Indeling van mengsels voor gezondheidsgevaren. volgens EU-GHS/CLP. Kennisdag CLP mengsels. Andre Muller, RIVM 10 April 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Indeling van mengsels voor gezondheidsgevaren. volgens EU-GHS/CLP. Kennisdag CLP mengsels. Andre Muller, RIVM 10 April 2015"

Transcriptie

1 Indeling van mengsels voor gezondheidsgevaren volgens EU-GHS/CLP Kennisdag CLP mengsels Andre Muller, RIVM 10 April

2 Methoden: Testresultaten met mengsel Extrapolatieregels Indeling van de samenstellende stoffen (altijd voor CMR stoffen) Omzettingstabel Annex VII De methoden dienen van boven naar beneden te worden toegepast behalve voor CMR stoffen. Benodigde gegevens: Artikel 6.1 verplicht de fabrikanten, importeurs en downstreamgebruikers van een mengsel de relevante beschikbare informatie over het mengsel zelf of over de stoffen die het bevat te inventariseren. Artikel 6.5: Indien voor het mengsel zelf geen of ontoereikende testgegevens als bedoeld in lid 1 beschikbaar zijn, gebruikt de fabrikant, importeur of downstreamgebruiker andere beschikbare informatie over de afzonderlijke stoffen en soortgelijke geteste mengsels. Artikel 8: Geen verplichting tot testen voor gezondheidsgevaren. Artikel 49: Informatie moet 10 jaar worden bewaard. 2

3 Benodigde gegevens Methode Gegevens Testresultaten Testresultaten mengsel Extrapolatieregels Indeling van ingredienten Omzettingstabel Annex VII Testresultaten vergelijkbare mengsels Indeling/toxiciteit van de stoffen in het mengsel Indeling mengsel volgens DSD Testresultaten met mengsel Artikel 6.2 Pas de criteria toe voor de indeling van een stof. Niet van toepassing op carcinogeniteit, mutageniteit in geslachtscellen en voortplantingstoxiciteit tenzij de testen met het mengsel wel zulke effecten geeft maar de testen met de stof niet. Testgegevens vaak alleen beschikbaar bij fabrikant. In de praktijk waarschijnlijk beperkt toegepast en vooral voor acute toxiciteit, irritatie en huidsensibilisatie. Voor corrosiviteit kan de ph van het mengsel soms gebruikt worden inclusief zuur/alkali reserve. 3

4 Extrapolatieregels Artikel 6.5 en 9.4 Annex I Van toepassing indien geen testen met mengsel maar wel van vergelijkbare mengsels en de samenstellende stoffen en niet voor CMR gevaarscategorie. 1. Verdunning 2. Productiepartijen 3. Concentratie van zeer gevaarlijke mengsels 4. Interpolatie binnen een toxiciteitscategorie 5. In wezen gelijke mengsels 6. Herziening gewijzigd mengsel 7. Aerosolen Gegevens over vergelijkbare mengsels vaak alleen bij fabrikant. Extrapolatieregels - Verdunning Annex I Indien een getest mengsel wordt verdund met een stof die voor de betreffende gevaarscategorie gelijk of lager is ingedeeld dan de minst gevaarlijke samenstellende stof dan: Gebruik dezelfde gevaarscategorie als het geteste mengsel of Pas de indeling op basis van de indeling van de samenstellende stoffen toe of Voor acute toxiciteit gebruik de somformule 4

5 Extrapolatieregels - Productiepartijen Annex I Verschillende productiepartijen van een geteste productiepartij hebben dezelfde indeling tenzij er reden is om aan te nemen dat deze gewijzigd is. Extrapolatieregels - Concentratie van zeer gevaarlijke mengsels Annex I Een getest mengsel in de hoogste gevaarscategorie behoud die indeling indien de bepalende stof(fen) in dit mengsel wordt geconcentreerd. Niet van toepassing op CMRS eigenschappen. 5

6 Extrapolatieregels - Interpolatie binnen een toxiciteitscategorie Annex I Indien twee mengsels met dezelfde bestanddelen in verschillende concentratie dezelfde gevaarsindeling hebben op basis van testen dan heeft een derde mengsel met een concentratie tussen de eerste twee mengsels ook deze gevaarsindeling. Niet van toepassing op CMRS eigenschappen. Extrapolatieregels - Interpolatie binnen een toxiciteitscategorie Annex I voorbeeld 6

7 Extrapolatieregels - In wezen gelijke mengsels Annex I a) twee mengsels die elk twee bestanddelen bevatten: i) A + B ii) C + B; b) de concentratie van bestanddeel B is in wezen gelijk in beide mengsels; c) de concentratie van bestanddeel A in mengsel i) is gelijk aan die van bestanddeel C in mengsel ii); d) de gegevens over de gevaren van A en C zijn beschikbaar en in wezen gelijkwaardig, dat wil zeggen dat zij tot dezelfde gevarencategorie behoren en niet verwacht wordt dat zij de gevarenindeling van B beïnvloeden. Indien mengsel i) of ii) op basis van testgegevens reeds in een bepaalde gevarenklasse is ingedeeld, wordt het andere mengsel in dezelfde gevarencategorie ingedeeld. Extrapolatieregels - In wezen gelijke mengsels Annex I Voorbeeld Indien A en C dezelfde indeling hebben voor huidirritatie dan is de indeling van mengsel Q voor huidirritatie gelijk aan die van P op basis van het testresultaat. Richtsnoer: ook dezelfde potentie. 7

8 Extrapolatieregels - Herziening gewijzigd mengsel Artikel 15.2a Annex I Oorspronkelijk concentratiebereik Toegestane afwijking 2,5 % ± 30 % 2,5 < C 10 % ± 20 % 10 < C 25 % ± 10 % 25 < C 100 % ± 5 % Extrapolatieregels - Aerosolen Annex I Voor niet CMR-eindpunten, wordt een aerosolvorm van een mengsel in dezelfde gevarencategorie ingedeeld als het niet in aerosolvorm gebrachte mengsel, mits het toegevoegde drijfgas bij het sproeien geen invloed heeft op de gevaarlijke eigenschappen van het mengsel en wetenschappelijk bewijs beschikbaar is dat aantoont dat de aerosolvorm niet gevaarlijker is dan het niet in aerosolvorm gebrachte mengsel. 8

