Koorts): trainen van medewerkers om grote hoeveelheden patiënten op te vangen. Zowel op hun eigen afdeling als in de keten. Relatie met doelen en ambities beschreven in het meerjaren beleidsplan In 2020 zijn alle zorginstellingen uit de acute zorgketen kwalitatief goed voorbereid en op elkaar afgestemd. Dit is nodig om voorbereid te zijn op situaties die een bedreiging vormen voor de continuïteit en kwaliteit van de acute zorg en de continuïteit van de organisatie. Zorginstellingen zijn in staat om te voldoen aan de zorg en wettelijke plicht om onder alle omstandigheden verantwoorde zorg te bieden en veiligheid voor medewerkers, bezoekers en derden te borgen. Hiervoor is het crisismanagement in de basis op orde. De zorginstellingen willen zichzelf en elkaar in de keten versterken in de respons én in de preparatiefase. De zorginstelling wil over de eigen schotten heen (regionaal en sectoraal) in staat zijn om met elkaar en van elkaar te leren. Dit vraagt een duurzaam contact tussen de functionarissen van de zorginstellingen en openheid en transparantie in de keten. De betrokken (zorginstellingen, Cycloon en GHOR) herkennen elkaars werkwijze, processen en structuren en kennen elkaars verantwoordelijkheden. Daarnaast zal het Ommelander Ziekenhuis Groningen deelnemen aan de volgende centraal georganiseerde opleidingsactiviteiten en regionale projecten: (zie hoofdstukken 3, 4 en 5) CrisisCoördinator Zorginstelling bijscholing (Bijscholing) training omgaan met de media Training crisiscommunicatie & social media Bijscholing ETS instructeur Opleiding oefenontwerp en oefenleiding voor zorginstellingen ETS ketentraining extern Ketenoefening: ZiROP real life training Toegekend budget 7.500,- Vastgesteld ROAZ november 2016 Pagina 18 van 33

19 Tjongerschans Ziekenhuis Samenvatting aanvraag 2017: In de aanvraag van het Tjongerschans Ziekenhuis Groningen wordt in 2017 de nadruk gelegd op: CT/OT oefening: Oefening crisisbeleidsteam waarin ook het operationeel team wordt meegenomen, waarbij een ramp/crisis gesimuleerd wordt en het CBT/OT efficiënt en doelmatig moet handelen Realistische oefening familieopvang: inzicht, awareness en vaardigheden voor opvang van familie van slachtoffers verwerven en onderhouden. ETS Oefening Intensive Care en OK: opleiden en trainen van IC en OK medewerkers ter voorbereiding op een ZiROP situatie. Workshop radiologie en SEH: trainen van de afdelingen SEH en Radiologie om voorbereid te zijn op rampen en crisis. Voor radiologie ligt de nadruk vooral op de routing van patiënten en capaciteit bij diagnostiek. Workshop behandelafdeling: opleiden en trainen van behandelafdeling op het proces opvang T3 slachtoffers in samenwerking met Dokterswacht. Crisisbeheersing voor (midden)management: kennis en inzicht bij de diverse managers e/o unithoofden vergroten op het gebied van de eigen crisisorganisatie, aanwezige plannen en de diverse rollen en taken. Training crisisregiemodel voor CBT: leren regie te houden tijdens crisissituaties en te zorgen voor een strategische focus i.p.v. geleefd te worden door een crisis. Relatie met doelen en ambities beschreven in het meerjaren beleidsplan In 2020 zijn alle zorginstellingen uit de acute zorgketen kwalitatief goed voorbereid en op elkaar afgestemd. Dit is nodig om voorbereid te zijn op situaties die een bedreiging vormen voor de continuïteit en kwaliteit van de acute zorg en de continuïteit van de organisatie. Zorginstellingen zijn in staat om te voldoen aan de zorg en wettelijke plicht om onder alle omstandigheden verantwoorde zorg te bieden en veiligheid voor medewerkers, bezoekers en derden te borgen. Hiervoor is het crisismanagement in de basis op orde. De zorginstellingen willen zichzelf en elkaar in de keten versterken in de respons én in de preparatiefase. De zorginstelling wil over de eigen schotten heen (regionaal en sectoraal) in staat zijn om met elkaar en van elkaar te leren. Dit vraagt een duurzaam contact tussen de functionarissen van de zorginstellingen en openheid en transparantie in de keten. De betrokken (zorginstellingen, Cycloon en GHOR) herkennen elkaars werkwijze, processen en structuren en kennen elkaars verantwoordelijkheden. Daarnaast zal het Tjongerschans Ziekenhuis deelnemen aan de volgende centraal georganiseerde opleidingsactiviteiten en regionale projecten: (zie hoofdstukken 3, 4 en 5) Cursus Crisiscommunicatie & social media Opleiding Basis Emergo Train System (ETS) instructeur Opleiding CBRN Aandachtsfunctionaris Verdiepingscursus loggen & plotten Toegekend budget ,- Vastgesteld ROAZ november 2016 Pagina 19 van 33

20 Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Samenvatting aanvraag 2017: In de aanvraag van het UMCG wordt in 2017 de nadruk gelegd op: Training CBT en coördinatoren operationele teams: Onderhouden, verwerven e/o verdiepen kennis en crisisvaardigheden Realistische en simulatieoefeningen teams acute zorg (SEH, OK, IC) inzicht, awareness en vaardigheden voor opvang van slachtoffers (in de keten) verwerven e/o onderhouden Trainen en oefenen team crisiscommunicatie: crisiscommunicatie verwerven e/o onderhouden. Realistische oefening teams familieopvang: inzicht, awareness en vaardigheden voor opvang van familie van slachtoffers verwerven en onderhouden. Simulatieoefeningen CBT en liaison CoPI (commando plaats incident): verwerven en onderhouden van kennis en vaardigheden van de liaison CoPI en de portefeuillehouder in het CBT t.b.v. de afstemming in een CoPI tussen ziekenhuis en hulpdiensten. Relatie met doelen en ambities beschreven in het meerjaren beleidsplan In 2020 zijn alle zorginstellingen uit de acute zorgketen kwalitatief goed voorbereid en op elkaar afgestemd. Dit is nodig om voorbereid te zijn op situaties die een bedreiging vormen voor de continuïteit en kwaliteit van de acute zorg en de continuïteit van de organisatie. Zorginstellingen zijn in staat om te voldoen aan de zorg en wettelijke plicht om onder alle omstandigheden verantwoorde zorg te bieden en veiligheid voor medewerkers, bezoekers en derden te borgen. Hiervoor is het crisismanagement in de basis op orde. De zorginstellingen willen zichzelf en elkaar in de keten versterken in de respons én in de preparatiefase. De zorginstelling wil over de eigen schotten heen (regionaal en sectoraal) in staat zijn om met elkaar en van elkaar te leren. Dit vraagt een duurzaam contact tussen de functionarissen van de zorginstellingen en openheid en transparantie in de keten. De betrokken (zorginstellingen, Cycloon en GHOR) herkennen elkaars werkwijze, processen en structuren en kennen elkaars verantwoordelijkheden. Daarnaast zal het UMCG deelnemen aan de volgende centraal georganiseerde opleidingsactiviteiten en regionale projecten: (zie hoofdstukken 3, 4 en 5) Ketenoefening:Coördinatie en opvang in opgeschaalde keten (gewondenspreiding) Oefenontwerp en oefenleiding voor zorginstellingen Opleiding ETS instructeur Toegekend budget ,- Vastgesteld ROAZ november 2016 Pagina 20 van 33

