Opzet OV in het landelijk gebied

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opzet OV in het landelijk gebied"

Transcriptie

1 Opzet OV in het landelijk gebied

2 Samenvatting Aanleiding Gedeputeerde Kramer heeft in de Commissievergadering Lân, Loft en Wetter van 4 april 2012 toegezegd de Staten te informeren over het beleid ten aanzien van het landelijk gebied. Ook vanuit het OVVF is gevraagd om de stand van zaken. Daarnaast is het voor de uitwerking en voortgang ook van belang om met anderen het gesprek over onze ideeën over het vervoer in het landelijk gebied aan te gaan Op is de visie duurzaam OV door GS vastgesteld en op het programmaplan duurzaam OV. Op dit moment worden de sporen dik, dun (vervoer landelijk gebied) en Infrastructuur en de aspecten duurzaamheid en ICT die genoemd zijn in de visie verder uitgewerkt in projectplannen. Een overzicht van de samenhang van het programma en de projecten die onder de verschillende sporen en aspecten vallen zijn in bijgevoegde mindmap weergegeven. In bijgevoegde notitie is het spoor OV in het landelijk gebied verder uitgewerkt. Kader Het PVVP, het coalitieakkoord, het uitvoeringakkoord, de visie duurzaam OV en het programmaplan duurzaam OV vormen het kader voor het beleid ten aanzien van het (openbaar) vervoer in het landelijk gebied en de uitwerking daarvan. Analyse Om te bepalen wat de rol van de provincie kan zijn in het verzorgen en faciliteren van vervoer in het landelijk gebied is een analyse gemaakt van soorten verplaatsingen waar het om gaat en wie betrokken en verantwoordelijk zijn voor het tegemoetkomen aan een bepaalde verplaatsingsbehoefte. Deze analyse leidde tot een indeling in drie typen verplaatsingen 1. De dagelijkse woon-werk, woon-school verplaatsingen over langere afstanden 2. De meer sociaal recreatieve verplaatsingen over middellange afstanden 3. De korte kris-kras verplaatsingen Voor alle drie deze verplaatsingen is een logische rol voor de provincie weggelegd: 1. Hier ligt een sterke provinciale taak. Regulier OV: sterke lijnen en zorgen dat inwoners haltes en knooppunten kunnen bereiken. 2. Hier betreft het een geleidende schaal: van provinciaal naar gemeenten. Provincie moet zorgdragen dat inwoners haltes en knooppunten kunnen bereiken en kunnen eventueel mogelijkheden voor vervoer op kortere afstanden faciliteren. Anderen moeten dat verder oppakken. 3. Provinciale speelt hierin geen rol.. Oplossingsrichtingen Om invulling te geven aan PVVP doelstelling, het coalitie- en uitvoeringsakkoord en de Visie Duurzaam OV is het de analyse uitgewerkt in een viertal oplossingsrichtingen. Deze moeten samen het totale (openbaar) vervoer in het landelijk gebied dekken. De oplossingsrichtingen zijn: 1) optimaliseren basislijnennet 2) optimaliseren verbinding tussen landelijk gebied en basisnet: via optimaliseren opstapper via het onderbrengen van de opstapperritten bij het WMO-vervoer 3) ondersteuning lokale initiatieven 4) een provincie dekkend systeem van de digitale duim : marktplaats van vraag en aanbod van ritten en lege stoelen. 1

3 Het financiële kader Naast inzicht in de opzet van het beleid voor het vervoer in het landelijk gebied is ook inzicht in de financiële planning m.b.t. de per motie beschikbaar gestelde 15mln voor een duurzaam OV-systeem en nieuw vormen van OV in het landelijk gebied. De 15 mln. die PS beschikbaar gesteld hebben is investeringsgeld. Echter met name de acties uit het programmaplan ten behoeven van nieuwe vormen van openbaar vervoer in het landelijk gebied vragen de inzet van mensuren, een bijdrage in de exploitatie van kleinschalig OV of zijn investeringen die slechts een korte afschrijvingstermijn kennen. Deze kunnen in principe niet uit de 15 mln gefinancierd worden, terwijl daar vanuit PS sterk de nadruk op gelegd wordt. Als oplossing is ervoor gekozen om acties die niet als investering kunnen worden benoemd te financieren vanuit de BDU. Hiervoor is ruimte binnen de BDU gevonden door posten die nu uit de BDU worden betaald, en die ook kunnen worden gekenmerkt als investering, te verschuiven naar de 15 mio. Daarnaast is er dekking verkregen door geld uit het innovatiefonds OV (BDU) voor Programma Duurzaam OV in te zetten. Hierdoor ontstaat er voldoende financiële ruimte binnen de BDU om alle voorziene projecten uit het programma duurzaam OV uit te voeren. Er is geen extra claim op de BDU middelen nodig. In de financiële paragraaf in de bijlage wordt bovenstaande verder uitgewerkt. 2

4 1. OV in het landelijk gebied: het kader 1.1 Het coalitieakkoord en uitvoeringsakkoord Openbaar vervoer in het coalitieakkoord en uitvoeringsakkoord In het coalitieakkoord en uitvoeringsakkoord is het volgende over openbaar vervoer opgenomen; De Brede Doeluitkering (BDU) van het Rijk zal de komende jaren afnemen. Deze uitkering besteden we grotendeels aan openbaar vervoer. Dat vergroot de noodzaak om ook de komende jaren te zoeken naar nieuwe en betaalbare concepten van openbaar vervoer. In dit verband, en ook als antwoord op krimp, kan combinatievervoer op met name het platteland wellicht (deels) uitkomst bieden: leerlingenvervoer combineren met de uitgifte van medicijnen, zieken- en gehandicaptenvervoer, bezorging van bibliotheekboeken, pakketten enzovoort. Wij onderzoeken de mogelijkheden hiertoe, samen met gemeenten Daarnaast investeert het de provincie komende jaren extra in het openbaar vervoer, mede om ondanks de verwachte kostenstijging toch het niveau van dienstverlening op peil te houden, met extra aandacht voor het platteland. Resultaat in 2015: Met nieuwe concepten voor openbaar vervoer en het gebruik van de fiets is de bereikbaarheid van Fryslân verbeterd. 1.2 Het Provinciaal Verkeer- en Vervoersplan OV-Doel in het PVVP Het OV-doel in het PVVP 1 is als volgt geformuleerd: Het doel van het openbaar vervoer is om te voldoen aan de behoefte van inwoners en bezoekers van Fryslân om zich te verplaatsen en het terugdringen van het aantal autokilometers. Wij kiezen daarbij voor een vraaggericht systeem met een sterke hoofdstructuur. In het landelijk gebied, waar de stromen dun zijn, heeft het openbaar vervoer vooral een sociale functie. In het PVVP zijn 4 sporen gedefinieerd om het voorzieningenniveau van het OV te handhaven: 1. Meer middelen beschikbaar stellen voor OV 2. Vergroten kostendekking via hogere tarieven en organisaties met belang bij een OV voorziening vragen mee te betalen 3. Een kosteneffectief OV door een sterke hoofdstructuur (en regionale maatwerkoplossingen). 4. Het versterken van de ketenmobiliteit Visie duurzaam OV in het PVVP Op middellange en langere termijn wordt Fryslân geconfronteerd met een aantal demografische en ruimtelijk-economische ontwikkelingen die invloed zullen hebben op het gebruik van het openbaar vervoer. Ook verslechtert de financiële situatie en verwachten wij stijgende kosten. Daarnaast wordt van het openbaar vervoer in Fryslân gevraagd dat het duurzaam is. Deze nieuwe ontwikkelingen bepalen de kansen voor het OV in de toekomst en vragen een nieuwe benadering. Deze nieuwe benadering is neergelegd in de Visie duurzaam openbaar vervoer 2. Centraal staat daarin dat openbaar vervoer dient bij te dragen aan de kwaliteit van de leefomgeving van Fryslân, onder andere door de ruimtelijke spreiding te ondersteunen en het landelijk gebied te verrijken. Openbaar vervoer wordt bezien vanuit de waarde die zij toevoegt aan Fryslân en niet enkel vanuit kostenperspectief. Voor de toekomst zien wij een openbaar vervoersysteem dat bestaat uit drie deelsystemen: collectief openbaar vervoer, georganiseerd individueel vervoer en openbaar vervoer infrastructuur. 1 Het gewijzigde Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan 2006 is op 26 oktober 2011 door Provinciale Staten van Fryslân vastgesteld.. 2 Visie Duurzaam Openbaar vervoer is op door GS vastgesteld 3