9 Indeling van de samenstellende stoffen Altijd te gebruiken voor CMR-eindpunten. Beneden de ondergrens worden stoffen in een mengsel niet meegenomen. Voor sommige eindpunten geldt geen additie (CMRS en STOT) (bijlage 2 EUH070). Voor andere eindpunten geldt wel additie (acute toxiciteit, irritatie en aspiratie) Indeling van de samenstellende stoffen - Ondergrens Artikel 11 Bijlage I De laagste grens van de stof voor dat eindpunt zoals vermeld in Annex VI, de inventory of tabel 1.1. Indien het bovenste geen waarde oplevert dan de grens zoals vermeld in het betreffende deel van bijlage 1 deel 3. 9

10 Indeling van de samenstellende stoffen - Ondergrens Bijlage I tabel 1.1 Gevarenklasse Algemene ondergrens Acute toxiciteit: Categorie 1, 2, 3 Categorie 4 0.1% 1% Huidirritatie/corrosie 1% 1 Ernstig oogletsel/oogirritatie 1% 1 1 Tenzij veronderstelt kan worden dat de stof ook beneden 1% nog bijdraagt aan de classificatie. Beschikbare gegevens indeling stoffen Artikel 6.1 verplicht tot het verzamelen van data over de stoffen in het mengsel. Annex VI van CLP (verplicht) VIB C&L inventaris REACH registratie Andere bronnen zoals RAC opinies en publicaties 10

11 Indeling van de samenstellende stoffen - eindpunten zonder additie 3.4 Sensibilisatie 3.5 Mutageniteit in geslachtscellen 3.6 Carcinogeniteit 3.7 Voortplantingstoxiciteit 3.8 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling 3.9 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling Bijlage 2: EUH070 Toxic by eye contact Indeling van het mengsel op basis van de concentratie van bestanddeel afzonderlijk op basis van de grens voor het betreffende eindpunt. Concentratiegrenzen in tabel per gevaarscategorie. Hou rekening met de SCLs Indeling van de samenstellende stoffen - eindpunten zonder additie Voorbeeld carcinogeniteit (tabel 3.6.2): Een mengsel met een stof ingedeeld in categorie 1B wordt ingedeeld in categorie 1B indien de concentratie groter of gelijk is aan 0.1% 11

12 Indeling van de samenstellende stoffen eindpunten met additie Geldt voor: Acute toxiciteit Huid corrosiviteit en irritatie Oogirritatie Aspiratie Er wordt aangenomen dat de eigenschappen additief zijn. Indeling van de samenstellende stoffen Acute toxiciteit Aparte indeling per route voor alle relevante routes. De zwaarste classificatie is bepalend voor het pictogram en het signaalwoord. Voldoende gegevens over elk bestanddeel: somformule 1. Onvoldoende gegevens over elk bestanddeel: somformule 2. 12

13 Indeling van de samenstellende stoffen Acute toxiciteit Voldoende gegevens over elk bestanddeel 100 / ATEmix = SOM (Ci / ATEi) = (C1/ATE1) + (C2/ATE2) +. waarin: Ci = concentratie van bestanddeel i ( % w/w of % v/v) i = de afzonderlijke bestanddelen 1 tot en met n; n = het aantal bestanddelen; ATEi = de acute toxiciteitsschatting van bestanddeel i. ATE = LD50 of LC50 of omgerekende acute toxiciteitsschatting volgens tabel Indien niet toxisch (bv oraal: ATE > 2000 mg/kg) niet meenemen Gebruik de ATEmix en de indelingstabel voor stoffen (tabel 3.1.1). Indeling van de samenstellende stoffen Acute toxiciteit Geen LD50 of LC50 maar classificatie of toxiciteitsrange? Omrekening volgens tabel Route Classificatie of toxiciteitsrange ATE Oraal mg/kg lg 0 < categorie < categorie < categorie < categorie

14 Indeling van de samenstellende stoffen Acute toxiciteit Classificatie volgens tabel Route Berekende ATE Categorie Oraal (mg/kg lg) 0 < ATE 5 Categorie 1 5 < ATE 50 Categorie 2 50 < categorie Categorie < categorie Categorie 4 Indeling van de samenstellende stoffen Acute toxiciteit Hou rekening met de ondergrens Stoffen zonder acute toxiciteit (ATE boven 2000 mg/kg) worden niet meegenomen Wegens gebruik ATE geen SCLs voor acute toxiciteit 14

15 Indeling van de samenstellende stoffen Acute toxiciteit Voorbeeld: Bestanddeel Concentratie ATE oraal A 10% 100 mg/kg ATE oraal schatting B 30% Cat mg/kg C 60% 2500 mg/kg 100 / ATEmix = 10 / / / ATEmix = = 0.16 ATEmix = 100/0.16 = 625 mg/kg => Cat 4 Indeling van de samenstellende stoffen Acute toxiciteit Omzetting classificatie in gevaarszin voor acute toxiciteit Tabel overnemen Dus: H302: Schadelijk bij inslikken 15

16 Indeling van de samenstellende stoffen Acute toxiciteit Geen gegevens voor alle bestanddeel (som onbekend) / ATEmix = SOM (Ci / ATEi) Indien som onbekend boven 10% Gebruik de ATEmix en de indelingstabel voor stoffen (tabel 3.1.1). Vermeldt op etiket: Dit mengsel bevat x % bestanddelen met onbekende XX acute toxiciteit. (boven 1%, meerdere routes: gebruik hoogste concentratie) XX = route (oraal, dermaal of inhalatoir) (vanaf 1 juni 2015 specificatie op VIB) Indeling van de samenstellende stoffen Acute toxiciteit Voorbeeld: Bestanddeel Concentratie ATE oraal A 10% 100 mg/kg ATE oraal schatting B 30% Cat mg/kg C 60% onbekend / ATEmix = 10 / / 500 ATEmix = 250 mg/kg => Cat 3 => H301 Vermeldt op etiket: Dit mengsel bevat 60 % bestanddelen met onbekende acute orale toxiciteit. 16

