Informatie memorandum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie memorandum"

Transcriptie

1 Informatie memorandum

2 Informatie memorandum 3

3 Informatiememorandum MKBi Duurzaam B.V. (een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Nieuwkuijk, Nederland) Dit Informatiememorandum wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van in totaal maximaal 330 obligaties van EUR ,- per stuk, exclusief 3% emissiekosten (minimale afname per inschrijver: 2) totaal EUR ,- door MKBi Duurzaam B.V. Een initiatief van MKBi Beheer B.V. 5

4 Informatiememorandum MKBi Duurzaam B.V. (een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Nieuwkuijk, Nederland) ( MKBi Duurzaam of de Uitgevende Instelling ) Dit Informatiememorandum wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van in totaal maximaal 330 obligaties van EUR ,- per stuk, exclusief 3% emissiekosten (de Obligaties ) (minimale afname per inschrijver: 2) door MKBi Duurzaam. Het investeren en handelen in de Obligaties brengt bepaalde risico s mee. In het hoofdstuk 3 Risicofactoren worden deze risico s besproken. Ter zake van de aanbieding van de Obligaties wordt geen prospectus algemeen verkrijgbaar gesteld dat is goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten ( AFM ). De aanbieding van de Obligaties staat niet onder toezicht van de AFM. De datum van dit Informatiememorandum is 7 oktober

5 Inhoudsopgave pagina 1. Voorwoord 8 2. Samenvatting 9 3. Risicofactoren Definities Belangrijke informatie De Initiatiefnemer MKB-bedrijven Markt- en concurrentiepositie Selectiecriteria/Selectieprocedure Beheer Obligatie uitgifte door MKBi Duurzaam De groep waartoe MKBi Duurzaam behoort Bestuur/Directieteam Voornaamste financiele informatie Verslaglegging en informatieverstrekking Fiscale aspecten Juridische aspecten Deelname Betrokken partijen Beschikbare informatie 62 Bijlagen Bijlage I Obligatievoorwaarden 63 Bijlage II Trustakte 76 Bijlage III Niet-onttrekkingsverklaring 85 Bijlage IV Akte van Achtergestelde Lening 88 Bijlage V Reglement Raad van Advies 121 Bijlage VI Curricula Vitae Directieteam en leden Raad van Advies 128 Bijlage VII Curricula Vitae bestuursleden Stichting 131 Bijlage VIII Informatie MKB-bedrijven 133 7

6 1. Voorwoord MKB als motor van de economie De afgelopen vijf jaar is het financieringsklimaat voor het MKB drastisch veranderd. Dit is ontstaan door een combinatie van wetgeving (Basel II en III) en veranderend economisch klimaat. Deze combinatie maakt dat MKB bedrijven die een sterke groei doormaken, momenteel veel problemen ondervinden in het aantrekken van een passende financiering voor haar bedrijfsactiviteiten. Het geloof in haalbaarheid van groeiplannen bij veel traditionele financiers is door focus op beheer en controle naar de achtergrond geraakt. Natuurlijk zijn er sectoren waar het in Europa erg slecht gaat, denk aan de bouw en het vastgoed. Maar vele ondernemers in het MKB blijken keer op keer niet alleen bijzonder veerkrachtig te zijn, maar ook initiatiefrijk en creatief te zijn. Dat zorgt er voor dat hoewel Nederland economisch gezien het nog erg zwaar heeft, vele MKB ondernemers toch hun vizier succesvol hebben gericht op verdere uitbouw van producten en het aanboren van nieuwe markten. Juist deze groep ondernemers zijn cruciaal om Nederland weer uit het economische dal omhoog te helpen. De daadkracht, het doorzettingsvermogen, de durf om nieuwe markten te ontginnen, de vechtlust om tegenslagen op te vangen, dat zijn de competenties die de MKB onderneming ook in de huidige tijd laten groeien. Uiteraard dient dat gepaard te gaan met een juist financieel inzicht. De afgelopen maanden zijn wij in contact gekomen met een vijftal bijzonder perspectiefvolle bedrijven die een groeiambitie hebben en tevens een duidelijke relatie hebben met duurzaamheid. De aanpak van MKBi Duurzaam om risicodragend kapitaal aan te trekken uit de markt in combinatie met de condities van de lening en de professionele begeleiding, heeft deze ondernemers doen besluiten met MKBi Duurzaam samen te werken. Door het verstrekken van achtergesteld kapitaal aan deze perspectiefvolle MKB bedrijven, hopen we een bijdrage te mogen leveren aan de groei van die bedrijven, om zo ook de motor van de economie te kunnen versterken. Het directieteam van MKBi Duurzaam Ton Klaassen, Andre Koopman en Alexander Egberink 8

7 2. Samenvatting De definities zoals opgenomen in hoofdstuk 4 Definities, gelden onverkort ten aanzien van dit hoofdstuk 2 Samenvatting. Deze samenvatting moet gelezen worden als een inleiding op het Informatiememorandum. Een beslissing om in de Obligaties te investeren moet gebaseerd zijn op de bestudering van het gehele Informatiememorandum door degene die in de Obligaties investeert. Mogelijke beleggers dienen daarbij in het bijzonder het hoofdstuk 3 Risicofactoren aandachtig te bestuderen. De Initiatiefnemer kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld indien deze samenvatting in samenhang met de andere delen van het Informatiememorandum misleidend, onjuist of inconsistent is, of indien de samenvatting gelezen in samenhang met de andere delen van het Informatiememorandum, niet de kerngegevens bevat om beleggers te helpen wanneer zij overwegen in die effecten te investeren. Risicofactoren Beleggers die overwegen om Obligaties te verwerven en bij hun beslissing dit Informatiememorandum wensen te betrekken, dienen naast de overige informatie in dit Informatiememorandum in elk geval de in hoofdstuk 3 Risicofactoren weergegeven risicofactoren zorgvuldig in overweging te nemen. Het intreden van deze risico s kan de financiële positie van MKBi Duurzaam en de met haar verbonden onderneming(en) en daarmee de waarde van de Obligaties negatief beïnvloeden. De risicofactoren zijn: Risico s verbonden aan de aard van de Obligaties Het kan door meerdere factoren, waaronder het manifesteren van onderstaande risico s, het geval zijn dat de financiële positie van MKBi Duurzaam niet toereikend is om de Obligaties geheel af te lossen. Verder geldt dat bij vervroegde aflossing van de Obligaties voor de Obligatiehouder/Belegger het risico bestaat dat hij/zij voor het vrijgekomen bedrag niet, dan wel niet tijdig een vergelijkbare en passende herbelegging kan vinden en uiteindelijk met een lager rendement genoegen moet nemen dan het rendement dat de Obligatiehouder/Belegger behaald zou hebben indien de Obligaties niet vervroegd zouden zijn afgelost. Het risico bestaat dat de Obligaties niet, dan wel beperkt, dan wel niet op het gewenste moment verhandelbaar zijn, doordat een Obligatiehouder/Belegger, die zijn Obligaties wenst te verkopen, geen andere (rechts-)persoon vindt die de door hem of haar gehouden Obligatie(s) wil overnemen. Het risico bestaat dat gedurende de looptijd van de Obligaties de waarde van de Obligaties niet objectief, dan wel niet nauwkeurig, dan wel moeilijk te bepalen is, omdat er naar verwachting geen openbare koers voor de Obligaties wordt gevormd en geen andere regelmatige objectieve tussentijdse waardering van de Obligaties plaatsvindt. De Obligaties staan op een NPEX Beleggingsrekening en kunnen niet worden overgeboekt naar een andere (effecten)rekening buiten NPEX. Indien de Obligatiehouder/Belegger voor het einde van de Aflossingsdatum niet meer wil beleggen via NPEX, bestaat de mogelijkheid dat de Obligatiehouder/ Belegger de door hem gehouden Obligaties niet kan verkopen, dan wel tegen een lagere prijs dan de oorspronkelijke aankoopwaarde. 9

8 Risico s eigen aan MKBi Duurzaam en haar onderneming Het risico bestaat dat de geselecteerde MKB-bedrijven niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen jegens MKBi Duurzaam, zodat MKBi Duurzaam op haar beurt niet aan haar betalingsverplichtingen onder de Obligaties zal kunnen voldoen zodat de financiële positie van MKBi Duurzaam niet toereikend is om geheel of gedeeltelijk aan de rentebetalingsverplichtingen te voldoen. Het functioneren en opereren van MKBi Duurzaam is onder meer afhankelijk van de specifieke kennis en ervaring van MKBi Beheer B.V. als bestuurder van MKBi Duurzaam. Het wegvallen van MKBi Beheer B.V. dan wel van de natuurlijke personen die MKBi Beheer B.V. uiteindelijk vertegenwoordigen, betekent het verloren gaan van die specifieke kennis en ervaring. MKBi Duurzaam verstrekt uitsluitend aan de geselecteerde MKB-bedrijven een Achtergestelde Lening, zodat sprake is van een concentratierisico. Er is geen zekerheid dat de betrokken MKB-bedrijven altijd zullen handelen op een wijze die consistent is met de belangen van MKBi Duurzaam als leninggever. Door bedrijfsspecifieke en/of branchespecifieke ontwikkelingen kunnen MKB-bedrijven lagere omzetten en winsten realiseren of zelfs failliet gaan. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor het MKB-bedrijf dat door MKBi Duurzaam wordt gefinancierd en daarmee de resultaten van MKBi Duurzaam. Het risico van verlies door falende interne processen, mensen of systemen of door externe gebeurtenissen kan ertoe leiden dat MKBi Duurzaam niet aan haar betalingsverplichtingen onder de Obligaties kan voldoen. Het risico bestaat dat de samenwerking met NPEX door één van de partijen vroegtijdig wordt beëindigd, waardoor de Obligaties niet meer verkocht kunnen worden via het NPEX Handelsplatform. Dit kan negatieve gevolgen hebben ten aanzien van de verhandelbaarheid van de Obligaties. De vermogensstructuur van MKBi Duurzaam is een structuur waarbij veel vreemd vermogen en (nagenoeg) geen eigen vermogen wordt ingebracht. Eventuele ongunstige resultaten uit de activiteiten van MKBi Duurzaam, kan een beperking tot gevolg hebben voor MKBi Duurzaam om aan haar betalingsverplichtingen onder de Obligaties te voldoen, omdat MKBi Duurzaam weinig eigen vermogen heeft. Het risico bestaat dat de opbrengst van de Obligatielening minder bedraagt dan het maximaal te emitteren bedrag, waardoor voor een lager nominaal bedrag aan Achtergestelde Leningen kan worden verstrekt, dan wil waardoor niet alle geselecteerde MKB-bedrijven kunnen worden gefinancierd. Dit kan negatieve gevolgen hebben op de bedrijfsresultaten van MKBi Duurzaam. Overige risico s Door het meerderjarige karakter van de investering is de invloed van de belastingheffing op MKBi Duurzaam en op het rendement van de Obligaties onzeker. MKBi Duurzaam kan geconfronteerd worden met een wetswijziging of nieuwe regelgeving, die financieel ongunstig voor de Obligatiehouders/Beleggers kan uitvallen. Voor MKBi Duurzaam vormt de politiek een onzekere factor. Het risico bestaat dat politieke besluitvorming van invloed of toepassing zal zijn op de specifieke activiteiten en belangen van MKBi Duurzaam en dat die nadelige gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering of de financiële positie van MKBi Duurzaam. Het is onzeker of MKBi Duurzaam al haar risico s kan afdekken door middel van verzekeringen. Het kan zijn dat verzekeringen geen of geen volledige dekking bieden voor specifieke risico s of dat dekking onder die verzekeringen in de toekomst onmogelijk zal blijken. Het niet kunnen vinden van een nieuw onafhankelijk bestuur van de Stichting, kan negatieve gevolgen hebben voor de bescherming van de rechten van de Obligatiehouders/Beleggers. 10