21 Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) Samenvatting aanvraag 2017: In de aanvraag van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen wordt in 2017 de nadruk gelegd op: CBT oefening: crisisbeleidsteam oefening, trainen en beoefenen van het CBT en het operationele team in crisisbeheersing en crisiscommunicatie. ETS oefening SEH: middels ETS methodiek vigerende plannen toetsen en SEH proces bij opgeschaalde zorg beoordelen. Oefening CBRN: protocol opname/screening CBRN slachtoffer doorlopen en toetsen en oefenen in gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Crisisbeheersing voor (midden)management: verbreden kennis en vergroten bewustwording van continuïteitsvraagstukken bij calamiteiten van sleutelfunctionarissen en aandachtsvelders continuïteitsmanagement. Relatie met doelen en ambities beschreven in het meerjaren beleidsplan In 2020 zijn alle zorginstellingen uit de acute zorgketen kwalitatief goed voorbereid en op elkaar afgestemd. Dit is nodig om voorbereid te zijn op situaties die een bedreiging vormen voor de continuïteit en kwaliteit van de acute zorg en de continuïteit van de organisatie. Zorginstellingen zijn in staat om te voldoen aan de zorg en wettelijke plicht om onder alle omstandigheden verantwoorde zorg te bieden en veiligheid voor medewerkers, bezoekers en derden te borgen. Hiervoor is het crisismanagement in de basis op orde. De zorginstellingen willen zichzelf en elkaar in de keten versterken in de respons én in de preparatiefase. De zorginstelling wil over de eigen schotten heen (regionaal en sectoraal) in staat zijn om met elkaar en van elkaar te leren. Dit vraagt een duurzaam contact tussen de functionarissen van de zorginstellingen en openheid en transparantie in de keten. De betrokken (zorginstellingen, Cycloon en GHOR) herkennen elkaars werkwijze, processen en structuren en kennen elkaars verantwoordelijkheden. Daarnaast zal het WZA deelnemen aan de volgende centraal georganiseerde opleidingsactiviteiten en regionale projecten: (Zie hoofdstukken 3, 4 en 5) Training Crisiscommunicatie & social media Bijscholing CrisisCoördinator Zorginstelling Oefenontwerp en oefenleiding voor zorginstellingen Toegekend budget ,- Vastgesteld ROAZ november 2016 Pagina 21 van 33

22 GGD Drenthe Samenvatting aanvraag 2017: In de aanvraag van GGD Drenthe wordt in 2017 de nadruk gelegd op: Integrale crisisteamoefening, Medische Milieukunde: oefening van crisisteam met 1 of meerdere operationele teams waarbij de uitvoering van het GROP en de bijbehorende opschalingsdraaiboeken centraal staan en de afstemming met de GHOR. Integrale crisisteamoefening, Infectieziektebestrijding oefening van crisisteam met 1 of meerdere operationele teams waarbij de uitvoering van het GROP en de bijbehorende opschalingsdraaiboeken centraal staan en de afstemming met de GHOR. Themabijeenkomst crisisorganisatie GGD: bijeenkomst waarin kennisoverdracht centraal staat o.b.v. behoefte leden crisisteam/operationele teams. Training crisisbesluitvorming/effectief vergaderen voor crisisteam en operationele team: in deze training staat centraal beeld, -oordeel & besluitvorming, samenwerken, effectief overleggen, toekomstgericht denken en groepscompetenties. Training PSH (Psycho Sociale Hulp): leden psychosociaal opvangteam (LPO) verder bekwamen in hun rol d.m.v. casuïstiek bespreking en oefenen. Basiscursus Psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen (PSHOR): nieuwe leiders en medewerkers psychosociaal opvangteam (LPO/MPO), procesleiders en leden van het kernteam basiskennis en vaardigheden aanleren die nodig zijn om de eigen rol te vervullen binnen het proces PSHOR. Themabijeenkomst nazorg: procesleiders LPO en teamleiders laten kennismaken met als doel processen op elkaar aan te laten sluiten. Oefening PSHOR: oefening van het psychosociaal opvangteam waarin de uitvoering van het proces PSHOR en de samenwerking met ketenpartners centraal staan. Themabijeenkomst PSHOR: bijeenkomst voor leiders, leden kernteam, procesleiders, LPO en MPO t.b.v. kennisontwikkeling en netwerken. Relatie met doelen en ambities beschreven in het meerjaren beleidsplan In 2020 zijn alle zorginstellingen uit de acute zorgketen kwalitatief goed voorbereid en op elkaar afgestemd. Dit is nodig om voorbereid te zijn op situaties die een bedreiging vormen voor de continuïteit en kwaliteit van de acute zorg en de continuïteit van de organisatie. Zorginstellingen zijn in staat om te voldoen aan de zorg en wettelijke plicht om onder alle omstandigheden verantwoorde zorg te bieden en veiligheid voor medewerkers, bezoekers en derden te borgen. Hiervoor is het crisismanagement in de basis op orde. De zorginstellingen willen zichzelf en elkaar in de keten versterken in de respons én in de preparatiefase. De zorginstelling wil over de eigen schotten heen (regionaal en sectoraal) in staat zijn om met elkaar en van elkaar te leren. Dit vraagt een duurzaam contact tussen de functionarissen van de zorginstellingen en openheid en transparantie in de keten. De betrokken (zorginstellingen, Cycloon en GHOR) herkennen elkaars werkwijze, processen en structuren en kennen elkaars verantwoordelijkheden. Vastgesteld ROAZ november 2016 Pagina 22 van 33

23 Daarnaast zal GGD Drenthe deelnemen aan de volgende centraal georganiseerde opleidingsactiviteiten en regionale projecten: (Zie hoofdstukken 3, 4 en 5) Training omgaan met de media Oefenontwerp en oefenleiding voor zorginstellingen Werken met een OTO Jaarplan Toegekend budget ,- Vastgesteld ROAZ november 2016 Pagina 23 van 33