17 Indeling van de samenstellende stoffen Huid corrosiviteit en irritatie Indeling van mengsel varieert tussen mengsels met stoffen die wel additief zijn en stoffen die niet additief zijn. Bijlage I noemt een aantal stof categorieën als voorbeelden die mogelijk niet additief zijn omdat ze zeer potent zijn. Niet eenduidig wanneer dit van toepassing is. Betreffende hoofdstukken is herzien (GHS 5). Guidance bevat stappenplan. Indeling van de samenstellende stoffen Huid corrosiviteit en irritatie Classificatie op basis ph van het mengsel Corrosief als ph 2 of minder danwel 11.5 of hoger Base/zuur reserve kan worden meegenomen. Indien base/zuur reserve aangeeft dat classificatie als corrosief niet nodig is dan is een aanvullende in vitro test vereist om dit te bevestigen. Geen extreme ph dan andere methode gebruiken. 17

18 Indeling van de samenstellende stoffen Huid corrosiviteit en irritatie Additieve stoffen somtheorie van toepassing (3.2.3) Som van ingrediënten mengsel ingedeeld in: Concentratie waarbij het mengsel wordt ingedeeld voor: Bijtend voor de huid Irriterend voor de huid categorie 1 (zie onderstaande noot) categorie 2 Huidcategorieën 1A, 1B, 1C 5 % 1 % maar < 5 % Huidcategorie 2 10 % (10 x huidcategorie 1A, 1B, 1C) + Huidcategorie 2 10 % Indeling van de samenstellende stoffen Huid corrosiviteit en irritatie Additieve stoffen somtheorie van toepassing Relevante bestanddelen is 1% of meer tenzij reden is om voor corrosieve stoffen aan te nemen dat zij toch relevant zijn. 18

19 Indeling van de samenstellende stoffen Huid corrosiviteit en irritatie Additieve stoffen somtheorie van toepassing Voorbeeld Bestanddeel Concentratie Huid A 0.9% 1A B 6% 2 C 93.1% Geen 0.9% Cat 1, minder dan 5%, geen Cat 1 0.9% Cat 1, minder dan 1%, geen Cat 2 6% Cat 2, minder dan 10%, geen Cat 2 10 * 0.9% + 6% = 15% Meer dan 10% dus Cat. 2 => H315 Indeling van de samenstellende stoffen Huid corrosiviteit en irritatie Additieve stoffen somtheorie van toepassing Noot: Subcategorie 1A, 1B of 1C wordt bepaald door subcategorie van de stoffen. Som 1A 5% dan mengsel 1A Som 1A + 1B 5% dan mengsel 1B Som 1A+1B+1C 5% dan mengsel 1C Subcategorie van belang voor transport 19

20 Indeling van de samenstellende stoffen Huid corrosiviteit en irritatie Additieve stoffen somtheorie van toepassing Gebruik van SCLs via formule (guidance): Classificatie indien: Som van (Conc A/ cla)+ + (Conc Z/clZ) 1 Conc = concentratie stof in mengsel cla = concentratielimiet (algemeen of specifiek) SCLs staan in bijlage VI maar kunnen ook door industrie zijn vastgesteld (VIB+inventory). Indeling van de samenstellende stoffen Huid corrosiviteit en irritatie Additieve stoffen somtheorie van toepassing Voorbeeld Bestanddeel Concentratie Huid SCL A 0.4% 1A >3% Cat 1A 0.5-3% Cat 2 B 6% 2 Geen (GCL=10%) C 93.6% geen geen Cat 1: 0.4% / 3% = 0.13 Cat 2: 0.4% / 0.5% + 6%/10% = 1.4 Meer dan 1 dus classificatie Cat 2 20

21 Indeling van de samenstellende stoffen Huid corrosiviteit en irritatie Additieve stoffen somtheorie niet van toepassing Bestanddeel Concentratie Mengsel ingedeeld in: Huid Zuur met ph 2 1 % Categorie 1 Base met ph 11,5 1 % Categorie 1 Andere bijtende bestanddelen (categorieën 1A, 1B, 1C) waarvoor de somaanpak ongeschikt is Andere irriterende bestanddelen (categorie 2), waaronder zuren en basen, waarvoor de somaanpak ongeschikt is 1 % Categorie 1 3 % Categorie 2 Indeling van de samenstellende stoffen Oogirritatie Mengsels ingedeeld als corrosief voor de huid krijgen ook een indeling voor oogirritatie categorie 1. Etikettering is echter niet nodig. 21

22 Indeling van de samenstellende stoffen Oogirritatie Indeling van mengsel varieert tussen mengsels met stoffen die wel additief zijn en stoffen die niet additief zijn. Bijlage I noemt een aantal stof categorieën als voorbeelden die mogelijk niet additief zijn omdat ze zeer potent zijn. Niet eenduidig wanneer dit van toepassing is. Betreffende hoofdstukken is herzien (GHS 5). Guidance bevat stappenplan. Indeling van de samenstellende stoffen Oogirritatie Conclusie geen oogirritatie is nu mogelijk 22

23 Indeling van de samenstellende stoffen Oogirritatie Som van bestanddelen ingedeeld in: Concentratie waarbij het mengsel wordt ingedeeld voor: Onomkeerbaar: Oogeffecten Omkeerbaar Oogeffecten categorie 1 categorie 2 Huidcategorie 1A, 1B, 1C + oogcategorie 1 10 (huidcategorie 1A, 1B, 1C + oogcategorie 1) + oogcategorie 2 Relevante stoffen 1% tenzij.. 3 % 1 % maar < 3 % 10 % Indeling van de samenstellende stoffen Oogirritatie Additieve stoffen somtheorie van toepassing Gebruik van SCLs via formule: Som van (Conc A/ cla)+ + (Conc Z/clZ) 1 Conc = concentratie stof in mengsel cla = concentratielimiet (algemeen of specifiek) 23

