De beleidsartikelen (overzichtsconstructie personeel)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De beleidsartikelen (overzichtsconstructie personeel)"

Transcriptie

1 OVERZICHTSCONSTRUCTIE ONDERWIJSPERSONEEL 1.1 Algemene beleidsdoelstelling voldoende personeel en kwaliteit randvoorwaarden De algemene doelstelling voor het onderwerp onderwijspersoneel 1 is het zorgen voor de beschikbaarheid van voldoende personeel van voldoende kwaliteit, ook op middellange en lange termijn. Dit betekent dat het beleid zich richt op zowel het oplossen van de huidige problemen, zoals de tekortenproblematiek, als op de structurele personeelsvoorziening in het onderwijs. De doelstelling kan alleen gehaald worden als alle niveaus binnen het onderwijssysteem (de minister, overkoepelende organisaties, besturen en management van instellingen) een bijdrage daaraan leveren. Tot de verantwoordelijkheid van de minister behoort het scheppen en bevorderen van de juiste randvoorwaarden en het stimuleren van de scholen tot het zoeken naar andere, creatieve oplossingen. De verdeling van de verantwoordelijkheid over de niveaus is niet voor iedere sector gelijk. Voor de hoger-onderwijssectoren 2 en de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) (met ingang van 1 februari 2003) geldt de sturingsfilosofie dat de instellingen autonoom en zelfstandig zijn, en daarmee ook in de eerste plaats verantwoordelijk voor de arbeidsvoorwaarden die binnen deze sectoren van kracht zijn en voor een adequaat personeelsbeleid. De verantwoordelijkheid van de minister is de instandhouding van het stelsel. Voor de sectoren primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo) heeft de minister de verantwoordelijkheid voor het afsluiten van de centrale cao. 1.2 Operationele doelstellingen versterken wervingspositie De vertaling van de algemene doelstelling naar operationele doelstellingen is hieronder weergegeven. Hierbij is een hoofdindeling naar beleidsterrein gehanteerd. De operationele doelstellingen zijn in de eerste plaats erop gericht het dreigende tekort aan leerkrachten het hoofd te bieden en de wervingspositie van de sector onderwijs te versterken. Arbeidsmarkt Het doel is het verruimen van de onderwijsarbeidsmarkt en versterken van het arbeidsmarktbeleid door: + vergroten aanbod (goede opleidingen voor onderwijspersoneel, nieuwe doelgroepen, functiedifferentiatie, meer ondersteunende functies, imagocampagne); + tegengaan uitstroom (kinderopvang, betaald ouderschapsverlof); + vergroten werktijdfactor; + effectieve inzet van de schoolbudgetten gericht op een andere organisatie van het onderwijsproces; + inspelen op regionale verschillen. 1 Onder «onderwijspersoneel» wordt verstaan het personeel werkzaam in de sector onderwijs, dat wil zeggen het onderwijzend en docerend personeel, het onderzoekspersoneel en het ondersteunend en beheerpersoneel in alle deelsectoren van het onderwijsveld. 2 Hoger beroepsonderwijs (hbo), wetenschappelijk onderwijs (wo), onderzoek- en wetenschapsbeleid (owb). Arbeidsvoorwaarden Het doel is om de concurrentiepositie van de sector onderwijs te versterken en de arbeidsvoorwaarden te verbeteren door: + decentralisatie arbeidsvoorwaardenvorming; + bevorderen marktconforme loonontwikkeling; + inkorten carrièrepatronen; + verbeteren loopbaanperspectief. Persexemplaar 217

2 Personeelsbeleid en beroepskwaliteit Het doel is om de kwaliteit van het zittend personeel te bevorderen en het personeelsbeleid te versterken door: + instellen netwerk arbeidsmarkt- en personeelsbeleid; + waarborgen beroepskwaliteit; + invoeren integraal personeelsbeleid; + bevorderen arbeidsparticipatie; + maatregelen in de hoger-onderwijssectoren. Sociale zekerheid Het doel is om de inactiviteit ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid te verminderen door: + verlichten werkdruk; + terugdringen ziekteverzuim; + bevorderen reïntegratie van arbeidsongeschikten en wachtgelders; + beperken instroom in arbeidsongeschiktheid In de paragrafen hierna worden deze doelstellingen nader uitgewerkt Onderwijsarbeidsmarkt Groei van de werkgelegenheid groei De werkgelegenheid in het onderwijs is in de periode met 16% gegroeid van fte in 1997 tot fte in Deze groei komt overeen met een toename met voltijdse banen. De groei in de sectoren po, vo en bve bedraagt rond de 20% en in het hbo en wo ruim 3%. De werkgelegenheid in 2001 komt overeen met werkzame personen. Figuur 1: Ontwikkeling van de werkgelegenheid in het onderwijs, (personen en fte) x personen fte Bron: Ministerie van BZK, Kerngegevens Overheidspersoneel. stijging aantal vacatures Vacatures in het onderwijs Met ingang van het schooljaar 2001/2002 is de wijze van meting van de vacatures op een aantal punten verbeterd. Er wordt gemeten per kwartaal en er worden meer gegevens verzameld om beter in overeenstemming te komen met de landelijke cijfers van het CBS. Daarnaast worden ook de vacatures van het ondersteunend personeel en directeuren in beeld gebracht. Door deze wijzigingen is nog geen vergelijkend overzicht over een langere periode op te stellen. Wel kan geconcludeerd worden dat over de hele linie het aantal vacatures voor leerkrachten ten opzichte van het Persexemplaar 218

3 schooljaar 2000/2001 is gestegen en dat gedurende het schooljaar 2001/2002 onder het ondersteunend personeel het aantal onvervulde vacatures sterk is toegenomen. Tabel 1: Ontwikkeling volume onvervulde vacatures voor de sectoren po, vo en bve, (fte) e kwartaal 4e kwartaal 1e kwartaal Directie Leraren Ondersteunend personeel Totaal Bron: Regioplan, Arbeidsmarktbarometer. In de nota Werken in het onderwijs die in september 2002 verschijnt, wordt uitgebreid ingegaan op verschillende aspecten van de ontwikkelingen op de onderwijsarbeidsmarkt. nieuwe bronnen voor personeelsvoorziening Vergroten aanbod Gebleken is dat de instroom vanuit de lerarenopleidingen naar het onderwijs geen gelijke tred houdt met de uitstroom uit het onderwijsberoep. De uitstroom van gediplomeerden van de lerarenopleiding is onvoldoende om aan de vraag naar nieuwe leraren te voldoen. Voor de komende 4 jaar zijn er in het primair en voortgezet onderwijs zo n fte aan nieuwe leerkrachten nodig om aan de vraag te voldoen, terwijl naar verwachting gemeten in voltijdse banen ruwweg afgestudeerden van de initiële lerarenopleidingen in het onderwijs gaan werken. Daarom moet er naar nieuwe bronnen voor personeelsvoorziening gezocht worden. Het gaat hier om mensen van buiten het onderwijs die op een andere wijze dan de traditionele route van de initiële lerarenopleiding gekwalificeerd worden voor het werken in het onderwijs. De verwachte stromen op de onderwijsarbeidsmarkt zijn in onderstaande tabel in beeld gebracht. Persexemplaar 219