24 GGD Groningen Samenvatting aanvraag 2017: In de aanvraag van GGD Groningen wordt in 2017 de nadruk gelegd op: Oefening infectieziekten: met deze oefening worden huidige procedures en werkwijzen van de afdeling infectieziekten van de GGD Groningen geoefend bij een grote uitbraak van infectieziekten. Opleiden en oefenen procesleiders GGD: bijscholen van procesleiders op het gebied van het GGD rampenopvangplan. Daarbij wordt de nadruk gelegd op crisiscommunicatie. Oefening medische milieukunde: trainen en oefenen van het team medische milieukunde in diverse scenario s. Training PSHOR kernteam: de taak en werksituatie van het kernteam PSHOR trainen in de relevante processen van rampenorganisatie in het algemeen en PSHOR in het bijzonder. Relatie met doelen en ambities beschreven in het meerjaren beleidsplan In 2020 zijn alle zorginstellingen uit de acute zorgketen kwalitatief goed voorbereid en op elkaar afgestemd. Dit is nodig om voorbereid te zijn op situaties die een bedreiging vormen voor de continuïteit en kwaliteit van de acute zorg en de continuïteit van de organisatie. Zorginstellingen zijn in staat om te voldoen aan de zorg en wettelijke plicht om onder alle omstandigheden verantwoorde zorg te bieden en veiligheid voor medewerkers, bezoekers en derden te borgen. Hiervoor is het crisismanagement in de basis op orde. De zorginstellingen willen zichzelf en elkaar in de keten versterken in de respons én in de preparatiefase. De zorginstelling wil over de eigen schotten heen (regionaal en sectoraal) in staat zijn om met elkaar en van elkaar te leren. Dit vraagt een duurzaam contact tussen de functionarissen van de zorginstellingen en openheid en transparantie in de keten. De betrokken (zorginstellingen, Cycloon en GHOR) herkennen elkaars werkwijze, processen en structuren en kennen elkaars verantwoordelijkheden. GGD Groningen zal vooralsnog niet deelnemen aan centraal georganiseerde opleidingsactiviteiten en regionale projecten. Toegekend budget ,- Vastgesteld ROAZ november 2016 Pagina 24 van 33

25 GGD Friesland Samenvatting aanvraag 2017: In de aanvraag van GGD Friesland wordt in 2017 de nadruk gelegd op: Kennissessie GGD-rampenopvangplan: interactieve bijeenkomst gericht op de positie van de GGD binnen de rampenbestrijdingsstructuur waarbij kennis van de taken en verantwoordelijkheden van de sleutelfunctionarissen en het herkennen van de verantwoordelijkheden van de GGD centraal staan. Verdiepingsmodule voorzitter van het crisisteam en procesleiders: inzicht in de eigen leidinggevende competenties in een crisisteam en oefenen van de rol van voorzitter. Meerdaagse oefening infectieziektebestrijding: aan de hand van een fictief scenario oefent het team IZB over een langdurige periode. De meerdaagse oefening vindt plaat tijdens reguliere werkzaamheden. Integrale crisisteamoefening: oefening voor het crisisteam van GGD en een aantal GGD processen waarin beslissing tot opschaling en het organiseren van de werkprocessen centraal staan. Op basis van een realistisch scenario oefenen de deelnemende teams. Oefening crisisteam GGD i.s.m. bevolkingszorg/ gemeente: oefening van het crisisteam GGD i.s.m. bevolkingszorg/ gemeente waarbij efficiënt en effectief samenwerken tijdens een crisis centraal staan. Relatie met doelen en ambities beschreven in het meerjaren beleidsplan In 2020 zijn alle zorginstellingen uit de acute zorgketen kwalitatief goed voorbereid en op elkaar afgestemd. Dit is nodig om voorbereid te zijn op situaties die een bedreiging vormen voor de continuïteit en kwaliteit van de acute zorg en de continuïteit van de organisatie. Toegekend Zorginstellingen budget zijn in staat ,- om te voldoen aan de zorg en wettelijke plicht om onder alle omstandigheden verantwoorde zorg te bieden en veiligheid voor medewerkers, bezoekers en derden te borgen. Hiervoor is het crisismanagement in de basis op orde. De zorginstellingen willen zichzelf en elkaar in de keten versterken in de respons én in de preparatiefase. De zorginstelling wil over de eigen schotten heen (regionaal en sectoraal) in staat zijn om met elkaar en van elkaar te leren. Dit vraagt een duurzaam contact tussen de functionarissen van de zorginstellingen en openheid en transparantie in de keten. De betrokken (zorginstellingen, Cycloon en GHOR) herkennen elkaars werkwijze, processen en structuren en kennen elkaars verantwoordelijkheden. GGD Fryslân zal vooralsnog niet deelnemen aan centraal georganiseerde opleidingsactiviteiten en regionale projecten. Toegekend budget ,- Vastgesteld ROAZ november 2016 Pagina 25 van 33

26 Centrale Huisartsendienst Drenthe Samenvatting aanvraag 2017: In de aanvraag van centrale huisartsendienst Drenthe (CHD) wordt in 2017 de nadruk gelegd op: Oefening Crisisbeleidsteam: het oefenen van kennis van vaardigheden van de sleutelfunctionarissen van het CBT. Masterclass besluitvorming onder hoge druk: Opleiden en trainen van de sleutelfunctionarissen van het crisisbeleidsteam m.b.t. het nemen van besluiten onder hoge druk. Training crisisregiemodel: leren regie te houden tijdens crisissituaties en te zorgen voor een strategische focus i.p.v. geleefd te worden door een crisis. Relatie met doelen en ambities beschreven in het meerjaren beleidsplan In 2020 zijn alle zorginstellingen uit de acute zorgketen kwalitatief goed voorbereid en op elkaar afgestemd. Dit is nodig om voorbereid te zijn op situaties die een bedreiging vormen voor de continuïteit en kwaliteit van de acute zorg en de continuïteit van de organisatie. Zorginstellingen zijn in staat om te voldoen aan de zorg en wettelijke plicht om onder alle omstandigheden verantwoorde zorg te bieden en veiligheid voor medewerkers, bezoekers en derden te borgen. Hiervoor is het crisismanagement in de basis op orde. De zorginstellingen willen zichzelf en elkaar in de keten versterken in de respons én in de preparatiefase. De zorginstelling wil over de eigen schotten heen (regionaal en sectoraal) in staat zijn om met elkaar en van elkaar te leren. Dit vraagt een duurzaam contact tussen de functionarissen van de zorginstellingen en openheid en transparantie in de keten. De betrokken (zorginstellingen, Cycloon en GHOR) herkennen elkaars werkwijze, processen en structuren en kennen elkaars verantwoordelijkheden. Daarnaast zal CHD deelnemen aan de volgende centraal georganiseerde opleidingsactiviteiten en regionale projecten: (zie hoofdstukken 3, 4 en 5) HaGRO en huisartsen training opgeschaalde zorg Doorontwikkelen HaROP Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling Verdieping loggen & plotten Crisiscommunicatie & social media Toegekend budget 9.450,- Vastgesteld ROAZ november 2016 Pagina 26 van 33