24 Indeling van de samenstellende stoffen Oogirritatie Additieve stoffen somtheorie niet van toepassing Bestanddeel Concentratie Mengsel ingedeeld in: Oog Zuur met ph 2 1 % Categorie 1 Base met ph 11,5 1 % Categorie 1 Andere bijtende bestanddelen (categorieën 1A, 1B, 1C) waarvoor de somaanpak ongeschikt is Andere irriterende bestanddelen (categorie 2), waaronder zuren en basen, waarvoor de somaanpak ongeschikt is 1 % Categorie 1 3 % Categorie 2 Indeling van de samenstellende stoffen Aspiratiegevaar Indeling van mengsels voor aspiratiegevaar is gebaseerd op additiviteit en meting mengsel: Som stoffen Cat 1 10% of meer en kinematische viscositeit van mengsel 20,5 mm2/s of minder 24

25 Omzettingstabel bijlage 7 (artikel 61.5) Tabel 1.1 van bijlage 7 geeft aan hoe en voor welke indeling de oude indeling kan worden omgezet in een indeling volgens CLP. Alleen voor mengsels die al waren ingedeeld volgens 1999/45 voor 1 juni Alleen indien er geen gegevens beschikbaar zijn (zoals bijvoorbeeld VIB van de bestanddelen of via de inventaris). Mengsels in mengsels In principe op basis van de indeling en concentratie van de bestanddelen. Bij een mengsel dat getest is en toegepast in een ander mengsel raadpleeg expert. Stoffen ingedeeld op basis van een verontreiniging en gebruikt in een mengsel indelen op basis van de concentratie van de verontreiniging. (artikel 11) 25

26 Guidance: Vragen? 26

Indelen van stoffen en mengsels volgens CLP

Indelen van stoffen en mengsels volgens CLP Indelen van stoffen en mengsels volgens CLP Marjorie Kartowidjojo We create unique scent & taste experiences people love Inhoud Introductie Indeling van stoffen Classificatie van mengsels Samenvatting

Nadere informatie

De indeling van gevaarlijke stoffen volgens CLP bekeken vanuit SEVESO

De indeling van gevaarlijke stoffen volgens CLP bekeken vanuit SEVESO De indeling van gevaarlijke stoffen volgens CLP bekeken vanuit SEVESO Steven Van de Broeck svb@essenscia.be De nieuwe SEVESO III-richtlijn 25/09/2012 Voka Inhoud Inleiding CLP-gevarenklassen in relatie

Nadere informatie

De nieuwe etikettering CLP

De nieuwe etikettering CLP De nieuwe etikettering CLP PREBES Open forum 11 dec 2009 Christel Swinnen Preventieadviseur Arbeidshygiëne Ford Genk GHS - CLP GHS: Globally Harmonized System wereldwijd systeem voor indeling en etikettering

Nadere informatie

EU-GHS Verordening in vogelvlucht

EU-GHS Verordening in vogelvlucht EU-GHS Verordening in vogelvlucht Kennisdag EU-GHS voor MKB Annet Sluer EU-GHS Helpdesk 6 december 2012 Inhoud EU-GHS en VN-GHS Verplichtingen Wat moet u doen? Relatie met REACH Inventaris van indeling

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 144/27 VERORDENING (EU) 2016/863 VAN DE COMMISSIE van 31 mei 2016 tot wijziging van de bijlagen VII en VIII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie

Nadere informatie

Betekenis H-zinnen. Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren

Betekenis H-zinnen. Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren Betekenis H-zinnen Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren 00 Ontplofbare stoffen, instabiel Instabiele ontplofbare stof H0 Ontplofbare stoffen, subklasse. H0 Ontplofbare stoffen, subklasse. H03 Ontplofbare

Nadere informatie

Toepassing CLP-GHS in het onderwijs. Programma

Toepassing CLP-GHS in het onderwijs. Programma Toepassing in het onderwijs Welzijnsdag voor het onderwijs 12 november 2012 Programma CLP (wettelijke achtergrond en toepassing) Databank gevaarlijke stoffen Voorstelling Pauze Databank gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Overzichtstabel gevaarlijke producten volgens de CLP-verordening Versie 21/04/2015

Overzichtstabel gevaarlijke producten volgens de CLP-verordening Versie 21/04/2015 Vlaamse overheid Afdeling Milieuvergunningen Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel T 02 553 79 97 F 02 553 79 95 milieuvergunningen@lne.vlaanderen.be Overzichtstabel gevaarlijke producten volgens

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Straatsburg, 16 december 2008 (OR. en) 2007/0121 (COD) LEX 958 PE-CO S 3671/08 ADD 6 REV 2 COMPET 306 E V 538 CHIMIE 49 MI 293 E T 213 CODEC 1079 VERORDE I

Nadere informatie

20.1.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 16/1

20.1.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 16/1 20.1.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 16/1 RECTIFICATIES Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering

Nadere informatie

DEEL 1: GEVARENAANDUIDINGEN ; H-zinnen

DEEL 1: GEVARENAANDUIDINGEN ; H-zinnen DEEL 1: GEVARENAANDUIDINGEN ; H-zinnen Materiële gevaren Klasse 2.1 Ontplofbare stoffen, instabiele ontplofbare stoffen H200 Instabiele ontplofbare stof. Subklasse 1.1 H201 Ontplofbare stof; gevaar voor

Nadere informatie

Indelen en kenmerken van stoffen en. mengsels in CLP (EU-GHS) mengsels; CLP. Inleiding. Wat betekent dit voor mij? De Veranderingen.

