LOTTO BE EKER VAN BELGIË

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LOTTO BE EKER VAN BELGIË"

Transcriptie

1 Grote Prijs Houtsaeger KOKSIJDE Zaterdag LOTTO BEKER VAN BELGIË Interclub Nieuwelingen 1.17 ORGANISATIE TECHNISCHE GIDS / GUIDE TECHNIQUE

2 INHOUD / SOMMAIRE Organiserend comité / Comité d organisation. 3 College van commissarissen / Collège des commissaires 4 Telecom. 4 Karavaanbegeleiding / Orientation caravane.. 4 Ziekenhuizen / Hopitaux. 4 Medische dienst / Service medical 4 Bevoorradingszone / Zone de ravitaillement... 4 Wedstrijdreglement.. Règlement de l épreuve. 7 Reglement Beker van België.. 9 Prijzentabel / Tableau des prix Start / Départ 1 Parcours. 17 Tijdstabel / Itinéraire horaire Aankomst / Arrivée.. 28 Deelnemende ploegen / Equipes engagées 29 Erelijst / Palmares. 30 Afval / Dechets

3 ORGANISEREND COMITÉ COMITÉ D ORGANISATION Koninklijke Veloclub De Verenigde Vrienden Koksijde vzw GROTE PRIJS HOUTSAEGER KOKSIJDE 201 Erevoorzitter Walter MAES Bestuurslid Pieter DEPOTTER Voorzitter Jan DERAMOUDT Bestuurslid Henri DEWULF Ondervoorzitter Fernand SCHREEL Bestuurslid Dirk SAUBAIN Penningmeester Roger PRINSIER Bestuurslid Henri SAUBAIN Secretaris Pieter VERHAEGHE Bestuurslid Dominique VANDEVYVERE Bestuurslid Geert VANHOUTTE Bestuurslid Francine VERSCHOORE SECRETARIAAT SECRÉTARIAT Hoge Duinenlaan Koksijde Belgium T: +32 (0) M : +32 (0) F: +32 (0) E: WEBSITE ORGANISATIE ORGANISATION ORGANISATIE ORGANISATION De Grote Prijs Houtsaeger is een organisatie van KVC De Verenigde Vrienden Koksijde vzw. Le Grote Prijs Houtsaeger est organisé par KVC De Verenigde Vrienden Koksijde vzw. Verantwoordelijke/Responsable Jan DERAMOUDT +32 (0) KOERSDIRECTEUR DIRECTEUR DE COURSE Dirk SAUBAIN +32 (0) SEINGEVERS SIGNALEURS Resp.: Roger PRINSIER +32 (0) Resp.: Fernand SCHREEL +32 (0) PERMANENTIE PERMANENCE CC t Oud Schooltje Kerkstraat Koksijde SPEAKER Werner VERSCHAEVE PILOOTWAGENS VOITURES PILOTAGE Venise Oostduinkerke NEUTRALE WAGENS VOITURES NEUTRES Werner PATTYN 2 wagens/voitures/cars 3

4 COLLEGE VAN COMMISSARISSEN COLLÈGE DES COMMISSAIRES Voorzitter/Président Krist BRULEZ (KBWB BEL) Commissarissen/Commissaires Marc TOURLOUSSE(KBWB BEL) Joost BOUCQUEZ (KBWB BEL) Commissaris/Commissaire Piloot moto Peter LAUWAGIE (KBWB BEL) Commissaris moto/commissaire moto Dirk TALLOEN (KBWB BEL) Piloot moto Léon GODEFRIDIS Commissaris uitslag/résultat Sabine VANHOUTE ( BEL) Aankomstrechter/Juge à l arrivée Finish judge Bjorn MISSEEUW (KBWB BEL) Fotofinish KBWB West Vlaanderen BEKAERT National Reportage Team Freddy VAN STEEN Radio Tour Jan DERAMOUDT (KBWB BEL) TELECOM Radio Tour Freq.: Kanaal / Channel 1 KARAVAANBEGELEIDING ORIENTATION CARAVANE Politiezone Westkust: CP Johan Vanmassenhove / Hinp Geert Geudens ZIEKENHUIZEN HÔPITAUX Veurne Az Sint Augustinus Ieperse Steenweg Veurne T: +32 (0) MEDISCHE DIENST SERVICE MEDICALE Rode Kruis Afdeling Koksijde DOKTER MEDECIN --- BEVOORRADINGSZONE / ZONE DE RAVITAILLEMENT De bevoorradingszone bevindt zich op de Koninklijke Baan na de Dorlodotlaan. De zone is aangduid met borden begin bevoorrading en einde bevoorrading. La zone de ravitaillement est situé sur la Koninklijke Baan après Dorlodotlaan. La zone est indiquer par plaques début et fin de ravitaillement. 4

5 WEDSTRIJDREGLEMENT 1. De Grote Prijs Houtsaeger is een wegwedstrijd voorbehouden aan Nieuwelingen categorie 1.17 IC NAT die kadert in de Beker van België en dus ook de aangegeven reglementering van deze wedstrijd respecteert.. 2. Deze wedstrijd wordt betwist op zaterdag 04 juni 201 en loopt over 77 km, verdeeld over 10 ronden van 7,7 km. 3. Alle inschrijvingen gebeuren uitsluitend via de clubbesturen met de officiële inschrijvingsformulieren van de KBWB. De deelnemende clubs aan deze wedstrijd zijn uitgenodigd volgens de reglementen van de KBWB. 4. Alle vooraf ingeschreven ploegen mogen starten indien zij uit max. en min. 4 renners aan de start komen.. Clubs die afzien van deelname aan een wedstrijd dienen uiterlijk één maand voor de betrokken wedstrijd bij het sportsecretariaat van de KBWB schriftelijk melding te maken van hun afwezigheid, dit op straffe van boete van 12 EUR.. Geen enkele versterking van renners van een andere club of van individueel aangeslotenen is toegestaan mits de uitdrukkelijke toestemming van de organisator. 7. Het klassement van de interclubwedstrijd wordt opgemaakt volgens de richtlijnen vooropgesteld in het reglement van de Beker van België voor clubs. De tijdslimiet bedraagt %. 8. De individuele prijzen en clubprijzen worden toegekend volgens het barema van de KBWB. Het individueel klassement, clubklassement en bergklassement zullen gepubliceerd worden 1 minuten na het opmaken van de uitslagen en zullen worden overgemaakt via de diensten van de KBWB. 9. Het bergklassement omvat 12 EUR, als volgt te verdelen: 1 ste 3 EUR, 2 de 37 EUR, 3 de 2 EUR. Het algemeen bergklassement wordt opgesteld door de optelling van de punten, bekomen bij het overschrijden van elke helling. Per helling worden volgende punten toegekend: 3 1. De renner met het grootst aantal punten wint het bergklassement. Bij gelijkheid gaat de voorrang naar de renner die de meeste eerste plaatsen behaald heeft in de beklimmingen. Indien dan nog gelijk telt de renner met de beste klassering in de individuele uitslag. 10. De briefing en vergadering met de ploegleiders gaat door in de permanentie (CC De Oude School Kerkstraat Koksijde-Dorp tel. 08/2.47.1) om 12:30 uur. Ze zal zo nodig voorafgegaan worden door een briefing met de organisatoren, het college van commissarissen en de plaatselijke politie. 11. Het maximum verzet is bepaald op, 94m (2 X 1). 12. De volgorde van de voertuigen van de ploegleiders wordt opgemaakt volgens de richtlijnen vooropgesteld in het reglement van de Beker van België voor clubs. 13. De inschrijvingen gaan door in CC De Oude School Kerkstraat Koksijde-Dorp (tel. 08/2.47.1) en dienen verplicht te gebeuren door de ploegleiders vanaf 11u4 uur tot ten laatste 12u30 uur. De ploegleiders dienen in het bezit te zijn van hun vergunning en die van hun deelnemende renners. Bij het afhalen van de rugnummers dienen zij een formulier aan te bieden met de juiste samenstelling van hun ploeg. Na inschrijving en betaling van EUR ( x 3 EUR) krijgen de ploegleiders hun rugnummers en kaderplaatjes toegewezen.

6 1. De renners tekenen persoonlijk het inschrijvingsblad en dit tot ten laatste 1 minuten voor het vertrek van de wedstrijd. 1. De start is voorzien om 14u30 uur. 17. De rugnummers worden RECHTS gedragen. 18. De kleedkamers zijn voorzien in het Sportpark te Koksijde-Dorp, deze bevinden zich in de nabijheid van de aankomstlijn (ongeveer 200m volg de aanwijzingsborden). 19. Elke ploeg mag met één materiaalwagen volgen (volgnummers goed zichtbaar bevestigen vooraan en achteraan op de wagen). 20. Voor de aankomst is er afleiding van de ploegwagens voorzien. 21. Renners van verschillende clubs mogen elkaar GEEN hulp bieden. 22. Twee neutrale materiaalwagens zullen de wedstrijd volgen. Deze zullen geplaatst worden volgens de orde bepaald door het college van commissarissen. 23. De eerste drie renners alsook de winnaar van het bergklassement zijn verplicht zich op het podium aan te bieden onmiddellijk na het einde van de wedstrijd. 24. De antidopingcontrole zal plaats hebben in het Sportpark te Koksijde-Dorp (scheidsrechterlokaal van voetbalterrein nr.2). De reglementering van de KBWB en de Vlaamse Gemeenschap is van toepassing. 2. Alle onvoorziene gevallen buiten deze reglementen vallen onder de bevoegdheid van de KBWB. 2. Door deelname aan de Grote Prijs Houtsaeger verklaart elke ploeg zich akkoord met deze reglementen en zal er zich dan ook naar schikken.

