DE REFERENTIENIVEAUS. en Taal actief 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE REFERENTIENIVEAUS. en Taal actief 4"

Transcriptie

1 DE REFERENTIENIVEAUS en Taal actief

2 Taal actief en de referentieniveaus Sinds augustus 010 is de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van kracht. Voor het basisonderwijs zijn daarmee de referentieniveaus 1F en 1S/F verplicht. Wat betekenen de referentieniveaus precies en hoe zijn ze in Taal actief verwerkt? U leest het in deze brochure. Wat zijn referentieniveaus? Om de prestaties van leerlingen op het gebied van taal en rekenen te verhogen zijn door het ministerie van OCW referentieniveaus vastgesteld. Deze geven aan wat kinderen in verschillende fasen van hun schoolloopbaan moeten kennen en kunnen. Daarnaast zorgen de referentieniveaus voor een betere aansluiting van het basisonderwijs op het vervolgonderwijs. Het geheel aan referentieniveaus wordt het referentiekader genoemd. De eerdere kerndoelen hebben slechts een aanbodverplichting. De nieuwe referentieniveaus hebben een opbrengstverplichting: de kinderen moeten de beschreven kennis en vaardigheden dus echt beheersen. De referentieniveaus helpen ook om de beheersing van taal en rekenen beter toetsbaar te maken, zodat het prestatieniveau per kind goed zichtbaar is. Dit levert een goede basis voor opbrengstgericht werken in het onderwijs. Door de invoering van referentieniveaus is ook meer eenduidigheid in het hele onderwijs ontstaan en één gemeenschappelijke taal. Over 1F en 1S/F In het basisonderwijs gelden twee referentieniveaus: 1F (fundamenteel niveau) en 1S (streefniveau). Voor taal is het streefniveau 1S precies hetzelfde als niveau F, wat het fundamenteel eindniveau voor de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo is. Omdat in het taalonderwijs de aanduiding F wordt gebruikt in plaats van 1S, hanteert ook Malmberg voor taal in het basisonderwijs de referentieniveaus 1F en F. Het ministerie heeft voor taal bepaald dat 5% van de kinderen niveau 1F moet behalen aan het eind van het basisonderwijs. Kinderen op 1F-niveau stromen uit naar de kader- en beroepsgerichte leerwegen in het vmbo. Voor niveau F geldt de eis dat een deel van de 5% 1F-kinderen het niveau F moet behalen. Hoe groot dat deel is, is niet door het ministerie beschreven. Kinderen op dit niveau stromen uit naar vwo, havo en vmbo gemengde en theoretische leerweg. Meer informatie over referentieniveaus staat op Taal actief en de referentieniveaus 1

3 De referentieniveaus in Taal actief Volledig geïntegreerd Taal actief voldoet volledig aan het referentiekader taal. Alle doelen uit het referentiekader zijn in de methode geïntegreerd. Binnen het referentiekader zijn vier taaldomeinen beschreven: mondelinge taalvaardigheid, schrijven, begrippen (door Malmberg woordenschat genoemd) en taalverzorging. Taal actief biedt ook extra lesdoelen aan die niet expliciet in het referentiekader taal zijn beschreven. Deze lesdoelen zijn belangrijke schakels in Taal actief om elk kind naar een hoger taalniveau te helpen. Bijvoorbeeld het verschil tussen klinkers en medeklinkers, het herkennen en uitschijven van afkortingen of het benoemen van tegenstellingen. Een overzicht van de doelen die niet in het referentiekader taal zijn beschreven, maar wel onderdeel zijn van Taal actief, staat in deze brochure op pagina. Eén referentieniveau per les In Taal actief worden de lesdoelen aangeboden op referentieniveau 1F en F. Incidenteel gebeurt dat zelfs op niveau 3F. Het lesdoel geeft dus het referentieniveau van de les aan. Elke les heeft slechts één referentieniveau. Binnen een les hebben de opdrachten een oplopende moeilijkheidsgraad: 1 ster: drempelniveau ster: basisniveau 3 ster: verrijkingsniveau De referentieniveaus voor spelling en taalverkennen zijn toegevoegd aan de visuele leerlijnen van Taal actief. Bij elk lesdoel wordt het referentieniveau vermeld. De visuele leerlijnen van de domeinen Taal verkennen en Spelling, inclusief referentieniveas per lesdoel, staan in deze brochure op pagina 6 en verder. Voorbeeld In het domein Spelling voor groep is een van de lesdoelen: verkleinwoorden met -aatje, -ootje of -uutje. Het referentieniveau van dit lesdoel is F. Bij de opdracht in Taal actief krijgen de kinderen extra ondersteuning: ze kunnen het woordbeeld terugvinden. Bij de opdracht passen de kinderen de spellingregel of -afspraak toe zonder extra ondersteuning. Bij de opdracht passen de kinderen de regel toe in een open opdracht. De opdracht is de opgave die bij het referentieniveau van de les hoort, in dit geval F. Lessen op niveau F Vanaf groep 6 en vooral in groep en 8 komen steeds meer F-doelen aan bod. Taal actief wil ook taalzwakke leerlingen bij deze doelen betrekken. Daarom adviseren wij kinderen met uitstroomperspectief 1F aan alle lessen mee en maken zij in elk geval kennis met alle doelen. Taal actief en de referentieniveaus

4 Voorbeeld Het schrijven van een hoofdletter bij persoonsen aardrijkskundige namen is een doel op F-niveau in groep 5. Taal actief adviseert om deze les aan alle kinderen aan te bieden. Vanaf groep en 8 kan de leerkracht er voor kiezen om taalzwakke kinderen bij lesdoelen op F-niveau alleen de opdracht te laten maken, al dan niet begeleid. Bijvoorbeeld met stam op d of t. De opdracht geeft het kind ondersteuning door de manier waarop de vraag wordt gesteld. Bij de en opdrachten is dit niet meer het geval. Wat vindt Malmberg van de referentieniveaus? Het idee van niveauverhoging en een betere aansluiting op het vervolgonderwijs ondersteunen wij zeer. Ook is het goed dat de referentieniveaus voor taal duidelijk beschrijven wat de kinderen aan het eind van de basisschool moeten beheersen. Daardoor kan het gehele onderwijs gericht toewerken naar de juiste opbrengst op het juiste niveau. Deze fi losofi e past bij de werkwijze van Malmberg. Ook onze methodes zijn er op gericht om elk kind op een zo hoog mogelijk niveau het basisonderwijs te laten verlaten. Daarom zijn in Taal actief de lesdoelen aan referentieniveaus gekoppeld en differentieert de methode consequent op drie niveaus. Op deze manier biedt Taal actief voor alle kinderen een goede balans tussen uitdaging en succeservaring én worden ze gestimuleerd om steeds een stapje hoger te zetten. Zo groeit elk kind tot het best haalbare niveau. Meer weten? Heeft u nog vragen over de referentieniveaus of de verwerking daarvan in Taal actief? Onze methodespecialisten beantwoorden ze graag via of voorlichting.bao@malmberg.nl. Bovendien stimuleert deze aanpak elk kind om het beste uit zichzelf te halen. Élk kind dus, ook kinderen die sneller of langzamer leren. Zo valt niemand buiten de boot. Taal actief en de referentieniveaus 3

5 Lesdoelen Overzicht van lesdoelen die niet in referentiekader taal (publicatie 00), maar wel in Taal actief zijn opgenomen. Taal actief biedt een aantal lesdoelen aan, die niet expliciet in het referentiekader taal zijn opgenomen. Een belangrijk uitgangspunt van Taal actief is om ieder kind naar een hoger taalniveau te tillen. In het schema hiernaast ziet u welke doelen er in Taal actief zijn opgenomen maar niet in het referentiekader staan. Taal actief en de referentieniveaus