Indelen en kenmerken van stoffen en. mengsels in CLP (EU-GHS) mengsels; CLP. Inleiding. Wat betekent dit voor mij? De Veranderingen. 28 januari 2010 Dr. Hans Razenberg Indelen en kenmerken van stoffen en mengsels in CLP (EU-GHS) Indelen en kenmerken van stoffen en mengsels; CLP Inleiding De Veranderingen Indelen mengsels Wat betekent

Nadere informatie

CLP Opleiding voor formulatoren

CLP Opleiding voor formulatoren CLP Opleiding voor formulatoren Gezondheidsgevaren van stoffen en mengsels volgens de CLP verordening (EC)1272/2008 Bijlage 1 deel 3 Frank Pelgroms BIG juni 2015 Inhoud 3.1. Acute toxiciteit 3.1. Acute

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiligheidsinformatieblad Copyright, 2011, Meguiar's, Inc. Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist gebruik van het Meguiar's, Inc. product is enkel

Nadere informatie

Van indeling naar etiket. Mengseldag. 10 april 2015. Workshop Etiketteren

Van indeling naar etiket. Mengseldag. 10 april 2015. Workshop Etiketteren Mengseldag Workshop Etiketteren RWS Leefomgeving CLP Helpdesk Mohamed El-Allouchi Van indeling naar etiket Presentatie 1. Voorschriften 2. Samenstellen van het etiket 3. Uitzonderingen 4. Verpakkingseisen

Nadere informatie

Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie

Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie Lijst van voorzorgsmaatregelen (P-zinnen) Algemeen Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie P101 P102 P103 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking

Nadere informatie

Zo werkt het EU-GHS - etiketteringssysteem. : deze geven duidelijk aan dat er bepaalde gevaren aan de verwerking van het product zijn verbonden.

Zo werkt het EU-GHS - etiketteringssysteem. : deze geven duidelijk aan dat er bepaalde gevaren aan de verwerking van het product zijn verbonden. Etikettering A1 Binnen de EU zijn voorschriften van kracht voor het etiketteren van gevaarlijke stoffen. Ook de Nederlandse verfindustrie is hieraan gebonden. De wijze waarop deze informatie gegeven dient

Nadere informatie

EU-GHS: Workshop 1: Consequenties voor eigen bedrijfsvoering. Presentator: Maurits van Kolck

EU-GHS: Workshop 1: Consequenties voor eigen bedrijfsvoering. Presentator: Maurits van Kolck EU-GHS: Workshop 1: Consequenties voor eigen bedrijfsvoering Presentator: Maurits van Kolck Inhoud De keten in beeld, REACH en CLP CLP en het VIB CLP en etikettering CLP en herindeling Oefening 1: een

Nadere informatie

CLP bij SMEERMIDDELEN

CLP bij SMEERMIDDELEN CLP bij SMEERMIDDELEN 1 december 2014 Dr. Saskia Walraedt essenscia 1 Afkortingen C&L CLH DU EC ECHA EiF GCL GHS LC50 LD50 OJ QSAR RAC RoI SCL SDS STOT Classification & Labeling Classification & Labeling

Nadere informatie

CLP op de werkvloer. Prebes West-Vlaanderen 21/05/2012 CLP en integratie van veiligheid in een kwaliteitsysteem

CLP op de werkvloer. Prebes West-Vlaanderen 21/05/2012 CLP en integratie van veiligheid in een kwaliteitsysteem . Prebes West-Vlaanderen 21/05/2012 CLP en integratie van veiligheid in een kwaliteitsysteem Ir Tine Cattoor Adviseur Productbeleid VLARIP projectleider 1 Waarover gaat het vandaag?! 2 Kennismaking en

Nadere informatie

H en P zinnen. Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen)

H en P zinnen. Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen) Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen) Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren H200 Ontplofbare stoffen, instabiel H201 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1 H202 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.2 H203

Nadere informatie

Chemische producten In 2010 verandert de etikettering! Synthesedossier

Chemische producten In 2010 verandert de etikettering! Synthesedossier Chemische producten In 2010 verandert de etikettering! Synthesedossier Philippe Vigneron Studiedienst Algemene Centrale Inleiding Chemische producten zijn alomtegenwoordig en we komen er allemaal mee in

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiligheidsinformatieblad Copyright, 2011, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist gebruik van het 3M product is enkel toegestaan als:

Nadere informatie

CLP-GHS. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

CLP-GHS. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals CLP-GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals P I C T O G R A M M E N GHS01 GHS02 Instabiele ontplofbare stoffen Ontplofbaar - subklasse 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4 Zelfontledende

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING NO. 4926, 4936, 4941 AND 4956 ACRYLIC FOAM TAPES (INCLUSIEF 'F' SERIES FILM LINERED TAPES) Veiligheidsinformatieblad Copyright, 2011, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van

Nadere informatie

EU-GHS. Classification, Labeling and Packaging Regulation (CLP) Verordening 1272/2008 HS

EU-GHS. Classification, Labeling and Packaging Regulation (CLP) Verordening 1272/2008 HS EU-GHS Classification, Labeling and Packaging Regulation (CLP) Verordening 1272/2008 HS Programma Workshop EU-GHS/CLP EU-GHS in een vogelvlucht Wetgeving Relatie met andere EU-wetgeving EU-GHS in de praktijk

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiligheidsinformatieblad Copyright, 2011, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist gebruik van het 3M product is enkel toegestaan als:

Nadere informatie

Aftellen tot Brzo 2015

Aftellen tot Brzo 2015 Aftellen tot Brzo 2015 Wat te doen? Yvette van Duijn (DCMR) Mirjam van der Plas (Royal HaskoningDHV) Inhoud Nu: Brzo 1999 Wms-classificatie / Stoffen- en Preparatenrichtlijn Per 1 juni 2015: Brzo 2015

Nadere informatie

Bijlage 27 Gevaarlijk stoffen

Bijlage 27 Gevaarlijk stoffen 1/20 In deze bijlage worden de volgende onderwerpen m.b.t. gevaarlijke stoffen behandeld: sectie omschrijving 1 voorbeeld van een Veiligheidsinformatieblad(VIB) 2 Gevarenklassen van gevaarlijke stoffen volgens

Nadere informatie

GHS-CLP Harry de Maaker afdeling VGM

GHS-CLP Harry de Maaker afdeling VGM Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen in het LUMC GHS-CLP Harry de Maaker afdeling VGM Inhoud presentatie Hoe gevaarlijk is Cafeïne Wat is GHS, waarom GHS Verschillen tussen GHS, CLP, stoffen/preparaten