7 RÈGLEMENT DE L ÉPREUVE 1. L épreuve Grote Prijs BROUWERIJ HOUTSAEGER est une course sur route réservée aux débutants classe 1.17 et compte pour la Coupe de Belgique pour débutants et convenant la réglementation de ces épreuves. 2. Cette course est contesté le samedi 04 Juin 201 dont la distance est de 77 km, répartis sur 10 tours de 7,7 km. 3. Toutes les inscriptions se feront exclusivement par les directions des équipes avec les formulaires d'inscription officiels de la RLVB. Les clubs participants au concours sont invités selon les règlements de la RLVB. 4. Toutes les équipes pré-enregistrées doivent être composer de max et un minimum de 4 coureurs... Les équipes enregistrées qui ne participeront pas a l épreuve doivent, au plus tard un mois avant la course, envoyer un mention écrite de leur absence au secrétariat de la RLVB, sous peine d'une amende de 12,00 EUR.. Toutes renforts de coureurs d une autre équipe ou de coureurs individuels sont interdit, sauf avec l'autorisation de l'organisateur. 7. Le classement de l épreuve interclub sera fait selon les règles proposées par le règlement de la Coupe de Belgique par club. Le temps limite est de %. 8. Les prix individuels et les prix des clubs sont attribués selon l'échelle de RLVB. Le classement individuel, le classement d'équipe et le classement montagne seront publiées 1 minutes après la préparation des résultats et seront diffusés à RLVB. 10. Le classement de la montagne comprend 12 EUR, attribués comme suit: 1 ier : 3 EUR, 2 ième : 37 EUR, 3 ième : 2 euros. Le classement de la montagne en général est établi par l'addition des points obtenus ( 3 1) lors du passage. Le coureur ayant obtenu le plus de points remporte le classement de la montagne. Pour l'égalité, la priorité sera donner au coureurs avec le plus de premier passages dans les montées puis par le meilleur classement dans les résultats individuels. 11. La réunion avec les chefs d équipe aura lieu à la permanence (CC "De Oude School" - Kerkstraat Koksijde-Dorp - tél 08/2.47.1) à 12u30 heures, elle peut être d'une réunion d'informations par les organisateurs, le collège des commissaires et la police locale. 12. Le développement maximum est de.94m (2 x 1). 13. L'ordre des véhicules des chefs d'équipe sera déterminé par le reglement de la Coupde de Belgique. 14. Les inscriptions ont lieu à la permanence (CC "De Oude School" - Kerkstraat Koksijde-Dorp tél. 08/2.47.1) et doivent obligatoirement être faite par les chefs d'équipe a partir de 11u4 heures jusqu a 12u30 heures au plus tard. Les chefs d'équipe doivent être en possession de leur licence et les licences de ses coureurs. Lors de la collecte des dossards, les chefs d équipe doivent présenter un formulaire avec la composition de leur équipe. Après l'inscription et le paiement de 18 EUR ( x 3 EUR), les chefs d'équipe seront mis en possession des dossards et les plaques de cadre. 1. Les coureurs signent personnellement le formulaire d'inscription jusqu' au plus tard 1 minutes avant le départ. 1. Le départ est prévu à 14:30 heures. 7

8 17. Les dossards doivent être portés à DROITE. 18. Les vestiaires se trouvent au Sportpark à Koksijde-Dorp, ceux-ci sont situés à proximité de la ligne d'arrivée (environ 200m - suivre les panneaux). 19. Chaque équipe peut suivie d une voiture d assistance (numéros d équipe bien visibles à l avant et l arrière de la voiture). 20. Une déviation pour les voitures suiveuses est prévu avant l arrivé. 21. Toutes aide entre coureurs des équipes différentes est interdit. 22. La course sera suivie par deux voitures neutres. Ceux-ci seront placés selon l'ordre déterminé par le collège des commissaires. 23. Les trois premiers coureurs du classement final ainsi que le vainqueur du classement de la montagne sont requis sur le podium immédiatement après la fin du match. 24. En cas de contrôle médical, les numéros des coureurs seront affichés à la hauteur de la ligne d'arrivée et le local antidopage, qui est situer au Sportpark à Koksijde-Dorp (local d arbitres du terrain de football n 2). 2. Toutes les circonstances imprévues en dehors de ces règlements sont sous la compétence de la RLVB. 2. Chaque équipe accepte le règlement de l épreuve en participant au Grote Prijs BROUWERIJ HOUTSAEGER. 8

9 REGLEMENT BEKER VAN BELGIË 1 WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours uiterlijk drie maanden voor het evenement te laten keuren door een vertegenwoordiger van de Wegcommissie. 1.1 Wegwedstrijden: Er zijn 8 wegwedstrijden in lijn vastgelegd door de Wegcommissie. Deze wedstrijden dienen betwist te worden ofwel op een plaatselijk parcours van minstens 10 km lang, ofwel beginnen met een langer gedeelte in lijn en eindigen met maximum 3 lokale ronden van minstens 8 km, ofwel op een parcours volledig in lijn. Kalender van de wegwedstrijden in lijn: 27 maart 201: Boezinge 10 april 201: Libramont 24 april 201: Vezin 22 mei 201: Dottignies 04 juni 201: Koksijde 10 juli 201: Frasnes 11 september 201: Ophasselt (Geraardsbergen) 02 oktober 201: Tielt 1.2 Ploegentijdrit: 03 juli 201 te Borlo 1.3 Pistewedstrijden: Deze worden betwist met baanfietsen. De Commissie Piste legde de baanwedstrijden vast als volgt: /12/201: BK individuele disciplines 2 3 januari 201: BK Omnium 1 & 23 januari 201: meetings Alle wedstrijden worden betwist in het VWEM te Gent. 1.4 Veldritten: Deze worden betwist met fietsen conform het reglement veldrijden. Wedstrijden: 9/01/201 BK te Lille, 17/01/201 te Bois des Rèves (Ottignies) en 24/01/201 te Waregem. 1. MTB wedstrijden: Deze worden betwist met mountainbikes. Wedstrijden: 9 10 april 201 te Beringen, 4 juni 201 te Eupen en 1/17 juli 201 BK te Ottignies 2 DEELNAME 2.1 Kandidaturen & algemene voorwaarden: De deelname aan de Lotto Beker van België is voorbehouden aan Belgische clubs en selecties volgens navolgende modaliteiten. Een Belgische club die kandideert voor deelname aan de Lotto Beker van België Nieuwelingen 201 moet voor het jaar 201 in het bezit zijn van het J label, zo niet kan de club niet aan de Lotto Beker van België deelnemen. Bovendien moet de club de solidariteitsbijdrage 201 ten bate van het Jeugdfonds hebben betaald. Belgische clubs moeten zich online VOOR 1 DECEMBER 201 kandidaat stellen via (rubriek disciplines, weg, Beker van België). De aanvraag moet tevens de lijst bevatten van de renners nieuwelingen die bij de club zijn aangesloten in 201, met naam, voornaam en UCI code. De renners in kwestie dienen Belg te zijn of renners met de nationaliteit van een land uit de EU. Provinciale of regionale (WBV/FCWB) selecties kunnen enkel deelnemen aan wedstrijden in eigen provincie of regio. Clubs die hun kandidatuur stellen moeten verplicht deelnemen aan alle wegwedstrijden in lijn en tijdritten. Het 9

10 afwezig blijven op een wedstrijd van de Lotto Beker van België 201 (Nieuwelingen en/of Junioren) kan de keuze van de ploegen voor deelname aan de Lotto Beker van België 201 beïnvloeden. De toezegging tot deelname aan de Lotto Beker van België zal door de Wegcommissie gebeuren als volgt: 1. prioriteit aan de eerste 20 clubploegen van de Lotto Beker van België andere kandidaat clubs (maximum 10) zullen door de Wegcommissie worden gekozen op basis van de kwaliteit en kwantiteit van hun renners. (n.v.d.r.: 30 clubs + evt. een regionale ploeg + evt. een provinciale selectie = een maximum totaal van 32 ploegen x = 10 renners) 3. De Wegcommissie zal voor 1 januari 201 de namen van de weerhouden clubs publiceren op Renners aan wie tijdens de competitie van de Lotto Beker van België een transfer toegestaan wordt, kunnen voor hun nieuwe club geen punten voor het clubklassement van de Lotto Beker van België verdienen. Een club die deelneemt aan de Lotto Beker van België mag met renners van buitenlandse nationaliteit deelnemen, in acht nemende: dat EU renners (*) die lid zijn van de club (**) gelijkgesteld worden met Belgen inzake de klassementen van de Lotto Beker van België. dat voor niet EU renners die lid zijn van de club (**) het volgende geldt: deze renners zullen niet meetellen voor het opmaken van het clubklassement van de wedstrijd noch voor het opmaken van het algemeen clubklassement of individueel klassement van de Lotto Beker van België. Zij komen enkel in aanmerking voor het individueel klassement van de wedstrijd. Indien niet EU renners deelnemen aan de ploegentijdrit zal de ploeg geen punten vergaren voor het clubklassement van de Beker van België. (*) Een EU renner is een renner met de nationaliteit van een van de EU lidstaten. (**) = houder zijn van een vergunning op naam van de club in kwestie 2.2 Wegwedstrijden en ploegentijdrit De deelname aan de wegwedstrijden en de ploegentijdrit voor de Lotto Beker van België Nieuwelingen 201 is voorbehouden aan de clubploegen ingeschreven voor de Lotto Beker van België. Belgische regionale en/of provinciale selecties mogen eveneens deelnemen aan wegwedstrijden uit hun respectievelijke regio en/of provincie, met een ploeg samengesteld uit Belgen of EU renners van J clubs die niet aan de Lotto Beker van België voor Nieuwelingen deelnemen en die hun solidariteitsbijdrage voor 201 hebben betaald. Deze ploegen moeten zich drie maanden voor de datum van de wedstrijd kandidaat stellen bij de organisator, met kopie aan de KBWB, Secretariaat Wegcommissie, Globelaan 49 te 1190 Brussel. Iedere ploeg zal in een wegwedstrijd in lijn samengesteld zijn uit maximum en minimum 4 renners en in de ploegentijdrit uit maximum en minimum 4 renners. De aankomsttijd van de vierde renner in de ploegentijdrit bepaalt de tijd van de ploeg. Ten minste 20 dagen voor de wedstrijd schrijft de club haar renners in via het online inschrijvingssysteem op behoorlijk ingevuld met de namen en UCI codes van de toegelaten renners titularissen en max. 0% (twee) plaatsvervangers. Uiterlijk 72 uur voor het startuur van de wedstrijd sturen de clubs opnieuw online via hogervermelde website van de KBWB het eventueel geüpdate inschrijvingsbulletin op met daarop de namen en de UCI codes van de renners titularissen en twee plaatsvervangers. Ingeschreven clubs die niet starten in een wegwedstrijd of in de ploegentijdrit van de Lotto Beker van België Nieuwelingen zullen beboet worden met 12,00. 10

