Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen"

Transcriptie

1 Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen

2 Aanleiding Het OV, met name in het landelijk gebied staat volop in de belangstelling. En terecht, openbaar vervoer is een kerntaak van de provincie en staat dicht bij de inwoners. Huidige situatie vervoer in het landelijk gebied Na de aanbesteding zijn er in Noord en Zuidwest Fryslân witte vlekken ontstaan in openbaar vervoernetwerk in het landelijk gebied. Hiervoor is inmiddels een aantal maatregelen genomen. Ook zijn er ideeën voor aanvullende maatregelen en nieuwe concepten. De voorliggende notitie dient als leidraad om de maatregelen en concepten samenhang te geven en deze te koppelen aan beleid. Op basis daarvan kan besloten worden tot eventuele extra inzet binnen het vervoer in het landelijk gebied. Deze notitie gaat alleen in op het vervoer in het landelijk gebied. Dit is slechts een van de drie sporen en twee aspecten uit de notitie duurzaam OV die een toekomst beeld voor het hele OV schetst. Toezeggingen, moties en amendementen In de vorige statenperiode is het Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan (PVVP) vastgesteld waarin de fundamenten van het huidige OV-aanbod zijn vastgelegd. Verwachte ontwikkelingen waren voor de commissie LLW van destijds aanleiding om hun zorgen te uiten over de toekomst van het OV in Fryslân. Zij stelden de vraag of het vraaggestuurde OV-systeem voldoende is toegerust voor de vraag in het landelijk gebied. De commissie vond dat er ruimte moest zijn voor experimenten met OV-systemen om tot nieuwe vervoersvormen te komen en dat er gewerkt dient te worden aan gebruik van duurzame brandstoffen in het OV Naar aanleiding daarvan hebben PS op 10 februari 2010 (amendement 2 van de PvdA) 15 mln. gereserveerd vanuit de lange termijn afschrijvingsgelden voor de ontwikkeling van een nieuw en duurzaam OV systeem in Fryslân. Dit amendement samen met het herziene PVVP is de aanleiding geweest voor de visie duurzaam OV waarin een toekomstvisie wordt geschetst voor zowel het reguliere OV als het OV in het landelijk gebied. Voor het volledige kader met betrekking tot het vervoer in het landelijk gebied zie bijlage 1 waarin PVVP, visie duurzaam OV en coalitie- en uitvoeringsakkoord. Gedurende 2011, 2012 en 2013 is er diverse malen in de Staten gesproken over het OV. Voor een overzicht hiervan zie bijlage 2. In de commissie vergadering van 5 september 2012 is door de gedeputeerde toegezegd dat DS op syn lêst yn april 2013 noch in beliedsstik dat in beslút fan PS ferget, sa as tasein yn de kommisjegearkomste LL&W fan 4 april 12 1., oan PS tastjoere sil. Het betreffende stuk stond in november 2013 op de agenda van PS. Daarbij is door de Staten aangegeven dat zij een integrale notitie willen zien, waarin de bestaande beleidsmatige uitgangspunten en de reeds genomen én nog te nemen OV-initiatieven staan vermeld. Verder is gevraagd om: de financiële onderbouwing van het huidige beleid helder weer te geven. de grens tussen de provinciale taak en de gemeentelijke taak met betrekking tot het openbaar vervoer aan te geven alle vervoersmogelijkheden en hoe daar gebruik van te maken in beeld te brengen, en deze op te nemen in een OV-loket. 1 "Foar it simmerreses 2012 stjoere deputearre steaten in beliedsútstel foar de tinne linen foar it OV oan provinsjale steaten. Yn it útstel wurdt ek útlis jûn oer de ûnderlizzende finansiering, de útfiering fan it amendemint 2 fan de PvdA (PS ) Op stuurden GS een brief aan PS met daarin de financiële toelichting en een beleidsstuk (notitie vervoer in het landelijk gebied). 1

3 na te gaan in hoeverre het wenselijk is in de toekomst het OV volgens de bestaande praktijk te blijven aanbesteden. Doel voorliggende notitie Het thans voorliggende stuk is de uitwerking en ligt ter besluitvorming voor. Het bevat het beleid, de aanvulling waar PS om gevraagd heeft, de mogelijke aanvullende maatregelen en de onderliggende financiering. De basis is het reeds vastgestelde beleid (zie bijlage 1) en de reeds genomen maatregelen. Het stuk geeft aan hoe wij het OV op het platteland verder willen verbeteren en ontwikkelen voor die mensen in de provincie die niet bediend (kunnen) worden door het reguliere OV aanbod. Daarmee vormt het de basis voor verdere acties ter verbetering van het vervoer in het landelijk gebied. Leeswijzer In deze leeswijzer leest u hoe deze notitie is opgebouwd om u zodoende goed 'mee te kunnen nemen' bij het lezen van dit document. In de aanleiding leest u wat de feitelijke situatie in de praktijk is; waar zitten de witte vlekken binnen het OV op het platteland die zijn ontstaan na de nieuwe aanbesteding voor Noord- en Zuidwest-Fryslân. Vervolgens krijgt u een overzicht van moties en amendementen om een compleet beeld te krijgen en tot slot wordt beschreven waar deze voorliggende notitie toe dient. In de inleiding wordt de huidige situatie in het landelijk gebied beschreven en welke maatregelen er reeds zijn genomen ter verbetering van het vervoer op het platteland. Vervolgens krijgt u een doorkijk naar de vervolgmaatregelen om het OV in het landelijk gebied te optimaliseren uit de volgende hoofdstukken. Hoofdstuk 2 staat in het teken van een analyse van de vervoersvraag. Ook wordt de rol van de provincie en de gemeenten uitgelegd. Het helder hebben van deze rolverdeling, en mogelijke rollen die beide partijen zouden kunnen innemen, maakt dat het gemakkelijker is om over oplossingen te praten. Dit hoofdstuk is de opmaat voor hoofdstuk 3 waar mogelijke oplossingen in staan beschreven. 3. In dit hoofdstuk worden vier oplossingsrichtingen besproken met de daaruit voortvloeiende maatregelen. Deze mogelijke oplossingen vormen een aanvulling op de sterke hoofdstructuur die al bestaat en de aantal maatregelen die reeds zijn genomen. Het betreft dus oplossingen voor de witte vlekken. In hoofdstuk 4 staan de financiën beschreven, u kunt het ook een uitvoeringsparagraaf noemen. Hierin wordt beschreven op welke wijze de reeds genomen maatregelen gefinancierd zijn en welke middelen er beschikbaar zijn voor aanvullende maatregelen. Hierin wordt een verschil gemaakt tussen investeringsgeld en exploitatiegeld. Tenslotte wordt er beschreven welke middelen reeds zijn uitgegeven en wat de status van verschillende projecten/acties is. In bijlage 1 leest u het zogenoemde 'kader'. Oftewel, in welk licht moeten deze oplossingsrichtingen worden gezien ten opzichte van de plannen die reeds door u zijn vastgesteld zoals het coalitie- en uitvoeringsakkoord, maar ook het provinciaal verkeers- en vervoersplan. Bijlage 2 laat een overzicht zien van alle moties en amendementen op het snijvlak van vervoer in het landelijk gebied. Zodoende kunt u gemakkelijk de historie er bij pakken'. In bijlage 3 staat een overzicht van de ingekochte ritten binnen de concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân. 2

4 Bijlage 4 betreft een overzicht van wijzigingen binnen de dienstregeling na overleggen met verschillende dorpsbelangen. 3

5 1. Inleiding 1.1 De visie op vervoer in het landelijk gebied Fryslân zet in op een goede hoofdstructuur van sterk openbaar vervoer. Deze hoofdstructuur biedt grote delen van Fryslân goed openbaar vervoer. Buiten die sterke hoofdstructuur is ook behoefte aan vervoer. Regulier openbaar vervoer met (grote) bussen volgens een vaste frequentie biedt echter geen oplossing voor de verspreide vervoersvraag in het landelijk gebied. Voor het overgrote deel zijn de inwoners in het landelijk gebied prima in staat om zelf of met behulp van anderen in hun vervoersbehoefte te voorzien. Daar waar dat niet het geval is zijn andere oplossingen noodzakelijk. Dit zullen niet allemaal openbaar vervoer oplossingen zijn, maar ook een uitbreiding van initiatieven vanuit de burgers en organisaties zelf. De provincie wil hier vanuit haar bevoegdheid voor het openbaar vervoer een rol spelen, maar heeft hiervoor niet (al) het instrumentarium in handen. Samen met gemeenten en anderen die een verantwoordelijkheid hebben en/of rol spelen in het vervoer van mensen in het landelijk gebied zullen we initiatieven nemen, stimuleren of faciliteren dat het vervoer in het landelijk gebied vorm krijgt. Hiermee staat het PVVP doel centraal: voldoen aan de behoefte van inwoners en bezoekers van Fryslân om zich te verplaatsen. Deze visie is ingebed in verschillende beleidsdocumenten. Zie hiervoor bijlage Huidige situatie vervoer in het landelijk gebied De aanbesteding in Noord en Zuidwest Fryslân was gericht op het realiseren van een sterke hoofdstructuur. Een hoofdstructuur die duurzaam is en toekomstwaarde heeft. Hoewel alle lijnen zijn blijven bestaan, zijn er ritten vervallen. Voorafgaand aan de aanbesteding was duidelijk dat het beschikbare budget onvoldoende zou zijn om alle ritten in stand te houden. Ritten met gemiddeld minder dan 5 reizigers zijn daarom niet uitgevraagd bij de aanbesteding, tenzij er argumenten waren om deze ritten juist wel te behouden. Op sommige momenten van de dag of de week ontstaan er daardoor witte vlekken in het openbaar vervoernetwerk in het landelijk gebied; grotere gebieden waar een gedeelte van de dag en/of in het weekend geen regulier openbaar vervoer beschikbaar is. De vraag is daar onvoldoende om reguliere busritten in stand te houden. Dat betekent echter niet dat er geen vervoersvragen of OV-gebruikers waren. 1.3 Reeds genomen maatregelen ter verbetering van het vervoer in het landelijk gebied Daar waar er redenen waren om aan te nemen dat een rit toch meer gebruikt werd dan gedacht, een rit een belangrijke functie had voor een gebied of belangrijk is in het ritten patroon hebben wij reeds bij de gunning aan aantal extra ritten ingekocht. Voor een overzicht zie bijlage 3 Bij de start van de concessie waren er bij de uitgedunde lijnen klachten over het wegvallen van ritten rond het middaguur en aan het begin van de avond en over verschuivingen van de reistijden. Wij zijn per lijn met dorpsbelangen in gesprek gegaan over hun wensen. Naar aanleiding van die gesprekken is de dienstregeling op punten aangepast en is nog een aantal extra ritten ingekocht. Zie bijlage 4. Naast de moties en amendementen over het vervoer in het landelijk gebied en het inkopen van extra ritten hebben er ten behoeve van de bereikbaarheid van het landelijk gebied nog andere acties plaatsgevonden die erop gericht zijn om de vervoersmogelijkheden in het landelijk gebied te vergroten. Het inkopen van extra ritten is niet voor elke vervoersvraag een passend antwoord. Zie ook de analyse in hoofdstuk 2. Andere maatregelen zijn: 4