Nadere informatie

31.12.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 353/141

31.12.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 353/141 31.12.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 353/141 BIJLAGE II SPECIALE VOORSCHRIFTEN VOOR DE ETIKETTERING EN VERPAKKING VAN BEPAALDE STOFFEN EN MENGSELS De bijlage bestaat uit vijf delen. deel

Nadere informatie

3.1 Indeling en etikettering volgens de CLP-verordening

3.1 Indeling en etikettering volgens de CLP-verordening 3. ETIKETTERING Algemeen Vanaf 1 juni 2015 kunnen stoffen én mengsels enkel nog worden ingedeeld en geëtiketteerd conform de CLP-criteria, de voorschriften van de REACH-regelgeving. 3.1 Indeling en etikettering

Nadere informatie

H228 Ontvlambare vaste stoffen, gevarencategorie 1 en 2

H228 Ontvlambare vaste stoffen, gevarencategorie 1 en 2 Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren Code Van toepassing op H00 Ontplofbare stoffen, instabiel H01 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1 H0 Ontplofbare stoffen, subklasse 1. H03 Ontplofbare stoffen,

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Pagina 1 van 5 10.000237 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productidentificatie Productnummer: : 10.000237

Nadere informatie

Hoe Harmonized is GHS?

Hoe Harmonized is GHS? Hoe Harmonized is GHS? Relatie tussen GHS, CLP en Transport Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie Dirk van Well Utrecht, 25 november 2011 30-11-2011 1 Inhoud presentatie Aanleiding voor GHS

Nadere informatie

Een kwestie van REACH & CLP. Rene de Graaff. Reach Chemical Control, Lyondell Basell Industries

Een kwestie van REACH & CLP. Rene de Graaff. Reach Chemical Control, Lyondell Basell Industries Een kwestie van REACH & CLP Rene de Graaff Reach Chemical Control, Lyondell Basell Industries Reach wetgeving Registratie, Evaluatie, Authorisatie and restrictie van Chemicalien (REACh) is een Europese

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Producenten van voorwerpen Als u explosieve stoffen of mengsels in voorwerpen verwerkt, moet u deze indelen, etiketteren en verpakken volgens de voorschriften

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Industriële gebruikers EU-GHS bevat voor u geen directe verplichtingen. Het is wel belangrijk dat u vaststelt wat de consequenties van de nieuwe wetgeving voor

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Informatie voor fabrikanten U moet alle stoffen die u in de handel brengt, indelen volgens de eisen van EU-GHS. Stoffen die niet in de handel verkrijgbaar zijn

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiligheidsinformatieblad Copyright, 2011, Meguiar's, Inc. Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist gebruik van het Meguiar's, Inc. product is enkel

Nadere informatie

Klasse 9: Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

Klasse 9: Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen Klasse 9: Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen Voorbeeldstoffen uit deze klasse zijn: asbest en asbestbevattende mengsels, PCB s, lithiumbatterijen, reddingsmiddelen en verwarmde stoffen. 1.1 Transport

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiligheidsinformatieblad Copyright, 2011, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist gebruik van het 3M product is enkel toegestaan als:

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Vergunningverleners Een vergunningaanvraag mag niet in strijd zijn met EU-GHS. Het is daarom van belang dat u de bepalingen van EU-GHS kent en begrijpt. EU-GHS

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Distributeurs U moet een stof of mengsel dat als gevaarlijk is ingedeeld etiketteren en verpakken volgens de eisen van EU-GHS. Daarbij kunt u de indeling gebruiken

Nadere informatie

Veilig werken met gevaarlijke stoffen: H-, P- en EUH-zinnen op veiligheidsinformatiebladen en etiketten

Veilig werken met gevaarlijke stoffen: H-, P- en EUH-zinnen op veiligheidsinformatiebladen en etiketten Veilig werken met gevaarlijke stoffen: H-, P- en EUH-zinnen op veiligheidsinformatiebladen en etiketten Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe EU-GHS/CLP (Globally Harmonized System / Classification, Labelling

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Informatie voor distributeurs U moet een stof of mengsel dat als gevaarlijk is ingedeeld etiketteren en verpakken volgens de eisen van EU-GHS. Daarbij kunt u de

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiligheidsinformatieblad Copyright, 2016, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist gebruik van het 3M product is enkel toegestaan als:

Nadere informatie

Van indeling naar etiket

Van indeling naar etiket Van indeling naar etiket CLP opleiding 16 juni 2015 - Gent Dr. Saskia Walraedt sw@essenscia.be 1 Gegevens verzamelen Aftoetsen met criteria Indelen Etiketteren Verpakken 2 Inhoud Etiket Verpakking Algemene

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Professionele gebruikers EU-GHS bevat voor u geen directe verplichtingen. Het is wel belangrijk dat u vaststelt wat de consequenties van de nieuwe wetgeving voor

Nadere informatie

GHS-CLP. Veiligheid & Milieu

GHS-CLP. Veiligheid & Milieu GHS-CLP Veiligheid & Milieu GHS-CLP Beste klant, Würth levert ruim 1.000 chemieproducten in een grote variëteit en vindt het daarom belangrijk om u te informeren over veranderende wetgeving omtrent deze

Nadere informatie

Introductie Het voor u liggende overzicht bevat de volgende informatie voor Wm- en Wvo-vergunningverleners:

Introductie Het voor u liggende overzicht bevat de volgende informatie voor Wm- en Wvo-vergunningverleners: Tabellarisch overzicht van REACH-data Introductie Het voor u liggende overzicht bevat de volgende informatie voor Wm- en Wvo-vergunningverleners: Welke stofinformatie moeten bedrijven in het kader van

Nadere informatie

: Calnit grijs. Veiligheidsinformatieblad. volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

: Calnit grijs. Veiligheidsinformatieblad. volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 Versie:4 Datum: 06-11-2012 Vervangt: 17-05-2011 EA00038 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam - Handelsnaam : Calnit grijs

Nadere informatie

Lijst van gevarenaanduidingen (H - zinnen) Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren

Lijst van gevarenaanduidingen (H - zinnen) Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren Lijst van gevarenaanduidingen (H - zinnen) Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren Van toepassing op H200 Ontplofbare stoffen, instabiel H201 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1 H202 Ontplofbare stoffen,