11 In de wedstrijden in lijn zal de plaats van de volgwagens bepaald worden volgens de hieronder beschreven procedure. a) een eerste lottrekking voor de wagens van de clubploegen die op de ploegleidersvergadering vertegenwoordigd zijn. Deze ploegen zullen geplaatst worden in de volgorde van het algemeen clubklassement van de Lotto Beker van België voor Nieuwelingen (met inbegrip van de punten behaald in de baanwedstrijden en veldritten van de Lotto Beker van België). b) een tweede lottrekking voor de wagens van de ploegen die niet op de ploegleidersvergadering vertegenwoordigd zijn. Een commissaris op de moto zal aangeduid worden om toezicht te houden op de houding van de wagens in de wedstrijdkaravaan m.b.t. de veiligheid en het sportieve verloop. Elke inbreuk zal streng worden beteugeld. Een eerste evaluatie hieromtrent zal in juni 201 plaatsvinden. 2.3 Piste, MTB en veldritwedstrijden De deelname aan piste, MTB of veldritwedstrijden is niet verplicht. De inschrijvingen gebeuren de dag van de wedstrijd, behalve voor de BK s. 3 SPREIDING VAN DE PROEVEN VOOR DE LOTTO BEKER VAN BELGIË De wegwedstrijden en de ploegentijdrit mogen niet georganiseerd worden op dezelfde dag van een andere interclub of Topcompetitiewedstrijd voor nieuwelingen. Geen enkele buitenlandse toelating zal gegeven worden aan Belgische clubs die niet aan de Lotto Beker van België Nieuwelingen deelnemen op de dag (of het weekend) van een wegwedstrijd of de ploegentijdrit van de Lotto Beker van België Nieuwelingen. 4 KLASSEMENTEN Alle puntenbarema s worden toegekend cfr. de werkelijke uitslagen (scratch). De clubklassementen van alle disciplines worden opgemaakt volgens navolgend principe: eerst de clubs die met drie renners in aanmerking komen, dan deze met twee renners en vervolgens die met één enkele renner. 4.1 Wegwedstrijden en ploegentijdrit: Puntensysteem volgens clubklassement: 30 ; 28 ; 2 ; 24 ; 22 ; 20 ; 19 ; 18 ; 17 ; 1 ; 1 ; 14 ; 13 ; 12; 11 ; 10 ; 9 ; 8 ; 7 ; ; ; 4 ; 3 ; 2 en 1 punt voor alle gestarte clubs ingeschreven voor de BvB. Alle punten behaald in alle wegwedstrijden en in de ploegentijdrit komen in aanmerking voor het eindclubklassement. 4.2 Piste: BK + 2 BVB pistemeetings + BK Omnium Belgische kampioenschappen (uitgezonderd BK Omnium): Per individuele discipline zullen individueel volgende punten toegekend worden: 30 ; 28 ; 2 ; 24 ; 22 ; 20 ; 19 ; 18 ; 17 ; 1 ; 1 ; 14 ; 13 ; 12 ; 11 ; 10 ; 9 ; 8 ; 7 ; ; ; 4 ; 3 ; 2; 1 Voor de Madison zullen individueel aan elke renner van de ploeg volgende punten toegekend worden: 10 ; 8 ; ; ; 4 ; 3 ; 2 ; 1 punt tot de laatste plaats. Het individueel piste BK eindklassement wordt opgemaakt door optelling van alle BK disciplines met volgend eindbarema 0; ; 2; 48, 44; 42; 40; 38; 3; 34; 32; 30; 28 ; 2 ; 24 ; 22 ; 20 ; 18; 1 ; 14 ; 12 ; 10 ; 8 ; ; 4 en 2 pt tot de laatste renner. De BVB pistemeetings: De pistemeetings wordt verreden onder vorm van een omnium. Aan de eindstand van dit omnium worden individueel volgende punten toegekend: 30 ; 28 ; 2 ; 24 ; 22 ; 20 ; 19 ; 18 ; 17 ; 1 ; 1 ; 14 ; 13 ; 12 ; 11 ; 10 ; 9 ; 8 ; 7 ; ; ; 4 ; 3 ; 2; 1 pt tot de laatste renner. Het BK Omnium: Aan de eindstand van dit omnium worden individueel volgende punten toegekend: 30 ; 28 ; 2 ; 24 ; 22 ; 20 ; 11

12 19 ; 18 ; 17 ; 1 ; 1 ; 14 ; 13 ; 12 ; 11 ; 10 ; 9 ; 8 ; 7 ; ; ; 4; 3; 2; 1 pt tot de laatste renner. Algemeen individueel pisteklassement: Voor het pisteklassement wordt een individueel algemeen klassement opgesteld door optelling van de punten behaald in de totaalstand van de Belgische Kampioenschappen, de punten behaald in de BVB pistemeetings en de punten behaald in het BK Omnium. Het clubklassement: wordt opgemaakt na de tweede pistemeeting door optelling van de plaatsen van de eerste 3 renners per club in het individueel pisteklassement en volgend barema wordt toegepast: 0; ; 2; 48, 44; 42; 40; 38; 3; 34; 32; 30; 28 ; 2 ; 24 ; 22 ; 20 ; 18; 1 ; 14 ; 12 ; 10 ; 8 ; ; 4 en 2 pt voor alle deelnemende clubs ingeschreven voor de BvB. De punten gaan naar de clubs waarbij de renners in 201 zijn aangesloten. 4.3 Veldrijden: BK + 2 andere veldritten Individuele punten BK: 0; ; 2; 48, 44; 42; 40; 38; 3; 34; 32; 30; 28 ; 2 ; 24 ; 22 ; 20 ; 18; 1 ; 14 ; 12 ; 10 ; 8 ; ; 4 en 2 pt tot de laatste renner. Individuele punten per wedstrijd: 30 ; 28 ; 2 ; 24 ; 22 ; 20 ; 19 ; 18 ; 17 ; 1 ; 1 ; 14 ; 13 ; 12 ; 11 ; 10 ; 9 ; 8 ; 7 ; ; ; 4 ; 3 ; 2; 1 pt tot de laatste renner. Algemeen individueel veldritklassement: Voor de veldritten wordt een algemeen individueel klassement opgesteld door optelling van de punten behaald in het Belgisch kampioenschap en de punten behaald in de 2 andere veldritten. Het clubklassement: Het clubklassement wordt opgemaakt door optelling van de plaatsen van de eerste 3 renners per club in het individueel veldritklassement en volgend puntenbarema wordt toegepast: 30 ; 28 ; 2 ; 24 ; 22 ; 20 ; 19 ; 18 ; 17 ; 1 ; 1 ; 14 ; 13 ; 12 ; 11 ; 10 ; 9 ; 8 ; 7 ; ; ; 4 ; 3 ; 2 en 1 punt voor alle deelnemende clubs ingeschreven voor de BvB. 4.4 MTB: BK + 2 andere MTB wedstrijden Individuele punten BK: 0; ; 2; 48, 44; 42; 40; 38; 3; 34; 32; 30; 28 ; 2 ; 24 ; 22 ; 20 ; 18; 1 ; 14 ; 12 ; 10 ; 8 ; ; 4 en 2 pt tot de laatste renner. Individuele punten per wedstrijd: 30 ; 28 ; 2 ; 24 ; 22 ; 20 ; 19 ; 18 ; 17 ; 1 ; 1 ; 14 ; 13 ; 12 ; 11 ; 10 ; 9 ; 8 ; 7 ; ; ; 4 ; 3 ; 2; 1 pt tot de laatste renner. Algemeen individueel MTB klassement: Voor de MTB wedstrijden wordt een individueel algemeen klassement opgesteld door optelling van de punten behaald in het Belgisch kampioenschap en de punten behaald in de 2 andere MTB wedstrijden. Het clubklassement: wordt opgemaakt door optelling van de plaatsen van de eerste 3 renners per club in het individueel MTB klassement en volgend barema wordt toegepast 30 ; 28 ; 2 ; 24 ; 22 ; 20 ; 19 ; 18 ; 17 ; 1 ; 1 ; 14 ; 13 ; 12 ; 11 ; 10 ; 9 ; 8 ; 7 ; ; ; 4 ; 3 ; 2 en 1 punt voor alle deelnemende clubs ingeschreven voor de BvB. 4. Eindklassement per club Het eindklassement per club van de Lotto Beker van België zal opgemaakt worden door optelling van de punten behaald in de wegwedstrijden, de ploegentijdrit en de eindklassementen behaald in de 3 andere disciplines. Gelijkgerangschikte ploegen in de algemene stand van de Lotto Beker van België zullen in eerste instantie geklasseerd worden volgens de beste plaats(en) behaald door de club in de verschillende wedstrijden of in tweede instantie volgens de beste plaats(en) van de renners van de betrokken clubs 12