6 Taal verkennen GROEP Alfabet/alfabetiseren het alfabet en kunnen de letters van het alfabet in de juiste volgorde zetten. woorden in alfabetische volgorde zetten op grond van de eerste en tweede letter van het woord. Klinkers/medeklinkers het verschil tussen klinkers en medeklinkers. Klankgroep dat woorden uit klankgroepen bestaan. Pictogram wat pictogrammen zijn en waarvoor ze gebruikt worden. Beleefd/onbeleefd taalgebruik het verschil tussen beleefd en onbeleefd taalgebruik. Tegenstelling tegenstellingen benoemen. Voorzetsel voorzetsels herkennen. GROEP 5 Alfabetiseren woorden in alfabetische volgorde zetten op grond van de eerste, tweede en derde letter van het woord. Regelmatige trappen van vergelijking de regelmatige en onregelmatige vormen van de trappen van vergelijking. Gebiedende wijs zinnen in de gebiedende wijs zetten. Voorzetsels voorzetsels herkennen en gebruiken. Verwijzen met persoonlijke voornaamwoorden persoonlijke voornaamwoorden herkennen en gebruiken. Bijwoord bijwoorden herkennen en gebruiken. Mannelijke en vrouwelijke persoonsnamen mannelijke en vrouwelijke persoonsnamen herkennen en gebruiken. Open/gesloten vragen open en gesloten vragen herkennen en gebruiken. Spelling onveranderlijke woorden GROEP 6 Voorzetsel minderfrequente voorzetsels gebruiken. Afkorting afkortingen herkennen en gebruiken en leren afkortingen uitschrijven. Tijdproef: overeenkomst tijd en persoonsvorm de persoonsvorm vinden met de tijdproef. Scheidbaar samengestelde scheidbaar samengestelde herkennen als onderdeel/onderdelen van het gezegde. Zelfstandig naamwoord afgeleid van werkwoord van een werkwoord een zelfstandig naamwoord maken (werken het werk, bestellen de bestelling). Persoonlijk voornaamwoord persoonlijke voornaamwoorden herkennen. Zelfstandig naamwoord met alleen enkelvoudsvorm of meervoudsvorm dat een aantal zelfstandige naamwoorden geen enkelvoudsvorm of meervoudsvorm heeft (het geld). Pleonasme pleonasmen herkennen (de grote reus). GROEP Voorzetseluitdrukking voorzetseluitdrukkingen gebruiken. Bezittelijk, persoonlijk en aanwijzend voornaamwoord het bezittelijk, persoonlijk en aanwijzend voornaamwoord herkennen en gebruiken. Bepalingen van tijd en plaats bepalingen van tijd en plaats herkennen. Zelfstandige en hulp zelfstandige en hulp herkennen. Beeldspraak vormen van beeldspraak herkennen en toelichten. Bijwoord bijwoorden herkennen. Meewerkend voorwerp het meewerkend voorwerp herkennen. Gebiedende wijs de gebiedende wijs gebruiken. GROEP 8 Contaminaties de delen van contaminaties herkennen (overnieuw = overdoen en opnieuw). Functiewoorden de functiewoorden lidwoord, voornaamwoord, voorzetsel en voegwoord herkennen. Werkwoorden met vast voorzetsel vaste voorzetsels bij gebruiken (denken aan). Telwoord telwoorden herkennen. Wederkerend voornaamwoord wederkerende voornaamwoorden herkennen en gebruiken (ik bemoei me daar nooit mee). Betrekkelijke voornaamwoorden: die, dat, wat de betrekkelijke voornaamwoorden die, dat en wat gebruiken. Top 3 taalfouten (als/dan, hun/zij, jou/jouw me/mijn) de top 3 van veelgemaakte taalfouten vermijden. Scheidbaar en onscheidbaar samengestelde scheidbaar en onscheidbaar samengestelde herkennen en gebruiken. Samentrekking elementen in een zin weg te laten (voor- en nagesprek). Spelling GROEP 5 keuken woorden schrijven met tweetekenklank in open lettergreep. klein- kleiner-kleinst de vergrotende en overtreffende trap schrijven. GROEP 6 klein-kleiner-kleinst de vergrotende en overtreffende trap schrijven. GROEP 8 leeuweriken meervouden met onbeklemtoonde lettergrepen -iken, -esen, -eten GROEP Gebiedende wijs de gebiedende wijs van onregelmatige (wees stil). GROEP 8 Tegenwoordig deelwoord het tegenwoordig deelwoord (lopend). Samengestelde (on)scheidbaar de samengestelde (on)scheidbaar (ik stel voor / ik heb voorgesteld). Taal actief en de referentieniveaus 5

7 Verkennen van tekens letters leestekens alfabet Verkennen van woorden woordbouw woordsoorten Verkennen van zinnen woordgroepen zinstypen Verkennen van taalgebruik taal verkennen groep thema les thema les thema les klinkers en alfabet 1F punt achter zin medeklinkers klankgroep alfabetiseren op eerste letter pictogram 1F zelfstandig naamwoord 1F werkwoord 1F bijvoeglijk naamwoord 1F meervouden op en en s voorzetsel 1F eigennaam 1F samenstelling 1F verkleinwoord 1F samenstelling (uitbreiding) 1F zelfstandig naamwoord (uitbreiding) 1F lidwoord en zelfstandig naamwoord 1F combinatie van lidwoord, bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord 1F basisstructuur van de zin: zelfstandig naamwoord en werkwoord 1F kenmerken van een zin 1F waar-deel van een zin 1F wanneer-deel van een zin 1F zinsdeel 1F werkwoord, bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord en lidwoord in zin (uitbreiding) 1F het wie- of wat-deel bij een werkwoord 1F inkorten van zin tot basisstructuur 1F werkwoord met wiedeel in een zin 1F werkwoord uitbreiden tot zin F vraagzin en vertelzin 1F lidwoord, bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamw0ord in zin (uitbreiding) beleefd en onbeleefd taalgebruik tegenstelling 6 Taal actief en de referentieniveaus

8 luisterwoorden weetwoorden regelwoorden spelling groep thema les thema les thema les 1F medeklinkers aan het begin/eind 1-1F v-, f- 1-1F ng, nk 1-1F aai, ooi, oei 1-1F eeuw, ieuw, uw -1 1F 3 medeklinkers aan het begin/eind 1F z-, s- 1F eer, oor, eur -1 1F medeklinkers met tussenklank -1 1F sch-, schr- -1 1F ei, ij 1F v-, f-, s-, z- -1 1F au, ou 1-1F cht, ch 1-1F ei, ij 1F eind-d 1F verkleinwoorden met je, tje, pje 1F eind -d 1-1F open klankgroep 1-1F eind -d -1 1F gesloten klankgroep, 1F gesloten klankgroep dubbele medeklinker 1F open klankgroep, 1F open klankgroep -1-1 tweetekenklank Taal actief en de referentieniveaus

9 Verkennen van tekens letters leestekens alfabet Verkennen van woorden woordbouw woordsoorten Verkennen van Verkennen van zinnen woordgroepen zinstypen Verkennen van taalgebruik taal verkennen groep 5 thema les thema les thema les alfabetiseren op 1e en e letter alfabetiseren op 1e, e en 3e letter 1F uitroepteken 1F komma F hoofdletter persoons- en aardrijkskundige namen 1F werkwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord 1F onregelmatige meervoudsvormen zelfstandig naamwoord regelmatige trappen van vergelijking 1F basisvorm van woorden verwijzen met persoonlijke voornaamwoorden 1F stoffelijk bijvoeglijk naamwoord bijwoord mannelijke en vrouwelijke persoonsnamen 1F verkleinwoord met -etje en -kje onregelmatige trappen van vergelijking voorzetsels 1F concreet en abstract zelfstandig naamwoord 1F lidwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, werkwoord en voorzetsel 1F persoonsvorm herleiden tot hele werkwoord 1F stam van het werkwoord 1F regelmatige persoonsvormen in t.t. 1F persoonsvormen van onregelmatige in t.t. 1F tegenwoordige en verleden tijd 1F onderwerp en persoonsvorm hebben hetzelfde getal 1F persoonsvormen van hebben en zijn in t.t. 1F zinnen uitbreiden met wat-, wanneer- en waar-deel 1F zinnen samenvoegen met voegwoorden gebiedende wijs 1F onderwerp 1F standaard- en streektaal 1F letterlijk en figuurlijk taalgebruik open en gesloten vragen 8 Taal actief en de referentieniveaus

10 luisterwoorden weetwoorden regelwoorden spelling groep 5 thema les thema les thema les 1F ng, nk 1-1F eeuw, ieuw, uw 1-1F v-, f-, z-, s- -1 1F eer, oor, eur 1F aai, ooi, oei -1 1F cht, ch 1F ei, ij 1-1F au, ou 1-1F ei, ij -1 1F be-, ge-, ver-, -te 1F cht, ch 1F -ig, -lijk -1 1F verkleinwoord met 1F eind -d je, -tje, -etje 1F gesloten lettergreep 1-1F gesloten lettergreep, dubbele medeklinker 1- vergrotende, overtreffende trap 1-1F open lettergreep 1F eind -d open lettergreep, tweetekenklank 1F -elen, -eren, -enen 1F gesloten lettergreep, dubbele medeklinker -1 1F open lettergreep -1 1F samenstellingen zonder tussenletter -1 Taal actief en de referentieniveaus

11 Verkennen van tekens letters leestekens alfabet Verkennen van woorden woordbouw woordsoorten Verkennen van Verkennen van zinnen woordgroepen zinstypen Verkennen van taalgebruik taal verkennen groep 6 thema les thema les thema les 1F dubbele punt 1F komma 1F aanhalingsteken 1F lidwoord, bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord en voorzetsel voorzetsel (minder frequent) 1F samenstelling met bijvoeglijk naamwoord of voorzetsel 1F meervoudsvormen van het zelfstandig naamwoord 1F voor- en achtervoegsels in afleidingen zelfstandig naamwoord afgeleid van werkwoord zelfstandig naamwoord met alleen enkelvoudsof meervoudsvorm afkorting persoonlijk voornaamwoord 1F buigings-e bij het bijvoeglijk naamwoord 1F woord in lettergrepen verdelen bij woordafbrekingen pleonasme 1F stam van het werkwoord 1F zelfde klank in de verleden tijd 1F andere klank in de verleden tijd 1F onregelmatige in de verleden tijd 3F je/jij achter persoonsvorm in de tegenwoordige tijd F persoonsvormen met -d, -dt, en -t in de tegenwoordige tijd F zelfde klank: -dd- en -tt- in de verleden tijd 1F plaats van persoonsvorm in de zin (vraagproef ) 1F overeenkomst onderwerp en persoonsvorm in getal (getalproef ) persoonsvorm verandert als de tijd verandert (tijdproef ) scheidbaar samengestelde 1F zinsdelen onderscheiden 1F zinnen samenvoegen met voegwoorden van tijd 1F enkelvoudige en samengestelde zinnen 1F vaste plaats van onderwerp en gezegde in zinnen 1F gezegde 1F letterlijk en figuurlijk taalgebruik 10 Taal actief en de referentieniveaus

