De beleidsartikelen (overzichtsconstructie personeel)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De beleidsartikelen (overzichtsconstructie personeel)"

Transcriptie

1 OVERZICHTSCONSTRUCTIE ONDERWIJSPERSONEEL 1.1 Algemene beleidsdoelstelling voldoende personeel en kwaliteit randvoorwaarden De algemene doelstelling voor het onderwerp onderwijspersoneel 1 is het zorgen voor de beschikbaarheid van voldoende personeel van voldoende kwaliteit, ook op middellange en lange termijn. Dit betekent dat het beleid zich richt op zowel het oplossen van de huidige problemen, zoals de tekortenproblematiek, als op de structurele personeelsvoorziening in het onderwijs. De doelstelling kan alleen gehaald worden als alle niveaus binnen het onderwijssysteem (de minister, overkoepelende organisaties, besturen en management van instellingen) een bijdrage daaraan leveren. Tot de verantwoordelijkheid van de minister behoort het scheppen en bevorderen van de juiste randvoorwaarden en het stimuleren van de scholen tot het zoeken naar andere, creatieve oplossingen. De verdeling van de verantwoordelijkheid over de niveaus is niet voor iedere sector gelijk. Voor de hoger-onderwijssectoren 2 en de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) (met ingang van 1 februari 2003) geldt de sturingsfilosofie dat de instellingen autonoom en zelfstandig zijn, en daarmee ook in de eerste plaats verantwoordelijk voor de arbeidsvoorwaarden die binnen deze sectoren van kracht zijn en voor een adequaat personeelsbeleid. De verantwoordelijkheid van de minister is de instandhouding van het stelsel. Voor de sectoren primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo) heeft de minister de verantwoordelijkheid voor het afsluiten van de centrale cao. 1.2 Operationele doelstellingen versterken wervingspositie De vertaling van de algemene doelstelling naar operationele doelstellingen is hieronder weergegeven. Hierbij is een hoofdindeling naar beleidsterrein gehanteerd. De operationele doelstellingen zijn in de eerste plaats erop gericht het dreigende tekort aan leerkrachten het hoofd te bieden en de wervingspositie van de sector onderwijs te versterken. Arbeidsmarkt Het doel is het verruimen van de onderwijsarbeidsmarkt en versterken van het arbeidsmarktbeleid door: + vergroten aanbod (goede opleidingen voor onderwijspersoneel, nieuwe doelgroepen, functiedifferentiatie, meer ondersteunende functies, imagocampagne); + tegengaan uitstroom (kinderopvang, betaald ouderschapsverlof); + vergroten werktijdfactor; + effectieve inzet van de schoolbudgetten gericht op een andere organisatie van het onderwijsproces; + inspelen op regionale verschillen. 1 Onder «onderwijspersoneel» wordt verstaan het personeel werkzaam in de sector onderwijs, dat wil zeggen het onderwijzend en docerend personeel, het onderzoekspersoneel en het ondersteunend en beheerpersoneel in alle deelsectoren van het onderwijsveld. 2 Hoger beroepsonderwijs (hbo), wetenschappelijk onderwijs (wo), onderzoek- en wetenschapsbeleid (owb). Arbeidsvoorwaarden Het doel is om de concurrentiepositie van de sector onderwijs te versterken en de arbeidsvoorwaarden te verbeteren door: + decentralisatie arbeidsvoorwaardenvorming; + bevorderen marktconforme loonontwikkeling; + inkorten carrièrepatronen; + verbeteren loopbaanperspectief. Persexemplaar 217

2 Personeelsbeleid en beroepskwaliteit Het doel is om de kwaliteit van het zittend personeel te bevorderen en het personeelsbeleid te versterken door: + instellen netwerk arbeidsmarkt- en personeelsbeleid; + waarborgen beroepskwaliteit; + invoeren integraal personeelsbeleid; + bevorderen arbeidsparticipatie; + maatregelen in de hoger-onderwijssectoren. Sociale zekerheid Het doel is om de inactiviteit ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid te verminderen door: + verlichten werkdruk; + terugdringen ziekteverzuim; + bevorderen reïntegratie van arbeidsongeschikten en wachtgelders; + beperken instroom in arbeidsongeschiktheid In de paragrafen hierna worden deze doelstellingen nader uitgewerkt Onderwijsarbeidsmarkt Groei van de werkgelegenheid groei De werkgelegenheid in het onderwijs is in de periode met 16% gegroeid van fte in 1997 tot fte in Deze groei komt overeen met een toename met voltijdse banen. De groei in de sectoren po, vo en bve bedraagt rond de 20% en in het hbo en wo ruim 3%. De werkgelegenheid in 2001 komt overeen met werkzame personen. Figuur 1: Ontwikkeling van de werkgelegenheid in het onderwijs, (personen en fte) x personen fte Bron: Ministerie van BZK, Kerngegevens Overheidspersoneel. stijging aantal vacatures Vacatures in het onderwijs Met ingang van het schooljaar 2001/2002 is de wijze van meting van de vacatures op een aantal punten verbeterd. Er wordt gemeten per kwartaal en er worden meer gegevens verzameld om beter in overeenstemming te komen met de landelijke cijfers van het CBS. Daarnaast worden ook de vacatures van het ondersteunend personeel en directeuren in beeld gebracht. Door deze wijzigingen is nog geen vergelijkend overzicht over een langere periode op te stellen. Wel kan geconcludeerd worden dat over de hele linie het aantal vacatures voor leerkrachten ten opzichte van het Persexemplaar 218