6 Gesprekken met Súdwest-Fryslân, Friese Meren, ANNO en Noordwest Fryslân over de kansen van het combineren van de Opstapper met het WMO vervoer. Ook met andere gemeenten wordt hierover gesproken. In 2012 heeft een symposium over vervoer in het landelijk gebied plaatsgevonden. Eind 2013 hebben wij een stimuleringsregeling vastgesteld voor (ICT) pilots op het gebied van vervoer in het landelijk gebied. Op 1 maart 2014 is deze regeling opengesteld. In Burdaard is een pilot met de Omnibus uitgevoerd. De Omnibus was een lokaal vervoersproject voor Burdaard en omliggende dorpen. Busstations zijn opgeknapt en er is een visie op knooppunten opgesteld. Het doel hiervan is om reizigers uit het landelijk gebied comfortabele overstapmogelijkheden te bieden. Er is een eerste versie van het OV-portaal om (openbaar) vervoerinformatie samen te brengen. Ook wordt er een visie op reisinformatie opgesteld. In december 2013 is in het ANNO-gebied een pilot gestart met uitbreiding van de Opstapper en heeft een tariefverlaging plaatsgevonden (PS-besluit van 6 november 2013). 1.4 Vervolgmaatregelen vervoer in het landelijk gebied De maatregelen uit paragraaf 1.3 zijn deels al verwoord in het huidige beleid of liggen in lijn met het beleid en andere vastgestelde notities. Er is financiële ruimte om extra inzet te plegen op het vervoer in het landelijk gebied. Volgende hoofdstukken in deze notitie bieden op basis van de analyse, visie, rol van de provincie en het bestaande beleid een basis om tot een goede keuze van extra maatregelen te komen. Als vervolgmaatregelen worden voorgesteld: Nadere verkenning van de uitkomst uit de Dorpenmonitor dat een lagere schoolkeuze mogelijk samenhangt met het openbaar vervoer in het landelijk gebied. Onderzoeken van het draagvlak om gemeenten te ondersteunen bij het tot stand komen van vervoersvisies op het gemeentelijke vervoer, eventueel uitmondend in een samenwerking bijvoorbeeld in een regiecentrale. De stimuleringsregeling voor vervoersprojecten 3 jaar extra doorzetten. Voor de experimenten vervoer in het landelijk gebied voor de langere termijn ook exploitatiemiddelen beschikbaar stellen. Extra (personele) inzet om de projecten met kennis te ondersteunen. 1.5 Aanbesteden: ook in de toekomst? Het PVVP: aanbestedingen als middel, niet als doel Het PVVP geeft aan dat de provincie het openbaar aanbesteden ziet als een middel om OV-doelstellingen te bereiken. Aanbesteden is geen doel op zich. Of openbaar aanbesteden ook op lange termijn het beste middel is om de doelstellingen te behalen is niet te zeggen. GrienLinks heeft tijdens de cie LLW van oktober 2013 gevraagd in hoeverre het wenselijk is in de toekomst het OV volgens de bestaande praktijk te blijven aanbesteden. 5

7 Resultaten van eerdere aanbestedingen De aanbestedingen hebben geleid tot een aanzienlijke uitbreiding van de dienstregelingen. De eerste aanbesteding van Zuidoost-Fryslân in 2002 leverde 15% extra Dienstregelingsuren (DRU s) op, de eerste aanbesteding van Noord en Zuidwest-Fryslân leverde 47% extra DRU s op. De tweede aanbesteding van Zuidoost Fryslân (2008) leverde nogmaals 27% extra DRU s op, terwijl het budget met 16% gekort was. De tweede aanbesteding van de Stadsdienst Leeuwarden leverde evenveel DRU's tegen 16% minder budget. Deze extra DRU s hebben er bijvoorbeeld toe geleid dat er ook na 19.00u en in het weekend openbaar vervoer beschikbaar is. Ook is zowel op de sterke lijnen als in het landelijk gebied de dienstregeling uitgebreid. Bij de tweede aanbesteding in Noord en Zuidwest-Fryslân was vooraf duidelijk dat kostenontwikkelingen in het openbaar vervoer dusdanig waren dat de winst (47% extra DRU s) niet gehandhaafd kon worden. Er wordt nog wel zo n 17% meer uren gereden dan voor Met deze kostenontwikkelingen hebben echter alle vervoersbedrijven te maken; zowel de private als overheidsbedrijven. Mogelijkheden andere organisatie inkoop van vervoer Indien wettelijk mogelijk kan overwogen worden ook andere instrumenten in te zetten om de doelstellingen te bereiken, zoals bijvoorbeeld een onderhandse gunning of inbesteding bij een eigen vervoerbedrijf 3. Dit is op dit moment echter nog niet mogelijk. De Europese wet- en regelgeving staat de oprichting van een provinciaal openbaar vervoerbedrijf in principe niet meer in de weg. Echter artikel 36b van het Besluit personenvervoer 2000 bepaalt dat een concessie voor openbaar vervoer, anders dan per trein, slechts mag worden verleend nadat daartoe een aanbesteding is gehouden. Dit artikel staat dus vooralsnog in de weg bij inbesteding aan een eigen busbedrijf. Gezien het verschil in de ontwikkeling van het OV aanbod in regio s waar het OV wordt aanbesteed en de grote steden waar het OV wordt inbesteed is het niet aannemelijk dat er grote efficiency winsten behaald zullen worden. Ook in de klantenbarometer scoren de inbestede concessies in zijn algemeenheid niet hoger dan de aanbestede concessies. Roldiscussie Het is de vraag of het hebben van een OV bedrijf en het zelf verzorgen van het OV hoort tot de kerntaken van de provincie. Vooralsnog lijkt de huidige aanbestedingssytematiek de beste garantie te bieden op zoveel mogelijk OV van een goede kwaliteit tegen de laagste prijs. In een volgend PVVP kan deze discussie nogmaals gevoerd worden tegen de achtergrond van de wettelijke mogelijkheden en de ontwikkelingen in het aanbod van het openbaar vervoer. 2 Vanwege de gestegen kosten in het OV (Lonen, brandstof en een andere marktsituatie) is het budget voor de aanbesteding van Noord en Zuidwest Fryslân en Schiermonnikoog opgehoogd met 3,5 ml/jr. Er is zo n 25% minder uitgevraagd en bij de gunning en later nog eens zo n 5% extra uren ingekocht. Daarmee is het aantal DRU s zo n 20% lager dan voorheen, maar nog altijd zo n 17% hoger dan voor Daarnaast blijft jaarlijks zo n 1,3 mln. van het budget over. Dat afhankelijk van de situatie in de BDU kan worden ingezet o.a. voor initiateven in het landelijk gebied kan worden ingezet. 3 In de PS vergadering van 16 december 2009 is door Grien Links een motie ingediend die GS verzocht de mogelijkheden van oprichting van een eigen provinciaal vervoersbedrijf te onderzoeken en dit mee te nemen in de evaluatie PVVP. De verwachting bij de indieners van de motie was dat het onderbrengen van al het OV bij een eigen provinciale vervoerder efficiency winst op zou leveren en tevens zou leiden tot een betere kwaliteit. GS heeft deze motie meegenomen en bij de evaluatie PVVP is dit aan de orde geweest. PS hebben besloten de tekst zoals boven staat in het PVVP op te nemen. 6

8 2. Analyse vervoersvraag en rol provincie en gemeente; opmaat voor oplossingen en aanvullende maatregelen: 2.1 Inleiding Alvorens we in dit en het volgende hoofdstuk nader ingaan op de oplossingen, maatregelen en aanvullende maatregelen gaan we eerst in op de rol van de provincie en gemeente. Deze rollen geven inzicht in mogelijke acties voor provincie en gemeente. Ook zal een analyse van de vervoersvraag gemaakt worden; welke soorten verplaatsingen hebben we en wie kan daarin faciliteren? Duidelijk zal worden hoe deze maatregelen passen bij de rollen die provincie en gemeenten hebben en de vervoersvraag in het vervoer in het landelijk gebied. In de visie Duurzaam OV, het programmaplan Duurzaam OV en het uitvoeringsakkoord zijn projecten en maatregelen genoemd die onder het spoor vervoer in het landelijk gebied kunnen vallen 2.2 Rolverdeling gemeente-provincie bij vervoer in het landelijk gebied Provinciale rol: OV als wettelijke taak De provinciale rol is het verzorgen van het openbaar vervoer en het bereikbaar houden van voorzieningen in het landelijk gebied. Deze rol vervult de provincie en blijft zij ook vervullen. De provincie heeft een wettelijke taak tot het verzorgen van het openbaar vervoer. Hiermee is niet gezegd dat de provincie verantwoordelijk is om voor elke verplaatsingsbehoefte in de provincie een passend OV-aanbod te hebben. De provincie kan zelf ambities en maatregelen benoemen voor het regionale verkeer- en vervoerbeleid. De provincie kiest de voor haar geschikte vorm(en) van openbaar vervoer. In haar plannen geven ze aan hoe ze de activiteiten op het platteland bereikbaar houden voor bewoners waarvoor de auto of de fiets geen reëel alternatief is (uit de Nota Mobiliteit). De financiering van het OV gebeurt vanuit de Brede Doel Uitkering (BDU) De BDU is een doeluitkering voor uitvoering van het verkeer en vervoer beleid, De Nota Mobiliteit geeft provincies redelijk wat vrijheid in de wijze waarop ze hun OVverantwoordelijkheid vormgeven in hun plannen. De minimale kwaliteit is dat voorzieningen bereikbaar moeten zijn en mensen die niet in hun mobiliteit kunnen voorzien kunnen beschikken over een vorm van openbaar vervoer of vraagafhankelijk vervoer. Dit is met de Opstapper voor heel Fryslân geregeld. Gemeentelijke rol in het vervoer Gemeenten hebben in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning een taak om ervoor te zorgen dat iedereen deel kan nemen aan de maatschappij. Iedereen komt in aanmerking voor een ondersteuning voor zover hij of door een beperking niet op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, voldoende zelfredzaam is of in staat is tot participatie. Hieronder valt ook het noodzakelijke vervoer. Gemeenten hebben dus een taak om, daar waar mensen echt niet in staat zijn om zelf de noodzakelijke hulp in te schakelen, ervoor te zorgen dat mensen kunnen deelnemen aan de maatschappij, bijvoorbeeld door vervoersmogelijkheden te bieden. De rollen samen bezien Beide rollen liggen in elkaars verlengde. De provincie zorgt dat er een (collectieve) vervoersvoorziening beschikbaar is. De gemeente zorgt ervoor dat ook mensen die niet in staat zijn zelfstandig van een vervoersvoorziening gebruik te maken ondersteund worden bij het maken van hun verplaatsing. Door samen te werken kunnen beide rollen elkaar versterken en kunnen we samen kijken naar het totale vervoersaanbod in het landelijk gebied. 7

9 Een overeenkomst is dat zowel gemeente als provincie uitgaan van een redelijk grote zelfredzaamheid van de burger. De burger is heel goed in staat om zelf in zijn behoefte te voorzien. Dat bleek ook uit het onderzoek naar de vervoersbehoefte in het landelijk gebied van MuConsult 4. Dat maakt dat gemeente en provincie elkaar kunnen vinden in hun inspanningen in de kleinschalige vervoersinitiatieven en eventueel door de Opstapper onder te brengen bij het gemeentelijk vervoer, bijvoorbeeld via een regiecentrale zoals in het ANNO gebied onderzocht wordt. 2.3 Vervoer in het landelijk gebied: soorten verplaatsingen en rol van de provincie De nadere verkenning van de rol van de provincie in het vervoer in het landelijk gebied leverde het volgende beeld op Soorten verplaatsingen Als je naar de verplaatsingsafstanden en -motieven kijkt is er een driedeling te maken. Deze indeling gebruiken we om het denken te structureren en het speelveld af te bakenen; wat pakken we wel en niet op en waarom. Het schetst een beeld van soorten verplaatsingen, niet meer dan dat. Grenzen van de soorten verplaatsingen zijn dan ook niet vast. 1. De dagelijkse verplaatsingen naar school of werk. Het gaat hier om wat langere verplaatsingen die zeer frequent gemaakt worden. Bij deze verplaatsingen is er behoefte aan voorspelbaarheid, snelheid en comfort. Voor een dagelijkse verplaatsing is het prettig om te weten hoe laat je moet vertrekken om op de juiste tijd aan te komen en erop te vertrouwen dat de bus dagelijks vanzelf op de juiste tijd bij de halte verschijnt. Ook is het belangrijk bij dagelijkse verplaatsingen dat de reistijd acceptabel is in relatie tot de afstand die ze afleggen. De doelgroep zijn hier vooral studenten, scholieren en forenzen. Deze groep is het meest gebaat bij regulier OV of een snelle en betrouwbare aansluiting op het reguliere OV. Het gaat hier om afstanden vanaf in de orde van zo n 10 km of meer. 2. De meer incidentele verplaatsingen met een sociaal recreatief-karakter. Het gaat hierbij om het bezoek aan familie, een dagje weg, het ziekenhuis etc. De verplaatsingen worden minder frequent gemaakt en ook niet op dezelfde tijdstippen, maar wel vaak gepland (donderdagavond rond half 7 ga ik op bezoek in het ziekenhuis, of zaterdagochtend drinken we koffie in de stad). Deze reizen zouden best voorbereid kunnen worden. Ook bij regulier OV vragen deze ritten vaak voorbereidingen over hoe laat en waar de bus vertrekt en hoe je weer terug moet. Gewenste aankomst- en vertrektijd zijn over het algemeen wel bekend en omdat ze incidenteel zijn is enige moeite bij de voorbereiding minder bezwaarlijk. Globaal zal het hier gaan om afstanden tussen de 7,5 en 30 km. Dat betekent dat een deel van de reis en/of de ritten met het reguliere OV zal kunnen plaatsvinden en deels op een andere manier. 3. De frequente, korte, incidentele verplaatsingen. Dit zijn er vaak vele op een dag. Even naar de winkel, de huisarts, op de koffie bij moeder etc. Dit zijn de verplaatsingen die in de directe omgeving plaatsvinden en voor iedereen noodzakelijk is om te kunnen functioneren. Het zijn echte kriskras bewegingen die iedereen op zijn eigen tijd wil maken. Deze verplaatsingen zijn moeilijk in een (collectief) systeem te vangen. Reis- en reserveringstijden wegen niet op tegen de duur van een verplaatsing. 4 Zie ook het rapport van MUConsult: Onderzoek naar de (openbaar) vervoerbehoefte in het landelijk gebied van Fryslân, toegezonden aan PS, briefnummer