12 luisterwoorden weetwoorden regelwoorden spelling groep 6 thema les thema les thema les 1F ng, nk 1-1F cht, ch 1F au, ou 1-1F c, klinkt als s of k 1-1F ei/ij, au/ou 1F achtervoegsel -heid 1- vergrotende, overtreffende trap 1-1F ei, ij -1 1F i, klinkt als ie -1 1F -ig, -lijk 1F -age, -oge -1 1F c, klinkt als s of k 1F i, klinkt als ie 1F tie, klinkt als (t)sie -10 1F v/f-, s/z-wisseling 1F verkleinwoord met -je, -nkje, -etje -1 1F eind -d 1-1F samenstellingen zonder tussenletter 1- F ostrof s -1 1F open lettergreep 1-1F open lettergreep 1F gesloten lettergreep, dubbele medeklinker 1F gesloten lettergreep, dubbele medeklinker -1 1F open lettergreep, korte a-klank -10 Taal actief en de referentieniveaus 11

13 spelling groep 6 thema les thema les thema les tegenwoordige tijd 1F met stam die niet op -d of -t eindigt 3-1F met stam die op -t eindigt 3-1F waarbij v verandert in f -8 1F met stam die op -d eindigt -8 1F waarbij z verandert in s F met stam die op -d of -t eindigt 11-1 verleden tijd voltooide tijd voorbereidende doelen uit de leerlijn Taal verkennen 1F stam van het werkwoord 1F zelfde klank in de verleden tijd 1F andere klank in de verleden tijd 1F onregelmatige in de verleden tijd 3F je/jij achter persoonsvorm in de tegenwoordige tijd F persoonsvormen met -d, -dt, en -t in de tegenwoordige tijd F zelfde klank: -dd- en -tt- in de verleden tijd 1F plaats van persoonsvorm in de zin (vraagproef ) 1F overeenkomst onderwerp en persoonsvorm in getal (getalproef ) persoonsvorm verandert als de tijd verandert (tijdproef ) scheidbaar samengestelde 1 Taal actief en de referentieniveaus

14 verkennen van tekens letters leestekens alfabet verkennen van woorden woordbouw woordsoorten verkennen van verkennen van zinnen woordgroepen zinstypen verkennen van taalgebruik taal verkennen groep F apostrof 1F puntkomma 1F lidwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, werkwoord en voorzetsel voorzetseluitdrukking bezittelijk voornaamwoord bijwoord persoonlijk voornaamwoord (onderwerp en voorwerp) aanwijzend voornaamwoord persoonlijk bezittelijk, en aanwijzend voornaamwoord 1F leenwoorden 1F voegwoord 1F bijvoeglijk naamwoord zonder zelfstandig naamwoord 1F de juiste vorm van de persoonsvorm 1F de grammaticale personen (1 e, e en 3 e persoon enkelvoud en meervoud); infinitief zelfstandige- en hulp 1F voltooid deelwoord 1F infinitief, persoonsvorm, voltooid deelwoord gebiedende wijs 1F werkwoordelijk gezegde in de zin 1F woordgroepen als onderwerp 1F samengestelde zinnen met hoofdzin en bijzin 1F gezegde en lijdend voorwerp meewerkend voorwerp 1F samengestelde zinnen met twee hoofdzinnen 1F onderwerp, lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp 1F lijdend voorwerp bepalingen van tijd en plaats 1F directe en indirecte rede 1F formeel en informeel taalgebruik beeldspraak F dubbelzinnig taalgebruik beeldspraak: deel voor een geheel en geheel voor een deel thema les thema les thema les Taal actief en de referentieniveaus 13

15 luisterwoorden weetwoorden regelwoorden spelling onveranderlijke woorden groep thema les thema les thema les 1F ei, ij 1-1F achtervoegsel heid, teit 1F au, ou 1-1F b klinkt als p F cht, ch 1F c klinkt als s of k 1-1F leenwoorden uit het Engels 1-1F i klinkt als ie -10 1F woorden met isch(e) 1F th klinkt als t 1F ge klinkt als zje -10 1F tie/ctie klinkt als tsie/ksie 1F leenwoorden uit het Frans 1F c klinkt als s of k -10 1F iaal, ieel, ueel -10 1F woorden met x -10 F apostrof s F verkleinwoord met aatje, ootje, uutje -10 F hoofdletter 1-1F eind-d F apostrof s 1-1F open en gesloten lettergreep -10 3F trema F stoffelijk bijvoeglijk naamwoord Taal actief en de referentieniveaus

16 spelling groep thema les thema les thema les tegenwoordige tijd 1F normaal/ stam op t (1,, 5, 6, 8) 3-1F gebiedende wijs normaal of stam op t (1,, 5, 6, 8) 3-1F met v/f- of z/s-wisseling (3, ) -8 1F gebiedende wijs stam op d of v/f- of z/swisseling (, 3,, ) -8 1F met stam op d (, ) 11-1 gebiedende wijs onregelmatige (10) 11-1 verleden tijd 1F zelfde-klank normaal (1, ) 3-1F zelfde-klank met stam op t (5) 3-1F andere-klank normaal (6) 3- F andere-klank met wijziging van medeklinker (10) 3-1F zelfde-klank met v/f- of z/s-wisseling (3) -8 F zelfde-klank met stam op d of t (, 5) -8 F andere-klank met v/f- of z/s-wisseling () -8 F met stam op d of t (, 5,, 8) -8 1F zelfde-klank met stam op d () 11-1 F zelfde-klank (1-5) 11-1 F andere-klank met stam op d of t (, 8) 11-1 F met een bijkomend spellingprobleem (, 3, 5,, 8,, 10) 11-1 voltooide tijd 1F zelfde- klank normaal (1,, 5) 3-1F andere-klank normaal (6-8) 3-1F zelfde- klank met stam op d of v/f- of z/swisseling (, 3) -8 1F andere-klank met v/f- of z/swisseling of met wijz. medeklinker (, 10) -8 1F zelfde- klank (1-5) F zelfde- en andereklank (1-10) 11-1 voorbereidende doelen uit de leerlijn Taal verkennen 1F de juiste vorm van de persoonsvorm toepassen 1F de grammaticale personen (1e, e en 3e persoon enkelvoud en meervoud) infinitief zelfstandige en hulp 1F voltooid deelwoord 1F infinitief, persoonsvorm, voltooid deelwoord gebiedende wijs 1F werkwoordelijke gezegde vinden in de zin Taal actief en de referentieniveaus 15

17 verkennen van tekens letters leestekens alfabet verkennen van woorden woordbouw woordsoorten verkennen van verkennen van zinnen woordgroepen zinstypen verkennen van taalgebruik taal verkennen groep 8 thema les thema les thema les 3F aanhalingstekens, dubbele punt, komma 1F punt, vraagteken, uitroepteken F hoofdletters 3F dubbele punt, puntkomma, komma 3F aanhalingstekens, dubbele punt, komma 1F inhoudswoorden functiewoorden telwoorden 1F inhoudswoorden functiewoorden wederkerend voornaamwoord 1F bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord 1F voltooid deelwoord scheidbaar en onscheidbaar samengestelde 1F onderwerp en persoonsvorm bij onduidelijk getal 1F voltooide en onvoltooide tijd persoonlijk voornaamw.: - onderwerp - lijdend of meewerkend voorwerp 1F onderwerp, gezegde, bepaling van plaats en tijd 1F onderwerp, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp 1F samengestelde zinnen met hoofdzin/ hoofdzin, hoofdzin/ bijzin F bedrijvende en lijdende zinnen 1F onderwerp, werkwoordelijk gezegde, persoonsvorm F bedrijvende en lijdende zinnen samentrekking F bedrijvende en lijdende zin 1F onderwerp, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp contaminaties F schrijftaalwoorden met vast voorzetsel die, dat of wat als of dan top 3 taalfouten: hun/zij me/mijn, jou/jouw als/dan 16 Taal actief en de referentieniveaus

18 luisterwoorden weetwoorden regelwoorden spelling groep 8 thema les thema les thema les 1F c klinkt als k of s 1-1F iaal, ieel, ueel 1-1F woorden met x -10 1F cht, ch 1-1F i klinkt als ie 1-1F age, oge, ege 1-1F leenwoorden uit het Engels of Frans -10 1F ei, ij 1F achtervoegsel ig, lijk 1F woorden met isch(e) 1F woorden met y 1F au, ou -10 1F achtervoegsel heid, teit -10 F samenstellingen met tussenletters en 1-3F samenstellingen met koppelteken 1- meervouden met onbeklemtoonde iken, esen, eten F stoffelijk bijvoeglijke naamwoorden 1- F hoofdletter -10 F samenstellingen met tussenletter e 3F trema 1F open en gesloten lettergreep -10 1F open en gesloten lettergreep 3F samenstellingen met z die klinkt als s / samenstellingen met tussenletter s -10 F apostrof s -10 Taal actief en de referentieniveaus 1

