Actieplan EU richtlijn omgevingslawaai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actieplan EU richtlijn omgevingslawaai"

Transcriptie

1 Actieplan EU richtlijn omgevingslawaai

2 Actieplan EU richtlijn omgevingslawaai Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 19 augustus 2014 (Foto gemeente Kapelle voor DNA-beeldbank op 2

3 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Inleiding 5 2. Wet- en regelgeving 6 3. Actieplan Resultaten geluidsbelastingkaarten Stand van zaken Maatregelen 14 Bijlagen geluidsbelastingkaarten 15 3

4 Samenvatting Op basis van de EU richtlijn omgevingslawaai die voor Nederland is vertaald in de Wet Milieubeheer dient de provincie een actieplan op te stellen voor alle Zeeuwse wegen waar de plandrempel wordt overschreden. Verder dient de provincie een plandrempel te definiëren waarboven een actieplan moet worden opgesteld. In het Zeeuwse omgevingsplan is een plandrempel gedefinieerd van 65 db. Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van alle wegen waar de plandrempel voor wordt overschreden en van deze wegen is een overzicht gemaakt. Het gaat in veel gevallen om provinciale wegen met verspreid liggende woningen waarvoor het treffen van maatregelen aan de bron of in de overdracht niet voor de hand ligt en waar op termijn uitgegaan zou moeten worden van het treffen van maatregelen aan de woningen zelf. Voor de Nieuwe Vlissingseweg ligt dit anders omdat het hier een drukke weg is met lintbebouwing. Het treffen van maatregelen aan deze weg zou kosteneffectief kunnen zijn, maar in dit geval wordt ook voor deze weg niet voor maatregelen gekozen vanwege bezwaren van de omwonenden. Het college stelt op korte termijn geen geld beschikbaar voor de uitvoering van de maatregelen waardoor in 2014 en 2015 geen actie wordt opgestart om te kijken of er maatregelen getroffen kunnen worden. Mochten er in de periode na 2016 wel gelden beschikbaar gesteld worden, dan wordt onderzocht of er maatregelen mogelijk zijn aan de hoogst belaste woningen die gelegen zijn langs de provinciale wegen. 4

5 1. Inleiding Geluid horen we dagelijks om ons heen. Verkeersdrukte, bedrijvigheid, maar ook geluiden uit de natuur, zoals vogels. De hoeveelheid geluid in onze omgeving is in de loop der jaren met onze economische ontwikkeling toegenomen. Een overmaat aan geluid kan leiden tot hinder en uiteindelijk ook tot gezondheidsschade. Om geluidoverlast zo veel mogelijk te voorkomen is in de jaren 80 van de vorige eeuw de Wet geluidhinder in werking getreden. Sinds 2004 is er ook Europese regelgeving om het omgevingslawaai in beeld te brengen en indien nodig maatregelen te treffen. Deze Europese regelgeving is de bron voor de verplichting tot het opstellen. De richtlijn is in Nederland opgenomen in de Wet milieubeheer. De richtlijn richt zich op grote agglomeraties, vanaf inwoners en drukke wegen vanaf 3 miljoen motorvoertuigen per etmaal. In de Zeeuwse situatie vallen alleen (delen van) rijks- en provinciale wegen en de spoorlijn Vlissingen-Bergen op Zoom onder de verplichting zoals deze is opgenomen in de Wet milieubeheer. Zeeland heeft geen agglomeraties. Prorail en Rijkswaterstaat stellen geluidsbelastingkaarten en actieplannen op voor de rijkswegen en de spoorlijn. De provincie moet dat doen voor in totaal 120 km van de in totaal 390 km provinciale weg. De geluidsbelastingkaarten voor de provinciale wegen zijn door het college van gedeputeerde staten vastgesteld op 30 oktober Er zijn door het college geluidsbelastingkaarten vastgesteld voor alle 390 km provinciale weg en niet alleen voor de 120 km provinciale weg waar deze verplichting voor geld. Ook het actieplan wordt opgesteld voor alle Zeeuwse provinciale wegen. 5

6 2. Wet- en regelgeving De wettelijke kaders voor het actieplan worden gegeven door de Wet Milieubeheer waar de EU richtlijn omgevingslawaai in is vertaald. Daarnaast is er provinciale beleid. Voor dit actieplan zijn de volgende wetten en het volgende provinciale beleid van belang: EU richtlijn omgevingslawaai Wet milieubeheer Omgevingsplan Zeeland Provinciale verkeers- en vervoersplan Handleiding meten en rekenen industrielawaai EU richtlijn omgevingslawaai De Europese richtlijn 2002/49/EC is vastgesteld in het Europese parlement en de raad van 25 juni Het doel van de richtlijn is een gemeenschappelijke aanpak te bepalen om op basis van prioriteiten de schadelijke gevolgen, hinder inbegrepen, van blootstelling aan omgevingslawaai te vermijden, te voorkomen of te verminderen. In de richtlijn worden de volgende drie stappen omschreven die ervoor moeten zorgen dat dit doel gehaald wordt. 1. Vaststelling van de blootstelling aan omgevingslawaai door middel van geluidsbelastingkaarten. 2. Voorlichting van de burgers over omgevingslawaai en de effecten daarvan 3. Opstellen van actieplannen om omgevingslawaai zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Deze richtlijn is in Nederland opgenomen in de Wet Milieubeheer Wet milieubeheer In hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer is de EU richtlijn opgenomen. De drie stappen uit de Eu richtlijn zijn vertaald in de Wet milieubeheer. Vanuit de Wet milieubeheer zijn de volgende acties verplicht: 1. Vaststelling en publiceren van de geluidsbelastingkaarten 2. Vaststellen van een plandrempel 3. Vaststellen en in de inspraak brengen van een actieplan voor alle woningen boven de vastgestelde plandrempel 6