4 Tabel 2: Arbeidsmarktbalans primair- en voortgezet onderwijs voor de periode (fte) Aanbod Vraag Benodigd onderwijspersoneel Instroom van de initiële lerarenopleidingen Open arbeidsmarkt waar onder zij-instroom, maatschappij in de school functiedifferentiatie (expert-leraren, specialisten, lio s, assistenten en lerarenondersteuners) loonontwikkeling en inkorten carrièrelijnen imagocampagne, arbeidsduurverlenging, kinderopvang en ouderschapsverlof, fpu-maatregel nog in te vullen Herintreders Vergroten werktijdfactor Terugdringen ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 500 Totaal Box 1: De arbeidsmarktbalans In de tabel is aangeven wat naar verwachting het effect is van de ingezette maatregelen om de instroom van onderwijspersoneel te vergroten. De aantallen zijn in voltijdse banen gegeven. Dat houdt in dat bij de instroom vanuit de initiële leraren opleidingen rekening is gehouden met het feit dat niet iedereen na zijn studie (in het onderwijs) gaat werken, en dat het dan ook vaak om een deeltijdbaan gaat. Het verwachte arbeidsmarkteffect van de verbetering van de beloningspositie is aan de hand van berekeningen van het CPB in beeld gebracht. Het gaat in dit geval om de doorwerking van de verbeteringen die vorig begrotingsjaar zijn ingezet. Opgemerkt moet worden dat de cijfers in de balans deels zijn gebaseerd op harde cijfers (de verwachte uitstroom, pabo-afgestudeerden) en deels inschattingen zijn op basis van ervaringsgegevens, die in sommige gevallen beperkt of niet voorhanden zijn (lerarenondersteuners). Het totale pakket aan maatregelen dat wordt ingezet om leraren via een andere dan traditionele route voor de klas te krijgen en te houden, zou structurele banen op moeten leveren. Dat is nog niet genoeg om de balans in evenwicht te brengen. Er is nog geen oplossing gevonden voor 6000 voltijdbanen. Het risico van een toename van het aantal onvervulde vacatures in de komende 4 jaar is derhalve groot. andere route subsidieregeling t.b.v. zij-instromer Zij-instroom Met de inwerkingtreding van de Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs in 2000 is het mogelijk leraar te worden via een andere route dan de reguliere weg van de lerarenopleidingen. Iedereen met een afgeronde opleiding op hbo- of wo-niveau die in een assessment geschikt is bevonden, kan aan het traject zij-instroom in het beroep deelnemen. Het kan daarbij gaan om zowel voltijd- als deeltijd-zijinstroom. In de bve-sector is het op grond van de Wet educatie beroepsonderwijs (WEB) mogelijk leraren aan te stellen die (nog) niet voldoen aan de benoembaarheidseisen. In zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs was voor het schooljaar 2001/2002 een subsidieregeling van kracht op basis waarvan scholen een bijdrage in de kosten voor het aanstellen van een zijinstromer konden krijgen. Van deze bijdrage kunnen scholen kosten betalen die zij maken voor scholing en begeleiding van de zij-instromer, verletkosten, de kosten van het assessment et cetera. Beide regelingen verliepen 31 juli Inmiddels zijn de regelingen met één jaar verlengd Persexemplaar 220

5 om zodoende een specifiek op dit doel gericht instrument voor het schooljaar 2002/2003 te behouden. Voor het primair onderwijs gaat het daarbij om een subsidiebedrag van per zij-instromer, scholen voor voortgezet onderwijs kunnen per zij-instromer vergoed krijgen. In de bve-sector is een regeling van kracht voor subsidiëring van opleidingstrajecten voor personeel dat wordt aangetrokken en een duaal scholingstraject gaat volgen. Box 2: Zij-instroom in het onderwijs In het afgelopen schooljaar is de belangstelling voor zij-instroom in het beroep verder toegenomen. Dit blijkt uit het aantal afgegeven geschiktheidsverklaringen, het aantal plaatsingen en het gebruik van de subsidieregeling. Uit gegevens van de Inspectie blijkt dat in de periode van juli tot en met december 2001 het aantal geschiktheidverklaringen in de sectoren po en vo is toegenomen van 1075 tot Volgens opgave van de bemiddelingsorganisaties Career Center Onderwijs, Onderwijs BV en Word Leraar! 1 is in dezelfde periode het aantal plaatsingen in het po en vo toegenomen van 184 tot 541. In de bve-sector is de didactische cursus bve ontwikkeld om leraren op te leiden die (nog) niet aan de benoembaarheideisen voldoen. De opleidingscapaciteit van deze cursus is 1 De belangrijkste taken van de bemiddelingsorganisaties in 2001 waren het geven van voorlichting aan scholen, het opbouwen van samenwerkingsrelaties met schoolbesturen, het werven van vacatures, het voeren van intakegesprekken met potentiële zij-instromers en het plaatsen van zij-instromers. Persexemplaar 221

6 uitgebreid van 228 naar 428 plaatsen. Deze capaciteit wordt door de opleidingsinstituten volledig benut. De huidige aanbodfinanciering van de didactische cursus bve wordt in 2003 gewijzigd naar vraagfinanciering. Tenslotte blijkt uit het aantal subsidieaanvragen en -toekenningen in het po en vo een toename van de belangstelling voor zij-instroom in het beroep. Eind 2001 waren er bij CFI 65 aanvragen in behandeling en 146 toegekend. De subsidieregeling is met ingang van 1 augustus 2001 vereenvoudigd en verbeterd. In onderstaande tabel zijn de aantallen zij-instromers weergegeven. Zij-instromers worden overigens niet alleen door bemiddelingsorganisaties, maar ook door scholen zelf aangetrokken. Tabel 3: Aantal zij-instromers (personen) Primair onderwijs Voortgezet onderwijs Bve-sector Opmerking: Voor po en vo zijn in de tabel het aantal geplaatste en te plaatsen zij-instromers opgenomen, voor de bve-sector gaat het om het aantal opleidingsplaatsen in de didactische cursus. Bron: Realisatiegegevens over 2001 van Career Center Onderwijs, Onderwijs BV en Word Leraar! (po en vo). De Interimwet zij-instroom is in 2001 voor het eerst geëvalueerd (nulmeting). In 2002 vindt de eerste vervolgmeting plaats. tijdelijke inzet onderwijs op maat Naast zij-instromers in het beroep, die structureel de overstap maken naar het onderwijs, wordt de instroom in het onderwijs ook vergroot door gebruik te maken van tijdelijke inzet van docenten. Detachering vanuit bijvoorbeeld het bedrijfsleven is hiervoor een instrument. Ook kan het arbeidsmarktpotentieel van het onderwijs en daarmee de instroom van personeel in het onderwijs worden vergroot door functies te creëren die toegankelijk zijn voor anderen dan de traditionele doelgroepen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de nieuwe functie van lerarenondersteuner. Lerarenondersteuners Om de mogelijkheden van de inzet van meer gedifferentieerde functies van onderwijsondersteunend personeel te vergroten, hebben scholen in het basisonderwijs de ruimte gekregen om naast onderwijsassistenten ook lerarenondersteuners aan te trekken. Door de inzet van onderwijsondersteunend personeel kunnen leraren een deel van het werk overdragen, zodat zij zich meer kunnen concentreren op hun kerntaak. Daar de nieuwe functie van lerarenondersteuner inhoudelijk zwaarder is dan de functie van onderwijsassistent, geldt hiervoor ook een hogere waardering (schaal 7). Een beschrijving van deze nieuwe voorbeeldfunctie van lerarenondersteuner is opgenomen in de brochure Kiezen uit kansen over functiedifferentiatie. De brochure is verspreid onder alle scholen in het primair onderwijs. Daarnaast is er de brochure Meer handen in de school, waarin aandacht wordt besteed aan de ondersteunende functies: klassenassistent, onderwijsassistent en lerarenondersteuner. Daarin wordt ingegaan op de wijze waarop zij kunnen worden ingezet in de onderwijssituatie en wordt informatie gegeven over een aantal praktische zaken als werving, inschaling en opleidingseisen. Om ervaring op te doen met onderwijs op maat door de inzet van meer gedifferentieerde functies van onderwijspersoneel zijn in het primair en voortgezet onderwijs en in het Persexemplaar 222