10 2.3 Mogelijke rol van de provincie bij de verplaatsingstypen Er kan een relatie gelegd worden tussen de soorten verplaatsingen en de rol van de provincie voor het vervoer in het landelijk gebied daarbij. Rol provincie dagelijkse verplaatsingen naar school of werk (1). Zoals aangegeven ligt bij deze verplaatsingen een sterke relatie met het OV en is behoefte aan regelmaat en betrouwbaarheid. Reizigers kunnen waarschijnlijk een deel van hun reis met het OV maken. Dat betekent voor de provincie dat zij enerzijds een taak heeft in het verzorgen van het reguliere OV en anderzijds haar inspanningen erop moet richtingen om vanuit het landelijk gebied te kunnen feederen(aansluiten) op het OV. Rol provincie incidentele verplaatsingen met een sociaal recreatief karakter (2). Deze verplaatsingen vinden op het schaalniveau van een of enkele gemeenten c.q. een regio plaats. De relatie met het reguliere OV is hier minder sterk. OV is voor deze verplaatsingen lang niet altijd een passende oplossing. De rol van de provincie is hier minder sterk te duiden. Die rol zit m in elk geval in ervoor te zorgen dat mensen het OV kunnen bereiken als ze met het OV willen reizen. Als OV geen oplossing is, ligt de rol misschien wel meer bij het individu of de gemeenschap. In de visie duurzaam OV heeft de provincie de verwachting uitgesproken dat met het integreren van vervoersstromen, middelen, materieel, beleid etc. met bestaande middelen beter tegemoet gekomen kan worden aan de vervoersvraag die er in het landelijk gebied is. Gezien het schaalniveau liggen er ook sterke raakvlakken met de gemeente(n). De rol van de provincie hierin is enerzijds het inbrengen van het provinciale deel van het vervoer op dit schaalniveau (de Opstapper) en anderzijds die van facilitator en stimulator. Individuen, gemeenschap en gemeenten hebben hierin meer een rol in de uitwerking en uitvoering. Ook flankerend beleid zoals het bevorderen van fiets, verbetren busstations en haltes, en het beter (digitaal) inzichtelijk maken van de reis- en verplaatsingsmogelijkheden kan een rol spelen. Rol provincie op de korte incidentele verplaatsingen (3) Deze verplaatsingen liggen echt op het lokale en individuele niveau. Een rol vanuit de provincie ligt daarbij niet voor de hand. De gemeenschap en gemeente zijn meer de aangewezen partijen. Een raakvlak met de rol van de provincie zou daar kunnen liggen waar deze verplaatsingen min of meer toevallig uitgevoerd kunnen worden met door de provincie geïnitieerde vervoersvormen. (bijvoorbeeld ontstaan in het kader van de stimuleringsregeling of via een regiecentrale waar de Opstapper bij is ondergebracht). De hiervoor genoemde rol van de provincie hangt daarmee ook samen met het verplaatsingsniveau: provinciaal, regionaal of lokaal. 9

11 Niveau: provinciaal Motief: werk, school frequent Rol: dik OV, organiseren feeder Niveau: regionaal Motief: sociaal, recreatief incidenteel Rol: inbrengen proviciaal deel verplaatsingen en faciliteren/stimuleren Niveau: lokaal motief: sociaal, recreatief kris-kras Rol provincie: geen, kan meeliften op initiatieven op regionaal niveau 10

12 3 De aanpak: 4 oplossingsrichtingen en daarbij passende maatregelen 3.1 Inleiding De oplossingsrichtingen voor het vervoer in landelijk gebied moeten een aanvulling zijn op de sterke hoofdstructuur, een oplossing bieden voor de witte vlekken in het landelijk gebied en gaan uit van het zelfredzame vermogen van inwoners van het landelijk gebied. Deze uitgangspunten, gecombineerd met de voorgaande analyse van soorten verplaatsingen en de rollen van de provincie resulteert in een aanpak voor het vervoer in het landelijk gebied langs de volgende 4 oplossingsrichtingen: 1) optimaliseren basislijnennet 2) optimaliseren verbinding tussen landelijk gebied en basisnet: via optimaliseren opstapper via het onderbrengen van de opstapperritten bij het gemeentelijke vervoer, zoals WMO-vervoer via ketenmobiliteit 3) ondersteuning lokale initiatieven 4) een provincie dekkend systeem van de digitale duim : marktplaats van vraag en aanbod van ritten en lege stoelen. Hieronder worden de verschillende oplossingsrichtingen kort toegelicht. 3.2 Oplossingsrichting 1: Optimaliseren basislijnennet Algemeen Hierbij is en wordt er gekeken of er binnen het huidige basispakket witte vlekken zijn: zijn er gebieden waar een basisnet helemaal ontbreekt? Het basisnet vervult de functie van drager (of stamlijn) van het OV in het gebied en is noodzakelijk om vanuit het landelijk gebied op aan sluiten om OV verplaatsingen te kunnen maken. Er moet namelijk wel een basis zijn om op aan te kunnen sluiten vanuit het landelijk gebied op de hoofdstructuur en het basisnet. Acties en maatregelen Binnen deze oplossingsrichting zijn reeds een aantal acties uitgevoerd en kunnen aanvullende maatregelen genomen worden. Het gaat dan om: Nagaan noodzakelijkheid inkopen van extra ritten op het reguliere OV. Bij aanvang van de concessie is een aantal extra ritten ingekocht om de dienstverlening en bereikbaarheid te verbeteren. Zie hiervoor bijlage 3. Later is, naar aanleiding van een aantal dorpsbelangen ook nog een aantal extra ritten ingelegd op lijnen die alleen nog in de ochtend en middagspits reden (zie bijlage 4). Het gaat dan om een extra rit tussen de middag of aan het eind van de dag. Na de start van de concessie monitoren in hoeverre zich pijnpunten in de (OV) mobiliteit van bepaalde groepen voordoen. Verbeteren ketenmobiliteit; zorgen dat de belangrijkste knooppunten en haltes goed bereikbaar zijn vanuit het achterland. Hier ligt een sterke relatie met het spoor knooppunten/infrastructuur uit de visie duurzaam OV dat voorzieningen op knooppunten verzorgt. Het verder verbeteren van de opstapper. Deze vervult immers ook een feederrol. De verbetering en omvorming van de opstapper hoort ook thuis bij oplossingsrichting 2 (zie paragraaf 3.3). Doorontwikkeling van het lijnennet. We zetten in op een sterke hoofdstructuur (zie ok het PVVP). Het strekken van lijnen kan bijdragen aan deze sterke hoofdstructuur; de reistijd per bus neemt af waardoor het enerzijds aantrekkelijker 11

13 wordt voor de reiziger en anderzijds goedkoper te exploiteren en dus toekomstbestendiger is. In een studie van ANNO 5 kwam het strekken van lijnen ook als wenselijk naar voren om de bereikbaarheid in het landelijk gebied te waarborgen. In een nadere studie naar de gewenste hoofdstructuur zullen de effecten van het strekken van lijnen voor reizigers, reistijden en bereikbaarheid in het landelijk gebied nader onderzocht worden. Voor de doorontwikkeling van het lijnennet is het ook van belang om aan te blijven sluiten bij de verplaatsingsbehoeften van leerlingen naar het onderwijs. Bijvoorbeeld via een nadere verkenning van de uitkomst uit de Dorpenmonitor waarbij gekeken wordt of een lagere schoolkeuze mogelijk samenhangt met het openbaar vervoer in het landelijk gebied 3.3 Oplossingsrichting 2: Optimaliseren verbinding landelijk gebiedbasisnet: de Opstapper in het WMO-vervoer. Algemeen Naast een sterke hoofdstructuur is het belangrijk dat het basisnet bereikt kan worden vanuit het landelijk gebied. Op dit moment is de Opstapper de verbindende openbaar vervoersschakel tussen het landelijk gebied en het basisnet. De opstapper heeft echter niet de kwaliteit die we graag zouden zien 6. Bij de aanbesteding zijn stappen gezet op de opstapper te verbeteren. Maar verdere verbeteringen zijn wenselijk in het product zelf of de organisatie van het product, deze worden hieronder genoemd. Niet alleen de Opstapper vormt een schakel tussen het landelijk gebeid en het basisnet. De fiets, auto etc. kunnen deze rol ook vervullen. Inzetten op ketenmobiliteit maakt ook onderdeel uit van deze oplossingsrichting. Acties en maatregelen verbeteren Opstapper Afgelopen periode is een aantal verbeteringen doorgevoerd op basis van besluitvorming in PS op 6 november Het gaat dan om: een verlaging van het Opstappertarief van 4,00 naar 2,50 per rit, het toevoegen van een extra knooppunt als bestemming vanaf sommige kernen het starten van een pilot van 1 jaar met opstapperlijnen in Noordoost Fryslân met een mogelijkheid om de pilot uit te breiden als deze een succes blijkt. (Hiermee kan er op een buslijn tussen de aanliggende dorpen gereisd worden zonder naar een knooppunt gebracht te worden). Acties en maatregelen Opstapper combineren met gemeentelijk vervoer. Algemeen Een verdere verbetering verwachten wij door de uitvoering van de opstapper dichter naar de gebruiker te brengen. De opstapper is geen core-business voor de grote vervoerder. De reizigers staan in geen verhouding tot de vele duizenden OV-reizigers per dag. Door de uitvoering meer lokaal neer te leggen zal de uitvoerder zich meer verantwoordelijk voelen voor een goede uitvoering en hij kent de lokale situatie beter. De opstapperritten zouden hiervoor ondergebracht kunnen worden bij het WMO-vervoer van gemeenten. Opstapper en WMO-ritten kennen behoorlijk wat overeenkomsten: het reserveringssysteem, de actieradius, het vervoermiddel, de uitvoerder en beide zijn geen OV. Het aantal Opstapper-ritten is veel kleiner dan het aantal WMO-ritten. Dagelijks gaat het om zo n 40 ritten. Van regiotaxisystemen is bekend dat in zijn algemeenheid zo n 5% van de ritten door OV-reizigers gemaakt worden en zo n 95% door WMO reizigers. Het totaal 5 Onderzoek toekomst vervoer in Noordoost Fryslân. Koepelnotitie en openbaar vervoer in Noordoost Fryslân door Mobycon in opdracht van ANNO. 6 Zie ook het rapport van MUConsult: Onderzoek naar de (openbaar) vervoerbehoefte in het landelijk gebied van Fryslân, toegezonden aan PS, briefnummer