7 7

8 Omgevingsplan In het omgevingsplan is ten aanzien van de EU richtlijn omgevingslawaai het volgende opgenomen: Minder geluidsproductie In 2012 moet vanuit Europese regelgeving door de Provincie Zeeland voor 120 kilometer provinciale weg een geluidbelastingkaart worden opgesteld. Deze kaart geeft de geluidbelasting op woningen veroorzaakt door de provinciale wegen weer. De geluidgrens waarboven de Provincie maatregelen gaat onderzoeken om het geluidsniveau te reduceren, de zogenaamde plandrempel, wordt vastgesteld op 65 db. Deze plandrempel wordt ook gehanteerd door het Rijk voor de rijkswegen en is tevens de maximale waarde uit de Wet geluidhinder voor de bouw van nieuwe woningen. De maatregelen worden opgenomen in een actieplan. Om in het actieplan een overzicht te krijgen van alle provinciale knelpunten zullen zowel de geluidsbelastingkaarten als het actieplan betrekking hebben op alle provinciale wegen. Stappen bij het opstellen van een actieplan Op basis van de geluidsbelastingkaarten moeten er volgens de Wet milieubeheer, door de agglomeratiegemeenten en andere betrokken actoren, waaronder de provincie Zeeland, actieplannen worden opgesteld. Het actieplan is een beleidsdocument dat het beleid beschrijft ter beperking van de geluidsbelasting en voorgenomen maatregelen voor de komende vijf jaar. Zo mogelijk kan het actieplan ook concrete acties en maatregelen met een budget, een planning en verwachte resultaten beschrijven. Het actieplan heeft een looptijd van vijf jaar. Het vaststellen van de maatregelen gebeurt aan de hand van de plandrempel, zoals dat in de Nederlandse wetgeving is gehanteerd. De plandrempel kan worden gehanteerd om prioriteiten te stellen. De agglomeratiegemeenten en overige betrokken actoren bepalen zelf welke plandrempel zij in hun actieplan aanhouden. De waarden van de plandrempels (eventueel per categorie of gebiedsgericht) worden in het actieplan vastgelegd. Het actieplan biedt inzicht in de voorgenomen maatregelen in de komende 5 jaar, inclusief het te verwachten effect, dat wil zeggen de vermindering van het aantal gehinderden, ernstig gehinderden en slaapgestoorden. Het opstellen van actieplannen kan worden gestructureerd in de zes projectstappen: 8

9 Het ontwerpactieplan moet, na bekendmaking, ten minste 6 weken ter inzage wordt gelegd. In artikel van de Wet milieubeheer staat gemeld dat het actieplan binnen één maand na vaststelling verstuurd dient te worden aan de Minister. Het Projectbureau Omgevingslawaai Kartering en Actieplannen (Polka) is aangewezen om de actieplannen te verzamelen alvorens deze naar de Minister en vervolgens naar de Europese Commissie worden verzonden. Aan het ministerie moeten de volgende documenten worden toegezonden: - Een afschrift van het vaststellingsbesluit; - Een ingevulde Excel sheet (volgens het format van Polka); - Een digitale tekstuele samenvatting van het actieplan als separaat document, dus niet als onderdeel van het actieplan. 9

10 3. Actieplan In december 2008 heeft het college van Gedeputeerde Staten voor een eerste keer een actieplan vastgesteld. Dit was voor een beperkter aantal wegen. In Zeeland alleen (delen van) de Deltaweg in Goes en de Nieuwe Vlissingseweg tussen Middelburg en Vlissingen in. Naar aanleiding hiervan is de Nieuwe Vlissingseweg deels voorzien van een stil asfalt. Hiermee is de geluidbelasting op een deel van de Nieuwe Vlissingseweg verlaagd 10

11 4. Resultaten geluidsbelastingkaarten 2012 Op 30 oktober 2012 heeft het college van Gedeputeerde staten een geluidsbelastingkaart vastgesteld. De resultaten daarvan zijn in de onderstaande tabel verwerkt. Lden Antal woningen Oppervlakte (ha) Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse 75 en hoger 0 34 Lnight Antal woningen Oppervlakte (ha) Klasse Klasse Klasse Klasse ,5 Klasse 75 en hoger 0 0 Op grond van hetgeen is opgenomen in het omgevingsplan moet voor de woningen met een geluidsbelasting boven de 65 db(a) een actieplan worden opgesteld. 11

12 5. Stand van zaken Hieronder is in de tabel aangegeven waar de woningen liggen die een hogere grenswaarde dan 65 db ondervinden en of er vanuit het vigerende beleid al maatregelen voorzien zijn. Provinciale weg Gemeente waarin de woningen zijn gelegen Straat woningen Verwachte maatregelen op grond van het vigerende beleid N253/N676/N677 Sluis Dorpstraat Schoondijke/ Rondweg Schoondijke Damstraat Schoondijke/Lange Heerenstraat Schoondijke N251 Sluis Rondweg Verspreide woning N253 Sluis Draaibrug Verspreide woning N290 Terneuzen Zaamslagveer Zijn in het verleden gesaneerd N62 Axel Sasweg Verspreide woning N290 Hulst Kapellebrug/Absdaalseweg Verspreide woningen N251 Goes/Borsele Spanjaardstraat/Nieuwe Rijksweg Na de verdubbeling van de Sloeweg zal in deze weg een knip worden aangebracht. De verwachting is dat de afname van de geluidbelasting dan groot zal zijn en deze woningen niet meer op deze lijst terecht zullen komen. N696 Borsele Kloetingseweg Asfaltlaag is in 2010 reeds vernieuwd aangebracht asfalt SMA 0/11 type 2 (niet stil) Noord Beveland 1 e Deltaweg Woningen zijn reeds gesaneerd N670 Kapelle Postweg Weg is in beheer gemeente 12

13 N289 Reimerswaal Oude Rijksweg Verspreid liggende woning N255 Tholen Postweg Verspreid liggende woningen, asfaltlaag is van 1993 N661 Middelburg/Vlissingen Nieuwe Vlissingeseweg Deel van deze weg is in 2010 reeds voorzien van Euriduit/NOVA CHIP 0/8 (km ), een deel is in 2010 voorzien van SMA 0/11 ( ,120) N654 Schouwen Duiveland Lange Blokweg Weg is niet meer in beheer van de provincie 13

14 6. Maatregelen Voor geluid geldt dat de meest effectieve maatregelen, maatregelen aan de bron zijn. Dit kan zijn de toepassing van stil asfalt maar bijvoorbeeld ook de aanleg van een rondweg. Indien maatregelen aan de bron niet mogelijk zijn of het aantal woningen te klein is om deze maatregelen kosteneffectief te kunnen treffen is het mogelijk maatregelen in de overdracht te treffen. In de meeste gevallen zal dat dan een scherm of wal langs de weg zijn. Als laatste optie in het geval maatregelen aan de bron of in de overdracht niet mogelijk zijn kunnen er maatregelen worden getroffen aan de hoog belaste woningen zelf. Voor verspreid liggende woningen is dat in het algemeen de enige mogelijk maatregel omdat het voor verspreid liggende woningen niet mogelijk is andere kosteneffectieve maatregelen te treffen. In de tabel in paragraaf is aangegeven of het om verspreid liggende woningen gaat, in die gevallen zal niet worden gekeken of er andere maatregelen getroffen kunnen worden. Voor deze woningen zijn maatregelen aan de woningen zelf de enige mogelijke maatregelen. Voor de Zeeuwse provinciale wegen is de geluidbelasting aan de Nieuwe Vlissingseweg het meest belastend voor de omgeving. De gemeente heeft het initiatief tot een geluidsscherm genomen. In een enquete hebben omwonenden aangegeven dat ze daar geen behoefte aan hebben. Vervolgens is bekeken of maatregelen aan de bron mogelijk zijn. Stil asfalt is als mogelijkheid besproken, maar bleek kostentechnisch niet haalbaar. De plafondwaarde wordt weliswaar overschreden maar op basis van de Wet geluidhinder is de provincie niet verplicht tot het treffen van maatregelen. Zeker niet nu maatregelen in de overdracht lijden tot negatieve reacties van de omwonenden en maatregelen aan de bron kostentechnisch niet haalbaar zijn. Mochten er in de toekomst door de provincie middelen beschikbaar worden gesteld voor de uitvoering van het actieplan, dan zal voor de Nieuwe Vlissingseweg worden bekeken wat de meest passende maatregel is. Voor alle andere wegen geldt dat er op basis van dit actieplan geen maatregelen aan de weg of in de overdracht getroffen zullen worden en dat indien er op termijn geld beschikbaar gesteld wordt voor de uitvoering van het actieplan maatregelen getroffen zullen worden aan de woningen met een geluidbelasting boven de 65 db(a). 14