7 beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie pilots gestart. De kennis en ervaring die in deze pilots wordt opgedaan, wordt overgedragen aan andere scholen en instellingen, zodat ook zij stappen kunnen zetten in de richting van eigentijds onderwijs en een moderne organisatie. Het effect van de diverse beleidsinitiatieven ter bevordering van functiedifferentiatie wordt van jaar tot jaar gevolgd door monitoring. Een eerste meting over het jaar 2002 wordt in 2003 gepubliceerd. leerling-werknemers Leraren in opleiding (lio s) Een andere maatregel die de instroom moet bevorderen betreft de leraar-in-opleiding. Lio s zijn vierdejaarsstudenten die leren en werken combineren. Ze hebben bij een school een tijdelijk dienstverband van vijf maanden bij een volledige werkweek of een periode die daarmee overeenkomt bij een niet volledige werkweek. Lio s zijn leerlingwerknemers en ontvangen een salaris. De school ontvangt 680 als bijdrage in de kosten van begeleiding van de lio. De maatregel heeft als effect dat het moment van toetreding tot de arbeidsmarkt naar voren wordt gehaald. Uit CASO (centrale administratie salarissen onderwijzend personeel) blijkt dat er in 2001 in de sectoren po, vo en bve respectievelijk 1111, 327 en 32 personen als lio geregistreerd stonden. Dit komt overeen met 958, 223 en 19 fte voor respectievelijk deze sectoren (zie onderstaande tabel). Niet alle vierdejaars studenten verwerven een leerarbeidsplaats als lio. Een deel van de laatstejaarsstudenten krijgt een stageplaats. CASO registreert alleen de lio-werknemers en neemt de vierdejaars stagiairs dus niet mee in de telling. Om deze reden zijn de streefwaarden ten opzichte van de vorige begroting bijgesteld, en aangepast aan het aantal lio s met een aanstelling bij een school. In onderstaande tabel zijn de realisatiecijfers en streefcijfers van het aantal lio s weergegeven. Van de regeling blijkt in de bve-sector weinig gebruik gemaakt te worden. Gezien het geringe gebruik wordt gekeken hoe het budget effectiever ingezet kan worden. Hierbij valt te denken aan meer ondersteunende functies of het budget toe te voegen aan de subsidieregeling duale opleidingstrajecten. Tabel 4: Realisatie en streefcijfers aantal lio s (fte) Primair onderwijs Voortgezet onderwijs Bve-sector Bron: Realisatiecijfers uit CASO, peilmoment maart Opmerking: Bij de bepaling van het aantal voltijdbanen is uitgegaan van 0,42 fte per lio (5 maanden stage per jaar). Dit betekent bijvoorbeeld dat het aantal lio s in de bve-sector voor de komende jaren 100 personen is. pilotproject Samenwerking en uitwisseling onderwijs en bedrijfsleven Om de personele uitwisseling tussen bedrijfsleven en onderwijs gestalte te geven, is in samenwerking met sociale partners in de metaalsector het pilotproject «Vakmensen als deeltijdleraar in het vmbo» gestart. Op 20 maart 2002 hebben de eerste 12 deelnemers aan dit pilotproject hun getuigschrift ontvangen. In Twente is een tweede pilotproject begonnen met 26 deelnemers, waarbij het aantal opleidingsrichtingen en branches is uitgebreid van alleen metaal naar metaal, horeca en bouw. Tevens wordt de huidige invulling met vmbo uitgebreid met de bve-sector. Intussen is er een landelijke projectorganisatie opgezet om dit project landelijk neer te Persexemplaar 223

8 zetten. Het streven is om in regionale of sectorale verbanden de uitwisseling tussen onderwijs en bedrijfsleven op het terrein van personeelsvoorziening te verankeren. In een tweetal pilotregio s is uitwerking gegeven aan het convenant dat in 2000 is gesloten tussen onderwijsveld en VNO/NCW, dat is gericht op detachering van werknemers uit het bedrijfsleven en het voortgezet onderwijs en de bve-sector. Inzet van beleid is ook hier de samenwerking structureel en landelijk gestalte te geven. Dit project, met de naam «Bedrijf voor de klas», wordt uitgevoerd door het Sectorbestuur voor de Onderwijsarbeidsmarkt. voortzetten algemene campagne Imagocampagne Om het imago van het beroep van leraar te versterken is in september 2001 de imagocampagne Je groeit in het onderwijs van start gegaan. De campagne richt zich op alle onderwijssectoren en potentiële doelgroepen voor het onderwijs. De campagne kent drie niveaus: het eerste algemene niveau is het versterken en behouden van het imago van het beroep leraar. Het tweede niveau is specifiek en richt zich op het benaderen van doelgroepen in het onderwijs. Het derde niveau is gericht op lokale werving en het ondersteunen van wervingsactiviteiten van scholen. Op het eerste niveau zijn vooral massamediale middelen ingezet zoals televisie, radio, print, buitenreclame en een internetsite. De reacties op de campagne zijn positief. 92% van het algemeen publiek vindt dat het beroep leraar een belangrijk beroep is waar men over het algemeen positief tegenover staat. De resultaten van het trackingonderzoek van de Rijksvoorlichtingsdienst geven aan dat de belangstelling voor het leraarschap hoog is. De boodschap van de campagne is bij de doelgroep goed overgekomen. Op het tweede niveau zijn brochures verschenen over functiedifferentiatie en duobanen. Ook is een direct mail actie voor het project (Team) Onderwijs op maat (TOM) uitgevoerd en is voor dit project een interactieve website geopend. Voor het derde niveau is een verkenning gestart naar de mogelijkheden van een «toolkit» voor scholen. Een instrument dat scholen kan helpen bij de werving van kandidaten. Ook wordt gewerkt aan het inrichten van een centraal informatiepunt voor potentiële kandidaten voor het onderwijs. Voor de komende tijd wordt de algemene campagne voortgezet en wordt op het tweede niveau een deelcampagne ontwikkeld gericht op het onder de aandacht brengen van het traject zij-instroom bij zowel scholen als mogelijke kandidaten. Tegengaan uitstroom arbeid en zorg Kinderopvang Om de uitstroom van werknemers in verband met zorgtaken te voorkomen en om nieuwe werknemers aan te trekken die arbeid en zorg willen combineren zijn de budgetten voor kinderopvang in het onderwijs de laatste jaren sterk uitgebreid. Het aantal opvangplaatsen is, gelijk opgaand met het budget, ook sterk gegroeid (zie onderstaande tabel). Met name in 2000 en 2001 was de groei substantieel (ruim 50 procent). Tabel 5: Aantal voltijdse opvangplaatsen jarigen jarigen Totaal Bron: Kintent, peilmoment ultimo het jaar. Cijfers 2002 ultimo juni. Persexemplaar 224