27 Dokterswacht Friesland Samenvatting aanvraag 2017: In de aanvraag van Dokterswacht Friesland (DWF) wordt in 2017 de nadruk gelegd op: Oefening crisisbeleidsteam: oefening om diverse rollen en posities binnen CBT te versterken en nog meer te leren samenwerken als team. ETS oefening operationeel leidinggevenden: oefening voor leidinggevenden in logistieke organisatie en grootschalige hulpverlening die in de bereikbaarheidsdienst operationeel leiding geven over de dokterswacht Friesland in het zich een calamiteit voordoet. Relatie met doelen en ambities beschreven in het meerjaren beleidsplan In 2020 zijn alle zorginstellingen uit de acute zorgketen kwalitatief goed voorbereid en op elkaar afgestemd. Dit is nodig om voorbereid te zijn op situaties die een bedreiging vormen voor de continuïteit en kwaliteit van de acute zorg en de continuïteit van de organisatie. Zorginstellingen zijn in staat om te voldoen aan de zorg en wettelijke plicht om onder alle omstandigheden verantwoorde zorg te bieden en veiligheid voor medewerkers, bezoekers en derden te borgen. Hiervoor is het crisismanagement in de basis op orde. De zorginstellingen willen zichzelf en elkaar in de keten versterken in de respons én in de preparatiefase. De zorginstelling wil over de eigen schotten heen (regionaal en sectoraal) in staat zijn om met elkaar en van elkaar te leren. Dit vraagt een duurzaam contact tussen de functionarissen van de zorginstellingen en openheid en transparantie in de keten. De betrokken (zorginstellingen, Cycloon en GHOR) herkennen elkaars werkwijze, processen en structuren en kennen elkaars verantwoordelijkheden. Daarnaast zal DWF deelnemen aan de volgende centraal georganiseerde opleidingsactiviteiten en regionale projecten: (zie hoofdstukken 3, 4 en 5) HaGRO en huisartsen training opgeschaalde zorg Doorontwikkelen HaROP Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling Verdieping loggen & plotten Crisiscommunicatie & social media Toegekend budget 4.250,- Vastgesteld ROAZ november 2016 Pagina 27 van 33

28 Doktersdienst Groningen Samenvatting aanvraag 2017: In de aanvraag van Dokterswacht Groningen wordt in 2017 de nadruk gelegd op: Oefening crisisbesluitvorming voor crisisbeleidsteam: behouden en verbeteren van vaardigheden en kennis m.b.t. crisisbesluitvorming en werken met het HaROP (Huisartsen Rampen Opvang Plan). Masterclass besluitvorming onder hoge druk: Opleiden en trainen van de sleutelfunctionarissen van het crisisbeleidsteam m.b.t. het nemen van besluiten onder hoge druk. Relatie met doelen en ambities beschreven in het meerjaren beleidsplan In 2020 zijn alle zorginstellingen uit de acute zorgketen kwalitatief goed voorbereid en op elkaar afgestemd. Dit is nodig om voorbereid te zijn op situaties die een bedreiging vormen voor de continuïteit en kwaliteit van de acute zorg en de continuïteit van de organisatie. Zorginstellingen zijn in staat om te voldoen aan de zorg en wettelijke plicht om onder alle omstandigheden verantwoorde zorg te bieden en veiligheid voor medewerkers, bezoekers en derden te borgen. Hiervoor is het crisismanagement in de basis op orde. De zorginstellingen willen zichzelf en elkaar in de keten versterken in de respons én in de preparatiefase. De zorginstelling wil over de eigen schotten heen (regionaal en sectoraal) in staat zijn om met elkaar en van elkaar te leren. Dit vraagt een duurzaam contact tussen de functionarissen van de zorginstellingen en openheid en transparantie in de keten. De betrokken (zorginstellingen, Cycloon en GHOR) herkennen elkaars werkwijze, processen en structuren en kennen elkaars verantwoordelijkheden. Daarnaast zal DDG deelnemen aan de volgende centraal georganiseerde opleidingsactiviteiten en regionale projecten: (zie hoofdstukken 3, 4 en 5) HaGRO en huisartsen training opgeschaalde zorg Doorontwikkelen HaROP Toegekend budget 6.500,- Vastgesteld ROAZ november 2016 Pagina 28 van 33

29 Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV) Drenthe, Groningen, Friesland Samenvatting aanvraag 2017: In de aanvraag van de RAV-en wordt in 2017 de nadruk gelegd op: Opleidingsdagen Grootschalig geneeskundige bijstand (GGB), taakverantwoordelijken voor nieuwe medewerkers: training command and control en taakverantwoordelijkheden om als ambulance professional uitvoering te kunnen geven aan GGB in Nederland. Oefening crisisbeleidsteam Groningen/Friesland/Drenthe: het oefenen van kennis van vaardigheden van de sleutelfunctionarissen van het CBT. Betreft 3 afzonderlijke crisisteams Project opleiden, trainen en oefenen voorbereiding Terrorisme: ontwikkelen van lesmateriaal ter voorbereiding op het crisistype terrorisme en daarnaast opleiden van functionarissen in de TECC (Tactial Emergency Casualty Care) cursus. Bij- en nascholing taakverantwoordelijkheden GGB: ontwikkelen lesmateriaal en maatwerkprogramma s voor taakverantwoordelijken GGB ten behoeve van herhaling en verdieping. Opgeschaalde zorg Wadden: trainen van sleutelfunctionarissen op de Waddeneilanden in de 1 e fase van een incident op een Waddeneiland, waarbij de focus ligt op de werkwijze van het coördinatieteam Waddeneilanden. Command & Control oefeningen: jaarlijkse training voor het onderhouden van de vaardigheden die nodig zijn in de opgeschaalde zorg o.b.v. het nieuwe GGBmodel. De training gaat middels ETS in samenwerking met de GHOR. Relatie met doelen en ambities beschreven in het meerjaren beleidsplan In 2020 zijn alle zorginstellingen uit de acute zorgketen kwalitatief goed voorbereid en op elkaar afgestemd. Dit is nodig om voorbereid te zijn op situaties die een bedreiging vormen voor de continuïteit en kwaliteit van de acute zorg en de continuïteit van de organisatie. Zorginstellingen zijn in staat om te voldoen aan de zorg en wettelijke plicht om onder alle omstandigheden verantwoorde zorg te bieden en veiligheid voor medewerkers, bezoekers en derden te borgen. Hiervoor is het crisismanagement in de basis op orde. De zorginstellingen willen zichzelf en elkaar in de keten versterken in de respons én in de preparatiefase. De zorginstelling wil over de eigen schotten heen (regionaal en sectoraal) in staat zijn om met elkaar en van elkaar te leren. Dit vraagt een duurzaam contact tussen de functionarissen van de zorginstellingen en openheid en transparantie in de keten. De betrokken (zorginstellingen, Cycloon en GHOR) herkennen elkaars werkwijze, processen en structuren en kennen elkaars verantwoordelijkheden. Vastgesteld ROAZ november 2016 Pagina 29 van 33