19 spelling groep 8 thema les thema les thema les tegenwoordige tijd 1F hele werkwoord (infinitief ) 3- tegenwoordig deelwoord (zonder en met -e) (1-10) 11-1 tegenwoordig deelwoord (zonder en met -e) (1-10) 11-1 verleden tijd F de verleden tijd: dd en tt (, 5) 11-1 voltooide tijd 1F bijv. gebruikt volt. deelw.: zelfde klank, d-soort (1-3) 1F bijv. gebruikt volt. deelw.: andere klank (6-8) 1F voltooid deelwoord zelfde klank (1-5) F voltooid deelwoord: onregelmatige (1-10) -8 F voltooid deelwoord op d of t (1, 3,, 10) 11-1 F bijv. gebruikt volt. deelw. met -e of -en (1-10) -8 1F bijv. gebruikt volt. deelw.: zelfde klank, t-soort (-5) 1F bijv. gebruikt volt. deelw.: andere klank (-10) 1F voltooid deelwoord andere klank (6-) F voltooid deelwoord zelfde- en andere klank (1-10) F bijv. gebruikt volt. deelw.: alle soorten (1-10) 11-1 variabel 3F dubbelvormen: besteedde / bestede (-5) 11-1 F dubbelvormen: praten / praatten -8 3F dubbelvormen: benoemt / benoemd (1-5) 3- samengestelde : (on)scheidbaar (1-10) 3-3F dubbelvormen: verwachtte / verwachte (, 5) 3- F de persoonsvorm: d, t, of dt? () 3-3F dubbelvormen: beantwoordde / beantwoorde (, 5) -8 3F met verschil van accent en betekenis / met verledentijdsvormen of homofonen (1-10) F dubbelvormen: erkent / erkend (1-3) -8 voorbereidende doelen uit de leerlijn Taal verkennen 1F bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord scheidbaar en 1F voltooid deelwoord onscheidbaar samengestelde 1F onderwerp en persoonsvorm bij onduidelijk getal 1F voltooide en onvoltooide tijd 18 Taal actief en de referentieniveaus

20 Meer weten? Wilt u meer weten over de referentieniveaus en Taal actief? Referentieniveaus taal Kijk op Op deze website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vindt u informatie over de referentieniveaus en de uitwerking daarvan. Contact De methodespecialisten van Malmberg hebben ruime ervaring in het onderwijs. U kunt ze bellen op (03) Taal actief Meer informatie over Taal actief vindt u op en op Taal actief en de referentieniveaus 1

21 Uitgeverij Malmberg Magistratenlaan MB s-hertogenbosch

22 Het beste halen uit ieder kind Twee eindniveaus voor basisonderwijs Referentieniveaus zichtbaar verwerkt 5500

De bovenkamer. Het gebruik van De bovenkamer bij Taal actief. Josée Coenen. een kleurrijke grammatica van het Nederlands

De bovenkamer. Het gebruik van De bovenkamer bij Taal actief. Josée Coenen. een kleurrijke grammatica van het Nederlands Josée Coenen De bovenkamer een kleurrijke grammatica van het Nederlands Het gebruik van De bovenkamer bij Taal actief Bij de verschillende onderdelen van Taal actief kunt u onderdelen uit De bovenkamer

Nadere informatie

Visuele Leerlijn Spelling

Visuele Leerlijn Spelling Visuele Leerlijn Spelling www.gynzy.com Versie: 15-08-2018 Begrippen Klanken & Letters Klank (begrip) Klinker of medeklinker (begrip) Korte of lange klank (begrip) Tweetekenklank (begrip) Lange-, korte-,

Nadere informatie

Benodigde voorkennis taal verkennen groep 5

Benodigde voorkennis taal verkennen groep 5 Taal actief 4 taal verkennen groep 5-8 taal verkennen groep 5 In dit document een overzicht opgenomen van de benodigde voor de lessen Taal verkennen groep 5. Deze kenn maakt onderdeel uit van de leerlijn

Nadere informatie

Visuele Leerlijn Taal

Visuele Leerlijn Taal Visuele Leerlijn Taal www.gynzy.com Versie: 05-09-2019 Taalbegrip Abstracties Probleem & oplossing Zender & ontvanger Functies van taal Discussie Standpunt & argument Feit & mening Illustratie (als voorbeeld)

Nadere informatie

Inleiding 7. Deel 1 BASISVAARDIGHEDEN SPELLING 9

Inleiding 7. Deel 1 BASISVAARDIGHEDEN SPELLING 9 INHOUD Inleiding 7 Deel 1 BASISVAARDIGHEDEN SPELLING 9 Les 1 Stap voor stap op weg naar minder spellingfouten 11 1.1 Juist spellen is... 11 1.2 Stappenplan goed spellen 13 1.3 Hardnekkige spellingproblemen

Nadere informatie

De bovenkamer. Josée Coenen. een kleurrijke grammatica van het Nederlands. colofon

De bovenkamer. Josée Coenen. een kleurrijke grammatica van het Nederlands. colofon Josée Coenen De bovenkamer een kleurrijke grammatica van het Nederlands colofon Dit overzicht is samengesteld door Josée Coenen, auteur van De bovenkamer. Vormgeving Marjo Starink Bazalt 2016 Voor meer

Nadere informatie

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) Onderdeel: Hoofdstuktoets [Je leert over] onderwerp, deelonderwerpen en hoofgedachte. 2F Ik kan onderwerp en deelonderwerpen van een tekst vinden. 2F Ik kan de hoofdgedachte van een tekst vinden. 2F Ik

Nadere informatie

Leerlijn Spreken & luisteren groep 5

Leerlijn Spreken & luisteren groep 5 Leerlijn Spreken & luisteren groep 5 Spreken (individueel / gesprekken voeren): Luisteren: Een monoloog houden in een kleine groep, duidelijk verwoorden wat ze bedoelen. Een gesprek (overleg) voeren in

Nadere informatie

Naam: Mijn doelenboekje. Grammatica. Werelden - Eilanden - Dorpen 5 / 6 / 7 / 8.

Naam: Mijn doelenboekje. Grammatica. Werelden - Eilanden - Dorpen 5 / 6 / 7 / 8. Naam: Mijn doelenboekje Grammatica Werelden - Eilanden - Dorpen 5 / 6 / 7 / 8 www.gynzy.com Inhoud & Legenda In dit doelenboekje zijn de volgende Werelden te vinden: Taalkundige ontleding...3 Redekundige

Nadere informatie

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) Onderdeel: Grammatica zinsdelen 1F Grammaticale kennis: onderwerp, lijdend voorwerp, hoofdzin, bijzin, gezegde, persoonsvorm. 1E Grammaticale kennis: meewerkend voorwerp. 2E Grammaticale kennis: bijwoordelijke

Nadere informatie

naamwoord naamwoord 1F enkelvoud van zelfstandig 1F meervoud van zelfstandig 1F zelfstandig naamwoord 1F lidwoord 1F werkwoord 1F samenstelling

naamwoord naamwoord 1F enkelvoud van zelfstandig 1F meervoud van zelfstandig 1F zelfstandig naamwoord 1F lidwoord 1F werkwoord 1F samenstelling GROEP 4 1F hakwoord (1) 1F plankwoord (4) 1F eeuw-ieuw-woord (7) 1F klankgroepenwoord (10) f>v, s>z (10) één woord met twee één woord met drie één woord met meer X ordenen van de letters ei-plaat uitbreiden

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 15. Deel 1 Spelling 18

Inhoud. Inleiding 15. Deel 1 Spelling 18 Inhoud Deel 1 Spelling 18 Inleiding 15 1 Grondbeginselen van de Nederlandse spelling 21 1.1 Verschil tussen klank en letter 22 1.2 Hoofdregels 22 1.3 Interactie tussen de regels 24 1.4 Belang van de regel

Nadere informatie

Taalbeschouwelijke termen bao so 2010

Taalbeschouwelijke termen bao so 2010 1 Bijlage: Vergelijking taalbeschouwelijke termen leerplannen basisonderwijs en secundair onderwijs In deze lijst vindt u in de linkerkolom een overzicht van de taalbeschouwelijke termen uit het leerplan

Nadere informatie

instapkaarten spelling

instapkaarten spelling 7 instapkaarten spelling inhoud instapkaarten spelling Spelling thema 1 les 1/13a cat. 10 a/b 1 thema 1 les 3/13b t.t. 2 thema 1 les 5/14a cat. 33 a/b 3 thema 1 les 7/14b t.t. 4 thema 1 les 9/15a cat.