13 in de verschillende wegwedstrijden. GESCHILLEN, BETWISTINGEN OF NIET VOORZIENE GEVALLEN Alle geschillen, betwistingen of niet voorziene gevallen m.b.t. de organisatie en het puntensysteem van de Lotto Beker van België behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Nationale Wegcommissie. De beslissingen die daaromtrent door de Nationale Wegcommissie worden genomen zijn onherroepelijk en niet voor beroep vatbaar. BEPALINGEN Een getransfereerde renner is een renner die tijdens of buiten de wettelijke transferperiode verandert van club. Een renner die komt van een club die haar activiteiten in de categorie stopt wordt niet beschouwd als getransfereerd. 7 PRIJZEN Alle wegwedstrijden, de tijdritten, pistewedstrijden, MTB wedstrijden en veldritten volgens barema. De betaling van de dagprijzen gebeurt ter plaatse. Eindklassement per club: Aan het eindklassement per club van de Lotto Beker van België Nieuwelingen zijn geldprijzen verbonden, naar rato van het aantal clubs dat in aanmerking komt voor de beide eindklassementen (Nieuwelingen en Juniors). 13

14 PRIJZENTABEL / TABLEAU DES PRIX Individuele prijzen / Prix individuels (40 prijzen / prix) Clubprijzen / Prix clubs (2 prijzen / prix) Bergprijs / Prix de la Montagne (3 prijzen / prix) TOTAL 10 14

15 START / DEPART Zaterdag / Samedi KOKSIJDE / KOKSIJDE Afstand / Distance 78 KM (10 x KM) Kleedkamers / Vestiaires Sportpark voetbalterrein 2 Zeelaan 72 Koksijde Inschrijvingen / Inscriptions 11h4 12h1 CC t Oud Schooltje Kerkstraat 4 Koksijde Briefing 12h30 CC t Oud Schooltje Kerkstraat 4 Koksijde Tekenen controleblad / Signature feuille de controle 13h30 14h1 CC t Oud Schooltje Kerkstraat 4 Koksijde Start / Départ 14h30 CC t Oud Schooltje Kerkstraat 4 Koksijde 1

16 GROTE PRIJS HOUTSAEGH GER KOKSIJDE 201 PLAN STARTZONE / ZONE DE DEPART Wagens voor wedstrijd / Voitures devantt la course Renners / Coureurs Ploegwagens / Voitures équipes Parkingg Officials Wagens jury / Voitures jury Foto-Finish / Speaker Podiumm Permanence 1

17 PLAN PARCOURS 17

18 GROTE PRIJS HOUTSAEGH GER KOKSIJDE 201 TIJDSTABEL / ITINÉRAIRE HORAIRE Nr. Koksijde Dorp KM+ KM 404 km/u 422 km/u 44 km/u 1 Kerkstraat :30 14:30 14:30 2 Noordstraat :30 14:30 14:30 3 Zeelaan :30 14:30 14:30 Koksijde Bad 4 Panoramalaan :31 14:31 14:31 BERGPRIJS Panoramalaan :32 14:31 14:31 César Francklaann :32 14:32 14:32 7 Nieuwe Wandeling :32 14:32 14:32 8 Fazantenparkstraat :32 14:32 14:32 9 Verdedigingslaan :32 14:32 14:32 10 Overwinningslaan :33 14:32 14:32 11 Spotboefstraat :33 14:33 14:33 12 Dorlodotlaan :33 14:33 14:33 13 Koninklijke Baan (N34) :34 14:33 14:33 Oostduinkerke 14 Albert I laan (N34) :34 14:34 14:34 1 Doornpannestraat :3 14:3 14:3 1 Guldenzandstraat :3 14:3 14:3 17 Westhinderstraat :37 14:37 14:37 Koksijde Dorp 18 Pylyserlaan :38 14:37 14:37 19 Silicostraat :39 14:38 14:38 20 Galloperstraat (N39) :39 14:39 14:39 21 Galloperstraat :40 14:39 14:39 18

19 GROTE PRIJS HOUTSAEGH GER KOKSIJDE /3 Kerkstraat :41 14:40 14:40 23 Kerkstraat :41 14:40 14:40 24 Noordstraat :41 14:41 14:40 2 Zeelaan :41 14:41 14:40 Koksijde Bad 2 Panoramalaan :43 14:42 14:41 27 BERGPRIJS Panoramalaan :43 14:42 14:42 28 César Francklaann :43 14:42 14:42 29 Nieuwe Wandeling :44 14:43 14:42 30 Fazantenparkstraat :44 14:43 14:42 31 Verdedigingslaan :44 14:43 14:42 32 Overwinningslaan :44 14:43 14:43 33 Spotboefstraat :44 14:44 14:43 34 Dorlodotlaan :44 14:44 14:43 3 Koninklijke Baan (N34) :4 14:44 14:43 Oostduinkerke 3 BEVOORRADING Albert I laan (N34) :4 14:4 14:44 37 Doornpannestraat :47 14:4 14:4 38 Guldenzandstraat :47 14:47 14:4 39 Westhinderstraat :49 14:48 14:47 Koksijde Dorp 40 Pylyserlaan :49 14:48 14:47 41 Silicostraat :0 14:49 14:48 42 Galloperstraat (N39) :1 14:0 14:49 43 Galloperstraat :1 14:0 14: /3 Kerkstraat :2 14:1 14:0 4 Kerkstraat :2 14:1 14:0 19

20 Noor Zeela Koksijde Pano Césa Nieuw Fazan Verd Over Spotb Dorlo Konin Oostdui BEVO Door Gulde West Koksijde Pylys Silico Gallo Gallo 1/3 Kerks Kerks Noor Zeela rdstraat aan e Bad oramalaan BERG r Francklaan we Wandel ntenparkstr edigingslaa winningslaa boefstraat odotlaan nklijke Baan nkerke OORRADING rnpannestra enzandstra thinderstraa e Dorp serlaan ostraat operstraat (N operstraat straat straat rdstraat aan GPRIJS Pan n ing raat n an n (N34) G Albert I aat at at N39)

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2016

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2016 LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2016 1 WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours

Nadere informatie

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2015

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2015 LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2015 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours

Nadere informatie

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2014

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2014 LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2014 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours

Nadere informatie

LOTTO-BEKER VAN BELGIË JUNIORS REGLEMENT 2015

LOTTO-BEKER VAN BELGIË JUNIORS REGLEMENT 2015 LOTTO-BEKER VAN BELGIË JUNIORS REGLEMENT 2015 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours uiterlijk

Nadere informatie

N-ROU-DP-12003-121121-RN-BEKER VAN BELGIE JUNIOREN 2013

N-ROU-DP-12003-121121-RN-BEKER VAN BELGIE JUNIOREN 2013 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours uiterlijk drie maanden voor het evenement te laten keuren

Nadere informatie

LOTTO-TOPCOMPETITIE NIEUWELINGEN REGLEMENT 2016

LOTTO-TOPCOMPETITIE NIEUWELINGEN REGLEMENT 2016 LOTTO-TOPCOMPETITIE NIEUWELINGEN REGLEMENT 2016 1 WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-TOPCOMPETITIE NIEUWELINGEN Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit, die zijn parcours wijzigt, moet uiterlijk

Nadere informatie

LOTTO BE EKER VAN BELGIË

LOTTO BE EKER VAN BELGIË Grote Prijs Houtsaeger KOKSIJDE Zaterdag 06.06.2015 LOTTO BEKER VAN BELGIË Interclub Nieuwelingen 1.17 ORGANISATIE TECHNISCHE GIDS / GUIDE TECHNIQUE INHOUD / SOMMAIRE Organiserend comité / Comité d organisation.

Nadere informatie

LOTTO BEKER VAN BELGIË

LOTTO BEKER VAN BELGIË Grote Prijs Houtsaeger KOKSIJDE Zaterdag 06.06.2015 LOTTO BEKER VAN BELGIË Interclub Nieuwelingen 1.17 ORGANISATIE TECHNISCHE GIDS / GUIDE TECHNIQUE INHOUD / SOMMAIRE Organiserend comité / Comité d organisation.