Meerjarenbeleidsplan Crisisbeheersing en OTO Noord Nederland. (Drenthe, Groningen en Friesland)

Meerjarenbeleidsplan Crisisbeheersing en OTO Noord Nederland. (Drenthe, Groningen en Friesland) Meerjarenbeleidsplan Crisisbeheersing en OTO 2016-2020 Noord Nederland (Drenthe, Groningen en Friesland) Auteur: Opdrachtgever: Stuurgroep Cycloon ROAZ Drenthe/Groningen en ROAZ Friesland Datum: 30 september

Nadere informatie

Voorzitter Crisisbeleidsteam

Voorzitter Crisisbeleidsteam - generieke - - Voorzitter Crisisbeleidsteam Naam: Reguliere functie: Crisisfunctie sinds: ROP-coördinator: Organisatie: Periode: Typering van de functie De voorzitter van het Crisisbeleidsteam is (in

Nadere informatie

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 Opgesteld door Regionaal CBRN-OTO project Auteur C. de Groot Versie 1.1 Datum 19 juli 2012 INLEIDING Met het regionale CBRN-OTO project wil TraumaNet

Nadere informatie

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ)

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Noord Nederland 2015 Een praktische opleiding over continuïteitsplanning, crisismanagement en crisiscommunicatie Inleiding Zorginstellingen zijn kwetsbare

Nadere informatie

Jaarplan Opleiden Trainen en Oefenen 2015 Besteding OTO-stimuleringsgelden ROAZ-regio Zwolle

Jaarplan Opleiden Trainen en Oefenen 2015 Besteding OTO-stimuleringsgelden ROAZ-regio Zwolle Jaarplan Opleiden Trainen en Oefenen 2015 Besteding OTO-stimuleringsgelden ROAZ-regio Zwolle Het jaarplan is een concrete uitwerking van het Meerjaren OTO-beleidsplan ROAZregio Zwolle 2012-2015 voor het

Nadere informatie

Cycloon-beleidsplan 2013 2015. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen

Cycloon-beleidsplan 2013 2015. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen Cycloon-beleidsplan 2013 2015 Noord Nederland Drenthe, Friesland, Groningen Auteur: Stuurgroep Cycloon: Edith Leentvaar hoofd GHOR Friesland Sipke Benus, hoofd GHOR Groningen Corry Kanning, hoofd GHOR

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Een praktische opleiding over continuïteitsplanning, crisismanagement en crisiscommunicatie

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Een praktische opleiding over continuïteitsplanning, crisismanagement en crisiscommunicatie Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Een praktische opleiding over continuïteitsplanning, crisismanagement en crisiscommunicatie Inleiding Zorginstellingen zijn kwetsbare organisaties. Crisissituaties

Nadere informatie

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN Onderdeel van Twente Safety Campus 1 2 De totstandkoming van Safety Care Center is ontstaan na een gedeelde behoefte om specifiek voor organisaties in

Nadere informatie

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3)

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit

Nadere informatie

oto OTO Kaarten 1 2 3 4

oto OTO Kaarten 1 2 3 4 oto OTO Kaarten 1 2 3 4 inhoudsopgave Inhoudsopgave Handleiding OTO Kaarten 5 Generieke OTO Kaarten 15 1. Voorzitter Crisisbeleidsteam 17 2. Adviseur Crisisbeleidsteam 19 3. Ondersteuner Crisisteam 21

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO addendum Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Landelijke Huisartsen Vereniging inhoudsopgave Inhoudsopgave I Voorwoord 5 II Definities III Leeswijzer

Nadere informatie

Gewondenspreidingsplan 2013

Gewondenspreidingsplan 2013 Gewondenspreidingsplan 2013 Versie: december 2013 vastgesteld in ROAZ Groningen, Friesland en Drenthe Gewonden spreidingsplan per 1 januari 2013. Inleiding Na zo n 10 jaar is het gewondenspreidingsplan

Nadere informatie

Regionaal jaarverslag 2015 Opleiden, Trainen en Oefenen Noord Nederland

Regionaal jaarverslag 2015 Opleiden, Trainen en Oefenen Noord Nederland Regionaal jaarverslag Opleiden, Trainen en Oefenen Noord Nederland Van: Stuurgroep Cycloon Opdrachtgever: ROAZ Drenthe/Groningen en ROAZ Friesland Datum: 30 september 2016 Vastgesteld: ROAZ Drenthe/Groningen

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Implementatie- en OTO-wijzer Integraal Crisisplan voor de zorgsector. All hazard voorbereid zijn (3 van 3)

Implementatie- en OTO-wijzer Integraal Crisisplan voor de zorgsector. All hazard voorbereid zijn (3 van 3) Implementatie- en OTO-wijzer Integraal Crisisplan voor de zorgsector All hazard voorbereid zijn (3 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit de vigerende wetgeving onder

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg

Samen voor de beste zorg Samen voor de beste zorg Introductie TraumaNet AMC ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om ervoor te zorgen dat de acute patiënt zo snel mogelijk de best

Nadere informatie

Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH

Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH In opdracht van Netwerk Acute Zorg Zwolle en haar regionale ziekenhuispartners Versie:

Nadere informatie

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014 Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie 3 april 2014 Inhoud Het productenboek

Nadere informatie

De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving

De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving Waarom dit document? Op 1 oktober 2010 is de Wet Veiligheidsregio s (WVR) in werking getreden.

Nadere informatie

Convenant. Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân

Convenant. Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân Convenant Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân Inhoudsopgave Partijen Overwegingen Doel en begrippen Verantwoordelijkheden Grootschalige infectieziektebestrijding Flitsramp (opgeschaalde acute

Nadere informatie

Handleiding Zorgcontinuïteit

Handleiding Zorgcontinuïteit Handleiding Zorgcontinuïteit en Crisisbeheersing Voor crisisbeleidsteams en GHOR contactpersonen Versie 2.0 Voorwoord In Nederland hebben zich de afgelopen jaren een aantal gebeurtenissen voorgedaan, die

Nadere informatie

Aan de slag met continuïteitsplanning, crisisbeheersing en crisiscommunicatie.