5 Uitwerking visie duurzaam OV in het PVVP: onderdeel OV landelijk gebied De basis voor het openbaar vervoer is een sterk netwerk van hoofdlijnen (attractief collectief openbaar vervoer en collectief openbaar vervoer). Dit netwerk moet kwaliteit bieden en zo veel mogelijk reizigers trekken. Het hoofdnetwerk biedt de mogelijkheid om aansluitend hierop regionale maatwerkoplossingen te realiseren. Deze oplossingen moeten bijdragen aan de leefbaarheid van het landelijk gebied. De uitdaging hierbij ligt erin om verschillende vervoersystemens op creatieve wijze te verbinden zodat meerwaarde ontstaat voor de gebruikers. Deze nieuwe systemen van (openbaar) vervoer in het landelijk gebied kunnen naast het Georganiseerd Individueel Vervoer (blijven) en kunnen op termijn het GIV vervangen. Hiervoor zoeken we naar nieuwe vormen van samenwerking of bijvoorbeeld organisatie van het vervoer om de reiziger beter van dienst te zijn. We doen dat in samenwerking met gemeenten of andere partijen en organisaties die belang hebben bij georganiseerd (collectief) vervoer of zelf vervoer verzorgen. Deze nieuwe vormen hoeven niet altijd onder verantwoordelijkheid van de provincie te vallen. Wij gaan ervan uit dat deze nieuwe vormen minimaal net zo goed of beter voldoen aan de vraag en de verplaatsingsbehoefte die er is in het landelijk gebied. Mogelijk dat deze vormen naar de letter van de wet niet onder het openbaar vervoer vallen Eén van de oplossingen is een koppeling van het openbaar vervoer met het vervoer in het kader van de WMO. In een verdergaande vorm kan dit taakoverdracht naar gemeenten betekenen. De huidige buurtbusprojecten kunnen daar ook een rol in spelen. 2. Opmaat voor aanpak: Analyse vervoersvraag en rol provincie 2.1 Inleiding In de visie duurzaam OV zijn de sporen dik, dun en infra gedefinieerd. Daarnaast zijn in de visie duurzaam OV, het programmaplan duurzaam OV, het PVVP en het uitvoeringakkoord projecten en ideeën genoemd die onder het spoor vervoer in het landelijk gebied kunnen vallen. De vraag waar wij ons voor gesteld zagen was: hoe hangen deze zaken met elkaar samen en hoe is een en ander te structureren. Discussie hierover leverde het volgende beeld op. Dat beeld wordt hierna toegelicht: Grofweg zijn er drie typen verplaatsingen 4. De dagelijkse woon-werk, woon-school verplaatsingen over langere afstanden 5. De meer sociaal recreatieve verplaatsingen over middellange afstanden 6. De korte kris-kras verplaatsingen Voor alle drie deze verplaatsingen is een logische rol voor de provincie weggelegd: 4. Hier ligt een sterke provinciale taak. Regulier OV: sterke lijnen en zorgen dat inwoners haltes en knooppunten kunnen bereiken. 5. Hier betreft het een geleidende schaal: provinciaal naar gemeenten. Provincie moet zorgdragen dat inwoners haltes en knooppunten kunnen bereiken en mogelijkheden vervoer op kortere afstanden stimuleren. Andere moeten dat oppakken. 6. Provinciale rol is hier heel beperkt. Aan bovenstaande indeling ligt geen onderzoek ten grondslag. De indeling is een denkmodel om zaken te structuren en af te bakenen. 2.2 Soorten verplaatsingen Als je naar de verplaatsingsafstanden en -motieven kijkt is er een driedeling te maken. Deze indeling gebruiken we om het denken te structureren en het speelveld af te bakenen; wat pakken we wel en niet op en waarom. Het schetst een beeld van soorten verplaatsingen, maar is geen science of absolute. Grenzen van de soorten verplaatsingen zijn dan ook niet vast. 1. De dagelijkse verplaatsingen naar school of werk. Het gaat hier om wat langere verplaatsingen die zeer frequent gemaakt worden. Hier is behoefte aan voorspelbaarheid, snelheid en comfort. Voor een dagelijkse verplaatsing is het prettig om te weten hoe laat je moet vertrekken om op de juiste tijd aan te komen. Ook is het belangrijk bij dagelijkse 4

6 verplaatsingen dat de tijd die mensen aan reizen kwijt zijn acceptabel is in relatie tot de afstand die ze afleggen. De doelgroep zijn hier vooral scholieren, studenten en forenzen. Deze groep is eigenlijk het meest gebaat bij regulier OV of een snelle en betrouwbare feeder op het reguliere OV. Globaal gaat het hier om afstanden vanaf zo n 15 km. 2. De meer incidentele verplaatsingen met een sociaal recreatief-karakter. Het gaat hierbij om het bezoek aan familie, een dagje weg, het ziekenhuis etc. De verplaatsingen worden minder frequent gemaakt en ook niet op dezelfde tijdstippen, maar wel vaak gepland (donderdagavond rond half 7 ga ik op bezoek in het ziekenhuis, of zaterdagochtend drinken we koffie in de stad). Deze reizen zouden best voorbereid kunnen worden. Gewenste aankomst- en vertrektijd zijn over het algemeen wel bekend en omdat ze incidenteel zijn is enige moeite bij de voorbereiding minder bezwaarlijk. Globaal zal het hier gaan om afstanden tussen de 7,5 en 30 km. Dat betekent dat een deel van de reis en/ of de ritten met het reguliere OV kan plaatsvinden en deels op een andere manier. 3. De frequente, korte, incidentele verplaatsingen. Dit zijn er vaak velen op een dag. Even naar de winkel, de huisarts, op de koffie bij moeder etc. Dit zijn de verplaatsingen die in de directe omgeving plaatsvinden en voor iedereen noodzakelijk zijn om te kunnen functioneren. Het zijn echte kriskras bewegingen waarin iedereen vrij zou willen zijn die te maken op een moment dat het hem of haar uit komt. Deze verplaatsingen zijn moeilijk in een (collectief) systeem te vangen. Reis- en resreverigingstijden wegen niet op tegen de duur van een verplaatsing. 2.3 Rol van de provincie hierbij Er kan een relatie gelegd worden tussen de soorten verplaatsingen en de rol van de provincie daarbij. Rol provincie dagelijkse verplaatsingen naar school of werk (1). Zoals aangegeven ligt bij deze verplaatsingen een sterke relatie met het OV. Reizigers kunnen waarschijnlijk een deel van hun reis met het OV maken. Dat betekent voor de provincie dat zij enerzijds een taak heeft in het verzorgen van het reguliere OV en anderzijds haar inspanningen erop moet richtingen om vanuit het landelijk gebied te kunnen feederen op het OV. Rol provincie incidentele verplaatsingen met een sociaal recreatief karakter (2). Deze verplaatsingen vinden op het schaalniveau van een of enkele gemeenten cq een regio plaats. De relatie met het reguliere OV is hier minder sterk. OV is voor deze verplaatsingen lang niet altijd een passende oplossing. De rol van de provincie is hier minder sterk te duiden. Die rol zit m in elk geval in ervoor te zorgen dat mensen het OV kunnen bereiken als ze met het OV willen reizen. Als OV geen oplossing is, ligt de rol miscshienj wel meer bij het inidividu of de gemeenschap. In de visie duurzaam OV heeft de provincie de verwachting uitgesproken dat met het integreren van vervoersstromen, middelen, materieel, beleid etc. met bestaande middelen beter tegemoet gekomen kan worden aan de vervoersvraag die er in het landelijk gebied is. Gezien het schaalniveau liggen er ook sterke raakvlakken met de gemeente(n). De rol van de provincie hierin is enerzijds het inbrengen van het provinciale deel van het vervoer op dit schaalniveau (de Opstapper) en anderzijds die van facilitator en stimulator. Individuen, gemeenschap en gemeenten hebben hierin meer in rol in de uitwerking en uitvoering. Rol provincie op de korte incidentele verplaatsingen (3) Deze verplaatsingen liggen echt op het lokale en individuele niveau. Een rol vanuit de provincie ligt daarbij niet voor de hand. De gemeenschap en gemeente zijn meer de aangewezen partijen. Een raakvlak met de rol van de provincie zou daar kunnen liggen waar deze verplaatsingen ook uitgevoerd kunnen worden met systemen die in het kader van de incidentele sociaal recreatieve verplaatsingen worden opgezet. De hiervoor genoemde rol van de provincie hangt daarmee ook samen met het verplaatsingsniveau: provinciaal, regionaal of lokaal. 5