14 aantal Opstapper-ritten op het totaal aantal WMO ritten is daarmee klein. Per gemeente zal het gaan om slechts enkele ritten per dag extra. Overdragen van budget Het dichter bij de burger brengen van de Opstapper kan op verschillende manieren. Het zou kunnen door het budget over te dragen aan de gemeenten zodat de gemeenten de Opstapper kunnen meenemen in hun contracten voor bijvoorbeeld het WMO-vervoer. Als provincie Fryslân het huidige budget Opstapper overdraagt aan de Friese gemeenten ontstaat er regie van de lokale overheid op vervoer op in het landelijk gebied. Daarnaast zal er een zeker inverdieneffect ontstaan op de vaste kosten (bv de Telefooncentrale) en zeer waarschijnlijk op de variabele kosten (bundeling van ritten) en kan er meer (vervoer) met hetzelfde (budget) gereden worden. Ook al omdat de gemiddelde ritprijs van een opstapperrit vanwege de geringe aantallen hoger ligt dan die van een WMO-rit. In 2013 is met verschillende gemeenten verkend wat de mogelijkheden hiervan zijn. Gemeenten schatten de risico s hiervan te hoog in en zagen er om deze reden van af. Wat de provincie betreft blijft dit nog steeds bespreekbaar, maar er zijn ook andere ontwikkelingen die eenzelfde of misschien beter effect kunnen hebben. Zie hierna. Verdergaande samenwerking tussen gemeenten en provincie: regiecentrale Een andere manier om de Opstapper dichter bij de burger te brengen is om de opstapper onder te brengen bij het andere vervoer zonder dat de provincie het meteen over draagt. Dat zou kunnen in de vorm van een regiecentrale. Een plek waar alle vervoers(aan)vragen samenkomen en waarbij de vraag gekoppeld wordt aan het meest voor de hand liggende aanbod. Een dergelijke oplossing komt ook naar voren in het onderzoek dat ANNO uit heeft laten voeren naar de openbaar vervoer bereikbaarheid 7 in het ANNO gebied. Daarnaast vinden er op gemeentelijk niveau ontwikkelingen plaats zoals wijzigingen in de WMO en de AWBZ die maken dat gemeenten nog eens kritisch naar hun taken kijken en de wijze waarop deze vorm gegeven worden. Gemeenten en provincie zijn hierover in gesprek met elkaar. Ook hierbij worden de mogelijkheden van een regiecentrale verkend. Deze regiecentrale kan op termijn worden uitgebreid met allerlei lokale vervoersinitiatieven. Flankerend beleid: Ketenmobiliteit, rol van de fiets en informatievoorziening In de relatie tussen landelijk gebied en OV-knooppunt gaat het om ketenmobiliteit. In het voorgaande werd de keten gevormd door de opstapper, het WMO en door lokale initiatieven (zie paragraaf 3.4). Ook de fiets speelt een belangrijke rol in de ketenmobiliteit en krijgt daarmee binnen het programma duurzaam OV ook een rol. Uitwerking hiervan zal plaatsvinden binnen het spoor OV-infrastructuur dat zich bezig houdt met de inrichting van busstations en knooppunten. Hierbij kan gedacht worden aan OV-fietsen, elektrische fietsen en de wijze van stallen en uitlenen. Een goede informatievoorziening zoals bijvoorbeeld een OV-portal waar reizigers al het openbaar vervoersaanbod, inclusief de voor iedereen openstaande vervoersinitiatieven, in de provincie op één plek kunnen vinden kan ook bijdragen aan de bereikbaarheid en het overzicht van de mogelijkheden. Deze zijn soms groter dan op het eerste gezicht lijkt. Hiermee wordt ook invulling gegeven aan de motie van de heer Dorrepaal van het CDA (nr 742) uit de PS vergadering van 6 november Oplossingsrichting 3: Ondersteuning van lokale initiatieven Algemeen De Opstapper en het WMO zijn niet voor alle verplaatsingen een oplossing. Voor een deel van de verplaatsingen is er nog geen alternatief. De Opstapper is niet geschikt om 7 Onderzoek toekomst vervoer in Noordoost Fryslân. Koepelnotitie en openbaar vervoer in Noordoost Fryslân door Mobycon in opdracht van ANNO. 13

15 tussen kernen te reizen want die brengt je naar het reguliere OV. Het WMO is daarvoor wel geschikt, maar is alleen toegankelijk voor WMO-geïndiceerden. De WMO-oplossing inzetten voor OV-reizigers tegen OV-tarief (regiotaxi-achtige systemen) bieden geen soelaas omdat deze veel te duur zijn in de exploitatie of tarieven. Deze oplossingsrichting gaat over het zoeken naar kansen en initiatieven om toch aan deze vervoersvraag te voldoen. Dit zullen geen OV oplossingen zijn maar oplossingen waar de gemeente en gemeenschap een grote rol in spelen. Acties en maatregelen lokale initiatieven Door Verenigingen van Dorpsbelangen wordt meermaals gemeld dat het OV geen rol (meer) speelt bij het beantwoorden van de vervoersvraag in het landelijk gebied. Provincie Fryslân zou een faciliterende rol moeten vervullen voor lokale initiatieven (conform de Streekagenda-gedachte). Fryslân kent meerdere vervoersinitiatieven die invulling geven aan de lokale vraag. Voorbeelden zijn de Buurtbus, de Schoolbus (van Friens), vervoer van Aaltje Zonnestraaltje en vervoer door familie, vrienden en buren naar markt, dokter, ziekenhuis etc. Uit het PS-initiatief Duurzaam Vervoer Plattelân en nieuwe vormen van OV in het landelijk gebied, kunnen dergelijke initiatieven gesteund worden met een investeringsbijdrage (aanschaf voertuig, zo mogelijk op niet-fossiele brandstof) en met een tijdelijke exploitatiebijdrage. De pilot in Burdaard met de Omnibus was hier een van de voorbeelden van. Deze pilot is inmiddels weer gestopt. De zelfredzaamheid van burgers bleek zo groot is dat er nauwelijks gebruik gemaakt werd van een dergelijke voorziening. Ook kan hierbij gedacht worden aan fenomenen als de Dorps(deel)auto, de (elektrische) OV-fiets etc. Deze initiatieven kunnen ook een rol gaan spelen in de behoefte aan vervoer vanwege de concentratie van voorzieningen (demografische ontwikkelingen); concreet kan daarbij ook gedacht worden aan de gevolgen van het sluiten van scholen voor basis onderwijs. Provincie Fryslân heeft hiervoor een subsidieregeling Bûtenút Foarút gemaakt en staat open voor initiatieven van onderop. Ook wil de provincie een rol spelen als projectadviseur waar het gaat om vragen van bijvoorbeeld juridische aard (besloten versus openbaar vervoer, aansprakelijkheid, (bij)scholing chauffeurs etc.). Subsidie, in elk geval voor de opzet en investeringen en eventueel ook voor ondersteuning in de exploitatie, is beschikbaar voor lokale initiatieven vanuit de Mienskip. Het betreft plaatselijke maatwerkoplossingen, ontwikkeld door de gemeenschap waarbij meerdere doelgroepen bediend worden. De provincie sluit aan op deze initiatieven en ondersteunt ze met subsidie. Ze is niet initiator of trekker van deze projecten. 3.5 Oplossingsrichting 4: De Digitale Duim en reisinformatie Digitale duim De digitale duim is een soort van markplaats waar lege stoelen en ritten worden aangeboden en gevraagd. Iedereen, particulier, taxiondernemer, pakketdienst etc. kan plaatsen aanbieden om mee te rijden. Hoe meer mensen deelnemen hoe groter de kans dat je een gewenste verplaatsing kunt maken. Taxi Pol uit Harlingen twittert met enige regelmaat: wij hebben morgen ritten naar Oosterwolde en Emmeloord, wie heeft een pakje of een persoon die mee wil? Social Media kunnen hierin een rol van grote waarde spelen. Een ander voorbeeld van een dergelijk systeem is het SamenRijden-initiatief van de ANWB of Toogether Uit een verkenning blijkt dat dergelijke systemen ook van onderop moeten komen. Mensen moeten elkaar rechtstreeks vinden en kunnen met elkaar afspraken maken of kosten, betalen etc. Op het moment dat de overheid hier een rol in gaat spelen worden de 14

16 juridische eisen zwaarder (o.a. staatssteun) en is de kans dat een dergelijk systeem niet van de grond komt groter. Daar waar mogelijk zullen we over initiatieven communiceren om ze te steunen, maar de mogelijkheden daarin zijn beperkt. Wel kunnen we vervoersmogelijkheden overzichtelijk bij elkaar brengen op bijvoorbeeld een website of het OV-portal. De subsidieregeling staat ook open voor (digitale) initiatieven die vraag en aanbod van (openbaar) vervoer beter aan elkaar weten te koppelen. Reisinformatie Deze bovengenoemde oplossingen dekken samen het vervoer in het landelijk gebied. Voor elk wat wils: je kunt je redden met het regulier OV via de basislijnen, je kunt zelf een lift regelen via de digitale duim of je kunt door de vrijwilligers van de dorpsbus ergens heen gebracht worden. Keuze te over. Maar hoe zit het met de reiziger? Wordt het voor de reiziger niet onoverzichtelijk met al die verschillende systemen? In zijn algemeenheid reist een reiziger vanuit zijn woonplaats. Het is dus belangrijk dat hij de systemen die in zijn woonplaats voor handen zijn kent en kan gebruiken. Het zal hierbij gaan om een beperkt aantal alternatieven. Het is vaak helemaal niet relevant dat een reiziger ook alle systemen aan de andere kant van Fryslân kent, hij zal die niet gebruiken. De opstapper/wmo blijft provinciedekkend en via je eigen lokale WMO-vervoerder zijn ook alle andere reizen met de opstapper/het WMO te plannen. Daarnaast zal 9292 of een OV-portal een rol kunnen spelen in de reisinformatie. Ook reizigers van buiten Fryslân moeten hun aansluitende vervoer kunnen regelen of weten of en waar ze bijvoorbeeld van een OV-fiets gebruik kunnen maken voor het laatste stuk van hun verplaatsing. 15

17 4 Uitvoeringsparagraaf 4.1 Inleiding Middels het amendement PvdA van 10 feb 2010, hebben PS 15 miljoen euro (investeringsgeld) beschikbaar gesteld vanuit de lange termijn middelen. Om te komen tot een juiste besteding is de visie duurzaam OV opgesteld. In de visie wordt ingezet op drie sporen, nl. dik OV, OV in het landelijk gebied en OV Infra en daarnaast twee aspecten, nl. duurzame brandstoffen en ICT (op alle sporen inzetbaar) Zie hiervoor ook het schema op pag 7) Voor het laten rijden van vervoer in het landelijk gebied is echter exploitatiegeld nodig, en geen investeringsgeld. Met name de acties uit het programma Duurzaam OV ten behoeve van nieuwe vormen van openbaar vervoer in het landelijk gebied vragen de inzet van mensuren, een bijdrage in de exploitatie van kleinschalig OV of zijn investeringen die slechts een korte afschrijvingstermijn kennen. De 15 miljoen kunnen dus niet worden ingezet voor de exploitatie. De exploitatie kan wel betaald worden met BDU middelen. GS is bevoegd over de inzet hiervan te beslissen. Binnen de BDU heeft GS gezocht naar beschikbare middelen om in te zetten ten behoeve van de visie duurzaam OV en het vervoer in het landelijk gebied. Binnen de BDU is eerst in totaal 1,2 miljoen exploitatiegeld ingezet bovenop de 15 miljoen investeringsgelden. Deze 1,2 miljoen is ingezet op de verschillende sporen en aspecten van het Programmaplan Duurzaam OV. 4.2 Inzet middelen Hieronder is een overzicht opgenomen van de projecten en acties die zijn of worden uitgevoerd in het kader van de visie Duurzaam OV en het vervoer in het landelijk gebeid. Om inzicht te geven in de financiering is in kleur aangegeven op welke wijze de verschillende acties gefinancierd zijn of worden. De bovenstaande middelen zijn als volgt: Blauw gekleurde items zijn gefinancierd uit de 1,2 miljoen BDU Rood gekleurde items zijn gefinancierd uit de 15 miljoen investeringsgeld. Oranje = Aanbestedingsvoordeel Zwart: gefinancierd uit de reguliere BDU 16