Nadere informatie

LOTTO-BEKER VAN BELGIË ELITES & U23 REGLEMENT 2016

LOTTO-BEKER VAN BELGIË ELITES & U23 REGLEMENT 2016 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-BEKER VAN BELGIË De Wegcommissie heeft voor 2016 de kalender van de wedstrijden van de Lotto-Beker van België voor Elites z/c en U23 vastgelegd als volgt: Wedstrijden

Nadere informatie

LOTTO-BEKER VAN BELGIË JUNIORS REGLEMENT 2015

LOTTO-BEKER VAN BELGIË JUNIORS REGLEMENT 2015 N-ROU-DP-14006-141119-RN-BEKER VAN BELGIE JUNIORS 2015 LOTTO-BEKER VAN BELGIË JUNIORS REGLEMENT 2015 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit

Nadere informatie

Memorial Danny Jonckheere Zeeweg 130, 8460 Oudenburg Interclubwedstrijd. Organisatiecomité

Memorial Danny Jonckheere Zeeweg 130, 8460 Oudenburg Interclubwedstrijd. Organisatiecomité Organisatiecomité PATRICK HUYGHE Voorzitter HEDWIG HUYGHE Tel. 059/26.83.18 Ondervoorzitter SABINE HUYGHE Tel. 059/51.96.59 &GSM 0476/76.44.77 WILFRIED COUDEVILLE Tel. 059/26.88.29 STEFAAN MESTDAGH Tel:

Nadere informatie

In samenwerking met:

In samenwerking met: In samenwerking met: A. Wedstrijdreglement / Règlement particulier: Art. 1 Organisatie/Organisation: De 5de Memorial Willy De Rijck wordt georganiseerd door Veloclub De Moedige Wielrijders Deftinge en

Nadere informatie

BELGISCH KAMPIOENSCHAP / CHAMPIONNAT DE BELGIQUE ASPIRANTEN/ASPIRANTS GRANDGLISE / 02.08.2015

BELGISCH KAMPIOENSCHAP / CHAMPIONNAT DE BELGIQUE ASPIRANTEN/ASPIRANTS GRANDGLISE / 02.08.2015 BELGISCH KAMPIOENSCHAP / CHAMPIONNAT DE BELGIQUE ASPIRANTEN/ASPIRANTS GRANDGLISE / 02.08.2015 1.Hoe is het evenement bereikbaar? / Comment atteindre l évènement? Uit alle richtingen: via E42 MONS/BERGEN

Nadere informatie

Belgisch kampioenschap / Championnat de Belgique

Belgisch kampioenschap / Championnat de Belgique Belgisch kampioenschap / Championnat de Belgique Mountain Bike Cross-Country 18 & 19/07/2015 Bois des Rêves Ottignies 1, Hoe is het evenement bereikbaar? / Comment atteindre l'événement? Voiture * Autoroute

Nadere informatie

Technische Gids Beker van België voor juniores

Technische Gids Beker van België voor juniores Technische Gids Beker van België voor juniores Datum: Zondag 26 juni 2016 in Rekkem Koersdirecteur: Julien Vermote- Acacialaan 58-8530 Harelbeke Tel.: 056 202474-gsm: 0473 544367 Klasse: 1.14 BVB Juniores

Nadere informatie

-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------- Wielerclub Heide Sportief Linter 100/455 Technische gids - Beker Van Belgie Juniores Website : www.wielerclubheidesportief.be ----------------------------------------------------------------- ALGEMEEN

Nadere informatie

GP STONE-LUX 1.12/IC2 zondag 21 september 2014 GP STONE-LUX INTERCLUB 1.12/IC2 VOOR ELITES Z/C EN BELOFTEN MEERHOUT 21 SEPTEMBER 2014

GP STONE-LUX 1.12/IC2 zondag 21 september 2014 GP STONE-LUX INTERCLUB 1.12/IC2 VOOR ELITES Z/C EN BELOFTEN MEERHOUT 21 SEPTEMBER 2014 GP STONE-LUX INTERCLUB 1.12/IC2 VOOR ELITES Z/C EN BELOFTEN MEERHOUT 21 SEPTEMBER 2014 TECHNISCHE GEGEVENS Pagina 1 I Pagina 2 WEDSTRIJD REGLEMENT 2014 Artikel 1: Organisatie De GP STONE-LUX wordt georganiseerd

Nadere informatie

GP Dimitri Defrancq Interclub 1.14 juniores KBWB 21 juli 2015 start 14h00 111 km Organisatie comité Klimkoers Hooglede

GP Dimitri Defrancq Interclub 1.14 juniores KBWB 21 juli 2015 start 14h00 111 km Organisatie comité Klimkoers Hooglede Gemeente Hooglede GP Dimitri Defrancq Interclub 1.14 juniores KBWB 21 juli 2015 start 14h00 111 km Organisatie comité Klimkoers Hooglede INHOUDSTAFEL Inhoudstafel 2 1. Organiserend comité Comité d organisation

Nadere informatie

5 de Grote Prijs Hemico

5 de Grote Prijs Hemico ERWETEGEM 28 29 augustus 2016 5 de Grote Prijs Hemico Interclub Dames Jeugd cat. 2.16 IC Nat. 1 1. INHOUDSTABEL 1. INHOUDSTABEL... 2 2. WEDSTRIJDREGLEMENT... 3 3. MEDISCHE INFORMATIE... 4 4. NEUTRALE WAGENS...

Nadere informatie

Inschrijvingen en rugnummers: Taverne LOANTON, Bellestraat, 103 te 1790 Affligem (053/ ) Van 11u00 tot 13u45

Inschrijvingen en rugnummers: Taverne LOANTON, Bellestraat, 103 te 1790 Affligem (053/ ) Van 11u00 tot 13u45 VERENIGDE AFFLIGEMSE WIELERCLUBS lokaal: Kerkstraat, 102 te 1790 Affligem tel: 053/66.95.54 24ste Affligem Classic Zondag 13 oktober 2013 LOTTO -TOPCOMPETITIE NIEUWELINGEN Technische gegevens Soort wedstrijd:

Nadere informatie

Memorial Danny Jonckheere Zeeweg 130, 8460 Oudenburg Interclubwedstrijd. Samenstelling bestuur

Memorial Danny Jonckheere Zeeweg 130, 8460 Oudenburg Interclubwedstrijd. Samenstelling bestuur Samenstelling bestuur HUYGHE PATRICK Ganzeveld 15, 8490 Jabbeke Tel. 050/81.35.42 Voorzitter HUYGHE HEDWIG Tel. 059/26.83.18 Ondervoorzitter HUYGHE SABINE Bosdreef 19, 8470 Gistel Tel. 059/51.96.59 & GSM

Nadere informatie

Afstand: 80 km (0,8 km in lijn + 9 ronden van 8,8 km)

Afstand: 80 km (0,8 km in lijn + 9 ronden van 8,8 km) VERENIGDE AFFLIGEMSE WIELERCLUBS lokaal: Kerkstraat, 102 te 1790 Affligem tel: 053/66.95.54 26ste Affligem Classic Zondag 11 oktober 2015 LOTTO -TOPCOMPETITIE NIEUWELINGEN Technische gegevens Soort wedstrijd:

Nadere informatie

BELGISCH KAMPIOENSCHAP / CHAMPIONNAT DE BELGIQUE TIJDRIJDEN JEUGD / CONTRE LA MONTRE JEUNESSE OVERPELT 01/05/2015

BELGISCH KAMPIOENSCHAP / CHAMPIONNAT DE BELGIQUE TIJDRIJDEN JEUGD / CONTRE LA MONTRE JEUNESSE OVERPELT 01/05/2015 BELGISCH KAMPIOENSCHAP / CHAMPIONNAT DE BELGIQUE TIJDRIJDEN JEUGD / CONTRE LA MONTRE JEUNESSE OVERPELT 01/05/2015 Hoe is het evenement bereikbaar? / Comment atteindre l évènement Via A24 PPO Rotonde Maria

Nadere informatie

BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN / CHAMPIONNATS DE BELGIQUE ASPIRANTEN / ASPIRANTS AMATEURS & MASTERS CYCLOCROSS OOSTERZELE - LANDSKOUTER 06/12/2015

BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN / CHAMPIONNATS DE BELGIQUE ASPIRANTEN / ASPIRANTS AMATEURS & MASTERS CYCLOCROSS OOSTERZELE - LANDSKOUTER 06/12/2015 BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN / CHAMPIONNATS DE BELGIQUE ASPIRANTEN / ASPIRANTS AMATEURS & MASTERS CYCLOCROSS OOSTERZELE - LANDSKOUTER 06/12/2015 ORGANISATIE / ORGANISATION 1. Hoe is het evenement bereikbaar?

Nadere informatie

ZONDAG 20 MAART 2016

ZONDAG 20 MAART 2016 ZONDAG 20 MAART 2016 TECHNISCHE GIDS 54 ZUIDKEMPENSE PIJL GP WILFRIED PEETERS Inschrijving ploegen Dirk Verreyt Guldensporenlaan 32/1-2400 Mol E-mail: dirk.verreyt@telenet.be Gsm + 32 497 42 09 91 Koersdirecteur

Nadere informatie

Bevestiging deelnemers & ophalen rugnummers Confirmation des participants & enlever les clossards

Bevestiging deelnemers & ophalen rugnummers Confirmation des participants & enlever les clossards Uurrooster Horaire Zaterdag - Samedi - 13/06/2015 09h00-12h40 09h00-10h45 11h00 11h45 12h00 vanaf 12h30 12h55 13h00-18h00 15h00-15h30 16h27 16h49 17h00 Permanentie start Permanence départ Bevestiging deelnemers

Nadere informatie

Technische Gids (pg 1-19) Guide Technique pg 20-39) Beker van België voor juniores / Coupe de Belgique Juniors

Technische Gids (pg 1-19) Guide Technique pg 20-39) Beker van België voor juniores / Coupe de Belgique Juniors Technische Gids (pg 1-19) Guide Technique pg 20-39) Beker van België voor juniores / Coupe de Belgique Juniors Datum: Zondag 26 juni 2016 in Rekkem Koersdirecteur: Julien Vermote- Acacialaan 58-8530 Harelbeke

Nadere informatie

14 Lotto Iron Coast Triathlon Middelkerke

14 Lotto Iron Coast Triathlon Middelkerke zondag 2 juli 2000 14 Lotto Iron Coast Triathlon Middelkerke (3,8 km zwemmen + 180 km fietsen + 42 km lopen) individuele deelname - Inschrijvingsbedrag = voor 2 juni = 2.400 fr, nadien 2.700 fr. - Alle

Nadere informatie

REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN

REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN FEDERATION BELGE DE BADMINTON BELGISCHE BADMINTON FEDERATIE REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN Version 2013, approuvée par l AG du 26-06-13 Chaque amende est