7 Niveau: provinciaal Motief: werk, school frequent Rol: dik OV, organiseren feeder Niveau: regionaal Motief: sociaal, recreatief incidenteel Rol: inbrengen proviciaal deel verplaatsingen en faciliteren/stimuleren Niveau: lokaal motief: sociaal, recreatief kris-kras Rol provincie: geen, kan meeliften op initiatieven op regionaal niveau 3 De aanpak: 4 oplossingsrichtignen 3.1 Inleiding De voorgaande analyse van soorten verplaatsingen en de rollen van de provincie resulteert in de volgende aanpak voor het openbaar vervoer in het landelijk gebied. De toekomstige invulling van het openbaar Vervoer in het landelijk gebied zien wij in 4 oplossingsrichtingen: 1) optimaliseren basislijnennet 2) optimaliseren verbinding tussen landelijk gebied en basisnet: via optimaliseren opstapper via het onderbrengen van de opstapperritten bij het WMO-vervoer 3) ondersteuning lokale initiatieven 4) een provincie dekkend systeem van de digitale duim : marktplaats van vraag en aanbod van ritten en lege stoelen. Hieronder worden de verschillende sporten kort toegelicht. In de bijlage is een motivatie voor deze vierdeling opgenomen. Centraal hierin staat punt 2: het onderbrengen van opstapperritten in het WMO. 3.2 Oplossingsrichting 1: Optimaliseren basislijnennet Hierbij wordt er gekeken of er binnen het huidige basispakket witte vlekken zijn: zijn er gebieden waar een soort van stamlijn ontbreekt. Een dergelijke stamlijn is noodzakelijk om vanuit het landelijk gebied op aan te kunnen sluiten om OV verplaatsingen te kunnen maken. Er moet namelijk wel een basis zijn om op aan te kunnen sluiten vanuit het landelijk gebied op het hoofdnet. Dit betekent: Nagaan noodzakelijkheid inkopen extra ritten op het reguliere OV. Hierover moet begin juli duidelijkheid zijn wil Arriva dit vanaf de start van de concessie kunnen aanbieden. Na de start van de concessie monitoren in hoeverre zich pijnpunten in de (OV) mobiliteit van bepaalde groepen voordoen. Verbeteren ketenmobiliteit; zorgen dat de belangrijkste knooppunten en haltes goed bereikbaar zijn vanuit het achterland. Hier ligt een sterke relatie met het spoor knooppunten/infrastructuur dat voorzieningen op knooppunten verzorgt. 6

8 Het verder verbeteren van de opstapper. Deze vervult immers ook een feederrol. De verbetering en omvorming van de opstapper hoort ook thuis bij 2: zie hierna. Planning: inkopen extra vervoer juni 2012 (zie bijlage 1 voor een overzicht), verbeteren opstapper deels gerealiseerd bij aanbesteding en verder zie 3.3 verbeteren ketenmobiliteit: uitwerking en voorbereiding Dit loopt ook deels via het spoor OV-infrastructuur uit de visie duurzaam OV. 3.3 Oplossingsrichting 2: Optimaliseren verbinding landelijk gebiedbasisnet: de Opstapper in het WMO-vervoer. De opstapper is de schakel tussen het landelijk gebied en het basisnet. De opstapper heeft echter niet de kwaliteit die we graag zouden zien 3. Bij de aanbesteding zijn stappen gezet op de opstapper te verbeteren. Een verdere verbetering verwachten wij door de uitvoering van de opstapper dichter naar de gebruiker te brengen. De opstapper is geen core-business voor de grote vervoerder. De reizigers staan in geen verhouding tot de vele duizenden OV reizigers per dag. Door de uitvoering meet lokaal neer te leggen zal de uitvoerder zich meer verantwoordelijk voelen voor een goede uitvoering en kent de lokale situatie beter. De opstapperritten zouden hiervoor onder gebracht kunnen worden bij het WMO-vervoer van gemeenten. Opstapper en WMO ritten kennen behoorlijk wat overeenkomsten: het reserveringssysteem, de actieradius, het vervoermiddel, de uitvoerder en beide is het geen OV. Jaarlijks worden in Fryslân ruwweg ritten met de Opstapper gemaakt (8.000 in N-en ZW- Fryslân en in ZO-Fryslân). Gezien het nieuwe basisnet in Noord en Zuidwest Fryslân, verwachten wij een groei naar zo n per jaar. Deze groei komt daarmee vooral op het conto van Noord en Zuidwest Fryslân. Daarmee gaat het in de toekomst om zo n 40(!) ritten per dag in Fryslân. Wij verwachten dat er een groep reguliere gebruikers is en slechts enkele echt incidentele gebruikers. Wij zullen de groep IOV gebruikers nog nader analyseren. Daartegenover staat dat bij regiotaxisystemen in zijn algemeenheid zo n 5% van de ritten door OV reizigers gemaakt worden en zo n 95% door WMO reizigers. Het totaal aantal IOV ritten op het totaal aantal WMO ritten is daarmee klein. Per gemeente zal het gaan om slechts enkele ritten per dag extra. Als provincie Fryslân het huidige budget Opstapper overdraagt aan de Friese gemeenten ontstaat er regie van de lokale overheid op vervoer op het plattelân. Daarnaast zal er een zeker inverdieneffect ontstaan op de vaste kosten (bv Telefooncentrale) en zeer waarschijnlijk op de variabele kosten (bundeling van ritten).en kan er meer (vervoer) met hetzelfde (budget) gereden worden. Ook al omdat de gemiddelde ritprijs van een opstapperrit vanwege de geringe aantallen hoger ligt dan die van een WMO-rit. Opzet In de discussie met gemeenten zullen mogelijkheden en de reikwijdte van de oplossing verkend worden. Het rapport over de bundelbus kan hierin meegenomen worden. In eerste instantie wordt bestuurlijk gepolst (OVVF) of er draagvlak voor de oplossing is. De uitkomst hiervan kan meegenomen worden tijdens de Statencommissie van 4 juli. Daarna zal in overleg met gemeenten nader verkend worden wat zijn de (minimale) eisen aan het vervoer welke beleidsvrijheden van gemeenten zijn noodzakelijk wat levert het op of wat kost het aan kwaliteit, geld etc. Welke stappen moeten gezet worden om het te realiseren en op welke termijn Verdere besluitvorming in bestuurlijke gremia 3 Zie ook het rapport van MUConsult: Onderzoek naar de (openbaar) vervoerbehoefte in het landelijk gebied van Fryslân, toegezonden aan PS, briefnummer

9 Deze gesprekken zullen ook de basis vormen voor eventuele verdere uitwerking van varianten. Planning 13 juni gesprek met 3 wethouders/stakeholders binnen de WMO over kansrijkheid van het bundelen WMO en opstapper. 21 juni OVVF 4 juli Statencommissie met o.a. terugkoppeling vanuit OVVF en gesprek met de 3 WMOwethouders/stakeholders Uitwerken mogelijke varianten en verkenningen (najaar 2012) Besluitvorming vervolg (eind 2012) Ketenmobiliteit en rol van de fiets In de relatie tussen landelijk gebied en ov-knooppunt gaat het om ketenmobiliteit. In het voorgaande werd de keten gevormd door de opstapper, het WMO en in de paragraaf hierna door lokale initiatieven. Ook de fiets speelt een belangrijke rol in de ketenmobiliteit en krijgt daarmee binnen het programma duurzaam OV ook een rol. Uitwerking hiervan zal plaatsvinden binnen het spoor OVinfrastructuur dat zich bezig houdt met de inrichting van busstations en knooppunten. Hierbij kan gedacht worden aan OV-fietsen, elektrische fietsen en de wijze van stallen en uitlenen. 3.4 Oplossingsrichting: Ondersteuning van lokale initiatieven De Opstapper en het WMO zijn niet voor alle reizen een oplossing. Voor een deel van de reizen is er nog geen alternatief. De Opstapper is niet geschikt om tussen plaatsen op en neer te reizen want die brengt je naar het reguliere OV. Het WMO is daarvoor wel geschikt, maar is alleen toegankelijk voor WMO-geïndiceerden. De WMO-oplossing inzetten voor OV-reizgers tegen OV-tarief (regiotaxi-achtige systemen) bieden geen soelaas omdat deze veel te duur zijn in de exploitatie of de tarieven. Hier willen we op zoek naar kansen en initiatieven om toch aan deze vervoersvraag te voldoen. Dit zullen geen OV oplossingen zijn en oplossingen waar de gemeente en gemeenschap een grote rol in spelen. Door Verenigingen van Dorpsbelangen wordt meermaals gemeld dat het OV geen rol (meer) speelt bij het beantwoorden van de vervoersvraag op het plattelân. Provincie Fryslân zou een faciliterende rol moeten vervullen voor lokale initiatieven (conform de Streekagenda gedachte). Fryslân kent meerdere vervoersinitiatieven die invulling geven aan de lokale vraag. Voorbeelden zijn de Buurtbus, de Schoolbus (van Friens), vervoer van Aaltje Zonnestraaltje en vervoer door familie, vrienden en buren naar markt, dokter, ziekenhuis etc. Uit het PS-initiatief Duurzaam Vervoer Plattelân en nieuwe vormen vna OV in het landelijk gebied, kunnen dergelijke initiatieven gesteund worden met een investeringsbijdrage (aanschaf voertuig, zo mogelijk op niet-fossiele brandstof) en met een tijdelijke exploitatiebijdrage. Momenteel vindt overleg plaats met Burdaard en de Flieterpen over een dergelijk busje dat na de zomer moet gaan rijden en wat past binnen de OV visie. Dat betekent dat het een voertuig op duurzame brandstof is wat meerdere reizigersstromen bedient en meerwaarde heeft voor de gemeenschap. Het streven is een elektrisch voertuig (eventueel met ruimte om fietsen mee te nemen) dat in de ochtend een dienstregeling rijdt tussen Buraard en Stenendam, dat vervolgens mensen naar de dagbesteding brengt, daarna is het voertuig door de gemeenschap vrij in te zetten totdat het de mensen van de dagbesteding weer terug moet brengen. In de weekenden kan het voertuig ook weer door de gemeenschap worden ingezet. Ook kan hierbij gedacht worden aan fenomenen als de Dorps(deel)auto, de (elektrische) OV-fiets etc. Deze initiatieven kunnen ook een rol gaan spelen in de behoefte aan vervoer vanwege de concentratie van voorzieningen (demografische ontwikkelingen); concreet kan daarbij ook gedacht worden aan de gevolgen van het sluiten van scholen voor basis onderwijs. Provincie Fryslân maakt hiervoor een subsidieregeling en staat open voor initiatieven van onderop. Ook wil hij een rol spelen als projectadviseur waar het gaat om vragen van bijvoorbeeld juridische aard (besloten versus openbaar vervoer, aansprakelijkheid, (bij)scholing chauffeurs etc). Deze subsidieregeling wordt gepresenteerd op het symposium, tezamen met allerlei initiatieven die als voorbeeld en inspiratie kunnen dienen. Deze regeling moet nog gemaakt worden, maar verwacht wordt dat er ,- aan subsidie beschikbaar zal zijn. 8