15 Bijlagen geluidsbelastingkaarten 15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Participatienotitie Omgevingslawaai Haarlem

Participatienotitie Omgevingslawaai Haarlem Participatienotitie Omgevingslawaai Haarlem Inleiding In 2013 dient Haarlem een nieuw Actieplan Omgevingslawaai op te stellen voor de periode 2013-2017. Dit volgt uit de Wet milieubeheer. Onder Omgevingslawaai

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING D.D. 26 NOVEMBER 2012 NR. 2012-014986 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESCHIKKING D.D. 26 NOVEMBER 2012 NR. 2012-014986 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESCHIKKING D.D. 26 NOVEMBER 2012 NR. 2012-014986 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Wet geluidhinder Aanleg weg en reconstructie van de kruisende wegen 1 INLEIDING De provincie Gelderland is

Nadere informatie

Ontwerp-Actieplan omgevingslawaai provincie Utrecht 2013-2018

Ontwerp-Actieplan omgevingslawaai provincie Utrecht 2013-2018 Ontwerp-Actieplan omgevingslawaai provincie Utrecht 2013-2018 2 Inhoudsopgave SAMENVATTING 3 1. INLEIDING 5 Waarom een Actieplan Omgevingslawaai? 5 1.1 Wettelijk kader 6 2. TERUGBLIK ACTIEPLAN OMGEVINGSLAWAAI

Nadere informatie

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Nieuw Terbregge

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Nieuw Terbregge Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Nieuw Terbregge Kenmerk: 210011737 Algemeen toetsingskader De Wet geluidhinder beoogt de burger te beschermen tegen een te hoge geluidsbelasting.

Nadere informatie

Geluidbelastingkaarten 2012 provincie Zuid-Holland

Geluidbelastingkaarten 2012 provincie Zuid-Holland Geluidbelastingkaarten 2012 provincie Zuid-Holland Europese richtlijn omgevingslawaai Deel 1: Provinciale wegen buiten de agglomeraties Inhoud 1 Samenvatting 5 2 Leeswijzer 7 3 Inleiding 8 3.1 Achtergrond

Nadere informatie

Geluidwetgeving, theorie en praktijk Evertjan Janssen Senior geluidadviseur bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Geluidwetgeving, theorie en praktijk Evertjan Janssen Senior geluidadviseur bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Geluidwetgeving, theorie en praktijk Evertjan Janssen Senior geluidadviseur bij de Opbouw presentatie Wetgeving. De Wet geluidhinder (Wgh) 3 bronsoorten: Industrielawaai Railverkeerslawaai Wegverkeerslawaai

Nadere informatie

Informatie over de huidige en verwachte geluidsoverlast in Hoevelaken en Holkerveen, vooral langs de oostkant van de A28

Informatie over de huidige en verwachte geluidsoverlast in Hoevelaken en Holkerveen, vooral langs de oostkant van de A28 Informatie over de huidige en verwachte geluidsoverlast in Hoevelaken en Holkerveen, vooral langs de oostkant van de A28 Ligging van Hoevelaken, Het Hoevelakense Bos en Holkerveen Hoevelaken en Holkerveen

Nadere informatie

MILIEU. Actieplan geluid

MILIEU. Actieplan geluid MILIEU Actieplan geluid opgesteld In kader van 1e tranche Europese Richtlijn Omgevingslawaai (nr. 2002/49/EG) geluid Meedoen in Noord-Holland PROGRAMMA ZORG EN WELZIJN 2009-2012 Actieplan geluid Opgesteld

Nadere informatie

EU-richtlijn omgevingslawaai

EU-richtlijn omgevingslawaai EU-richtlijn omgevingslawaai Geluidbelastingkaarten van de Gemeente Bloemendaal Opgesteld in opdracht van: Contactpersoon Milieudienst IJmond: Witteman J.A.M. Postbus 325 1940 AH Beverwijk T 0251-263 863

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland. Actieplan geluid. In kader 1 e tranche Europese Richtlijn Omgevingslawaai. (nr. 2002/49/EG)

Provincie Noord-Holland. Actieplan geluid. In kader 1 e tranche Europese Richtlijn Omgevingslawaai. (nr. 2002/49/EG) Provincie Noord-Holland Actieplan geluid In kader 1 e tranche Europese Richtlijn Omgevingslawaai (nr. 2002/49/EG) Januari 2009 Inhoudsopgave Samenvatting. 3 1. Inleiding 1.1 Doelstelling... 4 1.2 Afbakening

Nadere informatie

Actieplan 2 e tranche 2013-2018 Richtlijn Omgevingslawaai (nr. 2002/49/EG)

Actieplan 2 e tranche 2013-2018 Richtlijn Omgevingslawaai (nr. 2002/49/EG) Provincie Noord-Brabant Actieplan 2 e tranche 2013-2018 Richtlijn Omgevingslawaai (nr. 2002/49/G) Auteur Actieplan (2 e tranche 2013-2018) op grond van de Wet milieubeheer waarin beleid is omschreven en

Nadere informatie

Jeroen Lavrijsen Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid

Jeroen Lavrijsen Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid 1 of 5 Geluidsoverlast is een belangrijke vorm van hinder: in Vlaanderen wordt 27% van de bevolking in enige mate gehinderd door geluid (bron: SLO 2008, zie artikel 'Beleving van geluidshinder in Vlaanderen').