Nadere informatie

CLP verordening 1272/2008: de gevolgen. Andy D hollander Local Product Expert Benelux

CLP verordening 1272/2008: de gevolgen. Andy D hollander Local Product Expert Benelux CLP verordening 1272/2008: de gevolgen Andy D hollander Local Product Expert Benelux Chemische stoffen wereldwijd: huidige situatie Chemische stoffen wereldwijd: Ideale situatie GHS - CLP GHS UN Verenigde

Nadere informatie

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gebruik van de stof of het preparaat desinfecteermiddelen

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gebruik van de stof of het preparaat desinfecteermiddelen RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gebruik

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad conform 1907/2006/EWG SD 662165300

Veiligheidsinformatieblad conform 1907/2006/EWG SD 662165300 Veiligheidsinformatieblad conform 1907/2006/EWG SD 662165300 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Rijksoverheid EU-GHS. Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels

Rijksoverheid EU-GHS. Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels Rijksoverheid EU-GHS Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels EU-GHS EU-GHS is de nieuwe verordening over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen

Nadere informatie

: R-Clean Lactosan. Veiligheidsinformatieblad. volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

: R-Clean Lactosan. Veiligheidsinformatieblad. volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 Versie2 Datum31-05-2013 Vervangt 04-01-2013 500001203204 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam - Handelsnaam R-Clean Lactosan

Nadere informatie

REACH, CLP & ViB. Status update

REACH, CLP & ViB. Status update REACH, CLP & ViB Status update REACH, CLP & ViB Status update REACH Deadline 2013 Productieprocess Classificatie grondstoffen Opslag grondstoffen CLP Deadline Mengsels 2015 Opslag van grondstoffen Classificatie

Nadere informatie

Waterige inkt - Zwart

Waterige inkt - Zwart Pagina 1 / 7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 bij amendement gewijzigd 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie

Nadere informatie

REACH en EU-GHS: nieuwe regels voor chemische stoffen

REACH en EU-GHS: nieuwe regels voor chemische stoffen REACH en EU-GHS: nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, mengsels en/of stoffen in voorwerpen Voorwoord Er zijn nieuwe regels voor chemische

Nadere informatie

2010 Een cruciaal jaar voor registratie en indeling van chemische stoffen

2010 Een cruciaal jaar voor registratie en indeling van chemische stoffen 2010 Een cruciaal jaar voor registratie en indeling van chemische stoffen 24/03/2010 Tine Cattoor Advisor product policy VLARIP projectleader Geen gebruik zonder bronvermelding 1 Inhoud gevarenindeling

Nadere informatie

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Datum herziening: 10/12/2011 Afdruk datum: 17/04/2012 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming: 1.1 Productidentificatie: KAPPERSHAMPOO

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiligheidsinformatieblad Copyright, 2012, Meguiar's, Inc. Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist gebruik van het Meguiar's, Inc. product is enkel

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiligheidsinformatieblad Copyright, 2011, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist gebruik van het 3M product is enkel toegestaan als:

Nadere informatie

REACh-GHS/CLP in de praktijk

REACh-GHS/CLP in de praktijk REACh-GHS/CLP in de praktijk Sharon Sriram 8 december 2015 www.kluthe.nl 1 REACh EU wetgeving Registratie, Evaluatie, Autorisatie van Chemische stoffen R=Registration E=Evaluation Registratie van geproduceerde

Nadere informatie

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Datum herziening: 26/01/2011 Afdruk datum: 17/04/2012 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming: 1.1 Productidentificatie: JEANS WASH 1.2

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiligheidsblad Copyright, 2012, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze met het doel van juist gebruik van het 3M product is enkel toegestaan als: (1) de volledig is gekopieerd

Nadere informatie

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gebruik van de stof of het : Luchtverfrissers

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gebruik van de stof of het : Luchtverfrissers 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie : 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gebruik van

Nadere informatie

Beschrijving fabrikant : Wilsor Kunstharsen Tel: 0321-331167 Noorderbaan 46-48 Fax: 0321-331074 8256 PR Biddinghuizen E-mail: info@wilsor.

Beschrijving fabrikant : Wilsor Kunstharsen Tel: 0321-331167 Noorderbaan 46-48 Fax: 0321-331074 8256 PR Biddinghuizen E-mail: info@wilsor. 1. BESCHRIJVING VAN PRODUKT EN FABRIKANT Handelsnaam : Polyesterplamuur / / Beschrijving fabrikant : Tel: 0321-331167 -48 Fax: 0321-331074 E-mail: info@wilsor.nl the Netherlands Intenet: www.wilsor.nl

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productidentificatie Leverancier Akzo Nobel Functional Chemicals bv Stationsstraat 77 PO Box 247 NL-3800 AE Amersfoort Tel.:

Nadere informatie

Inleidend richtsnoer voor de CLP-verordening

Inleidend richtsnoer voor de CLP-verordening Inleidend richtsnoer voor de CLP-verordening CLP is Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking (classification, labelling and packaging - CLP) van stoffen en JURIDISCHE

Nadere informatie

De nieuwe etikettering van gevaarlijke stoffen volgens CLP (GHS)

De nieuwe etikettering van gevaarlijke stoffen volgens CLP (GHS) De nieuwe etikettering van gevaarlijke stoffen volgens CLP (GHS) Frans Lemaire, flm@hemmis.be Product Marketing EH&S, HEMMIS Lid van werkgroepen REACH en GHS van CEFIC, PreBes en Essenscia Situering Vanaf

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiligheidsinformatieblad Copyright, 2012, Meguiar's, Inc. Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist gebruik van het Meguiar's, Inc. product is enkel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Kleenex Ultra handreiniger (6330)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Kleenex Ultra handreiniger (6330) RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam : 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Buiten bereik van kinderen bewaren. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Buiten bereik van kinderen bewaren. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Datum herziening 26012011 Afdruk datum 16012012 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschaponderneming 1.1 Productidentificatie PERFECTREINIGER 1.2 Relevant