9 Ook in 2001 en 2002 zijn extra middelen ingezet (samen 6,4 miljoen) zodat er, ondanks het groeiende beroep op de kinderopvangregelingen, geen financiële wachtlijst hoeft worden ingesteld. Dit geldt zowel voor de opvang van 0- tot 4-jarigen als voor de regeling voor buitenschoolse opvang. Een werknemer met een verzoek om kinderopvang kan dus direct een beroep doen op bemiddeling en een financiële bijdrage van de werkgever. Het aantal volledige opvangplaatsen bedroeg op 1 juli 2002 ruim 5000, waarvan bijna 3800 voor de opvang van 0- tot 4-jarigen. Het is de bedoeling de regeling in 2003 onder de loep te nemen, ter voorbereiding van de Wet basisvoorziening kinderopvang die in 2004 van kracht wordt. verhogen schoolbudget betrekkingsomvang Betaald ouderschapsverlof In het kader van de uitwerking van de maatregelen naar aanleiding van het rapport van de werkgroep Van Rijn is met de centrales voor overheidsen onderwijspersoneel overeengekomen een voorziening van betaald ouderschapsverlof in het onderwijs te introduceren. Hiermee is beoogd een bijdrage te leveren aan de arbeidsparticipatie van personeelsleden met jonge kinderen in het onderwijs. Voor de introductie van betaald ouderschapsverlof is het schoolbudget per 1 augustus 2001 verhoogd. Deze verhoging biedt ruimte om in de structurele situatie een voorziening van betaald ouderschapsverlof te creëren die de vergelijking met de regelingen in andere overheidssectoren, zoals de sector Rijk, kan doorstaan. Voor het primair onderwijs wordt de regeling voor het schooljaar 2001/2002 neergelegd in het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel. Op basis van deze regeling geldt het ouderschapsverlof voor ouders en verzorgers van kinderen die op 1 augustus 2001 de leeftijd van drie jaar nog niet hebben bereikt. Door de voorziening gefaseerd in te voeren wordt een onevenredig beslag op het schoolbudget voorkomen. Op basis van het op 16 mei 2002 tussen de minister van OCenW en de sociale partners gesloten Convenant decentralisatie hoofdstuk I-C van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, maken de sociale partners afspraken over de inrichting van de regeling van betaald ouderschapsverlof per 1 augustus 2002 in het kader van de decentrale cao-po. Voor het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie vormt de introductie van betaald ouderschapsverlof al vanaf 1 augustus 2001 onderwerp van overleg in het kader van de decentrale cao s. Uit resultaten van het onderzoek dat in 2002 is uitgevoerd naar de besteding van de (verhoogde) schoolbudgetten, kan worden geconcludeerd dat het betaald ouderschapsverlof duidelijk in een behoefte voorziet. Vergroten werktijdfactor Deels in het kader van cao-afspraken en voor een ander deel op initiatief van individuele werkgevers en werknemers in het onderwijs is gestreefd de gemiddelde betrekkingsomvang van een baan te vergroten. Over de periode van 1997 tot 2001 valt hierdoor een stijging van de betrekkingsomvang van mensen die in een deeltijdbaan werken, waar te nemen. De toename van de gemiddelde betrekkingsomvang is ruim 13% voor het docerend en onderzoekpersoneel dat in deeltijd werkt. Voor het ondersteunend en beheerpersoneel is die toename 8,5%. Deze cijfers hebben betrekking op de gemiddelde ontwikkeling in alle onderwijssectoren. De stijging in 1998 bij het docerend en onderzoekpersoneel is grotendeels het gevolg van het vergroten van de betrekkingsomvang bij het invoeren van de adv in dat jaar. Persexemplaar 225

10 Figuur 2: Ontwikkeling gemiddelde betrekkingsomvang deeltijdpersoneel in het onderwijs, ,60 betrekkingsomvang 0,58 0,56 0,54 0,52 docerend en onderzoekpersoneel ondersteunend en beheerpersoneel 0, Bron: Ministerie van BZK, Kerngegevens Overheidspersoneel. flexibiliseren regeling spaarverlof verbeteren carrièreperspectieven In het onderwijs bestaat de mogelijkheid de betrekkingsomvang uit te breiden door onder andere verzilvering en sparen van de adv-uren. De uitbreiding door het opplussen en verzilveren van de adv leverde in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs respectievelijk 800 en 200 fte op. Het gebruik van het adv-spaarverlof door onderwijzend personeel levert naar verwachting in het schooljaar 2002/ respectievelijk 400 fte op voor het po en het vo. Eind 2002 wordt een onderzoek gestart naar de mogelijkheden de regeling spaarverlof te flexibiliseren. Schoolbudgetten In het kader van de uitwerking van de maatregelen naar aanleiding van het rapport van de werkgroep Van Rijn zijn de schoolbudgetten in de sectoren po 1, vo en bve per 1 augustus 2001 substantieel verhoogd. Met deze verhoging worden onder meer de volgende doelen nagestreefd: + verbetering van het loopbaanperspectief via functiedifferentiatie binnen de leraarsfuncties, functiedifferentiatie binnen de onderwijsondersteunende functies, extra inzet van onderwijsondersteunend personeel en beloningsdifferentiatie; + versterking van de schoolontwikkeling 2 in het voortgezet onderwijs; + vergroten van de ruimte voor scholing en begeleiding van zijinstromers en voor betaald lio-schap; + intensivering van arbeid en zorg (onder andere de introductie van een vorm van betaald ouderschapsverlof). 1 Zie ook paragraaf van beleidsartikel 1. 2 Schoolontwikkeling is het verbeteren van de organisatie van het onderwijsproces in de school in samenhang met onderwijskundige vernieuwing. Box 3: Verhogen schoolbudgetten Ook in 2002 zijn de schoolbudgetten verhoogd. De verhoging stelt scholen onder andere in staat de carrièreperspectieven van hun leraren te verbeteren. In het primair onderwijskan zo 20 procent van de leraren in een hogere salarisschaal geplaatst worden. In het vo en bve is dat 10 procent. Het percentage ligt lager dan in het po omdat de kosten ongeveer het dubbele bedragen. De maatregel betekent dat leraren meer promotiemogelijkheden hebben dan voorheen. Ook ontstaat ruimte voor functiedifferentiatie, zodat de leraar zich kan concentreren op zijn onderwijskundige taken en een deel van zijn werk kan overlaten aan assistenten. Persexemplaar 226