Nadere informatie

instapkaarten taal verkennen

instapkaarten taal verkennen instapkaarten inhoud instapkaarten Taal verkennen thema 1 les 2 1 thema 1 les 4 2 thema 1 les 7 3 thema 1 les 9 4 thema 2 les 2 5 thema 2 les 4 6 thema 2 les 7 7 thema 2 les 9 8 thema 3 les 2 9 thema 3

Nadere informatie

1.2.3 Trappen van vergelijking 20

1.2.3 Trappen van vergelijking 20 INHOUD DEEL I Woord voor woord 13 1.1 Zelfstandig naamwoord (substantief) 16 1.1.1 Definitie 16 1.1.2 Soorten 16 1.1.2.1 Soortnaam of eigennaam 16 1.1.2.2 Concrete of abstracte zelfstandige naamwoorden

Nadere informatie

oefenen met spelling A

oefenen met spelling A oefenen met spelling A Oefenen met spelling A 0 Spellingsproblemen Cd-rom A eenvoudige eenlettergrepige woorden eenvoudige eenlettergrepige woorden woordbegin: sp, sl, st, tr woordeind: twee medeklinkers

Nadere informatie

Inhoud. 1 Spelling 5. Noordhoff Uitgevers bv

Inhoud. 1 Spelling 5. Noordhoff Uitgevers bv Inhoud 1 Spelling 5 1 geschiedenis van de nederlandse spelling in vogelvlucht 11 2 spellingregels 13 Klinkers en medeklinkers 13 Spelling van werkwoorden 14 D De stam van een werkwoord 14 D Tegenwoordige

Nadere informatie

instapkaarten spelling

instapkaarten spelling instapkaarten spelling inhoud instapkaarten spelling thema 1 les 1/13a cat. 13 a/b 1 thema 1 les 3/13b volt. dw. 2 thema 1 les 5/14a cat. 16 a/b 3 thema 1 les 7/14b volt. dw. 4 thema 1 les 9/15a cat. 16d

Nadere informatie

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) 2016-2017 Vak: Nederlands Klas: vmbo-tl 2 Onderdeel: Spelling 1 & 2 Digitale methode 1F Spelling: verdubbeling en verenkeling. 1F Spelling: vorming van het bijvoeglijk naamwoord. 1F Werkwoordspelling waarvan

Nadere informatie

Taal actief spelling en de nieuwe Cito-toets spelling. Taal actief

Taal actief spelling en de nieuwe Cito-toets spelling. Taal actief Taal actief spelling en de nieuwe Cito-toets spelling Taal actief Introductie In dit artikel wordt een vergelijking gemaakt tussen de spellingcategorieën zoals die voorkomen in Taal actief 3 en de categorieën

Nadere informatie

namen steden landen Namen steden. werelddelen 61 Namen landen hoofdletter werelddelen. namen, N Namen inwoners van inwoners van landen

namen steden landen Namen steden. werelddelen 61 Namen landen hoofdletter werelddelen. namen, N Namen inwoners van inwoners van landen 61 regelwoord Amsterdam, Nederland, Nederlander, Amsterdamse, Nederlandse Woorden die beginnen met een hoofdletter: Namen van steden. Namen van landen of werelddelen. Namen van inwoners van landen. Namen

Nadere informatie

instapkaarten spelling

instapkaarten spelling instapkaarten spelling inhoud instapkaarten spelling thema 1 les 1/13a cat. 13 a/b 1 thema 1 les 3/13b volt. dw. 2 thema 1 les 5/14a cat. 16 a/b 3 thema 1 les 7/14b volt. dw. 4 thema 1 les 9/15a cat. 16d

Nadere informatie

Taaljournaal Leerlijnenoverzicht - Lezen

Taaljournaal Leerlijnenoverzicht - Lezen Taaljournaal Leerlijnenoverzicht - Lezen 1.1 Eigen kennis 1.1.1 Kinderen kunnen hun eigen kennis activeren, m.a.w. ze kunnen aangeven wat ze over een bepaald onderwerp al weten en welke ervaringen ze er

Nadere informatie

Compacte taalgids Nederlands (basis en gevorderd) les- en werkboek

Compacte taalgids Nederlands (basis en gevorderd) les- en werkboek Compacte taalgids Nederlands (basis en gevorderd) les- en werkboek Bezoek- en postadres: Bredewater 16 2715 CA Zoetermeer info@uitgeverijbos.nl www.uitgeverijbos.nl 085 2017 888 Aan de totstandkoming van

Nadere informatie

Leerstofaanbod groep 4

Leerstofaanbod groep 4 Leerstofaanbod groep 4 Rekenen Rekenen Methode: RekenZeker De lessen zijn onderverdeeld in een aantal domeinen: getallen, bewerkingen (optellen, aftrekken en tafels en meten van tijd en geld. Optellen

Nadere informatie

Overzicht categorieën Taal actief groep 7

Overzicht categorieën Taal actief groep 7 Overzicht categorieën Taal actief groep Introductie Onderstaand treft u in de eerste kolom het nummer van de categorie aan zoals die voorkomt in Taal actief, in de tweede kolom de omschrijving, in de derde

Nadere informatie

2 Правописание Spelling 11 Hoofdletters en kleine letters 11 Klinkers na de sisklanken ж, ч, ш, щ / г, к, х / ц 12 Interpunctie 12

2 Правописание Spelling 11 Hoofdletters en kleine letters 11 Klinkers na de sisklanken ж, ч, ш, щ / г, к, х / ц 12 Interpunctie 12 Inhoudsopgave 1 Русский алфавит Het Russische alfabet 10 2 Правописание Spelling 11 Hoofdletters en kleine letters 11 Klinkers na de sisklanken ж, ч, ш, щ / г, к, х / ц 12 Interpunctie 12 3 Фонетика Fonetiek

Nadere informatie

instapkaarten taal verkennen

instapkaarten taal verkennen 7 instapkaarten inhoud instapkaarten Taal verkennen thema 1 les 2 1 thema 1 les 4 2 thema 1 les 7 3 thema 1 les 9 4 thema 2 les 2 5 thema 2 les 4 6 thema 2 les 7 7 thema 2 les 9 8 thema 3 les 2 9 thema

Nadere informatie

Ezel- en kikkerwoorden Groep 7 Week 1

Ezel- en kikkerwoorden Groep 7 Week 1 Ezel- en kikkerwoorden Groep 7 Week 1 Als ik aan het eind van een klankgroep een lange klank hoor, dan gebruik ik daar maar één letter voor. Als ik aan het eind van een klankgroep een korte klank hoor,

Nadere informatie

Jaarplanning spelling

Jaarplanning spelling Week 1 Jaarplanning spelling medeklinker(s) en klinkers die door 1 letter worden weergegeven (pen, bol) Kinderen spellen woorden die zijn samengesteld uit 2 eerder geleerde woorden (fietsbel, taalschrift,

Nadere informatie

Niveau 1 mkm-woorden; medeklinkers, korte en lange klanken, tweetekenklanken. Niveau 2 Medeklinkercombinaties; mkmm- eenvoudig, mmkm

Niveau 1 mkm-woorden; medeklinkers, korte en lange klanken, tweetekenklanken. Niveau 2 Medeklinkercombinaties; mkmm- eenvoudig, mmkm Beschrijving van de Categorieën Cito 5 Leerlingen analyseren klankzuivere woorden in afzonderlijke klanken in de juiste volgorde (m/a/n, b/r/oe/k)) Spelling in de lift werkboeken Veilig leren lezen KIM

Nadere informatie

Overzicht toetsen en oefeningen Grammatica I. Grammatica I

Overzicht toetsen en oefeningen Grammatica I. Grammatica I Overzicht toetsen en oefeningen Grammatica I Grammatica I Rubriek Oefening Type Opgaven Uitleg Alle onderwerpen Totaaltoets Grammatica I (*) 42 1 Klanken/letters Deeltoets 1 (*) Naamwoorden Deeltoets 2

Nadere informatie

De leerlijn spelling CED-Groep (Voor po- sbo- so)

De leerlijn spelling CED-Groep (Voor po- sbo- so) Groep 2 Groep 3 De leerlijn spelling CED-Groep (Voor po- sbo- so) Groep Leerstofaanbod groep 2 en 3 z - Leerlingen analyseren klankzuivere woorden in afzonderlijke klanken in de juiste volgorde (m/a/n,

Nadere informatie

π (spreek uit uiltje ): hulpwerkwoorden of modale hulpwerkwoorden 46

π (spreek uit uiltje ): hulpwerkwoorden of modale hulpwerkwoorden 46 Inhoud Inleiding 6 1 Wie? (mensen) Wat? (dieren en dingen) 10 π Het zelfstandig naamwoord (man, vrouw, Jan) 12 π Het zelfstandig naamwoord, meervoud (lepels, bloemen) 13 π Het zelfstandig naamwoord, verkleinwoord

Nadere informatie

Informatie over kerndoelen en leerdoelen Alles-in-1 en Alles-Apart

Informatie over kerndoelen en leerdoelen Alles-in-1 en Alles-Apart Informatie over kerndoelen en leerdoelen Alles-in-1 en Alles-Apart Alles-in-1 biedt, samen met Alles-Apart, kerndoelendekkende leerstof aan voor groep 4 t/m 8 voor alle vak- en leergebieden behalve rekenen,

Nadere informatie

instapkaarten taal verkennen

instapkaarten taal verkennen -b fl41..- 1 rair î ; : ; - / 0 t- t-, 9 S QURrz 71 1 t 5KM 1o r MALNBERG St 4) 4 instapkaarten ji - S 1,1 1 thema 5 1 les 2 S S S - -- t. Je leert hoe je van het hele werkwoord een voltooid deelwoord

Nadere informatie

Basisspelling is onderdeel van de Bundel Basisprogramma's. Deze bundel bevat ook Basis Werkwoordspelling en Basisgrammatica.