Aan de slag met continuïteitsplanning, crisisbeheersing en crisiscommunicatie. Aan de slag met continuïteitsplanning, crisisbeheersing en crisiscommunicatie. Praktische cursus Operationeel Crisiscoördinator Zorginstellingen De stroom valt uit. Een lekkage in een zuurstoftank. Uitslaande

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Landelijke Huisartsen Vereniging inhoudsopgave Inhoudsopgave I Voorwoord 5 II Definities 9 III Leeswijzer

Nadere informatie

Jaarplan 2015. OTO-Limburg. Professionaliseren, Profileren en Positioneren. Versie 0.1

Jaarplan 2015. OTO-Limburg. Professionaliseren, Profileren en Positioneren. Versie 0.1 Jaarplan 2015 OTO-Limburg Professionaliseren, Profileren en Positioneren Versie 0.1 1 Inhoud Ketenpartners OTO Limburg Blz. 2 1. Missie Blz. 3 2. Inleiding Blz. 4 3. Visie Blz. 5 4. Doelstelling. Blz.

Nadere informatie

Jaarplan Opleiden Trainen en Oefenen 2016 Besteding OTO-beschikbaarheidsbijdrage ROAZ-regio Zwolle

Jaarplan Opleiden Trainen en Oefenen 2016 Besteding OTO-beschikbaarheidsbijdrage ROAZ-regio Zwolle Jaarplan Opleiden Trainen en Oefenen 2016 Besteding OTO-beschikbaarheidsbijdrage ROAZ-regio Zwolle Het jaarplan is een concrete uitwerking van het Meerjaren OTO-beleidsplan ROAZ-regio s Zwolle en Euregio

Nadere informatie

Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)?

Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)? Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)? Een toelichting voor de acute zorg op de gewijzigde Wet publieke gezondheid Februari 2012 Aanleiding Vanaf

Nadere informatie

Landelijk Meerjarenplan Crisisbeheersing en OTO 2014-2015

Landelijk Meerjarenplan Crisisbeheersing en OTO 2014-2015 Landelijk Meerjarenplan Crisisbeheersing en OTO 2014-2015 Verdere professionalisering, borging en verantwoording Auteur: OTO Platform Datum: 1 mei 2014 Versie: 1.0 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Volwassenheid

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO Opsteller: Werkgroep OTO kwaliteit en effectmeting Datum: 26 november 2012 Versie: 3.0 conceptversie Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO Voorwoord 3 Definities

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GGD AMSTERDAM EN VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND BIJ RAMPEN EN CRISES 2012 CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID Pagina 1 van 20 Ondergetekenden: en de

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... 3 Deel A Algemene informatie... 4

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Academisering crisisbeheersing publieke gezondheid IFV treedt toe tot programmacollege PSH Kwalificatiedossier Officier van dienst geneeskundig Kwalificatiedossiers

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

Beleidsplan. Cluster Opleiden-Trainen-Oefenen 2012-2013

Beleidsplan. Cluster Opleiden-Trainen-Oefenen 2012-2013 Beleidsplan Cluster Opleiden-Trainen-Oefenen 2012-2013 Versie definitief december 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding...2 Missie, Visie en Taken...4 Doelgroep...6 Uitvoering en Realisatie...7 Didactische

Nadere informatie

OTO plan CBRN Noord-Nederland

OTO plan CBRN Noord-Nederland OTO plan CBRN Noord-Nederland Aan: Projectteam CBRN preparatie Noord-Nederland Van: Marc Ruijten, Martin Eggens Versie: 2.5, definitief Datum: 10 maart 2011 Betreft: OTO plan CBRN 1 Opbouw van het OTO

Nadere informatie

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Partijen De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Vanaf april zal het ROAZ gaan werken in een nieuwe organisatiestructuur.

Vanaf april zal het ROAZ gaan werken in een nieuwe organisatiestructuur. Nieuwsbrief nr#10 maart 2013 Door Gert-Jan Ludden Projectleider Simultaan Voorwoord De eerste nieuwsbrief van het project Simultaan in 2013 is al weer een feit. Het eerste kwartaal zijn door de zorginstellingen,

Nadere informatie

GGD Rampenopvangplan Flevoland

GGD Rampenopvangplan Flevoland GGD Rampenopvangplan Flevoland Opsteller M. Vluggen Bedrijfsonderdeel GGD Flevoland Afdeling GHOR Versie 2.0 Datum 31 mei 2011 Status Vastgesteld Vaststelling door / datum MT GGD 6 juni 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GGD ZAANSTREEK-WATERLAND EN DE VEILIGHEIDSREGIO ZAANSTREEK-WATERLAND

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GGD ZAANSTREEK-WATERLAND EN DE VEILIGHEIDSREGIO ZAANSTREEK-WATERLAND CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GGD ZAANSTREEK-WATERLAND EN DE VEILIGHEIDSREGIO ZAANSTREEK-WATERLAND BIJ RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland,

Nadere informatie

Kennisplatform CBRN Limburg. Opvang zelf verwijzende patiënten met een Chemische, Biologische, Radiologische of Nucleaire Besmetting

Kennisplatform CBRN Limburg. Opvang zelf verwijzende patiënten met een Chemische, Biologische, Radiologische of Nucleaire Besmetting Kennisplatform CBRN Limburg Opvang zelf verwijzende patiënten met een Chemische, Biologische, Radiologische of Nucleaire Besmetting De eerste CBRN coördinatoren Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen Kenmerken van rampen- en crisisbestrijding Crisissen of rampen hebben een aantal gedeelde kenmerken die van grote invloed zijn op de wijze waarop ze bestreden worden en die tevens de voorbereiding erop

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Kennisbijeenkomsten voor GHOR-bureauhoofden Kennis infrastructuur crisisbeheersing publieke gezondheid Situationeel leidinggeven voor de OvD-G Scholing

Nadere informatie

Zorgkwaliteit als uitgangspunt

Zorgkwaliteit als uitgangspunt Zorgkwaliteit als uitgangspunt Toekomstvisie ROAZ ZWN Regionale afspraken op basis van draagvlak en mogelijkheden Naar regionale excellente acute zorg Vastgesteld: september 2011 VOORWOORD Het Voorbereidingsoverleg

Nadere informatie

deze vragen voor aan een aantal ketenpartners. U leest de antwoorden

deze vragen voor aan een aantal ketenpartners. U leest de antwoorden Nieuwsbrief nr#12 oktober 2013 Door Gert-Jan Ludden Projectleider Simultaan Voorwoord In verband met de zomervakantie is het derde kwartaal traditiegetrouw een OTO-luwe periode. Daarom kozen we voor deze