Nadere informatie

Categorie indeling 2016, wie mag starten in welke wedstrijd + inschrijvingsgeld

Categorie indeling 2016, wie mag starten in welke wedstrijd + inschrijvingsgeld Type wedstrijden Toegelaten renners Uit welke ploegen Inschrijvingsgeld 1.12 individueel - Eliterenners zonder - Renners U 23 -Amateurs en Masters met vergunning WBV FCWB onder bepaalde voorwaarden in

Nadere informatie

TECHNISCHE GIDS - INTERCLUB BELSELE

TECHNISCHE GIDS - INTERCLUB BELSELE Kerkstraat 124-9111 belsele - tel. 0478-28 94 84 belsele.sportief@skynet.be - www.belselesportief.be 9 DE KAMPIOENSCHAP VAN HET WAASLAND gemeente belsele Wielerwedstrijd Interclub Elite & Beloften - Klasse

Nadere informatie

Technische Gids. Beker van België voor juniores

Technische Gids. Beker van België voor juniores Technische Gids Beker van België voor juniores Datum: Zondag 10 mei 2015 in Rekkem Organisatie: Wielerclub De Sportieve Hoop Rekkem Koersdirecteur: Julien Vermote Klasse: 1.14 BVB Juniores (Eendagswedstrijd

Nadere informatie

TOPCOMPETITIE NIEUWELINGEN. Grote Prijs HEMICO. Zondag 31 augustus 2014 Erwetegem. Inhoud

TOPCOMPETITIE NIEUWELINGEN. Grote Prijs HEMICO. Zondag 31 augustus 2014 Erwetegem. Inhoud TOPCOMPETITIE NIEUWELINGEN Grote Prijs HEMICO Zondag 31 augustus 2014 Erwetegem Inhoud 1. Gegevens Organisatie 2 2. College van Commissarissen 2 3. Informatie renners en ploegen 2 4. Parcours (algemeen)

Nadere informatie

CLUB-INFO 01/2015. Inhoud: 29 januari 2015

CLUB-INFO 01/2015. Inhoud: 29 januari 2015 CLUB-INFO 0/205 29 januari 205 Inhoud: Nieuwe structuur Vlaams-Brabant. Bestuur & commissies Provinciale onderscheidingen Statistieken renners/wedstrijden Oefenwedstrijd Provinciale kampioenschappen Voorinschrijvingen

Nadere informatie

VLAAMSE JUDOFEDERATIE VZW

VLAAMSE JUDOFEDERATIE VZW VLAAMSE JUDOFEDERATIE VZW Afdeling Provinciaal Comité Antwerpen REGLEMENT JEUGDTROFEE PROVINCIE ANTWERPEN 2016 1. Doel. De provinciale jeugdcompetitie stimuleren door het uitreiken van de provinciale Jeugdtrofee.

Nadere informatie

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen :

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen : BGDC 2016 7 courses / 7 wedstrijden 6 courses au choix / 6 wedstrijden naar keuze INSCRIPTION / INSCHRIJFDOCUMENT Cochez vos choix / Maak uw keuze : Francorchamps 2J/D 02 &03/04 103Db 1*125 ou/of 100+45

Nadere informatie

Internationale wielerwedstrijd voor Juniores UCI MJ 2.1 Zaterdag 19.09.2015 Reningelst Reningelst (99 km)

Internationale wielerwedstrijd voor Juniores UCI MJ 2.1 Zaterdag 19.09.2015 Reningelst Reningelst (99 km) KEIZER DER JUNIORES Internationale wielerwedstrijd voor Juniores UCI MJ 2.1 Zaterdag 19.09.2015 Reningelst Reningelst (99 km) Zondag 20.09.2015 Tijdrit Wulpen C.L.M. (6 km) Koksijde - Koksijde (102,2 km)

Nadere informatie

75 ste KATTEKOERS ALGEMENE ORGANISATIE

75 ste KATTEKOERS ALGEMENE ORGANISATIE 75 ste KATTEKOERS ALGEMENE ORGANISATIE PERMANENTIE START INSCHRIJVING RUG- EN KADERNUMMERS DEELNEMERSLIJST KLEEDKAMERS BRIEFING Voetbalstadion KVK Westhoek (08.30u 12.15u) Picanollaan 1 TEL 057 20 18 33

Nadere informatie

Belgisch Kampioenschap voor Elites zonder contract en U23 Championnat de Belgique pour Elites sans contrat et U23 STABROEK

Belgisch Kampioenschap voor Elites zonder contract en U23 Championnat de Belgique pour Elites sans contrat et U23 STABROEK Belgisch Kampioenschap voor Elites zonder contract en U23 Championnat de Belgique pour Elites sans contrat et U23 STABROEK 14.08.2016 1.Hoe is het evenement bereikbaar? / Comment atteindre l évènement?

Nadere informatie

6 Grote prijs Serge Baguet 6ième Grand Prix Serge Baguet Beker van België voor nieuwelingen 2013 Coupe de Belgique pour débutants 2013

6 Grote prijs Serge Baguet 6ième Grand Prix Serge Baguet Beker van België voor nieuwelingen 2013 Coupe de Belgique pour débutants 2013 Sint-Lievens-Houtem 1 september 2013 6 Grote prijs Serge Baguet 6ième Grand Prix Serge Baguet Beker van België voor nieuwelingen 2013 Coupe de Belgique pour débutants 2013 Organsatie: WSC BavegemWBV: 71977007

Nadere informatie

Zondag 31 mei 2015 8 e Hel van Voerendaal

Zondag 31 mei 2015 8 e Hel van Voerendaal Zondag 31 mei 2015 8 e Hel van Voerendaal Top-competitie --------------------------------------- Start Elite-Beloften 12.00 uur, 160 km Algemene inlichtingen Hel van Voerendaal zondag 31 mei 2015 Organisatie:

Nadere informatie

ORGANISATIE / ORGANISATION: 1.Hoe is het evenement bereikbaar? / Comment atteindre l évènement?

ORGANISATIE / ORGANISATION: 1.Hoe is het evenement bereikbaar? / Comment atteindre l évènement? Belgisch Kampioenschap voor Dames Elite en Heren Elite met contract Championnat de Belgique pour Dames Elite et Hommes Elite avec contrat LES LACS DE L EAU D HEURE 26.06.2016 ORGANISATIE / ORGANISATION:

Nadere informatie

KAMPIOENSCHAP VAN KALMTHOUT

KAMPIOENSCHAP VAN KALMTHOUT Zondag 29 april 2012 KAMPIOENSCHAP VAN KALMTHOUT Reglement: Art.1: Op zondag 29 april 2012 wordt het eerste kampioenschap van Kalmthout ingericht voor Wielertoeristen. Volgend tijdsschema is voorzien:

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Eretekens Wielerbond Vlaanderen. Online inschrijven Belgische Kampioenschappen omnium. In Memoriam

Nieuwsbrief. Eretekens Wielerbond Vlaanderen. Online inschrijven Belgische Kampioenschappen omnium. In Memoriam Jaargang 4 - nr. 20-17 december 2013 Wielerbond Vlaanderen - Globelaan 49/2-1190 Brussel Nieuwsbrief Eretekens Wielerbond Vlaanderen De provinciale afdelingen, commissies en clubbesturen met leden die

Nadere informatie

Internationale wielerwedstrijd voor Juniores UCI MJ 2.1 Zaterdag Reningelst Reningelst (99 km)

Internationale wielerwedstrijd voor Juniores UCI MJ 2.1 Zaterdag Reningelst Reningelst (99 km) KEIZER DER JUNIORES Internationale wielerwedstrijd voor Juniores UCI MJ 2.1 Zaterdag 17.09.2016 Reningelst Reningelst (99 km) Zondag 18.09.2016 Tijdrit Wulpen C.L.M. (6 km) Koksijde - Koksijde (99,9 km)

Nadere informatie

Wielerbond Vlaanderen Vlaamse Commissie BMX Strandlaan 3 9000 Gent

Wielerbond Vlaanderen Vlaamse Commissie BMX Strandlaan 3 9000 Gent 1 PRAKTISCHE RICHTLIJNEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN MANCHE VAN DE FLANDERS CUP BMX 2016 LASTENBOEK VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN MANCHE VAN DE FLANDERS CUP BMX 2016 2 1 INFRASTRUCTUUR

Nadere informatie

Welke categorieën van wedstrijden zijn er?

Welke categorieën van wedstrijden zijn er? Wat is de MTB Kids Challenge 2013? Wielerbond Vlaanderen organiseert in 2013 achttien MTB-wedstrijden waaraan zowel rennertjes met een vergunning als zonder een vergunning kunnen deelnemen: de MTB Kids

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

Lembezat Christian (Fr) UCI. Jooren Jempi. De Coninck Franky

Lembezat Christian (Fr) UCI. Jooren Jempi. De Coninck Franky 71 ste OMLOOP MANDEL- LEIE- SCHELDE Technische gids / guide technique ARBITRAGECOLLEGES WIELERBOND en UCI VOORZITTER : COMMISSARISSEN: Lembezat Christian (Fr) UCI Vanrobaeys Eric Jooren Jempi De Coninck

Nadere informatie

4 de Grote Prijs Hemico

4 de Grote Prijs Hemico ERWETEGEM 30 31 augustus 2015 4 de Grote Prijs Hemico Interclub Dames Jeugd cat. 2.16 IC Nat. 1 1. INHOUDSTABEL 1. INHOUDSTABEL... 2 2. WEDSTRIJDREGLEMENT... 3 3. MEDISCHE INFORMATIE... 4 4. NEUTRALE WAGENS...