Basisspelling is onderdeel van de Bundel Basisprogramma's. Deze bundel bevat ook Basis Werkwoordspelling en Basisgrammatica. Basisspelling Basisspelling is onderdeel van de Bundel Basisprogramma's. Deze bundel bevat ook Basis Werkwoordspelling en Basisgrammatica. Het Muiswerkprogramma Basisspelling bestrijkt de basisregels van

Nadere informatie

PIT HAVO-2 +HAVO/VWO Onderdeel: Spelling H1 en H2 Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing:

PIT HAVO-2 +HAVO/VWO Onderdeel: Spelling H1 en H2 Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: PIT HAVO-2 +HAVO/VWO-2 2016-2017 Vak: Nederlands Onderdeel: Spelling H1 en H2 Lesperiode: 1 Aantal lessen per week: 4 Hoofdstuk: 1 en 2 Extra materiaal: Nieuw Nederlands Online De leerling kent de volgende

Nadere informatie

Eigen vaardigheid Taal

Eigen vaardigheid Taal Eigen vaardigheid Taal Door middel van het beantwoorden van de vragen in dit blok heeft u inzicht gekregen in uw kennis en vaardigheden van de grammatica en spelling van de Nederlandse taal. In het overzicht

Nadere informatie

zelfstandig naamwoord

zelfstandig naamwoord zelfstandig naamwoord Het zelfstandig naamwoord is een woord voor een mens, dier of ding. de man de kat de fiets lidwoord Het lidwoord hoort bij het zelfstandig naamwoord. de het een samenstelling Een

Nadere informatie

woorden met eer (heer) De /r/ is een plaagletter bij /eer/. volgwoord woorden met oor (oor) De /r/ is een plaagletter bij /oor/.

woorden met eer (heer) De /r/ is een plaagletter bij /eer/. volgwoord woorden met oor (oor) De /r/ is een plaagletter bij /oor/. Groep 5 Spelling Thema 1 Een plek om te werken De /f/ is de fietspompletter. Je hoort met f (fluit) /ffff/. De /v/ is van vlieg. Je hoort /vvvv/. met v (vis) woorden met aar (jaar) luisterwoord woorden

Nadere informatie

Dyslexiebehandeling. Informatiepakket leerkracht:

Dyslexiebehandeling. Informatiepakket leerkracht: Dyslexiebehandeling Informatiepakket leerkracht: - Werkwijze bij Onderwijszorg Nederland (ONL) - Klankenschema - Stappenplan - Kopie overzichts-steunkaart - Uitleg losse steunkaarten - Uitleg steunkaart

Nadere informatie

Het Muiswerkprogramma Basisgrammatica bestrijkt de grammatica die nodig is voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw.

Het Muiswerkprogramma Basisgrammatica bestrijkt de grammatica die nodig is voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw. Basisgrammatica Het Muiswerkprogramma Basisgrammatica bestrijkt de grammatica die nodig is voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw. Doelgroepen Basisgrammatica Het computerprogramma Basisgrammatica

Nadere informatie

Studiewijzer TaalCompetent

Studiewijzer TaalCompetent TaalCompetent - Studiewijzer 1 Studiewijzer TaalCompetent leer-/werkboek basisvaardigheden taalbeheersing Nederlands 1 Werken met TaalCompetent 2 Overzicht uitwerkingen 3 Taaltoetsen voor de pabo 4 Kennistrainingen

Nadere informatie

instapkaarten spelling

instapkaarten spelling 7 instapkaarten spelling inhoud instapkaarten spelling Spelling thema 1 les 1/13a cat. 10 a/b 1 thema 1 les 3/13b t.t. 2 thema 1 les 5/14a cat. 33 a/b 3 thema 1 les 7/14b t.t. 4 thema 1 les 9/15a cat.

Nadere informatie

71 S. instapkaarten taal verkennen 5KM. MALtABERG. QVRre. v;rw>r t. -t.

71 S. instapkaarten taal verkennen 5KM. MALtABERG. QVRre. v;rw>r t. -t. v;rw>r t 7 S SS QVRre F9 - -t. t- L 5KM i r MALtABERG instapkaarten taal verkennen S -4 taal verkennen komt er vaak een -e achter. Taa actief. instapkaarten taal verkennen. groep 8 Maimberg s-hertogenbosch

Nadere informatie

1. poes Luisterweg Ik luister goed naar het woord, Dan schrijf ik het zoals het hoort.

1. poes Luisterweg Ik luister goed naar het woord, Dan schrijf ik het zoals het hoort. 1. poes 2. draak 3. muts 4. wolk Duo betekent twee De /u/ doet dus niet mee 5. krant 6. schaap Hoor je na een s een /g/? Dan schrijf je ch en nooit een g! 7. feest / vier Ik verdeel het woord in klankgroepen.

Nadere informatie

schrijf je meestal ch, behalve bij hij ligt, hij legt en hij zegt. Hoor je /ie/ aan het eind van een klankgroep, dan schrijf je i. Dan schrijf je ij.

schrijf je meestal ch, behalve bij hij ligt, hij legt en hij zegt. Hoor je /ie/ aan het eind van een klankgroep, dan schrijf je i. Dan schrijf je ij. Groep 7 Spelling Thema 1 Het landje van ons woorden met ng (tong) woorden met cht (lucht) woorden met i die klinkt als ie (liter) Hoor je de zingende /n/, dan schrijf je ng. Hoor je na een korte klank

Nadere informatie

schrijf je meestal ch, behalve bij ik lig, ik leg en ik zeg. Dan schrijf je ij. Dan schrijf je ij.

schrijf je meestal ch, behalve bij ik lig, ik leg en ik zeg. Dan schrijf je ij. Dan schrijf je ij. Groep 6 Spelling Thema 1 Op heterdaad betrapt ng (tong) ch (pech) ei (reis) ij (ijs) Hoor je de zingende /n/, dan schrijf je ng. Hoor je na een korte klank /g/, dan schrijf je meestal ch, behalve bij ik

Nadere informatie

Basisspelling. Doelgroepen Basisspelling. Omschrijving Basisspelling

Basisspelling. Doelgroepen Basisspelling. Omschrijving Basisspelling Basisspelling Het Muiswerkprogramma Basisspelling bestrijkt de basisregels van de Nederlandse spelling; regels die op de basisschool worden aangeleerd en waarmee in het voortgezet onderwijs nog wordt geoefend.

Nadere informatie

instapkaarten taal verkennen

instapkaarten taal verkennen instapkaarten inhoud instapkaarten Taal verkennen thema 1 les 2 1 thema 1 les 4 2 thema 1 les 7 3 thema 1 les 9 4 thema 2 les 2 5 thema 2 les 4 6 thema 2 les 7 7 thema 2 les 9 8 thema 3 les 2 9 thema 3

Nadere informatie

Wat leer ik in groep. 8

Wat leer ik in groep. 8 Wat leer ik in groep. 8 Op deze kaart staat in het kort beschreven wat uw kind leert in groep 8. Per vakgebied zijn de belangrijkste doelen en/ of onderdelen beschreven. Op die manier kunt u zich een beeld

Nadere informatie

De leerlijn spelling CED-Groep (Voor po- sbo- so)

De leerlijn spelling CED-Groep (Voor po- sbo- so) De leerlijn spelling CED-Groep (Voor po- sbo- so) Groep Leerstofaanbod groep 2 en 3 z Groep 2 - Leerlingen analyseren klankzuivere woorden in afzonderlijke klanken in de juiste volgorde (m/a/n, b/r/oe/k).

Nadere informatie

THERAPIEPLAN Logopedie

THERAPIEPLAN Logopedie NAAM: Geboortedatum:. Klas:.. THERAPIEPLAN Logopedie Bron: GWP Taal School Ter Elst Therapiedoelen Articulatie Domein Doel nr. Opmerkingen - Mondmotoriek - Correct uitspreken van de klinkers - Correct

Nadere informatie

Leerlijn Spelling voor leerlingen die uitstromen naar Praktijkonderwijs GROEP 3

Leerlijn Spelling voor leerlingen die uitstromen naar Praktijkonderwijs GROEP 3 Leerlijn Spelling voor leerlingen die uitstromen naar Praktijkonderwijs GROEP 2 - Leerlingen analyseren klankzuivere woorden in afzonderlijke klanken in de juiste volgorde (m/a/n, b/r/oe/k). - Leerlingen

Nadere informatie

π (spreek uit uiltje ): hulpwerkwoorden of modale hulpwerkwoorden 46

π (spreek uit uiltje ): hulpwerkwoorden of modale hulpwerkwoorden 46 Inhoud Inleiding 6 1 Wie? (mensen) Wat? (dieren en dingen) 10 π Het zelfstandig naamwoord (man, vrouw, Jan) 12 π Het zelfstandig naamwoord, meervoud (lepels, bloemen) 13 π Het zelfstandig naamwoord, verkleinwoord

Nadere informatie

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) 2015-2016 Onderdeel: Spelling Lesperiode: week 1 t/m week 3 Aantal lessen per week: 4 Methode: Nieuw Nederlands 5 e editie Hoofdstuk: 1F Spelling: verdubbeling en verenkeling. 1F Spelling: vorming van

Nadere informatie

TAALVERZORGING KGT 2 SPORTIEF PERRON 1

TAALVERZORGING KGT 2 SPORTIEF PERRON 1 Sportief! TAALVERZORGING KGT SPORTIEF PERRON Je zit alweer in het tweede jaar van het vmbo. Vorig jaar heb je veel geleerd bij het onderdeel Taalverzorging, maar misschien ben je ook wel iets vergeten.