11 Daarnaast is met ingang van dezelfde datum in het primair onderwijs het schoolbudget voor management, ondersteuning, arbeidsmarkt en arbeidsomstandigheden (moa-budget) samengevoegd met het nascholingsbudget, het arbeidsmarktknelpuntenbudget, de vergoeding voor (invoering) van integraal personeelsbeleid en de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor bestuur en management, tot één (in geld uit te keren) schoolbudget. onderzoek inzet schoolbudgetten Evenals in het schooljaar 2000/2001, is in het schooljaar 2001/2002 een onderzoek uitgevoerd naar de inzet van de (verhoogde) schoolbudgetten. Om zo spoedig mogelijk inzicht te krijgen in de wijze waarop de instellingen de schoolbudgetten gaan inzetten, is de meting bij de instellingen uitgevoerd in januari Dit betekent echter dat op het moment van de meting op een deel van de instellingen nog geen beslissing was genomen over de inzet van het schoolbudget. Uit de gegevens van de instellingen die het schoolbudget wel reeds hadden ingezet of daarvoor plannen hadden gemaakt, kan geconcludeerd worden dat het schoolbudget voorziet in de behoefte van de instellingen een eigen invulling te geven aan het aanpakken van de arbeidsmarktproblematiek. Box 4: Besteden schoolbudgetten In alle sectoren besteedt meer dan de helft van de instellingen het schoolbudget aan betaald ouderschapsverlof. Met de introductie van betaald ouderschapsverlof wordt dus voorzien in een duidelijke behoefte. In het primair onderwijs zijn andere veel genoemde bestemmingen scholing en het afsluiten van arbo-contracten. In het voortgezet onderwijs wordt het schoolbudget ook vaak besteed voor de inzet van extra onderwijsondersteunend personeel voor het primaire proces, werkdrukverlagende maatregelen en het vormgeven van onderwijsvernieuwing en schoolontwikkeling. De meest genoemdebestemmingen in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie zijn het aantrekken van onderwijsondersteunend personeel voor het primaire proces, het professionaliseren van de schoolorganisatie en scholing. Opvallend is dat in alle sectoren de doelen en de concrete bestemmingen van het schoolbudget zeer divers zijn. Het schoolbudget voorziet dus in de behoefte van instellingen om eigen invullingen te kiezen maatwerk te kunnen leveren Arbeidsvoorwaarden ruimte voor scholen Decentralisatie arbeidsvoorwaardenvorming Om optimaal te kunnen inspelen op de specifieke arbeidsmarktsituatie moeten scholen in de sectoren po, vo en bve de ruimte krijgen een eigen arbeidsvoorwaarden- en personeelsbeleid te gaan voeren. Verdere decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden is een randvoorwaarde hiervoor. Met de decentralisatie worden bevoegdheden en taken belegd op het niveau waarop de primaire (sectorniveau) en secundaire arbeidsvoorwaarden (instellingsniveau) beter kunnen worden afgestemd op de arbeidsmarktsituatie. In de bve-sector wordt de vorming van arbeidsvoorwaarden na afloop van de huidige cao onderwijs op 1 februari 2003 gedecentraliseerd. Een kerngroep bestaande uit vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties en het ministerie gaat op dit moment na onder welke voorwaarden en in welk tempo voor de sectoren po en vo verdere decentralisatie kan plaatsvinden. Als belangrijkste voorwaarde wordt gezien de aanwezigheid van lumpsumfinanciering, bestuurlijke eenheid in Persexemplaar 227

De beleidsartikelen OVERZICHTSCONSTRUCTIE ONDERWIJSPERSONEEL. 1. Algemene beleidsdoelstelling

De beleidsartikelen OVERZICHTSCONSTRUCTIE ONDERWIJSPERSONEEL. 1. Algemene beleidsdoelstelling OVERZICHTSCONSTRUCTIE ONDERWIJSPERSONEEL 1. Algemene beleidsdoelstelling De algemene doelstelling voor het onderwerp onderwijspersoneel is het zorgen voor de beschikbaarheid van voldoende personeel van

Nadere informatie

Jaarboek 2005. Onderwijsarbeidsmarkt in beeld

Jaarboek 2005. Onderwijsarbeidsmarkt in beeld Jaarboek 2005 Onderwijsarbeidsmarkt in beeld 1 Voor nadere inlichtingen over de inhoud van deze publicatie kunt u zich wenden tot: Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) Telefoon 070-376 57 70 ISBN

Nadere informatie

Uw brief van. 2 en 5 april 2004

Uw brief van. 2 en 5 april 2004 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk Uw brief van Uw kenmerk 21 april 2004 AP/AOM/2004/17149 2 en 5 april 2004 2030411790 en

Nadere informatie

Sectorale arbeidsmarktinformatie

Sectorale arbeidsmarktinformatie Sectorale arbeidsmarktinformatie Overschotten en tekorten Kansen en mogelijkheden Deel B: Sectorbeschrijvingen 19. Onderwijs Den Haag 20 december 2011 Inhoudsopgave Onderwijs...3 1. Sectorfiche...3 2.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 923 Werken in het onderwijs Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETEN- SCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer OC enw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon (079)

Nadere informatie

ocw0200418 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Zoetermeer, 18 april 2002

ocw0200418 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Zoetermeer, 18 april 2002 ocw0200418 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Zoetermeer, 18 april 2002 Zoals ik u bij brief d.d. 26 maart 2002 (AB/BAP/2002/12 447) heb toegezegd, wordt u hierbij geïnformeerd over

Nadere informatie

ocw0000352 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 19 maart 2001

ocw0000352 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 19 maart 2001 ocw0000352 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 19 maart 2001 Bij brief van 20 december 2000 (AB/2000/52374) heb ik u geïnformeerd over de stand van zaken bij het zij-instroom

Nadere informatie

Convenant OCW-SBO. Aanpak van het Lerarentekort

Convenant OCW-SBO. Aanpak van het Lerarentekort Convenant OCW-SBO Aanpak van het Lerarentekort Partijen: De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, mevrouw M.J.A. van der Hoeven, en Het Algemeen Bestuur van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt,

Nadere informatie

U hebt verzocht om meer informatie over de bekostiging van de duale opleiding tot leraar BVE.

U hebt verzocht om meer informatie over de bekostiging van de duale opleiding tot leraar BVE. logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 4 november 2003 AP/A&A/2003/53124 Onderwerp Nadere informatie n.a.v. AO lerarenbeleid 29-10-03

Nadere informatie

S A M E N V A T T I N G

S A M E N V A T T I N G 5 6 Samenvatting Dit advies bevat de reactie van de Sociaal-Economische Raad op de adviesaanvraag over het voorkómen van arbeidsmarktknelpunten in de collectieve sector. Hierover hebben de ministers van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 197 Wijziging van de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet op het

Nadere informatie

Daartoe spreken partijen onderstaand pakket maatregelen af ter bevordering van de mobiliteit van personeel.

Daartoe spreken partijen onderstaand pakket maatregelen af ter bevordering van de mobiliteit van personeel. Onderhandelaarsakkoord convenant mobiliteit passend onderwijs PARTIJEN Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap PO-Raad VO-raad AOC Raad CNV Onderwijs AVS CMHF OVERWEGENDE: dat er sprake is van

Nadere informatie

De BAPO (Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen)

De BAPO (Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen) Contactpersoon: Diederik Brink, 030 751 1726, dbrink@cnvo.nl Datum: juli 2013 De BAPO (Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen) In de diverse onderwijssectoren is de BAPO-regeling al geruime tijd onderwerp

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 03 7 93 Werken in het onderwijs Nr. 44 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

ocw Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 18 juni 2001

ocw Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 18 juni 2001 ocw0000701 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 18 juni 2001 Bijgaand doe ik u toekomen het onderhandelaarsakkoord over uitwerking van de maatregelen naar aanleiding van het rapport

Nadere informatie

Regeling G.O.- en vakbondsfaciliteiten 2005

Regeling G.O.- en vakbondsfaciliteiten 2005 OCenW-Regelingen Regeling houdende regels voor het verlenen van faciliteiten aan organisaties van onderwijspersoneel in verband met de vergoeding van de kosten van vervanging van onderwijs-personeel dat

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Aan de leden van de commissie voor Onderwijs, Sociale zaken, Werkgelegenheidsbevordering en Integratiebeleid.