18 Onderwerp Acties Programma Duurzaam OV Status Periode Vervolg Dik Aanbesteding N-ZW Fryslan, Leewarden en Schier Gerealiseerd 2012 Begeleiding visie/programmaplan Doorlopend t/m Platteland Pilots comb WMO/OV Mogelijkheden zijn verkend 2013 Verschillende gemeenten (nog) niet bereid (SWFryslan en Friese meren) In gesprek met de ANNO gemeenten en Leeuwarden, NoordWest Fryslan en Smallingerland.. Dialoogbijeenkomsten met regio Gerealiseerd 2012/2014 nnb Opzetten experimentenregeling Gerealiseerd 2013 Uitvoeren Pilot buurtbus comb met zorginstelling Ferwerderadiel Opstart is gerealiseerd 2012/2013 Vroegtijdig afgebroken Stimuleringsregeling initiatieven op het platteland Gerealiseerd 2014 Regeling beschikbaar eerste kwartaal 2014 Oprichten beheermaatschappij Nog in overleg met afdeling Grondzaken 2014 Ontwikkelen visie kleine knooppunten Gestart 2013 Pilot uitbreiding IOV en verlaging tarief Gerealiseerd 2014 Evaluatie in najaar 2014 waarna go/nogo Duurzaam Pilot elektrische bus Leeuwarden Nog in onderzoek N.v.t. N.v.t. Onderzoek/aanbesteding en aanleg groen gas vulpunten of oplaadpunten OV Gerealiseerd 2012/2013 Geen vervolg ICT Experimentenregeling Samengevoegd met experimentenregeling dun Inventarisatie onderzoek Afgerond. Rond invoering van de Digitale Duim zijn er een aantal juridische problemen Andere/diverse mobiliteitsoplossingen kenbaar maken onder de inwoners van Fryslân Opstellen beleidsplan reisinformatie Gestart /2014 Maken uitvoeringsplan en realisatie Extra acties Duurzaam Aanbesteding elektrische bussen Schiermonnikoog Gerealiseerd 2013 Infra Aankoop5 busstations Gerealiseerd 2012 Infra Opknappen en groot onderhoud 5 busstations Gerealiseerd 2012/2013 Regulier onderhoud periodiek ICT OV-portal via Gerealiseerd 2012/2013 Offciële site OV-portal 4.3 Resterende middelen Uit de 15 miljoen (= jaarlijkse afschrijvingslast gedurende dertig jaar) zijn de volgende investeringen gedaan (zie tabel hierboven). Aankoop busstations, jaarlijkse afschrijving gedurende dertig jaar Aankoop elektrische bussen, jaarlijkse afschrijving gedurende vijftien jaar Bouw gasvulpunt, jaarlijkse afschrijving gedurende achttien jaar 17

19 Met bovenstaande investeringen resteert nog een jaarlijks afschrijvigslast van Dit betekent een investeringsbedrag van 6 miljoen euro op basis van dertig jaar afschrijving. Van de 1,2 miljoen BDU exploitatiemiddelen is er na aftrek van de gedane acties, nog te besteden. Hiervan is een deel reeds belegd in nog te realiseren acties. Naast de bovenstaande middelen was er vanwege een aanbestedingsvoordeel bij Noord en Zuidwest Fryslân en Schiermonnikoog gedurende de periode tot 2020 jaarlijks nog een bedrag van beschikbaar. Naar aanleiding van een amendement van PvdA, CDA, CU en FNP hebben PS op 6 november 2013 besloten tot het verlagen van het opstappertarief en het uitwerken van een nieuwe opzet voor het Opstappersysteem, starten als pilot in Noordoost Fryslân en deze te betalen uit dit aanbestedingsvoordeel NoordZuidwest Fryslân. Onder voorbehoud van de totale financiële ruimte binnen de BDU, is er voor de periode tot 2020 jaarlijks nog beschikbaar. Hiervoor worden in het PS stik mogelijke voorstellen gedaan voor extra inzet in het landelijk gebied, passend binnen het beleid. Rood = investeringsgeld 15 miljoen Blauw = BDU exploitatiegeld tbv programma Duurzaam OV Oranje = Aanbestedingsvoordeel Beschikbaar gesteld Ingezet Nog in te zetten Jaarlijks structureel jaarlijks jaarlijks Totaal eenmalig eenmalig eenmalig Jaarlijks tot (pilot IOV) jaarlijks jaarlijks tot 2020 (hiervoor voorstellen gedaan) Bovenstaande middelen worden ingezet ten behoeve van het vervoer in het landelijk gebied. De kleuren van de toelichting hieronder corresponderen met de kleuren hierboven. De nog beschikbare middelen vanuit het investeringsgeld willen we inzetten op de verdere verbetering van de ketenmobiliteit (fietsvoorzieningen en knooppunten/stations en reisinformatie). Ook is het zinvol om te investeren in een stalling voor onze elektrische bussen op Schiermonnikoog. Zelf investeren is op termijn goedkoper dan huren en je bent niet meer afhankelijk van de vervoerder bij een volgende aanbesteding. Voor het resterende deel uit het aanbestedingsvoordeel ( ) worden in deze notitie voorstellen gedaan ( zie hoofdstuk 1.4). In totaal gaat het om nog eens zo n 3mln. De beschikbare eenmalige middelen uit de BDU worden aangevuld door samenvoeging met de middelen van de OV innovatiepot. Hierdoor is er meer exploitatiegeld beschikbaar is voor initiatieven voor vervoer op het platteland en andere innovaties in het OV. 18

20 Bijlage 1: Het kader voor OV in het landelijk gebied 1 De visie op vervoer in het landelijk gebied samengevat: Hiervoor is de visie op het vervoer op het landelijk gebied ook al verwoord en deze zetten we hier nogmaals centraal waar het gaat om het kader voor het vervoer in het landelijk gebied omdat het het vertrekpunt is voor het beleid en de uitwerking daarvan: Fryslân zet in op een goede hoofdstructuur van sterk openbaar vervoer. Deze hoofdstructuur biedt grote delen van Fryslân goed openbaar vervoer. Buiten die sterke hoofdstructuur is ook behoefte aan vervoer. Regulier openbaar vervoer met (grote) bussen volgens een vaste frequentie biedt echter geen oplossing voor de verspreide vervoersvraag in het landelijk gebied. Voor het overgrote deel zijn de inwoners in het landelijk gebied prima zelf instaat in hun vervoersbehoefte te voorzien; zelf of met behulp van anderen. Daar waar dat niet het geval is zijn andere oplossingen noodzakelijk. Dit zullen niet allemaal openbaar vervoer oplossingen zijn, maar ook een uitbreiding van initiatieven vanuit de burgers en organisaties zelf. De provincie wil hier vanuit haar bevoegdheid voor het openbaar vervoer een rol spelen, maar heeft hiervoor niet (al) het instrumentarium in handen. Samen met gemeenten en anderen die een verantwoordelijkheid hebben en/of rol spelen in het vervoer van mensen in het landelijk gebied zullen we initiatieven nemen, stimuleren of faciliteren dat het vervoer in het landelijk gebied vorm krijgt. Hiermee staat het PVVP doel: voldoen aan de behoefte van inwoners en bezoekers van Fryslân om zich te verplaatsen centraal. Deze visie in ingebed in verschillende beleidsdocumenten Zie hierna. 2 Het coalitieakkoord en uitvoeringsakkoord Openbaar vervoer in het coalitieakkoord en uitvoeringsakkoord In het coalitieakkoord en uitvoeringsakkoord is het volgende over openbaar vervoer opgenomen; De Brede Doeluitkering (BDU) van het Rijk zal de komende jaren afnemen. Deze uitkering besteden we grotendeels aan openbaar vervoer. Daarmee vergroot de noodzaak om ook de komende jaren te zoeken naar nieuwe en betaalbare concepten van openbaar vervoer. In dit verband, en ook als antwoord op krimp, kan combinatievervoer op met name het platteland wellicht (deels) uitkomst bieden: leerlingenvervoer combineren met de uitgifte van medicijnen, zieken- en gehandicaptenvervoer, bezorging van bibliotheekboeken, pakketten enzovoort. Wij onderzoeken de mogelijkheden hiertoe, samen met gemeenten (pag. 11 Coalitieakkoord ) De bereikbaarheid van voorzieningen stellen we centraal. Dat is een cruciale factor bij het omgaan met krimp. Daarvoor gaan we in overleg met gemeenten en met de mensen uit de dorpen op zoek naar slimme vervoersoplossingen op het platteland (zie ook onder het thema Openbaar vervoer). (pag. 7 Coalitieakkoord ) Daarnaast investeert de provincie de komende jaren extra in het openbaar vervoer, mede om ondanks de verwachte kostenstijging toch het niveau van dienstverlening op peil te houden, met extra aandacht voor het platteland. (pag. 13 Uitvoeringsprogramma ) Resultaat in 2015: Met nieuwe concepten voor openbaar vervoer en het gebruik van de fiets is de bereikbaarheid van Fryslân verbeterd. (pag. 11 Coalitieakkoord ) 19

21 3 Het Provinciaal Verkeer- en Vervoersplan OV-Doel in het PVVP Het OV-doel in het PVVP 8 is als volgt geformuleerd: Het doel van het openbaar vervoer is om te voldoen aan de behoefte van inwoners en bezoekers van Fryslân om zich te verplaatsen en het terugdringen van het aantal autokilometers. Wij kiezen daarbij voor een vraaggericht systeem met een sterke hoofdstructuur. In het landelijk gebied, waar de stromen dun zijn, heeft het openbaar vervoer vooral een sociale functie. In het PVVP zijn 4 sporen gedefinieerd om het voorzieningenniveau van het OV te handhaven: 1. Meer middelen beschikbaar stellen voor OV 2. Vergroten kostendekking via hogere tarieven en organisaties met belang bij een OV voorziening vragen mee te betalen 3. Een kosteneffectief OV door een sterke hoofdstructuur (en regionale maatwerkoplossingen). 4. Het versterken van de ketenmobiliteit Visie duurzaam OV in het PVVP Op middellange en langere termijn wordt Fryslân geconfronteerd met een aantal demografische en ruimtelijk-economische ontwikkelingen die invloed zullen hebben op het gebruik van het openbaar vervoer. Ook verslechtert de financiële situatie en verwachten wij stijgende kosten. Daarnaast wordt van het openbaar vervoer in Fryslân gevraagd dat het duurzaam is. Deze nieuwe ontwikkelingen vragen een nieuwe benadering. Deze is neergelegd in de Visie duurzaam openbaar vervoer 9. Centraal staat daarin dat openbaar vervoer dient bij te dragen aan de kwaliteit van de leefomgeving van Fryslân. Openbaar vervoer wordt bezien vanuit de waarde die zij toevoegt aan Fryslân en niet enkel vanuit kostenperspectief. Het PVVP schetst een openbaar vervoersysteem dat bestaat uit drie deelsystemen: collectief openbaar vervoer, georganiseerd individueel vervoer en openbaar vervoer infrastructuur. De basis voor het openbaar vervoer is een sterk netwerk van hoofdlijnen (attractief collectief openbaar vervoer en collectief openbaar vervoer). Dit netwerk moet kwaliteit bieden en zo veel mogelijk reizigers trekken. Aansluitend op het hoofdnetwerk kunnen regionale maatwerkoplossingen gerealiseerd worden. Deze oplossingen dragen bij aan de leefbaarheid in het landelijk gebied. De uitdaging hierbij ligt erin om verschillende vervoersystemens op creatieve wijze te verbinden zodat meerwaarde ontstaat voor de gebruikers. Deze nieuwe systemen van (openbaar) vervoer in het landelijk gebied kunnen naast de Opstapper bestaan en deze eventueel vervangen. We zoeken naar nieuwe vormen van samenwerken of organiseren van vervoer om de reiziger beter van dienst te zijn. We doen dat samen met gemeenten of anderen die belang hebben bij (collectief) vervoer of zelf vervoer verzorgen. Deze nieuwe vormen hoeven niet onder verantwoordelijkheid van de provincie te vallen. Wij gaan ervan uit dat deze nieuwe vormen minimaal net zo goed of beter voldoen aan de vraag dan de huidige Opstapper. Eén van de oplossingen is een koppeling van de Opstapper met het vervoer in het kader van de WMO. In een verdergaande vorm kan dit taakoverdracht naar gemeenten betekenen. De huidige buurtbusprojecten kunnen ook een rol spelen. 8 Het gewijzigde Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan 2006 is op 26 oktober 2011 door Provinciale Staten van Fryslân vastgesteld.. 9 Visie Duurzaam Openbaar vervoer is op door GS vastgesteld 20