3 schooljaar 2000/2001 is gestegen en dat gedurende het schooljaar 2001/2002 onder het ondersteunend personeel het aantal onvervulde vacatures sterk is toegenomen. Tabel 1: Ontwikkeling volume onvervulde vacatures voor de sectoren po, vo en bve, (fte) e kwartaal 4e kwartaal 1e kwartaal Directie Leraren Ondersteunend personeel Totaal Bron: Regioplan, Arbeidsmarktbarometer. In de nota Werken in het onderwijs die in september 2002 verschijnt, wordt uitgebreid ingegaan op verschillende aspecten van de ontwikkelingen op de onderwijsarbeidsmarkt. nieuwe bronnen voor personeelsvoorziening Vergroten aanbod Gebleken is dat de instroom vanuit de lerarenopleidingen naar het onderwijs geen gelijke tred houdt met de uitstroom uit het onderwijsberoep. De uitstroom van gediplomeerden van de lerarenopleiding is onvoldoende om aan de vraag naar nieuwe leraren te voldoen. Voor de komende 4 jaar zijn er in het primair en voortgezet onderwijs zo n fte aan nieuwe leerkrachten nodig om aan de vraag te voldoen, terwijl naar verwachting gemeten in voltijdse banen ruwweg afgestudeerden van de initiële lerarenopleidingen in het onderwijs gaan werken. Daarom moet er naar nieuwe bronnen voor personeelsvoorziening gezocht worden. Het gaat hier om mensen van buiten het onderwijs die op een andere wijze dan de traditionele route van de initiële lerarenopleiding gekwalificeerd worden voor het werken in het onderwijs. De verwachte stromen op de onderwijsarbeidsmarkt zijn in onderstaande tabel in beeld gebracht. Persexemplaar 219

4 Tabel 2: Arbeidsmarktbalans primair- en voortgezet onderwijs voor de periode (fte) Aanbod Vraag Benodigd onderwijspersoneel Instroom van de initiële lerarenopleidingen Open arbeidsmarkt waar onder zij-instroom, maatschappij in de school functiedifferentiatie (expert-leraren, specialisten, lio s, assistenten en lerarenondersteuners) loonontwikkeling en inkorten carrièrelijnen imagocampagne, arbeidsduurverlenging, kinderopvang en ouderschapsverlof, fpu-maatregel nog in te vullen Herintreders Vergroten werktijdfactor Terugdringen ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 500 Totaal Box 1: De arbeidsmarktbalans In de tabel is aangeven wat naar verwachting het effect is van de ingezette maatregelen om de instroom van onderwijspersoneel te vergroten. De aantallen zijn in voltijdse banen gegeven. Dat houdt in dat bij de instroom vanuit de initiële leraren opleidingen rekening is gehouden met het feit dat niet iedereen na zijn studie (in het onderwijs) gaat werken, en dat het dan ook vaak om een deeltijdbaan gaat. Het verwachte arbeidsmarkteffect van de verbetering van de beloningspositie is aan de hand van berekeningen van het CPB in beeld gebracht. Het gaat in dit geval om de doorwerking van de verbeteringen die vorig begrotingsjaar zijn ingezet. Opgemerkt moet worden dat de cijfers in de balans deels zijn gebaseerd op harde cijfers (de verwachte uitstroom, pabo-afgestudeerden) en deels inschattingen zijn op basis van ervaringsgegevens, die in sommige gevallen beperkt of niet voorhanden zijn (lerarenondersteuners). Het totale pakket aan maatregelen dat wordt ingezet om leraren via een andere dan traditionele route voor de klas te krijgen en te houden, zou structurele banen op moeten leveren. Dat is nog niet genoeg om de balans in evenwicht te brengen. Er is nog geen oplossing gevonden voor 6000 voltijdbanen. Het risico van een toename van het aantal onvervulde vacatures in de komende 4 jaar is derhalve groot. andere route subsidieregeling t.b.v. zij-instromer Zij-instroom Met de inwerkingtreding van de Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs in 2000 is het mogelijk leraar te worden via een andere route dan de reguliere weg van de lerarenopleidingen. Iedereen met een afgeronde opleiding op hbo- of wo-niveau die in een assessment geschikt is bevonden, kan aan het traject zij-instroom in het beroep deelnemen. Het kan daarbij gaan om zowel voltijd- als deeltijd-zijinstroom. In de bve-sector is het op grond van de Wet educatie beroepsonderwijs (WEB) mogelijk leraren aan te stellen die (nog) niet voldoen aan de benoembaarheidseisen. In zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs was voor het schooljaar 2001/2002 een subsidieregeling van kracht op basis waarvan scholen een bijdrage in de kosten voor het aanstellen van een zijinstromer konden krijgen. Van deze bijdrage kunnen scholen kosten betalen die zij maken voor scholing en begeleiding van de zij-instromer, verletkosten, de kosten van het assessment et cetera. Beide regelingen verliepen 31 juli Inmiddels zijn de regelingen met één jaar verlengd Persexemplaar 220