Nadere informatie

Samenvatting Nederlands Cursus spellen (hoofdstuk 1 + 2)

Samenvatting Nederlands Cursus spellen (hoofdstuk 1 + 2) Samenvatting Nederlands Cursus spellen (hoofdstuk 1 + 2) Samenvatting door een scholier 1020 woorden 25 september 2011 7,3 13 keer beoordeeld Vak Methode Nederlands Nieuw Nederlands CURSUS SPELLEN Werkwoordspelling

Nadere informatie

Grammaticaboekje NL. Om een beeld te krijgen van de inhoud: De inhoudsopgave, een paar onderwerpen en de eerste bladzijde van de trefwoorden.

Grammaticaboekje NL. Om een beeld te krijgen van de inhoud: De inhoudsopgave, een paar onderwerpen en de eerste bladzijde van de trefwoorden. 9 789082 208306 van Om een beeld te krijgen van de inhoud: De inhoudsopgave, een paar onderwerpen en de eerste bladzijde van de trefwoorden. Opzoekboekje voor leerlingen in klas 1 tot en met 3 in de onderbouw

Nadere informatie

Onderdeel: LEZEN Docent: RKW Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing:

Onderdeel: LEZEN Docent: RKW Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: Rapportperiode 1 Vak: Nederlands Onderdeel: LEZEN Docent: RKW 1 Aantal lessen per week: 4 Methode: Lees Mee Hoofdstuk: Blok 1 t/m 6 Blz. Weging: 1x 3x woordmixtoets 3x leestoets In totaal 6 cijfers Studievaardigheden:

Nadere informatie

Lees U laat uw kind de eerste set woorden van de week voorlezen. Deze woorden staan rechtsboven op iedere uitlegkaart.

Lees U laat uw kind de eerste set woorden van de week voorlezen. Deze woorden staan rechtsboven op iedere uitlegkaart. Snel aan de slag! Wat heeft u nodig? Het juiste Spelling in beeld-oefenboekje Een schriftje waar uw kind in kan werken Een pen waarmee uw kind prettig werkt Een markeerstift of een aantal kleurpotloden

Nadere informatie

De leerlijn spelling CED-Groep

De leerlijn spelling CED-Groep De leerlijn spelling CED-Groep Onderstaande tabel geeft de leerlijn spelling van CED-Groep weer. Deze leerlijn is gebaseerd op een eerdere versie van M. Gerritse en M. Greevenbosch (2008) en verder ontwikkeld

Nadere informatie

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) Klas: IG3v (Docent: RKW) D Week: 13 t/m 24 Onderdeel: Grammatica Woordsoorten Nieuw Nederlands. 3 vwo. 5 e editie Hoofdstuk 1, 2, 3, 4 en 5 Werkwoorden en persoonlijke, bezittelijke, wederkerende, aanwijzende,

Nadere informatie

Taaldomein vmbo. 4 Een mondelinge presentatie Hulpmiddelen: PowerPointpresentatie. k4 3 De spreekbeurt Soorten spreekbeurten De boekpresentatie

Taaldomein vmbo. 4 Een mondelinge presentatie Hulpmiddelen: PowerPointpresentatie. k4 3 De spreekbeurt Soorten spreekbeurten De boekpresentatie Taaldomein vmbo Methode Taaldomein 1 Mondeling 60p Schooltype vmbo-kgt 1-2, k3-4 2 Lezen 266p Editie vanaf 2004 3 Schrijven 120p Niveau 2F 4 Taalbeschouwing 285p 4 Een mondelinge presentatie Hulpmiddelen:

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty SPELLINGREGELS uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

Nadere informatie

Afspraak 31 weetwoord. Afspraak 30 regelwoord. liniaal, actueel. thermometer. Afspraak 32a weetwoord. Afspraak 32b weetwoord. team.

Afspraak 31 weetwoord. Afspraak 30 regelwoord. liniaal, actueel. thermometer. Afspraak 32a weetwoord. Afspraak 32b weetwoord. team. Afspraak 30 regelwoord liniaal, actueel je een j of een w, maar die schrijf je niet Afspraak 31 weetwoord thermometer je een t, maar je schrijft th Afspraak 32a weetwoord team Leenwoorden uit het Engels

Nadere informatie

Programma van Inhoud en Toetsing

Programma van Inhoud en Toetsing Onderdeel: Grammatica zinsdelen (RTTI) Lesperiode: 1 Hoofdstuk: 1, 2,3 & 5 Theorie blz 28, 68, 108, 188, 189 De leerling moet de volgende zinsdelen kennen: persoonsvorm onderwerp werkwoordelijk gezegde

Nadere informatie

(werkwoordelijk gezegde)

(werkwoordelijk gezegde) Grammatica 1F Grammatica 1F bestrijkt de basisregels van de Nederlandse grammatica die op de basisschool worden aangeleerd en waarmee in het voortgezet onderwijs meestal nog wordt geoefend. Doelgroepen

Nadere informatie

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool, alle niveaus van het vmbo en mbo 1 en 2.

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool, alle niveaus van het vmbo en mbo 1 en 2. Spelling op maat 3 De Muiswerkprogramma s Spelling op maat 1, 2 en 3 vormen een complete leerlijn voor de spelling die op de basisschool moet worden aangeleerd. Spelling op maat 3 is het derde deel van

Nadere informatie

6,3. Samenvatting door L woorden 12 november keer beoordeeld. Nederlands. 1. Werkwoordspelling. Persoonsvorm

6,3. Samenvatting door L woorden 12 november keer beoordeeld. Nederlands. 1. Werkwoordspelling. Persoonsvorm Samenvatting door L. 1035 woorden 12 november 2014 6,3 5 keer beoordeeld Vak Methode Nederlands Nieuw Nederlands 1. Werkwoordspelling Persoonsvorm Vinden van de pv: zin in andere tijd zetten à veranderende

Nadere informatie

Kernwoord Uitleg Voorbeeld

Kernwoord Uitleg Voorbeeld Aanhalingstekens Accenttekens Achtervoegsel Afbreekteken Gebruik je voor een citaat of als iets niet letterlijk is bedoeld. Gebruik je om iets nadruk te geven of om dubbelzinnigheid te voorkomen. Een nietzelfstandig

Nadere informatie

Gevarieerde Spelling is een programma voor het leren van de belangrijkste spellingregels van het Nederlands.

Gevarieerde Spelling is een programma voor het leren van de belangrijkste spellingregels van het Nederlands. Gevarieerde Spelling Gevarieerde Spelling is een programma voor het leren van de belangrijkste spellingregels van het Nederlands. Doelgroep Gevarieerde Spelling Gevarieerde Spelling is bedoeld voor leerlingen

Nadere informatie

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) 2015-2016 Lesperiode: 1 week 36 t/m week 38 Hoofdstuk: Spelling 2 t/m 6 De stam van het werkwoord Splitsbare werkwoorden Persoonsvorm tegenwoordige tijd en de bijbehorende

Nadere informatie

Woordsoorten. De woorden in een zin kunnen in een bepaalde groep worden ingedeeld. De woordsoort geeft aan tot welke groep een woord behoort.

Woordsoorten. De woorden in een zin kunnen in een bepaalde groep worden ingedeeld. De woordsoort geeft aan tot welke groep een woord behoort. Woordsoorten De woorden in een zin kunnen in een bepaalde groep worden ingedeeld. De woordsoort geeft aan tot welke groep een woord behoort. Woord Uitleg Voorbeeld Werkwoord Lidwoord Zelfstandig Bijvoeglijk

Nadere informatie

5 Niet meer twijfelen 107 Geweest is/is geweest 107 Vele of velen? 108 Hen/hun/ze 110 U/uw, jou/jouw 111 Als/dan 111 Dat/wat 113 Dat/die 115

5 Niet meer twijfelen 107 Geweest is/is geweest 107 Vele of velen? 108 Hen/hun/ze 110 U/uw, jou/jouw 111 Als/dan 111 Dat/wat 113 Dat/die 115 Inhoud Inleiding 13 1 De vaart erin 17 Gebruik verzorgde spreektaal 17 Te ouderwets 17 Checklist ouderwets woordgebruik 19 Te populair 23 Vermijd de lijdende vorm 24 Hoe herkent u de lijdende vorm? 25

Nadere informatie

Samenvatting Nederlands NL Spelling 1 t/m 12

Samenvatting Nederlands NL Spelling 1 t/m 12 Samenvatting Nederlands NL Spelling 1 t/m 12 Samenvatting door een scholier 1040 woorden 26 februari 2014 4,5 16 keer beoordeeld Vak Methode Nederlands Nieuw Nederlands 1 Leestekens Punt Aan het eind van

Nadere informatie

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) Schooljaar 2015 2016 Nederlands havo vwo 1 Lesperiode: 1 week 36 t/m week 38 Hoofdstuk: Spelling H 2 t/m 6 De stam van het werkwoord Splitsbare werkwoorden Persoonsvorm tegenwoordige tijd en de bijbehorende

Nadere informatie

instapkaarten taal verkennen

instapkaarten taal verkennen instapkaarten inhoud instapkaarten Taal verkennen thema 1 les 2 1 thema 1 les 4 2 thema 1 les 7 3 thema 1 les 9 4 thema 2 les 2 5 thema 2 les 4 6 thema 2 les 7 7 thema 2 les 9 8 thema 3 les 2 9 thema 3