22 Vervoer in het landelijk gebied: een van de drie sporen uit de visie duurzaam OV. De visie duurzaam OV beschrijft dat de nieuwe ontwikkelingen vragen om een nieuwe benadering. Openbaar vervoer dient bij te dragen aan de kwaliteit van de leefomgeving van Fryslân en wordt bezien vanuit de waarde die zij toevoegt aan Fryslân. Niet enkel vanuit kostenperspectief. Het totale openbaar vervoersysteem bestaat volgens de visie uit drie deelsystemen/sporen: 1. Het dikke, reguliere openbaar vervoer 2. Het vervoer in het landelijk gebied 3. Openbaar vervoer infrastructuur (busstations, knooppunten, ketenfaciliteiten). Voor deze drie sporen worden in het Programma duurzaam Openbaar vervoer maatregelen benoemd. Tevens is de financiering van de verschillende maatregelen aangegeven. Deze maatregelen worden nader uitgewerkt. Deze voorliggende notitie betreft alleen het onderdeel vervoer in het landelijk gebied Zie het onderstaande schema. Visie duurzaam OV Dik OV OV landelijk gebied OV Infra ICT Toepassingen Duurzame brandstoffen Oplossingsrichting 1: optimaliseren basislijnennet Oplossingsrichting 2: optimaliseren verbindingen tussen landelijk gebied en basisnet: via optimaliseren opstapper via het onderbrengen van de opstapperritten bij het WMOvervoer ketenmobiliteit Oplossingsrichting 3: ondersteuning lokale initiatieven Oplossingsrichting 4: digitale duim : marktplaats van vraag en aanbod van ritten en lege stoelen 21

Opzet OV in het landelijk gebied

Opzet OV in het landelijk gebied Opzet OV in het landelijk gebied Samenvatting Aanleiding Gedeputeerde Kramer heeft in de Commissievergadering Lân, Loft en Wetter van 4 april 2012 toegezegd de Staten te informeren over het beleid ten

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 06 novimber 2013 Wurklistnûmer : 01Bb Beliedsprogramma : 2 Ôfdieling : S&P Behanneljend amtner : Hannelore Strik Tastel : 5723 Registraasjenûmer : 1061605 B Primêr

Nadere informatie

Op weg naar Concessies April 2016

Op weg naar Concessies April 2016 Op weg naar Concessies 2020 April 2016 Inhoudsopgave Aanleiding: afloop huidige concessies in 2020 Kerntaken provincie in het OV Huidige situatie Trends en ontwikkelingen De opgaven voor het OV Trein Bus

Nadere informatie

Krachten bundelen voor een toekomstvast doelgroepenvervoer en OV

Krachten bundelen voor een toekomstvast doelgroepenvervoer en OV Krachten bundelen voor een toekomstvast doelgroepenvervoer en OV Prof. dr. Henk Meurs MuConsult / Radboud Universiteit Nijmegen 20 juni 2013 - s Hertogenbosch Agenda Ontwikkelingen doelgroepenvervoer 2030

Nadere informatie

Holland Rijnland, PHO Sociale Agenda en Verkeer & Vervoer. 7 maart 2014, Erik van der Kooij

Holland Rijnland, PHO Sociale Agenda en Verkeer & Vervoer. 7 maart 2014, Erik van der Kooij Holland Rijnland, PHO Sociale Agenda en Verkeer & Vervoer 7 maart 2014, Erik van der Kooij Programma vandaag 1. Visie Ruimte en Mobiliteit & Ontwerpprogramma Mobiliteit 2. Proces Hoeksche Waard / Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

COLLECTIEF VERVOER. Wat verstaan we eronder, wat is het probleem en wat is de kracht ervan?

COLLECTIEF VERVOER. Wat verstaan we eronder, wat is het probleem en wat is de kracht ervan? COLLECTIEF VERVOER Wat verstaan we eronder, wat is het probleem en wat is de kracht ervan? OPZET PRESENTATIE Wat verstaan we onder collectief vervoer? Wat is het probleem? -> uitdagingen Wat is de kracht

Nadere informatie

NOORDOOST FRYSLÂN ZOEKT VERVOERDERS VOOR

NOORDOOST FRYSLÂN ZOEKT VERVOERDERS VOOR Samenvatting aanbesteding vervoer NOORDOOST FRYSLÂN ZOEKT VERVOERDERS VOOR NIEUW VERVOERSYSTEEM De regio Noordoost Fryslân werkt hard aan een nieuw vervoersysteem. Met dit systeem worden verschillende

Nadere informatie

Nota van uitgangspunten. voor regionale samenwerking op het gebied van. Basismobiliteit

Nota van uitgangspunten. voor regionale samenwerking op het gebied van. Basismobiliteit Nota van uitgangspunten voor regionale samenwerking op het gebied van Basismobiliteit 1. Inleiding In opdracht van de provinciale bestuurlijke Adviesgroep Regiotaxi, waarin alle Gelderse regio's bestuurlijk

Nadere informatie

Texelhopper. 24 september 2015

Texelhopper. 24 september 2015 Texelhopper 24 september 2015 Waarom doen we de pilot Texelhopper? Visie OV 2020; Texels initiatief BOVT; Uitgangspunten Wens: aanbod speelt beter in op vraag (door slimme inzet verschillende vervoersmiddelen)

Nadere informatie

Openbaar vervoer Hoeksche Waard Goeree-Overflakkee Gemeenteraad Korendijk 27 mei Erik van der Kooij & Marcel Scheerders

Openbaar vervoer Hoeksche Waard Goeree-Overflakkee Gemeenteraad Korendijk 27 mei Erik van der Kooij & Marcel Scheerders Openbaar vervoer Hoeksche Waard Goeree-Overflakkee Gemeenteraad Korendijk 27 mei 2014 Erik van der Kooij & Marcel Scheerders Programma 1. Context 2. Beleid OV HWGO 3. Nota van Uitgangspunten OV-concessie

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 24 maart 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 010414/A07 afdeling: Stedelijice Ontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT September 2016 1 Beleidskader openbaar DAV in vogelvlucht Het openbaar vervoer in de regio Drechtsteden / Alblasserwaard- Vijfheerenlanden (DAV) wordt opnieuw

Nadere informatie

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland Plan van aanpak Projectnaam/ onderwerp: Status: vastgesteld, DB 12 december 2013 Naam auteur(s): Claudia de Kort en Iris de Bruyne 1. Inleiding/ aanleiding Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft

Nadere informatie

Bovengemeentelijk lokaal openbaar vervoer

Bovengemeentelijk lokaal openbaar vervoer Bovengemeentelijk lokaal openbaar vervoer Platteland en bereikbaarheid OV Bewoners vaak aangewezen op gespecialiseerde zorg/voorzieningen elders: periferie, stad of gecentraliseerd op het platteland Voorzieningen

Nadere informatie

Basismobiliteit: van visie naar nieuwe samenwerking. Otto Cazemier & Anne Garretsen

Basismobiliteit: van visie naar nieuwe samenwerking. Otto Cazemier & Anne Garretsen Basismobiliteit: van visie naar nieuwe samenwerking Otto Cazemier & Anne Garretsen 21 oktober 2015 Basismobiliteit - Basismobiliteit = OV vangnet gecombineerd met gemeentelijk doelgroepenvervoer d.m.v.

Nadere informatie

Bestedingsplan mobiliteit 2016

Bestedingsplan mobiliteit 2016 Bestedingsplan mobiliteit 2016 Provincie Zuid-Holland Status: bestedingsplan exclusief de vastgestelde projectenlijst (bijlage 1) Datum: 22 september 2015 BESTEDINGSPLAN MOBILITEIT 3 TOELICHTING BESTEDINGEN

Nadere informatie

Mogelijke Pilots (inclusief thema indeling) Actuele stand van zaken.

Mogelijke Pilots (inclusief thema indeling) Actuele stand van zaken. Bijlage 5: Mogelijke Pilots (inclusief thema indeling) Actuele stand van zaken. In het kader van de notitie Slimme mobiliteitsoplossingen is een lijst met mogelijke pilots opgesteld. Naar aanleiding van

Nadere informatie

Combineren van vervoerswijzen wat levert het op?

Combineren van vervoerswijzen wat levert het op? Combineren van vervoerswijzen wat levert het op? Guy Hermans- Kennisplatform Verkeer en Vervoer 2 juni 213 - s Hertogenbosch Indeling presentatie Korte toelichting op rol KpVV Naar goed en betaalbaar collectief

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 19 septimber 2012 Wurklistnûmer : 04B Beliedsprogramma : Stêd en Plattelân Ôfdieling : S&P Behanneljend amtner : C. Dijkman Tastel : 5624 Registraasjenûmer : Primêr

Nadere informatie

Openbaar Vervoer op het Platteland

Openbaar Vervoer op het Platteland Enkele inhoudelijke onderwerpen naar aanleiding van het rapport 1 Openbaar Vervoer op het Platteland (oktober 2006) Deze bijlage gaat specifiek in op de volgende onderwerpen: 1. het uitgangspunt voor het

Nadere informatie

Monitoring tevredenheid en gebruik Nulmeting onder bewoners. Zomer 2014

Monitoring tevredenheid en gebruik Nulmeting onder bewoners. Zomer 2014 Monitoring tevredenheid en gebruik Nulmeting onder bewoners Zomer 2014 nulmeting Monitoring tevredenheid en gebruik van het OV onder bewoners Monitoren tevredenheid en gebruik Om na afloop van de pilot

Nadere informatie

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale.

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. 1 Geachte heer/mevrouw Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. Bij verschillende gemeenten en instellingen

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland. Haarlem, 13 september Vragen nr. 90

Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland. Haarlem, 13 september Vragen nr. 90 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 13 september 2016 Vragen nr. 90 Vragen van de heer mr. J.M. Bruggeman (SP) over de verlenging van de proef met de belbus op Texel De voorzitter

Nadere informatie

Jj,. provincie groningen

Jj,. provincie groningen Jj,. provincie groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 li www.provinciegroningen.nl info@proyinciegroningen.nl

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus 123 2000 MD Haarlem Haarlem, 2 mei 2016. Onderwerp: Regionaal openbaar vervoer & inter-concessie stroomlijnen Geachte

Nadere informatie

Basismobiliteit Achterhoek: Inleiding. Basismobiliteit Achterhoek: Inleiding

Basismobiliteit Achterhoek: Inleiding. Basismobiliteit Achterhoek: Inleiding Programma: Inleiding Peter Drenth Basismobiliteit door Ivo Visser (Projectleider Basismobiliteit) Keuze s en inhoudelijke discussie Basismobiliteit : De mogelijkheid voor inwoners om zich tegen een redelijk

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. B.K. Potjer (GroenLinks) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3096

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. B.K. Potjer (GroenLinks) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3096 van Gedeputeerde Staten op vragen van B.K. Potjer (GroenLinks) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3096 Onderwerp Openbaar Vervoer Hoeksche Waard Goeree Overflakkee Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 23 juni 2010 Wurklistnûmer : 02B Beliedsprogramma : 2. Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Verkeer en Vervoer Behanneljend amtner : M.E.T. Meijer Tastel : 5305 Registraasjenûmer

Nadere informatie

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek.