5 om zodoende een specifiek op dit doel gericht instrument voor het schooljaar 2002/2003 te behouden. Voor het primair onderwijs gaat het daarbij om een subsidiebedrag van per zij-instromer, scholen voor voortgezet onderwijs kunnen per zij-instromer vergoed krijgen. In de bve-sector is een regeling van kracht voor subsidiëring van opleidingstrajecten voor personeel dat wordt aangetrokken en een duaal scholingstraject gaat volgen. Box 2: Zij-instroom in het onderwijs In het afgelopen schooljaar is de belangstelling voor zij-instroom in het beroep verder toegenomen. Dit blijkt uit het aantal afgegeven geschiktheidsverklaringen, het aantal plaatsingen en het gebruik van de subsidieregeling. Uit gegevens van de Inspectie blijkt dat in de periode van juli tot en met december 2001 het aantal geschiktheidverklaringen in de sectoren po en vo is toegenomen van 1075 tot Volgens opgave van de bemiddelingsorganisaties Career Center Onderwijs, Onderwijs BV en Word Leraar! 1 is in dezelfde periode het aantal plaatsingen in het po en vo toegenomen van 184 tot 541. In de bve-sector is de didactische cursus bve ontwikkeld om leraren op te leiden die (nog) niet aan de benoembaarheideisen voldoen. De opleidingscapaciteit van deze cursus is 1 De belangrijkste taken van de bemiddelingsorganisaties in 2001 waren het geven van voorlichting aan scholen, het opbouwen van samenwerkingsrelaties met schoolbesturen, het werven van vacatures, het voeren van intakegesprekken met potentiële zij-instromers en het plaatsen van zij-instromers. Persexemplaar 221

6 uitgebreid van 228 naar 428 plaatsen. Deze capaciteit wordt door de opleidingsinstituten volledig benut. De huidige aanbodfinanciering van de didactische cursus bve wordt in 2003 gewijzigd naar vraagfinanciering. Tenslotte blijkt uit het aantal subsidieaanvragen en -toekenningen in het po en vo een toename van de belangstelling voor zij-instroom in het beroep. Eind 2001 waren er bij CFI 65 aanvragen in behandeling en 146 toegekend. De subsidieregeling is met ingang van 1 augustus 2001 vereenvoudigd en verbeterd. In onderstaande tabel zijn de aantallen zij-instromers weergegeven. Zij-instromers worden overigens niet alleen door bemiddelingsorganisaties, maar ook door scholen zelf aangetrokken. Tabel 3: Aantal zij-instromers (personen) Primair onderwijs Voortgezet onderwijs Bve-sector Opmerking: Voor po en vo zijn in de tabel het aantal geplaatste en te plaatsen zij-instromers opgenomen, voor de bve-sector gaat het om het aantal opleidingsplaatsen in de didactische cursus. Bron: Realisatiegegevens over 2001 van Career Center Onderwijs, Onderwijs BV en Word Leraar! (po en vo). De Interimwet zij-instroom is in 2001 voor het eerst geëvalueerd (nulmeting). In 2002 vindt de eerste vervolgmeting plaats. tijdelijke inzet onderwijs op maat Naast zij-instromers in het beroep, die structureel de overstap maken naar het onderwijs, wordt de instroom in het onderwijs ook vergroot door gebruik te maken van tijdelijke inzet van docenten. Detachering vanuit bijvoorbeeld het bedrijfsleven is hiervoor een instrument. Ook kan het arbeidsmarktpotentieel van het onderwijs en daarmee de instroom van personeel in het onderwijs worden vergroot door functies te creëren die toegankelijk zijn voor anderen dan de traditionele doelgroepen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de nieuwe functie van lerarenondersteuner. Lerarenondersteuners Om de mogelijkheden van de inzet van meer gedifferentieerde functies van onderwijsondersteunend personeel te vergroten, hebben scholen in het basisonderwijs de ruimte gekregen om naast onderwijsassistenten ook lerarenondersteuners aan te trekken. Door de inzet van onderwijsondersteunend personeel kunnen leraren een deel van het werk overdragen, zodat zij zich meer kunnen concentreren op hun kerntaak. Daar de nieuwe functie van lerarenondersteuner inhoudelijk zwaarder is dan de functie van onderwijsassistent, geldt hiervoor ook een hogere waardering (schaal 7). Een beschrijving van deze nieuwe voorbeeldfunctie van lerarenondersteuner is opgenomen in de brochure Kiezen uit kansen over functiedifferentiatie. De brochure is verspreid onder alle scholen in het primair onderwijs. Daarnaast is er de brochure Meer handen in de school, waarin aandacht wordt besteed aan de ondersteunende functies: klassenassistent, onderwijsassistent en lerarenondersteuner. Daarin wordt ingegaan op de wijze waarop zij kunnen worden ingezet in de onderwijssituatie en wordt informatie gegeven over een aantal praktische zaken als werving, inschaling en opleidingseisen. Om ervaring op te doen met onderwijs op maat door de inzet van meer gedifferentieerde functies van onderwijspersoneel zijn in het primair en voortgezet onderwijs en in het Persexemplaar 222