Gemeente Den Haag. Aan de leden van de commissie voor Onderwijs, Sociale zaken, Werkgelegenheidsbevordering en Integratiebeleid. Wethouder van Onderwijs, ociale Zaken, Werkgelegenheidsbevordering en Integratie drs P.M.M. Heijnen Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van Aan de leden van de commissie

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord. CAO sector onderwijs (PO)

Onderhandelaarsakkoord. CAO sector onderwijs (PO) Onderhandelaarsakkoord CAO sector onderwijs (PO) 2007-2009 De ACOP, de CCOOP, het AC en de CMHF enerzijds en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap anderzijds, verder te noemen partijen maken

Nadere informatie

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting Jaarlijks brengt het A+O fonds Gemeenten de Personeelsmonitor uit. Dit rapport geeft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HRM en arbeidsmarktontwikkelingen bij gemeenten weer. In deze samenvatting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 729 Evaluatie Wet inkomensvoorziening oudere werklozen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

De beleidsartikelen (artikel 9)

De beleidsartikelen (artikel 9) De beleidsartikelen (artikel 9) 9. ARBEIDSMARKT EN PERSONEELSBELEID 9.0 Hoofdlijnenakkoord Balkenende II In de overzichtsconstructie arbeidsmarkt en personeelsbeleid wordt kort ingegaan op de intensiveringen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 399 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

CAO-KINDEROPVANG, VOOR KINDERCENTRA EN GASTOUDERBUREAUS CAO-AKKOORD 2010-2011

CAO-KINDEROPVANG, VOOR KINDERCENTRA EN GASTOUDERBUREAUS CAO-AKKOORD 2010-2011 CAO-KINDEROPVANG, VOOR KINDERCENTRA EN GASTOUDERBUREAUS CAO-AKKOORD 2010-2011 Partijen bij de CAO Kinderopvang, te weten: Maatschappelijk Ondernemers Groep, gevestigd te Utrecht De Branchevereniging Ondernemers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 597 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs ter bestendiging en actualisering

Nadere informatie

Deeltijdwerken in het po, vo en mbo

Deeltijdwerken in het po, vo en mbo Deeltijdwerken in het po, vo en mbo 1. Inleiding In Nederland wordt relatief veel in deeltijd gewerkt, vooral in de publieke sector. Deeltijdwerk komt met name voor onder vrouwen, maar ook steeds meer

Nadere informatie

Kaderregeling Vierslagleren in het voortgezet onderwijs

Kaderregeling Vierslagleren in het voortgezet onderwijs Kaderregeling Vierslagleren in het voortgezet onderwijs... Inleiding Voor het voorgezet onderwijs (vo) is de verwachting dat het huidige lerarentekort, dat zich vooral voordoet in een aantal vakken, de

Nadere informatie

CNV Onderwijs gaat voor behoud van expertise

CNV Onderwijs gaat voor behoud van expertise CNV Onderwijs gaat voor behoud van expertise Zoals bekend heeft de minister van OCW grote bezuinigingen aangekondigd op passend onderwijs. CNV Onderwijs is en blijft het oneens met die bezuinigingen en

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Na respectieve raadplegingen zullen partijen uiterlijk 1 december 2008, dit onderhandelaarsakkoord omzetten in een definitief akkoord.

Na respectieve raadplegingen zullen partijen uiterlijk 1 december 2008, dit onderhandelaarsakkoord omzetten in een definitief akkoord. Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2009 De Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO) enerzijds en de Centrales AC, ACOP, CCOOP en CMHF anderzijds, verder te noemen partijen, hebben op 11 november 2008 de

Nadere informatie

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Opgesteld : maart 2006 Vastgesteld : juni 2006 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 2005 vergeleken met 1999 2 Genomen maatregelen vanaf 1999 3 Nieuwe

Nadere informatie

Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015

Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015 Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015 (20140411) Dit eindvoorstel komt voort uit de gesprekken die de PO-Raad en de werknemersorganisaties voerden tussen november 2013 en februari 2014. Het is de

Nadere informatie

Mobiliteitscentrum/flexpool BDOF Wenkend perspectief

Mobiliteitscentrum/flexpool BDOF Wenkend perspectief Mobiliteitscentrum/flexpool BDOF Wenkend perspectief 1. Inleiding In de vergadering van BDOF van 16 april jl. is een positieve grondhouding ten aanzien van een eventueel mobiliteitscentrum en een flexpool

Nadere informatie

Beleidsartikelen BELEIDSARTIKEL 6: ARBEIDSMARKTBELEID Algemene beleidsdoelstelling

Beleidsartikelen BELEIDSARTIKEL 6: ARBEIDSMARKTBELEID Algemene beleidsdoelstelling BELEIDSARTIKEL 6: ARBEIDSMARKTBELEID 1 6.1 Algemene beleidsdoelstelling Het leveren van een bijdrage aan een adequaat functionerende arbeidsmarkt in VWS-sectoren om het beoogde voorzieningenniveau te kunnen

Nadere informatie

Kaderregeling Vierslagleren

Kaderregeling Vierslagleren Kaderregeling Vierslagleren Inleiding Het (dreigend) verlies van een generatie jonge leraren is een groot arbeidsmarktknelpunt in het po. Met name door dalende leerlingenaantallen wordt het steeds moeilijker

Nadere informatie

SAMENWERKINGSGROEP OPLEIDINGSSCHOLEN NOORD-HOLLAND - FLEVOLAND SONF

SAMENWERKINGSGROEP OPLEIDINGSSCHOLEN NOORD-HOLLAND - FLEVOLAND SONF SAMENWERKINGSGROEP OPLEIDINGSSCHOLEN NOORD-HOLLAND - FLEVOLAND SONF Aanstellingsbeleid en honorering van studenten, duale studenten, LiO s, studenten educatieve minoren en zij-instromers Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 23 328 Arbeidsmarktbeleid onderwijs Nr. 74 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETEN- SCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek Sociaal jaarverslag 2014 Regio Gooi en Vechtstreek Aantallen en fte s In 2014 is er binnen de Regio een daling te zien in het aantal medewerkers. Er is echter geen afname van het aantal fte ten opzichte

Nadere informatie

Moerdijk. gemeenff RAADSINFORMATIEBRIEF. 127Yol

Moerdijk. gemeenff RAADSINFORMATIEBRIEF. 127Yol gemeenff Moerdijk RAADSINFORMATIEBRIEF Van van bu en wethouders Aan de leden van de qemeenteraad Onderwerp Generatiepact Nummer griffie Zaaknummer Documentnummer 22AUG zo{o 127Yol Verantwoordel ke llehouder:

Nadere informatie

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg Afsprakenkader Partners in Leren en Werken in Zorg en Welzijn Zeeland ViaZorg 2014 Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad INHOUD Inleiding 1. Hoe kunnen de opleidingen kwalitatief beter en vooral uitdagender?