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Hug the Trooper

Wedstrijdreglement Hug the Trooper Wedstrijdreglement Hug the Trooper 1. De wedstrijd op hugthetrooper.brightfish.be wordt georganiseerd door Brightfish NV, Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel. 2. De wedstrijd staat open voor alle personen die

Nadere informatie

INHOUD. 201.000 Algemene organisatie 2 202.000 Weg 5 212.000 Tucht 11. Versie 20150119 1

INHOUD. 201.000 Algemene organisatie 2 202.000 Weg 5 212.000 Tucht 11. Versie 20150119 1 REGLEMENT INHOUD 201.000 Algemene organisatie 2 202.000 Weg 5 212.000 Tucht 11 Versie 20150119 1 201.000 ALGEMENE ORGANISATIE CATEGORIEËN RENNERS 1 Renners De REGLEMENTERING BETREFFENDE DE RENNERS VANAF

Nadere informatie

Koninklijke Wielerclub Bergdal Reningelst vzw

Koninklijke Wielerclub Bergdal Reningelst vzw Koninklijke Wielerclub Bergdal Reningelst vzw In samenwerking met: Presenteert Trofee van Vlaanderen 2013 Beker van België www.wielerclubbergdal.be Bestuur Kon. Wielerclub Bergdal Reningelst vzw Voorzitter:

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Beloften, Junioren en Senioren Nationale selectiecriteria 2016. Espoirs, Juniors et Seniors Critères de sélections nationaux 2016

Beloften, Junioren en Senioren Nationale selectiecriteria 2016. Espoirs, Juniors et Seniors Critères de sélections nationaux 2016 Espoirs, Juniors et Seniors Critères de sélections nationaux 2016 Entraineurs VVO: Beloften D/H-16 en D/H-18 voor EYOC : Bart Willems Junioren D/H-18* en D/H-20 voor JWOC : Linda Verbraken Senioren D/H

Nadere informatie

TECHNISCHE GIDS/TECHNICAL GUIDE KERMISCROSS ARDOOIE

TECHNISCHE GIDS/TECHNICAL GUIDE KERMISCROSS ARDOOIE TECHNISCHE GIDS/TECHNICAL GUIDE KERMISCROSS ARDOOIE 17.10.2013 Technische gids Organisatie : Voorzitter : VZW Veldritcomité Ardooie Eekhoutstraat 35 Website : www.veldritcomitéardooie.be E-mail : jochendemeyere@telenet.be

Nadere informatie

Nekkerhal - Mechelen

Nekkerhal - Mechelen CSN MECHELEN 26/12/2010 30/12/2010 WEDSTRIJD/CONCOURS N Inrichters/Organisateur: vzw Jumping Mechelen Plaats/Lieu: Nekkerhal - Mechelen Piste: Paddock: Indoor zand/sable A: 85m x 28m B: 75m x 28m Indoor

Nadere informatie

Reglement Bpost bank trofee 2015-2016

Reglement Bpost bank trofee 2015-2016 Reglement Bpost bank trofee 2015-2016 Art. 1 De bpost bank trofee is een organisatie van Golazo sports in samenwerking met vzw Sportinez en vzw Fietspromo en start dit seizoen voor de 29ste keer. Art.

Nadere informatie

BELGISCHE AANPASSINGEN 2015 Aan het FEI-reglement Uitgave 2015 Gereviseerd in februari 2015

BELGISCHE AANPASSINGEN 2015 Aan het FEI-reglement Uitgave 2015 Gereviseerd in februari 2015 1 BELGISCHE AANPASSINGEN Aan het FEI-reglement Uitgave Gereviseerd in februari 2 Als basis voor het Belgisch Reglement geldt het FEI-reglement, dat van kracht is sinds 1 februari, alsook de latere aanpassingen

Nadere informatie

9 e Garnalenrit. zaterdag 31 oktober 2015. Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier. in Lichtervelde, zaal Turfhauwe

9 e Garnalenrit. zaterdag 31 oktober 2015. Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier. in Lichtervelde, zaal Turfhauwe presenteert 9 e Garnalenrit zaterdag 31 oktober 2015 in Lichtervelde, zaal Turfhauwe Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier 9e6de Garnalenrit - Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier

Nadere informatie

Elite zonder Contract & Beloften 1.12 Zondag 18 augustus 2013. Grote prijs L-Door. Praktische info

Elite zonder Contract & Beloften 1.12 Zondag 18 augustus 2013. Grote prijs L-Door. Praktische info 43 ste Liedekerkse Pijl Lotto Beker van België Elite zonder Contract & Beloften 1.12 Zondag 18 augustus 2013 Grote prijs L-Door Praktische info Organisator Voorzitter Vzw De Liedekerkse Pijl Marcel Van

Nadere informatie

2 oktober Beker van België junioren TECHNISCHE GIDS GUIDE TECHNIQUE GROTE PRIJS TANIA DE JONGE

2 oktober Beker van België junioren TECHNISCHE GIDS GUIDE TECHNIQUE GROTE PRIJS TANIA DE JONGE Beker van België junioren 2 oktober 2016 TECHNISCHE GIDS GUIDE TECHNIQUE GROTE PRIJS TANIA DE JONGE WWW.WIELERVRIENDENNEDERHASSELT.COM SPONSORS interclubwedstrijd Junioren 1.14 totaal: 106,2 km 9 x 11.8

Nadere informatie

Voor de gedetailleerde kalender kunt U te terecht op onze website www.fbtc-bfk.be.

Voor de gedetailleerde kalender kunt U te terecht op onze website www.fbtc-bfk.be. Fédération Belge de Tir aux Clays a.s.b.l. Association Sportive Affiliée au C.O.I.B., I.S.S.F., F.I.T.A.S.C et à l E.S.C. Belgische Federatie Kleischieten v.z.w. Sportieve Vereniging. Aangesloten bij B.O.I.C.,

Nadere informatie

B Deelname aan nationale interclubwedstrijden elite & beloften, junioren en nieuwelingen

B Deelname aan nationale interclubwedstrijden elite & beloften, junioren en nieuwelingen B BELGISCH REGLEMENT VAN DE WIELERSPORT (versie op 01.01.17) TITEL II : WEGWEDSTRIJDEN Hoofdstuk I : KALENDER EN DEELNAME 2.1.005 B Vanaf het wegseizoen 2015 zal elke ploeg (Belgische en buitenlandse)

Nadere informatie

K.B.W.B. R.L.V.B. Nationale Commissie BMX Globelaan 49 1190 Brussel

K.B.W.B. R.L.V.B. Nationale Commissie BMX Globelaan 49 1190 Brussel 1 PRAKTISCHE RICHTLIJNEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN MANCHE VAN DE TOPCOMPETITIE BMX 2014 LASTENBOEK VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN MANCHE VAN DE TOPCOMPETITIE BMX 2014 2 1 INFRASTRUCTUUR

Nadere informatie

151117-Lastenboek Kampioenschappen van Vlaanderen LASTENBOEK KAMPIOENSCHAPPEN VAN VLAANDEREN

151117-Lastenboek Kampioenschappen van Vlaanderen LASTENBOEK KAMPIOENSCHAPPEN VAN VLAANDEREN LASTENBOEK KAMPIOENSCHAPPEN VAN VLAANDEREN 1 KANDIDAATSTELLING EN TOEWIJZING VAN EEN KAMPIOENSCHAP VAN VLAANDEREN WIELRENNEN 1. De wielerclub, het gemeente- of stadsbestuur kiest welk kampioenschap het

Nadere informatie

TECHNISCHE GIDS KBWB BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN

TECHNISCHE GIDS KBWB BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN TECHNISCHE GIDS KBWB BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN 2016 2017 ELITE/U23 DAMES EN HEREN DAMES JUNIORES & HEREN JUNIORES DAMES & HEREN NIEUWELINGEN 26, 27, 28 DECEMBER 2016 VLAAMS WIELERCENTRUM EDDY MERCKX ALGEMENE

Nadere informatie

REGLEMENT EDITIE 2015

REGLEMENT EDITIE 2015 info@ REGLEMENT EDITIE 2015 Artikel 1: Naam en Reglement Het BABY-DUMP KEMPENKLASSEMENT staat open voor alle vrouwelijke rensters vanaf 19 jaar. Dit betreft dus de categorieën Elite-Vrouwen, Belofte Vrouwen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 21129 2 de eerste dag van de zesde maand volgend op de datum van de test verbonden aan de eerste georganiseerde gecertificeerde opleiding, van de een of meerdere gecertificeerde opleidingen waarvoor ze

Nadere informatie

Reglement DVV Verzekeringen Trofee

Reglement DVV Verzekeringen Trofee Reglement DVV Verzekeringen Trofee 2016-2017 Art. 1 De DVV verzekeringen trofee is een organisatie van Golazo sports in samenwerking met vzw Sportinez en vzw Fietspromo en start dit seizoen voor de 31ste

Nadere informatie

NAR Nationale Arbeidsraad

NAR Nationale Arbeidsraad NAR Nationale Arbeidsraad NEERLEGGING REGISTRATÎE DATUM 11-03-2009 23-03-2009 NUMMER 2009-1232 91505 KONÎNKLUK BESLUIT BELGISCH STAATSBLAD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 96 Zitting van vrijdag 20

Nadere informatie

a. Door in te schrijven voor formule 1: 150/ploeg voor de Just On Time - ploegentijdrit voor bedrijven ontvangt elk team volgend deelnamepakket:

a. Door in te schrijven voor formule 1: 150/ploeg voor de Just On Time - ploegentijdrit voor bedrijven ontvangt elk team volgend deelnamepakket: Just On Time - ploegentijdrit voor bedrijven Algemene info en reglement Eneco Tour 2011 Genk Datum: zaterdag 13 augustus 2011 14u30 1. Beschrijving De Eneco Tour is een UCI World Tour wielerevenement dat