7 beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie pilots gestart. De kennis en ervaring die in deze pilots wordt opgedaan, wordt overgedragen aan andere scholen en instellingen, zodat ook zij stappen kunnen zetten in de richting van eigentijds onderwijs en een moderne organisatie. Het effect van de diverse beleidsinitiatieven ter bevordering van functiedifferentiatie wordt van jaar tot jaar gevolgd door monitoring. Een eerste meting over het jaar 2002 wordt in 2003 gepubliceerd. leerling-werknemers Leraren in opleiding (lio s) Een andere maatregel die de instroom moet bevorderen betreft de leraar-in-opleiding. Lio s zijn vierdejaarsstudenten die leren en werken combineren. Ze hebben bij een school een tijdelijk dienstverband van vijf maanden bij een volledige werkweek of een periode die daarmee overeenkomt bij een niet volledige werkweek. Lio s zijn leerlingwerknemers en ontvangen een salaris. De school ontvangt 680 als bijdrage in de kosten van begeleiding van de lio. De maatregel heeft als effect dat het moment van toetreding tot de arbeidsmarkt naar voren wordt gehaald. Uit CASO (centrale administratie salarissen onderwijzend personeel) blijkt dat er in 2001 in de sectoren po, vo en bve respectievelijk 1111, 327 en 32 personen als lio geregistreerd stonden. Dit komt overeen met 958, 223 en 19 fte voor respectievelijk deze sectoren (zie onderstaande tabel). Niet alle vierdejaars studenten verwerven een leerarbeidsplaats als lio. Een deel van de laatstejaarsstudenten krijgt een stageplaats. CASO registreert alleen de lio-werknemers en neemt de vierdejaars stagiairs dus niet mee in de telling. Om deze reden zijn de streefwaarden ten opzichte van de vorige begroting bijgesteld, en aangepast aan het aantal lio s met een aanstelling bij een school. In onderstaande tabel zijn de realisatiecijfers en streefcijfers van het aantal lio s weergegeven. Van de regeling blijkt in de bve-sector weinig gebruik gemaakt te worden. Gezien het geringe gebruik wordt gekeken hoe het budget effectiever ingezet kan worden. Hierbij valt te denken aan meer ondersteunende functies of het budget toe te voegen aan de subsidieregeling duale opleidingstrajecten. Tabel 4: Realisatie en streefcijfers aantal lio s (fte) Primair onderwijs Voortgezet onderwijs Bve-sector Bron: Realisatiecijfers uit CASO, peilmoment maart Opmerking: Bij de bepaling van het aantal voltijdbanen is uitgegaan van 0,42 fte per lio (5 maanden stage per jaar). Dit betekent bijvoorbeeld dat het aantal lio s in de bve-sector voor de komende jaren 100 personen is. pilotproject Samenwerking en uitwisseling onderwijs en bedrijfsleven Om de personele uitwisseling tussen bedrijfsleven en onderwijs gestalte te geven, is in samenwerking met sociale partners in de metaalsector het pilotproject «Vakmensen als deeltijdleraar in het vmbo» gestart. Op 20 maart 2002 hebben de eerste 12 deelnemers aan dit pilotproject hun getuigschrift ontvangen. In Twente is een tweede pilotproject begonnen met 26 deelnemers, waarbij het aantal opleidingsrichtingen en branches is uitgebreid van alleen metaal naar metaal, horeca en bouw. Tevens wordt de huidige invulling met vmbo uitgebreid met de bve-sector. Intussen is er een landelijke projectorganisatie opgezet om dit project landelijk neer te Persexemplaar 223