Nadere informatie

Toelichting nieuwe geluidwetgeving: SWUNG-1 Samenvatting informatieavond 10 november 2011 Rijkswaterstaat november 2011

Toelichting nieuwe geluidwetgeving: SWUNG-1 Samenvatting informatieavond 10 november 2011 Rijkswaterstaat november 2011 Toelichting nieuwe geluidwetgeving: SWUNG-1 Samenvatting informatieavond 10 november 2011 Rijkswaterstaat november 2011 Inleiding: Geluidsbelasting en nieuwe wetgeving Voor de omwonenden van de Ring Utrecht

Nadere informatie

Bundel. 'Wijziging gemeenschappelijke regeling' Kenmerk: 1014314-040

Bundel. 'Wijziging gemeenschappelijke regeling' Kenmerk: 1014314-040 Bundel 'Wijziging gemeenschappelijke regeling' Kenmerk: 1014314-040 Inhoud: Voorstel OLAZ wijziging GR Besluit wijziging gemeenschappelijke regeling Notitie voor de raden en colleges van B&W van de Zeeuwse

Nadere informatie

REGELGEVING VOOR GELUID

REGELGEVING VOOR GELUID BIJLAGE 1 REGELGEVING VOOR GELUID Regelgeving voor geluid De belangrijkste wettelijke instrumenten ter voorkoming of vermindering van geluidshinder, slaapverstoring en andere gezondheidseffecten zijn de

Nadere informatie

F.B.J. Elbers dbvision J.W. Lammers ProRail. frank.elbers@dbvision.nl janwillem.lammers@prorail.nl

F.B.J. Elbers dbvision J.W. Lammers ProRail. frank.elbers@dbvision.nl janwillem.lammers@prorail.nl 1/6 F.B.J. Elbers dbvision J.W. Lammers ProRail frank.elbers@dbvision.nl janwillem.lammers@prorail.nl Inleiding Dit artikel gaat over de geluidsbelastingkaarten, actieplannen en de sanering van de hoofdspoorwegen.

Nadere informatie

Hogere waarde(n) voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ingevolge de Wet geluidhinder

Hogere waarde(n) voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ingevolge de Wet geluidhinder Hogere waarde(n) voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ingevolge de Wet geluidhinder 1. Omschrijving van het plan Dierenbeschermingscentrum Loes van Overeemlaan 8 2. Vaststelling hogere waarde(n)

Nadere informatie

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Projectbestemmingsplan Campus Woudestein (eerste fase)

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Projectbestemmingsplan Campus Woudestein (eerste fase) Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Projectbestemmingsplan Campus Woudestein (eerste fase) Kenmerk: 21081558 1. Aanleiding In verband met het bestemmingsplan Campus Woudestein (eerste fase)

Nadere informatie

Actieplan geluid Gelderland 2008-2012

Actieplan geluid Gelderland 2008-2012 Actieplan geluid Gelderland 2008-2012 Provincie Gelderland Markt 11 Postbus 9090 6800 GX Arnhem T (026) 359 90 00 www.gelderland.nl Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt oktober 2008 Actieplan

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. f> >/ «LO^> IQC\C\ 1 5 NOV 2013. Dat. ontv.: Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. f> >/ «LO^> IQC\C\ 1 5 NOV 2013. Dat. ontv.: Routing Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel. nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Provinciale Staten van Overijssel PROVINCIALE STATEN

Nadere informatie

Swung-2. Voortgang en ontwikkelingen. Toon Giele Ton Bos

Swung-2. Voortgang en ontwikkelingen. Toon Giele Ton Bos Swung-2 Voortgang en ontwikkelingen Toon Giele Ton Bos Stand van zaken Voortgang Swung-1 voor rijksinfra in Wet milieubeheer sinds 1 juli 2012 Regeling decentrale wegen en industrie in Swung-2 Uitvoering

Nadere informatie

Actieplan Geluid. EU Richtlijn Omgevingslawaai Gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen. Agglomeratie Haarlem-Amsterdam

Actieplan Geluid. EU Richtlijn Omgevingslawaai Gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen. Agglomeratie Haarlem-Amsterdam Actieplan Geluid EU Richtlijn Omgevingslawaai Beverwijk, Heemskerk en Velsen In opdracht van Gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen Agglomeratie Haarlem-Amsterdam Opgesteld door Milieudienst IJmond Stationsplein

Nadere informatie

Nota zienswijzen vaststelling hogere waarden, Wet Geluidhinder, Oud Gastel Noord

Nota zienswijzen vaststelling hogere waarden, Wet Geluidhinder, Oud Gastel Noord Nota zienswijzen vaststelling hogere waarden, Wet Geluidhinder, Oud Gastel Noord Overzicht Reclamanten Nr. Naam / Adres 1. XXX (Rijpersweg 108, Oud Gastel) 2. XXX (Rijpersweg 73a, Oud Gastel) 3. XXX (Rijpersweg

Nadere informatie

Besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder. voor bestemmingsplan Sportpark Melkweg

Besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder. voor bestemmingsplan Sportpark Melkweg Besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder voor bestemmingsplan Sportpark Melkweg Inleiding Aan de oostzijde van het plangebied Sportpark Melkweg, op één van de voormalige sportvelden, is de

Nadere informatie

Betreft: Rapportnummer M.2010.1479.00.R001v4 inzake Decibelmeting Amstelveen, actieplan geluid 2013

Betreft: Rapportnummer M.2010.1479.00.R001v4 inzake Decibelmeting Amstelveen, actieplan geluid 2013 College van B & W Alle Raadsleden en betreffende commissies Laan Nieuwer Amstel 1 1182 JR Amstelveen Kopie: 1. Alle Bewonerscies van de flats grenzende aan de Beneluxbaan tussen Zonnestein en Groen van

Nadere informatie

Aanbevelingen voor een goed actieplan

Aanbevelingen voor een goed actieplan Aanbevelingen voor een goed actieplan Vind je dat in jouw woonomgeving iets aan de geluidsoverlast moet gebeuren? Heb je last van geluid van een weg, spoorweg of Schiphol? Wil je een natuurgebied beschermen

Nadere informatie

Toepassing dunne deklagen op provinciale wegen: de do's & don ts

Toepassing dunne deklagen op provinciale wegen: de do's & don ts Toepassing dunne deklagen op provinciale wegen: de do's & don ts Wim van Keulen Carlo Schoonebeek provincie Noord-Holland Multatulistraat 5 Houtplein 33 5251 WV Vlijmen 2012 DE Haarlem 073-5114942 023-5143973

Nadere informatie

NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG. Projectbesluit ex artikel 3.10 Wro 37 woningen en winkelruimte locatie Westeind-Schooldwarsstraat

NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG. Projectbesluit ex artikel 3.10 Wro 37 woningen en winkelruimte locatie Westeind-Schooldwarsstraat NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG Projectbesluit ex artikel 3.10 Wro 37 woningen en winkelruimte locatie Westeind-Schooldwarsstraat Gemeente Papendrecht 21 december 2010 Inleiding De gemeente Papendrecht heeft

Nadere informatie

Aanpak 2 de tranche EU-richtlijn omgevingslawaai voor provincies

Aanpak 2 de tranche EU-richtlijn omgevingslawaai voor provincies dbvisi n Aanpak 2 de tranche EU-richtlijn omgevingslawaai voor provincies 9 november 2010 Paul Driessen Provincie Gelderland Inhoud - Doel project - Proces - Resultaten - Communicatie Tweede tranche EU-richtlijn

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland. Actieplan Geluid provinciale wegen

Provincie Zuid-Holland. Actieplan Geluid provinciale wegen Provincie Zuid-Holland Actieplan Geluid provinciale wegen DGWM, afdeling Milieu DRM, afdeling Verkeer en vervoer DBI, afdeling Beheerstrategie Datum: 3 november 2008 Status: definitief Samenvatting EU-richtlijn