Nadere informatie

VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 4/12/2014

VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 4/12/2014 VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 4/12/2014 voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF Antw O / Vl.Bra O / Limb O / O-Vl O / W-Vl X Goedgekeurd voor het VSB op 6/12/2014 Voorzitter :

Nadere informatie

LIDMAATSCHAP AANVRAAG

LIDMAATSCHAP AANVRAAG Cotisation formulaire d inscription LIDMAATSCHAP AANVRAAG FORMULIER Passion Partagée Nous partageons ensemble la même passion pour des voitures d exceptions. Le but de l ASBL Zoute Automobile Club est

Nadere informatie

LIDMAATSCHAP AANVRAAG FORMULIER

LIDMAATSCHAP AANVRAAG FORMULIER LIDMAATSCHAP AANVRAAG FORMULIER Cotisation formulaire d inscription Gedeelde passie Samen delen wij dezelfde passie voor klasse wagens. VZW Zoute Automobile Club heeft tot doel de beleving van de automobile

Nadere informatie

K.B.W.B. R.L.V.B. Nationale Commissie BMX Globelaan 49 1190 Brussel

K.B.W.B. R.L.V.B. Nationale Commissie BMX Globelaan 49 1190 Brussel 1 PRAKTISCHE RICHTLIJNEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN MANCHE VAN DE TOPCOMPETITIE BMX 2016 LASTENBOEK VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN MANCHE VAN DE TOPCOMPETITIE BMX 2016 2 1 INFRASTRUCTUUR

Nadere informatie

Inschrijving FIS wedstrijden (doc. d.d. 27-7-2010) 1

Inschrijving FIS wedstrijden (doc. d.d. 27-7-2010) 1 Inschrijvingsreglement voor FIS wedstrjiden Koninklijke Belgische Ski Federatie (KBSF vzw) 2010-2011 - Renners met een FIS - licentie zijn verplicht om hun programma via het Excel formulier binnen de hieronder

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

Internationale cyclocross De Schorre Niels Albert CX 31.10.2015 Technische inlichtingen Informations techniques Organisator organisateur:

Internationale cyclocross De Schorre Niels Albert CX 31.10.2015 Technische inlichtingen Informations techniques Organisator organisateur: Internationale cyclocross De Schorre Niels Albert CX 31.10.2015 Technische inlichtingen Informations techniques Organisator organisateur: v.z.w. Pro-Cycling.be Frans Raatsstraat 92 2920 Kalmthout BE 0478.728.553

Nadere informatie

REGLEMENT STER ZLM TOER GP Jan van Heeswijk 2016

REGLEMENT STER ZLM TOER GP Jan van Heeswijk 2016 ARTIKEL 1. Organisatie REGLEMENT STER ZLM TOER GP Jan van Heeswijk 2016 De Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk wordt georganiseerd door Stichting Wielerbelang Schijndel volgens het reglement van de Internationale

Nadere informatie

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Par travailleurs, on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. Sous-commission paritaire des établissemts et services d'éducation et d'hébergemt de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convtion collective de travail du 18

Nadere informatie

31 mai 2008 Beachclub Duinbergen

31 mai 2008 Beachclub Duinbergen 31-05-08 Zeebrugge LW 17:36 HW 11:22 31 mai 2008 Beachclub Duinbergen 1. Comité de course: RBSC 2. Jury de course: RBSC INSTRUCTIONS DE COURSE 3. Règlements: RRS 2005-2008, règles de classe et instructions

Nadere informatie

Interclub wielerwedstrijd Juniores Cat. Nat. 1.14 Afstand 114,2km Zemst-Laar (B) Zondag 13 / 09 / 2015 Organisatie: Wielerclub Sport & Steun vzw

Interclub wielerwedstrijd Juniores Cat. Nat. 1.14 Afstand 114,2km Zemst-Laar (B) Zondag 13 / 09 / 2015 Organisatie: Wielerclub Sport & Steun vzw Interclub wielerwedstrijd Juniores Cat. Nat. 1.14 Afstand 114,2km Zemst-Laar (B) Zondag 13 / 09 / 2015 Organisatie: Wielerclub Sport & Steun vzw www.devlaamsbrabantclassic.be STERAGAS Vlaams-Brabant Classic

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN

TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN Art. 1. Dit landelijk technisch reglement bevat aanvullende bepalingen op het Technisch Reglement ISSF en de Nationale Reglementen en

Nadere informatie

Technische Gids (NL) GOOIK GERAARDSBERGEN - GOOIK

Technische Gids (NL) GOOIK GERAARDSBERGEN - GOOIK Technische Gids (NL) GOOIK GERAARDSBERGEN - GOOIK Elite dames UCI 1.2 Naam : Gooik-Geraardsbergen-Gooik Gemeente : Gooik (Provincie Vlaams Brabant) Organisatie : Wielerclub De Vredespurters Gooik Datum:

Nadere informatie

WIELERBOND VLAANDEREN - AFDELING VLAAMS-BRABANT- vzw Hertogstraat 203/2, 3001 Heverlee

WIELERBOND VLAANDEREN - AFDELING VLAAMS-BRABANT- vzw Hertogstraat 203/2, 3001 Heverlee WIELERBOND VLAANDEREN - AFDELING VLAAMS-BRABANT- vzw Hertogstraat 203/2, 3001 Heverlee LASTENBOEK PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 2017 ALGEMENE BEPALINGEN. De Raad van Bestuur van de Vlaams-Brabantse Afdeling

Nadere informatie

REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN 2016. Debutanten... Paarden en Pony s Amazones...

REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN 2016. Debutanten... Paarden en Pony s Amazones... REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN 2016 Debutanten... Paarden en Pony s Amazones... 1 Proeven Kampioenschappen 85-95 Zaterdag Zondag 1A Debutanten pony s 75 11 Training 50 CLR 1B Debutanten Paarden 75 12 Aspiranten

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

AVT PREMIESYSTEEM seizoen

AVT PREMIESYSTEEM seizoen AVT PREMIESYSTEEM seizoen 2015-2016 Cadetten/scholieren/juniores/seniores 1. Modaliteiten. In het premiestelsel van AVT worden punten toegekend aan de prestaties die AVT-atleten, vanaf de categorie cadet,

Nadere informatie

3de PROVINCIAAL Drie reeksen van 16 ploegen. Drie stijgers naar 2de Provinciaal (eerste van iedere reeks); (eindronde eerst geklasseerden voor

3de PROVINCIAAL Drie reeksen van 16 ploegen. Drie stijgers naar 2de Provinciaal (eerste van iedere reeks); (eindronde eerst geklasseerden voor MODALITEITEN SEIZOEN 2013-2014 1ste PROVINCIAAL Eén reeks van 16 ploegen. Kampioen stijgt naar Bevordering. Eindronde: 4 clubs. Als eerste gerechtigde de 2e geklasseerde en de 3 periodekampioenen - de

Nadere informatie

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 43900 BELGISCH STAATSBLAD 13.07.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22272] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22272] 20 JUNI 2016. Verordening tot wijziging

Nadere informatie

Lastenboek. Vlaamse Kampioenschappen

Lastenboek. Vlaamse Kampioenschappen Lastenboek Vlaamse Kampioenschappen Lastenboek KvV 2015 1. BASISVOORWAARDEN 1.1 Algemeen De benaming Vlaamse Kampioenschappen is eigendom van de Vlaamse Atletiekliga v.z.w. hierna genoemd als VAL. De VAL

Nadere informatie

1. Carrefour Market Heistse Pijl

1. Carrefour Market Heistse Pijl 1. Carrefour Market Heistse Pijl De Carrefour Market Heistse Pijl kent een zeer lange traditie in het Belgische wielrennen want de eerste winnaar dateert al van 1947. Na een onderbreking van 25 jaar mocht

Nadere informatie

Reglement prestatievergoeding ADD (Cadet tot Master) 2013 /2014

Reglement prestatievergoeding ADD (Cadet tot Master) 2013 /2014 Reglement prestatievergoeding ADD (Cadet tot Master) 2013 /2014 Gelieve een lijst met al je prestaties, degelijk ingevuld, af te geven bij uw herinschrijving en dit ten laatste op 30 oktober. Na deze datum

Nadere informatie

BELGISCHE REDDINGS FEDERATIE FÉDÉRATION BELGE DE SAUVETAGE AQUATIQUE

BELGISCHE REDDINGS FEDERATIE FÉDÉRATION BELGE DE SAUVETAGE AQUATIQUE BELGISCHE REDDINGS FEDERATIE FÉDÉRATION BELGE DE SAUVETAGE AQUATIQUE Toetredingsprocedure Nationale Eliten Kern Versie 2015-01 Afkortingen ILS: International Life Saving Federation ILSE: International

Nadere informatie

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327)

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) (CP 7) paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 9 janvier 999 relative aux conséquences de du revenu minimum mensuel moyen garanti d les entreprises

Nadere informatie

PROGRAMMA - TECHNISCHE GIDS

PROGRAMMA - TECHNISCHE GIDS PROGRAMMA - TECHNISCHE GIDS KOPPENBERGCROSS OUDENAARDE - MELDEN (BELGIË) klasse 1 UCI ORGANISATIE: V.Z.W. Sint-Pietersvrienden Oudenaarde p/a Jan LAMON Burgschelde 25 bus 2 B-9700 OUDENAARDE Tel. (0032)

Nadere informatie

Inschrijving FIS wedstrijden (doc. d.d. 11-9-2009) 1

Inschrijving FIS wedstrijden (doc. d.d. 11-9-2009) 1 Inschrijvingsreglement voor FIS wedstrjiden Koninklijke Belgische Ski Federatie (KBSF vzw) - Renners met een FIS - licentie zijn verplicht om hun programma binnen de hieronder opgesomde termijnen in te

Nadere informatie