10 Subsidie zal beschikbaar zijn voor lokale initiatieven vanuit de Mienskip. Het betreft plaatselijke maatwerkoplossingen, ontwikkeld door de gemeenschap. De provincie sluit aan op deze initiatieven en ondersteunt ze met subsidie. Ze is niet initiator of trekker van deze projecten. Planning Symposium met menukaart en presentatie initiatieven en subsidieregeling september 2012 Uitwerking pilots door lokale gemeenschap, vanaf september 2012 Start pilots: zsm 3.5 Oplossingsrichting 4: De Digitale Duim De digitale duim is een soort van markplaats waar lege stoelen en ritten worden aangeboden en gevraagd. Iedereen, particulier, taxiondernemer, pakketdienst etc. kan plaatsen aanbieden om mee te rijden. Hoe meer mensen deelnemen hoe groter de kans dat je een gewenste verplaatsing kunt maken. Taxi Pol uit Harlingen twittert met enige regelmaat: wij hebben morgen ritten naar Oosterwolde en Emmeloord, wie heeft een pakje of een persoon die mee wil? Social Media kunnen hierin een rol van grote waarde spelen. Provincie Fryslân is al jaren eigenaar van de succesvolle site voor mensen die op reguliere basis hun woon-werkritten gezamenlijk willen maken. Dit initiatief kan uitgebreid worden met een systeem waarbij ritten ook op incidentele basis met elkaar gemaakt kunnen worden (vraag-aanbod systeem). Iedere vervoeraanbieder (taxibedrijven, ondernemers, maar ook particulieren) kan zijn ritaanbod inbrengen en af laten nemen door iedere vervoervrager. Een voorbeeld van een dergelijk systeem is het SamenRijden-initiatief van de ANWB. Door combinatie van de drie delen uit de uitwerking van het vervoer op het plattelân ontstaat er een systeem van vervoer, dat gedragen wordt door de gebruiker en de lokale overheid. Provincie Fryslân blijft het vaste systeem van sterke lijnen in stand houden. De digitale duim kan onderdeel uitmaken van het OV-/mobiliteitsportaal zoals genoemd in de motie nummer 1 uit de PS-vergadering van 26 oktober 2011, ingediend door dhr. van der Hoek? Deze en andere initiatieven op ICT-gebied worden verder uitgewerkt in het programmaplan voor het aspect ICT-toepassingen. Hierin worden kansen op ICT gebied verkend. Deze toepassingen dienen geen doel op zich zelf, maar ondersteunen het Ov in zijn algemeenheid. Planning Verkenning en uitwerking 2012 Start pilot De reiziger Deze oplossingen dekken samen het vervoer in het landelijk gebied. Voor elk wat wils: je kunt met het OV, je kunt zelf een lift regelen via de digitale duim of je kunt door de vrijwilligers van de dorpsbus ergens heen gebracht worden. Keuze te over. Maar hoe zit het met de reiziger. Wordt het voor de reiziger niet onoverzichtelijk met al die verschillende systemen? In zijn algemeenheid reist een reiziger vanuit zijn woonplaats. Het is dus belangrijk dat hij de systemen die in zijn woonplaats voor handen zijn kent en kan gebruiken. Het zal hierbij gaan om een beperkt aantal alternatieven. Het is vaak helemaal niet relevant dat een reiziger ook alle systemen aan de andere kant van Fryslân kent, hij zal die niet gebruiken. De opstapper/wmo blijft provincie dekkend en via je eigen lokale WMO-vervoerder zijn ook alle andere reizen met de opstapper/het WMO te plannen. Daarnaast zal 9292 een rol kunnen spelen in de reisinformatie. Ook reisgers van buiten Fryslân moeten via 9292 hun aansluitende vervoer kunnen regelen of weten of en waar ze bijvoorbeeld van een OV-fiets gebruik kunnen maken voor het laatste stuk van hun verplaatsing. 9

11 4 Financieel kader Programma Duurzaam OV Naast inzicht in de opzet van het beleid voor het vervoer in het landelijk gebied hebben PS ook gevraagd om uitleg over de onderliggende financiering van het totale programma duurzaam OV. Deze volgt hieronder, met specifieke aandacht voor het vervoer in het landelijk gebied. Voor de ontwikkeling van een nieuw en duurzaam OV systeem en nieuwe vormen van openbaar vervoer in het landelijk gebied is per amendement 15 mln. beschikbaar gesteld (amendement nummer 2 uit de vergadering van 10 februari 2010, ingediend door H. van Asten). Deze 15 mln. is investeringgeld. Dit bedrag is opgebouwd uit vrijvallende kapitaallasten uit programma 2 over een periode van 30 jaar en resulteert in een afschrijvingslast van per jaar bij een afschrijvingstermijn van 30 jaar. Dit bedrag is/wordt als volgt ingezet: Aankoop busstations Verbetering busstations Aanleg aardgas vulpunten Elektrische bussen Schiermonnikoog Elektrische buurtbus Deze investeringen leiden tot een afschrijvingslast van ,-, maar tellen niet op tot een investeringsbedrag van 15 mln. Dit omdat bussen en het vulpunt geen afschrijvingstermijn van 30 jaar kennen. Omdat in de aanbesteding voor het busvervoer alleen de optie groen gas voor Leeuwarden is gelicht zal de investering in aardgas vulpunten lager zijn dan begroot. Er wordt namelijk alleen in Leeuwarden een nieuw vulpunt gerealiseerd. Hierdoor valt een deel van de investering voor vulpunten vrij. Er is dus binnen het beschikbare investeringsbudget ruimte voor meer investeringen. De verwachting is dat de verbetering/vernieuwing conform de ambitie voor OV-infrastructuur, zoals verwoord in de visie Duurzaam OV een grotere investering gaat vergen dan nu is opgenomen. Hiervoor kan de ontstane beschikbare investeringsruimte worden gebruikt. Voor de in het amendement 2 uit de vergadering van 10 februari 2010 genoemde pilots en experimenten voor vervoer landelijk gebied is exploitatiegeld, onderzoeksgeld, subsidie etc. nodig. Hiervoor kan geen investeringsgeld worden aangewend. Dit is opgelost door daarvoor BDU-middelen in te zetten. Deze middelen zijn vrijgemaakt door in de BDU begrootte investeringen voor busstations en elektrische bussen uit de 15mln investeringsgeld te dekken. Dit betekent dat er ruimte binnen de BDU gecreëerd is ter hoogte van Vanuit BDU te dekken acties (niet zijnde investeringen) Vanuit de BDU moeten die zaken betaald worden die geen investering bevatten. Het gaat daarbij met name om de initiatieven binnen het spoor vervoer in het landelijk gebied en de personeelskosten ten behoeve van het totale programma. Salaris/inhuur programma duurzaam OV t/m Projecten en initiatieven vervoer landelijk gebied Pilot(s) combinatie WMO/OV Dialoogbijeenkomsten met regio Opzetten experimentenregeling Pilot buurtbus comb met zorginstelling Ferwerderadiel Experimentenregeling OV op platteland Ontwikkelen visie kleine knooppunten Onderzoek/aanbesteding groen gas vulpunten of oplaadpunten OV Inventarisatie onderzoek ICT