Nadere informatie

Bijlage 2 1 Wet geluidhinder: verzoek hogere grenswaarde Wet geluidhinder (in enkelvoud indienen) Aan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland Postbus 90602 2509 LP s-gravenhage 1. Gegevens verzoeker Naam:

Nadere informatie

EU-richtlijn omgevingslawaai

EU-richtlijn omgevingslawaai EU-richtlijn omgevingslawaai Geluidbelastingkaarten van de Gemeente Heemstede Opgesteld in opdracht van: Contactpersoon Milieudienst IJmond: Witteman J.A.M. Postbus 325 1940 AH Beverwijk T 0251-263 863

Nadere informatie

BESCHIKKING BESLUIT HOGERE WAARDE INGEVOLGE DE WET GELUIDHINDER

BESCHIKKING BESLUIT HOGERE WAARDE INGEVOLGE DE WET GELUIDHINDER BESCHIKKING BESLUIT HOGERE WAARDE INGEVOLGE DE WET GELUIDHINDER Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal hebben op 11 februari 2014 een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere

Nadere informatie

Geluidsbeleid provinciale wegen en stille wegdekken

Geluidsbeleid provinciale wegen en stille wegdekken Geluidsbeleid provinciale wegen en stille wegdekken Provincie Gelderland Paul Driessen 28 april 2011 1 Opbouw presentatie: - Wetgeving en beleid - Toepassen geluidsreducerende maatregelen - Doelmatigheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van de Provinciale Impuls Wonen

Hoofdstuk 8 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van de Provinciale Impuls Wonen Hoofdstuk 8 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van de Provinciale Impuls Wonen Artikel 8.1 In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: a. particuliere woning: een pand in eigendom

Nadere informatie

Investeren en verbinden. Ontwerp Actieplan omgevingslawaai provinciale wegen 2009-2013

Investeren en verbinden. Ontwerp Actieplan omgevingslawaai provinciale wegen 2009-2013 Investeren en verbinden Ontwerp Actieplan omgevingslawaai provinciale wegen 2009-2013 Colofon Uitgave: Provincie Limburg Afdeling Milieu en Duurzame Ontwikkeling Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel: +31

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Actieplannen

1. Inleiding. 2. Actieplannen 1. Inleiding In dit Actieplan geluid is aangegeven hoe burgemeester en wethouders van de gemeenten Bloemendaal/Bennebroek, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort (de BHHZ gemeenten) de

Nadere informatie

Saneringsprogramma Wet geluidhinder en vaststelling hogere grenswaarden in verband met reconstructie Rijksstraatweg te Buurmalsen

Saneringsprogramma Wet geluidhinder en vaststelling hogere grenswaarden in verband met reconstructie Rijksstraatweg te Buurmalsen BEKENDMAKING WET GELUIDHINDER Saneringsprogramma Wet geluidhinder en vaststelling hogere grenswaarden in verband met reconstructie Rijksstraatweg te Buurmalsen De provincie Gelderland is al enige tijd

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. BIJLAGE 1: weggedeelten voor stil(ler) asfalt...15 BIJLAGE 2: woningen met geluidsbelasting boven 2 e plandrempel...

INHOUDSOPGAVE. BIJLAGE 1: weggedeelten voor stil(ler) asfalt...15 BIJLAGE 2: woningen met geluidsbelasting boven 2 e plandrempel... INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING... 2 1. Inleiding... 2 2. Wettelijk kader en procedure... 3 3. Huidige situatie... 3 4. Plandrempels... 4 5. Maatregelen... 5 6. Maatregelen nader beschouwd; kosten en baten...

Nadere informatie

ACTIEPLAN OMGEVINGSLAWAAI PROVINCIALE WEGEN PROVINCIE UTRECHT

ACTIEPLAN OMGEVINGSLAWAAI PROVINCIALE WEGEN PROVINCIE UTRECHT ACTIEPLAN OMGEVINGSLAWAAI PROVINCIALE WEGEN PROVINCIE UTRECHT juli 2008 1 Samenvatting...3 1. Inleiding... 4 2. Wettelijk kader...5 2.1 Richtlijn omgevingslawaai...5 2.2 Wet geluidhinder...5 3. Proces

Nadere informatie

Berekening geluidsbelasting

Berekening geluidsbelasting Berekening geluidsbelasting Vanwege het Uitwerkingsplan Reitdiep fase 3 en 4 te Groningen Uitgevoerd door: Afdeling IGG, Team specialisten, Cluster geluid Datum: 26 januari 2015 1. Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Plan-MER Bestemmingsplannen Sloegebied. Achtergronddocument Verkeerslawaai

Plan-MER Bestemmingsplannen Sloegebied. Achtergronddocument Verkeerslawaai Plan-MER Bestemmingsplannen Sloegebied Achtergronddocument Verkeerslawaai Plan-MER Bestemmingsplannen Sloegebied Achtergronddocument Verkeerslawaai Datum 31 maart 2016 Versie Eindconcept Pagina 2 van 14

Nadere informatie

Aanpak geluid provinciale wegen Ontwerp Actieplan Geluid 2013-2017

Aanpak geluid provinciale wegen Ontwerp Actieplan Geluid 2013-2017 Aanpak geluid provinciale wegen Ontwerp Actieplan Geluid 2013-2017 Vastgesteld door GS op 27-11-2012 Voorwoord Geluid is vrijwel constant om ons heen. Naast veel gewenst geluid zoals praten en muziek is

Nadere informatie

Ontwerp hogere grenswaarde besluit omgevingsvergunning Ouddiemerlaan 112-142 d.d. 19 mei 2015. Wet geluidhinder

Ontwerp hogere grenswaarde besluit omgevingsvergunning Ouddiemerlaan 112-142 d.d. 19 mei 2015. Wet geluidhinder 1 Wet geluidhinder Besluit van burgemeester en wethouders van Diemen tot het op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder en artikel 4.10 van het Besluit geluidhinder vaststellen van hogere grenswaarden

Nadere informatie

BIJLAGEN BIJ ONTWERPACTIEPLAN GELUID

BIJLAGEN BIJ ONTWERPACTIEPLAN GELUID BIJLAGEN BIJ ONTWERPACTIEPLAN GELUID 1 Conceptactieplan Gemeente Breda BIJLAGE I Tabel gehinderden in Breda 2 Conceptactieplan Gemeente Breda 3 Conceptactieplan Gemeente Breda aantal woningen aantal bewoners

Nadere informatie

ZIENSWIJZEN N.A.V. RUD-BEGROTING 2014

ZIENSWIJZEN N.A.V. RUD-BEGROTING 2014 ZIENSWIJZEN N.A.V. RUD-BEGROTING 2014 Terneuzen Afgelopen woensdag is de begroting besproken in de vergadering van de commissie Omgeving. Aldaar is men unaniem akkoord gegaan met de door het college van

Nadere informatie

Een nieuwe route naar stille wegdekken

Een nieuwe route naar stille wegdekken Een nieuwe route naar stille wegdekken drs. ing. C.C. Tollenaar M+P raadgevende ingenieurs ing. R.C.L. van Loon M+P raadgevende ingenieurs Samenvatting Er is voor wegbeheerders geen ontkomen meer aan.