Nadere informatie

SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS

SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS Paul Geurts Bestuursadviseur openbare orde en veiligheid gemeente Tilburg Niko van den Hout Coördinator BHV & crisismanagement Onderwijsgroep Tilburg Fysieke calamiteiten

Nadere informatie

Leidraad Crisisorganisaties in de zorgsector

Leidraad Crisisorganisaties in de zorgsector Leidraad Crisisorganisaties in de zorgsector Gestructureerd en flexibel Landelijk OTO platform 10 september 2010 versie 1.8 1 Landelijk OTO platform september 2010 Werkgroep Ontwikkeling Kwalificatieprofielen:

Nadere informatie

Julius Academy. Masterclass Crisisbeheersing 2016. Voor bestuurders en leden Crisisbeleidsteam van Zorginstellingen

Julius Academy. Masterclass Crisisbeheersing 2016. Voor bestuurders en leden Crisisbeleidsteam van Zorginstellingen Julius Academy Masterclass Crisisbeheersing 2016 Voor bestuurders en leden Crisisbeleidsteam van Zorginstellingen MASTERCLASS CRISISBEHEERSING VOOR BESTUURDERS EN LEDEN CRISISBELEIDSTEAM IN ZORGINSTELLINGEN

Nadere informatie

Reind van Doorn, coördinator. Crisisbeheersing (GROP) bij de GGD Rotterdam-Rijmond

Reind van Doorn, coördinator. Crisisbeheersing (GROP) bij de GGD Rotterdam-Rijmond Reind van Doorn, coördinator Crisisbeheersing (GROP) bij de GGD Rotterdam-Rijmond 20 Rampenbestrijding Rampenbestrijding is decentraal georganiseerd Nederland is ingedeeld in 25 veiligheidsregio s Iedere

Nadere informatie

Deel 4. Informatiebronnen, taakkaarten en bijlagen. Versie 2.0

Deel 4. Informatiebronnen, taakkaarten en bijlagen. Versie 2.0 Deel 4 Informatiebronnen, Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Informatiebronnen... 3 1.1 Leidraad COBRA... 3 1.2 4all... 3 1.3 Witte kaart voor zorgcontinuïteit en rampenbestrijding... 4 1.4 Risicokaart (www.risicokaart.nl

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. Huisartsenzorg. GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Samenwerkingsovereenkomst. Huisartsenzorg. GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Samenwerkingsovereenkomst Huisartsenzorg en GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Vastgesteld op 1 juli 2013 te Rotterdam Inhoudsopgave I. Partijen... 3 II. Overwegingen... 3 III. Doel en begrippen...

Nadere informatie

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Veiligheidsregio Fryslân Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Programma bijeenkomst 1. Risicoprofiel en uitval elektriciteitsvoorziening (VRF) 2. Impact stroomstoring (Liander) 3.

Nadere informatie

1. Managementsamenvatting... 2

1. Managementsamenvatting... 2 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 2 2. Wanneer is een zorginstelling goed voorbereid?... 3 2.1 Interne crisisorganisatie... 3 2.1.1 Melding en alarmering... 4 2.1.2 Op- en afschaling... 5 2.1.3

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Voor infectieziekten, zie Bestuurlijke Netwerkkaart infectieziekte

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Accreditatie opleiding Officier van Dienst Geneeskundig Nieuwe GHORdiaanse basisopleiding Actualisatie kennispublicatie GHOR Save the date: Relatiemiddag

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

DE MATE VAN VOORBEREIDING

DE MATE VAN VOORBEREIDING Agendapunt 10 DE MATE VAN VOORBEREIDING GENEESKUNDIGE ZORGKETEN OP RAMPEN EN CRISES Rapportage 2014 Colofon Sector: GHOR Auteur(s): J. Luermans Datum: 6 oktober 2015 Versienummer: Versie 4.0 Status: Definitief

Nadere informatie

NAZL. netwerk acute zorg Limburg en de rol van het ROAZ. 3 november 2015, kennisplatform loggers&plotters. dr. Miranda Dirx

NAZL. netwerk acute zorg Limburg en de rol van het ROAZ. 3 november 2015, kennisplatform loggers&plotters. dr. Miranda Dirx NAZL netwerk acute zorg Limburg en de rol van het ROAZ 3 november 2015, kennisplatform loggers&plotters dr. Miranda Dirx Historie (1) Vanuit regionalisatie traumazorg (1998) zijn de traumacentra ontstaan.

Nadere informatie

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Als het misgaat bij de communicatie in een crisis, dan is dit vaak een gebrek aan duidelijkheid op de vragen: wie doet wat, wie

Nadere informatie

Vereiste OTO modulen per GHOR functie

Vereiste OTO modulen per GHOR functie Vereiste OTO modulen per GHOR functie Inleiding In dit document wordt beschreven welke opleiding, training en oefenmodule per GHOR functie doorlopen dient te worden om vakbekwaam te worden en te blijven.

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Landelijk Beleidskader OTO

Landelijk Beleidskader OTO Landelijk Beleidskader OTO INHOUDSOPGAVE MANAGEMENTSAMENVATTING 0 Managementsamenvatting 0. MANAGEMENTSAMENVATTING 3 Het landelijk beleidskader OTO is op 19 juni 2012 door de OTO-Stuurgroep, het OTO-Platform

Nadere informatie

Datum 28 april 2014 Ons kenmerk 022-14

Datum 28 april 2014 Ons kenmerk 022-14 Crisiscoördinatoren, ROP-coördinatoren en communicatiepersoneel van alle zorginstellingen uit de regio Midden-Nederland Heelkundige Specialismen Traumacentrum Midden Nederland Directeur: drs. L.L. van

Nadere informatie

Bestuurlijke rapportage zorgcontinuïteit Twente

Bestuurlijke rapportage zorgcontinuïteit Twente F02b Bestuurlijke rapportage zorgcontinuïteit Twente Enschede, 23 april 2015 Versie 0.7 Colofon Titel rapport: Bestuurlijke rapportage zorgcontinuïteit Twente Subtitel: Versie(s): 0.7 5-10-2015 Gezien

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Masterclass Crisisbeheersing voor bestuurders van zorginstellingen

Masterclass Crisisbeheersing voor bestuurders van zorginstellingen Masterclass Crisisbeheersing voor bestuurders van zorginstellingen Een masterclass voor bestuurders van zorginstellingen, gericht op crisisbeheersing, rampenbestrijding en integrale veiligheid. Georganiseerd

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

Een terroristische aanslag:

Een terroristische aanslag: Een terroristische aanslag: Zorgsector Brabant in de hoogste versnelling Themabijeenkomst crisisbeheersing & OTO 6 juli 2016 02 Geachte collega, Stel, er vindt een terroristische aanslag plaats in Brabant.

Nadere informatie

Workshop Elementen van het Gedeelde Geneeskundig Beeld (GGB)

Workshop Elementen van het Gedeelde Geneeskundig Beeld (GGB) Workshop Elementen van het Gedeelde Geneeskundig Beeld (GGB) Ontwerpfase Erik-Jan Broeken Lex Bubbers Inhoud Voorstelronde Resultaten vorige workshop Inventarisa?e van informa?e processen en producten:

Nadere informatie

Opleiding Officier van Dienst Bevolkingszorg. De praktijk is de leermeester van alle dingen (Julius Caesar)

Opleiding Officier van Dienst Bevolkingszorg. De praktijk is de leermeester van alle dingen (Julius Caesar) Opleiding Officier van Dienst Bevolkingszorg De praktijk is de leermeester van alle dingen (Julius Caesar) Internet: www.bevolkingszorgacademie.nl BTW.nr: NL8207.01.713.B01 KvK: 05063931 Opleiding Officier

Nadere informatie

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Voorwoord Reddingsbrigade Nederland introduceert per 1 september 2015 de Licentieregeling. Door middel van de licentieregeling wil Reddingsbrigade Nederland een

Nadere informatie

OTO Kwalificatieprofielen

OTO Kwalificatieprofielen oto OTO Kwalificatieprofielen voor crisisorganisaties in de zorgsector 1 2 3 4 inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Verantwoording en aanpak 7 2.1 Doel 8 2.2 Uitgangspunten 8 3 Structuur functiebeschrijving

Nadere informatie

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s De 8 meest gestelde vragen Infopunt Veiligheid Al langer wordt algemeen erkend dat de bestrijding van rampen en crisis niet binnen de eigen

Nadere informatie

Kennispublicatie 3. De GHOR als partner voor de geneeskundige keten

Kennispublicatie 3. De GHOR als partner voor de geneeskundige keten Kennispublicatie 3 De GHOR als partner voor de geneeskundige keten 1 Deze kennispublicatie over de GHOR is bedoeld voor alle zorgverleners die een rol kunnen spelen in de opgeschaalde zorg. Het gaat om

Nadere informatie

Scenariokaart Verstoring kritieke processen door uitval / verstoring ICT

Scenariokaart Verstoring kritieke processen door uitval / verstoring ICT Scenariokaart Verstoring kritieke processen door uitval / verstoring ICT Onderstaande scenariokaart is speciaal ontwikkeld voor gebruik tijdens de bijeenkomsten van een crisisteam 1 (crisis(beleidsteam)).

Nadere informatie

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 November 2015 1. Inleiding Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is het borgen en optimaliseren van de beschikbaarheid, de bereikbaarheid en

Nadere informatie

24 DEADLINE AANMELDING

24 DEADLINE AANMELDING Niveau : Individuele opleidingen. Dit zijn rolgerichte opleidingen gericht op de ontwikkeling van competenties en verdiepingsmodules. Niveau : Teamtrainingen. Dit zijn trainingen voor een heel team gericht

Nadere informatie

Informatievoorziening en crisiscommunicatie

Informatievoorziening en crisiscommunicatie Nieuwsbrief nr#14 april 2014 Door Gert-Jan Ludden Projectleider crisisbeheersing en OTO Voorwoord Begin 2015 moeten alle zorginstellingen binnen onze regio voldoen aan het minimum normenkader zoals dat

Nadere informatie

Implementatieplan. bij het. model opschalingsplan ambulancezorg

Implementatieplan. bij het. model opschalingsplan ambulancezorg Implementatieplan bij het model opschalingsplan ambulancezorg Project RAV s voorbereid september 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Omschrijving en doel... 3 1.2 Context... 3 1.3 Uniform opschalingsmodel

Nadere informatie

DE MATE VAN VOORBEREIDING

DE MATE VAN VOORBEREIDING DE MATE VAN VOORBEREIDING GENEESKUNDIGE ZORGKETEN OP RAMPEN EN CRISES Rapportage 2012 Colofon Sector: GHOR Auteur(s): J. Luermans Datum: 26 maart 2013 Versienummer: Versie 2 Status: Vastgesteld door directie

Nadere informatie

Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. 1 Inhoud Processen per kolom / hulpdienst Netcentrisch werken GRIP-opschaling

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016

Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016 Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016 Inleiding Bevolkingszorg ten tijde van een crisis of calamiteit zet zich in voor die mensen die betrokken zijn en die niet in staat zijn zichzelf

Nadere informatie

Crisisplan RAV. Ruud Houdijk, januari 2015

Crisisplan RAV. Ruud Houdijk, januari 2015 Crisisplan RAV Ruud Houdijk, januari 2015 Visie op operationele planvorming Praktijkgericht Vakbekwame professionals, maar meerwaarde door relevante informatie te bieden Alleen vastleggen wat je echt kunt

Nadere informatie

Stappenplan tot samenwerking crisispartners

Stappenplan tot samenwerking crisispartners Stappenplan tot samenwerking crisispartners Dit document beschrijft de stappen die u kunnen ondersteunen om te komen tot een adequate opstart en aansluiting van uw crisispartners op de netcentrische werkwijze

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Masterclass Crisisbeheersing. voor bestuurders van zorginstellingen

Masterclass Crisisbeheersing. voor bestuurders van zorginstellingen Masterclass Crisisbeheersing voor bestuurders van zorginstellingen Een masterclass voor bestuurders van zorginstellingen, gericht op crisisbeheersing, rampenbestrijding en integrale veiligheid. Georganiseerd

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 maart 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 1 Voorwoord Eind 2015 is het lokaal integraal veiligheidsplan 2015 2019 door de gemeenteraad van Waterland vastgesteld. Jaarlijks wordt een Jaaruitvoeringsprogramma

Nadere informatie

beleidsplan monodisciplinair OTO GHOR 2012-2015

beleidsplan monodisciplinair OTO GHOR 2012-2015 beleidsplan monodisciplinair OTO GHOR 2012-2015 Chantal Smolenaers beleidsmedewerker Opleiden, Trainen & Oefenen Vastgesteld door: Ingangsdatum: Paraaf Hoofd GHOR-bureau p.o. J. Rotte Versienummer: 1.0

Nadere informatie

netwerk acute zorg brabant nazbericht april 2014

netwerk acute zorg brabant nazbericht april 2014 netwerk acute zorg brabant nazbericht 07 april 2014 03 Inhoudsopgave 03 06 09 10 12 13 16 17 18 20 Thema beknellingen trekt de aandacht CBRN fase 2 aangebroken Symposium 24/7 acute zorg, en nu? Als je

Nadere informatie