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek. Vragen nr. 34 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 7 mei 2013 Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2009MME12-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 8 september 2009 Nummer PS : PS2009MME12 Afdeling : MOB Commissie : MME Registratienummer : 2009int247334 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 8 november 2011 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF Datum: 8 november 2011 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20099 Datum: 8 november 2011 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: De heer S. Siebenga Behandelend ambtenaar: Mevrouw A. van der Roest Onderwerp: Beleidsmatige heroverweging

Nadere informatie

COLLECTIEF VERVOER. Koen Bekking (CROW-KpVV) 11 november 2015

COLLECTIEF VERVOER. Koen Bekking (CROW-KpVV) 11 november 2015 COLLECTIEF VERVOER Koen Bekking (CROW-KpVV) 11 november 2015 CROW-KPVV IN HET KORT Slimme en praktische oplossingen voor vraagstukken over infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer CROW CROW-KpVV

Nadere informatie

Datum : 28 maart 2006 Nummer PS : PS2006ZCW08 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2006MEC00285i Portefeuillehouder : Kamp

Datum : 28 maart 2006 Nummer PS : PS2006ZCW08 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2006MEC00285i Portefeuillehouder : Kamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 28 maart 2006 Nummer PS : PS2006ZCW08 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2006MEC00285i Portefeuillehouder : Kamp Titel : Totaalplan leefbaarheid

Nadere informatie

INHOUD. Kerncijfers en startpunt. Twentse visie op vervoer. Uitdagingen en oplossingen. Uitkomsten aanbesteding maatwerk vervoer

INHOUD. Kerncijfers en startpunt. Twentse visie op vervoer. Uitdagingen en oplossingen. Uitkomsten aanbesteding maatwerk vervoer INHOUD Kerncijfers en startpunt Wat is de omvang van het vervoer en wat is de null-situatie Twentse visie op vervoer Welke uitgangspunten zijn gedefinieerd voor het vervolg Uitdagingen en oplossingen Waar

Nadere informatie

Kaders nieuwe OV concessie hoofdlijnen Limburgnet. 24 februari 2014

Kaders nieuwe OV concessie hoofdlijnen Limburgnet. 24 februari 2014 Kaders nieuwe OV concessie hoofdlijnen Limburgnet 24 februari 2014 Bij de formulering van de kaders voor de nieuwe concessie met name gekeken naar: ervaringen huidige concessie à sterke en zwakke punten

Nadere informatie

Openbaar Vervoer in Limburg Zorgeloos reizen van deur tot deur

Openbaar Vervoer in Limburg Zorgeloos reizen van deur tot deur Openbaar Vervoer in Limburg Zorgeloos reizen van deur tot deur Zorgeloos reizen van deur tot deur Woon je in de stad of in een kleine kern, ga je naar je werk, of reis je in je vrije tijd; het Limburgs

Nadere informatie

Ons kenmerk : 01028226 Afdeling : Beleid Behandeld door : H.C.E.M. Sloots / (058) 292 57 11 of H.C.E.M.Sloots@fryslan.nl Uw kenmerk : Bijlage(n) :

Ons kenmerk : 01028226 Afdeling : Beleid Behandeld door : H.C.E.M. Sloots / (058) 292 57 11 of H.C.E.M.Sloots@fryslan.nl Uw kenmerk : Bijlage(n) : Arriva Dhr. M.Garmann Postbus 626 8440 AP HEERENVEEN Leeuwarden, 29 november 2012 Verzonden, Ons kenmerk : 01028226 Afdeling : Beleid Behandeld door : H.C.E.M. Sloots / (058) 292 57 11 of H.C.E.M.Sloots@fryslan.nl

Nadere informatie

Kennisnemen van Het rapport Bussen in Brabant. Trends in het regionaal openbaar vervoer

Kennisnemen van Het rapport Bussen in Brabant. Trends in het regionaal openbaar vervoer Statenmededeling Onderwerp Bussen in Brabant, Trendmonitor OV 2012-2016 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Het rapport Bussen in Brabant. Trends in het regionaal openbaar vervoer

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Ontwerpbegroting

Memo. Inleiding. Ontwerpbegroting Memo Aan: Colleges B&W en GS Fryslân Van: Bestuur Mobiliteitsbureau Noordoost Versie: 24 maart 2017 Onderwerp: Ontwerpbegroting vervoersysteem 2017-2018 Inleiding Deze memo geeft een toelichting op de

Nadere informatie

Besluitvorming duurzaamheid doelgroepenvervoer

Besluitvorming duurzaamheid doelgroepenvervoer Openbaar Onderwerp Besluitvorming duurzaamheid doelgroepenvervoer Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder H. Tiemens; B. Frings; R. Helmer - Englebert Samenvatting In de aanbesteding van het vervoer

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost (Regiotaxi)

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost (Regiotaxi) GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 16 februari 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost

Nadere informatie

REFERENTIE E-MAILADRES. Onderwerp Statenbrief: opheffing pilot VERDER-lijn 75 Leusden Amersfoort Noord per 20 juli 2013

REFERENTIE E-MAILADRES. Onderwerp Statenbrief: opheffing pilot VERDER-lijn 75 Leusden Amersfoort Noord per 20 juli 2013 2013MME59 Aan Provinciale Staten DATUM 26 maart 2013 ONS NUMMER 80DF21FB REFERENTIE G. van Kempen NUMMER PS DOORKIESNUMMER 0302583469 BIJLAGE 2 E-MAILADRES gert.van.kempen@provincie-utrecht.nl Onderwerp

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097 van Gedeputeerde Staten op vragen van M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097 Onderwerp Bereikbaarheid en toegankelijkheid van het openbaar vervoer in de Provincie Zuid-Holland Aan de leden

Nadere informatie

Notitie Openbaar vervoer Maastricht

Notitie Openbaar vervoer Maastricht Titel Notitie Openbaar vervoer Maastricht Kenmerk - Status Definitief Versie 1.0 Datum 20121105 Autorisatie Functie en organisatie Naam Datum Paraaf Opgesteld door: Provincie Limburg Loek Dieteren 20120920

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van J. Chung (GROENLINKS) (d.d. 8 maart 2010) Nummer Onderwerp Fietskluizen en OV-fiets

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van J. Chung (GROENLINKS) (d.d. 8 maart 2010) Nummer Onderwerp Fietskluizen en OV-fiets van Gedeputeerde Staten op vragen van J. Chung (GROENLINKS) (d.d. 8 maart 2010) Nummer 2361 Onderwerp Fietskluizen en OV-fiets Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller In vergadering

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Openbaar vervoer en gemeenten

Openbaar vervoer en gemeenten Openbaar vervoer en gemeenten Inhoud Het functioneren van het OV-systeem Rol en verantwoordelijkheid Provincie gemeenten/regio Recente ontwikkelingen in het busvervoer Twee functies OV Sociale functie

Nadere informatie

Bijlage D.9 Opties Huidige Dienstregeling en Pluspakket

Bijlage D.9 Opties Huidige Dienstregeling en Pluspakket Bijlage D.9 Opties Huidige Dienstregeling en Pluspakket In deze bijlage worden de volgende opties beschreven: Optie Huidige Dienstregeling; Opties Pluspakket. Optie Huidige Dienstregeling De inschrijver

Nadere informatie

Concessie Haaglanden Regio Veolia Transport Vervoerplan 2016

Concessie Haaglanden Regio Veolia Transport Vervoerplan 2016 Concessie Haaglanden Regio Veolia Transport Vervoerplan 2016 Versie 18 maart 2015 In het vervoerplan 2016 worden de wijzigingsvoorstellen van Veolia Transport Haaglanden voor dienstregeling 2016 toegelicht.

Nadere informatie

Notitie Wat kost RegioTaxiPlus

Notitie Wat kost RegioTaxiPlus Aan : Het college Van : Robrecht Lentink, afdeling samenleving Betreft : Notitie Wat kost RegioTaxiPlus Datum : 5 april 2012 Notitie Wat kost RegioTaxiPlus ( in relatie tot het Tweede besluit voorzieningen

Nadere informatie

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike Rapportage Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike In opdracht van: Stadsregio Arnhem Nijmegen Datum: 11 februari 2013 Projectnummer: 2012171 Auteurs: Ronald Steenhoek & Marieke

Nadere informatie

Bestedingsplan mobiliteit 2017

Bestedingsplan mobiliteit 2017 Bestedingsplan mobiliteit 2017 Provincie Zuid-Holland Status: Definitief Datum: 11 oktober 2016 BESTEDINGSPLAN MOBILITEIT 3 TOELICHTING BESTEDINGEN 5 A. OPENBAAR VERVOER...5 B. INFRASTRUCTUUR...6 C. GEDRAGSBEÏNVLOEDING

Nadere informatie

HTMbuzz Vervoerplan 2018 Vervoerplan HTMbuzz 2018 Concessie openbaar vervoer bus Haaglanden-Stad

HTMbuzz Vervoerplan 2018 Vervoerplan HTMbuzz 2018 Concessie openbaar vervoer bus Haaglanden-Stad HTMbuzz Vervoerplan 2018 Vervoerplan HTMbuzz 2018 Concessie openbaar vervoer bus Haaglanden-Stad Colofon Datum : 7 november 2016 Versie : 2 2016 HTMbuzz BV, Den Haag Inhoud INHOUD... 2 INLEIDING... 3 OVERZICHT

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018 Riedsútstel Ried : 22 januari 2015 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 6 november 2014 Agindapunt : 10 Portefúljehâlder : M. van der Veen Amtner : mw. R.M.A. van Sonsbeek

Nadere informatie

Gewijzigd voorstel van het college inzake Zienswijze op de ontwerp kadernota Openbaar Vervoer MRDH

Gewijzigd voorstel van het college inzake Zienswijze op de ontwerp kadernota Openbaar Vervoer MRDH Datum 18 september 2017 Registratienummer RIS297417 Gewijzigd voorstel van het college inzake Zienswijze op de ontwerp kadernota Openbaar Vervoer MRDH Op 17 mei 2017 heeft de MRDH het ontwerp van de Kadernota

Nadere informatie

Aan de commissieleden van de diverse fracties van de Commissie Mobiliteit en Wonen van de Provinciale Staten Noord-Holland

Aan de commissieleden van de diverse fracties van de Commissie Mobiliteit en Wonen van de Provinciale Staten Noord-Holland Aan de commissieleden van de diverse fracties van de Commissie Mobiliteit en Wonen van de Provinciale Staten Noord-Holland Enkhuizen, 21 oktober 2014 Betreft: reactie op antwoord gedeputeerde Post n.a.v.

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2017

Nationaal verkeerskundecongres 2017 Nationaal verkeerskundecongres 2017 De gemeente als speler in de keten Robin Kleine (Mobycon) Hélène van Heijningen (Mobycon) Samenvatting Ketenmobiliteit levert een bijdrage aan onder andere bereikbaarheid

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân provinsje fryslân provincie fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden Provinciale Staten van de provincie Fryslan tweebaksmarkt 52 Postbus 20120 telefoon: (058) 292 59 25 8900 HM LEEUWARDEN telefax: (058)

Nadere informatie

Voor iedereen maar met nadruk op Wmogeïndiceerden

Voor iedereen maar met nadruk op Wmogeïndiceerden Raadsvergadering: 24 september 2007 Onderwerp: Tarief voor 65+ Regiotaxi Doel van agendering Besluitvorming Voorstel / Advies Maak een keuze tussen conceptbesluit A en B. 1. Invoeren aangepast tarief Regiotaxi

Nadere informatie

Tussentijdse evaluatie. gratis openbaar vervoer 65-plussers. Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten

Tussentijdse evaluatie. gratis openbaar vervoer 65-plussers. Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten Tussentijdse evaluatie gratis openbaar vervoer 65-plussers Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten 10 februari 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Inleiding...