8 zetten. Het streven is om in regionale of sectorale verbanden de uitwisseling tussen onderwijs en bedrijfsleven op het terrein van personeelsvoorziening te verankeren. In een tweetal pilotregio s is uitwerking gegeven aan het convenant dat in 2000 is gesloten tussen onderwijsveld en VNO/NCW, dat is gericht op detachering van werknemers uit het bedrijfsleven en het voortgezet onderwijs en de bve-sector. Inzet van beleid is ook hier de samenwerking structureel en landelijk gestalte te geven. Dit project, met de naam «Bedrijf voor de klas», wordt uitgevoerd door het Sectorbestuur voor de Onderwijsarbeidsmarkt. voortzetten algemene campagne Imagocampagne Om het imago van het beroep van leraar te versterken is in september 2001 de imagocampagne Je groeit in het onderwijs van start gegaan. De campagne richt zich op alle onderwijssectoren en potentiële doelgroepen voor het onderwijs. De campagne kent drie niveaus: het eerste algemene niveau is het versterken en behouden van het imago van het beroep leraar. Het tweede niveau is specifiek en richt zich op het benaderen van doelgroepen in het onderwijs. Het derde niveau is gericht op lokale werving en het ondersteunen van wervingsactiviteiten van scholen. Op het eerste niveau zijn vooral massamediale middelen ingezet zoals televisie, radio, print, buitenreclame en een internetsite. De reacties op de campagne zijn positief. 92% van het algemeen publiek vindt dat het beroep leraar een belangrijk beroep is waar men over het algemeen positief tegenover staat. De resultaten van het trackingonderzoek van de Rijksvoorlichtingsdienst geven aan dat de belangstelling voor het leraarschap hoog is. De boodschap van de campagne is bij de doelgroep goed overgekomen. Op het tweede niveau zijn brochures verschenen over functiedifferentiatie en duobanen. Ook is een direct mail actie voor het project (Team) Onderwijs op maat (TOM) uitgevoerd en is voor dit project een interactieve website geopend. Voor het derde niveau is een verkenning gestart naar de mogelijkheden van een «toolkit» voor scholen. Een instrument dat scholen kan helpen bij de werving van kandidaten. Ook wordt gewerkt aan het inrichten van een centraal informatiepunt voor potentiële kandidaten voor het onderwijs. Voor de komende tijd wordt de algemene campagne voortgezet en wordt op het tweede niveau een deelcampagne ontwikkeld gericht op het onder de aandacht brengen van het traject zij-instroom bij zowel scholen als mogelijke kandidaten. Tegengaan uitstroom arbeid en zorg Kinderopvang Om de uitstroom van werknemers in verband met zorgtaken te voorkomen en om nieuwe werknemers aan te trekken die arbeid en zorg willen combineren zijn de budgetten voor kinderopvang in het onderwijs de laatste jaren sterk uitgebreid. Het aantal opvangplaatsen is, gelijk opgaand met het budget, ook sterk gegroeid (zie onderstaande tabel). Met name in 2000 en 2001 was de groei substantieel (ruim 50 procent). Tabel 5: Aantal voltijdse opvangplaatsen jarigen jarigen Totaal Bron: Kintent, peilmoment ultimo het jaar. Cijfers 2002 ultimo juni. Persexemplaar 224

9 Ook in 2001 en 2002 zijn extra middelen ingezet (samen 6,4 miljoen) zodat er, ondanks het groeiende beroep op de kinderopvangregelingen, geen financiële wachtlijst hoeft worden ingesteld. Dit geldt zowel voor de opvang van 0- tot 4-jarigen als voor de regeling voor buitenschoolse opvang. Een werknemer met een verzoek om kinderopvang kan dus direct een beroep doen op bemiddeling en een financiële bijdrage van de werkgever. Het aantal volledige opvangplaatsen bedroeg op 1 juli 2002 ruim 5000, waarvan bijna 3800 voor de opvang van 0- tot 4-jarigen. Het is de bedoeling de regeling in 2003 onder de loep te nemen, ter voorbereiding van de Wet basisvoorziening kinderopvang die in 2004 van kracht wordt. verhogen schoolbudget betrekkingsomvang Betaald ouderschapsverlof In het kader van de uitwerking van de maatregelen naar aanleiding van het rapport van de werkgroep Van Rijn is met de centrales voor overheidsen onderwijspersoneel overeengekomen een voorziening van betaald ouderschapsverlof in het onderwijs te introduceren. Hiermee is beoogd een bijdrage te leveren aan de arbeidsparticipatie van personeelsleden met jonge kinderen in het onderwijs. Voor de introductie van betaald ouderschapsverlof is het schoolbudget per 1 augustus 2001 verhoogd. Deze verhoging biedt ruimte om in de structurele situatie een voorziening van betaald ouderschapsverlof te creëren die de vergelijking met de regelingen in andere overheidssectoren, zoals de sector Rijk, kan doorstaan. Voor het primair onderwijs wordt de regeling voor het schooljaar 2001/2002 neergelegd in het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel. Op basis van deze regeling geldt het ouderschapsverlof voor ouders en verzorgers van kinderen die op 1 augustus 2001 de leeftijd van drie jaar nog niet hebben bereikt. Door de voorziening gefaseerd in te voeren wordt een onevenredig beslag op het schoolbudget voorkomen. Op basis van het op 16 mei 2002 tussen de minister van OCenW en de sociale partners gesloten Convenant decentralisatie hoofdstuk I-C van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, maken de sociale partners afspraken over de inrichting van de regeling van betaald ouderschapsverlof per 1 augustus 2002 in het kader van de decentrale cao-po. Voor het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie vormt de introductie van betaald ouderschapsverlof al vanaf 1 augustus 2001 onderwerp van overleg in het kader van de decentrale cao s. Uit resultaten van het onderzoek dat in 2002 is uitgevoerd naar de besteding van de (verhoogde) schoolbudgetten, kan worden geconcludeerd dat het betaald ouderschapsverlof duidelijk in een behoefte voorziet. Vergroten werktijdfactor Deels in het kader van cao-afspraken en voor een ander deel op initiatief van individuele werkgevers en werknemers in het onderwijs is gestreefd de gemiddelde betrekkingsomvang van een baan te vergroten. Over de periode van 1997 tot 2001 valt hierdoor een stijging van de betrekkingsomvang van mensen die in een deeltijdbaan werken, waar te nemen. De toename van de gemiddelde betrekkingsomvang is ruim 13% voor het docerend en onderzoekpersoneel dat in deeltijd werkt. Voor het ondersteunend en beheerpersoneel is die toename 8,5%. Deze cijfers hebben betrekking op de gemiddelde ontwikkeling in alle onderwijssectoren. De stijging in 1998 bij het docerend en onderzoekpersoneel is grotendeels het gevolg van het vergroten van de betrekkingsomvang bij het invoeren van de adv in dat jaar. Persexemplaar 225

10 Figuur 2: Ontwikkeling gemiddelde betrekkingsomvang deeltijdpersoneel in het onderwijs, ,60 betrekkingsomvang 0,58 0,56 0,54 0,52 docerend en onderzoekpersoneel ondersteunend en beheerpersoneel 0, Bron: Ministerie van BZK, Kerngegevens Overheidspersoneel. flexibiliseren regeling spaarverlof verbeteren carrièreperspectieven In het onderwijs bestaat de mogelijkheid de betrekkingsomvang uit te breiden door onder andere verzilvering en sparen van de adv-uren. De uitbreiding door het opplussen en verzilveren van de adv leverde in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs respectievelijk 800 en 200 fte op. Het gebruik van het adv-spaarverlof door onderwijzend personeel levert naar verwachting in het schooljaar 2002/ respectievelijk 400 fte op voor het po en het vo. Eind 2002 wordt een onderzoek gestart naar de mogelijkheden de regeling spaarverlof te flexibiliseren. Schoolbudgetten In het kader van de uitwerking van de maatregelen naar aanleiding van het rapport van de werkgroep Van Rijn zijn de schoolbudgetten in de sectoren po 1, vo en bve per 1 augustus 2001 substantieel verhoogd. Met deze verhoging worden onder meer de volgende doelen nagestreefd: + verbetering van het loopbaanperspectief via functiedifferentiatie binnen de leraarsfuncties, functiedifferentiatie binnen de onderwijsondersteunende functies, extra inzet van onderwijsondersteunend personeel en beloningsdifferentiatie; + versterking van de schoolontwikkeling 2 in het voortgezet onderwijs; + vergroten van de ruimte voor scholing en begeleiding van zijinstromers en voor betaald lio-schap; + intensivering van arbeid en zorg (onder andere de introductie van een vorm van betaald ouderschapsverlof). 1 Zie ook paragraaf van beleidsartikel 1. 2 Schoolontwikkeling is het verbeteren van de organisatie van het onderwijsproces in de school in samenhang met onderwijskundige vernieuwing. Box 3: Verhogen schoolbudgetten Ook in 2002 zijn de schoolbudgetten verhoogd. De verhoging stelt scholen onder andere in staat de carrièreperspectieven van hun leraren te verbeteren. In het primair onderwijskan zo 20 procent van de leraren in een hogere salarisschaal geplaatst worden. In het vo en bve is dat 10 procent. Het percentage ligt lager dan in het po omdat de kosten ongeveer het dubbele bedragen. De maatregel betekent dat leraren meer promotiemogelijkheden hebben dan voorheen. Ook ontstaat ruimte voor functiedifferentiatie, zodat de leraar zich kan concentreren op zijn onderwijskundige taken en een deel van zijn werk kan overlaten aan assistenten. Persexemplaar 226