9 MKBi Duurzaam (de Uitgevende Instelling) Algemeen MKBi Duurzaam is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht met statutaire zetel te Nieuwkuijk, Nederland, en kantoorhoudende aan de Kuiper 5, 5253 RJ Nieuwkuijk. MKBi Duurzaam is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer Historie en doel MKBi Duurzaam is op 5 augustus 2013 opgericht door MKBi Beheer B.V. MKBi Duurzaam is een vennootschap die ten doel heeft, zakelijk samengevat, het beleggen van haar vermogen in uitsluitend midden- en kleinbedrijven in Nederland door middel van het (in samenhang met bankleningen) verstrekken van Achtergestelde Leningen aan die MKB-bedrijven. Bestuur van MKBi Duurzaam Het Bestuur van MKBi Duurzaam wordt gevormd door MKBi Beheer B.V. MKBi Beheer B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Nieuwkuijk, met adres Kuiper 5, 5253 RJ Nieuwkuijk en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer MKBi Beheer B.V. is op 31 januari 2013 opgericht. MKBi Beheer B.V. is bij de oprichting van MKBi Duurzaam benoemd. Het Directieteam wordt gevormd door de heren A.H. Egberink, T. Klaassen en A. Koopman. De curricula vitae van de heren A.H. Egberink, T. Klaassen en A. Koopman zijn opgenomen in Bijlage VI bij dit Informatiememorandum. Aandelenkapitaal Alle geplaatste aandelen in het kapitaal van MKBi Duurzaam worden gehouden door MKBi Beheer B.V. De aandelen van MKBi Beheer B.V. worden gehouden door Japema Holding B.V., Klaassen Holding B.V. en Holding Egberink B.V. Activiteiten MKBi Duurzaam MKBi Duurzaam zal zich richten op (het financieren van) de geselecteerde MKB-bedrijven in Nederland door middel van het verstrekken van (converteerbare) Achtergestelde Leningen. Er is sprake van structurele fricties in de financiering van het MKB, vooral het kleinere, op Nederland gerichte bedrijfsleven en jonge, snelgroeiende bedrijven. MKBi Duurzaam voorziet hiermee in een alternatieve financieringsvorm voor het MKB. MKBi Duurzaam gaat daartoe aktes van achtergestelde lening aan met de geselecteerde MKB-bedrijven. De MKB-bedrijven dienen te voldoen aan de Selectiecriteria. Zie hierover meer in hoofdstuk 9 Selectiecriteria/ selectieprocedure. MKB-bedrijven De MKB-bedrijven waarin wordt geïnvesteerd zijn: Naam Branche Investering Looptijd Rente Upside mogelijk? Data Protectors B.V. Dataopslag jaar 10,0% Ja, 2% winstrecht Alpheon Holding B.V. Wind/zonne-energie jaar 8,0% Ja, projectwinst EES International B.V. Energie optimalisatie jaar 8,5% Ja, 10% optierecht Compakboard Tholen B.V. Toeleverancier bouw jaar 8,5% Ja, 5% premie hoofdsom Fore Freedom B.V. Glasvezelnetwerken jaar 6,0% Nee 11

10 Samenvatting financiële kerngegevens van MKBi Duurzaam MKBi Duurzaam is recentelijk opgericht en op de datum van dit Informatiememorandum is nog geen jaarrekening afgerond. In dit Informatiememorandum worden geen historische of vergelijkende cijfers ten aanzien van MKBi Duurzaam verstrekt. Het geplaatste aandelenkapitaal van MKBi Duurzaam bedraagt EUR 1,-, waarvan EUR 1,- is geplaatst en gestort. Nederlandsche Participatie Exchange B.V. (NPEX) NPEX heeft een eigen handelsplatform waarop effecten worden verhandeld. Het is de bedoeling dat de Obligaties zullen worden verhandeld via het NPEX Platform. Dit platform wordt gehouden door Stichting NPEX Bewaarbedrijf. NPEX is ingeschreven in het register van de AFM en staat onder toezicht van zowel de AFM als De Nederlandsche Bank N.V. Informatie over de inschrijving in het register van de AFM is terug te vinden op de website Stichting NPEX Bewaarbedrijf bewaart vanaf het Noteringsmoment alle Obligaties voor de Obligatiehouders/ Beleggers. Stichting NPEX Bewaarbedrijf houdt een beleggingsrekening aan bij een Nederlandse bank om de beleggingen van de Obligatiehouders/Beleggers die via NPEX beleggen onder te brengen. Stichting NPEX Bewaarbedrijf houdt op de Beleggingsrekening van de Obligatiehouder/Belegger precies bij hoeveel en welke beleggingen hij of zij heeft, hoeveel de beleggingen precies waard zijn en op hoeveel geld de Obligatiehouder/Belegger recht heeft. Beleggingen, waaronder begrepen de Obligaties, kunnen niet naar een andere (effecten)rekening worden overgeboekt van een andere bank. NPEX staat garant voor Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Dit betekent dat als Stichting NPEX Bewaarbedrijf haar verplichtingen niet nakomt en haar dit verweten kan worden, NPEX deze verplichtingen na zal komen. MKBi Duurzaam behoudt zich het recht voor om tot het Noteringsmoment Obligaties uit te geven en te plaatsen bij beleggers zonder tussenkomst van Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Hieraan is de uitdrukkelijke voorwaarde verbonden dat de door die beleggers gehouden Obligaties, op het Noteringsmoment (naar verwachting: 15 september 2013) ineens worden ingebracht in de beleggersadministratie van Stichting NPEX Bewaarbedrijf. De definitieve toelating van de Obligaties tot de handel op het NPEX Handelsplatform zal ongeacht Relevante Uitgiftedatum - naar verwachting zijn 1 juni 2014 (het Handelsmoment). Door inschrijving op de Obligaties verklaart de Obligatiehouder/Belegger kennis te hebben genomen van het Reglement NPEX Beleggersgiro en zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk aan de voorwaarden die daarin zijn opgenomen te onderwerpen. Obligatielening Algemeen MKBi Duurzaam zal maximaal 330 Obligaties uitgeven van EUR ,- per stuk, exclusief 3% emissiekosten. Indien alle Obligaties zijn uitgegeven is de totale Obligatielening groot EUR ,- Er geldt een minimum deelname van twee (2) Obligaties per Obligatiehouder/Belegger. Op de Obligaties zijn de Obligatievoorwaarden, zoals opgenomen in Bijlage I bij dit Informatiememorandum, van toepassing. Nederlands recht is van toepassing op de Obligatievoorwaarden, respectievelijk de Obligaties. Obligatiehouders/Beleggers dienen de bepalingen zoals uiteengezet in de Obligatievoorwaarden tevens te lezen in samenhang met de voorwaarden in de Trustakte, zoals opgenomen in Bijlage II bij dit Informatiememorandum. Bestemming van de opbrengst De opbrengst van de Obligatielening (met uitzondering van de emissiekosten) zal door MKBi Duurzaam worden aangewend ter financiering van (de activiteiten van) de geselecteerde MKB-bedrijven door (in samenhang met 12