Nadere informatie

Opslag Gevaarlijke stoffen

Opslag Gevaarlijke stoffen Opslag Gevaarlijke stoffen CPR / PGS Wet of richtlijn? Inhoudsopgave Inleiding Wetgeving CPR naar PGS Wijzigingen Etikettering & verpakkingscategorieën Ondergrenzen Diverse bepalingen Stappenplan Tot Inleiding

Nadere informatie

GHS. Globally Harmonized System. of classification and labeling of chemicals

GHS. Globally Harmonized System. of classification and labeling of chemicals GHS Globally Harmonized System of classification and labeling of chemicals Inhoud 3 Van UN-GHS naar EU-GHS 4 Overzicht GHS-symbolen 5 Het toepassingsgebied 6 De CLP-verordening 7 De GHS en de Nederlandse

Nadere informatie

Risicoanalyse chemische agentia. Wettelijk kader

Risicoanalyse chemische agentia. Wettelijk kader Provikmo 10/10/2016 Risicoanalyse chemische agentia Wettelijk kader Prebes, 10/10/2016 Ing. Bart Muylle Zijn de risico s ten gevolge van blootstelling aan gevaarlijke chemische agentia op de arbeidsplaats

Nadere informatie

: SC Johnson Benelux bvba Groot Mijdrechtstraat RV Mijdrecht

: SC Johnson Benelux bvba Groot Mijdrechtstraat RV Mijdrecht 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie : 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gebruik van

Nadere informatie

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD BLEEKWATER 20 CL. Datum herziening: 26/01/2011. Afdruk datum: 16/02/2011

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD BLEEKWATER 20 CL. Datum herziening: 26/01/2011. Afdruk datum: 16/02/2011 VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Datum herziening: 26/01/2011 Afdruk datum: 16/02/2011 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming: 1.1 Productidentificatie: BLEEKWATER 20

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 KLEENEX Handreiniger voor dagelijks gebruik (6331)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 KLEENEX Handreiniger voor dagelijks gebruik (6331) RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam : 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Waterige inkt - Magenta

Waterige inkt - Magenta Pagina 1 / 7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 bij amendement gewijzigd 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie

Nadere informatie

: SC Johnson S.A.S. C.S Cergy-Pontoise Cedex France

: SC Johnson S.A.S. C.S Cergy-Pontoise Cedex France 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie : 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gebruik van

Nadere informatie

: Geen onder normale omstandigheden

: Geen onder normale omstandigheden Pagina: 1 van 5 Herziene uitgave nr : - Datum: 19-12-2012 Vervangt: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD DIPP N 37 HANDZEEP CREME. Datum herziening: 10/12/2011. Afdruk datum: 06/12/2012

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD DIPP N 37 HANDZEEP CREME. Datum herziening: 10/12/2011. Afdruk datum: 06/12/2012 VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Datum herziening: 10/12/2011 Afdruk datum: 06/12/2012 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming: 1.1 Productidentificatie: DIPP N 37 HANDZEEP

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiligheidsinformatieblad Copyright, 2017, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist gebruik van het 3M product is enkel toegestaan als:

Nadere informatie

DIPP SANITAIR- & KALKREINIGER DAGELIJKS GEBRUIK

DIPP SANITAIR- & KALKREINIGER DAGELIJKS GEBRUIK VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Datum herziening: 26012011 Afdruk datum: 01042011 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschaponderneming: 1.1 Productidentificatie: DIPP SANITAIR- & KALKREINIGER

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiligheidsinformatieblad Copyright, 2011, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist gebruik van het 3M product is enkel toegestaan als:

Nadere informatie

EU-GHS: nieuwe regels over etikettering en indelen van gevaarlijke stoffen

EU-GHS: nieuwe regels over etikettering en indelen van gevaarlijke stoffen Verordening (EG) Nr. 1272/2008 over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels 1 geldt vanaf 20 januari 2009. De verordening in Nederland aangeduid als EU-GHS introduceert nieuwe regels

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiligheidsinformatieblad Copyright, 2011, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist gebruik van het 3M product is enkel toegestaan als:

Nadere informatie

Gedemineraliseerd Water 1011300

Gedemineraliseerd Water 1011300 bladzijde : 1 / 6 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Registratienummer Registratienaam Identificatie van het product : Vloeibaar.

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad Datum van uitgifte: 23012012 Versie: RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 11 Productidentificatie Handelsnaam: Active Stain 12

Nadere informatie

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Datum herziening: 10/01/2012 Afdruk datum: 15/05/2014 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming: 1.1 Productidentificatie: HYGIENISCHE HANDZEEP

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 22-07-2015 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: RM6092160

Nadere informatie

1. Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap/onderneming

1. Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap/onderneming 1. Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap/onderneming Identificatie van de stof of het preparaat HORECA CLEANER Gebruik van de stof of het preparaat: Reiniging Verantwoordelijke

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Rubriek 1: Identificatie 1.1 Productidentificatie Productnaam Fellowes artikelnummer : Reinigingsdoekjes voor touchschermen, 20 st. : 99335 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 1 IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Productnaam: Toepassing: Leverancier: Vogelafweermiddel Koppert B.V. Veilingweg 17 2651 BE Berkel

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Geconsolideerd wetgevingsdocument EP-PE_TC1-COD(2007)0121(PAR14) ***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPEES PARLEMENT. Geconsolideerd wetgevingsdocument EP-PE_TC1-COD(2007)0121(PAR14) ***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EUROPEES PARLEMENT 2004 2009 Geconsolideerd wetgevingsdocument 3.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2007)0121(PAR14) ***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT in eerste lezing vastgesteld op 3 september 2008 met het

Nadere informatie

DIPP N 24 KEUKEN MULTI-REINIGER DAGELIJKS GEBRUIK

DIPP N 24 KEUKEN MULTI-REINIGER DAGELIJKS GEBRUIK VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Datum herziening: 12/07/2012 Afdruk datum: 13/07/2012 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming: 1.1 Productidentificatie: DIPP N 24 KEUKEN

Nadere informatie