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang aan de Van Ruysdaellaan 97. Memorandum

Buitenschoolse opvang aan de Van Ruysdaellaan 97. Memorandum Buitenschoolse opvang aan de Van Ruysdaellaan 97 Memorandum 1 gemeente Leidschendam-Voorburg afdeling KCC dhr. K. Mohammadi Per e-mail: K.Mohammadi@leidschendam-voorburg.nl Vlissingen, 10-06-2013 Betreft:

Nadere informatie

Wat zijn de feiten rondom de jeugdzorg in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de jeugdzorg in Zeeland?

Wat zijn de feiten rondom de jeugdzorg in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de jeugdzorg in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de in Zeeland?

Nadere informatie

Beleidsregel zonebeheersysteem Industrieterrein Vlissingen-Oost 2008 provincie Zeeland (Beheersplan)

Beleidsregel zonebeheersysteem Industrieterrein Vlissingen-Oost 2008 provincie Zeeland (Beheersplan) Beleidsregel zonebeheersysteem Industrieterrein Vlissingen-Oost 2008 provincie Zeeland (Beheersplan) Status: Definitief 01-09-2008 College van gedeputeerde staten van de provincie Zeeland Vastgesteld in

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN REIMERSWAAL

BESCHIKKING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN REIMERSWAAL BESCHIKKING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN REIMERSWAAL Aan: Lenger Seafoods Industrieweg 35 4401 LA Yerseke Kenmerk: Afdeling: W-MWP150041/00113735 Vergunningverlening Datum: 24 december 2015 Onderwerp:

Nadere informatie

Actieplan geluid 2013-2017 Gemeente Rijswijk

Actieplan geluid 2013-2017 Gemeente Rijswijk 0 Actieplan geluid 2013-2017 Gemeente Rijswijk Documentatiepagina Titel rapport: Actieplan geluid 2013-2017 Corsanummer: 13.076964 Datum: 18 november 2013 Status: Definitief Vastgesteld door B&W in vergadering

Nadere informatie

Ontwerp actieplan Omgevingslawaai 2013

Ontwerp actieplan Omgevingslawaai 2013 Ontwerp actieplan Omgevingslawaai 2013 Gemeente Hengelo Gemeente Hengelo Mei 2013 Ontwerp actieplan Omgevingslawaai 2013 Gemeente Hengelo dossier : BA3489 registratienummer : MD-AF20122076/MK versie :

Nadere informatie

Buurtvereniging Grashoek t.a.v. de heer R. Trieling p/a Grasstrook 42 5658 HG EINDHOVEN

Buurtvereniging Grashoek t.a.v. de heer R. Trieling p/a Grasstrook 42 5658 HG EINDHOVEN Buurtvereniging Grashoek t.a.v. de heer R. Trieling p/a Grasstrook 42 5658 HG EINDHOVEN kenmerk opdrachtnr. uw kenmerk datum AM/IFK/O2010.2449 2010/23999 19 april 2010 onderwerp Geluidsimplicaties aansluiting

Nadere informatie

Op 16 oktober 2015 heeft u een aanvraag ingediend om generieke TUG-ontheffing binnen de provincie Zeeland. Hierbij ontvangt u ons besluit.

Op 16 oktober 2015 heeft u een aanvraag ingediend om generieke TUG-ontheffing binnen de provincie Zeeland. Hierbij ontvangt u ons besluit. De heer M.C. Mante Onderlangs 18 6812 CG ARNHEM ons kenmerk : P-TUG150060 / 00111184 document nr. : 2015-198892 contactpersoon : de heer B.J. Hanning tel. : (0115) 745 118 e-mail : bj.hanning@rud-zeeland.nl

Nadere informatie

Actieplan omgevingslawaai

Actieplan omgevingslawaai Actieplan omgevingslawaai Gemeente Enschede als onderdeel van de agglomeratie Enschede, Hengelo, Almelo Gemeente Enschede juni 2013 Actieplan omgevingslawaai Gemeente Enschede dossier : BA3489 registratienummer

Nadere informatie

Alleen als het echt niet anders kan

Alleen als het echt niet anders kan Alleen als het echt niet anders kan De meeste Nederlandse ouders zijn prima in staat om hun kinderen voldoende veiligheid te bieden. Bij ongeveer 1 procent van de Nederlandse kinderen komt de veiligheid

Nadere informatie

Theemswegtracé en geluid. Paul van der Stap

Theemswegtracé en geluid. Paul van der Stap Theemswegtracé en geluid Paul van der Stap 22 oktober 2015 inhoud Korte uitleg Wet milieubeheer regeling geluid Geluid productie plafonds en grenswaarden Geluidreducerende maatregelen Stappen in het geluidonderzoek

Nadere informatie

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht datum: uw brief van: uw kenmerk: ons kenmerk: ons projectnummer: onderwerp: 21 februari

Nadere informatie

Formulier hogere grenswaarden (# )

Formulier hogere grenswaarden (# ) Formulier hogere grenswaarden (#5171718) 1. Naam van het plan Omgevingsvergunning Larixstraat 50 2. Omschrijving van het plan Transformatie van een voormalige school naar 18 appartementen. Het pand ligt

Nadere informatie

Ontwerp-Begrotingswijziging 2013-2

Ontwerp-Begrotingswijziging 2013-2 Ontwerp-Begrotingswijziging 2013-2 Adviescommissie Financiën 22 oktober 2012 Ontwerp ter advisering Dagelijks bestuur 25 oktober 2012 Ontwerp ter vaststelling Gemeenteraden Toezending na DB 25- Procedure

Nadere informatie

Inwoners en woonruimten. Tarieven. Belastingdruk. Wat betaalt u aan gemeenten en waterschappen? Provincie Zeeland

Inwoners en woonruimten. Tarieven. Belastingdruk. Wat betaalt u aan gemeenten en waterschappen? Provincie Zeeland Inwoners en woonruimten Provincie Zeeland Tarieven Belastingdruk Wat betaalt u aan gemeenten en waterschappen? Lokale belastingen 2005 Inwoners en woonruimten gemeente inwoners woonruimten Borsele 22.397

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M.2012.1086.02.R001 Actieplan geluid gemeente Pijnacker-Nootdorp

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M.2012.1086.02.R001 Actieplan geluid gemeente Pijnacker-Nootdorp Rapport M.2012.1086.02.R001 Uitvoering Europese Richtlijn Omgevingslawaai Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153 Postbus 370 Postbus