11 bankleningen) de verstrekking van Achtergestelde Leningen, overeenkomstig het daaromtrent bepaalde in de Obligatievoorwaarden. Bij het verstrekken van de Achtergestelde Leningen wordt de Notaris betrokken. Voor de specifieke regeling in deze wordt verwezen naar de Obligatievoorwaarden. Vorm en overdraagbaarheid van de Obligaties Obligaties zijn per Obligatiehouder uitsluitend in pakketten van tenminste twee (2) Obligaties overdraagbaar, met dien verstande dat een Obligatiehouder/Belegger Obligaties niet kan overdragen indien de overdracht ertoe zou leiden dat de overdragende Obligatiehouder/Belegger dientengevolge zelf minder dan twee (2) Obligaties (over) houdt. De Obligaties luiden in euro. Status en rangorde De verplichtingen van MKBi Duurzaam uit hoofde van de Obligaties vormen directe verplichtingen van MKBi Duurzaam. Alle Obligaties zijn ter zake van aflossing, betaling van Rente en Winstdeling(en), voor zover van toepassing, onderling en ten opzichte van elkaar van gelijke rang, zonder enig verschil in preferentie. Vorderingen uit hoofde van de Obligaties zijn ten minste van gelijke rang ten opzichte van vorderingen van alle huidige en toekomstige concurrente schuldeisers van MKBi Duurzaam. Aflossing, eenmalige verlenging en vervroegde aflossing De looptijd van de Obligaties is afhankelijk van de Relevante Uitgiftedatum van die Obligatie. Alle Obligaties ongeacht Relevante Uitgiftedatum zullen in beginsel op de Streefdatum worden afgelost. Aflossing van de Obligaties geschiedt tegen (100% van) hun Hoofdsom, zulks te vermeerderen met de verschenen doch onbetaalde Rente. Aflossing laat de aanspraken van de Obligatiehouder op Winstdeling(en) onverlet. Indien MKBi Duurzaam voorziet dat op de Streefdatum nog niet alle door haar verstrekte Achtergestelde Leningen volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk zijn (terug-)betaald, zal zij onverwijld in overleg treden met de Stichting ter zake van een eenmalige verlenging van de looptijd van de Obligaties tot en met uiterlijk 31 december Eenmalige verlenging is onderworpen aan de goedkeuring van de Stichting. De Stichting zal zonder tussenkomst of medewerking van of ruggespraak met de Obligatiehouder of Obligatiehouder/Belegger kunnen besluiten tot het verlenen van goedkeuring aan een eenmalige verlenging, mits (i) MKBi Duurzaam een naar het uitsluitend oordeel van de Stichting deugdelijk gemotiveerd plan van aanpak heeft verstrekt met betrekking tot het afwikkelen van de nog lopende Achtergestelde Leningen, welk plan van aanpak ook door de raad van advies van MKBi Duurzaam wordt onderschreven; (ii) de Rentebetalingsdata onveranderd blijven en de Hoofdsom ter zake van, de Rente op en de Winstdeling(en) in verband met de Obligaties niet worden verminderd; (iii) de Aflossingsdatum zal liggen op of vóór 31 december 2020; en (iv) dit naar het uitsluitend oordeel van de Stichting in het belang is van de (gezamenlijke) Obligatiehouders/Beleggers. De Stichting kan in het kader van de goedkeuring aan de verlenging als hiervoor bedoeld nadere voorwaarden verbinden. MKBi Duurzaam heeft gedurende de twee (2) jaren voorafgaande aan de Streefdatum het recht om de Obligaties van tijd tot tijd, ook na Eenmalige Verlenging, geheel of gedeeltelijk vervroegd af te lossen, met inachtneming van een termijn voor kennisgeving van vervroegde aflossing aan de Obligatiehouder respectievelijk Obligatiehouders/ Beleggers van ten minste dertig (30) dagen, welke kennisgeving van aflossing onherroepelijk is en de datum van vervroegde aflossing dient te bevatten. Een datum van vervroegde aflossing zal evenwel altijd een Rentebetalingsdatum zijn. MKBi Duurzaam streeft er naar (maar is niet verplicht) alle overtollige liquiditeiten op de Bankrekening gedurende de looptijd van de Obligatielening aan te wenden voor vervroegde gedeeltelijke aflossing. Vervroegde gedeeltelijke aflossing zal altijd geschieden op pro rata parte basis. Rente De Obligaties renderen vanaf de Relevante Uitgiftedatum. Vanaf de Relevante Uitgiftedatum van een Obligatie is MKBi Duurzaam over de uitstaande Hoofdsom daarvan een vaste rente verschuldigd tegen een rentevoet van 7,50% per jaar (0,625 % per maand). Effectief is dit 7,76% per jaar. 13

12 MKBi Duurzaam zal de Rente op de Obligaties in beginsel maandelijks achteraf uitkeren op de Rentebetalingsdata, zoals in de Obligatievoorwaarden bepaald, met dien verstande dat (i) de eerste Rentebetalingsdatum 1 april 2014 is (voor alle Obligaties die vóór die datum zijn geplaatst); en (ii) indien een latere Rentebetalingsdatum in enig jaar niet op een Werkdag valt, de alsdan verschuldigde Rente wordt betaald op de eerstvolgende Werkdag. In een dergelijk geval zal MKBi Duurzaam geen rente of enige andere vergoeding zijn verschuldigd in verband met deze uitgestelde betaling. Ten overvloede: op 1 april 2014 wordt alle opgelopen maar onbetaalde Rente op de Obligaties, die vóór die datum zijn geplaatst bij Obligatiehouders/Beleggers, ineens uitgeleverd. Tot die datum wordt de Rente opgerold. In het geval de liquiditeitspositie van MKBi Duurzaam naar het uitsluitend oordeel van het Bestuur van MKBi Duurzaam niet toereikend is om de Rente op een Rentebetalingsdatum uit te keren, dan is MKBi Duurzaam bevoegd de betalingsverplichting op te schorten. In dat geval wordt de nadien verschuldigde Rente vermeerderd met het tekort op de eerder verschuldigde Rente. Winstdeling(en) Vanaf het moment dat volledige (vervroegde) aflossing van de Obligaties overeenkomstig de Obligatievoorwaarden heeft plaatsgevonden en uitsluitend indien en voor zover de liquiditeitspositie van MKBi Duurzaam zulks toelaat, zijn en blijven de gezamenlijke Obligatiehouders/Beleggers ongeacht Relevante Uitgiftedatum gedurende de periode tot en met het Laatste Liquiditeitsmoment pro rata parte gerechtigd tot uitkering van een Winstdeling op of omstreeks de Aflossingsdatum en voorts zo vaak als daarna een Liquiditeitsmoment plaatsvindt. Of en in welke mate Winstdeling(en) worden uitgekeerd is in de eerste plaats afhankelijk van de vraag of MKBi Duurzaam een Premierecht heeft bedongen van een MKB-bedrijf en zo ja, wat de voorwaarden van dat Premierecht zijn. In de tweede plaats is de uitkering van Winstdeling(en) volledig afhankelijk van de netto liquiditeitspositie van MKBi Duurzaam, zulks telkens vast te stellen aan de hand van de daadwerkelijk aanwezige liquiditeiten op het moment van uitkeren. De Obligatiehouder heeft respectievelijk de Obligatiehouders/ Beleggers hebben geen aanspraak op de Winstdeling(en) indien de liquiditeiten daartoe niet aanwezig zijn. De Winstdeling(en), een en ander voor zover van toepassing, zullen worden uitgekeerd in overeenstemming met het bepaalde in de Obligatievoorwaarden, de Trustakte en Bijlage VIII. MKBi Duurzaam zal er verder voor zorgdragen dat de Aandeelhouder de verklaring ondertekent die als Bijlage III bij dit Informatiememorandum is opgenomen. Daarmee verklaart de Aandeelhouder, bij wijze van een onherroepelijk derdenbeding ten gunste van de Obligatiehouder respectievelijk de Obligatiehouders/Beleggers en de Stichting, dat (i) zij bekend is met de regeling inzake Winstdeling en hiermee onvoorwaardelijk en onherroepelijk instemt; en zich behoudens (interim) dividend uitkering op grond van artikel 7.6 van de Obligatievoorwaarden bovendien zal onthouden van bovendien zal onthouden van (ii) (het nemen van een besluit strekkende tot) het uitkeren van winst; (iii) (het nemen van een besluit strekkende tot) de terugbetaling van ingebracht kapitaal; (iv) (het nemen van een besluit strekkende tot) het in ontvangst nemen van gelden in verband daarmee; en (v) het op enig andere wijze onttrekken van liquiditeiten aan MKBi Duurzaam, een en ander tot en met de datum volledige (vervroegde) aflossing van de Obligaties overeenkomstig de Obligatievoorwaarden. Betalingen en verzuim Betalingen ter zake van Rente, Hoofdsom en, voor zover van toepassing, Winstdeling vinden plaats aan Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Stichting NPEX Bewaarbedrijf betaalt vervolgens de Obligatiehouder/Belegger (i.e. administreert de betreffende betaling op de NPEX Beleggersrekening van de Obligatiehouder/Belegger). Deze regeling is opgenomen in het Reglement NPEX Beleggersgiro, welk reglement terug te vinden is op de website van NPEX, bereikbaar via Er is sprake van verzuim van MKBi Duurzaam indien sprake is van (i) niet-nakoming of -uitvoering door MKBi Duurzaam van een materiële verplichting op grond van de Obligatielening en de betreffende materiële nalatigheid duurt tenminste 30 dagen nadat MKBi Duurzaam een kennisgeving per aangetekende brief heeft ontvangen van de Stichting waarin deze materiële nalatigheid wordt geconstateerd; of (ii) het uitwinbaar worden 14

13 van de voor de Obligaties gegeven zekerheid door MKBi Duurzaam. Daarnaast zal sprake zijn van verzuim van MKBi Duurzaam in de situaties als vermeld in artikel 13 van de Obligatievoorwaarden. In geval van verzuim van MKBi Duurzaam zal de Stichting met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in de Trustakte, naar eigen inzicht dan wel op schriftelijk verzoek van de houders van tenminste 25% van het totale nominale bedrag van uitstaande Obligaties de Obligatielening (inclusief Hoofdsom, Rente en/of, voor zover beschikbaar, Winstdeling(en)) per direct mogen opeisen. De Stichting Stichting Obligatiehouders MKBi (de Stichting) vervult in het kader van de Obligaties een belangrijke rol voor de Obligatiehouder respectievelijk de Obligatiehouders/Beleggers. De Stichting treedt op voor en namens de Obligatiehouder respectievelijk de Obligatiehouders/Beleggers en behartigt de gezamenlijke belangen van de Obligatiehouder respectievelijk de Obligatiehouders/Beleggers. Daarnaast houdt de Stichting toezicht op de naleving van de Obligatievoorwaarden. Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door Orangefield (Netherlands) B.V. De Obligatiehouder respectievelijk de Obligatiehouders/Beleggers, kunnen geen eigen, individuele vorderingsrechten en/of rechtstreekse acties jegens MKBi Duurzaam instellen. De Stichting zal naar eigen goeddunken doch te allen tijde met inachtneming van de belangen van de Obligatiehouder respectievelijk de Obligatiehouders/ Beleggers over de rechten van de Obligatiehouder respectievelijk Obligatiehouders/Beleggers onder de Obligatievoorwaarden, kunnen beschikken. De curricula vitae van de bestuursleden van de Stichting zijn opgenomen in Bijlage VII van dit Informatiememorandum. Parallelle vordering Ten aanzien van de zekerheden ten behoeve van de Obligatiehouder respectievelijk de Obligatiehouders/ Beleggers zal de Stichting op grond van de Trustakte optreden voor en ten behoeve van de Obligatiehouder. Daartoe zal de Stichting als schuldeiser een eigen, exclusief vorderingsrecht hebben ten opzichte van MKBi Duurzaam, dat inhoudelijk overeenstemt met de vorderingsrechten van de Obligatiehouder jegens MKBi Duurzaam (een zogenoemde parallelle vordering ). Dit betekent dat de Stichting uit hoofde van de parallelle vordering een zelfstandig vorderingsrecht zal hebben tot betaling door MKBi Duurzaam van een bedrag dat gelijk is aan ( parallel is aan ) het totale bedrag dat MKBi Duurzaam onder de Obligatielening verschuldigd is. Pos-/neg-verklaring, zekerheidsrechten MKBi Duurzaam is op grond van de Trustakte gehouden om in geval van een situatie van verzuim als bedoeld in artikel 13 van de Obligatievoorwaarden, dan wel een dreigende verzuimsituatie, op eerste verzoek van de Stichting zekerheid te verstrekken ten gunste van de Stichting ter versterking van de Parallelle Vordering van de Stichting als volgt: (i) een stil pandrecht, eerste in rang, op alle huidige- en toekomstige vorderingen van MKBi Duurzaam uit hoofde van de Achtergestelde Leningen; en (ii) een openbaar pandrecht, eerste in rang, op de Bankrekening. Deze zekerheidsrechten zullen worden gevestigd bij afzonderlijke onderhandse pandakte(s). De Stichting zal de zekerheidsrechten voor en ten behoeve van de Obligatiehouder respectievelijk de Obligatiehouders/Beleggers houden, beheren en indien noodzakelijk uitwinnen. Indien de Stichting overgaat tot uitwinning van de zekerheden die zijn gevestigd tot zekerheid van de parallelle vordering van de Stichting, zullen de gelden die de Stichting door voornoemde uitwinning verkrijgt MKBi Duurzaam bevrijden van de betaling van deze gelden ten opzichte van de Obligatiehouder. MKBi Duurzaam verplicht zich onder de Trustakte tegenover de Stichting en de Obligatiehouder eveneens om behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe van de Stichting geen: (a) andere leningen aan te trekken, dan de Obligatielening; en (b) zekerheidsrechten, van welke aard dan ook, te vestigen of te laten bestaan op een Achtergestelde Lening en/of een goed of activum dat haar toebehoort, of in de toekomst zal gaan toebehoren, behoudens bestaande en eventuele toekomstige zekerheden gevestigd ten behoeve van de Stichting. 15