Nadere informatie

Samenvatting Nederlands Spelling

Samenvatting Nederlands Spelling Samenvatting Nederlands Spelling Samenvatting door een scholier 1180 woorden 1 juni 2004 6,5 85 keer beoordeeld Vak Nederlands Nederlands Alle spellingregels WW spelling Persoonsvorm? Ja Nee? TT: zo simpel

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Doorstroming

Programma van Toetsing en Doorstroming Leerweg: BB Klas: 1 Vak: Nederlands Methode: Op Niveau e editie Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? Eindtoets blok 1 herkent de hoofdpersoon en bijfiguren in een verhaal kunt de belangrijkste gebeurtenissen

Nadere informatie

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) Lesperiode: 1 week 36 t/m week 38 Hoofdstuk: Spelling 2 t/m 6 De stam van het werkwoord Splitsbare werkwoorden Persoonsvorm tegenwoordige tijd en de bijbehorende regel De stam van werkwoorden kunnen noteren

Nadere informatie

Spelling 2F. Doelgroepen Spelling 2F. Omschrijving Spelling 2F

Spelling 2F. Doelgroepen Spelling 2F. Omschrijving Spelling 2F Spelling 2F De spellingstof die in het Spelling 2F behandeld wordt, is de stof van de basisschool die ook in lagere vo-opleidingen nog aan de orde komt, plus de door Meijering en de SLO aangegeven nieuwe

Nadere informatie

instapkaarten taal verkennen

instapkaarten taal verkennen 6 instapkaarten inhoud instapkaarten Taal verkennen thema 1 les 2 1 thema 1 les 4 2 thema 1 les 7 3 thema 1 les 9 4 thema 2 les 2 5 thema 2 les 4 6 thema 2 les 7 7 thema 2 les 9 8 thema 3 les 2 9 thema

Nadere informatie

Onderdeel: Grammatica zinsdelen Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing:

Onderdeel: Grammatica zinsdelen Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: Onderdeel: Grammatica zinsdelen Lesperiode: 2 1, 2 en 5 Extra materiaal: PowerPoint Stappenplan zinsdelen op blz. 268 t/m 270 zinsdelen: Onderwerp Werkwoordelijk- en naamwoordelijk gezegde Lijdend voorwerp

Nadere informatie

OPLEIDINGEN MAATSCHAPPELIJKE ZORG AVENTUS APELDOORN / DEVENTER / ZUTPHEN STUDIEWIJZER

OPLEIDINGEN MAATSCHAPPELIJKE ZORG AVENTUS APELDOORN / DEVENTER / ZUTPHEN STUDIEWIJZER OPLEIDINGEN MAATSCHAPPELIJKE ZORG AVENTUS APELDOORN / DEVENTER / ZUTPHEN STUDIEWIJZER BOL/BBL NEDERLANDS 2F module 1 Taalbegrip en taalverzorging basisfase Cohort 2018 2021 kwartiel 1 en 2 DOELSTELLINGEN:

Nadere informatie

Les 5 Werkwoorden 22 Les 6 De persoonsvorm van het werkwoord 24 Les 7 De, het, een 26 Les 8 Het meervoud (op -en, -s of - s) 28 Herhalingstoets 2 30

Les 5 Werkwoorden 22 Les 6 De persoonsvorm van het werkwoord 24 Les 7 De, het, een 26 Les 8 Het meervoud (op -en, -s of - s) 28 Herhalingstoets 2 30 Inhoud Deel 1 Grammaticale vormen Les 1 Letter, woord, zin, getal, cijfer 12 Les 2 Zinnen 14 Les 3 Persoonlijke voornaamwoorden (1) 16 Les 4 Hij / het / je / we / ze 18 Herhalingstoets 1 20 Les 5 Werkwoorden

Nadere informatie

NTC-LEERLIJN DOMEINOVERZICHT BEGRIPPEN EN TAALVERZORGING BEGRIPPEN TAALVERZORGING

NTC-LEERLIJN DOMEINOVERZICHT BEGRIPPEN EN TAALVERZORGING BEGRIPPEN TAALVERZORGING PAGINA 1/7 FASE 2 groep 1&2 alfabet klank (korte klank, lange klank, tweetekenklank, meertekenklank, clusters) klemtoon, open - gesloten lettergrepen intonatie articulatie Klanken klankgroep klinker medeklinker

Nadere informatie

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) Vak: Nederlands Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) 2016-2017 Lesperiode: 1 Hoofdstuk: Spelling 2 t/m 6 De stam van het werkwoord Splitsbare werkwoorden Persoonsvorm tegenwoordige tijd en de bijbehorende

Nadere informatie

RAPPORTAGE BASISSCHOOL SINT BAVO

RAPPORTAGE BASISSCHOOL SINT BAVO RAPPORTAGE BASISSCHOOL SINT BAVO Beste ouders, Om aan te sluiten bij onze visie op onderwijs en de ontwikkeling van kinderen willen we transparant zijn naar ouders over de resultaten die kinderen behalen

Nadere informatie

Spelling 1F. Doelgroepen Spelling 1F. Omschrijving Spelling 1F

Spelling 1F. Doelgroepen Spelling 1F. Omschrijving Spelling 1F Spelling 1F Spelling 1F bestrijkt de basisregels van de Nederlandse spelling die op de basisschool worden aangeleerd en waarmee leerlingen in het voortgezet onderwijs meestal verder oefenen. Doelgroepen

Nadere informatie

Benodigde voorkennis spelling groep 5

Benodigde voorkennis spelling groep 5 Taal actief 4 spelling groep 5-8 spelling groep 5 In dit document is een overzicht opgenomen van de benodigde voor de lessen spelling groep 5. Deze kennis maakt onderdeel uit van de leerlijn groep 4. Hebben

Nadere informatie

instapkaarten spelling

instapkaarten spelling instapkaarten inhoud instapkaarten Spelling thema 1 les 1 cat. 5a 1 thema 1 les 3 cat. 5b 2 thema 1 les 5 cat. 6a,b 3 thema 1 les 7 cat. 6c 4 thema 1 les 9 cat. 7a,b 5 thema 1 les 11 cat. 7c 6 thema 1

Nadere informatie

Programma van Inhoud en Toetsing

Programma van Inhoud en Toetsing Onderdeel: Grammatica zinsdelen (RTTI) Lesperiode: 1 Aantal lessen per week: 4 Hoofdstuk: 1, 2,3 & 5 Theorie blz 28, 68, 108, 188, 189 De leerling moet de volgende zinsdelen kennen: persoonsvorm onderwerp

Nadere informatie

Grammatica 2F. Doelgroepen Grammatica 2F. Omschrijving Grammatica 2F. meewerkend voorwerp. voegwoord alle woordsoorten

Grammatica 2F. Doelgroepen Grammatica 2F. Omschrijving Grammatica 2F. meewerkend voorwerp. voegwoord alle woordsoorten Grammatica 2F Grammatica 2F bestrijkt de basisregels van de Nederlandse grammatica die op de basisschool worden aangeleerd en waarmee in het voortgezet onderwijs meestal nog wordt geoefend. Doelgroepen

Nadere informatie

links 67 links 69 rechts 71 rechts 73 links - rechts visuele discriminatie - grote verschillen (tekening)

links 67 links 69 rechts 71 rechts 73 links - rechts visuele discriminatie - grote verschillen (tekening) Inhoudstafel Deze inhoudstafel vind je ook in de lerarenkit. Taalmonsters 1 Deelvaardigheden - begrippen vooraan 39 achteraan 41 vooraan - achteraan 43 bovenaan 45 onderaan 47 bovenaan - onderaan 49 eerste

Nadere informatie

Muiswerk Grammatica I-III is bedoeld om anderstaligen te leren hoe het Nederlands in elkaar zit.

Muiswerk Grammatica I-III is bedoeld om anderstaligen te leren hoe het Nederlands in elkaar zit. Grammatica I-III NT2 Muiswerk Grammatica I-III is bedoeld om anderstaligen te leren hoe het Nederlands in elkaar zit. Doelgroepen Grammatica I-III NT2 Grammatica I-III nt2 is bedoeld voor anderstalige

Nadere informatie

Iets wat alleen een mens kan. Geheel Deel Mensen Persoon Voorwerp Inhoud Product uitstreek product

Iets wat alleen een mens kan. Geheel Deel Mensen Persoon Voorwerp Inhoud Product uitstreek product Samenvatting door Sam 813 woorden 2 maart 2016 6,8 21 keer beoordeeld Vak Methode Nederlands Nieuw Nederlands Lezen Tekststructuren: Voor/nadelenstructuur Verleden/heden(/toekomst)structuur Aspectenstructuur

Nadere informatie

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van groep 4 en 5 van de basisschool, het praktijkonderwijs, vmbo bbl en mbo 1.

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van groep 4 en 5 van de basisschool, het praktijkonderwijs, vmbo bbl en mbo 1. Spelling op maat 1 De Muiswerkprogramma s Spelling op maat 1, 2 en 3 vormen een complete leerlijn voor de spelling die op de basisschool moet worden aangeleerd. Spelling op maat 1 is het eerste deel van

Nadere informatie