12 Experimentenregeling ICT Opstellen beleidsplan reisinformatie Totaal uitgaven

13 Bijlage 1 Inkoop extra ritten concessie N&ZW Fryslân Opties volledig inkopen 1. Scholierenlijn 9 Station - Kenniscampus Nijlân 6. Belbuslijnen handhaven 7. Bredere bedieningsperiode lijn 41 Heerenveen - Balk 14. Lijn 48 Heerenveen - Lemmer ook op zaterdag overdag 15. Lijn 98 Bolsward - Makkum ook op zaterdag overdag Opties deels inkopen 2. latere rit lijnen 2, 3, 4, 6 en 8 (alleen lijnen 3 en 6) 3. Uitbreiden frequentie lijn 3 van 3x per uur naar 4x per uur (alleen 7 extra ritten op zaterdag) 9. Uitbreiding lijn 60 Leeuwarden - Holwerd en Holwerd - Dokkum (alleen Leeuwarden - Holwerd op zaterdag) 11. Uitbreiding lijn 70 Mooie Paal - Leeuwarden in ochtenddal (alleen eerste rit náár Leeuwarden) 13. Lijnen 28 en 95 op zaterdag (alleen lijn 95) 12

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Aanleiding Het OV, met name in het landelijk gebied staat volop in de belangstelling. En terecht, openbaar vervoer is een kerntaak

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 06 novimber 2013 Wurklistnûmer : 01Bb Beliedsprogramma : 2 Ôfdieling : S&P Behanneljend amtner : Hannelore Strik Tastel : 5723 Registraasjenûmer : 1061605 B Primêr

Nadere informatie

Op weg naar Concessies April 2016

Op weg naar Concessies April 2016 Op weg naar Concessies 2020 April 2016 Inhoudsopgave Aanleiding: afloop huidige concessies in 2020 Kerntaken provincie in het OV Huidige situatie Trends en ontwikkelingen De opgaven voor het OV Trein Bus

Nadere informatie

Openbaar vervoer Hoeksche Waard Goeree-Overflakkee Gemeenteraad Korendijk 27 mei Erik van der Kooij & Marcel Scheerders

Openbaar vervoer Hoeksche Waard Goeree-Overflakkee Gemeenteraad Korendijk 27 mei Erik van der Kooij & Marcel Scheerders Openbaar vervoer Hoeksche Waard Goeree-Overflakkee Gemeenteraad Korendijk 27 mei 2014 Erik van der Kooij & Marcel Scheerders Programma 1. Context 2. Beleid OV HWGO 3. Nota van Uitgangspunten OV-concessie

Nadere informatie

Holland Rijnland, PHO Sociale Agenda en Verkeer & Vervoer. 7 maart 2014, Erik van der Kooij

Holland Rijnland, PHO Sociale Agenda en Verkeer & Vervoer. 7 maart 2014, Erik van der Kooij Holland Rijnland, PHO Sociale Agenda en Verkeer & Vervoer 7 maart 2014, Erik van der Kooij Programma vandaag 1. Visie Ruimte en Mobiliteit & Ontwerpprogramma Mobiliteit 2. Proces Hoeksche Waard / Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

Bovengemeentelijk lokaal openbaar vervoer

Bovengemeentelijk lokaal openbaar vervoer Bovengemeentelijk lokaal openbaar vervoer Platteland en bereikbaarheid OV Bewoners vaak aangewezen op gespecialiseerde zorg/voorzieningen elders: periferie, stad of gecentraliseerd op het platteland Voorzieningen

Nadere informatie

NOORDOOST FRYSLÂN ZOEKT VERVOERDERS VOOR

NOORDOOST FRYSLÂN ZOEKT VERVOERDERS VOOR Samenvatting aanbesteding vervoer NOORDOOST FRYSLÂN ZOEKT VERVOERDERS VOOR NIEUW VERVOERSYSTEEM De regio Noordoost Fryslân werkt hard aan een nieuw vervoersysteem. Met dit systeem worden verschillende

Nadere informatie

Krachten bundelen voor een toekomstvast doelgroepenvervoer en OV

Krachten bundelen voor een toekomstvast doelgroepenvervoer en OV Krachten bundelen voor een toekomstvast doelgroepenvervoer en OV Prof. dr. Henk Meurs MuConsult / Radboud Universiteit Nijmegen 20 juni 2013 - s Hertogenbosch Agenda Ontwikkelingen doelgroepenvervoer 2030

Nadere informatie

Openbaar vervoer en gemeenten

Openbaar vervoer en gemeenten Openbaar vervoer en gemeenten Inhoud Het functioneren van het OV-systeem Rol en verantwoordelijkheid Provincie gemeenten/regio Recente ontwikkelingen in het busvervoer Twee functies OV Sociale functie

Nadere informatie

Nota van uitgangspunten. voor regionale samenwerking op het gebied van. Basismobiliteit

Nota van uitgangspunten. voor regionale samenwerking op het gebied van. Basismobiliteit Nota van uitgangspunten voor regionale samenwerking op het gebied van Basismobiliteit 1. Inleiding In opdracht van de provinciale bestuurlijke Adviesgroep Regiotaxi, waarin alle Gelderse regio's bestuurlijk

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân Heerenveen provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 5125 ;vvsv.fryslan.ni provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Basismobiliteit: van visie naar nieuwe samenwerking. Otto Cazemier & Anne Garretsen

Basismobiliteit: van visie naar nieuwe samenwerking. Otto Cazemier & Anne Garretsen Basismobiliteit: van visie naar nieuwe samenwerking Otto Cazemier & Anne Garretsen 21 oktober 2015 Basismobiliteit - Basismobiliteit = OV vangnet gecombineerd met gemeentelijk doelgroepenvervoer d.m.v.

Nadere informatie

COLLECTIEF VERVOER. Wat verstaan we eronder, wat is het probleem en wat is de kracht ervan?

COLLECTIEF VERVOER. Wat verstaan we eronder, wat is het probleem en wat is de kracht ervan? COLLECTIEF VERVOER Wat verstaan we eronder, wat is het probleem en wat is de kracht ervan? OPZET PRESENTATIE Wat verstaan we onder collectief vervoer? Wat is het probleem? -> uitdagingen Wat is de kracht

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus 123 2000 MD Haarlem Haarlem, 2 mei 2016. Onderwerp: Regionaal openbaar vervoer & inter-concessie stroomlijnen Geachte

Nadere informatie

Texelhopper. 24 september 2015

Texelhopper. 24 september 2015 Texelhopper 24 september 2015 Waarom doen we de pilot Texelhopper? Visie OV 2020; Texels initiatief BOVT; Uitgangspunten Wens: aanbod speelt beter in op vraag (door slimme inzet verschillende vervoersmiddelen)

Nadere informatie

Bestedingsplan mobiliteit 2016

Bestedingsplan mobiliteit 2016 Bestedingsplan mobiliteit 2016 Provincie Zuid-Holland Status: bestedingsplan exclusief de vastgestelde projectenlijst (bijlage 1) Datum: 22 september 2015 BESTEDINGSPLAN MOBILITEIT 3 TOELICHTING BESTEDINGEN

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van J. Chung (GROENLINKS) (d.d. 8 maart 2010) Nummer Onderwerp Fietskluizen en OV-fiets

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van J. Chung (GROENLINKS) (d.d. 8 maart 2010) Nummer Onderwerp Fietskluizen en OV-fiets van Gedeputeerde Staten op vragen van J. Chung (GROENLINKS) (d.d. 8 maart 2010) Nummer 2361 Onderwerp Fietskluizen en OV-fiets Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller In vergadering

Nadere informatie

Combineren van vervoerswijzen wat levert het op?