Nadere informatie

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en doel 3 2. Uitvoeringsverantwoording 5 3. Resultaten 8 4. Conclusies 47 Klanttevredenheid Regiotaxi Utrecht najaar 2009 2 Aanleiding

Nadere informatie

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon Telefoon

Nadere informatie

(N.B. De rubrieken 1 t/m 5 altijd in deze volgorde uitwerken)

(N.B. De rubrieken 1 t/m 5 altijd in deze volgorde uitwerken) Nota GS Datum besluit Nummer 1999-13309 Vergaderdatum 7 september 1999 Portefeuille voor Wegen, verkeer en vervoer Portefeuille*houder H.S. de Boer Vervanger J.H.J. Verburg Onderwerp Beantwoording schriftelijke

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 30 aug. 2017

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 30 aug. 2017 Oplegvel 1. Onderwerp Doelgroepenvervoer (en relatie met Openbaar Vervoer) 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Formuleren regionale afgestemde

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslîn ç,*j

provinsje fryslân provincie fryslîn ç,*j Ons provincie fryslîn ç,*j postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax; (058) 292 51 25 Provinciale Staten van de Provincie Fryslan Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

Nadere informatie

MEMO Ontwerp Programma van Eisen Concessie Zuidoost Brabant

MEMO Ontwerp Programma van Eisen Concessie Zuidoost Brabant MEMO Voor : Gemeenteraad Someren Van : Richard de Ruiter Kopie : College van burgemeester en wethouders Afdeling : RBO Betreft : Aanbesteding Openbaar Vervoer Zuidoost Brabant Datum : 02 april 2015 Ontwerp

Nadere informatie

Vervoersvoorziening in de regio IJssel- Vecht+ Maatwerkvervoer

Vervoersvoorziening in de regio IJssel- Vecht+ Maatwerkvervoer Vervoersvoorziening in de regio IJssel- Vecht+ Maatwerkvervoer Marktconsultatiedocument Zwolle, 15 januari 2016 Status: Definitief Versie: 1.0 Marktconsultatiedocument pagina 1 van 9 Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

Kaders Productbegroting 2008 KCV Brabant-Noordoost

Kaders Productbegroting 2008 KCV Brabant-Noordoost C O N C E P T Kaders Productbegroting 2008 KCV Brabant-Noordoost Januari 2007 Inleiding In de loop van 2001 hebben de Provincie Noord-Brabant en 14 gemeenten in Brabant Noordoost besloten de krachten te

Nadere informatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie BLANCO gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6463 Inboeknummer 15bst01200 Beslisdatum B&W 8 september 2015 Dossiernummer 15.37.551 Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

"^&& groningen 1/) CC UJ 2 5 MEI 2011. Aan Provinciale Staten. Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer E-mail Antwoord op

^&& groningen 1/) CC UJ 2 5 MEI 2011. Aan Provinciale Staten. Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer E-mail Antwoord op "^&& groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II algemeen faxnr.: 050 316 49 33 www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Reactienota OV-visie Flevoland

Reactienota OV-visie Flevoland Reactienota OV-visie Flevoland 1630855 Ingekomen reacties 1.1 Dorpsbelangen Swifterbant Dorpsbelangen is positief over het proces waarbij belanghebbenden hebben mogen meedenken over het openbaar vervoer

Nadere informatie

Verslag symposium ROCOV Utrecht OV zonder oogkleppen

Verslag symposium ROCOV Utrecht OV zonder oogkleppen Verslag symposium ROCOV Utrecht OV zonder oogkleppen Derck Buitendijk (Berenschot) Hij houdt een inleiding over vernieuwing in de marktordening van het openbaar vervoer. Het huidige stelsel van openbaar

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Sociaal Beleid en Zorg Ôfdieling : Kultuer & Mienskip Behanneljend amtner : Y. Visser Tastel : 5244 Registraasjenûmer : 1124275 Primêr

Nadere informatie

Aanbesteding OV-concessies Flevoland, Gelderland en Overijssel. Concept Nota van Uitgangspunten

Aanbesteding OV-concessies Flevoland, Gelderland en Overijssel. Concept Nota van Uitgangspunten Aanbesteding OV-concessies Flevoland, Gelderland en Overijssel Concept Nota van Uitgangspunten Doelstellingen nieuwe concessies Op basis van OV-visies volgende doelstellingen voor de nieuwe concessies

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line

Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het stadspanel ruim 1 leden. Elk lid

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum B&W-besluit : 29 maart 2016 Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Raadsvergadering : 26 mei 2016 Behandeld : R.v.Vorstenbosch door Agendapunt : E-mail : r.vorstenbosch@scherpenzeel.nl

Nadere informatie

Specificatie bestedingsplan Decentralisatie-uitkering Verkeer en Vervoer 2017

Specificatie bestedingsplan Decentralisatie-uitkering Verkeer en Vervoer 2017 Bijlage bij Statenbrief - zaaknummer 2016-012800 Specificatie bestedingsplan Decentralisatie-uitkering Verkeer en Vervoer 2017 In deze bijlage worden de bestedingen in het bestedingsplan DU 2017 gespecificeerd.

Nadere informatie

J.Gossen. Aard voorstel: Strategisch > Politiek gevoelig Regelgeving Risico s:

J.Gossen. Aard voorstel: Strategisch > Politiek gevoelig Regelgeving Risico s: Onderwerp: Aanbestedingsprocedure kleinschalig openbaar vervoer en doelgroepenvervoer Voorgesteld besluit: 1. Instemmen met het ontwerp- Programma van Eisen 2. Het ontwerp-programma van Eisen voor een

Nadere informatie

Wilt u deze e-mail s.v.p. doorsturen naar de gedeputeerde vervoer en naar de verkeersdeskundigen van de staten fracties.

Wilt u deze e-mail s.v.p. doorsturen naar de gedeputeerde vervoer en naar de verkeersdeskundigen van de staten fracties. Van: Wim Verbruggen [mailto:wverbrug@hetnet.nl] Verzonden: woensdag 10 juni 2015 21:42 Aan: STATENGRIFFIE Onderwerp: klachten-verbeterpunten openbaar vervoer Noordoost Brabant Geachte griffie, Wilt u deze

Nadere informatie

Kennisnemen van stand van zaken ophef stadsregiotaxi en doorstart met doelgroepenvervoer

Kennisnemen van stand van zaken ophef stadsregiotaxi en doorstart met doelgroepenvervoer INFORMATIENOTA M14 Zaaknummer: Z-15-23871 Documentnummer: VB/Raad/15/00089 Onderwerp: Ophef stadsregiotaxi en doorstart samen met doelgroepenvervoer Vergadering B&W: 26 mei 2015 Raadsvergadering: 25 juni

Nadere informatie

Organisatie van vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking in Nederland. Ontwikkelingen in de Nederlandse aanpak

Organisatie van vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking in Nederland. Ontwikkelingen in de Nederlandse aanpak Organisatie van vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking in Nederland Ontwikkelingen in de Nederlandse aanpak Even kennismaken Adviseurs in doelgroepenvervoer in alle facetten van het proces!

Nadere informatie

ALt. * Akkoord conform het voorstel. B&W voorstel. Datum vergadering 1 7 Hij~l Z015. Beslissing. Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit

ALt. * Akkoord conform het voorstel. B&W voorstel. Datum vergadering 1 7 Hij~l Z015. Beslissing. Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit B&W voorstel Agendapunt Nummer Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit Ambtenaar Afdeling Telefoonnummer E.J.A. Groen in 't Wout Maatschappelijke Ondersteuning (0318) 538778 Paraaf afdelingsmanager

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

Visie openbaar vervoer 2020

Visie openbaar vervoer 2020 bereikba verkeer en vervoer Visie openbaar vervoer 2020 VISIE OPENBAAR VERVOER 2020 Colofon Uitgave Provincie Noord-Holland Postbus 123 2000 MD Haarlem Tel.: 023 514 31 43 Fax: 023 514 40 40 www.noord-holland.nl

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Wurkje foar Fryslân Ôfdieling : Wurkje foar Fryslân Behanneljend amtner : Z.R. Cazemier/5682 Tastel : 5682 Registraasjenûmer : 1120170

Nadere informatie

Datum : 15 augustus 2006 Nummer PS : PS2006WEM07 Dienst/sector : WEM/MSM Commissie : WEM. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag.

Datum : 15 augustus 2006 Nummer PS : PS2006WEM07 Dienst/sector : WEM/MSM Commissie : WEM. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 15 augustus 2006 Nummer PS : PS2006WEM07 Dienst/sector : WEM/MSM Commissie : WEM Registratienummer : 2006WEM003406i Portefeuillehouder: J. Binnekamp Titel : Provinciaal

Nadere informatie

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Griffie Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Datum commissievergadering : 19 april 2010 DIS-stuknummer : 1665988 Behandelend ambtenaar : P.J.C. van Wijck Directie/bureau : Economie & Mobiliteit/

Nadere informatie

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Aan de Raadscommissie Agendapunt: 5 Onderwerp: Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Kenmerk: Status: VROM - Ruimtelijke Ordening / FK Informerend Kollum, 11 januari 2011 Samenvatting

Nadere informatie

Figuur 1: onderverdeling spitsmijdingen per gebied. Figuur 2 bekendheid Ga 3.0 acties.

Figuur 1: onderverdeling spitsmijdingen per gebied. Figuur 2 bekendheid Ga 3.0 acties. Enquête Bereikbaar Haaglanden Hoe gaan mensen naar het werk? En waarom reizen ze zoals ze reizen? In de regio Haaglanden wordt door overheden en werkgevers samengewerkt om de regio zo optimaal mogelijk

Nadere informatie

Renswoude, 5 april 2016 Nr.: Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: instellingsbesluit bestuurscommissie basismobiliteit Regio FoodValley

Renswoude, 5 april 2016 Nr.: Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: instellingsbesluit bestuurscommissie basismobiliteit Regio FoodValley Agendapuntnr.: Renswoude, 5 april 2016 Nr.: 154375 Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: instellingsbesluit bestuurscommissie basismobiliteit Regio FoodValley Geachte raad, Aan de gemeenteraad Samenvatting:

Nadere informatie

Commissie voor Mobiliteit en Financiën

Commissie voor Mobiliteit en Financiën Griffie Commissie voor Mobiliteit en Financiën Datum commissievergadering : 9 november 2012 Document nummer : 3268783 Behandelend ambtenaar : Wim Brinker Directie/bureau : E&M/OV Nummer commissiestuk :

Nadere informatie

c) d) Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten

c) d) Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten m Onderwerp Gewijzigde kaderstelling europese aanbesteding OVconcessie Hoekscha Waard en Goeree-Overflakkee 2015 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Stand van zaken en toekomstbeeld

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Stand van zaken en toekomstbeeld Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Stand van zaken en toekomstbeeld Inleiding Het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) deed zijn intrede aan het eind van de jaren '90. CVV is ingezet als aanvulling

Nadere informatie

Regiemodel / mobiliteitscentrale

Regiemodel / mobiliteitscentrale Regiemodel / mobiliteitscentrale Noordoost Fryslân Landelijke Conferentie Bevolkingsdaling 2 juni 2016 Sjoerd Hoekstra projectmanager Marijke Kramer - procesleider Vandaag De regio Noordoost Toekomstvast

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân Heerenveen provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 5125 ;vvsv.fryslan.ni provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Titel : Wet Markt en Overheid; bepalen welke economische activiteiten zijn aan te merken als zijnde van algemeen belang in de zin van de Wet

Titel : Wet Markt en Overheid; bepalen welke economische activiteiten zijn aan te merken als zijnde van algemeen belang in de zin van de Wet College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 10-12-2013 NUMMER PS PS2014BEM02 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Ageeth Nijkamp DOORKIESNUMMER 2714 DOCUMENTUMNUMMER 80EEBE0B PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555. Businessplan: Basismobiliteit Fase 2

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555. Businessplan: Basismobiliteit Fase 2 Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555 INHOUD 1. Basismobiliteit: wat is de huidige situatie?... 2 2. Waarom nu actie?... 2 3. De oplossing...

Nadere informatie