14 Inschrijving Om Obligaties te kunnen aankopen dient de Obligatiehouder/Belegger over een NPEX Beleggingsrekening te beschikken. De Obligatiehouder/Belegger kan bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf een NPEX Beleggingsrekening openen. De voorwaarden waaronder de NPEX Beleggingsrekening geopend kan worden staan vermeld in het Reglement NPEX Beleggersgiro, welk reglement terug te vinden is op de website van NPEX, bereikbaar via Een potentiële Obligatiehouder/Belegger kan inschrijven op twee of meer Obligaties door het door MKBi Duurzaam op verzoek van de inschrijver beschikbaar te stellen inschrijfformulier. Om voor de Obligaties in aanmerking te komen dient de Obligatiehouder/Belegger het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier aan NPEX toe te sturen. Daarnaast dient de Obligatiehouder/Belegger, zodra hij daartoe wordt verzocht, het verschuldigde bedrag voor de Obligaties waarop is ingeschreven over te maken op de bankrekening van Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Er zijn maximaal 330 Obligaties beschikbaar. De inschrijvingsperiode in verband met de uitgifte de Obligaties eindigt op het moment dat de inschrijving voor Obligatielening voltekend is, doch uiterlijk op 31 mei 2014 (Einddatum Aanbieding). MKBi Duurzaam behoudt zich expliciet het recht voor de inschrijvingsperiode te verkorten indien het aantal inschrijvingen hiertoe aanleiding geeft. Obligaties kunnen telkens op een Werkdag worden uitgegeven en geplaatst bij beleggers (een Relevante Uitgiftedatum). MKBi Duurzaam behoudt zich expliciet het recht voor zonder opgaaf van redenen een inschrijving, geheel of gedeeltelijk, te weigeren dan wel niet te effectueren. Eventuele stortingen in verband met de inschrijvingen voor Obligaties die worden geweigerd of niet geëffectueerd, zullen worden gestorneerd op het bankrekening-/ibannummer waarvan de oorspronkelijke storting werd gedaan. Er zal in geval van stornering geen rente worden vergoed over het gestorneerde bedrag. Indien de periode waarin op de Obligaties kan worden ingeschreven wordt gewijzigd, dan wel indien het aantal uit te geven Obligaties wordt verhoogd voor het einde van de inschrijfperiode, dan zal hiervan mededeling worden gedaan op de website van NPEX, bereikbaar via Voor nadere informatie over de inschrijving wordt verwezen naar hoofdstuk 18 Deelname van dit Informatiememorandum. Door inschrijving op de Obligatie verklaart de Obligatiehouder/Belegger kennis te hebben genomen van het Reglement NPEX Beleggersgiro en zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk aan de voorwaarden die daarin zijn opgenomen, te onderwerpen. Verkoopbeperkingen De afgifte en verspreiding van dit Informatiememorandum alsmede het aanbieden, verkopen en leveren van de Obligaties kan in bepaalde jurisdicties onderworpen zijn aan (wettelijke) beperkingen. Personen die in het bezit komen van dit Informatiememorandum dienen zich op de hoogte te stellen van die beperkingen en zich daaraan te houden. MKBi Duurzaam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schending van enige zodanige beperking door wie dan ook, ongeacht of deze een mogelijke koper van Obligaties is of niet. Beschikbare informatie 16 Kopieën van dit Informatiememorandum en (eventuele) supplementen bij dit Informatiememorandum zijn, uitsluitend in de Nederlandse taal, kosteloos verkrijgbaar gedurende de inschrijvingsperiode via de website van MKBi Duurzaam, bereikbaar via dan wel per post bij MKBi Duurzaam, Kuiper 5, 5253 RJ Nieuwkuijk.

15 3. Risicofactoren De definities zoals opgenomen in hoofdstuk 4 Definities, gelden onverkort ten aanzien van dit hoofdstuk 3 Risicofactoren. Zij die overwegen om in te schrijven op Obligaties worden aangeraden kennis te nemen van het gehele Informatiememorandum en in elk geval de in dit hoofdstuk 3 weergegeven risicofactoren zorgvuldig in overweging te nemen, alvorens te beslissen over de inschrijving op en de aankoop van Obligaties. Investeren brengt altijd risico s met zich mee. Er kunnen zich immer onverwachte ontwikkelingen voordoen, die de rendementsontwikkeling negatief beïnvloeden. Dit geldt ook voor investeringen in de Obligaties die worden aangeboden en uitgegeven door MKBi Duurzaam. Onderstaande risicofactoren zijn omstandigheden die zich mogelijk zouden kunnen voordoen. MKBi Duurzaam kan geen uitspraak doen over de mate van waarschijnlijkheid dat deze omstandigheden zich daadwerkelijk voordoen. Het intreden van deze risico s kan de financiële positie van MKBi Duurzaam en daarmee de waarde van de Obligaties negatief beïnvloeden. De continuïteit van MKBi Duurzaam is afhankelijk van de wijze waarop met genoemde risico s wordt omgegaan. De in dit hoofdstuk 3 gegeven opsomming van risicofactoren is niet uitputtend en andere factoren, die thans niet bekend zijn bij MKBi Duurzaam of die MKBi Duurzaam thans van minder (materieel) belang acht, kunnen mogelijk de financiële positie van MKBi Duurzaam en daarmee de waarde van de Obligaties negatief beïnvloeden. De in dit hoofdstuk genoemde risico s kunnen onderverdeeld worden in drie categorieën, te weten risico s verbonden aan de aard van de Obligaties (paragraaf 3.1), risico s verbonden aan MKBi Duurzaam en de door haar gedreven onderneming (paragraaf 3.2) en overige risico s (paragraaf 3.3). Deze risico s worden onderstaand verder beschreven. 3.1 Risico s verbonden aan de aard van de Obligaties Aflossing en risico van vervroegde aflossing Alle Obligaties - ongeacht Relevante Uitgiftedatum - zullen in beginsel op de Streefdatum, maar uiterlijk 31 december 2020 worden afgelost. De aflossingsverplichting rust op MKBi Duurzaam. Het kan door het manifesteren van (een of meer van) de navolgende risico s het geval zijn dat de opbrengst onvoldoende is om de Obligatielening in zijn geheel af te lossen, dat een vervangende financiering niet (geheel) mogelijk is of dat om een andere reden de financiële positie van MKBi Duurzaam niet toereikend is om aan (al) haar verplichtingen onder de Obligaties te kunnen voldoen. In dat geval kunnen de Obligaties in waarde dalen en/of niet of niet volledig worden afgelost. MKBi Duurzaam heeft de mogelijkheid om de Obligaties gedurende twee (2) jaren voorafgaande aan de Streefdatum te eniger tijd geheel of gedeeltelijk vervroegd af te lossen. MKBi Duurzaam streeft er naar (maar is niet verplicht) alle overtollige liquiditeiten op de Bankrekening gedurende de looptijd van de Obligatielening aan te wenden voor vervroegde gedeeltelijke aflossing. Het gevolg is dat de betreffende Obligatiehouders/Beleggers over een kortere periode dan zij aanvankelijk voor ogen hadden bij inschrijving op de Obligaties Vaste Rente krijgen uitgekeerd. Bij vervroegde aflossing van de Obligaties bestaat voor de Obligatiehouder het risico dat hij/zij voor het vrijgekomen bedrag niet, dan wel niet tijdig een vergelijkbare en passende herbelegging kan vinden en uiteindelijk met een lager rendement genoegen moet nemen dan het rendement dat de Obligatiehouder/Belegger behaald zou hebben indien de Obligaties niet vervroegd zouden zijn afgelost. Vervroegde aflossing laat de eventuele aanspraken van de Obligatiehouder respectievelijk de Obligatiehouders/ Beleggers ten aanzien van de Winstdeling(en) onverlet. 17

16 Beperkte verhandelbaarheid van de Obligaties Voor de Obligaties is notering aangevraagd voor NPEX, het online handelsplatform. NPEX is een beleggingsonderneming. Met de notering beoogt MKBi Duurzaam de verhandelbaarheid (en daarmee: liquiditeit) van de Obligaties te vergroten. De Obligaties kunnen slechts worden overgedragen via het NPEX Handelsplatform aan andere beleggers die hierop zijn aangesloten. Echter, het risico bestaat dat de Obligaties niet, dan wel beperkt, dan wel niet op het gewenste moment verhandelbaar zijn, doordat een Obligatiehouder die zijn Obligaties wenst te verkopen geen andere (rechts-) persoon vindt die de door hem of haar gehouden Obligatie(s) wil overnemen. Daarmee bestaat het risico dat de Obligatie(s) illiquide zijn. Waardering van de Obligaties Het risico bestaat dat gedurende de looptijd van de Obligaties de waarde van de Obligaties niet objectief, dan wel niet nauwkeurig, dan wel moeilijk te bepalen is, omdat er naar verwachting geen openbare koers voor de Obligaties wordt gevormd en geen andere regelmatige objectieve tussentijdse waardering van de Obligaties plaatsvindt. Tevens bestaat het risico dat in de markt, voor zover sprake zal zijn van een markt voor de Obligaties, een waarde aan de Obligaties wordt toegekend die niet reëel is c.q. lager is dan de uitstaande Hoofdsom van de Obligaties. Het risico bestaat dat (bij verkoop van de Obligaties) de Obligaties niet, dan wel beperkt, dan wel niet tegen de gewenste of reële waarde verhandelbaar zijn, doordat een Obligatiehouder/Belegger die zijn Obligaties wenst te verkopen geen andere (rechts-)persoon vindt die de door hem of haar gehouden Obligatie(s) wil overnemen tegen de gewenste en/of reële waarde hiervan. Onmogelijkheid van overboeking Obligaties De Obligaties van de Obligatiehouder/Belegger staan op een NPEX Beleggingsrekening. Deze Obligaties kunnen niet worden overgeboekt naar een andere rekening van de Obligatiehouder/Belegger buiten NPEX (bijvoorbeeld naar een effectenrekening bij een reguliere bank). Indien de Obligatiehouder/Belegger voor het einde van de Aflossingsdatum niet meer wil beleggen via NPEX, dient de Obligatiehouder/Belegger zijn Obligaties te verkopen. De kans bestaat dat de Obligaties niet verkocht kunnen worden of dat de Obligaties worden verkocht tegen een lagere prijs. Daarmee bestaat het risico dat de Obligatiehouder/Belegger de Obligaties niet kan verkopen, dan wel tegen een lagere prijs dan de oorspronkelijke aankoopwaarde. 3.2 Risico s eigen aan MKBi Duurzaam en haar onderneming Debiteuren- en faillissementsrisico Gedurende de looptijd dragen de Obligaties Rente over hun uitstaande Hoofdsom. Daarnaast zijn Obligatiehouders/Beleggers pro rata parte voorwaardelijk gerechtigd tot een Winstdeling. Deze rentebetalingsverplichting en de voorwaardelijke verplichting tot uitkering van Winstdeling rust op MKBi Duurzaam. MKBi Duurzaam verricht geen andere activiteiten dan de aanbieding en uitgifte van de Obligaties aan het publiek in Nederland enerzijds en het doorlenen van de opbrengsten van de Obligaties aan de geselecteerde MKB-bedrijven in Nederland anderzijds. MKBi Duurzaam is voor de betaling van Rente op, Hoofdsom van en, voor zover van toepassing, Winstdeling(en) in verband met de Obligaties, volledig afhankelijk van de betaling van de ontvangen rente van de geselecteerde MKB-bedrijven uit hoofde van de verstrekte Achtergestelde Leningen. Het debiteurenrisico is het risico dat een geselecteerd MKB-bedrijf dat een Achtergestelde Lening heeft aangetrokken, of andere debiteuren van MKBi Duurzaam, niet of niet tijdig aan hun verplichtingen voldoen of hun overeenkomsten niet nakomen. Zo kunnen bijvoorbeeld economische omstandigheden, in de (specifieke) markt waarin het geselecteerde MKB-bedrijf actief is, de omzet en het bedrijfsresultaat negatief beïnvloeden en daarmee de exploitatie van de onderneming van dat MKB-bedrijf. Het is mogelijk dat de geselecteerde MKBbedrijven niet aan hun betalingsverplichtingen (inclusief hoofdsom, rente en premie, voor zover van toepassing) kunnen voldoen jegens MKBi Duurzaam uit hoofde van de Achtergestelde Leningen, bijvoorbeeld door gewijzigde marktomstandigheden, verslechterde solvabiliteit, faillissement, opzegging van kredietfaciliteiten en andere toekomstige onvoorziene omstandigheden. 18

17 Indien de geselecteerde MKB-bedrijven niet aan hun betalingsverplichtingen (inclusief hoofdsom, rente en premie, voor zover van toepassing) kunnen voldoen jegens MKBi Duurzaam, zal MKBi Duurzaam op haar beurt mogelijk niet aan haar betalingsverplichtingen (inclusief Rente op, Hoofdsom van en, voor zover van toepassing, de Winstdeling(en) in verband met de Obligaties) onder de Obligaties kunnen voldoen. MKBi Duurzaam is afhankelijk van de directieleden Het functioneren en opereren van MKBi Duurzaam is onder meer afhankelijk van de specifieke kennis en ervaring van MKBi Beheer B.V. als Bestuur van MKBi Duurzaam. Feitelijk is het functioneren en opereren van MKBi Duurzaam afhankelijk van de specifieke kennis en ervaring van drie natuurlijke personen. Het betreft de heren A.H. Egberink, T. Klaassen en A. Koopman. Het wegvallen van MKBi Beheer B.V. dan wel van de natuurlijke personen die MKBi Beheer B.V. uiteindelijk vertegenwoordigen, betekent het verloren gaan van die specifieke kennis en ervaring. Dit kan op de lange termijn een negatief effect hebben op de bedrijfsvoering en financiële resultaten van MKBi Duurzaam. Het wegvallen van MKBi Beheer B.V. dan wel van de natuurlijke personen die MKBi Beheer B.V. uiteindelijk vertegenwoordigen, kan daarmee een beperking tot gevolg hebben voor MKBi Duurzaam om aan haar betalingsverplichtingen (inclusief Rente op, Hoofdsom van en de Winstdeling(en) in verband met de Obligaties) onder de Obligaties te voldoen. Concentratierisico MKBi Duurzaam verstrekt, met de gelden die zij door uitgifte van de Obligaties aantrekt, uitsluitend aan de geselecteerde MKB-bedrijven een Achtergestelde Lening. In die zin is sprake van een concentratierisico. Het is niet mogelijk om voldoende aandacht en kapitaal beschikbaar te stellen bij een te grote spreiding. Het risico dat hieruit ontstaat is dat er, bij een faillissement of bij gewijzigde marktomstandigheden voor bedrijven of sectoren, negatieve gevolgen kunnen ontstaan voor MKBi Duurzaam. Het individuele risico van een Achtergestelde Lening aan een geselecteerd MKB-bedrijf zal sterk zichtbaar zijn in de exploitatie begroting van MKBi Duurzaam door het beperkt aantal Achtergestelde Leningen dat wordt verstrekt. Dit kan een beperking tot gevolg hebben voor MKBi Duurzaam om aan haar betalingsverplichtingen (inclusief Rente op, Hoofdsom van en de Winstdeling(en) in verband met de Obligaties) onder de Obligaties te voldoen. Risico s verbonden aan het zelfstandig management van MKB-bedrijven De geselecteerde MKB-bedrijven die worden gefinancierd door MKBi Duurzaam, worden zelfstandig geleid door hun eigen management. De invloed van MKBi Duurzaam op de dagelijkse operationele leiding van de geselecteerde MKB-bedrijven aan wie een Achtergestelde Lening is verstrekt, is beperkt en volgt alleen uit de met de betreffende MKB-bedrijven te sluiten aktes van achtergestelde lening. Er is geen zekerheid dat de betrokken MKB-bedrijven altijd zullen handelen op een wijze die consistent is met de belangen van MKBi Duurzaam als leninggever. Er is op structurele basis overleg met het management van het geselecteerde MKB-bedrijf, en waar nodig en binnen de grenzen van hetgeen met het MKB-bedrijf is overeengekomen respectievelijk met inachtneming van de belangen van de bank die het betreffende MKB-bedrijf ook financiert, kan sturing vanuit MKBi Duurzaam plaatsvinden in het geval de belangen van MKBi Duurzaam niet voldoende naar voren komen. Desondanks is het management van het MKB-bedrijf zelfstandig bevoegd en in staat om keuzes te maken. Die keuzes kunnen een negatieve invloed hebben op de waardeontwikkeling van de Obligaties, voordat MKBi Duurzaam kan ingrijpen. De leiding van een MKB-bedrijf is één van de meest bepalende factoren voor de performance van het betreffende MKB-bedrijf. Tenslotte kunnen persoonlijke omstandigheden van zowel het management van de MKB-bedrijven als van het management van MKBi Duurzaam invloed hebben op het resultaat. Dit kan een beperking tot gevolg hebben voor MKBi Duurzaam om aan haar betalingsverplichtingen (inclusief Rente op, Hoofdsom van en de Winstdeling(en) in verband met de Obligaties) onder de Obligaties te voldoen. Performancerisico De geselecteerde MKB-bedrijven die door MKBi Duurzaam worden gefinancierd, kunnen door bedrijfsspecifieke en/of branchespecifieke ontwikkelingen (waaronder begrepen ontwikkelingen buiten Nederland) lagere omzetten en winsten realiseren of zelfs failliet gaan. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor het MKB-bedrijf dat door MKBi Duurzaam wordt gefinancierd en daarmee voor de resultaten van MKBi Duurzaam zelf. Dit kan een beperking tot gevolg hebben voor MKBi Duurzaam om aan haar betalingsverplichtingen (inclusief Rente op, Hoofdsom van en de Winstdeling(en) in verband met de Obligaties) onder de Obligaties te voldoen. 19

18 Operationeel risico Het operationeel risico betreft het risico van verlies door falende interne processen, mensen of systemen of door externe gebeurtenissen. Voorbeelden van operationeel risico-incidenten zijn heel divers: fraude, claims van derden, fouten bij de verwerking van financiële en andere gegevens, niet-naleving van de wet- en regelgeving en storingen van hardware en/of software. Voor de Obligatiehouders zou verwezenlijking van het operationeel risico, zowel op het niveau van MKBi Duurzaam als op het niveau van de MKB-bedrijven, ertoe kunnen leiden dat MKBi Duurzaam niet in staat is om aan haar betalingsverplichtingen (inclusief Rente op, Hoofdsom van en de Winstdeling(en) in verband met de Obligaties) onder de Obligaties te voldoen. Beëindigingsrisico samenwerking NPEX De Obligaties worden uitsluitend verhandeld via het NPEX Handelsplatform. Het risico bestaat dat de samenwerking met NPEX door één van de partijen tijdens de looptijd van de Obligatielening wordt beëindigd. In dat geval kunnen de Obligaties niet meer verkocht worden via het NPEX Handelsplatform. Het risico bestaat dat de Obligaties beperkt of (al dan niet tijdelijk) niet verhandelbaar zijn. Daarmee bestaat het risico dat de Obligaties (tijdelijk) illiquide zijn. Wet giraal effectenverkeer niet van toepassing De Obligaties worden uitsluitend verhandeld via het NPEX Platform. Stichting NPEX Bewaarbedrijf wordt echter niet gereglementeerd ingevolge de Wet giraal effectenverkeer. Dit betekent dat de beleggers die via NPEX handel drijven, waaronder de Obligatiehouders/Beleggers, niet wettelijk beschermd worden tegen faillissement van Stichting NPEX Bewaarbedrijf of tegen beslaglegging door derden op de activa van Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Risico s met betrekking tot de vermogensstructuur De vermogensstructuur van MKBi Duurzaam is een structuur waarbij veel vreemd vermogen en (nagenoeg) geen eigen vermogen wordt ingebracht. Eventuele ongunstige resultaten uit de activiteiten van MKBi Duurzaam (i.e. het verstrekken van Achtergestelde Leningen aan de geselecteerde MKB-bedrijven), kan een beperking tot gevolg hebben voor MKBi Duurzaam om aan haar betalingsverplichtingen (inclusief Hoofdsom, Rente en/of Winstdeling) onder de Obligaties te voldoen, omdat MKBi Duurzaam weinig eigen vermogen heeft. Het risico van de Obligatiehouder respectievelijk de Obligatiehouders/Beleggers (als verstrekkers van vreemd vermogen) wijkt daarom niet veel af van het risico dat zij zouden lopen als aandeelhouders. De Obligatielening wordt niet volledig uitgegeven Wanneer de opbrengst van de Obligatielening minder bedraagt dan het maximaal te emitteren bedrag, zal ten gevolge daarvan voor een lager nominaal bedrag aan Achtergestelde Leningen kunnen worden verstrekt. Ook is mogelijk dat in een dergelijk geval MKBi Duurzaam zich genoodzaakt ziet om af te zien van het financieren van een of meer geselecteerde MKB-bedrijven. De periodieke vaste kosten van MKBi Duurzaam zullen in beide gevallen een groter effect hebben op de bedrijfsresultaten van MKBi Duurzaam. Dit zou in het meest ongunstige geval een beperking tot gevolg hebben voor MKBi Duurzaam om haar betalingsverplichtingen (inclusief Hoofdsom, Rente en/of Winstdeling) onder de Obligaties te voldoen. 3.3 Overige risico s Fiscaal risico Door het meerderjarige karakter van de investering is de invloed van de belastingheffing op MKBi Duurzaam en op het rendement van de Obligaties onzeker. MKBi Duurzaam kan geconfronteerd worden met een wetswijziging, nieuwe regelgeving of politieke besluitvorming, die financieel ongunstig voor de Obligatiehouders/ Beleggers kan uitvallen. De fiscale behandeling van een Obligatie of een Obligatiehouder/Belegger kan in de loop der jaren door wijziging van Nederlandse wetgeving dan wel nieuwe jurisprudentie negatief worden beïnvloed. De fiscale positie van MKBi Duurzaam waaronder die van de Obligatielening is niet vooraf afgestemd met de belastingdienst. Indien de belastingdienst de gepresenteerde uitgangspunten niet volgt, kan dat leiden tot een 20

Informatie memorandum

Informatie memorandum Informatie memorandum Informatie memorandum 3 4 Informatiememorandum MKBi Groeifonds B.V. (een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd

Nadere informatie

Informatie memorandum

Informatie memorandum Informatie memorandum Informatie memorandum 3 Informatiememorandum MKBi Groeifonds B.V. (een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te

Nadere informatie

MKBI DUURZAAM B.V. TWEEDE KWARTAAL 2014 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD

MKBI DUURZAAM B.V. TWEEDE KWARTAAL 2014 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD MKBI DUURZAAM B.V. KWARTAAL RAPPORTAGE TWEEDE KWARTAAL 2014 NIET GECONTROLEERD 6 OKTOBER 2014 MKBI DUURZAAM B.V. De Kuiper 5 5353 RJ Nieuwkuijk The Netherlands Directie MKBi Beheer B.V. A van Egberink

Nadere informatie

MKBI DUURZAAM B.V. DERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD

MKBI DUURZAAM B.V. DERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD MKBI DUURZAAM B.V. KWARTAAL RAPPORTAGE DERDE KWARTAAL 2013 NIET GECONTROLEERD 30 SEPTEMBER 2013 MKBI DUURZAAM B.V. De Kuiper 5 5353 RJ Nieuwkuijk The Netherlands Directie MKBi Beheer B.V. A van Egberink

Nadere informatie

MKBI DUURZAAM B.V. VIERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD

MKBI DUURZAAM B.V. VIERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD MKBI DUURZAAM B.V. KWARTAAL RAPPORTAGE VIERDE KWARTAAL 2013 NIET GECONTROLEERD 31 DECEMBER 2013 MKBI DUURZAAM B.V. De Kuiper 5 5353 RJ Nieuwkuijk The Netherlands Directie MKBi Beheer B.V. A van Egberink

Nadere informatie

Bankrekeningnummer (voor stortingen vanaf de NPEX Beleggersrekening):

Bankrekeningnummer (voor stortingen vanaf de NPEX Beleggersrekening): Inschrijfformulier Natuurlijke personen Begrippen die hieronder beginnen met een hoofdletter hebben dezelfde betekenis als daaraan is toegekend in het informatiememorandum van MKBi Duurzaam B.V. (de Uitgevende

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Tranche A. Natuurlijke personen

Inschrijfformulier. Tranche A. Natuurlijke personen Inschrijfformulier Tranche A Natuurlijke personen Begrippen die hieronder beginnen met een hoofdletter hebben dezelfde betekenis als daaraan is toegekend in het informatiememorandum van MKBi Groeifonds

Nadere informatie

Voorwaarden obligatielening Stichting Duivesteyn

Voorwaarden obligatielening Stichting Duivesteyn VOORWAARDEN 4% OBLIGATIELENING STICHTING DUIVESTEYN 2024 Artikel 1 toepasselijkheid Obligatievoorwaarden Deze obligatievoorwaarden (Obligatievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Stichting Duivesteyn

Nadere informatie

TRUSTAKTE. De kenmerken van de Obligaties zijn beschreven in het Prospectus. De Obligaties worden beheerst door de Obligatievoorwaarden.

TRUSTAKTE. De kenmerken van de Obligaties zijn beschreven in het Prospectus. De Obligaties worden beheerst door de Obligatievoorwaarden. TRUSTAKTE Stichting Obligatiehoudersbelangen, gevestigd te Burgemeester Haspelslaan 172, 1181 NE Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53177770

Nadere informatie

MKBi-Groeifonds Obligaties

MKBi-Groeifonds Obligaties MKBi-Groeifonds Obligaties Brede kennis en ervaring in zowel de financiële wereld als het ondernemerschap is de basis van het MKBi Groeifonds Geef het mkb de juiste impuls met het MKBi Groeifonds! Meer

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM. Dit Informatiememorandum wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van 480 obligaties van EUR 5.

INFORMATIEMEMORANDUM. Dit Informatiememorandum wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van 480 obligaties van EUR 5. INFORMATIEMEMORANDUM DBS2 B.V. (een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Katwijk, Nederland) Dit Informatiememorandum wordt gepubliceerd

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Uitgevende instelling Obligatievorm : DIVAS Bad Langensalza Vastgoed I B.V. : Winstdelend Leningomvang : maximaal 400.000 Nominaal bedrag : 25.000

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. Aanbieder De entiteit die de Bedrijfsobligatieleningen

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

TRUSTAKTE. Partijen: Overwegingen:

TRUSTAKTE. Partijen: Overwegingen: TRUSTAKTE Partijen: 1. De Korte Weg B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, met statutaire zetel in Langeweg, Gemeente Moerdijk, Nederland en kantoorhoudende te Utrecht, ingeschreven in

Nadere informatie

TRUSTAKTE OVERWEGENDE DAT:

TRUSTAKTE OVERWEGENDE DAT: TRUSTAKTE Stichting Obligatiehoudersbelangen, gevestigd te Burgemeester Haspelslaan 172, 1181 NE Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53177770 ("Stichting")

Nadere informatie

Artikel 1 De Obligaties. Artikel 2 Register van Obligatiehouders

Artikel 1 De Obligaties. Artikel 2 Register van Obligatiehouders AKTE Artikel 1 De Obligaties 1.1 Hollandsche Wind B.V. geeft de Obligaties uit aan de Deelnemers overeenkomstig de voorwaarden zoals opgenomen in deze akte. De Deelnemers worden geacht de inhoud van de

Nadere informatie

DBS2 Nederland en de Stichting Obligatiehouders hierna gezamenlijk te noemen: Partijen ;

DBS2 Nederland en de Stichting Obligatiehouders hierna gezamenlijk te noemen: Partijen ; DE TRUSTAKTE DE ONDERGETEKENDEN: 1. DBS2 NEDERLAND B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Katwijk, Nederland en kantoor houdende

Nadere informatie

1.2. De Opwekkers worden door Raedthuys Opwekker alleen in Nederland aangeboden.

1.2. De Opwekkers worden door Raedthuys Opwekker alleen in Nederland aangeboden. OPWEKKERVOORWAARDEN Deze voorwaarden ( Opwekkervoorwaarden ) zijn van toepassing op de aanbieding van maximaal 26.000 niet-beursgenoteerde niet-verhandelbare obligaties met een nominale waarde van EUR

Nadere informatie

Mixed Hockeyclub Dieren

Mixed Hockeyclub Dieren Mixed Hockeyclub Dieren PROSPECTUS Obligatielening t.b.v. Financiering Nieuwbouw Clubhuis 6 maart 2017 1. Algemeen Mixed Hockeyclub Dieren, hierna te noemen MHC Dieren een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid,

Nadere informatie

Pandgever en Pandhouder hierna tevens gezamenlijk te noemen Partijen en ieder afzonderlijk Partij ;

Pandgever en Pandhouder hierna tevens gezamenlijk te noemen Partijen en ieder afzonderlijk Partij ; PANDAKTE VORDERINGEN DE ONDERGETEKENDEN, 1. DBS2 NEDERLAND B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Katwijk, Nederland en kantoor

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN (NIET-PARTICULIERE) BORGTOCHT DATUM: 10 MAART tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS SCHULDEISER)

OVEREENKOMST VAN (NIET-PARTICULIERE) BORGTOCHT DATUM: 10 MAART tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS SCHULDEISER) OVEREENKOMST VAN (NIET-PARTICULIERE) BORGTOCHT DATUM: 10 MAART 2016 tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS SCHULDEISER) en DE HEER ADRIANUS JACOBUS BERNARDUS SCHRAMA (ALS BORG) DE ONDERGETEKENDEN,

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Voorwaarden en Condities. Emissieprijs De Emissieprijs per SNS Participatie Certificaat 3 bedraagt 100,-.

Hoofdstuk 4. Voorwaarden en Condities. Emissieprijs De Emissieprijs per SNS Participatie Certificaat 3 bedraagt 100,-. 10 Hoofdstuk 4 Voorwaarden en Condities Dit hoofdstuk bevat de voorwaarden en condities omtrent de emissie en verhandelbaarheid van SNS Participatie Certificaten 3, alsmede overige belangrijke rechten

Nadere informatie

De Knab Participatie in het kort

De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort Let op! De Knab Participatie in het kort geeft antwoord op vragen die je mogelijk hebt over de participatie. Als je overweegt om de Knab

Nadere informatie

TRUSTAKTE. Partijen: Overwegingen:

TRUSTAKTE. Partijen: Overwegingen: TRUSTAKTE Partijen: 1. DG press HoldinG B.V. een besloten vennootschap naar Nederlands recht, met zetel in Brummen, Nederland en kantoorhoudende Hallseweg 21, 6964 AJ Hall, ingeschreven in het register

Nadere informatie

NATUURLIJKE PERSONEN

NATUURLIJKE PERSONEN NATUURLIJKE PERSONEN Begrippen die hieronder beginnen met een hoofdletter hebben dezelfde betekenis als daaraan is toegekend in het informatiememorandum van Stichting Beheer Noordenwind Vastgoed (de Uitgevende

Nadere informatie

1.2. De Opwekkers worden door Raedthuys Opwekker alleen in Nederland aangeboden.

1.2. De Opwekkers worden door Raedthuys Opwekker alleen in Nederland aangeboden. OPWEKKERVOORWAARDEN Deze voorwaarden ( Opwekkervoorwaarden ) zijn van toepassing op de aanbieding van maximaal 26.000 niet-beursgenoteerde niet-verhandelbare obligaties met een nominale waarde van EUR

Nadere informatie

Datum: 15 augustus Obligatievoorwaarden Obligatie A Woon-Winkel Fonds

Datum: 15 augustus Obligatievoorwaarden Obligatie A Woon-Winkel Fonds Datum: 15 augustus 2017 Obligatievoorwaarden Obligatie A Woon-Winkel Fonds Obligatievoorwaarden Obligatie A d.d. 10 juli 2017 Deze Obligatievoorwaarden Obligatie A zijn toegelicht tijdens en geaccordeerd

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: en en 1. Zencap Netherlands B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Strawinskylaan

Nadere informatie

Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling

Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling Prospectus Obligatielening ETJBV De Teerling April 2016 1 Eerste Tielse Jeu de Boules Vereniging De Teerling Bepalingen en voorwaarden financiering nieuwbouw boulodrome

Nadere informatie

TRUSTAKTE. Partijen: Overwegingen:

TRUSTAKTE. Partijen: Overwegingen: TRUSTAKTE Partijen: 1. FreshBed Company B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, met statutaire zetel in Ouderkerk aan de Amstel, Nederland en kantoorhoudende Ambachtenstraat 58, 191 JN Ouderkerk

Nadere informatie

Koopovereenkomst. tussen. [Onderneming] [Investeerder] inzake

Koopovereenkomst. tussen. [Onderneming] [Investeerder] inzake Koopovereenkomst tussen [Onderneming] en [Investeerder] inzake [O] Obligaties op naam met een nominale waarde van EUR 5 elk deel uitmakend van een obligatielening met een totale nominale waarde van EUR

Nadere informatie

Resumé: Maximaal 10.000.000, 8%, Senior Gesecureerde, Winstdelende Obligatie CE Credit Management B.V. 2012/17

Resumé: Maximaal 10.000.000, 8%, Senior Gesecureerde, Winstdelende Obligatie CE Credit Management B.V. 2012/17 Resumé: Maximaal 10.000.000, 8%, Senior Gesecureerde, Winstdelende Obligatie CE Credit Management B.V. 2012/17 Dit resumé ( Resumé ) heeft betrekking op de aanbieding en uitgifte van obligaties (de Obligaties

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM

INFORMATIEMEMORANDUM INFORMATIEMEMORANDUM Dit Informatiememorandum wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 2000 achtergestelde Obligaties van nominaal EUR 1.000,- per stuk tegen een rentevoet

Nadere informatie

AKTE VAN VERPANDING VAN ROERENDE ZAKEN DATUM: 10 MAART tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS PANDHOUDER) NOODLEBAR CENTRAAL B.V.

AKTE VAN VERPANDING VAN ROERENDE ZAKEN DATUM: 10 MAART tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS PANDHOUDER) NOODLEBAR CENTRAAL B.V. AKTE VAN VERPANDING VAN ROERENDE ZAKEN DATUM: 10 MAART 2016 tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS PANDHOUDER) en NOODLEBAR CENTRAAL B.V. (ALS PANDGEVER) DE ONDERGETEKENDEN, I. STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN,

Nadere informatie

5,5% ACHTERGESTELDE RONDE 3 OBLIGATIELENING MISTERGREEN LEASE II B.V.

5,5% ACHTERGESTELDE RONDE 3 OBLIGATIELENING MISTERGREEN LEASE II B.V. OBLIGATIEVOORWAARDEN 5,5% ACHTERGESTELDE RONDE 3 OBLIGATIELENING MISTERGREEN LEASE II B.V. 1. Toepasselijkheid Obligatievoorwaarden 1.1 Deze obligatievoorwaarden (Obligatievoorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening.

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening. OVEREENKOMST LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

TRUSTAKTE. ZWOF VI en de Stichting Obligatiehouders hierna gezamenlijk te noemen: Partijen ;

TRUSTAKTE. ZWOF VI en de Stichting Obligatiehouders hierna gezamenlijk te noemen: Partijen ; TRUSTAKTE DE ONDERGETEKENDEN: 1. ZILVER WONEN OBLIGATIE FONDS VI B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam, Nederland

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

TRUSTAKTE. Partijen: Overwegingen:

TRUSTAKTE. Partijen: Overwegingen: TRUSTAKTE Partijen: 1. Be Informed Holding, een besloten vennootschap naar Nederlands recht, met statutaire zetel in Apeldoorn en kantoorhoudende aan de Laan van Westenenk 150, 7336 AV Apeldoorn, ingeschreven

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING N.V. RENPART VASTGOED HOLDING N.V. INBRENG EN OVERDRACHT CERTIFICATEN Wilt u hieronder de gevraagde gegevens invullen, daarna het document afdrukken, ondertekenen en met een kopie van een geldig legitimatiebewijs

Nadere informatie

Obligaties. van Image Building Holding B.V. Dit document helpt u de risico s, de kosten, en het rendement van de belegging beter te begrijpen.

Obligaties. van Image Building Holding B.V. Dit document helpt u de risico s, de kosten, en het rendement van de belegging beter te begrijpen. Belangrijkste informatie over de belegging Obligaties van Image Building Holding B.V. Dit document is opgesteld op 07-dec-2017 Dit document helpt u de risico s, de kosten, en het rendement van de belegging

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014 REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO vastgesteld op 24 juli 2014 1. Definities 1.1. In dit reglement beleggersgiro HJCO wordt verstaan onder: AFM : de Stichting Autoriteit Financiële Markten; Bankrekening : de

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende

Nadere informatie

Obligatievoorwaarden Coöperatie GlaswebVenray U.A. (Versie: 12 juli 2017)

Obligatievoorwaarden Coöperatie GlaswebVenray U.A. (Versie: 12 juli 2017) Obligatievoorwaarden Coöperatie GlaswebVenray U.A. (Versie: 12 juli 2017) Artikel 1 Definities 1.1 In deze overeenkomst zullen de hiernavolgende begrippen de volgende betekenis hebben, tenzij duidelijk

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, OVEREENKOMST LENING ANNUÏTAIRE LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend

Nadere informatie

TRUSTAKTE. Partijen: Overwegingen:

TRUSTAKTE. Partijen: Overwegingen: TRUSTAKTE Partijen: 1. Bouman Industries B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, met statutaire zetel in Almelo, Nederland en kantoorhoudende te Almelo, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM SOVAL INVEST NV Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te [ ] INFORMATIE MEMORANDUM met betrekking tot een private plaatsing van obligaties met een duurtijd van 5 jaar en een jaarlijkse intrestvoet

Nadere informatie

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.)

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) 1 HJP/cm/5125039/40036078 2623783-v6 VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) Op tweeduizend acht zijn voor mij, mr. Hendrikus Johannes Portengen, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

1 CONCEPT 25 september 2013 LENINGEN- EN PARTICIPATIEREGLEMENT

1 CONCEPT 25 september 2013 LENINGEN- EN PARTICIPATIEREGLEMENT 1 CONCEPT 25 september 2013 LENINGEN- EN PARTICIPATIEREGLEMENT BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In dit leningen- en participatiereglement wordt verstaan onder: a. de vereniging: de Amsterdamse Golf Club, gevestigd

Nadere informatie

6. INLEIDING EN VOORWOORD

6. INLEIDING EN VOORWOORD 6. INLEIDING EN VOORWOORD Dit Informatie Memorandum wordt u aangeboden door Old Liquors Invest B.V. (Uitgevende instelling). In dit Informatie Memorandum wordt de naam Old Liquors Invest B.V. ook gebruikt

Nadere informatie

8% ACHTERGESTELDE OBLIGATIELENING

8% ACHTERGESTELDE OBLIGATIELENING 8% ACHTERGESTELDE OBLIGATIELENING 27 Januari 2015 DG press HoldinG B.V. Hallseweg 21 6964 AJ Hall 0313-671911 Inleiding U kunt geld uitlenen aan ons, DG press HoldinG B.V. (in deze brochure DG press genoemd).

Nadere informatie

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding.