Combineren van vervoerswijzen wat levert het op? Combineren van vervoerswijzen wat levert het op? Guy Hermans- Kennisplatform Verkeer en Vervoer 2 juni 213 - s Hertogenbosch Indeling presentatie Korte toelichting op rol KpVV Naar goed en betaalbaar collectief

Nadere informatie

QLINER 315 LIJNFOLDER 2011

QLINER 315 LIJNFOLDER 2011 QLINER 315 LIJNFOLDER 2011 GRONINGEN JOURE EMMELOORD LELYSTAD GELDIG VANAF 3 JULI 2011 QLINER 315 GRONINGEN LELYSTAD 325 GRONINGEN EMMELOORD 335 GRONINGEN (ZERNIKE) JOURE Alles voor een Goede Reis met

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 24 maart 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 010414/A07 afdeling: Stedelijice Ontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

Jj,. provincie groningen

Jj,. provincie groningen Jj,. provincie groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 li www.provinciegroningen.nl info@proyinciegroningen.nl

Nadere informatie

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland Plan van aanpak Projectnaam/ onderwerp: Status: vastgesteld, DB 12 december 2013 Naam auteur(s): Claudia de Kort en Iris de Bruyne 1. Inleiding/ aanleiding Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Reactienota OV-visie Flevoland

Reactienota OV-visie Flevoland Reactienota OV-visie Flevoland 1630855 Ingekomen reacties 1.1 Dorpsbelangen Swifterbant Dorpsbelangen is positief over het proces waarbij belanghebbenden hebben mogen meedenken over het openbaar vervoer

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2009MME12-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 8 september 2009 Nummer PS : PS2009MME12 Afdeling : MOB Commissie : MME Registratienummer : 2009int247334 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

Openbaar Vervoer op het Platteland

Openbaar Vervoer op het Platteland Enkele inhoudelijke onderwerpen naar aanleiding van het rapport 1 Openbaar Vervoer op het Platteland (oktober 2006) Deze bijlage gaat specifiek in op de volgende onderwerpen: 1. het uitgangspunt voor het

Nadere informatie

Verslag symposium ROCOV Utrecht OV zonder oogkleppen

Verslag symposium ROCOV Utrecht OV zonder oogkleppen Verslag symposium ROCOV Utrecht OV zonder oogkleppen Derck Buitendijk (Berenschot) Hij houdt een inleiding over vernieuwing in de marktordening van het openbaar vervoer. Het huidige stelsel van openbaar

Nadere informatie

Voor het evenementenbeleid stellen wij voor ,-- beschikbaar te stellen.

Voor het evenementenbeleid stellen wij voor ,-- beschikbaar te stellen. Staten voorstel nr. PS/2016/380 Investeringsvoorstel Evenementenbeleid 2017-2019 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 31.05.2016 2016/0180465 mw. H.AJ. Meelissen, telefoon 038 499 74 88 e-mail H.Meelissen@overijssel.nl

Nadere informatie

Tijd voor nieuwe mobiliteit: De aanpak van de provincie Overijssel bij de herijking OV-tactiek

Tijd voor nieuwe mobiliteit: De aanpak van de provincie Overijssel bij de herijking OV-tactiek Tijd voor nieuwe mobiliteit: De aanpak van de provincie Overijssel bij de herijking OV-tactiek 1 INLEIDING Jaren lang heeft de uit 2008 stammende OV-tactiek gediend als beleidskader voor het OV in onze

Nadere informatie

Pallas Advies. Bedrijfsinformatie

Pallas Advies. Bedrijfsinformatie Pallas Advies Bedrijfsinformatie Wat is Pallas Advies? Pallas Advies ondersteunt en adviseert overheidsorganisaties op het gebied van parkeren, mobiliteit en (reis)informatie. De ondersteuning kan op meerdere

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslîn ç,*j

provinsje fryslân provincie fryslîn ç,*j Ons provincie fryslîn ç,*j postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax; (058) 292 51 25 Provinciale Staten van de Provincie Fryslan Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

Nadere informatie

Renswoude, 5 april 2016 Nr.: Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: instellingsbesluit bestuurscommissie basismobiliteit Regio FoodValley

Renswoude, 5 april 2016 Nr.: Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: instellingsbesluit bestuurscommissie basismobiliteit Regio FoodValley Agendapuntnr.: Renswoude, 5 april 2016 Nr.: 154375 Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: instellingsbesluit bestuurscommissie basismobiliteit Regio FoodValley Geachte raad, Aan de gemeenteraad Samenvatting:

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Ons kenmerk : 01028226 Afdeling : Beleid Behandeld door : H.C.E.M. Sloots / (058) 292 57 11 of H.C.E.M.Sloots@fryslan.nl Uw kenmerk : Bijlage(n) :

Ons kenmerk : 01028226 Afdeling : Beleid Behandeld door : H.C.E.M. Sloots / (058) 292 57 11 of H.C.E.M.Sloots@fryslan.nl Uw kenmerk : Bijlage(n) : Arriva Dhr. M.Garmann Postbus 626 8440 AP HEERENVEEN Leeuwarden, 29 november 2012 Verzonden, Ons kenmerk : 01028226 Afdeling : Beleid Behandeld door : H.C.E.M. Sloots / (058) 292 57 11 of H.C.E.M.Sloots@fryslan.nl

Nadere informatie

Specificatie bestedingsplan Decentralisatie-uitkering Verkeer en Vervoer 2017

Specificatie bestedingsplan Decentralisatie-uitkering Verkeer en Vervoer 2017 Bijlage bij Statenbrief - zaaknummer 2016-012800 Specificatie bestedingsplan Decentralisatie-uitkering Verkeer en Vervoer 2017 In deze bijlage worden de bestedingen in het bestedingsplan DU 2017 gespecificeerd.

Nadere informatie

Monitoring tevredenheid en gebruik Nulmeting onder bewoners. Zomer 2014

Monitoring tevredenheid en gebruik Nulmeting onder bewoners. Zomer 2014 Monitoring tevredenheid en gebruik Nulmeting onder bewoners Zomer 2014 nulmeting Monitoring tevredenheid en gebruik van het OV onder bewoners Monitoren tevredenheid en gebruik Om na afloop van de pilot

Nadere informatie

Openbaar Vervoer in Brabant Vraaggericht, Verbindend en Verantwoord

Openbaar Vervoer in Brabant Vraaggericht, Verbindend en Verantwoord Openbaar Vervoer in Brabant Vraaggericht, Verbindend en Verantwoord Ruud van Heugten Gedeputeerde Mobiliteit & Financiën Presentatie Land van Cuijk 18 september 2013 Vormen van OV in Brabant Rol en Taakverdeling

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 8 november 2011 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF Datum: 8 november 2011 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20099 Datum: 8 november 2011 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: De heer S. Siebenga Behandelend ambtenaar: Mevrouw A. van der Roest Onderwerp: Beleidsmatige heroverweging

Nadere informatie

Openbaar Vervoer in Limburg Zorgeloos reizen van deur tot deur

Openbaar Vervoer in Limburg Zorgeloos reizen van deur tot deur Openbaar Vervoer in Limburg Zorgeloos reizen van deur tot deur Zorgeloos reizen van deur tot deur Woon je in de stad of in een kleine kern, ga je naar je werk, of reis je in je vrije tijd; het Limburgs

Nadere informatie

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT September 2016 1 Beleidskader openbaar DAV in vogelvlucht Het openbaar vervoer in de regio Drechtsteden / Alblasserwaard- Vijfheerenlanden (DAV) wordt opnieuw

Nadere informatie

Bestedingsplan mobiliteit 2017

Bestedingsplan mobiliteit 2017 Bestedingsplan mobiliteit 2017 Provincie Zuid-Holland Status: Definitief Datum: 11 oktober 2016 BESTEDINGSPLAN MOBILITEIT 3 TOELICHTING BESTEDINGEN 5 A. OPENBAAR VERVOER...5 B. INFRASTRUCTUUR...6 C. GEDRAGSBEÏNVLOEDING

Nadere informatie

Kansen voor Delen. Mogelijkheden van deelconcepten in mobiliteit. Maja van der Voet Govert de With. Utrecht, 12 mei 2015

Kansen voor Delen. Mogelijkheden van deelconcepten in mobiliteit. Maja van der Voet Govert de With. Utrecht, 12 mei 2015 Kansen voor Delen Mogelijkheden van deelconcepten in mobiliteit Maja van der Voet Govert de With Utrecht, 12 mei 2015 Delen? Met meerdere personen gebruik maken van één product: Lenen Gebruiken en weer

Nadere informatie

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Getypt door / paraaf H.C.

Nadere informatie

Handleiding en aanvraagformulier. Subsidie. Innovatieve particuliere initiatieven Aanvullend personenvervoer

Handleiding en aanvraagformulier. Subsidie. Innovatieve particuliere initiatieven Aanvullend personenvervoer Handleiding en aanvraagformulier Subsidie Innovatieve particuliere initiatieven Aanvullend personenvervoer De Stadsregio Amsterdam kan subsidie verlenen voor kleinschalige initiatieven die fijnmazig aanvullend

Nadere informatie

"^&& groningen 1/) CC UJ 2 5 MEI 2011. Aan Provinciale Staten. Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer E-mail Antwoord op

^&& groningen 1/) CC UJ 2 5 MEI 2011. Aan Provinciale Staten. Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer E-mail Antwoord op "^&& groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II algemeen faxnr.: 050 316 49 33 www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Kennisnemen van Het rapport Bussen in Brabant. Trends in het regionaal openbaar vervoer

Kennisnemen van Het rapport Bussen in Brabant. Trends in het regionaal openbaar vervoer Statenmededeling Onderwerp Bussen in Brabant, Trendmonitor OV 2012-2016 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Het rapport Bussen in Brabant. Trends in het regionaal openbaar vervoer

Nadere informatie

Mogelijke Pilots (inclusief thema indeling) Actuele stand van zaken.