Nadere informatie

Nadere toelichting op en uitwerking van wat we willen bereiken. Reconstructie Knooppunt Hoevelaken als een test case voor SWUNG 1

Nadere toelichting op en uitwerking van wat we willen bereiken. Reconstructie Knooppunt Hoevelaken als een test case voor SWUNG 1 Nadere toelichting op en uitwerking van wat we willen bereiken. Reconstructie Knooppunt Hoevelaken als een test case voor SWUNG 1 Inleiding Namens de inwoners van Hoevelaken en Holkerveen wil de Stichting

Nadere informatie

Bronnen Maatregelen(ook voor Saldo-0) Cumulatie van verschillende soorten geluid. Wat kunnen we er mee. Geluidproductieplafonds (GPP s) Cumulatie

Bronnen Maatregelen(ook voor Saldo-0) Cumulatie van verschillende soorten geluid. Wat kunnen we er mee. Geluidproductieplafonds (GPP s) Cumulatie Geluid A13/A16 4 november 2014 Rogier Wigbels Inhoud Algemeen Bronnen Maatregelen(ook voor Saldo-0) Cumulatie van verschillende soorten geluid Meten van geluid Wat kunnen we er mee Wet-en regelgeving:

Nadere informatie

Gemeentelijke actieplannen omgevingslawaai. Datum 27 oktober 2009

Gemeentelijke actieplannen omgevingslawaai. Datum 27 oktober 2009 Gemeentelijke actieplannen omgevingslawaai Datum 27 oktober 2009 Colofon Contactpersoon ing. C.C. Braje VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Ruimte, Mooi en Duurzaam Rijnstraat 8 Postbus 16191

Nadere informatie

Definitief Actieplan Geluid 2013-2018. Gemeente Leidschendam-Voorburg

Definitief Actieplan Geluid 2013-2018. Gemeente Leidschendam-Voorburg Definitief Actieplan Geluid 2013-2018 Gemeente Leidschendam-Voorburg SAMENVATTING Blootstelling aan hoge geluidsniveaus vormt een belangrijk probleem voor de volksgezondheid in Nederland en in andere landen

Nadere informatie

Besluit hogere grenswaarden

Besluit hogere grenswaarden WET GELUIDHINDER Besluit hogere grenswaarden 1. Gegevens verzoeker Naam Gemeente Bussum Adres Brinklaan 35 Postcode 1404 EP Plaats Bussum Telefoon 035 692 88 88 Fax 035 692 85 00 contactpersoon Dhr. B.

Nadere informatie

Partij voor de Dieren Mevrouw dr. B.E.J.M. Verstappen Bolakker EH HILVARENBEEK

Partij voor de Dieren Mevrouw dr. B.E.J.M. Verstappen Bolakker EH HILVARENBEEK Partij voor de Dieren Mevrouw dr. B.E.J.M. Verstappen Bolakker 24 5081 EH HILVARENBEEK Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Middelburg, 3 mei 2006 Nummer: RMW0605090 Afdeling: Milieuhygiëne BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Arrow Terminals B.V. is in bezit van een aantal vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer.

Nadere informatie

Anti Discriminatie Bureau BELAND

Anti Discriminatie Bureau BELAND Anti Discriminatie Bureau BELAND mi ii min min Oenio 16.004948 J ^ Het College van Burgemeester en Wethouders van de Reimerswaal Postbus 70 4416 ZH KRUININGEN Onderwerp rapportage discriminatie Kenmerk

Nadere informatie

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Ontwerp bestemmingsplan Revalidatiehotel Motorstraat Kenmerk 21259293 1. Aanleiding In verband met het bestemmingsplan Revalidatiehotel Motorstraat dienen

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER. Vaststelling hogere waarden Bestemmingsplan Vogelhorst te Almere, artikel 83 en 110a Wet geluidhinder

ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER. Vaststelling hogere waarden Bestemmingsplan Vogelhorst te Almere, artikel 83 en 110a Wet geluidhinder ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER Vaststelling hogere waarden Bestemmingsplan Vogelhorst te Almere, artikel 83 en 110a Wet geluidhinder Ontwerpbesluit Wet geluidhinder Ontwerpbesluit op grond van de Wet

Nadere informatie

Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft zij bij voornoemd

Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft zij bij voornoemd BEKENDMAKING WET GELUIDHINDER De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij bij besluit van, kenmerk, met toepassing van artikel 90, tweede, derde en vierde lid, van de Wet geluidhinder,

Nadere informatie

4. Hogere waarde procedure Wet geluidhinder

4. Hogere waarde procedure Wet geluidhinder 1 Besluit met betrekking tot woningen binnen Bestemmingsplan Spieghelbuurt inzake het vaststellen hogere waarde wegverkeerslawaai in de zin van de Wet geluidhinder 1. Inleiding Het gebied van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Actieplan Richtlijn Omgevingslawaai

Actieplan Richtlijn Omgevingslawaai Helmond Actieplan Richtlijn Omgevingslawaai AGGLOMERATIE EINDHOVEN Actieplan Richtlijn Omgevingslawaai Agglomeratie Eindhoven In opdracht van Opgesteld door Gemeenten Eindhoven, Helmond, Veldhoven, Best,

Nadere informatie

Actieplan omgevingslawaai voor drukbereden spoorwegen

Actieplan omgevingslawaai voor drukbereden spoorwegen Actieplan omgevingslawaai voor drukbereden spoorwegen periode 2013-2018 Datum 14 januari 2014 Status Definitief Ministerie van Infrastructuur en Milieu Vaststelling Actieplannen omgevingslawaai voor drukbereden

Nadere informatie

Een (nieuwe) gemeentelijk geluid?

Een (nieuwe) gemeentelijk geluid? Een (nieuwe) gemeentelijk geluid? Miriam Weber 28 januari 2011 2 Inhoud van presentatie Wat is geluid of wat is lawaai? Welke geluidwet- en regelgeving en beleid is van toepassing? Welke trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Sanering rijkswegen en hoofdspoorwegen

Sanering rijkswegen en hoofdspoorwegen Sanering rijkswegen en hoofdspoorwegen Swung-1 Tom van Tilborg Gilles Janssen Jeanette Veurman 26 september 2011 10 oktober 2011 13 oktober 2011 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu 26 september 2011

Nadere informatie

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008 alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : datum : 27 juni 2008 opdrachtleider : drs.ing. J.M. van Riet auteur(s) : mw. ing. W. Sondorp Inhoud 1 1.

Nadere informatie

Wet geluidhinder Verzoek hogere waarde

Wet geluidhinder Verzoek hogere waarde Wet geluidhinder Verzoek hogere waarde Ingekomen stempel: Gemeente: Moerdijk Datum: Kenmerk: Contactpersoon: A.A. van Dongen Besluitstempel: Verzoek om vaststelling hogere waarde Als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

Nr. sta982049/14 Middelburg, 10 juni 1998. Dit voorstel behelst de aanwijzing van een provinciaal wegennet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Nr. sta982049/14 Middelburg, 10 juni 1998. Dit voorstel behelst de aanwijzing van een provinciaal wegennet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Vaststellen provinciaal wegennet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen Commissie: waterstaat en verkeer Commissie: milieu Commissie: algemeen bestuur Nr. KJB-610 Vergadering 10 juli 1998 Agenda nr...........