11 Daarnaast is met ingang van dezelfde datum in het primair onderwijs het schoolbudget voor management, ondersteuning, arbeidsmarkt en arbeidsomstandigheden (moa-budget) samengevoegd met het nascholingsbudget, het arbeidsmarktknelpuntenbudget, de vergoeding voor (invoering) van integraal personeelsbeleid en de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor bestuur en management, tot één (in geld uit te keren) schoolbudget. onderzoek inzet schoolbudgetten Evenals in het schooljaar 2000/2001, is in het schooljaar 2001/2002 een onderzoek uitgevoerd naar de inzet van de (verhoogde) schoolbudgetten. Om zo spoedig mogelijk inzicht te krijgen in de wijze waarop de instellingen de schoolbudgetten gaan inzetten, is de meting bij de instellingen uitgevoerd in januari Dit betekent echter dat op het moment van de meting op een deel van de instellingen nog geen beslissing was genomen over de inzet van het schoolbudget. Uit de gegevens van de instellingen die het schoolbudget wel reeds hadden ingezet of daarvoor plannen hadden gemaakt, kan geconcludeerd worden dat het schoolbudget voorziet in de behoefte van de instellingen een eigen invulling te geven aan het aanpakken van de arbeidsmarktproblematiek. Box 4: Besteden schoolbudgetten In alle sectoren besteedt meer dan de helft van de instellingen het schoolbudget aan betaald ouderschapsverlof. Met de introductie van betaald ouderschapsverlof wordt dus voorzien in een duidelijke behoefte. In het primair onderwijs zijn andere veel genoemde bestemmingen scholing en het afsluiten van arbo-contracten. In het voortgezet onderwijs wordt het schoolbudget ook vaak besteed voor de inzet van extra onderwijsondersteunend personeel voor het primaire proces, werkdrukverlagende maatregelen en het vormgeven van onderwijsvernieuwing en schoolontwikkeling. De meest genoemdebestemmingen in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie zijn het aantrekken van onderwijsondersteunend personeel voor het primaire proces, het professionaliseren van de schoolorganisatie en scholing. Opvallend is dat in alle sectoren de doelen en de concrete bestemmingen van het schoolbudget zeer divers zijn. Het schoolbudget voorziet dus in de behoefte van instellingen om eigen invullingen te kiezen maatwerk te kunnen leveren Arbeidsvoorwaarden ruimte voor scholen Decentralisatie arbeidsvoorwaardenvorming Om optimaal te kunnen inspelen op de specifieke arbeidsmarktsituatie moeten scholen in de sectoren po, vo en bve de ruimte krijgen een eigen arbeidsvoorwaarden- en personeelsbeleid te gaan voeren. Verdere decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden is een randvoorwaarde hiervoor. Met de decentralisatie worden bevoegdheden en taken belegd op het niveau waarop de primaire (sectorniveau) en secundaire arbeidsvoorwaarden (instellingsniveau) beter kunnen worden afgestemd op de arbeidsmarktsituatie. In de bve-sector wordt de vorming van arbeidsvoorwaarden na afloop van de huidige cao onderwijs op 1 februari 2003 gedecentraliseerd. Een kerngroep bestaande uit vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties en het ministerie gaat op dit moment na onder welke voorwaarden en in welk tempo voor de sectoren po en vo verdere decentralisatie kan plaatsvinden. Als belangrijkste voorwaarde wordt gezien de aanwezigheid van lumpsumfinanciering, bestuurlijke eenheid in Persexemplaar 227

De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel tot 2015

De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel tot 2015 De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel tot 2015 Arbeidsmarktprognoses voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en bve-sector Hoofdrapport Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

Wie werken er in het onderwijs?

Wie werken er in het onderwijs? Wie werken er in het onderwijs? Wie werken er in het onderwijs? Op zoek naar het eigene van de onderwijsprofessional Ria Vogels Ria Bronneman-Helmers Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL - eindrapport - Auteurs: Regioplan drs. F.E.M. Berndsen dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom Hogeschool van

Nadere informatie

Opleiden in de school

Opleiden in de school Opleiden in de school Kwaliteitsborging en toezicht Studie Opleiden in de school Kwaliteitsborging en toezicht Studie Voorwoord Onderwijsinstellingen voor primair en voortgezet onderwijs en bve-instellingen

Nadere informatie

Advies van de Commissie Leraren September 2007. LeerKracht!

Advies van de Commissie Leraren September 2007. LeerKracht! September 2007 LeerKracht! Nederland staat aan de vooravond van een dramatisch kwantitatief tekort aan kwalitatief goede leraren. Dit dubbele lerarenprobleem definieert het werkterrein van de Commissie

Nadere informatie

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg Werken met zorg Advies over het combineren van arbeid en zorg Maart 2010 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 7 2. Combineren van arbeid en zorg 11 2.1 Zorg voor kinderen 11 2.2 Mantelzorg 13 3. Faciliteren

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND ONDERZOEK BIJ ZES SOCIALE DIENSTEN EINDRAPPORT Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken Jaap de Koning Peter van Nes Marinka van de Kamp Marcel Spijkerman

Nadere informatie

Actieplan Basis voor Presteren

Actieplan Basis voor Presteren Actieplan Basis voor Presteren Naar een ambitieuze leercultuur voor alle leerlingen 1. Inleiding Elke klas zit barstensvol talent, want ieder kind heeft talent. Dit talent vormt het meest kostbare kapitaal

Nadere informatie

Rapport. Stijging ziekteverzuim in het primair onderwijs. Onderzoek naar oorzaken en maatregelen

Rapport. Stijging ziekteverzuim in het primair onderwijs. Onderzoek naar oorzaken en maatregelen Rapport Stijging ziekteverzuim in het primair onderwijs Onderzoek naar oorzaken en maatregelen Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! De fysieke werkomgeving in het onderwijs; een onderzoek onder medewerkers in het po en vo

Geef ze de ruimte! De fysieke werkomgeving in het onderwijs; een onderzoek onder medewerkers in het po en vo Geef ze de ruimte! De fysieke werkomgeving in het onderwijs; een onderzoek onder medewerkers in het po en vo GEEF ZE DE RUIMTE! De fysieke werkomgeving in het onderwijs; een onderzoek onder medewerkers

Nadere informatie

Waarom leraren de sector verlaten

Waarom leraren de sector verlaten Waarom leraren de sector verlaten Onderzoek naar de uitstroom uit het primair en voortgezet onderwijs J.F.M. de Jonge J.A. de Muijnck Zoetermeer, november 2002 1 Dit onderzoek is uitgevoerd voor het Sectorbestuur

Nadere informatie

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer dr. L.F. Asscher

Nadere informatie

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma In 1998 werd het Nationaal Actieprogramma Een leven lang leren aangeboden aan de Tweede kamer. Dit programma staat voor een groot deel in het teken van het economisch belang van een leven lang leren en

Nadere informatie

Van-werk-naar-werk: nu en in de toekomst

Van-werk-naar-werk: nu en in de toekomst Van-werk-naar-werk: nu en in de toekomst 1 Inleiding Tijdens het Najaarsoverleg van 7 oktober 2008 hebben sociale partners en kabinet in de tripartiete verklaring Samen doen wat mogelijk is de afspraak

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Drie adviezen over onderwijsbestuur: degelijk onderwijsbestuur, doortastend onderwijstoezicht en duurzame onderwijsrelaties Nr. 20060353/877, oktober

Nadere informatie

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Inhoud Wat zijn de uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen tot 2020? 4 De lerarenagenda 6 1. Hogere kennis- en geschiktheidseisen aan aankomende

Nadere informatie

De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever

De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever Opdrachtgever: Rijksdienst Caribisch Nederland, Openbare Lichamen Bonaire, St. Eustatius, Saba en ROA CN Rotterdam, 29 mei 2013 De positie

Nadere informatie

Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten

Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten 07 06 Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten advies Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten Uitgebracht aan de Minister

Nadere informatie

De Zorg. Sectorbeschrijving. 31 januari 2013

De Zorg. Sectorbeschrijving. 31 januari 2013 De Zorg Sectorbeschrijving 31 januari 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 2 Inleiding 4 1. Werkgelegenheid en vacatures 6 1.1. Werkgelegenheid 6 1.2. Vacatures 9 2. Trends en ontwikkelingen 12 2.1. Beleidsmatige

Nadere informatie

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoek in opdracht van Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

Opleiden in de school - 3

Opleiden in de school - 3 Opleiden in de school - 3 Kwaliteitsborging en toezicht Advies Opleiden in de school - 3 Kwaliteitsborging en toezicht Advies INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Onderzoekskader 6 1.3 Opzet

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Kom over de brug. Verslag van een verkenning naar kansen en belemmeringen. voor intersectorale mobiliteit

Kom over de brug. Verslag van een verkenning naar kansen en belemmeringen. voor intersectorale mobiliteit Kom over de brug! Verslag van een verkenning naar kansen en belemmeringen voor intersectorale mobiliteit Titel Kom over de brug Projectnummer 10584.01 Auteur P. IJsenbrant, Z. van Dun en M. de Groot Datum

Nadere informatie