Mogelijke Pilots (inclusief thema indeling) Actuele stand van zaken. Bijlage 5: Mogelijke Pilots (inclusief thema indeling) Actuele stand van zaken. In het kader van de notitie Slimme mobiliteitsoplossingen is een lijst met mogelijke pilots opgesteld. Naar aanleiding van

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

c) d) Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten

c) d) Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten m Onderwerp Gewijzigde kaderstelling europese aanbesteding OVconcessie Hoekscha Waard en Goeree-Overflakkee 2015 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten

Nadere informatie

Datum : 15 augustus 2006 Nummer PS : PS2006WEM07 Dienst/sector : WEM/MSM Commissie : WEM. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag.

Datum : 15 augustus 2006 Nummer PS : PS2006WEM07 Dienst/sector : WEM/MSM Commissie : WEM. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 15 augustus 2006 Nummer PS : PS2006WEM07 Dienst/sector : WEM/MSM Commissie : WEM Registratienummer : 2006WEM003406i Portefeuillehouder: J. Binnekamp Titel : Provinciaal

Nadere informatie

Maart 2014. Bladzijde 2 geeft het pakket, bladzijden 3,4 en 5 geven een toelichting op het pakket.

Maart 2014. Bladzijde 2 geeft het pakket, bladzijden 3,4 en 5 geven een toelichting op het pakket. Maatregelenpakket voor de periode 2014-2018 ter verbetering van de Eindhovense luchtkwaliteit en vermindering van de negatieve gevolgen, voorgesteld door de Werkgroep Luchtkwaliteit en Klimaat van de vereniging

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland. Haarlem, 13 september Vragen nr. 90

Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland. Haarlem, 13 september Vragen nr. 90 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 13 september 2016 Vragen nr. 90 Vragen van de heer mr. J.M. Bruggeman (SP) over de verlenging van de proef met de belbus op Texel De voorzitter

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Fryslân

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Fryslân Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Fryslân connexxion.nl Typefouten en wijzigingen

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Ontwerpbegroting

Memo. Inleiding. Ontwerpbegroting Memo Aan: Colleges B&W en GS Fryslân Van: Bestuur Mobiliteitsbureau Noordoost Versie: 24 maart 2017 Onderwerp: Ontwerpbegroting vervoersysteem 2017-2018 Inleiding Deze memo geeft een toelichting op de

Nadere informatie

VERSCHILLENSTAAT HWGO 2016

VERSCHILLENSTAAT HWGO 2016 VERSCHILLENSTAAT HWGO 2016 Dienstregeling Arriva versus Connexxion Auteur: René Smaal Datum: 17-9-2015 Versie: 3.0 VERSCHILLENSTAAT HUIDIGE DIENSTREGELING ARRIVA VERSUS CONNEXXION In deze verschillenstaat

Nadere informatie

HERORIËNTATIE DOELGROEPENVERVOER. Alleen ga je sneller; samen kom je verder. Portefeuillehouders Overleg Regio Alkmaar 7 januari 2015

HERORIËNTATIE DOELGROEPENVERVOER. Alleen ga je sneller; samen kom je verder. Portefeuillehouders Overleg Regio Alkmaar 7 januari 2015 HERORIËNTATIE DOELGROEPENVERVOER Alleen ga je sneller; samen kom je verder Portefeuillehouders Overleg Regio Alkmaar 7 januari 2015 Aanleiding bijeenkomst 1.Het contract voor Regiotaxi loopt af per 31

Nadere informatie

Vervoer voor iedereen Een beter openbaar vervoer in de provincie Groningen

Vervoer voor iedereen Een beter openbaar vervoer in de provincie Groningen Vervoer voor iedereen Een beter openbaar vervoer in de provincie Groningen Het openbaar vervoer in de provincie Groningen wordt steeds minder dicht vertakt. Daarnaast schort het aan toegankelijkheid en

Nadere informatie

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Aan de Raadscommissie Agendapunt: 5 Onderwerp: Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Kenmerk: Status: VROM - Ruimtelijke Ordening / FK Informerend Kollum, 11 januari 2011 Samenvatting

Nadere informatie

Concessie Haaglanden Regio Veolia Transport Vervoerplan 2016

Concessie Haaglanden Regio Veolia Transport Vervoerplan 2016 Concessie Haaglanden Regio Veolia Transport Vervoerplan 2016 Versie 18 maart 2015 In het vervoerplan 2016 worden de wijzigingsvoorstellen van Veolia Transport Haaglanden voor dienstregeling 2016 toegelicht.

Nadere informatie

Bijlage D.9 Opties Huidige Dienstregeling en Pluspakket

Bijlage D.9 Opties Huidige Dienstregeling en Pluspakket Bijlage D.9 Opties Huidige Dienstregeling en Pluspakket In deze bijlage worden de volgende opties beschreven: Optie Huidige Dienstregeling; Opties Pluspakket. Optie Huidige Dienstregeling De inschrijver

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum B&W-besluit : 29 maart 2016 Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Raadsvergadering : 26 mei 2016 Behandeld : R.v.Vorstenbosch door Agendapunt : E-mail : r.vorstenbosch@scherpenzeel.nl

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: OV-verbinding Arnhem-Apeldoorn Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform het ontwerpbesluit Over

Nadere informatie

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING 2015-2018 INLEIDING Dit document geeft kaders bij de actieplannen vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning. Het

Nadere informatie

31 Met Velo fietsen: praktisch

31 Met Velo fietsen: praktisch 31 Met Velo fietsen: praktisch VELO APP in real-time opzoeken in welke Velo-stations er beschikbare fietsen of vrije plaatsen zijn zoeken naar een Velo-station of specifieke locatie in Antwerpen en je

Nadere informatie

Werken met de Streekagenda Ameland 23 april 2015 Durk Holwerda

Werken met de Streekagenda Ameland 23 april 2015 Durk Holwerda Werken met de Streekagenda Ameland 23 april 2015 Durk Holwerda Bijeenkomst Streekagenda Streekagenda Waddeneilanden Samenwerking tussen vier Friese eilanden, Wetterskip Fryslân en Provincie Vooral maatwerk

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018 Riedsútstel Ried : 22 januari 2015 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 6 november 2014 Agindapunt : 10 Portefúljehâlder : M. van der Veen Amtner : mw. R.M.A. van Sonsbeek

Nadere informatie

Besluitvorming duurzaamheid doelgroepenvervoer

Besluitvorming duurzaamheid doelgroepenvervoer Openbaar Onderwerp Besluitvorming duurzaamheid doelgroepenvervoer Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder H. Tiemens; B. Frings; R. Helmer - Englebert Samenvatting In de aanbesteding van het vervoer

Nadere informatie

Aan de commissieleden van de diverse fracties van de Commissie Mobiliteit en Wonen van de Provinciale Staten Noord-Holland

Aan de commissieleden van de diverse fracties van de Commissie Mobiliteit en Wonen van de Provinciale Staten Noord-Holland Aan de commissieleden van de diverse fracties van de Commissie Mobiliteit en Wonen van de Provinciale Staten Noord-Holland Enkhuizen, 21 oktober 2014 Betreft: reactie op antwoord gedeputeerde Post n.a.v.

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: koppelen treindiensten Apeldoorn Zutphen en Zutphen Winterswijk. Portefeuillehouder: Gedeputeerde Bieze Kerntaak/plandoel: openbaar vervoer Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde

Nadere informatie

1 6 KAART /11, W

1 6 KAART /11, W Ml 1))^ provincie ^^& groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II algemeen faxnr.: 050 316 49 33 www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

17R7254 Inboeknummer 17bst00643 B&W beslisdatum 09 mei 2017 Dossiernummer

17R7254 Inboeknummer 17bst00643 B&W beslisdatum 09 mei 2017 Dossiernummer gemeente Eindhoven Raadsnummer 17R7254 Inboeknummer 17bst00643 B&W beslisdatum 09 mei 2017 Dossiernummer 17.19.401 Raads informatiebrief Onderwerp: Evaluatie pilot late nachtnetbussen Brabant. Inleiding

Nadere informatie

Voorstellen Vervoerplan Rail 2016

Voorstellen Vervoerplan Rail 2016 Voorstellen Vervoerplan Rail 2016 Voorstellen Vervoerplan Rail 2016 HTM Reizigers maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. HTM voorstellen 2016 5 2.1 Instroom Avenio 5 3. Frequentietabellen 7 3.1 Frequentietabellen

Nadere informatie

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale.