Nadere informatie

Verzuimanalyse MBO-sector

Verzuimanalyse MBO-sector Verzuimanalyse MBO-sector 3 e kwartaal 2011 t/m 2 e kwartaal 2012 MBO Raad Woerden, November 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het genereren van de verzuimgegevens... 4 3. Van registratie naar

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Regeling bijdrage kosten zij-instromers voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs

Regeling bijdrage kosten zij-instromers voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs OCenW-Regelingen Regeling bijdrage kosten zij-instromers 2003-2004 voor primair en voortgezet Bestemd voor: besturen van scholen of instellingen waarop de Wet op het primair, de Wet op de expertisecentra

Nadere informatie

Het akkoord per sector op hoofdlijnen

Het akkoord per sector op hoofdlijnen Het akkoord per sector op hoofdlijnen ALGEMEEN Al het onderwijspersoneel (onderwijzend en ondersteunend) krijgt op de dag van de leraar in 2008 een bedrag van 200 euro indien men fulltime werkt, deeltijders

Nadere informatie

2. De Vereniging Samenwerkende Werkgeversorganisaties, gevestigd te Voorburg, hierna te noemen: VSWO, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

2. De Vereniging Samenwerkende Werkgeversorganisaties, gevestigd te Voorburg, hierna te noemen: VSWO, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: Convenant ten behoeve van een sociaal plan OALTleraren in verband met het aanscherpen van de kwalificatievereisten per 1-8-2002 voor OALT-leraren die taalondersteuning geven De onderstaande partijen: 1.

Nadere informatie

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 514 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 april 2014 Bijgaand treft u het rapport

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord verlenging van de CAO-PO

Onderhandelaarsakkoord verlenging van de CAO-PO Met uitzondering van de Bond KBO (Organisatie van katholieke schoolbesturen) hebben de vakcentrales en overige werkgevers op donderdag 28 oktober de CAO PO 2002 tot 2005 ondertekent. Dit is de CAO die

Nadere informatie

Subsidieregeling duale opleidingstrajecten onderwijsfuncties BVE-sector 2001

Subsidieregeling duale opleidingstrajecten onderwijsfuncties BVE-sector 2001 OCenW-Regelingen Bestemd voor: ROC s Vakinstellingen Instellingen laatste van een richting Doveninstituten 12.3.9-hogescholen Algemeen verbindend voorschrift Datum: 26 augustus 2001 Kenmerk: BVE/Bestel/2001/31575

Nadere informatie

Tijdelijke stimuleringsregeling zij-instroom leraren primair onderwijs naar voortgezet onderwijs

Tijdelijke stimuleringsregeling zij-instroom leraren primair onderwijs naar voortgezet onderwijs Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Tijdelijke stimuleringsregeling zij-instroom leraren primair onderwijs naar voortgezet

Nadere informatie

Grootste stijging aantal nieuwe WIA-uitkering in het hoger beroepsonderwijs

Grootste stijging aantal nieuwe WIA-uitkering in het hoger beroepsonderwijs Langdurig zieke werknemers die in aanmerking komen voor een uitkering op grond van arbeidsongeschiktheid vielen voorheen onder de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Op 1 januari 2006 maakte

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Regeling studiefaciliteiten duurzame inzetbaarheid Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0168 van het College van Bestuur op 18 mei 2015 Deze regeling treedt in werking per 1 juni 2015 en vervangt de Regeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 817 Sociale werkvoorziening Nr. 131 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Belangrijkste resultaten van de. Nationale Enquête

Belangrijkste resultaten van de. Nationale Enquête Belangrijkste resultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2013, uitgesplitst voor het voortgezet onderwijs. De volgende onderwerpen komen in deze uitgave aan bod: Arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 27 923 Werken in het onderwijs Nr. 141 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Doorwerken na 65 jaar

Doorwerken na 65 jaar CvA-notitie februari 2008 Doorwerken na 65 jaar De levensverwachting en het gemiddelde aantal gezonde jaren na het bereiken van de 65-jarige leeftijd is toegenomen. Een groeiende groep ouderen heeft behoefte

Nadere informatie

Aantal medewerkers Noordoost-Brabant

Aantal medewerkers Noordoost-Brabant Regio Noordoost-Brabant 1 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Noordoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Inleiding Mobiliteit is één van de instrumenten voor integraal personeelsbeleid. Mobiliteit geeft medewerkers mogelijkheden om op

Nadere informatie

Tijdelijke subsidieregeling onderwijsondersteunend personeel 2002

Tijdelijke subsidieregeling onderwijsondersteunend personeel 2002 OCenW-Regelingen Bestemd voor: besturen en schoolleiders van scholen of instellingen waarop de Wet op het primair onderwijs of de Wet op de expertisecentra van toepassing is. Algemeen verbindend voorschrift

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Hoe kan het dat de loonsverhoging maar 1,2% is. Er is toch geen nullijn meer?

Hoe kan het dat de loonsverhoging maar 1,2% is. Er is toch geen nullijn meer? Veelgestelde vragen onderhandelaarsakkoord cao vo 2014-2015 1. Loonparagraaf Hoeveel loonsverhoging is afgesproken? In de cao is, als voorschot op het einde van de nullijn voor overheid en onderwijs in

Nadere informatie

STICHTING VAN DE ARBEID. Aan: decentrale cao-partijen. Geachte mevrouw, heer,

STICHTING VAN DE ARBEID. Aan: decentrale cao-partijen. Geachte mevrouw, heer, STICHTING VAN DE ARBEID Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK DEN HAAG Aan: decentrale cao-partijen T 070. 3 499 577 F 070. 3 499 796 E info@stvda.ni www.stvda.ni Den Haag : 17 april 2015 Ons kenmerk

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Aantal medewerkers West-Brabant

Aantal medewerkers West-Brabant Regio West-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn West-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio West-Brabant. Waar mogelijk

Nadere informatie

1. Welke routes tot leraar zijn er in het hoger onderwijs?

1. Welke routes tot leraar zijn er in het hoger onderwijs? 1 1. Welke routes tot leraar zijn er in het hoger onderwijs? Het hoger onderwijs kent routes tot leraar in het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs: HBO Het hoger beroepsonderwijs kent

Nadere informatie

Voortgangsmemo. Betreft: Update Banenafspraak sector Overheid & Onderwijs periode juni - Van: Hans Spigt (aanjager banenafspraak)

Voortgangsmemo. Betreft: Update Banenafspraak sector Overheid & Onderwijs periode juni - Van: Hans Spigt (aanjager banenafspraak) Voortgangsmemo Van: Hans Spigt (aanjager banenafspraak) Aan: minister van BZK en staatssecretaris van SZW Betreft: Update Banenafspraak sector Overheid & Onderwijs periode juni - september 2016. Datum:

Nadere informatie

B. In te dienen evaluaties

B. In te dienen evaluaties B. In te dienen evaluaties Evaluatie Wet Eenmalige Uitvraag De Wet Eenmalige Uitvraag beoogt via een groeipad de uitvraag van reeds bekende gegevens in het SUWI-domein te verminderen. De wet is per 1-1-2008

Nadere informatie

Vacatures in de industrie 1

Vacatures in de industrie 1 Vacatures in de industrie 1 Martje Roessingh 2 De laatste jaren is het aantal vacatures sterk toegenomen. Daarentegen is in de periode 1995-2000 het aantal geregistreerde werklozen grofweg gehalveerd.