Nadere informatie

Actieplan Geluid. EU Richtlijn Omgevingslawaai Gemeente Heemstede. Gemeente Heemstede, Agglomeratie Haarlem-Amsterdam

Actieplan Geluid. EU Richtlijn Omgevingslawaai Gemeente Heemstede. Gemeente Heemstede, Agglomeratie Haarlem-Amsterdam Actieplan Geluid EU Richtlijn Omgevingslawaai Gemeente Heemstede In opdracht van Gemeente Heemstede, Agglomeratie Haarlem-Amsterdam Opgesteld door Milieudienst IJmond Stationsplein 48b Postbus 325 1940AH

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG); veel gestelde vragen Inleiding: Wat gaat er veranderen? BSV

Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG); veel gestelde vragen Inleiding: Wat gaat er veranderen? BSV Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG); veel gestelde vragen Inleiding: Mobiliteit is van groot belang voor de samenleving en een noodzakelijke voorwaarde voor de economie. Feit is ook dat verkeer zorgt

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN)

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) 1 Algemeen In deze notitie wordt een reactie gegeven op de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Anderen

Nadere informatie

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Overschiese Kleiweg & Zestienhovensekade

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Overschiese Kleiweg & Zestienhovensekade Gemeente Rotterdam Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Overschiese Kleiweg & Zestienhovensekade Kenmerk: 21308986 1. Aanleiding In verband met het bestemmingsplan Overschiese Kleiweg

Nadere informatie

Hogere waarde(n) voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ingevolge de Wet geluidhinder

Hogere waarde(n) voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ingevolge de Wet geluidhinder Hogere waarde(n) voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ingevolge de Wet geluidhinder 1. Omschrijving van het plan Bouw 2 woningen Zevenhuizerstraat 107 2. Vaststelling hogere waarde(n) 2.1.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek project:

Akoestisch onderzoek project: Akoestisch onderzoek project: Woningsplitsing Ottersumseweg 64 Gennep Twan Toonen Management en Advies Ruimtelijke ordening Projectontwikkeling Projectmanagement Amersfoort 11 augustus 2011 Gewijzigd T.Toonen

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder Project: Nieuwbouw woningen Steekterweg 78 A-C in Alphen aan den Rijn Datum besluit: Milieudienst West-Holland Bezoekadres: Postbus 159 Schipholweg 128 Tel.:

Nadere informatie

Ontsluitingsweg Moerkapelle Oost 21 juni 2012 I. van Opstal

Ontsluitingsweg Moerkapelle Oost 21 juni 2012 I. van Opstal Ontsluitingsweg Moerkapelle Oost 21 juni 2012 I. van Opstal Aanleiding In verband met de ontwikkeling van Moerkapelle Oost wordt er een nieuwe verbindingsweg aangelegd om het toekomstig (woon)gebied te

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân Heerenveen provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 5125 ;vvsv.fryslan.ni provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Bescherming van de omwonenden tegen de geluidsoverlast van de HSL-Zuid

Bescherming van de omwonenden tegen de geluidsoverlast van de HSL-Zuid HSL REGIO BREDA Bescherming van de omwonenden tegen de geluidsoverlast van de HSL-Zuid Aan: Vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer Van: Stichting Geen Gehoor HSL Regio Breda

Nadere informatie

TN/MER omlegging A9 te Badhoevedorp

TN/MER omlegging A9 te Badhoevedorp Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq TN/MER omlegging A9 te Badhoevedorp Bijlage geluid en trillingen 5 maart 2009 3 Beleidskader...............................................................................

Nadere informatie

Notitie. Henk Groeneveld (gemeente Alblasserdam) Ad de Hek (Milieudienst Zuid-Holland Zuid) Openstelling Randweg/Oude Torenweg voor alle verkeer

Notitie. Henk Groeneveld (gemeente Alblasserdam) Ad de Hek (Milieudienst Zuid-Holland Zuid) Openstelling Randweg/Oude Torenweg voor alle verkeer Notitie Aan Van Henk Groeneveld (gemeente Alblasserdam) Ad de Hek (Milieudienst Zuid-Holland Zuid) Dossier Project AL 08.4803 Kenmerk Datum 25 augustus 2008 Onderwerp Openstelling Randweg/Oude Torenweg

Nadere informatie

Richtlijn Omgevingslawaai 2 e tranche

Richtlijn Omgevingslawaai 2 e tranche Helmond Richtlijn Omgevingslawaai 2 e tranche AGGLOMERATIE EINDHOVEN Richtlijn Omgevingslawaai 2 e tranche (2011) Agglomeratie Eindhoven In opdracht van Opgesteld door Auteurs Gemeente Eindhoven, Helmond,

Nadere informatie

Crisis- en herstelwet. Leo Jacobs NSG-middag 2 juni 2010

Crisis- en herstelwet. Leo Jacobs NSG-middag 2 juni 2010 Crisis- en herstelwet Leo Jacobs NSG-middag 2 juni 2010 Er was eens. MIG 1996-2002 Swung 200? Swung I Swung II Swung II IL GPP s s rijksinfra GPP s s provinciale infra Wgh-plus voor gemeenten GPP s s voor

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Inleiding

Akoestisch onderzoek. Inleiding Onderwerp wegverkeerslawaai 30 woningen locatie Plasweg te Waddinxveen Datum 24 augustus 2007 Uitgevoerd door G.J. Ravensbergen Projectnummer 0715018emh Inleiding In opdracht van het College van Burgemeester

Nadere informatie

Geluidsbelastingkaarten Rotterdam

Geluidsbelastingkaarten Rotterdam Geluidsbelastingkaarten Rotterdam Geluidsbelastingkaarten volgens de EU-richtlijn omgevingslawaai Geluidsbelastingkaarten Rotterdam - juni 2007 1 Geluidsbelastingkaarten Rotterdam Geluidsbelastingkaarten

Nadere informatie

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Overschie

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Overschie Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Overschie Kenmerk 999923686 1. Aanleiding In verband met het bestemmingsplan Overschie dienen hogere waarden te worden vastgesteld voor nieuwe

Nadere informatie

Ontwerp Actieplan Geluid 2013-2018. Gemeente Leidschendam-Voorburg

Ontwerp Actieplan Geluid 2013-2018. Gemeente Leidschendam-Voorburg Ontwerp Actieplan Geluid 2013-2018 Gemeente Leidschendam-Voorburg SAMENVATTING Blootstelling aan hoge geluidsniveaus vormt een belangrijk probleem voor de volksgezondheid in Nederland en in andere landen

Nadere informatie