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. 1 Geachte heer/mevrouw Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. Bij verschillende gemeenten en instellingen

Nadere informatie

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en doel 3 2. Uitvoeringsverantwoording 5 3. Resultaten 8 4. Conclusies 47 Klanttevredenheid Regiotaxi Utrecht najaar 2009 2 Aanleiding

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. R. van Aelst (SP) (d.d. 14 oktober 2015) Nummer 3091

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. R. van Aelst (SP) (d.d. 14 oktober 2015) Nummer 3091 van Gedeputeerde Staten op vragen van R. van Aelst (SP) (d.d. 14 oktober 2015) Nummer 3091 Onderwerp Bereikbaarheid Gorinchemse Lingewijk per OV Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller

Nadere informatie

Kaders nieuwe OV concessie hoofdlijnen Limburgnet. 24 februari 2014

Kaders nieuwe OV concessie hoofdlijnen Limburgnet. 24 februari 2014 Kaders nieuwe OV concessie hoofdlijnen Limburgnet 24 februari 2014 Bij de formulering van de kaders voor de nieuwe concessie met name gekeken naar: ervaringen huidige concessie à sterke en zwakke punten

Nadere informatie

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon Telefoon

Nadere informatie

Overstappen op hoogwaardig OV. HOV-NET Zuid-Holland Noord

Overstappen op hoogwaardig OV. HOV-NET Zuid-Holland Noord Overstappen op hoogwaardig OV HOV-NET Zuid-Holland Noord Overstappen op hoogwaardig OV 2 Zuid-Holland biedt veel mogelijkheden om te wonen, werken en recreëren. Het is het economisch hart van Nederland

Nadere informatie

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 11 juni Onderwerp Raadsmededelingen: toegankelijkheid OV ouderen - Besluitvormend

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 11 juni Onderwerp Raadsmededelingen: toegankelijkheid OV ouderen - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 11 juni 2013 nummer: 2013_BW_00359 Onderwerp Raadsmededelingen: toegankelijkheid OV ouderen - vormend Beknopte samenvatting Zie onderwerp Bevoegd portefeuillehouder: Karin

Nadere informatie

Wilt u deze e-mail s.v.p. doorsturen naar de gedeputeerde vervoer en naar de verkeersdeskundigen van de staten fracties.

Wilt u deze e-mail s.v.p. doorsturen naar de gedeputeerde vervoer en naar de verkeersdeskundigen van de staten fracties. Van: Wim Verbruggen [mailto:wverbrug@hetnet.nl] Verzonden: woensdag 10 juni 2015 21:42 Aan: STATENGRIFFIE Onderwerp: klachten-verbeterpunten openbaar vervoer Noordoost Brabant Geachte griffie, Wilt u deze

Nadere informatie

Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Echt-Susteren

Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Echt-Susteren Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Echt-Susteren Vanaf 11 december gaat onder de naam Limburgnet de nieuwe dienstregeling voor het openbaar vervoer in Limburg van start. In deze brief informeren

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS. M E M O Aan : leden van de commissie SOB Van : Wethouder J. Krieger Tel. nr : Datum : 6 februari 2014 Onderwerp : EBS concept vervoerplan 2014/2015 Bijlagen : 1. Inleiding Tijdens de bijeenkomst van 28

Nadere informatie

Schiedam op weg naar toekomstvast lokaal openbaar vervoer (?)

Schiedam op weg naar toekomstvast lokaal openbaar vervoer (?) Schiedam op weg naar toekomstvast lokaal openbaar vervoer (?) Struikelblokken en valkuilen Lex Boersma, strategisch beleidsadviseur mobiliteit Openbaar vervoer in Schiedam 1990 inzet op hoogwaardig OV

Nadere informatie

Basismobiliteit Achterhoek: Inleiding. Basismobiliteit Achterhoek: Inleiding

Basismobiliteit Achterhoek: Inleiding. Basismobiliteit Achterhoek: Inleiding Programma: Inleiding Peter Drenth Basismobiliteit door Ivo Visser (Projectleider Basismobiliteit) Keuze s en inhoudelijke discussie Basismobiliteit : De mogelijkheid voor inwoners om zich tegen een redelijk

Nadere informatie

Goor - Borculo. Lijn. Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 13 december 2015

Goor - Borculo. Lijn. Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 13 december 2015 Lijn 95 Goor - Borculo Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 1 december 2015 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling Belangrijkste overstapmogelijkheden Beperkte (vakantie)dienstregeling

Nadere informatie

2020: december: Rijden door vervoerder op basis van nieuwe concessie.

2020: december: Rijden door vervoerder op basis van nieuwe concessie. v o o r d r a c h t 12 juli 2016 Corr.nr. 2016-38.302, VV Nummer 54/2016 Zaaknr. 640633 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van de nota van uitgangspunten

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Gebiedsopgave Veluwe: VeluweAgenda 1.0 en Uitvoeringsprogramma Veluwe 2017 Portefeuillehouder: Bea Schouten Kerntaak/plandoel: duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer Doel

Nadere informatie

I Aan de leden van de Participatieraad

I Aan de leden van de Participatieraad Gemeente Haarlem Haarlem Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de Participatieraad Datum 26 mei 2015 Ons kenmerk 2015/191059 Contactpersoon M. van der Tas Doorkiesnummer 023-5114827

Nadere informatie

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike Rapportage Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike In opdracht van: Stadsregio Arnhem Nijmegen Datum: 11 februari 2013 Projectnummer: 2012171 Auteurs: Ronald Steenhoek & Marieke

Nadere informatie

RET als mobiliteitsmakelaar van Rotterdam. Aanleiding intern: RET bedrijfsplan. Rotterdam. frequentie van. van infra. Randstad materieel.

RET als mobiliteitsmakelaar van Rotterdam. Aanleiding intern: RET bedrijfsplan. Rotterdam. frequentie van. van infra. Randstad materieel. RET als mobiliteitsmakelaar van Rotterdam. Voortgang en eerste ervaringen Nationaal OV congres Theo Konijnendijk; 7 maart 04 Aanleiding intern: RET bedrijfsplan Duurzaam Ondernemen vast onderdeel van onze

Nadere informatie

Presentatie MIRT-onderzoek Anders benutten

Presentatie MIRT-onderzoek Anders benutten Symposium Anders Bereikbaar Presentatie MIRT-onderzoek Anders benutten Symposium Anders Bereikbaar Marjon den Boer - Provincie Drenthe Kjeld van der Schaaf - KxA Symposium Anders Bereikbaar Beter benutten

Nadere informatie

Van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid. Koen De Broeck Manager Mobiliteitsontwikkeling & Marktinformatie

Van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid. Koen De Broeck Manager Mobiliteitsontwikkeling & Marktinformatie Van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid Koen De Broeck Manager Mobiliteitsontwikkeling & Marktinformatie Context Dia 2 Basismobiliteit Basismobiliteit Basismobiliteit = aanbod Recht op minimumaanbod

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097 van Gedeputeerde Staten op vragen van M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097 Onderwerp Bereikbaarheid en toegankelijkheid van het openbaar vervoer in de Provincie Zuid-Holland Aan de leden

Nadere informatie

Vertrouwd vervoer in uw regio

Vertrouwd vervoer in uw regio Vertrouwd vervoer in uw regio Noordoost-Fryslân Ferfier boeke? Jobinder.frl of 0900-40 50 500 Jobinder De meeste mensen kunnen zelfstandig reizen. Of met behulp van hun familie, vrienden of kennissen.

Nadere informatie

Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Eijsden-Margraten

Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Eijsden-Margraten Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Eijsden-Margraten Vanaf 11 december gaat onder de naam Limburgnet de nieuwe dienstregeling voor het openbaar vervoer in Limburg van start. In deze brief informeren

Nadere informatie

Fysieke dialoogtafel Dagactiviteiten

Fysieke dialoogtafel Dagactiviteiten Fysieke dialoogtafel Dagactiviteiten 16-03-2017 1 Openstellen markt maart 2017 producten 3 Openstelling markt maart 2017 Planning 4 Tussenstand werkgroep inhoudelijk integratie producten Doelstelling

Nadere informatie

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort 4 4 De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort Bereikbaar en bewegen Voorwoord van H. Brink, Wethouder verkeer gemeente Amersfoort Hoe houden we Amersfoort bereikbaar

Nadere informatie

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Bestuurlijke begeleidingsgroep Visie Amstelland Aantal bijlagen:

Nadere informatie

Gelet op de Wet BDU verkeer en vervoer en de Wet personenvervoer 2000,

Gelet op de Wet BDU verkeer en vervoer en de Wet personenvervoer 2000, Beleidsregel van 24 juni 2014, houdende regels betreffende de subsidiëring van activiteiten op het terrein van verkeer en vervoer (Beleidsregel projectsubsidies brede doeluitkering verkeer en vervoer 2014)

Nadere informatie

1 7 MEI /20/A.14, W Graaf E. de (050)

1 7 MEI /20/A.14, W Graaf E. de (050) " l/& groningen bezoekadres: I Martinikerkhof 12 postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen Aan de leden van de statencommissie Mobiliteit en Energie algemeen telefoonnr; 050 316 49 II algemeen faxnr.: www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie