Portfolio EVC-traject Pensioenverzekeringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Portfolio EVC-traject Pensioenverzekeringen"

Transcriptie

1 Portfolio EVC-traject Pensioenverzekeringen Naam portfoliohouder: Kandidaatnummer: Portfolio EVC-traject WFTNIVO WFTNIVO - versie 1.0 Bijgewerkt: 17 september

2 Contactgegevens: Examenadviesburo Postbus AT Nieuwegein Tel Fax Disclaimer: Examenadviesburo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden in dit document. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Portfolio EVC-traject WFTNIVO WFTNIVO - versie 1.0 Bijgewerkt: 17 september

3 Inhoudsopgave Doel en functie portfolio WFTNIVO... 4 Uw persoonlijke gegevens... 6 Diplomadossier... 7 Ervaringsprofiel... 8 Bijlage: Voorbeelden bewijzen...10 Bijlage: Beoordelingsmodel bewijsmateriaal...11 Portfolio EVC-traject WFTNIVO WFTNIVO - versie 1.0 Bijgewerkt: 17 september

4 Doel en functie portfolio Basismodule WFTNIVO Dit portfolio is onderdeel van het EVC-traject van WFTNIVO. EVC staat voor het Erkennen van Verworven Competenties. Met een portfolio kunt u aantonen wat u al in huis heeft. Het kan zijn dat u op basis van uw ervaring of een reeds behaald diploma vrijstellingen krijgt voor de WFTdiplomering. In dit EVC-traject gaat u dus laten zien welke kennis, vaardigheden en competenties u al beheerst met betrekking tot Pensioenverzekeringen. Waar u deze ervaring heeft opgedaan, kan variëren (tijdens een opleiding, op het werk of thuis, in Nederland of ergens anders). Alle gegevens verzamelt u in dit portfolio. U maakt hiermee eigenlijk een volledig overzicht van welke ervaring u in de afgelopen jaren al heeft opgedaan in het vak waarvoor u dit traject uitvoert. Bewijzen verzamelen voor het portfolio In dit portfolio verzamelt u al het relevante bewijsmateriaal dat u wilt aandragen om uw reeds verworven competenties met betrekking tot Pensioenverzekeringen aan te tonen. Voorbeelden hiervan zijn: diploma s, getuigschriften, bewijzen van cursussen of trainingen, referenties, verslagen van functionerings- of beoordelingsgesprekken, assessmentresultaten, producten die u heeft gemaakt, zoals klantdossiers, beeldmateriaal (foto of film) van werk dat u uitvoert, verslag werkplekbezoek, uitkomsten 360 feedback, lidmaatschap ondernemingsraad/personeelsvereniging, vrijwilligerswerk, relevante hobby's, aanvullende toetsen tijdens het EVC-traject (bijv. taalvaardigheid). In de bijlage vindt u een lijst met concrete voorbeelden. Dit is geenszins een volledig overzicht: als u van mening bent dat iets anders ook als bewijs kan dienen, neem dat dan ook op in uw portfolio. Let op: U dient al uw bewijsmateriaal digitaal aan te leveren. Geef elk bewijs een nummer. Zodoende kunnen uw bewijzen in het portfolio altijd teruggevonden worden. Begeleiding Wanneer u dat wenst, kunt u tijdens het portfoliotraject begeleid worden door een EVC-begeleider. Deze begeleider kan u ondersteunen bij het in beeld brengen van uw ervaringen en kan beoordelen of uw portfolio van voldoende omvang is om als basis te dienen voor het vervolg van het traject. Hier zijn kosten aan verbonden. Portfolio EVC-traject WFTNIVO WFTNIVO - versie 1.0 Bijgewerkt: 17 september

5 Klaar met bewijzen verzamelen? Controleer of alle bewijzen genummerd zijn en er correct naar wordt verwezen in dit document. Vul het beoordelingsmodel in de bijlage in waarin u verwijst met elk bewijsnummer. Alle bewijzen levert u digitaal aan, samen met een ingevulde versie van dit document. Deze levert u in bij WFTNIVO. WFTNIVO controleert of uw portfolio op orde is (is het compleet, is alles vindbaar, etc.). Wanneer uw portfolio niet op orde is, dan krijgt u één mogelijkheid om dit op orde te maken. Een assessor gaat uw bewijzen beoordelen. Dit is iemand anders dan degene die u tijdens het traject heeft begeleid. De assessor vergelijkt de bewijzen in het portfolio met de competenties die nodig zijn voor Pensioenverzekeringen. De assessor beoordeelt elk bewijs dat u inlevert op basis van de volgende criteria: Variatie: de aangeleverde bewijzen zijn in meerdere contexten opgedaan waardoor er een zo veelzijdig mogelijk beeld ontstaat. Relevantie: de aangeleverde bewijzen hebben betrekking op de verworven competenties. De bewijzen zijn relevant voor het aantonen van de betreffende competenties. Actualiteit: de aangeleverde bewijzen zijn actueel, d.w.z. ze zijn recent (niet ouder dan vijf jaar) en niet verlopen. Authenticiteit: de bewijzen in het portfolio zijn betrouwbaar en origineel. U moet kunnen aantonen dat de bewijzen van uzelf zijn en onvervalst. Kwantiteit: u moet voldoende bewijzen aanleveren die aantonen dat u één of meerdere competenties beheerst. Het uitgangspunt hierbij is minimaal 2 verschillende bewijzen. Meer mag natuurlijk ook, zolang de bewijzen relevant zijn. Als de assessor niet overtuigd is van de bewijsstukken kan hij aanvullende bewijzen van u vragen. U beslist zelf of u dit wilt. Het alternatief is dat u accepteert dat het EVC-traject minder kan opleveren dan van tevoren is besproken. Na de beoordeling van de bewijzen Nadat de assessor de bewijzen heeft beoordeeld, stelt hij het resultaat van het definitieve EVC-traject (de EVC-rapportage) vast. Bovendien bevat de eindrapportage een advies met betrekking tot uw EVC-doel (bijv. verdere opleiding, certificering e.d.). Wanneer voldoende competenties voor Pensioenverzekeringen zijn aangetoond, kan diplomering plaatsvinden. Examenstandaard Het document Advies Toetstermen WFT-module Pensioenverzekeringen van het CDFD vormt het uitgangspunt voor dit portfolio. Uw bewijsmateriaal wordt aan de hand van deze standaard getoetst. Portfolio EVC-traject WFTNIVO WFTNIVO - versie 1.0 Bijgewerkt: 17 september

6 Uw persoonlijke gegevens Naam: Geslacht: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoonnummer privé: Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Werkgever (naam, adres en telefoonnummer): Functie: Doel EVC-traject: Portfolio EVC-traject WFTNIVO WFTNIVO - versie 1.0 Bijgewerkt: 17 september

7 Diplomadossier Uw opleidingservaringen Naam opleiding/cursus/training Richting/vakken Periode (van-tot) Certificaat ja/nee Bewijsstuk bijgesloten (nr.)? Wanneer u niet voldoende ruimte heeft, kunt u dit formulier kopiëren en extra toevoegen. Portfolio EVC-traject WFTNIVO WFTNIVO - versie 1.0 Bijgewerkt: 17 september

8 Ervaringsprofiel Uw werkervaringen Functie en taken Werkgever (naam en omschrijving) Uren per week Periode (van-tot) Getuigschrift/referenties/ werkgeversverklaring Bewijsstuk bijgesloten (nr.)? Wanneer u niet voldoende ruimte heeft, kunt u dit formulier kopiëren en extra toevoegen. Portfolio EVC-traject WFTNIVO WFTNIVO - versie 1.0 Bijgewerkt: 17 september

9 Uw overige relevante ervaring (vrijwilligerswerk/hobby s/talenkennis) Functie en taken Organisatie Uren per wk/mnd Periode (van-tot) Referenties Bewijsstuk bijgesloten (nr.)? Wanneer u niet voldoende ruimte heeft, kunt u dit formulier kopiëren en extra toevoegen. Portfolio EVC-traject WFTNIVO WFTNIVO - versie 1.0 Bijgewerkt: 17 september

10 Bijlage: Voorbeelden bronnen voor bewijzen Diploma s, getuigschriften, certificaten van opleidingen, cursussen en/of trainingen Aanbevelingsbrieven/referenties (ondertekend) Relevante hobby s, vrijwilligerswerk Foto s of video s van uitvoering werkzaamheden Bijdragen aan opgestelde klantprofielen, risicoprofielen, offertes Notulen vergaderingen wisseling klantcontact, opgebouwd klantdossier wisseling contact met externen, bijv. relaties m.b.t. offerteaanvragen (Resultaten van) klanttevredenheidsonderzoeken Verslagen van functioneringsgesprekken, POP en andere documenten rondom persoonlijke ontwikkeling Portfolio EVC-traject WFTNIVO WFTNIVO - versie 1.0 Bijgewerkt: 17 september

11 Bijlage: Beoordelingsmodel EVC-traject Pensioenverzekeringen Dit overzicht is gebaseerd op het document Advies Toetstermen WFT-module Pensioenverzekeringen. Hierin staan competenties omschreven. Een competentie is een combinatie van kennis, vaardigheden en gedrag. Informatie voor de kandidaat Met uw bewijsmateriaal gaat u aantonen dat u de competenties met betrekking tot Pensioenverzekeringen beheerst. Dit doet u als volgt: van elk bewijs dat u in uw portfolio stopt zet u het betreffende nummer achter de competentie(s) waarvan u vindt dat het bewijs dat aantoont. Een bewijs kan naar uw mening ook een heel werkproces aantonen. Zet het nummer dan achter het werkproces in de rechter kolom. Het hieronder beschreven beoordelingsmodel geldt binnen het EVC-traject als basis voor de beoordeling of u het diploma Pensioenverzekeringen zal behalen. Per competentie staat het gewenste gedrag beschreven. Portfolio EVC-traject WFTNIVO WFTNIVO - versie 1.0 Bijgewerkt: 17 september

12 Naam kandidaat: Inschrijfnummer kandidaat: Naam assessor: Datum: Handtekening assessor: Competenties ter beoordeling Competentie De kandidaat Aangetoond Niet aangetoond 1 Bij de inventarisatie van wensen en Adviseert verschillende belanghebbenden juist en correct mogelijkheden van de opdrachtgever m.b.t. de pensioenverzekeringen en 2 premiepensioenvorderingen verschillende personen gestructureerd en onbevooroordeeld bevragen en dit correct rapporteren 3 Bij het berekenen van aanspraken en lasten van pensioenverzekeringen en premiepensioenvorderingen ICT-toepassingen gebruiken Op een verantwoorde kritische manier de financiële informatie van de onderneming 5 verzamelen en analyseren alsmede de financiële informatie bespreken De ontworpen pensioenregeling in samenhang met onder meer de verkregen financiële 8 Oordeel assessor over bewijslast: Neemt bij belanghebbenden weerstanden weg die bestaan op grond van vooroordelen en onbekendheid van de materie Juist en correct 4 Brengt een goed pensioenadvies uit Heeft na analyse een goed beeld van de financiële positie van de onderneming 6 Geeft passend advies 7 Wijst op lastenontwikkeling en betaalbaarheid gegevens van de onderneming bespreken Verwerkt de financiële gegevens in zijn advies Nummers bewijsstukken Portfolio EVC-traject WFTNIVO WFTNIVO - versie 1.0 Bijgewerkt: 17 september

13 Competenties ter beoordeling Competentie De kandidaat Aangetoond Niet aangetoond 9 Leidt het gesprek 10 Stelt open vragen Behoefte m.b.t. de pensioenvoorziening van de 11 Luistert actief DGA inventariseren 12 Verplaatst zich in de situatie van de DGA 13 Vat het gesprek herkenbaar samen 14 Vertaalt de pensioentoezegging naar risico s voor de besloten vennootschap 15 Legt de financieringsovereenkomst uit Aansluitingsverschillen oplossen tussen 16 Bepaalt welke verzekeringsoplossing past bij de civielrechtelijke pensioentoezegging in eigen beheer en pensioentoezegging van de DGA verzekerde regeling (mondeling) 17 Toetst of de eventuele wens om de pensioendatum te vervroegen of te verlaten past bij de reeds bestaande verzekerde oplossing 18 Past dientengevolge actief, indien nodig, het product aan 19 Stelt een pensioenbrief op die pensioentechnisch juist is Pensioenbrief opstellen wat betreft het 20 Stelt een pensioenbrief op die civieljuridisch juist is verzekerde deel en het controleren van de door 21 Stelt een pensioenbrief op die fiscaal juist is de verzekeraar verstrekte pensioenbrief 22 Stelt een pensioenbrief op die correct en begrijpelijk geformuleerd is 23 De financiële informatiestromen tussen werkgever en pensioenuitvoerde (nota s Is precies en alert op onvolkomenheden rekening courant) controleren Oordeel assessor over bewijslast: Nummers bewijsstukken Competenties ter beoordeling Competentie De kandidaat Aangetoond Niet aangetoond Nummers bewijsstukken Portfolio EVC-traject WFTNIVO WFTNIVO - versie 1.0 Bijgewerkt: 17 september

14 24 Vertaalt de pensioentoezegging naar risico s voor de besloten vennootschap 25 Legt de financieringsovereenkomst uit Aansluitingsverschillen oplossen tussen 26 Bepaalt welke verzekeringsoplossing past bij de civielrechtelijke pensioentoezegging in eigen beheer en pensioentoezegging van de DGA verzekerde regeling (schriftelijk) 27 Toetst of de eventuele wens om de pensioendatum te vervroegen of te verlaten past bij de reeds bestaande verzekerde oplossing 28 Past dientengevolge actief, indien nodig, het product aan 29 Gaat bij de vergelijking van (collectieve) pensioenen zoveel mogelijk uit van gelijke en reële uitgangspunten Offertes van verzekeraars met elkaar 30 Beoordeelt het eventueel te vormen ondernemingspensioenfonds vergelijken 31 Adviseert over het aanvragen van vrijstelling bij een bedrijfstakpensioenfonds 32 Verklaart de verschillen in begrijpelijke taak 33 Verklaart de verschillen met voorbeelden De verschillende offertes vanuit de wensen van 34 Handelt integer de opdrachtgever prioriteren en verklaren 35 Handelt professioneel 36 Verzorgt een passend advies 37 Analyseert de factoren inkomende en uitgaande waardeoverdracht 38 Collectieve waardeoverdracht beoordelen en Verzorgt begrijpelijke mondeling adviezen 39 hierover adviseren Verzorgt begrijpelijke schriftelijke verslaglegging van het advies 40 Stelt vast of de kosten redelijk zijn in relatie tot de Pensioenwet 41 Over winstdelingssystemen en life cycle beleggen adviseren Verzorgt een passend advies Oordeel assessor over bewijslast: Competenties ter beoordeling Competentie De kandidaat Aangetoond Niet aangetoond 42 Over excedentregelingen adviseren, ook als Verzorgt een passend advies 43 aanvulling op ondernemingspensioenfondsen en bedrijfstakpensioenfondsen in combinatie Sluit in zijn advies aan bij de behoefte van de opdrachtgever met verzekerde regelingen Nummers bewijsstukken Portfolio EVC-traject WFTNIVO WFTNIVO - versie 1.0 Bijgewerkt: 17 september

15 44 Maakt foutloze berekeningen 45 Verzorgt een inzichtelijke en begrijpelijke presentatie Lasten en aanspraken met behulp van software 46 Verklaart de wijze van berekenen berekenen 47 Legt de principes achter de berekeningen uit 48 Schat de uitkomsten op juistheid in 49 Geeft advies met behulp van pensioenleidraden van de AFM 50 Alle over de werkgever ingewonnen informatie naar een passende pensioenverzekering en Gaat op een juiste wijze om met tegenstrijdige prioriteiten/doelstellingen 51 premiepensioenvordering vertalen Signaleert en benoemt de prioriteiten/doelstellingen 52 Koppelt prioriteiten/doelstellingen terug naar de werkgever 53 Geeft een passend advies De effecten van toeslagmodellen interpreteren 54 Maakt een correct schriftelijk verslag 55 Verstrekt mondeling begrijpelijke en juiste informatie aan De wijziging van de pensioenverzekering en belanghebbenden 56 premiepensioenvordering begeleiden Verstrekt schriftelijk begrijpelijke en juiste informatie aan belanghebbenden 57 Spoort eventuele fouten, onjuistheden en onvolkomenheden op 58 Communiceert hierover mondeling met de aanbieder Relevante documenten controleren 59 Communiceert hierover schriftelijk met de aanbieder 60 Zorgt voor correcte documenten 61 Lasten en aanspraken specifiek t.a.v. de DGAsituatie Maakt correcte pensioenberekeningen 62 met behulp van software berekenen Schat de uitkomsten van berekeningen goed in Oordeel assessor over bewijslast: Competenties ter beoordeling Competentie De kandidaat Aangetoond Niet aangetoond Het pensioenadviestraject fasegewijs op procesmatige wijze uitvoeren en vastleggen, zodat een goed inzicht in de risico s van de pensioenregeling voor een organisatie wordt verkregen. Hierover helder communiceren en Heeft een goed inzicht in de risico s van de pensioenregeling voor een organisatie Communiceert hierover helder Nummers bewijsstukken Portfolio EVC-traject WFTNIVO WFTNIVO - versie 1.0 Bijgewerkt: 17 september

16 65 een eigen oordeel vormen over welke advieskeuze voor de betreffende organisatie passend is Een risicomodel op basis van de Enterprise Risk Management (ERM) hanteren om de risico s die betrekking hebben op de 67 pensioenregeling van de organisatie op een overzichtelijke wijze in kaart brengen en hierbij één van de volgende risicomodellen gebruiken: COSO II of ISO Kritische punten in het pensioencontract vaststellen bij adviseren, beheren en bemiddelen van dit pensioencontract op basis van de modellen en het hanteren van Enterprise 69 Risk Management (ERM). Hierbij de financiële informatiestromen tussen werkgever en pensioenuitvoerder controleren (nota s rekening courant) Oordeel assessor over bewijslast: Vormt zijn eigen oordeel over welke advieskeuze voor de betreffende organisatie passend is 66 Brengt de risico s die betrekking hebben op de pensioenregeling van een organisatie op een overzichtelijke wijze in kaart Werkt fasegewijs bij risicoanalyse Zorgt ervoor dat kritische punten worden herkend door de opdrachtgever Zorgt ervoor dat kritische punten worden onderschreven door de opdrachtgever Competenties ter beoordeling Competentie De kandidaat Aangetoond Niet aangetoond 70 Met betrekking tot pensioenregeling de te Heeft een goed inzicht in de risico s van de pensioenregeling voor bereiken doelstellingen, strategie en activiteiten een organisatie 71 van de onderneming analyseren. De Communiceert hierover duidelijk 72 risicoanalyse met betrekking tot het Vormt een eigen oordeel over welke advieskeuze voor de pensioenadviestraject fasegewijs op betreffende organisatie passend is 73 procesmatige wijze uitvoeren en dit vastleggen Creëert draagvlak voor de modelmatige benadering van Nummers bewijsstukken Portfolio EVC-traject WFTNIVO WFTNIVO - versie 1.0 Bijgewerkt: 17 september

17 risicomanagement bij de opdrachtgever 74 Zorgt voor een herkenbaar resultaat 75 Communiceren over en beoordelen met betrekking tot de pensioenregeling, de interne Brengt de risico s op een overzichtelijke wijze in kaart en externe omgeving, ondernemingsrisico s, 76 procesrisico s, in kaart gebrachte kritische succesfactoren, risico s vanuit een breed en Werkt fasegewijs bij risicoanalyse divers perspectief 77 Informatie die nodig is om de risico s in kaart te brengen die zich kunnen voordoen bij een Geeft de verzekeringnemer een goed inzicht van de risico s die hij tweedepijlerpensioensituatie verzamelen, zelf wel of niet kan of wil dragen bewerken, beoordelen en documenteren. Op 78 basis van de verzamelde informatie inschatten Zorgt ervoor dat de risicoanalyse traceerbaar is hoe groot de kans is dat een betreffend risico zal voordoen en de mogelijke gevolgen 79 aangeven als een betreffend risico zich Zorgt ervoor dat de risicoanalyse herleidbaar is daadwerkelijk voordoet Oordeel assessor over bewijslast: Competenties ter beoordeling Competentie De kandidaat Aangetoond Niet aangetoond 80 Gebruikt duidelijke en begrijpelijke taal 81 Geeft voorbeelden om te toetsen of de verzekeringnemer een en Met de verzekeringnemer over de risico s die ander begrepen heeft 82 zich kunnen voordoen bij een Stelt vragen om te toetsen of de verzekeringnemer een en ander tweedepijlerpensioensituatie communiceren begrepen heeft 83 Controleert of de verzekeringnemer in eigen woorden kan vertellen welke risico s gedekt zijn 84 Het adviestraject plannen Plant het adviestraject Nummers bewijsstukken Portfolio EVC-traject WFTNIVO WFTNIVO - versie 1.0 Bijgewerkt: 17 september

18 85 Verwerft de opdracht via verschillende kanalen bij een nieuwe relatie 86 De behoeften met betrekking tot de te ontwerpen pensioenregeling inventariseren en Inventariseert de behoeften correct 87 analyseren Analyseert de behoeften correct 88 De belanghebbenden (bijv. accountant, ondernemingsraad en opdrachtgever) Past zich aan het kennisniveau van de belanghebbende aan interviewen 89 De ontworpen pensioenregeling aan de Presenteert aan de opdrachtgever 90 werkgever presenteren Selecteert daarbij het passende aanbod 91 Inzake de pensioenverzekering en premiepensioenvordering bij fusieprocessen, management buy out, overnames, overgang Adviseert correct bij verschillende pensioenregelingen onderneming adviseren 92 De regeling implementeren en daarbij de nodige Implementeert de regeling 93 nazorg verrichten Verricht de nodige nazorg 94 Begeleidt individuele en/of collectieve waardeoverdracht in lopende Individuele en/of collectie waardeoverdracht pensioenverzekeringen, premiepensioenvorderingen of in een begeleiden adviesgesprek Oordeel assessor over bewijslast: Competenties ter beoordeling Competentie De kandidaat Aangetoond Niet aangetoond 95 Bij einde contractuele looptijd De pensioenregeling tijdens en/of einde looptijd 96 Bij tegenvallende financiële resultaten van de werkgever beoordelen 97 Bij te dure pensioenregeling 98 Geconfronteerd met overlijden, arbeidsongeschiktheid en echtscheiding van een deelnemer aan de pensioenverzekering of premiepensioenvordering Gaat correct om met de bestaande pensioenverzekering of premiepensioenvordering De ontworpen pensioenverzekering en premiepensioenvordering aan de DGA Heeft een gesprek met de DGA, accountant en eventueel partner presenteren Presenteert correct en passend Nummers bewijsstukken Portfolio EVC-traject WFTNIVO WFTNIVO - versie 1.0 Bijgewerkt: 17 september

19 101 Geconfronteerd met uitdiensttreding, pensionering en/of overlijden en/of arbeidsongeschiktheid en/of echtscheiding van de DGA en/of zijn partner 102 De motieven van de DGA met betrekking tot de pensioentoezegging vaststellen en deze analyseren (in hoeverre staat het creëren van liquiditeiten of de mate waarin de DGA een zeker inkomen na de pensioendatum wil centraal). Daarbij wijzen de risico s, gevolgen van verzekeren en eigen beheer Oordeel assessor over bewijslast: Gaat correct om met de bestaande pensioenverzekering of premiepensioenvordering Adviseert over risico en rendement op pensioenvoorziening eigen beheer in vergelijking met risico en rendement van een verzekerd pensioen Analyseert doelstellingen, kennis en ervaring van de DGA met betrekking tot pensioen Beschrijft de mogelijkheden van DGA voor zijn oude dag, met name de hoogte van het pensioen, lijfrente of lijfrente banksparen en box III. Competenties ter beoordeling Competentie De kandidaat Aangetoond Niet aangetoond 103 De belangen van de verschillende actoren in kaart brengen (o.a. aanbieders, adviseurs, bemiddelaars, werkgevers, werknemers, DGA, partner DGA) en analyseert de mogelijke Toetst keuzes aan de professionele normen dilemma s die kunnen ontstaan omdat er sprake kan zijn van tegengestelde belangen van de actoren 104 Belangen van de verschillende actoren afwegen bij de te maken keuzes tijdens de totstandkoming van het te vervaardigen Toetst keuzes aan de professionele normen pensioenadvies. In staat zijn om gemaakte keuzes te verantwoorden en deze dilemma s te Nummers bewijsstukken Portfolio EVC-traject WFTNIVO WFTNIVO - versie 1.0 Bijgewerkt: 17 september

20 communiceren, zowel mondeling als schriftelijk 105 Mondeling en schriftelijk over pensioenadviezen communiceren Oordeel assessor over bewijslast: Communiceert zodanig dat de klant/doelgroep het advies begrijpt Portfolio EVC-traject WFTNIVO WFTNIVO - versie 1.0 Bijgewerkt: 17 september

21 Beoordelingsmodel bewijsmateriaal Elk bewijs dat u inlevert wordt individueel beoordeeld met behulp van onderstaand beoordelingsmodel. Beoordeling bewijsmateriaal Bewijsnummer: Omschrijving bewijsstuk: Bewijs heeft betrekking op (werkproces/competenties): 1 Relevantie 2 Authenticiteit 3 Actualiteit 4 Variatie 5 Kwantiteit Zijn alle beoordelingscriteria voldoende? Dan is dit bewijs overtuigend voor het portfolio. Voldoende Verantwoording beoordeling: Leg hier kort uit waarom u het bewijs met deze uitkomst beoordeeld heeft: JA NEE Onvoldoende Portfolio EVC-traject WFTNIVO WFTNIVO - versie 1.0 Bijgewerkt: 17 september

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO Handleiding voor de kandidaat Bijgewerkt: 19 maart 2013 1 Contactgegevens: WFTNIVO Villawal 11 3432 NX Nieuwegein Tel. 030 6023075 info@wftnivo.nl www.wftnivo.nl

Nadere informatie

Portfolio Nivometing Kandidaat-makelaar Wonen

Portfolio Nivometing Kandidaat-makelaar Wonen Portfolio Nivometing Kandidaat-makelaar Wonen Naam portfoliohouder: Kandidaatnummer: Portfolio Nivometing SVMNIVO SVMNIVO - versie 1.1 Laatst bijgewerkt: 13 juli 2011 1 Contactgegevens: SVMNIVO Postbus

Nadere informatie

Portfolio Nivometing Kandidaat-makelaar Wonen

Portfolio Nivometing Kandidaat-makelaar Wonen Portfolio Nivometing Kandidaat-makelaar Wonen Naam portfoliohouder: Kandidaatnummer: Portfolio Nivometing SVMNIVO SVMNIVO - versie 1.2 Laatst bijgewerkt: 15 augustus 2011 1 Contactgegevens: SVMNIVO Postbus

Nadere informatie

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Contactgegevens: Laatst bijgewerkt: 29 februari 2012 1 SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO

Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO Laatst bijgewerkt: 24 november 2011 1 Contactgegevens: SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

Wft Pensioenvergunning. Praktische gevolgen

Wft Pensioenvergunning. Praktische gevolgen Wft Pensioenvergunning Praktische gevolgen Juni 2011 Agenda Achtergrond Reikwijdte van de vergunning Deskundigheidseisen Overgangsbepalingen Gevolgen AFM onderzoek Pensioenadvisering april 2010 75% pensioenadviezen

Nadere informatie

WFT- module pensioenverzekeringen. 27 maart 2012 Bram Krijnen RPC

WFT- module pensioenverzekeringen. 27 maart 2012 Bram Krijnen RPC WFT- module pensioenverzekeringen 27 maart 2012 Bram Krijnen RPC Agenda Inleiding WFT module pensioenverzekeringen Toets / eindtermen WFT module pensioenverzekeringen WFT Pensioenopleiding WFT Examen Voorstel

Nadere informatie

BIJLAGE 1 EINDTERMEN WFT-MODULE PENSIOENVERZEKERINGEN

BIJLAGE 1 EINDTERMEN WFT-MODULE PENSIOENVERZEKERINGEN BIJLAGE 1 EINDTERMEN WFT-MODULE PENSIOENVERZEKERINGEN College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 8 december 2010, Den Haag Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Toelichting pag.3 Eindtermen kennis...pag.4

Nadere informatie

Dit portfolio is van. Naam kandidaat: Werkzaam bij:

Dit portfolio is van. Naam kandidaat: Werkzaam bij: Dit portfolio is van Naam kandidaat: Werkzaam bij: INHOUDSOPGAVE PORTFOLIO 1. Doel en functie portfolio Deel 1 2. Persoonsgegevens portfoliobezitter 3. Overzicht van leerervaringen 4. Overzicht van werkervaringen

Nadere informatie

Handleiding EVC-procedure

Handleiding EVC-procedure Handleiding EVC-procedure Informatie voor de kandidaat VAPRO Basisoperator VAPRO A VAPRO B VAPRO C december 2007 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen

Nadere informatie

PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Consumptief Krediet

PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Consumptief Krediet PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE Consumptief Krediet College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2014, Den Haag 1 ALGEMENE KENNIS EN VAARDIGHEDEN KENNIS Eindterm 1a De persoon maakt bij zijn

Nadere informatie

Datum 18 november 2011 Betreft Wijziging van de Regeling vaststelling toetstermen examens financiele dienstverlening Wft

Datum 18 november 2011 Betreft Wijziging van de Regeling vaststelling toetstermen examens financiele dienstverlening Wft > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Directie Financiële Markten orte oorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Staatscourant 5 december 2011, nr. 21803 Datum

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst

Dienstverleningsovereenkomst Dienstverleningsovereenkomst Algemeen Op basis van het door ons verstrekte dienstverleningsdocument en het gevoerde gesprek ontvangt u hierbij een voorstel voor onze dienstverlening ten behoeve van (optioneel):

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Een vrijstelling op basis van praktijkervaring is alleen mogelijk voor vier cursussen uit de bacheloropleiding, te weten

Nadere informatie

Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO

Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO Deze notitie geeft een checklist voor hogescholen die gebruikt kán worden bij het opzetten van een EVC-procedure in het kader van het pilot-project

Nadere informatie

Pensioenadvies. Uw pensioenregeling helder en degelijk in beeld

Pensioenadvies. Uw pensioenregeling helder en degelijk in beeld Pensioenadvies Uw pensioenregeling helder en degelijk in beeld Pensioenregelingen en toezicht Pensioen is een arbeidsvoorwaarde die wordt afgesproken tussen werkgever en werknemer met als primaire doelstelling

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT

DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT Op alle diensten die door PSI Pensioenbeheer worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

AANLEIDING EN ACHTERGROND VERGUNNING PENSIOENVERZEKERINGEN

AANLEIDING EN ACHTERGROND VERGUNNING PENSIOENVERZEKERINGEN 7 Nieuwe vergunning voor advisering over pensioen: doen? HESTER BRENNINKMEIJER WERKZAAM BIJ HET EXAMENINSTITUUT BEROEPSONDERWIJS FINANCIËLE SECTOR (EBFS) EN MR. DRS. ALIEKE DOORNINK WERKZAAM BIJ HET INSTITUUT

Nadere informatie

WFT Pensioen, bedreiging of kans?! Sander Sanders mpla

WFT Pensioen, bedreiging of kans?! Sander Sanders mpla WFT Pensioen, bedreiging of kans?! Sander Sanders mpla Programma Aanleiding: AFM rapport Maatregel: WFT Pensioen Keuze? Conclusie Aanleiding (1) AFM-rapport Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen uit april

Nadere informatie

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Door relevante praktijkervaring ontstaat voor u de mogelijkheid vrijstelling te krijgen voor maximaal 5 modulen

Nadere informatie

Leidraad tweedepijler pensioenadvisering

Leidraad tweedepijler pensioenadvisering Leidraad tweedepijler pensioenadvisering Aflevering 10: Advisering van de werkgever over een passend pensioenproduct: samenvatting Het adviseren van een werkgever over een tweedepijler pensioenproduct

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. SAASOURAN Officiële uitgave van het oninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21803 5 december 2011 Wijziging van de Regeling vaststelling en examens financiele dienstverlening Wft 18 november 2011 Nr.

Nadere informatie

TOETSTERMEN. Wft-MODULE. Pensioenverzekeringen BIJLAGE B8 ----------------------------------------

TOETSTERMEN. Wft-MODULE. Pensioenverzekeringen BIJLAGE B8 ---------------------------------------- TOETSTERMEN Wft-MODULE Pensioenverzekeringen IJLAGE 8 ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 25 juli 2012, Den Haag Pagina 1 van 33 In het onderstaande

Nadere informatie

Leidraad tweedepijler pensioenadvisering

Leidraad tweedepijler pensioenadvisering Leidraad tweedepijler pensioenadvisering Aflevering 1: De AFM helpt bij een goed advies Het adviseren van een werkgever over een tweedepijler pensioenproduct van een verzekeraar (hierna pensioenproduct)

Nadere informatie

Portfoliobeoordeling. Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel

Portfoliobeoordeling. Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel Portfoliobeoordeling Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel Programma Portfolio als assessmentinstrument (presentatie) (20 min) Soorten bewijsstukken en VRAAK-criteria (presentatie en oefening) (10 min) Koppelen

Nadere informatie

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd?

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? MijnID.nu en QRM helpen je op weg naar geregistreerd directeur onderwijs. MijnID.nu en QRM bieden gezamenlijk een traject aan tot een erkend

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

Welke producten vallen onder de nieuwe Wft-vergunning Pensioenverzekeringen? Onder de nieuwe vergunning Wft Pensioenverzekeringen komen te vallen:

Welke producten vallen onder de nieuwe Wft-vergunning Pensioenverzekeringen? Onder de nieuwe vergunning Wft Pensioenverzekeringen komen te vallen: Onderdeel: Item: U en uw vergunning Pensioenvergunning Waarom komt er een nieuwe vergunning Pensioenverzekeringen? In april 2010 heeft de AFM het rapport Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen gepubliceerd.

Nadere informatie

Leidraad tweedepijler pensioenadvisering

Leidraad tweedepijler pensioenadvisering Leidraad tweedepijler pensioenadvisering Aflevering 7: Welk pensioenproduct past bij de werkgever? Het adviseren van een werkgever over een tweedepijler pensioenproduct van een verzekeraar (hierna pensioenproduct)

Nadere informatie

Helpende Welzijn. Portfolio Overzicht van verworven competenties en kwalificaties

Helpende Welzijn. Portfolio Overzicht van verworven competenties en kwalificaties Portfolio Overzicht van verworven competenties en kwalificaties Helpende Welzijn Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030 750 7000 F 030

Nadere informatie

Leidraad tweedepijler pensioenadvisering

Leidraad tweedepijler pensioenadvisering Leidraad tweedepijler pensioenadvisering Aflevering 2: Inventariseer aanwezigheid CAO en BPF Advisering van werkgevers over tweedepijler pensioenen valt onder de werking van de Wet op het financieel toezicht

Nadere informatie

VRAGENLIJST KLANTPROFIEL INDIVIDUEEL

VRAGENLIJST KLANTPROFIEL INDIVIDUEEL VRAGENLIJST KLANTPROFIEL INDIVIDUEEL Klantprofiel Individueel Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke

Nadere informatie

Service Level Agreement. Van

Service Level Agreement. Van Service Level Agreement Van Voor. Paraaf Pagina 1 van 8 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2 Modulaire opbouw dienstverlening 3 3. Module communicatie 3 4. Module beheer 4 5. Voorwaarden voor opdrachtgever 5

Nadere informatie

Veel succes met het invullen van de Quickscan. Quickscan EVC Centrum Nederland Pagina 2/ 6

Veel succes met het invullen van de Quickscan. Quickscan EVC Centrum Nederland Pagina 2/ 6 Quickscan Inleiding EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties. Met kennis en ervaring die u op uw werkplek of mogelijk zelf in privé en/of vrijwilligerswerk heeft opgedaan, komt u mogelijk in aanmerking

Nadere informatie

Heb jij je diploma al?

Heb jij je diploma al? Heb jij je diploma al? 1 Haal nu je Er varingscertificaat (EVC) voor de zwembranche. Omdat jouw praktijker var ing veel waard is kun je met een EVCtraject in aanmerking komen voor een erkend branchediploma

Nadere informatie

Profiel EVC-begeleider

Profiel EVC-begeleider Profiel EVC-begeleider Colofon Titel: Profiel EVC-begeleider Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.0 Datum: Maart 2011 Projectnummer: 12822.05 Kenniscentrum EVC Postbus 19194 3501 DD Utrecht Tel: 030-6374711

Nadere informatie

EVC Erkennen van Verworven Competenties. EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep

EVC Erkennen van Verworven Competenties. EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep EVC Erkennen van Verworven Competenties EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep Inleiding EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties. Met kennis en ervaring die u op uw werkplek of mogelijk zelf in privé

Nadere informatie

WFT Pensioen, bedreiging of kans?! E.H.A.M. Lacroix MPLA/FFP

WFT Pensioen, bedreiging of kans?! E.H.A.M. Lacroix MPLA/FFP WFT Pensioen, bedreiging of kans?! E.H.A.M. Lacroix MPLA/FFP Programma Aanleiding: AFM rapport Maatregel: WFT Pensioen Keuze? Conclusie Aanleiding (1) AFM rapport Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen

Nadere informatie

Toelating tot de Stichting Verenigde Register Operational Auditors (SVRO)

Toelating tot de Stichting Verenigde Register Operational Auditors (SVRO) Aanvraag formulier Toelating tot de Stichting Verenigde Register Operational Auditors (SVRO) Niet in te vullen door aanvrager: Diploma akkoord: ja/nee Werkervaring akkoord: ja/nee Documenten akkoord: ja/nee

Nadere informatie

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Portfoliobegeleiding Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Agenda Welkom Kennismaking Uitleg bijeenkomst Werkplekleren Inhoud portfolio Portfolio-opdrachten Eindkwalificaties Reflectie op de kernopgaven

Nadere informatie

TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN. Volmacht Overig. Bijlage E10 ----------------------

TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN. Volmacht Overig. Bijlage E10 ---------------------- TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN Volmacht Overig Bijlage E10 ---------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Juni 2013, Den Haag 1 ALGEMENE KENNIS EN VAARDIGHEDEN KENNIS Eindterm 1a

Nadere informatie

ERKENNING EERDER VERWORVEN COMPETENTIES. Handleiding portfolio

ERKENNING EERDER VERWORVEN COMPETENTIES. Handleiding portfolio ERKENNING EERDER VERWORVEN COMPETENTIES Handleiding portfolio Inleiding U staat aan het begin van een EVC-procedure. De algemene informatie over de procedure op zich, kunt u in de EVC-gids (EVC/KAND/2)

Nadere informatie

Kwalificatiedossiers. Kerntaken werkprocessen

Kwalificatiedossiers. Kerntaken werkprocessen Inhoudsopgave Inleiding Wat is EVC? EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. EVC is een instrument dat de werknemer / werkzoekende en belanghebbende organisatie in staat stelt om competenties

Nadere informatie

Korte informatie HVK examenkandidaten

Korte informatie HVK examenkandidaten Korte informatie HVK examenkandidaten Geachte kandidaat, Hartelijk dank voor uw aanmelding bij de DNV GL HVK portal. U bent geregistreerd. U kunt beginnen met het aanleveren van de gevraagde documenten.

Nadere informatie

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland KWALITEITSCODE EVC Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland CODE 1. DOEL Het doel van EVC is het zichtbaar maken, waarderen en erkennen van individuele competenties.

Nadere informatie

Leidraad tweedepijler pensioenadvisering

Leidraad tweedepijler pensioenadvisering Leidraad tweedepijler pensioenadvisering Aflevering 8: Advies bij wijziging of verlenging bestaande pensioenregeling Het adviseren van een werkgever over een tweedepijler pensioenproduct van een verzekeraar

Nadere informatie

Talentenmap. Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang. Handtekening begeleider:

Talentenmap. Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang. Handtekening begeleider: TALENTENMAP Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse Talentenmap Naam: XY Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse Datum opmaak: dd/mm/jjjj Handtekening kandidaat: Handtekening begeleider: Dit talentenmapsysteem

Nadere informatie

PORTFOLIO EVC/KAND/3. Naam:. Instelling: Hogeschool Gent, Faculteit Mens en Welzijn. Datum aanvraag:.

PORTFOLIO EVC/KAND/3. Naam:. Instelling: Hogeschool Gent, Faculteit Mens en Welzijn. Datum aanvraag:. PORTFOLIO Naam:. Instelling: Hogeschool Gent, Faculteit Mens en Welzijn Datum aanvraag:. Beoogde opleiding: Brugopleiding Verpleegkunde met basismodule:. Aanmeldingsformulier EVC-procedure Ondergetekende........

Nadere informatie

De onderbouwing in het ervaringscertificaat

De onderbouwing in het ervaringscertificaat Een goed en een slecht voorbeeld van een onderbouwing Secretaresse I Inleiding Onderbouwing In deze toelichting wordt nader ingegaan op de onderbouwing in een ervaringscertificaat. We gebruiken hier de

Nadere informatie

Dienstverlening pensioen

Dienstverlening pensioen www.visieplus.nl 077-8519744 06-24786916 info@visieplus.nl Dienstverlening pensioen Informatie over onze dienstverlening op het gebied van pensioen Paolo Seijsener 5-2-2013 Inhoud Inleiding... 2 VisiePlus...

Nadere informatie

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure EVC procedure 1. Inleiding... 2 1.1. Wat zijn EVC = Elders Verworven Competenties?... 2 1.2. Wat is EVK = Elders Verworven Kennis?... 2 2. Welke stappen?... 2 3. Informeren... 2 4. De aanmelding... 3 4.1.

Nadere informatie

Klantprofiel. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Postcode : Woonplaats : Geboortedatum : Geboorteplaats. Naam partner : Voorletters :

Klantprofiel. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Postcode : Woonplaats : Geboortedatum : Geboorteplaats. Naam partner : Voorletters : Doelstelling klantprofiel: Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken wij

Nadere informatie

Talentenmap. Ervaringsbewijs Begeleider buitenschoolse kinderopvang

Talentenmap. Ervaringsbewijs Begeleider buitenschoolse kinderopvang TALENTENMAP Ervaringsbewijs Begeleider buitenschoolse kinderopvang Talentenmap Naam: XY Ervaringsbewijs Begeleider buitenschoolse kinderopvang Datum opmaak: dd/mm/jjjj Handtekening kandidaat: Dit talentenmapsysteem

Nadere informatie

Leidraad tweedepijler pensioenadvisering

Leidraad tweedepijler pensioenadvisering Leidraad tweedepijler pensioenadvisering Aflevering 5: Passend advies houdt rekening met alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van pensioenen Het adviseren van een werkgever over een tweedepijler

Nadere informatie

1. Bijlage 1: Formulier EVK

1. Bijlage 1: Formulier EVK 1. Bijlage 1: Formulier EVK CVO COOVI E. Grysonlaan 1 1070 Anderlecht 02 526 51 00 cvo@coovi.be AANVRAAG VRIJSTELLING VIA EVK OPLEIDING: graduaat Schooljaar 2016-2017 NAAM:... Voornaam:... Geboorteplaats:...

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Adviescentrum van de Graaf 2012 - versie 3 Adviescentrum van de Graaf Pagina 1 Inleiding Op onze dienstverlening is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Eén van de

Nadere informatie

Klantprofiel KR8 in Verzekeringen

Klantprofiel KR8 in Verzekeringen Klantprofiel KR8 in Verzekeringen Inleiding Alvorens een advies te geven, zijn wij als financieel adviseur verplicht ons een beeld te vormen van uw persoonlijke en financiële situatie. Dit Klantprofiel

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Naam deelnemer: Voor de opleiding:

Curriculum Vitae. Naam deelnemer: Voor de opleiding: Curriculum Vitae Naam deelnemer: Voor de opleiding: Schouten & Nelissen University Van Heemstraweg-West 5 5301 PA Zaltbommel Postbus 266 5300 AG Zaltbommel Telefoon: 0418 688666 Fax: 0418 680099 E-mail:

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DVD 2013.1 Van t Riet Assurantie Advies B.V. Pagina 1 van 5 Inleiding Op onze dienstverlening is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Eén van de eisen uit deze wet

Nadere informatie

Mr. J. Oosterbaan Martinius Algemeen directeur Bureau D & O

Mr. J. Oosterbaan Martinius Algemeen directeur Bureau D & O Mr. J. Oosterbaan Martinius Algemeen directeur Bureau D & O 1 Inhoud Aanleiding voor nieuwe eisen Geconstateerde gebreken Leidraden tweedepijler pensioenproducten Inhoud regeling deskundigheid Examen versus

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

B. BEZITTINGEN Heeft u een eigen woning: ja/nee Beschikt u over spaargelden: ja/nee Globale omvang: Welk rendement rekent u hierover: %

B. BEZITTINGEN Heeft u een eigen woning: ja/nee Beschikt u over spaargelden: ja/nee Globale omvang: Welk rendement rekent u hierover: % KLANTPROFIEL Doelstelling klantprofiel: Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken

Nadere informatie

PA en ander geneuzel. EFP Noord Leeuwarden, 23 september 2014. Richard Meinders SVC Compliance @richardmeinders

PA en ander geneuzel. EFP Noord Leeuwarden, 23 september 2014. Richard Meinders SVC Compliance @richardmeinders PA en ander geneuzel EFP Noord Leeuwarden, 23 september 2014 Richard Meinders SVC Compliance @richardmeinders 2 Agenda Even voorstellen Permanent actueel PE plus AOV advies Dienstverlening op maat 3 Even

Nadere informatie

De toekomst van de pensioenadviseur Pensioenadvies in een dynamische markt

De toekomst van de pensioenadviseur Pensioenadvies in een dynamische markt De toekomst van de pensioenadviseur Pensioenadvies in een dynamische markt Rudy van Leeuwen & Anneke van Es Agenda - Ontwikkelingen in de markt - Adviseren, bemiddelen of alleen informeren? - Leidraden

Nadere informatie

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Consumptief krediet BIJLAGE B5 ----------------------------------------

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Consumptief krediet BIJLAGE B5 ---------------------------------------- TOETSTERMEN WFT-MODULE Consumptief krediet IJLAGE 5 ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 25 juli 2012, Den Haag In het onderstaande figuur is de taakstructuur

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

Krijg weer grip op uw pensioenregeling. Krijg weer grip op uw pensioenregeling

Krijg weer grip op uw pensioenregeling. Krijg weer grip op uw pensioenregeling Eindhoven Amsterdam Bladel Groningen Krijg weer grip op uw pensioenregeling Lelystad Oostzaan Roermond Krijg weer grip op uw pensioenregeling Uden Valkenswaard Dienstenwijzer Inleiding hecht veel waarde

Nadere informatie

Competentieprofiel Assessor Detailhandel in een EVC-procedure

Competentieprofiel Assessor Detailhandel in een EVC-procedure Competentieprofiel Assessor Detailhandel in een EVC-procedure Algemene informatie Ontwikkeld door: Kenniscentrum Handel, afdeling Educatieve Diensten en Projecten Bron document(en) 1. Naar competente assessoren

Nadere informatie

Evaluatie EVC-traject buurtsportcoaches

Evaluatie EVC-traject buurtsportcoaches Evaluatie EVC-traject buurtsportcoaches Zoë van Ginneken Jo Lucassen Mulier Instituut, Utrecht Januari 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Achtergrond Hoofdstuk 2: Bevindingen Hoofdstuk 3: Resultaten Introductie

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Bedrijfskunde

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Bedrijfskunde Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Bedrijfskunde Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KLANTPROFIEL Klantnummer: Datum: Klant Partner Voorletter(s) : : Achternaam : : Titel : : Straat : : PC + Woonplaats : : Geboortedatum : : Geboorteplaats : : Telefoon privé : : Telefoon zakelijk : : Mobiel

Nadere informatie

EVC-Portfolio: aanvraag tot vrijstelling

EVC-Portfolio: aanvraag tot vrijstelling EVC-Portfolio: aanvraag tot vrijstelling Voornaam en naam van de cursist: Geboortedatum en plaats: Telefoon/ Gsm-nummer: E-mailadres: Naam van het CVO: Opleiding waarvoor de cursist is ingeschreven of

Nadere informatie

Toelating tot de Vereniging van Register Operational Auditors

Toelating tot de Vereniging van Register Operational Auditors Pasfoto Aanvraagformulier Toelating tot de Vereniging van Register Operational Auditors Retouradres U kunt het ingevulde en ondertekende formulier, inclusief de bijlagen, sturen naar: Secretariaat IIA

Nadere informatie

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training Assessoren en EVC-begeleiders training 19 februari 2009 en 15 januari 2010 Desirée Joosten-ten Brinke, CELSTEC, Open Universiteit Nederland Doel training Aan het einde van deze training weten de deelnemers:

Nadere informatie

Verkorting van het schakelprogramma op grond van praktijkervaring ten behoeve van de masteropleiding Computer Science of Software Engineering

Verkorting van het schakelprogramma op grond van praktijkervaring ten behoeve van de masteropleiding Computer Science of Software Engineering Verkorting van het schakelprogramma op grond van praktijkervaring ten behoeve van de masteropleiding Computer Science of Software Engineering Het doel van verkorting van het schakelprogramma op grond van

Nadere informatie

Monuta Adviesinstructie uitvaartverzekering

Monuta Adviesinstructie uitvaartverzekering Monuta Adviesinstructie uitvaartverzekering Inleiding De adviseur die zich bezighoudt met advisering over uitvaartverzekeringen, is verplicht een passend advies te geven. De adviseur dient er altijd voor

Nadere informatie

Leidraad tweedepijler pensioenadvisering

Leidraad tweedepijler pensioenadvisering Leidraad tweedepijler pensioenadvisering Aflevering 6: Samenvatting aandachtspunten advisering pensioenregeling Het adviseren van een werkgever over een tweedepijler pensioenproduct van een verzekeraar

Nadere informatie

Inventarisatie Hersteladvies

Inventarisatie Hersteladvies Inventarisatie Hersteladvies Lees onderstaande zorgvuldig door: Om u een passend herstel advies te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u onderstaand formulier volledig

Nadere informatie

Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC)

Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC) Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC) Tijdens zijn loopbaan doet een medewerker veel werkervaring op. Hij of zij * volgt bijvoorbeeld interne

Nadere informatie

Voorkom verrassingen, regel het pensioen voor uw werknemers verstandig

Voorkom verrassingen, regel het pensioen voor uw werknemers verstandig Loop geen onnodig risico Voor werkgevers Informatie van de Autoriteit Financiële Markten Voorkom verrassingen, regel het pensioen voor uw werknemers verstandig Voor wie is deze folder? Deze folder is voor

Nadere informatie

Klantprofiel. Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: Geboortedatum : Voornaam : Titel :

Klantprofiel. Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: Geboortedatum : Voornaam : Titel : Klantprofiel Doelstelling klantprofiel: m tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken

Nadere informatie

PORTFOLIO MEETPLANLEIDER

PORTFOLIO MEETPLANLEIDER PORTFOLIO MEETPLANLEIDER Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze

Nadere informatie

Nieuwe inzichten over verantwoordelijkheden rond pensioenproducten

Nieuwe inzichten over verantwoordelijkheden rond pensioenproducten Nieuwe inzichten over verantwoordelijkheden rond pensioenproducten De actualiteit "Kamer komt terug van reces om pensioenen" "Pensioen is onzeker bezit geworden" 3 Afbakening verzekeraar/ uitvoerder bemiddelaar

Nadere informatie

DE VIJF KERNPUNTEN VAN EEN INTEGRAAL ADVIES

DE VIJF KERNPUNTEN VAN EEN INTEGRAAL ADVIES DE VIJF KERNPUNTEN VAN EEN INTEGRAAL ADVIES De Federatie van Financieel Planners stelt zich ten doel om integrale financiële advisering te bevorderen. Met een integraal financieel plan krijgt de cliënt

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding pensioenverzekeringen. Een toelichting bij het aanmeldingsformulier pensioenverzekeringen

Invulinstructie Aanmelding pensioenverzekeringen. Een toelichting bij het aanmeldingsformulier pensioenverzekeringen Een toelichting bij het aanmeldingsformulier pensioenverzekeringen Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Producten en diensten 6

Nadere informatie

Graag reageren wij op het consultatiedocument modulaire structuur Wft-vakbekwaamheid.

Graag reageren wij op het consultatiedocument modulaire structuur Wft-vakbekwaamheid. CDFD Mw. F. Beekveldt Postbus 556 2501 CN DEN HAAG Nijmegen/Tilburg, 1 november 2011 Geachte mevrouw Beekveldt, Graag reageren wij op het consultatiedocument modulaire structuur Wft-vakbekwaamheid. Wij

Nadere informatie

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Pensioenverzekeringen BIJLAGE B8 ----------------------------------------

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Pensioenverzekeringen BIJLAGE B8 ---------------------------------------- TOETSTERMEN WFT-MODULE Pensioenverzekeringen IJLAGE 8 ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 11 december 2012, Den Haag Pagina 1 van 37 In het onderstaande

Nadere informatie

Inleiding. Wie zijn wij? Welke diensten verrichten wij? Arbeidsongeschiktheidsverzekering Betaal- en spaarrekeningen Gevolmachtigd agent

Inleiding. Wie zijn wij? Welke diensten verrichten wij? Arbeidsongeschiktheidsverzekering Betaal- en spaarrekeningen Gevolmachtigd agent Inleiding Op onze dienstverlening is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Eén van de eisen uit deze wet is dat wij u voorafgaand aan onze dienstverlening informeren over onze dienstverlening

Nadere informatie

Animal events. Inleiding

Animal events. Inleiding Animal events Inleiding Wat is het doel van deze examenstandaard? Deze examenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen van de proeve van bekwaamheid die de deelnemer gaat afleggen.

Nadere informatie

Ons advies. Toelichting op het advies en de vergoedingen

Ons advies. Toelichting op het advies en de vergoedingen Ons advies Toelichting op het advies en de vergoedingen Als u niet bekend bent met het afsluiten van financiële producten of als u een advies wilt dat is afgestemd op de persoonlijke situatie, dan is het

Nadere informatie

Pensioen voor uw werknemers. van uw wensen naar een passende oplossing. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Pensioen voor uw werknemers. van uw wensen naar een passende oplossing. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Pensioen voor uw werknemers van uw wensen naar een passende oplossing verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Onze dienstverlening in schijven Pensioen is een waardevolle arbeidsvoorwaarde voor uw

Nadere informatie

Profiel EVC-assessor

Profiel EVC-assessor Profiel EVC-assessor Colofon Titel: Profiel EVC-assessor Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.0 Datum: Maart 2011 Projectnummer: 12822.05 Kenniscentrum EVC Postbus 19194 3501 DD Utrecht Tel: 030-6374711

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Inleiding Op onze dienstverlening is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Eén van de eisen uit deze wet is dat wij u voorafgaand aan onze dienstverlening informeren

Nadere informatie

PORTFOLIO CONTROLEUR BRANDPREVENTIE

PORTFOLIO CONTROLEUR BRANDPREVENTIE PORTFOLIO CONTROLEUR BRANDPREVENTIE Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

PORTFOLIO FUNCTIE MANSCHAP A

PORTFOLIO FUNCTIE MANSCHAP A PORTFOLIO FUNCTIE MANSCHAP A Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in

Nadere informatie

Algemene handleiding EVC-procedure CGO

Algemene handleiding EVC-procedure CGO Algemene handleiding EVC-procedure CGO Oktober 2008 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen van ervaringen...4 2.3 Meten van persoonsgebonden criteria...4

Nadere informatie

Leidraad tweedepijler pensioenadvisering

Leidraad tweedepijler pensioenadvisering Leidraad tweedepijler pensioenadvisering Afevering 3: Wat voor pensioenregeling wil de werkgever? Het adviseren van een werkgever over een tweedepijler pensioenproduct van een verzekeraar (hierna pensioenproduct)

Nadere informatie

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Consumptief krediet. Bijlage B5 ----------------------------------------

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Consumptief krediet. Bijlage B5 ---------------------------------------- TOETSTERMEN WFT-MODULE Consumptief krediet Bijlage B5 ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 11 december 2012, Den Haag In het onderstaande figuur is

Nadere informatie