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding. Bijlage 12 - Uitgifte van Aandelen De Uitgifte Op 5 juni 2014 heeft de Algemene Vergadering aan de Directie de bevoegdheid verleend om - met goedkeuring van de Raad van Commissarissen - voor een periode

Nadere informatie

MPD VASTGOEDOBLIGATIES van MAX PROPERTY DEUTSCHLAND B.V.

MPD VASTGOEDOBLIGATIES van MAX PROPERTY DEUTSCHLAND B.V. Belangrijkste informatie over de belegging MPD VASTGOEDOBLIGATIES van MAX PROPERTY DEUTSCHLAND B.V. Dit document is opgesteld op 6 oktober 2017 Dit document helpt u de risico s, de kosten en het rendement

Nadere informatie

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding.

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding. Bijlage 13 Uitgifte van Aandelen in december 2014 De Uitgifte Op 5 juni 2014 heeft de Algemene Vergadering aan de Directie de bevoegdheid verleend om met goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [ ], hierna te noemen "[ ], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer; (2) [ ] B.V., gevestigd en

Nadere informatie

Inschrijvingsbedrag : is het totale bedrag waarvoor een inschrijver Obligaties wenst te kopen, inclusief de emissievergoeding.

Inschrijvingsbedrag : is het totale bedrag waarvoor een inschrijver Obligaties wenst te kopen, inclusief de emissievergoeding. BIJLAGE V - OBLIGATIEVOORWAARDEN Artikel 1 Definities Aflossingsdatum : de in deze Obligatievoorwaarden vermelde of de op grond van artikel 11 vastgestelde aflossingsdatum. Bonus : het bedrag dat bovenop

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN HOOFDELIJKE MEDESCHULDENAARSTELLING DATUM: 10 MAART 2016. tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS SCHULDEISER) KAIZEN B.V.

OVEREENKOMST VAN HOOFDELIJKE MEDESCHULDENAARSTELLING DATUM: 10 MAART 2016. tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS SCHULDEISER) KAIZEN B.V. OVEREENKOMST VAN HOOFDELIJKE MEDESCHULDENAARSTELLING DATUM: 10 MAART 2016 tuss STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS SCHULDEISER) KAIZEN B.V. (ALS SCHULDENAAR) NOODLEBAR BENELUX B.V., NOODLEBAR MAX EUWE

Nadere informatie

PROSPECTUS CREDIT LINKED VASTGOED VIII

PROSPECTUS CREDIT LINKED VASTGOED VIII PROSPECTUS CREDIT LINKED VASTGOED VIII 800.000 6% Klasse AA Obligaties met 2,5% winstuitkering 3.300.000 7% Klasse A Obligaties met 6,3% winstuitkering 800.000 7,7% Klasse B Obligaties met 11,6% winstuitkering

Nadere informatie

Voordracht 50. Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst

Voordracht 50. Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst Voordracht 50 Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst Inleiding Bij besluit van 10 september 1990, nummer 45 hebben uw Staten besloten

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam REGLEMENT STICHTING BELEGGERSGIRO KEMPEN & CO 1. DEFINITIES 1.1 In dit Reglement wordt verstaan onder: "AFM" "Beleggingsrekening" "Bestedingsruimte" "Centrale bankrekening" "Centrale beleggingsrekening"

Nadere informatie

Informatie memorandum. aanbieding en uitgifte van obligaties ter realisatie van Windpark Maanderbroek

Informatie memorandum. aanbieding en uitgifte van obligaties ter realisatie van Windpark Maanderbroek Informatie memorandum aanbieding en uitgifte van obligaties ter realisatie van Windpark Maanderbroek Stap over, stap vooruit. ) Energie voor het leven, die kan je in de buitenlucht proeven. De wind, de

Nadere informatie

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap] Overeenkomst van (ver)koop van aandelen in [naam vennootschap] Tussen: 1. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Doe mee aan de toekomst van onze hockeyclub

Doe mee aan de toekomst van onze hockeyclub Doe mee aan de toekomst van onze hockeyclub Beste, In 2015 bestaat MHC Lemmer 15 jaar en in deze periode is een gezellige hockeyvereniging ontstaan met een mooie toekomst waar jong en oud zich thuis voelen.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Maart 2015. Anders Financieren +31( 0)165 396 788

Algemene Voorwaarden. Maart 2015. Anders Financieren +31( 0)165 396 788 Algemene Voorwaarden Maart 2015 Anders Financieren +31( 0)165 396 788 Anders Financieren 2 1. Definities Account: het door de Gebruiker op de Website middels registratie aangemaakt profiel welke toegang

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

Prospectus voor de achtergestelde obligaties van Xillio Nederland B.V. 14 december 2017

Prospectus voor de achtergestelde obligaties van Xillio Nederland B.V. 14 december 2017 Prospectus voor de achtergestelde obligaties van Xillio Nederland B.V. 14 december 2017 U kunt geld uitlenen aan ons, Xillio Nederland B.V. U leent ons een vast bedrag. Voor iedere 1.000 geven wij 1 obligatie

Nadere informatie

MKB Mixfonds III B.V. MKB Obligatievoorwaarden

MKB Mixfonds III B.V. MKB Obligatievoorwaarden MKB Mixfonds III B.V. MKB Obligatievoorwaarden De MKB Obligatievoorwaarden zijn opgesteld voor MKB Obligaties als uitgegeven door de Uitgevende Instelling (MKB Mixfonds III B.V.). De termen die in dit

Nadere informatie

Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon)

Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon) Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon) Naam: Wonende/kantoorhoudende aan de: Te Burgerservicenummer: Hierna te noemen uitlener, En M-Ve BV. (Martijn van Eerden> Wonende/kantoorhoudende

Nadere informatie

PROSPECTUS. totaal maximaal 10.000.000, - ( Obligatielening ) aangeboden en uitgegeven door: CE Credit Management B.V.

PROSPECTUS. totaal maximaal 10.000.000, - ( Obligatielening ) aangeboden en uitgegeven door: CE Credit Management B.V. PROSPECTUS Dit Prospectus wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 10.000 8% senior gesecureerde, winstdelende obligaties, met een nominale waarde van 1.000, - per stuk

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING de ondergetekenden: (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: straatnaam en huisnummer: postcode: plaats: KvK-nummer:. nummer:. hierna te noemen: schuldeiser en (bedrijfs)naam:

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

HOOFDLIJNEN EKG REGELING OBLIGATIE STRUCTUUR

HOOFDLIJNEN EKG REGELING OBLIGATIE STRUCTUUR HOOFDLIJNEN EKG REGELING OBLIGATIE STRUCTUUR Het overzicht hieronder is bedoeld als toelichting op de Regeling Exportkredietgarantie Obligatie (de Regeling Uitgifte Obligatie) en om inzicht te geven in

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Ren part Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's-gravenhage, Nassaulaan

Nadere informatie

ZEKERHEDEN AKTE. Partijen:

ZEKERHEDEN AKTE. Partijen: ZEKERHEDEN AKTE Partijen: 1. RoodMicrotec N.V. een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, met zetel in Zwolle, Nederland en kantoorhoudende aan de Dokter van Deenweg 58, 8025 BC Zwolle, ingeschreven

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

transparant investeren Prospectus

transparant investeren Prospectus 1 transparant investeren Prospectus 2 Prospectus Aedificium Retail BV (een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te s-hertogenbosch,

Nadere informatie

Obligatiehouder en de Uitgevende Instelling worden hierna gezamenlijk ook aangeduid als: Partijen.

Obligatiehouder en de Uitgevende Instelling worden hierna gezamenlijk ook aangeduid als: Partijen. CONCEPT Ondergetekenden: 1. [Initialen, achternaam], geboren op [datum], met adres [straat], [postcode], [stad] en e-mailadres [email], (hierna: Investeerder ); en 2. MisterGreen Holding B.V. een Nederlandse

Nadere informatie

Finale versie - 19 februari 2013 PANDAKTE

Finale versie - 19 februari 2013 PANDAKTE PANDAKTE Stichting Obligatiehoudersbelangen, gevestigd te Burgemeester Haspelslaan 172, 1181 NE Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53177770

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

5. Informatie Uitgifte Obligatielening

5. Informatie Uitgifte Obligatielening 5. Informatie Uitgifte Obligatielening In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste kenmerken, voorwaarden en uitgangspunten van de Obligaties beschreven. Old Liquors Invest heeft vanaf 1 september 2015 tot

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Leningovereenkomst leningnummer

Leningovereenkomst leningnummer Leningovereenkomst: XXXX Pagina 1 van 7 Leningovereenkomst leningnummer Ondergetekenden, Debiteur a, een rechtsvorm opgericht naar Nederlands recht, gevestigd te adres, postcode plaats, ingeschreven onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Cultuur Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Beleggen in cultuur met de Rabobank Cultuur: het bindmiddel van een samenleving. Hoe te zorgen dat die cultuur levend blijft? We kunnen dit bereiken

Nadere informatie

LOYENsl LOEFF 7 dat iedere Certificaathouder bezit, zal toewijzing van dat Certificaat of die - Certificaten geschieden bij loting, te regelen en te houden door het bestuur. - 7. Een Certificaathouder,

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V.

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld I INLEIDING 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN HOOFDELIJK MEDESCHULDENAARSCHAP. Deze overeenkomst is aangegaan en ondertekend op 14 december 2016 ( Overeenkomst ) door:

OVEREENKOMST VAN HOOFDELIJK MEDESCHULDENAARSCHAP. Deze overeenkomst is aangegaan en ondertekend op 14 december 2016 ( Overeenkomst ) door: OVEREENKOMST VAN HOOFDELIJK MEDESCHULDENAARSCHAP Deze overeenkomst is aangegaan en ondertekend op 14 december 2016 ( Overeenkomst ) door: (1) Tuk Tuk Holding B.V., een besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

8% OBLIGATIE HEERENSTEDE DUITSLAND VASTGOED II

8% OBLIGATIE HEERENSTEDE DUITSLAND VASTGOED II 8% OBLIGATIE HEERENSTEDE DUITSLAND VASTGOED II Een solide vastgoedbelegging met 8% rente per jaar* Heerenstede Vastgoed B.V. introduceert een solide belegging, waarbij u een vaste rente van 8% per jaar

Nadere informatie

5. Informatie Uitgifte Obligatielening

5. Informatie Uitgifte Obligatielening 5. Informatie Uitgifte Obligatielening In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste kenmerken, voorwaarden en uitgangspunten van de Obligaties beschreven. De Obligaties worden uitgegeven door de Uitgevende instelling

Nadere informatie