Nadere informatie

ontwikkeling van medewerkers

ontwikkeling van medewerkers ontwikkeling van medewerkers 38 Veel aandacht voor ontwikkeling van personeel In 21 heeft ROC ID College opnieuw veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en professionalisering van personeel. Medewerkers

Nadere informatie

TI-Arbeidsmarkt 2013-2015

TI-Arbeidsmarkt 2013-2015 TI-Arbeidsmarkt 21-215 1. Recessie 2. Maatregelen TI-bedrijven. Gevolgen voor stage- en leerlingplekken 4. Demografische ontwikkelingen 5. Situatie in 215 1. Recessie Ontwikkeling werkvoorraad Ontwikkeling

Nadere informatie

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd.

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. 30-1- 2013 Uitgangspunten Iedereen die in een uitkering zit en die

Nadere informatie

Betaald ouderschapsverlof voor het primair onderwijs schooljaar

Betaald ouderschapsverlof voor het primair onderwijs schooljaar Betaald Mededelingen OCenW Bestemd voor: Bevoegde gezagsorganen, directies en overig personeel van: basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs, scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, afdelingen

Nadere informatie

Figuur 1: Aantal gediplomeerde studenten lerarenopleidingen studiejaar 2004-2008 (bronnen: hbo-raad en vsnu, bewerkt door sbo)

Figuur 1: Aantal gediplomeerde studenten lerarenopleidingen studiejaar 2004-2008 (bronnen: hbo-raad en vsnu, bewerkt door sbo) Aantal gediplomeerden aan de lerarenopleidingen in Nederland Ondanks huidige en verwachte lerarentekorten is er geen sprake van een substantiële groei van aantal gediplomeerden aan de verschillende lerarenopleidingen.

Nadere informatie

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015.

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. Met uitzondering van artikel 3.4 en 3.5 treedt dit

Nadere informatie

Notitie Ontheffingen bevoegdheidsregels

Notitie Ontheffingen bevoegdheidsregels Notitie Ontheffingen bevoegdheidsregels De wet op het voortgezet onderwijs (WVO) kent een aantal bepalingen waarbij limitatief is vastgelegd wanneer het onderwijs - gedurende een beperkte tijd en onder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 27 923 Werken in het onderwijs Nr. 264 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS EN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 Sectorrapport Scheepsbouw Ruud van der Aa Jenny Verheijen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Belangrijkste uitkomsten 4 1. Samenstelling werkgelegenheid 5 2. Verwachte

Nadere informatie

Werkloosheid Redenen om niet actief te

Werkloosheid Redenen om niet actief te Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends Werkloosheid Redenen 2004-2011 om niet actief te zijn Stromen op en duren de arbeidsmarkt Werkloosheidsduren op basis van de Enquête beroepsbevolking

Nadere informatie

Tegemoetkoming kosten kinderopvang onderwijspersoneel

Tegemoetkoming kosten kinderopvang onderwijspersoneel Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Tegemoetkoming kosten kinderopvang onderwijspersoneel Bestemd voor het

Nadere informatie

Financiële arbeidsvoorwaarden 2009

Financiële arbeidsvoorwaarden 2009 Voorlichtingspublicatie FEZ/ART i.o 2008/46080 Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Bestemd voor bevoegde gezagsorganen van scholen voor de sector primair

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 94 26 mei 2009 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 april 2009, nr. VO/FBI-2009/107875,

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN O2A5. (mei 2009)

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN O2A5. (mei 2009) ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN O2A5 (mei 2009) Voorwoord...3 1. Streven naar de landelijke norm van het ziekteverzuimpercentage...3 2. Streven naar een verlaging van het kort frequent ziekteverzuim...4 3. Verlaging

Nadere informatie

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant Regio Zuidoost-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Zuidoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Zuidoost-Brabant.

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen

Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen 19 JUNI 2014 Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen van de bestaande situatie Flexibilisering

Nadere informatie

Diversiteit Loont?! Factsheet Middelbaar Beroepsonderwijs

Diversiteit Loont?! Factsheet Middelbaar Beroepsonderwijs Diversiteit Loont?! Factsheet Middelbaar Beroepsonderwijs Inleiding In opdracht van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt heeft EIM onderzoek gedaan naar de meerwaarde van diversiteitsbeleid in het onderwijs.

Nadere informatie

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 Sectorrapport Waterbouw Ruud van der Aa Jenny Verheijen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Belangrijkste uitkomsten 4 1. Samenstelling werkgelegenheid 5 2. Verwachte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 20 202 27 923 Werken in het onderwijs Nr. 4 HERDRUK BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2. 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2

1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2. 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2 BAPO: VEEL GESTELDE VRAGEN. 1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2 3. Hoe dient een personeelslid, dat gebruik wenst

Nadere informatie

Arbeidsmarktkansen voor startende leraren in het PO

Arbeidsmarktkansen voor startende leraren in het PO Arbeidsmarktkansen voor startende leraren in het PO In deze notitie geven we een beeld van de arbeidsmarkt voor startende leraren in het primair onderwijs (PO). Achtereenvolgens worden de volgende vragen

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad,

Aan de leden van de gemeenteraad, Aan de leden van de gemeenteraad, Afspraakbanen In het Sociaal Akkoord dat tussen Rijk en sociale partners is afgesloten, is afgesproken dat werkgevers de komende tien jaar 125.000 extra banen realiseren

Nadere informatie

B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget

B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget Looptijd CAO Bij de nadere uitwerking van de vernieuwing van de CAO UMC is ervan uitgegaan dat de eerstkomende CAO een looptijd van drie jaar en twee

Nadere informatie

Diversiteit in het po, vo en mbo

Diversiteit in het po, vo en mbo Diversiteit in het, en 1. Inleiding In het onderwijs wordt het belang van een divers samengesteld personeelsbestand onderkend. 1 Omdat de school een maatschappelijke instelling is, is het wenselijk dat

Nadere informatie

Functiedifferentiatie binnen het primaire proces: Kiezen uit kansen

Functiedifferentiatie binnen het primaire proces: Kiezen uit kansen Functiedifferentiatie binnen het primaire proces: Kiezen uit kansen Omgaan met verschillen Het ene kind is het andere niet. Kinderen verschillen in hoe ze leren, wat ze makkelijk en moeilijk, leuk en vervelend

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 Aantallen en fte s In 2013 is er binnen de Regio zowel een kleine afname van het aantal fte geweest als van het aantal medewerkers ten opzichte van 2012. Tabel 1 Aantal medewerkers

Nadere informatie

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk Binnenkort voert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal veranderingen door in de wijze waarop de WGA wordt gefinancierd. Deze wijzigingen maken het voor zorginstellingen aantrekkelijker

Nadere informatie

werken voor vrije tijd

werken voor vrije tijd 04 02 werken voor vrije tijd 03 06 07 08 09 een tijdje ertussenuit, bijscholen, een lange vakantie, of enkele jaren voor het pensioen al minder werken... 10 11 12 01Spaarverlof: ook iets voor u? 01 Een

Nadere informatie